Postup : 2018/0065(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0346/2018

Predkladané texty :

A8-0346/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0466

SPRÁVA     ***I
PDF 725kWORD 96k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Daniel Dalton

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

(COM(2018)0137 – C8‑0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu [COM(2018) 0137],

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0120/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0346/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Treba objasniť výnimku pre mopedy (kategórie L1e a L2e) z požiadavky na systém OBD etapy II a túto výnimku rozšíriť aj na ľahké štvorkolky (kategórie L6e) a na podkategórie motocyklov enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže mopedy v kategóriách vozidiel L1e a L2e už sú oslobodené od požiadavky na systém OBD etapy II, od uvedenej požiadavky by takisto mali byť oslobodené aj vozidlá kategórie L6e, ktoré sú navrhované a konštruované na základe špecifikácií pre mopedy a vyrábané v pomerne malých objemoch.

(4)  Keďže vozidlá v kategóriách L1e a L2e už sú oslobodené od požiadavky na systém OBD etapy I, od uvedenej požiadavky by takisto mali byť oslobodené aj vozidlá kategórie L6e, ktoré sú navrhované a konštruované na základe špecifikácií pre mopedy a vyrábané v pomerne malých objemoch.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Treba objasniť výnimku pre vozidlá (kategórie L1e a L1e) z požiadavky na systém OBD etapy II a túto výnimku rozšíriť aj na ľahké štvorkolky (kategórie L6e) a na podkategórie motocyklov enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Technológia, ktorá je nevyhnutná na splnenie limitov normy Euro 5, už je k dispozícii, no Komisia vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade na základe komplexnej štúdie o vplyve na životné prostredie, ktorá bola vykonaná v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 s ohľadom na emisnú normu Euro 5, konštatuje, že dátum začatia uplatňovania emisných limitov Euro 5 pre určité vozidlá kategórie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) sa bude musieť odložiť z roku 2020 na rok 2022, aby sa oproti základnému scenáru zvýšil pomer nákladov a prínosov. Výrobcovia týchto vozidiel, ktorými sú hlavne MSP, navyše potrebujú viac času na zabezpečenie toho, aby prechod na pohonné systémy s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické, mohol prebehnúť nákladovo efektívne.

(7)  Technológia, ktorá je nevyhnutná na splnenie limitov normy Euro 5, už je k dispozícii, no Komisia vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade na základe komplexnej štúdie o vplyve na životné prostredie, ktorá bola vykonaná v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 s ohľadom na emisnú normu Euro 5, konštatuje, že dátum začatia uplatňovania emisných limitov Euro 5 pre určité vozidlá kategórie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) sa bude musieť odložiť z roku 2020 na rok 2024, aby sa oproti základnému scenáru zvýšil pomer nákladov a prínosov. Výrobcovia týchto vozidiel, ktorými sú hlavne MSP, navyše potrebujú viac času na zabezpečenie toho, aby prechod na pohonné systémy s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické, mohol prebehnúť nákladovo efektívne.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Článok 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 vyžaduje, aby osvedčenie o typovom schválení EÚ obsahovalo ako prílohu výsledky skúšok. Malo by byť jasné, že odkazuje na dokument o výsledkoch skúšok. Preto by sa mal článok 30 ods. 1 upraviť tak, aby odkazoval na správnu prílohu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Nariadením (EÚ) č. 168/2013 sa Komisia splnomocnila prijímať delegované akty na obdobie piatich rokov, ktoré uplynie 21. marca 2018. Keďže v súlade s technickým pokrokom je neustále potrebné aktualizovať prvky právnych predpisov o typovom schvaľovaní, resp. zavádzať iné zmeny v súlade so splnomocneniami, mal by sa zmeniť článok 75 ods. 2 uvedeného nariadenia, aby umožňoval predĺžiť delegovanie o ďalších päť rokov s možnosťou ďalšieho automatického predĺženia.

(9)  Nariadením (EÚ) č. 168/2013 sa Komisia splnomocnila prijímať delegované akty na obdobie piatich rokov, ktoré uplynulo 21. marca 2018. Keďže v súlade s technickým pokrokom je neustále potrebné aktualizovať prvky právnych predpisov o typovom schvaľovaní, resp. zavádzať iné zmeny v súlade so splnomocneniami, mal by sa zmeniť článok 75 ods. 2 uvedeného nariadenia, aby umožňoval predĺžiť delegovanie o ďalších päť rokov s možnosťou ďalšieho automatického predĺženia a zároveň sa zabezpečila právna istota vzhľadom na už prijaté delegované akty..

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 21 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Od dátumov stanovených v bode 1.8.3 prílohy IV musia byť vozidlá (pod)kategórií L3, L4e, L5e a L7e vybavené systémom OBD etapy I, ktorý monitoruje každú poruchu elektrických obvodov a elektroniky v systéme regulácie emisií a ktorý sa aktivuje pri prekročení emisných prahov stanovených v časti B2 prílohy VI. Systémy OBD etapy I pre uvedené (pod)kategórie vozidiel hlásia aj aktiváciu každého prevádzkového režimu, v ktorom sa výrazne zníži krútiaci moment motora.

4.  Od dátumov stanovených v bode 1.8.3 prílohy IV musia byť vozidlá (pod)kategórií L3e, L4e, L5e a L7e vybavené systémom OBD etapy I, ktorý monitoruje každú poruchu elektrických obvodov a elektroniky v systéme regulácie emisií a ktorý sa aktivuje pri prekročení emisných prahov stanovených v časti B2 prílohy VI. Systémy OBD etapy I pre uvedené (pod)kategórie vozidiel hlásia aj aktiváciu každého prevádzkového režimu, v ktorom sa výrazne zníži krútiaci moment motora.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 30 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)  výsledky skúšok;

b)   dokument o výsledkoch skúšok;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V článku 44 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, ale ktoré neboli sprístupnené na trhu, prihlásené do evidencie ani uvedené do prevádzky pred skončením platnosti uvedeného typového schválenia EÚ.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, ale ktoré neboli prihlásené do evidencie ani uvedené do prevádzky pred skončením platnosti uvedeného typového schválenia EÚ.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 75 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 18 ods. 3, článku 20 ods. 2, článku 21 ods. 8, článku 22 ods. 5 a 6, článku 23 ods. 6 a 12, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 8, článku 32 ods. 6, článku 33 ods. 6, článku 50 ods. 4, článku 54 ods. 3, článku 57 ods. 12, článku 65 a článku 74 sa Komisii udeľuje na obdobie desiatich rokov od 22. marca 2013. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o päťročné obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Komisia vypracuje správu o delegovaní právomoci najneskôr 22. júna 2022 a deväť mesiacov pred uplynutím každého ďalšieho päťročného obdobia;

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 18 ods. 3, článku 20 ods. 2, článku 21 ods. 8, článku 22 ods. 5 a 6, článku 23 ods. 6 a 12, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 8, článku 32 ods. 6, článku 33 ods. 6, článku 50 ods. 4, článku 54 ods. 3, článku 57 ods. 12, článku 65 a článku 74 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 22. marca 2013. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o päťročné obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Komisia vypracuje správu o delegovaní právomoci najneskôr 22. júna 2022 a deväť mesiacov pred uplynutím každého ďalšieho päťročného obdobia;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha II – oddiel C1 – riadok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V prílohe II oddiele C1 v riadku 11 sa vypúšťa označenie „X“ pre podkategórie L6e-A a L6e-B;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha V – oddiel B

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V oddiele B prílohy V sa obsah bunky v prvom stĺpci v druhom riadku nahrádza takto:

Typová skúška I (19) Hmotnosť častíc (iba Euro 5) (6)

„Typová skúška I (19) Hmotnosť častíc (iba Euro 5)“;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha VI

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Príloha VI sa mení takto:

 

a)  v oddiele B1 sa vypúšťa prvý riadok týkajúci sa kategórie vozidiel L6e-A;

 

b)  v oddiele B2 sa vypúšťa prvý riadok s odkazom na poznámku 6);

 

c)  v oddiele B2 v prvom riadku sa výraz: „L3e-L7e (6)“ nahrádza výrazom: „L3e, L4e, L5e, L7e“ a výrazom: „Všetky vozidlá kategórie L okrem kategórie L1e a L2e“ sa nahrádza výrazom: „Všetky vozidlá kategórie L okrem kategórie L1e, L2e a L6e“;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV – oddiel 1 – bod 1.1.2.1.

 

Text predložený Komisiou

1.1.2.1.

Euro 4: Príloha VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pre L2e-U a L6e-B: 31.12.2022

Pozmeňujúci návrh

1.1.2.1.

Euro 4: Príloha VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pre L2e-U a L6e-B: 31.12.2024

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV – oddiel 1 – bod 1.1.2.2.

 

Text predložený Komisiou

1.1.2.2.

Euro 4: Príloha VI A1

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pre L3e-AxE a L3e-AxT 31. 12. 2022

Pozmeňujúci návrh

1.1.2.2.

Euro 4: Príloha VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pre L3e-AxE a L3e-AxT 31. 12. 2024

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV – oddiel 1 – bod 1.1.2.3.

 

Text predložený Komisiou

1.1.2.3.

Euro 5: príloha VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; pre L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; pre L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2023

’;

Pozmeňujúci návrh

1.1.2.3.

Euro 5: príloha VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; pre L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; pre L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2025

’;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV –tabuľka 3 – bodt 1.8.4.

 

Text predložený Komisiou

1.8.4.

Funkčné požiadavky OBD etapy II s výnimkou monitorovania katalyzátora

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD etapy II, postupy environmentálnej skúšky (skúška typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD etapy II, prahy environmentálnej skúšky, príloha VI (B1)

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

1.8.4.

Funkčné požiadavky OBD etapy II s výnimkou monitorovania katalyzátora

L3e (s výnimkou L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

OBD etapy II, postupy environmentálnej skúšky (skúška typu VIII)

 

 

 

 

 

OBD etapy II, prahy environmentálnej skúšky, príloha VI (B1)

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno c

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV – tabuľka 3 – bod 1.8.5.

 

Text predložený Komisiou

1,8/5

OBD etapy II, funkčné požiadavky,

L3e, L4e, L5e‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD etapy II, postupy environmentálnej skúšky (skúška typu VIII),

 

 

 

 

 

OBD etapy II, prahy environmentálnej skúšky, príloha VI (B2)

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

1.8.5.

OBD etapy II, funkčné požiadavky,

L3e (s výnimkou L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-‑A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

’;

 

OBD etapy II, postupy environmentálnej skúšky (skúška typu VIII),

 

 

 

 

 

OBD etapy II, prahy environmentálnej skúšky, príloha VI (B2)

 

 

 

 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa sa týka požiadaviek na typové schvaľovanie určitých dvoj- a trojkolesových vozidiel a časti štvorkoliek, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 168/2013.

Pri prijímaní právnych predpisov, ktorými sa zavádzajú požiadavky na emisie Euro 5 pre dvoj-, troj- a niektoré štvorkolesové vozidlá, spoluzákonodarcovia zabezpečili komplexnú environmentálnu štúdiu, aby sa presnejšie stanovilo, ako by sa mal uskutočniť prechod na Euro 5, najmä pre podsúbory triedy vozidiel kategórie L.

Štúdia bola dokončená minulý rok a správa sa zaoberá legislatívnymi návrhmi, ktoré nasledovali po jej uverejnení.

Odporúčania sú vo veľkej miere v súlade s politikou stanovenou v čase prijatia nariadenia z roku 2013. Návrh Komisie neprináša podstatnú zmenu ani odklad týchto požiadaviek na emisie, s výnimkou niektorých malých úsekov trhu, kde analýza nákladov a prínosov poukazuje na negatívny účinok.

Spravodajca navrhuje postupovať podľa odporúčaní uvedených v environmentálnej štúdii, pokiaľ ide o odklad uplatňovania požiadaviek Euro 5 pre tieto obmedzené počty a triedy vozidiel.

Spravodajca je pozitívne vníma argumenty v štúdii, konkrétne tie, že prechod zo súčasných pohonných systémov na alternatívne systémy s nižšími emisiami je pre tieto mikroautomobily a špecializované dvojkolesové vozidlá náročný a viedol by k značným sociálnym a hospodárskym nákladom.

V ideálnom prípade by tieto vozidlá mohli mať elektrický pohon; v dôsledku návrhu a príslušných právnych úprav je však ich veľkosť obmedzená. Rozmery a hmotnosť batérií spolu s nákladmi znamenajú, že tieto elektrické vozidlá sú príliš nákladné a oproti súčasným naftovým modelom majú obmedzený dojazd.

Ťažšie a drahšie pohonné systémy spôsobujú, že tieto vozidlá sú oveľa menej atraktívne a užitočné pre tých, ktorí ich najviac kupujú, teda zvyčajne starších ľudí vo vidieckych oblastiach alebo pre mladých, ktorí preferujú silnejšie vozidlá ako skúter.

Časom však budú k dispozícii elektrické pohonné systémy, a tak je správne radšej odložiť, ale neodstrániť požiadavku súladu s Euro 5.

Takto vzniká rovnováha medzi ochranou životného prostredia a sociálnymi a hospodárskymi požiadavkami na uspokojenie potrieb mobility častí verejnosti a podporou MSP, ktoré tieto mikroautomobily vyrábajú.

Zároveň je obrazom vplyvu týchto vozidiel, keďže nie sú veľmi rozšírené a počet ich predaných kusov v Európe je obmedzený.

Spravodajca preto odporúča, aby sa v súlade s nezávislým odporúčaním podporil termín prechodného obdobia do roku 2024.

Na inom mieste spravodajca odporúča niekoľko zmien návrhu Komisie.

Treba poznamenať, že Rada už preskúmala návrh Komisie a prijala všeobecný prístup. V ňom už urobila niekoľko ďalších zmien, ktorými ho po dokončení a oprave chýb či opomenutí zlepšuje.

Spravodajca preto po diskusii s Komisiou, ktorá súhlasila s tým, že tieto revízie sú technickými opravami, navrhol tieto zmeny prevziať.

S cieľom prijať túto správu čo najskôr, aby výrobcovia mohli plánovať výrobu v súlade s právnymi požiadavkami, by bolo dobré obmedziť rokovania o návrhu medzi Radou a Parlamentom, ak nie sú potrebné.

Spravodajca zvážil zmeny, ktoré predložili iné výbory, vo forme stanoviska; nepovažuje ich však za potrebné. Otázky, ako sú opatrenia proti neoprávneným zásahom a rušiace zariadenia, už sú predmetom právnych povinností v článkoch nariadenia z roku 2013 a následných delegovaných aktov vrátane ostatného delegovaného aktu prijatého v tomto roku. Preto je situácia v porovnaní s niektorými nedávnymi scenármi na iných miestach acquis týkajúceho sa motorových vozidiel, odlišná a podľa spravodajcu sú tieto pozmeňujúce návrhy už upravené súčasnými právnymi predpismi.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (17.9.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Treba objasniť výnimku pre mopedy (kategórie L1e a L2e) z požiadavky na systém OBD etapy II a túto výnimku rozšíriť aj na ľahké štvorkolky (kategórie L6e) a na podkategórie motocyklov enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže mopedy kategórií L1e a L2e už sú oslobodené od požiadavky na systém OBD etapy II, od tejto požiadavky by takisto mali byť oslobodené aj vozidlá kategórie L6e, ktoré sú navrhované a konštruované na základe špecifikácií pre mopedy a vyrábané v pomerne malých objemoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Motocykle enduro a trial majú krátku životnosť a sú svojou povahou a používaním veľmi podobné ťažkým terénnym štvorkolkám (L7e-B), ktoré sú oslobodené od požiadavky na systém OBD etapy II. Uvedená výnimka by sa preto mala rozšíriť na motocykle enduro a trial.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Technológia, ktorá je nevyhnutná na splnenie limitov normy Euro 5, už je k dispozícii, no Komisia vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade na základe komplexnej štúdie o vplyve na životné prostredie, ktorá bola vykonaná v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 s ohľadom na emisnú normu Euro 5, konštatuje, že dátum začatia uplatňovania emisných limitov Euro 5 pre určité vozidlá kategórie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) sa bude musieť odložiť z roku 2020 na rok 2022, aby sa oproti základnému scenáru zvýšil pomer nákladov a prínosov. Výrobcovia týchto vozidiel, ktorými sú hlavne MSP, navyše potrebujú viac času na zabezpečenie toho, aby prechod na pohonné systémy s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické, mohol prebehnúť nákladovo efektívne.

(7)  Technológia, ktorá je nevyhnutná na splnenie limitov normy Euro 5, už je k dispozícii, no Komisia vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade na základe komplexnej štúdie o vplyve na životné prostredie, ktorá bola vykonaná v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 s ohľadom na emisnú normu Euro 5, konštatuje, že dátum začatia uplatňovania emisných limitov Euro 5 pre určité vozidlá kategórie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) sa bude musieť odložiť z roku 2020 na rok 2022, aby sa oproti základnému scenáru zvýšil pomer nákladov a prínosov. Výrobcovia týchto vozidiel, ktorými sú hlavne MSP, navyše potrebujú viac času na zabezpečenie toho, aby prechod na pohonné systémy s nulovými emisiami, ako sú napríklad elektrické, mohol prebehnúť nákladovo efektívne. Je však všeobecne známe, že skorý prechod na technológiu s nulovými emisiami bude mať všade tam, kde to bude možné, pozitívny vplyv na celkové environmentálne ciele Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 21 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vozidlá kategórie L, s výnimkou vozidiel kategórií L1e, L2e a L6e, musia byť od dátumov začatia uplatňovania stanovených v prílohe IV vybavené systémom OBD, ktorý je v súlade s funkčnými požiadavkami a skúšobnými postupmi stanovenými v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 8.

1.  Vozidlá kategórie L, s výnimkou vozidiel kategórií L1e, L2e a L6e, musia byť od dátumov začatia uplatňovania stanovených v prílohe IV vybavené systémom OBD, ktorý je v súlade s funkčnými požiadavkami a skúšobnými postupmi stanovenými v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 8. Výrobcovia sú povinní navrhnúť a využívať systém OBD tak, aby hospodárskym subjektom, používateľom ani žiadnej inej strane neumožňoval neoprávnené zásahy alebo zámernú manipuláciu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Emisie zo systému OBD sa nesmú systematicky odchyľovať od testovaných emisných parametrov, ak sú uvedené vozidlá kategórie L prevádzkované za podmienok, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa vyskytnú pri bežnej prevádzke a používaní.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno a

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013

Príloha IV – bod 1.1.2.1., 1.1.2.2. a 1.1.2.3.

 

Text predložený Komisiou

‘1.1.2.1.

Euro 4: Príloha VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; pre L2e-U a L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2.

Euro 4: Príloha VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; pre L3e-AxE a L3e-AxT 31. 12. 2022

1.1.2.3.

Euro 5: príloha VI A2

L1e-L7e

1.1.2020; pre L2e-U; L3e-AxE ; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; pre L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2023

’;

 

Pozmeňujúci návrh

‘1.1.2.1.

Euro 4: Príloha VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Príloha VI A1

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5: príloha VI A2

L1e-L7e

1.1.2020

1. 1. 2021;

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

Referenčné čísla

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Dátum prijatia

13.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tonino Picula, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

Referenčné čísla

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Dátum predloženia v EP

19.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

16.5.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

17.10.2018

 

 

 

Dátum predloženia

19.10.2018

Posledná úprava: 7. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia