MIETINTÖ muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta

19.10.2018 - (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jeroen Lenaers


Menettely : 2017/0351(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0347/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0347/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta

(COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0793) ja muutetun ehdotuksen (COM(2018)0478),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 16 artiklan 2 kohdan, 74 artiklan ja 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0294/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0347/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettu korosti 16 päivänä huhtikuuta 2018 antamassaan lausunnossa 4/20181 a, että päätös tehdä laajoista tietojärjestelmistä yhteentoimivia vaikuttaisi pysyvästi ja perusteellisesti järjestelmien rakenteeseen ja toimintatapaan ja myös muuttaisi tapaa, jolla oikeudellisia periaatteita on tällä alalla tähän asti tulkittu, eikä päätöksen jälkeen olisi paluuta entiseen.

 

_________________

 

1 a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Huhtikuun 11 päivänä 2018 antamassaan lausunnossa1 a 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä toisti, että järjestelmien yhteentoimivuuteen johtava prosessi herättää olennaisia kysymyksiä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta sekä huolenaiheita, jotka koskevat käyttötarkoituksen rajoittamista, tietojen minimointia, tietojen säilyttämistä ja rekisterinpitäjän selkeää määrittämistä.

 

_________________

 

1 a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  EU:n tietojärjestelmät, toisin sanoen [rajanylitystietojärjestelmä (EES),] viisumitietojärjestelmä (VIS), [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS)], Eurodac, Schengenin tietojärjestelmä (SIS) ja [kolmansien maiden kansalaisia koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN)], olisi saatava toimimaan yhteen, jotta nämä EU:n tietojärjestelmät ja niiden tiedot täydentäisivät toisiaan, kun tavoitteena on ulkorajojen valvonnan parantaminen, laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja korkean turvallisuustason edistäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mukaan lukien yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden takaaminen jäsenvaltioiden alueella. Yhteentoimivuuden komponenteiksi olisi sen vuoksi perustettava eurooppalainen hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID).

(9)  Unionin tietojärjestelmät, toisin sanoen rajanylitystietojärjestelmä (EES), viisumitietojärjestelmä (VIS), [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS)], Eurodac, Schengenin tietojärjestelmä (SIS) ja [kolmansien maiden kansalaisia koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN)], olisi saatava toimimaan yhteen, jotta nämä unionin tietojärjestelmät ja niiden tiedot täydentäisivät toisiaan mahdollisimman pitkälti samalla, kun kunnioitetaan yksilön perusoikeuksia, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan, kun tavoitteena on ulkorajojen valvonnan parantaminen, laillisten rajanylitysten helpottaminen, laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja korkean turvallisuustason edistäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mukaan lukien yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden takaaminen jäsenvaltioiden alueella, yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanon parantaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn helpottaminen sekä avustaminen terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja tutkimisessa, jotta voitaisiin säilyttää yleinen luottamus unionin muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmään, unionin turvatoimenpiteisiin ja unionin valmiuksiin valvoa ulkorajojaan. Yhteentoimivuuden komponenteiksi olisi sen vuoksi perustettava eurooppalainen hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava se, että järjestelmät täydentävät toisiaan. Näin voitaisiin helpottaa henkilöiden virheetöntä tunnistamista, edistää henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantaa ja yhdenmukaistaa kyseisten EU:n tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia vaatimuksia, tehdä EU:n nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien teknisestä ja operatiivisesta toteutuksesta jäsenvaltioille helpompaa, vahvistaa ja yksinkertaistaa kyseisiä EU:n tietojärjestelmiä ohjaavia tietoturva- ja tietosuojatakeita, virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien päämääriä.

(10)  Unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava se, että järjestelmät täydentävät toisiaan. Näin voitaisiin helpottaa henkilöiden virheetöntä tunnistamista kansainvälistä suojelua koskevissa hakemuksissa tai vakavien rikosten, kuten terrorismirikosten, ehkäisemisen, havaitsemisen ja tutkimisen yhteydessä, edistää henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantaa ja yhdenmukaistaa kyseisten unionin tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia vaatimuksia, varmistaa osaltaan unionin tietojärjestelmien, Europolin tietojen ja Interpolin tietokantojen tehokas käyttö helpottamalla viranomaisten pääsyä niihin käyttöoikeuksiensa puitteissa ja kyseisiä järjestelmiä koskevissa säädöksissä vahvistettujen tavoitteiden ja tarkoitusten mukaisesti, vahvistaa ja yksinkertaistaa sekä yhdenmukaistaa kyseisiä unionin tietojärjestelmiä ohjaavia tietoturva- ja tietosuojatakeita, erityisesti varmistamalla, että kaikkia unionin tietosuojasääntöjä sovelletaan kaikkiin tietojärjestelmiin, sekä virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa nimettyjen viranomaisten pääsyä EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien päämääriä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Yhteentoimivuuden komponenttien olisi katettava EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS ja [ECRIS-TCN]. Niiden olisi katettava myös Europolin tiedot siltä osin, että niistä voitaisiin tehdä hakuja samanaikaisesti kuin näistä EU:n tietojärjestelmistä.

(11)  Yhteentoimivuuden komponenttien olisi katettava EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS ja [ECRIS-TCN]. Niiden olisi katettava myös Europolin tiedot vain siltä osin, että näistä tiedoista voitaisiin tehdä hakuja samanaikaisesti kuin näistä unionin tietojärjestelmistä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Erityisesti lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden henkilötietoja on pyrittävä suojaamaan, koska he eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, seurauksista, asianomaisista suojatoimista tai omista oikeuksistaan. Yhteentoimivuuden komponentit olisi suunniteltava siten, että niissä kiinnitetään erityistä huomiota lasten suojeluun ja että heidän oikeuksiaan ja koskemattomuuttaan kunnioitetaan täysimääräisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Olisi perustettava eurooppalainen hakuportaali (ESP), jotta voitaisiin teknisesti helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja EU:n elinten mahdollisuutta päästä käyttöoikeuksiensa puitteissa nopeasti, tehokkaasti, järjestelmällisesti ja valvotusti EU:n tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin tehtäviensä suorittamiseksi ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien sekä Europolin tietojen tavoitteita. ESP mahdollistaisi hakujen tekemisen samanaikaisesti kaikista näistä EU:n tietojärjestelmistä sekä Europolin tiedoista ja Interpolin tietokannoista, ja sen olisi toimittava keskitettynä palveluna tai ”viestinvälittäjänä”, jonka kautta voidaan tehdä hakuja eri keskusjärjestelmistä ja saada tarvittavat tiedot saumattomasti ja noudattaen kaikilta osin kyseisten järjestelmien pääsynvalvonta- ja tietosuojavaatimuksia.

(13)  Olisi perustettava ESP, jotta voitaisiin teknisesti helpottaa valtuutettujen jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin virastojen mahdollisuutta päästä käyttöoikeuksiensa puitteissa valvotusti asiaankuuluviin unionin tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin, siltä osin kuin tämä on tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi, ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien sekä Europolin tietojen tavoitteita. ESP mahdollistaisi hakujen tekemisen samanaikaisesti kaikista näistä unionin tietojärjestelmistä sekä Europolin tiedoista ja Interpolin tietokannoista, ja sen olisi toimittava keskitettynä palveluna tai ”viestinvälittäjänä”, jonka kautta voidaan tehdä hakuja eri keskusjärjestelmistä ja saada tarvittavat tiedot saumattomasti ja noudattaen kaikilta osin kyseisten järjestelmien pääsynvalvonta- ja tietosuojavaatimuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden valtuutettujen lainvalvontaviranomaisten, maahanmuutto- ja rajavalvontaviranomaiset mukaan lukien, on mahdollista todeta matkustusasiakirjan pätevyys Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) ylläpitämän varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokannan (SLTD) avulla. [ETIAS-järjestelmä] tekee haun SLTD-tietokantaan ja Interpolin TDAWN-tietokantaan (Travel Documents Associated with Notices) sen arvioimiseksi, onko todennäköistä, että matkustuslupaa hakeva henkilö esimerkiksi muuttaa maahan laittomasti, tai voisiko hän aiheuttaa uhan turvallisuudelle. Keskitetyn eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) olisi tarkoitus mahdollistaa hakujen tekeminen SLTD- ja TDAWN-tietokannoista käyttämällä yksittäisen henkilön henkilöllisyystietoja. Siirrettäessä henkilötietoja ESP:n välityksellä unionista Interpolille olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67953 V lukuun sisältyviä kansainvälisiä siirtoja koskevia säännöksiä tai kansallisia säännöksiä, joilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68054 V luku saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän ei pitäisi vaikuttaa neuvoston yhteisessä kannassa 2005/69/YOS55 ja neuvoston päätöksessä 2007/533/YOS56 vahvistettuihin erityisiin sääntöihin.

Poistetaan.

_________________

 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

55 Neuvoston yhteinen kanta 2005/69/YOS, vahvistettu 24 päivänä tammikuuta 2005, eräiden tietojen vaihdosta Interpolin kanssa (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 61).

 

56 Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

 

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  EU:n tietojärjestelmien nopean ja järjestelmällisen käytön varmistamiseksi eurooppalaista hakuportaalia (ESP) olisi käytettävä hakujen tekemiseen yhteisestä henkilötietorekisteristä, EES-järjestelmästä, VIS-järjestelmästä, [ETIAS-järjestelmästä], Eurodacista ja [ECRIS-TCN-järjestelmästä]. Kansallinen yhteys EU:n eri tietojärjestelmiin olisi kuitenkin säilytettävä teknisenä varmistuksena. Myös unionin elinten olisi käytettävä ESP:tä tehdessään käyttöoikeuksiensa puitteissa hakuja SIS-keskusjärjestelmästä tehtäviensä suorittamiseksi. ESP:n olisi oltava nykyisiä rajapintoja täydentävä lisäkeino hakujen tekemiseen SIS-keskusjärjestelmästä, Europolin tiedoista ja Interpolin järjestelmistä.

(16)  Kaikkien asiaankuuluvien unionin tietojärjestelmien nopean ja saumattoman käytön varmistamiseksi ESP:tä olisi käytettävä hakujen tekemiseen yhteisestä henkilötietorekisteristä, EES-järjestelmästä, VIS-järjestelmästä, [ETIAS-järjestelmästä], Eurodacista ja [ECRIS-TCN-järjestelmästä]. Olisi perustettava keskitetty unionin ESP-varajärjestelmä, joka hoitaa kaikkia varsinaisen ESP:n toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos varsinaisen ESP:n toiminta häiriintyy. Kansallinen yhteys asiaankuuluviin unionin eri tietojärjestelmiin olisi kuitenkin säilytettävä teknisenä varmistuksena. Myös unionin virastojen olisi käytettävä ESP:tä tehdessään käyttöoikeuksiensa puitteissa hakuja SIS-keskusjärjestelmästä tehtäviensä suorittamiseksi. ESP:n olisi oltava nykyisiä rajapintoja täydentävä lisäkeino hakujen tekemiseen SIS-keskusjärjestelmästä, Europolin tiedoista ja Interpolin järjestelmistä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Biometriset tiedot, kuten sormenjäljet ja kasvokuvat, ovat ainutlaatuisia ja siksi paljon luotettavampia henkilön tunnistamisessa kuin aakkosnumeeriset tiedot. Yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun (yhteinen BMS) olisi tarkoitus olla tekninen väline, jolla vahvistetaan ja helpotetaan kyseisten EU:n tietojärjestelmien ja muiden yhteentoimivuuden komponenttien toimintaa. Yhteisen BMS:n päätarkoituksena olisi henkilön, joka on mahdollisesti rekisteröity eri tietokantoihin, tunnistamisen helpottaminen yhdistämällä henkilön biometriset tiedot eri järjestelmistä ja tukeutumalla yhteen ainoaan tekniseen komponenttiin viiden eri järjestelmissä olevan komponentin sijasta. Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus edistää turvallisuutta ja tuottaa taloudellisia, ylläpitoon liittyviä ja operatiivisia etuja, kun voidaan tukeutua yhteen ainoaan tekniseen komponenttiin viiden eri järjestelmissä olevan komponentin sijasta. Kaikki automaattiset sormenjälkien tunnistusjärjestelmät, mukaan lukien Eurodac-, VIS- ja SIS-järjestelmissä nykyisin käytettävät, käyttävät biometrisiä malleja, jotka on muodostettu tiedoista, jotka on saatu todellisista biometrisistä näytteistä piirteiden erottamisen avulla. Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus koota ja tallentaa nämä biometriset mallit yhteen paikkaan, mikä helpottaisi järjestelmien välisiä vertailuja, joissa käytetään biometrisiä tietoja, ja mahdollistaisi mittakaavaedut EU:n keskusjärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

(17)  Biometriset tiedot, joihin tässä asetuksessa sisältyvät vain sormenjäljet ja kasvokuvat ja joihin ei siten sisälly kämmenenjälkiä, ovat ainutlaatuisia ja siksi paljon luotettavampia henkilön tunnistamisessa kuin aakkosnumeeriset tiedot. Biometriset tiedot ovat kuitenkin arkaluonteisia henkilötietoja. Tässä asetuksessa olisi siten säädettävä perusta ja suojatoimet tällaisten tietojen käsittelylle henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista varten. Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus olla tekninen väline, jolla vahvistetaan ja helpotetaan kyseisten unionin tietojärjestelmien toimintaa sekä Europolin tietojen ja muiden yhteentoimivuuden komponenttien tehokasta käyttöä. Yhteisen BMS:n olisi korvattava EES-, VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien automaattiset sormenjälkien tunnistusjärjestelmät, eikä siinä siten saisi luoda päällekkäistä järjestelmää biometristen tietojen eikä biometristen mallien tallentamista varten. Yhteisen BMS:n päätarkoituksena olisi henkilön, joka on mahdollisesti rekisteröity eri tietokantoihin, tunnistamisen helpottaminen yhdistämällä henkilön biometriset tiedot eri järjestelmistä ja tukeutumalla yhteen ainoaan tekniseen komponenttiin viiden eri järjestelmissä olevan komponentin sijasta. Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus edistää turvallisuutta ja tuottaa taloudellisia, ylläpitoon liittyviä ja operatiivisia etuja, kun voidaan tukeutua yhteen ainoaan tekniseen komponenttiin viiden eri järjestelmissä olevan komponentin sijasta. Kaikki automaattiset sormenjälkien tunnistusjärjestelmät, mukaan lukien Eurodac-, VIS- ja SIS-järjestelmissä nykyisin käytettävät, käyttävät biometrisiä malleja, jotka on muodostettu tiedoista, jotka on saatu todellisista biometrisistä näytteistä piirteiden erottamisen avulla. Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus koota ja tallentaa nämä biometriset mallit, jotka pidetään loogisesti erotettuina sen tietojärjestelmän mukaan, josta tiedot ovat peräisin, yhteen paikkaan, mikä helpottaisi järjestelmien välisiä vertailuja, joissa käytetään biometrisiä malleja, ja mahdollistaisi mittakaavaedut unionin keskusjärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Yhteiseen BMS:ään tallennettavat biometriset mallit, jotka on muodostettu tiedoista, jotka on saatu todellisista biometrisistä näytteistä piirteiden erottamisen avulla, olisi tuotettava siten, että prosessin kääntäminen ei ole mahdollista. Biometriset mallit olisi siis johdettava biometrisistä tiedoista, mutta samoja biometrisiä tietoja ei pitäisi olla mahdollista johtaa biometrisistä malleista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Biometriset tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Tässä asetuksessa olisi säädettävä perusta ja suojatoimet tällaisten tietojen käsittelylle henkilöiden yksiselitteistä tunnistamista varten.

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/222657 perustetun järjestelmän, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 767/200858 perustetun järjestelmän, unionin ulkorajojen valvonnasta annetulla [ETIAS-asetuksella] perustetun järjestelmän, kansainvälistä suojelua hakevien tunnistamiseksi ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi annetulla [Eurodac-asetuksella] perustetun järjestelmän ja [ECRIS-TCN-asetuksella] perustetun järjestelmän tuloksellinen toiminta edellyttää, että ne kolmansien maiden kansalaiset, joiden henkilötiedot tallennetaan järjestelmiin, tunnistetaan tarkasti.

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/222657 perustetun järjestelmän, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 767/200858 perustetun järjestelmän, unionin ulkorajojen valvonnasta annetulla [ETIAS-asetuksella] perustetun järjestelmän, kansainvälistä suojelua hakevien tunnistamiseksi ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi annetulla [Eurodac-asetuksella] perustetun järjestelmän ja [ECRIS-TCN-asetuksella] perustetun järjestelmän toiminta edellyttää, että ne kolmansien maiden kansalaiset, joiden henkilötiedot tallennetaan järjestelmiin, tunnistetaan tarkasti.

_________________

_________________

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EES-asetus) (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EES-asetus) (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

Perustelu

Kielellinen muutos.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Yhteisen henkilötietorekisterin (CIR) olisi tarkoitus olla EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin merkittyjen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyys- ja biometristen tietojen yhteinen varasto, joka toimii näiden järjestelmien välisenä yhteisenä komponenttina, johon nämä tiedot tallennetaan ja josta voidaan tehdä hakuja.

(25)  CIR:n olisi tarkoitus olla EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin merkittyjen kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyys- ja biometristen tietojen yhteinen varasto, joka toimii näiden järjestelmien välisenä yhteisenä komponenttina, johon nämä tiedot tallennetaan ja josta voidaan tehdä hakuja. Olisi perustettava keskitetty unionin CIR-varajärjestelmä, joka hoitaa kaikkia varsinaisen CIR:n toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos varsinaisen CIR:n toiminta häiriintyy.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jotta henkilöiden virheetön tunnistaminen voidaan varmistaa, jäsenvaltion viranomaisille, joilla on toimivalta ehkäistä ja torjua laitonta muuttoliikettä, ja direktiivin 2016/680 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille olisi sallittava hakujen tekeminen yhteisestä henkilötietorekisteristä (CIR) henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on otettu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä.

(27)  Jotta henkilön virheetöntä tunnistamista voidaan helpottaa, kun jäsenvaltion poliisiviranomainen ei ole kyennyt tunnistamaan henkilöä matkustusasiakirjan tiedoilla tai kyseisen henkilön antamilla henkilöllisyystiedoilla CIR:stä tehdyn haun perusteella tai jos matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä tai jos henkilö ei kykene yhteistyöhön tai kieltäytyy siitä, direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille olisi kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti sallittava hakujen tekeminen CIR:stä henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on otettu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, edellyttäen aina, että kyseinen henkilö on fyysisesti läsnä tällaisen haun tekemisen aikana.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jos henkilön biometrisiä tietoja ei voida käyttää tai jos haku kyseisillä tiedoilla epäonnistuu, haku olisi tehtävä kyseisen henkilön henkilöllisyystiedoilla yhdessä matkustusasiakirjan tietojen kanssa. Jos haku osoittaa, että henkilöstä on tallennettu tietoja yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR), jäsenvaltion viranomaisilla olisi oltava pääsy katsomaan CIR:ään tallennettuja kyseisen henkilön henkilöllisyystietoja, mutta viranomaisille ei annettaisi tietoa siitä, mihin EU:n tietojärjestelmään tiedot kuuluvat.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tällä asetuksella olisi myös virtaviivaistettava jäsenvaltioiden nimettyjen lainvalvontaviranomaisten ja Europolin pääsy EES-, VIS-, [ETIAS-] tai Eurodac-järjestelmissä oleviin tietoihin henkilöllisyystietoja laajemmin. Näissä järjestelmissä olevia tietoja, mukaan lukien muutkin kuin henkilöllisyystiedot, voidaan tarvita tietyssä tapauksessa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi tai niihin perustuvien syytteiden nostamiseksi.

(30)  Tällä asetuksella olisi myös virtaviivaistettava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Europolin pääsy EES-, VIS-, [ETIAS-] tai Eurodac-järjestelmissä oleviin tietoihin henkilöllisyystietoja laajemmin. Näissä järjestelmissä olevia tietoja, mukaan lukien muutkin kuin henkilöllisyystiedot, voidaan tarvita tietyssä tapauksessa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi tai niihin perustuvien syytteiden nostamiseksi, kun on perusteltu syy katsoa, että hakujen tekeminen myötävaikuttaa merkittävästi kyseessä olevan rikoksen ehkäisemiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu niiden kolmansien maiden kansalaisten luokkaan, joiden tietoja tallennetaan EES-, VIS-, ETIAS- ja Eurodac-järjestelmiin. Tällainen virtaviivaistettu pääsy olisi myönnettävä sen jälkeen, kun ensin on tehty haku kansallisista tietokannoista ja käynnistetty haku muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä neuvoston päätöksen 2008/615/YOS1 a mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Rajoittamatonta pääsyä terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi tai niihin perustuvien syytteiden nostamiseksi tarvittaviin EU:n tietojärjestelmissä oleviin muihin tietoihin kuin yhteisessä henkilötietorekisterissä (CIR) oleviin henkilöllisyystietoihin, jotka on saatu biometrisiä tietoja käyttäen henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, olisi edelleen säänneltävä asiaa koskevissa säädöksissä. Nimetyt lainvalvontaviranomaiset ja Europol eivät etukäteen tiedä, missä EU:n tietojärjestelmässä on tietoja henkilöstä, josta niiden on tehtävä tiedusteluja. Tämä aiheuttaa niille viivästyksiä ja tehottomuutta tehtäviensä suorittamisessa. Nimetyn viranomaisen valtuuttaman loppukäyttäjän olisi sen vuoksi voitava nähdä, mihin EU:n tietojärjestelmään tiedot, jotka vastaavat tehtyä hakua, on kirjattu. Siksi kyseinen järjestelmä ilmoitettaisiin sen jälkeen, kun on automaattisesti todettu, että järjestelmässä on osuma (niin sanottu osumailmoitustoiminto).

(31)  Rajoittamatonta pääsyä terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi tai niihin perustuvien syytteiden nostamiseksi tarvittaviin unionin tietojärjestelmissä oleviin muihin tietoihin kuin CIR:ssä oleviin henkilöllisyystietoihin, jotka on saatu biometrisiä tietoja käyttäen henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, olisi edelleen säänneltävä asiaa koskevissa säädöksissä. Nimetyt viranomaiset ja Europol eivät etukäteen tiedä, missä unionin tietojärjestelmässä on tietoja henkilöstä, josta niiden on tehtävä tiedusteluja. Tämä aiheuttaa niille viivästyksiä ja tehottomuutta tehtäviensä suorittamisessa. Nimetyn viranomaisen valtuuttaman loppukäyttäjän olisi sen vuoksi voitava nähdä, mihin unionin tietojärjestelmään tiedot, jotka vastaavat tehtyä hakua, on kirjattu. Siksi kyseinen järjestelmä ilmoitettaisiin sen jälkeen, kun on automaattisesti todettu, että järjestelmässä on osuma (niin sanottu osumailmoitustoiminto), ja kun on tehty tarvittavat haut kansallisista tietokannoista ja käynnistetty haku muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä päätöksen 2008/615/YOS mukaisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Haku, jonka jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset tai Europol tekee yhteisestä henkilötietorekisteristä (CIR) saadakseen osumailmoitustyyppisen vastauksen, josta käy ilmi, että tieto on kirjattu EES-, VIS-, [ETIAS-] tai Eurodac-järjestelmään, edellyttää henkilötietojen automaattista käsittelyä. Osumailmoituksessa ei näkyisi asianomaisen henkilön henkilötietoja vaan ainoastaan tieto siitä, että hänen tietojaan on tallennettu johonkin järjestelmistä. Valtuutettu loppukäyttäjä ei saisi tehdä hakijalle kielteistä päätöstä pelkän osumailmoituksen perusteella. Loppukäyttäjän saama osumailmoitus vaikuttaisi näin ollen hyvin vähän asianomaisen henkilön oikeuteen henkilötietojensa suojaan, kun taas nimetyn viranomaisen ja Europolin olisi välttämätöntä saada esittää henkilötietoihin pääsyä koskeva pyyntö tehokkaammin suoraan sille järjestelmälle, johon tietojen on ilmoitettu sisältyvän.

(33)  Haku, jonka jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset tai Europol tekee CIR:stä saadakseen osumailmoitustyyppisen vastauksen, josta käy ilmi, että tieto on kirjattu EES-, VIS-, [ETIAS-] tai Eurodac-järjestelmään, edellyttää henkilötietojen automaattista käsittelyä. Osumailmoituksessa ei saisi näkyä muita asianomaisen henkilön henkilötietoja kuin tieto siitä, että hänen tietojaan on tallennettu johonkin järjestelmistä, edellyttäen, että haun suorittavalla viranomaisella on pääsy kyseiseen järjestelmään. Valtuutettu loppukäyttäjä ei saisi tehdä hakijalle kielteistä päätöstä pelkän osumailmoituksen perusteella, ja asiaankuuluvien viranomaisten olisi käytettävä osumailmoitusta ainoastaan päättääkseen, mistä tietokannasta haku tehdään. Loppukäyttäjän saama osumailmoitus vaikuttaisi näin ollen hyvin vähän asianomaisen henkilön oikeuteen henkilötietojensa suojaan, kun taas nimetyn viranomaisen ja Europolin olisi välttämätöntä saada esittää henkilötietoihin pääsyä koskeva pyyntö tehokkaammin suoraan sille järjestelmälle, johon tietojen on ilmoitettu sisältyvän.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kaksivaiheinen tiedonsaantimalli on erityisen hyödyllinen tapauksissa, joissa terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen epäilty uhri on tuntematon. Näissä tapauksissa yhteisen henkilötietorekisterin (CIR) avulla olisi tarkoitus yhdellä haulla löytää tietojärjestelmä, joka tuntee henkilön. Velvollisuus käyttää näissä tapauksissa tätä lainvalvontaviranomaisiin sovellettavaa uutta menetelmää tarkoittaisi, että EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin tallennettuihin henkilötietoihin olisi pääsy ilman, että vaaditaan ensin haku kansallisista tietokannoista ja muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä päätöksen 2008/615/YOS nojalla. Aiemman haun periaate tosiasiallisesti rajoittaa jäsenvaltion viranomaisten mahdollisuutta käyttää järjestelmiä oikeutettuja lainvalvontatarkoituksia varten, ja se voisi näin ollen johtaa siihen, että tarvittavia tietoja ei ole mahdollista saada. Vaatimuksista tehdä ensin haku kansallisista tietokannoista ja muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä päätöksen 2008/615/YOS nojalla olisi luovuttava vasta sitten, kun vaihtoehtoinen suojakeino eli lainvalvontaviranomaisten kaksivaiheinen pääsy CIR:n kautta on toiminnassa.

(34)  Kaksivaiheinen tiedonsaantimalli on erityisen hyödyllinen tapauksissa, joissa terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen epäilty uhri on tuntematon. Näissä tapauksissa CIR:n avulla asiaankuuluvan nimetyn viranomaisen olisi tarkoitus yhdellä haulla löytää tietojärjestelmä, joka tuntee henkilön, kun on tehty tarvittavat haut kansallisista tietokannoista ja käynnistetty haku muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä päätöksen 2008/615/YOS nojalla silloin, kun se on perusteltua terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  EU:n tietojärjestelmien tavoitteiden saavuttamista haittaa se, että näitä järjestelmiä käyttävät viranomaiset eivät tällä hetkellä voi riittävän luotettavasti todentaa niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyttä, joista on tallennettu tietoja eri järjestelmiin. Tämä johtuu siitä, että tiettyyn yksittäiseen järjestelmään tallennetut henkilöllisyystiedot saattavat olla vilpillisiä, virheellisiä tai puutteellisia eikä tällä hetkellä ole mahdollista havaita tällaisia vilpillisiä, virheellisiä tai puutteellisia henkilöllisyystietoja vertaamalla niitä tietoihin, jotka on tallennettu toiseen järjestelmään. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan unionin tason tekninen väline, jonka avulla on mahdollista tunnistaa kolmansien maiden kansalaiset tarkasti näitä tarkoituksia varten.

(36)  EU:n tietojärjestelmien tavoitteiden toteutumiseksi paremmin näitä järjestelmiä käyttävien viranomaisten olisi voitava riittävän luotettavasti todentaa niiden kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyys, joista on tallennettu tietoja eri järjestelmiin. Tiettyyn yksittäiseen järjestelmään tallennetut henkilöllisyystiedot saattavat olla virheellisiä, puutteellisia tai vilpillisiä, eikä tällä hetkellä ole keinoa havaita tällaisia virheellisiä, puutteellisia tai vilpillisiä henkilöllisyystietoja vertaamalla niitä tietoihin, jotka on tallennettu toiseen järjestelmään. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan unionin tason tekninen väline, jonka avulla on mahdollista tunnistaa kolmansien maiden kansalaiset tarkasti näitä tarkoituksia varten.

Perustelu

EU:n tietojärjestelmien sisältämiä vilpillisiä henkilöllisyystietoja koskevat tilastotiedot ovat itsessään puutteelliset. Virheellisten ja puutteellisten tietojen ongelma on kuitenkin hyvin tiedossa, kuten on todettu EU:n perusoikeusviraston yhteentoimivuutta koskevassa lausunnossa (s. 49).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen (MID) olisi tarkoitus luoda linkkejä EU:n eri tietojärjestelmissä olevien tietojen välille ja tallentaa ne rinnakkaishenkilöllisyyksien havaitsemiseksi. Tällä pyrittäisiin sekä helpottamaan vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöllisyyden selvittämistä että torjumaan henkilöllisyyspetoksia. MID:ssä olisi ainoastaan linkit useammassa kuin yhdessä EU:n tietojärjestelmässä oleviin henkilöihin. Tässä olisi rajoituttava tiukasti tietoihin, jotka ovat välttämättömiä sen todentamiseksi, onko henkilö laillisesti tai laittomasti kirjattu eri järjestelmiin eri biografisilla henkilöllisyyksillä, tai sen selvittämiseksi, ovatko kaksi henkilöä, joilla on samat biografiset tiedot, kenties eri henkilö. Tietojenkäsittely eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) ja yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun (yhteinen BMS) välityksellä eri järjestelmissä olevien henkilökohtaisten tiedostojen linkittämiseksi toisiinsa olisi pidettävä mahdollisimman vähäisenä, ja siksi se on rajattu rinnakkaishenkilöllisyyksien havaitsemiseen siinä yhteydessä, kun uusia tietoja lisätään johonkin niistä tietojärjestelmistä, jotka sisältyvät yhteiseen henkilötietorekisteriin, ja SIS-järjestelmään. MID:hen olisi sisällytettävä suojatoimia, joilla torjutaan rinnakkaisia henkilöllisyyksiä laillisesti omaavien henkilöiden mahdollinen syrjintä tai heille epäedulliset päätökset.

(37)  MID:n olisi tarkoitus luoda linkkejä unionin eri tietojärjestelmissä olevien tietojen välille ja tallentaa ne rinnakkaishenkilöllisyyksien havaitsemiseksi. Tällä pyrittäisiin sekä helpottamaan vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöllisyyden selvittämistä että torjumaan henkilöllisyyspetoksia. Tällaisten linkkien luominen on asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivissä (EU) 2016/680 tarkoitettua automaattista päätöksentekoa ja edellyttää siten avoimuutta asianomaisia henkilöitä kohtaan sekä tarvittavien suojatoimien täytäntöönpanoa unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti. MID:ssä olisi linkkejä ainoastaan useammassa kuin yhdessä unionin tietojärjestelmässä oleviin henkilöihin. Tässä olisi rajoituttava tiukasti tietoihin, jotka ovat välttämättömiä sen todentamiseksi, onko henkilö laillisesti tai laittomasti kirjattu eri järjestelmiin eri biografisilla henkilöllisyyksillä, tai sen selvittämiseksi, ovatko kaksi henkilöä, joilla on samat biografiset tiedot, kenties eri henkilö. Tietojenkäsittely ESP:n ja yhteisen BMS:n välityksellä eri järjestelmissä ja Europolin tietokannassa olevien henkilökohtaisten tiedostojen linkittämiseksi toisiinsa olisi pidettävä mahdollisimman vähäisenä, ja siksi se on rajattu rinnakkaishenkilöllisyyksien havaitsemiseen siinä yhteydessä, kun uusia tietoja lisätään johonkin niistä unionin tietojärjestelmistä, jotka sisältyvät yhteiseen henkilötietorekisteriin, ja SIS-järjestelmään. MID:hen olisi sisällytettävä suojatoimia, joilla torjutaan rinnakkaisia henkilöllisyyksiä laillisesti omaavien henkilöiden mahdollinen syrjintä tai heille epäedulliset päätökset.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jäsenvaltioiden viranomaisille ja EU:n elimille, joilla on pääsy yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) sisältyvistä EU:n tietojärjestelmistä vähintään yhteen tai SIS-järjestelmään, olisi annettava pääsy rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimessa (MID) ainoastaan niin sanottuihin punaisiin linkkeihin, joissa linkitetyillä tiedoilla on samat biometriset tiedot mutta eri henkilöllisyystiedot ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat laittomasti samaa henkilöä, tai joissa linkitetyillä tiedoilla on samankaltaiset henkilöllisyystiedot ja henkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat laittomasti samaa henkilöä. Jos linkitetyt henkilöllisyystiedot eivät ole samankaltaisia, olisi luotava keltainen linkki ja suoritettava manuaalinen todentaminen linkin vahvistamiseksi tai sen värin muuttamiseksi.

(41)  Jäsenvaltioiden viranomaisille ja unionin elimille, joilla on pääsy CIR:ään sisältyvistä unionin tietojärjestelmistä vähintään yhteen tai SIS-järjestelmään, olisi annettava pääsy MID:ssä ainoastaan punaisiin linkkeihin, joissa linkitetyillä tiedoilla on samat biometriset tiedot mutta eri henkilöllisyystiedot ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat perusteettomasti samaa henkilöä, tai joissa linkitetyillä tiedoilla on samankaltaiset henkilöllisyystiedot ja henkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat perusteettomasti samaa henkilöä. Jos linkitetyt henkilöllisyystiedot eivät ole samankaltaisia, olisi luotava keltainen linkki ja suoritettava manuaalinen todentaminen linkin vahvistamiseksi tai sen värin muuttamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(43 a)  Eu-LISAn olisi kehitettävä kaikki yhteentoimivuuden komponentit ja hallinnoitava niitä siten, että voidaan varmistaa nopea, saumaton, tehokas ja valvottu pääsy kyseisiin komponentteihin ja niiden täysi käytettävyys jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisten tarpeiden edellyttämässä vasteajassa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Eu-LISAn olisi luotava tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja yhteiset tietojen laatuindikaattorit. Eu-LISAn olisi vastattava keskitetyn tietojen laadun seurantamekanismin kehittämisestä ja tuotettava säännöllisesti data-analyysiraportteja, jotta voidaan paremmin valvoa sitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön ja soveltavat EU:n tietojärjestelmiä. Yhteisiin laatuindikaattoreihin olisi sisällytettävä vähimmäislaatuvaatimukset tietojen tallentamiselle EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden komponentteihin. Tällaisten laatuvaatimusten tavoitteena olisi oltava, että ilmeisen virheelliset tai ristiriitaiset tiedot tunnistetaan EU:n tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuden komponenteissa automaattisesti niin, että jäsenvaltio, josta tiedot ovat peräisin, voi todentaa tiedot ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimet.

(44)  Eu-LISAn olisi luotava tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja yhteiset tietojen laatuindikaattorit. Eu-LISAn olisi lähetettävä automaattisia ja välittömiä varoituksia tietoja syöttävälle viranomaiselle, jos tietojen vähimmäislaatuvaatimukset eivät täyty. Eu-LISAn olisi vastattava keskitetyn tietojen laadun seurantamekanismin kehittämisestä ja tuotettava säännöllisesti data-analyysiraportteja, jotta voidaan paremmin valvoa sitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön ja soveltavat unionin tietojärjestelmiä. Yhteisiin laatuindikaattoreihin olisi sisällytettävä vähimmäislaatuvaatimukset tietojen tallentamiselle unionin tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden komponentteihin. Tällaisten laatuvaatimusten tavoitteena olisi oltava, että ilmeisen virheelliset tai ristiriitaiset tiedot tunnistetaan unionin tietojärjestelmissä ja yhteentoimivuuden komponenteissa automaattisesti niin, että jäsenvaltio, josta tiedot ovat peräisin, voi todentaa tiedot ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimet.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  UMF-viestimuodon (Universal Message Format) olisi oltava standardina jäsennellyssä rajatylittävässä tietojenvaihdossa tietojärjestelmien, viranomaisten ja/tai organisaatioiden välillä oikeus- ja sisäasioiden alalla. UMF:ssä olisi yhteentoimivuuden helpottamiseksi määriteltävä yleisesti vaihdetuille tiedoille yhteinen sanasto ja looginen rakenne, joiden avulla sanoman sisältö voidaan luoda ja lukea yhdenmukaisella ja semanttisesti vastaavalla tavalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Olisi perustettava raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS), joka tuottaisi järjestelmistä tilastotietoja ja analyyttisiä raportteja politiikan laatimista, operatiivista toimintaa ja tietojen laadun parantamista varten. Eu-LISAn olisi perustettava ja toteutettava CRRS, joka sisältää anonyymeja tilastotietoja edellä mainituista järjestelmistä, yhteisestä henkilötietorekisteristä, rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimesta ja yhteisestä biometrisestä tunnistuspalvelusta, ja ylläpidettävä sitä teknisissä toimipaikoissaan. CRRS:ään sisältyvistä tiedoista ei saisi voida tunnistaa henkilöitä. Eu-LISAn olisi anonymisoitava tiedot ja kirjattava anonyymit tiedot CRRS:ään. Tietojen anonymisoinnin olisi oltava automaattista, eikä eu-LISAn henkilöstölle pitäisi antaa suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden komponentteihin tallennettuihin henkilötietoihin.

(47)  Olisi perustettava raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS), joka tuottaisi järjestelmistä tilastotietoja ja analyyttisiä raportteja politiikan laatimista, operatiivista toimintaa ja tietojen laadun parantamista varten eri järjestelmien tavoitteiden mukaisesti ja niiden oikeusperustoja noudattaen. Eu-LISAn olisi perustettava ja toteutettava CRRS, joka sisältää anonyymeja tilastotietoja edellä mainituista järjestelmistä, CIR:stä, MID:stä ja yhteisestä BMS:stä, ja ylläpidettävä sitä teknisissä toimipaikoissaan. CRRS:ään sisältyvistä tiedoista ei saisi voida tunnistaa henkilöitä. Eu-LISAn olisi välittömästi anonymisoitava tiedot ja kirjattava ainoastaan anonymisoidut tiedot CRRS:ään. Tietojen anonymisoinnin olisi oltava automaattista, eikä eu-LISAn henkilöstölle pitäisi antaa suoraa pääsyä unionin tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden komponentteihin tallennettuihin henkilötietoihin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Kun kansalliset viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen nojalla henkilötietoja, olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679, paitsi jos jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset tai keskusyhteyspisteet käsittelevät tietoja terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, jolloin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/680.

(48)  Kun kansalliset viranomaiset käsittelevät tämän asetuksen nojalla henkilötietoja, olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679, paitsi jos jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset tai keskusyhteyspisteet käsittelevät tietoja terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, missä tapauksessa olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/680.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  [Asetuksen (EU) 2016/679] nojalla perustettujen kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä keskinäistä yhteistyötä yhteentoimivuuden komponenteissa käsiteltävien henkilötietojen valvonnassa.

(51)  Asetuksen (EU) 2016/679 tai direktiivin (EU) 2016/680 nojalla perustettujen kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas asetuksella (EY) N:o 45/2001 perustetun Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava henkilötietojen käsittelyyn liittyvää unionin toimielinten ja elinten toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja valvontaviranomaisten olisi tehtävä keskinäistä yhteistyötä käsiteltävien henkilötietojen valvonnassa. 

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  ”(...) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan nojalla, ja hän on antanut lausunnon …”

(52)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon 16 päivänä huhtikuuta 2018.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  SIS-järjestelmän yhteydessä palvelukseen otettuihin ja työskenteleviin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön olisi luottamuksellisuuden osalta sovellettava Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen asiaa koskevia määräyksiä.

(53)  Sellaisten tietojen yhteydessä, joihin on päästy jonkin yhteentoimivuuden komponentin kautta, palvelukseen otettuihin ja työskenteleviin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön olisi luottamuksellisuuden osalta sovellettava Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen asiaa koskevia määräyksiä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuuden komponenttien toteuttaminen vaikuttaa siihen, miten tarkastukset suoritetaan ulkorajojen rajanylityspaikoilla. Nämä vaikutukset ovat seurausta siitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/39961 voimassa olevia sääntöjä sovelletaan yhdessä tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen kanssa.

(55)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuuden komponenttien toteuttaminen sekä olemassa olevien kansallisten järjestelmien ja infrastruktuurien integrointi näihin komponentteihin vaikuttavat siihen, miten tarkastukset suoritetaan ulkorajojen rajanylityspaikoilla. Nämä vaikutukset ovat seurausta siitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/39961 voimassa olevia sääntöjä sovelletaan yhdessä tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuutta koskevien sääntöjen kanssa.

_________________

_________________

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  Jos eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) kautta rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimella (MID) tehty haku tuottaa tulokseksi keltaisen linkin tai havaitsee punaisen linkin, toisen linjan rajavartijan olisi käytettävä yhteistä henkilötietorekisteriä tai Schengenin tietojärjestelmää tai molempia arvioidakseen tarkastettavaa henkilöä koskevia tietoja, todentaakseen hänen rinnakkaisen henkilöllisyytensä manuaalisesti ja muuttaakseen tarvittaessa linkin värin.

(59)  Jos ESP:n kautta MID:llä tehty haku tuottaa tulokseksi keltaisen linkin tai havaitsee punaisen linkin, rajavartijan olisi käytettävä CIR:ää tai SIS-järjestelmää tai molempia arvioidakseen tarkastettavaa henkilöä koskevia tietoja, todentaakseen hänen rinnakkaisen henkilöllisyytensä manuaalisesti ja muuttaakseen tarvittaessa linkin värin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61)  Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja EU:n elimet voivat sopeutua uusiin, eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) käyttöä koskeviin vaatimuksiin, on tarpeen säätää siirtymäkaudesta. Samoin, jotta rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID) voisi toimia johdonmukaisesti ja moitteettomasti, olisi vahvistettava siirtymätoimenpiteet sen toiminnan aloittamista varten.

(61)  Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja unionin elimet voivat sopeutua uusiin, ESP:n käyttöä koskeviin vaatimuksiin, on tarpeen säätää siirtymäkaudesta, johon sisältyisi muun muassa loppukäyttäjien koulutusohjelmia uusien välineiden koko potentiaalin mukaisen käytön varmistamiseksi. Samoin, jotta MID voisi toimia johdonmukaisesti ja moitteettomasti, olisi vahvistettava siirtymätoimenpiteet sen toiminnan aloittamista varten.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä ennakoidut yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen kustannukset ovat pienemmät kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 515/201461 älykkäitä rajoja varten kohdennettujen määrärahojen jäljellä oleva määrä. Tämän vuoksi tässä asetuksessa olisi asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti kohdennettava uudelleen määrä, joka tällä hetkellä on osoitettu muuttovirtojen hallintaa unionin ulkorajoilla tukevien tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen.

(62)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 515/201461 muuttovirtojen hallintaa unionin ulkorajoilla tukevien tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen kohdennettujen määrärahojen jäljellä oleva määrä olisi kohdennettava uudelleen tähän asetukseen asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti.

 

Lisäksi eu-LISAn olisi pyrittävä pitämään kustannukset mahdollisimman pieninä sekä määrittämään ja toteuttamaan kustannustehokkaimmat tekniset ratkaisut.

_________________

_________________

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143).

Perustelu

Ennakoidut kustannukset eivät useinkaan ilmennä todellisia kustannuksia. Tässä vaiheessa voidaan varmuudella todeta ainoastaan, että asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti jäljelle jäävä määrä olisi kohdennettava uudelleen tähän asetukseen.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(62 a)  Olisi asianmukaista, että yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana komissio arvioisi tarvetta yhdenmukaistaa edelleen jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä ja infrastruktuureja ulkorajoilla ja esittäisi suosituksia. Suositusten olisi sisällettävä myös vaikutustenarviointi ja arvio kustannuksista unionin talousarviossa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Jotta tämän asetuksen tiettyjä teknisiä yksityiskohtia voidaan täydentää, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) käyttäjäprofiileja ja ESP-vastausten sisältöä ja muotoa. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa63 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(63)  Jotta tämän asetuksen tiettyjä teknisiä yksityiskohtia voidaan täydentää, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. Erityisesti komissiolle olisi siirrettävä säädösvaltaa, joka koskee eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) käyttäjäprofiileja, ESP-vastausten sisältöä ja muotoa, menettelyjä sellaisten tapausten määrittämiseksi, joissa henkilöllisyystietojen voidaan katsoa olevan samat tai samankaltaiset, sekä CRRS:n toimintaa koskevia sääntöjä, mukaan lukien erityiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten ja tietoarkistoon sovellettavat turvallisuussäännöt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa63 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________

_________________

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01).

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01).

Perustelu

Henkilöllisyystietoihin liittyviä menettelyjä ja CRRS:ää koskevat lisäosat täydentävät tämän asetuksen tiettyjä muita kuin keskeisiä osia, ja näin ollen niiden olisi kuuluttava delegoidun säädöksen piiriin.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, joka koskee yksityiskohtaisten sääntöjen antamista seuraavista: tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit, -menettelyt ja -indikaattorit; UMF-standardin kehittäminen; menettelyt, joilla määritetään tapaukset, joissa henkilöllisyydet ovat samankaltaiset; raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston toiminta; ja yhteistyömenettely turvallisuushäiriöiden yhteydessä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201164 mukaisesti.

(64)  Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, joka koskee yksityiskohtaisten sääntöjen antamista seuraavista: tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit, -menettelyt ja -indikaattorit; UMF-standardin kehittäminen; ja yhteistyömenettely turvallisuushäiriöiden yhteydessä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201164 mukaisesti.

_________________

_________________

64 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

64 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhtenevyyteen edellä esitettyyn tarkistukseen nähden.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(65 a)  Koska yhteentoimivuuden komponenttien yhteydessä käsitellään merkittäviä määriä arkaluonteisia henkilötietoja, on tärkeää, että henkilöt, joiden tietoja näiden komponenttien kautta käsitellään, voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan rekisteröityinä, kuten asetuksessa (EU) 2016/679, direktiivissä (EU) 680/2016 ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädetään. Samalla tavoin kuin jäsenvaltioiden viranomaisille on annettu käyttöön yksi ainoa portaali hakujen tekemiseen unionin tietojärjestelmistä, myös rekisteröidyille olisi annettava käyttöön yksi ainoa verkkopalvelu, jonka kautta he voivat käyttää oikeuksiaan päästä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikaista ja poistaa ja rajoittaa niiden käsittelyä. Eu-LISAn olisi perustettava tällainen verkkopalvelu ja ylläpidettävä sitä teknisessä toimipaikassaan. Koska eu-LISA ei vastaa henkilötietojen tallentamisesta tai henkilöllisyyksien todentamisesta, rekisteröidyn pyyntö olisi välitettävä verkkopalvelun kautta joko rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta vastaavalle jäsenvaltiolle tai tietojen tallentamisesta kyseiseen tietojärjestelmään vastaavalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(65 b)  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa todetaan, että kaikenlaisella puuttumisella oikeuteen nauttia yksityiselämän kunnioitusta on oltava laillinen tarkoitus ja sen on oltava sekä välttämätöntä että oikeasuhteista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki sallii tällaisen toimenpiteen ja se on välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Perustelu

Oikeus henkilötietojen suojaan ja oikeus yksityiselämän kunnioitukseen on vahvistettu sekä EU:n lainsäädännössä (yleinen tietosuoja-asetus) että EU:n korkeatasoisimmissa ihmisoikeusvälineissä. Koska tämä säädös koskee sekä henkilötietoja että henkilöiden yksityisyyttä, on tärkeää, että molemmat välineet mainitaan sen johdanto-osassa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(65 c)  Yksi keskeisistä tietosuojaperiaatteista on asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietojen minimointi, jonka mukaisesti henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja olennaista ja rajoitettua siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

 

 

 

 

Perustelu

Oikeus henkilötietojen suojaan ja oikeus yksityiselämän kunnioitukseen on vahvistettu sekä EU:n lainsäädännössä (yleinen tietosuoja-asetus) että EU:n korkeatasoisimmissa ihmisoikeusvälineissä. Koska tämä säädös koskee sekä henkilötietoja että henkilöiden yksityisyyttä, on tärkeää, että molemmat välineet mainitaan sen johdanto-osassa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(65 d)  Asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Myös myöhemmässä käsittelyssä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten on noudatettava käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Perustelu

Oikeus henkilötietojen suojaan ja oikeus yksityiselämän kunnioitukseen on vahvistettu sekä EU:n lainsäädännössä (yleinen tietosuoja-asetus) että EU:n korkeatasoisimmissa ihmisoikeusvälineissä. Koska tämä säädös koskee sekä henkilötietoja että henkilöiden yksityisyyttä, on tärkeää, että molemmat välineet mainitaan sen johdanto-osassa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä asetus muodostaa yhdessä [tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2018/xx] kanssa kehyksen, jolla varmistetaan yhteentoimivuus rajanylitystietojärjestelmän (EES), viisumitietojärjestelmän (VIS), [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS)], Eurodacin, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) ja [kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN)] välillä, jotta nämä järjestelmät ja tiedot täydentäisivät toisiaan.

1.  Tämä asetus muodostaa yhdessä [tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 2018/xx] kanssa kehyksen, jolla varmistetaan yhteentoimivuus rajanylitystietojärjestelmän (EES), viisumitietojärjestelmän (VIS), [EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS)], Eurodacin, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) ja [kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN)] välillä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä asetuksessa säädetään myös tietojen laatuvaatimuksista, standardiviestimuodosta (Universal Message Format,UMF), raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistosta (CRRS) sekä jäsenvaltioiden ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) vastuualueista yhteentoimivuuden komponenttien suunnittelussa ja ylläpidossa.

3.  Tässä asetuksessa säädetään myös tietojen laatuvaatimuksista, standardiviestimuodosta (Universal Message Format, UMF), raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistosta (CRRS) sekä jäsenvaltioiden ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) vastuualueista yhteentoimivuuden komponenttien suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpidossa.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tällä asetuksella myös mukautetaan menettelyjä ja edellytyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääsyä rajanylitystietojärjestelmään (EES), viisumitietojärjestelmään (VIS), [EU:n matkustustieto- ja ‑lupajärjestelmään (ETIAS),] ja Eurodaciin toimivaltaansa kuuluvien terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

4.  Tällä asetuksella myös mukautetaan menettelyjä ja edellytyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) pääsyä EES-, VIS-, ETIAS- ja Eurodac-järjestelmiin terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkintaa varten.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tällä asetuksella vahvistetaan lisäksi kehys kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden todentamiselle ja kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiselle.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteentoimivuuden tavoitteet

Tavoitteet

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ulkorajojen valvonnan parantaminen;

a)  ulkorajojen rajatarkastusten tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjunnan edistäminen;

b)  laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen edistäminen;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemisen, havaitsemisen ja tutkimisen edistäminen;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  avustaminen sellaisten tuntemattomien henkilöiden tunnistamisessa, jotka eivät pysty kertomaan henkilöllisyyttään, tai luonnonkatastrofeissa, onnettomuuksissa tai terrori-iskuissa tunnistamatta jääneiden ihmisten jäännösten tunnistamisessa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteentoimivuuden varmistamiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan seuraavin toimin:

2.  Nämä tavoitteet saavutetaan seuraavin toimin:

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistamalla henkilöiden virheetön tunnistaminen;

a)  helpottamalla unionin tietojärjestelmiin rekisteröityjen kolmansien maiden kansalaisten virheetöntä tunnistamista;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistämällä henkilöllisyyspetosten torjuntaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  parantamalla ja yhdenmukaistamalla EU:n tietojärjestelmiin sovellettavia tietojen laatua koskevia vaatimuksia;

c)  parantamalla tietojen laatua ja yhdenmukaistamalla unionin tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen laatuvaatimukset eri järjestelmien oikeusperustojen tietojenkäsittelyvaatimuksia sekä tietosuojavaatimuksia ja -periaatteita noudattaen;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  parantamalla oikeudellista yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  helpottamalla olemassa olevien ja tulevien EU:n tietojärjestelmien teknistä ja operatiivista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

d)  helpottamalla olemassa olevien unionin tietojärjestelmien teknistä ja operatiivista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  vahvistamalla, yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla EU:n tietojärjestelmiin sovellettavia tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ehtoja;

e)  vahvistamalla, yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla unionin tietojärjestelmiin sovellettavia tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietyille tietoluokille annettavaa erityissuojaa ja niitä koskevia suojatoimia;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  virtaviivaistamalla edellytyksiä, joita sovelletaan lainvalvontaviranomaisten pääsyyn EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin;

f)  virtaviivaistamalla ja yksinkertaistamalla edellytyksiä, joita sovelletaan nimettyjen viranomaisten pääsyyn EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin, varmistaen samalla tarpeelliset ja oikeasuhteiset edellytykset lainvalvontaviranomaisten pääsylle;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan henkilöihin, joiden henkilötietoja voidaan käsitellä 1 kohdassa tarkoitetuissa EU:n tietojärjestelmissä.

2.  Tätä asetusta sovelletaan henkilöihin, joiden henkilötietoja voidaan käsitellä 1 kohdassa tarkoitetuissa unionin tietojärjestelmissä, ainoastaan näiden tietojärjestelmien oikeusperustassa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Perustelu

Henkilötietojen käsittelyllä yhteentoimivuuden komponenttien kautta olisi pyrittävä vain saavuttamaan eri järjestelmien tarkoitukset.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’rajaviranomaisella’ rajavartijaa, joka on kansallisen oikeuden mukaisesti nimitetty tekemään rajatarkastuksia;

3)  ’rajaviranomaisella’ rajavartijaa, joka on kansallisen oikeuden mukaisesti nimitetty tekemään asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyjä rajatarkastuksia;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

18)  ’EU:n tietojärjestelmillä’ eu-LISAn hallinnoimia laajoja tietojärjestelmiä;

18)  ’unionin tietojärjestelmillä’ eu-LISAn operatiivisesti hallinnoimia EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmiä;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’Europolin tiedoilla’ Europolille asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen tarkoitukseen toimitettuja henkilötietoja;

19)  ’Europolin tiedoilla’ Europolin asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisiin tarkoituksiin käsittelemiä henkilötietoja;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’vastaavuudella’ samankaltaisuutta, joka todetaan vertaamalla toisiinsa kahta tai useampaa henkilötietoa, jotka on tallennettu tai joita ollaan tallentamassa tietojärjestelmään tai tietokantaan;

21)  ’vastaavuudella’ samanlaisuutta tai samankaltaisuutta, joka saadaan selville toteuttamalla sellaisten henkilötietojen automaattinen vertailu, jotka on tallennettu tai joita ollaan tallentamassa tietojärjestelmään tai tietokantaan;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22)  ’osumalla’ yhden tai useamman vastaavuuden vahvistumista;

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

24)  ’nimetyillä viranomaisilla’ asetuksen (EU) 2017/2226 29 artiklan 1 kohdassa, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS 3 artiklan 1 kohdassa, [ETIAS-asetuksen 43 artiklassa] ja [Eurodac-asetuksen 6 artiklassa] tarkoitettuja jäsenvaltioiden nimettyjä viranomaisia;

24)  ’nimetyillä viranomaisilla’ asetuksen (EU) 2017/2226 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja [ETIAS-asetuksen 3 artiklan 21 alakohdassa] määriteltyjä ja [Eurodac-asetuksen 6 artiklassa] tarkoitettuja jäsenvaltioiden nimettyjä viranomaisia;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25)  ’terrorismirikoksella’ rikosta, joka kansallisessa oikeudessa määritellään rikokseksi ja joka on jokin direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetuista rikoksista tai niitä vastaava rikos;

25)  ’terrorismirikoksella’ rikosta, joka kansallisessa oikeudessa määritellään rikokseksi ja joka on jokin direktiivin (EU) 2017/541 3–14 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tai jotakin näistä rikoksista vastaava rikos jäsenvaltioissa, joita kyseinen direktiivi ei sido;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 31 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

31)  ’SIS-järjestelmällä’ [rajatarkastuksia koskevassa SIS-asetuksessa, lainvalvontaa koskevassa SIS-asetuksessa ja laittomasti oleskelevien palauttamista koskevassa SIS-asetuksessa] tarkoitettua Schengenin tietojärjestelmää];

31)  ’SIS-järjestelmällä’ [rajatarkastuksia koskevassa SIS-asetuksessa, lainvalvontaa koskevassa SIS-asetuksessa ja palauttamista koskevassa SIS-asetuksessa] tarkoitettua Schengenin tietojärjestelmää];

 

(Horisontaalinen tarkistus: vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

33)  ’ESP:llä’ 6 artiklassa tarkoitettua eurooppalaista hakuportaalia;

Poistetaan.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

34)  ’yhteisellä BMS:llä’ 15 artiklassa tarkoitettua yhteistä biometristä tunnistuspalvelua;

Poistetaan.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 35 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

35)  ’CIR:llä’ 17 artiklassa tarkoitettua yhteistä henkilötietorekisteriä;

Poistetaan.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 36 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

36)  ’MID:llä’ 25 artiklassa tarkoitettua rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta;

Poistetaan.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 37 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

37)  ’CRRS:llä’ 39 artiklassa tarkoitettua raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistoa.

Poistetaan.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Syrjimättömyys

Syrjimättömyys ja perusoikeudet

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen soveltamiseksi ei saa johtaa henkilöiden syrjintään millään perusteella, kuten sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin.

Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen soveltamiseksi ei saa johtaa henkilöiden syrjintään millään perusteella, kuten sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa ja koskemattomuutta sekä perusoikeuksia, myös oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin sekä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleviin henkilöihin. Lapsen etu on asetettava etusijalle.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toteuttaa vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta jälkiarvioinnin, jonka tarkoituksena on arvioida yhteentoimivuuden vaikutusta syrjimättömyyttä koskevaan oikeuteen.

Perustelu

Tässä vaiheessa ei voida varmistaa, että syrjimättömyyden periaatetta sovelletaan kaikilta osin, erityisesti rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen yhteydessä. On esimerkiksi vielä epäselvää, voiko ehdotus vaikuttaa kielteisemmin naisiin kuin miehiin sen vuoksi, että naiset vaihtavat sukunimeään useammin kuin miehet.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan eurooppalainen hakuportaali (ESP), jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden viranomaisilla ja EU:n elimillä on käyttöoikeuksiensa puitteissa nopea, saumaton, tehokas, järjestelmällinen ja valvottu pääsy EU:n tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi, ja voidaan tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien sekä Europolin tietojen tavoitteita.

1.  Perustetaan eurooppalainen hakuportaali (ESP), jotta voidaan helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin virastojen valvottua pääsyä tehtäviensä suorittamiseksi ja käyttöoikeuksiensa puitteissa unionin tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien tavoitteiden ja tarkoitusten mukaisesti sekä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti noudattaen kaikilta osin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ESP:n, jäsenvaltioiden ja unionin oikeuden nojalla ESP:n käyttöön oikeutettujen EU:n elinten välinen suojattu viestintäkanava;

b)  ESP:n, jäsenvaltioiden ja ESP:n käyttöön oikeutettujen unionin virastojen välinen suojattu viestintäkanava;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  keskitetty unionin ESP-varajärjestelmä, joka pystyy hoitamaan kaikkia varsinaisen ESP:n toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos varsinaisen ESP:n toiminta häiriintyy.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA kehittää ESP:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista.

3.  Eu-LISA kehittää ESP:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista. Sillä ei kuitenkaan ole pääsyä ESP:n kautta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ESP:n käyttö on sallittu ainoastaan sellaisille jäsenvaltioiden viranomaisille ja EU:n elimille, joilla on unionin lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön nojalla pääsy EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmiin, CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen sekä Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin.

1.  ESP:n käyttö on sallittu ainoastaan sellaisille jäsenvaltioiden viranomaisille ja unionin virastoille, joilla on kyseisiä unionin tietojärjestelmiä koskevien säädösten nojalla pääsy EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmiin, tämän asetuksen nojalla pääsy CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen, asetuksen (EU) 2016/794 nojalla pääsy Europolin tietoihin sekä tällaista pääsyä koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön nojalla pääsy Interpolin tietokantoihin.

 

Mainitut jäsenvaltioiden viranomaiset ja unionin virastot voivat käyttää ESP:tä ja sen tuottamia tietoja ainoastaan kyseisiä unionin tietojärjestelmiä koskevissa säädöksissä ja tässä asetuksessa vahvistettuihin tavoitteisiin ja tarkoituksiin.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on käytettävä ESP:tä unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen käyttöoikeuksiensa puitteissa hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja EES-, VIS- ja [ETIAS-]keskusjärjestelmistä. Niiden on käytettävä ESP:tä tässä asetuksessa säädettyjen käyttöoikeuksiensa puitteissa myös tehdäkseen 20, 21 ja 22 artiklassa mainituissa tarkoituksissa hakuja CIR:stä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on käytettävä ESP:tä unionin tietojärjestelmiä koskevien säädösten ja kansallisen lainsäädännön mukaisten käyttöoikeuksiensa puitteissa hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja EES-, VIS- ja [ETIAS-]keskusjärjestelmistä. Niiden on käytettävä ESP:tä tässä asetuksessa säädettyjen käyttöoikeuksiensa puitteissa myös tehdäkseen 20, 21 ja 22 artiklassa mainituissa tarkoituksissa hakuja CIR:stä.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  EU:n elimet käyttävät ESP:tä hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja SIS-keskusjärjestelmästä.

4.  Unionin oikeuden niin edellyttäessä 1 kohdassa tarkoitetut unionin virastot käyttävät ESP:tä hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja SIS-keskusjärjestelmästä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset saavat käyttää ESP:tä unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen käyttöoikeuksiensa puitteissa hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja Interpolin tietokannoista.

5.  Unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset saavat käyttää ESP:tä unionin oikeudessa ja kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen käyttöoikeuksiensa puitteissa hakeakseen henkilöihin tai heidän matkustusasiakirjoihinsa liittyviä tietoja Interpolin tietokannoista.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  haun tarkoitus;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  EU:n tietojärjestelmät, Europolin tiedot ja Interpolin tietokannat, joihin haku on kohdistettava ja voidaan kohdistaa ja joista käyttäjä saa vastauksen; ja

b)  unionin tietojärjestelmät, Europolin tiedot ja Interpolin tietokannat sekä ne kyseisten järjestelmien tiedot, joita voidaan hakea ja joista käyttäjä saa vastauksen; tietoja 22 artiklan perusteella pyytävä käyttäjä saa pelkästään osuma / ei osumaa -ilmoituksen, jos käyttäjällä on valtuudet pyytää keskusyhteyspisteeltä osuman tuottaneen unionin tietojärjestelmän tiedot kyseistä järjestelmää koskevan säädöksen mukaisesti;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä 63 artiklan mukaisesti määrittääkseen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ESP:n käyttäjien 1 kohdassa tarkoitettujen profiilien tekniset yksityiskohdat kyseisten käyttäjien käyttöoikeuksien puitteissa.

2.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä 63 artiklan mukaisesti määrittääkseen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ESP:n käyttäjien 1 kohdassa tarkoitettujen profiilien tekniset yksityiskohdat kyseisten käyttäjien unionin tietojärjestelmiä koskevissa säädöksissä ja soveltuvin osin kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen käyttöoikeuksien puitteissa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut profiilit tarkistetaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ja päivitetään tarvittaessa.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  ESP:n käyttäjät käynnistävät haun syöttämällä ESP:hen tietoja käyttäjäprofiilinsa ja käyttöoikeuksiensa puitteissa. Kun haku on käynnistetty, ESP tekee ESP:n käyttäjän syöttämillä tiedoilla haun samanaikaisesti EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmistä ja CIR:stä sekä Europolin tiedoista ja Interpolin tietokannoista.

1.  ESP:n käyttäjät käynnistävät haun syöttämällä ESP:hen tietoja 8 artiklan mukaisesti luodun ESP:n käyttäjäprofiilinsa ja käyttöoikeuksiensa puitteissa. Kun haku on käynnistetty, ESP tekee ESP:n käyttäjän syöttämillä tiedoilla haun samanaikaisesti EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmistä ja CIR:stä sekä Europolin tiedoista ja Interpolin tietokannoista.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  ESP:stä tehdyn haun tuloksena toimitetaan EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin, CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen sekä Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin sisältyvät tiedot.

4.  ESP:stä tehdyn haun tuloksena toimitetaan EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin, CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen sekä Europolin tietoihin ja Interpolin tietokantoihin sisältyvät tiedot. ESP antaa vastaukset käyttäjälle heti kun tiedot ovat saatavilla jostakin järjestelmästä. Käyttäjän ESP:stä saamat vastaukset ovat ainutkertaisia, ja niihin sisällytetään kaikki tiedot, joihin käyttäjällä on unionin tietojärjestelmiä koskevien säädösten ja kansallisen lainsäädännön nojalla pääsy. ESP:n antamassa vastauksessa ilmoitetaan, mihin unionin tietojärjestelmään tai tietokantaan tiedot kuuluvat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan soveltamista. ESP ei anna tietoja sellaisissa tietojärjestelmissä olevista tiedoista, joihin käyttäjällä ei unionin oikeuden nojalla ole pääsyä.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ESP suunnitellaan niin, että kun tehdään haku Interpolin tietokannoista, tietoja, joita ESP:n käyttäjä käyttää haun käynnistämiseen, ei jaeta Interpolin tietojen omistajien kanssa.

5.  ESP suunnitellaan niin, että kun tehdään haku Interpolin tietokannoista, varmistetaan, että mitään tietoja ei paljasteta Interpolin kuulutuksen omistajalle. ESP suunnitellaan lisäksi niin, että Interpolin TDAWN-tietokannasta ei tehdä hakuja järjestelmällisesti vaan sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  ESP:n käyttäjän saama vastaus on ainutkertainen ja siihen sisällytetään kaikki tiedot, joihin käyttäjällä on unionin lainsäädännön nojalla pääsy. ESP:n antamassa vastauksessa ilmoitetaan tarvittaessa, mihin tietojärjestelmään tai tietokantaan tiedot kuuluvat.

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista ESP:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan, [ETIAS-ehdotuksen 59 artiklan] ja rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 12 ja 18 artiklan soveltamista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista ESP:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan, [ETIAS-ehdotuksen 59 artiklan] ja rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 12 ja 18 artiklan soveltamista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jäsenvaltion viranomainen ja yksittäinen ESP:n käyttäjä, mukaan lukien 8 artiklassa tarkoitettu ESP-profiili, jota on käytetty;

a)  haun käynnistänyt jäsenvaltion viranomainen tai unionin virasto;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  haun kohteena olleet EU:n tietojärjestelmät ja Interpolin tietokannat;

c)  haun kohteena olleet unionin tietojärjestelmät ja Europolin ja Interpolin tietokannat;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ESP-profiili, jota on käytetty;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kansallisten sääntöjen mukainen tai, tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 45/2001 mukainen haun tehneen henkilön tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot ja unionin virastot säilyttävät myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien haun hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sekä 42 artiklan mukaiseen tietoturvan varmistamiseen. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

2.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien haun hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sisäisen valvonnan harjoittamiseen sekä 42 artiklan mukaiseen moitteettoman toiminnan ja tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseen. Tätä varten pääsy näihin lokitietoihin myönnetään tapauksen mukaan 40 artiklan mukaisesti määritetyille rekisterinpitäjille, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa ja direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jos ESP:n käyttö on teknisistä syistä mahdotonta sen toimintahäiriön vuoksi, eu-LISA siirtyy käyttämään ESP-varajärjestelmää.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen yhdestä tai useammasta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta EU:n tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä syistä mahdotonta ESP:n toimintahäiriön vuoksi, eu-LISA ilmoittaa asiasta ESP:n käyttäjille.

1.  Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen yhdestä tai useammasta unionin tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä syistä edelleen mahdotonta ESP:n toimintahäiriön tai haun kohteena olevien unionin tietojärjestelmien toimintahäiriön vuoksi, eu-LISA ilmoittaa asiasta välittömästi ESP:n käyttäjille.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen yhdestä tai useammasta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta EU:n tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen infrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta eu-LISAlle ja komissiolle.

2.  Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen yhdestä tai useammasta unionin tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen infrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi tiedotettava asiasta kaikille sen käyttäjille ja ilmoitettava asiasta eu-LISAlle ja komissiolle.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kummassakin tapauksessa jäsenvaltiot voivat käyttää 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietojärjestelmiä tai CIR:ää suoraan kansallista yhdenmukaista rajapintaansa tai kansallista viestintäinfrastruktuuriaan käyttäen, eikä 7 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta sovelleta ennen kuin tekninen vika on korjattu.

3.  Kummassakin tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltioiden on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä käytettävä unionin tietojärjestelmiä tai CIR:ää suoraan kansallista yhdenmukaista rajapintaansa tai kansallista viestintäinfrastruktuuriaan käyttäen, eikä 7 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta sovelleta ennen kuin tekninen vika on korjattu.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen yhdestä tai useammasta unionin tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä syistä mahdotonta unionin viraston infrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, mainittu virasto ilmoittaa asiasta eu-LISAlle ja komissiolle.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), johon tallennetaan biometrisiä malleja ja joka mahdollistaa haun biometrisillä tiedoilla useista EU:n tietojärjestelmistä. Yhteisellä BMS:llä on tarkoitus tukea EES-, VIS-, Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien tavoitteita.

1.  Perustetaan yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), johon tallennetaan biometrisiä malleja ja joka mahdollistaa haun biometrisillä tiedoilla biometrisiä tietoja sisältävistä unionin tietojärjestelmistä. Yhteisellä BMS:llä on tarkoitus tukea EES-, VIS-, Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien tavoitteita. Tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti yhteiseen BMS:ään ei tallenneta DNA-tietoja eikä kämmenenjälkitietoja.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  keskusinfrastruktuuri, mukaan lukien hakukone ja 13 artiklassa tarkoitettujen tietojen varasto;

a)  keskusinfrastruktuuri, joka korvaa EES-, VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien automaattiset sormenjälkien tunnistusjärjestelmät, siltä osin kuin se mahdollistaa haun 4 artiklan 12 alakohdassa määritellyillä biometrisillä tiedoilla;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  yhteisen BMS:n, SIS-keskusjärjestelmän ja CIR:n välinen suojattu viestintäinfrastruktuuri.

b)  yhteisen BMS:n, SIS-keskusjärjestelmän, CIR:n ja unionin tietojärjestelmien välinen suojattu viestintäinfrastruktuuri.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA kehittää yhteisen BMS:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista.

3.  Eu-LISA kehittää yhteisen BMS:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista. Sillä ei kuitenkaan ole pääsyä yhteisen BMS:n kautta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun tallennettavat tiedot

Biometristen mallien tallentaminen yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun tallennetaan biometriset mallit, jotka saadaan seuraavista biometrisistä tiedoista:

1.  Yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun tallennetaan biometriset mallit, jotka pidetään loogisesti erotettuina sen tietojärjestelmän mukaan, josta tiedot ovat peräisin, ja jotka saadaan seuraavista biometrisistä tiedoista:

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen 20 artiklan 3 kohdan w ja x alakohdassa tarkoitetut tiedot;

d)  lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen 20 artiklan 3 kohdan w ja y alakohdassa tarkoitetut tiedot;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  [Eurodac-asetuksen 13 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot;]

f)  [Eurodac-asetuksen 12 artiklan a ja b alakohdassa, 13 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot;]

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallennuksen on täytettävä 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laatuvaatimukset.

4.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallennuksen on täytettävä 37 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 13 artiklassa tarkoitettuja tietoja säilytetään yhteisessä BMS:ssä niin kauan kuin vastaavia biometrisiä tietoja säilytetään CIR:ssä tai SIS-järjestelmässä.

Edellä 13 artiklassa tarkoitettuja tietoja säilytetään yhteisessä BMS:ssä niin kauan kuin vastaavia biometrisiä tietoja säilytetään CIR:ssä 18 ja 19 artiklan mukaisesti tai SIS-järjestelmässä, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista yhteisessä BMS:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], asetuksen (EY) N: o 767/2008 34 artiklan ja [lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen 12 ja 18 artiklan] soveltamista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista yhteisessä BMS:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan ja [rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 12 ja 18 artiklan] soveltamista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  haun käynnistänyt jäsenvaltion viranomainen tai unionin virasto;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  haun tulokset ja tuloksen päivämäärä ja kellonaika;

f)  haun tulokset ja tuloksen päivämäärä ja kellonaika sekä unionin tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu;

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  kansallisten sääntöjen mukainen tai, tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 45/2001 mukainen haun tehneen henkilön tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  haun erityistarkoitus ja soveltuvin osin tapauksen viitenumero 14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot ja unionin virastot säilyttävät myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien haun hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sekä 42 artiklan mukaiseen tietoturvan varmistamiseen. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun tiedot on poistettu.

2.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan ja niiden perusoikeuksiin kohdistuvan vaikutuksen valvontaan, mukaan lukien haun hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sekä 42 artiklan mukaiseen tietoturvan varmistamiseen. Tätä varten pääsy näihin lokitietoihin myönnetään tapauksen mukaan 40 artiklan mukaisesti määritetyille rekisterinpitäjille, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa ja direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun tiedot on poistettu.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan yhteinen henkilötietorekisteri (CIR), johon luodaan kustakin EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- tai [ECRIS-TCN-]järjestelmään kirjatusta henkilöstä henkilökohtainen tiedosto, joka sisältää 18 artiklassa tarkoitetut tiedot. CIR:llä on tarkoitus helpottaa ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin kirjattujen henkilöiden virheetöntä tunnistamista, tukea rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen toimintaa sekä helpottaa ja virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä muihin kuin oman alansa tietojärjestelmiin EU:n tasolla, jos se on tarpeen vakavien rikosten ehkäisemistä, tutkintaa, havaitsemista tai syytteeseenpanoa varten.

1.  Perustetaan yhteinen henkilötietorekisteri (CIR), johon luodaan kustakin EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- tai [ECRIS-TCN-]järjestelmään kirjatusta henkilöstä henkilökohtainen tiedosto, joka sisältää 18 artiklassa tarkoitetut tiedot. CIR:llä on tarkoitus helpottaa ja tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin kirjattujen henkilöiden virheetöntä tunnistamista, tukea rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen toimintaa sekä helpottaa ja virtaviivaistaa nimettyjen viranomaisten pääsyä muihin kuin oman alansa tietojärjestelmiin unionin tasolla, jos se on tarpeen vakavien rikosten ehkäisemistä, tutkintaa, havaitsemista tai syytteeseenpanoa varten, noudattaen kaikilta osin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  CIR:n, jäsenvaltioiden ja unionin oikeuden nojalla eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) käyttöön oikeutettujen EU:n elinten välinen suojattu viestintäkanava;

b)  CIR:n, jäsenvaltioiden ja unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön nojalla CIR:n käyttöön oikeutettujen unionin virastojen välinen suojattu viestintäkanava;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  keskitetty unionin CIR-varajärjestelmä, joka pystyy hoitamaan kaikkia varsinaisen CIR:n toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos varsinaisen CIR:n toiminta häiriintyy. CIR ja CIR-varajärjestelmä voivat toimia samanaikaisesti. CIR ja CIR-varajärjestelmä on sijoitettava eu-LISAn teknisiin toimipaikkoihin.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos haun tekeminen CIR:stä 20 artiklassa tarkoitettua henkilön tunnistamista, 21 artiklassa tarkoitettua rinnakkaishenkilöllisyyksien havaitsemista tai 22 artiklassa tarkoitettuja lainvalvontatarkoituksia varten on teknisistä syistä mahdotonta CIR:n toimintahäiriön vuoksi, eu-LISA ilmoittaa asiasta välittömästi CIR:n käyttäjille.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  – (ei sovelleta)

Poistetaan.

 

(Horisontaalinen tarkistus: vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  CIR:ssä on kunkin 1 kohdassa tarkoitetun tietojoukon yhteydessä maininta tietojärjestelmistä, joihin tiedot kuuluvat.

2.  CIR:ssä on kunkin 1 kohdassa tarkoitetun tietojoukon yhteydessä maininta tietojärjestelmistä, joihin tiedot kuuluvat. CIR:ää käyttävä virkamies näkee CIR:ään tallennetusta henkilökohtaisesta tiedostosta vain tiedot, jotka ovat peräisin niistä tietojärjestelmistä, joihin hänellä on valtuudet päästä.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos EES-, VIS- ja ETIAS-järjestelmien tietoihin tehdään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja, 18 artiklassa tarkoitettuihin CIR:n henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettuihin tietoihin tehdään vastaavat lisäykset, muutokset ja poistot automaattisesti.

1.  Jos EES-, VIS- ja ETIAS-järjestelmien tietoihin tehdään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja, 18 artiklassa tarkoitettuihin CIR:n henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettuihin tietoihin tehdään samanaikaisesti vastaavat lisäykset, muutokset ja poistot automaattisesti toistamatta kyseisistä unionin tietojärjestelmistä peräisin olevia tietoja.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kun jäsenvaltion poliisiviranomainen ei kykene tunnistamaan henkilöä matkustusasiakirjan tai kyseisen henkilön henkilöllisyyden todistavan muun uskottavan asiakirjan puuttumisen vuoksi tai kun henkilön antamista henkilöllisyystiedoista taikka matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä tai jos henkilö ei kykene yhteistyöhön tai kieltäytyy siitä, viranomaisen on voitava tehdä haku CIR:stä 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Hakua ei saa tehdä alle 12-vuotiaista alaikäisistä, paitsi jos se on lapsen edun mukaista.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion poliisiviranomainen saa, ainoastaan henkilön tunnistamiseksi, tehdä CIR:stä hakuja kyseisen henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on saatu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos sille on annettu 2 kohdassa tarkoitetulla kansallisella säädöksellä tähän valtuudet.

Kun kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä noudattaen tapahtuvan henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä ilmenee -1 kohdassa tarkoitettu tilanne, jäsenvaltion poliisiviranomainen saa, kyseisen henkilön läsnä ollessa ja ainoastaan tämän henkilön tunnistamiseksi, tehdä CIR:stä hakuja kyseisen henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on saatu henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos sille on annettu 2 kohdassa tarkoitetulla kansallisella säädöksellä tähän valtuudet.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos haku osoittaa, että CIR:ään on tallennettu kyseistä henkilöä koskevia tietoja, jäsenvaltioiden viranomaisella on oikeus tutustua 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

Jos haku osoittaa, että CIR:ään on tallennettu kyseistä henkilöä koskevia tietoja, jäsenvaltioiden poliisiviranomaisella on oikeus tutustua 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin. Tietoihin tutustuttaessa ei saa paljastua, mihin unionin tietojärjestelmään tiedot kuuluvat.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos henkilön biometrisiä tietoja ei voida käyttää tai jos haku kyseisillä tiedoilla epäonnistuu, haku tehdään kyseisen henkilön henkilöllisyystiedoilla yhdessä matkustusasiakirjan tietojen kanssa tai kyseisen henkilön antamilla henkilöllisyystiedoilla.

Poistetaan.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltion poliisiviranomainen saa katastrofin tai onnettomuuden sattuessa ja ainoastaan sellaisten tuntemattomien henkilöiden tunnistamiseksi, jotka eivät pysty kertomaan henkilöllisyyttään, tai tunnistamatta jääneiden ihmisten jäännösten tunnistamiseksi tehdä CIR:stä hakuja kyseisten henkilöiden biometrisillä tiedoilla, jos sille on annettu 2 kohdassa tarkoitetulla kansallisella säädöksellä tähän valtuudet.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tässä artiklassa tarjottua mahdollisuutta, on annettava tästä kansallinen säädös. Tällaisessa säädöksessä on täsmennettävä henkilöllisyyden selvittämiselle täsmällinen 2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukainen tarkoitus. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset poliisiviranomaiset ja vahvistettava henkilöllisyyden selvittämisen menettelyt, edellytykset ja kriteerit.

2.  Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tässä artiklassa tarjottua mahdollisuutta, on annettava tästä kansallinen säädös. Tällaisessa säädöksessä on täsmennettävä tunnistamiselle täsmällinen 2 artiklankohdan b alakohdan mukainen tarkoitus ja vahvistettava tällaisen tunnistamisen menettelyt, edellytykset ja kriteerit. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset poliisiviranomaiset. Tätä mahdollisuutta hyödyntävien jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansallisten säädöstensä teksti. Pääsy CIR:ään kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden selvittämiseksi korkean turvallisuustason varmistamista varten sallitaan vain, jos pääsy vastaaviin kansallisiin tietokantoihin samoja tarkoituksia varten on mahdollista vastaavin ehdoin.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Europol saavat tehdä hakuja CIR:stä erityistapauksissa terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi ja saadakseen tiedon siitä, onko EES-, VIS- ja [ETIAS-]järjestelmissä tietoja tietystä henkilöstä.

1.  Kun on perusteltu syy katsoa, että hakujen tekeminen unionin tietojärjestelmistä myötävaikuttaa merkittävästi terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseen, havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti, jos on olemassa perusteltu epäily siitä, että terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri kuuluu niiden kolmansien maiden kansalaisten luokkaan, joista tallennetaan tietoja [EES-], VIS- ja [ETIAS-]järjestelmiin, ja kun ensin on tehty haku kansallisista tietokannoista ja käynnistetty haku muiden jäsenvaltioiden automaattisista sormenjälkien tunnistusjärjestelmistä päätöksen 2008/615/YOS mukaisesti, jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Europol voivat käyttää CIR:ää saadakseen tiedon siitä, onko EES-, VIS- ja [ETIAS-]järjestelmissä tietoja tietystä henkilöstä.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vastausta, joka osoittaa, että jossakin 1 kohdassa tarkoitetuista unionin tietojärjestelmistä on tietoja kyseisestä henkilöstä, voidaan käyttää ainoastaan tietoihin pääsyä koskevan pyynnön esittämiseksi tällaista pääsyä koskevissa säädöksissä vahvistettuja edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja Europol kääntyvät osuman saadessaan kansallisten valvontaviranomaisten puoleen, joiden on tarkastettava, että CIR:ään pääsyn edellytykset täyttyivät. Jos riippumattomassa jälkitarkastuksessa todetaan, että tietojen hakeminen CIR:stä ei ollut perusteltua, lainvalvontaviranomaisen on poistettava kaikki CIR:stä peräisin olevat tiedot.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan CIR:stä tietojen säilyttämistä koskevien [EES-asetuksen], VIS-asetuksen ja [ETIAS-asetuksen] säännösten mukaisesti.

1.  Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan automaattisesti CIR:stä tietojen säilyttämistä koskevien [EES-asetuksen], VIS-asetuksen ja [ETIAS-asetuksen] säännösten mukaisesti.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilökohtaista tiedostoa säilytetään CIR:ssä niin kauan kuin vastaavia tietoja säilytetään vähintään yhdessä niistä tietojärjestelmistä, joiden tietoja CIR:ään sisältyy. Linkin luominen ei vaikuta linkitettyjen tietojen säilytysaikaan.

2.  Henkilökohtaista tiedostoa säilytetään CIR:ssä niin kauan kuin vastaavia tietoja säilytetään vähintään yhdessä niistä unionin tietojärjestelmistä, joiden tietoja CIR:ään sisältyy. Linkin luominen ei vaikuta linkitettyjen tietojen säilytysaikaan. Kun kaikki tiedot, joihin on luotu linkki, poistetaan, myös itse linkki poistetaan automaattisesti.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun on kyse pääsystä CIR:ään 20 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

2.  Kun on kyse pääsystä CIR:ään 20 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  haun käynnistänyt jäsenvaltion viranomainen;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  haun tulokset;

d)  haun tulokset ja unionin tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 45/2001 mukainen haun tehneen henkilön tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on säilytettävä myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun on kyse pääsystä CIR:ään 21 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

3.  Kun on kyse pääsystä CIR:ään 21 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  haun käynnistänyt jäsenvaltion viranomainen;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  haussa käytetyt tiedot, tilanteesta riippuen;

c)  haussa käytetyt tiedot;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  haun tulokset, tilanteesta riippuen;

d)  haun tulokset ja unionin tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 45/2001 mukainen haun tehneen henkilön tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on säilytettävä myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun on kyse pääsystä CIR:ään 22 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

Kun on kyse pääsystä CIR:ään 22 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tapauksen kansalliset viitetiedot;

a)  tarkoitus, jota varten haku on tehty, ja kansallisen tutkinnan tai tapauksen viitetiedot;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  haussa käytettyjen tietojen tyyppi;

c)  haussa käytetyt tiedot tai biometrisillä tiedoilla haettaessa haussa käytettyjen tietojen tyyppi;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  haun tulokset;

d)  haun tulokset ja unionin tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  kansallisten sääntöjen tai asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 45/2001 mukainen haun tehneen virkamiehen ja haun määränneen virkamiehen tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on säilytettävä myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan nojalla tai direktiivin 2016/680 41 artiklan nojalla perustetun toimivaltaisen valvontaviranomaisen on tarkastettava tällaista pääsyä koskevat lokitiedot säännöllisesti enintään kuuden kuukauden välein todetakseen, noudatetaanko 22 artiklan 1–3 kohdassa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä.

Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan nojalla tai direktiivin 2016/680 41 artiklan nojalla perustetun toimivaltaisen valvontaviranomaisen on tarkastettava tällaista pääsyä koskevat lokitiedot säännöllisesti enintään kuuden kuukauden välein todetakseen, noudatetaanko 22 artiklan 1–3 kohdassa säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä. Eu-LISA asettaa valvontaviranomaisten saataville käytännön välineen, jolla helpotetaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisoidaan lokitietojen tarkastamista.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Unionin virastot säilyttävät lokitiedot hauista, joita CIR:n käyttöön asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö tekee 22 artiklan nojalla.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 15 kohdassa tarkoitettuja lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien pyynnön hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sekä 42 artiklan mukaiseen tietoturvan varmistamiseen. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

6.  Edellä 1, 5 ja 5 a kohdassa tarkoitettuja lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien pyynnön hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sisäiseen valvontaan sekä 42 artiklan mukaiseen asianmukaisen toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseen. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Eu-LISA säilyttää henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettujen tietojen historiaan liittyvät lokitiedot 6 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. Tallennettujen tietojen historiaan liittyvät lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun tiedot on poistettu.

7.  Eu-LISA säilyttää henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettujen tietojen historiaan liittyvät lokitiedot 6 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. Tallennettujen tietojen historiaan liittyvät lokitiedot poistetaan automaattisesti sen jälkeen kun tiedot on poistettu.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla, jotka vastaavat pääsyn lainmukaisuuden tarkistamisesta, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvonnasta, sisäisen valvonnan harjoittamisesta ja moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamisesta, on oltava toimivaltansa rajoissa pyynnöstä pääsy lokitietoihin tehtäviensä suorittamiseksi.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Eu-LISAlla on oltava toimivaltansa rajoissa pääsy kyseisiin lokitietoihin, jotta se voi harjoittaa sisäistä valvontaa ja varmistaa CIR:n moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvan.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c.  Euroopan tietosuojavaltuutetulla on oltava toimivaltansa rajoissa pyynnöstä pääsy lokitietoihin tehtäviensä suorittamiseksi.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID), joka luo ja tallentaa linkkejä yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) sisältyvien EU:n tietojärjestelmien ja SIS-järjestelmän tietojen välille ja tämän seurauksena havaitsee rinnakkaiset henkilöllisyydet, pyrkien sekä helpottamaan henkilöllisyyden selvittämistä että torjumaan henkilöllisyyspetoksia. MID:llä on tarkoitus tukea CIR:n toimintaa ja EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien tavoitteita.

1.  Perustetaan rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID), joka luo ja tallentaa linkkejä CIR:ään sisältyvien unionin tietojärjestelmien ja SIS-järjestelmän tietojen välille ja tämän seurauksena havaitsee rinnakkaiset henkilöllisyydet, pyrkien sekä helpottamaan henkilöllisyyden selvittämistä että torjumaan henkilöllisyyspetoksia. MID:llä on tarkoitus tukea CIR:n toimintaa ja EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien tavoitteita noudattaen kaikilta osin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA kehittää MID:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista.

3.  Eu-LISA kehittää MID:n ja huolehtii sen teknisestä hallinnoinnista. Sillä ei ole pääsyä MID:n kautta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Eu-LISA ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset käyttävät profiloinnissa asianmukaisia menetelmiä, toteuttavat teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka soveltuvat erityisesti sen varmistamiseen, että henkilötietojen virheellisyyteen johtavat tekijät korjataan ja virheriski minimoidaan, sekä turvaavat henkilötiedot siten, että rekisteröidyn etuihin ja oikeuksiin kohdistuvat mahdolliset riskit otetaan huomioon ja estetään luonnollisten henkilöiden syrjintä yhteiskunnallisen alkuperän, rodun tai etnisen alkuperän, poliittisten mielipiteiden, uskonnon tai vakaumuksen, ammattiliittoon kuulumisen, geneettisen tilan, terveydentilan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, taikka vaikutukset, joiden johdosta toteutetaan toimenpiteitä, joilla on tällaisia seurauksia.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, jotka luovat [SIS-kuulutuksen rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen mukaisesti];

e)  jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, jotka luovat tai päivittävät [SIS-kuulutuksen rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen mukaisesti];

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuun tietojärjestelmään sisältyvissä tiedoissa on mukana biometrisiä tietoja, yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja SIS-keskusjärjestelmä käyttävät yhteistä biometristä tunnistuspalvelua (yhteinen BMS) rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistamiseen. Yhteinen BMS vertaa uusista biometrisistä tiedoista saatuja biometrisiä malleja yhteisessä BMS:ssä jo oleviin biometrisiin malleihin sen selvittämiseksi, onko CIR:ään tai SIS-keskusjärjestelmään jo tallennettu tietoja, jotka kuuluvat samalle kolmannen maan kansalaiselle.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuun tietojärjestelmään sisältyvissä tiedoissa on mukana biometrisiä tietoja, yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja SIS-keskusjärjestelmä käyttävät yhteistä biometristä tunnistuspalvelua (yhteinen BMS) rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistamiseen. Yhteinen BMS vertaa uusista biometrisistä tiedoista saatuja biometrisiä malleja yhteisessä BMS:ssä jo oleviin biometrisiin malleihin sen selvittämiseksi, onko CIR:ään tai SIS-keskusjärjestelmään jo tallennettu tietoja, jotka kuuluvat samalle henkilölle.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistus käynnistetään ainoastaan, jotta voitaisiin verrata yhdessä tietojärjestelmässä olevia tietoja muissa tietojärjestelmissä oleviin tietoihin.

4.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistus käynnistetään ainoastaan, jotta voitaisiin verrata yhdessä unionin tietojärjestelmässä olevia tietoja muissa unionin tietojärjestelmissä oleviin tietoihin.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksissä menettelyt sellaisten tapausten määrittämiseksi, joissa henkilöllisyystietojen voidaan katsoa olevan samat tai samankaltaiset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

5.  Komissio vahvistaa delegoiduissa säädöksissä menettelyt sellaisten tapausten määrittämiseksi, joissa henkilöllisyystietojen voidaan katsoa olevan samat tai samankaltaiset. Kyseiset delegoidut säädökset annetaan 63 artiklan mukaisesti. Tällaiset säädökset on suunniteltava siten, että varmistetaan rinnakkaishenkilöllisyyksiä laillisesti omaavien henkilöiden suojelu syrjinnältä.

Perustelu

Tässä yhteydessä naisia syrjitään todennäköisemmin, koska heillä on todennäköisemmin erilaisia oikeudellisia henkilöllisyyksiä (naimisiinmenosta johtuvan sukunimen muutoksen vuoksi).

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksissä eri tietojärjestelmien tietojen linkittämistä koskevat tekniset säännöt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

Komissio vahvistaa yhteistyössä eu-LISAn kanssa täytäntöönpanosäädöksissä unionin eri tietojärjestelmien tietojen linkittämistä koskevat tekniset säännöt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, kun on kyse osumista, jotka on saatu luotaessa SIS-kuulutusta [rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen mukaisesti];

e)  jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, kun on kyse osumista, jotka on saatu luotaessa tai päivitettäessä SIS-kuulutusta [rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen mukaisesti];

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  [lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen] 40 artiklassa tarkoitettuun kuulutukseen tuntemattomista henkilöistä, joita etsitään kansallisen lainsäädännön mukaista tunnistamista varten biometrisiä tietoja hyödyntävällä haulla.

Poistetaan.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun SIRENE-toimisto vastaa rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta manuaalisesti mutta ei ole osallistunut sellaisten uusien henkilöllisyystietojen lisäämiseen, joiden tuloksena on ollut keltainen linkki, uudet henkilöllisyystiedot lisänneen viranomaisen on ilmoitettava sille asiasta välittömästi. SIRENE-toimiston on suoritettava rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalinen todentaminen mahdollisimman pian.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy tietoihin, jotka sisältyvät asianomaiseen henkilöllisyydenvahvistustiedostoon, ja yhteisessä henkilötietorekisterissä ja, tilanteesta riippuen, SIS-järjestelmässä oleviin linkitettyihin henkilöllisyystietoihin, ja viranomaisen on arvioitava rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä linkki 31, 32 ja 33 artiklan mukaisesti sekä viipymättä lisättävä se henkilöllisyydenvahvistustiedostoon. Tämä ei kuitenkaan rajoita 4 kohdan soveltamista.

3.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy tietoihin, jotka sisältyvät asianomaiseen henkilöllisyydenvahvistustiedostoon, ja yhteisessä henkilötietorekisterissä ja, tilanteesta riippuen, SIS-järjestelmässä oleviin linkitettyihin henkilöllisyystietoihin, ja viranomaisen on arvioitava rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä linkki 31, 32 ja 33 artiklan mukaisesti sekä viipymättä ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa lisättävä se henkilöllisyydenvahvistustiedostoon. Tämä ei kuitenkaan rajoita 4 kohdan soveltamista.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos henkilöllisyydenvahvistustiedostossa olevien rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on rajaviranomainen, joka EES-asetuksen 14 artiklan mukaisesti luo henkilökohtaisen tiedoston EES:ään tai päivittää sitä, ja saadaan keltainen linkki, rajaviranomaisen on tehtävä lisätarkistuksia osana toisen linjan tarkastusta. Tämän toisen linjan tarkastuksen aikana rajaviranomaisilla on pääsy henkilöllisyydenvahvistustiedoston sisältämiin tietoihin ja niiden on arvioitava rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä linkki 31–33 artiklan mukaisesti sekä viipymättä lisättävä se henkilöllisyydenvahvistustiedostoon.

4.  Jos henkilöllisyydenvahvistustiedostossa olevien rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on rajaviranomainen, joka EES-asetuksen 14 artiklan mukaisesti luo henkilökohtaisen tiedoston EES:ään tai päivittää sitä, ja saadaan keltainen linkki, rajaviranomaisen on tehtävä lisätarkistuksia. Rajaviranomaisilla on ainoastaan tätä tarkoitusta varten pääsy henkilöllisyydenvahvistustiedoston sisältämiin tietoihin ja niiden on arvioitava rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä linkki tämän asetuksen 31–33 artiklan mukaisesti sekä viipymättä lisättävä se henkilöllisyydenvahvistustiedostoon.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien todentaminen tämän artiklan mukaisesti on pääsääntöisesti toteutettava kyseisen henkilön läsnä ollessa, ja hänelle on annettava mahdollisuus selvittää tilannetta asiasta vastaavalle viranomaiselle, jonka on otettava selvitys huomioon. Jos todentamisen tuloksena luodaan punainen linkki, kyseiselle henkilölle on esitettävä perustelut kirjallisesti.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalinen todentaminen on suoritettava kahdeksan tunnin kuluessa keltaisen linkin luomisesta 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten henkilöstön jäsenten on saatava erityistä koulutusta rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta ennen kuin heille annetaan tähän valtuudet.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  linkitetyillä tiedoilla on eri henkilöllisyystiedot, eikä rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalista todentamista ole suoritettu;

b)  linkitetyillä tiedoilla on eri henkilöllisyystiedot, ei ole saatavilla biometrisiä tietoja vertailua varten eikä rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalista todentamista ole suoritettu;

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  linkitetyillä tiedoilla on samat henkilöllisyystiedot mutta eri biometriset tiedot, eikä rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalista todentamista ole suoritettu.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kahdessa tai useammassa tietojärjestelmässä olevien tietojen välinen linkki luokitellaan vihreäksi, jos linkitetyillä tiedoilla ei ole samoja biometrisiä tietoja mutta niillä on samankaltaiset henkilöllisyystiedot ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että kyseessä on kaksi eri henkilöä.

1.  Kahdessa tai useammassa tietojärjestelmässä olevien tietojen välinen linkki luokitellaan vihreäksi seuraavissa tapauksissa:

 

a)  linkitetyillä tiedoilla ei ole samoja biometrisiä tietoja mutta niillä on samankaltaiset henkilöllisyystiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että kyseessä on kaksi eri henkilöä;

 

b)  linkitetyillä tiedoilla on samat biometriset tiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että kyseessä on kaksi eri henkilöä.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  linkitetyillä tiedoilla on samat biometriset tiedot mutta eri henkilöllisyystiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat laittomasti samaa henkilöä;

a)  linkitetyillä tiedoilla on samat biometriset tiedot mutta eri henkilöllisyystiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat perusteettomasti samaa henkilöä;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  linkitetyillä tiedoilla on samankaltaiset henkilöllisyystiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat laittomasti samaa henkilöä;

b)  linkitetyillä tiedoilla on samankaltaiset henkilöllisyystiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat perusteettomasti samaa henkilöä;

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos CIR:stä tai SIS-järjestelmästä tehdään haku ja kahden tai useamman sellaisen tietojärjestelmän välillä, joista CIR muodostuu, tai SIS-järjestelmän kanssa on punainen linkki, rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin ilmoittaa 34 artiklassa tarkoitetut tiedot. Punaisesta linkistä seuraavat jatkotoimenpiteet on toteutettava unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Jos CIR:stä tai SIS-järjestelmästä tehdään haku ja kahden tai useamman sellaisen tietojärjestelmän välillä, joista CIR muodostuu, tai SIS-järjestelmän kanssa on punainen linkki, rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin ilmoittaa 34 artiklassa tarkoitetut tiedot. Punaisesta linkistä seuraavat jatkotoimenpiteet on toteutettava unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseiselle yhdelle tai useammalle henkilölle ei saa aiheutua oikeudellisia seuraamuksia pelkästään punaisen linkin olemassaolosta.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos luodaan punainen linkki, rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaavan viranomaisen on annettava henkilölle tieto laittomasta rinnakkaishenkilöllisyyksien olemassaolosta. Tämä ei kuitenkaan rajoita SIS-kuulutusten käsittelyä koskevien, [rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen, lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen ja laittomasti oleskelevien palauttamista koskevan SIS-asetuksen] säännösten soveltamista eikä sellaisten rajoitusten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi ja sen takaamiseksi, että mikään kansallinen tutkinta ei vaarannu.

4.  Jos luodaan punainen linkki, rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaavan viranomaisen on annettava henkilölle tieto laittomasta rinnakkaishenkilöllisyyksien olemassaolosta asetuksen (EU) 2016/679 12, 13 ja 14 artiklan ja direktiivin (EU) 680/2016 13 artiklan mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan rajoita sellaisten rajoitusten soveltamista, jotka ovat välttämättömiä turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi ja sen takaamiseksi, että mikään kansallinen tutkinta ei vaarannu.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos jäsenvaltion viranomainen tai unionin virasto, jolla on pääsy CIR:ään tai SIS-järjestelmään, saa näyttöä siitä, että MID:hen kirjattu punainen linkki on virheellinen tai että MID:ssä, CIR:ssä ja SIS-järjestelmässä käsiteltyjä tietoja on käsitelty tämän asetuksen vastaisesti, kyseisen viranomaisen on, jos linkki liittyy unionin tietojärjestelmiin, välittömästi joko oikaistava linkki tai poistettava se MID:stä tai, jos linkki liittyy SIS-järjestelmään, välittömästi ilmoitettava asiasta SIS-kuulutuksen luoneen jäsenvaltion asianomaiselle SIRENE-toimistolle. Kyseisen SIRENE-toimiston on tarkastettava jäsenvaltion viranomaisen esittämä näyttö ja välittömästi sen jälkeen oikaistava linkki tai poistettava se MID:stä.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  linkitetyillä tiedoilla on samat henkilöllisyystiedot mutta eri biometriset tiedot, ja rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen on päätellyt, että tiedot koskevat samaa henkilöä ja häntä koskevat biometriset tiedot ovat muuttuneet loukkaantumisen, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos jäsenvaltion viranomaisella on näyttöä siitä, että MID:hen kirjattu valkoinen linkki on asiallisesti virheellinen tai se ei ole ajan tasalla tai että tietoja on käsitelty MID:ssä, unionin tietojärjestelmissä tai SIS-järjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, kyseisen viranomaisen on tarkastettava unionin tietojärjestelmiin ja SIS-järjestelmään tallennetut asiaankuuluvat tiedot ja tarvittaessa viipymättä oikaistava linkki tai poistettava se MID:stä. Kyseisen jäsenvaltion viranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä manuaalisesta todentamisesta vastaavalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tilanteesta riippuen, rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen.

d)  rinnakkaishenkilöllisyyksien todentamisesta vastaava viranomainen.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Henkilöllisyydenvahvistustiedosto ja siinä olevat tiedot, mukaan lukien linkit, säilytetään rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimessa (MID) ainoastaan niin kauan kuin linkitetyt tiedot säilytetään kahdessa tai useammassa EU:n tietojärjestelmässä.

Henkilöllisyydenvahvistustiedosto ja siinä olevat tiedot, mukaan lukien linkit, säilytetään rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimessa (MID) ainoastaan niin kauan kuin linkitetyt tiedot säilytetään kahdessa tai useammassa unionin tietojärjestelmässä. Kun tämä edellytys ei enää täyty, henkilöllisyydenvahvistustiedosto ja siinä olevat tiedot, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät linkit, poistetaan automaattisesti.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista MID:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan erityisesti seuraavat:

1.  Eu-LISA säilyttää lokitiedot kaikista MID:ssä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä lokitiedoissa mainitaan seuraavat:

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  haun käynnistänyt jäsenvaltion viranomainen;

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  haun tehneen henkilön tunnus.

Poistetaan.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on säilytettävä myös lokitiedot haun tehneen virkamiehen ainutkertaisesta käyttäjätunnisteesta.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien pyynnön hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sekä 42 artiklan mukaiseen tietoturvan varmistamiseen. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Henkilöllisyydenvahvistustiedoston historiaan liittyvät lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun henkilöllisyydenvahvistustiedosto on poistettu.

3.  Lokitietoja saa käyttää yksinomaan tietojenkäsittelyn valvontaan, mukaan lukien pyynnön hyväksyttävyyden ja tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen, sisäisen valvonnan harjoittamiseen sekä 42 artiklan mukaiseen moitteettoman toiminnan ja tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseen. Tätä varten pääsy näihin lokitietoihin myönnetään tapauksen mukaan 40 artiklan mukaisesti määritetyille rekisterinpitäjille, asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa ja direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklassa tarkoitetuille kansallisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Lokitiedot suojataan asianmukaisin toimin luvattoman pääsyn estämiseksi, ja ne poistetaan kahden vuoden kuluttua niiden luomisesta, paitsi jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. Henkilöllisyydenvahvistustiedoston historiaan liittyvät lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun henkilöllisyydenvahvistustiedosto on poistettu.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmien sekä yhteisen BMS:n, CIR:n ja MID:n tietojen laatua valvotaan tiiviisti, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät unionin tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuden komponenttien moitteetonta toimintaa koskevat yleiset vaatimukset. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kaikki henkilöstön jäsenet, joka syöttävät tietoja johonkin näistä unionin tietojärjestelmistä, ovat etukäteen saaneet tietojen laatua koskevaa koulutusta.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA laatii tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt, joita sovelletaan EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun (yhteinen BMS), yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen (MID) tallennettuihin tietoihin.

1.  Eu-LISA laatii mahdollisimman pian tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt, joita sovelletaan EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, yhteiseen BMS:ään ja CIR:ään tallennettuihin tietoihin. Tällaiset tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit on testattava asianmukaisesti ennen yhteentoimivuuden komponenttien käyttöönottoa 62 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA laatii yhteiset tietojen laatuindikaattorit ja vähimmäislaatuvaatimukset, joita sovelletaan tietojen tallentamiseen EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, yhteiseen BMS:ään, CIR:ään ja MID:hen.

2.  Eu-LISA laatii yhteiset tietojen laatuindikaattorit ja vähimmäislaatuvaatimukset, joita sovelletaan tietojen tallentamiseen EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, yhteiseen BMS:ään, CIR:ään ja MID:hen.

 

EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, yhteiseen BMS:ään, CIR:ään ja MID:hen voidaan syöttää ainoastaan vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tietoja.

 

Jos viranomainen yrittää syöttää tietoja, jotka eivät täytä sovellettavia vähimmäislaatuvaatimuksia, sen on välittömästi saatava kyseisestä unionin tietojärjestelmästä varoitus siitä, ettei tietoja voida syöttää, ja ehdotuksia keinoista vähimmäislaatuvaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA toimittaa jäsenvaltioille säännöllisesti raportteja tietojen automaattisista laadunvalvontamekanismeista ja -menettelyistä ja yhteisistä tietojen laatuindikaattoreista. Lisäksi eu-LISA toimittaa komissiolle säännöllisesti raportin kohdatuista ongelmista ja jäsenvaltioista, joita ongelmat koskevat.

3.  Eu-LISA toimittaa jäsenvaltioille säännöllisesti raportteja tietojen automaattisista laadunvalvontamekanismeista ja -menettelyistä ja yhteisistä tietojen laatuindikaattoreista. Lisäksi eu-LISA toimittaa komissiolle säännöllisesti raportin kohdatuista ongelmista ja jäsenvaltioista, joita ongelmat koskevat. Eu-LISA toimittaa kyseisen raportin pyynnöstä myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tämän kohdan mukaisesti toimitetuissa raporteissa ei saa olla henkilötietoja.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio arvioi tietojen laadun toteutumista jäsenvaltioissa vuoden kuluttua tietojen automaattisten laadunvalvontamekanismien ja -menettelyjen ja yhteisten tietojen laatuindikaattoreiden laatimisesta ja sen jälkeen joka vuosi ja antaa tarvittavat suositukset. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toimintasuunnitelma arviointikertomuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi, ja niiden on raportoitava edistymisestä toimintasuunnitelman toteuttamisessa siihen asti, kunnes toimintasuunnitelma on toteutettu kokonaisuudessaan. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/200776 perustetulle Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

5.  Komissio arvioi tietojen laadun toteutumista jäsenvaltioissa vuoden kuluttua tietojen automaattisten laadunvalvontamekanismien ja -menettelyjen ja yhteisten tietojen laatuindikaattoreiden laatimisesta ja sen jälkeen joka vuosi ja antaa tarvittavat suositukset. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toimintasuunnitelma arviointikertomuksessa havaittujen puutteiden ja erityisesti olemassa olevissa unionin tietojärjestelmissä ja SIS-järjestelmässä olevista virheellisistä tiedoista aiheutuvien tietojen laatuongelmien korjaamiseksi. Komissio raportoi edistymisestä toimintasuunnitelman toteuttamisessa siihen asti, kunnes toimintasuunnitelma on toteutettu kokonaisuudessaan. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Euroopan tietosuojaneuvostolle ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/200776 perustetulle Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

__________________

__________________

76 Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta (EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1).

76 Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta (EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1).

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

37 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

37 a artikla

 

Käytettävyys ja hakujen vasteaika

 

Kaikki yhteentoimivuuden komponentit on kehitettävä ja niitä on hallinnoitava siten, että voidaan varmistaa nopea, saumaton, tehokas ja valvottu pääsy kyseisiin komponentteihin ja niiden täysi käytettävyys 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten operatiivisten tarpeiden edellyttämässä vasteajassa.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  UMF-standardia käytetään EES-järjestelmän, [ETIAS-järjestelmän], eurooppalaisen hakuportaalin, CIR:n ja MID:n kehittämisessä ja eu-LISA tai muut EU:n elimet käyttävät sitä kehittäessään oikeus- ja sisäasioiden alan mahdollisia uusia tietojenvaihtomalleja ja tietojärjestelmiä.

2.  UMF-standardia käytetään mahdollisuuksien mukaan EES-järjestelmän, [ETIAS-järjestelmän], ESP:n, CIR:n ja MID:n kehittämisessä ja eu-LISA tai muut unionin virastot käyttävät sitä kehittäessään oikeus- ja sisäasioiden alan mahdollisia uusia tietojenvaihtomalleja ja unionin tietojärjestelmiä.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  UMF-standardin käyttöä voidaan harkita VIS- ja SIS-järjestelmissä ja nykyisissä tai uusissa rajatylittävissä oikeus- ja sisäasioiden alan tietojenvaihtomalleissa ja tietojärjestelmissä, joita jäsenvaltiot tai assosioituneet maat kehittävät.

Poistetaan.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS) EES-, VIS-, [ETIAS-] ja SIS-järjestelmien tavoitteiden tukemiseksi ja järjestelmiä koskevien tilastotietojen ja analyyttisten raporttien tuottamiseksi politiikan laatimista, operatiivista toimintaa ja tietojen laadun parantamista varten.

1.  Perustetaan raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS) EES-, VIS-, [ETIAS-] ja SIS-järjestelmien tavoitteiden tukemiseksi ja järjestelmiä koskevien tilastotietojen ja analyyttisten raporttien toimittamiseksi politiikan laatimista, operatiivista toimintaa ja tietojen laadun parantamista varten.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISA anonymisoi tiedot ja kirjaa anonyymit tiedot CRRS:ään. Tietojen anonymisointiprosessi on automatisoitu.

3.  Eu-LISA anonymisoi tiedot varmistamalla, että rekisteröityä ei voida tunnistaa, ja kirjaa anonyymit tiedot CRRS:ään. Tietojen anonymisointiprosessi on automatisoitu. Eu-LISAn henkilöstölle ei myönnetä pääsyä unionin tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden komponentteihin tallennettuihin henkilötietoihin.

 

CRRS:ään sisältyvien tietojen perusteella ei saa olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  keskusinfrastruktuuri, joka muodostuu tietojen anonymisoinnin mahdollistavasta tietoarkistosta;

a)  keskusinfrastruktuuri, joka muodostuu tietoarkistosta ja mekanismista, jolla varmistetaan tietojen anonymisointi ennen kuin ne tallennetaan CRRS:ään;

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä CRRS:n toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut erityiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten ja tietoarkistoon sovellettavat turvallisuussäännöt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

5.  Komissio vahvistaa delegoidulla säädöksellä CRRS:n toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut erityiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten ja tietoarkistoon sovellettavat turvallisuussäännöt, noudattaen 63 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Perustelu

CRRS on niin ikään EU:n tason tietokanta, joskin sen sisältämät henkilötiedot olisi anonymisoitava. Tietosuojaa koskeviin suojatoimiin liittyvät säännöt kuuluvat lainsäätäjien toimivaltaan, joten niistä olisi annettava delegoitu säädös.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhteisessä biometrisessä tunnistuspalvelussa (yhteinen BMS) olevien tietojen käsittelyn osalta jäsenvaltioiden niiden viranomaisten, jotka ovat VIS-, EES- ja SIS-järjestelmän rekisterinpitäjiä, katsotaan olevan myös asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä suhteessa biometrisiin malleihin, jotka saadaan 13 artiklassa tarkoitetuista tiedoista, jotka ne syöttävät kyseisiin järjestelmiin, ja ne ovat vastuussa biometristen mallien käsittelystä yhteisessä BMS:ssä.

1.  Yhteisessä BMS:ssä olevien tietojen käsittelyn osalta jäsenvaltioiden niiden viranomaisten, jotka ovat VIS-, EES- ja SIS-järjestelmän rekisterinpitäjiä, katsotaan olevan myös asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 alakohdassa tai direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä suhteessa biometrisiin malleihin, jotka saadaan 13 artiklassa tarkoitetuista tiedoista, jotka ne syöttävät kyseisiin järjestelmiin, ja ne ovat vastuussa biometristen mallien käsittelystä yhteisessä BMS:ssä. Yhteisen BMS:n tietoturvan hallinnan osalta eu-LISA katsotaan rekisterinpitäjäksi.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Euroopan raja- ja merivartiovirasto katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi ETIAS-keskusyksikön käsittelemien henkilötietojen osalta;

a)  Euroopan raja- ja merivartiovirasto katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi ETIAS-keskusyksikön käsittelemien henkilötietojen osalta;

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Yhteentoimivuuden komponenttien tietoturvan hallinnan osalta eu-LISA katsotaan asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISAn katsotaan olevan asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan e alakohdassa tarkoitettu tietojen käsittelijä CIR:ään sisältyviä henkilötietoja käsiteltäessä.

Eu-LISAn katsotaan olevan asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan e alakohdassa tarkoitettu tietojen käsittelijä yhteiseen BMS:ään, CIR:ään ja MID:hen sisältyviä henkilötietoja käsiteltäessä.

Perustelu

On syytä lisätä kaksi puuttuvaa yhteentoimivuuden komponenttia, joissa myös käsitellään tietoja. ESP:tä ei lisätä, koska siinä ei käsitellä henkilötietoja.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sekä eu-LISAn että jäsenvaltioiden viranomaisten on varmistettava henkilötietojen käsittelyn turvallisuus tätä asetusta sovellettaessa. Eu-LISAn, [ETIAS-keskusyksikön] ja jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

1.  Eu-LISA, jäsenvaltioiden viranomaiset ja Europol varmistavat tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden. Eu-LISA on vastuussa yhteentoimivuuden komponenttien keskusinfrastruktuurista, ja jäsenvaltioiden viranomaiset ovat vastuussa 54 artiklassa tarkoitetuista osista. Eu-LISA, [Euroopan raja- ja merivartiovirasto,] Europol ja jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  estää asiattomilta pääsy tietojenkäsittelylaitteisiin ja -laitoksiin;

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  estää asiattomia käyttämästä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla;

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  varmistaa, että asennettujen järjestelmien normaali toiminta voidaan palauttaa keskeytystilanteessa;

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  taata luotettavuus varmistamalla, että kaikista yhteentoimivuuden komponenttien toiminnassa ilmenevistä vioista ilmoitetaan asianmukaisesti;

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  valvoa tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimenpiteiden vaikuttavuutta ja toteuttaa tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan.

i)  valvoa tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien vaikuttavuutta ja toteuttaa tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan, sekä arvioida kyseisiä turvatoimia uuden teknologisen kehityksen valossa.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi, kun viranomaiset, joilla on pääsy johonkin yhteentoimivuuden komponenteista, käsittelevät henkilötietoja.

4.  Jäsenvaltiot, Europol ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto toteuttavat 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi, kun viranomaiset, joilla on pääsy johonkin yhteentoimivuuden komponenteista, käsittelevät henkilötietoja.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

SIS-tietojen luottamuksellisuus

Tietojen luottamuksellisuus

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on sovellettava omia vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjään tai muuta vastaavaa salassapitovelvollisuutta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkiin henkilöihin ja elimiin, jotka käsittelevät jonkin yhteentoimivuuden komponentin kautta SIS-tietoja. Tämä salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai kyseisten elinten toiminta lakkaa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on sovellettava omia vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjään tai muuta vastaavaa salassapitovelvollisuutta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkiin henkilöihin ja elimiin, jotka käsittelevät jonkin yhteentoimivuuden komponentin kautta tietoja. Tämä salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai kyseisten elinten toiminta lakkaa.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajoittamatta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan soveltamista eu-LISA soveltaa kaikkeen SIS-tietoja käsittelevään henkilöstöönsä asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjä tai muuta 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia vastaavaa salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito päättyy.

2.  Rajoittamatta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan soveltamista eu-LISA soveltaa kaikkeen tietoja käsittelevään henkilöstöönsä asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjä tai muuta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia vastaavaa salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito päättyy.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos eu-LISA tai jäsenvaltio tekee ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa yhteistyötä jossakin yhteentoimivuuden komponentteihin liittyvässä tehtävässä, se seuraa tiiviisti toimeksisaajan toimia, jotta voidaan varmistaa kaikkien tämän asetuksen säännösten noudattaminen, erityisesti turvallisuutta, luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevien säännösten noudattaminen.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden komponenttien turvallisuuteen ja jotka voivat vahingoittaa niihin tallennettuja tietoja tai johtaa tallennettujen tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi luvattomasti tai jos tietojen saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

1.  Kaikki tapahtumat, joilla on tai saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden komponenttien turvallisuuteen ja jotka voivat aiheuttaa luvattoman pääsyn niihin tallennettuihin tietoihin, vahingoittaa tallennettuja tietoja tai johtaa tallennettujen tietojen häviämiseen, katsotaan turvallisuushäiriöiksi, erityisesti jos tietoihin on mahdollisesti päästy käsiksi luvattomasti tai jos tietojen saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus on vaarantunut tai saattanut vaarantua.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-LISAlle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan, direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan tai molempien mukaisesti. Jos havaitaan yhteentoimivuuden komponenttien keskusinfrastruktuuriin liittyvä turvallisuushäiriö, eu-LISA ilmoittaa siitä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

3.  Jäsenvaltiot ja Europol ilmoittavat viipymättä kaikista turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-LISAlle, toimivaltaisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 33 artiklan, direktiivin (EU) 2016/680 30 artiklan tai molempien mukaisesti. Jos havaitaan yhteentoimivuuden komponenttien keskusinfrastruktuuriin liittyvä turvallisuushäiriö, eu-LISA ilmoittaa siitä komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio raportoi vakavista turvallisuushäiriöistä välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Nämä raportit on luokiteltava turvallisuusluokkaan EU RESTRICTED / RESTREINT UE sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden komponenttien toimintaan tai tietojen saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen, tiedotetaan jäsenvaltioille ja raportoidaan eu-LISAn toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

4.  Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden komponenttien toimintaan tai tietojen saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen, tiedotetaan jäsenvaltioille, tarvittaessa ETIAS-keskusyksikölle ja Europolille viipymättä ja raportoidaan eu-LISAn toimittaman turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan suunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Asianomaisten jäsenvaltioiden ja eu-LISAn on tehtävä yhteistyötä turvallisuushäiriön tapahtuessa. Komissio vahvistaa tämän yhteistyömenettelyn eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

5.  Asianomaiset jäsenvaltiot, ETIAS-keskusyksikkö, Europol ja eu-LISA tekevät yhteistyötä turvallisuushäiriön tapahtuessa. Komissio vahvistaa tämän yhteistyömenettelyn eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja asianomaisten EU:n elinten on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on pääsy yhteentoimivuuden komponentteihin, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet valvoakseen tämän asetuksen noudattamista ja tekee tarvittaessa yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Jäsenvaltiot ja asianomaiset unionin virastot varmistavat, että jokainen viranomainen, jolla on pääsy yhteentoimivuuden komponentteihin, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet valvoakseen tämän asetuksen noudattamista ja tekee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

45 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

45 a artikla

 

Seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen vastaisesta tietojen väärinkäytöstä, käsittelystä tai vaihdosta rangaistaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on sisällyttävä mahdollisuus määrätä hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

45 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

45 b artikla

 

Vastuu

 

1. Rajoittamatta oikeutta rekisterinpitäjältä tai tietojen käsittelijältä saatavaan korvaukseen ja rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän vastuuta asetusten (EY) N:o 45/2001 ja (EU) 2016/679 sekä direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti

 

a) henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa jäsenvaltion suorittamasta lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä tai muusta tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvausta kyseiseltä jäsenvaltiolta; ja

 

b) henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut aineellista tai aineetonta vahinkoa Europolin, Euroopan raja- ja merivartioviraston tai eu-LISAn suorittamasta tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvausta kyseiseltä virastolta.

 

Kyseinen jäsenvaltio, Europol, Euroopan raja- ja merivartiovirasto tai eu-LISA vapautuu ensimmäisen alakohdan mukaisesta vastuustaan osittain tai kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

2. Jos yhteentoimivuuden komponenteille aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa vahingosta, paitsi jos ja siltä osin kuin eu-LISA tai jokin toinen jäsenvaltio, jota tämä asetus sitoo, on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.

 

3. Jäsenvaltiota vastaan nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan vastaajana olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjää tai eu-LISAa vastaan nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan perussopimuksissa määrättyjä edellytyksiä.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonsaantioikeus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Henkilöitä koskevia tietoja keräävän viranomaisen on ilmoitettava tietojen keräämisen yhteydessä henkilöille, joiden tietoja tallennetaan yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun, yhteiseen henkilötietorekisteriin tai rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen, henkilötietojen käsittelystä tämän asetuksen soveltamiseksi, mukaan lukien rekisterinpitäjien henkilöllisyys ja yhteystiedot, ja menettelyistä, jotka koskevat rekisteröityjen oikeutta saada pääsy tietoihin, oikaista tietoja ja poistaa niitä, sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tietojen keräämisestä vastuussa olevan jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta saada asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklassa ja asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuja tietoja.

1.  Viranomaisen, joka kerää tietoja henkilöistä, joiden tietoja tallennetaan yhteiseen BMS:ään, CIR:ään tai MID:hen, on annettava kyseisille henkilöille asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 12 artiklan sekä asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot direktiivin (EU) 2016/680 12 ja 13 artiklassa edellytetyllä tavalla. Viranomaisen on annettava tiedot tällaisten tietojen keräämisen yhteydessä.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Rekisteröidylle on annettava kaikki tiedot sellaisella tavalla ja kielellä, jota hän ymmärtää tai jota hänen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Tähän sisältyy tietojen antaminen alaikäisille rekisteröidyille heidän ikäänsä soveltuvalla tavalla.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

46 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

46 a artikla

 

Tiedotuskampanja

 

Komissio tukee yhteistyössä valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönottoa järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla yleisölle ja erityisesti kolmansien maiden kansalaisille tiedotetaan kyseisten komponenttien tavoitteista ja toiminnasta, viranomaisista, joilla on pääsy komponentteihin, ja tällaisen pääsyn edellytyksistä sekä asianomaisten henkilöiden oikeuksista. Tällaisia tiedotuskampanjoita on toteutettava jatkuvasti.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista niitä ja poistaa niitä

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikaista ne, täydentää niitä ja poistaa ne sekä oikeus rajoittaa niiden käsittelyä: verkkopalvelu

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Voidakseen käyttää asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan mukaisia oikeuksiaan henkilöllä on oltava oikeus kääntyä rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion tai minkä tahansa jäsenvaltion puoleen, jonka on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen.

1.  Voidakseen käyttää asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 18 artiklan samoin kuin direktiivin (EU) 2016/680 14 ja 16 artiklan mukaisia oikeuksiaan CIR:ään, yhteiseen BMS:ään ja MID:hen sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä henkilöllä on oltava oikeus kääntyä rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta vastuussa olevan jäsenvaltion tai minkä tahansa muun jäsenvaltion puoleen, jonka on tutkittava pyyntö ja vastattava siihen.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jotta voidaan helpottaa ja parantaa 1 kohdassa kuvattujen, rekisteröityjen pääsyä heitä itseään koskeviin henkilötietoihin, niiden oikaisemista ja poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista koskevien oikeuksien tosiasiallista käyttöä yhteentoimivuuden komponenttien yhteydessä, erityisesti sellaisten kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka saattavat olla jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, eu-LISA perustaa verkkopalvelun, jota ylläpidetään sen teknisessä toimipaikassa ja jonka avulla rekisteröidyt voivat esittää pyyntöjä pääsystä itseään koskeviin henkilötietoihin tai niiden korjaamisesta, poistamisesta tai oikaisemisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Verkkopalvelu toimii yhtenä ainoana yhteyspisteenä jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella oleville kolmansien maiden kansalaisille.

 

Verkkopalvelu välittää tällaiset pyynnöt välittömästi rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta 29 artiklan mukaisesti vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai tapauksen mukaan tietojen syöttämisestä pyynnön kohteena olevaan unionin tietojärjestelmään vastuussa olevalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä verkkopalvelun toimintaedellytyksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja sovellettavista tietosuoja- ja tietoturvasäännöistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 64 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta vastuussa olevan, 29 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on vastattava pyyntöön 45 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

2.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta todentamisesta vastuussa olevan, 29 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jolle rekisteröity on esittänyt pyynnön joko suoraan 1 kohdan mukaisesti tai verkkopalvelun kautta 1 a kohdan mukaisesti, on vastattava pyyntöön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos henkilötietojen oikaisemista tai poistamista koskeva pyyntö esitetään muulle kuin vastuujäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on otettava yhteyttä vastuujäsenvaltion viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa ja vastuujäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus 30 päivän kuluessa yhteydenotosta.

3.  Jos henkilötietoihin pääsyä tai niiden oikaisemista tai poistamista koskeva pyyntö esitetään muulle kuin vastuujäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on otettava yhteyttä vastuujäsenvaltion viranomaisiin kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa ja vastuujäsenvaltion on tarkistettava tietojen oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Vastuujäsenvaltion viranomaisiin yhteyttä ottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle hänen pyyntönsä välittämistä koskevasta jatkomenettelystä.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos selvityksessä havaitaan, että rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen (MID) tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu laittomasti, vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on oikaistava tai poistettava kyseiset tiedot.

4.  Jos selvityksessä havaitaan, että CIR:ään, yhteiseen BMS:ään ja MID:hen tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu laittomasti, vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on välittömästi oikaistava tai poistettava kyseiset tiedot. Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava kirjallisesti, että häntä koskevia tietoja on oikaistu tai poistettu.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jokaisella on unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus tehdä valitus ja oikeus oikeussuojakeinoihin siinä jäsenvaltiossa, jossa häneltä on evätty oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin tai oikeus oikaista tai poistaa niitä.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos vastuujäsenvaltio muuttaa MID:ssä olevia tietoja niiden voimassaoloaikana, vastuujäsenvaltion on tehtävä 27 artiklassa ja tarvittaessa 29 artiklassa säädetty käsittely sen määrittämiseksi, onko muutetut tiedot linkitettävä. Jos käsittely ei tuota osumaa, vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on poistettava tiedot henkilöllisyydenvahvistustiedostosta. Jos automaattinen käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, vastuujäsenvaltion on luotava tai päivitettävä asianomainen linkki tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

5.  Jos vastuujäsenvaltio muuttaa CIR:ssä, yhteisessä BMS:ssä tai MID:ssä olevia tietoja niiden voimassaoloaikana, vastuujäsenvaltion on tehtävä 27 artiklassa ja tarvittaessa 29 artiklassa säädetty käsittely sen määrittämiseksi, onko muutetut tiedot linkitettävä. Jos käsittely ei tuota osumaa, vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on poistettava tiedot henkilöllisyydenvahvistustiedostosta. Jos automaattinen käsittely tuottaa yhden tai useamman osuman, vastuujäsenvaltion on luotava tai päivitettävä asianomainen linkki tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos vastuujäsenvaltio tai tilanteesta riippuen jäsenvaltio, jolle pyyntö on esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että MID:hen tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu laittomasti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia tietoja.

6.  Jos vastuujäsenvaltio tai tilanteesta riippuen jäsenvaltio, jolle pyyntö on esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että CIR:ään, yhteiseen BMS:ään tai MID:hen tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on kirjattu laittomasti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia tietoja.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Päätöksessä on lisäksi annettava asianomaiselle henkilölle tiedot mahdollisuudesta riitauttaa 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös ja tarvittaessa tiedot siitä, miten hän voi nostaa kanteen tai tehdä kantelun toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille ja mitä apua on saatavilla muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta valvontaviranomaisilta.

7.  Päätöksessä on lisäksi annettava asianomaiselle henkilölle tiedot mahdollisuudesta riitauttaa 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös ja tiedot siitä, miten hän voi nostaa kanteen tai tehdä kantelun toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille ja mitä apua on saatavilla muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta valvontaviranomaisilta, sekä yhteystiedot.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Kaikkiin 3 kohdan nojalla tehtyihin pyyntöihin on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 3 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi, ja ne on poistettava viipymättä tämän jälkeen.

8.  Kaikkiin 1, 2 ja 3 kohdan nojalla tehtyihin pyyntöihin on sisällytettävä asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää yksinomaan 3 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi, ja ne on poistettava viipymättä tämän jälkeen.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että tällainen pyyntö on tehty ja kuinka siihen vastattiin, ja asetettava tämä asiakirja tietosuojasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten saataville viipymättä.

9.  Vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on tehtävä asiakirjamuotoinen kirjallinen merkintä, josta käy ilmi, että 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu pyyntö on tehty ja kuinka siihen vastattiin, ja asetettava tämä asiakirja tietosuojasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten saataville viipymättä.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteentoimivuuden komponentteihin tallennettuja tai niiden käyttämiä tietoja ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille eikä yksityisille osapuolille eikä asettaa niiden saataville lukuun ottamatta Interpolille tehtäviä siirtoja [ETIAS-asetuksen 18 artiklan 2 kohdan b ja m alakohdassa] tarkoitetun automatisoidun käsittelyn suorittamiseksi tai asetuksen (EU) 2016/399 8 artiklan 2 kohdassa säädetyissä tarkoituksissa. Tällaisissa henkilötietojen siirroissa Interpolille on noudatettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 9 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/679 V luvun säännöksiä.

Yhteentoimivuuden komponentteihin tallennettuja, niissä käsiteltäviä tai niiden käyttämiä tietoja ei saa siirtää kolmansille maille, kansainvälisille järjestöille eikä yksityisille osapuolille eikä asettaa niiden saataville, sanotun kuitenkaan rajoittamatta [ETIAS-asetuksen 65 artiklan], asetuksen (EU) 2017/2226 41 artiklan, asetuksen (EY) N:o 767/2008 31 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/794 25 artiklan soveltamista ja hakujen tekemistä Interpolin tietokannoista ESP:n kautta tämän asetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan rikkominen katsotaan vakavaksi turvallisuushäiriöksi, josta on ilmoitettava välittömästi ja joka on käsiteltävä 44 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen nojalla suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/680 nojalla annettuja kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovelletaan myös poliisiviranomaisten ja nimettyjen viranomaisten pääsyyn yhteentoimivuuden komponentteihin, myös liittyen niiden henkilöiden oikeuksiin, joiden tietoihin näin päästään.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b.  Direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen on valvottava jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja nimettyjen viranomaisten henkilötietoihin pääsyn lainmukaisuutta. Tämän asetuksen 49 artiklan 2 ja 2 a kohtaa sovelletaan vastaavasti.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksen (EU) 2016/679 49 artiklan nojalla nimetyn valvontaviranomaisen tai nimettyjen valvontaviranomaisten on varmistettava, että kansallisten vastuuviranomaisten suorittamat tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi.

1.  Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tai direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan mukaisen yhden tai useamman valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisten vastuuviranomaisten suorittamat tietojenkäsittelytapahtumat tarkastetaan asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi. Ensimmäinen tällainen tarkastus on tehtävä kahden vuoden kuluttua päivästä, jona viimeinen yhteentoimivuuden komponentti otetaan käyttöön 62 artiklan mukaisesti. Tarkastuksen tulokset voidaan ottaa huomioon neuvoston asetuksella (EU) N:o 1053/20131 a perustetun mekanismin avulla suoritetuissa arvioinneissa. Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin (EU) 2016/680 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten on vuosittain julkaistava tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista koskevien pyyntöjen lukumäärä, niiden seurauksena toteutetut toimet ja kyseisten henkilöiden pyynnöstä toteutettujen oikaisujen, täydennysten, poistojen ja käsittelyn rajoitusten lukumäärä.

 

__________________

 

1 a Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaisilla on riittävät resurssit, mukaan lukien sekä henkilö- että taloudelliset resurssit, niille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi sekä mahdollisuus saada neuvoja henkilöiltä, joilla on riittävä asiantuntemus biometrisistä tiedoista. Jäsenvaltioiden on annettava valvontaviranomaiselle pääsy lokitietoihinsa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten turvallisuusetujen mukaisten rajoitusten soveltamista.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sen pyytämät tiedot ja erityisesti annettava sille tietoa toimista, joita ne ovat toteuttaneet tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden on myönnettävä asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille valvontaviranomaisille pääsy lokitietoihinsa sekä annettava niille milloin tahansa pääsy kaikkiin toimitiloihinsa, joita käytetään yhteentoimivuustarkoituksissa.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Eu-LISAlle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomusten hyväksymistä.

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa eu-LISAn, Europolin ja Euroopan raja- ja merivartioviraston suorittamia tämän asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelytoimia ja varmistaa, että tällaiset toimet suoritetaan asetuksen (EY) N:o 45/2001, asetuksen (EU) 2016/794 ja tämän asetuksen mukaisesti.

 

Eu-LISAn on toimitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle tämän pyytämät tiedot ja myönnettävä tietosuojavaltuutetulle pääsy kaikkiin asiakirjoihin ja 10, 16, 24 ja 36 artiklassa tarkoitettuihin lokitietoihin sekä annettava hänelle milloin tahansa pääsy kaikkiin toimitiloihinsa.

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että eu-LISAn suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti. Ensimmäinen tällainen tarkastus on tehtävä kahden vuoden kuluttua päivästä, jona viimeinen yhteentoimivuuden komponentti otetaan käyttöön 62 artiklan mukaisesti. Tarkastuskertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Eu-LISAlle annetaan tilaisuus esittää huomautuksia ennen kertomusten hyväksymistä. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on oltava riittävät lisäresurssit, mukaan lukien sekä henkilö- että taloudelliset resurssit, hänelle tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa sellaisten erityiskysymysten yhteydessä, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden toimia, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai kansallinen valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja yhteentoimivuuden komponenttien viestintäkanavia pitkin, tai yhden tai useamman kansallisen valvontaviranomaisen esittämien, tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa koskevien kysymysten yhteydessä.

1.  Valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät kukin toimivaltansa puitteissa aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistavat yhteentoimivuuden komponenttien käytön ja tämän asetuksen muiden säännösten soveltamisen yhteensovitetun valvonnan, erityisesti jos Euroopan tietosuojavaltuutettu tai kansallinen valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai mahdollisesti lainvastaisia tiedonsiirtoja yhteentoimivuuden komponenttien viestintäkanavia pitkin.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa koordinoitu valvonta varmistetaan asetuksen (EU) XXXX/2018 [tarkistettu asetus 45/2001] 62 artiklan mukaisesti.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu ja valvontaviranomaiset vaihtavat tarpeen mukaan asiaankuuluvia tietoja, avustavat toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkastelevat tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen mahdollisesti liittyviä vaikeuksia, arvioivat riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laativat yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä sekä edistävät tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa asetuksella (EU) 2016/679 perustetun Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa. Näiden kokousten kustannuksista vastaa tietosuojaneuvosto, joka myös järjestää kokoukset. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään yhteisesti tarvittaessa.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Euroopan tietosuojaneuvosto toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Europolille, Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja eu-LISAlle yhteisen toimintakertomuksen kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Kertomukseen on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaisen laatima kyseistä jäsenvaltiota koskeva luku.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA ylläpitää teknisissä toimipaikoissaan yhteentoimivuuden komponentteja, jotka tarjoavat tässä asetuksessa säädetyt toiminnot 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien ehtojen mukaisesti.

2.  Eu-LISA ylläpitää teknisissä toimipaikoissaan yhteentoimivuuden komponentteja, jotka tarjoavat tässä asetuksessa säädetyt toiminnot 37 ja 37 a artiklassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien ehtojen mukaisesti.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eu-LISA vastaa yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisestä ja mukautuksista, joita EES-, VIS-, [ETIAS-], SIS- ja Eurodac-järjestelmän keskusjärjestelmien ja [ECRIS-TCN-järjestelmän] sekä eurooppalaisen hakuportaalin, yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun, yhteisen henkilötietorekisterin ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen välisen yhteentoimivuuden toteuttaminen edellyttää.

Eu-LISA vastaa yhteentoimivuuden komponenttien suunnittelusta, kehittämisestä ja mukautuksista, joita EES-, VIS-, [ETIAS-], SIS- ja Eurodac-järjestelmän keskusjärjestelmien ja [ECRIS-TCN-järjestelmän], ESP:n, yhteisen BMS:n, CIR:n, MID:n ja CRRS:n välisen yhteentoimivuuden toteuttaminen edellyttää.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä koordinoinnista.

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta, testauksesta ja hankkeen yleisestä hallinnoinnista ja koordinoinnista. Eu-LISA noudattaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita koko yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen elinkaaren ajan.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteentoimivuuden kunkin komponentin käyttöönoton jälkeen eu-LISA vastaa keskusinfrastruktuurin ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen teknisestä hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on aina paras saatavilla oleva teknologia, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa 6, 12, 17, 25 ja 39 artiklassa tarkoitetun viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista.

Yhteentoimivuuden kunkin komponentin käyttöönoton jälkeen eu-LISA vastaa yhteentoimivuuden komponenttien keskusinfrastruktuurin teknisestä ja turvallisuutta koskevasta hallinnoinnista, mukaan lukien ylläpito ja tekninen kehittäminen. Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että käytetään aina parasta saatavilla olevaa teknologiaa, josta tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA vastaa 6, 12, 17, 25 ja 39 artiklassa tarkoitetun viestintäinfrastruktuurin teknisestä hallinnoinnista ja turvallisuudesta.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteentoimivuuden komponenttien tekniseen hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät yhteentoimivuuden komponenttien pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti ylläpito ja tarpeellinen tekninen kehittäminen, joilla varmistetaan, että komponentit toimivat tyydyttävällä teknisen laadun tasolla, erityisesti kun on kyse teknisten eritelmien mukaisesta, keskusinfrastruktuureista tehtyjen hakujen vasteajasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteentoimivuuden komponenttien turvallisuutta koskevaan hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät kaikkien yhteentoimivuuden komponenttien eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti tietoturvallisuusriskien arvioinnit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joilla vältetään niin fyysiset kuin myös tietotekniikan turvallisuushäiriöt, sekä tarvittavat toimet niihin reagoimiseksi ja niistä palautumiseksi, jos niitä ei voida välttää.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  kunkin tietojärjestelmän sääntöjen täysimääräinen noudattaminen henkilötietojen turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi;

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  raportointi kaikista henkilötietoihin liittyvistä turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-LISAlle, kansallisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

54 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

54 a artikla

 

Europolin vastuualueet

 

1.   Europol varmistaa ESP:n ja yhteisen BMS:n kautta Europolin tietoihin kohdistuvien hakujen käsittelyn ja mukauttaa vastaavasti Querying Europol Systems (QUEST) -käyttöliittymänsä niin, että sitä voidaan käyttää perussuojatason tiedoilla.

 

2.   Europol vastaa hallinnoinnista ja järjestelyistä, jotka koskevat sen asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön pääsyä ESP:hen ja CIR:ään ja niiden käyttöä tämän asetuksen mukaisesti, sekä tällaisia henkilöstön jäseniä ja heidän profiilejaan koskevan luettelon laatimisesta ja säännöllisestä päivittämisestä.

 

3.   Europolin tämän asetuksen mukaisesti suorittamaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

55 a artikla – 1 kohta

Asetus (EU) 2016/399

8 artikla – 4 a kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toisen linjan rajavartijan on käytettävä rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta ja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 4 artiklan 35 alakohdassa] tarkoitettua yhteistä henkilötietorekisteriä tai Schengenin tietojärjestelmää tai molempia arvioidakseen linkitettyjen henkilöllisyyksien eroja ja suoritettava lisätarkistuksia, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä päätös linkin tilasta ja väristä sekä päätös asianomaisen henkilön maahantulosta tai maahantulon epäämisestä.

Rajavartijan on käytettävä rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta ja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 4 artiklan 35 alakohdassa] tarkoitettua yhteistä henkilötietorekisteriä tai Schengenin tietojärjestelmää tai molempia arvioidakseen linkitettyjen henkilöllisyyksien eroja ja suoritettava lisätarkistuksia, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä päätös linkin tilasta ja väristä sekä päätös asianomaisen henkilön maahantulosta tai maahantulon epäämisestä.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

55 b artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Asetus (EU) 2017/2226

32 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:ään [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, niille annetaan pääsy katsomaan EES:n tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu EES:ään.”

”1 a.  Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, niille annetaan pääsy katsomaan EES:n tietoja, jos tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu EES:ään.”

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

55 b artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Asetus (EU) 2017/2226

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä tuntemattomaksi jääneen, terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäillyn, tällaiseen rikokseen syyllistyneen tai tällaisen rikoksen epäillyn uhrin tunnistamiseksi on sallittava ainoastaan, jos haku CIR:stä on käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja kaikki 1 kohdassa ja 1 a kohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä tuntemattomaksi jääneen, terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta rikoksesta epäillyn, tällaiseen rikokseen syyllistyneen tai tällaisen rikoksen epäillyn uhrin tunnistamiseksi on sallittava ainoastaan, jos haku CIR:stä on käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja kaikki tämän artiklan 1 kohdassa ja 1 a kohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

55 b artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Asetus (EU) 2017/2226

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, sille annetaan pääsy katsomaan EES:n tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu EES:ään.”

”1 a.  Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, sille annetaan pääsy katsomaan EES:n tietoja, jos tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu EES:ään.”

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

55 b artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) 2017/2226

52 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a)  Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”7 a. Kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat käyttää tämän artiklan mukaisia oikeuksiaan, voivat hyödyntää [kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta annetun asetuksen] 47 artiklassa säädettyä verkkopalvelua.”

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

55 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

1)  Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

Perustelu

Asetuksen 2 artiklassa säädetään VIS-järjestelmän tarkoituksesta ja 1 artiklassa kohteesta ja soveltamisalasta.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

55 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 767/2008

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Viisumitietojärjestelmä helpottaa osaltaan viisumitietojärjestelmään rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä tunnistamista ja auttaa siinä tallentamalla henkilöllisyystietoja, matkustusasiakirjojen tietoja ja biometrisiä tietoja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 17 artiklalla] perustettuun yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) niitä edellytyksiä noudattaen ja niiden perimmäisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joista säädetään 1 kohdassa.”

”2.  Viisumitietojärjestelmä helpottaa osaltaan viisumitietojärjestelmään rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä tunnistamista ja auttaa siinä tallentamalla henkilöllisyystietoja, matkustusasiakirjojen tietoja ja biometrisiä tietoja [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 17 artiklalla] perustettuun yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) tämän asetuksen edellytyksiä noudattaen ja yksinomaan sen 20 artiklassa tarkoitetussa tunnistamistarkoituksessa.”

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

55 d artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 767/2008

38 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a)  Lisätään 38 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”6 a. Kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat käyttää tämän artiklan mukaisia oikeuksiaan, voivat hyödyntää [kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta annetun asetuksen] 47 artiklassa säädettyä verkkopalvelua.”

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

55 e artikla – 1 kohta

Neuvoston päätös 2008/633/YOS

5 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, niille annetaan pääsy katsomaan viisumitietojärjestelmän tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”

”1 a.  Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja jos tässä artiklassa säädetyt pääsyä koskevat ehdot täyttyvät, niille annetaan pääsy katsomaan viisumitietojärjestelmän tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”

Perustelu

Tarkistus on esitetty johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä ja sen varmistamiseksi, että komission ehdottamaa kaksivaiheista lainvalvontaviranomaisten pääsyyn liittyvää testiä noudatetaan.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

55 e artikla – 2 kohta

Neuvoston päätös 2008/633/YOS

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.  Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, sille annetaan pääsy katsomaan viisumitietojärjestelmän tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”

”1 a.  Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja jos tässä artiklassa säädetyt pääsyä koskevat ehdot täyttyvät, sille annetaan pääsy katsomaan viisumitietojärjestelmän tietoja, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään.”

Perustelu

Tarkistus on esitetty johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä ja sen varmistamiseksi, että komission ehdottamaa kaksivaiheista lainvalvontaviranomaisten pääsyyn liittyvää testiä noudatetaan.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

55 f artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Asetus (EU) 2018/1240

52 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

14.  Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, niille annetaan pääsy katsomaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja hakemustiedostoja tämän artiklan mukaisesti, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin.”

14.  Lisätään 52 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Jos nimetyt viranomaiset ovat käynnistäneet haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, niille annetaan pääsy katsomaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja hakemustiedostoja [45] artiklan mukaisesti, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin.”

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

55 f artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetus (EU) 2018/1240

53 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

15.  Lisätään 53 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, sille annetaan pääsy katsomaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja hakemustiedostoja tämän artiklan mukaisesti, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin.”

15.  Lisätään 53 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a. Jos Europol on käynnistänyt haun CIR:stä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla, sille annetaan pääsy katsomaan ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuja hakemustiedostoja [46] artiklan mukaisesti, jos [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 22 artiklan] 3 kohdassa tarkoitetusta vastauksesta käy ilmi, että tietoja on tallennettu ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin hakemustiedostoihin.”

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

55 g artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus]

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kumotaan 8 artiklan 4 kohta.

Poistetaan.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

55 g artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus]

54 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Korvataan 54 artiklan 6 kohta seuraavasti:

Virasto säilyttää tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 39 artiklassa] tarkoitetussa raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistossa.

Virasto mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle pyynnöstä pääsyn keskusrekisteriin [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 39 artiklan] mukaisesti.

7.  Korvataan 54 artiklan 6 kohta seuraavasti:

Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten virasto perustaa ja toteuttaa teknisissä toimipaikoissaan ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä mutta joiden ansiosta komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot voivat saada [yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 2018/XX 39 artiklassa] tarkoitettuja räätälöityjä raportteja ja tilastoja.

Virasto mahdollistaa sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut virastot saavat räätälöityjä raportteja ja tilastoja. Virasto myöntää jäsenvaltioille, komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle pyynnöstä, siltä osin kuin niiden tehtävien suorittaminen sitä edellyttää, suojatun pääsyn keskusrekisteriin viestintäinfrastruktuurin kautta yksinomaan raporttien ja tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

55 h artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) 2018/XX (eu-LISA-asetus)

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Yhteentoimivuus

Silloin kun laajojen tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta on säädetty asiaa koskevassa säädöksessä, virasto toteuttaa sille kyseisissä säädöksissä osoitetut tehtävät tämä yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.”

Poistetaan.

Perustelu

Tämä ei ole tarpeen, sillä tämä teksti sisältyy jo Euroopan parlamentin heinäkuun täysistunnossa hyväksyttyyn eu-LISA-asetukseen.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

55 h artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) 2018/XX (eu-LISA-asetus)

23 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”ea) yhteentoimivuutta käsittelevä neuvoa-antava ryhmä;”

6.  Korvataan 23 artiklassa 3 kohta seuraavasti:

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat kukin nimittää yhden edustajan SIS II:n neuvoa-antavaan ryhmään. Europol voi nimittää edustajan myös VIS- ja Eurodac-järjestelmien neuvoa-antaviin ryhmiin ja EES[-ETIAS]-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään]. Myös Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi nimittää yhden edustajan EES[-ETIAS]-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.] [Eurojust, Europol ja Euroopan syyttäjänvirasto] voivat nimittää edustajan myös ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.] Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat kukin nimittää yhden edustajan yhteentoimivuutta käsittelevään neuvoa-antavaan ryhmään.”

 

 

”3. Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat kukin nimittää yhden edustajan SIS II:n neuvoa-antavaan ryhmään. Europol voi nimittää edustajan myös VIS- ja Eurodac-järjestelmien neuvoa-antaviin ryhmiin ja EES[-ETIAS]-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään]. Myös Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi nimittää yhden edustajan EES[-ETIAS]-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.] [Eurojust, Europol ja Euroopan syyttäjänvirasto] voivat nimittää edustajan myös ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.]”

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeeton. Ks. eu-LISA-asetuksen 23 artiklan 1 kohdan f alakohta, siinä muodossa kuin se on hyväksytty: ”mahdolliset muut laaja-alaisten tietojärjestelmien neuvoa-antavat ryhmät, kun asianomaisen laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevassa säädöksessä niin säädetään.” Jos on määrä perustaa yhteentoimivuutta käsittelevä neuvoa-antava ryhmä, se tehdään tämän asetuksen nojalla ja EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastojen osallistuminen kyseiseen ryhmään määritellään tässä asetuksessa.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

-56 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-56 artikla

 

Kolmansien maiden viranomaisten pääsy

 

Asetuksen (EU) 2016/679 48 artiklaan, direktiiviin (EU) 2016/680 ja palvelukaupan yleissopimuksen XIV ja XIV bis artiklaan viitaten yritykset, jotka toimivat sellaisella kolmannen maan lainkäyttöalueella, jolla kolmannen maan viranomaiset voivat antaa niitä koskevia (tuomioistuimen) määräyksiä tai haasteita, joilla ne velvoitetaan hakemaan tietoja yhteentoimivuuden komponenteista tai yhteentoimiviksi tehdyistä eri tietojärjestelmistä, on jätettävä yhteentoimivuuden komponentin minkä tahansa osan valmistelun, suunnittelun, kehittämisen, ylläpidon tai hallinnoinnin taikka näiden järjestelmien henkilötietojen käsittelyn ulkopuolelle.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia eurooppalaiseen hakuportaaliin (ESP) liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia eurooppalaiseen hakuportaaliin (ESP) liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten. Näiden tietojen käytön perusteella ei saa olla mahdollista tunnistaa henkilöä:

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia yhteiseen henkilötietorekisteriin liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia yhteiseen henkilötietorekisteriin liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten. Näiden tietojen käytön perusteella ei saa olla mahdollista tunnistaa henkilöä:

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten ja ilman, että yksittäiset henkilöt voidaan tunnistaa:

3.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja eu-LISAn asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö saa käyttää seuraavia rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen liittyviä tietoja, mutta ainoastaan raportointia ja tilastointia varten. Näiden tietojen käytön perusteella ei saa olla mahdollista tunnistaa henkilöä:

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  unionin eri tietojärjestelmien välisten yhteyksien lukumäärä;

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  ajanjakso, jolloin järjestelmässä on ollut keltainen linkki;

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  ajanjakso, jolloin järjestelmässä on ollut punainen linkki.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Euroopan unionin perusoikeusviraston saataville on asetettava tiivistelmiä, jotta voidaan arvioida tämän asetuksen vaikutuksia perusoikeuksiin. 

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistaminen VIS-, Eurodac- ja SIS-järjestelmiin tallennetuista tiedoista on ennen MID:n käyttöönottoa [asetuksen (EU) 2016/1624 33 artiklan a alakohdassa] tarkoitetun ETIAS-keskusyksikön vastuulla yhden vuoden ajan siitä ajankohdasta, jolloin eu-LISA ilmoittaa, että 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta (MID) koskeva testaus on saatettu päätökseen. Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistaminen suoritetaan tämän asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttämällä ainoastaan biometrisiä tietoja.

1.  Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistaminen VIS-, Eurodac-, EES- ja SIS-järjestelmiin tallennetuista tiedoista on ennen MID:n käyttöönottoa [asetuksen (EU) 2016/1624 33 artiklan a alakohdassa] tarkoitetun ETIAS-keskusyksikön vastuulla yhden vuoden ajan siitä ajankohdasta, jolloin eu-LISA ilmoittaa, että 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu MID:tä koskeva testaus on saatettu päätökseen. Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistaminen suoritetaan tämän asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttämällä ainoastaan biometrisiä tietoja.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio luo 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson jälkeen tiiviissä yhteistyössä ETIAS-keskusyksikön kanssa yhteyshenkilöiden verkoston, jota ylläpidetään ETIAS-keskusyksikössä, tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten yksittäisiä yhteyspisteitä tässä artiklassa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäljempänä olevan 61 artiklan 3 kohdan mukainen ilmoitus annetaan vasta, kun kaikki keltaiset linkit on tarkistettu ja muutettu joko vihreiksi tai punaisiksi linkeiksi.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Eu-LISA auttaa tarvittaessa ETIAS-keskusyksikköä tässä artiklassa tarkoitetussa rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistamisessa.

Poistetaan.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Keskitetyn unionin vararatkaisun perustamisesta kutakin 1 kohdassa mainittua järjestelmää varten ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan tarvittaessa unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koottu luettelo kyseisistä viranomaisista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona kukin yhteentoimivuuden komponentti on otettu käyttöön 62 artiklan mukaisesti. Jos luetteloon tehdään muutoksia, eu-LISA julkaisee päivitetyn kootun luettelon kerran vuodessa.

Koottu luettelo kyseisistä viranomaisista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona kukin yhteentoimivuuden komponentti on otettu käyttöön 62 artiklan mukaisesti. Jos luetteloon tehdään muutoksia, eu-LISA julkaisee päivitetyn kootun luettelon kerran vuodessa. Luetteloon on sisällyttävä ilmoituspäivä kunkin luettelossa olevan viranomaisen osalta. 

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio päättää päivän, jona kukin yhteentoimivuuden komponentti otetaan käyttöön, sen jälkeen kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.  Komissio antaa viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta päätöksen, jossa vahvistetaan päivä, jona kukin yhteentoimivuuden komponentti otetaan käyttöön, sen jälkeen kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  eu-LISA on ilmoittanut, että sen yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suorittama kyseisen yhteentoimivuuden komponentin kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen;

b)  eu-LISA on ilmoittanut, että sen yhteistyössä jäsenvaltioiden, ETIAS-keskusyksikön ja Europolin kanssa suorittama kyseisen yhteentoimivuuden komponentin kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen;

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päivän on oltava 30 päivän kuluessa komission päätöksestä.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 37 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 39 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 39 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 8 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

6.  Edellä olevien 8 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 7 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot ja unionin virastot järjestävät henkilöstölleen, joka on valtuutettu käsittelemään yhteentoimivuuden komponenteista saatuja tietoja, asianmukaisia koulutusohjelmia tietoturvasta, tietojen laadusta, tietosuojasäännöistä ja tietojenkäsittelymenettelyistä.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin tasolla järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteisiä koulutuskursseja tietoturvasta, tietojen laadusta, tietosuojasäännöistä ja tietojenkäsittelymenettelyistä, jotta voidaan tehostaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja unionin virastojen niiden henkilöstön jäsenten välillä, jotka on valtuutettu käsittelemään yhteentoimivuuden komponenteista saatuja tietoja.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, eu-LISAn ja muiden relevanttien virastojen kanssa saataville käytännön käsikirjan yhteentoimivuuden komponenttien toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Käytännön käsikirjassa esitetään teknisiä ja toimintaan liittyviä ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä. Komissio hyväksyy käytännön käsikirjan suosituksen muodossa.

Komissio päivittää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden, eu-LISAn ja muiden relevanttien virastojen kanssa tarvittavat tiedot EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmistä saataville annettuihin käytännön käsikirjoihin ja antaa saataville käytännön käsikirjan yhteentoimivuuden komponenttien toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Käsikirjoissa esitetään teknisiä ja toimintaan liittyviä ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä. Komissio hyväksyy päivitykset kussakin säädöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja siinä vahvistetussa muodossa. Yhteentoimivuuden komponentteja koskeva käsikirja hyväksytään suosituksen muodossa.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Käytännön käsikirjassa olisi annettava jäsenvaltioille opastusta siitä, miten käsitellään keltaisia linkkejä, jotka johtuvat ETIAS-järjestelmässä olevien henkilöllisyystietojen kanssa ristiriitaisista tiedoista. Tällaiset toimintatavat eivät saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta henkilöille, joilla ei ole ollut aikomusta harhauttaa viranomaisia mutta jotka ovat syöttäneet ETIAS-järjestelmään virheellisiä tai epäselviä tietoja. 

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Eu-LISA varmistaa, että käytettävissä on menettelyt, joiden avulla yhteentoimivuuden komponenttien kehittämistä voidaan seurata suunnittelua ja kustannuksia koskevien tavoitteiden valossa ja komponenttien toimintaa voidaan seurata teknisiä tuotoksia, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja palvelun laatua koskevien tavoitteiden valossa.

1.  Eu-LISA varmistaa, että käytettävissä on menettelyt, joiden avulla yhteentoimivuuden komponenttien kehittämistä sekä olemassa olevien kansallisten infrastruktuurien integrointia ja kytkemistä yhdenmukaisiin kansallisiin rajapintoihin voidaan seurata suunnittelua ja kustannuksia koskevien tavoitteiden valossa ja komponenttien toimintaa voidaan seurata teknisiä tuotoksia, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja palvelun laatua koskevien tavoitteiden valossa.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA toimittaa yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

2.  Eu-LISA toimittaa yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen etenemisestä. Kertomuksen on sisällettävä katsaus hankkeen senhetkiseen kustannuskehitykseen ja etenemiseen, arvio rahoitusvaikutuksista sekä tietoja mahdollisista teknisistä ongelmista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän 60 artiklan mukaisesti unionin yleisestä talousarviosta katettaviin kokonaiskustannuksiin.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Eu-LISA antaa kuuden kuukauden kuluttua kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönotosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen etenemisestä jäsenvaltioiden kytkeytymisessä ESP:n ja CIR:n viestintäinfrastruktuuriin sekä olemassa olevien kansallisten järjestelmien ja infrastruktuurien integroimisessa ESP:hen, yhteiseen BMS:ään, MID:hen ja CIR:ään.

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos kehittämisprosessissa on viivästyksiä, eu-LISA ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian viivästysten syistä sekä niiden ajallisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana komissio arvioi tarvetta yhdenmukaistaa edelleen jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä ja infrastruktuureja ulkorajoilla. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arviointikertomusten on sisällettävä suosituksia, vaikutustenarviointi ja arvio kustannuksista unionin talousarviossa.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Eu-LISAlla on teknistä ylläpitoa varten pääsy tarvittaviin tietoihin yhteentoimivuuden komponenteissa suoritetuista tietojenkäsittelytapahtumista.

3.  Eu-LISAlla on teknistä ylläpitoa varten pääsy tarvittaviin tietoihin yhteentoimivuuden komponenteissa suoritetuista tietojenkäsittelytapahtumista muttei pääsyä näissä komponenteissa käsiteltäviin henkilötietoihin. Tällainen pääsy on tallennettava lokitiedostoon.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eu-LISA antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen yhteentoimivuuden kunkin komponentin teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta neljän vuoden kuluttua kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

4.  Eu-LISA antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen jäsenvaltioiden kytkeytymisestä ESP:n ja CIR:n viestintäinfrastruktuuriin sekä olemassa olevien kansallisten järjestelmien ja infrastruktuurien integroimisesta ESP:hen, yhteiseen BMS:ään, MID:hen ja CIR:ään samoin kuin yhteentoimivuuden kunkin komponentin teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta kolmen vuoden kuluttua kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönotosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  arvioidaan CIR:n käyttöä jäsenvaltioissa tunnistamista varten;

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  arvioidaan, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet kaikilta osin kutakin unionin tietojärjestelmää koskevia velvoitteitaan;

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  arvioidaan turvallisuutta jäsenvaltioiden kytkeytymisessä ESP:n ja CIR:n viestintäinfrastruktuuriin sekä turvallisuutta olemassa olevien kansallisten järjestelmien ja infrastruktuurien integroimisessa ESP:hen, yhteiseen BMS:ään, MID:hen ja CIR:ään;

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d d)  arvioidaan CIR:stä lainvalvontatarkoituksessa tehtyjä hakuja;

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  arvioidaan Interpolin tietokannoista ESP:n kautta tehtyjä hakuja, mukaan lukien tiedot Interpolin tietokannoista saatujen osumien lukumäärästä ja tiedot mahdollisesti ilmenneistä ongelmista.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on arkaluonteisten tietojen julkistamista koskevaa kansallista oikeutta noudattaen laadittava vuosittaiset kertomukset siitä, miten yhteiseen henkilötietorekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsy lainvalvontatarkoituksessa toimii, ja sisällytettävä kertomuksiin tiedot ja tilastot seuraavista:

Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on arkaluonteisten tietojen julkistamista, mukaan lukien kansallista turvallisuutta koskevista seikoista aiheutuvat rajoitukset, koskevaa kansallista oikeutta noudattaen laadittava vuosittaiset kertomukset siitä, miten yhteiseen henkilötietorekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsy lainvalvontatarkoituksessa toimii, ja sisällytettävä kertomuksiin tiedot ja tilastot seuraavista:

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toimittaa kyseiset kertomukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan unionin perusoikeusvirastolle.

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta ja sisältö

Komissio esitti 12. joulukuuta 2017 ehdotuksen kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle (COM(2017)0793) ja ehdotuksen kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle (COM(2017)0794), joiden mukana on säädösehdotukseen liittyvä rahoitusselvitys ja jotka perustuvat vaikutustenarviointiin. Ehdotukset pohjautuvat muun muassa 6. huhtikuuta 2016 annettuun komission tiedonantoon ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” (COM(2016)0205), jossa komissio hahmotteli EU:n tarvetta lujittaa ja parantaa tietoteknisiä järjestelmiään, tietoarkkitehtuuriaan ja tietojen vaihtoa rajaturvallisuuden, lainvalvonnan ja terrorismintorjunnan alalla, sekä tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 11. toukokuuta 2017 esittämään loppukertomukseen, jossa todettiin, että on yhteentoimivuuden toteuttamiseksi on välttämätöntä ja teknisesti mahdollista löytää käytännön ratkaisuja, että niistä voidaan saada operatiivista hyötyä ja että ne voidaan perustaa tietosuojavaatimuksia noudattaen.

Ehdotuksessa perustetaan neljä yhteentoimivuuden komponenttia: eurooppalainen hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID). Siinä annetaan säännökset yhteentoimivuuden komponenttien tavoitteista, teknisestä rakenteesta, komponenttien käyttöä koskevista säännöistä, lokitietojen säilyttämisestä, tietojen laadusta, tietosuojasäännöistä, valvonnasta ja unionin virastojen ja jäsenvaltioiden velvollisuuksista. Lisäksi siinä muutetaan eräitä muita säädöksiä.

Menettely

Esittelijät ovat hakeneet aineksia komission ehdotuksen arvioimista ja tämän mietintöluonnoksen laatimista varten monista erilaisista lähteistä. Komission yksiköiden kanssa järjestettiin useita kokouksia, joihin varjoesittelijät osallistuivat ja joissa käytiin koko ehdotusta koskevia yksityiskohtaisia keskusteluja. Lisäksi eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita kutsuttiin osallistumaan varjoesittelijöiden kanssa järjestettyihin kokouksiin. Näitä olivat unionin virastot, joita ehdotukset koskevat tai kiinnostavat (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), ja Euroopan tietosuojavaltuutettu. Kokousten järjestämisen lisäksi esitettiin lausuntopyyntö EU:n perusoikeusvirastolle ja vierailtiin eu-LISAn teknisessä toimipaikassa Strasbourgissa.

Esittelijöiden kanta

Esittelijät pitävät hyvänä komission ehdotuksia, joilla luodaan kehys EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. EU:n kansalaiset odottavat unionilta tehokasta turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden hallintaa, kunnollista ulkorajojen valvontaa ja toimia jatkuvien sisäisten turvallisuusuhkien ratkaisemiseksi. Pakolaiskriisi ja viime vuosien lukuisat terroristihyökkäykset ovat osoittaneet, että merkityksellisten tietojen jakamista on kiireesti parannettava. Tuloksellisuus näiden ongelmien ratkaisemisessa on tärkeää, jos halutaan ylläpitää yleisön luottamusta unionin maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmään, unionin turvatoimiin ja sen kykyyn valvoa ulkorajojaan.

Esittelijät ovat myös yhtä mieltä komission kanssa siitä, että hyödynnettäessä mahdollisuuksia, joita yhteentoimivuus tarjoaa turvallisuuden lisäämiseen ja ulkorajojen suojaamiseen, on otettava huomioon velvollisuus varmistaa, että uudessa yhteentoimivuuden ympäristössä mahdollisesti tapahtuva puuttuminen perusoikeuksiin rajoitetaan suhteellisuusperiaatetta noudattaen siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta yleisen edun mukaiset tavoitteet voidaan aidosti saavuttaa. Tämä tasapaino on otettu tarkasti huomioon esitetyissä tarkistuksissa. Esittelijät uskovat lisäksi, että yhteentoimivuuden komponentit tarjoavat mahdollisuuden parantaa perusoikeuksien suojaa esimerkiksi varmistamalla vilpittömässä mielessä toimivien henkilöiden virheettömän tunnistamisen ja torjumalla henkilöllisyyspetoksia.

Yhteentoimivuuden toteuttaminen parantaa ulkorajojen valvontaa, koska se mahdollistaa nopean, yksinkertaisen ja tehokkaan pääsyn EU:n tietojärjestelmiin. Siksi on varottava sälyttämästä rajavartijoille lisää tehtäviä. Esittelijät ovat tehneet useita ehdotuksia tätä varten. Rajavartijalla ei ensinnäkään pitäisi olla ehdotonta velvollisuutta ohjata henkilö toisen linjan tarkastukseen, jos järjestelmä ilmoittaa keltaisesta linkistä. Päätöksen tekeminen kuuluu rajavartijalle, jolla on koulutus henkilöllisyyspetoksen havaitsemiseen. Toiseksi eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) olisi tuotettava vastaukset rajavartijalle välittömästi, kun ne järjestelmät, joista se hakee tietoja, tuottavat vastauksia. Sen ei pitäisi odottaa ja kerätä vastauksia eri järjestelmistä ennen kuin toimittaa ne rajavartijalle. Kolmanneksi olisi pantava painoa niiden rajavartijoiden kunnolliselle koulutukselle, jotka suorittavat tässä ehdotuksessa käyttöön otetun manuaalisen todentamisen.

Esittelijät esittävät erillistä artiklaa, jossa korostetaan, että kaikkien yhteentoimivuuden komponenttien on mahdollistettava nopea, saumaton, tehokas ja valvottu pääsy käyttäen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, jotta vasteaika vastaisi operatiivisia tarpeita. Monissa rajavartijoiden, poliisien, maahanmuuttovirkailijoiden ja konsuliedustustojen henkilöstön päivittäisissä tehtävissä tarvitaan moitteettomasti toimivia yhteentoimivuuden komponentteja. Siksi on välttämätöntä taata komponenttien asianmukainen toiminta, mutta esittelijät pitävät yhtä lailla tärkeänä luoda varajärjestelmä etenkin yhteiselle henkilötietorekisterille (CIR) ja ESP:lle. Kaikkien komponenttien ja niiden taustalla olevien järjestelmien moitteeton toiminta riippuu näistä kahdesta komponentista, joille on siksi luotava varajärjestelmä.

Esittelijät korostavat, että yhteentoimivuuden komponentit eivät muuta taustalla olevia järjestelmiä, sääntöjä tai menettelyjä. Yhteentoimivuuden komponenttien on määrä helpottaa pääsyä, mutta tämä ehdotus ei aiheuta muutoksia käyttöoikeuksiin. Tekstiin esitetään useita tarkistuksia tämän selventämiseksi. Ainoat käyttöoikeuksien muutokset liittyvät tietojen käyttöön lainvalvontatarkoituksessa, jota varten perustetaan mekanismi, joka ilmoittaa osumista tai niiden puutteesta. Tällä optimoidaan taustalla olevien järjestelmien käyttö ja varmistetaan samalla, että hakuja tehdään vain merkityksellistä tietoa sisältäviin tietokantoihin. Esittelijät tarkistivat ehdotuksen menettelyä sen varmistamiseksi, että vain ne lainvalvontaviranomaiset, joilla on tietojärjestelmien täydet käyttöoikeudet, voivat tehdä järjestelmiin hakuja osumailmoitustoiminnolla.

Ehdotuksen ansiosta jäsenvaltioiden poliisiviranomaiset saavat tehdä CIR:stä hakuja henkilön tunnistamiseksi henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos niille on annettu tähän valtuudet kansallisella säädöksellä. Esittelijöiden mielestä tunnistamismenettelyn olisi kuvastettava jäsenvaltioiden vakiokäytäntöä. Siksi tekstiin esitetään tarkistuksia, joiden mukaan henkilö on ensin tunnistettava kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä sääntöjä ja menettelyjä noudattaen ja henkilö- tai matkustusasiakirjojen perusteella ennen kuin voidaan tehdä haku CIR:stä kyseisen henkilön biometrisillä tiedoilla. CIR:stä voidaan tehdä haku henkilön tunnistamiseksi vain, jos asianomainen on itse fyysisesti läsnä.

Jotta komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti voisivat paremmin valvoa ja arvioida ehdotuksen toimivuutta, tähän artiklaan on tehty muitakin tarkistuksia. Ne koskevat erityisesti CIR:n käyttöä tunnistamistarkoituksessa ja lainvalvontatarkoituksessa sekä Interpolin tietokantojen käyttöä ESP:n kautta.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.6.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta
(COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

Valmistelija: Bernd Kölmel

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija on tyytyväinen komission kahteen 12. joulukuuta 2017 annettuun asetusehdotukseen, joilla luodaan kehys EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Molempien ehdotusten tarkoituksena on korjata EU:n nykyisen tietoarkkitehtuurin rakenteellisia puutteita tekemällä tietojärjestelmistä yhteentoimivia eli sellaisia, että niiden avulla on mahdollista vaihtaa ja jakaa tietoja. Valmistelija kannattaa kaikilta osin niiden tarkoitusta varmistaa muun muassa lainvalvontaviranomaisten nopea tiedonsaanti, havaita rinnakkaisia henkilöllisyyksiä ja torjua henkilöllisyyspetoksia, helpottaa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden selvittämistä ja helpottaa vakavien rikosten ja terrorismin ehkäisemistä ja tutkintaa sekä niihin perustuvien syytteiden nostamista.

Tässä lausunnossa käsitellään rajaturvallisuutta ja viisumiasioita koskevaa ehdotusta, jolla pyritään sääntelemään pääsyä viisumitietojärjestelmään, Schengenin tietojärjestelmään, jota säännellään tällä hetkellä asetuksella (EY) N:o 1987/2006, rajanylitystietojärjestelmään ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmään.

Valmistelija kannattaa ehdotusta seuraavista neljästä yhteentoimivuuden komponentista: eurooppalainen hakuportaali, jossa voidaan tehdä hakuja samanaikaisesti kaikista EU:n sisäisen turvallisuuden, rajaturvallisuuden ja muuttoliikkeen hallinnan järjestelmistä, yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, yhteinen henkilötietorekisteri ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin. Lisäksi hän kannattaa ehdotusta raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston perustamisesta, jotta saadaan anonyymeja tilastotietoja politiikan laatimista, operatiivista toimintaa ja tietojen laadun parantamista varten.

Ehdotusten rahoittamiseen tarvitaan yhdeksän vuoden aikana (2019–2027) määrärahoja yhteensä arviolta 461 miljoonaa euroa, mukaan lukien seuraavat määrärahat:

–  Eu-LISAa varten 261,3 miljoonaa euroa kattamaan yhteentoimivuuden komponenttien kehittämis- ja ylläpitokustannukset (kokonaismäärästä käytetään 23 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020);

–  jäsenvaltioille 136,3 miljoonaa euroa kattamaan muutokset kansallisiin järjestelmiin (vuodesta 2021 alkaen);

–  Europolille 48,9 miljoonaa euroa kattamaan Europolin tietojärjestelmien päivittäminen (kokonaismäärästä käytetään 1,9 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020);

–  Euroopan raja- ja merivartiovirastolle 4,8 miljoonaa euroa rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen käyttöönottovaihetta varten (vuodesta 2021 alkaen);

–  Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolle (CEPOL) 2,0 miljoonaa euroa operatiiviselle henkilöstölle annettavan koulutuksen järjestämistä varten (kokonaismäärästä käytetään 100 000 euroa vuonna 2020);

–  muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolle 7,7 miljoonaa euroa, jotta voidaan kattaa otsakkeesta 5 henkilöstön rajoitettu lisäys ja siihen liittyvät kustannukset eri komponenttien kehittämisen aikana (kokonaismäärästä käytetään 2 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020).

Otsakkeeseen 3 kohdennettavat 32,1 miljoonan euron kokonaiskustannukset vuosina 2019 ja 2020 katetaan sisäisen turvallisuuden rahastoon (ISF) kuuluvan ulkorajojen rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen mukaisesti, ja tähän tarkoitukseen on vielä jäljellä riittävästi määrärahoja. Vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ehdotettu talousarvio on esimerkinomainen, eikä se vaikuta neuvotteluihin seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta komissio antoi ehdotuksensa 2. toukokuuta 2018. Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että ehdotuksessa ei ole päällekkäisyyksiä muihin tämän alan viimeaikaisiin lainsäädäntöehdotuksiin liittyvien määrärahaesitysten kanssa. Näihin kuuluvat erityisesti ECRIS-TCN (kolmansien maiden kansalaisia koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä), SIS II -järjestelmän, EES-järjestelmän ja ETIAS-järjestelmän tarkistaminen, Eurodac-asetuksen uudelleenlaadinta ja eu-LISAn perustamisasetuksen tarkistaminen.

Valmistelija panee merkille, että jäsenvaltioille koituvat kertaluonteiset perustamiskustannukset ovat arviolta 85,5 miljoonaa euroa ja että komissio ehdottaa, että jäsenvaltioille korvataan kaikki niille aiheutuvat integrointikustannukset, jotta voidaan seurata niiden edistymistä näiden asetusten täytäntöönpanossa.

Valmistelija katsoo, että unionin talousarvioon kohdistuvat arvioidut kustannukset ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia, ja korostaa, että yhteentoimivuuden parantamisesta EU-tasolla odotetaan syntyvän vuosittain noin 77,5 miljoonan euron kustannussäästöt pääasiassa jäsenvaltioiden tietotekniikkaosastoille sekä rajavalvonta-, maahanmuutto- ja lainvalvontaviranomaisille. Valmistelija kuitenkin kehottaa komissiota, eu-LISAa, Frontexia, Europolia, CEPOLia ja jäsenvaltioita varmistamaan mahdollisimman suuren kustannustehokkuuden kehittämisen ja toiminnan kaikissa vaiheissa. Erityisesti eu-LISAa kehotetaan pyrkimään kaikin tavoin välttämään määrärahojen ylityksiä ja viivästyksiä määritettäessä ja toteutettaessa parhaaksi katsottua teknistä ratkaisua sekä varmistamaan hankkeille optimaaliset henkilöresurssit siirtämällä henkilöstöä uusiin tehtäviin aiempien hankkeiden päättyessä.

Tulopuolen osalta valmistelija pyytää, että komissio esittää mahdollisimman pian yksityiskohtaiset tiedot Schengenin säännöstöön osallistuvilta mailta odotettavissa olevista maksuosuuksista, joita on määrä käsitellä eu-LISA-budjettikohtaa (18 02 07) koskevina käyttötarkoitukseensa sidottuina sekalaisina tuloina.

Valmistelija myös lujittaa joitakin raportointia ja arviointia koskevia säännöksiä, jotta budjettivallan käyttäjällä on mahdollisuus seurata tarkasti uusien yhteentoimivuuden komponenttien kehittämistä ja alkuvaiheen toimintaa tulevia, erityisesti vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviä talousarviopäätöksiä silmällä pitäen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kustannukset, jotka aiheutuvat unionin keskitetyn vararatkaisun kehittämisestä ja toiminnasta kutakin 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää varten, katetaan tarvittaessa unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kustannukset, jotka aiheutuvat olemassa olevien kansallisten infrastruktuurien integroinnista ja niiden kytkemisestä yhdenmukaisiin kansallisiin rajapintoihin, ja kustannukset, jotka liittyvät yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen ylläpitoon, katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

Kustannukset, jotka aiheutuvat olemassa olevien kansallisten infrastruktuurien integroinnista ja niiden kytkemisestä yhdenmukaisiin kansallisiin rajapintoihin, ja kustannukset, jotka liittyvät yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen ylläpitoon ja jatkokehitykseen, katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Eu-LISA toimittaa yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu päätökseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan kertomus, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, miten erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

2.  Eu-LISA toimittaa yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisvaiheen aikana viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta – julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteentoimivuuden komponenttien kehittämisen etenemisestä. Kyseinen kertomus sisältää katsauksen ajantasaiseen kustannusten kehitykseen ja hankkeen edistymiseen, arvion rahoitusvaikutuksista sekä tiedot mahdollisista teknisistä ongelmista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa 60 artiklan mukaisesti unionin yleisestä talousarviosta katettaviin järjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos kehittämisprosessi viivästyy, eu-LISAn on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian viivästyksen syistä sekä ajallisista ja rahoitukseen liittyvistä vaikutuksista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eu-LISA antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen yhteentoimivuuden kunkin komponentin teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta neljän vuoden kuluttua kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

4.  Eu-LISA antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen yhteentoimivuuden kunkin komponentin teknisestä toiminnasta ja sen turvallisuudesta sekä kustannuksista kahden vuoden kuluttua kunkin yhteentoimivuuden komponentin käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi komissio laatii vuoden kuluttua eu-LISAn kustakin kertomuksesta komponenteista yleisarvioinnin, jossa

Lisäksi komissio laatii kuuden kuukauden kuluttua eu-LISAn kustakin kertomuksesta komponenteista yleisarvioinnin, jossa

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin;

b)  tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja vaikutusta perusoikeuksiin sekä asiaan liittyviä kustannuksia;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  arvioidaan kaikkia seurauksia, mukaan lukien kohtuutonta vaikutusta liikenteen sujumiseen rajanylityspaikoilla sekä talousarviovaikutuksia unionin talousarvioon.

e)  arvioidaan kaikkia seurauksia, mukaan lukien niitä, joilla on vaikutusta liikenteen sujumiseen rajanylityspaikoilla sekä talousarviovaikutuksia unionin talousarvioon.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus (ulkorajat ja viisumiasiat)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

28.2.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bernd Kölmel

25.1.2018

Valiokuntakäsittely

17.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Interoperability between EU information systems (borders and visa)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Not delivering opinions

       Päätös tehty (pvä)

AFET

22.2.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Jeroen Lenaers

1.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

15.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

10

-

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö