Postopek : 2018/0065(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0346/2018

Predložena besedila :

A8-0346/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0466

POROČILO     ***I
PDF 692kWORD 84k
19.10.2018
PE 627.883v01-00 A8-0346/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Daniel Dalton

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0137),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0120/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0346/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pojasniti je treba izvzetje iz zahteve glede sistema OBD stopnje II za mopede (kategoriji L1e in L2e) ter izvzetje razširiti na lahke štirikolesnike (kategorija L6e) in podkategoriji motornih koles enduro (L3e-AxE) in trial (L3e-AxT).

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ker so mopedi kategorij L1e in L2e že izvzeti iz zahteve glede sistema OBD stopnje II, bi morala biti vozila kategorije L6e, ki so zasnovana in sestavljena po specifikacijah za mopede ter proizvedena v manjšem obsegu, prav tako izvzeta iz navedene zahteve.

(4)  Ker so vozila kategorij L1e in L2e že izvzeta iz zahteve glede sistema OBD stopnje I, bi morala biti vozila kategorije L6e, ki so zasnovana in sestavljena po specifikacijah za mopede ter proizvedena v manjšem obsegu, prav tako izvzeta iz navedene zahteve.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Pojasniti je treba izvzetje vozil kategorije L1e in L2e iz zahteve glede sistema OBD stopnje II ter izvzetje razširiti na lahke štirikolesnike (kategorija L6e) in podkategoriji motornih koles enduro (L3e-AxE) in trial (L3e-AxT).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Tehnologija, potrebna za upoštevanje mejnih vrednosti Euro 5, je že na voljo, vendar je Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi obsežne študije o vplivu na okolje v skladu s členom 23(4) Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z emisijsko stopnjo Euro 5 ugotovila, da bi bilo treba datum začetka uporabe mejnih vrednosti emisij Euro 5 za nekatera vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT in L3e-AxE) z leta 2020 pomakniti na leto 2022, da se izboljša razmerje med stroški in koristmi v primerjavi z osnovnim scenarijem. Poleg tega proizvajalci teh vozil, ki so večinoma MSP, potrebujejo več časa za zagotovitev, da bo prehod k pogonskim sistemom brez emisij, npr. z elektrifikacijo, stroškovno učinkovit.

(7)  Tehnologija, potrebna za upoštevanje mejnih vrednosti Euro 5, je že na voljo, vendar je Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi obsežne študije o vplivu na okolje v skladu s členom 23(4) Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z emisijsko stopnjo Euro 5 ugotovila, da bi bilo treba datum začetka uporabe mejnih vrednosti emisij Euro 5 za nekatera vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT in L3e-AxE) z leta 2020 pomakniti na leto 2024, da se izboljša razmerje med stroški in koristmi v primerjavi z osnovnim scenarijem. Poleg tega proizvajalci teh vozil, ki so večinoma MSP, potrebujejo več časa za zagotovitev, da bo prehod k pogonskim sistemom brez emisij, npr. z elektrifikacijo, stroškovno učinkovit.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Člen 30(1) Uredbe (EU) št. 168/2013 zahteva, da se certifikatu o EU-homologaciji priložijo tudi rezultati preskusov. Pojasniti je treba, da to pomeni obrazec rezultatov preskusov. Zato bi bilo treba člen 30(1) popraviti, da bi zahteval ustrezno prilogo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Z Uredbo (EU) št. 168/2013 se je na Komisijo preneslo pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za obdobje petih let, ki se izteče 21. marca 2018. Zaradi nenehne potrebe po posodabljanju elementov homologacijske zakonodaje glede na tehnološki napredek ali po uvajanju drugih sprememb v skladu s pooblastili bi bilo treba člen 75(2) navedene uredbe spremeniti, da se pooblastilo podaljšanja za naslednjih pet let z možnostjo samodejnega podaljšanja.

(9)  Z Uredbo (EU) št. 168/2013 se je na Komisijo preneslo pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za obdobje petih let, ki se je izteklo 21. marca 2018. Zaradi nenehne potrebe po posodabljanju elementov homologacijske zakonodaje glede na tehnološki napredek ali po uvajanju drugih sprememb v skladu s pooblastili bi bilo treba člen 75(2) navedene uredbe spremeniti, da se pooblastilo podaljšanja za naslednjih pet let z možnostjo samodejnega podaljšanja, obenem pa bi bilo treba zagotoviti pravno varnost glede na že sprejete delegirane akte.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 12 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Od datumov, določenih v točki 1.8.3 Priloge IV, so vozila (pod)kategorij L3, L4e, L5e in L7e opremljena s sistemom OBD stopnje I, ki spremlja napake električnega tokokroga in elektronike sistema za uravnavanje emisij ter se sproži, ko so presežene mejne vrednosti emisij, določene v Prilogi VI(B2). Sistemi OBD stopnje I za navedene (pod)kategorije vozil sporočajo tudi sprožitev vsakega načina delovanja, ki znatno zmanjša navor motorja.

4.  Od datumov, določenih v točki 1.8.3 Priloge IV, so vozila (pod)kategorij L3e, L4e, L5e in L7e opremljena s sistemom OBD stopnje I, ki spremlja napake električnega tokokroga in elektronike sistema za uravnavanje emisij ter se sproži, ko so presežene mejne vrednosti emisij, določene v Prilogi VI(B2). Sistemi OBD stopnje I za navedene (pod)kategorije vozil sporočajo tudi sprožitev vsakega načina delovanja, ki znatno zmanjša navor motorja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 30(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  rezultati preskusov;

(b)   obrazec rezultatov preskusov;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 44(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Prvi pododstavek se uporablja samo za vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi imela veljavno EU-homologacijo, niso pa bila dana na voljo na trgu, registrirana ali dana v uporabo, preden je navedena EU-homologacija prenehala veljati.

Prvi pododstavek se uporablja samo za vozila na ozemlju Unije, ki so ob izdelavi imela veljavno EU-homologacijo, niso pa bila registrirana ali dana v uporabo, preden je navedena EU-homologacija prenehala veljati.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 75 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18(3), člena 20(2), člena 21(8), člena 22(5) in (6), člena 23(6) in (12), člena 24(3), člena 25(8), člena 32(6), člena 33(6), člena 50(4), člena 54(3), člena 57(12), člena 65 in člena 74 se prenese na Komisijo za obdobje desetih let od 22. marca 2013. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za obdobja petih let, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Komisija pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila najpozneje do 22. junija 2022 in devet mesecev pred iztekom vsakega naslednjega petletnega obdobja.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18(3), člena 20(2), člena 21(8), člena 22(5) in (6), člena 23(6) in (12), člena 24(3), člena 25(8), člena 32(6), člena 33(6), člena 50(4), člena 54(3), člena 57(12), člena 65 in člena 74 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 22. marca 2013. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za obdobja petih let, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Komisija pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila najpozneje do 22. junija 2022 in devet mesecev pred iztekom vsakega naslednjega petletnega obdobja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga II – oddelek C1 – vrstica 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V Prilogi II, oddelek C1 se v vrstici 11 črta znak „X“ pri podkategorijah L6e-A in L6e-B.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga V – oddelek B

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  V Prilogi V, oddelek B se vsebina celice v prvem stolpcu in drugi vrstici nadomesti z naslednjim:

Preskus tipa I (19) Masa trdnih delcev (samo Euro 5) (

6)

„Preskus tipa I (19)Masa trdnih delcev (samo Euro 5)“

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga VI

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Priloga IV se spremeni:

 

(a)  v oddelku B1 se črta prva vrstica, ki se nanaša na kategorijo vozila „L6e-A“;

 

(b)  v oddelku B2 se v prvi vrstici črta sklic na opombo (6);

 

(c)  v oddelku B2 se v prvi vrstici besedilo: „L3e-L7e (6)“ nadomesti z besedilom: „L3e, L4e, L5e, L7e“ in besedilo: „Vsa vozila kategorije L razen kategorij L1e in L2e“ nadomesti z besedilom: „Vsa vozila kategorije L razen kategorij L1e, L2e in L6e“;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Priloga – točka a

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – tabela 1 – točka 1.1.2.1.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.1.2.1.

Euro 4: Priloga VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; za L2e-U in L6e-B: 31.12.2022

Predlog spremembe

1.1.2.1.

Euro 4: Priloga VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; za L2e-U in L6e-B: 31.12.2024

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Priloga – točka a

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – tabela 1 – točka 1.1.2.2.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.1.2.2.

Euro 4: Priloga VI (A1)

L3e,L4e,L5e,L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; za L3e-AxE in L3e-AxT: 31.12.2022

Predlog spremembe

1.1.2.2.

Euro 4: Priloga VI (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; za L3e-AxE in L3e-AxT: 31.12.2024

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Priloga – točka a

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – tabela 1 – točka 1.1.2.3.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.1.2.3.

Euro 5: Priloga VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; za L2e-U, L3e-AxE; L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2023

“;

Predlog spremembe

1.1.2.3.

Euro 5: Priloga VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021; za L2e-U, L3e-AxE; L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2025

“;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Priloga – točka c

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – oddelek 3 – točka 1.8.4.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.8.4.

Zahteve za delovanje OBD stopnje II, razen nadzora katalizatorja

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII)

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B1)

 

 

 

 

Predlog spremembe

1.8.4.

Zahteve za delovanje OBD stopnje II, razen nadzora katalizatorja

L3e (razen L3e-AxE in L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

 

Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII)

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B1)

 

 

 

 

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Priloga – točka c

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – oddelek 3 – točka 1.8.5.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.8.5.

Zahteve za delovanje OBD stopnje II

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII),

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B2)

 

 

 

 

Predlog spremembe

1.8.5.

Zahteve za delovanje OBD stopnje II

L3e (razen L3e-AxE in L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

“;

 

Postopki preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II (preskus tipa VIII),

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti postopka preskušanja okoljske učinkovitosti OBD stopnje II, Priloga VI (B2)

 

 

 

 


OBRAZLOŽITEV

Poročilo se nanaša na homologacijske zahteve za nekatere vrste dvo- ali trikolesnih vozil ter dela štirikolesnikov, ki jih ureja Uredba (EU) št. 168/2013.

Pri sprejemanju zakonodaje o emisijskih zahtevah standarda Euro 5 za dvo-, tri- ali štirkolesna vozila sta sozakonodajalca naročila poglobljeno okoljsko študijo, da bi natančneje določila, kako naj bi prehod v tem standardu potekal, zlasti za podkategorije vozil kategorije L.

Delo je bilo opravljeno lani, poročilo pa obravnava zakonodajne predloge, ki so nastali po objavi študije.

Priporočila so večinoma v skladu s politiko, zastavljeno leta 2013 ob sprejetju uredbe. Predlog Komisije ne uvaja pomembnih sprememb in ne prelaga zahtev glede emisij, razen v nekaterih manjših oddelkih, kjer je analiza stroškov in koristi pokazala negativen učinek.

Poročevalec predlaga, da bi sledili priporočilom iz okoljske študije, in sicer da bi zadržali uporabo zahtev standarda Euro 5 za te omejene deleže in razrede vozil.

Podpira tudi argumente študije, namreč da je pri teh kvadrimobilih in posebnih motorjih težko preiti s sedanjih pogonskih sistemov na alternativne z manj emisijami, kar bi privedlo do višjih družbenih in gospodarskih stroškov.

V idealnem primeru bi lahko ta vozila poganjala elektrika; dejstvo pa je, da je njihova velikost že po zasnovi in predpisih omejena. Mere in teža, pa tudi stroški baterij bi pomenili, da bi se ta električna vozila močno podražila in da bi imela v primerjavi s sedanjimi dizelskimi različicami le omejen doseg.

Z bolj ekološkimi, a dražjimi pogonskimi sistemi ta vozila ne bi bila več toliko privlačna in koristna za svoje primarne kupce. Običajno so to starejši ljudje na podeželju ali pa mladi, ki se raje odločijo za bolj robustno vozilo od mopeda.

Električni pogonski sistemi bodo sčasoma gotovo na voljo tudi tu, zato je prav, da zahtevo o skladnosti s standardom Euro 5 odložimo, ne pa črtamo.

Na ta način dobro uravnotežimo okoljevarstveni vidik z družbenimi in gospodarskimi zahtevami glede mobilnosti nekaterih družbenih skupin in podpremo tudi mala in srednja podjetja, ki te kvadrimobile izdelujejo.

Na ta način upoštevamo tržni vpliv teh vozil, saj niso zelo razširjena in je prodaja v Evropi precej omejena.

Poročevalec torej priporoča, da kot rok za prehod podpremo leto 2024, kakor priporoča tudi zunanja neodvisna študija.

Drugod k predlogu Komisije priporoča zgolj nekaj sprememb.

Omeniti je treba, da je Svet predlog že pregledal in sprejel splošni pristop. V njem je dodal še nekaj drugih sprememb za izboljšanje besedila in popravo napak in izpustov.

Poročevalec je zato predlagal, da bi te spremembe prevzeli, in se o tem posvetoval tudi s Komisijo, ki se je z njim strinjala, da gre zgolj za tehnične popravke.

Da bi to poročilo sprejeli čim prej, tako da bodo proizvajalci lahko načrtovali svojo proizvodnjo skladno z zakonskimi zahtevami, je smiselno, da čim bolj skrčimo potrebe po pogajanju med Svetom in Parlamentom.

Poročevalec je torej predloge sprememb, ki so jih vložili drugi odbori, obravnaval v mnenju, a sodi, da niso nujno potrebni. Pripomočki proti poseganju v merilne naprave, odklopne naprave in podobna vprašanja so obravnavana že v zakonskih zahtevah uredbe iz leta 2013 in kasnejših delegiranih aktih k njej, tudi v najnovejših delegiranih aktih iz tega leta. Okoliščine so tu torej nekoliko drugačne kot nedavni scenariji v drugi zakonodaji o motornih vozilih, tako da so tovrstni predlogi sprememb po poročevalčevem mnenju že zajeti v obstoječi zakonodaji.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (17.9.2018)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

(COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Pojasniti je treba izvzetje iz zahteve glede sistema OBD stopnje II za mopede (kategoriji L1e in L2e) ter izvzetje razširiti na lahke štirikolesnike (kategorija L6e) in podkategoriji motornih koles enduro (L3e-AxE) in trial (L3e-AxT).

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ker so mopedi kategorij L1e in L2e že izvzeti iz zahteve glede sistema OBD stopnje II, bi morala biti vozila kategorije L6e, ki so zasnovana in sestavljena po specifikacijah za mopede ter proizvedena v manjšem obsegu, prav tako izvzeta iz navedene zahteve.

črtano

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Motorna kolesa enduro in trial imajo kratko življenjsko dobo in so po značilnostih in uporabi zelo podobna težkim terenskim štirikolesom (L7e-B), ki so izvzeta iz zahteve glede sistema OBD stopnje II. Navedeno izvzetje bi bilo zato treba razširiti na motorna kolesa enduro in trial.

črtano

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Tehnologija, potrebna za upoštevanje mejnih vrednosti Euro 5, je že na voljo, vendar je Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi obsežne študije o vplivu na okolje v skladu s členom 23(4) Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z emisijsko stopnjo Euro 5 ugotovila, da bi bilo treba datum začetka uporabe mejnih vrednosti emisij Euro 5 za nekatera vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT in L3e-AxE) z leta 2020 pomakniti na leto 2022, da se izboljša razmerje med stroški in koristmi v primerjavi z osnovnim scenarijem. Poleg tega proizvajalci teh vozil, ki so večinoma MSP, potrebujejo več časa za zagotovitev, da bo prehod k pogonskim sistemom brez emisij, npr. z elektrifikacijo, stroškovno učinkovit.

(7)  Tehnologija, potrebna za upoštevanje mejnih vrednosti Euro 5, je že na voljo, vendar je Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi obsežne študije o vplivu na okolje v skladu s členom 23(4) Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z emisijsko stopnjo Euro 5 ugotovila, da bi bilo treba datum začetka uporabe mejnih vrednosti emisij Euro 5 za nekatera vozila kategorije L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT in L3e-AxE) z leta 2020 pomakniti na leto 2022, da se izboljša razmerje med stroški in koristmi v primerjavi z osnovnim scenarijem. Poleg tega proizvajalci teh vozil, ki so večinoma MSP, potrebujejo več časa za zagotovitev, da bo prehod k pogonskim sistemom brez emisij, npr. z elektrifikacijo, stroškovno učinkovit. Znano pa je, da bo zgodnji prehod na brezemisijsko mobilnost, kjer je mogoč, pozitivno vplival na skupne okoljske cilje Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 21 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vozila kategorije L, razen vozil kategorij L1e, L2e in L6e, so opremljena s sistemom OBD, ki je skladen z zahtevami za delovanje in preskusnimi postopki, kot so določeni v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi odstavka 8 in od datumov uporabe, kot so določeni v Prilogi IV.

1.  Vozila kategorije L, razen vozil kategorij L1e, L2e in L6e, so opremljena s sistemom OBD, ki je skladen z zahtevami za delovanje in preskusnimi postopki, kot so določeni v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi odstavka 8 in od datumov uporabe, kot so določeni v Prilogi IV. Proizvajalci zasnujejo sistem OBD in ga uporabijo tako, da gospodarskim subjektom, uporabnikom ali drugim ne bodo omogočeni nedovoljeni posegi in namerna manipulacija.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 168/2013

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Emisije iz sistemov OBD sistematično ne odstopajo od preskusnih vrednosti emisij, ko ta vozila kategorije L delujejo v pogojih, kakršne je mogoče razumno pričakovati med običajnim delovanjem in uporabo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 – točka a

Uredba (EU) št. 168/2013

Priloga IV – točke 1.1.2.1., 1.1.2.2. in 1.1.2.3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„1.1.2.1

Euro 4: Priloga VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; za L2e-U in L6e-B: 31.12.2022

1.1.2.2

Euro 4: Priloga VI (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; za L3e-AxE in L3e-AxT: 31.12.2022

1.1.2.3

Euro 5: Priloga VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2022

1.1.2021; za L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT in L6e-B: 1.1.2023

“;

 

Predlog spremembe

„1.1.2.1

Euro 4: Priloga VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2

Euro 4: Priloga VI (A1)

L3e,L4e,L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3

Euro 5: Priloga VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021;

 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uporaba standarda Euro 5 pri homologaciji dvo-ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.4.2018

Pripravljavka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

25.4.2018

Datum sprejetja

13.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Linnéa Engström, Elena Gentile, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tonino Picula, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

4

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uporaba standarda Euro 5 pri homologaciji dvo-ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD)

Datum predložitve EP

19.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.4.2018

ITRE

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

24.4.2018

TRAN

29.8.2018

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Daniel Dalton

16.5.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

16.5.2018

Obravnava v odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

17.10.2018

 

 

 

Datum predložitve

19.10.2018

Zadnja posodobitev: 7. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov