Eljárás : 2017/0351(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0347/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0347/2018

Viták :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.30

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0388

JELENTÉS     ***I
PDF 1512kWORD 227k
19.10.2018
PE 622.263v04-00 A8-0347/2018

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jeroen Lenaers

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0793) és a módosított javaslatra (COM(2018)0478),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 16. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére, valamint 77. cikke (2) bekezdésének a), b), d) és e) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0294/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0347/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az európai adatvédelmi biztos a 2018. április 16-i 4/2018. sz. véleményében1a hangsúlyozta, hogy a nagyméretű információs rendszerek átjárhatóvá tételére irányuló döntés nem csak végleges és nyilvánvaló hatással van e rendszerek felépítésékre és működési módjára, hanem a terület jogi alapelveinek eddigi értelmezését is megváltoztatja és mint ilyen egy „kritikus pontot jelöl”.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoport 2018. április 11-i véleményében1a megismételte, hogy a rendszerek interoperabilitásának létrehozását célzó folyamat alapvető kérdéseket vet fel az adatkezelés célját, szükségességét és arányosságát illetően, valamint aggályokat vet fel a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, az adatmegőrzés és az adatkezelő egyértelmű azonosításának elvét illetően.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A külső határok igazgatásának javítása, az irreguláris migráció megelőzéséhez és az ellene való küzdelemhez való hozzájárulás, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térség magas szintű biztonságának elősegítése beleértve a közbiztonság és a közrend fenntartását, valamint a tagállamok területén a biztonság védelmét – érdekében meg kell valósítani az uniós információs rendszerek, azaz [a határregisztrációs rendszer (EES)], a Vízuminformációs Rendszer (VIS), [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)], az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS), valamint [az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – harmadik országbeli állampolgárok (ECRIS-TCN)] interoperabilitását annak érdekében, hogy ezek az uniós információs rendszerek és az azokban található adatok kiegészítsék egymást. Ehhez – interoperabilitási elemekként – európai keresőportált (EKP), közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS), közös személyazonosítóadat-tárat (CIR) és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszert (MID) kell létrehozni.

(9)  A külső határok igazgatásának javítása, a szabályos határátlépések megkönnyítése, az irreguláris migráció megelőzéséhez és az ellene való küzdelemhez való hozzájárulás, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térség magas szintű biztonságának elősegítése, beleértve a közbiztonság és a közrend fenntartását, valamint a tagállamok területén a biztonság védelmét, a közös vízumpolitika javítása és a nemzetközi védelem iránti kérelmek vizsgálatának támogatása, továbbá a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és kivizsgálásához való segítségnyújtás, valamint az uniós migrációs és menekültügyi rendszerbe, az uniós biztonsági intézkedésekbe és az Unió külső határainak igazgatására vonatkozó képességébe vetett közbizalom fenntartása céljából meg kell valósítani az uniós információs rendszerek, azaz a határregisztrációs rendszer (EES), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)], az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS), valamint [az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – harmadik országbeli állampolgárok (ECRIS-TCN)] interoperabilitását annak érdekében, hogy ezek az uniós információs rendszerek és az azokban található adatok kiegészítsék egymást, amennyiben ez lehetséges, tiszteletben tartva ugyanakkor az egyének alapvető jogait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogot. Ehhez – interoperabilitási elemekként – európai keresőportált (EKP), közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS), közös személyazonosítóadat-tárat (CIR) és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszert (MID) kell létrehozni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak lehetővé kell tennie, hogy az említett rendszerek kiegészítsék egymást, a személyek helyes azonosításának megkönnyítése, a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelemhez való hozzájárulás, az egyes uniós információs rendszerekre vonatkozó adatminőségi követelmények javítása és harmonizálása, a meglévő és jövőbeli uniós információs rendszerek tagállamok általi műszaki és operatív alkalmazásának megkönnyítése, a vonatkozó uniós információs rendszereket szabályozó adatbiztonsági és adatvédelmi biztosítékok megerősítése és egyszerűsítése, a határregisztrációs rendszerhez, a VIS-hez, az [ETIAS-hoz] és az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférés észszerűsítse, valamint a határregisztrációs rendszer, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS és a [ECRIS-TCN rendszer] célkitűzéseinek támogatása érdekében.

(10)  Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak lehetővé kell tennie, hogy az említett rendszerek kiegészítsék egymást a személyek helyes azonosításának megkönnyítése érdekében, a nemzetközi védelem alkalmazásának céljából vagy a súlyos bűncselekmények – beleértve a terrorista bűncselekményeket – megelőzése, felderítése és kivizsgálása terén, a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelemhez való hozzájárulás, az egyes uniós információs rendszerekre vonatkozó adatminőségi követelmények javítása és harmonizálása, az uniós információs rendszerek, valamint az Europol és az Interpol adatbázisai hatékony használatának biztosításához való hozzájárulás – az adott rendszereket szabályozó jogi eszközökben rögzített hozzáférési jogokkal és célokkal megkönnyítve a hatóságok számára az azokhoz való hozzáférést –, a vonatkozó uniós információs rendszereket szabályozó adatbiztonsági és adatvédelmi biztosítékok megerősítése, egyszerűsítése és harmonizálása – különösen annak biztosításával, hogy valamennyi uniós adatvédelmi szabály az összes informatikai rendszerre vonatkozzon –, továbbá a kijelölt hatóságok EES-hez, VIS-hez, [ETIAS-hoz] és Eurodachoz való hozzáférésének észszerűsítése és egyszerűsítése, valamint az EES, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS és a [ECRIS-TCN] célkitűzéseinek támogatása érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az interoperabilitási elemeknek a határregisztrációs rendszert, a VIS-t, az [ETIAS-t], az Eurodac-ot, a SIS-t és az [ECRIS-TCN rendszert] kell lefedniük. Emellett ki kell terjedniük az Europol adataira is olyan mértékben, amely lehetővé teszi, hogy azok ezekkel az uniós információs rendszerekkel egyidejűleg lekérdezhetők legyenek.

(11)  Az interoperabilitási elemeknek az EES-t, a VIS-t, az [ETIAS-t], az Eurodac-ot, a SIS-t és az [ECRIS-TCN rendszert] kell lefedniük. Emellett az Europol adataira csak olyan mértékben kell kiterjedniük, amely lehetővé teszi, hogy az érintett adatok ezekkel az uniós információs rendszerekkel egyidejűleg lekérdezhetők legyenek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A gyermekek és a veszélyeztetett személyek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményekkel és biztosítékokkal, valamint a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogaikkal. Az interoperabilitási elemeket úgy kell megtervezni, hogy azok különös figyelmet fordítsanak a gyermekek védelmére, és biztosítsák jogaik, valamint integritásuk teljes körű védelmét.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az európai keresőportált (EKP) annak érdekében kell létrehozni, hogy technikailag megkönnyítse a tagállami hatóságok és az uniós szervek azon lehetőségét, hogy gyors, zökkenőmentes, hatékony, szisztematikus és ellenőrzött módon férjenek hozzá az uniós információs rendszerekhez, az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz, hogy feladataikat a hozzáférési jogosultságaikkal összhangban el tudják látni, valamint, hogy elősegítse a határregisztrációs rendszer, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS, az [ECRIS-TCN rendszer] és az Europol adatbázisok célkitűzéseinek megvalósulását. Az európai keresőportál rendeltetése, hogy az uniós információs rendszerek, valamint az Europol adatai és az Interpol adatbázisai egyidejű lekérdezésének lehetővé tétele révén egyedüli lekérdezési pontként vagy „üzenetközvetítőként” szolgáljon a különböző központi rendszerek kereséséhez és a szükséges információk zökkenőmentes lehívásához, az alapul szolgáló rendszerek hozzáférési és adatvédelmi követelményeinek teljes körű tiszteletben tartása mellett.

(13)  Az EKP-t annak érdekében kell létrehozni, hogy technikailag megkönnyítse a felhatalmazott tagállami hatóságok és az uniós ügynökségek azon lehetőségét, hogy ellenőrzött módon férjenek hozzá a vonatkozó uniós információs rendszerekhez, az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz – amennyiben ez feladataik hozzáférési jogosultságaikkal összhangban történő ellátásához szükséges –, valamint hogy elősegítse az EES, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS, az [ECRIS-TCN] és az Europol adatbázisok célkitűzéseinek megvalósulását. Az EKP rendeltetése, hogy az uniós információs rendszerek, valamint az Europol adatai és az Interpol adatbázisai egyidejű lekérdezésének lehetővé tétele révén egyedüli lekérdezési pontként vagy „üzenetközvetítőként” szolgáljon a különböző központi rendszerek kereséséhez és a szükséges információk zökkenőmentes lehívásához, az alapul szolgáló rendszerek hozzáférési és adatvédelmi követelményeinek teljes körű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének (Interpol) ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa (SLTD) lehetővé teszi a tagállamokban működő bűnüldöző szervek – a bevándorlási tisztviselőket és határőröket is ideértve – számára, hogy az úti okmányok érvényességét megállapítsák. Annak értékelése során például, hogy valamely, beutazási engedélyt kérelmező személy valószínűsíthetően illegálisan vándorol-e be, vagy biztonsági fenyegetést jelenthet-e, az [ETIAS] lekérdezést végez az SLTD-ben és az Interpol-körözésben megjelölt úti okmányok adatbázisában (TDAWN). A centralizált európai keresőportálnak (EKP) lehetővé kell tennie az SLTD és a TDAWN adatbázisok lekérdezését az egyének személyazonosító adatainak felhasználásával. A személyes adatoknak az Unióból az Interpol részére az EKP-n keresztül történő továbbítására az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet53 V. fejezetében szereplő, a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó rendelkezéseket, vagy az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv54 V. fejezetét átültető nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni. Ez nem sértheti a 2005/69/IB tanácsi közös álláspontban55 és a 2007/533/IB tanácsi határozatban56 meghatározott különös szabályokat.

törölve

_________________

 

53 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

54 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

 

55 A Tanács 2005/69/IB közös álláspontja (2005. január 24.) egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről (HL L 27., 2005.1.29., 61. o.).

 

56 A Tanács 2007/533/IB határozata (2007. június 12.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).

 

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az uniós információs rendszerek gyors és szisztematikus használatának biztosítása érdekében az európai keresőportált (EKP) kell használni a közös személyazonosítóadat-tár, a határregisztrációs rendszer, a VIS, [az ETIAS], az Eurodac és [az ECRIS-TCN rendszer] lekérdezésére. Azonban továbbra is fenn kell tartani a különböző uniós információs rendszerekhez való nemzeti csatlakozást a technikai problémák esetére. Az EKP-t az uniós szerveknek is használniuk kell a központi SIS-nek a hozzáférési jogosultságaikkal összhangban és feladataik ellátása érdekében történő lekérdezése céljából. Az EKP további eszközt jelent a központi SIS, az Europol adatok és az Interpol rendszereinek lekérdezéséhez, kiegészítve a meglévő célzott interfészeket.

(16)  Az érintett uniós információs rendszerek gyors és zökkenőmentes használatának biztosítása érdekében az EKP-t kell használni a közös személyazonosítóadat-tár, az EES, a VIS, az ETIAS, az Eurodac és [az ECRIS-TCN] lekérdezésére. Létre kell hozni egy központi uniós készenléti EKP-t, amely a fő EKP meghibásodása esetén annak valamennyi funkcióját hasonló teljesítménnyel el tudja látni. Azonban továbbra is fenn kell tartani a különböző érintett uniós információs rendszerekhez való nemzeti csatlakozást a technikai problémák esetére. Az EKP-t az uniós ügynökségeknek is használniuk kell a központi SIS-nek a hozzáférési jogosultságaikkal összhangban és feladataik ellátása érdekében történő lekérdezése céljából. Az EKP további eszközt jelent a központi SIS, az Europol adatok és az Interpol rendszereinek lekérdezéséhez, kiegészítve a meglévő célzott interfészeket.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A biometrikus adatok – például az ujjlenyomatok és arcképmások – egyediek, ezért a személyek azonosítása céljából sokkal megbízhatóbbak, mint az alfanumerikus adatok. A közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS) a megfelelő uniós információs rendszerek és az interoperabilitási elemek munkájának támogatását és megkönnyítését szolgáló technikai eszköz. A közös BMS fő célja, hogy megkönnyítse az esetlegesen különböző adatbázisokban nyilvántartott személyek azonosítását azáltal, hogy a különböző rendszerekben tárolt biometrikus adataikat összeveti, és ennek során az egyes alapul szolgáló rendszerekben található öt különböző összetevő helyett egyetlen egyedi technológiai összetevőre támaszkodik. A közös BMS azáltal, hogy az egyes alapul szolgáló rendszerekben található öt különböző összetevő helyett egyetlen egyedi technológiai összetevőre támaszkodik, növeli a biztonságot, valamint pénzügyi, karbantartási és működési előnyökkel jár. Valamennyi automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer, beleértve az Eurodachoz, a VIS-hez és a SIS-hez jelenleg használt rendszereket is, valódi biometrikus mintákból kivont jellegzetességekből összeállított biometrikus sablonokat használ. A közös BMS egyetlen helyszínen gyűjti össze és tárolja az összes ilyen biometrikus sablont, ezáltal megkönnyíti a biometrikus adatokat használó rendszerek közötti összehasonlításokat, és lehetővé teszi az EU központi rendszereinek méretgazdaságos fejlesztését és fenntartását.

(17)  A biometrikus adatok – amelyek e rendelet keretein belül kizárólag az ujjlenyomatokra és arcképmásokra, ellenben a tenyérlenyomatokra nem terjednek ki – egyediek, ezért a személyek azonosítása céljából sokkal megbízhatóbbak, mint az alfanumerikus adatok. A biometrikus adatok azonban érzékeny személyes adatnak minősülnek. E rendeletben ezért meg kell határozni az ilyen adatok – kizárólag az érintett személyek azonosítása céljából megengedett – kezelésének alapjait és az arra vonatkozó biztosítékokat. A közös BMS a megfelelő uniós információs rendszerek munkájának, az Europol-adatok és az egyéb interoperabilitási elemek hatékony használatának támogatását és megkönnyítését szolgáló technikai eszköz. A közös BMS-nek az EES, a VIS, a SIS, az Eurodac és az [ECRIS-TCN] automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereit kell felváltania, a biometrikus adatok vagy biometrikus sablonok tárolásának megkettőzése nélkül. A közös BMS fő célja, hogy megkönnyítse az esetlegesen különböző adatbázisokban nyilvántartott személyek azonosítását azáltal, hogy a különböző rendszerekben tárolt biometrikus adataikat összeveti, és ennek során az egyes alapul szolgáló rendszerekben található öt különböző összetevő helyett egyetlen egyedi technológiai összetevőre támaszkodik. A közös BMS azáltal, hogy az egyes alapul szolgáló rendszerekben található öt különböző összetevő helyett egyetlen egyedi technológiai összetevőre támaszkodik, növeli a biztonságot, valamint pénzügyi, karbantartási és működési előnyökkel jár. Valamennyi automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer, beleértve az Eurodachoz, a VIS-hez és a SIS-hez jelenleg használt rendszereket is, valódi biometrikus mintákból kivont jellegzetességekből összeállított biometrikus sablonokat használ. A közös BMS egyetlen helyszínen gyűjti össze és tárolja az összes ilyen biometrikus sablont – logikusan különválasztva azon információs rendszerek szerint, amelyekből az adatok származnak –, ezáltal megkönnyíti a biometrikus sablont használó rendszerek közötti összehasonlításokat, és lehetővé teszi az Unió központi rendszereinek méretgazdaságos fejlesztését és fenntartását.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A közöst BMS-ben tárolt, valódi biometrikus mintákból kivont jellegzetességekből összeállított biometrikus sablonokat olyan módon kell kinyerni, hogy a folyamat visszaállítása ne legyen lehetséges. Azaz a biometrikus sablonokat biometrikus adatokból kell kinyerni, de ugyanazokat a biometrikus adatokat ne lehessen kinyerni a biometrikus sablonokból.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A biometrikus adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek. E rendeletben meg kell határozni az ilyen adatok – kizárólag az érintett személyek azonosítása céljából megengedett – kezelésének jogalapját és az arra vonatkozó biztosítékokat.

törölve

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet57 és a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 [az ETIAS-rendelet] által az Unió határainak igazgatására létrehozott rendszerek, [az Eurodac-rendelet] által a nemzetközi védelmet kérelmező személyek azonosítása és az irreguláris migráció elleni küzdelem céljából létrehozott rendszer, valamint [az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendelet] által létrehozott rendszer hatékony működéséhez szükséges, hogy pontosan azonosíthatók legyenek azok a harmadik országbeli állampolgárok, akiknek személyes adatait e rendszerekben tárolják.

(19)  Az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet57 és a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet58 [az ETIAS-rendelet] által az Unió határainak igazgatására létrehozott rendszerek, [az Eurodac-rendelet] által a nemzetközi védelmet kérelmező személyek azonosítása és az irreguláris migráció elleni küzdelem céljából létrehozott rendszer, valamint [az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendelet] által létrehozott rendszer megkívánják, hogy pontosan azonosíthatók legyenek azok a harmadik országbeli állampolgárok, akiknek személyes adatait e rendszerekben tárolják.

_________________

_________________

57 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327, 2017.12.9., 20. o.).

57 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327, 2017.12.9., 20. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

Indokolás

Nyelvi módosítás

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A közös személyazonosítóadat-tár (CIR) a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban és az [ECRIS-TCN rendszerben] nyilvántartott harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító és biometrikus adatait tartalmazó közös adattárként szolgál az ilyen adatokat tároló rendszerek közös komponenseként, és lehetővé teszi azok lekérdezését.

(25)  A CIR az EES-ben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban és az [ECRIS-TCN-ben] nyilvántartott harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító és biometrikus adatait tartalmazó közös adattárként szolgál az ilyen adatokat tároló rendszerek közös komponenseként, és lehetővé teszi azok lekérdezését. Létre kell hozni egy központi uniós készenléti CIR-t, amely a fő CIR meghibásodása esetén annak valamennyi funkcióját hasonló teljesítménnyel el tudja látni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Egy adott személy helyes azonosításának biztosítása érdekében lehetővé kell tenni az irreguláris migráció megelőzése és az ellene folytatott küzdelem tekintetében illetékes tagállami hatóságok és az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkének (7) bekezdése szerinti illetékes hatóságok számára a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) lekérdezését az adott személy személyazonosságának ellenőrzése során vett biometrikus adatokkal.

(27)  Amennyiben egy tagállami rendőri hatóság nem tud azonosítani egy személyt az általa átadott úti okmány vagy személyes adatok felhasználásával végzett CIR-lekérdezés alapján, vagy amennyiben kétség merül fel az úti okmány hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően, vagy ha az érintett személy nem tud vagy nem akar együttműködni, a személy helyes azonosításának elősegítése érdekében lehetővé kell tenni a nemzeti jogban előírt szabályok és eljárások szerint az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkének (7) bekezdése szerinti illetékes tagállami hatóságok számára a CIR lekérdezését az adott személy személyazonosságának ellenőrzése során vett biometrikus adatokkal, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy fizikailag jelen van az ilyen ellenőrzés során.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Amennyiben a személy biometrikus adatai nem használhatók, vagy ha az ilyen adatokkal történő lekérdezés sikertelen, a lekérdezést az adott személy személyazonosító adataival illetve az úti okmány adataival együttesen kell elvégezni. Amennyiben a lekérdezés azt jelzi, hogy a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) tartalmaz az adott személyre vonatkozó adatokat, a tagállami hatóságok számára annak megjelölése nélkül kell hozzáférést biztosítani e személy CIR-ben tárolt személyazonosító adataihoz, hogy ezek az adatok melyik uniós információs rendszerben találhatók.

törölve

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A jelen rendelet ezen túlmenően új lehetőséget teremt a tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságai és az Europol számára a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban] vagy az Eurodac-ban található, a személyazonosító adatoktól eltérő adatokhoz való egyszerűbb hozzáférésre is. Az e rendszerekben tárolt adatok, ideértve a személyazonosító adatoktól eltérő adatokat is, konkrét esetekben szükségesek lehetnek a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához és büntetőeljárás alá vonásához.

(30)  A jelen rendelet ezen túlmenően új lehetőséget teremt a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol számára az EES-ben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban] vagy az Eurodac-ban található, a személyazonosító adatoktól eltérő adatokhoz való egyszerűbb hozzáférésre is. Az e rendszerekben tárolt adatok, ideértve a személyazonosító adatoktól eltérő adatokat is, konkrét esetekben szükségesek lehetnek a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához és büntetőeljárás alá vonásához, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a konzultáció jelentősen hozzájárulna a szóban forgó bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az ilyen bűncselekmények elkövetője vagy áldozata a harmadik országbeli állampolgárok azon kategóriájába tartozik, akiknek az adatait az EES-ben, a VIS-ben, az ETIAS-ban és az Eurodac-ban tárolják. Ilyen egyszerűbb hozzáférést azt követően fognak biztosítani, hogy előzetesen keresést végeztek a nemzeti adatbázisokban és a 2008/615/IB tanácsi határozat1a szerint a többi tagállam automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereiben lekérdezést indítottak.

 

__________________

 

1a A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az uniós információs rendszerekben található, a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében szükséges, a személyek személyazonosságának ellenőrzése során nyert biometrikus adatok felhasználásával szerzett, a közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) megtalálható vonatkozó személyazonosító adatoktól eltérő adatokhoz való teljes körű hozzáférést továbbra is a vonatkozó jogi eszközök rendelkezései szabályozzák. A kijelölt bűnüldöző hatóságok és az Europol nem tudják előre, hogy az uniós információs rendszerek közül melyik tartalmazza az általuk vizsgálandó személyek adatait. Ez gyakran késedelmet és hatékonysági problémákat eredményez a feladataik ellátása során. A kijelölt hatóság által engedélyezett végfelhasználók számára ezért lehetővé kell tenni annak megismerését, hogy melyik uniós információs rendszer tartalmazza a bevitt lekérdezésnek megfelelő adatokat. Ennek megfelelően a rendszerben elért találat automatizált ellenőrzését követően az érintett rendszer megjelölésre kerülne (úgynevezett „találat-megjelölése” funkció).

(31)  Az uniós információs rendszerekben található, a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében szükséges, a személyek személyazonosságának ellenőrzése során nyert biometrikus adatok felhasználásával szerzett, a CIR-ben megtalálható vonatkozó személyazonosító adatoktól eltérő adatokhoz való teljes körű hozzáférést továbbra is a vonatkozó jogi eszközök rendelkezései szabályozzák. A kijelölt hatóságok és az Europol nem tudják előre, hogy az uniós információs rendszerek közül melyik tartalmazza az általuk vizsgálandó személyek adatait. Ez gyakran késedelmet és hatékonysági problémákat eredményez a feladataik ellátása során. A kijelölt hatóság által engedélyezett végfelhasználók számára ezért lehetővé kell tenni annak megismerését, hogy melyik uniós információs rendszer tartalmazza a bevitt lekérdezésnek megfelelő adatokat. Ennek megfelelően a rendszerben elért találat automatizált ellenőrzését követően az érintett rendszer megjelölésre kerülne (úgynevezett „találat/nincs találat” funkció) azután, hogy a nemzeti adatbázisokon belül elvégezték a szükséges ellenőrzéseket, és a többi tagállam automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereiben a 2008/615/IB határozat alapján elindították a lekérdezést.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A közös személyazonosítóadat-tárnak (CIR) a tagállami hatóságok és az Europol általi, találat-megjelölés típusú választ eredményező lekérdezése – amely válasz arra utal, hogy az adat szerepel a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban] vagy az Eurodac-ban – a személyes adatok automatizált kezelését teszi szükségessé. A találat megjelölés nem fedné fel az érintett egyén személyes adatait, csak arra utalna, hogy bizonyos adatait tárolja valamelyik rendszer. A jogosult végfelhasználó pusztán a találat-megjelölés alapján nem hozhatna elmarasztaló határozatot az érintett személyre vonatkozóan. A találat megjelölés végfelhasználója általi hozzáférés ezért nagyon korlátozott hatással lenne az érintett egyén személyes adatainak védelméhez való jogra, míg a kijelölt hatóság és az Europol számára lehetővé kellene tenni, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmeiket hatékonyabban, közvetlenül ahhoz a rendszerhez intézzék, amelyet a személyes adatokat tartalmazó rendszerként jelöltek meg.

(33)  A CIR tagállami hatóságok és Europol általi, találat-megjelölés típusú választ eredményező lekérdezése – amely válasz arra utal, hogy az adat szerepel az EES-ben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban] vagy az Eurodac-ban – a személyes adatok automatizált kezelését teszi szükségessé. A találat megjelölés csak az érintett egyén személyes adatait fedheti fel – annak jelzésén kívül, hogy valamelyik rendszer tárolja bizonyos adatait –, feltéve, hogy a keresést végző hatóság rendelkezik hozzáféréssel az adott rendszerhez. A jogosult végfelhasználó pusztán a találat-megjelölés alapján nem hozhatna elmarasztaló határozatot az érintett személyre vonatkozóan, és a találat megjelölést az érintett hatóságok csak annak eldöntésére használhatnák, hogy melyik adatbázisban végezzenek lekérdezést. A találat megjelölés végfelhasználója általi hozzáférés ezért nagyon korlátozott hatással lenne az érintett egyén személyes adatainak védelméhez való jogra, míg a kijelölt hatóság és az Europol számára lehetővé kellene tenni, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmeiket hatékonyabban, közvetlenül ahhoz a rendszerhez intézzék, amelyet a személyes adatokat tartalmazó rendszerként jelöltek meg.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A kétlépcsős adatbetekintési megközelítés különösen értékes azokban az esetekben, amikor a terrorista bűncselekmény vagy más súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy feltételezett sértettje ismeretlen. Ezekben az esetekben a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) egyetlen keresés elvégzésével lehetővé teszi annak az információs rendszernek az azonosítását, amelyikben a személy ismert. Azáltal, hogy az ilyen esetekben kötelezővé válik a bűnüldözési célú hozzáférésre irányuló ezen új megközelítés alkalmazása, a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban] és az Eurodacban tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés a nélkül történhet meg, hogy a nemzeti adatbázisokban, valamint a többi tagállam automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereiben a 2008/615/IB határozat szerinti előzetes keresést kellene indítani. Az előzetes keresés elve a gyakorlatban korlátozza a tagállami hatóságok azon lehetőségét, hogy indokolt bűnüldözési célokból lekérdezzék a rendszereket, és ezáltal a szükséges információk feltárása tekintetében elszalasztott lehetőségeket eredményezhet. A nemzeti adatbázisokban történő előzetes keresés, valamint a többi tagállam automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereiben történő, a 2008/615/IB határozat szerinti előzetes keresés követelményének alkalmazása csak akkor szüntethető meg, ha a bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó, a CIR-en keresztül történő kétlépcsős megközelítés révén megvalósuló alternatív biztosíték működésbe lép.

(34)  A kétlépcsős adatbetekintési megközelítés különösen értékes azokban az esetekben, amikor a terrorista bűncselekmény vagy más súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy feltételezett sértettje ismeretlen. Ezekben az esetekben a CIR egyetlen lekérdezés elvégzésével lehetővé teszi az érintett kijelölt hatóság számára annak az információs rendszernek az azonosítását, amelyikben a személy ismert, azt követően, hogy a nemzeti adatbázisokban elvégezték a szükséges ellenőrzéseket, valamint a terrorista bűncselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének vagy kivizsgálásnak indokolt céljaiból a többi tagállam automatikus ujjnyomat-azonosító rendszereiben történő, a 2008/615/IB határozat szerinti lekérdezést már elindították.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az uniós információs rendszerek céljai elérését megakadályozza, hogy az e rendszereket használó hatóságoknak jelenleg nem áll módjukban kellően megbízhatóan ellenőrizni azon harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságát, akiknek adatait különböző rendszerekben tárolják. Ez arra a tényre vezethető vissza, hogy egy adott önálló rendszerben tárolt személyazonosító adatok csalárdak, helytelenek vagy hiányosak lehetnek, és jelenleg nincs lehetőség arra, hogy az ilyen csalárd, helytelen vagy hiányos személyazonosító adatok más rendszerben tárolt adatokkal történő összehasonlítás révén kiszűrhetők legyenek. E helyzet orvoslása érdekében egy olyan uniós szintű technikai eszközt kell létrehozni, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok e célokból történő pontos azonosítását.

(36)  Az uniós információs rendszerek céljainak jobb megvalósítása érdekében az e rendszereket használó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy kellően megbízhatóan tudják ellenőrizni azon harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságát, akiknek adatait különböző rendszerekben tárolják. Egy adott önálló rendszerben tárolt személyazonosító adatok helytelenek, hiányosak vagy csalárdak lehetnek, és jelenleg nincs mód arra, hogy észleljék a helytelen, hiányos vagy csalárd személyazonosító adatokat a más rendszerben tárolt adatokkal történő összehasonlítás révén. E helyzet orvoslása érdekében egy olyan uniós szintű technikai eszközt kell létrehozni, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok e célokból történő pontos azonosítását.

Indokolás

Az uniós információs rendszerekben található csalárd személyazonosító adatokra vonatkozó statisztikák önmagukban hiányosak. A helytelen és hiányos adatok problémája azonban jól ismert, ahogy azt az Európai Alapjogi Ügynökség az interoperabilitásról szóló véleményében is megállapította (49. oldal).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A többszörös személyazonosságot felismerő rendszernek (MID) a különböző uniós információs rendszerekben található adatok között kapcsolatokat kell létrehoznia és tárolnia a többszörös személyazonosságok felderítése érdekében, a jóhiszemű utazók személyazonosság-ellenőrzésének megkönnyítése és a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem kettős célját követve. A MID csak olyan egyének közötti kapcsolatokat tartalmazhat, akik egynél több uniós információs rendszerben szerepelnek, szigorúan azokra az adatokra korlátozva, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy egy adott személy különböző személyazonosító adatokkal jogszerűen vagy jogellenesen van-e különböző rendszerekben nyilvántartásba véve, vagy annak tisztázásához szükségesek, hogy két, hasonló személyazonosító adatokkal rendelkező személy esetében nem lehet szó ugyanarról a személyről. Az egyéni fájloknak az egyes rendszerek közötti összekapcsolása céljából az európai keresőportálon (EKP) és a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatáson (közös BMS) keresztül történő adatkezelést a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani, ezért annak a többszörös személyazonosság felismerésére kell korlátozódnia abban a pillanatban, amikor a közös személyazonosítóadat-tárban és a SIS-ben szereplő információs rendszerek valamelyikébe új adatot visznek be. A többszörös személyazonosságot felismerő rendszernek biztosítékokat kell tartalmaznia az olyan személyekkel szembeni esetleges hátrányos megkülönböztetéssel vagy kedvezőtlen döntéshozatallal szemben, akik jogszerűen rendelkeznek több személyazonossággal.

(37)  A MID-nek a különböző uniós információs rendszerekben található adatok között kapcsolatokat kell létrehoznia és tárolnia a többszörös személyazonosságok felderítése érdekében, a jóhiszemű utazók személyazonosság-ellenőrzésének megkönnyítése és a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem kettős célját követve. E kapcsolatok létrehozása az (EU) 2016/679 rendeletben és az (EU) 2016/680 irányelvben említett automatizált döntéshozatalnak minősül, és ezért az érintett személyek irányába átláthatóság szükséges, továbbá alkalmazni kell a szükséges biztosítékokat az uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban. A MID csak olyan egyének közötti kapcsolatokat tartalmazhat, akik egynél több uniós információs rendszerben szerepelnek, szigorúan azokra az adatokra korlátozva, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy egy adott személy különböző személyazonosító adatokkal jogszerűen vagy jogellenesen van-e különböző rendszerekben nyilvántartásba véve, vagy annak tisztázásához szükségesek, hogy két, hasonló személyazonosító adatokkal rendelkező személy esetében nem lehet szó ugyanarról a személyről. Az egyéni fájloknak az egyes rendszerek és az Europol adatbázisa közötti összekapcsolása céljából az EKP-n és a közös BMS-en keresztül történő adatkezelést a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani, ezért annak a többszörös személyazonosság felismerésére kell korlátozódnia abban a pillanatban, amikor a közös személyazonosítóadat-tárban és a SIS-ben szereplő uniós információs rendszerek valamelyikébe új adatot visznek be. A többszörös személyazonosságot felismerő rendszernek biztosítékokat kell tartalmaznia az olyan személyekkel szembeni esetleges hátrányos megkülönböztetéssel vagy kedvezőtlen döntéshozatallal szemben, akik jogszerűen rendelkeznek több személyazonossággal.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) vagy a SIS-ben található uniós információs rendszerek legalább egyikéhez hozzáféréssel rendelkező tagállami hatóságok és uniós szervek hozzáférését a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerhez (MID) az ún. vörös kapcsolatokra kell korlátozni, amikor az összekapcsolt adatok ugyanolyan biometrikus adatokat, de eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, és az eltérő személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megállapítása szerint jogellenesen utalnak ugyanarra a személyre, vagy ha az összekapcsolt adatok hasonló személyazonossági adatokat tartalmaznak, és az eltérő személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megállapítása szerint jogellenesen utalnak ugyanarra a személyre. Ha az összekapcsolt személyazonosító adatok nem hasonlóak, sárga kapcsolatot kell létrehozni, és manuális ellenőrzést kell végezni annak érdekében, hogy a kapcsolatot meg lehessen erősíteni, vagy a színt megfelelően módosítani lehessen.

(41)  A CIR-ben vagy a SIS-ben található uniós információs rendszerek legalább egyikéhez hozzáféréssel rendelkező tagállami hatóságok és uniós szervek hozzáférését a MID-hez a vörös kapcsolatokra kell korlátozni, amikor az összekapcsolt adatok ugyanolyan biometrikus adatokat, de eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, és az eltérő személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megállapítása szerint indokolatlanul utalnak ugyanarra a személyre, vagy ha az összekapcsolt adatok hasonló személyazonossági adatokat tartalmaznak, és az eltérő személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megállapítása szerint indokolatlanul utalnak ugyanarra a személyre. Ha az összekapcsolt személyazonosító adatok nem hasonlóak, sárga kapcsolatot kell létrehozni, és manuális ellenőrzést kell végezni annak érdekében, hogy a kapcsolatot meg lehessen erősíteni, vagy a színt megfelelően módosítani lehessen.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43a)  Az eu-LISA oly módon fejleszti ki és kezeli az összes átjárhatósági alkotóelemet, hogy biztosítsa a gyors, zökkenőmentes, hatékony, ellenőrzött hozzáférést és ezen elemek teljes körű rendelkezésre állását, a tagállami hatóságok operatív igényeinek megfelelő válaszidővel.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az eu-LISA-nak az adatminőség ellenőrzésére irányuló, automatizált mechanizmusokat és az adatminőségre vonatkozó közös mutatókat kell létrehoznia. Az eu-LISA felelősségi körébe kell hogy tartozzon egy központi adatminőség-ellenőrzési kapacitás kiépítése, valamint rendszeres adatelemzési jelentések készítése az uniós információs rendszerek tagállamok általi végrehajtásának és alkalmazásának javítása érdekében. A közös minőségi mutatóknak tartalmazniuk kell az uniós információs rendszerekben vagy az interoperabilitási elemekben szereplő adatok tárolására vonatkozó minőségi minimumkövetelményeket. Az ilyen adatminőségi előírások célja az uniós információs rendszerekbe és az interoperabilitási elemekbe történő helytelen vagy következetlen adatbevitel automatikus azonosítása annak érdekében, hogy az adatbevitelt végző tagállam képes legyen ellenőrizni az adatokat és szükség esetén korrekciós intézkedéseket alkalmazni.

(44)  Az eu-LISA-nak az adatminőség ellenőrzésére irányuló, automatizált mechanizmusokat és az adatminőségre vonatkozó közös mutatókat kell létrehoznia. Az eu-LISA-nak automatikus és azonnali figyelmeztetéseket kell küldenie az adatokat rögzítő hatóságnak, ha nem teljesülnek az adatminőségre vonatkozó minimum-előírások. Az eu-LISA felelősségi körébe kell hogy tartozzon egy központi adatminőség-ellenőrzési kapacitás kiépítése, valamint rendszeres adatelemzési jelentések készítése az uniós információs rendszerek tagállamok általi végrehajtásának és alkalmazásának javítása érdekében. A közös minőségi mutatóknak tartalmazniuk kell az uniós információs rendszerekben vagy az interoperabilitási elemekben szereplő adatok tárolására vonatkozó minőségi minimumkövetelményeket. Az ilyen adatminőségi előírások célja az uniós információs rendszerekbe és az interoperabilitási elemekbe történő helytelen vagy következetlen adatbevitel automatikus azonosítása annak érdekében, hogy az adatbevitelt végző tagállam képes legyen ellenőrizni az adatokat és szükség esetén korrekciós intézkedéseket alkalmazni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Az egységes üzenetformátumon (UMF) belül meg kell határozni a bel- és igazságügy területén működő információs rendszerek, hatóságok és/vagy szervezetek közötti strukturált, határokon átnyúló információcserére vonatkozó normákat. Az UMF-nek közös kifejezéseket és logikai struktúrákat kell meghatároznia a kölcsönös információcsere körében szereplő adatok vonatkozásában az interoperabilitás megkönnyítése céljából, a cserélt tartalmak következetes és szemantikailag egyenértékű módon történő létrehozásának és olvasásának lehetővé tétele által.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Létre kell hozni a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS), amely rendszerek közötti statisztikai adatokat és elemzési jelentéseket készít szakpolitikai, működési és adatminőségi célokból. Az eu-LISA-nak kell létrehoznia, bevezetnie és technikai helyszínein üzemeltetnie a CRRS-t, amely a fent említett rendszerekből származó névtelen statisztikai adatokból, a közös személyazonosítóadat-tárból, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerből és a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásból áll. A CRRS-ben szereplő adatok nem tehetik lehetővé az egyének azonosítását. Az eu-LISA-nak anonimizálnia kell az adatokat, és az ilyen névtelen adatokat kellene a CRRS-ben rögzítenie. Az adatok anonimizálásának folyamatát automatizálni kell, és az eu-LISA személyzete nem kaphat közvetlen hozzáférést az uniós információs rendszerekben vagy az interoperabilitási elemekben tárolt személyes adatokhoz.

(47)  Létre kell hozni a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS), amely rendszerek közötti statisztikai adatokat és elemzési jelentéseket készít szakpolitikai, működési és adatminőségi célokból az alapul szolgáló rendszerek célkitűzéseivel összhangban és vonatkozó jogalapjuknak megfelelően. Az eu-LISA-nak kell létrehoznia, bevezetnie és technikai helyszínein üzemeltetnie a CRRS-t, amely a fent említett rendszerekből származó névtelen statisztikai adatokból, a CIR-ből, a MID-ből és a közös BMS-ből áll. A CRRS-ben szereplő adatok nem tehetik lehetővé az egyének azonosítását. Az eu-LISA-nak azonnal anonimizálnia kell az adatokat, és csak ilyen névtelen adatokat rögzíthet a CRRS-ben. Az adatok anonimizálásának folyamatát automatizálni kell, és az eu-LISA személyzete nem kaphat közvetlen hozzáférést az uniós információs rendszerekben vagy az interoperabilitási elemekben tárolt személyes adatokhoz.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A személyes adatoknak a nemzeti hatóságok által a jelen rendelet alapján történő kezelésére alkalmazni kell az (EU) 2016/679 rendeletet, kivéve, ha az adatkezelés a tagállamok kijelölt hatóságai vagy központi hozzáférési pontjai végzik terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából történik, amennyiben az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó.

(48)  A személyes adatoknak a nemzeti hatóságok által a jelen rendelet alapján történő kezelésére alkalmazni kell az (EU) 2016/679 rendeletet, kivéve, ha az adatkezelés a tagállamok kijelölt hatóságai vagy központi hozzáférési pontjai végzik terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából történik, amely esetben az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  A személyes adatok tagállamok általi kezelésének jogszerűségét az [(EU) 2016/679 rendelettel] összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük, a 45/2001/EK rendeletben meghatározott európai adatvédelmi biztosnak pedig felügyelnie kell az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tevékenységét. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük egymással az interoperabilitási elemek által történő adatkezelés nyomon követése során.

(51)  A személyes adatok tagállamok általi kezelésének jogszerűségét az (EU) 2016/679 rendelettel vagy az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságoknak kell felügyelniük, a 45/2001/EK rendeletben meghatározott európai adatvédelmi biztosnak pedig felügyelnie kell az uniós intézményeknek és szerveknek a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tevékenységét. Az európai adatvédelmi biztosnak és a felügyeleti hatóságoknak együtt kell működniük egymással az adatkezelés nyomon követése során. 

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  „(...) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációt folytattak; a biztos […]-án/-én nyilvánított véleményt.

(52)  Az európai adatvédelmi biztossal való konzultáció a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént, és a biztos 2018. április 16-án nyilvánított véleményt.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A titoktartás tekintetében a SIS-sel kapcsolatban alkalmazott és tevékenykedő tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(53)  A titoktartás tekintetében a valamely átjárhatósági alkotóelem révén beszerzett adatokkal kapcsolatban alkalmazott és tevékenykedő tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Az e rendeletben előírt interoperabilitási elemek alkalmazása hatással lesz a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzések módjára. Ezeket a hatásokat az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet61 meglévő szabályainak és az interoperabilitásra vonatkozóan e rendeletben előírt szabályok együttes alkalmazása fogja eredményezni.

(55)  Az e rendeletben előírt interoperabilitási elemek alkalmazása, valamint ezen elemeknek a meglévő nemzeti rendszerekbe és infrastruktúrákba történő integrálása hatással lesz a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzések módjára. Ezeket a hatásokat az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet61 meglévő szabályainak és az interoperabilitásra vonatkozóan e rendeletben előírt szabályok együttes alkalmazása fogja eredményezni.

_________________

_________________

61 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről, HL L 77., 2016.3.23., 1. o.

61 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről, HL L 77., 2016.3.23., 1. o.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59)  Ha a többszörös személyazonosságot felismerő rendszernek az európai keresőportálon (EKP) keresztül történő lekérdezése sárga kapcsolatot eredményez, vagy vörös kapcsolat meglétét jelzi, az elkülönített helyen történő ellenőrzést végző határőrnek lekérdezést kell végeznie a közös személyazonosítóadat-tárban vagy a Schengeni Információs Rendszerben, vagy mindkettőben, annak érdekében, hogy értékelje az ellenőrzött személyre vonatkozó információkat, manuálisan ellenőrizze az illető eltérő személyazonosságait, és szükség esetén módosítsa a kapcsolat színét.

(59)  Ha a MID-nek az EKP-n keresztül történő lekérdezése sárga kapcsolatot eredményez, vagy vörös kapcsolat meglétét jelzi, a határőrnek lekérdezést kell végeznie a CIR-ben vagy a SIS-ben, vagy mindkettőben, annak érdekében, hogy értékelje az ellenőrzött személyre vonatkozó információkat, manuálisan ellenőrizze az illető eltérő személyazonosságait, és szükség esetén módosítsa a kapcsolat színét.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(61)  Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és az uniós szervek alkalmazkodni tudjanak az európai keresőportál (EKP) használatára vonatkozó új követelményekhez, átmeneti időszakot kell biztosítani. Hasonlóképpen, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer (MID) koherens és optimális működésének lehetővé tétele érdekében annak megkezdésére vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell megállapítani.

(61)  Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és az uniós szervek alkalmazkodni tudjanak az EKP használatára vonatkozó új követelményekhez, átmeneti időszakot kell biztosítani, amelynek többek között képzési programokat is tartalmaznia kell a végfelhasználók számára annak érdekében, hogy az új eszközöket teljes mértékben ki lehessen használni. Hasonlóképpen, a MID koherens és optimális működésének lehetővé tétele érdekében annak megkezdésére vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell megállapítani.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(62)  Az interoperabilitási elemek kifejlesztésének a jelenlegi többéves pénzügyi keretben prognosztizált költségei alacsonyabbak, mint az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet61 szerinti intelligens határellenőrzésre elkülönített költségvetés fennmaradó összege. Ennek megfelelően, az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjával összhangban, e rendeletnek át kell csoportosítania a külső határokon a migrációs áramlások kezelését támogató informatikai rendszerek fejlesztésére jelenleg elkülönített összeget.

(62)  Az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a külső határokon a migrációs áramlások kezelését támogató informatikai rendszerek fejlesztésére elkülönített költségvetés fennmaradó összegét át kellene csoportosítani e rendelethez61 az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően.

 

Az eu-LISA-nak továbbá törekednie kell arra, hogy a költségeket a minimális szinten tartsa, valamint azonosítsa és végrehajtsa a leginkább költséghatékony megoldásokat.

_________________

_________________

62 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

62 Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

Indokolás

A tervezett költségek gyakran nem tükrözik a valós költségeket. Ami biztosan állítható ebben a szakaszban az az, hogy az 515/2014/EU rendelet keretében fennmaradó és rendelkezésre álló összeget erre a rendeletre kell átcsoportosítani.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

62 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(62a)  Helyénvaló lenne, hogy a Bizottság az interoperabilitási elemek fejlesztési szakaszában értékelje, hogy a külső határokon szükség van-e a tagállamok nemzeti rendszerei és infrastruktúrája további összehangolására, valamint ajánlásokat terjesszen elő. Az ajánlásoknak egy hatásvizsgálatot és egy, az uniós költségvetést érintő költségekre vonatkozó értékelést is magukban kell foglalniuk.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(63)  E rendelet egyes részletes technikai vonatkozásainak kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az európai keresőportál (EKP) felhasználóinak profilja, valamint az EKP révén kapott válaszok tartalma és formátuma tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak63 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden dokumentumot a tagállami szakértőkkel egyidejűleg kell kézhez kapnia, és szakértőiknek rendszeresen részt kell venniük a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(63)  E rendelet egyes részletes technikai vonatkozásainak kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az európai keresőportál (EKP) felhasználóinak profilja, az EKP révén kapott válaszok tartalma és formátuma tekintetében, azon esetek meghatározására irányuló eljárások tekintetében, ahol a személyazonosító adatok azonosnak vagy hasonlónak tekinthetők, valamint a CRRS működésére vonatkozó szabályokat illetően, beleértve a személyes adatok kezelésének speciális biztosítékait és az adattárra alkalmazandó biztonsági szabályokat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak63 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden dokumentumot a tagállami szakértőkkel egyidejűleg kell kézhez kapnia, és szakértőiknek rendszeresen részt kell venniük a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________

_________________

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.HUN.

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.HUN.

Indokolás

A személyazonosító adatokkal és a CRRS-sel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó kiegészítő elemek e rendelet egyes nem lényeges elemeinek kiegészítéséül szolgálnak, és mint ilyenek, felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(64)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy részletes szabályokat fogadjon el: az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokra, eljárásokra és mutatókra; az egységes üzenetformátumra vonatkozó szabvány kidolgozására; a hasonló személyazonosságok megállapítására szolgáló eljárásokra; a jelentések és statisztikák központi adattárának működésére; valamint a biztonsági események esetén irányadó együttműködési eljárásra vonatkozóan. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek64 megfelelően kell gyakorolni.

(64)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy részletes szabályokat fogadjon el: az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokra, eljárásokra és mutatókra; az egységes üzenetformátumra vonatkozó szabvány kidolgozására; valamint a biztonsági események esetén irányadó együttműködési eljárásra vonatkozóan. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek64 megfelelően kell gyakorolni.

_________________

_________________

64 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

64 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Indokolás

A korábbi módosítással való összhang érdekében benyújtott módosítás.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(65a)  Mivel az interoperabilitási elemek jelentős mennyiségű különleges személyes adat kezelésével járnak, fontos, hogy azok a személyek, akiknek az adatait a szóban forgó interoperabilitási elemeken keresztül kezelik, érintettként hatékonyan tudják gyakorolni az (EU) 2016/679 rendeletben, az (EU) 2016/680 irányelvben és a 45/2001/EK rendeletben rögzített jogaikat. E tekintetben hasonlóan ahhoz, ahogy a tagállami hatóságok számára egy egységes portál biztosított az uniós információs rendszerben végzett keresésekhez, az érintettek számára is biztosítani kell egy egységes webes szolgáltatást, amelyen keresztül gyakorolhatják a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jogukat. Az eu-LISA-nak kell létrehoznia és technikai helyszínein üzemeltetnie ezt a webes szolgáltatást. Mivel az eu-LISA nem felel a személyes adatok beviteléért vagy a személyazonosságok ellenőrzéséért, az érintettek általi kéréseket a webszolgáltatáson keresztül továbbítani kell vagy az eltérő személyazonosságok manuális ellenőrzésért felelős tagállamhoz vagy az adatok alapul szolgáló információs rendszerbe való beviteléért felelős tagállamhoz.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

65 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(65b)  Az emberi jogok európai egyezménye 8. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való jog gyakorlásába csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhatnak be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges, továbbá e beavatkozásnak jogszerű célt kell szolgálnia, valamint szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Indokolás

A személyes adatok védelméhez való jogot és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot az uniós jog (általános adatvédelmi rendelet) és az EU legmagasabb szintű emberi jogi eszközei egyaránt rögzítik. Mivel ez a szabályozás a személyes adatokkal és az egyének magánéletének védelmével egyaránt foglalkozik, elengedhetetlen, hogy a jogszabály preambulumbekezdései mindkét eszközt tükrözzék.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

65 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(65c)  Az adatvédelem egyik legfőbb elve az adattakarékosság, ahogy arra az (EU) 2016/679 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja is rávilágít, amelynek értelmében a személyes adatok kezelésének az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükségesre kell korlátozódnia.

 

 

 

 

Indokolás

A személyes adatok védelméhez való jogot és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot az uniós jog (általános adatvédelmi rendelet) és az EU legmagasabb szintű emberi jogi eszközei egyaránt rögzítik. Mivel ez a szabályozás a személyes adatokkal és az egyének magánéletének védelmével egyaránt foglalkozik, elengedhetetlen, hogy a jogszabály preambulumbekezdései mindkét eszközt tükrözzék.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

65 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(65d)  Az (EU) 2016/679 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Továbbá, a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő további adatkezelésnek tiszteletben kell tartania a célhoz kötöttség elvét.

Indokolás

A személyes adatok védelméhez való jogot és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot az uniós jog (általános adatvédelmi rendelet) és az EU legmagasabb szintű emberi jogi eszközei egyaránt rögzítik. Mivel ez a szabályozás a személyes adatokkal és az egyének magánéletének védelmével egyaránt foglalkozik, elengedhetetlen, hogy a jogszabály preambulumbekezdései mindkét eszközt tükrözzék.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet [a rendőrségi és igazságügyi együttműködés valamint a menekültügy és a migráció terén az interoperabilitásról szóló 2018/xx rendelettel] együtt létrehozza a határregisztrációs rendszer (EES), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)], az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és [a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS-TCN) interoperabilitását biztosító keretet annak érdekében, hogy az említett rendszerek és adatok kiegészítsék egymást.

(1)  Ez a rendelet [a rendőrségi és igazságügyi együttműködés valamint a menekültügy és a migráció terén az interoperabilitásról szóló 2018/xx rendelettel] együtt létrehozza a határregisztrációs rendszer (EES), a Vízuminformációs Rendszer (VIS), [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS)], az Eurodac, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) és [a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS-TCN) interoperabilitását biztosító keretet.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ez a rendelet az adatminőségre vonatkozó követelményekre, az egységes üzenetformátumra (UMF), és a jelentések és statisztikák központi adattárára (CRRS) vonatkozó rendelkezéseket is megállapít, valamint meghatározza a tagállamok és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) feladatait az interoperabilitást lehetővé tevő rendszerelemek kialakítása és működése tekintetében.

(3)  Ez a rendelet az adatminőségre vonatkozó követelményekre, az egységes üzenetformátumra (UMF), és a jelentések és statisztikák központi adattárára (CRRS) vonatkozó rendelkezéseket is megállapít, valamint meghatározza a tagállamok és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) feladatait az interoperabilitást lehetővé tevő rendszerelemek kialakítása, fejlesztése és működése tekintetében.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ez a rendelet továbbá módosítja a tagállamok bűnüldöző hatóságainak és az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol) hozzáférését a határregisztrációs rendszerhez, a Vízuminformációs Rendszerhez (VIS), [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerhez (ETIAS),] és Eurodac-hoz a hatáskörükbe tartozó bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából.

(4)  Ez a rendelet továbbá módosítja a tagállamok kijelölt hatóságainak és az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol) hozzáférését az EES-hez, a VIS-hez, az ETIAS-hoz és az Eurodac-hoz a hatáskörükbe tartozó bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a rendelet meghatározza továbbá a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzésére és a harmadik országbeli állampolgárok azonosítására szolgáló keretrendszert.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az interoperabilitás révén elérendő célok

Célkitűzések

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a külső határok igazgatásának javítása,

a)  a külső határokon a határellenőrzések hatékonyságának és eredményességének fokozása;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az irreguláris migráció megelőzéséhez és az ellene folytatott küzdelemhez való hozzájárulás,

b)  az irreguláris migráció megelőzéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás,

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  természeti katasztrófa, baleset vagy terrorista támadás esetén segítségnyújtás a magukat azonosítani képtelen ismeretlen személyek vagy azonosítatlan emberi maradványok azonosításához.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interoperabilitás célkitűzését az alábbiak révén kell megvalósítani:

(2)  Ezen célkitűzéseket a következőképpen kell elérni:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személyek helyes személyazonossága megállapítása,

a)  az uniós információs rendszerekben nyilvántartott harmadik országbeli állampolgárok helyes azonosításának megkönnyítése;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem elősegítése,

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az egyes uniós információs rendszerek adatminőségi előírásainak javítása és harmonizálása,

c)  az adatminőség javítása és az uniós információs rendszerekben tárolt adatokra vonatkozó minőségi előírások harmonizálása az egyedi rendszerek jogalapjai adatkezelési követelményeinek, az adatvédelmi előírások és elvek egyidejű tiszteletben tartása mellett,

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az igazságügyi együttműködés javítása a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén,

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a meglévő és jövőbeli uniós információs rendszerek tagállami technikai és operatív végrehajtásának megkönnyítése,

d)  a meglévő és uniós információs rendszerek tagállami technikai és operatív végrehajtásának megkönnyítése,

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az egyes uniós információs rendszerekre vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi feltételek megerősítése, egyszerűsítése és egységesebbé tétele,

e)  az egyes uniós információs rendszerekre vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi feltételek megerősítése, egyszerűsítése és egységesebbé tétele, a bizonyos adatkategóriák esetében biztosított egyedi védelem és biztosítékok sérelme nélkül;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a bűnüldöző hatóságok határregisztrációs rendszerhez, a VIS-hez, [az ETIAS-hoz] és az Eurodac-hoz való hozzáférésére vonatkozó feltételek egyszerűsítése;

f)  a kijelölt hatóságok EES-hez, VIS-hez, [ETIAS] és Eurodac-hoz való hozzáférésének észszerűsítése és egyszerűsítése, a bűnüldöző hatóságok hozzáférésére vonatkozó szükséges és arányos feltételek biztosítása mellett;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet hatálya alá azok a személyek tartoznak, akik személyes adatai az (1) bekezdésben szereplő uniós információs rendszerekben kezelhetők.

(2)  E rendelet hatálya alá azok a személyek tartoznak, akik személyes adatai az (1) bekezdésben szereplő uniós információs rendszerekben – kizárólag az érintett információs rendszerek alapul szolgáló jogalapjában meghatározott célokból – kezelhetők.

Indokolás

A személyes adatok interoperabilitáson keresztüli kezelése kizárólag az alapul szolgáló rendszerek céljának elérését szolgálhatja.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „határforgalom-ellenőrzést végző hatóság”: az a határőr, akit a nemzeti jognak megfelelően határforgalom-ellenőrzés elvégzésére kijelöltek;

3.  „határforgalom-ellenőrzést végző hatóság”: az a határőr, akit a nemzeti jognak megfelelően az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének (11) bekezdésében meghatározott határforgalom-ellenőrzés elvégzésére kijelöltek;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  „uniós információs rendszerek”: az eu-LISA által üzemeltetett nagy méretű informatikai rendszerek;

18.  „uniós információs rendszerek”: az eu-LISA által üzemeltetett EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS és [ECRIS-TCN] rendszerek;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  „az Europol adatai”: az Europol részére az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett célból biztosított személyes adatok;

19.  „az Europol adatai”: az Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett célból kezelt személyes adatok;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „egyezés”: olyan megfelelés megléte, amelyet az információs rendszerben vagy adatbázisban rögzített vagy rögzítés alatt álló személyes adatok két vagy több előfordulásának összehasonlításával állapítottak meg;

21.  „egyezés”: olyan teljes vagy közeli megfelelés megléte, amelyet az információs rendszerben vagy adatbázisban rögzített vagy rögzítés alatt álló személyes adatok automatikus összehasonlítása eredményeként állapítottak meg;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  „találat”: egy vagy több egyezés megerősítése;

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  „kijelölt hatóságok”: az (EU) 2017/2226 rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében, a 2008/633/IB tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdésében, [az ETIAS-rendelet 43. cikkében] és [az Eurodac-rendelet 6. cikkében] említett kijelölt hatóságok;

24.  „kijelölt hatóságok”: az (EU) 2017/2226 rendelet 3. cikkének (26) bekezdésében, a 2008/633/IB tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjában, [az ETIAS-rendelet 3. cikkének (21) bekezdésében] meghatározott és [az Eurodac-rendelet 6. cikkében] említett kijelölt hatóságok;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25.  „terrorista bűncselekmény”: az a nemzeti jog szerinti bűncselekmény, amely megfelel az (EU) 2017/541 irányelvben említett valamely bűncselekménynek, vagy azzal egyenértékű;

25.  „terrorista bűncselekmény”: az a nemzeti jog szerinti bűncselekmény, amely megfelel az (EU) 2017/541 irányelv 3–14. cikkében említett valamely bűncselekménynek, vagy egyenértékű azok valamelyikével azon tagállamok esetében, amelyekre ez az irányelv nem vonatkozik;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31.  „SIS”: a Schengeni Információs Rendszer, ahogyan az [a határforgalom-ellenőrzés, a bűnüldözés, illetve a jogellenes visszatérés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendeletekben] szerepel;

31.  „SIS”: a Schengeni Információs Rendszer, ahogyan az [a határforgalom-ellenőrzés, a bűnüldözés, illetve a visszatérés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendeletekben] szerepel;

 

(Ez a horizontális módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33.  „EKP”: a 6. cikkben szereplő európai keresőportál;

törölve

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34.  „közös BMS”: a 15. cikkben szereplő közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás;

törölve

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35.  „CIR” a 17. cikkben szereplő közös azonosítóadat-tár;

törölve

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36.  „MID”: a 25. cikkben szereplő, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer;

törölve

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37.  „CRRS”: a jelentések és statisztikák központi adattára, ahogyan az a 39. cikkben szerepel.

törölve

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Megkülönböztetésmentesség

Megkülönböztetésmentesség és alapvető jogok

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő kezelése nem eredményezheti a személyek semmilyen fajta, például nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetését. A személyes adatok kezelése során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot és sérthetetlenséget. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre és a fogyatékkal élő személyekre.

A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő kezelése nem eredményezheti a személyek semmilyen fajta, például nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más véleményen, nemzeti kisebbséghez való tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetését. A személyes adatok kezelése során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot és sérthetetlenséget, valamint az alapvető jogokat, többek között a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogot. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékkal élő és a nemzetközi védelemre szoruló személyekre. A gyermek mindenek felett álló érdekeire elsődleges figyelmet kell fordítani.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet hatálybalépésétől számított egy év elteltével a Bizottság utólagos értékelést végez azzal a céllal, hogy megvizsgálja az interoperabilitás megkülönböztetésmentességhez való jogra gyakorolt hatását.

Indokolás

Jelenleg nem lehet megbizonyosodni afelől, hogy a megkülönböztetésmentesség elve teljes körűen alkalmazásra kerül-e, különösen a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer vonatkozásában. Például még mindig nem egyértelmű, hogy a javaslat negatív hatással lesz-e a nőkre a férfiakhoz képest, mivel a nők vezetékneve nagyobb valószínűséggel változik meg.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai keresőportál (EKP) létrehozásának célja annak biztosítása, hogy a tagállami hatóságok és az uniós szervek gyors, zökkenőmentes, hatékony, szisztematikus és ellenőrzött módon férjenek hozzá a feladataiknak hozzáférési jogosultságaikkal összhangban történő ellátásához szükséges uniós információs rendszerekhez, az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz, valamint annak elősegítése, hogy a határregisztrációs rendszer, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS, az [ECRIS-TCN rendszer] és az Europol adatbázisok létrehozásával elérendő célkitűzések megvalósuljanak.

(1)  Az európai keresőportál (EKP) létrehozásának célja a tagállami hatóságok és az uniós ügynökségek ellenőrzött hozzáférésének megkönnyítése az uniós információs rendszerekhez, az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz feladataik ellátása során, és hozzáférési jogosultságaikkal, valamint az EES, a VIS, az [ETIAS], az Eurodac, a SIS, az [ECRIS-TCN célkitűzéseivel és céljaival, illetve az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban, maradéktalanul tiszteletben tartva emellett a szükségesség és az arányosság elvét.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy biztonságos kommunikációs csatorna az EKP, a tagállamok, és az EKP uniós joggal összhangban történő használatára jogosult uniós szervek között;

b)  egy biztonságos kommunikációs csatorna az EKP, a tagállamok, és az EKP használatára jogosult uniós ügynökségek között;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  egy központi uniós készenléti EKP-t, amely a fő EKP meghibásodása esetén annak valamennyi funkcióját hasonló teljesítménnyel el tudja látni.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA létrehozza az EKP-t, és gondoskodik annak műszaki irányításáról.

(3)  Az eu-LISA létrehozza az EKP-t, és gondoskodik annak műszaki irányításáról. Semmilyen hozzáférése nincs azonban az EKP-n keresztül feldolgozott személyes adatokhoz.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EKP használata azon nemzeti hatóságok és uniós szervek részére van fenntartva, amelyek a határregisztrációs rendszerhez, [az ETIAS-hoz], a VIS-hez, a SIS-hez, az Eurodac-hoz és [az ECRIS-TCN rendszerhez], a CIR-hez és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerhez, valamint az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz hozzáféréssel rendelkeznek, az ilyen hozzáférésre irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban.

(1)  Az EKP használata azon nemzeti hatóságok és uniós ügynökségek részére van fenntartva, amelyek az EES-hez, [az ETIAS-hoz], a VIS-hez, a SIS-hez, az Eurodac-hoz és [az ECRIS-TCN-hez] – összhangban az ezeket az uniós információs rendszereket szabályozó jogi eszközökkel – , a CIR-hez és e rendelettel összhangban a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerhez, valamint összhangban az (EU) 2016/794 rendelettel az Europol adataihoz és az Interpol adatbázisaihoz hozzáféréssel rendelkeznek, az ilyen hozzáférésre irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban.

 

Ezek a tagállami hatóságok és uniós ügynökségek csak az uniós információs rendszereket szabályozó jogi eszközökben és az e rendeletben meghatározott célokból használhatják az EKP-t és az abban elérhető adatokat.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak a határregisztrációs rendszer, a VIS és az [ETIAS] központi rendszereiben történő keresésére használják, az uniós jog és a nemzeti jog szerinti hozzáférési jogosultságaikkal összhangban. Az EKP-t ezen kívül – e rendeletben meghatározott hozzáférési jogosultságaikkal összhangban, és a 20., 21. és 22. cikk szerinti célokból – a CIR lekérdezésére is használják.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak az EES, a VIS és az [ETIAS] központi rendszereiben történő keresésére használják, az uniós információs rendszereket szabályozó jogi eszközök és a nemzeti jog szerinti hozzáférési jogosultságaikkal összhangban. Az EKP-t ezen kívül – e rendeletben meghatározott hozzáférési jogosultságaikkal összhangban, és a 20., 21. és 22. cikk szerinti célokból – a CIR lekérdezésére is használják.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós szervek az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak a központi SIS-ben történő keresésére használják.

(4)  Amennyiben az uniós vagy nemzeti jog megköveteli, az (1) bekezdésben említett uniós ügynökségek az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak a központi SIS-ben történő keresésére használják.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak az Interpol adatbázisaiban történő keresésére használhatják, az uniós jog és a nemzeti jog szerinti hozzáférési jogosultságaikkal összhangban.

(5)  Amennyiben az uniós vagy nemzeti jog megköveteli, az (1) bekezdésben említett hatóságok az EKP-t személyekre vagy azok úti okmányaira vonatkozó adatoknak az Interpol adatbázisaiban történő keresésére használhatják, az uniós jog és a nemzeti jog szerinti hozzáférési jogosultságaikkal összhangban.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a lekérdezés célja;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azok az uniós információs rendszerek, az Europol adatai és az Interpol adatbázisai, amelyekben keresést kell és lehet végezni, és amelyek a felhasználónak választ adnak; and

b)  azok az uniós információs rendszerek, az Europol adatai és az Interpol adatbázisai, valamint e rendszerekben tárolt adatok, amelyekben keresést lehet végezni, és amelyek a felhasználónak választ adnak; a 22. cikk alapján adatlekérdezést végző felhasználó csak „van találat/nincs találat” értesítést kap, ha a felhasználó jogosult lekérdezni a központi hozzáférési pontból az egyes uniós információs rendszerekben szereplő adatokat, amelyek találatot jeleztek az adott rendszert szabályozó jogi eszköznek megfelelően;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 63. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett profilok technikai részleteinek meghatározása céljából az EKP-nak – 7. cikk (1) bekezdésben említett – felhasználói számára, azok hozzáférési jogosultságával összhangban.

(2)  A Bizottság a 63. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett profilok technikai részleteinek meghatározása céljából az EKP-nak – 7. cikk (1) bekezdésben említett – felhasználói számára, azok hozzáférési jogosultságával összhangban, amint az az uniós információs rendszereket szabályozó jogi eszközökben és adott esetben a nemzeti jogszabályokban szerepel.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) bekezdésben említett profilokat rendszeresen – legalább évente egyszer – felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EKP felhasználói az adatoknak az EKP-be történő bevitele révén indítanak lekérdezést, a felhasználói profiljuknak és hozzáférési jogosultságaiknak megfelelően. Lekérdezés indítása esetén az EKP a felhasználó által bevitt adatokkal lekérdezést végez egyidejűleg a határregisztrációs rendszerben, [az ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, az Eurodac-ban, [az ECRIS-TCN rendszerben] és a CIR-ben, valamint az Europol adataiban és az Interpol adatbázisaiban.

(1)  Az EKP felhasználói az adatoknak az EKP-be történő bevitele révén indítanak lekérdezést, a 8. cikkel összhangban létrehozott EKP-s felhasználói profiljuknak és hozzáférési jogosultságaiknak megfelelően. Lekérdezés indítása esetén az EKP a felhasználó által bevitt adatokkal lekérdezést végez egyidejűleg az EES-ben, [az ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, az Eurodac-ban, [az ECRIS-TCN-ben] és a CIR-ben, valamint az Europol adataiban és az Interpol adatbázisaiban.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az EKP lekérdezése nyomán az EES, [az ETIAS], a VIS, a SIS, az Eurodac, [az ECRIS-TCN rendszer], a CIR és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer, valamint az Europol adatai és az Interpol adatbázisai rendelkezésre bocsátják a bennük tárolt adatokat.

(4)  Az EKP lekérdezése nyomán az EES, [az ETIAS], a VIS, a SIS, az Eurodac, [az ECRIS-TCN], a CIR és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer, valamint az Europol adatai és az Interpol adatbázisai rendelkezésre bocsátják a bennük tárolt adatokat. Az EKP választ ad a felhasználónak, amint az egyik rendszerben rendelkezésre áll az adat. A felhasználó részére az EKP által adott válasznak egyedinek kell lennie, és tartalmaznia kell minden olyan adatot, amelyhez a felhasználó az uniós információs rendszereket szabályozó jogi eszközökkel és a nemzeti jogszabályokkal összhangban hozzáférhet. A 20. cikk sérelme nélkül az EKP által adott válasznak jeleznie kell, hogy az adatok mely információs rendszerben vagy adatbázisban találhatók meg. Az EKP nem szolgáltat információkat az olyan információs rendszerben lévő adatokról, amelyekhez a felhasználónak az uniós jog alapján nincs hozzáférése.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az EKP-t annak biztosításával kell kialakítani, hogy az Interpol adatbázisainak lekérdezése során a felhasználó által az EKP lekérdezésének elindításához használt adatok ne kerüljenek megosztásra az Interpol adatainak tulajdonosaival.

(5)  Az EKP-t annak biztosításával kell kialakítani, hogy az Interpol adatbázisainak lekérdezése során ne adhassanak információt az Interpol-riasztás tulajdonosának. Az EKP kialakítása azt is biztosítja, hogy az Interpol TDAWN adatbázisának lekérdezése nem szisztematikus módon, hanem az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban történjen.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EKP felhasználója részére adott válasznak egyedinek kell lennie, és tartalmaznia kell minden olyan adatot, amelyhez a felhasználó az uniós jog alapján hozzáférhet. Amennyiben szükséges, az EKP által adott válasznak jeleznie kell, hogy az adatok mely információs rendszerben vagy adatbázisban találhatók.

törölve

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A [határregisztrációs rendszerről szóló rendelet 46. cikkének], a 767/2008/EK rendelet 34. cikkének, [az ETIAS-javaslat 59. cikkének], valamint a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 12. és 18. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA az európai keresőportálon végzett valamennyi adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

(1)  Az [EES-ről szóló rendelet 46. cikkének], a 767/2008/EK rendelet 34. cikkének, [az ETIAS-javaslat 59. cikkének], valamint a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 12. és 18. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA az EKP-n végzett valamennyi adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tagállami hatóság és az EKP egyéni felhasználójának megnevezését, ideértve a 8. cikkben említett EKP profilt is;

a)  a lekérdezést végző tagállami hatóság vagy uniós ügynökség;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azoknak az uniós információs rendszereknek és Interpol-adatbázisoknak a megnevezését, amelyekben lekérdezést végeztek;

c)  azoknak az uniós információs rendszereknek, valamint Europol- és Interpol-adatbázisoknak a megnevezését, amelyekben lekérdezést végeztek;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az EKP-profilt;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a nemzeti jogszabályoknak vagy amennyiben alkalmazandó, a 45/2001/EU rendeletnek megfelelően a lekérdezést végző személy azonosító jelét.

törölve

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok és az uniós ügynökségek naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a lekérdezés elfogadhatóságának ellenőrzését –, valamint a 42. cikk szerinti adatbiztonság garantálása céljából lehet felhasználni. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után egy évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk.

(2)  A naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a lekérdezés elfogadhatóságának ellenőrzését –, önellenőrzés céljából, valamint a megfelelő működés biztosítása és a 42. cikk szerinti adatintegritás és adatbiztonság garantálása céljából lehet felhasználni. E célból a naplókhoz szükség esetén hozzáférést kell biztosítani a 40. cikk szerint azonosított adatkezelők, az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkében és az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkében említett nemzeti felügyeleti hatóságok, valamint az európai adatvédelmi biztos számára. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után két évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Ha az EKP műszaki használata meghibásodás miatt ellehetetlenül, az eu-LISA-nak a tartalék EKP-ra kell átváltania.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha az EKP meghibásodása miatt azt műszakilag lehetetlen a 9. cikk (1) bekezdésében szereplő egy vagy több uniós információs rendszer vagy a CIR lekérdezésére használni, az eu-LISA értesíti az EKP felhasználóit.

(1)  Ha az EKP vagy a lekérdezett uniós információs rendszer meghibásodása miatt azt műszakilag továbbra is lehetetlen egy vagy több uniós információs rendszer vagy a CIR lekérdezésére használni, az eu-LISA haladéktalanul értesíti az EKP felhasználóit.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az EKP-t valamely tagállam nemzeti infrastruktúrájának meghibásodása miatt műszakilag lehetetlen a 9. cikk (1) bekezdésében szereplő egy vagy több uniós információs rendszer vagy a CIR lekérdezésére használni, e tagállam illetékes hatósága értesíti az eu-LISA-t és a Bizottságot.

(2)  Ha az EKP-t valamely tagállam nemzeti infrastruktúrájának meghibásodása miatt műszakilag lehetetlen egy vagy több uniós információs rendszer vagy a CIR lekérdezésére használni, e tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesít minden felhasználót, az eu-LISA-t és a Bizottságot.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Mindkét forgatókönyv esetén, és a műszaki hiba orvoslásáig a 7. cikk (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettség nem alkalmazandó, és a tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésében szereplő uniós információs rendszerekhez vagy a CIR-hez közvetlenül nemzeti egységes interfészeik vagy nemzeti kommunikációs infrastruktúráik használatával férhetnek hozzá.

(3)  Az ezen cikk (1) és (2) bekezdésében említett mindkét forgatókönyv esetén, és a műszaki hiba orvoslásáig a 7. cikk (2) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettség nem alkalmazandó, és a tagállamok az uniós információs rendszerekhez vagy a CIR-hez közvetlenül nemzeti egységes interfészeik vagy nemzeti kommunikációs infrastruktúráik használatával férnek hozzá, amennyiben ezt az uniós vagy a nemzeti jog előírja a számukra.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha az EKP-t valamely uniós ügynökség infrastruktúrájának meghibásodása miatt műszakilag lehetetlen egy vagy több uniós információs rendszer vagy a CIR lekérdezésére használni, az adott ügynökség értesíti az eu-LISA-t és a Bizottságot.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létrehozásra kerül a biometrikus sablonokat tároló és több uniós információs rendszer biometrikus adatokkal történő lekérdezését lehetővé tevő közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS) a CIR és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer támogatása, valamint a határregisztrációs rendszer, a VIS, az Eurodac, a SIS, az [ECRIS-TCN rendszer] célkitűzéseinek elősegítésé céljából.

(1)  Létrehozásra kerül a biometrikus sablonokat tároló és a biometrikus adatokat tartalmazó uniós információs rendszerek biometrikus adatokkal történő lekérdezését lehetővé tevő közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS) a CIR és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer támogatása, valamint az EES, a VIS, az Eurodac, a SIS és az [ECRIS-TCN] célkitűzéseinek elősegítése céljából. A szükségesség és az arányosság elvével összhangban a közös BMS nem tárol DNS-adatokat, illetve tenyérlenyomatokra vonatkozó adatokat.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  központi infrastruktúra, beleértve egy keresőmotort és a 13. cikk szerinti adatok tárolását;

a)  olyan központi infrastruktúra, amely az EES, a VIS, a SIS, az Eurodac és az [ECRIS-TCN] automatikus ujjnyomat-azonosító rendszerei helyébe lép, amennyiben az lehetővé teszi a 4. cikk (12) bekezdésben meghatározott biometrikus adatokkal való keresést;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  biztonságos kommunikációs infrastruktúra a közös BMS, a központi SIS és a CIR között.

b)  biztonságos kommunikációs infrastruktúra a közös BMS, a központi SIS, a CIR és az uniós információs rendszerek között.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA létrehozza a közös BMS-t, és gondoskodik annak műszaki irányításáról.

(3)  Az eu-LISA létrehozza a közös BMS-t, és gondoskodik annak műszaki irányításáról. Az eu-LISA azonban nem férhet hozzá a közös BMS által feldolgozott semmilyen személyes adathoz.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásban tárolt adatok

Biometrikus sablonok tárolása a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásban

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös BMS tárolja a biometrikus sablonokat, amelyeket az alábbi biometrikus adatokból nyer:

(1)  A közös BMS tárolja a biometrikus sablonokat – logikusan különválasztva azon információs rendszerek szerint, amelyekből az adatok származnak – amelyeket az alábbi biometrikus adatokból nyer:

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a bűnüldözés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 20. cikke (3) bekezdésének w) és x) pontjában szereplő adatok;

d)  a bűnüldözés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 20. cikke (3) bekezdésének w) és y) pontjában szereplő adatok;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  [az Eurodac-rendelet 13. cikkének a) pontjában szereplő adatok;]

f)  [az Eurodac-rendelet 12. cikkének a) és b) pontjában, 13. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában és 14. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő adatok];

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett adatok tárolásának meg kell felelnie a 37. cikk (2) bekezdésében foglalt minőségi előírásoknak.

(4)  Az e cikk (1) bekezdésben említett adatok tárolásának meg kell felelnie a 37. cikkben foglalt minőségi előírásoknak.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 13. cikkben szereplő említett adatokat mindaddig tárolni kell a közös BMS rendszerben, amíg a megfelelő biometrikus adatokat a CIR vagy a SIS tárolja.

A 13. cikkben említett adatokat mindaddig tárolni kell a közös BMS rendszerben, amíg a megfelelő biometrikus adatokat a CIR – a 18. és 19. cikkel összhangban – vagy a SIS tárolja, amelyet követően azokat automatikusan törölni kell.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az [EES- rendelet 46. cikkének], a 767/2008/EK rendelet 34. cikkének, valamint [a bűnüldözés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 12. és 18. cikkének] sérelme nélkül, az eu-LISA a közös BMS keretében történő minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

(1)  Az [EES- rendelet 46. cikkének], a 767/2008/EK rendelet 34. cikkének, valamint [a határellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet 12. és 18. cikkének] sérelme nélkül, az eu-LISA a közös BMS keretében történő minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a lekérdezést végző tagállami hatóság vagy uniós ügynökség;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a lekérdezés eredményei, valamint az eredmény elérésének napja és időpontja;

f)  a lekérdezés eredményei, valamint az eredmény elérésének napja és időpontja és az az uniós információs rendszer, amelyből az adatokat kapták;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a nemzeti szabályoknak, vagy amennyiben alkalmazandó, a 45/2001/EU rendeletnek megfelelően, a lekérdezést végző személy azonosító jele.

törölve

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a lekérdezés konkrét célja, és adott esetben az ügy hivatkozási száma a 14. cikk szerint.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok és az uniós ügynökségek naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a lekérdezés elfogadhatóságának ellenőrzését –, valamint a 42. cikk szerinti adatbiztonság garantálása céljából lehet felhasználni. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után egy évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő naplókat az adatok törlésekor törölni kell.

(2)  A naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés és az alapvető jogokra gyakorolt hatás ellenőrzése érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a lekérdezés elfogadhatóságának ellenőrzését –, valamint a 42. cikk szerinti adatbiztonság garantálása céljából lehet felhasználni. E célból a naplókhoz szükség esetén hozzáférést kell biztosítani a 40. cikk szerint azonosított adatkezelők, az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkében és az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkében említett nemzeti felügyeleti hatóságok, valamint az európai adatvédelmi biztos számára. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után két évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő naplókat az adatok törlésekor törölni kell.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban vagy [az ECRIS-TCN rendszerben] nyilvántartott valamennyi személy vonatkozásában egyéni fájlt létrehozó, a 18. cikk szerinti adatokat tartalmazó közös személyazonosítóadat-tár (CIR) létrehozásának célja a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban vagy [az ECRIS-TCN rendszerben] nyilvántartott személyek helyes azonosításának megkönnyítése és segítése, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer működésének támogatása, valamint a bűnüldöző hatóságok nem bűnüldözési célú uniós információs rendszerekhez való hozzáférésének megkönnyítése és észszerűsítése azon esetekben, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez vagy büntetőeljárás alá vonásához szükséges.

(1)  Az EES-ben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban vagy [az ECRIS-TCN-ben] nyilvántartott valamennyi személy vonatkozásában egyéni fájlt létrehozó, a 18. cikk szerinti adatokat tartalmazó közös személyazonosítóadat-tár (CIR) létrehozásának célja az EES-ben, a VIS-ben, [az ETIAS-ban], az Eurodacban vagy [az ECRIS-TCN-ben] nyilvántartott személyek helyes azonosításának megkönnyítése és segítése, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer működésének támogatása, valamint a kijelölt hatóságok nem bűnüldözési célú uniós információs rendszerekhez való hozzáférésének megkönnyítése és észszerűsítése azon esetekben, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez vagy büntetőeljárás alá vonásához szükséges, a szükségesség és arányosság elveinek teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a CIR, a tagállamok és az európai keresőportál (EKP) használatára jogosult uniós szervek közötti biztonságos kommunikációs csatorna, az uniós joggal összhangban;

b)  a CIR, a tagállamok és az uniós és nemzeti jog alapján a CIR használatára jogosult uniós ügynökségek közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  egy központi uniós készenléti CIR-t, amely a fő CIR meghibásodása esetén annak valamennyi funkcióját hasonló teljesítménnyel el tudja látni. A CIR és a készenléti CIR egyidejűleg is működhet. A CIR és a készenléti CIR az eu-LISA műszaki telephelyein kap helyet.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben a CIR meghibásodása miatt technikailag nem lehet lekérdezést végezni a CIR-ben a 20. cikk szerinti azonosítás vagy a 21. cikk szerinti többszörös személyazonosság kiszűrése céljából vagy a 22. cikk szerinti bűnüldözési célokból, az eu-LISA haladéktalanul értesíti a CIR felhasználóit.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  – (Nem alkalmazandó)

törölve

 

(Ez a horizontális módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A CIR az (1) bekezdésben említett minden adatcsoport esetében hivatkozást tartalmaz azon információs rendszerekre, amelyekhez az adatok tartoznak.

(2)  A CIR az (1) bekezdésben említett minden adatcsoport esetében hivatkozást tartalmaz azon információs rendszerekre, amelyekhez az adatok tartoznak. A CIR-be belépő tisztviselő az CIR-ben tárolt egyéni fájlban szereplő azon adatokat láthatja csak, amelyek azon információs rendszerekből származnak, amelyekhez a tisztviselő hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Adatoknak a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben és [az ETIAS-ban] történő hozzáadása, módosítása vagy törlése esetén a 18. cikkben említett, a CIR egyéni fájljában tárolt adatokat ennek megfelelően kiegészíteni, módosítani, vagy törölni kell.

(1)  Adatoknak az EES-ben, a VIS-ben és [az ETIAS-ban] történő hozzáadása, módosítása vagy törlése esetén a 18. cikkben említett, a CIR egyéni fájljában tárolt adatokat ennek megfelelően egyidejűleg kiegészíteni, módosítani, vagy törölni kell, az adott uniós információs rendszerekből származó adatok megkettőzése nélkül.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy tagállami rendőri hatóság úti okmány vagy a személyazonosságot hitelt érdemlően igazoló más dokumentum hiányában nem tud azonosítani egy személyt, vagy amennyiben kétség merül fel az érintett személy által rendelkezésre bocsátott személyazonosító adatokat, illetve az úti okmány hitelességét vagy birtokosának személyazonosságát illetően, vagy ha az illető személy nem képes az együttműködésre vagy megtagadja azt, a hatóság az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályoknak megfelelően lekérdezést végezhet a CIR-ben. Ilyen lekérdezés 12 év alatti kiskorúak esetében nem végezhető – kivéve, ha ezt a gyermek mindenek felett álló érdeke megkívánja.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy tagállami rendőrséget a (2) bekezdésben említett nemzeti jogalkotási intézkedések arra felhatalmaztak, az kizárólag valamely személy azonosítása céljából jogosult a CIR lekérdezésére az illető személy személyazonosságának ellenőrzése során nyert biometrikus adatokkal.

Amennyiben a nemzeti jogban előírt szabályok és eljárások szerint történő személyazonosság-ellenőrzés során a (-1) bekezdésben említett eset áll elő, és egy tagállami rendőrséget a (2) bekezdésben említett nemzeti jogalkotási intézkedések arra felhatalmaztak, az az illető személy jelenlétében és kizárólag az illető személy azonosítása céljából jogosult a CIR lekérdezésére az illető személy személyazonosságának ellenőrzése során nyert biometrikus adatokkal.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a lekérdezés azt jelzi, hogy a CIR tárol az adott személyre vonatkozó adatokat, a tagállam hatóságai hozzáférhetnek a 18. cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz.

Amennyiben a lekérdezés azt jelzi, hogy a CIR tárol az adott személyre vonatkozó adatokat, a tagállam rendőri hatóságai hozzáférhetnek a 18. cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz. A hozzáférés során nem derülhet ki, hogy az adatok mely uniós információs rendszerből származnak.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a személy biometrikus adatai nem használhatók, vagy ha az ilyen adatokkal történő lekérdezés sikertelen, a lekérdezést a személy személyazonosító adataival és úti okmányainak adataival együttesen, vagy az adott személy által szolgáltatott személyazonosító adatokkal kell elvégezni.

törölve

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben egy tagállami rendőri hatóságot a (2) bekezdésben említett nemzeti jogalkotási intézkedések arra felhatalmaznak, az adott hatóság katasztrófa vagy baleset esetén és kizárólag a személyazonosságukat igazolni nem tudó ismeretlen személyek, illetve az azonosítatlan emberi maradványok azonosítása céljából e személyek biometrikus adataival lekérdezheti a CIR-t.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak az e cikkben biztosított lehetőséggel, nemzeti jogalkotási intézkedéseket fogadnak el. E jogalkotási intézkedésekben meg kell határozni, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő célkitűzések körén belül melyek a személyazonosság-ellenőrzések pontos céljai. A jogalkotási intézkedésekben ki kell jelölni az illetékes rendőri szerveket, és meg kell állapítani az ellenőrzésekre irányadó eljárásokat, feltételeket és kritériumokat.

(2)  Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak az e cikkben biztosított lehetőséggel, nemzeti jogalkotási intézkedéseket fogadnak el. E jogalkotási intézkedésekben meg kell határozni, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő célkitűzések körén belül melyek a személyazonosság megállapításának pontos céljai, és meg kell állapítani a személyazonosság megállapítására irányadó eljárásokat, feltételeket és kritériumokat. Ki kell jelölni az illetékes rendőri hatóságokat. Az e lehetőséggel élő tagállamok továbbítják nemzeti jogalkotási intézkedéseik szövegét a Bizottságnak. Egy harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megállapítása céljából a biztonság magas szintjének garantálása érdekében csak akkor lehet hozzáférni a CIR-hez, ha ugyanilyen célból egyenlő feltételek mellett hozzá lehet férni hasonló nemzeti adatbázisokhoz.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából konkrét ügyekben, valamint azon információ beszerzése érdekében, hogy egy adott személyre vonatkozó adatok szerepelnek-e a határregisztrációs rendszerben, a VIS-ben és [az ETIAS-ban], a kijelölt tagállami hatóságok és az Europol betekinthetnek a CIR-be.

(1)  Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az uniós információs rendszerekbe való betekintés érdemben hozzájárul a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához, különösen ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy egy terrorista bűncselekmény vagy más súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője vagy áldozata azon harmadik országbeli állampolgárok kategóriájába tartozik, akiknek adatait [az EES-ben], a VIS-ben, [az ETIAS-ban] vagy az Eurodac-ban tárolják, és amennyiben a nemzeti adatbázisokban történő előzetes lekérdezés megtörtént és elindították a többi tagállam automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszereiben a 2008/615/IB határozat szerinti előzetes lekérdezést, a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol használhatják a CIR-t azon információ beszerzése érdekében, hogy egy adott személyre vonatkozó adatok szerepelnek-e az EES-ben, a VIS-ben és [az ETIAS-ban].

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A választ, amely szerint az adott személyre vonatkozóan vannak adatok az (1) bekezdésben említett valamely uniós információs rendszerben, csak arra a célra lehet felhasználni, hogy hozzáférés iránti kérelmet nyújtsanak be az ilyen hozzáférésre vonatkozó megfelelő jogi eszközökben meghatározott feltételekkel és eljárások révén.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben a tagállam kijelölt hatóságai és az Europol találatot kapnak, a nemzeti felügyeleti hatóságokhoz fordulnak, amely ellenőrzi, hogy betartották-e a CIR-hez való hozzáférésre vonatkozó feltételeket. Amennyiben az utólagos független ellenőrzés megállapítja, hogy a CIR-be való betekintést nem volt indokolt, a bűnüldöző hatóságnak törölnie kell a CIR-ből származó összes adatot.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 18. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő adatokat a [határregisztrációs rendszerről szóló rendelet], a VIS-rendelet és [az ETIAS-rendelet] adatmegőrzésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban törölni kell a CIR-ből.

(1)  A 18. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő adatokat az EES-ről szóló rendelet], a VIS-rendelet és [az ETIAS-rendelet] adatmegőrzésre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban automatikusan törölni kell a CIR-ből.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyéni fájlt a CIR-ben mindaddig tárolni kell, amíg a megfelelő adatokat legalább azon információs rendszerek egyike tárolja, amelyek adatait a CIR tartalmazza. A kapcsolat létrehozása nem befolyásolja az összekapcsolt adatok egyes elemeinek megőrzési időszakát.

(2)  Az egyéni fájlt a CIR-ben mindaddig tárolni kell, amíg a megfelelő adatokat legalább azon uniós információs rendszerek egyike tárolja, amelyek adatait a CIR tartalmazza. A kapcsolat létrehozása nem befolyásolja az összekapcsolt adatok egyes elemeinek megőrzési időszakát. Amennyiben törlésre kerül valamennyi adat, amelyek vonatkozásában a kapcsolatot létrehozták, a kapcsolatot is automatikusan törölni kell.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A CIR-hez való, a 20. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

(2)  A CIR-hez való, a 20. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a lekérdezést végző tagállami hatóság;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a lekérdezés eredményeit;

d)  a lekérdezés eredményeit és azt az uniós információs rendszert, amelyből az adatokat kapták.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a nemzeti szabályokkal, az (EU) 2016/794 rendelettel, vagy, amennyiben alkalmazandó, a 45/2001/EU rendelettel összhangban a lekérdezést végző személy azonosító jelét.

törölve

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A CIR-hez való, a 21. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

(3)  A CIR-hez való, a 21. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a lekérdezést végző tagállami hatóság;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  ha releváns, a lekérdezés indításához használt adatok típusát;

c)  a lekérdezés indításához használt adatok típusát;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  ha releváns, a lekérdezés eredményeit;

d)  a lekérdezés eredményeit és azt az uniós információs rendszert, amelyből az adatokat kapták.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a nemzeti szabályokkal, az (EU) 2016/794 rendelettel, vagy, amennyiben alkalmazandó, a 45/2001/EU rendelettel összhangban a lekérdezést végző személy azonosító jelét.

törölve

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CIR-hez való, a 22. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

A CIR-hez való, a 22. cikk szerinti bármely hozzáférés tekintetében az eu-LISA a CIR-en belüli minden adatkezelési műveletről naplót vezet. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nemzeti ügyiratszámot;

a)  a hozzáférés célját és a nemzeti vizsgálatra vagy ügyre való hivatkozást;

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a lekérdezés indításához használt adatok típusát;

c)  a lekérdezéshez használt adatokat, vagy amennyiben biometrikus adatokkal történik a lekérdezés, a lekérdezéshez használt adatok típusát;

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a lekérdezés eredményeit;

d)  a lekérdezés eredményeit és azt az uniós információs rendszert, amelyből az adatokat kapták.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a nemzeti szabályoknak vagy az (EU) 2016/794 rendeletnek megfelelően, vagy, amennyiben alkalmazandó, a 45/2001/EU rendeletnek megfelelően a keresést végrehajtó tisztviselő, valamint a keresést elrendelő tisztviselő azonosító jelét.

törölve

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen hozzáférés naplóit az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkével vagy az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkével összhangban létrehozott illetékes felügyeleti hatóságnak rendszeresen, hat hónapot meg nem haladó időközönként ellenőriznie kell annak vizsgálata céljából, hogy teljesülnek-e a 22. cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározott eljárások és feltételek.

Az ilyen hozzáférés naplóit az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkével vagy az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkével összhangban létrehozott illetékes felügyeleti hatóságnak rendszeresen, hat hónapot meg nem haladó időközönként ellenőriznie kell annak vizsgálata céljából, hogy teljesülnek-e a 22. cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározott eljárások és feltételek. Az eu-LISA-t – mint a naplók ellenőrzésének lehető legkönnyebbé és legautomatikusabbá tételét szolgáló praktikus eszközt – a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az uniós ügynökségek naplót vezetnek a CIR használatára a 22. cikk szerint jogosult személyzet által végzett lekérdezésekről.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (1)(5) bekezdésben hivatkozott naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a kérelem elfogadhatóságának ellenőrzését –, valamint a 42. cikk szerinti adatbiztonság biztosításának céljára lehet felhasználni. Azokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után egy évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk.

(6)  Az (1), (5) és (5a) bekezdésben hivatkozott naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve az adatkezelés jogszerűségét és a kérelem elfogadhatóságának ellenőrzését –, önellenőrzés céljából, valamint a megfelelő működés biztosítása és a 42. cikk szerinti adatintegritás és adatbiztonság biztosításának céljára lehet felhasználni. Azokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után két évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az eu-LISA a (6) bekezdésben meghatározott célokból megőrzi az egyéni fájlban tárolt adatok előzményeivel kapcsolatos naplókat. A tárolt adatok előzményeivel kapcsolatos naplókat az adatok törlésekor törölni kell.

(7)  Az eu-LISA a (6) bekezdésben meghatározott célokból megőrzi az egyéni fájlban tárolt adatok előzményeivel kapcsolatos naplókat. A tárolt adatok előzményeivel kapcsolatos naplókat az adatok törlésekor automatikusan törölni kell.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A hozzáférés jogszerűségének és az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzéséért, az önellenőrzésért és a megfelelő működés biztosításáért, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának szavatolásáért felelős illetékes nemzeti hatóságok – hatáskörük korlátain belül és kérelmükre – feladataik ellátása céljából hozzáféréssel rendelkeznek a naplókhoz.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Önellenőrzés, valamint a CIR megfelelő működésének biztosítása, továbbá az adatok sértetlenségének és biztonságának szavatolása céljából az eu-LISA – hatáskörének korlátain belül – hozzáféréssel rendelkezik a naplókhoz.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Az európai adatvédelmi biztos – hatáskörének korlátain belül és kérésre – feladatai ellátása céljából hozzáféréssel rendelkezik az említett naplókhoz.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A többszörös személyazonosságot felismerő rendszer (MID) – amely az uniós információs rendszerekben, köztük a közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) és a SIS-ben található adatok között kapcsolatokat hoz létre és tárolja ezeket, ezáltal a jóhiszemű utazók személyazonosság-ellenőrzésének megkönnyítése és egyidejűleg a személyazonossággal való visszaélés megakadályozása érdekében kiszűri a többszörös személyazonosságokat – létrehozásának célja a CIR működésének, valamint az EES, a VIS, az ETIAS], az Eurodac, a SIS és [az ECRIS-TCN rendszer] céljainak támogatása.

(1)  A többszörös személyazonosságot felismerő rendszer (MID) – amely az uniós információs rendszerekben, köztük a CIR-ben és a SIS-ben található adatok között kapcsolatokat hoz létre és tárolja ezeket, ezáltal a jóhiszemű utazók személyazonosság-ellenőrzésének megkönnyítése és egyidejűleg a személyazonossággal való visszaélés megakadályozása érdekében kiszűri a többszörös személyazonosságokat – létrehozásának célja a CIR működésének, valamint az EES, a VIS, az ETIAS], az Eurodac, a SIS és [az ECRIS-TCN] céljainak támogatása, a szükségesség és arányosság elveinek teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA létrehozza a MID-et, és gondoskodik annak műszaki irányításáról.

(3)  Az eu-LISA létrehozza a MID-et, és gondoskodik annak műszaki irányításáról. Az eu-LISA azonban nem férhet hozzá semmilyen, a MID által feldolgozott személyes adathoz.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az eu-LISA és a tagállamok illetékes hatóságai megfelelő eljárásokat alkalmaznak a profilalkotásra, olyan technikai és szervezeti intézkedéseket hajtanak végre, amelyek alkalmasak különösen annak biztosítására, hogy a személyes adatok pontatlanságait eredményező tényezőket kijavítsák, és a hibák kockázatát minimalizálják, továbbá olyan módon biztosítják a személyes adatokat, amely figyelembe veszi az érintett érdekeit és jogait érintő lehetséges kockázatokat, és amely megakadályozza, hogy társadalmi, faji vagy etnikai származáson, politikai véleményen, valláson vagy meggyőződésen, szakszervezeti tagságon, genetikai vagy egészségügyi állapoton vagy szexuális irányultságon alapuló vagy ilyen hatású intézkedéseket eredményező megkülönböztetés érje a természetes személyeket.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a [SIS figyelmeztető jelzést a határforgalom-ellenőrzés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendeletnek megfelelően létrehozó] tagállam SIRENE-irodái;

e)  a [SIS figyelmeztető jelzést a határforgalom-ellenőrzés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendeletnek megfelelően létrehozó vagy frissítő] tagállam SIRENE-irodái;

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett valamely információs rendszerben található adatok biometrikus adatokat tartalmaznak, a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) és a központi SIS a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS) használja a többszörös személyazonosság fennállásának vizsgálata céljából. A közös BMS összehasonlítja a bármely új biometrikus adatokból nyert biometrikus sablonokat a közös BMS-ben már szereplő biometrikus sablonokkal annak ellenőrzése érdekében, hogy ugyanazon harmadik országbeli állampolgár adatai már szerepelnek-e a CIR-ben vagy a központi SIS-ben.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett valamely információs rendszerben található adatok biometrikus adatokat tartalmaznak, a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) és a központi SIS a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS) használja a többszörös személyazonosság fennállásának vizsgálata céljából. A közös BMS összehasonlítja a bármely új biometrikus adatokból nyert biometrikus sablonokat a közös BMS-ben már szereplő biometrikus sablonokkal annak ellenőrzése érdekében, hogy ugyanazon személy adatai már szerepelnek-e a CIR-ben vagy a központi SIS-ben.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A többszörös személyazonosság vizsgálata csak valamely információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak más információs rendszerekben rendelkezésre álló adatokkal való összehasonlítása céljából lehetséges.

(4)  A többszörös személyazonosság vizsgálata csak valamely uniós információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak más uniós információs rendszerekben rendelkezésre álló adatokkal való összehasonlítása céljából lehetséges.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozza meg az annak megállapítására irányuló eljárásokat, hogy a személyazonosító adatok mely esetekben tekintendők azonos vagy hasonló adatoknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban határozza meg az annak megállapítására irányuló eljárásokat, hogy a személyazonosító adatok mely esetekben tekintendők azonos vagy hasonló adatoknak. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 63. cikkel összhangban kell elfogadni. Ezeket a jogi aktusokat oly módon szerkesztik meg, hogy a több jogszerű személyazonossággal rendelkező személyek megkülönböztetéssel szembeni védelme biztosított legyen.

Indokolás

E tekintetben a nőket nagyobb valószínűséggel különböztetik meg, mivel nagyobb valószínűséggel van különböző jogi személyazonosságuk (a vezetéknév házasság utáni megváltoztatása miatt).

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a különböző információs rendszerekből származó adatok összekapcsolására vonatkozó technikai szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság az eu-LISA-val együttműködve végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a különböző uniós információs rendszerekből származó adatok összekapcsolására vonatkozó technikai szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a tagállam SIRENE-irodái a [határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendeleteknek] megfelelően SIS figyelmeztető jelzés létrehozásakor bekövetkezett találatok vonatkozásában;

e)  a tagállam SIRENE-irodái a [határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendeleteknek] megfelelően SIS figyelmeztető jelzés létrehozásakor vagy aktualizálásakor bekövetkezett találatok vonatkozásában;

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  ismeretlen keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekben, amelyek célja a személyazonosság nemzeti jog szerinti megállapítása, valamint [a bűnüldözés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] 40. cikkének megfelelően biometrikus adatokkal történő keresés.

törölve

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a SIRENE-iroda a felelős a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzéséért, azonban a sárga kapcsolatot eredményező új személyazonossági adatok bevitelében nem vett részt, az új személyazonossági adatokat bevivő hatóságnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az irodát. A SIRENE-iroda a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzését a lehető leghamarabb végrehajtja.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (4) bekezdés sérelme nélkül, a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság hozzáféréssel rendelkezik a releváns, személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő vonatkozó adatokhoz, valamint a közös személyazonosítóadat-tárban és – adott esetben – a SIS-ben összekapcsolt személyazonosító adatokhoz, továbbá megvizsgálja a különböző személyazonosságokat, a 31., 32. és 33. cikkel összhangban frissíti a kapcsolatot, és haladéktalanul hozzáadja a személyazonosságot megerősítő fájlhoz.

(3)  A (4) bekezdés sérelme nélkül, a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság hozzáféréssel rendelkezik a releváns, személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő vonatkozó adatokhoz, valamint a közös személyazonosítóadat-tárban és – adott esetben – a SIS-ben összekapcsolt személyazonosító adatokhoz, továbbá megvizsgálja a különböző személyazonosságokat, a 31., 32. és 33. cikkel összhangban frissíti a kapcsolatot, és haladéktalanul, de mindenképpen 24 órán belül hozzáadja a személyazonosságot megerősítő fájlhoz.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság a határregisztrációs rendszerben az EES-rendelet 14. cikkével összhangban az egyéni fájlt létrehozó vagy aktualizáló határőrizeti hatóság, és ha sárga kapcsolat jön létre, a határőrizeti hatóság elkülönített helyen történő ellenőrzés keretében további ellenőrzéseket végez. Az elkülönített helyen történő ellenőrzés során a határőrizeti hatóságok hozzáféréssel rendelkeznek a releváns személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő, vonatkozó adatokhoz, megvizsgálják a különböző személyazonosságokat, és a 31–33. cikkel összhangban frissítik a kapcsolatot, valamint azt haladéktalanul hozzáadják a személyazonosságot megerősítő fájlhoz.

(4)  Amennyiben a személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság az EES-ben az EES-rendelet 14. cikkével összhangban az egyéni fájlt létrehozó vagy aktualizáló határőrizeti hatóság, és ha sárga kapcsolat jön létre, a határőrizeti hatóság további ellenőrzéseket végez. Kizárólag e célból a határőrizeti hatóságok hozzáféréssel rendelkeznek a releváns személyazonosságot megerősítő fájlban szereplő, vonatkozó adatokhoz, megvizsgálják a különböző személyazonosságokat, és e rendelet 31–33. cikkével összhangban frissítik a kapcsolatot, valamint azt haladéktalanul hozzáadják a személyazonosságot megerősítő fájlhoz.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  E cikk értelmében a különböző személyazonosságok ellenőrzésére főszabály szerint az érintett személy jelenlétében kerül sor, aki lehetőséget kap arra, hogy megmagyarázza a körülményeket a felelős hatóságnak, amely e magyarázatokat figyelembe veszi. Ha az ellenőrzés nyomán vörös kapcsolatot állapítanak meg, az érintett személy írásbeli indokolást kap.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A különböző személyazonosságok manuális ellenőrzésére a 28. cikk (4) bekezdése szerinti, sárga kapcsolat létrehozásától számított 8 órán belül sor kerül.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Mielőtt a személyazonosság ellenőrzésére felhatalmaznák a hatóságok (1) és (2) bekezdésben említett személyzetét, külön képzést kapnak a különböző személyazonosságok ellenőrzésének lebonyolításáról.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az összekapcsolt adatok eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzésére nem került sor.

b)  az összekapcsolt adatok eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, nincsenek összehasonlítható biometrikus adatok, és a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzésére nem került sor;

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az összekapcsolt adatok ugyanolyan személyazonosító adatokat, de eltérő biometrikus adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzésére nem került sor.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Két vagy több információs rendszerből származó adatok közötti kapcsolatot zöldnek kell minősíteni, ha az összekapcsolt adatok eltérő biometrikus adatokat, de hasonló személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok két különböző személyt jelölnek.

(1)  Két vagy több információs rendszerből származó adatok közötti kapcsolatot zöldnek kell minősíteni, ha:

 

a)  az összekapcsolt adatok eltérő biometrikus adatokat, de hasonló személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok két különböző személyt jelölnek;

 

b)  az összekapcsolt adatok ugyanolyan biometrikus adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok két különböző személyt jelölnek.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az összekapcsolt adatok ugyanolyan biometrikus adatokat, de eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok jogellenesen jelölik ugyanazt a személyt;

a)  az összekapcsolt adatok ugyanolyan biometrikus adatokat, de eltérő személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok indokolatlanul ugyanazt a személyt jelölik;

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az összekapcsolt adatok hasonló személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok jogellenesen jelölik ugyanazt a személyt.

b)  az összekapcsolt adatok hasonló személyazonosító adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok indokolatlanul jelölik ugyanazt a személyt.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A CIR vagy a SIS lekérdezésekor, ha a CIR-t alkotó információs rendszerek közül kettő vagy több között vagy a SIS-szel vörös kapcsolat áll fenn, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer a 34. cikkben szereplő adatokat megjelölve válaszol. A vörös kapcsolat nyomon követése az uniós és a nemzeti joggal összhangban történik.

(2)  A CIR vagy a SIS lekérdezésekor, ha a CIR-t alkotó információs rendszerek közül kettő vagy több között vagy a SIS-szel vörös kapcsolat áll fenn, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer a 34. cikkben szereplő adatokat megjelölve válaszol. A vörös kapcsolat nyomon követése az uniós és a nemzeti joggal összhangban történik. Kizárólag a vörös kapcsolat meglétéből nem származhat semmilyen, az érintett személyt vagy személyeket terhelő jogi következmény.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A SIS-be bevitt figyelmeztető jelzéseknek a [határforgalom-ellenőrzés, a bűnüldözés, illetve a jogellenes visszatérés terén a SIS alkalmazásáról szóló rendeletek] szerinti kezelésére vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, valamint a biztonság és közrend védelme, a bűncselekmények megelőzése, és a tagállami nyomozások veszélyeztetésének megakadályozása érdekében szükséges korlátozások sérelme nélkül, vörös kapcsolat létrehozása esetén a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság tájékoztatja a személyt arról, hogy több jogellenes személyazonosság áll fenn.

(4)  A biztonság és közrend védelme, a bűncselekmények megelőzése, és a tagállami nyomozások veszélyeztetésének megakadályozása érdekében szükséges korlátozások sérelme nélkül, vörös kapcsolat létrehozása esetén a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság az (EU) 2016/679 rendelet 12., 13. és 14. cikkével, valamint az (EU) 2016/680 irányelv 13. cikkével összhangban tájékoztatja a személyt arról, hogy több jogellenes személyazonosság áll fenn.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amennyiben egy tagállam hatósága vagy egy uniós ügynökség, amely hozzáféréssel rendelkezik a CIR-hez vagy a SIS-hez, arra utaló bizonyítékot kap, hogy a MID-ben rögzített vörös kapcsolat helytelen, illetve az adatot e rendeletet megsértve kezelték a MID-ben, a CIR-ben és a SIS-ben, ez a hatóság – amennyiben a kapcsolat uniós információs rendszereket érint – haladéktalanul helyesbíti a kapcsolatot, vagy törli azt a MID-ből, vagy pedig – ha a kapcsolat a SIS-t érinti –, haladéktalanul tájékoztatja annak a tagállamnak az illetékes SIRENE-irodáját, amely a SIS figyelmeztető jelzést létrehozta . Ez a SIRENE-iroda ellenőrzi a tagállam hatósága által benyújtott bizonyítékot, és ezt követően azonnal helyesbíti vagy törli a kapcsolatot a MID-ből.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az összekapcsolt adatok ugyanolyan személyazonosító adatokat és eltérő biometrikus adatokat tartalmaznak, és a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság arra a megállapításra jutott, hogy ezek az adatok ugyanazt a személyt jelölik, és biometrikus adatai sérülés, betegség miatt vagy más jogszerű okból változtak meg;

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ha egy tagállami hatóságnak arra utaló bizonyítéka van, hogy a MID-ben rögzített fehér kapcsolat helytelen vagy nem naprakész, illetve hogy az adatokat a MID-ben, az uniós információs rendszerekben vagy a SIS-ben e rendelet megsértésével dolgozták fel, a hatóság ellenőrzi az uniós információs rendszerekben és a SIS-ben tárolt vonatkozó adatokat, és szükség esetén haladéktalanul kijavítja a kapcsolatot vagy törli azt a MID-ből. Ez a tagállami hatóság haladéktalanul értesíti a manuális ellenőrzésért felelős tagállamot.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  amennyiben releváns, a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megjelölése.

d)  a különböző személyazonosságok ellenőrzéséért felelős hatóság megjelölése.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyazonosságot megerősítő fájlokat és az azokban szereplő adatokat – beleértve a linkeket is – csak addig lehet tárolni a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben (MID), amíg a kapcsolódó adatok szerepelnek két vagy több uniós információs rendszerben.

A személyazonosságot megerősítő fájlokat és az azokban szereplő adatokat – beleértve a linkeket is – csak addig lehet tárolni a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben (MID), amíg a kapcsolódó adatok szerepelnek két vagy több uniós információs rendszerben. Amint ez a feltétel már nem teljesül, a személyazonosságot megerősítő fájlokat és azok adatait, beleértve az összes vonatkozó kapcsolatot is, automatikusan törölni kell.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eu-LISA-nak a MID-ben végzett összes adatkezelési műveletről naplót kell vezetnie. A napló különösen az alábbiakat tartalmazza:

(1)  Az eu-LISA-nak a MID-ben végzett összes adatkezelési műveletről naplót kell vezetnie. A napló az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a lekérdezést végző tagállami hatóság;

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a lekérdezést végző személy azonosító jelét.

törölve

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett a tagállamok naplót vezetnek a lekérdezést végző tisztviselő egyedi felhasználói azonosítójáról.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ilyen naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve a kérelem elfogadhatóságának és az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzését –, valamint a 42. cikk szerinti adatbiztonság biztosításának céljára lehet felhasználni. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után egy évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk. A személyazonosságot megerősítő fájl előzményeivel kapcsolatos naplókat a személyazonosságot megerősítő fájlokban szereplő adatok törlésekor törölni kell.

(3)  Az ilyen naplókat kizárólag az adatvédelmi ellenőrzés érdekében – ideértve a kérelem elfogadhatóságának és az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzését –, valamint az önellenőrzés, a megfelelő működés és az adatok 42. cikk szerinti integritásának és biztonságának garantálása céljából lehet felhasználni. E célból a naplókhoz szükség esetén hozzáférést kell biztosítani a 40. cikk szerint azonosított adatkezelők, az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkében és az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkében említett nemzeti felügyeleti hatóságok, valamint az európai adatvédelmi biztos számára. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől, és azokat a létrehozataluk után két évvel törölni kell, kivéve, ha egy már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz szükség van rájuk. A személyazonosságot megerősítő fájl előzményeivel kapcsolatos naplókat a személyazonosságot megerősítő fájlokban szereplő adatok törlésekor törölni kell.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A tagállamok biztosítják az EES, az [ETIAS], a VIS, a SIS, a közös BMS, a CIR és a MID adatai minőségének szoros nyomon követését annak biztosítása érdekében, hogy azok a megfelelő uniós információs rendszerek és az interoperabilitási elemek megfelelő működéséhez szükséges általános követelményeket teljesíteni tudják. A tagállamok arról is gondoskodnak, hogy a személyzet minden olyan tagja, aki adatokat visz be a fenti uniós rendszerek bármelyikébe, előzetesen az adatminőségről szóló képzésben részesüljön.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eu-LISA az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokat és eljárásokat dolgoz ki a határregisztrációs rendszerben, az [ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS) keretében, a közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben (MID) tárolt adatokra vonatkozóan.

(1)  Az eu-LISA mielőbb az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokat és eljárásokat dolgoz ki az EES-ben, az [ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, a közös BMS-ben és a CIR-ben tárolt adatokra vonatkozóan. Ezeket az automatizált adatminőség-ellenőrző mechanizmusokat az interoperabilitási elemek 62. cikk szerinti működésének megkezdése előtt megfelelően tesztelik.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az eu-LISA közös adatminőségi mutatókat, és az EES-ben, az [ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, a közös BMS-ben, a CIR-ben és a MID-ben szereplő adatok tárolására vonatkozóan minőségi minimumkövetelményeket dolgoz ki.

(2)  Az eu-LISA közös adatminőségi mutatókat, és az EES-ben, az [ETIAS-ban], a VIS-ben, a SIS-ben, a közös BMS-ben, a CIR-ben és a MID-ben szereplő adatok tárolására vonatkozóan minőségi minimumkövetelményeket dolgoz ki.

 

Kizárólag a minimális minőségi előírásoknak megfelelő adatok vihetők be a EES-be, az [ETIAS-ba], a VIS-be, a SIS-be, a közös BMS-be, a CIR-be és a MID-be.

 

Amennyiben egy hatóság olyan adatokat próbál bevinni, amelyek nem teljesítik az alkalmazandó minimális minőségi előírásokat, azonnal automatikus figyelmeztetést kap az érintett uniós információs rendszertől, hogy az adatok nem vihetők be, valamint a minimális minőségi előírások teljesítésére vonatkozó módszereket javasolnak számára.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA a tagállamok részére rendszeresen jelentést készít az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokról és eljárásokról, valamint a közös adatminőségi mutatókról. Az eu-LISA a Bizottság részére is rendszeresen jelentést készít a felmerült problémákról és az érintett tagállamokról.

(3)  Az eu-LISA a tagállamok részére rendszeresen jelentést készít az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusokról és eljárásokról, valamint a közös adatminőségi mutatókról. Az eu-LISA a Bizottság részére is rendszeresen jelentést készít a felmerült problémákról és az érintett tagállamokról. Az eu-LISA a jelentést kérésre megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az e bekezdés értelmében készült jelentések nem tartalmazhatnak személyes adatokat.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusok és eljárások valamint a közös adatminőségi mutatók létrehozása után egy évvel, majd azt követően évente értékeli az adatminőségre vonatkozó előírások tagállami végrehajtását, és szükség esetén ajánlásokat tesz. A tagállamok cselekvési tervet nyújtanak be a Bizottságnak az értékelő jelentésben feltárt hiányosságok orvoslására, és annak maradéktalan végrehajtásáig a cselekvési terv tekintetében elért minden előrehaladásról jelentést tesznek. A Bizottság továbbítja az értékelő jelentést az Európai Parlamentnek,, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, amelyet a 168/2007/EK tanácsi rendelet76 hozott létre.

(5)  A Bizottság az adatminőség ellenőrzésére irányuló automatizált mechanizmusok és eljárások valamint a közös adatminőségi mutatók létrehozása után egy évvel, majd azt követően évente értékeli az adatminőségre vonatkozó előírások tagállami végrehajtását, és szükség esetén ajánlásokat tesz. A tagállamok cselekvési tervet nyújtanak be a Bizottságnak az értékelő jelentésben feltárt hiányosságok – és különösen a meglévő uniós információs rendszerekben és a SIS-ben található téves adatokból származó adatminőségi problémák – orvoslására. A Bizottság annak maradéktalan végrehajtásáig a cselekvési terv tekintetében elért minden előrehaladásról jelentést tesz. A Bizottság továbbítja az értékelő jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak, az Európai Adatvédelmi Testületnek és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, amelyet a 168/2007/EK tanácsi rendelet76 hozott létre.

__________________

__________________

76 A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról (HL L 53., 2007.2.22., 1. o.).

76 A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról (HL L 53., 2007.2.22., 1. o.).

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

37a. cikk

 

A lekérdezések hozzáférhetősége és a válaszadási idő

 

Az interoperabilitási elemek mindegyikét oly módon kell fejleszteni és kezelni, hogy az 53. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban biztosított legyen a gyors, zökkenőmentes, hatékony, ellenőrzött hozzáférés és ezen elemek teljes körű rendelkezésre állása, valamint a tagállami hatóságok operatív igényeinek megfelelő válaszidő.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az UMF szabványt kell használni az EES, az [ETIAS], az európai keresőportál, a CIR, a MID, és adott esetben az eu-LISA fejlesztése, vagy a bel- és igazságügy területén működő bármely új információcsere-modellnek és információs rendszernek az eu-LISA vagy más uniós szerv által történő kidolgozása során.

(2)  Az UMF szabványt kell használni az EES, az [ETIAS], az EKP, a CIR, ha kivitelezhető a MID fejlesztése során, és adott esetben a bel- és igazságügy területén működő új információcsere-modellek és uniós információs rendszerek eu-LISA vagy más uniós ügynökség által történő kidolgozása során.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Megfontolás tárgyát képezheti az UMF szabvány alkalmazása a VIS-ben, a SIS-ben, valamint a bel- és igazságügy területén működő, bármely meglévő vagy új, a tagállamok vagy társult országok által kidolgozott információcsere-modell és információs rendszer esetében.

törölve

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EES, a VIS, [az ETIAS] és a SIS célkitűzéseinek támogatása, és a rendszerek közötti statisztikai adatok és elemzési jelentések szakpolitikai, működési és adatminőségi célokból történő készítése érdekében létre kell hozni a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS).

(1)  Az EES, a VIS, [az ETIAS] és a SIS célkitűzéseinek támogatása, és a rendszerek közötti statisztikai adatok és elemzési jelentések szakpolitikai, működési és adatminőségi célokból történő biztosítása érdekében létre kell hozni a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS).

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eu-LISA anonimizálja az adatokat, és az ilyen anonim adatokat rögzíti a CRRS-ben. Az adatok anonimizálása automatizált módon történik.

(3)  Az eu-LISA anonimizálja az adatokat, biztosítva az érintett azonosíthatatlanságát, és az ilyen anonim adatokat rögzíti a CRRS-ben. Az adatok anonimizálása automatizált módon történik. Az eu-LISA személyzete nem kap hozzáférést az uniós információs rendszerekben vagy az interoperabilitási elemekben tárolt személyes adatokhoz.

 

A CRRS-ben szereplő adatok nem tehetik lehetővé az egyének azonosítását.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az adatok anonimizálását lehetővé tevő adattárolóból álló központi infrastruktúra;

a)  központi infrastruktúra, amely egy adattárolóból és egy olyan mechanizmusból áll, amely biztosítja az adatok anonimizálását, mielőtt azok a CRRS-ben tárolásra kerülnének;

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság részletes szabályokat állapít meg a CRRS működésére vonatkozóan, beleértve az (2) és (3) bekezdésben említett személyes adatok kezelésére vonatkozó különleges biztosítékokat, és végrehajtási jogi aktusokban megállapítja az adattárra vonatkozó biztonsági szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)  A Bizottság részletes szabályokat állapít meg a CRRS működésére vonatkozóan, beleértve az (2) és (3) bekezdésben említett személyes adatok kezelésére vonatkozó különleges biztosítékokat, és a 63. cikkben említett eljárás keretében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapítja az adattárra vonatkozó biztonsági szabályokat.

Indokolás

A CRRS egy újabb uniós szintű adatbázist fog képezni, bár az abban tárolt személyes adatokat anonimizálni kell. Az adatvédelmi garanciákra vonatkozó szabályok a társjogalkotók hatáskörébe tartoznak, és így felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell dönteni róluk.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A személyes adatoknak a megosztott biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS) keretében történő kezelése tekintetében a tagállamok azon hatóságai, amelyek a VIS, a határregisztrációs rendszer, illetve a SIS vonatkozásában adatkezelőknek minősülnek, az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikke (7) bekezdésével összhangban adatkezelőknek tekintendők a 13. cikkben említett, azon adatokból nyert biometrikus sablonok tekintetében is, amelyeket ők visznek be a megfelelő rendszerekbe, valamint felelősek a közös BMS-ben található biometrikus sablonok kezeléséért.

(1)  A személyes adatoknak a közös BMS keretében történő kezelése tekintetében a tagállamok azon hatóságai, amelyek a VIS, az EES, illetve a SIS vonatkozásában adatkezelőknek minősülnek, az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikke (7) bekezdésével vagy az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkének (8) bekezdésével összhangban adatkezelőknek tekintendők a 13. cikkben említett, azon adatokból nyert biometrikus sablonok tekintetében is, amelyeket ők visznek be a megfelelő rendszerekbe, valamint felelősek a közös BMS-ben található biometrikus sablonok kezeléséért. A közös BMS információbiztonsági kezelése tekintetében az eu-LISA adatkezelőnek tekintendő.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személyes adatok ETIAS Központi Egységben történő feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének b) pontjával összhangban, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatkezelőnek tekintendő.

a)  a személyes adatok ETIAS Központi Egységben történő feldolgozása tekintetében, a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontjával összhangban, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatkezelőnek tekintendő.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az interoperabilitási elemek információbiztonsági kezelése tekintetében az eu-LISA a 45/2001/EK rendelettel összhangban adatkezelőnek tekintendő.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A CIR-ban tárolt személyes adatok kezelése tekintetében az eu-LISA a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének e) pontjával összhangban adatfeldolgozónak tekintendő.

A közös BMS-ben, a CIR-ben és a MID-ben tárolt személyes adatok kezelése tekintetében az eu-LISA a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének e) pontjával összhangban adatkezelőnek tekintendő.

Indokolás

Ki kell egészíteni a szöveget azzal a két interoperabilitási elemmel, ahol adatfeldolgozás történik. Az EKP-t nem kell beilleszteni, mert ott nem történik adatkezelés.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mind az eu-LISA, mind a tagállami hatóságok biztosítják az e rendelet alkalmazásában történő személyesadat-kezelés biztonságát. Az eu-LISA, [az ETIAS Központi Egység] és a tagállami hatóságok együttműködnek a biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása során.

(1)  Az eu-LISA, a tagállami hatóságok és az Europol biztosítják az e rendelet szerinti személyesadat-kezelés biztonságát. Az eu-LISA felel az interoperabilitási elemek központi infrastruktúrájáért, a tagállamok pedig az 54. cikkben említett részekért felelnek. Az eu-LISA, [az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség], az Europol és a tagállami hatóságok együttműködnek a biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása során.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  megtagadja az adatkezelő eszközökhöz és berendezésekhez történő, jogosulatlan személyek általi hozzáférést;

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  megakadályozza az automatizált adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát;

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  biztosítja, hogy üzemzavar esetén helyreállítható legyen a telepített rendszerek normál működése;

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  garantálja a megbízhatóságot azzal, hogy biztosítja, hogy az interoperabilitási elemek működése során fellépő hibákat minden esetben megfelelően bejelentsék;

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  figyelemmel kísérje az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegye a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

i)  figyelemmel kísérje az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegye a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, továbbá az új technológiai fejlemények fényében értékelje ezeket a biztonsági intézkedéseket.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok a (3) bekezdésben említettekkel egyenértékű intézkedéseket hoznak a személyes adatok azon hatóságok általi kezelése tekintetében, amelyek hozzáférésre jogosultak az interoperabilitás bármely eleméhez.

(4)  A tagállamok, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a (3) bekezdésben említettekkel egyenértékű intézkedéseket hoznak a személyes adatok azon hatóságok általi kezelése tekintetében, amelyek hozzáférésre jogosultak az interoperabilitás bármely eleméhez.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az SIS adatainak bizalmas jellege

Az adatok bizalmas jellege

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden egyes tagállam – nemzeti jogának megfelelően – meghatározott szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titoktartási szabályokat alkalmaz az összes olyan személyre és szervre, aki/amely SIS-adatokkal köteles dolgozni, amelyekhez valamely interoperabilitási elemen keresztül fér hozzá. Ez a kötelezettség e személyek hivatali vagy munkaviszonyának megszűnését, vagy e szervek tevékenységének megszüntetését követően is fennáll.

(1)  Minden egyes tagállam – nemzeti jogának megfelelően – meghatározott szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titoktartási szabályokat alkalmaz az összes olyan személyre és szervre, aki/amely adatokkal köteles dolgozni, amelyekhez valamely interoperabilitási elemen keresztül fér hozzá. Ez a kötelezettség e személyek hivatali vagy munkaviszonyának megszűnését, vagy e szervek tevékenységének megszüntetését követően is fennáll.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA az (1) bekezdésben előírt normákhoz hasonló megfelelő szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titoktartási szabályokat alkalmaz személyzetének valamennyi olyan tagjára, aki SIS-adatokkal köteles dolgozni. Ez a kötelezettség e személyek hivatali vagy munkaviszonyának megszűnését, vagy tevékenységük megszüntetését követően is fennáll.

(2)  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA az e cikk (1) bekezdésében előírt normákhoz hasonló megfelelő szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titoktartási szabályokat alkalmaz személyzetének valamennyi olyan tagjára, aki adatokkal köteles dolgozni. Ez a kötelezettség e személyek hivatali vagy munkaviszonyának megszűnését, vagy tevékenységük megszüntetését követően is fennáll.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az eu-LISA vagy valamely tagállam az interoperabilitási elemekkel összefüggő bármely feladattal kapcsolatban külső alvállalkozókkal működik együtt, köteles szorosan nyomon követni az alvállalkozó tevékenységeit annak érdekében, hogy biztosítsa e rendelet valamennyi rendelkezésének betartását, különösen a biztonság, a titoktartás és az adatvédelem tekintetében.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Biztonsági incidensnek kell tekinteni bármely olyan eseményt, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az interoperabilitási elemek biztonságát, és kárt vagy veszteséget okozhat a bennük tárolt adatokban, különösen akkor, ha az adatokhoz jogosulatlan hozzáférés történhetett, vagy az adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas jellege kárt szenvedett vagy szenvedhetett.

(1)  Biztonsági incidensnek kell tekinteni bármely olyan eseményt, amely veszélyezteti vagy veszélyeztetheti az interoperabilitási elemek biztonságát, jogosulatlan hozzáférést és kárt vagy veszteséget okozhat a bennük tárolt adatokban, különösen akkor, ha az adatokhoz jogosulatlan hozzáférés történhetett, vagy az adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas jellege kárt szenvedett vagy szenvedhetett.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes adatok megsértésének az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikke, az (EU) 2016/680 irányelv 30. cikke, vagy mindkettő szerinti bejelentésének és közlésének sérelme nélkül a biztonsági incidensekről a tagállamok a Bizottságot, az eu-LISA-t és az európai adatvédelmi biztost tájékoztatják. Az interoperabilitási elemek központi infrastruktúráját érintő biztonsági incidens esetén az eu-LISA tájékoztatja a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost.

(3)  A személyes adatok megsértésének az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikke, az (EU) 2016/680 irányelv 30. cikke vagy mindkettő szerinti bejelentésének és közlésének sérelme nélkül a tagállamok és az Europol a Bizottságot, az eu-LISA-t, az illetékes felügyeleti hatóságokat és az európai adatvédelmi biztost haladéktalanul tájékoztatják valamennyi biztonsági incidensről. Az interoperabilitási elemek központi infrastruktúráját érintő biztonsági incidens esetén az eu-LISA tájékoztatja a Bizottságot és az európai adatvédelmi biztost.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság a súlyos incidenseket haladéktalanul jelenti az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az említett jelentéseket az alkalmazandó biztonsági szabályoknak megfelelően EU RESTRICTED/RESTREINT UE minősítéssel kell ellátni.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok számára információkat kell szolgáltatni, és az eu-LISA által biztosított incidens-kezelési tervnek megfelelően be kell számolni azokról a biztonsági incidensekről, amelyek hatással vannak vagy hatással lehetnek az interoperabilitási elemek működésére, vagy az adatok rendelkezésre állására, sértetlenségére és bizalmas jellegére.

(4)  A tagállamok, szükség esetén az ETIAS központi egység, valamint az Europol számára haladéktalanul információkat kell szolgáltatni, és az eu-LISA által biztosított incidens-kezelési tervnek megfelelően be kell számolni azokról a biztonsági incidensekről, amelyek hatással vannak vagy hatással lehetnek az interoperabilitási elemek működésére, vagy az adatok rendelkezésre állására, sértetlenségére és bizalmas jellegére.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az érintett tagállamok és az eu-LISA a biztonsági incidensek bekövetkezte esetén együttműködnek. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza ezen együttműködési eljárás részleteit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)  Az érintett tagállamok, az ETIAS központi egység, az Europol és az eu-LISA a biztonsági incidensek bekövetkezte esetén együttműködnek. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza ezen együttműködési eljárás részleteit. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok és a releváns uniós szervek biztosítják, hogy az interoperabilitási elemekhez való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye az e rendeletnek való megfelelése nyomon követéséhez szükséges intézkedéseket, és szükség esetén együttműködjön a felügyeleti hatósággal.

A tagállamok és a releváns uniós ügynökségek biztosítják, hogy az interoperabilitási elemekhez való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye az e rendeletnek való megfelelése nyomon követéséhez szükséges intézkedéseket, és együttműködjön a felügyeleti hatósággal.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

45a. cikk

 

Szankciók

 

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokkal való visszaélésre és az adatok e rendeletbe ütköző kezelésére és megosztására a nemzeti joggal összhangban büntetőszankciók vonatkozzanak. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és magukban kell foglalniuk a közigazgatási bírságok és büntetőjogi szankciók lehetőségét.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

45 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

45b. cikk

 

Felelősség

 

(1) A kártérítéshez való jog, valamint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak a 45/2001/EK és az (EU) 2016/679 rendelet, valamint az (EU) 2016/680 irányelv értelmében fennálló felelősségének sérelme nélkül:

 

a) minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely jogszerűtlen személyesadat-kezelési műveletből vagy bármilyen egyéb, e rendelettel összeegyeztethetetlen tagállami intézkedésből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adott tagállamtól kártérítésre jogosult; továbbá

 

b) minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely az Europol, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség vagy az eu-LISA e rendelettel összeegyeztethetetlen intézkedéséből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult az adott ügynökségtől;

 

Az érintett tagállam, az Europol, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség vagy az eu-LISA teljes mértékben vagy részben mentesül (1) albekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért nem felelős.

 

(2) Ha egy tagállam az e rendelet szerinti kötelezettségeinek elmulasztásával kárt okoz az interoperabilitási elemekben, az okozott kárért e tagállamot terheli a felelősség, kivéve és amennyiben az eu-LISA vagy egy e rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam elmulasztotta meghozni a kár megelőzéséhez vagy hatásának minimalizálásához szükséges észszerű intézkedéseket.

 

(3) A tagállammal szembeni, az (1) és a (2) bekezdésben említett kártérítési igényre az alperes tagállam nemzeti joga az irányadó. Az adatkezelővel vagy az eu-LISA-val szembeni, az (1) és (2) bekezdésben említett kártérítési igényre a Szerződésekben előírt feltételek vonatkoznak.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tájékoztatáshoz való jog

(A módosítás a magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkében, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkében szereplő tájékoztatáshoz való jog sérelme nélkül, azokat a személyeket, akiknek adatait a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásban, a közös személyazonosítóadat-tárban vagy a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben tárolják, az adataikat gyűjtő hatóság az adatgyűjtés időpontjában tájékoztatja a személyes adatoknak e rendelet alkalmazásában történő kezeléséről, ideértve az érintett adatkezelők kilétéről és elérhetőségeiről való tájékoztatást is, valamint a hozzáférési, helyesbítési és törlési jogaik gyakorlására vonatkozó eljárásokról, továbbá az európai adatvédelmi biztos, és az adatgyűjtésért felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségéről.

(1)  Az olyan személyek adatait gyűjtő hatóság, akiknek adatait a közös BMS-ben, a CIR-ben vagy a MID-ben tárolják, e személyek rendelkezésére bocsátja a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkében és az (EU) 2016/679 rendelet, 13. és 14. cikkében foglalt információkat az (EU) 2016/680 irányelv 12. és 13. cikkében előírt módon. A hatóság az ilyen jellegű adatok gyűjtésekor adja meg a tájékoztatást.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden információ olyan módon és nyelven adandó át az érintetteknek, amelyet megértenek, vagy amelyről észszerűen feltételezhető, hogy megértik. Ez azt is magában foglalja, hogy a kiskorú érintetteknek az életkoruknak megfelelő módon adandók át az információk.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

46a. cikk

 

Tájékoztató kampány

 

 A Bizottság a felügyeleti hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdésekor tájékoztató kampányt indít, amelyben tájékoztatja a közvéleményt és különösen a harmadik országbeli állampolgárokat az elemek céljairól és működéséről, a hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és e hozzáférés feltételeiről, valamint az érintett személyek jogairól. Ilyen tájékoztató kampányokat folyamatosan folytatni kell. 

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyesbítési és törlési jog

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez és törléséhez, illetve kezelésük korlátozásához való jog – webes szolgáltatás

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15., 16., 17. és 18. cikke értelmében fennálló jogai gyakorlása érdekében bármely személynek jogában áll a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzéséért felelős tagállamhoz fordulni, amely kivizsgálja és megválaszolja a megkeresést.

(1)  A 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15. és 16. cikke, az (EU) 2016/679 rendelet 15., 16., 17. és 18. Cikke, valamint az (EU) 2016/680 irányelv 14. és 16. cikke értelmében a CIR-ben, a közös BMS-ben és a MID-ben tárolt személyes adatok kezelése tekintetében fennálló jogai gyakorlása érdekében bármely személynek jogában áll a különböző személyazonosságok manuális ellenőrzéséért felelős tagállamhoz vagy bármely más tagállamhoz fordulni, amely kivizsgálja és megválaszolja a megkeresést.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, és az érintetteknek az (1) bekezdésben leírt, az interoperabilitási elemekben tárolt személyes adataikhoz való hozzáféréshez, az azok helyesbítéséhez és törléséhez és a kezelésük korlátozásához való joga hatékony gyakorlásának megkönnyítése és elősegítése érdekében, különös tekintettel azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik esetleg a tagállamok területén kívül tartózkodnak, az eu-LISA műszaki telephelyén webes szolgáltatást hoz létre, amely lehetővé teszi az érintettek számára, hogy kérelmezzék a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok kijavítását, törlését vagy helyesbítését. A webes szolgáltatás egyablakos ügyintézési pontként szolgál a tagállamok területén kívül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára.

 

A webes szolgáltatás e kérelem alapján haladéktalanul továbbítja a kérelmet a különböző személyazonosságok 29. cikk szerinti manuális ellenőrzéséért felelős tagállamhoz, vagy, adott esetben, az adatoknak a kérelem tárgyát képező, alapul szolgáló uniós információs rendszerbe való beviteléért felelős tagállamhoz.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A Bizottság a webes szolgáltatás üzemeltetési feltételeire vonatkozó részletes szabályokról, valamint az alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokról végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 64. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A különböző személyazonosságok 29. cikk szerinti manuális ellenőrzéséért felelős tagállam vagy az a tagállam, amelyhez a kérelmet intézték, a kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül válaszol az ilyen kérelmekre.

(2)  A különböző személyazonosságok 29. cikk szerinti manuális ellenőrzéséért felelős tagállam vagy az a tagállam, amelyhez a kérelmet intézték, vagy közvetlenül az érintett az (1) bekezdésnek megfelelően, vagy pedig a webes szolgáltatáson keresztül az (1a) bekezdésnek megfelelően, indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszol az ilyen kérelmekre.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére irányuló kérelmet a felelős tagállamtól eltérő tagállamhoz nyújtják be, az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, hét napon belül kapcsolatba lép a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam az ilyen kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül ellenőrzi az adatok pontosságát és az adatkezelés jogszerűségét.

(3)  Ha a személyes adatok hozzáférésére, helyesbítésére vagy törlésére irányuló kérelmet a felelős tagállamtól eltérő tagállamhoz nyújtják be, az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, hét napon belül írásban kapcsolatba lép a felelős tagállam hatóságaival, és a felelős tagállam az ilyen kapcsolatfelvétel után indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben egy hónapon belül ellenőrzi az adatok pontosságát és az adatkezelés jogszerűségét. A felelős tagállam hatóságával kapcsolatba lépő tagállam tájékoztatja az érintett személyt, hogy kérelmét további eljárás céljából továbbították.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a vizsgálatot követően megállapítást nyer, hogy a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben (MID) tárolt adatok pontatlanok vagy jogellenesen kerültek rögzítésre, a felelős tagállam vagy – adott esetben – az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, helyesbíti vagy törli ezeket az adatokat.

(4)  Amennyiben a vizsgálatot követően megállapítást nyer, hogy a CIR-ben, a közös BMS-ben és a MID-ben tárolt adatok pontatlanok vagy jogellenesen kerültek rögzítésre, a felelős tagállam vagy – adott esetben – az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, haladéktalanul helyesbíti vagy törli ezeket az adatokat. Az érintett személyt írásban tájékoztatni kell arról, hogy adatait helyesbítették vagy törölték.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az uniós vagy nemzeti joggal összhangban minden személynek joga van a panasztételre és jogorvoslatra abban a tagállamban, amely megtagadta tőle a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát vagy ezen adatok helyesbítésének vagy törlésének jogát.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a MID-ben tárolt adatokat a felelős tagállam azok érvényességi ideje alatt módosítja, a felelős tagállam elvégzi a 27. cikkben, és adott esetben a 29. cikkben meghatározott adatkezelést annak megállapítása céljából, hogy a módosított adatokat össze kell-e kapcsolni. Amennyiben az adatkezelés nem jelez találatot, a felelős tagállam, vagy adott esetben az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, törli az adatokat a személyazonosságot megerősítő fájlból. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás egy vagy több találatot jelez, a felelős tagállam e rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban létrehozza vagy frissíti a releváns kapcsolatot.

(5)  Amennyiben a CIR-ben, a közös BMS-ben vagy a MID-ben tárolt adatokat a felelős tagállam azok érvényességi ideje alatt módosítja, a felelős tagállam elvégzi a 27. cikkben, és adott esetben a 29. cikkben meghatározott adatkezelést annak megállapítása céljából, hogy a módosított adatokat össze kell-e kapcsolni. Amennyiben az adatkezelés nem jelez találatot, a felelős tagállam, vagy adott esetben az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, törli az adatokat a személyazonosságot megerősítő fájlból. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás egy vagy több találatot jelez, a felelős tagállam e rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban létrehozza vagy frissíti a releváns kapcsolatot.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam nem ért egyet azzal, hogy a MID-ben tárolt adat helytelen, vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot hoz, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják javítani vagy törölni a rá vonatkozó adatokat.

(6)  Ha a felelős tagállam, illetve adott esetben a kérelmet befogadó tagállam nem ért egyet azzal, hogy a CIR-ben, a közös BMS-ben vagy a MID-ben tárolt adat helytelen, vagy jogellenesen került rögzítésre, e tagállam haladéktalanul közigazgatási határozatot hoz, amely írásbeli magyarázatot nyújt az érintett személynek arról, hogy miért nem kívánják javítani vagy törölni a rá vonatkozó adatokat.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E határozatnak tájékoztatással is kell szolgálnia az érintett személy részére, ismertetve annak lehetőségét, hogy a (3) bekezdésben említett kérelem tárgyában hozott határozat ellen kifogást nyújtson be, és adott esetben arról, hogyan nyújthat be keresetet vagy panaszt az illetékes hatóságokhoz vagy bíróságokhoz, továbbá az esetleges segítségnyújtásról, beleértve az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok általi segítségnyújtást is.

(7)  E határozatnak tájékoztatással is kell szolgálnia az érintett személy részére, ismertetve annak lehetőségét, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kérelem tárgyában hozott határozat ellen kifogást nyújtson be, és arról, hogyan nyújthat be keresetet vagy panaszt az illetékes hatóságokhoz vagy bíróságokhoz, továbbá az esetleges segítségnyújtásról, beleértve az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok általi segítségnyújtást és azok elérhetőségeit is.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A (3) bekezdés szerint benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell az érintett személy személyazonosításához szükséges információkat. Ezek az információk kizárólag a (3) bekezdésben említett jogok gyakorlásának lehetővé tételére használhatók fel, és ezt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

(8)  Az (1), (2) és (3) bekezdés szerint benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell az érintett személy személyazonosításához szükséges információkat. Ezek az információk kizárólag a (3) bekezdésben említett jogok gyakorlásának lehetővé tételére használhatók fel, és ezt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A felelős tagállam vagy adott esetben az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, írásos dokumentum formájában naplót vezet arról, hogy a (3) bekezdés szerinti kérelmet nyújtottak be, valamint, hogy hogyan kezelték a kérelmet, és haladéktalanul az adatvédelem terén hatáskörrel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja ezt a dokumentumot.

(9)  A felelős tagállam vagy adott esetben az a tagállam, amelyhez a kérelmet benyújtották, írásos dokumentum formájában naplót vezet arról, hogy az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti kérelmet nyújtottak be, valamint, hogy hogyan kezelték a kérelmet, és haladéktalanul az adatvédelem terén hatáskörrel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja ezt a dokumentumot.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az interoperabilitási elemekben tárolt vagy azokon keresztül elért személyes adatok nem továbbíthatók és nem tehetők elérhetővé harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánfelek számára, kivéve az Interpol részére [az ETIAS rendelet 18. cikke (2) bekezdésének b) és m) pontja] szerinti automatizált kezelés céljából, vagy az (EU) 2016/399 rendelet 8. cikke (2) bekezdésben foglaltak céljából történő továbbítást. A személyes adatok Interpol részére történő ilyen továbbításának meg kell felelnie a 45/2001/EK rendelet 9. cikke, és az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezete rendelkezéseinek.

Az interoperabilitási elemekben tárolt, kezelt vagy azokon keresztül elért személyes adatok nem továbbíthatók és nem tehetők elérhetővé harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánfelek számára, az [ETIAS-rendelet 65. cikkének], az (EU) 2017/2226 rendelet 41. cikkének, a 767/2008/EK rendelet 31. cikkének, az (EU) 2016/794 rendelet 25. cikkének, valamint e rendelet 9. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Interpol adatbázisainak EKP-n keresztül történő lekérdezésének sérelme nélkül.

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E cikk bármely megsértése súlyos biztonsági incidensnek minősül, amelyet a 44. cikkel összhangban haladéktalanul jelenteni és kezelni kell.

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Minden tagállam biztosítja, hogy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóság független módon figyelemmel kísérje a személyes adatok adott tagállam általi, e rendelet szerinti kezelésének jogszerűségét.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  Minden tagállam biztosítja, hogy az (EU) 2016/680 irányelv alapján elfogadott nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazása kiterjedjen a rendőri hatóságok és a kijelölt hatóságok interoperabilitási elemekhez való hozzáférésére is, az olyan személyek jogaival összefüggésben is, akiknek az adataihoz ilyen módon fértek hozzá.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – -1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b)  Az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóság figyelemmel kíséri a személyes adatok – tagállami rendőri hatóságok és kijelölt hatóságok általi – hozzáférésének jogszerűségét. E rendelet 49. cikkének (2) és (2a) bekezdését ennek megfelelően alkalmazni kell.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A felügyeleti hatóság vagy az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerint kijelölt hatóságok biztosítják a felelős nemzeti hatóságok által végzett adatkezelési műveleteknek a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelő, legalább négyévente történő ellenőrzését.

(1)  A felügyeleti hatóság vagy az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett vagy az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikke szerinti hatóságok biztosítják a felelős nemzeti hatóságok által végzett adatkezelési műveleteknek a vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelő, legalább négyévente történő ellenőrzését. Az első ilyen ellenőrzést két évvel azt követően kell elvégezni, hogy az utolsó interoperabilitási elem a 62. cikk szerint megkezdi működését. Az ellenőrzés eredményét figyelembe lehet venni az 1053/2013/EU tanácsi rendelettel1a létrehozott mechanizmus keretében végzett értékelések során. Az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóságok évente közzéteszik az adatok helyesbítésére, kiegészítésére vagy törlésére vagy az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmek számát, a kérelmek nyomán hozott intézkedéseket, valamint az érintettek kérelme nyomán végzett helyesbítések, kiegészítések, törlések és az adatkezelés korlátozásainak számát.

 

__________________

 

1a A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy felügyeleti hatóságuk rendelkezzen az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal – többek között emberi és anyagi erőforrásokkal –, valamint hogy tanácsadási céllal e hatóság rendelkezésére álljanak olyan személyek, akik a biometrikus adatokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. A tagállamok – a nemzetbiztonsági érdekekből fakadó korlátozások sérelme nélkül – hozzáférést biztosítanak a felügyeleti hatóságok számára naplóikhoz.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátják a kért információkat, különösen az e rendeletben meghatározott felelősségi körének megfelelően folytatott tevékenységekre vonatkozó információkat. A tagállamok biztosítják az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóságok számára a naplókhoz való hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé teszik számukra az interoperabilitási célokra használt létesítményeikbe történő bejutást.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az eu-LISA által végzett, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységek auditálását a vonatkozó nemzetközi auditálási standardok alapján legalább négyévente elvégezzék. Az ellenőrzésről készült jelentést meg kell küldeni az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság és a tagállamok számára. Az eu-LISA a jelentések elfogadása előtt lehetőséget kap észrevételeinek megtételére.

Az európai adatvédelmi biztos felelős az eu-LISA, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az e rendelet alapján végzett személyesadat-kezelési tevékenységek felügyeletéért és annak biztosításáért, hogy az ilyen tevékenységeket a 45/2001/EK rendelettel, az (EU) 2016/794 rendelettel és e rendelettel összhangban végezzék.

 

Az eu-LISA az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátja a kért információkat, hozzáférést biztosít az európai adatvédelmi biztos számára minden dokumentumhoz és a 10., 16., 24. és 36. cikkben említett naplókhoz, valamint mindenkor lehetővé teszi az európai adatvédelmi biztos számára az eu-LISA összes létesítményébe történő bejutást.

 

Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az eu-LISA által végzett, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységek ellenőrzését a vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján legalább négyévente elvégezzék. Az első ilyen ellenőrzést két évvel azt követően kell elvégezni, hogy az utolsó interoperabilitási elem a 62. cikknek megfelelően megkezdi működését. Az ellenőrzésről készült jelentést meg kell küldeni az Európai Parlament, a Tanács, az eu-LISA, a Bizottság és a tagállamok számára. Az eu-LISA a jelentések elfogadása előtt lehetőséget kap észrevételeinek megtételére. Az európai adatvédelmi biztos rendelkezik az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátásához szükséges további erőforrásokkal, többek között emberi és pénzügyi erőforrásokkal.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti közreműködést igénylő konkrét kérdésekben szoros együttműködést folytat a nemzeti felügyeleti hatóságokkal, különösen akkor, ha az európai adatvédelmi biztos vagy valamely nemzeti felügyeleti hatóság jelentős eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai között, vagy az interoperabilitási elemek kommunikációs csatornáin zajló, potenciálisan jogellenes adattovábbítást észlel, illetőleg az egy vagy több nemzeti felügyeleti hatóság által e rendelet végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban felvetett kérdésekkel összefüggésben.

(1)  A nemzeti ellenőrző hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – hatáskörük keretein belül eljárva – aktívan együttműködnek egymással felelősségi körük keretein belül, és biztosítják az interoperabilitási elemek használatának és az e rendelet egyéb rendelkezései alkalmazásának összehangolt felügyeletét, különösen akkor, ha az európai adatvédelmi biztos vagy valamely nemzeti felügyeleti hatóság jelentős eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai között, vagy az interoperabilitási elemek kommunikációs csatornáin zajló, potenciálisan jogellenes adattovábbítást észlel.

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben az (EU) XXXX/2018 rendelet [a felülvizsgált 45/2001 rendelet] 62. cikkével összhangban összehangolt felügyeletet kell biztosítani.

(2)  Az európai adatvédelmi biztos és a felügyeleti hatóságok egymással megosztják a releváns információkat, egymást segítik az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása során, megvizsgálják az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, felmérik a független felügyelet gyakorlása vagy az érintett jogainak gyakorlása kapcsán felmerülő problémákat, összehangolt javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös megoldására, és szükség szerint terjesztik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos ismereteket.

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés alkalmazása céljából a felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos évente legalább kétszer üléseznek az (EU) 2016/679 rendelettel létrehozott Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: Európai Adatvédelmi Testület) keretében. E találkozók költségeit az Európai Adatvédelmi Testület fedezi, illetve az üléseket is megszervezi. Az eljárási szabályzatot az első ülés alkalmával kell elfogadni. A további munkamódszereket szükség esetén közösen dolgozzák ki.

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Két évvel e rendelet hatálybalépést követően – és azt követően kétévente – az Európai Adatvédelmi Testület a tevékenységekre vonatkozóan együttes jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Europolnak, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és az eu-LISA-nak. A jelentésben valamennyi tagállamra vonatkozóan szerepelnie kell egy, az adott tagállam felügyeleti hatósága által összeállított fejezetnek.

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interoperabilitás elemek elhelyezését az eu-LISA biztosítja a technikai helyszínein, valamint biztosítja az e rendeletben meghatározott funkciókat a biztonságra, a hozzáférhetőségre, a minőségre és a sebességre vonatkozóan az 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban.

(2)  Az interoperabilitás elemek elhelyezését az eu-LISA biztosítja a technikai helyszínein, valamint biztosítja az e rendeletben meghatározott funkciókat a biztonságra, a hozzáférhetőségre, a minőségre és a sebességre vonatkozóan a 37. cikkben, a 37a. cikkben és az 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban.

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eu-LISA felelős az interoperabilitási elemek fejlesztéséért, a határregisztrációs rendszer, a VIS, az [ETIAS], a SIS és az Eurodac, valamint [az ECRIS-TCN rendszer] és az európai keresőportál, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás, a közös személyazonosítóadat-tár és a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer központi rendszerei közötti átjárhatóság megteremtéséhez szükséges kiigazítások tekintetében.

Az eu-LISA felelős az interoperabilitási elemek kialakításáért és fejlesztéséért, az EES, a VIS, [az ETIAS], a SIS és az Eurodac, valamint [az ECRIS-TCN] és az EKP, a közös BMS, a CIR, a MID és a CRRS központi rendszerei közötti átjárhatóság megteremtéséhez szükséges kiigazítások tekintetében.

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fejlesztésnek a műszaki előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektkoordinációt kell magában foglalnia.

A fejlesztésnek a műszaki előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektmenedzsmentet és -koordinációt kell magában foglalnia. Az eu-LISA az interoperabilitási elemek fejlesztésének teljes életciklusa során a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveit követi.

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Miután az interoperabilitás valamennyi eleme működésbe lépett, az eu-LISA felelős a központi infrastruktúra és a nemzeti egységes interfészek műszaki irányításáért. Az eu-LISA – költség-haszon elemzés alapján – a tagállamokkal együttműködve biztosítja, hogy mindenkor a legjobb rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák. Az eu-LISA felelős a 6., 12., 17., 25. és 39. cikkben említett kommunikációs infrastruktúra műszaki irányításáért is.

Miután az interoperabilitás valamennyi eleme működésbe lépett, az eu-LISA felelős az interoperabilitási elemek központi infrastruktúrájának műszaki és biztonsági irányításáért, ideértve a karbantartást és a technológiai fejlesztést is. Az eu-LISA – költség-haszon elemzés alapján – a tagállamokkal együttműködve biztosítja, hogy mindenkor a legjobb rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák. Az eu-LISA felelős a 6., 12., 17., 25. és 39. cikkben említett kommunikációs infrastruktúra műszaki irányításáért és biztonságáért is.

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az interoperabilitási elemek műszaki irányítása magában foglalja az interoperabilitási elemek a hét minden napján, napi 24 órában történő, e rendeletnek megfelelő működtetéséhez szükséges valamennyi feladatot, különösen azokat a karbantartási munkákat és technikai fejlesztéseket, amelyek az elemek megfelelő műszaki minőségű, a műszaki előírásoknak eleget tévő működéséhez szükségesek, mindenekelőtt a központi infrastruktúrákban történő lekérdezések válaszadás ideje tekintetében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az interoperabilitási elemek biztonsági kezelése magában foglalja az interoperabilitási elemek e rendeletnek megfelelő sértetlenségének, bizalmas jellegének és rendelkezésre állásának biztosításához szükséges valamennyi feladatot, különösen az információbiztonsági kockázatértékeléseket, a fizikai és informatikai biztonsági incidensek megelőzésére irányuló intézkedéseket, valamint ha ezek nem kerülhetők el, a válaszlépésekhez és helyreállításhoz szükséges fellépéseket.

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  az egyes IT-rendszerek szabályainak való maradéktalan megfelelésért a személyes adatok biztonságának és sértetlenségének biztosítása érdekében;

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a személyes adatokat érintő bármely biztonsági incidensnek a Bizottságnak, az eu-LISA-nak, a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és az európai adatvédelmi biztosnak való jelentéséért.

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54a. cikk

 

Az Europol feladatai

 

(1)   Az Europol biztosítja az Europol-adatok EKP-n és közös BMS-en keresztül történő lekérdezéseinek feldolgozását, és az alapvető védelmi szintű adatokra tekintettel megfelelően kiigazítja az Europol-rendszerek lekérdezésére (QUEST) szolgáló interfészt.

 

(2)   Az Europol felelős a megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya számára az EKP-hez és a CIR-hez az e rendelettel összhangban biztosított hozzáférés és e rendszerek használatának irányításáért és a feltételek biztosításáért, valamint a személyi állomány e tagjairól és azok profiljáról összeállítandó lista elkészítéséért és rendszeres frissítéséért.

 

(3)   Az e rendelet alapján az Europol által végzett adatkezelésre az (EU) 2016/794 rendelet vonatkozik.

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

55a cikk – 1 bekezdés

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 4 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elkülönített helyen történő ellenőrzést végző határőr az összekapcsolt személyazonosságok közötti különbségek értékelése céljából keresést végez a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben és [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 4. cikkének (35) bekezdésében] szereplő közös személyazonosítóadat-tárban, vagy a Schengeni Információs Rendszerben, vagy mindkettőben, valamint elvégez minden olyan további ellenőrzést, amely a kapcsolat státuszára és színére, valamint az érintett személy beléptetésének engedélyezésére vagy annak megtagadására vonatkozó határozat meghozatalához szükséges.

Az ellenőrzést végző határőr az összekapcsolt személyazonosságok közötti különbségek értékelése céljából keresést végez a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerben és [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 4. cikkének (35) bekezdésében] szereplő közös személyazonosítóadat-tárban, vagy a Schengeni Információs Rendszerben, vagy mindkettőben, valamint elvégez minden olyan további ellenőrzést, amely a kapcsolat státuszára és színére, valamint az érintett személy beléptetésének engedélyezésére vagy annak megtagadására vonatkozó határozat meghozatalához szükséges.

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

55 b cikk – 1 bekezdés – 13 pont

2017/2226/EU rendelet

32 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, betekintés céljából hozzáférhetnek a határregisztrációs rendszerhez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében szereplő válasz alapján kiderül, hogy az adatokat a határregisztrációs rendszerben tárolják.

(1a)  Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, az e cikkben meghatározott feltételek teljesülése esetén betekintés céljából hozzáférhetnek az EES-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében szereplő válasz alapján kiderül, hogy az adatokat az EES-ben tárolják.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

55 b cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2017/2226/EU rendelet

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított ismeretlen személy, az ilyen bűncselekmény ismeretlen elkövetője, vagy feltehetőleg ilyen bűncselekmény ismeretlen áldozatának személyazonosítása céljából az EES-hez, mint eszközhöz való hozzáférés csak akkor engedélyezhető, ha [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően megtörtént a CIR lekérdezése, és az (1) és (1a) bekezdésben felsorolt összes feltétel teljesül.

A terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított ismeretlen személy, az ilyen bűncselekmény ismeretlen elkövetője, vagy feltehetőleg ilyen bűncselekmény ismeretlen áldozatának személyazonosítása céljából az EES-hez, mint eszközhöz való hozzáférés csak akkor engedélyezhető, ha [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően megtörtént a CIR lekérdezése, és az e cikk (1) és (1a) bekezdésben felsorolt összes feltétel teljesül.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

55 b cikk – 1 bekezdés – 16 pont

2017/2226/EU rendelet

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően lekérdezést indított a CIR-ben, betekintés céljából hozzáférhet az EES-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz alapján kiderül, hogy a határregisztrációs rendszerben tárolnak adatokat.

(1a)  Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően lekérdezést indított a CIR-ben, az e cikkben meghatározott feltételek teljesülése esetén betekintés céljából hozzáférhet az EES-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz alapján kiderül, hogy az EES-ben tárolnak adatokat.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

55 b cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)

2017/2226/EU rendelet

52 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a.  Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(7a) Azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik élni kívánnak az e cikk szerinti jogaikkal, igénybe vehetik [az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló rendelet] 47. cikkében meghatározott internetes szolgáltatást.

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

55 d cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

1.  A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

Indokolás

A 2. cikk felsorolja a VIS céljait, míg az 1. cikk a tárggyal és az alkalmazási körrel foglalkozik.

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

55 d cikk – 1 bekezdés – 1 pont

767/2008/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A VIS azáltal, hogy [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 17. cikke] által létrehozott közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) a személyazonosságra és az úti okmányokra vonatkozó adatokat, valamint biometrikus adatokat tárol, hozzájárul az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint és az abban foglalt végső célból a VIS-ben nyilvántartott személyek helyes azonosításának megkönnyítéséhez és segítéséhez.

(2)  A VIS azáltal, hogy [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 17. cikke] által létrehozott közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) a személyazonosságra és az úti okmányokra vonatkozó adatokat, valamint biometrikus adatokat tárol, hozzájárul az e rendelet 20. cikkében említett feltételek szerint és kizárólag az abban foglalt azonosítás céljából a VIS-ben nyilvántartott személyek helyes azonosításának megkönnyítéséhez és segítéséhez.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

55 d cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

767/2008/EK rendelet

38 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  A 38. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(6a) Azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik élni kívánnak az e cikk szerinti jogaikkal, igénybe vehetik [az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló rendelet] 47. cikkében meghatározott internetes szolgáltatást.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

55 e cikk – 1 pont

2008/633/IB tanácsi határozat

5 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, betekintés céljából hozzáférhetnek a VIS-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében szereplő válasz alapján kiderül, hogy az adatokat a VIS-ben tárolják.

(1a)  Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, az e cikkben meghatározott hozzáférési feltételek teljesülése esetén betekintés céljából hozzáférhetnek a VIS-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében szereplő válasz alapján kiderül, hogy az adatokat a VIS-ben tárolják.

Indokolás

A módosítás előterjesztése a következetességet, valamint annak biztosítását szolgálja, hogy a Bizottság által a bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozóan javasolt kétlépcsős tesztet tiszteletben tartsák.

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

55 e cikk – 2 pont

2008/633/IB tanácsi határozat

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a)  Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően lekérdezést indított a CIR-ben, betekintés céljából hozzáférhet aVIS-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz alapján kiderül, hogy az adatokat a VIS-ben tárolják.

(1a)  Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] megfelelően lekérdezést indított a CIR-ben, az e cikkben meghatározott hozzáférési feltételek teljesülése esetén az Europol betekintés céljából hozzáférhet a VIS-hez, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz alapján kiderül, hogy az adatokat a VIS-ben tárolják.

Indokolás

A módosítás előterjesztése a következetességet, valamint annak biztosítását szolgálja, hogy a Bizottság által a bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozóan javasolt kétlépcsős tesztet tiszteletben tartsák.

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

55 f cikk – 1 bekezdés – 14 pont

2018/1240/EU rendelet

52 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, az e cikknek megfelelően betekinthetnek az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokba, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz azt mutatja, hogy az adatokat az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokban tárolják.”

14.  Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Azokban az esetekben, amikor a kijelölt hatóságok [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indítottak a CIR-ben, a [45. cikknek] megfelelően betekinthetnek az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokba, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz azt mutatja, hogy az adatokat az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokban tárolják.”

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

55 f cikk – 1 bekezdés – 15 pont

2018/1240/EU rendelet

53 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  Az 53. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indított a CIR-ben, e cikknek megfelelően betekinthet az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokba, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz azt mutatja, hogy az adatokat az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokban tárolják.”

15.  Az 53. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Azokban az esetekben, amikor az Europol [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkével] összhangban lekérdezést indított a CIR-ben, [a 46. cikknek] megfelelően betekinthet az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokba, amennyiben [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 22. cikkének] (3) bekezdésében említett válasz azt mutatja, hogy az adatokat az ETIAS Központi Rendszerben tárolt kérelemfájlokban tárolják.”

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

55 g cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2018/XXX rendelet [a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet]

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A 8. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

törölve

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

55 g cikk – 1 bekezdés – 7 pont

(EU) 2018/XXX rendelet [a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet]

54 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  A 54. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E cikk (3), (4) és (5) bekezdésének és a 15. cikk (5) bekezdésének alkalmazása céljából az Ügynökségnek az e cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (5) bekezdésében említett adatokat oly módon kell tárolnia, amely nem teszi lehetővé egyének személyazonosságának megállapítását [az interoperabilitásról szóló (EU) rendelet 39. cikkében] említett, a jelentések és statisztikák központi adattárában.

Az Ügynökség lehetőséget nyújt a Bizottságnak és az (5) bekezdésben említett ügynökségeknek arra, hogy személyre szabott jelentéseket és statisztikákat kérjenek le. Kérelemre az Ügynökség a [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 39. cikkével] összhangban hozzáférést biztosít a tagállamok, a Bizottság, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára a központi adattárhoz.”

7.  A 54. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E cikk (3), (4) és (5) bekezdésének és a 15. cikk (5) bekezdésének alkalmazásában az Ügynökség a technikai helyszínein az e cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (5) bekezdésében említett adatokat tartalmazó központi adatbázist hoz létre, vezet be és üzemeltet, amely tartalmazza az e cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (5) bekezdésében meghatározott és egyének személyazonosságának megállapítását lehetővé nem tevő adatokat, valamint lehetőséget nyújt a Bizottságnak és az (5) bekezdésben említett ügynökségeknek [az interoperabilitásról szóló (EU) 2018/XX rendelet 39. cikkében említett] jelentések és statisztikák beszerzésére.

Az Ügynökség lehetőséget nyújt a Bizottságnak és az (5) bekezdésben említett ügynökségeknek arra, hogy személyre szabott jelentéseket és statisztikákat kérjenek le. Kérés alapján az Ügynökség hozzáférés biztosít a központi adattárhoz a tagállamok, a Bizottság, az Europol és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára a feladataik ellátásához szükséges mértékben, kizárólag jelentések és statisztikák elkészítése céljából – a kommunikációs infrastruktúrán keresztül, biztonságos és ellenőrzött módon, egyedi felhasználói profilokkal.”

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

55 h cikk – 1 bekezdés – 2 pont

(EU) 2018/XXX rendelet [eu-LISA rendelet]

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9 cikk

Interoperabilitás

Amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök a nagyméretű IT-rendszerek interoperabilitását írják elő, az ügynökség az említett jogalkotási eszközök felhatalmazása alapján kidolgozza az annak megvalósításához szükséges intézkedéseket.”

törölve

Indokolás

Nem szükséges – ez az eu-LISA-rendeletnek az EP által a júliusi plenáris ülésen elfogadott szövege.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

55 h cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2018/XXX rendelet [eu-LISA rendelet]

23 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ea) az interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoport;”

6.  A 23. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az Europol és az Eurojust, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség egy-egy képviselőt nevezhet ki a SIS II tanácsadó csoportba. Az Europol képviselőt jelölhet ki továbbá a VIS, az Eurodac és az EES[-ETIAS]-szel foglalkozó tanácsadó csoportba. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség képviselőt nevezhet ki az EES[-ETIAS] tanácsadó csoportba is.] [Az Eurojust, az Europol és az Európai Ügyészség] szintén kinevezhet egy képviselőt az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba.]Az Europol, az Eurojust, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség egy-egy képviselőt nevezhet ki az interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoportba.”

 

 

„(3) Az Europol és az Eurojust, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség egy-egy képviselőt nevezhet ki a SIS II tanácsadó csoportba. Az Europol képviselőt jelölhet ki továbbá a VIS, az Eurodac és az EES[-ETIAS]-szel foglalkozó tanácsadó csoportba. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség képviselőt nevezhet ki az EES[-ETIAS] tanácsadó csoportba is.] [Az Eurojust, az Europol és az Európai Ügyészség] szintén kinevezhet egy képviselőt az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba.]”

Indokolás

E kiegészítés szükségtelen. Lásd az elfogadott eu-LISA-rendelet 23. cikk (1) bekezdés f) pontjának szövegét: „bármely egyéb, valamely nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport, ha a nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszköz így rendelkezik”. Egy interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoport létrehozása e rendelet révén történne, és az EU bel- és igazságügyi ügynökségek e csoporton belüli részvételét e rendelet határozná meg.

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

-56 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-56. cikk

 

Hozzáférés harmadik országok joghatóságai számára

 

Az (EU) 2016/679 rendelet 48. cikke, az (EU) 2016/680 irányelv és a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XIV. és XIVa. cikke alapján a harmadik országok olyan joghatóságaiban jelen lévő vállalatokat, amelyekben harmadik országbeli hatóságok (bírósági) végzéseket és idézéseket adhatnak ki, előírva számukra az adatok interoperabilitási elemekből való kinyerését vagy az eltérő információs rendszerek kölcsönösen átjárhatóvá tételét, ki kell zárni az interoperabilitási elemek előkészítéséből, tervezéséből, fejlesztéséből, üzemeltetéséből vagy igazgatásából, illetve az e rendszerekben foglalt személyes adatok kezeléséből.

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak az európai keresőportállal (EKP) kapcsolatos következő adatokhoz:

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából hozzáférést kapnak az európai keresőportállal (EKP) kapcsolatos következő adatokhoz: Ezen adatok felhasználása nem teszi lehetővé az egyének személyazonosságának megállapítását:

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak közös személyazonosítóadat-tárral kapcsolatos következő adatokhoz:

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából hozzáférést kapnak a közös személyazonosítóadat-tárral kapcsolatos következő adatokhoz. Ezen adatok felhasználása nem teszi lehetővé az egyének személyazonosságának megállapítását:

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül hozzáférést kapnak többszörös személyazonosságot felismerő rendszerrel kapcsolatos következő adatokhoz:

(3)  A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság és az eu-LISA kellően felhatalmazott személyzete kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából hozzáférést kapnak a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerrel kapcsolatos következő adatokhoz. Ezen adatok felhasználása nem teszi lehetővé az egyének személyazonosságának megállapítását:

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a különböző uniós információs rendszerek közötti összeköttetések száma;

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az az időszak, amelyre sárga kapcsolat maradt a rendszerben;

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  az az időszak, amelyre vörös kapcsolat maradt a rendszerben.

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Észszerű összefoglalókat kell az Alapjogi Ügynökség rendelkezésére bocsátani e rendelet alapvető jogokra gyakorolt hatásának értékelése céljából. 

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azon időpontot követő egy éven át, amikor az eu-LISA értesíti a Bizottságot a 66. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerre (MID) vonatkozó tesztelés befejezéséről, a MID működésének megkezdése előtt [az (EU) 2016/1624 rendelet 33. cikkének a) pontjában] említett ETIAS Központi Egység felelős a többszörös személyazonosság felismerésére irányuló ellenőrzés elvégzéséért a VIS-ben, az Eurodac-ban és a SIS-ben tárolt adatok körében. A többszörös személyazonosság felderítését célzó ellenőrzéseket e rendelet 27. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kizárólag biometrikus adatokkal lehet elvégezni.

(1)  Azon időpontot követő egy éven át, amikor az eu-LISA értesíti a Bizottságot a 62. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett MID-re vonatkozó tesztelés befejezéséről, a MID működésének megkezdése előtt [az (EU) 2016/1624 rendelet 33. cikkének a) pontjában] említett ETIAS Központi Egység felelős a többszörös személyazonosság felismerésére irányuló ellenőrzés elvégzéséért a VIS-ben, az Eurodac-ban, az EES-ben és a SIS-ben tárolt adatok körében. A többszörös személyazonosság felderítését célzó ellenőrzéseket e rendelet 27. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kizárólag biometrikus adatokkal lehet elvégezni.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben említett időszakot követően a Bizottság az ETIAS Központi Egységgel szorosan együttműködve létrehozza az összekötő tisztviselők hálózatát, amelyet az ETIAS Központi Egység vagy az illetékes tagállami hatóságok egyablakos ügyintézési pontjai tartanak fenn az e cikkben meghatározott feladat ellátása céljából.

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 61. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés csak akkor történhet meg, ha az összes sárga kapcsolatot ellenőrizték, és akár zöld, akár vörös kapcsolatra változtatták.

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az eu-LISA szükség esetén segítséget nyújt az ETIAS Központi Egység számára az e cikkben említett többszörös személyazonosság-felderítés végrehajtásában.

törölve

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben feltüntetett valamennyi rendszer tekintetében a központi uniós tartalékmegoldás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket szükség esetén az Unió általános költségvetéséből fedezendő.

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E hatóságok összesített jegyzékét közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában az egyes interoperabilitási elemeknek a 62. cikk szerinti működésbe lépését követő három hónapon belül. A jegyzék módosulása esetén az eu-LISA évente frissített összesített jegyzéket tesz közzé.

E hatóságok összesített jegyzékét közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában az egyes interoperabilitási elemeknek a 62. cikk szerinti működésbe lépését követő három hónapon belül. A jegyzék módosulása esetén az eu-LISA évente frissített összesített jegyzéket tesz közzé. A jegyzéknek tartalmaznia kell az egyes felsorolt hatóságokra vonatkozó értesítés időpontját. 

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság az alábbi feltételek teljesülését követően meghatározza azt az időpontot, amikor az egyes interoperabilitási elemek megkezdik működésüket:

(1)  A Bizottság legkésőbb öt évvel e rendelet hatálybalépését követően határozatot fogad el, amelyben meghatározza azt az időpontot, amikor valamennyi interoperabilitási elem megkezdi működését, miután teljesültek a következő feltételek:

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az eu-LISA bejelentette, hogy sikeresen lezárult az interoperabilitási elemek átfogó tesztelése, amit az eu-LISA a tagállamokkal együttműködve hajt végre;

b)  az eu-LISA bejelentette, hogy sikeresen lezárult az interoperabilitási elemek átfogó tesztelése, amit az eu-LISA a tagállamokkal, az ETIAS központi egységgel és az Europollal együttműködve hajt végre;

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben említett időpontot a Bizottság határozatától számított 30 napon belüli napra kell kitűzni.

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdéstől eltérve a 37. cikkben említett intézkedéseket [e rendelet hatálybalépése után egy évvel]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 8. (2) bekezdésében és a 9. cikk (7) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól, [e rendelet hatálybalépésének napjától] kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (7) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében és a 39. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól, [e rendelet hatálybalépésének napjától] kezdődő hatállyal.

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (7) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (7) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében és a 39. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 8. cikk (2) bekezdésének és a 9. cikk (7) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónappal] meghosszabbodik.

(6)  A 8. cikk (2) bekezdésének, a 9. cikk (7) bekezdésének, a 28. cikk (5) bekezdésének és a 39. cikk (5) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónappal] meghosszabbodik.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok és az uniós ügynökségek az interoperabilitási elemekből származó adatok kezelésére felhatalmazott személyzetük számára megfelelő képzési programot szerveznek az adatbiztonságról, az adatminőségről, az adatvédelmi szabályokról és az adatkezelési eljárásokról.

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Uniós szinten évente legalább egyszer közös képzéseket kell szervezni az adatbiztonságról, az adatminőségről, az adatvédelmi szabályokról és az adatkezelési eljárásokról az együttműködés javítása és a bevált gyakorlatoknak a tagállamok és az uniós szervek interoperabilitási elemekből származó adatok kezelésére felhatalmazott személyzete közötti megosztása céljából.

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal, az eu-LISA-val és más érintett ügynökségekkel szorosan együttműködve rendelkezésre bocsátja az interoperabilitási elemek bevezetésével és igazgatásával kapcsolatos gyakorlati kézikönyvet. A gyakorlati kézikönyv technikai és üzemeltetési iránymutatásokat és ajánlásokat foglal magában, illetve példákkal szolgál a bevált gyakorlatokra. A Bizottság a gyakorlati kézikönyvet ajánlás formájában fogadja el.

A Bizottság a tagállamokkal, az eu-LISA-val és más érintett ügynökségekkel szorosan együttműködve a szükséges információkkal frissíti az EES, a VIS, [az ETIAS], az Eurodac, a SIS és [az ECRIS-TCN rendszer] tekintetében rendelkezésre bocsátott gyakorlati kézikönyveket, és rendelkezésre bocsátja az interoperabilitási elemek bevezetésével és igazgatásával kapcsolatos gyakorlati kézikönyvet. A kézikönyvek technikai és üzemeltetési iránymutatásokat és ajánlásokat foglalnak magukban, illetve példákkal szolgálnak a bevált gyakorlatokra. A Bizottság a gyakorlati kézikönyv frissítéseit a vonatkozó jogi eszközökben meghatározott szabályokkal összhangban és formában fogadja el. Az interoperabilitási elemekről szóló kézikönyv ajánlás formájában kerül elfogadásra.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gyakorlati kézikönyvnek útmutatást kell nyújtania a tagállamok számára arról, hogy miként kezeljék azokat a sárga kapcsolatokat, amelyek az ETIAS-ban szereplő személyazonosító adatokkal való összeegyeztethetetlenségek eredményei. Ezek a szabályok nem róhatnak aránytalan terheket azokra, akik nem a hatóságok megtévesztésének szándékával vittek be pontatlan vagy kétértelmű adatokat az ETIAS-ba. 

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eu-LISA biztosítja azoknak az eljárásoknak a kialakítását, amelyekkel nyomon követhető egyrészt a tervezéssel és költségekkel kapcsolatos célok fényében az interoperabilitási elemek fejlesztése, másrészt pedig a technikai eredményekkel, a költséghatékonysággal, a biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos célok fényében azok működése.

(1)  Az eu-LISA biztosítja azoknak az eljárásoknak a kialakítását, amelyekkel nyomon követhető egyrészt a tervezéssel és költségekkel kapcsolatos célok fényében az interoperabilitási elemek fejlesztése és a meglévő nemzeti infrastruktúra integrációja és az egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódása, másrészt pedig a technikai eredményekkel, a költséghatékonysággal, a biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos célok fényében azok működése.

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális dátumot]-ig, majd azt követően hat hónaponként az interoperabilitási elemek fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak interoperabilitási elemek fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

(2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális dátumot]-ig, majd azt követően hat hónaponként az interoperabilitási elemek fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak interoperabilitási elemek fejlesztésének helyzetéről. E jelentés magában foglalja a költségek alakulásának és a projekt előrehaladásának áttekintését, a pénzügyi hatások értékelését, valamint tájékoztatást a rendszernek a 60. cikk szerint az Unió általános költségvetése által viselendő általános költségeit befolyásoló esetleges technikai problémákról és kockázatokról.

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az eu-LISA az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdése után hat hónappal jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a tagállamok az EKP és CIR kommunikációs infrastruktúrájához való kapcsolódásának, valamint a meglévő nemzeti rendszerek és infrastruktúra EKP-ba, a közöst BMS-be, a MID-be és a CIR-be való integrálásának helyzetéről.

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A fejlesztési folyamat késedelme esetén az eu-LISA haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a késedelem okairól, valamint ennek időbeli és pénzügyi következményeiről.

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az interoperabilitási elemek fejlesztési szakaszában a Bizottság értékeli a külső határokon fekvő tagállamok nemzeti rendszerei és infrastruktúrája további harmonizálásának szükségességét. A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezen értékelő jelentés ajánlásokat, hatásvizsgálatot és az Unió költségvetését érintő költségek felmérését foglalja magában.

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A műszaki karbantartás céljából az eu-LISA hozzáférést kap az interoperabilitási elemekben végzett adatkezelési műveletekhez szükséges információkhoz.

(3)  A műszaki karbantartás céljából az eu-LISA hozzáférést kap az interoperabilitási elemekben végzett adatkezelési műveletekhez szükséges információkhoz anélkül, hogy hozzáférne az érintett elemek által kezelt személyes adatokhoz. E hozzáférések naplózásra kerülnek.

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdését követően négy évvel, majd azt követően négyévente az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az interoperabilitási elemek műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát is.

(4)  Az eu-LISA az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdése után három évvel, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a tagállamoknak az EKP és a CIR kommunikációs infrastruktúrájához való kapcsolódásáról, valamint a meglévő nemzeti rendszerek és infrastruktúra EKP-ba, a közös BMS-be, a MID-be és a CIR-be való integrálásáról, valamint az interoperabilitási elemek műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát is.

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a CIR személyazonosítás céljából történő, tagállamok általi használatának értékelése;

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  értékelés annak biztosítására, hogy a tagállamok minden egyes uniós információs rendszer tekintetében teljes mértékben eleget tegyenek kötelezettségeiknek;

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  a tagállamoknak az EKP és CIR kommunikációs infrastruktúrájához való kapcsolódása biztonságának értékelése, valamint a meglévő nemzeti rendszerek és infrastruktúra európai keresőportálba, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásba, a többszörös személyazonosságot felismerő rendszerbe és a CIR-be való integrálása biztonságának értékelése;

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dd)  a CIR bűnüldözési célú lekérdezéseinek értékelése;

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az Interpol adatbázisaiban az EKP-n keresztül történő keresések értékelése, beleértve az Interpol adatbázisok lekérdezéséből eredő találatok számára és a felmerült problémákra vonatkozó adatokat.

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bizalmas információk közzétételére irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett a tagállamok és az Europol éves jelentést készítenek a közös személyazonosítóadat-tárban tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés eredményességéről, amely információkat és statisztikákat tartalmaz az alábbiakról:

A bizalmas információk közzétételére irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – többek között a nemzetbiztonsági kérdésekből eredő korlátozások figyelembevételével – a tagállamok és az Europol éves jelentést készítenek a közös személyazonosítóadat-tárban tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés eredményességéről, amely információkat és statisztikákat tartalmaz az alábbiakról:

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság e jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.


INDOKOLÁS

A javaslat háttere és tartalma

A Bizottság 2017. december 12-én pénzügyi kimutatás kíséretében bemutatta az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy) szóló (COM(2017)793) javaslatot, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) szóló (COM(2017)794) – hatásvizsgálaton alapuló – javaslatot. A javaslat többek között „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című, 2016. április 6-i bizottsági közleményt (COM(2016)0205) – amelyben a Bizottság felvázolta, hogy az EU-nak meg kell erősítenie és javítania kell informatikai rendszereit, adatarchitektúráját és információcseréjét a határigazgatás, a bűnüldözés és a terrorizmus elleni küzdelem területén –, valamint az információs rendszerekkel foglalkozó magas szintű szakértői csoport 2017. május 11-i végleges jelentését követi nyomon, amely arra a következtetésre jutott, hogy az interoperabilitás gyakorlati megoldásai érdekében szükséges és technikailag megvalósítható, hogy ez operatív előnyökkel járjon és egyúttal az adatvédelmi előírásokat is tiszteletben tartsák.

A javaslat négy interoperabilitási elemet hozott létre: az európai keresőportált (EKP); a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (közös BMS); a közös személyazonosítóadat-tárat (CIR); valamint a többszörös személyazonosságot felismerő rendszert (MID), és meghatározza az interoperabilitási elemek céljaival és technikai felépítésével kapcsolatos rendelkezéseket, az elemek használatára, a naplók tárolására, az adatok minőségére vonatkozó szabályokat, illetve az adatvédelemre, a felügyeletre, valamint a különböző ügynökségek és tagállamok feladataira vonatkozó szabályokat. A javaslat ezenkívül számos egyéb jogalkotási eszköz vonatkozásában tartalmaz módosításokat.

Eljárás

A Bizottság javaslatának értékelése és az ezen jelentéstervezetre való felkészülés érdekében az előadók széles körben, számos forrásból kértek véleményeket. Árnyékelőadói szinten számos megbeszélésre került sor a Bizottság szolgálataival a teljes javaslat részletes megvitatása érdekében. Ezenkívül különböző érdekelt felek és szakértők meghívására került sor, hogy megbeszéléseken vegyenek részt az árnyékelőadókkal. Ezek a javaslatok által érintett vagy érdekelt európai ügynökségek (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) és az európai adatvédelmi biztos voltak. E megbeszélések kiegészítése érdekében véleményt kértek az Európai Unió Alapjogi Ügynökségétől és egy, az eu-LISA strasbourgi technikai helyszínére tett látogatás megszervezésére is sor került.

Az előadók álláspontja

Az előadók üdvözlik az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról szóló bizottsági javaslatokat. Az uniós polgárok elvárják, hogy az Európai Unió eredményes legyen a menekültügy és a migrációkezelés, a megfelelő külső határigazgatás és a belső biztonságot érintő aktuális fenyegetések kezelése terén. A menekültügyi válság, valamint az elmúlt években elkövetett terrortámadások rávilágítottak arra, hogy sürgősen fokozni kell a releváns információk megosztását. E kérdések megoldása fontos az uniós migrációs és menekültügyi rendszer, az uniós biztonsági intézkedések és a külső határok igazgatásához szükséges uniós kapacitások iránti bizalom fenntartása érdekében.

Az előadók továbbá egyetértenek a Bizottsággal abban, hogy a biztonság és a külső határok védelmének erősítése érdekében az interoperabilitás által kínált lehetőségeket egyensúlyban kell tartani az annak biztosítására vonatkozó kötelezettséggel, hogy az új interoperabilitási környezetből az alapvető jogokra esetlegesen kiható beavatkozások elengedhetetlenek és ténylegesen a kitűzött közérdekű célok elérését szolgálják, az arányosság elvével összhangban. Ezt az egyensúlyt gondosan tükrözik a javasolt módosítások. Az előadók továbbá úgy vélik, hogy a interoperabilitás elemei lehetőséget kínálnak az alapvető jogok védelmének növelésére, például a jóhiszemű személyek helyes azonosításának biztosítása és a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem révén.

Az interoperabilitás kialakítása javítja a külső határok igazgatását azáltal, hogy gyors, egyszerű és hatékony hozzáférést biztosít az uniós információs rendszerekhez. Ezért vigyáznunk kell arra, hogy ne növeljük a határőrök által ellátandó feladatok számát. Az előadók számos javaslatot tettek ennek érdekében: először is, a határőrök számára nem kell szigorúan előírni, hogy az elkülönített helyen történő ellenőrzések során a sárga jelzéssel foglalkozzanak. A határőrnek kell ezt eldönteni, mivel a személyazonossággal való visszaélés felderítésére képzésben részesülnek. Másodszor, az európai keresési portálnak (ESP) azonnal válaszokat kell adnia a határőrnek, amikor az alapul szolgáló rendszerek választ adnak. Nem várhatja meg, hogy az alapul szolgáló rendszerek minden választ összegyűjtsenek, mielőtt azt a határőr rendelkezésére bocsátja. Harmadszor, hangsúlyt kell fektetni a határőrök megfelelő képzésére a jelen javaslat által bevezetendő kézi ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban.

Az előadók külön cikket vezettek be, amely kiemeli, hogy valamennyi interoperabilitási elemnek gyors, zökkenőmentes, hatékony és ellenőrzött hozzáférést kell biztosítania, és az operatív igényeknek megfelelő válaszidő elérése érdekében a rendelkezésre álló legfejlettebb technológiát kell használnia. A határőrök, rendőrök, bevándorlási tisztviselők vagy konzulátusi alkalmazottak számos napi tevékenysége fog függni az interoperabilitási elemek megfelelő működésétől. Ennélfogva döntő jelentőségű az elemek megfelelő működésének biztosítása, de az előadók ugyanolyan fontosnak tartják – különösen a közös személyazonosítóadat-tár (CIR) és az EKP tekintetében – egy készenléti rendszer létrehozását is. Mivel ettől a két elemtől függ majd valamennyi elem, valamint az alapul szolgáló rendszerek megfelelő működése, a készenléti struktúra biztosítása elengedhetetlen.

Az előadók ki szeretnék emelni, hogy az interoperabilitási elemek nem fogják megváltoztatni az alapul szolgáló rendszereket, illetve a rájuk vonatkozó szabályokat és eljárásokat. Az interoperabilitási elemeknek meg kell könnyíteniük a hozzáférést, de a javaslat nem változtat a hozzáférési jogokon. Ennek tisztázása érdekében számos módosítás került előterjesztésre. A hozzáférési jogokkal kapcsolatban egyedül a bűnüldözési célú hozzáférés területén történt változás, ahol a „van találat/nincs találat” mechanizmust alkalmazták. Ez nemcsak az alapul szolgáló rendszerekhez való hozzáférést optimalizálja, hanem azt is biztosítja, hogy csak azokban az adatbázisokban történjen keresés, amelyek releváns információkat tartalmaznak. Az előadók annak biztosítása érdekében módosították a javaslatban szereplő eljárást, hogy csak a bűnüldöző szervek teljes hozzáféréssel rendelkező tagjai tudjanak a „van találat/nincs találat” eljárása segítségével a rendszerekben keresni.

A javaslat továbbá lehetővé teszi, hogy a tagállami rendőri hatóságok, amennyiben a nemzeti jog erre felhatalmazza őket, a CIR-t a személyazonosság ellenőrzése során az egyének személyazonosságának megállapítására használják. Az előadók szerint a személyazonosság megállapítására vonatkozó eljárásnak a tagállamok egységes gyakorlatát kell tükröznie. Ennélfogva módosításokra került sor annak érdekében, hogy a nemzeti jogban rögzített szabályokat és eljárásokat követve, a személyeket először személyazonosító vagy úti okmányok segítségével azonosítsák, még mielőtt lehetővé válna a CIR-ben a személy biometrikus adataival történő keresés. A CIR-t csak akkor lehet személyazonosításra használni, ha az adott személy fizikailag jelen van.

További módosításokat javasoltak e cikkhez annak érdekében, hogy erősödjön az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament lehetősége arra, hogy nyomon kövesse és értékelje e javaslatot. Ezek a módosítások elsősorban a CIR személyazonosítási és bűnüldözési célokra történő használatára, illetve az Interpol-adatbázis EKP-n keresztül történő használatára vonatkoznak.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (20.6.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

A vélemény előadója: Bernd Kölmel

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról szóló rendeletre irányuló, 2017. december 12-én elfogadott két bizottsági javaslatot. Mindkét javaslat a jelenlegi uniós információkezelési architektúra szerkezeti hiányosságainak kezelését célozza az információs rendszerek interoperábilissá tétele, tehát az adatcsere és az információmegosztás lehetővé tétele révén. Az előadó teljes mértékben támogatja ezeket a célokat, azaz az információhoz való gyors hozzáférés biztosítását többek között a bűnüldöző hatóságok részére, a többszörös személyazonosság kiszűrését és a hamis személyazonosság használata elleni küzdelmet, a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzését, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megakadályozásának, nyomozásának és a bűnvádi eljárás lefolytatásának elősegítését.

A jelen vélemény a határokkal és a vízumüggyel kapcsolatos javaslatra vonatkozik, amely a vízuminformációs rendszerhez, a jelenleg az 1987/2006/EK rendelet által szabályozott Schengeni Információs Rendszerhez, a határregisztrációs rendszerhez és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerhez (ETIAS) való hozzáférés szabályozására irányul.

Az előadó egyetért a javaslattal, amely az alábbi négy interoperabilitási elem létrehozását célozza: egy európai keresőportál, amely egyszerre képes lekérdezéseket végezni minden releváns uniós rendszerben a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés területén, egy közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás, egy közös személyazonosítóadat-tár és egy többszörös személyazonosságot felismerő rendszer. Emellett az előadó üdvözli azt a javaslatot, hogy jöjjön létre a jelentések és statisztikák központi adattára, amelyből szakpolitikai, operatív és adatminőségi célra anonimizált statisztikai adatok nyerhetők ki.

A két javaslat finanszírozásához szükséges teljes költségvetés kilenc évre (2019–2027) a becslések szerint 461 millió euró, amely a következőket foglalja magában:

-  261,3 millió euró az eu-LISA számára az interoperabilitási elemek fejlesztésére és karbantartására (ebből 23 millió euró a 2019–2020 közötti időszakban);

-  136,3 millió euró a tagállamoknak a nemzeti rendszereikben bekövetkező változások fedezésére (2021-től);

-  48,9 millió euró az Europol számára az Europol IT-rendszereinek továbbfejlesztésére (ebből 9,1 millió euró a 2019–2020 közötti időszakban);

-  4,8 millió euró a Frontexnek a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer bevezetési szakaszára (2021-től);

-  2,0 millió euró a CEPOL számára az operatív személyzet képzésére (ebből 2020-ban 100 000 euró);

-  7,7 millió euró a Belügyi Főigazgatóságnak (DG HOME) a személyzeti létszám korlátozott növelésére és a kapcsolódó költségekre a fejlesztési időszakban (2 millió euró 2019–2020-ban), az 5. fejezet keretében.

A 2019-es és a 2020-as évben felmerülő összesen 32,1 millió euró összegű, a 3. fejezet alá tartozó költséget a határigazgatást támogató eszközről szóló jelenlegi rendelet keretében kell fedezni, ahol még mindig megfelelő előirányzatok állnak rendelkezésre. A 2020 utáni időszakra javasolt költségvetés nem befolyásolja a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalásokat, amelyre vonatkozóan a Bizottság 2018. május 2-án fogadta el a javaslatát. Az előadó elégedetten veszi tudomásul, hogy nincsenek átfedések az e területre vonatkozó más közelmúltbeli jogalkotási javaslatokkal – nevezetesen az ECRIS-TCN rendszerrel (az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – harmadik országbeli állampolgárok), a SIS II felülvizsgálatával, a határregisztrációs rendszerrel, az ETIAS rendszerrel, az Eurodac átdolgozásával és az eu-LISA alapító rendeletének felülvizsgálatával – kapcsolatos költségvetési igények tekintetében.

Az előadó megjegyzi, hogy a létrehozatallal kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő egyszeri költségeket 85,5 millió euróra becsülik, és hogy a Bizottság javasolja a tagállamok integrációval kapcsolatban felmerülő minden költségének megtérítését, hogy lehetősége legyen a rendeletek végrehajtásával kapcsolatos előrehaladásuk értékelésére.

Az előadó szerint az uniós költségvetést terhelő becsült költség indokolt és arányos, továbbá az előadó hangsúlyozza, hogy az uniós szintű fokozott interoperabilitás várhatóan évi 77,5 millió euró költségmegtakarítással jár elsősorban a tagállamok IT osztályainál és a határigazgatás, a migrációügyi és a bűnüldözési igazgatás területén. Mindazonáltal az előadó sürgeti a Bizottságot, az eu-LISA-t, a Frontexet, az Europolt, a CEPOL-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák a költséghatékonyság lehető legmagasabb fokát az ETIAS fejlesztésének és működésének minden fázisában. Különösen az eu-LISA-t sürgetjük arra, hogy az előnyben részesített technikai megoldás meghatározása és végrehajtása során minden erőfeszítést tegyen meg a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében, valamint hogy a korábbi projektek lezárultával a személyzet számára új feladatok kijelölése révén biztosítson a projekt számára megfelelő létszámú személyzetet.

A bevételek tekintetében az előadó kéri, hogy a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül nyújtson be részletes információkat a schengeni társult országoktól elvárt hozzájárulásokról, amelyeket az eu-LISA költségvetési sorában (18 02 07) egyéb címzett bevételként kell kezelni.

Végezetül az előadó a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó számos rendelkezést szigorít annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság szorosan nyomon követhesse az új interoperabilitási elemek fejlődését és korai működését, tekintettel a jövőben – különösen a 2020 utáni többéves pénzügyi keret keretében – meghozandó költségvetési döntésekre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben feltüntetett valamennyi rendszer tekintetében a központi uniós tartalékmegoldás létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket szükség esetén az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrációja, annak az egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódása, valamint az egységes nemzeti interfész elhelyezése kapcsán felmerülő költségeket az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

A meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrációja, annak az egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódása, valamint az egységes nemzeti interfész elhelyezése és jövőbeli fejlesztései kapcsán felmerülő költségeket az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret korlátai között az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá a többéves pénzügyi keret korlátai között és az éves költségvetési eljárás keretében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális dátumot]-ig, majd azt követően hat hónaponként az interoperabilitási elemek fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak interoperabilitási elemek fejlesztésének helyzetéről. A fejlesztés befejeztével jelentést kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok – különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok – megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

(2)  [E rendelet hatálybalépése után hat hónap – OPOCE, illesszék be az aktuális dátumot]-ig, majd azt követően hat hónaponként az interoperabilitási elemek fejlesztési szakasza alatt az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak interoperabilitási elemek fejlesztésének helyzetéről. E jelentés magában foglalja a költségek alakulásának és a projekt előrehaladásának áttekintését, a pénzügyi hatások értékelését, valamint tájékoztatást a rendszernek a 60. cikk szerint az Unió általános költségvetése által viselendő általános költségeit befolyásoló esetleges technikai problémákról és kockázatokról.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A fejlesztési folyamat késedelme esetén az eu-LISA az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatja a késedelem okairól, valamint időbeli és pénzügyi következményeiről.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdését követően négy évvel, majd azt követően négyévente az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az interoperabilitási elemek műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát is.

(4)  Az egyes interoperabilitási elemek működésének megkezdését követően két évvel, majd azt követően kétévente az eu-LISA jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az interoperabilitási elemek műszaki működéséről, beleértve azok biztonságosságát és költségeit is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenkívül az eu-LISA minden egyes jelentése után egy évvel a Bizottság átfogó értékelést készít az interoperabilitási elemekről, beleértve a következőket:

Ezenkívül az eu-LISA minden egyes jelentése után hat hónappal a Bizottság átfogó értékelést készít az interoperabilitási elemekről, beleértve a következőket:

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálata, valamint az alapvető jogokra gyakorolt hatás;

b)  az elért eredményeknek a célkitűzések fényében történő vizsgálata, valamint az alapvető jogokra gyakorolt hatás, továbbá a kapcsolódó költségek;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a rendszer működéséből fakadó következmények értékelése, beleértve a határátkelőhelyeken a forgalom áramlására gyakorolt aránytalan hatásokat, valamint az Unió költségvetésére hatást gyakorló következményeket.

e)  a rendszer működéséből fakadó következmények értékelése, beleértve azokat, amelyek hatással vannak a határátkelőhelyeken a forgalom áramlására, valamint az Unió költségvetésére hatást gyakorló következményeket.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós információs rendszerek (határok és vízumügy) interoperabilitása

Hivatkozások

COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

28.2.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bernd Kölmel

25.1.2018

Vizsgálat a bizottságban

17.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós információs rendszerek (határok és vízumügy) interoperabilitása

Hivatkozások

COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

22.2.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jeroen Lenaers

1.2.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

15.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Benyújtás dátuma

19.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

10

-

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat