BETÄNKANDE om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

19.10.2018 - (COM(2018)0478 – C8‑0294/2018 – 2017/0351(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jeroen Lenaers


Förfarande : 2017/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0347/2018
Ingivna texter :
A8-0347/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

(COM(2018)0478 – C8‑0294/2018 – 2017/0351(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0793) och kommissionens ändrade förslag (COM(2018)0478),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 16.2, 74 och 77.2 a, b, d och e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0294/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt yttrandet från budgetutskottet (A8-0347/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I sitt yttrande 4/2018 av den 16 april 1a betonade Europeiska datatillsynsmannen att beslutet att göra storskaliga it-system interoperabla inte bara skulle få djupgående och varaktiga konsekvenser för systemens struktur och funktionssätt, utan också skulle förändra hur de rättsliga principerna på området har tolkats hittills och därmed innebära att det inte längre finns någon ”väg tillbaka”.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  I sitt yttrande av den 11 april 1a påpekade artikel 29-gruppen återigen att processen mot interoperabilitet mellan system väcker grundläggande frågor om ändamålet med, behovet av och proportionaliteten hos databehandlingen, liksom frågor som rör principerna om ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, uppgiftslagring och tydlig identifiering av en personuppgiftsansvarig.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen – bland annat för att upprätthålla den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och trygga säkerheten inom medlemsstaternas territorier – bör interoperabilitet inrättas mellan EU-informationssystemen, dvs. [in- och utresesystemet], Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)] så att dessa EU-informationssystem och deras uppgifter kompletterar varandra. För att uppnå detta bör en europeisk sökportal (ESP), en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) och en detektor för multipla identiteter (MID) inrättas som interoperabilitetskomponenter.

(9)  I syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, underlätta reguljära gränspassager, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen – bland annat för att upprätthålla den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och trygga säkerheten inom medlemsstaternas territorier samt förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken och bistå vid prövningen av ansökningar om internationellt skydd och förebyggande, upptäckt och utredning av terroristbrott eller andra grova brott, i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylsystem, unionens säkerhetsåtgärder och unionens förmåga att förvalta de yttre gränserna – bör interoperabilitet inrättas mellan unionsinformationssystemen, dvs. in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)], så att dessa unionsinformationssystem och deras uppgifter kompletterar varandra, i den detta är möjligt med respekt för den enskildes grundläggande rättigheter, i synnerhet rätten till skydd av personuppgifter. För att uppnå detta bör en europeisk sökportal (ESP), en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) och en detektor för multipla identiteter (MID) inrättas som interoperabilitetskomponenter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Interoperabiliteten mellan EU-informationssystem bör göra det möjligt för nämnda system att komplettera varandra för att underlätta korrekt identifiering av personer, bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna i respektive EU-informationssystem, underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga och framtida EU-informationssystem, stärka och förenkla de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem, rationalisera åtkomst i brottsbekämpningssyfte till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

(10)  Interoperabiliteten mellan unionsinformationssystemen bör göra det möjligt för nämnda system att komplettera varandra för att underlätta korrekt identifiering av personer vid ansökningar om internationellt skydd eller i samband med förebyggande, upptäckt och utredning av grova brott, däribland terroristbrott, bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna i respektive unionsinformationssystem, bidra till att säkerställa en effektiv användning av unionsinformationssystemen, Europoluppgifter och Interpols databaser genom att underlätta åtkomst till dem för myndigheterna i enlighet med deras åtkomsträttigheter och syftena och ändamålen med åtkomsten, såsom dessa fastställs i de rättsliga instrument som reglerar respektive system, stärka, förenkla och harmonisera de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive unionsinformationssystem, i synnerhet genom att se till att unionens samtliga regler om dataskydd är tillämpliga på alla informationssystem, rationalisera och förenkla de utsedda myndigheternas åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN].

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Interoperabilitetskomponenterna bör omfatta in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet]. De bör också omfatta Europoluppgifterna i den mån som krävs för att de ska kunna sökas samtidigt med dessa EU-informationssystem.

(11)  Interoperabilitetskomponenterna bör omfatta in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet]. De bör också omfatta Europoluppgifterna, men endast i den mån som krävs för att de uppgifterna ska kunna sökas samtidigt i dessa unionsinformationssystem.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Barn och utsatta personer förtjänar särskilt skydd med avseende på deras personuppgifter, eftersom de kan vara mindre medvetna om de berörda riskerna, konsekvenserna och skyddsåtgärderna och om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Interoperabilitetskomponenterna bör vara utformade så att särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet av barn och att deras rättigheter och integritet respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Den europeiska sökportalen (ESP) bör inrättas för att tekniskt underlätta medlemsstaternas myndigheters och EU-organens möjligheter att få snabb, smidig, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser så att de kan utföra sina uppgifter, i enlighet med deras åtkomsträttigheter, och för att stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, [Ecris-TCN-systemet] och Europoluppgifterna. Den europeiska sökportalen möjliggör samtidiga parallella sökningar i alla relevanta EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser och bör fungera som en gemensam kontaktpunkt eller meddelandehanterare för att söka i olika centrala system och smidigt hämta den nödvändiga informationen, med full respekt för de underliggande systemens åtkomstkontroll och dataskyddskrav.

(13)  ESP bör inrättas för att tekniskt underlätta medlemsstaternas bemyndigade myndigheters och unionsbyråernas möjligheter att få kontrollerad åtkomst till relevanta unionsinformationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser i den mån det är nödvändigt för utförandet av deras uppgifter, i enlighet med deras åtkomsträttigheter, och för att stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, [Ecris-TCN] och Europoluppgifterna. ESP möjliggör samtidiga parallella sökningar i alla relevanta unionsinformationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser och bör fungera som en gemensam kontaktpunkt eller meddelandehanterare för att söka i olika centrala system och smidigt hämta den nödvändiga informationen, med full respekt för de underliggande systemens åtkomstkontroll och dataskyddskrav.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Internationella kriminalpolisorganisationens (Interpol) databas över stulna och förkomna resehandlingar gör det möjligt för bemyndigade brottsbekämpande enheter i medlemsstaterna, t.ex. immigrations- och gränskontrolltjänstemän, att fastställa om en resehandling är giltig. [Etias] gör sökningar i databasen över stulna och förkomna resehandlingar och Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande i samband med en bedömning av sannolikheten för att en person som ansöker om resetillstånd t.ex. kommer att migrera irreguljärt eller utgöra en säkerhetsrisk. Den centraliserade europeiska sökportalen (ESP) bör möjliggöra en sökning i dessa två Interpoldatabaser med en persons identitetsuppgifter. Om personuppgifter överförs från unionen till Interpol genom den europeiska sökportalen bör bestämmelserna om internationella överföringar i kapitel V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67954 eller de nationella bestämmelser som införlivar kapitel V i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68055 tillämpas. Detta bör inte påverka tillämpningen av de särskilda regler som fastställs i rådets gemensamma ståndpunkt 2005/69/RIF56 och rådets beslut 2007/533/RIF57.

utgår

_________________

 

54 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

55 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

 

56 Rådets gemensamma ståndpunkt 2005/69/RIF av den 24 januari 2005 om utbyte av vissa uppgifter med Interpol (EUT L 27, 29.1.2005, s. 61).

 

57 Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa snabb och systematisk användning av alla EU-informationssystem bör den europeiska sökportalen (ESP) användas för att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet]. Den nationella uppkopplingen till de olika EU-informationssystemen bör dock behållas som en teknisk reserv. ESP bör också användas av unionens organ för att göra sökningar i det centrala SIS i enlighet med deras åtkomsträttigheter och för att de ska kunna utföra sina uppgifter. ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i det centrala SIS, Europoluppgifter och Interpols system, som ett komplement till de befintliga särskilda gränssnitten.

(16)  För att säkerställa snabb och smidig användning av alla relevanta unionsinformationssystem bör ESP användas för att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, VIS, Etias, Eurodac och [Ecris-TCN]. Det bör upprättas en central säkerhetskopia av ESP på unionsnivå som tillhandahåller alla funktioner som finns i det huvudsakliga ESP och en liknande prestandanivå, i händelse av ett fel i detta. Den nationella uppkopplingen till de olika relevanta unionsinformationssystemen bör dock behållas som en teknisk reserv. ESP bör också användas av unionens byråer för att göra sökningar i det centrala SIS i enlighet med deras åtkomsträttigheter och för att de ska kunna utföra sina uppgifter. ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i det centrala SIS, Europoluppgifter och Interpols system, som ett komplement till de befintliga särskilda gränssnitten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Biometriska uppgifter, såsom fingeravtryck och ansiktsbilder, är unika och ger därför en mycket mer tillförlitlig identifiering av en person än alfanumeriska uppgifter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara ett tekniskt verktyg för att stärka och underlätta arbetet för de relevanta EU-informationssystemen och de andra interoperabilitetskomponenterna. Huvudsyftet med den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara att underlätta identifiering av en person som kan ha registrerats i olika databaser, genom att matcha biometriska uppgifter mellan olika system och genom att bygga på en unik teknisk komponent i stället för fem olika i vart och ett av de underliggande systemen. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör främja säkerhet och ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll och drift, tack vare att den grundar sig på en unik teknisk komponent i stället för olika komponenter i vart och ett av de underliggande systemen. Alla automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem, även de som för närvarande används för Eurodac, VIS och SIS, använder biometriska mallar bestående av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör samla och lagra dessa biometriska mallar på ett enda ställe och därigenom underlätta jämförelser mellan systemen med biometriska uppgifter och möjliggöra stordriftsfördelar vid utveckling och underhåll av de centrala EU-systemen.

(17)  Biometriska uppgifter, som enligt denna förordning innebär enbart fingeravtryck och ansiktsbilder och således inte handavtryck, är unika och ger därför en mycket mer tillförlitlig identifiering av en person än alfanumeriska uppgifter. Biometriska uppgifter utgör emellertid känsliga personuppgifter. Denna förordning bör därför fastställa grunden och skyddsåtgärder för behandling av sådana uppgifter i syfte att entydigt identifiera de berörda personerna. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara ett tekniskt verktyg som stärker och underlättar arbetet för de relevanta unionsinformationssystemen, en effektiv användning av Europoluppgifter och de andra interoperabilitetskomponenterna. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör ersätta de automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemen för in- och utresesystemet, VIS, SIS, Eurodac respektive [ECRIS-TCN] och bör därför inte duplicera vare sig lagringen av biometriska uppgifter eller lagringen av biometriska mallar. Huvudsyftet med den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara att underlätta identifiering av en person som kan ha registrerats i olika databaser, genom att matcha biometriska uppgifter mellan olika system och genom att förlita sig på en unik teknisk komponent i stället för fem olika i vart och ett av de underliggande systemen. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör främja säkerhet och ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll och drift, tack vare att den grundar sig på en unik teknisk komponent i stället för olika komponenter i vart och ett av de underliggande systemen. Alla automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem, även de som för närvarande används för Eurodac, VIS och SIS, använder biometriska mallar bestående av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör samla och lagra alla dessa biometriska mallar – logiskt åtskilda i enlighet med det informationssystem från vilket uppgifterna härrör – på ett enda ställe och därigenom underlätta jämförelser mellan systemen med hjälp av biometriska mallar och möjliggöra stordriftsfördelar vid utveckling och underhåll av de centrala unionssystemen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  De biometriska mallar som lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten och som består av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov bör erhållas på ett sådant sätt att det inte går att vända på processen. De biometriska mallarna bör visserligen erhållas från biometriska uppgifter, men det bör inte vara möjligt att få fram dessa biometriska uppgifter från de biometriska mallarna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Biometriska uppgifter är känsliga personuppgifter. Denna förordning bör fastställa grunden och skyddsåtgärder för behandlingen av sådana uppgifter i syfte att entydigt identifiera de berörda personerna.

utgår

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att vara effektiva kräver de system som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/222658, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200859, [Etiasförordningen] för förvaltningen av unionens gränser, det system som inrättats genom [Eurodacförordningen] för att identifiera personer som ansöker om internationellt skydd och bekämpa irreguljär migration samt det system som inrättats genom [förordningen om Ecris-TCN-systemet] en korrekt identifiering av de tredjelandsmedborgare vars personuppgifter lagras i dem.

(19)  De system som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/222658, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200859, [Etiasförordningen] för förvaltningen av unionens gränser, det system som inrättats genom [Eurodacförordningen] för att identifiera personer som ansöker om internationellt skydd och bekämpa irreguljär migration samt det system som inrättats genom [förordningen om Ecris-TCN-systemet] kräver en korrekt identifiering av de tredjelandsmedborgare vars personuppgifter lagras i dem.

_________________

_________________

58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

59 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

59 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Motivering

Språklig ändring.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) bör tillhandahålla en gemensam lagringsplats för identitetsuppgifter och biometriska uppgifter om tredjelandsmedborgare som har registrerats i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet] samt fungera som en gemensam komponent mellan dessa system för att lagra dessa uppgifter och möjliggöra sökningar.

(25)  CIR bör tillhandahålla en gemensam lagringsplats för identitetsuppgifter och biometriska uppgifter om tredjelandsmedborgare som har registrerats i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN] samt fungera som en gemensam komponent mellan dessa system för att lagra dessa uppgifter och möjliggöra sökningar. Det bör upprättas en central säkerhetskopia av CIR på unionsnivå som tillhandahåller alla funktioner som finns i det huvudsakliga CIR och en liknande prestandanivå, i händelse av ett fel i detta.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att säkerställa en korrekt identifiering av en person bör medlemsstaternas myndigheter som är behöriga att förebygga och bekämpa irreguljär migration och de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.7 i direktiv 2016/680 ha rätt att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) med de biometriska uppgifter som personen i fråga lämnar under en identitetskontroll.

(27)  För att underlätta en korrekt identifiering av en person, om en medlemsstats polismyndighet inte har kunnat identifiera den personen genom en sökning i CIR utifrån en resehandling eller identitetsuppgifter som tillhandahållits av personen i fråga, eller om det föreligger tvivel om resehandlingens äkthet eller dess innehavares identitet, eller om personen inte kan eller vägrar att samarbeta, bör medlemsstatens behöriga myndigheter i den mening som avses i artikel 3.7 i direktiv 2016/680, i enlighet med regler och förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning, ha rätt att söka i CIR med biometriska uppgifter som tagits av personen i fråga under en identitetskontroll, förutsatt att personen är fysiskt närvarande vid en sådan kontroll.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Om personens biometriska uppgifter inte kan användas eller sökningen med dessa uppgifter misslyckas bör sökningen utföras med vederbörandes identitetsuppgifter i kombination med resehandlingsuppgifter. Om sökningen visar att det finns uppgifter om personen i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) bör medlemsstaternas myndigheter ha åtkomst att läsa de identitetsuppgifter som lagrats om personen i CIR, utan att det anges vilket EU-informationssystem uppgifterna tillhör.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Genom denna förordning bör det också införas en ny möjlighet till rationaliserad åtkomst till andra uppgifter än identitetsuppgifter i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac för medlemsstaternas utsedda brottsbekämpande myndigheter och Europol. Andra uppgifter än identitetsuppgifter som finns i dessa system kan vara nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grova brott i ett specifikt fall.

(30)  Genom denna förordning bör det också införas en ny möjlighet till rationaliserad åtkomst till andra uppgifter än identitetsuppgifter i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol. Andra uppgifter än identitetsuppgifter som finns i dessa system kan vara nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grova brott i ett specifikt fall där det finns rimliga skäl att anta att en sökning avsevärt kommer att bidra till att förebygga, upptäcka eller utreda brotten i fråga, särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i kategorin tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i in- och utresesystemet, VIS, Etias och Eurodac. En sådan rationaliserad åtkomst bör tillhandahållas om en föregående sökning i de nationella databaserna har utförts och en sökning i de andra medlemsstaternas automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF1a har inletts.

 

__________________

 

1a Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Fullständig åtkomst till de uppgifter som finns i EU-informationssystemen och som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott, utöver de relevanta identitetsuppgifter som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och som erhållits med hjälp av de biometriska uppgifter som tagits av personen i fråga under en identitetskontroll, bör även i fortsättningen regleras genom bestämmelserna i de respektive rättsliga instrumenten. De utsedda brottsbekämpande myndigheterna och Europol vet inte på förhand vilket EU-informationssystem som innehåller uppgifter om de personer de behöver göra sökningar om. Det här leder till förseningar och ineffektivitet när de ska utföra sina uppgifter. Den slutanvändare som har bemyndigats av den utsedda myndigheten bör därför ha rätt att se vilket EU-informationssystem de uppgifter som motsvarar sökningen är registrerade i. Det berörda systemet skulle på så vis flaggas efter den automatiska kontrollen att det finns en träff i systemet (en så kallad flaggfunktion för träff).

(31)  Fullständig åtkomst till de uppgifter som finns i unionsinformationssystemen och som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott, utöver de relevanta identitetsuppgifter som ingår i CIR och som erhållits med hjälp av de biometriska uppgifter som tagits av personen i fråga under en identitetskontroll, bör även i fortsättningen regleras genom bestämmelserna i de respektive rättsliga instrumenten. De utsedda myndigheterna och Europol vet inte på förhand vilket av unionsinformationssystemen som innehåller uppgifter om de personer de behöver göra sökningar om. Detta leder till förseningar och ineffektivitet när de ska utföra sina uppgifter. Den slutanvändare som har bemyndigats av den utsedda myndigheten bör därför ha rätt att se i vilket av unionsinformationssystemen som de uppgifter som motsvarar sökningen är registrerade. Det berörda systemet skulle på så vis flaggas, efter den automatiska kontrollen att det finns en träff i systemet (så kallad flaggning för träff), efter nödvändiga kontroller i nationella databaser och efter det att en sökning i de andra medlemsstaternas automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF har inletts.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Den sökning i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) som görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol för att få ett svar i form av en flagga som anger att uppgifterna finns i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac kräver automatiserad behandling av personuppgifter. En flagga vid träff skulle inte avslöja några personuppgifter om den berörda personen, utan endast en angivelse om att vissa uppgifter om vederbörande lagras i ett av systemen. Den bemyndigade slutanvändaren bör inte fatta några negativa beslut om den berörda personen endast utifrån det faktum att en sökning gett en flagga vid träff. Slutanvändarens åtkomst till en flagga vid träff skulle därför utgöra ett mycket begränsat ingrepp i den berörda personens rätt till skydd av personuppgifter, medan det skulle vara nödvändigt för att den utsedda myndigheten och Europol mer effektivt ska kunna rikta en begäran om åtkomst till personuppgifter direkt till det system som enligt flaggningen innehåller uppgifterna.

(33)  Den sökning i CIR som görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol för att få ett svar i form av en flaggning för träff som anger att uppgifterna finns i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac kräver automatiserad behandling av personuppgifter. En flaggning för träff bör avslöja personuppgifter om den berörda personen endast om det finns en angivelse om att vissa uppgifter om vederbörande lagras i ett av systemen, förutsatt att den myndighet som gör sökningen har åtkomst till detta system. Den bemyndigade slutanvändaren bör inte fatta några negativa beslut för den berörda personen endast på grundval av en flaggning för träff, och flaggningen för träff bör användas av de berörda myndigheterna enbart i syfte att avgöra i vilken databas man ska söka. Slutanvändarens åtkomst till en flaggning för träff skulle därför utgöra ett mycket begränsat ingrepp i den berörda personens rätt till skydd av personuppgifter, medan det skulle vara nödvändigt för att den utsedda myndigheten och Europol mer effektivt ska kunna rikta en begäran om åtkomst till personuppgifter direkt till det system som enligt flaggningen innehåller uppgifterna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Tvåstegsstrategin för uppgiftssökning är särskilt värdefull i de fall då man inte känner till identiteten på den brottsmisstänkta, gärningsmannen eller det misstänkta offret för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. I dessa fall bör den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) göra det möjligt att identifiera det informationssystem som har uppgifter om personen i en enda sökning. Genom att införa en skyldighet att använda denna nya strategi för åtkomst i brottsbekämpningssyfte i dessa fall bör åtkomsten till de personuppgifter som lagras i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac ske utan krav på att först göra en sökning i nationella databaser och inleda en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF. Principen om en tidigare sökning begränsar i praktiken medlemsstaternas myndigheters möjligheter att söka i systemen för berättigade brottsbekämpande ändamål och kan således leda till att man går miste om möjligheter att upptäcka nödvändig information. Kraven på att först göra en sökning i nationella databaser och inleda en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF bör upphöra att gälla först när den alternativa skyddsåtgärden med tvåstegsstrategin för åtkomst i brottsbekämpningssyfte genom CIR har tagits i bruk.

(34)  Tvåstegsstrategin för uppgiftssökning är särskilt värdefull i de fall där den person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott är okänd. I dessa fall bör CIR göra det möjligt för den berörda utsedda myndigheten att identifiera det informationssystem som har uppgifter om personen i en enda sökning, efter nödvändiga kontroller i nationella databaser och efter det att en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF har inletts, för det berättigade ändamålet att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Möjligheten att uppnå syftena med EU-informationssystemen undergrävs av att myndigheterna för närvarande inte kan använda dessa system för att utföra en tillräckligt tillförlitlig verifiering av identiteten på de tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i olika system. Detta beror på att den uppsättning identitetsuppgifter som lagras i ett visst enskilt system kan vara falska, inkorrekta eller ofullständiga, och att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att upptäcka sådana falska, inkorrekta eller ofullständiga identitetsuppgifter genom jämförelser med uppgifter som lagras i ett annat system. För att råda bot på denna situation är det nödvändigt att på unionsnivå ha ett tekniskt instrument som möjliggör en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare för dessa ändamål.

(36)  För att bättre förverkliga syftena med EU-informationssystemen bör de myndigheter som använder dessa system kunna utföra en tillräckligt tillförlitlig verifiering av identiteten på de tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i olika system. Den uppsättning identitetsuppgifter som lagras i ett visst enskilt system kan vara inkorrekt, ofullständig eller falsk, och i dagsläget finns det inget sätt att upptäcka inkorrekta, ofullständiga eller falska identitetsuppgifter genom jämförelser med uppgifter som lagras i ett annat system. För att råda bot på denna situation är det nödvändigt att på unionsnivå ha ett tekniskt instrument som möjliggör en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare för dessa ändamål.

Motivering

Statistiken över falska identitetsuppgifter i EU-informationssystem är i sig ofullständig. Problemen med inkorrekta och ofullständiga uppgifter är dock välkända, i enlighet med vad som anges i yttrandet från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om interoperabilitet (sidan 49).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Detektorn för multipla identiteter (MID) bör skapa och lagra länkar mellan uppgifter i de olika EU-informationssystemen för att spåra multipla identiteter, i det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller för resenärer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. MID bör endast innehålla länkar mellan personer som har registrerats i flera än ett EU-informationssystem, strikt begränsat till de uppgifter som krävs för att verifiera att en person har registrerats lagligen eller olagligen med olika biografiska identiteter i olika system eller för att klargöra att två personer med liknande biografiska uppgifter inte är samma person. Behandlingen av uppgifter i den europeiska sökportalen (ESP) och den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att länka personakter mellan enskilda system bör hållas till ett absolut minimum och är således begränsad till spårning av multipla identiteter vid den tidpunkt då nya uppgifter läggs till i ett av de informationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och SIS. MID bör omfatta skyddsåtgärder mot potentiell diskriminering eller ogynnsamma beslut mot personer som lagligen har multipla identiteter.

(37)  MID bör skapa och lagra länkar mellan uppgifter i de olika unionsinformationssystemen för att spåra multipla identiteter, i det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller för resenärer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. Skapandet av sådana länkar utgör automatiserat beslutsfattande enligt vad som avses i förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680 och kräver därför öppenhet gentemot de personer som berörs och genomförandet av nödvändiga skyddsåtgärder i enlighet med unionens dataskyddsregler. MID bör innehålla länkar endast mellan personer som har registrerats i fler än ett unionsinformationssystem, strikt begränsat till de uppgifter som krävs för att verifiera att en person har registrerats lagligen eller olagligen med olika biografiska identiteter i olika system eller för att klargöra att två personer med liknande biografiska uppgifter inte är samma person. Behandlingen av uppgifter i ESP och den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att länka personakter mellan enskilda system och Europols databas bör hållas till ett absolut minimum och är således begränsad till spårning av multipla identiteter vid den tidpunkt då nya uppgifter läggs till i ett av de unionsinformationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och SIS. MID bör omfatta skyddsåtgärder mot potentiell diskriminering av eller ogynnsamma beslut för personer som lagligen har multipla identiteter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Åtkomsten till detektorn för multipla identiteter (MID) för medlemsstaternas myndigheter och EU-organ som har åtkomst till minst ett EU-informationssystem som omfattas av den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) eller till SIS bör begränsas till så kallade röda länkar, som innebär att de länkade uppgifterna består av samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att samma person olagligen använder multipla identiteter, eller att de länkade uppgifterna består av liknande identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att samma person olagligen använder multipla identiteter. Om de länkade identitetsuppgifterna inte är liknande bör en gul länk skapas och en manuell verifiering göras för att bekräfta länken eller ändra färgen i enlighet med detta.

(41)  Åtkomsten till MID för medlemsstaternas myndigheter och unionsorgan som har åtkomst till minst ett unionsinformationssystem som omfattas av CIR eller till SIS bör begränsas till röda länkar, om de länkade uppgifterna består av samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att de på ett omotiverat sätt hänvisar till en och samma person, eller om de länkade uppgifterna består av liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att de på ett omotiverat sätt hänvisar till en och samma person. Om de länkade identitetsuppgifterna inte är liknande bör en gul länk skapas och en manuell verifiering göras för att bekräfta länken eller ändra färgen i enlighet med detta.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  Eu-LISA bör utveckla och förvalta alla interoperabilitetskomponenter på ett sätt som säkerställer snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst och fullständig tillgänglighet till sådana komponenter med en svarstid i linje med medlemsstaternas myndigheters operativa behov.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Eu-LISA bör inrätta automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll av uppgifter och gemensamma indikatorer för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör ansvara för att utveckla en central övervakningskapacitet för uppgiftskvalitet och regelbundet utarbeta dataanalysrapporter för att förbättra kontrollen av medlemsstaternas implementering och tillämpning av EU-informationssystemen. De gemensamma kvalitetsindikatorerna bör inbegripa minimikvalitetsstandarder för att lagra uppgifter i EU-informationssystemen eller interoperabilitetskomponenterna. Målet med sådana standarder för uppgiftskvalitet bör vara att EU-informationssystemen och interoperabilitetskomponenterna automatiskt ska kunna identifiera inmatade uppgifter som verkar vara inkorrekta eller inkonsekventa, så att ursprungsmedlemsstaten kan verifiera uppgifterna och vidta de korrigerande åtgärder som behövs.

(44)  Eu-LISA bör inrätta automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll av uppgifter och gemensamma indikatorer för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör skicka ut automatiska och omedelbara varningar till den myndighet som för in uppgifter, om miniminormer för uppgiftskvalitet inte är uppfyllda. Eu-Lisa bör ansvara för att utveckla en central övervakningskapacitet för uppgiftskvalitet och regelbundet utarbeta dataanalysrapporter för att förbättra kontrollen av medlemsstaternas genomförande och tillämpning av unionsinformationssystemen. De gemensamma kvalitetsindikatorerna bör inbegripa minimikvalitetsstandarder för att lagra uppgifter i unionsinformationssystemen eller interoperabilitetskomponenterna. Målet med sådana standarder för uppgiftskvalitet bör vara att unionsinformationssystemen och interoperabilitetskomponenterna automatiskt ska kunna identifiera inmatade uppgifter som verkar vara inkorrekta eller inkonsekventa, så att ursprungsmedlemsstaten kan verifiera uppgifterna och vidta de korrigerande åtgärder som behövs.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Det universella meddelandeformatet (UMF) bör utgöra en standard för strukturerat, gränsöverskridande informationsutbyte mellan informationssystem, myndigheter och/eller organisationer på området rättsliga och inrikes frågor. UMF bör definiera en gemensam vokabulär och logiska strukturer för information som ofta utbyts, i syfte att underlätta interoperabilitet genom att möjliggöra skapande och läsning av utbytets innehåll på ett konsekvent och semantiskt likvärdigt sätt.

(46)  Det universella meddelandeformatet (UMF) bör utgöra en standard för strukturerat, gränsöverskridande informationsutbyte mellan informationssystem, myndigheter och/eller organisationer på området rättsliga och inrikes frågor. UMF bör definiera en gemensam vokabulär och logiska strukturer för information som ofta utbyts, med målet att underlätta interoperabilitet genom att möjliggöra skapande och läsning av utbytets innehåll på ett konsekvent och semantiskt likvärdigt sätt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  En central databas för rapporter och statistik (CRRS) bör inrättas för att generera systemöverskridande statistiska uppgifter och analytisk rapportering för politiska och operativa skäl samt för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör inrätta, implementera och hysa CRRS i sina tekniska anläggningar som innehåller anonyma statistiska uppgifter från ovan nämnda system, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, detektorn för multipla identiteter och den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Uppgifterna i CRRS bör inte möjliggöra identifiering av enskilda personer. Eu-LISA bör anonymisera uppgifterna och registrera de anonyma uppgifterna i CRRS. Anonymiseringsprocessen bör vara automatisk och eu-LISA:s personal bör inte beviljas direkt åtkomst till några personuppgifter som lagras i EU-informationssystemen eller i interoperabilitetskomponenterna.

(47)  En central databas för rapporter och statistik (CRRS) bör inrättas för att generera systemöverskridande statistiska uppgifter och analytisk rapportering för politiska och operativa ändamål och för uppgiftskvalitetsändamål, i linje med målen för de underliggande systemen och i överensstämmelse med deras respektive rättsliga grunder. Eu-LISA bör inrätta, genomföra och hysa CRRS i sina tekniska anläggningar som innehåller anonyma statistiska uppgifter från de ovannämnda systemen, CIR, MID och den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Uppgifterna i CRRS bör inte möjliggöra identifiering av enskilda personer. Eu-LISA bör omedelbart anonymisera uppgifterna och registrera enbart sådana anonymiserade uppgifter i CRRS. Anonymiseringsprocessen bör vara automatisk, och eu-LISA:s personal bör inte beviljas direkt åtkomst till några personuppgifter som lagras i unionsinformationssystemen eller i interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, förutom om behandlingen görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller centrala kontaktpunkter i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas.

(48)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, förutom om behandlingen görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller centrala kontaktpunkter i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, i vilket fall Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med [förordning (EU) 2016/679] bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta kring övervakningen av interoperabilitetkomponenternas behandling av personuppgifter.

(51)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679 eller direktiv (EU) 2016/680 bör övervaka lagligheten i medlemsstaternas behandling av personuppgifter, medan Europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta kring övervakningen av behandlingen av personuppgifter. 

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  ”(...) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den ...”.

(52)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 16 april 2018.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  När det gäller sekretess bör relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen tillämpas på tjänstemän och övriga anställda vars arbete har samband med SIS.

(53)  När det gäller sekretess bör relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen tillämpas på tjänstemän och övriga anställda vars arbete har samband med de uppgifter till vilka de fått åtkomst genom någon av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Implementeringen av de interoperabilitetskomponenter som föreskrivs i denna förordning kommer att påverka hur kontroller utförs vid gränsövergångsställen. Denna påverkan följer av den kombinerade tillämpningen av de befintliga reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/39961 och de regler om interoperabilitet som fastställs i denna förordning.

(55)  Genomförandet av de interoperabilitetskomponenter som föreskrivs i denna förordning och införlivandet av de befintliga nationella systemen och infrastrukturerna med dessa komponenter kommer att påverka hur kontroller utförs vid gränsövergångsställen. Denna påverkan följer av den kombinerade tillämpningen av de befintliga reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/39961 och de regler om interoperabilitet som fastställs i denna förordning.

_________________

_________________

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  Om sökningen i detektorn för multipla identiteter (MID) genom den europeiska sökportalen (ESP) resulterar i en gul länk eller upptäcker en röd länk, bör den gränskontrolltjänsteman som sköter den fördjupade kontrollen söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter eller Schengens informationssystem eller båda för att bedöma informationen om den person som kontrolleras, för att manuellt verifiera personens avvikande identitet och vid behov anpassa länkens färg.

(59)  Om sökningen i MID genom ESP resulterar i en gul länk eller upptäcker en röd länk, bör gränskontrolltjänstemannen söka i CIR eller SIS eller båda för att bedöma informationen om den person som kontrolleras, för att manuellt verifiera personens avvikande identitet och vid behov anpassa länkens färg.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61)  För att de behöriga myndigheterna och EU-organen ska kunna anpassa sig till de nya kraven på att använda den europeiska sökportalen (ESP) är det nödvändigt att föreskriva en övergångsperiod. Likaledes bör övergångsåtgärder fastställas för driftsättningen av detektorn för multipla identiteter (MID) för att den ska fungera konsekvent och optimalt.

(61)  För att de behöriga myndigheterna och unionsorganen ska kunna anpassa sig till de nya kraven på användningen av ESP är det nödvändigt att föreskriva en övergångsperiod, som bland annat bör omfatta utbildningsprogram för slutanvändare så att de nya instrumenten används till sin fulla potentialPå samma sätt bör övergångsåtgärder fastställas för idrifttagandet av MID för att denna detektor ska fungera konsekvent och optimalt.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  De kostnader som avsatts för utveckling av interoperabilitetskomponenterna i den nuvarande fleråriga budgetramen är lägre än det återstående beloppet av den budget som öronmärkts för smarta gränser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201462. Genom denna förordning bör man således, i enlighet med artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014, omfördela det belopp som för närvarande anslagits till utveckling av it-system som stöd för hanteringen av migrationsströmmar över de yttre gränserna.

(62)  Det återstående beloppet av den budget som öronmärkts till utveckling av it-system som stöd för hanteringen av migrationsströmmar över de yttre gränserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201462 bör omfördelas till den här förordningen, i enlighet med artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014.

 

Eu-LISA bör dessutom sträva efter att hålla kostnaderna så låga som möjligt och att identifiera och genomföra de mest kostnadseffektiva tekniska lösningarna.

_________________

_________________

62 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

62 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

Motivering

Beräknade kostnader återspeglar ofta inte de faktiska kostnaderna. Allt som kan sägas med säkerhet i detta skede är att det återstående belopp som är tillgängligt enligt förordning 515/2014 bör omfördelas till den här förordningen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(62a)  Det vore lämpligt att kommissionen under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas bedömer behovet av ytterligare harmonisering av medlemsstaternas nationella system och infrastruktur vid de yttre gränserna och utfärdar rekommendationer. Dessa rekommendationer bör även innehålla en konsekvensbedömning och en bedömning av kostnaden för unionens budget.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63)  För att komplettera vissa detaljerade tekniska aspekter i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på användarprofiler i den europeiska sökportalen (ESP) och ESP-svarens innehåll och format. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201663. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(63)  I syfte att komplettera vissa detaljerade tekniska aspekter i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. I synnerhet bör kommissionen delegeras befogenhet med avseende på användarprofiler i den europeiska sökportalen (ESP), ESP-svarens innehåll och format, förfarandena för att fastställa de fall där identitetsuppgifterna kan betraktas som identiska eller liknande samt reglerna för driften av CRRS, däribland särskilda skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter och säkerhetsregler tillämpliga på databasen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201663. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

63 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

Motivering

De ytterligare delarna om förfaranden för identitetsuppgifter och CRRS utgör en komplettering av vissa icke-väsentliga delar av denna förordning, och bör som sådana bli föremål för en delegerad akt.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta närmare bestämmelser om mekanismer, förfaranden och indikatorer för automatiserad kontroll av uppgiftskvalitet, utveckling av UMF-standarden, förfaranden för fastställande av likheten mellan identiteter, driften av den centrala databasen för rapporter och statistik och samarbetsförfarandet i händelse av säkerhetsincidenter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201164.

(64)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på antagandet av närmare bestämmelser om mekanismer, förfaranden och indikatorer för automatiserad kontroll av uppgiftskvalitet, utveckling av UMF-standarden, och samarbetsförfarandet i händelse av säkerhetsincidenter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201164.

_________________

_________________

64 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

64 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Ändringsförslaget inges för överensstämmelse med det föregående ändringsförslaget.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65a)  Eftersom interoperabilitetskomponenter kommer att innebära behandling av betydande mängder känsliga personuppgifter är det viktigt att personer vars uppgifter behandlas genom dessa komponenter i praktiken kan utöva sina rättigheter som registrerade i enlighet med förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU ) 680/2016 och förordning (EG) nr 45/2001. I detta avseende, på samma sätt som medlemsstaternas myndigheter har tillhandahållits en enda portal för att utföra sökningar i unionsinformationssystem, bör de registrerade personerna tillhandahållas en enda webbtjänst genom vilken de kan utöva sin rätt till åtkomst till och rättelse, radering och begränsning av deras personuppgifter. Eu-LISA bör inrätta en sådan webbtjänst och hysa den på sin tekniska enhet. Eftersom eu-LISA inte ansvarar för införandet av personuppgifter eller verifieringen av identiteter bör en begäran från en registrerad person lämnas via webbtjänsten till antingen den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter eller den medlemsstat som ansvarar för införandet av uppgifter i det underliggande informationssystemet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 65b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65b)  I artikel 8.2 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anges att varje ingrepp i rätten till respekt för privatlivet måste tjäna ett legitimt syfte och vara både nödvändigt och proportionerligt, utom i de fall där en sådan åtgärd med stöd av lag i ett demokratiskt samhälle är nödvändig med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet stadgas både i EU-rätten (den allmänna dataskyddsförordningen) och i EU:s viktigaste människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten är det viktigt att båda instrumenten nämns i skälen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 65c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65c)  En av de grundläggande principerna för uppgiftsskydd är uppgiftsminimering, såsom framhålls i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2016/679, enligt vilken behandlingen av personuppgifter måste vara adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålen för behandlingen.

 

 

 

 

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet stadgas både i EU-rätten (den allmänna dataskyddsförordningen) och i EU:s viktigaste människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten är det viktigt att båda instrumenten nämns i skälen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 65d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65d)  I artikel 5.1 b i förordning (EU) 2016/679 föreskrivs att personuppgifter måste samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål måste dessutom respektera principen om ändamålsbegränsning.

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet stadgas både i EU-rätten (den allmänna dataskyddsförordningen) och i EU:s viktigaste människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten är det viktigt att båda instrumenten nämns i skälen.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning tillsammans med [förordning 2018/xx om interoperabilitet för polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration] inrättas en ram för att säkerställa interoperabilitet mellan in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-systemet)] så att dessa system och data ska komplettera varandra.

1.  Genom denna förordning, tillsammans med [förordning 2018/xx om interoperabilitet för polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration], inrättas en ram för att säkerställa interoperabilitet mellan in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)].

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning innehåller också bestämmelser om kraven på uppgifternas kvalitet, ett universellt meddelandeformat (UMF), en central databas för rapporter och statistik och om ansvarsområden för medlemsstaterna och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) vad gäller utformningen och driften av interoperabilitetskomponenterna.

3.  Denna förordning innehåller också bestämmelser om kraven på uppgifternas kvalitet, ett universellt meddelandeformat (UMF), en central databas för rapporter och statistik och om ansvarsområden för medlemsstaterna och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) vad gäller utformningen, utvecklingen och driften av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom denna förordning anpassas också förfarandena och villkoren för att medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska få åtkomst till in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] och Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av deras behörighet.

4.  Genom denna förordning anpassas också förfarandena och villkoren för att medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska få åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, Etias och Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I denna förordning fastställs också ramar för verifiering av tredjelandsmedborgares identitet och för identifiering av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målen med interoperabilitet

Syften

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna.

(a)  Göra gränskontrollerna vid de yttre gränserna ändamålsenligare och effektivare.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration.

(b)  Bidra till att förebygga och hantera irreguljär migration.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Bistå vid identifieringen av okända personer som inte kan identifiera sig eller oidentifierade mänskliga kvarlevor vid naturkatastrofer, olyckor eller terrordåd.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Målet att säkerställa interoperabilitet ska uppnås genom att

2.  Dessa syften ska uppnås genom att man

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säkerställa en korrekt identifiering av personer,

(a)  underlättar en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare som är registrerade i unionsinformationssystemen,

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri,

(b)  bidrar till att bekämpa identitetsbedrägeri,

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  förbättra och harmonisera EU-informationssystemens krav på uppgiftskvalitet,

(c)  förbättrar uppgiftskvaliteten och harmoniserar kvalitetskraven på uppgifter som lagras i unionsinformationssystemen, samtidigt som kraven avseende uppgiftsbehandling i de rättsliga grunderna för de enskilda systemen samt normerna och principerna för uppgiftsskydd respekteras,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  förbättrar det rättsliga samarbetet på området med frihet, säkerhet och rättvisa,

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga och framtida EU-informationssystem,

(d)  underlättar medlemsstaternas tekniska och operativa genomförande av befintliga informationssystem och unionsinformationssystemen,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  skärpa, förenkla och enhetliggöra de villkor för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem,

(e)  skärper och förenklar de villkor för datasäkerhet och dataskydd som reglerar de respektive unionsinformationssystemen och gör dem mer enhetliga, utan att det påverkar det särskilda skyddet och de särskilda skyddsåtgärderna för vissa kategorier av uppgifter,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Rationalisera villkoren för brottsbekämpande myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac.

(f)  rationaliserar och förenklar villkoren för utsedda myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac, samtidigt som de nödvändiga och proportionerliga villkoren för brottsbekämpande myndigheters åtkomst säkerställs.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på personer vilkas personuppgifter får behandlas i de EU-informationssystem som avses i punkt 1.

2.  Denna förordning ska tillämpas på personer vilkas personuppgifter får behandlas i de unionsinformationssystem som avses i punkt 1, och enbart för de ändamål som definieras i den underliggande rättsliga grunden för dessa informationssystem.

Motivering

Behandling av personuppgifter genom interoperabilitet bör enbart tjäna till att uppnå ändamålen med de underliggande systemen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  gränsmyndighet: den gränskontrolltjänsteman som i enlighet med nationell rätt tilldelats uppgiften att genomföra in- och utresekontroller.

(3)  gränsmyndighet: den gränskontrolltjänsteman som i enlighet med nationell rätt tilldelats uppgiften att genomföra in- och utresekontroller enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  EU-informationssystem: de stora it-system som förvaltas av eu-LISA.

(18)  unionsinformationssystem: in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN], vilka operativt förvaltas av eu-LISA.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Europoluppgifter: de personuppgifter som tillhandahålls Europol för det syfte som avses i artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794.

(19)  Europoluppgifter: de personuppgifter som behandlas av Europol för de ändamål som avses i artikel 18.2 a, 18.2 b och 18.2 c i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  matchning: förekomsten av en motsvarighet som fastställts genom att jämföra två eller flera förekomster av personuppgifter som har registrerats eller är i färd att registreras i ett informationssystem eller en databas.

(21)  matchning: förekomsten av en identisk eller liknande motsvarighet till följd av en automatiserad jämförelse mellan personuppgifter som har registrerats eller håller på att registreras i ett informationssystem eller en databas.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  träff: bekräftelse av en matchning eller flera matchningar.

utgår

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  utsedda myndigheter: medlemsstaternas utsedda myndigheter som avses i artikel 29.1 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 3.1 i rådets beslut 2008/633/RIF, [artikel 43 i Etiasförordningen] och [artikel 6 i Eurodacförordningen].

(24)  utsedda myndigheter: medlemsstaternas utsedda myndigheter enligt definitionen i artikel 3.26 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 2.1 d i rådets beslut 2008/633/RIF, [artikel 3.21 i Etiasförordningen] och enligt vad som avses [artikel 6 i Eurodacförordningen].

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  terroristbrott: ett brott enligt nationell rätt som motsvarar eller är likvärdigt med ett av de brott som avses i direktiv (EU) 2017/541.

(25)  terroristbrott: ett brott enligt nationell rätt som motsvarar ett av de brott som avses i artiklarna 3–14 i direktiv (EU) 2017/541, eller som är likvärdigt ett av dessa brott för de medlemsstater som inte är bundna av detta direktiv.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  SIS: Schengens informationssystem som avses i [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, förordningen om SIS på området brottsbekämpning och förordningen om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna].

(31)  SIS: Schengens informationssystem enligt vad som avses [i förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, förordningen om SIS på området brottsbekämpning och förordningen om SIS på området återvändande].

 

(Övergripande ändring som berör hela texten.)

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  den europeiska sökportalen: den europeiska sökportal som avses i artikel 6.

utgår

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  den gemensamma biometriska matchningstjänsten: den delade biometriska matchningstjänst som avses i artikel 15.

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  CIR: den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i artikel 17.

utgår

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  MID: den detektor för multipla identiteter som avses i artikel 25.

utgår

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  CRRS: den centrala databas för rapporter och statistik som avses i artikel 39.

utgår

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Icke-diskriminering

Icke-diskriminering och grundläggande rättigheter

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter enligt denna förordning får inte leda till diskriminering av personer på någon grund, varken kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Den ska ske med fullständig respekt för mänsklig värdighet och integritet. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Behandling av personuppgifter enligt denna förordning får inte leda till diskriminering av personer på någon grund, såsom kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Den ska ske med fullständig respekt för mänsklig värdighet och integritet samt grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt personer i behov av internationellt skydd. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett år efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen genomföra en efterhandsutvärdering i syfte att bedöma konsekvenserna av interoperabiliteten för rätten till icke-diskriminering.

Motivering

Det går i nuläget inte att vara säker på att principen om icke-diskriminering kommer att tillämpas fullt ut, särskilt när det gäller detektorn för multipla identiteter (MID). Det är exempelvis fortfarande oklart huruvida förslaget kan komma att missgynna kvinnor i jämförelse med män, med tanke på att kvinnor oftare byter efternamn.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en europeisk sökportal för att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter och EU:s organ har snabb, kontinuerlig, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till de EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med sina åtkomsträttigheter och för att stödja målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS [Ecris-TCN-systemet] och Europoluppgifterna.

1.  Det ska inrättas en europeisk sökportal för att underlätta den kontrollerade åtkomsten för medlemsstaternas myndigheter och unionens byråer till unionsinformationssystemen och till Europoluppgifter och Interpols databaser, för utförandet av deras uppgifter och i enlighet med deras åtkomsträttigheter och syftena och ändamålen med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, [Ecris-TCN]samt i enlighet med förordning (EU) 2016/679, med full respekt för principerna om nödvändighet och proportionalitet.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationskanal mellan den europeiska sökportalen, medlemsstaterna och de EU-organ som har rätt att använda sökportalen i enlighet med unionsrätten.

(b)  En säker kommunikationskanal mellan ESP, medlemsstaterna och de unionsbyråer som har rätt att använda ESP.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  En central säkerhetskopia av ESP på unionsnivå som kan tillhandahålla alla funktioner i huvudsakliga ESP och en liknande prestandanivå, i händelse av ett fel i denna.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla den europeiska sökportalen och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla ESP och säkerställa dess tekniska förvaltning. Eu-LISA ska emellertid inte ha åtkomst till några av de personuppgifter som behandlas av ESP.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Användningen av den europeiska sökportalen ska begränsas till de myndigheter i medlemsstaterna och de EU-organ som har åtkomst till in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac och [Ecris-TCN-systemet], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning avseende sådan åtkomst.

1.  Användningen av ESP ska begränsas till de myndigheter i medlemsstaterna och de unionsbyråer som har åtkomst till in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac och [Ecris-TCN] i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar dessa unionsinformationssystem, CIR och detektorn för multipla identiteter i enlighet med denna förordning samt Europoluppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och Interpols databaser i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning avseende sådan åtkomst.

 

Dessa myndigheter i medlemsstaterna och unionsbyråer får använda ESP och de uppgifter som tillhandahålls genom sökportalen endast för de syften och ändamål som fastställs i de rättsliga instrument som reglerar dessa unionsinformationssystem och i denna förordning.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska använda den europeiska sökportalen för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i in- och utresesystemets, VIS och [Etias] centrala system i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning. De ska också använda den europeiska sökportalen för att söka i CIR i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt denna förordning för de syften som avses i artiklarna 20, 21 och 22.

2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska använda ESP för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i in- och utresesystemets, VIS och [Etias] centrala system i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt de rättsliga instrument som reglerar unionsinformationssystemen och nationell lagstiftning. De ska också använda ESP för att söka i CIR i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt denna förordning för de syften som avses i artiklarna 20, 21 och 22.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  EU:s organ ska använda den europeiska sökportalen för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i det centrala SIS.

4.  Om så krävs enligt unionsrätten ska de unionsbyråer som avses i punkt 1 använda ESP för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i det centrala SIS.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De myndigheter som avses i punkt 1 får använda den europeiska sökportalen för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Interpols databaser i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning.

5.  Om så krävs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning får de myndigheter som avses i punkt 1 använda ESP för att söka uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Interpols databaser i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Syftet med sökningen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser som ska och får konsulteras och som ska tillhandahålla användaren ett svar.

(b)  Unionsinformationssystemen, Europoluppgifter, Interpols databaser och de uppgifter i dessa system som får sökas och som ska tillhandahålla användaren ett svar. En användare som begär uppgifter på grundval av artikel 22 ska endast få ett meddelande om träff eller ingen träff om användaren är behörig att från den centrala åtkomstpunkten begära uppgifterna från ett enskilt informationssystem i unionen som tillhandahållit en träff i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar systemet i fråga.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 för att närmare ange de tekniska detaljerna för de profiler som avses i punkt 1 för de användare av den europeiska sökportalen vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med deras åtkomsträttigheter.

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 för att närmare ange de tekniska detaljerna för de profiler som avses i punkt 1 för de användare av ESP vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med deras åtkomsträttigheter enligt vad som fastställs i de rättsliga instrument som reglerar unionsinformationssystemen och, i tillämpliga fall, i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De profiler som avses i punkt 1 ska regelbundet ses över, minst en gång om året, och vid behov uppdateras.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska sökportalens användare ska inleda en sökning genom att mata in uppgifter i sökportalen i enlighet med sin användarprofil och sina åtkomsträttigheter. När en sökning har inletts ska den europeiska sökportalen, med hjälp av de uppgifter som matats in av sökportalens användare, söka samtidigt i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet] och CIR samt i Europoluppgifter och Interpols databaser.

1.  ESP:s användare ska inleda en sökning genom att mata in uppgifter i sökportalen i enlighet med den användarprofil på sökportalen som de skapat i enlighet med artikel 8 och sina åtkomsträttigheter. När en sökning har inletts ska ESP, med hjälp av de uppgifter som matats in av sökportalens användare, söka samtidigt i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN] och CIR samt i Europoluppgifter och Interpols databaser.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  In- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser ska tillhandahålla de uppgifter som de innehåller som ett resultat av sökningen i den europeiska sökportalen.

4.  In- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser ska tillhandahålla de uppgifter som de innehåller som ett resultat av sökningen i ESP. ESP ska tillhandahålla användaren svar så snart som uppgifter finns tillgängliga från något av systemen. Svaren till användaren från ESP ska vara unika och ska innehålla alla de uppgifter som användaren har åtkomst till i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar unionsinformationssystemen och enligt nationell lagstiftning. Utan att det påverkar artikel 20 ska det i svaret från ESP anges vilket av unionsinformationssystemen som uppgifterna tillhör. ESP ska inte tillhandahålla någon information om uppgifter i informationssystem som användaren saknar åtkomst till enligt unionsrätten.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid en sökning i Interpols databaser ska utformningen av den europeiska sökportalen säkerställa att de uppgifter som används av sökportalens användare för att inleda en sökning inte delas med ägarna av Interpols uppgifter.

5.  Vid en sökning i Interpols databaser ska utformningen av ESP säkerställa att ingen information röjs för ägaren av Interpolregistreringen. ESP:s utformning ska också förhindra att sökningar i Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande görs systematiskt, utan i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Svaret till användaren av den europeiska sökportalen ska vara unikt och ska innehålla alla de uppgifter som användaren har åtkomst till enligt unionsrätten. Svaret från den europeiska sökportalen ska vid behov ange vilket informationssystem eller vilken databas som uppgifterna tillhör.

utgår

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 46 i förordningen om in- och utresesystemet], artikel 34 i förordning (EG) nr 767/2008, [artikel 59 i Etiasförslaget] och artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den europeiska sökportalen. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 46 i förordningen om in- och utresesystemet], artikel 34 i förordning (EG) nr 767/2008, [artikel 59 i Etiasförslaget] och artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom ESP. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Myndighet i medlemsstaten och den enskilda användaren av den europeiska sökportalen, inklusive den profil för sökportalen som används och som avses i artikel 8.

(a)  Den myndighet i medlemsstaten eller den unionsbyrå som inleder sökningen.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De EU-informationssystem och Interpols databaser som varit föremål för sökning.

(c)  De unionsinformationssystem och de av Europols och Interpols databaser som varit föremål för sökning.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Den profil i ESP som använts.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I enlighet med nationella regler eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna och unionsbyråerna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för att utföra egenkontroll samt för att säkerställa korrekt funktion och dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar vid behov beviljas de personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 samt Europeiska datatillsynsmannen. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om det är tekniskt omöjligt att använda ESP på grund av ett fel ska eu-LISA övergå till säkerhetskopian av ESP.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av de EU-informationssystem som avses i artikel 9.1 eller i CIR, på grund av ett fel i den europeiska sökportalen, ska sökportalens användare underrättas av eu-LISA.

1.  Om det fortfarande är tekniskt omöjligt att använda ESP för att söka i ett eller flera unionsinformationssystem eller i CIR, på grund av ett fel i ESP eller ett fel i det unionsinformationssystem där sökningen görs, ska sökportalens användare omedelbart underrättas av eu-LISA.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av de EU-informationssystem som avses i artikel 9.1 eller i CIR, på grund av ett fel i en medlemsstats nationella infrastruktur, ska medlemsstatens behöriga myndighet underrätta eu-LISA och kommissionen.

2.  Om det är tekniskt omöjligt att använda ESP för att söka i ett eller flera unionsinformationssystem eller i CIR, på grund av ett fel i en medlemsstats nationella infrastruktur, ska medlemsstatens behöriga myndighet omedelbart meddela alla dess användare och underrätta eu-LISA och kommissionen.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I båda scenarierna och till dess att det tekniska felet har åtgärdats ska den skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 inte tillämpas och medlemsstaterna får ha direkt åtkomst till de informationssystem som avses i artikel 9.1 eller till CIR med hjälp av sina respektive nationella enhetliga gränssnitt eller nationella kommunikationsinfrastrukturer.

3.  I de båda scenarier som avses i punkt 1 och 2 i denna artikel och till dess att det tekniska felet har åtgärdats ska den skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 inte tillämpas och medlemsstaterna ska ha direkt åtkomst till unionsinformationssystemen eller till CIR, om så krävs i enhetlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning, med hjälp av sina respektive nationella enhetliga gränssnitt eller nationella kommunikationsinfrastruktur.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det är tekniskt omöjligt att använda ESP för att söka i ett eller flera unionsinformationssystem eller i CIR på grund av ett fel i en unionsbyrås infrastruktur ska byrån i fråga underrätta eu-LISA och kommissionen.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en gemensam biometrisk matchningstjänst för lagring av biometriska mallar och möjliggörande av sökningar med biometriska uppgifter i flera EU-informationssystem för att stödja CIR och detektorn för multipla identiteter och målen för in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

1.  Det ska inrättas en gemensam biometrisk matchningstjänst för lagring av biometriska mallar och möjliggörande av sökningar med biometriska uppgifter i unionsinformationssystem som innehåller biometriska uppgifter för att stödja CIR och detektorn för multipla identiteter och målen för in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, SIS och [Ecris-TCN]. I enlighet med principerna om nödvändighet och proportionalitet ska den gemensamma biometriska matchningstjänsten inte lagra dna-uppgifter eller handavtryck.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En central infrastruktur som omfattar en sökmotor och lagring av de uppgifter som avses i artikel 13.

(a)  En central infrastruktur som ska ersätta de automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemen för in- och utresesystemet, VIS, SIS, Eurodac respektive [ECRIS-TCN] i den mån den möjliggör sökning med biometriska uppgifter enligt definitionen i artikel 4.12.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationsinfrastruktur mellan den gemensamma biometriska matchningstjänsten, det centrala SIS och CIR.

(b)  En säker kommunikationsinfrastruktur mellan den gemensamma biometriska matchningstjänsten, det centrala SIS, CIR och unionsinformationssystemen.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla den gemensamma biometriska matchningstjänsten och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla den gemensamma biometriska matchningstjänsten och säkerställa den tekniska förvaltningen. Eu-LISA ska emellertid inte ha åtkomst till några av de personuppgifter som behandlas genom den gemensamma biometriska matchningstjänsten.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter som lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten

Lagring av biometriska mallar i den gemensamma biometriska matchningstjänsten

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska lagra de biometriska mallar som den ska få från följande biometriska uppgifter:

1.  Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska lagra de biometriska mallar – logiskt åtskilda i enlighet med det informationssystem från vilket uppgifterna härrör – som den kommer att få från följande biometriska uppgifter:

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  De uppgifter som avses i artikel 20.3 w och x i förordningen om SIS på området brottsbekämpning.

(d)  De uppgifter som avses i artikel 20.3 w och y i förordningen om SIS på området brottsbekämpning.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  [De uppgifter som avses i artikel 13 a i Eurodacförordningen.]

(f)  [De uppgifter som avses i artikel 12 a och b, artikel 13.2 a och b samt artikel 14.2 a och b i Eurodacförordningen.]

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Lagringen av de uppgifter som avses i punkt 1 ska uppfylla de kvalitetsstandarder som avses i artikel 37.2.

4.  Lagringen av de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska uppfylla de kvalitetsstandarder som avses i artikel 37.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR eller SIS.

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR i enlighet med artiklarna 18 och 19 eller i SIS, varefter de ska raderas automatiskt.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 46 i förordningen om in- och utresesystemet], artikel 34 i förordning (EG) nr 767/2008 och [artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området brottsbekämpning], ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 46 i förordningen om in- och utresesystemet], artikel 34 i förordning (EG) nr 767/2008 och [artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten eller den unionsbyrå som inleder sökningen.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Resultaten av sökningen och datum och tidpunkt för resultatet.

(f)  Resultaten av sökningen och datumet och tidpunkten för resultatet samt det unionsinformationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  I enlighet med nationella regler eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Det specifika ändamålet med sökningen och, i förekommande fall, ärendenumret, i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna och unionsbyråerna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. De loggar som avses i punkt 1 a ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet och övervakning av inverkan på de grundläggande rättigheterna, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar vid behov beviljas de personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 samt Europeiska datatillsynsmannen. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. De loggar som avses i punkt 1 a ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) varigenom det skapas en personakt för varje person som är registrerad i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac eller [Ecris-TCN-systemet] och som innehåller de uppgifter som avses i artikel 18, för att underlätta och bistå vid en korrekt identifiering av personer som är registrerade i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet], stödja funktionen av detektorn för multipla identiteter och underlätta och rationalisera de brottsbekämpande myndigheternas åtkomst till informationssystem som inte är utformade för brottsbekämpning på EU-nivå, om det är nödvändigt för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra grov brottslighet.

1.  Det ska inrättas en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) varigenom det skapas en personakt för varje person som är registrerad i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac eller [Ecris-TCN] och som innehåller de uppgifter som avses i artikel 18, för att underlätta och bistå vid en korrekt identifiering av personer som är registrerade i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN], stödja funktionen för detektorn för multipla identiteter och underlätta och rationalisera de utsedda myndigheternas åtkomst till informationssystem som inte är utformade för brottsbekämpning på unionsnivå, om det är nödvändigt för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra grov brottslighet, samtidigt som nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationskanal mellan CIR, medlemsstaterna och de EU-organ som har rätt att använda den europeiska sökportalen i enlighet med unionsrätten.

(b)  En säker kommunikationskanal mellan CIR, medlemsstaterna och de unionsbyråer som har rätt att använda CIR i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  En central säkerhetskopia av CIR på unionsnivå som kan tillhandahålla alla funktioner i det huvudsakliga CIR och en liknande prestandanivå, i händelse av ett fel i detta. CIR och dess säkerhetskopia får vara i drift samtidigt. CIR och dess säkerhetskopia ska vara inrymda i eu-LISA:s tekniska anläggningar.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det på grund av ett fel i CIR är tekniskt omöjligt att söka i CIR i syfte att identifiera en person i enlighet med artikel 20 för att spåra multipla identiteter i enlighet med artikel 21 eller i brottsbekämpande syfte i enlighet med artikel 22, ska användarna av CIR omedelbart underrättas av eu-LISA.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)   – (Ej tillämpligt.)

utgår

 

(Övergripande ändring som berör hela texten.)

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För varje uppsättning uppgifter som avses i punkt 1 ska CIR innehålla en hänvisning till de informationssystem som uppgifterna tillhör.

2.  För varje uppsättning uppgifter som avses i punkt 1 ska CIR innehålla en hänvisning till de informationssystem som uppgifterna tillhör. Den tjänsteman som har åtkomst till CIR ska se enbart de uppgifter i den personakt som lagras i CIR vilka härrör från de informationssystem som tjänstemannen har åtkomstbehörighet till.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om uppgifter läggs till, ändras eller raderas i in- och utresesystemet, VIS och [Etias] ska de uppgifter som avses i artikel 18 vilka lagras i personakten i CIR automatiskt läggas till, ändras eller raderas.

1.  Om uppgifter läggs till, ändras eller raderas i in- och utresesystemet, VIS och [Etias] ska de uppgifter som avses i artikel 18 och som lagras i personakten i CIR samtidigt och automatiskt läggas till, ändras eller raderas, utan att uppgifterna från respektive unionssinformationssystem dupliceras.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om en medlemsstats polismyndighet inte kan identifiera en person på grund av att det saknas en resehandling eller en annan trovärdig handling som styrker personens identitet, eller om det föreligger tvivel om de identitetsuppgifter som lämnats av den personen eller om resehandlingens äkthet eller dess innehavares identitet eller om personen inte kan eller vägrar att samarbeta, ska myndigheten kunna göra en sökning i CIR i enlighet med punkterna 1 och 2. En sådan sökning ska inte tillåtas när det gäller minderåriga under 12 år, såvida den inte är för barnets bästa.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får myndigheten, endast i syfte att identifiera en person, söka i CIR med denna persons biometriska uppgifter som tagits under en identitetskontroll.

Om den situation som avses i punkt -1 uppstår vid en identitetskontroll enligt regler och förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning och en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får myndigheten, i denna persons närvaro och endast i syfte att identifiera personen, söka i CIR med denna persons biometriska uppgifter som tagits under identitetskontrollen.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om sökningen visar att uppgifter om denna person finns lagrade i CIR, ska medlemsstatens myndighet ha åtkomst till att konsultera de uppgifter som avses i artikel 18.1.

Om sökningen visar att uppgifter om denna person finns lagrade i CIR, ska medlemsstatens polismyndighet ha åtkomst för att konsultera de uppgifter som avses i artikel 18.1. Konsultationen ska inte röja vilket unionsinformationssystem uppgifterna tillhör.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om personens biometriska uppgifter inte kan användas eller om sökningen med dessa uppgifter misslyckas, ska sökningen utföras med vederbörandes identitetsuppgifter i kombination med resehandlingsuppgifter eller med de identitetsuppgifter som tillhandahållits av personen.

utgår

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får den, i händelse av en katastrof eller en olycka och endast i syfte att identifiera okända personer som inte kan identifiera sig eller oidentifierade mänskliga kvarlevor, söka i CIR med dessa personers biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstater som vill utnyttja den möjlighet som anges i denna artikel ska anta nationella lagstiftningsåtgärder. I sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta syftena med identitetskontroller anges inom ramen för de mål som avses i artikel 2.1 b och c. De polismyndigheter som är behöriga ska utses och förfaranden, villkor och kriterier för sådana kontroller ska fastställas i dem.

2.  Medlemsstater som vill utnyttja den möjlighet som anges i denna artikel ska anta nationella lagstiftningsåtgärder. I sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta syftena med identifieringen inom ramen för de ändamål som avses i artikel 2.2 b anges och förfarandena, villkoren och kriterierna för sådan identifiering fastställas. De behöriga polismyndigheterna ska utses i lagstiftningsåtgärderna. Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet ska överlämna texten i sina nationella lagstiftningsåtgärder till kommissionen. Åtkomst till CIR för att fastställa en tredjelandsmedborgares identitet i syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå ska tillåtas endast om åtkomst ges till liknande nationella databaser för samma ändamål och på likvärdiga villkor.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott i ett specifikt fall och för att få information om huruvida det finns uppgifter om en viss person i in- och utresesystemet, VIS och [Etias] får medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol söka i CIR.

1.  Om det finns rimliga skäl att anta att en sökning i unionsinformationssystem avsevärt kommer att bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i någon av kategorierna tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller om en föregående sökning i de nationella databaserna har utförts och en sökning i de andra medlemsstaternas automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF har inletts, får medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol använda CIR för att få information om huruvida det finns uppgifter om en viss person i in- och utresesystemet, VIS och [Etias].

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det svar som anger att uppgifter om personen i fråga förekommer i något av de unionsinformationssystem som avses i punkt 1 får användas endast i syfte att lämna in en begäran om åtkomst som omfattas av de villkor och förfaranden som fastställs i respektive lagstiftningsinstrument där sådan åtkomst regleras.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om medlemsstatens utsedda myndigheter och Europol får en träff ska de vända sig till de nationella tillsynsmyndigheterna, som ska kontrollera om villkoren för åtkomst till CIR var uppfyllda. Om det av den oberoende efterhandskontrollen framgår att sökningen i CIR inte var motiverad ska den brottsbekämpande myndigheten radera alla uppgifter som härrör från CIR.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De uppgifter som avses i artikel 18.1 och 18.2 ska raderas från CIR i enlighet med bestämmelserna om lagring av uppgifter i [förordningen om in- och utresesystemet], VIS-förordningen respektive [Etiasförordningen].

1.  De uppgifter som avses i artikel 18.1 och 18.2 ska automatiskt raderas från CIR i enlighet med bestämmelserna om lagring av uppgifter i [förordningen om in- och utresesystemet], VIS-förordningen respektive [Etiasförordningen].

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personakten ska lagras i CIR så länge de motsvarande uppgifterna lagras i minst ett av de informationssystem vars uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk ska inte påverka lagringsperioden för varje post av de länkade uppgifterna.

2.  Personakten ska lagras i CIR så länge de motsvarande uppgifterna lagras i minst ett av de unionsinformationssystem vars uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk ska inte påverka lagringsperioden för varje post av de länkade uppgifterna. Så snart alla uppgifter till vilka en länk skapats raderas ska även länken raderas automatiskt.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

2.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat.

(d)  Resultaten av sökningen och det unionsinformationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

3.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen, i förekommande fall.

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat i förekommande fall.

(d)  Resultaten av sökningen och det unionsinformationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Referensnummer för den nationella akten.

(a)  Ändamålet med åtkomsten och hänvisningen till den nationella utredningen eller det nationella ärendet.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Den typ av uppgifter som används för att inleda sökningen.

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen eller, om en sökning inleds med biometriska uppgifter, den typ av uppgifter som används för att inleda sökningen.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat.

(d)  Resultaten av sökningen och det unionsinformationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den tjänsteman som utförde sökningen och den tjänsteman som beställde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Loggarna över sådan åtkomst ska kontrolleras regelbundet av den behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 2016/680, med högst sex månaders mellanrum, för att kontrollera om förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 är uppfyllda.

Loggarna över sådan åtkomst ska kontrolleras regelbundet av den behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 2016/680, med högst sex månaders mellanrum, för att kontrollera om förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 är uppfyllda. Eu-LISA ska förse tillsynsmyndigheterna med ett praktiskt verktyg för att underlätta och så långt som möjligt automatisera kontrollen av loggarna.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Unionsbyråerna ska föra logg över de sökningar som görs av personal som är vederbörligen bemyndigad att använda CIR enligt artikel 22.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De loggar som avses i punkterna 1 och 5 får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. De ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

6.  De loggar som avses i punkterna 1, 5 och 5a får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för att utföra egenkontroll samt för att säkerställa korrekt funktion och dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med artikel 42. De ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Eu-LISA ska föra logg över historiken avseende de uppgifter som lagras i personakten för de syften som anges i punkt 6. Loggarna över historiken avseende de lagrade uppgifterna ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

7.  Eu-LISA ska föra logg över historiken avseende de uppgifter som lagras i personakten för de syften som anges i punkt 6. Loggarna över historiken avseende de lagrade uppgifterna ska automatiskt raderas så snart uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  De behöriga nationella myndigheter som har till uppgift att kontrollera om åtkomsten är laglig, övervaka lagligheten i behandlingen av personuppgifter, utföra egenkontroll samt säkerställa korrekt funktion och dataintegritet och datasäkerhet ska inom gränserna för sin behörighet och på begäran få åtkomst till loggarna, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  I syfte att utföra egenkontroll och säkerställa korrekt funktion för CIR samt dataintegritet och datasäkerhet ska eu-Lisa inom gränserna för sin behörighet ha åtkomst till loggarna.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c.  Europeiska datatillsynsmannen ska inom gränserna för sin behörighet och på begäran få åtkomst till dessa loggar i syfte att fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en detektor för multipla identiteter som skapar och lagrar länkar mellan uppgifter i de EU-informationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och SIS och därför spårar multipla identiteter, med det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller och bekämpa identitetsbedrägerier, för att stödja CIR:s funktion och målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

1.  Det ska inrättas en detektor för multipla identiteter (MID) som skapar och lagrar länkar mellan uppgifter i de unionsinformationssystem som ingår i CIR och SIS och därför spårar multipla identiteter, med det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller och bekämpa identitetsbedrägerier, för att stödja CIR:s funktion och målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN], samtidigt som nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla detektorn för multipla identiteter och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla MID och säkerställa dess tekniska förvaltning. Eu-LISA ska inte ha åtkomst till några av de personuppgifter som behandlas av MID.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Eu-LISA och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda sig av lämpliga förfaranden för profileringen, genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som lämpar sig för att i synnerhet se till att faktorer som medför felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifter på ett sätt som beaktar potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar diskriminerande effekter för fysiska personer på grund av ras eller socialt eller etniskt ursprung, politisk åskådning, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsotillstånd eller sexuell läggning, eller åtgärder som har sådana effekter.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sirenekontoren i den medlemsstat som skapar en [registrering i SIS i enlighet med förordningen om SIS på området in- och utresekontroller],

(e)  Sirenekontoren i den medlemsstat som skapar eller uppdaterar en [registrering i SIS i enlighet med förordningen om SIS på området in- och utresekontroller],

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de uppgifter i ett informationssystem som avses i punkt 1 innehåller biometriska uppgifter ska den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och det centrala SIS använda den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att utföra en spårning av multipla identiteter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska jämföra de biometriska mallar som erhållits från nya biometriska uppgifter med de biometriska mallar som redan finns i den gemensamma biometriska matchningstjänsten i syfte att verifiera huruvida uppgifter som tillhör samma tredjelandsmedborgare redan finns lagrade i CIR eller i det centrala SIS.

2.  Om de uppgifter i ett informationssystem som avses i punkt 1 innehåller biometriska uppgifter ska den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och det centrala SIS använda den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att utföra en spårning av multipla identiteter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska jämföra de biometriska mallar som erhållits från nya biometriska uppgifter med de biometriska mallar som redan finns i den gemensamma biometriska matchningstjänsten i syfte att verifiera huruvida uppgifter som tillhör samma person redan finns lagrade i CIR eller i det centrala SIS.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En spårning av multipla identiteter ska endast inledas för att jämföra tillgängliga uppgifter i ett informationssystem med tillgängliga uppgifter i andra informationssystem.

4.  En spårning av multipla identiteter ska endast inledas för att jämföra tillgängliga uppgifter i ett unionsinformationssystem med tillgängliga uppgifter i andra unionsinformationssystem.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska i genomförandeakter fastställa förfaranden för att avgöra ärenden där identitetsuppgifter kan anses vara identiska eller liknande. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  Kommissionen ska i delegerade akter fastställa förfaranden för att avgöra ärenden där identitetsuppgifter kan anses vara identiska eller liknande. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med artikel 63. Akterna ska utformas på ett sätt som säkerställer skyddet av personer som lagligen har multipla identiteter mot diskriminering.

Motivering

I detta sammanhang är det mer sannolikt att kvinnor blir diskriminerade med tanke på att de oftare har olika lagliga identiteter (på grund av byte av efternamn efter giftermål).

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa de tekniska reglerna för länkning av uppgifter från olika informationssystem genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Kommissionen ska, i samarbete med eu-LISA, fastställa de tekniska reglerna för länkning av uppgifter från olika unionsinformationssystem genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sirenekontoren i medlemsstaten för träffar som uppstår när en registrering i SIS skapas i enlighet med [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller].

(e)  Sirenekontoren i medlemsstaten för träffar som uppstår när en registrering i SIS skapas eller uppdateras i enlighet med [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller].

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  en registrering om okända efterlysta personer för identifiering i enlighet med nationell lagstiftning samt sökning med biometriska uppgifter enligt artikel 40 i [förordningen om SIS på området brottsbekämpning].

utgår

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om Sirenekontoret är ansvarigt för att manuellt verifiera olika identiteter men inte har deltagit i tillägget av de nya identitetsuppgifter som gav upphov till en gul länk, ska det omedelbart underrättas av den myndighet som lade till de nya identitetsuppgifterna. Sirenekontoret ska utföra den manuella verifieringen av de olika identiteterna så snart som möjligt.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter ha åtkomst till de relaterade uppgifterna i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och till de identitetsuppgifter som är länkade i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och, i förekommande fall, i SIS och ska bedöma de olika identiteterna och uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31, 32 och 33 samt utan dröjsmål lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter ha åtkomst till de relaterade uppgifterna i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och till de identitetsuppgifter som är länkade i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och, i förekommande fall, i SIS och ska bedöma de olika identiteterna och uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31, 32 och 33 samt utan dröjsmål, dock senast inom 24 timmar, lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter i akten med identitetsbekräftelse är den gränsmyndighet som skapar eller uppdaterar en personakt i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 14 i förordningen om in- och utresesystemet, och en gul länk erhålls, ska gränsmyndigheten utföra ytterligare verifiering som en del av den fördjupade kontrollen. Under denna fördjupade kontroll ska gränsmyndigheterna ha åtkomst till de relaterade uppgifter som finns i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och ska bedöma de olika identiteterna samt utan dröjsmål uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31–33 och lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

4.  Om den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter i akten med identitetsbekräftelse är den gränsmyndighet som skapar eller uppdaterar en personakt i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 14 i förordningen om in- och utresesystemet, och en gul länk erhålls, ska gränsmyndigheten utföra ytterligare verifiering. Gränsmyndigheterna ska, enbart för detta ändamål, ha åtkomst till de relaterade uppgifter som finns i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och ska bedöma de olika identiteterna samt utan dröjsmål uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31–33 i denna förordning och lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Verifieringen av olika identiteter enligt denna artikel ska som regel äga rum i närvaro av den berörda personen, som ska ges möjlighet att förklara omständigheterna för den ansvariga myndigheten, som ska beakta dessa förklaringar. Om verifieringen leder till att en röd länk skapas ska den berörda personen få en skriftlig motivering.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Den manuella verifieringen av olika identiteter ska ske inom åtta timmar från det att en gul länk skapas i enlighet med artikel 28.4.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Innan personalen vid de myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 bemyndigas att verifiera identiteter ska den få särskild utbildning om hur verifieringen av olika identiteter ska gå till.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De länkade uppgifterna innehåller olika identitetsuppgifter och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

(b)  De länkade uppgifterna innehåller olika identitetsuppgifter, det finns inga biometriska uppgifter att jämföra med och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  De länkade uppgifterna innehåller samma identitetsuppgifter men olika biometriska uppgifter och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En länk mellan uppgifter från två eller flera informationssystem ska klassificeras som grön om de länkade uppgifterna inte har samma biometriska uppgifter men har liknande identitetsuppgifter och om den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att uppgifterna gäller två olika personer.

1.  En länk mellan uppgifter från två eller flera informationssystem ska klassificeras som grön om

 

a)  de länkade uppgifterna inte har samma biometriska uppgifter men har liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de hänvisar till två olika personer,

 

b)  de länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de hänvisar till två olika personer.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den olagligen gäller en och samma person.

(a)  De länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de på ett omotiverat sätt hänvisar till en och samma person.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De länkade uppgifterna har liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den olagligen hänvisar till en och samma person.

(b)  De länkade uppgifterna har liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de på ett omotiverat sätt hänvisar till en och samma person.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om CIR eller SIS är föremål för sökning och om det finns en röd länk mellan två eller fler av de informationssystem som utgör CIR, eller med SIS, ska detektorn för multipla identiteter svara genom att ange de uppgifter som avses i artikel 34. En uppföljning av en röd länk ska ske i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning.

2.  Om CIR eller SIS är föremål för sökning och om det finns en röd länk mellan två eller fler av de informationssystem som utgör CIR, eller med SIS, ska detektorn för multipla identiteter svara genom att ange de uppgifter som avses i artikel 34. En uppföljning av en röd länk ska ske i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning. Inga rättsliga följder för den eller de berörda personerna ska uppstå enbart till följd av att det finns en röd länk.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om hantering av registreringar i SIS som avses i [förordningarna om SIS på området in- och utresekontroller, om SIS på området brottsbekämpning och om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna], och utan att det påverkar begränsningar som är nödvändiga för att trygga säkerheten och den allmänna ordningen, förebygga brott samt garantera att nationella utredningar inte kommer att äventyras, ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter, vid skapandet av en röd länk, underrätta personen om förekomsten av multipla olagliga identiteter.

4.  Utan att det påverkar begränsningar som är nödvändiga för att trygga säkerheten och den allmänna ordningen, förebygga brott samt garantera att nationella utredningar inte kommer att äventyras, ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter vid skapandet av en röd länk underrätta personen om förekomsten av multipla olagliga identiteter i enlighet med artiklarna 12, 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 13 i direktiv (EU) 680/2016.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om en myndighet i en medlemsstat eller en unionsbyrå med åtkomst till CIR eller SIS erhåller bevis för att en röd länk som har registrerats i MID är felaktig eller att de uppgifter som behandlats i MID, CIR och SIS behandlades i strid med denna förordning, ska denna myndighet, om länken avser unionsinformationssystem, antingen korrigera eller radera länken från MID omedelbart, eller, om länken avser SIS, omedelbart informera det berörda Sirenekontoret i den medlemsstat som skapade registreringen i SIS. Sirenekontoret ska verifiera de bevis som lämnats av myndigheten i medlemsstaten och korrigera eller radera länken från MID omedelbart därefter.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  De länkade uppgifterna har samma identitetsuppgifter och olika biometriska uppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de hänvisar till en och samma person vars biometriska uppgifter har ändrats på grund av skada, sjukdom eller ett annat legitimt skäl.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om en myndighet i en medlemsstat har bevis som tyder på att en vit länk som registrerats i MID är sakligt felaktig eller inaktuell eller att uppgifter behandlats i MID, unionsinformationssystemen eller SIS i strid med denna förordning, ska den kontrollera de berörda uppgifterna i unionsinformationssystemen och SIS och vid behov utan dröjsmål korrigera eller radera länken från MID. Myndigheten i medlemsstaten ska utan dröjsmål informera den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 34 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I tillämpliga fall, den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter.

(d)  Den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Akterna med identitetsbekräftelse och uppgifterna i dem, inbegripet länkarna, ska lagras i detektorn för multipla identiteter endast under den tid som de länkade uppgifterna lagras i två eller fler EU-informationssystem.

Akterna med identitetsbekräftelse och uppgifterna i dem, inbegripet länkarna, ska lagras i detektorn för multipla identiteter (MID) endast under den tid som de länkade uppgifterna lagras i två eller fler unionsinformationssystem. Så snart detta villkor inte längre är uppfyllt ska akterna med identitetsbekräftelse och uppgifterna i dem, inbegripet alla relaterade länkar, raderas automatiskt.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska föra logg över all uppgiftsbehandling som sker i detektorn för multipla identiteter. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

1.  Eu-LISA ska föra logg över all uppgiftsbehandling som sker i MID. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Beteckning för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Loggarna ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. Loggarna över historiken avseende akten med identitetsbekräftelse ska raderas så snart uppgifterna i akten med identitetsbekräftelse har raderats.

3.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för att utföra egenkontroll samt för att säkerställa korrekt funktion och dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar vid behov beviljas de personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 samt Europeiska datatillsynsmannen. Loggarna ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. Loggarna över historiken avseende akten med identitetsbekräftelse ska raderas så snart uppgifterna i akten med identitetsbekräftelse har raderats.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska se till att uppgifternas kvalitet i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och MID övervakas noggrant så att de uppfyller de övergripande kraven på att respektive unionsinformationssystem och interoperabilitetskomponenterna ska fungera väl. Medlemsstaterna ska även se till att all personal som för in uppgifter i något av dessa unionsinformationssystem har genomgått föregående utbildning1 om uppgiftskvalitet.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska inrätta automatiska mekanismer och förfaranden för kontroll av uppgifternas kvalitet avseende de uppgifter som lagras i in- och utresesystemet, Etias, VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och detektorn för multipla identiteter (MID).

1.  Eu-LISA ska så snart som möjligt inrätta automatiska mekanismer och förfaranden för kontroll av uppgifternas kvalitet avseende de uppgifter som lagras i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, (den gemensamma biometriska matchningstjänsten) och (CIR). Dessa automatiska mekanismer för kontroll av uppgifternas kvalitet ska testas på ett tillfredsställande sätt innan interoperabilitetskomponenterna tas i drift i enlighet med artikel 62.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eu-LISA ska inrätta gemensamma indikatorer för uppgifternas kvalitet och minimikvalitetsstandarder för lagring av uppgifter i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter.

2.  Eu-LISA ska inrätta gemensamma indikatorer för uppgifternas kvalitet och minimikvalitetsstandarder för lagring av uppgifter i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och MID.

 

Endast uppgifter som uppfyller minimikvalitetsstandarderna får föras in i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och MID.

 

Om en myndighet försöker föra in uppgifter som inte uppfyller de tillämpliga minimikvalitetsstandarderna ska den omedelbart få en automatisk varning från det relevanta unionsinformationssystemet om att uppgifterna inte kan föras in, tillsammans med förslag på metoder för hur minimikvalitetsstandarderna kan uppfyllas.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska regelbundet tillhandhålla rapporter om de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. Eu-LISA ska också regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörts.

3.  Eu-LISA ska regelbundet tillhandhålla rapporter om de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. Eu-LISA ska också regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörts. Eu-LISA ska även på begäran överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet. Inga rapporter som tillhandahålls i enlighet med denna punkt ska innehålla några personuppgifter.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ett år efter inrättandet av de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet och varje år därefter ska kommissionen utvärdera medlemsstaternas genomförande av uppgifternas kvalitetet och lämna nödvändiga rekommendationer. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med en handlingsplan för att avhjälpa de brister som konstaterats i utvärderingsrapporten och ska rapportera om vilka framsteg som har gjorts med denna handlingsplan till dess att den genomförts fullt ut. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/200776.

5.  Ett år efter inrättandet av de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet och varje år därefter ska kommissionen utvärdera medlemsstaternas genomförande av uppgifters kvalitet och lämna nödvändiga rekommendationer. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med en handlingsplan för att avhjälpa de brister som konstaterats i utvärderingsrapporten och, i synnerhet, problem med uppgiftskvalitet som härrör från felaktiga uppgifter i befintliga unionsinformationssystem och i SIS. Kommissionen ska rapportera om vilka framsteg som har gjorts med denna handlingsplan till dess att den genomförts fullt ut. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/200776.

__________________

__________________

76 Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).

76 Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Tillgänglighet och svarstid vid sökningar

 

Alla interoperabilitetskomponenter ska utvecklas och förvaltas på ett sätt som säkerställer snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst samt fullständig tillgänglighet till dem, enligt vad som fastställs i artikel 53.1, liksom en svarstid i linje med medlemsstaternas myndigheters operativa behov.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  UMF-standarden ska användas vid utvecklingen av in- och utresesystemet, [Etias], den europeiska sökportalen, CIR, detektorn för multipla identiteter och, i förekommande fall, eu-LISA:s eller andra EU-organs utveckling av nya modeller för informationsutbyte och informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor.

2.  UMF-standarden ska där så är möjligt användas vid utvecklingen av in- och utresesystemet, [Etias], ESP, CIR, MID och, i förekommande fall, eu-LISA:s eller andra unionsbyråers utveckling av nya modeller för informationsutbyte och unionsinformationssystem på området rättsliga och inrikes frågor.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Möjligheten kan övervägas att införa UMF-standarden i VIS, SIS och i alla befintliga eller nya gränsöverskridande modeller för informationsutbyte och informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor vilka utvecklas av medlemsstaterna eller associerade länder.

utgår

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en central databas för rapporter och statistik (CRRS) för att stödja målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och SIS och för att ta fram systemöverskridande statistiska uppgifter och analysrapporter för politiska och operativa syften samt för uppgiftskvaliteten.

1.  Det ska inrättas en central databas för rapporter och statistik (CRRS) för att stödja målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och SIS och för att tillhandahålla systemöverskridande statistiska uppgifter och analysrapporter för politiska och operativa syften samt för uppgiftskvaliteten.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska anonymisera uppgifterna och registrera de anonymiserade uppgifterna i CRRS. Förfarandet för att anonymisera uppgifterna ska vara automatiskt.

3.  Eu-LISA ska anonymisera uppgifterna genom att se till att den registrerade inte går att identifiera och registrera de anonymiserade uppgifterna i CRRS. Förfarandet för att anonymisera uppgifterna ska vara automatiskt. Eu-LISA:s personal ska inte beviljas åtkomst till några personuppgifter som lagras i unionsinformationssystemen eller i interoperabilitetskomponenterna.

 

Uppgifterna i CRRS ska inte möjliggöra identifiering av enskilda personer.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En central infrastruktur som består av en central databas som gör det möjligt att anonymisera uppgifter.

(a)  En central infrastruktur som består av en central databas och en mekanism genom vilken uppgifterna anonymiseras innan de lagras i CRRS.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska fastställa detaljerade bestämmelser om driften av CRRS, inbegripet särskilda skyddsåtgärder för behandling av de personuppgifter som avses i punkt 2 och 3 och de säkerhetsregler som är tillämpliga på databasen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  Kommissionen ska fastställa detaljerade bestämmelser om driften av CRRS, inbegripet särskilda skyddsåtgärder för behandling av de personuppgifter som avses i punkt 2 och 3 och de säkerhetsregler som är tillämpliga på databasen genom en delegerad akt som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 63.

Motivering

CRRS kommer att utgöra en ytterligare databas på EU-nivå, men de personuppgifter som den innehåller bör vara anonymiserade. De regler som rör skyddsåtgärder för dataskydd hör till medlagstiftarnas behörighetsområde och bör därför vara föremål för en delegerad akt.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller behandling av uppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska medlemsstaternas myndigheter som är personuppgiftsansvariga för VIS, in- och utresesystemet respektive SIS också anses vara personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 avseende de biometriska mallar som erhållits från de uppgifter som avses i artikel 13 och som de lägger in i respektive system och ska ansvara för behandlingen av de biometriska mallarna i den gemensamma biometriska matchningstjänsten.

1.  När det gäller behandling av uppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska de av medlemsstaternas myndigheter som är personuppgiftsansvariga för VIS, in- och utresesystemet respektive SIS också anses vara personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 3.8 i direktiv (EU) 2016/680 avseende de biometriska mallar som erhållits från de uppgifter som avses i artikel 13 och som de för in i respektive system och ska ansvara för behandlingen av de biometriska mallarna i den gemensamma biometriska matchningstjänsten. När det gäller hantering av informationssäkerhet för den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska eu-LISA anses vara personuppgiftsansvarig.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 2 b i förordning nr 45/2001 när det gäller behandling av personuppgifter som utförs av Etias centralenhet.

(a)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 när det gäller behandling av personuppgifter som utförs av Etias centralenhet.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När det gäller hantering av informationssäkerhet för interoperabilitetskomponenterna ska eu-LISA anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med i förordning (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller behandling av personuppgifter i CIR ska eu-LISA anses vara registerförare i enlighet med artikel 2 e i förordning (EG) nr 45/2001.

När det gäller behandling av personuppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och MID ska eu-LISA anses vara registerförare i enlighet med artikel 2 e i förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

De två saknade interoperabilitetskomponenterna där uppgiftsbehandling sker behöver läggas till. Det finns inget behov att lägga till ESP, eftersom ingen behandling av personuppgifter sker inom sökportalen.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Både eu-LISA och medlemsstaternas myndigheter ska säkerställa att personuppgifter behandlas säkert enligt den här förordningen. Eu-LISA, [Etias centralenhet] och medlemsstaternas myndigheter ska samarbeta kring säkerhetsrelaterade uppgifter.

1.  Eu-LISA, medlemsstaternas myndigheter och Europol ska säkerställa att personuppgifter behandlas säkert enligt denna förordning. Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur, och medlemsstaterna ska ansvara för de delar som avses i artikel 54. Eu-Lisa, [Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån], Europol och medlemsstaternas myndigheter ska samarbeta kring säkerhetsrelaterade uppgifter.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  förhindra att obehöriga får åtkomst till utrustning eller anläggningar för uppgiftsbehandling,

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  hindra obehöriga från att med hjälp av datakommunikationsutrustning använda automatiserade system för uppgiftsbehandling,

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  se till att installerade system kan återställas till normal drift i händelse av avbrott,

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  säkerställa driftsäkerhet genom att se till att eventuella driftfel hos interoperabilitetskomponenterna rapporteras på korrekt sätt,

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

(i)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs och för att bedöma dessa säkerhetsåtgärder mot bakgrund av utvecklingen av ny teknik.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är likvärdiga med de som avses i punkt 3 vad gäller säkerheten vid behandling av personuppgifter som utförs av de myndigheter som har åtkomsträtt till någon av interoperabilitetskomponenterna.

4.  Medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska vidta åtgärder som är likvärdiga med de som avses i punkt 3 vad gäller säkerheten vid behandling av personuppgifter som utförs av de myndigheter som har rätt till åtkomst till någon av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

SIS-uppgifternas konfidentialitet

Uppgifternas konfidentialitet

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftningen tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav på alla personer och organ som arbetar med SIS-uppgifter till vilka åtkomst fåtts genom någon av interoperabilitetskomponenterna. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller efter det att organets verksamhet upphört.

1.  Varje medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftningen tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav på alla personer och organ som arbetar med uppgifter till vilka åtkomst fåtts genom någon av interoperabilitetskomponenterna. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller efter det att organets verksamhet upphört.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav som är jämförbara med de som anges i punkt 1 på all personal som arbetar med SIS-uppgifter. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav som är jämförbara med de som anges i punkt 1 i denna artikel på all personal som arbetar med uppgifter. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om eu-LISA eller en medlemsstat samarbetar med externa uppdragstagare i samband med någon uppgift med anknytning till interoperabilitetskomponenterna ska eu-LISA eller medlemsstaten noga övervaka uppdragstagarens verksamhet för att försäkra sig om att alla bestämmelser i denna förordning följs, i synnerhet de som rör säkerhet, konfidentialitet och uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla händelser som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas säkerhet och som kan orsaka skada på eller förlust av uppgifter lagrade i dem ska betraktas som säkerhetstillbud, särskilt om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller uppgifters tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

1.  Alla händelser som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas säkerhet och som kan orsaka obehörig åtkomst till, skada på eller förlust av uppgifter lagrade i dem ska betraktas som säkerhetstillbud, särskilt om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller uppgifters tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar anmälan av och information om personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller båda, ska medlemsstaterna underrätta kommissionen, eu-LISA och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. Om ett säkerhetstillbud inträffar avseende interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur ska eu-LISA underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen.

3.  Utan att det påverkar anmälan av och information om personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller båda, ska medlemsstaterna och Europol utan dröjsmål underrätta kommissionen, eu-LISA, de behöriga tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen om alla säkerhetstillbud. Om ett säkerhetstillbud inträffar avseende interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur ska eu-LISA underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska omedelbart rapportera allvarliga tillbud till Europaparlamentet och rådet. Dessa rapporter ska ges säkerhetsskyddsklassificeringen EU RESTRICTED/RESTREINT UE i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Information om säkerhetstillbud som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas drift eller på uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet ska tillhandahållas medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den incidenthanteringsplan som eu-LISA ska tillhandahålla.

4.  Information om säkerhetstillbud som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas drift eller på uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet ska utan dröjsmål tillhandahållas medlemsstaterna, vid behov Etias centralenhet samt Europol och rapporteras i enlighet med den incidenthanteringsplan som eu-LISA ska tillhandahålla.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De berörda medlemsstaterna och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar. Kommissionen ska fastställa specifikationer för detta samarbete genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  De berörda medlemsstaterna, Etias centralenhet, Europol och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar. Kommissionen ska fastställa specifikationer för detta samarbete genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de relevanta EU-organen ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till interoperabilitetskomponenterna vidtar nödvändiga åtgärder för att övervaka efterlevnaden av denna förordning och vid behov samarbetar med tillsynsmyndigheterna.

Medlemsstaterna och de relevanta unionsbyråerna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till interoperabilitetskomponenterna vidtar nödvändiga åtgärder för att övervaka efterlevnaden av denna förordning och samarbetar med tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45a

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna ska se till att missbruk av uppgifter eller behandling eller utbyte av uppgifter som sker i strid med bestämmelserna i denna förordning är straffbart i enlighet med nationell lag. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta en möjlighet till administrativa och straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 45b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45b

 

Skadeståndsansvar

 

1. Utan att det påverkar rätten till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller registerföraren, eller dessas skadeståndsansvar i enlighet med förordningarna (EG) nr 45/2001 och (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680, ska följande gälla:

 

a) Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en otillåten behandling av personuppgifter eller av någon annan åtgärd från en medlemsstats sida som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till ersättning från den berörda medlemsstaten.

 

b) Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en åtgärd från Europols, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns eller eu-LISA:s sida som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till ersättning från byrån i fråga.

 

Den berörda medlemsstaten, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån eller eu-LISA ska helt eller delvis undantas från sitt skadeståndsansvar enligt det första stycket om de bevisar att de inte är ansvariga för den händelse som orsakade skadan.

 

2. Om en medlemsstats underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med denna förordning skadar interoperabilitetskomponenterna, ska den medlemsstaten vara ansvarig för denna skada, såvida inte och i den mån eu-LISA eller en annan medlemsstat som är bunden av denna förordning har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att hindra skadan från att uppstå eller för att begränsa dess verkningar.

 

3. Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska regleras av den svarande medlemsstatens nationella lagstiftning. Skadeståndsanspråk mot den personuppgiftsansvarige eller eu-LISA för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska omfattas av de villkor som ställs i fördragen.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till information

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar den rätt till information som avses i artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679, ska de personer vilkas uppgifter lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter eller detektorn för multipla identiteter, vid den tidpunkt då deras uppgifter samlas in, underrättas av den myndighet som samlar in uppgifterna om behandlingen av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning, inbegripet om respektive personuppgiftsansvarigs identitet och kontaktuppgifter samt förfarandena för att utöva rätten till åtkomst till, rättelse och radering av uppgifter samt om kontaktuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen och den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat som ansvarar för insamlingen av uppgifterna.

1.  Den myndighet som samlar in uppgifterna om de personer vilkas uppgifter lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR eller MID ska tillhandahålla dessa personer den information som krävs enligt artiklarna 11 och 12 iförordning (EG) 45/2001 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 på det sätt som krävs i artiklarna 12 och 13 i direktiv 2016/680. Myndigheten ska tillhandahålla informationen vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  All information ska tillhandahållas registrerade personer på ett sätt och ett språk som de förstår eller rimligen kan förväntas förstå. Detta ska innefatta att information tillhandahålls på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åldern för registrerade personer som är minderåriga.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46a

 

Informationskampanj

 

 Kommissionen ska, i samarbete med tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen, samtidigt som varje interoperabilitetskomponent tas i drift lansera en informationskampanj för att informera allmänheten och framför allt tredjelandsmedborgare om syftena med dessa komponenter och hur de fungerar, de myndigheter som har åtkomst till dem och villkoren för denna åtkomst samt de berörda personernas rättigheter. Sådana informationskampanjer ska genomföras kontinuerligt. 

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till åtkomst, korrigering och radering

Rätt till åtkomst till, rättelse, komplettering och radering av personuppgifter samt begränsning av behandlingen av personuppgifter – webbtjänst

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679, ska varje person ha rätt att vända sig till den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter eller till en annan medlemsstat som ska pröva och besvara begäran.

1.  För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679 samt artiklarna 14 och 16 i direktiv (EU) 2016/680 vad gäller behandling av personuppgifter i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten och MID ska varje person ha rätt att vända sig till den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter eller till vilken annan medlemsstat som helst, som ska pröva och besvara begäran.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utan att det påverkar punkt 1, och för att de registrerade enklare och bättre ska kunna utöva sina rättigheter enligt beskrivningen i punkt 1 att få åtkomst till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter inom ramen för interoperabilitetskomponenter i praktiken, framför allt tredjelandsmedborgare som kan befinna sig utanför medlemsstaternas territorium, ska eu-LISA inrätta en webbtjänst som ska hysas i dess tekniska enhet och som ska göra det möjligt för registrerade att göra begäranden om åtkomst, korrigering, radering eller rättelse av deras personuppgifter. Webbtjänsten ska fungera som enda kontaktpunkt för de tredjelandsmedborgare som befinner sig utanför medlemsstaternas territorium.

 

Webbtjänsten ska omedelbart översända sådana begäranden till den medlemsstat som ansvarar för manuell verifiering av olika identiteter i enlighet med artikel 29, eller, när så är lämpligt, till den medlemsstat som ansvarar för införandet av uppgifter i det underliggande unionsinformationssystem som är föremål för begäran.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter om närmare bestämmelser om driftsvillkoren för webbtjänsten och tillämpliga dataskydds- och säkerhetsregler. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter enligt artikel 29 eller den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska besvara denna inom 45 dagar från mottagandet.

2.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter enligt artikel 29 eller den medlemsstat till vilken begäran har ställts, antingen direkt från den registrerade i enlighet med punkt 1 eller via webbtjänsten i enlighet med punkt 1a, ska besvara denna begäran utan otillbörligt dröjsmål, dock senast inom en månad från mottagandet.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en begäran om korrigering eller radering av personuppgifter ställs till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran ställts inom sju dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten och den ansvariga medlemsstaten ska inom 30 dagar från en sådan kontakt kontrollera om uppgifterna är korrekta och om de har behandlats på ett lagligt sätt.

3.  Om en begäran om åtkomst, korrigering eller radering av personuppgifter ställs till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten, ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran ställts inom sju dagar skriftligen kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten, och den ansvariga medlemsstaten ska utan otillbörligt dröjsmål, dock senast inom en månad från en sådan kontakt, kontrollera om uppgifterna är korrekta och om de har behandlats på ett lagligt sätt. Den berörda personen ska informeras av den medlemsstat som kontaktade myndigheten i den ansvariga medlemsstaten om att hans eller hennes begäran har vidarebefordrats och om det fortsatta förfarandet.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det, efter en prövning, visar sig att de uppgifter som lagrats i detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts korrigera eller radera dessa uppgifter.

4.  Om det, efter en prövning, visar sig att de uppgifter som lagras i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller MID är sakligt felaktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran ställdes omedelbart korrigera eller radera dessa uppgifter. Den berörda personen ska informeras skriftligen om att hans eller hennes uppgifter har rättats eller raderats.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Var och en ska ha rätt att inge klagomål och rätt till rättsmedel i den medlemsstat som har vägrat vederbörande rätten att få åtkomst till eller rätten att rätta eller radera uppgifter som rör honom eller henne, i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om uppgifter i detektorn för multipla identiteter ändras av den ansvariga medlemsstaten under giltighetstiden, ska den ansvariga medlemsstaten utföra den behandling som avses i artikel 27 och, i förekommande fall, artikel 29 för att avgöra huruvida de ändrade uppgifterna ska länkas. Om behandlingen inte ger någon träff, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts radera uppgifterna från akten med identitetsbekräftelse. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar ska den ansvariga medlemsstaten skapa eller uppdatera den relevanta länken i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

5.  Om uppgifter i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller MID ändras av den ansvariga medlemsstaten under giltighetstiden, ska den ansvariga medlemsstaten utföra den behandling som avses i artikel 27 och, i förekommande fall, artikel 29 för att avgöra huruvida de ändrade uppgifterna ska länkas. Om behandlingen inte ger någon träff, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts radera uppgifterna från akten med identitetsbekräftelse. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar ska den ansvariga medlemsstaten skapa eller uppdatera den relevanta länken i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts inte instämmer i att uppgifter som lagrats i detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten utan dröjsmål anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

6.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts inte instämmer i att uppgifter som lagrats i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller MID är sakligt felaktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten utan dröjsmål anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Detta beslut ska även ge den berörda personen information om möjligheten att invända mot det beslut som fattats med avseende på den begäran som avses i punkt 3 och, i tillämpliga fall, information om hur talan kan väckas vid eller klagomål inges till behöriga myndigheter eller domstolar samt möjligheterna till bistånd, även från behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

7.  Detta beslut ska även ge den berörda personen information om möjligheten att invända mot det beslut som fattats med avseende på den begäran som avses i punkterna 1, 2 och 3 samt information om hur talan kan väckas vid eller klagomål inges till behöriga myndigheter eller domstolar samt möjligheterna till bistånd, även från behöriga nationella tillsynsmyndigheter, tillsammans med deras kontaktuppgifter.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  En begäran som ställs enligt punkt 3 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkt 3 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

8.  En begäran som ställs enligt punkterna 1, 2 och 3 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkt 3 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska spara dokumentation i form av en skriftlig handling om att en begäran som avses i punkt 3 gjorts och hur den behandlats, och ska utan dröjsmål tillhandahålla denna handling till de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd.

9.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska spara dokumentation i form av en skriftlig handling om att en begäran som avses i punkterna 1, 2 och 3 gjorts och hur den behandlats, och ska utan dröjsmål tillhandahålla denna handling till de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter som lagras i interoperabilitetskomponenterna eller till vilka interoperabilitetskomponenterna fått åtkomst får inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata parter, med undantag av överföringar till Interpol i syfte att utföra den automatiska behandling som avses i [artikel 18.2 b och m i Etiasförordningen] eller i syfte att tillämpa artikel 8.2 i förordning (EU) 2016/399. Sådana överföringar av personuppgifter till Interpol ska uppfylla bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 45/2001 och kapitel V i förordning (EU) 2016/679.

Utan att det påverkar [artikel 65 i Etiasförordningen], artikel 41 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 31 i förordning (EG) nr 767/2008, artikel 25 i förordning (EU) 2016/794 eller sökning i Interpols databaser genom ESP i enlighet med artikel 9.5 i denna förordning får personuppgifter som lagras eller behandlas i interoperabilitetskomponenterna eller till vilka interoperabilitetskomponenterna fått åtkomst inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata parter.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje överträdelse av denna artikel ska betraktas som ett allvarligt säkerhetstillbud och ska omedelbart rapporteras och åtgärdas i enlighet med artikel 44.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Varje medlemsstat ska se till att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 på ett oberoende sätt övervakar lagligheten i den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Varje medlemsstat ska se till att de nationella lagar, föreskrifter och administrativa bestämmelser som antas i enlighet med direktiv (EU) 2016/680 är tillämpliga också på polismyndigheters och utsedda myndigheters åtkomst till interoperabilitetskomponenterna, även med avseende på rättigheterna för de personer vars uppgifter åtkomsten gäller.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Den tillsynsmyndighet som avses i artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska övervaka lagligheten i medlemsstaternas polismyndigheters och utsedda myndigheters åtkomst till personuppgifter. Artikel 49.2 och 49.2a i denna förordning ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 49 i förordning (EU) 2016/679 ska säkerställa att en granskning av den uppgiftsbehandling som utförs av de ansvariga nationella myndigheterna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år.

1.  Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 eller enligt artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 ska säkerställa att en granskning av den uppgiftsbehandling som utförs av de ansvariga nationella myndigheterna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. Den första granskningen ska genomföras två år efter den dag då den sista interoperabilitetskomponenten tas i drift enligt artikel 62. Resultaten av granskningen kan beaktas vid de utvärderingar som utförs inom ramen för den mekanism som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/20131a. De tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska varje år offentliggöra antalet begäranden om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandling av uppgifter, åtgärder som vidtagits till följd av detta och antalet rättelser, kompletteringar, raderingar eller begränsningar av behandling som gjorts till följd av begärandena från de berörda personerna.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har tillräckliga resurser, både personalresurser och ekonomiska resurser, för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning, och att den har tillgång till rådgivning från personer med tillräcklig kunskap om biometriska uppgifter. Medlemsstaterna ska bevilja tillsynsmyndigheten åtkomst till deras loggar, utan att det påverkar de begränsningar som nationella säkerhetsintressen innebär.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla all information som begärs av en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 och ska i synnerhet förse den med information om verksamhet som bedrivs i enlighet med deras ansvarsområden såsom dessa fastställs i den här förordningen. Medlemsstaterna ska bevilja de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 åtkomst till sina loggar och alltid låta dem få tillträde till alla sina lokaler som används för interoperabilitetsändamål.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. En rapport om revisionen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. Eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna antas.

Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för att övervaka eu-LISA:s, Europols och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns behandling av personuppgifter enligt denna förordning och försäkra sig om att sådan verksamhet utförs i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001, förordning (EU) 2016/794 och den här förordningen.

 

Eu-LISA ska tillhandahålla Europeiska datatillsynsmannen den information som denne begär, ge Europeiska datatillsynsmannen tillgång till alla handlingar och åtkomst till sina loggar enligt vad som avses i artiklarna 10, 16, 24 och 36 samt alltid bereda Europeiska datatillsynsmannen tillträde till alla sina lokaler.

 

Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. Den första revisionen ska genomföras två år efter den dag då den sista interoperabilitetskomponenten tas i drift i enlighet med artikel 62. En rapport om revisionen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. Eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna antas. Europeiska datatillsynsmannen ska ha tillräckliga resurser, både personalresurser och ekonomiska resurser, för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska agera i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter med avseende på särskilda frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker stora skillnader mellan praxis i medlemsstaterna eller upptäcker eventuellt olagliga överföringar genom interoperabilitetskomponenternas kommunikationskanaler, eller i samband med frågor rörande genomförande och tolkning av denna förordning som tas upp av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter.

1.  Tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom sina respektive befogenheter, aktivt samarbeta inom sina respektive ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av användningen av interoperabilitetskomponenterna och tillämpningen av övriga bestämmelser i denna förordning, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker stora skillnader mellan praxis i medlemsstaterna eller upptäcker eventuellt olagliga överföringar genom interoperabilitetskomponenternas kommunikationskanaler.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska en samordnad tillsyn säkerställas i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) XXXX/2018 [reviderad förordning 45/2001].

2.  Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information, bistå varandra vid revisioner och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller i utövandet av den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt efter behov främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid tillämpningen av punkt 2 ska tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen sammanträda minst två gånger om året inom Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättades genom förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad Europeiska dataskyddsstyrelsen). Kostnaderna för dessa sammanträden ska bäras av denna styrelse, som även ska anordna dem. En arbetsordning ska antas vid det första sammanträdet. Ytterligare arbetsrutiner ska utarbetas gemensamt efter behov.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Europeiska dataskyddsstyrelsen ska två år efter ikraftträdandet av denna förordning, och därefter vartannat år, skicka en gemensam verksamhetsrapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA. Denna rapport ska innehålla ett kapitel om varje medlemsstat som utarbetats av den medlemsstatens tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Interoperabilitetskomponenterna ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska anläggningar och ska tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i artikel 53.1.

2.  Interoperabilitetskomponenterna ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska anläggningar och ska tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i artiklarna 37, 37a och 53.1.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas utveckling, för de anpassningar som krävs för att upprätta interoperabilitet mellan de centrala systemen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], SIS, Eurodac och [Ecris-TCN-systemet] och den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och detektorn för multipla identiteter.

Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas utformning och utveckling, för de anpassningar som krävs för att upprätta interoperabilitet mellan de centrala systemen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], SIS, Eurodac och [Ecris-TCN] och ESP, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR, MID och CRRS.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektsamordningen.

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektledningen och projektsamordningen. Eu-LISA ska under interoperabilitetskomponenternas hela utveckling följa principerna om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter det att respektive interoperabilitetskomponent tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av den centrala infrastrukturen och de enhetliga nationella gränssnitten. I samarbete med medlemsstaterna ska byrån ständigt säkerställa att bästa tillgängliga teknik används, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys. Eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av den kommunikationsinfrastruktur som avses i artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39.

Efter det att respektive interoperabilitetskomponent tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska och säkerhetsrelaterade förvaltningen av den centrala infrastrukturen för interoperabilitetskomponenterna, inbegripet underhåll och teknisk utveckling. I samarbete med medlemsstaterna ska byrån alltid se till att bästa tillgängliga teknik används, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys. Eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av och säkerheten för den kommunikationsinfrastruktur som avses i artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tekniska förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna ska bestå av alla de arbetsuppgifter som krävs för att interoperabilitetskomponenterna ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att säkerställa att komponenterna fungerar med tillfredsställande teknisk kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid sökningar i de centrala infrastrukturerna i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Den tekniska förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna består av alla de arbetsuppgifter som krävs för att interoperabilitetskomponenterna ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att säkerställa att komponenterna fungerar med tillfredsställande teknisk kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid sökningar i de centrala infrastrukturerna i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den säkerhetsrelaterade förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna ska bestå av alla de arbetsuppgifter som krävs för att säkerställa integritet, konfidentialitet och tillgänglighet för alla interoperabilitetskomponenter i enlighet med denna förordning, i synnerhet bedömningar av informationssäkerhetsrisker och förebyggande åtgärder för att undvika både fysiska och it-relaterade säkerhetstillbud samt de åtgärder som krävs för hantering och återhämtning om de inte kan undvikas.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Fullständig efterlevnad av reglerna i varje it-system för att säkerställa personuppgifternas säkerhet och integritet.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Rapportering av säkerhetstillbud som rör personuppgifter till kommissionen, eu-LISA, de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 54a

 

Europols ansvarsområden

 

1.   Europol ska behandla ESP:s och den gemensamma biometriska matchningstjänstens sökningar av Europoluppgifter och ska i enlighet med detta anpassa sitt gränssnitt Querying Europol Systems (QUEST) till uppgifter med en grundläggande skyddsnivå.

 

2.   Europol ska ansvara för hanteringen av, och arrangemangen för, sin vederbörligen bemyndigade personals användning av och åtkomst till ESP respektive CIR i enlighet med denna förordning samt upprättandet och en regelbunden uppdatering av en förteckning över denna personal och deras profiler.

 

3.   All uppgiftsbehandling som utförs av Europol inom ramen för denna förordning ska omfattas av förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 55a

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 4a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gränskontrolltjänstemannen vid den fördjupade kontrollen ska konsultera detektorn för multipla identiteter tillsammans med den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i [artikel 4.35 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] eller Schengens informationssystem eller båda för att bedöma skillnaderna mellan de länkade identiteterna och ska utföra all ytterligare verifiering som krävs för att fatta ett beslut om länkens status och färg samt fatta ett beslut om att tillåta eller neka den berörda personen inresa.

Gränskontrolltjänstemannen ska konsultera detektorn för multipla identiteter tillsammans med den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i [artikel 4.35 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] eller Schengens informationssystem eller båda för att bedöma skillnaderna mellan de länkade identiteterna och ska utföra all ytterligare verifiering som krävs för att fatta ett beslut om länkens status och färg samt fatta ett beslut om att tillåta eller neka den berörda personen inresa.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 55b – led 13

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 32 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får de ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

1a.  I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får de ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar, om de villkor som fastställs i den här artikeln är uppfyllda och om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 55b – led 14

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtkomst till in- och utresesystemet som ett verktyg för att identifiera en okänd brottsmisstänkt, en gärningsman eller ett misstänkt offer för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska endast tillåtas när en sökning i CIR inleddes i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] och alla de villkor som anges i punkterna 1 och 1a är uppfyllda.

Åtkomst till in- och utresesystemet som ett verktyg för att identifiera en okänd person som misstänks för, har begått eller misstänks ha utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ska tillåtas endast om en sökning i CIR inleddes i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] och alla de villkor som anges i punkterna 1 och 1a i denna artikel är uppfyllda.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 55b – led 16

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får byrån ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

1a.  I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får byrån ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar, om de villkor som fastställs i den här artikeln är uppfyllda och om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 55b – led 24a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/2226

Artikel 52 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I artikel 52 ska följande punkt läggas till:

 

7a. Tredjelandsmedborgare som vill utöva sina rättigheter enligt denna artikel får använda webbtjänsten i enlighet med artikel 47 i [förordningen om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan unionsinformationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA].

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 55d – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

1.  I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

Motivering

I artikel 2 förtecknas ändamålen med VIS, medan artikel 1 handlar om syftet och tillämpningsområdet.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 55d – punkt 1

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom att lagra identitetsuppgifter, resehandlingsuppgifter och biometriska uppgifter i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) som inrättas genom [artikel 17 i förordning 2018/XX om interoperabilitet], bidrar VIS till att underlätta och stödja den korrekta identifieringen av personer som registreras i VIS på de villkor och för de syften som anges i punkt 1 i denna artikel.”

2.  Genom att lagra identitetsuppgifter, resehandlingsuppgifter och biometriska uppgifter i den gemensamma databas för identitetsuppgifter (CIR) som inrättas genom [artikel 17 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] bidrar VIS till att underlätta och stödja den korrekta identifieringen av personer som registreras i VIS på de villkor och uteslutande i det identifieringssyfte som avses i artikel 20 i den här förordningen.”

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 55d – punkt 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 767/2008

Artikel 38 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  I artikel 38 ska följande punkt läggas till:

 

6a. Tredjelandsmedborgare som vill utöva sina rättigheter enligt denna artikel får använda webbtjänsten i enlighet med artikel 47 i [förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan unionsinformationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA].

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 55e – punkt 1

Rådets beslut nr 2008/633/RIF

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får de ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

1a.  I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] och de villkor för åtkomst som fastställs i denna artikel är uppfyllda får de ha åtkomst till VIS för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i VIS.”

Motivering

Denna ändring inges av konsekvensskäl och för att kommissionens föreslagna tvåstegstest för brottsbekämpande myndigheters åtkomst ska respekteras.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 55e – punkt 2

Rådets beslut nr 2008/633/RIF

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får byrån ha åtkomst till in- och utresesystemet för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i in- och utresesystemet.”

1a.  I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] och de villkor för åtkomst som fastställs i denna artikel är uppfyllda får byrån ha åtkomst till VIS för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i VIS.”

Motivering

Denna ändring inges av konsekvensskäl och för att kommissionens föreslagna tvåstegstest för brottsbekämpande myndigheters åtkomst ska respekteras.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 55f – led 14

Förordning (EU) nr 2018/1240

Artikel 52 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  I artikel 52 ska följande punkt införas:

”1a. I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får de ha åtkomst till ansökningsakter i Etias centrala system i enlighet med denna artikel för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i ansökningsakterna i Etias centrala system.”

14.  I artikel 52 ska följande punkt införas:

”1a. I fall där de utsedda myndigheterna har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får de ha åtkomst till ansökningsakter i Etias centrala system i enlighet med [artikel 45] för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i ansökningsakterna i Etias centrala system.”

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 55f – led 15

Förordning (EU) nr 2018/1240

Artikel 53 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  I artikel 53 ska följande punkt införas:

”1a. I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får byrån ha åtkomst till ansökningsakter i Etias centrala system i enlighet med denna artikel för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i ansökningsakterna i Etias centrala system.”

15.  I artikel 53 ska följande punkt införas:

”1a. I fall där Europol har inlett en sökning i CIR i enlighet med [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] får byrån ha åtkomst till ansökningsakter i Etias centrala system i enlighet med [artikel 46] för sökningar om det erhållna svar som avses i punkt 3 i [artikel 22 i förordning 2018/XX om interoperabilitet] visar att det finns uppgifter i ansökningsakterna i Etias centrala system.”

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 55g – led 4

Förordning (EU) 2018/XX [förordning om SIS på området in- och utresekontroller]

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Artikel 8.4 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 55g – led 7

Förordning (EU) 2018/XX [förordning om SIS på området in- och utresekontroller]

Artikel 54 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  I artikel 54 ska punkt 6 ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel och av artikel 15.5 ska byrån lagra de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5, vilka inte möjliggör identifiering av enskilda personer, i den centrala databasen för rapporter och statistik som avses i [artikel 39 i förordning 2018/XX om interoperabilitet].

Byrån ska låta kommissionen och de byråer som anges i punkt 5 få skräddarsydd rapportering och statistik. På begäran ska byrån ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån åtkomst till den centrala databasen i enlighet med [artikel 39 i förordning 2018/XX om interoperabilitet].”

7.  I artikel 54 ska punkt 6 ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel och av artikel 15.5 ska byrån i sina tekniska anläggningar upprätta, genomföra och hysa en central databas som innehåller de uppgifter som avses i punkt 3 i denna artikel och i artikel 15.5 och som inte ska möjliggöra identifiering av enskilda personer men göra det möjligt för kommissionen och de byråer som avses i punkt 5 att erhålla den skräddarsydda rapportering och statistik som avses i [artikel 39 i förordning 2018/XX om interoperabilitet].

Byrån ska låta kommissionen och de byråer som avses i punkt 5 få skräddarsydd rapportering och statistik. Enbart för rapporterings- och statistikändamål ska byrån på begäran ge medlemsstaterna, kommissionen, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån – i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter – åtkomst till den centrala databasen genom säkrad åtkomst via kommunikationsinfrastrukturen med åtkomstkontroll och specifika användarprofiler.”

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 55h – led 2

Förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Interoperabilitet

Om interoperabilitet mellan stora it-system har föreskrivits i en relevant rättsakt ska byrån utveckla nödvändiga åtgärder, som den åläggs genom dessa rättsakter, för att möjliggöra sådan interoperabilitet.”

utgår

Motivering

Behövs inte – denna text har redan godkänts i förordningen om eu-LISA, som antogs av Europaparlamentet vid dess plenarsammanträde i juli.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 55h – led 6

Förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

Artikel 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

(a) I punkt 1 ska följande led införas:

”(ea) Den rådgivande gruppen för interoperabilitet.”

6.  Artikel 23.3 ska ersättas med följande:

(b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får utnämna varsin företrädare i den rådgivande gruppen för SIS II. Europol får också utnämna en företrädare i de rådgivande grupperna för VIS, Eurodac samt in- och utresesystemet [och Etias]. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får också utnämna en företrädare i den rådgivande gruppen för in- och utresesystemet [och Etias]. [Eurojust, Europol och Europeiska åklagarmyndigheten får också utnämna en företrädare i den rådgivande gruppen för Ecris-TCN-systemet.] Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får utnämna varsin företrädare i den rådgivande gruppen för interoperabilitet.

 

 

”3. Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får utnämna var sin företrädare i den rådgivande gruppen för SIS II. Europol får också utnämna en företrädare i de rådgivande grupperna för VIS, Eurodac samt in- och utresesystemet [och Etias]. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får också utnämna en företrädare i den rådgivande gruppen för in- och utresesystemet [och Etias]. [Eurojust, Europol [och Europeiska åklagarmyndigheten] får också utnämna en företrädare i den rådgivande gruppen för Ecris-TCN-systemet.]”

Motivering

Detta tillägg är onödigt. Se artikel 23.1 f i förordningen om eu-LISA i dess överenskomna form: ”Andra rådgivande grupper för ett stort it-system i de fall där detta föreskrivs i det lagstiftningsinstrument som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av det stora it-systemet.” Om en rådgivande grupp för interoperabilitet ska inrättas kommer detta att göras genom denna förordning, och deltagandet av EU:s RIF-byråer i denna grupp kommer att fastställas i den.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel -56 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -56

 

Åtkomst för tredjeländers jurisdiktioner

 

Med hänvisning till artikel 48 i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 samt artikel XIV och XIVa i det allmänna tjänstehandelsavtalet gäller att företag i ett tredjelands jurisdiktion där de kan bli föremål för (rättsliga) avgöranden eller förelägganden utfärdade av tredjelandets myndigheter med krav på att de ska hämta data från interoperabilitetskomponenterna eller olika informationssystem som gjorts interoperabla ska uteslutas från att förbereda, utforma, utveckla, hysa eller förvalta någon del av en interoperabilitetskomponent eller behandla personuppgifter i dessa system.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den europeiska sökportalen, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende ESP, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa uppgifter ska inte göra det möjligt att identifiera en enskild person.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

2.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa följande uppgifter ska alltså inte göra det möjligt att identifiera en enskild person:

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende detektorn för multipla identiteter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

3.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende detektorn för multipla identiteter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa följande uppgifter ska alltså inte göra det möjligt att identifiera en enskild person:

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Antalet kopplingar mellan de olika unionsinformationssystemen.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Den tidsperiod under vilken en gul länk har blivit kvar i systemet.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Den tidsperiod under vilken en röd länk har blivit kvar i systemet.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Lämpliga sammanfattningar ska göras tillgängliga för byrån för grundläggande rättigheter för bedömningen av denna förordnings inverkan på de grundläggande rättigheterna. 

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under en ettårsperiod efter det att eu-LISA har anmält slutförandet av det test som avses i artikel 62.1 b vad gäller detektorn för multipla identiteter och innan detektorn tagits i drift, ska Etias centralenhet som avses i [artikel 33 a i förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att utföra en spårning av multipla identiteter mellan de uppgifter som lagrats i VIS, Eurodac och SIS. Spårningarna av multipla identiteter ska utföras endast med hjälp av biometriska uppgifter i enlighet med artikel 27.2 i denna förordning.

1.  Under en ettårsperiod efter det att eu-LISA har anmält slutförandet av det test som avses i artikel 62.1 b vad gäller MID och innan MID tagits i drift ska Etias centralenhet enligt vad som avses i [artikel 33 a i förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att utföra en spårning av multipla identiteter mellan de uppgifter som lagrats i VIS, Eurodac, in- och utresesystemet och SIS. Spårningarna av multipla identiteter ska utföras med hjälp av enbart biometriska uppgifter i enlighet med artikel 27.2 i denna förordning.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1 a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Efter den period som avses i punkt 1 ska kommissionen, i nära samarbete med Etias centralenhet, inrätta ett nätverk av sambandsmän som ska hysas av Etias centralenhet eller gemensamma kontaktpunkter för medlemsstaternas behöriga myndigheter för utförandet av den uppgift som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En underrättelse enligt artikel 61.3 ska göras endast efter det att alla gula länkar har verifierats och ändrats till antingen en grön eller röd länk.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Eu-LISA ska vid behov bistå Etias centralenhet med att utföra den spårning av multipla identiteter som avses i denna artikel.

utgår

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kostnaderna i samband med upprättandet och driften av en central säkerhetskopia på unionsnivå för varje system som anges i punkt 1 ska, där så är nödvändigt, bäras av unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En konsoliderad förteckning över dessa myndigheter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre månader efter den dag då respektive interoperabilitetskomponent togs i drift i enlighet med artikel 62. Om förteckningen ändras ska eu-LISA en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning.

En konsoliderad förteckning över dessa myndigheter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre månader efter den dag då respektive interoperabilitetskomponent togs i drift i enlighet med artikel 62. Om förteckningen ändras ska eu-LISA en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning. Förteckningen ska innehålla datum för anmälan för varje myndighet som är upptagen i förteckningen. 

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska fastställa vilken dag varje interoperabilitetskomponent ska tas i drift så snart följande villkor har uppfyllts:

1.  Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen anta ett beslut som fastställer vilken dag varje interoperabilitetskomponent ska tas i drift så snart följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Eu-LISA har förklarat att ett övergripande test av den relevanta interoperabilitetskomponenten, vilket ska utföras av eu-LISA i samarbete med medlemsstaterna, har slutförts på ett framgångsrikt sätt.

(b)  Eu-LISA har förklarat att ett övergripande test av den relevanta interoperabilitetskomponenten, vilket ska utföras av eu-LISA i samarbete med medlemsstaterna, Etias centralenhet och Europol, har slutförts på ett framgångsrikt sätt.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det datum som avses i första stycket ska fastställas inom 30 dagar från och med kommissionens beslut.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom undantag från punkt 1 ska de åtgärder som avses i artikel 37 tillämpas från och med den ... [ett år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.2 och 9.7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.2 och 9.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.2 och 9.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 66 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna och unionsbyråerna ska för sin personal som är behörig att behandla uppgifter från interoperabilitetskomponenterna organisera ett lämpligt utbildningsprogram om datasäkerhet, uppgifters kvalitet, regler om uppgiftsskydd och förfarandena för uppgiftsbehandlingen.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 66 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Gemensamma kurser om datasäkerhet, uppgifters kvalitet, regler om uppgiftsskydd och förfarandena för uppgiftsbehandling ska organiseras på unionsnivå minst en gång om året för att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis mellan personal i medlemsstaterna och unionsorgan som har behörighet att behandla uppgifter från interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna, eu-LISA och andra relevanta byråer tillhandahålla en handbok om implementeringen och förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna. Handboken ska innehålla tekniska och operativa riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis. Kommissionen ska anta handboken i form av en rekommendation.

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna, eu-LISA och andra relevanta byråer uppdatera de praktiska handböcker som gjorts tillgängliga för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN] med nödvändig information och tillhandahålla en praktisk handbok om genomförandet och förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna. Handböckerna ska innehålla tekniska och operativa riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis. Kommissionen ska anta uppdateringarna i enlighet med de bestämmelser och i den form som fastställs i respektive rättsliga instrument. Handboken om interoperabilitetskomponenterna ska antas i form av en rekommendation.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 67 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den praktiska handboken ska ge medlemsstaterna vägledning om hur man ska hantera gula länkar som är resultatet av bristande överensstämmelse med de identitetsuppgifter som finns i Etias. Denna hantering får inte skapa orimliga bördor för personer som, utan någon avsikt att vilseleda myndigheterna, har fört in oriktiga eller tvetydiga uppgifter i Etias. 

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska säkerställa att det finns förfaranden för att övervaka utvecklingen av interoperabilitetskomponenterna mot bakgrund av målen för planering och kostnader samt för att övervaka interoperabilitetskomponenternas funktion mot bakgrund av målen för tekniska resultat, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

1.  Eu-LISA ska säkerställa att det finns förfaranden för att övervaka utvecklingen av interoperabilitetskomponenterna, integreringen av den befintliga nationella infrastrukturen och anslutningen till det enhetliga nationella gränssnittet mot bakgrund av målen för planering och kostnader samt för att övervaka interoperabilitetskomponenternas funktion mot bakgrund av målen för tekniska resultat, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Rapporten ska omfatta en översikt över den aktuella kostnadsutvecklingen och projektets framsteg, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnader för systemet som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 60.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Sex månader efter det att varje interoperabilitetskomponent har tagits i drift ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om läget när det gäller medlemsstaternas anslutning till ESP:s och CIR:s kommunikationsstruktur och integreringen av de befintliga nationella systemen och infrastrukturerna med ESP, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, MID och CIR.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål informeras av eu-LISA om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska kommissionen utvärdera behovet av ytterligare harmonisering av medlemsstaternas nationella system och infrastrukturer vid de yttre gränserna. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet. Dessa utvärderingsrapporter ska innehålla rekommendationer, en konsekvensbedömning och en bedömning av kostnaden för unionens budget.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska ha åtkomst till nödvändig information om den uppgiftsbehandling som utförs i interoperabilitetskomponenterna, vilken behövs för det tekniska underhållet.

3.  För det tekniska underhållet ska eu-LISA ha åtkomst till nödvändig information om den uppgiftsbehandling som utförs i interoperabilitetskomponenterna, utan att få åtkomst till några personuppgifter som behandlas av dessa komponenter. Denna åtkomst ska loggas.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart fjärde år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

4.  Tre år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart tredje år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om medlemsstaternas anslutning till ESP:s och CIR:s kommunikationsinfrastruktur och integreringen av de befintliga nationella systemen och infrastrukturerna med ESP, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, MID och CIR, liksom om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  En bedömning av medlemsstaternas användning av CIR för identifiering.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  En bedömning där det säkerställs att medlemsstaterna till fullo uppfyller sina skyldigheter med avseende på varje unionsinformationssystem.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  En bedömning av säkerheten i medlemsstaternas anslutning till ESP:s och CIR:s kommunikationsinfrastruktur och säkerheten i integreringen av de befintliga nationella systemen och infrastrukturerna med ESP, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, MID och CIR.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd)  En bedömning av sökningar i CIR för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  En bedömning av sökningar i Interpols databaser via ESP, inbegripet information om antalet träffar i Interpols databaser samt information om eventuella problem som uppstått.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell rätt om offentliggörande av känsliga uppgifter, utarbeta årliga rapporter om hur effektiv åtkomsten till de uppgifter som lagrats i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter varit för brottsbekämpande ändamål, däribland information och statistik om

Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell lagstiftning om offentliggörande av känsliga uppgifter, däribland begränsningar som följer av frågor som rör nationell säkerhet, utarbeta årliga rapporter om hur ändamålsenlig åtkomsten till de uppgifter som lagrats i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter varit för brottsbekämpande ändamål, som innehåller information och statistik om

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska överlämna dessa rapporter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

MOTIVERING

Bakgrund till och innehållet i förslaget

Kommissionen lade den 12 december 2017 fram förslaget om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) (COM(2017)0793) och förslaget om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) (COM(2017)0794) åtföljt av en finansieringsöversikt och på grundval av en konsekvensbedömning. Det är en uppföljning av bland annat kommissionens meddelande av den 6 april 2016 Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet (COM(2016)0205), där kommissionen beskrev EU:s behov att stärka och förbättra it-systemen, dataarkitekturen och informationsutbytet avseende gränsförvaltning, brottsbekämpning och insatser mot terrorism, liksom slutrapporten från expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet av den 17 maj 2017, där slutsatsen drogs att det är nödvändigt och tekniskt genomförbart att eftersträva praktiska lösningar för interoperabilitet och att sådana i princip både kan ge operativa vinster och inrättas i överensstämmelse med dataskyddskraven.

I förslaget inrättas fyra interoperabilitetskomponenter: den europeiska sökportalen (ESP), den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR), och detektorn för multipla identiteter (MID). Det fastställs också bestämmelser för målen för interoperabilitetskomponenterna, deras tekniska struktur, regler för användningen av komponenterna, lagringen av loggar, uppgifternas kvalitet, regler för dataskydd, tillsyn samt de olika byråernas och medlemsstaternas ansvarsområden. Det innehåller även ändringar av en rad andra rättsliga instrument.

Förfarande

För att bedöma kommissionens förslag och förbereda detta förslag till betänkande har föredragandena inhämtat synpunkter från många olika källor. En rad sammanträden på skuggnivå har hållits med kommissionens avdelningar för att diskutera hela förslaget i detalj. Dessutom har olika berörda parter och experter inbjudits att delta i sammanträden med skuggföredragandena. Dessa utgjordes av de europeiska byråer som påverkas av eller som har ett intresse av förslagen (eu-LISA, Europol, Frontex och FRA) samt Europeiska datatillsynsmannen. Som ett komplement till dessa sammanträden framställdes en begäran om ett yttrande från byrån för grundläggande rättigheter. Ett besök anordnades också på eu-LISA:s tekniska enhet i Strasbourg.

Föredragandenas ståndpunkt

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem. EU:s medborgare förväntar sig att unionen kan visa upp resultat när det gäller effektiv asyl- och migrationshantering, god förvaltning av de yttre gränserna samt hantering av aktuella hot mot den inre säkerheten. Såväl flyktingkrisen som raden av terroristdåd under de senaste åren har visat hur bråttom det är att stärka det lämpliga informationsutbytet. Att visa upp resultat i dessa frågor är viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylsystem, unionens säkerhetsåtgärder samt unionens förmåga att förvalta de yttre gränserna.

Föredragandena håller dessutom med kommissionen om att de möjligheter som interoperabiliteten erbjuder i fråga om förbättringar av säkerheten och skyddet av de yttre gränserna måste vägas mot skyldigheten att se till att sådana ingrepp i de grundläggande rättigheterna som kan uppkomma till följd av den nya interoperabilitetsmiljön begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att verkligen uppfylla de mål av allmänt intresse som eftersträvas, med förbehåll för proportionalitetsprincipen. Denna avvägning återspeglas noga i de föreslagna ändringarna. Föredragandena anser vidare att interoperabilitetskomponenterna ger en möjlighet att förbättra skyddet för de grundläggande rättigheterna, till exempel genom att säkerställa en korrekt identifiering av personer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri.

Inrättandet av interoperabilitet förbättrar förvaltningen av de yttre gränserna genom att inrätta snabb, enkel och effektiv åtkomst till EU:s informationssystem. Därför måste vi vara försiktiga och inte öka det antal arbetsuppgifter som gränskontrolltjänstemännen ska utföra. Föredragandena har lagt fram flera förslag för att uppnå detta. För det första bör det inte finnas något strikt krav för gränskontrolltjänstemännen att hantera en gul flaggning vid fördjupade kontroller. Det bör vara upp till gränskontrolltjänstemannen att fatta detta beslut, eftersom de är utbildade för att upptäcka identitetsbedrägeri. För det andra bör den europeiska sökportalen (ESP) omedelbart tillhandahålla gränskontrolltjänstemannen svar när de underliggande systemen gör detta. Portalen bör inte invänta en insamling av alla svar från de underliggande systemen innan det eller dessa läggs fram för gränskontrolltjänstemannen. För det tredje bör tonvikt läggas på att på lämpligt sätt utbilda gränskontrolltjänstemän att hantera det manuella verifieringssystem som kommer att införas genom detta förslag.

Föredragandena har infört en separat artikel där det framhävs ett behov för alla interoperabilitetskomponenter att möjliggöra snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst genom användning av bästa tillgängliga teknik i syfte att ge svarstider i linje med operativa behov. Mycket av gränskontrolltjänstemäns, polisers, immigrationstjänstemäns eller konsulär personals dagliga verksamhet kommer att vara beroende av en korrekt funktion av dessa interoperabilitetskomponenter. Det är därför avgörande att garantera en komponenternas korrekta funktion, men föredragandena anser att det är lika viktigt att skapa ett system med säkerhetskopior för i synnerhet den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och ESP. Dessa två komponenter kommer att vara en förutsättning för att samtliga komponenter och de underliggande systemen ska fungera korrekt. Därför bör det finnas en struktur med säkerhetskopior.

Föredragandena skulle vilja framhålla att interoperabilitetskomponenterna inte kommer att förändra de underliggande systemen, reglerna och förfarandena. Interoperabilitetskomponenterna bör underlätta åtkomsten, men åtkomsträttigheterna kommer inte att förändras genom detta förslag. Flera ändringar har införts för att klargöra detta. De enda ändringarna när det gäller åtkomsträttigheter görs på området åtkomst i brottsbekämpningssyfte, där en mekanism för träff/ingen träff inrättas. Detta optimerar inte bara åtkomsten till de underliggande systemen, utan säkerställer även att sökning görs endast i de databaser som innehåller relevant information. Föredragandena ändrade förfarandet i förslaget för att se till att endast de brottsbekämpande tjänstemän som har tillåtelse att ha fullständig åtkomst till datasystemen kommer att kunna söka i systemen genom förfarandet för träff/ingen träff.

Dessutom ger förslaget tillåtelse för medlemsstaternas polismyndigheter att använda CIR för identifiering av en person under en identitetskontroll, om myndigheterna genom nationell lagstiftning bemyndigats att göra detta. Enligt föredragandena bör förfarandet för identifiering återspegla normal praxis i medlemsstaterna. Därför har ändringar gjorts så att personen först ska identifieras enligt regler och förfaranden i nationell lagstiftning, med identitets- eller resehandlingar, innan en sökning i CIR tillåts med användning av personens biometriska uppgifter. En sökning i CIR för att identifiera en person får göras endast om personen i fråga är fysiskt närvarande.

I syfte att stärka kommissionens, rådets och Europaparlamentets förmåga att övervaka och utvärdera hur detta förslag fungerar har ytterligare ändringar gjorts i denna artikel. Detta gäller särskilt användningen av CIR i identifieringssyfte och för brottsbekämpningsändamål samt användningen av Interpols databas via ESP.

YTTRANDE från budgetutskottet (20.6.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226
(COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD))

Föredragande av yttrande: Bernd Kölmel

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens två förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem. Båda förslagen, som antogs den 12 december 2017, syftar till att avhjälpa strukturella brister i EU:s aktuella informationshanteringsarkitektur genom att göra informationssystemen interoperabla, dvs. kapabla att utbyta uppgifter och dela information. Föredraganden stöder helhjärtat deras syfte, som är att säkerställa snabb tillgång till information, bl.a. för brottsbekämpande myndigheter, att upptäcka personer med flera identiteter och bekämpa identitetsbedrägeri, att underlätta identitetskontroller av tredjelandsmedborgare och att underlätta förebyggande, utredning eller lagföring av grov brottslighet och terrorism.

Detta yttrande avser förslaget om gränser och viseringar, vilket syftar till att reglera åtkomsten till informationssystemet för viseringar, Schengens informationssystem (som för närvarande regleras genom förordning (EG) nr 1987/2006), systemet för in- och utresa (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias).

Föredraganden ställer sig bakom förslaget om att skapa följande fyra interoperabilitetskomponenter: en europeisk sökportal som gör det möjligt att samtidigt söka i alla relevanta EU-system på områdena säkerhet, gränser och migrationshantering, en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter och en detektor för multipla identiteter. Dessutom välkomnar han förslaget om att inrätta en central databas för rapporter och statistik för extraktion av anonyma statistiska uppgifter för politiska och operativa ändamål samt syften som rör uppgifternas kvalitet.

Den totala budget som krävs för att finansiera de båda förslagen under nio år (2019–2027) uppskattas till 461 miljoner euro, vilket inbegriper följande:

–  En budget på 261,3 miljoner euro till eu-LISA för utveckling och underhåll av interoperabilitetskomponenterna (23 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020).

–  136,3 miljoner euro för de ändringar som medlemsstaterna ska göra i sina nationella system (från och med 2021).

–  48,9 miljoner euro till Europol för uppgradering av Europols it-system (9,1 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020).

–  4,8 miljoner euro till Frontex för framställning av en detektor för multipla identiteter (från och med 2021).

–  2,0 miljoner euro till Cepol för tillhandahållande av utbildning för operativ personal (100 000 euro av denna budget avser 2020).

–  7,7 miljoner euro till GD Migration och inrikes frågor för att täcka en begränsad personalökning och tillhörande kostnader under utvecklingsperioden (2 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020), som ska omfattas av rubrik 5.

De totala kostnader på 32,1 miljoner euro för 2019 och 2020 som faller under rubrik 3 omfattas av den nuvarande förordningen om ISF, där det alltjämt finns tillgängliga anslag. Den föreslagna budgeten för tiden efter 2020 är vägledande och föregriper inte förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram, för vilken kommissionen antog sitt förslag den 2 maj 2018. Föredraganden konstaterar nöjt att det inte finns några överlappningar med budgetäskanden i andra färska lagstiftningsförslag på detta område, särskilt det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN), översynen av SIS II, EES, Etias, omarbetningen av Eurodacsystemet och översynen av förordningen om inrättande av eu-LISA.

Föredraganden konstaterar att medlemsstaternas engångskostnader för inrättandet uppskattas till 85,5 miljoner euro och att kommissionen föreslår att man ska ersätta medlemsstaternas samtliga integrationskostnader för att därmed också kunna följa upp medlemsstaternas genomförande av dessa förordningar.

Föredraganden anser att de uppskattade kostnaderna för EU-budgeten är berättigade och proportionerliga, och understryker att en ökad interoperabilitet på EU-nivå väntas generera kostnadsbesparingar på runt 77,5 miljoner euro om året, främst för medlemsstaternas it-avdelningar och för deras gränsförvaltnings-, migrations- och brottsbekämpningsmyndigheter. Föredraganden uppmanar dock med kraft kommissionen, eu-LISA, Frontex, Europol, Cepol och medlemsstaterna att säkerställa högsta möjliga kostnadseffektivitet under hela utvecklings- och driftsfaserna. I synnerhet uppmanas eu-LISA med kraft att göra sitt yttersta för att undvika kostnadsöverdraganden och förseningar vid framtagandet och genomförandet av den föredragna tekniska lösningen, och att se till att projektet är optimalt bemannat genom att ge personal nya uppgifter i takt med att äldre projekt avslutas.

När det gäller inkomster begär föredraganden att kommissionen så snart som möjligt ska lämna detaljerad information om de förväntade bidragen från Schengenassocierade länder, vilka ska betraktas som diverse inkomster till budgetrubriken för eu-LISA (18 02 07).

Slutligen stärker föredraganden en rad bestämmelser om rapportering och utvärdering, i syfte att göra det möjligt för budgetmyndigheten att på nära håll följa hur de nya interoperabilitetskomponenterna utvecklas och fungerar, med tanke på kommande budgetbeslut, särskilt den fleråriga budgetperioden för tiden efter 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kostnaderna i samband med inrättandet och driften av en central backup-lösning i EU för varje system som anges i punkt 1 ska, där så är nödvändigt, bäras av unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 600 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnaderna i samband med integreringen av befintliga nationella infrastrukturer och deras anslutning till de enhetliga nationella gränssnitten samt i samband med förvaltandet av de enhetliga nationella gränssnitten ska belasta unionens allmänna budget.

Kostnaderna i samband med integreringen av befintliga nationella infrastrukturer och deras anslutning till de enhetliga nationella gränssnitten samt i samband med förvaltande och framtida utveckling av de enhetliga nationella gränssnitten ska belasta unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen och inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Rapporten ska omfatta en översikt över den aktuella kostnadsutvecklingen och projektets framsteg, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet vilka ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 60.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål informeras av eu-LISA om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart fjärde år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

4.  Två år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vartannat år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet säkerheten och kostnaderna i samband med komponenterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen ett år efter varje rapport från eu-LISA utarbeta en övergripande utvärdering av komponenterna, inbegripet följande:

Dessutom ska kommissionen sex månader efter varje rapport från eu-LISA utarbeta en övergripande utvärdering av komponenterna, inbegripet följande:

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna.

(b)  En granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt de tillhörande kostnaderna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  En bedömning av eventuella konsekvenser, inbegripet eventuell oproportionellt stor inverkan på trafikflödet vid gränsövergångsställena, samt budgetkonsekvenser för unionens budget.

(e)  En bedömning av eventuella konsekvenser, inbegripet sådana som har en oproportionellt stor inverkan på trafikflödet vid gränsövergångsställena, samt budgetkonsekvenser för unionens budget.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (gränser och viseringar)

Referensnummer

COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.2.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bernd Kölmel

25.1.2018

Behandling i utskott

17.5.2018

 

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar)

Referensnummer

COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – COM(2017)0793 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Inga yttranden avges

       Beslut

AFET

22.2.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jeroen Lenaers

1.2.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Antagande

15.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Ingivande

19.10.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

10

-

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy