Postupak : 2017/0351(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0347/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0347/2018

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.30

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0388

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1519kWORD 170k
19.10.2018
PE 622.263v04-00 A8-0347/2018

o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

(COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jeroen Lenaers

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]

(COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0793) i Izmijenjeni prijedlog COM(2018)0478),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 16. stavak 2., članak 74. i članak 77. stavak 2. točke (a), (b), (d) i (e) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0294/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0347/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Europski nadzornik za zaštitu podataka naglasio je u svojem Mišljenju 4/20181a od 16. travnja 2018. da odluka da se opsežni IT sustavi učine interoperabilnima ne samo trajno i značajno utjecala na njihovu strukturu i način rada nego bi se njome promijenio i način na koji su se dosad tumačila pravna načela u tom području te bi kao takva označila bi „točku s koje nema povratka”.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  U svojem mišljenju od 11. travnja 2018.1aa Radna skupina za zaštitu podataka iz članka 29. ponovila je da se u postupku za postizanje interoperabilnosti sustava otvaraju temeljna pitanja u pogledu svrhe, nužnosti i proporcionalnosti obrade podatka, kao i pitanje o zabrinutost u pogledu načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, zadržavanja podataka i jasne identifikacije voditelja obrade.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Radi boljeg upravljanja vanjskim granicama i kako bi se pridonijelo sprječavanju i suzbijanju nezakonitih migracija i visokoj razini sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u Uniji, uključujući održavanje javne sigurnosti i javnog poretka te zaštitu sigurnosti na državnim područjima država članica, trebalo bi uspostaviti interoperabilnost informacijskih sustava EU-a, odnosno [sustava ulaska/izlaska (EES)], viznog informacijskog sustava (VIS), [europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)], Eurodaca, Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije državljana trećih zemalja (ECRIS-TCN)] kako bi se ti informacijski sustavi EU-a i njihovi podaci mogli uzajamno dopunjavati. Da bi se to moglo postići, trebalo bi uspostaviti Europski portal za pretraživanje (ESP), zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i detektor višestrukih identiteta (MID) kao komponente interoperabilnosti.

(9)  Radi boljeg upravljanja vanjskim granicama i olakšavanja zakonitih prelazaka granice te kako bi se pridonijelo sprječavanju i suzbijanju nezakonitih migracija i visokoj razini sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u Uniji, uključujući održavanje javne sigurnosti i javnog poretka te zaštitu sigurnosti na državnim područjima država članica, kako bi se unaprijedila provedba zajedničke vizne politike, olakšalo razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu te pomoglo u sprečavanju, otkrivanju i istrazi terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela, kako bi se održalo povjerenje javnosti u Unijin sustav migracija i azila, njezine sigurnosne mjere i sposobnost za upravljanje vanjskim granicama, trebalo bi uspostaviti interoperabilnost informacijskih sustava Unije, odnosno sustava ulaska/izlaska (EES), viznog informacijskog sustava (VIS), [europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)], Eurodaca, Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije državljana trećih zemalja (ECRIS-TCN)] kako bi se ti informacijski sustavi Unije i njihovi podaci mogli uzajamno dopunjavati, u mjeri u kojoj je to moguće uz poštovanje temeljnih prava pojedinca, osobito prava na zaštitu osobnih podataka. Da bi se to moglo postići, trebalo bi uspostaviti Europski portal za pretraživanje (ESP), zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i detektor višestrukih identiteta (MID) kao komponente interoperabilnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a trebala bi tim sustavima omogućiti da se dopunjuju kako bi se olakšala točna identifikacija osoba, kako bi se pridonijelo suzbijanju prijevara povezanih s identitetom, kako bi se poboljšali i uskladili zahtjevi kvalitete podataka u odnosnim informacijskim sustavima EU-a, kako bi se olakšala tehnička i operativna provedba postojećih i budućih informacijskih sustava EU-a u državama članicama, kako bi se pojačale i pojednostavnile sigurnost podataka i mjere za zaštitu podataka koje se primjenjuju na odgovarajuće informacijske sustave EU-a, kako bi se uskladio pristup tijela kaznenog progona EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu i poduprle svrhe EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN].

(10)  Interoperabilnost informacijskih sustava Unije trebala bi tim sustavima omogućiti da se dopunjuju kako bi se olakšala točna identifikacija osoba, u svrhu podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili u kontekstu sprečavanja, otkrivanja i istrage teških kaznenih djela, uključujući i teroristička kaznena djela, kako bi se pridonijelo suzbijanju prijevara povezanih s identitetom, kako bi se poboljšali i uskladili zahtjevi kvalitete podataka u odnosnim informacijskim sustavima Unije, kako bi pomoglo da se zajamči djelotvorna upotreba informacijskih sustava Unije, podataka Europola i Interpolovih baza podataka na način da im nadležna tijela olakšaju pristup u skladu s njihovim pravom pristupa te ciljevima i svrhama utvrđenim u pravnim instrumentima kojima se upravlja tim sustavima, kako bi se pojačale, pojednostavnile i uskladile sigurnost podataka i mjere za zaštitu podataka koje se primjenjuju na odgovarajuće informacijske sustave Unije, naročito jamčenjem toga da su svi propisi Unije u području zaštite podataka primjenjivi na sve informacijske sustave, te kako bi se uskladio i pojednostavnio pristup imenovanih tijela EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu i poduprle svrhe EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [ECRIS-TCN-a].

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Komponente interoperabilnosti trebale bi obuhvaćati EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [sustav ECRIS-TCN]. Njima bi trebali biti obuhvaćeni i podaci Europola u mjeri u kojoj bi se omogućilo njihovo istodobno pretraživanje istodobno s navedenim informacijskim sustavima EU-a.

(11)  Komponente interoperabilnosti trebale bi obuhvaćati EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [sustav ECRIS-TCN]. Njima bi trebali biti obuhvaćeni i podaci Europola isključivo u mjeri u kojoj bi se omogućilo istodobno pretraživanje tih podataka s navedenim informacijskim sustavima Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Djeca i ranjive osobe zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka jer mogu biti manje svjesni rizika, posljedica i odgovarajućih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Pri osmišljavanju komponenata interoperabilnosti posebnu pozornost trebalo bi usmjeriti na zaštitu djece i potpuno poštovanje njihovih prava i integriteta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi uspostaviti Europski portal za pretraživanje (ESP) kako bi se tehnički olakšala mogućnost nadležnih tijela država članica i tijela EU-a da brzo, dosljedno, učinkovito, sustavno i kontrolirano pristupaju informacijskim sustavima EU-a, podacima Europola i Interpolovim bazama podataka koji su im potrebni za obavljanje njihovih zadaća, u skladu sa svojim pravima pristupa, i kako bi se poduprli ciljevi EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN-a] i podaci Europola. Omogućujući istodobno pretraživanje svih relevantnih informacijskih sustava EU-a te podataka Europola i Interpolovih baza podataka, ESP bi trebao djelovati kao jedinstveni prozor ili „posrednik za poruke” za pretraživanje različitih središnjih sustava i lako pronalaženje potrebnih informacija uz puno poštovanje zahtjeva za kontrolu pristupa i zaštitu podataka osnovnih sustava.

(13)  Trebalo bi uspostaviti ESP kako bi se tehnički olakšala mogućnost ovlaštenih tijela država članica i agencija Unije da kontrolirano pristupaju relevantnim informacijskim sustavima Unije, podacima Europola i Interpolovim bazama podataka, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih zadaća, u skladu sa svojim pravima pristupa, i kako bi se poduprli ciljevi EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN] i podaci Europola. Omogućujući istodobno pretraživanje svih relevantnih informacijskih sustava Unije te podataka Europola i Interpolovih baza podataka, ESP bi trebao djelovati kao jedinstveni prozor ili „posrednik za poruke” za pretraživanje različitih središnjih sustava i lako pronalaženje potrebnih informacija uz puno poštovanje zahtjeva za kontrolu pristupa i zaštitu podataka osnovnih sustava.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD) Međunarodne organizacije kriminalističke policije (Interpol) omogućuje ovlaštenim tijelima kaznenog progona u državama članicama, uključujući imigracijske službenike i službenike graničnog nadzora, da provjeravaju valjanost putnih isprava. [ETIAS] pretražuje SLTD i Interpolovu bazu podataka putnih isprava povezanih s obavijestima (TDAWN) kad se procjenjuje postoji li vjerojatnost da će osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje za putovanje nezakonito migrirati ili bi mogla činiti prijetnju sigurnosti. Centraliziranim Europskim portalom za pretraživanje (ESP) trebalo bi se omogućiti pretraživanje baza podataka SLTD i TDAWN uporabom podataka o identitetu određene osobe. Ako se osobni podaci prenose iz Unije u Interpol preko ESP-a, trebale bi se primjenjivati odredbe o međunarodnim prijenosima iz poglavlja V. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća53 ili nacionalne odredbe kojima se prenosi poglavlje V. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća54. Time se ne bi trebala dovoditi u pitanje posebna pravila iz Zajedničkog stajališta Vijeća 2005/69/PUP55 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP56.

Briše se.

_________________

 

53Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

54 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

 

55 Zajedničko stajalište Vijeća 2005/69/PUP od 24. siječnja 2005. o razmjeni određenih podataka s Interpolom (SL L 27, 29.1.2005., str. 61.).

 

56 Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se omogućila brza i sustavna uporaba svih informacijskih sustava EU-a, Europski portal za pretraživanje (ESP) trebalo bi upotrebljavati za pretraživanje zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca i [sustava ECRIS-TCN]. Međutim, trebalo bi zadržati nacionalnu vezu s različitim informacijskim sustavima EU-a kao tehničko pomoćno rješenje. Tijela Unije trebala bi upotrebljavati ESP i za pretraživanje središnjeg SIS-a u skladu sa svojim pravima pristupa i radi obavljanja svojih zadaća. ESP bi trebao biti dodatno sredstvo za pretraživanje središnjeg SIS-a, podataka Europola i Interpolovih sustava i služiti kao dopuna postojećim posebnim sučeljima.

(16)  Kako bi se omogućila brza i neometana uporaba relevantnih informacijskih sustava Unije, ESP bi se trebao upotrebljavati za pretraživanje zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, EES-a, VIS-a, ETIAS-a, Eurodaca i [ECRIS-TCN-a]. Trebalo bi uspostaviti središnju sigurnosnu kopiju ESP-a kako bi se u slučaju kvara glavnog ESP-a osigurale sve njegove funkcije i slična razina učinkovitosti. Međutim, trebalo bi zadržati nacionalnu vezu s različitim relevantnim informacijskim sustavima Unije kao tehničko pomoćno rješenje. Agencije Unije trebale bi upotrebljavati ESP i za pretraživanje središnjeg SIS-a u skladu sa svojim pravima pristupa i radi obavljanja svojih zadaća. ESP bi trebao biti dodatno sredstvo za pretraživanje središnjeg SIS-a, podataka Europola i Interpolovih sustava i služiti kao dopuna postojećim posebnim sučeljima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Biometrijski podaci, kao što su otisci prstiju i prikazi lica, jedinstveni su i stoga su za identifikaciju osoba mnogo pouzdaniji od alfanumeričkih podataka. Zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) trebala bi biti tehnički alat za jačanje i olakšavanje rada relevantnih informacijskih sustava EU-a i ostalih komponenata interoperabilnosti. Glavna svrha zajedničkog BMS-a trebala bi biti olakšati identifikaciju osobe koja može biti registrirana u različitim bazama podataka uspoređivanjem njezinih biometrijskih podataka u različitim sustavima i oslanjanjem na jednu jedinstvenu tehnološku komponentu umjesto na pet različitih u svakom od osnovnih sustava. Zajednički BMS trebao bi pridonijeti sigurnosti i donijeti financijske koristi, koristi u pogledu održavanja i operativne koristi jer će se oslanjati na jednu jedinstvenu tehnološku komponentu umjesto na različite komponente u svakom od osnovnih sustava. Svi sustavi za automatsku identifikaciju otisaka prstiju, uključujući one koji se trenutačno upotrebljavaju za Eurodac, VIS i SIS, upotrebljavaju biometrijske uzorke koji se sastoje od podataka dobivenih ekstrakcijom obilježja iz stvarnih biometrijskih uzoraka. Zajednički BMS trebao bi reorganizirati sve biometrijske uzorke i pohraniti ih na jednom mjestu, čime će se olakšati usporedbe među sustavima na temelju biometrijskih podataka i omogućiti ekonomije razmjera u razvoju i održavanju središnjih sustava EU-a.

(17)  Biometrijski podaci, koji u kontekstu ove Uredbe uključuju samo otiske prstiju i prikaze lica, a isključuju otiske dlanova, jedinstveni su i stoga su za identifikaciju osoba mnogo pouzdaniji od alfanumeričkih podataka. Međutim, biometrijski podaci osjetljivi su osobni podaci. Ovom Uredbom trebala bi se stoga utvrditi osnova i zaštitne mjere za obradu tih podataka za potrebe jedinstvene identifikacije predmetnih osoba. Zajednički BMS trebao bi biti tehnički alat za jačanje i olakšavanje rada relevantnih informacijskih sustava Unije te djelotvorne upotrebe podataka Europola i ostalih komponenata interoperabilnosti. Zajednički BMS trebao bi zamijeniti sustave za automatsku identifikaciju otisaka prstiju koji se upotrebljavaju za EES, VIS, SIS, Eurodac i [ECRIS-TCN] te se njime stoga ne bi trebala udvostručivati pohrana biometrijskih podataka ili pohrana biometrijskih uzoraka; Glavna svrha zajedničkog BMS-a trebala bi biti olakšati identifikaciju osobe koja može biti registrirana u različitim bazama podataka uspoređivanjem njezinih biometrijskih podataka u različitim sustavima i oslanjanjem na jednu jedinstvenu tehnološku komponentu umjesto na pet različitih u svakom od osnovnih sustava. Zajednički BMS trebao bi pridonijeti sigurnosti i donijeti financijske koristi, koristi u pogledu održavanja i operativne koristi jer će se oslanjati na jednu jedinstvenu tehnološku komponentu umjesto na različite komponente u svakom od osnovnih sustava. Svi sustavi za automatsku identifikaciju otisaka prstiju, uključujući one koji se trenutačno upotrebljavaju za Eurodac, VIS i SIS, upotrebljavaju biometrijske uzorke koji se sastoje od podataka dobivenih ekstrakcijom obilježja iz stvarnih biometrijskih uzoraka. Zajednički BMS trebao bi reorganizirati sve biometrijske uzorke – logično odvojene prema informacijskom sustavu iz kojeg podaci potječu – i pohraniti ih na jednom mjestu, čime će se olakšati usporedbe među sustavima na temelju biometrijskih uzoraka i omogućiti ekonomije razmjera u razvoju i održavanju središnjih sustava Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Biometrijski uzorci pohranjeni u zajedničkom BMS-u koji se sastoje od podataka dobivenih ekstrakcijom obilježja iz stvarnih biometrijskih uzoraka trebali bi se prikupljati s pomoću postupka koji nije obostran. Točnije, biometrijski uzorci trebali bi se dobivati iz biometrijskih podataka, ali ne bi trebalo biti moguće dobiti iste biometrijske podatke iz biometrijskih uzoraka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Biometrijski podaci osjetljivi su osobni podaci. Ovom Uredbom trebala bi se utvrditi osnova i zaštitne mjere za obradu takvih podataka za potrebe jedinstvene identifikacije predmetnih osoba.

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Sustavi uspostavljeni Uredbom (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća57, Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća58, [Uredbom o ETIAS-u] za upravljanje granicama Unije, sustav uspostavljen [Uredbom o sustavu Eurodac] za identifikaciju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i suzbijanje nezakonite migracije te sustav uspostavljen [Uredbom o sustavu ECRIS-TCN] mogu biti djelotvorni samo ako se temelje na točnoj identifikaciji državljana trećih zemalja čiji su osobni podaci u njima pohranjeni.

(19)  Sustavi uspostavljeni Uredbom (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća57, Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća58, [Uredbom o ETIAS-u] za upravljanje granicama Unije, sustav uspostavljen [Uredbom o sustavu Eurodac] za identifikaciju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i suzbijanje nezakonite migracije te sustav uspostavljen [Uredbom o sustavu ECRIS-TCN] zahtijevaju točnu identifikaciju onih državljana trećih zemalja čiji su osobni podaci u njima pohranjeni.

_________________

_________________

57Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (Uredba o EES-u) (SL L 327, 9.12.2017., str. 20. – 82.).

57Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (Uredba o EES-u) (SL L 327, 9.12.2017., str. 20. – 82.).

58Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

58Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

Obrazloženje

Jezična promjena.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Unutar zajedničkog repozitorija podataka o identitetu (CIR) trebalo bi osigurati zajednički spremnik za podatke o identitetu i biometrijske podatke državljana trećih zemalja koji su upisani u EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [sustav ECRIS-TCN] kako bi taj spremnik služio kao zajednička komponenta tih sustava za pohranu tih podataka i njihovo pretraživanje.

(25)  Unutar CIR-a trebalo bi osigurati zajednički spremnik za podatke o identitetu i biometrijske podatke državljana trećih zemalja koji su upisani u EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN] kako bi taj spremnik služio kao zajednička komponenta tih sustava za pohranu tih podataka i njihovo pretraživanje. Trebalo bi uspostaviti središnju sigurnosnu kopiju CIR-a kako bi se u slučaju kvara glavnog CIR-a osigurale sve njegove funkcije i slična razina učinkovitosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se osigurala točna identifikacija osobe, tijelima države članice koja su nadležna za sprječavanje i suzbijanje nezakonitih migracija i nadležnim tijelima u smislu članka 3. stavka 7. Direktive 2016/680 trebalo bi dopustiti pretraživanje zajedničkog repozitorija podataka o identitetu (CIR) na temelju biometrijskih podataka o osobi prikupljenih tijekom provjere identiteta.

(27)  Kako bi se pomoglo u točnoj identifikaciji osobe, u slučaju u kojem policijsko tijelo države članice nije uspjelo identificirati tu osobu pretraživanjem CIR-a na temelju putne isprave ili osobnih podataka koje je ta osoba pružila, ili ako postoje sumnje u pogledu vjerodostojnosti putne isprave ili identiteta njezina vlasnika, ili ako ta osoba nije u mogućnosti ili odbije surađivati, nadležnim tijelima države članice u smislu članka 3. stavka 7. Direktive 2016/680 trebalo bi, uz poštovanje pravila i postupaka utvrđenih nacionalnim pravom, dopustiti pretraživanje CIR-a na temelju biometrijskih podataka o osobi prikupljenih tijekom provjere identiteta, uz uvjet da je predmetna osoba fizički prisutna prilikom takve provjere.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Ako se biometrijski podaci ne mogu upotrijebiti ili ako je pretraživanje s tim podacima bilo neuspješno, pretraživanje bi trebalo obavljati na temelju podataka o identitetu te osobe u kombinaciji s podacima o putnoj ispravi. Ako se pretraživanjem utvrdi da su podaci o toj osobi pohranjeni u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu (CIR), nadležna tijela države članice trebala bi imati pristup podacima o identitetu te osobe koji su pohranjeni u CIR-u, a da pritom ne bude navedeno kojem informacijskom sustavu EU-a podaci pripadaju.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Ovom Uredbom trebala bi se uvesti i nova mogućnost da tijela kaznenog progona koja su imenovale države članice i Europol mogu na jednostavan način u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] ili Eurodacu pristupiti podacima koji ne uključuju samo podatke o identitetu. Podaci, uključujući podatke koji nisu podaci o identitetu, a evidentirani su u tim sustavima, mogu u određenom predmetu biti nužni za sprječavanje, otkrivanje i istrage kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela i za njihov kazneni progon.

(30)  Ovom Uredbom trebala bi se uvesti i nova mogućnost da imenovana tijela država članica i Europol mogu na jednostavan način u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] ili Eurodacu pristupiti podacima koji ne uključuju samo podatke o identitetu. Podaci, uključujući podatke koji nisu podaci o identitetu, a evidentirani su u tim sustavima, mogu u određenom predmetu biti nužni za sprječavanje, otkrivanje i istrage kaznenih djela terorizma ili teških kaznenih djela i za njihov kazneni progon ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da će se njihovim korištenjem znatno pridonijeti sprječavanju, otkrivanju ili istrazi dotičnih kaznenih djela, naročito ako postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva kaznenog djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela pripada kategoriji državljana trećih zemalja čiji su podaci pohranjeni u EES-u, VIS-u, ETIAS-u i Eurodacu. Takav jednostavan način pristupa trebao bi se zajamčiti nakon provedbe prethodnog pretraživanja nacionalnih baza podataka i pokretanja pretraživanja u sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom Vijeća 2008/615/PUP1a.

 

__________________

 

1a Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Puni pristup potrebnim podacima sadržanima u informacijskim sustavima EU-a koji su potrebni u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, povrh relevantnih podataka o identitetu obuhvaćenih zajedničkim repozitorijem podataka o identitetu (CIR) koji su prikupljeni uporabom biometrijskih podataka o toj osobi dobivenih tijekom provjere identiteta, trebalo bi i dalje uređivati odredbama odgovarajućih pravnih instrumenata. Imenovana tijela kaznenog progona i Europol ne znaju unaprijed koji informacijski sustav EU-a sadržava podatke o osobama koje trebaju pretraživati. Zbog toga nastaju kašnjenja i neučinkovitost u njihovu radu. Krajnjem korisniku kojeg je ovlastilo imenovano tijelo trebalo bi dopustiti da vidi u kojem su informacijskom sustavu EU-a zabilježeni podaci koji odgovaraju unesenom upitu za pretraživanje. Predmetni sustav stoga bi se označio nakon automatizirane provjere postojanja rezultata u sustavu (takozvana funkcija oznake o pronađenom rezultatu).

(31)  Puni pristup potrebnim podacima sadržanima u informacijskim sustavima Unije koji su potrebni u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, povrh relevantnih podataka o identitetu obuhvaćenih CIR-om koji su prikupljeni uporabom biometrijskih podataka o toj osobi dobivenih tijekom provjere identiteta, trebalo bi i dalje uređivati odredbama odgovarajućih pravnih instrumenata. Imenovana tijela i Europol ne znaju unaprijed koji informacijski sustav Unije sadržava podatke o osobama koje trebaju pretraživati. Zbog toga nastaju kašnjenja i neučinkovitost u njihovu radu. Krajnjem korisniku kojeg je ovlastilo imenovano tijelo trebalo bi dopustiti da vidi u kojem su informacijskom sustavu Unije zabilježeni podaci koji odgovaraju unesenom upitu za pretraživanje. Predmetni sustav stoga bi se označio nakon automatizirane provjere postojanja rezultata u sustavu (takozvana funkcija oznake o pronađenom rezultatu), nakon potrebnih provjera nacionalnih baza podataka i ako je pokrenuto pretraživanje u sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Pretraživanje zajedničkog repozitorija podataka o identitetu (CIR) koje obavljaju imenovana tijela država članica i Europol radi dobivanja pozitivnog rezultata o postojanju podataka u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] ili Eurodac-u zahtijeva automatsku obradu osobnih podataka. Oznaka o pronađenom rezultatu ne bi otkrivala osobne podatke predmetne osobe, već bi samo značila da su neki podaci o toj osobi pohranjeni u jednom od sustava. Ovlašteni krajnji korisnik ne bi trebao donijeti negativnu odluku o predmetnoj osobi samo na temelju pojave oznake o pronađenom rezultatu. Pristup krajnjeg korisnika oznaci o pronađenom rezultatu vrlo bi ograničeno utjecao na pravo na zaštitu osobnih podataka predmetne osobe, ali imenovanom tijelu i Europolu bilo bi nužno dopustiti da učinkovitije riješe svoj zahtjev za pristup osobnim podacima izravno u sustavu koji je označen kao sustav koji sadržava podatke.

(33)  Pretraživanje CIR-a koje obavljaju imenovana tijela država članica i Europol radi dobivanja pozitivnog rezultata o postojanju podataka u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] ili Eurodac-u zahtijeva automatsku obradu osobnih podataka. Oznaka o pronađenom rezultatu trebala bi otkriti samo osobne podatke predmetne osobe koji nisu oznaka da su neki podaci o toj osobi pohranjeni u jednom od sustava, pod uvjetom da tijelo koje provodi pretragu ima pristup tom sustavu. Ovlašteni krajnji korisnik ne bi trebao donijeti negativnu odluku o predmetnoj osobi samo na temelju pojave oznake o pronađenom rezultatu, a nadležna tijela trebala bi koristiti oznaku o pronađenom rezultatu samo u svrhu donošenja odluke o tome koju će bazu podataka pretraživati. Pristup krajnjeg korisnika oznaci o pronađenom rezultatu vrlo bi ograničeno utjecao na pravo na zaštitu osobnih podataka predmetne osobe, ali imenovanom tijelu i Europolu bilo bi nužno dopustiti da učinkovitije riješe svoj zahtjev za pristup osobnim podacima izravno u sustavu koji je označen kao sustav koji sadržava podatke.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Pristup provjeri podataka u dva koraka posebno je vrijedan u slučajevima kad je osumnjičenik, počinitelj ili moguća žrtva kaznenog djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela nepoznat. U tim slučajevima zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) trebao bi omogućiti da se jednim pretraživanjem utvrdi informacijski sustav u kojem postoje informacije o predmetnoj osobi. Ako se utvrdi obveza uporabe tog novog načina pristupa tijela kaznenog progona u tim slučajevima, pristup osobnim podacima pohranjenima u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu trebao bi se omogućiti bez zahtjeva za prethodno pretraživanje nacionalnih baza podataka i pokretanja prethodnog pretraživanja u sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP. Načelom prethodnog pretraživanja djelotvorno se ograničava mogućnost tijela države članice da pretražuje sustave za potrebe opravdanog kaznenog progona i zbog toga bi moglo doći do propuštanja prilika za otkrivanje potrebnih informacija. Zahtjevi za prethodno pretraživanje u nacionalnim bazama podataka i pokretanje prethodnog pretraživanja u sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP trebali bi se prestati primjenjivati tek kad se počne primjenjivati pristup od dva koraka za pristup tijela kaznenog progona preko CIR-a.

(34)  Pristup provjeri podataka u dva koraka posebno je vrijedan u slučajevima kad je osumnjičenik, počinitelj ili moguća žrtva kaznenog djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela nepoznat. U tim slučajevima CIR bi trebao omogućiti relevantnom imenovanom tijelu da jednim pretraživanjem utvrdi informacijski sustav u kojem postoje informacije o predmetnoj osobi, nakon potrebnih provjera nacionalnih baza podataka te nakon pokretanja pretraživanja u sustavima za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP u opravdane svrhe sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Mogućnost ostvarivanja ciljeva informacijskih sustava EU-a umanjena je zbog toga što tijela koja upotrebljavaju te sustave trenutačno ne mogu obavljati dostatno pouzdane provjere identiteta državljana trećih zemalja čiji su podaci pohranjeni u različitim sustavima. Na tu nemogućnost utječe činjenica da skup podataka o identitetu pohranjen u određenom sustavu može biti lažan, netočan ili nepotpun te trenutačno ne postoji mogućnost da se usporedbom s podacima pohranjenima u drugom sustavu otkriju takvi lažni, netočni ili nepotpuni podaci. Kako bi se ta nemogućnost mogla riješiti, nužno je na razini Unije uspostaviti tehnički instrument koji će omogućiti točnu identifikaciju državljana trećih zemalja u te svrhe.

(36)  Radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva informacijskih sustava EU-a tijela koja upotrebljavaju te sustave trebala bi moći obavljati dostatno pouzdane provjere identiteta državljana trećih zemalja čiji su podaci pohranjeni u različitim sustavima. Skup podataka o identitetu pohranjen u određenom sustavu može biti netočan, nepotpun ili lažan, netočan ili nepotpun te trenutačno ne postoji način da se usporedbom s podacima pohranjenima u drugom sustavu otkriju netočni, nepotpuni ili lažni podaci. Kako bi se ta nemogućnost mogla riješiti, nužno je na razini Unije uspostaviti tehnički instrument koji će omogućiti točnu identifikaciju državljana trećih zemalja u te svrhe.

Obrazloženje

Statistički podaci o lažnim podacima o identitetu u informacijskim sustavima EU-a sami su po sebi nepotpuni. Međutim, problemi netočnih i nepotpunih podataka dobro su poznati jer su utvrđeni u Mišljenju o interoperabilnosti Agencije Europske unije za temeljna prava (stranica 49.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Detektor višestrukih identiteta (MID) trebao bi stvarati i pohranjivati poveznice među podacima u različitim informacijskim sustavima EU-a u cilju otkrivanja višestrukih identiteta s dvojnom svrhom olakšavanja provjera identiteta osoba koje putuju u dobroj vjeri i suzbijanja prijevara povezanih s identitetom. MID bi trebao sadržavati samo poveznice između pojedinaca čiji su podaci evidentirani u više informacijskih sustava EU-a, a te poveznice trebale bi biti strogo ograničene na podatke koji su potrebni za provjeru je li osoba zakonito ili nezakonito unesena u različite sustave pod različitim biografskim identitetima ili za razjašnjavanje mogućnosti da dvije osobe sa sličnim biografskim podacima nisu ista osoba. Obrada podataka preko Europskog portala za pretraživanje (ESP) i zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) u cilju povezivanja pojedinačnih spisa u različitim sustavima trebala biti minimalna i stoga ograničena na otkrivanje višestrukih identiteta u trenutku dodavanja novih podataka u jedan od informacijskih sustava uključenih u zajednički repozitorij podataka o identitetu i u SIS. MID bi trebao uključivati zaštitne mjere protiv moguće diskriminacije ili nepovoljnih odluka za osobe s više zakonitih identiteta.

(37)  MID bi trebao stvarati i pohranjivati poveznice među podacima u različitim informacijskim sustavima Unije u cilju otkrivanja višestrukih identiteta s dvojnom svrhom olakšavanja provjera identiteta osoba koje putuju u dobroj vjeri i suzbijanja prijevara povezanih s identitetom. Stvaranje tih poveznica predstavlja automatsko donošenje odluka kako je navedeno u Uredbi (EU) 2016/679 i u Direktivi (EU) 2016/680 te je stoga potrebna transparentnost prema obuhvaćenim pojedincima i provedba potrebnih zaštitnih mjera u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka. MID bi trebao sadržavati samo poveznice između pojedinaca čiji su podaci evidentirani u više informacijskih sustava EU-a, a te poveznice trebale bi biti strogo ograničene na podatke koji su potrebni za provjeru je li osoba zakonito ili nezakonito unesena u različite sustave pod različitim biografskim identitetima ili za razjašnjavanje mogućnosti da dvije osobe sa sličnim biografskim podacima nisu ista osoba. Obrada podataka preko ESP-a i zajedničkog BMS-a u cilju povezivanja pojedinačnih spisa u različitim sustavima i bazi podataka Europola trebala biti minimalna i stoga ograničena na otkrivanje višestrukih identiteta u trenutku dodavanja novih podataka u jedan od informacijskih sustava Unije uključenih u zajednički repozitorij podataka o identitetu i u SIS. MID bi trebao uključivati zaštitne mjere protiv moguće diskriminacije ili nepovoljnih odluka za osobe s više zakonitih identiteta.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Pristup tijela država članica i tijela EU-a koja imaju pristup barem jednom informacijskom sustavu EU-a uključenom u zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) ili SIS-u detektoru višestrukih identiteta (MID) trebalo bi ograničiti na takozvane crvene poveznice ako povezani podaci uključuju jednake biometrijske podatke, ali drukčije podatke o identitetu, a tijelo nadležno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da nezakonito upućuju na istu osobu, ili ako povezani podaci uključuju slične podatke o identitetu, a tijelo nadležno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da nezakonito upućuju na istu osobu. Ako povezani podaci o identitetu nisu slični, trebalo bi uspostaviti žutu poveznicu i obaviti ručnu provjeru kojom će se poveznica potvrditi ili će se promijeniti njezina boja.

(41)  Pristup MID-u za tijela država članica i tijela Unije koja imaju pristup barem jednom informacijskom sustavu Unije uključenom u CIR ili SIS-u trebalo bi ograničiti na crvene poveznice ako povezani podaci uključuju jednake biometrijske podatke, ali drukčije podatke o identitetu, a tijelo nadležno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da neopravdan način upućuju na istu osobu, ili ako povezani podaci uključuju slične podatke o identitetu, a tijelo nadležno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da na neopravdan način upućuju na istu osobu. Ako povezani podaci o identitetu nisu slični, trebalo bi uspostaviti žutu poveznicu i obaviti ručnu provjeru kojom će se poveznica potvrditi ili će se promijeniti njezina boja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43.a)  eu-LISA trebala bi razvijati sve komponente interoperabilnosti i upravljati njima na način da su zajamčeni brz, dosljedan, učinkovit i kontroliran pristup te potpuna dostupnost takvih komponenata, pri čemu je vrijeme odgovora u skladu s operativnim potrebama nadležnih tijela država članica.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Agencija eu-LISA trebala bi uspostaviti automatizirane mehanizme za kontrolu kvalitete podataka i zajedničke pokazatelje kvalitete podataka. Ona bi trebala biti odgovorna za razvoj kapaciteta za praćenje kvalitete podataka na središnjoj razini i za izradu redovitih izvješća o analizi podataka u cilju poboljšanja kontrole provedbe i primjene informacijskih sustava EU-a u državama članicama. Zajednički pokazatelji kvalitete trebali bi uključivati minimalne standarde kvalitete za pohranu podataka u informacijske sustave EU-a ili komponente interoperabilnosti. Takvim standardima kvalitete podataka nastoji se postići da informacijski sustavi EU-a i komponente interoperabilnosti automatski utvrđuju naoko netočne ili nedosljedne podnesene podatke kako bi država članica podrijetla mogla provjeriti podatke i poduzeti potrebne korektivne mjere.

(44)  Agencija eu-LISA trebala bi uspostaviti automatizirane mehanizme za kontrolu kvalitete podataka i zajedničke pokazatelje kvalitete podataka. U slučaju da nisu zadovoljeni minimalni standardi kvalitete trebala bi slati automatska i trenutačna upozorenja tijelu koje unosi podatke. eu-LISA trebala bi biti odgovorna za razvoj kapaciteta za praćenje kvalitete podataka na središnjoj razini i za izradu redovitih izvješća o analizi podataka u cilju poboljšanja kontrole provedbe i primjene informacijskih sustava Unije u državama članicama. Zajednički pokazatelji kvalitete trebali bi uključivati minimalne standarde kvalitete za pohranu podataka u informacijske sustave Unije ili komponente interoperabilnosti. Takvim standardima kvalitete podataka nastoji se postići da informacijski sustavi Unije i komponente interoperabilnosti automatski utvrđuju naoko netočne ili nedosljedne podnesene podatke kako bi država članica podrijetla mogla provjeriti podatke i poduzeti potrebne korektivne mjere.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Univerzalnim formatom poruka (UMF) trebalo bi uspostaviti standard za strukturiranu, prekograničnu razmjenu informacija među informacijskim sustavima, tijelima i/ili organizacijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova. UMF bi trebao definirati zajednički vokabular i logičke strukture za informacije koje se razmjenjuju u cilju olakšavanja interoperabilnosti tako što će se omogućiti stvaranje i čitanje sadržaja tih razmjena na dosljedan način i s istim značenjem.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi uspostaviti središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRSS) za stvaranje međusustavnih statističkih podataka i analitičko izvješćivanje za potrebe politike, operativne potrebe i potrebe kvalitete podataka. Agencija eu-LISA trebala bi uspostaviti i provoditi CRRS te ga smjestiti na poslužitelju na svojim tehničkim pogonima koji sadržavaju anonimizirane statističke podatke iz prethodno navedenih sustava, zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, detektora višestrukih identiteta i zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka. Podaci sadržani u CRRS-u ne bi trebali omogućivati identifikaciju osoba. Agencija eu-LISA trebala bi anonimizirati te podatke i zabilježiti ih u CRRS-u. Postupak anonimizacije podataka trebao bi biti automatski i osoblje agencije eu-LISA ne bi trebalo imati izravan pristup osobnim podacima pohranjenima u informacijske sustave EU-a ili komponente interoperabilnosti.

(47)  Trebalo bi uspostaviti središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRSS) za stvaranje međusustavnih statističkih podataka i analitičko izvješćivanje za potrebe politike, operativne potrebe i potrebe kvalitete podataka u skladu s ciljevima osnovnih sustava i njihovim pravnim osnovama. Agencija eu-LISA trebala bi uspostaviti i provoditi CRRS te ga smjestiti na poslužitelju u svojim tehničkim pogonima koji sadržava anonimizirane statističke podatke iz prethodno navedenih sustava, CIR-a, MID-a i zajedničkog BMS-a. Podaci sadržani u CRRS-u ne bi trebali omogućivati identifikaciju osoba. Agencija eu-LISA trebala bi odmah anonimizirati te podatke i samo takve anonimizirane podatke zabilježiti u CRRS-u. Postupak anonimizacije podataka trebao bi biti automatski i osoblje agencije eu-LISA ne bi trebalo imati izravan pristup osobnim podacima pohranjenima u informacijske sustave Unije ili komponente interoperabilnosti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Uredba (EU) 2016/679 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju u skladu s ovom Uredbom obavljaju nacionalna tijela, osim ako tu obradu obavljaju imenovana tijela ili središnje pristupne točke država članica za potrebe sprječavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, kada bi se trebala primjenjivati Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća.

(48)  Uredba (EU) 2016/679 trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju u skladu s ovom Uredbom obavljaju nacionalna tijela, osim ako tu obradu obavljaju imenovana tijela ili središnje pristupne točke država članica za potrebe sprječavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, a u tom bi se slučaju bi se trebala primjenjivati Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Nacionalna nadzorna tijela osnovana u skladu s [Uredbom (EU) 2016/679] trebala bi pratiti zakonitost obrade osobnih podataka u državama članicama, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka uspostavljen Uredbom (EZ) br. 45/2001 trebao pratiti aktivnosti institucija i tijela Unije povezane s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi međusobno surađivati u praćenju obrade osobnih podataka koju obavljaju komponente interoperabilnosti.

(51)  Nacionalna nadzorna tijela osnovana u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 ili Direktivom (EU) 2016/680 trebala bi pratiti zakonitost obrade osobnih podataka u državama članicama, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka uspostavljen Uredbom (EZ) br. 45/2001 trebao pratiti aktivnosti institucija i tijela Unije povezane s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi međusobno surađivati u praćenju obrade osobnih podataka. 

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  „(...) U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je donio mišljenje o...”

(52)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka te je on 16. travnja 2018. donio mišljenje.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Kad je riječ o povjerljivosti, na dužnosnike i ostale službenike čiji je rad povezan sa sustavom SIS trebale bi se primjenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

(53)  Kad je riječ o povjerljivosti, na dužnosnike i ostale službenike čiji je rad povezan s podacima kojima se pristupa putem bilo koje od komponenata interoperabilnosti trebale bi se primjenjivati odgovarajuće odredbe Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Provedba komponenata interoperabilnosti predviđenih u ovoj Uredbi utjecat će na način obavljanja provjera na graničnim prijelazima. Taj utjecaj posljedica je kombinirane primjene postojećih pravila iz Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća61 i pravila o interoperabilnosti predviđenih u ovoj Uredbi.

(55)  Provedba komponenata interoperabilnosti predviđenih u ovoj Uredbi i integracija postojećih nacionalnih sustava i infrastruktura s tim komponentama utjecat će na način obavljanja provjera na graničnim prijelazima. Taj utjecaj posljedica je kombinirane primjene postojećih pravila iz Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća61 i pravila o interoperabilnosti predviđenih u ovoj Uredbi.

_________________

_________________

61 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica, SL L 77, 23.3.2016., str. 1.

61 Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica, SL L 77, 23.3.2016., str. 1.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59)  Ako se pretraživanjem detektora višestrukih identiteta (MID) preko Europskog portala za pretraživanje (ESP) otkrije žuta ili crvena poveznica, službenik graničnog nadzora koji obavlja drugu razinu provjera trebao bi provjeriti zajednički repozitorij podataka o identitetu ili schengenski informacijski sustav ili oba sustava kako bi procijenio informacije o osobi koja je predmet provjera, kako bi ručno potvrdio njezine/njegove različite identitete i prema potrebi promijenio boju poveznice.

(59)  Ako se pretraživanjem MID-a preko ESP-a otkrije žuta ili crvena poveznica, službenik graničnog nadzora trebao bi provjeriti CIR ili SIS ili oba sustava kako bi procijenio informacije o osobi koja je predmet provjera, kako bi ručno potvrdio njezine/njegove različite identitete i prema potrebi promijenio boju poveznice.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(61)  Kako bi se nadležnim tijelima i tijelima EU-a omogućilo da se prilagode novim zahtjevima za uporabu Europskog portala za pretraživanje (ESP), potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje. Slično tomu, kako bi se omogućilo usklađeno i optimalno funkcioniranje detektora višestrukih identiteta (MID), trebalo bi uspostaviti prijelazne mjere za početak njegove primjene.

(61)  Kako bi se nadležnim tijelima i tijelima Unije omogućilo da se prilagode novim zahtjevima za uporabu ESP-a, potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje koje bi, između ostaloga, trebalo obuhvaćati programe obuke za krajnje korisnike kako bi se zajamčio puni potencijal rada novih instrumenata. Slično tomu, kako bi se omogućilo usklađeno i optimalno funkcioniranje MID-a, trebalo bi uspostaviti prijelazne mjere za početak njegove primjene.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  Troškovi razvoja komponenata interoperabilnosti predviđeni u okviru aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira niži su od preostalog iznosa u proračunu izdvojenom za pametne granice u Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća61. Prema tome, ovom Uredbom, u skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014, trebao bi se preraspodijeliti iznos koji je trenutačno dodijeljen za razvoj IT sustava kojima se podupire upravljanje migracijskim tokovima preko vanjskih granica.

(62)  Preostali iznos u proračunu izdvojenom za razvoj IT sustava kojima se podupire upravljanje migracijskim tokovima preko vanjskih granica u Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća61 trebao bi se preraspodijeliti na ovu Uredbu, u skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014.

 

Nadalje, agencija eu-LISA treba ulagati napore u to da se troškovi svedu na najmanju moguću mjeru te da se utvrde i provedu troškovno najučinkovitija tehnička rješenja.

_________________

_________________

62 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

62 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

Obrazloženje

Predviđeni troškovi često ne odražavaju stvarne troškove. Sve što se u ovoj fazi može reći sa sigurnošću jest da bi preostali iznos dostupan u okviru Uredbe 515/2014 trebalo preraspodijeliti na ovu Uredbu.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(62.a)  Bilo bi primjereno da Komisija tijekom razvojne faze komponenata interoperabilnosti procjeni potrebu za daljnjim usklađivanjem nacionalnih sustava i infrastruktura država članica na vanjskim granicama i da izda preporuke. Te preporuke također bi trebale obuhvaćati procjenu učinka i procjenu troškova za proračun Unije.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63)  Kako bi se dopunili određeni detaljni tehnički aspekti ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu profila korisnika Europskog portala za pretraživanje (ESP) te sadržaja i formata odgovora iz ESP-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201663. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi zaprimiti dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci trebali bi sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

(63)  Kako bi se dopunili određeni detaljni tehnički aspekti ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Komisiji bi osobito trebalo delegirati ovlast u pogledu profila korisnika Europskog portala za pretraživanje (ESP), sadržaja i formata odgovora iz ESP-a, postupaka za utvrđivanje slučajeva u kojima se podaci o identitetu mogu smatrati identičnima ili sličnima i pravila za rad CRRS-a, uključujući posebne zaštitne mjere za obradu osobnih podataka i sigurnosna pravila koja se primjenjuju na repozitorij. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 201663. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi zaprimiti dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci trebali bi sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

_________________

_________________

63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=HR.

63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=HR.

Obrazloženje

Dodatni elementi postupaka za podatke o identitetu i u pogledu CRRS-a predstavljaju nadopunu određenih elemenata ove Uredbe koji nisu ključni te bi kao takvi trebali biti predmet delegiranog akta.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Briše se

(64)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje detaljnih pravila o sljedećem: automatiziranim mehanizmima, postupcima i pokazateljima kontrole kvalitete podataka, razvoju standarda UMF-a, postupcima za utvrđivanje slučajeva sličnih identiteta, radu središnjeg repozitorija podataka za izvješćivanje i statistiku i postupku suradnje u slučaju sigurnosnih incidenata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća64.

(64)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje detaljnih pravila o sljedećem: automatiziranim mehanizmima, postupcima i pokazateljima kontrole kvalitete podataka, razvoju standarda UMF-a, i postupku suradnje u slučaju sigurnosnih incidenata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća63.

_________________

_________________

64 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

64 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Obrazloženje

Ova je izmjena predložena radi usklađenosti s prethodnim amandmanom.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65.a)  Budući da će komponente interoperabilnosti obuhvaćati obradu znatnih količina osjetljivih osobnih podataka, važno je da osobe čiji se podaci obrađuju s pomoću tih komponenata mogu učinkovito ostvariti svoja prava ispitanika kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/679, Direktivi (EU) 2016/680 i Uredbi (EZ) br. 45/2001. U tom pogledu, na isti način kao što je tijelima država članica osiguran jedinstveni portal za pretraživanje informacijskih sustava Unije, osobama čiji se podaci obrađuju trebalo bi osigurati jedinstvenu internetsku uslugu s pomoću koje mogu ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje svojih osobnih podataka. Agencija eu-LISA trebala bi uspostaviti takvu internetsku uslugu i smjestiti je na poslužitelju u svojem tehničkom pogonu. Budući da agencija eu-LISA nije odgovorna za unos osobnih podataka ili provjeru identiteta, zahtjev koji ispitanik podnese preko internetske usluge trebalo bi proslijediti državi članici odgovornoj za ručnu provjeru različitih identiteta ili državi članici odgovornoj za unos podataka u osnovni informacijski sustav.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65.b)  U članku 8. stavku 2. Europske konvencije o ljudskim pravima navodi se da svako zadiranje u pravo na poštovanje privatnog života mora imati legitiman cilj te da mora biti potrebno i proporcionalno, osim u slučajevima kada je, u skladu sa zakonom, takvo djelovanje u demokratskom društvu potrebno u interesu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti ili gospodarske dobrobiti zemlje, radi sprječavanja nezakonitosti ili kaznenih djela, zaštite zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih osoba.

Obrazloženje

Pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na poštovanje privatnog života propisano je pravom EU-a (Opća uredba o zaštiti podataka) i najvažnijim instrumentima za ljudska prava EU-a. Budući da se to zakonodavstvo odnosi na osobne podatke i privatnost osoba, ključno je da su oba instrumenta sadržana u uvodnim izjavama zakona.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65.c)  Jedno od temeljnih načela zaštite podataka jest smanjenje količine podataka, kako je istaknuto u članku 5. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2016/679, gdje se navodi da obrada osobnih podataka mora biti primjerena, relevantna i ograničena na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se osobni podaci obrađuju.

 

 

 

 

Obrazloženje

Pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na poštovanje privatnog života propisano je pravom EU-a (Opća uredba o zaštiti podataka) i najvažnijim instrumentima za ljudska prava EU-a. Budući da se to zakonodavstvo odnosi na osobne podatke i privatnost osoba, ključno je da su oba instrumenta sadržana u uvodnim izjavama zakona.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65.d)  U članku 5. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2016/679 navodi se da se podaci moraju prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Nadalje, daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe mora poštovati načelo ograničenja svrhe.

Obrazloženje

Pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na poštovanje privatnog života propisano je pravom EU-a (Opća uredba o zaštiti podataka) i najvažnijim instrumentima za ljudska prava EU-a. Budući da se to zakonodavstvo odnosi na osobne podatke i privatnost osoba, ključno je da su oba instrumenta sadržana u uvodnim izjavama zakona.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom, zajedno s [Uredbom 2018/xx o interoperabilnosti u policijskoj i pravosudnoj suradnji, azilu i migracijama], uspostavlja se okvir za osiguravanje interoperabilnosti sustava ulaska/izlaska (EES), viznog informacijskog sustava (VIS), [europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)], Eurodaca, schengenskog informacijskog sustava (SIS) i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN)] kako bi se ti sustavi i podaci mogli međusobno dopunjivati.

1.  Ovom Uredbom, zajedno s [Uredbom 2018/xx o interoperabilnosti, policijskoj i pravosudnoj suradnji, azilu i migracijama], uspostavlja se okvir za osiguravanje interoperabilnosti sustava ulaska/izlaska (EES), viznog informacijskog sustava (VIS), [europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)], Eurodaca, schengenskog informacijskog sustava (SIS) i [Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN)].

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovom Uredbom utvrđuju se i odredbe o zahtjevima za kvalitetu podataka, o univerzalnom formatu poruka, o središnjem repozitoriju podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) i propisuju se odgovornosti država članica i Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) u pogledu oblikovanja i rada komponenata interoperabilnosti.

3.  Ovom Uredbom utvrđuju se i odredbe o zahtjevima za kvalitetu podataka, o univerzalnom formatu poruka, o središnjem repozitoriju podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) i propisuju se odgovornosti država članica i Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) u pogledu oblikovanja, razvoja i rada komponenata interoperabilnosti.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ovom Uredbom prilagođavaju se i postupci i uvjeti za pristup tijela kaznenog progona država članica i Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) sustavu ulaska/izlaska (EES), viznom informacijskom sustavu (VIS), [europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS)] i Eurodacu za potrebe sprječavanja, otkrivanja i istraga kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u njihovoj nadležnosti.

4.  Ovom Uredbom prilagođavaju se i postupci i uvjeti za pristup imenovanih tijela država članica i Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu za potrebe sprječavanja, otkrivanja i istraga kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ovom se Uredbom također utvrđuje okvir za provjeru identiteta i identifikaciju državljana trećih zemalja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljevi interoperabilnosti

Ciljevi

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati upravljanje vanjskim granicama;

(a)  poboljšati učinkovitost i djelotvornost granične kontrole na vanjskim granicama;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonijeti sprječavanju i suzbijanju nezakonitih migracija;

(b)  pridonijeti sprječavanju i rješavanju problema nezakonitih migracija;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  pridonijeti sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  pružiti pomoć u identifikaciji nepoznatih osoba koje se ne mogu samostalno identificirati ili identifikaciji neidentificiranih ljudskih ostataka u slučaju prirodnih katastrofa, nesreća ili terorističkih napada.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ciljevi osiguravanja interoperabilnosti postižu se na sljedeće načine:

2.  Ti ciljevi postižu se na sljedeće načine:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanjem točne identifikacije osoba;

(a)  olakšavanjem točne identifikacije državljana trećih zemalja registriranih u informacijskim sustavima Unije;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonošenjem suzbijanju prijevara povezanih s identitetom;

(b)  pridonošenjem borbi protiv prijevara povezanih s identitetom;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanjem i usklađivanjem zahtjeva povezanih s kvalitetom podataka odgovarajućih informacijskih sustava EU-a;

(c)  poboljšanjem kvalitete podataka i usklađivanjem zahtjeva povezanih s kvalitetom podataka pohranjenih u informacijskim sustavima Unije, poštujući pritom zahtjeve pravnih osnova pojedinačnih sustava u pogledu obrade podataka te standarde i načela zaštite podataka;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poboljšanjem pravosudne suradnje u području slobode, sigurnosti i pravde;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  olakšavanjem tehničke i operativne provedbe postojećih i budućih informacijskih sustava EU-a u državama članicama;

(d)  olakšavanjem tehničke i operativne provedbe postojećih informacijskih sustava Unije u državama članicama;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jačanjem, pojednostavnjenjem i usklađivanjem uvjeta povezanih sa sigurnošću podataka i njihovom zaštitom koji se primjenjuju na predmetne informacijske sustave EU-a;

(e)  jačanjem, pojednostavnjenjem i usklađivanjem uvjeta povezanih sa sigurnošću podataka i njihovom zaštitom koji se primjenjuju na predmetne informacijske sustave Unije, ne dovodeći u pitanje posebnu zaštitu i zaštitne mjere koje su predviđene za određene kategorije podataka;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  usklađivanjem uvjeta za pristup tijela kaznenog progona EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu;

(f)  usklađivanjem i pojednostavnjenjem uvjeta za pristup imenovanih tijela EES-u, VIS-u, [ETIAS-u] i Eurodacu, uz istovremeno jamčenje nužnih i proporcionalnih uvjeta za pristup tijela kaznenog progona tim sustavima;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Uredba primjenjuje se na osobe čiji se osobni podaci mogu obrađivati u informacijskim sustavima EU-a iz stavka 1.

2.  Ova Uredba primjenjuje se na osobe čiji se osobni podaci mogu obrađivati u informacijskim sustavima EU-a iz stavka 1., samo u svrhe određene u temeljnoj pravnoj osnovi tih informacijskih sustava.

Obrazloženje

Obrada osobnih podataka s pomoću interoperabilnosti treba služiti samo za ostvarivanje svrha osnovnih sustava.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „granično tijelo” znači službenik graničnog nadzora raspoređen u skladu s nacionalnim pravom za provođenje granične kontrole;

(3)  „granično tijelo” znači službenik graničnog nadzora raspoređen u skladu s nacionalnim pravom za provođenje granične kontrole, kako je definirano u članku 2. stavku 11. Uredbe (EU) 2016/399;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  „informacijski sustavi EU-a” znači opsežni IT sustavi kojima upravlja agencija eu-LISA;

(18)  „informacijski sustavi Unije” znači EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] kojima operativno upravlja agencija eu-LISA;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „podaci Europola” znači osobni podaci dostavljeni Europolu u svrhe iz članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2016/794;

(19)  „podaci Europola” znači osobni podaci koje obrađuje Europol u svrhe iz članka 18. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/794;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „podudaranje” znači postojanje korespondencije utvrđene usporedbom dviju ili više pojava osobnih podataka koji su zabilježeni ili se bilježe u informacijski sustav ili bazu podataka;

(21)  „podudaranje” znači postojanje iste ili slične korespondencije utvrđene automatskom usporedbom osobnih podataka koji su zabilježeni ili se bilježe u informacijski sustav ili bazu podataka;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22.)  „pronađeni rezultat” znači potvrda jednog ili više podudaranja;

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  „imenovana tijela” znači imenovana tijela država članica iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2226, članka 3. stavka 1. Odluke Vijeća 2008/633/PUP, [članka 43. Uredbe o ETIAS-u] i [članka 6. Uredbe o Eurodacu];

(24)  „imenovana tijela” znači imenovana tijela država članica kako su definirana u članku 3. stavku 26. Uredbe (EU) 2017/2226, članku 2. stavku 1. točki (d) Odluke Vijeća 2008/633/PUP, [članku 3. stavku 21. Uredbe o ETIAS-u] i u skladu s upućivanjem iz [članka 6. Uredbe o Eurodacu];

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  „kazneno djelo terorizma” znači kazneno djelo prema nacionalnom pravu koje odgovara ili je istovjetno jednom od kaznenih djela iz Direktive (EU) 2017/541;

(25)  „kazneno djelo terorizma” znači kazneno djelo prema nacionalnom pravu koje odgovara jednom od kaznenih djela iz članaka 3. do 14. Direktive (EU) 2017/541, ili koje je istovjetno jednom od tih kaznenih djela za države članice koje nisu obvezane tom Direktivom;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  „SIS” znači Schengenski informacijski sustav iz [Uredbe o SIS-u u području graničnih kontrola, Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona i Uredbe o SIS-u u području nezakonitog vraćanja];

(31)  „SIS” znači Schengenski informacijski sustav iz [Uredbe o SIS-u u području graničnih kontrola, Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona i Uredbe o SIS-u u području vraćanja];

 

(Horizontalna izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu koji se razmatra.)

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33.)  „ESP” znači Europski portal za pretraživanje iz članka 6.;

Briše se.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34.)  „zajednički ESP” znači zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka iz članka 15.;

Briše se.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35.)  „CIR” znači zajednički repozitorij podataka o identitetu iz članka 17.;

Briše se.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36.)  „MID” znači detektor višestrukih identiteta iz članka 25.;

Briše se.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37.)  „CRRS” znači središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku iz članka 39.

Briše se.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nediskriminacija

Nediskriminacija i temeljna prava

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obradom osobnih podataka za potrebe ove Uredbe ne uzrokuje se diskriminacija osoba na osnovu spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Njome se potpuno poštuje ljudsko dostojanstvo i integritet. Posebna pozornost posvećuje se djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Obradom osobnih podataka za potrebe ove Uredbe ne uzrokuje se diskriminacija osoba na osnovu spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili bilo kojih drugih mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Njome se potpuno poštuju ljudsko dostojanstvo i integritet te temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog života i pravo na zaštitu osobnih podataka. Posebna pozornost posvećuje se djeci, starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita. Najbolji interesi djeteta na prvom su mjestu.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija provodi ex post evaluaciju u cilju ocjenjivanja utjecaja interoperabilnosti na pravo na nediskriminaciju.

Obrazloženje

Trenutačno se ne može utvrditi hoće li se načelo nediskriminacije primjenjivati u cijelosti, osobito s obzirom na detektor višestrukih identiteta. Na primjer, i dalje je nejasno može li prijedlog negativno utjecati na žene, u odnosu na muškarce, zbog činjenice da je veća vjerojatnost da žena promijeni prezime.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uspostavlja se Europski portal za pretraživanje (ESP) kako bi se osiguralo da nadležna tijela država članica i tijela EU-a imaju brz, dosljedan, učinkovit, sustavan i kontrolirani pristup informacijskim sustavima EU-a, podacima Europola i Interpolovim bazama podataka koji su im potrebni za obavljanje njihovih zadaća u skladu s njihovim pravima pristupa, i kako bi se osiguralo poduprli ciljevi EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN-a] i podataka Europola.

1.  Uspostavlja se Europski portal za pretraživanje (ESP) kako bi se nadležnim tijelima država članica i agencijama Unije olakšao kontrolirani pristup informacijskim sustavima Unije, podacima Europola i Interpolovim bazama podataka u obavljanju njihovih zadaća i u skladu s njihovim pravima pristupa te ciljevima i svrhama EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [ECRIS-TCN-a] te u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, uz puno poštovanje načela nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sigurnog komunikacijskog kanala između ESP-a, država članica i tijela EU-a koji imaju pravo upotrebljavati ESP u skladu s pravom Unije;

(b)  sigurnog komunikacijskog kanala između ESP-a, država članica i agencija Unije koje imaju pravo upotrebljavati ESP;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  središnje sigurnosne kopije ESP-a Unije koja u slučaju kvara glavnog ESP-a može pružati sve njegove funkcije i sličnu razinu učinkovitosti.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA razvija ESP i osigurava tehničko upravljanje njime.

3.  Agencija eu-LISA razvija ESP i osigurava tehničko upravljanje njime. Međutim, nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju putem MID-a.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upotreba ESP-a rezervirana je za nadležna tijela država članica i tijela EU-a koja imaju pristup EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, Eurodacu i [sustavu ECRIS-TCN], CIR-u i detektoru višestrukih identiteta te podacima Europola i Interpolovim bazama podataka u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom kojim se uređuje taj pristup.

1.  Upotreba ESP-a rezervirana je za tijela država članica i agencije Unije koji imaju pristup EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, Eurodacu i [ECRIS-TCN-u] u skladu s pravnim instrumentima kojima se uređuju informacijski sustavi Unije, CIR-u i detektoru višestrukih identiteta u skladu s ovom Uredbom te podacima Europola u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 i Interpolovim bazama podataka u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom kojim se uređuje taj pristup.

 

Ta tijela država članica i agencije Unije mogu se koristiti ESP-om i podacima iz ESP-a samo za ciljeve i potrebe utvrđene u pravnim instrumentima kojima se uređuju ti informatički sustavi Unije i u ovoj Uredbi.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijela iz stavka 1. upotrebljavaju ESP za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u središnjim sustavima EES-a, VIS-a i [ETIAS-a] u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju prava Unije i nacionalnog prava. Ta tijela upotrebljavaju ESP i za pretraživanje CIR-a u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju ove Uredbe za potrebe iz članaka 20., 21. i 22.

2.  Tijela iz stavka 1. upotrebljavaju ESP za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u središnjim sustavima EES-a, VIS-a i [ETIAS-a] u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju pravnih instrumenata kojima se uređuju ti informacijski sustavi Unije i nacionalnog prava. Ta tijela upotrebljavaju ESP i za pretraživanje CIR-a u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju ove Uredbe za potrebe iz članaka 20., 21. i 22.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tijela EU-a koriste se ESP-om za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u središnjem SIS-u.

4.  Ako se to zahtijeva pravom Unije, agencije Unije iz stavka 1. koriste se ESP-om za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u središnjem SIS-u.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijela iz stavka 1. mogu upotrebljavati ESP za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u Interpolovim bazama podataka u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju prava Unije i nacionalnog prava.

5.  Ako se to zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom, tijela iz stavka 1. mogu upotrebljavati ESP za pretraživanje podataka povezanih s osobama ili njihovim putnim ispravama u Interpolovim bazama u skladu sa svojim pravima pristupa na temelju prava Unije i nacionalnog prava.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  svrhu pretraživanja;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacijske sustave EU-a, podatke Europola i Interpolove baze podataka koji se provjeravaju i mogu se provjeravati i iz kojih korisnik može dobiti odgovor; i

(b)  informacijske sustave Unije, podatke Europola, Interpolove baze podataka i podatke iz tih sustava koji se mogu pretraživati i iz kojih korisnik dobiva odgovor; korisnik koji traži podatke na temelju članka 22. dobiva obavijest o pronalasku ili nepronalasku rezultata ako ima pravo od središnje pristupne točke zatražiti podatke iz pojedinačnog informacijskog sustava Unije, koji je poslao obavijest o pronalasku rezultata u skladu s pravnim instrumentima kojima se uređuje taj sustav;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 63. kako bi precizirala tehničke pojedinosti profila iz stavka 1. za korisnike ESP-a iz članka 7. stavka 1. u skladu s njihovim pravima pristupa.

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 63. kako bi precizirala tehničke pojedinosti profila iz stavka 1. za korisnike ESP-a iz članka 7. stavka 1. u skladu s njihovim pravima pristupa kako su utvrđena u pravnim instrumentima kojima se uređuju informatički sustavi Unije i, kad je to primjenjivo, nacionalnim pravom.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Profili navedeni u stavku 1. pregledavaju se redovito, a najmanje jednom godišnje, te se po potrebi ažuriraju.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici ESP-a pokreću pretraživanje unosom podataka u ESP u skladu sa svojim korisničkim profilom i pravima pristupa. Nakon pokretanja pretraživanja ESP na temelju podataka koje je unio njegov korisnik istodobno pretražuje EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [sustav ECRIS-TCN ] i CIR te podatke Europola i Interpolove baze podataka.

1.  Korisnici ESP-a pokreću pretraživanje unosom podataka u ESP u skladu sa svojim korisničkim profilom na ESP-u, kreiranim u skladu s člankom 8., i pravima pristupa. Nakon pokretanja pretraživanja ESP, na temelju podataka koje je unio njegov korisnik, istodobno pretražuje EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] i CIR te podatke Europola i Interpolove baze podataka.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pretraživanjem ESP-a dobivaju se podaci iz EES-a, [ETIAS-a], VIS-a, SIS-a, Eurodaca, [sustava ECRIS-TCN], CIR-a i detektora višestrukih identiteta te iz podataka Europola i Interpolovih baza podataka.

4.  Pretraživanjem ESP-a dobivaju se podaci iz EES-a, [ETIAS-a], VIS-a, SIS-a, Eurodaca, [ECRIS-TCN-a], CIR-a i detektora višestrukih identiteta te iz podataka Europola i Interpolovih baza podataka. ESP korisniku pruža odgovor čim dobije podatak iz nekog od sustava. Odgovor koji se pruža korisniku iz ESP-a jedinstven je i sadržava sve podatke kojima korisnik može pristupiti u skladu s pravnim instrumentima kojima se uređuju informacijski sustavi Unije i nacionalnim pravom. Ne dovodeći u pitanje članak 20., u odgovoru ESP-a navedeno je kojem informacijskom sustavu Unije ili bazi podataka pripadaju podaci. ESP ne pruža nikakve informacije o podacima u informacijskim sustavima kojima korisnik ne može pristupiti u skladu s pravom Unije.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri pretraživanju Interpolovih baza podataka dizajnom ESP-a osigurava se da se podaci koje korisnik ESP-a upotrebljava za pokretanje pretraživanja ne dijele s vlasnicima podataka Interpolova.

5.  ESP napravljen je na način kojim se jamči da se pri pretraživanju Interpolovih baza podataka ni jedan podatak ne može otkriti osobi na koju se odnosi upozorenje Interpola. Dizajnom ESP također se osigurava da se Interpolova baza podataka TDAWN ne pretražuje sustavno, nego samo u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Odgovor korisniku ESP-a jedinstven je i sadržava sve podatke kojima on može pristupiti u skladu s pravom Unije. Prema potrebi, u odgovoru ESP-a navedeno je kojem informacijskom sustavu ili bazi podataka pripadaju podaci.

Briše se.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje [članak 46. Uredbe o EES-u], članak 34. Uredbe (EZ) br. 767/2008, [članak 59. prijedloga o ETIAS-u] i članaka 12. i 18. Uredbe o SIS-u u području granične kontrole agencija eu-LISA vodi evidencije o svim operacijama obrade podataka u okviru ESP-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

1.  Ne dovodeći u pitanje [članak 46. Uredbe o EES-u], članak 34. Uredbe (EZ) br. 767/2008, [članak 59. prijedloga o ETIAS-u] i članaka 12. i 18. Uredbe o SIS-u u području granične kontrole agencija eu-LISA vodi evidencije o svim operacijama obrade podataka u okviru ESP-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nadležno tijelo države članice i pojedinačnog korisnika ESP-a, uključujući profil ESP-a koji se koristi kako je navedeno u članku 8.;

(a)  tijelo države članice ili agenciju Unije koja je pokrenula pretraživanje;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  informacijske sustave EU-a i Interpolovu bazu podataka koji se pretražuju;

(c)  informacijske sustave Unije i Europolovu i Interpolovu bazu podataka koji se pretražuju;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  korišteni profil u ESP-u;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u skladu s nacionalnim pravilima ili, ako je primjenjivo, s Uredbom (EZ) br. 45/2001, identifikacijsku oznaku osobe koja je pokrenula pretraživanje.

Briše se.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice i agencije Unije vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti pretraživanja i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. Ta je evidencija odgovarajućim mjerama zaštićena protiv neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo.

2.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti pretraživanja i zakonitosti obrade podataka, za unutarnje praćenje te za osiguravanje pravilnog funkcioniranja i cjelovitosti i sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. U tu svrhu pristup toj evidenciji odobrava se prema potrebi voditeljima obrade utvrđenima u skladu s člankom 40., nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 51. Uredbe (EU) 2016/679 i članka 41. Direktive (EU) 2016/680 te Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Ta je evidencija odgovarajućim mjerama zaštićena protiv neovlaštenog pristupa te se briše dvije godine nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako iz tehničkih razloga, odnosno zbog kvara u ESP-u, nije moguće upotrebljavati ESP, agencija eu-LISA prebacuje se na sigurnosnu kopiju ESP-a.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako iz tehničkih razloga, odnosno zbog kvara u ESP-u, nije moguće upotrebljavati ESP za pretraživanje jednog ili više informacijskih sustava EU-a iz članka 9. stavka 1. ili CIR-a, agencija eu-LISA o tome obavješćuje korisnike ESP-a.

1.  Ako iz tehničkih razloga, odnosno zbog kvara u ESP-u ili kvara na nekome od informacijskih sustava Unije koji se pretražuju, i dalje nije moguće upotrebljavati ESP za pretraživanje jednog ili više informacijskih sustava Unije ili CIR-a, agencija eu-LISA o tome odmah obavješćuje korisnike ESP-a.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće upotrijebiti ESP za pretraživanje jednog ili više informacijskih sustava iz članka 9. stavka 1. ili CIR-a zbog kvara u nacionalnoj infrastrukturi države članice, nadležno tijelo te države članice o tome obavješćuje agenciju eu-LISA i Komisiju.

2.  Ako iz tehničkih razloga nije moguće upotrijebiti ESP za pretraživanje jednog ili više informacijskih sustava Unije ili CIR-a zbog kvara u nacionalnoj infrastrukturi države članice, nadležno tijelo te države članice o tome odmah obavješćuje sve korisnike te agenciju eu-LISA i Komisiju.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U oba scenarija i dok ne bude riješen tehnički kvar, obveza iz članka 7. stavaka 2. i 4. ne primjenjuje se i države članice mogu informacijskim sustavima iz članka 9. stavka 1. ili CIR-u pristupiti izravno uporabom svojih nacionalnih jedinstvenih sučelja ili nacionalnih komunikacijskih infrastruktura.

3.  U oba scenarija iz stavaka 1. i 2. ovog članka i dok ne bude riješen tehnički kvar, obveza iz članka 7. stavaka 2. i 4. ne primjenjuje se i države članice, ako se to od njih zahtijeva pravom Unije ili nacionalnim pravom, pristupaju informacijskim sustavima Unije ili CIR-u izravno uporabom svojih nacionalnih jedinstvenih sučelja ili nacionalnih komunikacijskih infrastruktura.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako iz tehničkih razloga nije moguće upotrijebiti ESP za pretraživanje jednog ili više informacijskih sustava Unije ili CIR-a zbog kvara u infrastrukturi agencije Unije, ta agencija o tome obavješćuje agenciju eu-LISA i Komisiju.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) u kojoj se pohranjuju biometrijskih uzorci i koja omogućuje pretraživanje s biometrijskim podacima u nekoliko informacijskih sustava EU-a uspostavlja se radi podupiranja CIR-a i detektora višestrukih identiteta te radi ciljeva EES-a, VIS-a, Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN].

1.  Zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) u kojoj se pohranjuju biometrijskih uzorci i koja omogućuje pretraživanje s biometrijskim podacima u informacijskim sustavima Unije koji sadrže biometrijske podatke uspostavlja se radi podupiranja CIR-a i detektora višestrukih identiteta te radi ciljeva EES-a, VIS-a, Eurodaca, SIS-a i [ ECRIS-TCN-a]. U skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti, u zajedničkom BMS-u ne pohranjuju se podaci o DNK-u i podaci o otiscima dlanova.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  središnje infrastrukture, koja uključuje tražilicu i pohranu podataka iz članka 13.;

(a)  središnje infrastrukture, koja zamjenjuje sustave za automatsku identifikaciju otisaka prstiju koji se upotrebljavaju za EES, VIS, Eurodac i [ECRIS-TCN] u mjeri u kojoj omogućuje pretraživanje s biometrijskim podacima kako je utvrđeno u članku 4. stavku 12.;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sigurne komunikacijske infrastrukture između zajedničkog BMS-a, središnjeg SIS-a i CIR-a.

(b)  sigurne komunikacijske infrastrukture između zajedničkog BMS-a, središnjeg SIS-a, CIR-a i informacijskih sustava Unije.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA razvija zajednički BMS i osigurava tehničko upravljanje njime.

3.  Agencija eu-LISA razvija zajednički BMS i osigurava tehničko upravljanje njime. Međutim, nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju putem zajedničkog BMS-a.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci pohranjeni u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih uzoraka

Pohrana biometrijskih uzoraka u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih uzoraka

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U zajedničkom BMS-u pohranjuju se biometrijski uzorci koje BMS može prikupiti iz sljedećih biometrijskih podataka:

1.  U zajedničkom BMS-u pohranjuju se biometrijski uzorci, razdvojeni na logičkoj osnovi – prema informacijskom sustavu iz kojeg podaci potječu, koje BMS prikuplja iz sljedećih biometrijskih podataka:

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podataka iz članka 20. stavka 3. točaka (w) i (x) Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona;

(d)  podataka iz članka 20. stavka 3. točaka (w) i (y) Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  [podataka iz članka 13. točke (a) Uredbe o Eurodacu;]

(f)  [podataka iz članka 12.točaka (a) i (b), članka 13. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 14. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe o Eurodacu;]

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pohrana podataka iz stavka 1. ispunjava standarde kvalitete iz članka 37. stavka 2.

4.  Pohrana podataka iz stavka 1. ovog članka ispunjava standarde kvalitete iz članka 37.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci iz članka 13. pohranjuju se u zajedničkom BMS-u onoliko dugo koliko se odgovarajući biometrijski podaci pohranjuju u CIR-u ili SIS-u.

Podaci iz članka 13. pohranjuju se u zajedničkom BMS-u onoliko dugo koliko se odgovarajući biometrijski podaci pohranjuju u CIR-u u skladu s člancima 18. i 19. ili u SIS-u, nakon čega se automatski brišu.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje [članak 46. Uredbe o EES-u], članak 34. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i [članke 12. i 18. Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona] agencija eu-LISA vodi evidenciju o svim operacijama obrade podataka u okviru zajedničkog BMS-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

1.  Ne dovodeći u pitanje [članak 46. Uredbe o EES-u], članak 34. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i [članke 12. i 18. Uredbe o SIS-u u području granične kontrole] agencija eu-LISA vodi evidenciju o svim operacijama obrade podataka u okviru zajedničkog BMS-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  tijelo države članice ili agenciju Unije koja je pokrenula pretraživanje;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  rezultate pretraživanja te datum i vrijeme rezultata;

(f)  rezultate pretraživanja, datum i vrijeme rezultata te informacijski sustav Unije iz kojeg su dobiveni podaci;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  u skladu s nacionalnim pravilima ili. ako je primjenjivo, u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, identifikacijsku oznaku osobe koja je pokrenula pretraživanje.

Briše se.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  posebnu svrhu pretraživanja i, ako je primjenjivo, broj predmeta, u skladu s člankom 14.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice i agencije Unije vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti pretraživanja i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. Ta je evidencija odgovarajućim mjerama zaštićena protiv neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo. Evidencija iz stavka 1. točke (a) briše se nakon brisanja podataka.

2.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka i praćenje utjecaja na temeljna prava, uključujući provjeru dopuštenosti pretraživanja i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. U tu svrhu pristup toj evidenciji odobrava se prema potrebi voditeljima obrade utvrđenima u skladu s člankom 40., nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 51. Uredbe (EU) 2016/679 i članka 41. Direktive (EU) 2016/680 te Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Ta je evidencija odgovarajućim mjerama zaštićena protiv neovlaštenog pristupa te se briše dvije godine nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo. Evidencija iz stavka 1. točke (a) briše se nakon brisanja podataka.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR), u kojem se stvara pojedinačni spis za svaku osobu koja je evidentirana u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u], Eurodacu ili [sustavu ECRIS-TCN] koji sadržava podatke iz članka 18., uspostavlja se za potrebe olakšavanja točne identifikacije osoba registriranih u EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [sustav ECRIS-TCN], podupiranja funkcioniranja detektora višestrukih identiteta i olakšavanja i pojednostavnjivanja pristupa tijela kaznenog progona informacijskim sustavima izvan područja kaznenog progona na razini EU-a, prema potrebi za sprječavanje, istrage, otkrivanje i kazneni progon teškog kriminala.

1.  Zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR), u kojem se stvara pojedinačni spis za svaku osobu koja je evidentirana u EES-u, VIS-u, [ETIAS-u], Eurodacu ili [ECRIS-TCN-u] koji sadržava podatke iz članka 18., uspostavlja se za potrebe olakšavanja točne identifikacije osoba registriranih u EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN], podupiranja funkcioniranja detektora višestrukih identiteta i olakšavanja i pojednostavnjivanja pristupa imenovanih tijela informacijskim sustavima izvan područja kaznenog progona na razini Unije, prema potrebi za sprječavanje, istrage, otkrivanje ili kazneni progon teškog kriminala, uz potpuno poštovanje načela nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sigurnog komunikacijskog kanala između CIR-a, država članica i tijela EU-a koji imaju pravo upotrebljavati Europski portal za pretraživanje (ESP) u skladu s pravom Unije;

(b)  sigurnog komunikacijskog kanala između CIR-a, država članica i agencija Unije koji imaju pravo upotrebljavati CIR u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  središnje sigurnosne kopije CIR-a Unije koja u slučaju kvara glavnog CIR-a može pružati sve njegove funkcije i sličnu razinu učinkovitosti. CIR i sigurnosna kopija CIR-a mogu se istodobno upotrebljavati. CIR i sigurnosna kopija CIR-a bit će locirani u tehničkim pogonima agencije eu-LISA.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako je zbog kvara CIR-a tehnički nemoguće pretraživati CIR za potrebe identifikacije osobe u skladu s člankom 20., otkrivanja višestrukih identiteta u skladu s člankom 21. ili za potrebe kaznenog progona u skladu s člankom 22., korisnike CIR-a odmah o tome obavješćuje agencija eu-LISA.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  – (nije primjenjivo)

Briše se.

 

(Horizontalna izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu koji se razmatra.)

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za svaki skup podataka iz stavka 1. CIR uključuje upućivanje na informacijske sustave podrijetla podataka.

2.  Za svaki skup podataka iz stavka 1. CIR uključuje upućivanje na informacijske sustave podrijetla podataka. Službenik koji pristupa CIR-u vidi jedino podatke sadržane u pojedinačnom spisu pohranjenom u CIR-u koji potječu iz informacijskih sustava kojima je taj službenik ovlašten pristupiti.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju dodavanja, izmjene ili brisanja podataka u EES-u, VIS-u i [ETIAS-u], podaci iz članka 18. pohranjeni u pojedinačnom spisu CIR-a u skladu s time dodaju se, izmjenjuju ili brišu na automatizirani način.

1.  Bez udvostručivanja podataka iz pojedinačnih informacijskih sustava Unije, u slučaju dodavanja, izmjene ili brisanja podataka u EES-u, VIS-u i [ETIAS-u], podaci iz članka 18. pohranjeni u pojedinačnom spisu CIR-a u skladu s time istovremeno se dodaju, izmjenjuju ili brišu na automatizirani način.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako policijsko tijelo države članice ne može identificirati osobu zbog nepostojanja putne isprave ili drugog vjerodostojnog dokumenta koji potvrđuje identitet osobe ili ako postoje sumnje u vjerodostojnost podataka o identitetu koje je ta osoba pružila ili sumnje u vjerodostojnost putne isprave ili identitet njezina nositelja ili ako osoba nije u mogućnosti ili odbija surađivati, to tijelo može pretraživati CIR u skladu sa stavcima 1. i 2. Takvo pretraživanje nije dopušteno u slučaju maloljetnika mlađih od 12 godina, osim ako je to u najboljem interesu djeteta.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je policijsko tijelo za to ovlašteno u skladu s nacionalnim zakonodavnim mjerama iz stavka 2., to tijelo može, isključivo radi identifikacije osobe, pretraživati CIR s biometrijskim podacima te osobe prikupljenima tijekom provjere identiteta.

Ako tijekom provjere identiteta u skladu s pravilima i postupcima iz nacionalnog prava dođe do situacije iz stavka -1. te ako je policijsko tijelo za to ovlašteno u skladu s nacionalnim zakonodavnim mjerama iz stavka 2., to tijelo može, isključivo radi identifikacije fizički prisutne osobe, u prisutnosti te osobe pretraživati CIR s biometrijskim podacima te osobe prikupljenima tijekom provjere identiteta.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se pretraživanjem utvrdi da su podaci o toj osobi pohranjeni u CIR-u, nadležna tijela država članica imaju pristup podacima iz članka 18. stavka 1.

Ako se pretraživanjem utvrdi da su podaci o toj osobi pohranjeni u CIR-u, policijska tijela država članica imaju pristup podacima iz članka 18. stavka 1. Pri takvom pristupu ne otkriva se kojem informacijskom sustavu Unije podaci pripadaju.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se biometrijski podaci osobe ne mogu upotrijebiti ili ako je pretraživanje s tim podacima bilo neuspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka o identitetu predmetne osobe u kombinaciji s podacima o putnoj ispravi ili s podacima o identitetu koje je dala ta osoba.

Briše se.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako je policijsko tijelo države članice za to ovlašteno u skladu s nacionalnim zakonodavnim mjerama kako je utvrđeno u stavku 2., ono može u slučaju katastrofe ili nesreće i isključivo radi identifikacije nepoznatih osoba koje nisu u mogućnosti samostalno se identificirati ili identifikacije neidentificiranih ljudskih posmrtnih ostataka pretraživati CIR s pomoću biometrijskih podataka tih osoba.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje žele iskoristiti mogućnost iz ovog članka donose nacionalne zakonodavne mjere. U takvim zakonodavnim mjerama precizno se navode svrhe provjera identiteta za potrebe iz članka 2. stavka 1. točaka (b) i (c). Njima se određuju nadležna policijska tijela i propisuju postupci, uvjeti i kriteriji za takve provjere.

2.  Države članice koje žele iskoristiti mogućnost iz ovog članka donose nacionalne zakonodavne mjere. U takvim zakonodavnim mjerama precizno se navode svrhe identifikacije za potrebe iz članka 2. stavka 2. točke (b) i propisuju se postupci, uvjeti i kriteriji za takvu identifikaciju. Države članice imenuju nadležna policijska tijela. Države članice koje se koriste tom mogućnošću dostavljaju tekst svojih nacionalnih zakonodavnih mjera Komisiji. Pristup CIR-u u svrhu utvrđivanja identiteta državljana treće zemlje radi osiguravanja visoke razine sigurnosti dopušten je samo ako postoji pristup u iste svrhe sličnim nacionalnim bazama podataka i pod jednakim uvjetima.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe sprječavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u određenom predmetu i radi prikupljanja informacija o tome postoje li podaci o određenoj osobi u EES-u, VIS-u i [ETIAS-u], imenovana tijela država članica i Europol mogu pretraživati CIR.

1.  Ako se na temelju opravdanih razloga smatra da će provjera upotrebom informacijskih sustava Unije znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi terorističkih ili drugih teških kaznenih djela, osobito ako postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva kaznenog djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela pripada u kategoriju državljana treće zemlje čiji su podaci pohranjeni u [EES-u], VIS-u, [ETIAS-u] i ako je provedeno prethodno pretraživanje u nacionalnim bazama podataka te je pokrenuto pretraživanje sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju drugih država članica u skladu s Odlukom 2008/615/PUP, imenovana tijela država članica i Europol mogu upotrebljavati CIR radi prikupljanja informacija o tome postoje li podaci o određenoj osobi u EES-u, VIS-u i [ETIAS-u].

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Obavijest o postojanju podataka o toj osobi u bilo kojem od informacijskih sustava Unije iz stavka 1. može se koristiti samo za potrebe podnošenja zahtjeva za pristup u skladu s uvjetima i postupcima propisanima u odgovarajućim zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje taj pristup.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Imenovana tijela države članice i Europol koji dobiju rezultat obavješćuju o tome nacionalna nadzorna tijela koja provjeravaju jesu li bili ispunjeni uvjeti za pristup CIR-u. Ako se neovisnom ex post provjerom utvrdi da provjera CIR-a nije bila opravdana, tijelo kaznenog progona briše sve podatke koji potječu iz CIR-a.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podaci iz članka 18. stavaka 1. i 2. brišu se iz CIR-a u skladu s odredbama o zadržavanju podataka iz [Uredbe o EES-u], Uredbe o VIS-u odnosno [Uredbe o ETIAS-u].

1.  Podaci iz članka 18. stavaka 1. i 2. automatski se brišu iz CIR-a u skladu s odredbama o zadržavanju podataka iz [Uredbe o EES-u], Uredbe o VIS-u odnosno [Uredbe o ETIAS-u].

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pojedinačni spis pohranjuje se u CIR-u onoliko dugo koliko su odgovarajući podaci pohranjeni u najmanje jednom informacijskom sustavu čiji su podaci sadržani u CIR-u. Stvaranje poveznice ne utječe na razdoblje zadržavanja svake stavke povezanih podataka.

2.  Pojedinačni spis pohranjuje se u CIR-u onoliko dugo koliko su odgovarajući podaci pohranjeni u najmanje jednom informacijskom sustavu Unije čiji su podaci sadržani u CIR-u. Stvaranje poveznice ne utječe na razdoblje zadržavanja svake stavke povezanih podataka. Nakon brisanja svih podataka na koje je stvorena poveznica, poveznica se također automatski briše.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada je riječ o pristupu CIR-u u skladu s člankom 20., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

2.  Kada je riječ o pristupu CIR-u u skladu s člankom 20., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  tijelo države članice koje pokreće pretraživanje;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultate pretraživanja;

(d)  rezultate pretraživanja i informacijski sustav Unije iz kojeg su dobiveni podaci.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u skladu s nacionalnim pravilima ili s Uredbom (EU) 2016/794 ili, ako je primjenjivo, s Uredbom (EZ) br. 45/2001, identifikacijsku oznaku osobe koja je pokrenula pretraživanje.

Briše se.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad je riječ o svakom pristupu CIR-u u skladu s člankom 21., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

3.  Kad je riječ o svakom pristupu CIR-u u skladu s člankom 21., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  tijelo države članice koje pokreće pretraživanje;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako je relevantno, podatke koji su upotrijebljeni za pokretanje pretraživanja;

(c)  podatke koji su upotrijebljeni za pokretanje pretraživanja;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je relevantno, rezultate pretraživanja;

(d)  rezultate pretraživanja i informacijski sustav Unije iz kojeg su dobiveni podaci.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u skladu s nacionalnim pravilima ili s Uredbom (EU) 2016/794 ili, ako je primjenjivo, s Uredbom (EZ) br. 45/2001, identifikacijsku oznaku osobe koja je pokrenula pretraživanje.

Briše se.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada je riječ o pristupu CIR-u u skladu s člankom 22., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

Kada je riječ o pristupu CIR-u u skladu s člankom 22., agencija eu-LISA vodi evidenciju svih operacija obrade podataka u okviru CIR-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upućivanje na nacionalni spis;

(a)  svrhu pristupa i upućivanje na nacionalnu istragu ili predmet;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  vrstu podataka koji su upotrijebljeni za pokretanje pretraživanja;

(c)  podatke koji su upotrijebljeni za pokretanje pretraživanja ili, u slučaju upita pokrenutog s biometrijskim podacima, vrstu podataka koji su upotrijebljeni za pokretanje pretraživanja;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  rezultate pretraživanja;

(d)  rezultate pretraživanja i informacijski sustav Unije iz kojeg su dobiveni podaci.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  u skladu s nacionalnim pravilima ili s Uredbom (EU) 2016/794 ili, ako je primjenjivo, s Uredbom (EZ) br. 45/2001, identifikacijsku oznaku službenika koji je obavljao pretraživanje ili službenika koji je naložio pretraživanje.

Briše se.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evidenciju o takvom pristupu redovito ovjerava nadležno nadzorno tijelo osnovano u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) 2016/679 ili u skladu s člankom 41. Direktive 2016/680 u razmacima ne dužima od šest mjeseci, kako bi se provjerilo jesu li ispunjeni postupci i uvjeti iz članka 22. stavaka od 1. do 3.

Evidenciju o takvom pristupu redovito ovjerava nadležno nadzorno tijelo osnovano u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) 2016/679 ili u skladu s člankom 41. Direktive 2016/680 u razmacima ne dužima od šest mjeseci, kako bi se provjerilo jesu li ispunjeni postupci i uvjeti iz članka 22. stavaka od 1. do 3. Agencija eu-LISA nadzornim tijelima stavlja na raspolaganje praktičan alat kojim se provjera evidencije olakšava i automatizira u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Agencije Unije vode evidenciju o pretraživanjima koja je izvršilo osoblje ovlašteno za uporabu CIR-a u skladu s člankom 22.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Evidencija iz stavaka 1. i 5. može se upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti zahtjeva i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. Ta je evidencija zaštićena odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo.

6.  Evidencija iz stavaka 1., 5. i 5.a može se upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti zahtjeva, zakonitosti obrade podataka, za unutarnje praćenje te za osiguravanje pravilnog funkcioniranja i cjelovitosti i sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. Ta je evidencija zaštićena odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše dvije godine nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija eu-LISA vodi evidenciju o povijesti podataka pohranjenih u pojedinačni spis za potrebe utvrđene u stavku 6. Evidencija povezana s poviješću pohranjenih podataka briše se nakon brisanja tih podataka.

7.  Agencija eu-LISA vodi evidenciju o povijesti podataka pohranjenih u pojedinačni spis za potrebe utvrđene u stavku 6. Evidencija povezana s poviješću pohranjenih podataka automatski se briše nakon brisanja tih podataka.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Nadležna nacionalna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pristupa, praćenje zakonitosti obrade podataka, unutarnje praćenje i osiguravanje pravilnog funkcioniranja te za cjelovitost i sigurnost podataka imaju u okviru svoje nadležnosti i na zahtjev pristup toj evidenciji radi ispunjavanja svojih dužnosti.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  U svrhu unutarnjeg praćenja i osiguravanja ispravnog funkcioniranja CIR-a, cjelovitosti i sigurnosti podataka, agencija eu-LISA u okviru svojih nadležnosti ima pristup toj evidenciji.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.c  Europski nadzornik za zaštitu podataka, u okviru svoje nadležnosti i na zahtjev, ima pristup toj evidenciji radi ispunjavanja svojih zadaća.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Detektor višestrukih identiteta (MID), u kojem se stvaraju i pohranjuju poveznice između podataka u informacijskim sustavima EU-a koji su uključeni u zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i SIS te kojim se posljedično otkrivaju višestruki identiteti, s dvojnom svrhom olakšavanja provjera identiteta i suzbijanja prijevare povezane s identitetom, uspostavlja se u svrhu potpore funkcioniranju CIR-a i ciljevima EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [sustava ECRIS-TCN].

1.  Detektor višestrukih identiteta (MID), u kojem se stvaraju i pohranjuju poveznice između podataka u informacijskim sustavima Unije koji su uključeni u CIR i SIS te kojim se posljedično otkrivaju višestruki identiteti, s dvojnom svrhom olakšavanja provjera identiteta i suzbijanja prijevare povezane s identitetom, uspostavlja se u svrhu potpore funkcioniranju CIR-a i ciljevima EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], Eurodaca, SIS-a i [ECRIS-TCN-a], uz potpuno poštovanje načela nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA razvija MID i osigurava tehničko upravljanje njime.

3.  Agencija eu-LISA razvija MID i osigurava tehničko upravljanje njime. Ona nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju putem MID-a.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  eu-LISA (i nadležna tijela država članica) trebala bi upotrebljavati odgovarajuće postupke za izradu profila, provoditi tehničke i organizacijske mjere prikladne posebno za osiguravanje ispravljanja čimbenika koji dovode do netočnih osobnih podataka i smanjivanje rizika od pogrešaka, zaštititi osobne podatke na način kojim se uzimaju u obzir mogući rizici za interese i prava osobe čiji se podaci obrađuju i kojim se sprečavaju diskriminirajući učinci na fizičke osobe na temelju društvenog, rasnog ili etničkog podrijetla, političkog uvjerenja, vjere ili uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskog ili zdravstvenog stanja ili spolne orijentacije, odnosno učinci koji dovode do mjera s takvim učinkom.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  uredu SIRENE države članice kad stvara [upozorenje u SIS-u u skladu s Uredbom o SIS-u u području granične kontrole];

(e)  uredu SIRENE države članice kad stvara ili ažurira [upozorenje u SIS-u u skladu s Uredbom o SIS-u u području granične kontrole];

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako podaci sadržani u informacijskom sustavu kako je utvrđeno u stavku 1. sadržavaju biometrijske podatke, zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i središnji SIS upotrebljavaju zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) za otkrivanje višestrukih identiteta. Zajednički BMS uspoređuje biometrijske uzorke dobivene iz novih biometrijskih podataka s biometrijskim uzorcima koji se već nalaze u zajedničkom BMS-u kako bi provjerio jesu li podaci o istom državljaninu treće zemlje već pohranjeni u CIR-u ili središnjem SIS-u.

2.  Ako podaci sadržani u informacijskom sustavu kako je utvrđeno u stavku 1. sadržavaju biometrijske podatke, zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i središnji SIS upotrebljavaju zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) za otkrivanje višestrukih identiteta. Zajednički BMS uspoređuje biometrijske uzorke dobivene iz novih biometrijskih podataka s biometrijskim uzorcima koji se već nalaze u zajedničkom BMS-u kako bi provjerio jesu li podaci o istoj osobi već pohranjeni u CIR-u ili središnjem SIS-u.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Otkrivanje višestrukih identiteta pokreće se samo radi usporedbe podataka dostupnih u jednom informacijskom sustavu s podacima dostupnima u drugim informacijskim sustavima.

4.  Otkrivanje višestrukih identiteta pokreće se samo radi usporedbe podataka dostupnih u jednom informacijskom sustavu Unije s podacima dostupnima u drugim informacijskim sustavima Unije.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija provedbenim aktima propisuje postupke za utvrđivanje slučajeva u kojima se podaci mogu smatrati identičnima ili sličnima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

5.  Komisija delegiranim aktima propisuje postupke za utvrđivanje slučajeva u kojima se podaci o identitetu mogu smatrati identičnima ili sličnima. Ti se delegirani akti donose u skladu s člankom 63. Ti su akti sastavljeni tako da osiguravaju zaštitu osoba s više zakonitih identiteta od diskriminacije.

Obrazloženje

U tom je pogledu vjerojatnije da će se diskriminirati žene jer je vjerojatnije da će one imati različite pravne osobnosti (zbog promjene prezimena nakon udaje).

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima propisuje tehnička pravila za povezivanje podataka iz različitih informacijskih sustava. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

Komisija u suradnji s agencijom eu-LISA provedbenim aktima propisuje tehnička pravila za povezivanje podataka iz različitih informacijskih sustava Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ured SIRENE države članice za rezultate pronađene pri stvaranju upozorenja u SIS-u u skladu s [Uredbom o SIS-u u području graničnih kontrola];

(e)  ured SIRENE države članice za rezultate pronađene pri stvaranju ili ažuriranju upozorenja u SIS-u u skladu s [Uredbom o SIS-u u području graničnih kontrola];

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  u upozorenju o nepoznatim traženim osobama radi identifikacije u skladu s nacionalnim pravom i pretraživanja s biometrijskim podacima kako je navedeno u članku 40. [Uredbe o SIS-u u području kaznenog progona];

Briše se.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kada je ured SIRENE odgovoran za ručnu provjeru različitih identiteta, no nije bio uključen u dodavanje novih podataka o identitetu zbog kojih je stvorena žuta poveznica, nadležno tijelo koje je dodalo nove podatke o identitetu odmah obavješćuje taj ured. Ured SIRENE što prije provodi ručnu provjeru različitih identiteta.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 4. tijelo odgovorno za provjere različitih identiteta ima pristup povezanim podacima sadržanima u relevantnom spisu za potvrdu identiteta i podacima o identitetu povezanima u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu i, prema potrebi, u SIS-u, i ocjenjuje relevantne identitete te ažurira poveznicu u skladu s člancima 31., 32. i 33. i bez odlaganja ju dodaje spisu za potvrdu identiteta.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 4. tijelo odgovorno za provjere različitih identiteta ima pristup povezanim podacima sadržanima u relevantnom spisu za potvrdu identiteta i podacima o identitetu povezanima u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu i, prema potrebi, u SIS-u, i ocjenjuje relevantne identitete te ažurira poveznicu u skladu s člancima 31., 32. i 33. i bez odlaganja ju dodaje spisu za potvrdu identiteta, u svakom slučaju u roku od 24 sata.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta u spisu za potvrdu identiteta granično tijelo koje stvara ili ažurira pojedinačni spis u EES-u u skladu s člankom 14. Uredbe o EES-u i ako je dobivena žuta poveznica, granično tijelo obavlja dodatne provjere u okviru kontrole druge linije. Tijekom te kontrole druge linije granična tijela imaju pristup povezanim podacima sadržanima u relevantnom spisu za potvrdu identiteta te ocjenjuju različite identitete i ažuriraju poveznicu u skladu s člancima od 31. do 33. i odmah je dodaju spisu za potvrdu identiteta.

4.  Ako je tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta u spisu za potvrdu identiteta granično tijelo koje stvara ili ažurira pojedinačni spis u EES-u u skladu s člankom 14. Uredbe o EES-u i ako je dobivena žuta poveznica, granično tijelo obavlja dodatne provjere. Samo za potrebe toga granična tijela imaju pristup povezanim podacima sadržanima u relevantnom spisu za potvrdu identiteta te ocjenjuju različite identitete i ažuriraju poveznicu u skladu s člancima od 31. do 33. ove Uredbe i odmah je dodaju spisu za potvrdu identiteta.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Provjera različitih identiteta u okviru ovog članka u pravilu se provodi u prisutnosti predmetne osobe kojoj se omogućuje da okolnosti objasni odgovornom tijelu koje uzima u obzir ta objašnjenja. Ako se uslijed provjere stvori crvena poveznica, predmetna osoba dobiva pisano obrazloženje za to.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Ručna provjera različitih identiteta provodi se u roku od osam sati od stvaranja žute poveznice u skladu s člankom 28. stavkom 4.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Prije autorizacije za provedbu provjere identiteta, osoblje tijela o kojima je riječ u stavcima 1. i 2. prolaze posebno osposobljavanje o načinu provođenja provjere različitih identiteta.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povezani podaci imaju različite podatke o identitetu i nije obavljena ručna provjera različitih identiteta.

(b)  povezani podaci imaju različite podatke o identitetu, nema biometrijskih podataka za usporedbu i nije obavljena ručna provjera različitih identiteta.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  povezani podaci imaju jednake podatke o identitetu, ali različite biometrijske podatke i nije obavljena ručna provjera različitih identiteta.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Poveznica između podataka u dva ili više informacijskih sustava razvrstava se kao zelena poveznica ako povezani podaci nemaju jednake biometrijske podatke, ali imaju slične podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se odnose na dvije različite osobe.

1.  Poveznica između podataka u dva ili više informacijskih sustava razvrstava se kao zelena poveznica ako:

 

(a)  povezani podaci nemaju jednake biometrijske podatke, ali imaju slične podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se odnose na dvije različite osobe;

 

(b)  povezani podaci imaju jednake biometrijske podatke, a tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se odnose na dvije različite osobe.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povezani podaci imaju jednake biometrijske podatke, ali različite podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se nezakonito odnose na istu osobu;

(a)  povezani podaci imaju jednake biometrijske podatke, ali različite podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se neopravdano odnose na istu osobu;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povezani podaci imaju slične podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se nezakonito odnose na istu osobu.

(b)  povezani podaci imaju slične podatke o identitetu i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se neopravdano odnose na istu osobu.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se pretražuju CIR ili SIS i ako postoji crvena poveznica između dva ili više informacijskih sustava koji čine CIR ili sa SIS-om, detektor višestrukih identiteta odgovara navođenjem podataka utvrđenih u članku 34. Daljnji postupak u slučaju crvene poveznice provodi se u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom.

2.  Ako se pretražuju CIR ili SIS i ako postoji crvena poveznica između dva ili više informacijskih sustava koji čine CIR ili sa SIS-om, detektor višestrukih identiteta odgovara navođenjem podataka utvrđenih u članku 34. Daljnji postupak u slučaju crvene poveznice provodi se u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom. Nijedna pravna posljedica za predmetnu osobu ili više njih ne proizlazi isključivo iz postojanja crvene poveznice.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje odredbe povezane s postupanjem s upozorenjima u SIS-u iz [uredaba o SIS-u u području granične kontrole, o SIS-u u području kaznenog progona i o SIS-u u području nezakonitog vraćanja] i ne dovodeći u pitanje ograničenja koja su nužna za zaštitu sigurnosti i javnog poretka, sprječavanje zločina i jamčenje da se neće ugroziti ni jedna nacionalna istraga, u slučaju stvaranja crvene poveznice tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta obavješćuje osobu o postojanju višestrukih nezakonitih identiteta.

4.  Ne dovodeći u pitanje ograničenja koja su nužna za zaštitu sigurnosti i javnog poretka, sprječavanje zločina i jamčenje da se neće ugroziti ni jedna nacionalna istraga, u slučaju stvaranja crvene poveznice tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta obavješćuje osobu o postojanju višestrukih nezakonitih identiteta u skladu s člancima 12., 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 i člankom 13. Direktive (EU) 680/2016.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako tijelo države članice ili agencija Unije s pristupom CIR-u ili SIS-u dobije dokaze koji ukazuju na to da je crvena poveznica upisana u MID-u netočna ili da je obradom podataka obrađenima u MID-u, CIR-u i SIS-u prekršena ova Uredba, to tijelo odmah ispravlja ili briše tu poveznicu iz MID-a ako se poveznica odnosi na informacijske sustave Unije, odnosno odmah obavješćuje nadležni ured SIRENE države članice koja je stvorila upozorenje u SIS-u ako se poveznica odnosi na SIS. Taj ured SIRENE provjerava dokaze koje mu je dostavilo tijelo države članice i odmah nakon toga ispravlja ili briše poveznicu iz MID-a.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  povezani podaci imaju jednake podatke o identitetu, ali različite biometrijske podatke i tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta zaključilo je da se odnose na istu osobu i da su se njezini biometrijski podaci promijenili zbog ozljede, bolesti ili drugog opravdanog razloga.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ako tijelo države članice ima dokaze koji ukazuju na to da bijela poveznica upisana u MID-u nije činjenično točna ili nije ažurna ili da je obradom podataka obrađenima u MID-u ili informacijskim sustavima Unije ili SIS-u prekršena ova Uredba, to tijelo provjerava relevantne podatke pohranjene u informacijskim sustavima Unije i SIS-u i, prema potrebi, bez odgode ispravlja ili briše poveznicu iz MID-a. To tijelo države članice bez odlaganja obavješćuje državu članicu odgovornu za ručnu provjeru.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta.

(d)  tijelo odgovorno za provjeru različitih identiteta.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Spisi za potvrdu identiteta i podaci u tim spisima, uključujući poveznice, pohranjuju se u detektoru višestrukih identiteta (MID) dok su god povezani podaci pohranjeni u dva ili više informacijskih sustava EU-a.

Spisi za potvrdu identiteta i podaci u tim spisima, uključujući poveznice, pohranjuju se u detektoru višestrukih identiteta (MID) dok su god povezani podaci pohranjeni u dva ili više informacijskih sustava Unije. Ako taj uvjet više nije ispunjen, spisi za potvrdu identiteta i podaci u tim spisima, uključujući sve srodne poveznice, automatski se brišu.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA vodi evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru MID-a. Ta evidencija posebno uključuje sljedeće:

1.  Agencija eu-LISA vodi evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru MID-a. Ta evidencija obuhvaća:

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  tijelo države članice koje pokreće pretraživanje;

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  identifikacijsku oznaku osobe koja je izvršila pretraživanje.

Briše se.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, države članice vode evidenciju o jedinstvenom korisničkom identitetu službenika koji vrši pretraživanje.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti zahtjeva i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. Evidencija je zaštićena odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo. Evidencija povezana s poviješću spisa za potvrdu identiteta briše se nakon brisanja podataka u spisu za potvrdu identiteta.

3.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti zahtjeva i zakonitosti obrade podataka, za unutarnje praćenje te za osiguravanje pravilnog funkcioniranja i cjelovitosti i sigurnosti podataka u skladu s člankom 42. U tu svrhu pristup toj evidenciji odobrava se prema potrebi voditeljima obrade utvrđenima u skladu s člankom 40., nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 51. Uredbe (EU) 2016/679 i članka 41. Direktive (EU) 2016/680 te Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Evidencija je zaštićena odgovarajućim mjerama protiv neovlaštenog pristupa te se briše dvije godine nakon njezina stvaranja, osim ako je potrebna za postupak praćenja koji je već počeo. Evidencija povezana s poviješću spisa za potvrdu identiteta briše se nakon brisanja podataka u spisu za potvrdu identiteta.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Države članice jamče da se kvaliteta podataka u EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, zajedničkom BMS-u, CIR-u i MID-u pomno prati kako bi se osiguralo da ispunjavaju sveukupne zahtjeve za ispravno funkcioniranje pojedinačnih informacijskih sustava Unije i komponenata interoperabilnosti. Države članice također osiguravaju da su svi članovi osoblja koji unose podatke u bilo koji od tih informacijskih sustava Unije prethodno prošli osposobljavanje o kvaliteti podataka.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA uspostavlja automatizirane mehanizme i postupke za kontrolu kvalitete podataka pohranjenih u EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka (zajednički BMS), zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu (CIR) i detektoru višestrukih identiteta (MID).

1.  Agencija eu-LISA što prije uspostavlja automatizirane mehanizme i postupke za kontrolu kvalitete podataka pohranjenih u EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, zajedničkom BMS-u i CIR-u. Ti automatizirani mehanizmi za kontrolu kvalitete podataka moraju se prikladno testirati prije početka rada komponenti interoperabilnosti u skladu s člankom 62.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija eu-LISA uspostavlja zajedničke pokazatelje kvalitete podataka i minimalne standarde kvalitete za pohranu podataka u EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, zajedničkom BMS-u, CIR-u i MID-u.

2.  Agencija eu-LISA uspostavlja zajedničke pokazatelje kvalitete podataka i minimalne standarde kvalitete za pohranu podataka u EES-u, [ETIAS-u], VIS-u, SIS-u, zajedničkom BMS-u, CIR-u i MID-u.

 

Samo podaci koji zadovoljavaju minimalne standarde kvalitete smiju se unijeti u EES, [ETIAS], VIS, SIS, zajednički BMS, CIR i MID.

 

Ako nadležno tijelo pokuša unijeti podatke koji ne ispunjavaju primjenjive minimalne standarde kvalitete, sustav mu odmah šalje automatizirano upozorenje da se podaci ne mogu unijeti te mu predlaže načine za zadovoljavanje minimalnih standarda kvalitete.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA državama članicama dostavlja redovita izvješća o automatiziranim mehanizmima i postupcima za kontrolu kvalitete podataka te zajedničkim pokazateljima kvalitete podataka. Uz to agencija eu-LISA redovito izvješćuje Komisiju o poteškoćama i i državama članicama koje su se s njima suočile.

3.  Agencija eu-LISA državama članicama dostavlja redovita izvješća o automatiziranim mehanizmima i postupcima za kontrolu kvalitete podataka te zajedničkim pokazateljima kvalitete podataka. Uz to agencija eu-LISA redovito izvješćuje Komisiju o poteškoćama i i državama članicama koje su se s njima suočile. Agencija eu-LISA također to izvješće na zahtjev dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješća iz ovog stavka ne sadržavaju nikakve osobne podatke.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Jednu godinu nakon uspostave automatiziranih mehanizama i postupaka za kontrolu kvalitete podataka i zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka te svake godine nakon toga Komisija ocjenjuje provedbu kvalitete podataka u državama članicama i daje nužne preporuke. Države članice dostavljaju Komisiji akcijski plan za ispravljanje svih nedostataka utvrđenih u evaluacijskom izvješću i izvješćuju o svakom napretku u provedbi akcijskog plana do njegove potpune provedbe. Komisija podnosi evaluacijsko izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Agenciji Europske unije za temeljna prava uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 168/200776.

5.  Jednu godinu nakon uspostave automatiziranih mehanizama i postupaka za kontrolu kvalitete podataka i zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka te svake godine nakon toga Komisija ocjenjuje provedbu kvalitete podataka u državama članicama i daje nužne preporuke. Države članice dostavljaju Komisiji akcijski plan za ispravljanje svih nedostataka utvrđenih u evaluacijskom izvješću te je posebno izvješćuju o svim problemima u pogledu kvalitete podataka nastalima zbog netočnih podataka u postojećim informacijskim sustavima Unije i SIS-u. Komisija izvješćuje o svakom napretku u provedbi akcijskog plana do njegove potpune provedbe. Komisija podnosi evaluacijsko izvješće Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom odboru za zaštitu podataka i Agenciji Europske unije za temeljna prava uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 168/200776.

__________________

__________________

76 Uredba Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava (SL L 53, 22.2.2007., str. 1.).

76 Uredba Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava (SL L 53, 22.2.2007., str. 1.).

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 37.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 37.a

 

Dostupnost i vrijeme odgovora za pretraživanje

 

Sve komponente interoperabilnosti razvijaju se te se njima upravlja na način kojim se jamči brz, dosljedan, učinkovit i kontroliran pristup, njihova potpuna dostupnost u skladu s člankom 53. stavkom 1. te vrijeme odgovora sukladno operativnim potrebama tijela država članica.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Standard UMF-a upotrebljava se u razvoju EES-a, [ETIAS-a], Europskog portala za pretraživanje, CIR-a, MID-a i, prema potrebi, u razvoju novih modela razmjene informacija i informacijskih sustava agencije eu-LISA ili bilo kojeg drugog tijela EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

2.  Standard UMF-a upotrebljava se, ako je izvedivo, u razvoju EES-a, [ETIAS-a], ESP-a, CIR-a, MID-a i, prema potrebi, u razvoju novih modela razmjene informacija i informacijskih sustava Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova koji vrši agencija eu-LISA ili bilo koja druga agencija Unije.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Provedba standarda UMF-a može se uzeti u obzir u VIS-u, SIS-u i u bilo kojim postojećim ili novim modelima za prekograničnu razmjenu informacija i informacijskim sustavima u području pravosuđa i unutarnjih poslova koje su razvile države članice ili pridružene zemlje.

Briše se.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) uspostavlja se za potrebe podupiranja ciljeva EES-a, VIS-a, [ETIAS-a] i SIS-a i za stvaranje međusustavnih statističkih podataka i analitičkog izvješćivanja za potrebe politike, operativne potrebe i potrebe kvalitete podataka.

1.  Središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) uspostavlja se za potrebe podupiranja ciljeva EES-a, VIS-a, [ETIAS-a] i SIS-a i za pružanje međusustavnih statističkih podataka i analitičkog izvješćivanja za potrebe politike, operativne potrebe i potrebe kvalitete podataka.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA anonimizira podatke i bilježi te anonimne podatke u CRRS. Postupak anonimizacije podataka automatski je postupak.

3.  Agencija eu-LISA anonimizira podatke i pritom osigurava da ne mogu poslužiti za identifikaciju ispitanika i bilježi te anonimne podatke u CRRS. Postupak anonimizacije podataka automatski je postupak. Osoblje agencije eu-LISA nema pristup osobnim podacima pohranjenima u informacijske sustave Unije ili komponente interoperabilnosti.

 

Podaci sadržani u CRRS-u ne omogućuju identifikaciju osoba.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  središnje infrastrukture koja se sastoji od repozitorija podataka koji omogućuje prenošenje anonimnih podataka;

(a)  središnje infrastrukture koja se sastoji od repozitorija podataka i mehanizma kojim se osigurava anonimizacija podataka prije njihove pohrane u CRRS;

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija provedbenim aktima propisuje podrobna pravila za rad CRRS-a, uključujući posebne zaštitne mjere za obradu osobnih podataka iz stavaka 2. i 3. i sigurnosna pravila koja se primjenjuju na repozitorij. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

5.  Komisija delegiranim aktom donesenim u skladu s postupkom iz članka 63. propisuje podrobna pravila za rad CRRS-a, uključujući posebne zaštitne mjere za obradu osobnih podataka iz stavaka 2. i 3. i sigurnosna pravila koja se primjenjuju na repozitorij.

Obrazloženje

CRRS će biti dodatna baza podataka na razini EU-a iako bi se osobni podaci koje sadržava trebali anonimizirati. Pravila povezana s mehanizmima zaštite podataka u nadležnosti su suzakonodavaca i stoga bi se trebala propisati delegiranim aktom.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu obrade podataka u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) tijela država članica koja su voditelji obrade za VIS, EES odnosno SIS smatraju se voditeljima obrade u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 i u pogledu biometrijskih uzoraka izrađenih na temelju podataka iz članka 13. koje ta tijela unose u odgovarajuće sustave te su nadležna za obradu biometrijskih uzoraka u zajedničkom BMS-u.

1.  U pogledu obrade podataka u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS) tijela država članica koja su voditelji obrade za VIS, EES odnosno SIS smatraju se voditeljima obrade u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 ili člankom 3. stavkom 8. Direktive (EU) 2016/680 i u pogledu biometrijskih uzoraka izrađenih na temelju podataka iz članka 13. koje ta tijela unose u odgovarajuće sustave te su nadležna za obradu biometrijskih uzoraka u zajedničkom BMS-u. U pogledu upravljanja informacijskom sigurnošću zajedničkog BMS-a voditeljem obrade smatra se agencija eu-LISA.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu smatra se voditeljem obrade podataka u skladu s člankom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u središnjoj jedinici ETIAS-a;

(a)  Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu smatra se voditeljem obrade podataka u skladu s člankom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu obrade osobnih podataka u središnjoj jedinici ETIAS-a;

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U pogledu upravljanja sigurnošću informacija iz komponenata interoperabilnosti, agencija eu-LISA smatra se voditeljem obrade podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu obrade osobnih podataka u CIR-u, agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s člankom 2. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 45/2001.

U pogledu obrade osobnih podataka u zajedničkom BMS-u, CIR-u i MID-u, agencija eu-LISA smatra se obrađivačem podataka u skladu s člankom 2. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Obrazloženje

Potrebno je dodati dvije komponente interoperabilnosti koje nedostaju, a u kojima se odvija obrada podataka. Nema potrebe da se dodaje ESP s obzirom na to da se u okviru njega ne vrši obrada osobnih podataka.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA i tijela država članica osiguravaju sigurnost obrade osobnih podataka koja se odvija u skladu s primjenom ove Uredbe. Agencija eu-LISA, [središnja jedinica ETIAS-a] i tijela država članica surađuju u obavljanju zadaća povezanih sa sigurnošću.

1.  Agencija eu-LISA, tijela država članica i Europol osiguravaju sigurnost obrade osobnih podataka koja se odvija u skladu s primjenom ove Uredbe. Agencija eu-LISA nadležna je za središnju infrastrukturu komponenata interoperabilnosti, a države članice nadležne su za dijelove navedene u članku 54. Agencija eu-LISA, [Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu], Europol i tijela država članica surađuju u obavljanju zadaća povezanih sa sigurnošću.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  neovlaštenim osobama uskratila pristup opremi i uređajima za obradu podataka;

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  spriječila da neovlaštene osobe koje koriste opremu za priopćavanje podataka upotrebljavaju automatizirane sustave za obradu podataka;

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 42. – točka 3. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  osigurala da se u slučaju prekida instalirani sustavi mogu osposobiti za nastavak normalnog funkcioniranja;

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 42. – točka 3. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  osigurala pouzdanost jamčenjem pravilne prijave svih grešaka u funkcioniranju komponenata interoperabilnosti.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  pratila djelotvornost sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzela potrebne organizacijske mjere povezane s unutarnjim praćenjem kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom.

(i)  pratila djelotvornost sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzela potrebne organizacijske mjere povezane s unutarnjim praćenjem kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom i radi ocjenjivanja tih sigurnosnih mjera u kontekstu razvoja novih tehnologija.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju mjere koje su istovjetne mjerama iz stavka 3. u pogledu sigurnosti obrade osobnih podataka koju obavljaju tijela koja imaju pravo pristupa bilo kojoj komponenti interoperabilnosti.

4.  Države članice, Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu poduzimaju mjere koje su istovjetne mjerama iz stavka 3. u pogledu sigurnosti obrade osobnih podataka koju obavljaju tijela koja imaju pravo pristupa bilo kojoj komponenti interoperabilnosti.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 43. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Povjerljivost podataka iz SIS-a

Povjerljivost podataka

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica primjenjuje svoja pravila o profesionalnoj tajni ili druge istovjetne obveze povjerljivosti u skladu sa svojim nacionalnim pravom na sve osobe i tijela koji rade s podacima iz sustava SIS kojima se pristupa preko bilo koje komponente interoperabilnosti. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka rada tih tijela.

1.  Svaka država članica primjenjuje svoja pravila o profesionalnoj tajni ili druge istovjetne obveze povjerljivosti u skladu sa svojim nacionalnim pravom na sve osobe i tijela koji rade s podacima kojima se pristupa preko bilo koje komponente interoperabilnosti. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka rada tih tijela.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, agencija eu-LISA na sve članove svojeg osoblja koji rade s podacima iz sustava SIS primjenjuje odgovarajuća pravila o profesionalnoj tajni ili druge istovjetne obveze povjerljivosti koje odgovaraju standardima utvrđenima u stavku 1. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka njihovih aktivnosti.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, agencija eu-LISA na sve članove svojeg osoblja koji rade s podacima primjenjuje odgovarajuća pravila o profesionalnoj tajni ili druge istovjetne obveze povjerljivosti koje odgovaraju standardima utvrđenima u stavku 1 ovog članka. Ta se obveza primjenjuje i nakon što te osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka njihovih aktivnosti.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako agencija eu-LISA ili država članica surađuju s vanjskim ugovarateljima u izvršavanju bilo koje zadaće koja se odnosi na komponente interoperabilnosti, one pomno prate aktivnosti ugovaratelja kako bi se osiguralo poštovanje svih odredaba ove Uredbe, posebno onih u pogledu sigurnosti, povjerljivosti i zaštiti podataka.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaki događaj koji utječe na sigurnost komponenata interoperabilnosti ili bi mogao utjecati na njihovu sigurnost i koji može uzrokovati oštećenje ili gubitak podataka pohranjenih u njima smatra se sigurnosnim incidentom, osobito u slučaju mogućeg neovlaštenog pristupa podacima ili mogućeg ugrožavanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti podataka.

1.  Svaki događaj koji utječe na sigurnost komponenata interoperabilnosti ili bi mogao utjecati na njihovu sigurnost i koji može uzrokovati neovlašteni pristup podacima pohranjenima u njima, oštećenje ili gubitak tih podataka smatra se sigurnosnim incidentom, osobito u slučaju mogućeg neovlaštenog pristupa podacima ili mogućeg ugrožavanja dostupnosti, cjelovitosti i povjerljivosti podataka

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje izvješćivanje i priopćivanje o povredi osobnih podataka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2016/679, člankom 30. Direktive (EU) 2016/680, ili u skladu s obama člancima, države članice o sigurnosnim incidentima obavješćuju Komisiju, agenciju eu-LISA i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. U slučaju sigurnosnog incidenta povezanog sa središnjom infrastrukturom komponenata interoperabilnosti agencija eu-LISA o njemu obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

3.  Ne dovodeći u pitanje izvješćivanje i priopćivanje o povredi osobnih podataka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2016/679, člankom 30. Direktive (EU) 2016/680, ili u skladu s obama člancima, države članice i Europol bez odgode obavješćuju Komisiju, agenciju eu-LISA, nadležna nadzorna tijela i Europskog nadzornika za zaštitu podataka o svim sigurnosnim incidentima. U slučaju sigurnosnog incidenta povezanog sa središnjom infrastrukturom komponenata interoperabilnosti agencija eu-LISA o njemu obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija ozbiljne incidente odmah prijavljuje Europskom parlamentu i Vijeću. Ta izvješća nose oznaku EU RESTRICTED/RESTREINT UE u skladu s primjenjivim pravilima o sigurnosti.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili bi mogao utjecati na rad komponenata interoperabilnosti ili na dostupnost, cjelovitost i povjerljivost podataka dostavljaju se državama članicama i prijavljuju u skladu s planom upravljanja incidentima koji treba osigurati agencija eu-LISA.

4.  Informacije o sigurnosnom incidentu koji utječe ili bi mogao utjecati na rad komponenata interoperabilnosti ili na dostupnost, cjelovitost i povjerljivost podataka dostavljaju se bez odgađanja državama članicama, središnjoj jedinici ETIAS-a, ako je to potrebno, i Europolu te se prijavljuju u skladu s planom upravljanja incidentima koji treba osigurati agencija eu-LISA.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Dotične države članice i agencija eu-LISA surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta. Komisija provedbenim aktima utvrđuje pojedinosti tog postupka suradnje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

5.  Dotične države članice, središnja jedinica ETIAS-a, Europol i agencija eu-LISA surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta. Komisija provedbenim aktima utvrđuje pojedinosti tog postupka suradnje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64. stavka 2.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice i relevantna tijela EU-a osiguravaju da svako tijelo koje je ovlašteno za pristup komponentama interoperabilnosti poduzima mjere potrebne za praćenje svoje usklađenosti s ovom Uredbom te, prema potrebi, surađuje s nadzornim tijelom.

Države članice i relevantne agencije Unije osiguravaju da svako tijelo koje je ovlašteno za pristup komponentama interoperabilnosti poduzima mjere potrebne za praćenje svoje usklađenosti s ovom Uredbom te surađuje s nadzornim tijelom.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 45.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 45.a

 

Sankcije

 

Države članice osiguravaju da se svaka zlouporaba podataka, obrada podataka ili svaka razmjena podataka suprotna ovoj Uredbi sankcionira u skladu s nacionalnim pravom. Utvrđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te moraju obuhvaćati mogućnost administrativne i kaznene sankcije.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 45.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 45.b

 

Odgovornost

 

1. Ne dovodeći u pitanje pravo na naknadu štete od voditelja obrade ili izvršitelja obrade i njihovu odgovornost u skladu s uredbama (EZ) br. 45/2001 i (EU) 2016/679 te Direktivom (EU) 2016/680:

 

(a) svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog nezakonitog postupka obrade osobnih podataka ili bilo koje druge radnje neke države članice koja nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na naknadu štete od te države članice; i

 

(-b) svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog bilo koje radnje Europola, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu ili agencije eu-LISA koja nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na naknadu štete od predmetne agencije.

 

Dotična država članica, Europol, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu ili agencija eu-LISA u cijelosti se ili djelomično oslobađaju od odgovornosti u skladu s prvim podstavkom ako dokažu da nisu odgovorne za događaj koji je prouzročio štetu.

 

2. Ako neka država članica ne ispuni svoje obveze u skladu s ovom Uredbom i time nanese štetu komponentama interoperabilnosti, ta je država članica odgovorna za takvu štetu, osim ako i u mjeri u kojoj je agencija eu-LISA ili neka druga država članica koja je obvezana ovom Uredbom propustila poduzeti razumne mjere za sprečavanje nastanka štete ili minimiziranje njezina učinka.

 

3. Zahtjevi za naknadu štete prema državi članici za štetu iz stavaka 1. i 2. uređeni su nacionalnim pravom tužene države članice. Za zahtjeve za naknadu štete upućene voditelju obrade ili agenciji eu-LISA zbog štete iz stavaka 1. i 2. vrijede uvjeti predviđeni Ugovorima.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 46. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo na informacije

Pravo na informacije

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članaka 11. i 12. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679, tijelo koje prikuplja podatke obavješćuje osobe čiji su podaci pohranjeni u zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka, zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu ili detektoru višestrukih identiteta u trenutku prikupljanja njihovih podataka o obradi osobnih podataka za potrebe ove Uredbe, uključujući o identitetu i podacima za kontakt voditelja obrade podataka i o postupcima za ostvarivanje njihova prava pristupa, ispravljanja i brisanja te o podacima za kontakt Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalnog nadzornog tijela države članice koja je odgovorna za prikupljanje podataka.

1.  Nadležno tijelo koje prikuplja podatke osoba čiji su podaci pohranjeni u zajedničkom BMS-u, CIR-u ili MID-u pruža tim osobama informacije koje su potrebne u skladu s člancima 11. i 12. Uredbe (EZ) 45/2001 i člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 na način propisan člancima 12. i 13. Direktive 2016/680. Nadležno tijelo pruža te informacije u trenutku prikupljanja predmetnih podataka.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Sve informacije pružaju se osobama čiji se podaci obrađuju na način i na jeziku koji razumiju ili se opravdano očekuje da ga razumiju. To uključuje i pružanje informacija na način prikladan dobi maloljetnih osoba čiji se podaci obrađuju.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 46.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 46.a

 

Informativna kampanja

 

 Komisija u suradnji s nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka istodobno s početkom rada svake komponente međusobne povezanosti pokreće informativnu kampanju kojom obavješćuje javnost, a posebno državljane trećih zemalja, o ciljevima i funkcioniranju tih komponenti, tijelima koja imaju pristup i uvjetima takvog pristupa i pravima dotičnih osoba. Takve se informativne kampanje redovito provode. 

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 47. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo pristupa, ispravljanja i brisanja

Pravo na pristup osobnim podacima, njihov ispravak, dopunu i brisanje te pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka – mrežna usluga

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi mogla ostvariti svoja prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i članaka 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679, svaka osoba ima pravo obratiti se državi članici koja je odgovorna za ručnu provjeru različitih identiteta ili bilo kojoj državi članici, koja će ispitati zahtjev i odgovoriti na njega.

1.  Kako bi mogla ostvariti svoja prava iz članaka 13., 14., 15. i 16. Uredbe (EZ) br. 45/2001, članaka 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679 i članaka 14. i 16. Direktive (EU)2016/680 u pogledu obrade osobnih podataka u CIR-u, zajedničkom BMS-u i MID-u, svaka osoba ima pravo obratiti se državi članici koja je odgovorna za ručnu provjeru različitih identiteta ili bilo kojoj drugoj državi članici, koja će ispitati zahtjev i odgovoriti na njega.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i radi olakšavanja i omogućavanja djelotvornijeg izvršenja prava osoba čiji se podaci obrađuju, kako je opisano u stavku 1., na pristup njihovim osobnim podacima u komponentama interoperabilnosti, na njihov ispravak, brisanje ili ograničenje njihove obrade, posebno državljana trećih zemalja koji se možda nalaze izvan područja država članica, agencija eu-LISA uspostavlja mrežnu uslugu na poslužitelju na svojim tehničkim pogonima putem koje osobe čiji se podaci obrađuju mogu podnijeti zahtjeve za pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje. Mrežna usluga jedinstvena je kontaktna točka za državljane trećih zemalja koji se nalaze izvan područja država članica.

 

Mrežna usluga takve zahtjeve odmah prenosi državi članici odgovornoj za ručnu provjeru različitih identiteta u skladu s člankom 29. ili, gdje je prikladno, državi članici koja je odgovorna za unos podataka u osnovni informacijski sustav Unije koji je predmet zahtjeva.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Komisija donosi provedbene akte u vezi s detaljnim pravilima o uvjetima rada mrežne usluge te mjerodavnim pravilima o zaštiti podataka i sigurnosti. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 64.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica koja je odgovorna za ručnu provjeru različitih identiteta kako je navedeno u članku 29. ili država članica kojoj je podnesen zahtjev odgovara takav zahtjev u roku od 45 dana od primitka zahtjeva.

2.  Država članica koja je odgovorna za ručnu provjeru različitih identiteta kako je navedeno u članku 29. ili država članica kojoj je zahtjev podnijela izravno osoba čiji se podaci obrađuju u skladu sa stavkom 1. ili kojoj je podnesen zahtjev putem mrežne usluge u skladu sa stavkom 1.a odgovara na takav zahtjev bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je zahtjev za ispravljanje ili brisanje osobnih podataka podnesen drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, država članica kojoj je podnesen zahtjev obraća se tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana i odgovorna država članica u roku od 30 dana od takvog kontakta provjerava točnost podataka i zakonitost obrade podataka.

3.  Ako je zahtjev za pristup osobnim podacima ili za ispravljanje ili brisanje osobnih podataka podnesen drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, država članica kojoj je podnesen zahtjev obraća se pisanim putem tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana i odgovorna država članica bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od jednog mjeseca od takvog kontakta, provjerava točnost podataka i zakonitost obrade podataka. Država članica koja se obratila tijelu odgovorne države članice obavješćuje predmetnu osobu da je njezin zahtjev proslijeđen radi daljnje obrade.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se nakon pregleda utvrdi da su podaci pohranjeni u detektoru višestrukih identiteta (MID) činjenično netočni ili su nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev ispravlja ili briše te podatke.

4.  Ako se nakon pregleda utvrdi da su podaci pohranjeni u CIR-u, zajedničkom BMS-u i MID-u činjenično netočni ili su nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev odmah ispravlja ili briše te podatke. Predmetna osoba dobiva pisanu obavijest o tome da su njezini podaci ispravljeni ili izbrisani.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Svaka osoba ima pravo podnijeti pritužbu i pravo na pravni lijek u državi članici koja je odbila pravo pristupa ili pravo ispravljanja ili brisanja podataka koje se odnose na nju, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je odgovorna država članica izmijenila podatke u MID-u tijekom razdoblja valjanosti, ona izvršava obradu iz članka 27. i, ako je to relevantno, iz članka 29. kako bi utvrdila treba li izmijenjene podatke povezati. Ako se obradom ne pronađe nijedan rezultat, odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev briše podatke iz spisa za potvrdu identiteta. Ako se automatiziranom obradom pronađe jedan rezultat ili više njih, odgovorna država članica stvara ili ažurira relevantnu poveznicu u skladu s relevantnim odredbama ove Uredbe.

5.  Ako je odgovorna država članica izmijenila podatke u CIR-u, zajedničkom BMS-u ili MID-u tijekom razdoblja valjanosti, ona izvršava obradu iz članka 27. i, ako je to relevantno, iz članka 29. kako bi utvrdila treba li izmijenjene podatke povezati. Ako se obradom ne pronađe nijedan rezultat, odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev briše podatke iz spisa za potvrdu identiteta. Ako se automatiziranom obradom pronađe jedan rezultat ili više njih, odgovorna država članica stvara ili ažurira relevantnu poveznicu u skladu s relevantnim odredbama ove Uredbe.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako se odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev ne slaže s tim da su podaci pohranjeni u MID-u činjenično netočni ili da su nezakonito zabilježeni, ona bez odgode donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu.

6.  Ako se odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev ne slaže s tim da su podaci pohranjeni u CIR-u, zajedničkom BMS-u ili MID-u činjenično netočni ili da su nezakonito zabilježeni, ona bez odgode donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Tom se odlukom predmetnu osobu obavješćuje i da može osporiti odluku donesenu u pogledu zahtjeva iz stavka 3. i, prema potrebi, o tome kako pokrenuti postupak ili podnijeti tužbu nadležnim tijelima ili sudovima te o pomoći, među ostalim od nadležnih nacionalnih nadzornih tijela.

7.  Tom se odlukom predmetnu osobu obavješćuje i da može osporiti odluku donesenu u pogledu zahtjeva iz stavaka 1., 2. i 3. i o tome kako pokrenuti postupak ili podnijeti tužbu nadležnim tijelima ili sudovima te o pomoći koju može primiti od, među ostalim, nadležnih nacionalnih nadzornih tijela, zajedno s podacima za kontakt tih tijela.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 3. sadržava nužne informacije za identificiranje predmetne osobe. Te se informacije upotrebljavaju isključivo kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz stavka 3. i odmah nakon toga brišu.

8.  Zahtjev podnesen u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. sadržava nužne informacije za identificiranje predmetne osobe. Te se informacije upotrebljavaju isključivo kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz stavka 3. i odmah nakon toga brišu.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev vodi pisanu evidenciju da je podnesen zahtjev iz stavka 3. i kako se rješavao te taj dokument bez odgode daje na raspolaganje nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima za zaštitu podataka.

9.  Odgovorna država članica ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je podnesen zahtjev vodi pisanu evidenciju da je podnesen zahtjev iz stavaka 1., 2. i 3. i kako se rješavao te taj dokument bez odgode daje na raspolaganje nadležnim nacionalnim nadzornim tijelima za zaštitu podataka.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osobni podaci pohranjeni u komponentama interoperabilnosti ili kojima pristupaju komponente interoperabilnosti ne prenose se i ne daju na raspolaganje ni jednoj trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnoj osobi, uz iznimku prijenosa Interpolu za potrebe obavljanja automatizirane obrade iz [članka 18. stavka 2. točaka (b) i (m) Uredbe o ETIAS-u] ili za potrebe članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/399. Takvi prijenosi osobnih podataka Interpolu u skladu su s odredbama iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 45/2001 i poglavlja V. Uredbe (EU) 2016/679.

Ne dovodeći u pitanje [članak 65. Uredbe o ETIAS-u], članak 41. Uredbe (EU) 2017/2226, članak 31. Uredbe (EZ) br. 767/2008, članak 25. Uredbe (EU) 2016/794 i pretraživanje Interpolovih baza podataka putem ESP-a u skladu s člankom 9. stavkom 5. ove Uredbe, osobni podaci pohranjeni u komponentama interoperabilnosti ili koji se obrađuju u komponentama interoperabilnosti ili kojima pristupaju komponente interoperabilnosti ne prenose se i ne daju na raspolaganje ni jednoj trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnoj osobi.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svako kršenje ovog članka smatra se ozbiljnim sigurnosnim incidentom i odmah se prijavljuje i rješava u skladu s člankom 44.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Svaka država članica osigurava da nadzorno tijelo iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 neovisno nadzire zakonitost obrade osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom, a koju provodi dotična država članica.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.a  Svaka država članica osigurava da se nacionalni zakoni, propisi i administrativne odredbe doneseni na temelju Direktive (EU) 2016/680 primjenjuju i na pristup policijskih tijela i imenovanih tijela, među ostalim u vezi s pravima osoba čijim se podacima tako pristupa.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak -1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.b  Nadzorno tijelo iz članka 41. stavka 1. Direktive (EU) 2016/680 prati zakonitost pristupa policijskih tijela i imenovanih tijela država članica osobnim podacima. Članak 49. stavci 2. i 2.a ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) 2016/679 osiguravaju da se revizija operacija obrade podataka koje obavljaju za to odgovorna nacionalna tijela obavlja u skladu s relevantnim međunarodnim revizijskim standardima barem svake četiri godine.

1.  Nadzorno tijelo ili tijela iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 ili u skladu s člankom 41. Direktive (EU) 2016/680 osiguravaju da se revizija operacija obrade podataka koje obavljaju za to odgovorna nacionalna tijela obavlja u skladu s relevantnim međunarodnim revizijskim standardima barem svake četiri godine. Prva takva revizija provodi se dvije godine nakon datuma početka rada zadnje komponente interoperabilnosti u skladu s člankom 62. U evaluacijama provedenima u okviru mehanizma uspostavljenog Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/20131a moguće je uzeti u obzir rezultate revizije. Nadzorna tijela o kojima je riječ u članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 i članku 41. stavku 1. Direktive (EU) 2016/680 svake godine objavljuju informacije o broju zahtjeva za ispravak, dopunu ili brisanje podataka ili za ograničavanje obrade podataka, o postupcima poduzetima nakon toga i broju ispravaka, dopuna, brisanja i ograničavanja obrade provedenih slijedom zahtjeva dotičnih osoba.

 

__________________

 

1a Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom.

2.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno resursa, uključujući i ljudske i financijske resurse, za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom te da može tražiti savjete od osoba koje dovoljno poznaju biometrijske podatke. Države članice nadzornim tijelima odobravaju pristup svojoj evidenciji ne dovodeći u pitanje ograničenja nametnuta interesima nacionalne sigurnosti.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice dostavljaju sve informacije koje zatraži nadzorno tijelo navedeno u članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679, a posebno informacije o aktivnostima provedenima u skladu s njihovim odgovornostima iz te Uredbe. Države članice nadzornim tijelima o kojima je riječ u članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 odobravaju pristup svojoj evidenciji te im u svakom trenutku omogućuju pristup svim svojim prostorijama koje se koriste za potrebe interoperabilnosti.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje obavlja agencija eu-LISA provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i državama članicama. Agencija eu-LISA ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja izvješća.

Europski nadzornik za zaštitu podataka odgovoran je za praćenje aktivnosti obrade osobnih podataka koju provode agencija eu-LISA, Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u okviru ove Uredbe i za jamčenje toga da se takve aktivnosti provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, Uredbom (EU) 2016/794 i ovom Uredbom.

 

Agencija eu-LISA dostavlja informacije koje zatraži Europski nadzornik za zaštitu podataka, dopušta mu pristup svim dokumentima i evidencijama iz članaka 10., 16., 24. i 36. te mu omogućuje pristup svim svojim prostorijama u svakom trenutku.

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade osobnih podataka koje obavlja agencija eu-LISA provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Prva takva revizija provodi se dvije godine nakon datuma početka rada zadnje komponente interoperabilnosti u skladu s člankom 62. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i državama članicama. Agencija eu-LISA ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja izvješća. Europski nadzornik za zaštitu podataka mora imati dovoljno dodatnih resursa, uključujući ljudske i financijske resurse, za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima u pogledu posebnih pitanja koja zahtijevaju sudjelovanje nacionalnih tijela, posebice ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno nadzorno tijelo utvrde velike razlike između praksi država članica ili utvrde moguće nezakonite prijenose uporabom komunikacijskih kanala komponenata interoperabilnosti ili u kontekstu pitanja koja su postavila jedno ili više nacionalnih nadzornih tijela o provedbi i tumačenju ove Uredbe.

1.  Nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svatko u okviru svojih ovlasti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti te osiguravaju usklađen nadzor nad uporabom komponenata interoperabilnosti i primjenom drugih odredbi iz ove Uredbe, posebno ako Europski nadzornik za zaštitu podataka ili nacionalno nadzorno tijelo utvrde velike razlike između praksi država članica ili utvrde moguće nezakonite prijenose uporabom komunikacijskih kanala komponenata interoperabilnosti.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima iz stavka 1. osigurava se koordinirani nadzor u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) XXXX/2018 [revidirana Uredba (EZ) br. 45/2001].

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela razmjenjuju relevantne informacije, međusobno si pomažu u provođenju revizija i inspekcija, razmatraju sve poteškoće pri tumačenju ili primjeni ove Uredbe, procjenjuju probleme koji nastaju pri provođenju nezavisnog nadzora ili ostvarivanju prava ispitanika, sastavljaju usklađene prijedloge za zajednička rješenja svih problema te promiču osviještenost o pravima na zaštitu podataka, prema potrebi.

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Za potrebe stavka 2. nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka sastaju se najmanje dvaput godišnje u okviru Europskog odbora za zaštitu podataka, uspostavljenog Uredbom (EU) 2016/679 („Europski odbor za zaštitu podataka”). Troškove tih sastanaka snosi Odbor, koji ih i organizira. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Prema potrebi zajednički se oblikuju daljnje metode rada.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Europski odbor za zaštitu podataka šalje zajedničko izvješće o aktivnostima Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europolu, Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu i agenciji eu-LISA dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svake dvije godine nakon toga. To izvješće uključuje poglavlje o svakoj državi članici koje je pripremilo nadzorno tijelo te države članice.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija eu-LISA udomljuje komponente interoperabilnosti na poslužitelju na svojim tehničkim pogonima i osigurava funkcionalnosti propisane ovom Uredbom u skladu s uvjetima sigurnosti, dostupnosti, kvalitete i brzine u skladu s člankom 53. stavkom 1.

2.  Agencija eu-LISA smješta komponente interoperabilnosti na poslužitelju na svojim tehničkim pogonima i osigurava funkcionalnosti propisane ovom Uredbom u skladu s uvjetima sigurnosti, dostupnosti, kvalitete i brzine u skladu s člankom 37., člankom 37.a i člankom 53. stavkom 1.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj komponenata interoperabilnosti, za sve prilagodbe potrebne za uspostavu interoperabilnosti središnjih sustava EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], SIS-a i Eurodaca te [sustava ECRIS-TCN ] i Europskog portala za pretraživanje, zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka, zajedničkog repozitorija podataka o identitetu i detektora višestrukih identiteta.

Agencija eu-LISA odgovorna je za dizajn i razvoj komponenata interoperabilnosti, za sve prilagodbe potrebne za uspostavu interoperabilnosti središnjih sustava EES-a, VIS-a, [ETIAS-a], SIS-a, Eurodaca, [ECRIS-TCN-a], ESP-a, zajedničkog BMS-a, CIR-a, MID-a i CRRS-a.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, ispitivanja i opće koordinacije projekta.

Razvoj se sastoji od razrade i provedbe tehničkih specifikacija, ispitivanja te općeg upravljanja projektom i njegove koordinacije. Agencija eu-LISA poštuje načela integrirane i zadane privatnosti tijekom cijelog životnog ciklusa razvoja komponenti interoperabilnosti.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti agencija eu-LISA odgovorna je za tehničko upravljanje središnjom infrastrukturom i nacionalnim jedinstvenim sučeljima. Ona u suradnji s državama članicama uvijek osigurava najbolju dostupnu tehnologiju, podložno analizi troškova i koristi. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom iz članaka 6., 12., 17., 25. i 39.

Nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti agencija eu-LISA odgovorna je za tehničko i sigurnosno upravljanje središnjom infrastrukturom komponenata interoperabilnosti, uključujući održavanje i tehnološki razvoj. Ona u suradnji s državama članicama uvijek osigurava korištenje najbolje dostupne tehnologije, podložno analizi troškova i koristi. Agencija eu-LISA odgovorna je i za tehničko upravljanje komunikacijskom infrastrukturom i njezinu sigurnost, o čemu je riječ u člancima 6., 12., 17., 25. i 39.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehničko upravljanje komponentama interoperabilnosti sastoji se od svih zadaća koje su nužne za održavanje funkcioniranja komponenata interoperabilnosti 24 sata dnevno 7 dana u tjednu u skladu s ovom Uredbom, osobito za održavanje i tehničke promjene koje su potrebne kako bi se osiguralo funkcioniranje komponenata na odgovarajućoj razini tehničke kvalitete, posebno u pogledu vremena odgovora za pretraživanje središnjih infrastruktura u skladu s tehničkim specifikacijama.

Tehničko upravljanje komponentama interoperabilnosti sastoji se od svih zadaća koje su nužne za održavanje funkcioniranja komponenata interoperabilnosti 24 sata dnevno 7 dana u tjednu u skladu s ovom Uredbom, osobito za održavanje i tehničke promjene koje su potrebne kako bi se osiguralo funkcioniranje komponenata na odgovarajućoj razini tehničke kvalitete, posebno u pogledu vremena odgovora za pretraživanje središnjih infrastruktura u skladu s tehničkim specifikacijama.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sigurnosno upravljanje komponentama interoperabilnosti sastoji se od svih zadaća koje su nužne za jamčenje integriteta, povjerljivosti i dostupnosti svih komponenata interoperabilnosti u skladu s ovom Uredbom, posebno procjena rizika za informacijsku sigurnost i preventivnih mjera za sprečavanje fizičkih i informatičkih sigurnosnih incidenata te mjera nužnih za odgovor na te incidente i oporavak od njih ako se oni ne mogu izbjeći.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  potpuno poštovanje pravila svakog IT sustava kako bi se osigurala sigurnost i integritet osobnih podataka;

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 54. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  prijavljivanje svih sigurnosnih incidenata u vezi s osobnim podacima Komisiji, agenciji eu-LISA, nacionalnim nadzornim tijelima i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 54.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.a

 

Odgovornosti Europola

 

1.   Europol osigurava obradu pretraživanja u ESP-u i zajedničkom BMS-u u pogledu podataka Europola i u skladu s tim prilagođava svoje sučelje QUEST za pretraživanje sustava Europola podacima s „osnovnom razinom zaštite”.

 

2.   Europol je odgovoran za upravljanje svojim osobljem koje je propisno ovlašteno za uporabu ESP-a odnosno CIR-a te za pristup ESP-u odnosno CIR-u, i za mehanizme tog pristupa u skladu s Uredbom o Eurodacu, kao i za sastavljanje i redovito ažuriranje popisa tog osoblja i njihovih profila.

 

3.   Svaka obrada podataka koju vrši Europol u okviru ove Uredbe podložna je Uredbi (EU) 2016/794.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 55.a – stavak 1.

Uredba (EU) br. 2016/399

Članak 8.a – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Službenik graničnog nadzora na drugoj liniji obavlja provjeru u detektoru višestrukih identiteta u kombinaciji sa zajedničkim repozitorijem podataka o identitetu iz [članka 4. stavka 35. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] ili u schengenskom informacijskom sustavu ili u oba ta sustava kako bi procijenio razlike u povezanim identitetima te obavlja sve dodatne provjere koje su nužne za donošenje odluke o statusu i boji poveznice te za donošenje odluke o ulasku dotične osobe ili o zabrani ulaska toj osobi.

Službenik graničnog nadzora obavlja provjeru u detektoru višestrukih identiteta u kombinaciji sa zajedničkim repozitorijem podataka o identitetu iz [članka 4. stavka 35. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] ili u schengenskom informacijskom sustavu ili u oba ta sustava kako bi procijenio razlike u povezanim identitetima te obavlja sve dodatne provjere koje su nužne za donošenje odluke o statusu i boji poveznice te za donošenje odluke o ulasku dotične osobe ili o zabrani ulaska toj osobi.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 55.b – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 32. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a  U slučajevima kada su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], ona mogu pristupiti VIS-u radi provjere ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u VIS-u.”.

1.a  U slučajevima kad su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] ona mogu pristupiti EES-u radi provjere ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim člankom i ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u EES-u.”

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 55.b – stavak 1. – točka 14.

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pristup EES-u kao alatu za identifikaciju nepoznatog osumnjičenika, nepoznatog počinitelja ili nepoznate pretpostavljene žrtve djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela dopušten je ako je pretraživanje u CIR-u pokrenuto u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] i ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavaka 1. i 1.a.

Pristup EES-u kao alatu za identifikaciju nepoznatog osumnjičenika, nepoznatog počinitelja ili nepoznate pretpostavljene žrtve djela terorizma ili drugog teškog kaznenog djela dopušten je ako je pretraživanje u CIR-u pokrenuto u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] i ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavaka 1. i 1.a ovog članka.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 55.b – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a.  U slučajevima kada je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], on može pristupiti EES-u radi provjere ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u EES-u.”

1.a  U slučajevima kada je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] on može pristupiti EES-u radi provjere ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim člankom i ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u EES-u.”

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 55.b – točka 1. – stavak 24.a (novi)

Uredba (EU) br. 2017/2226

Članak 52. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  U članku 52. dodaje se sljedeći stavak:

 

7.a Državljani trećih zemalja koji žele izvršiti svoja prava u okviru ovog članka, mogu se koristiti mrežnom uslugom kako je predviđeno člankom 47. [Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226], Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA].

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 55.d – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1)  u članku 1. dodaje se sljedeći stavak:

(1)  u članku 2. dodaje se sljedeći stavak:

Obrazloženje

U članku 2. navode se svrhe VIS-a, dok je u članku 1. riječ o predmetu i području primjene.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 55.d – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pohranjivanjem podataka o identitetu, podataka o putnim ispravama i biometrijskih podataka u zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) uspostavljen [člankom 17. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] VIS pridonosi olakšavanju točne identifikacije osoba registriranih u VIS-u i pomaže u toj identifikaciji pod uvjetima i radi ostvarivanja konačnih ciljeva iz stavka 1. ovog članka.”;

2.  Pohranjivanjem podataka o identitetu, podataka o putnim ispravama i biometrijskih podataka u zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) uspostavljen [člankom 17. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] VIS pridonosi olakšavanju točne identifikacije osoba registriranih u VIS-u pod uvjetima i isključivo za potrebe identifikacije u skladu s člankom 20. ove Uredbe te pomaže u toj identifikaciji.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 55.d – točka 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 767/2008

Članak 38. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  U članku 38. dodaje se sljedeći stavak:

 

6.a Državljani trećih zemalja koji žele izvršiti svoja prava u okviru ovog članka, mogu se koristiti mrežnom uslugom kako je predviđeno člankom 47. [Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226], Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbom (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA].

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 55.e – točka 1.

Odluka Vijeća 2008/633/PUP

Članak 5. – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a  U slučajevima kada su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], ona mogu pristupiti VIS-u radi provjere ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u VIS-u.”.

1.a  U slučajevima kad su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] i ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim člankom, ona mogu pristupiti VIS-u radi provjere ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u VIS-u.

Obrazloženje

Izmjena podnesena radi dosljednosti i jamčenja poštovanja prijedloga Komisije o provjeri u dvije faze za pristup kaznenom progonu.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 55.e – točka 2.

Odluka Vijeća 2008/633/PUP

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a  U slučajevima kada je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], on može pristupiti EES-u radi provjere ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u EES-u.

1.a  U slučajevima kad je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] i ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim člankom, Europol može pristupiti VIS-u radi provjere ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u VIS-u.

Obrazloženje

Izmjena podnesena radi dosljednosti i jamčenja poštovanja prijedloga Komisije o provjeri u dvije faze za pristup kaznenom progonu.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 55.f – stavak 1. – točka 14.

Uredba (EU) br. 2018/1240

Članak 52.a – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  u članku 52. umeće se sljedeći stavak:

„1.a U slučajevima kada su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], ona mogu pristupiti spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s ovim člankom radi provjere ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a.”;

14.  u članku 52. umeće se sljedeći stavak:

„1.a U slučajevima kada su imenovana tijela pokrenula pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], ona mogu pristupiti spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s [člankom 45.] radi provjere ako odgovor koji su zaprimila kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a.”;

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 55.f – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EU) br. 2018/1240

Članak 53.a – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  u članku 53. umeće se sljedeći stavak:

„1.a U slučajevima kada je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], on može pristupiti spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s ovim člankom radi provjere ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a.”;

15.  u članku 53. umeće se sljedeći stavak:

„1.a U slučajevima kada je Europol pokrenuo pretraživanje u CIR-u u skladu s [člankom 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti], on može pristupiti spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a u skladu s [člankom 46.] radi provjere ako odgovor koji je zaprimio kako je navedeno u stavku 3. [članka 22. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti] pokaže da su podaci pohranjeni u spisima zahtjeva pohranjenima u središnjem sustavu ETIAS-a.”;

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 55.g – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 2018/XXX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole]

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  u članku 8. briše se stavak 4.;

Briše se.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 55.g – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EU) br. 2018/XXX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole]

Članak 54. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  u članku 54. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe stavaka 3., 4. i 5. ovog članka i članka 15. stavka 5. Agencija pohranjuje podatke iz stavka 3. ovog članka i članka 15. stavka 5. koji ne omogućuju identifikaciju pojedinaca u središnji repozitorij za izvješćivanje i statistiku naveden u [članku 39. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti].

Agencija omogućuje da Komisija i agencije iz stavka 5. dobiju prilagođena izvješća i statističke podatke. Agencija državama članicama, Komisiji, Europolu i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu na zahtjev daje pristup središnjem repozitoriju u skladu s [člankom 39. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti].”.

7.  u članku 54. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

U svrhe iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka i članka 15. stavka 5. Agencija uspostavlja, provodi i smješta središnji repozitorij u svojim tehničkim pogonima, koji sadržava podatke iz stavka 3. ovog članka i članka 15. stavka 5. koji ne omogućuju identifikaciju pojedinaca, ali omogućuju da Komisija i agencije iz stavka 5. dobiju zatražena izvješća i statističke podatke navedene u [članku 39. Uredbe 2018/XX o interoperabilnosti].

Agencija omogućuje da Komisija i agencije iz stavka 5. dobiju prilagođena izvješća i statističke podatke. Agencija na zahtjev, i isključivo u svrhu izvješćivanja i prikupljanja statističkih podataka, državama članicama, Komisiji, Europolu i Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njihovih zadaća, daje pristup središnjem repozitoriju s pomoću sigurnog pristupa putem komunikacijske infrastrukture, uz kontrolu pristupa i posebne korisničke profile.”

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 55.h – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 2018/XXX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Interoperabilnost

Ako je interoperabilnost opsežnih IT sustava propisana relevantnim zakonodavnim instrumentom, Agencija razvija potrebne mjere u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim zakonodavnim instrumentima kako bi se omogućila ta interoperabilnost.”;

Briše se.

Obrazloženje

Nije potrebno – riječ je o tekstu koji je već dogovoren u Uredbi o agenciji eu-LISA koju je Europski parlament donio na plenarnoj sjednici u srpnju.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 55.h – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 2018/XXX [Uredba o agenciji eu-LISA]

Članak 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 1. umeće se sljedeća točka:

„(ea) savjetodavna skupina za interoperabilnost;”;

6.  U članku 23. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Europol i Eurojust [i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu] mogu imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za SIS II. Europol može imenovati i predstavnika u savjetodavnim skupinama za VIS i Eurodac te za EES[-ETIAS]. Europska granična i obalna straža također može imenovati svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za EES[-ETIAS].] [Eurojust, Europol i Ured europskog javnog tužitelja također mogu imenovati predstavnika u savjetodavnoj skupini za sustav ECRIS-TCN.] Europol i Eurojust te Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu mogu imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za interoperabilnost.”

 

 

„3. Europol i Eurojust [i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu] mogu imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za SIS II. Europol može imenovati i predstavnika u savjetodavnim skupinama za VIS i Eurodac te za EES[-ETIAS]. Europska granična i obalna straža također može imenovati svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za EES[-ETIAS].] [Eurojust, Europol i Ured europskog javnog tužitelja također mogu imenovati predstavnika u savjetodavnoj skupini za sustav ECRIS-TCN.]”

Obrazloženje

Ovaj umetnuti dio je nepotreban. Vidjeti članak 23. stavak 1. točku (f) Uredbe o agenciji eu-LISA kako je dogovoreno – „bilo koja druga savjetodavna skupina povezana s opsežnim IT sustavom, ako je tako određeno u odgovarajućem zakonodavnom instrumentu kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba tog opsežnog IT sustava.” Ako se uspostavi savjetodavna skupina za interoperabilnost, to će se utvrditi ovom Uredbom, a sudjelovanje agencija PUP-a u EU u toj skupini utvrdit će se također ovom Uredbom.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak -56. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak -56.

 

Pristup jurisdikcija trećih zemalja

 

S obzirom na članak 48. Uredbe (EU) 2016/679, Direktivu (EU) 2016/680 i članke XIV. i XIV.a Općeg sporazuma o trgovini uslugama, društva prisutna u jurisdikciji treće zemlje u kojoj mogu biti predmetom (sudskog) naloga ili poziva tijela treće zemlje koje od njih zahtijevaju da dobiju podatke iz komponenti interoperabilnosti ili drugih informacijskih sustava koji su interoperabilni isključuju se iz pripreme, oblikovanja, razvoja, udomljavanja ili upravljanja bilo kojim dijelom komponenti interoperabilnosti ili obrade osobnih podataka tih sustava.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima s Europskim portalom za pretraživanje (ESP) isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca:

1.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima s Europskim portalom za pretraživanje (ESP) isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe. Korištenjem tih podataka ne omogućuje se identifikacija osobe:

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima sa zajedničkim repozitorijem podataka o identitetu, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca:

2.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima sa zajedničkim repozitorijem podataka o identitetu, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe. Korištenjem tih podataka ne omogućuje se identifikacija osobe:

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima s detektorom višestrukih identiteta, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe, a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca:

3.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup sljedećim podacima povezanima s detektorom višestrukih identiteta, isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe. Korištenjem tih podataka ne omogućuje se identifikacija osobe:

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  broju poveznica između različitih informacijskih sustava Unije;

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  razdoblju u kojem je žuta poveznica ostala u sustavu;

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  razdoblju u kojem je crvena poveznica ostala u sustavu.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Smisleni sažeci stavljaju se na raspolaganje Agenciji za temeljna prava kako bi se ocijenio učinak ove Uredbe na temeljna prava. 

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Jednu godinu nakon što je eu-LISA obavijestila o dovršetku testiranja iz članka 62. stavka 1. točke (b) u pogledu detektora višestrukih identiteta (MID) i prije početka njegova rada, središnja jedinica ETIAS-a iz [članka 33. točke (a) Uredbe (EU) 2016/1624] odgovorna je za obavljanje otkrivanja višestrukih identiteta među podacima pohranjenima u VIS-u, Eurodacu i SIS-u. Otkrivanje višestrukih identiteta obavlja se uporabom samo biometrijskih podataka u skladu s člankom 27. stavkom 2. ove Uredbe.

1.  Jednu godinu nakon što je eu-LISA obavijestila o dovršetku testiranja iz članka 62. stavka 1. točke (b) u pogledu MID-a i prije početka njegova rada, središnja jedinica ETIAS-a iz [članka 33. točke (a) Uredbe (EU) 2016/1624] odgovorna je za obavljanje otkrivanja višestrukih identiteta među podacima pohranjenima u VIS-u, Eurodacu, EES-u i SIS-u. Otkrivanje višestrukih identiteta obavlja se uporabom samo biometrijskih podataka u skladu s člankom 27. stavkom 2. ove Uredbe.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Nakon što prođe razdoblje iz stavka 1., Komisija u uskoj suradnji sa središnjom jedinicom ETIAS-a stvara mrežu časnika za vezu koja će imati sjedište u središnjoj jedinici ETIAS-a ili jedinstvenim kontaktnim točkama tijela država članica nadležnih za obavljanje zadaće utvrđene u ovom članku.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Obavješćivanje iz članka 61. stavka 3. vrši se samo nakon što se sve žute poveznice provjere i promijene ili u zelenu ili crvenu poveznicu.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Agencija eu-LISA prema potrebi pomaže središnjoj jedinici ETIAS-a u otkrivanju višestrukih identiteta navedenome u ovom članku.

Briše se.

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Eventualni troškovi povezani s uspostavom i radom središnjeg rezervnog rješenja EU-a za svaki sustav iz stavka 1. snose se iz općeg proračuna Unije.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Konsolidirani popis tih tijela objavljuje se u Službenom listu Europske unije u roku od tri mjeseca od datuma početka rada svake komponente interoperabilnosti u skladu s člankom 62. U slučaju izmjena popisa agencija eu-LISA jednom godišnje objavljuje ažurirani konsolidirani popis.

Konsolidirani popis tih tijela objavljuje se u Službenom listu Europske unije u roku od tri mjeseca od datuma početka rada svake komponente interoperabilnosti u skladu s člankom 62. U slučaju izmjena popisa agencija eu-LISA jednom godišnje objavljuje ažurirani konsolidirani popis. Popis obuhvaća datum obavijesti za svako navedeno tijelo. 

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija odlučuje o datumu početka rada svake komponente interoperabilnosti nakon što su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija donosi odluku kojom se utvrđuje datum početka rada svake komponente interoperabilnosti nakon što su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  agencija eu-LISA proglasila je uspješan dovršetak opsežnog ispitivanja relevantne komponente interoperabilnosti koje u suradnji s državama članicama provodi agencija eu-LISA;

(b)  agencija eu-LISA proglasila je uspješan dovršetak opsežnog ispitivanja relevantne komponente interoperabilnosti koje u suradnji s državama članicama, središnjom jedinicom ETIAS-a i Europolom provodi agencija eu-LISA;

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Datum iz prvog podstavka utvrđuje se u roku od 30 dana od trenutka donošenja odluke Komisije.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Odstupajući od stavka 1., mjere iz članka 37. primjenjuju se: [jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 7., članka 28. stavka 5. i članka 39. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 7. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 7., članka 28. stavka 5. i članka 39. stavka 5. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 7., članka 28. stavka 5. i članka 39. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice i agencije Unije za svoje zaposlenike koji su ovlašteni za obradu podataka iz komponenti interoperabilnosti organiziraju odgovarajuće osposobljavanje o sigurnosti podataka, kvaliteti podataka, pravilima o zaštiti podataka i postupcima obrade podataka.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na razini Unije najmanje jednom godišnje organiziraju se zajednički tečajevi osposobljavanja o sigurnosti podataka, kvaliteti podataka, pravilima o zaštiti podataka i postupcima obrade podataka kako bi se poboljšala suradnja i razmjena najboljih praksi između zaposlenika u državama članicama i tijelima Unije koji su ovlašteni za obradu podataka iz komponenti interoperabilnosti.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama, agencijom eu-LISA i drugim relevantnim agencijama na raspolaganje stavlja praktični priručnik za provedbu komponenata interoperabilnosti i upravljanja njima. U praktičnom priručniku navedene su tehničke i operativne smjernice, preporuke i najbolja praksa. Komisija donosi praktični priručnik u obliku preporuke.

Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama, agencijom eu-LISA i drugim relevantnim agencijama ažurira potrebnim informacijama praktične priručnike dostupne za EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] te stavlja na raspolaganje praktični priručnik za provedbu komponenata interoperabilnosti i upravljanja njima. U priručnicima su navedene tehničke i operativne smjernice, preporuke i najbolja praksa. Komisija donosi ažuriranja u skladu s pravilima i oblikom utvrđenima u odgovarajućim zakonskim instrumentima. Priručnik o komponentama interoperabilnosti donosi se u obliku preporuke.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Praktični priručnik trebao bi državama članicama pružiti smjernice o tome kako postupati sa žutim poveznicama koje su rezultat nedosljednosti s podacima o identitetu sadržanima u ETIAS-u. Takvi modaliteti ne bi trebali stvarati nerazmjerna opterećenja na osobe koje su, bez ikakve namjere da obmane tijela vlasti, u ETIAS unijele netočne ili nejasne podatke. 

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija eu-LISA osigurava uspostavu postupaka za praćenje razvoja komponenata interoperabilnosti s obzirom na ciljeve koji se odnose na planiranje i troškove te za praćenje funkcioniranja komponenata interoperabilnosti s obzirom na ciljeve koji se odnose na tehničke rezultate, troškovnu učinkovitost, sigurnost i kvalitetu usluge.

1.  Agencija eu-LISA osigurava uspostavu postupaka za praćenje razvoja komponenata interoperabilnosti i integracije postojećih nacionalnih infrastruktura te veze s nacionalnim jedinstvenim sučeljem s obzirom na ciljeve koji se odnose na planiranje i troškove te za praćenje funkcioniranja komponenata interoperabilnosti s obzirom na ciljeve koji se odnose na tehničke rezultate, troškovnu učinkovitost, sigurnost i kvalitetu usluge.

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Do [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu – OPOCE, molimo zamijeniti točnim datumom] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja komponenata interoperabilnosti, eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju razvoja komponenata interoperabilnosti. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

2.  Do [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu – OPOCE, molimo zamijeniti točnim datumom] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja komponenata interoperabilnosti, eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju razvoja komponenata interoperabilnosti. To izvješće sadrži pregled trenutačnog razvoja troškova i napretka projekta, procjenu financijskog učinka kao i informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava, koji se u skladu s člankom 60. pokrivaju iz općeg proračuna Unije.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Šest mjeseci nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju veze država članica s komunikacijskom infrastrukturom ESP-a i CIR-a te o integraciji postojećih nacionalnih sustava i infrastruktura s ESP-om, zajedničkim BMS-om, MID-om i CIR-om.

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, agencija eu-LISA u najkraćem mogućem roku obavještava Europski parlament i Vijeće o razlozima kašnjenja i njihovu učinku na rokove i financiranje.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Tijekom faze razvoja komponenti interoperabilnosti Komisija ocjenjuje potrebu za daljnjim usklađivanjem nacionalnih sustava i infrastruktura država članica na vanjskim granicama. Komisija dostavlja evaluacijsko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Ta evaluacijska izvješća obuhvaćaju preporuke, procjenu učinka i procjenu troška za proračun Unije.

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija eu-LISA za potrebe tehničkog održavanja ima pristup potrebnim informacijama koje se odnose na postupke obrade podataka koji se provode u komponentama interoperabilnosti.

3.  Agencija eu-LISA za potrebe tehničkog održavanja ima pristup potrebnim informacijama koje se odnose na postupke obrade podataka koji se provode u komponentama interoperabilnosti bez posjedovanja pristupa osobnim podacima koje obrađuju te komponente. Takav se pristup evidentira.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Četiri godine nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti i svake četiri godine nakon toga eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju komponenata interoperabilnosti i o njihovoj sigurnosti.

4.  Tri godine nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti i svake tri godine nakon toga eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o vezi država članica s komunikacijskom infrastrukturom ESP-a i CIR-a te o integraciji postojećih nacionalnih sustava i infrastruktura s ESP-om, zajedničkim BMS-om, MID-om i CIR-om, kao i o tehničkom funkcioniranju komponenata interoperabilnosti i o njihovoj sigurnosti.

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  ocjenu načina na koji države članice koriste CIR za identifikaciju;

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  ocjenu u cilju osiguravanja toga da države članice u potpunosti poštuju svoje obveze u odnosu na svaki informacijski sustav Unije;

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. − točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  ocjenu sigurnosti veze država članica s komunikacijskom infrastrukturom ESP-a i CIR-a te sigurnosti integracije postojećih nacionalnih sustava i infrastruktura s ESP-om, zajedničkim BMS-om, MID-om i CIR-om;

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka dd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  ocjenu pretraživanja u CIR-u za potrebe kaznenog progona;

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ocjenu pretraživanja Interpolovih baza podataka preko ESP-a, uključujući informacije o broju pronađenih rezultata u Interpolovim bazama podataka i informacije o svim uočenim problemima.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 8. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s odredbama nacionalnog prava o objavi osjetljivih informacija, svaka država članica i Europol sastavljaju godišnja izvješća o učinkovitosti pristupa podacima pohranjenima u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu za potrebe kaznenog progona koji uključuju informacije i statističke podatke o sljedećem:

U skladu s odredbama nacionalnog prava o objavi osjetljivih informacija, uključujući ograničenja koja proizlaze iz pitanja državne sigurnosti, svaka država članica i Europol sastavljaju godišnja izvješća o učinkovitosti pristupa podacima pohranjenima u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu za potrebe kaznenog progona koji uključuju informacije i statističke podatke o sljedećem:

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija ta izvješća prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Agenciji Europske unije za temeljna prava.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst i sadržaj prijedloga

Komisija je 12. prosinca 2017. predstavila Prijedlog o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) (COM(2017) 793) i Prijedlog o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) (COM(2017) 794) popraćen zakonodavnim financijskim izvještajem i utemeljen na procjeni učinka. On je nastavak, među ostalim, komunikacije Komisije od 6. travnja 2016. pod naslovom „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost” (COM(2016) 205), u kojoj Komisija navodi da EU mora ojačati i poboljšati svoje IT sustave, podatkovnu arhitekturu i razmjenu informacija u području upravljanja granicama, kaznenog progona i borbe protiv terorizma, i završnog izvješća Stručne skupine na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost od 11. svibnja 2017. u kojem se zaključuje da je nužno i tehnički izvedivo raditi na praktičnim rješenjima za interoperabilnost te da se njima, u načelu, mogu postići operativna poboljšanja i da ta rješenja mogu ispunjavati zahtjeve za zaštitu podataka.

Prijedlogom su utvrđene četiri komponente interoperabilnosti: Europski portal za pretraživanje (ESP), zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih uzoraka (zajednički BMS), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i detektor višestrukih identiteta (MID). Njime se utvrđuju odredbe o ciljevima komponenata interoperabilnosti, njihova tehnička konstrukcija, pravila o korištenju komponenata, pohrani evidencija i kvaliteti podataka te pravila o zaštiti podataka, nadzoru i odgovornostima različitih agencija i država članica. U njemu su sadržane i izmjene u pogledu brojnih drugih zakonodavnih instrumenata.

Postupak

Kako bi ocijenili Prijedlog Komisije i pripremili se za ovaj nacrt izvješća, izvjestitelji su zatražili informacije iz najrazličitijih izvora. Održan je niz sastanaka u sjeni sa službama Komisije radi detaljne rasprave o cijelom Prijedlogu. Povrh toga, različiti dionici i stručnjaci pozvani su da prisustvuju sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Radi se o europskim agencijama na koje Prijedlog utječe ili su za njega zainteresirane (agencija eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Kao dopuna tim sastancima zatraženo je mišljenje Agencije Europske unije za temeljna prava i organiziran posjet tehničkom pogonu agencije eu-LISA u Strasbourgu.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelji pozdravljaju prijedloge Komisije o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a. Građani EU-a očekuju od Europske unije da učinkovito upravlja azilom i migracijama, da prikladno upravlja vanjskim granicama i da rješava aktualne prijetnje u pogledu unutarnje sigurnosti. Izbjeglička kriza i niz terorističkih napada tijekom prethodnih godina ukazali su na hitnu potrebu za poboljšanjem dijeljenja relevantnih informacija. Važno je djelovati u tom pogledu kako bi se održalo povjerenje javnosti u sustav migracija i azila Unije, njezine sigurnosne mjere i sposobnost za upravljanje vanjskim granicama.

Nadalje, izvjestitelji se slažu s Komisijom da se mogućnosti koje donosi interoperabilnost kao mjera za jačanje sigurnosti i zaštite vanjskih granica trebaju uskladiti s obvezom kojom se jamči da se utjecaj na temeljna prava koji može proizaći iz novog okruženja interoperabilnosti ograniči na ono što je zaista nužno za stvarno ostvarenje ciljeva od općeg interesa u skladu s načelom proporcionalnosti. Predložene izmjene pažljivo odražavaju tu ravnotežu. Izvjestitelji nadalje smatraju da se komponentama interoperabilnosti nudi prilika za povećanje zaštite temeljnih prava, primjerice, jamčenjem ispravne identifikacije osoba koje putuju u dobroj vjeri i borbom protiv prijevara povezanih s identitetom.

Uspostavom interoperabilnosti poboljšava se upravljanje vanjskim granicama s pomoću brzog, jednostavnog i učinkovitog pristupa informacijskim sustavima EU-a. Stoga treba pripaziti da se ne povećava broj zadaća koje dajemo službenicima graničnog nadzora. Izvjestitelji su podnijeli nekoliko prijedloga o tome kako bi se to moglo ostvariti. Prvo, za službenike graničnog nadzora ne bi trebala postojati stroga obveza da se u kontrolama druge linije bave oznakom žute poveznice. Odluku o tome trebalo bi prepustiti službenicima graničnog nadzora jer su osposobljeni za prepoznavanje prijevara povezanih s identitetom. Drugo, Europski portal za pretraživanje (ESP) trebao bi odmah službenicima graničnog nadzora dati odgovore kada oni dolaze iz povezanih sustava. ESP ne treba čekati da se prikupe svi rezultati iz povezanih sustava prije nego što ih predstavi službeniku graničnog nadzora. Treće, potrebno je istaknuti prikladno osposobljavanje službenika graničnog nadzora za korištenje sustava ručne provjere koji će se ovim prijedlogom uvesti.

Izvjestitelji su uvrstili zaseban članak u kojem se ističe potreba da se svim komponentama interoperabilnosti omogućuje brz, dosljedan, učinkovit i kontroliran pristup korištenjem najbolje dostupne tehnologije kako bi se ostvarilo vrijeme odgovora u skladu s operativnim potrebama. Mnogi svakodnevni poslovi službenika granične kontrole, policajaca, imigracijskih službenika ili konzularnog osoblja ovisit će o ispravnom funkcioniranju tih komponenata interoperabilnosti. Stoga je ključno zajamčiti ispravno funkcioniranje komponenata, no izvjestitelji smatraju da je jednako bitno stvoriti rezervni sustav, posebno za zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR) i ESP. Ispravno funkcioniranje svih komponenata, kao i osnovnih sustava, ovisit će o tim dvjema komponentama, stoga bi trebalo omogućiti strukturu za sigurnosnu kopiju.

The rapporteurs would like to highlight the fact that the interoperability components will not change the underlying systems, rules and procedures therein. The interoperability components should facilitate access, but access rights will not change through this proposal. Several amendments have been introduced in order to clarify this. The only changes in relation to access rights, are made in the field of law enforcement access purposes where a hit/no-hit mechanism is established. This not only optimizes the access to the underlying systems, it also makes sure that only those databases are being searched that contain relevant information. The rapporteurs amended the procedure in the proposal in order to make sure that only those law enforcement officers that are allowed to have full access to the data systems will be able to search the systems through the hit/no-hit procedure.

Nadalje, Prijedlogom se policijskim tijelima država članica omogućuje, ako raspolažu takvim ovlastima u skladu s nacionalnim pravom, da se koriste CIR-om za identifikaciju osoba tijekom provjere identiteta. Izvjestitelji smatraju da postupak identifikacije treba biti u skladu sa standardnom praksom u državama članicama. Stoga su uvedene izmjene kako bi se osoba prvo identificirala s pomoću osobnih ili putnih isprava, u skladu s pravilima i postupcima iz nacionalnog prava, prije pretraživanja CIR-a korištenjem biometrijskih podataka osobe. CIR se može pretraživati za identifikaciju osobe samo u fizičkoj prisutnosti te osobe.

Uvedene su dodatne izmjene tog članka kako bi se ojačala sposobnost Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta da nadziru i ocjenjuju funkcioniranje ovog Prijedloga. To se posebno odnosi na korištenje CIR-a u svrhu identifikacije i kaznenog progona te na korištenje baze podataka Interpola s pomoću ESP-a.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (20.6.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226

(COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bernd Kölmel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja dva prijedloga uredbe Komisije o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a koji su doneseni 12. prosinca 2017. Cilj obaju prijedloga ukloniti je strukturne nedostatke u postojećoj arhitekturi EU-a za upravljanje informacijama, tako da informacijski sustavi postanu interoperabilni tj. da budu u mogućnosti razmjenjivati podatke i dijeliti informacije. Izvjestitelj se u potpunosti slaže s navedenim ciljem, odnosno s time da je potrebno zajamčiti brzi pristup informacijama, među ostalim tijelima za kazneni progon, radi otkrivanja višestrukih identiteta i suzbijanja prijevara u vezi s identitetom, olakšavanja provjere identiteta državljana trećih zemalja te radi lakšeg sprječavanja, istrage ili kaznenog progona teških kaznenih djela i terorizma.

Ovo mišljenje odnosi se na Prijedlog o granicama i vizama, čiji je cilj regulirati pristup viznom informacijskom sustavu, Schengenskom informacijskom sustavu, koji je trenutno reguliran Uredbom (EZ) br. 1987/2006, sustavu ulaska/izlaska i europskom sustavu za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju.

Izvjestitelj se slaže s prijedlogom o uspostavi sljedećih komponenata interoperabilnosti: Europskog portala za pretraživanje na kojem će se istodobno moći pretraživati svi relevantni sustavi EU-a u području upravljanja sigurnošću, granicama i migracijama, zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih podataka, zajedničkog repozitorija podataka o identitetu i detektora višestrukih identiteta. Osim toga, izvjestitelj pozdravlja prijedlog o uspostavi središnjeg repozitorija za izvješćivanje i statistiku radi izvlačenja anonimnih statističkih podataka u političke i operativne svrhe i radi jamčenja kvalitete podataka.

Ukupni proračun potreban za financiranje tih dvaju prijedloga tijekom devet godina (2019. — 2027.) procijenjen je na 461 milijun EUR te uključuje:

-  iznos od 261,3 milijuna EUR za eu-LISA za razvoj i održavanje komponenata interoperabilnosti (od čega 23 milijuna EUR u razdoblju 2019. – 2020.);

-  iznos od 136,3 milijuna EUR namijenjen državama članicama za pokrivanje troškova promjene u svojim nacionalnim sustavima (od 2021.);

-  iznos od 48,9 milijuna EUR za Europol radi financiranja nadogradnje njegovih IT sustava (od čega 9,1 milijuna EUR u razdoblju 2019. – 2020.);

-  iznos od 4,8 milijuna EUR za Frontex potreban za fazu uspostave detektora višestrukih identiteta (od 2021.);

-  iznos od 2 milijuna EUR za CEPOL radi provođenja osposobljavanja operativnog osoblja (od čega 100 000 EUR u 2020.);

-  iznos od 7,7 milijuna EUR za DG HOME za ograničeno povećanje osoblja i povezane troškove tijekom razdoblja razvoja (od čega 2 milijuna EUR u razdoblju 2019. – 2020.), koji će biti obuhvaćen naslovom 5;

Ukupni trošak od 32,1 milijuna EUR za 2019. i 2020. godinu koji će biti obuhvaćen naslovom 3, pokrit će se u okviru postojeće Uredbe o Instrumentu financijske potpore za upravljanje vanjskim granicama, pod uvjetom da su odobrena sredstva još uvijek dostupna. Predloženi proračun za razdoblje nakon 2020. ilustrativan je i ne prejudicira pregovore o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, za koji je Komisija donijela prijedlog 2. Svibnja 2018. Izvjestitelj sa zadovoljstvom primjećuje da ne postoje preklapanja s proračunskim zahtjevima podnesenima na temelju drugih nedavnih zakonodavnih prijedloga u tom području, uključujući ECRIS-TCN (Europski informacijski sustav kaznene evidencije državljana trećih zemalja), preispitivanje sustava SIS II, EES, ETIAS, preinaku sustava EURODAC i preispitivanje uredbe o osnivanju agencije eu-LISA.

Izvjestitelj napominje da su jednokratni troškovi uspostave u državama članicama procijenjeni na 85,5 milijuna EUR te da Komisija predlaže nadoknadu svih troškova integracije država članica kako bi se mogao pratiti njihov napredak u provedbi tih uredbi.

Izvjestitelj smatra da je procijenjeni trošak za proračun EU-a opravdan i proporcionalan te ističe da se očekuje kako će se poboljšanjem interoperabilnosti na razini EU-a ostvariti ušteda od oko 77,5 milijuna EUR godišnje, najviše u IT odjelima država članica i u njihovim upravama za upravljanje granicama, migracije te kazneni progon. Međutim, izvjestitelj apelira na Komisiju, eu-LISA-u, Frontex, Europol, CEPOL i države članice da osiguraju najviši mogući stupanj isplativosti tijekom razvojnih i operativnih faza. Posebno se poziva agenciju eu-LISA da uloži sve napore kako bi se izbjeglo prekoračenje troškova i kašnjenja pri utvrđivanju i provedbi poželjnog tehničkog rješenja te da osigura optimalan broj članova osoblja za projekt dodjeljivanjem novih zadataka osoblju kada prethodni projekti budu završeni.

U pogledu prihoda, izvjestitelj traži od Komisije da što prije dostavi detaljne informacije o očekivanim doprinosima država pridruženih Schengenu koje treba smatrati raznim namjenskim prihodima unutar proračunske linije agencije eu-LISA (18 02 07).

Naposljetku, izvjestitelj predlaže jačanje niza odredbi o izvješćivanju i evaluaciji kako bi proračunsko tijelo pomno pratilo razvoj i početak funkcioniranja novih komponenti interoperabilnosti u pogledu budućih proračunskih odluka, osobito u okviru VFO-a za razdoblje nakon 2020.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Eventualni troškovi povezani s uspostavom i radom središnjeg rezervnog rješenja EU-a za svaki sustav iz stavka 1. snose se iz općeg proračuna Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Troškovi nastali u vezi s integracijom postojećih nacionalnih infrastruktura i njihovim povezivanjem s nacionalnim jedinstvenim sučeljima te u vezi sa smještajem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju snose se iz općeg proračuna Unije.

Troškovi nastali u vezi s integracijom postojećih nacionalnih infrastruktura i njihovim povezivanjem s nacionalnim jedinstvenim sučeljima te u vezi sa smještajem i budućim razvojem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju snose se iz općeg proračuna Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira i u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu – OPOCE, molimo zamijeniti stvarnim datumom] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja komponenata interoperabilnosti, eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju razvoja komponenata interoperabilnosti. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

2.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu – OPOCE, molimo zamijeniti stvarnim datumom] te svakih šest mjeseci nakon toga tijekom faze razvoja komponenata interoperabilnosti, eu-LISA Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o trenutačnom stanju razvoja komponenata interoperabilnosti. To izvješće sadrži pregled trenutačnog razvoja troškova i napretka projekta, procjenu financijskih učinaka kao i informacije o svim tehničkim problemima i rizicima koji bi mogli utjecati na sveukupne troškove sustava, koji se u skladu s člankom 60. pokrivaju iz općeg proračuna Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  U slučaju kašnjenja u procesu razvoja, eu-LISA u najkraćem mogućem roku obavještava Europski parlament i Vijeće o razlozima kašnjenja i njihovom učinku na rokove i financiranje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Četiri godine nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti i svake četiri godine nakon toga eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju komponenata interoperabilnosti i o njihovoj sigurnosti.

4.  Dvije godine nakon početka rada svake komponente interoperabilnosti i svake dvije godine nakon toga eu-LISA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji izvješće o tehničkom funkcioniranju komponenata interoperabilnosti i o njihovoj sigurnosti te troškovima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadalje, jednu godinu nakon svakog izvješća agencije eu-LISA Komisija izrađuje sveobuhvatnu evaluaciju komponenata, koja uključuje sljedeće:

Nadalje, šest mjeseci nakon svakog izvješća agencije eu-LISA Komisija izrađuje sveobuhvatnu evaluaciju komponenata, koja uključuje sljedeće:

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  ispitivanje postignutih rezultata u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava;

(-b)  ispitivanje postignutih rezultata u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava te s njima povezanih troškova;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 5. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-e)  procjenu svih posljedica, uključujući svaki neproporcionalan utjecaj na protok prometa na graničnim prijelazima i onih koji utječu na proračun Unije.

(-e)  procjenu svih posljedica, uključujući one koje utječu na protok prometa na graničnim prijelazima i one koje utječu na proračun Unije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Interoperabilnost među informacijskim sustavima EU-a (granice i vize)

Referentni dokumenti

COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.2.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Bernd Kölmel

25.1.2018

Razmatranje u odboru

17.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Interoperabilnost među informacijskim sustavima EU-a (granice i vize)

Referentni dokumenti

COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

22.2.2018

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

1.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Datum usvajanja

15.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Datum podnošenja

19.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

10

-

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti