Процедура : 2017/0352(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0348/2018

Внесени текстове :

A8-0348/2018

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.31

Приети текстове :

P8_TA(2019)0389

ДОКЛАД     ***I
PDF 1591kWORD 225k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]

(COM(2018)480 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Нуну Мелу

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]

(COM(2018)480 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2017)0794 и измененото предложение (COM(2018)0480),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2, член 74, член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0293/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0348/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  В своето Становище 4 от 16 април 2018 г.1a Европейският надзорен орган по защита на данните подчерта, че решението за оперативната съвместимост на широкомащабни информационни системи не само ще окаже постоянно и сериозно въздействие върху тяхната структура и начин на действие, но ще промени и начина, по който правните принципи са били тълкувани досега в тази област, и само по себе си ще отбележи „точка, от която няма връщане назад“.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  В своето становище от 11 април 2018 г. 1a работната група за защита на личните данни по член 29 отново заяви, че процесът за постигане на оперативна съвместимост между информационните системи повдига основни въпроси по отношение на целта, необходимостта, пропорционалността на обработването на данни, както и опасения относно принципите на ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, запазване на данните и ясно определяне на администратора на лични данни.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се подобри управлението на външните граници, да се допринесе за предотвратяването на незаконната миграция и за борбата с нея, както и да се допринесе за постигането на висока степен на сигурност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържането на обществената сигурност и обществения ред и гарантирането на сигурността на териториите на държавите членки, между информационните системи на ЕС, а именно [Системата за влизане/излизане (СВИ)], Визовата информационна система (ВИС), [Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], Евродак, Шенгенската информационна система (ШИС) и [Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)], следва да се установи оперативна съвместимост, за да може тези информационни системи на ЕС и съдържащите се в тях данни да се допълват взаимно. За да се постигне тази цел, като компоненти за оперативната съвместимост следва да се въведат европейски портал за търсене (ЕПТ), обща услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектор за множество самоличности (ДМС).

(9)  За да се подобри управлението на външните граници, да се улеснят законните преминавания на границите, да се допринесе за предотвратяването на незаконната миграция и за борбата с нея, както и да се допринесе за постигането на висока степен на сигурност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържането на обществената сигурност и обществения ред и гарантирането на сигурността на териториите на държавите членки, за да се подобри прилагането на обща визова политика и да се окаже помощ при разглеждането на молби за предоставяне на международна закрила, както и да се окаже помощ при предотвратяването, разкриването и разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления, за да се запази общественото доверие в системата на Съюза в областта на миграцията и убежището, в мерките на Съюза в областта на сигурността и в капацитета на Съюза за управление на външните му граници, следва да се установи оперативна съвместимост между информационните системи на Съюза, а именно Системата за влизане/излизане (СВИ), Визовата информационна система (ВИС), [Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], Евродак, Шенгенската информационна система (ШИС) и [Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)], за да може тези информационни системи на Съюза и съдържащите се в тях данни да се допълват взаимно, доколкото това е възможно, като се зачитат основните права на лицата, по-конкретно правото на защита на личните данни. За да се постигне тази цел, като компоненти за оперативната съвместимост следва да се въведат европейски портал за търсене (ЕПТ), обща услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектор за множество самоличности (ДМС).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС следва да даде възможност тези системи да се допълват взаимно с цел улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата срещу измамите със самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното прилагане от страна на държавите членки на съществуващите и бъдещите информационни системи на ЕС, засилване и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на достъпа на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN].

(10)  Оперативната съвместимост между информационните системи на Съюза следва да даде възможност тези системи да се допълват взаимно с цел улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, за целите на прилагане на международната закрила или в контекста на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления, включително терористични престъпления, за допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, за усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на Съюза, за допринасяне за гарантирането на ефективно използване на информационните системи на Съюза, данните на Европол и базата данни на Интерпол чрез улесняване на достъпа на органите до тях в съответствие с техните права на достъп и целите и намеренията, установени в правните инструменти, уреждащи съответните системи, засилване и опростяване, и хармонизиране на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на Съюза, по-конкретно като се гарантира, че всички правила на Съюза за защита на данните се прилагат по отношение на всички информационни системи, и за рационализиране и опростяване на достъпа на оправомощените органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN].

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Компонентите за оперативната съвместимост следва да обхващат СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN]. Те следва да обхващат и данните на Европол до степен, която дава възможност за извършване на търсене в тях едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС.

(11)  Компонентите за оперативната съвместимост следва да обхващат СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN]. Те следва да обхващат и данните на Европол само до степен, която дава възможност за извършване на търсене в тези данни едновременно с търсенето в посочените информационни системи на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  На децата и уязвимите лица се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават достатъчно добре съответните рискове, последици и гаранции, както и своите права, свързани с обработването на лични данни. Компонентите за оперативната съвместимост следва да бъдат проектирани така, че да се отдели специално внимание на защитата на децата и да се гарантира, че техните права и цялост са изцяло зачитани.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се създаде, за да се улесни технически възможността на органите на държавите членки и на органите на ЕС да имат бърз, безпрепятствен, ефикасен, системен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, от които се нуждаят за изпълнението на задачите си, в съответствие с предоставените им права на достъп, както и с цел да се спомогне за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС, [системата ECRIS-TCN] и данните на Европол. Чрез предоставяне на възможност за едновременно паралелно търсене във всички релевантни информационни системи на ЕС, както и в данните на Европол и базите данни на Интерпол, ЕПТ следва да изпълнява ролята на едно гише или на „посредник за съобщения“ за търсене в различни централни системи и за безпрепятствено извличане на необходимата информация при пълно спазване на изискванията на изходните системи във връзка с контрола на достъпа и защитата на данните.

(13)  ЕПТ следва да се създаде, за да се улесни технически възможността на органите на оправомощените държави членки и на агенциите на Съюза да имат контролиран достъп до съответните информационни системи на Съюза, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите си, в съответствие с предоставените им права на достъп, както и с цел да се спомогне за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС, [ECRIS-TCN] и данните на Европол. Чрез предоставяне на възможност за едновременно паралелно търсене във всички релевантни информационни системи на Съюза, както и в данните на Европол и базите данни на Интерпол, ЕПТ следва да изпълнява ролята на едно гише или на „посредник за съобщения“ за търсене в различни централни системи и за безпрепятствено извличане на необходимата информация при пълно спазване на изискванията на изходните системи във връзка с контрола на достъпа и защитата на данните.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се осигури бързо и систематично използване на всички информационни системи на ЕС, за търсене в общото хранилище на данни за самоличност, СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [системата ECRIS-TCN] следва да се използва Европейският портал за търсене. Националното свързване към различните информационни системи на ЕС обаче следва да се запази, за да се осигури резервно техническо решение. ЕПТ следва също така да се използва от органите на Съюза за търсене в централната ШИС в съответствие с правата им за достъп и за целите на изпълнението на техните задачи. ЕПТ следва да бъде допълнително средство за търсене в централната ШИС, в данните на Европол и в системите на Интерпол, допълващо съществуващите специално за тази цел интерфейси.

(16)  За да се осигури гладко използване на всички относими информационни системи на Съюза, за търсене в общото хранилище на данни за самоличност, СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [ECRIS-TCN] следва да се използва ЕПТ. Следва да бъде създаден централен резервен ЕПТ на Съюза, с цел да се осигурят всички функции на главния ЕПТ и сходно равнище на ефективност в случай на неизправност. Националното свързване към различните релевантни информационни системи на Съюза обаче следва да се запази, за да се осигури резервно техническо решение. ЕПТ следва също така да се използва от агенциите на Съюза за търсене в централната ШИС в съответствие с правата им за достъп и за целите на изпълнението на техните задачи. ЕПТ следва да бъде допълнително средство за търсене в централната ШИС, в данните на Европол и в системите на Интерпол, допълващо съществуващите специално за тази цел интерфейси.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Биометричните данни, като пръстови отпечатъци и портретни снимки, са единствени по рода си и поради това са много по-надеждни за установяване на самоличността на дадено лице от буквено-цифровите данни. Общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС) следва да бъде техническо средство за подсилване и улесняване на работата на съответните информационни системи на ЕС и на другите компоненти за оперативна съвместимост. Основната цел на общата УБС следва да бъде да улеснява установяването на самоличността на физически лица, които може да са регистрирани в различни бази данни, чрез съпоставяне на биометричните им данни в различните системи и като се разчита на един-единствен технологичен компонент вместо на пет различни компонента във всяка от изходните системи. Общата УБС следва да допринася за сигурността и да носи финансови и оперативни ползи, както и ползи, свързани с поддръжката, като разчита на един-единствен технологичен компонент, вместо на различни компоненти във всяка от изходните системи. Всички автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация, включително тези, които понастоящем се използват за Евродак, ВИС и ШИС, използват биометрични образци, съставени от данни, получени чрез извличане на отличителни белези от реални биометрични проби. Общата УБС следва да прегрупира и съхранява всички тези биометрични образци на едно-единствено място, улеснявайки сравняването на данни, съдържащи се в различните системи, чрез използване на биометрични данни и създавайки възможност за икономии от мащаба при разработването и поддържането на централните системи на ЕС.

(17)  Биометричните данни, които включват съгласно съдържанието на настоящия регламент само пръстови отпечатъци и портретни снимки, следователно изключват отпечатъци от дланите, са единствени по рода си и поради това са много по-надеждни за установяване на самоличността на дадено лице от буквено-цифровите данни. Биометричните данни обаче са чувствителни лични данни. Затова настоящият регламент следва да урежда основанията и гаранциите за обработването на такива данни за целите на единното установяване на самоличността на засегнатите лица. Общата УБС следва да бъде техническо средство за подсилване и улесняване на работата на съответните информационни системи на Съюза, ефективното използване на данни на Европол и на другите компоненти за оперативна съвместимост. Общата УБС следва да замени автоматизираната системи за идентификация на пръстови отпечатъци на ВИС, ШИС, Евродак и [ECRIS-TCN] и следователно не следва да дублира нито съхраняването на биометричните данни, нито съхраняването на биометричните образци. Основната цел на общата УБС следва да бъде да улеснява установяването на самоличността на физически лица, които може да са регистрирани в различни бази данни, чрез съпоставяне на биометричните им данни в различните системи и като се разчита на един-единствен технологичен компонент вместо на пет различни компонента във всяка от изходните системи. Общата УБС следва да допринася за сигурността и да носи финансови и оперативни ползи, както и ползи, свързани с поддръжката, като разчита на един-единствен технологичен компонент, вместо на различни компоненти във всяка от изходните системи. Всички автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация, включително тези, които понастоящем се използват за Евродак, ВИС и ШИС, използват биометрични образци, съставени от данни, получени чрез извличане на отличителни белези от реални биометрични проби. Общата УБС следва да прегрупира и съхранява всички тези биометрични образци, логично разделени в съответствие с информационната система, от която произхождат данните, на едно-единствено място, улеснявайки сравняването на данни, съдържащи се в различните системи, чрез използване на биометрични данни и създавайки възможност за икономии от мащаба при разработването и поддържането на централните системи на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Биометричните образци, съхранявани в общата УБС, която се състои от данни, получени при извличане на действителните биометрични проби, следва да бъдат получавани по начин, който да не допуска обратимост на процеса. Действително, биометричните образци следва да бъдат получени от биометрични данни, но не следва да бъде възможно същите биометрични данни да се получават от биометричните образци.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Биометричните данни са чувствителни лични данни. Настоящият регламент следва да урежда основанията и гаранциите за обработването на такива данни за целите на единното установяване на самоличността на засегнатите лица.

заличава се

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  (19)За да бъдат ефективни, системите, създадени по силата на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета54 , Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета55 и [Регламента за ETIAS] във връзка с управлението на границите на Съюза, системата, създадена с [Регламента за Евродак] във връзка с установяването на самоличността на кандидатите за международна закрила и борбата с незаконната миграция, и системата, създадена с [Регламента за системата ECRIS-TCN], трябва да разчитат на точно установяване на самоличността на гражданите на трети държави, чиито данни се съхраняват в тях.

(19)  За да бъдат ефективни, системите, създадени по силата на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета54, Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета55 и [Регламента за ETIAS] във връзка с управлението на границите на Съюза, системата, създадена с [Регламента за Евродак] във връзка с установяването на самоличността на кандидатите за международна закрила и борбата с незаконната миграция, и системата, създадена с [Регламента за системата ECRIS-TCN], изискват точно установяване на самоличността на тези граждани на трети държави, чиито данни се съхраняват в тях.

_________________

_________________

54 Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).

54 Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20).

55 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

55 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

Обосновка

Лингвистична промяна.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  ОХДС следва да осигурява общ склад за данните за самоличност и биометричните данни на граждани на трети държави, регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [системата ECRIS-TCN], изпълнявайки ролята на общия елемент между тези системи за съхранение на въпросните данни, и следва да предоставя възможност за търсене в тези данни.

(25)  ОХДС следва да осигурява общ склад за данните за самоличност и биометричните данни на граждани на трети държави, регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [ECRIS-TCN], изпълнявайки ролята на общия елемент между тези системи за съхранение на въпросните данни, и следва да предоставя възможност за търсене в тези данни. Следва да бъде създадено централно резервно ОХДС на Съюза, с цел да се осигурят всички функции на главното ОХДС и сходно равнище на функционалност в случай на неизправност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да се гарантира правилното установяване на самоличността на лицата, на органите на държавите членки, разполагащи с правомощия в областта на предотвратяването и борбата с незаконната миграция, и на компетентните органи по смисъла на член 3, параграф 7 от Директива 2016/680 следва бъде разрешено да извършват търсения в ОХДС, използвайки биометричните данни на лицата, събрани при проверка за установяване на самоличността.

(27)  За да се окаже помощ за правилното установяване на самоличността на дадено лице, когато полицейски орган на държава членка не е бил в състояние да установи самоличността на дадено лице въз основа на търсене в ОХДС чрез използване на документ за пътуване или данни за самоличност, предоставени от това лице, или при наличие на съмнения относно автентичността на документа за пътуване или самоличността на неговия притежател, или когато лицето не е в състояние или откаже да съдейства, на органите на държавите членки, разполагащи с правомощия по смисъла на член 3, параграф 7 от Директива 2016/680, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в националното право, следва да бъде разрешено да извършват търсения в ОХДС, използвайки биометричните данни на това лице, събрани при проверка за установяване на самоличността, за да се гарантира точно установяване на самоличността на лицето.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Когато биометричните данни на лицето не могат да бъдат използвани или търсенето по тези данни е неуспешно, търсенето следва да се извършва чрез използване на данните за самоличност на лицето в комбинация с данните, съдържащи се в документа за пътуване. Когато търсенето показва, че в ОХДС се съхраняват данни за съответното лице, органите на държавата членка следва да имат достъп за извършване на справка в данните за самоличност на лицето, съхранявани в ОХДС, без да предоставят каквато и да било информация за това към коя информационна система на ЕС принадлежат данните.

заличава се

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С настоящия регламент следва също така да се въведе нова възможност за рационализиран достъп на оправомощените правоприлагащи органи на държавите членки и на Европол до данни, които не спадат към данните за самоличност, съдържащи се в СВИ, ВИС, [ETIAS] или Евродак. Данните, включително различни от данни за самоличност, съдържащи се в тези системи, може да са необходими за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления или тежки престъпления в конкретни случаи.

(30)  С настоящия регламент следва също така да се въведе нова възможност за рационализиран достъп на оправомощените органи на държавите членки и на Европол до данни, които не спадат към данните за самоличност, съдържащи се в СВИ, ВИС, [ETIAS] или Евродак. Данните, включително различни от данни за самоличност, съдържащи се в тези системи, може да са необходими за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления или тежки престъпления в конкретни случаи, когато има основателни причини да се счита, че справката значително ще допринесе за предотвратяване, разкриване или разследване на въпросните престъпления, по-конкретно когато е налице основателно съмнение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично престъпление или друго тежко престъпление попада в категорията гражданин на трета държава, чиито данни се съхраняват в СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак. Такъв рационализиран достъп следва да се предоставя след извършено предварително търсене в националните бази данни и започване на търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР.

 

__________________

 

1aРешение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Пълният достъп до съдържащите се в информационните системи на ЕС данни, необходими за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, които не са част от релевантните данни за самоличност, обхванати от ОХДС, получени чрез използване на биометрични данни на лицето, събрани при проверка за установяване на самоличността, следва да продължи да се урежда от съответните правни инструменти. Оправомощените правоприлагащи органи и Европол не знаят предварително коя от информационните системи на ЕС съдържа данни за лицата, за които те трябва да извършват проверка. Това води до забавяния и неефикасност при изпълнението на техните задачи. Ето защо на крайния потребител, оправомощен от оправомощения орган, следва да бъде разрешено да вижда в коя от информационните системи на ЕС са регистрирани данните, съответстващи на въведеното търсене. Поради това съответната система ще се обозначава след извършването на автоматизираната проверка за наличие на съответствие в системата (т.нар. функция, указваща намерено съответствие).

(31)  Пълният достъп до съдържащите се в информационните системи на Съюза данни, необходими за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, които не са част от релевантните данни за самоличност, обхванати от ОХДС, получени чрез използване на биометрични данни на лицето, събрани при проверка за установяване на самоличността, следва да продължи да се урежда от съответните правни инструменти. Оправомощените органи и Европол не знаят предварително коя от информационните системи на Съюза съдържа данни за лицата, за които те трябва да извършват проверка. Това води до забавяния и неефикасност при изпълнението на техните задачи. Ето защо на крайния потребител, оправомощен от оправомощения орган, следва да бъде разрешено да вижда в коя от информационните системи на Съюза са регистрирани данните, съответстващи на въведеното търсене. Поради това съответната система ще се обозначава след извършването на автоматизираната проверка за наличие на съответствие в системата (т.нар. функция, указваща намерено съответствие), след необходимите проверки в националните бази данни и след извършване на търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на другите държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За търсенето в ОХДС, извършвано от оправомощените органи на държава членка или от Европол с цел получаване на отговор, указващ намерено съответствие, в който се посочва, че данните са регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS] или Евродак, е необходимо автоматизирано обработване на личните данни. Указването за намерено съответствие няма да разкрива лични данни на засегнатото лице, а само ще посочва, че някои от неговите данни се съхраняват в една от системите. Оправомощеният краен потребител не следва да взема каквито и да било неблагоприятни решения по отношение на засегнатото лице само въз основа на това, че е налице указване за намерено съответствие. Следователно достъпът на крайния потребител на индикатор за намерено съответствие ще води до съвсем ограничена намеса в правото на защита на личните данни на засегнатото лице, а същевременно този достъп ще е необходим, за да се позволи на оправомощените органи и на Европол да отправят по-ефикасно исканията си за достъп до личните данни директно до системата, която е указано, че съдържа данните.

(33)  За търсенето в ОХДС, извършвано от оправомощените органи на държава членка или от Европол с цел получаване на отговор, указващ намерено съответствие, в който се посочва, че данните са регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS] или Евродак, е необходимо автоматизирано обработване на личните данни. Указването за намерено съответствие следва да разкрива само лични данни на засегнатото лице, различни от указването, че някои от неговите данни се съхраняват в една от системите, при условие че извършващият търсенето орган има достъп до тази система. Оправомощеният краен потребител не следва да взема каквито и да било неблагоприятни решения по отношение на засегнатото лице само въз основа на това, че е налице указване за намерено съответствие и това указване следва да бъде използвано от съответните органи само за целите на вземане решение в коя база данни ще се извърши търсенето. Следователно достъпът на крайния потребител на индикатор за намерено съответствие ще води до съвсем ограничена намеса в правото на защита на личните данни на засегнатото лице, а същевременно този достъп ще е необходим, за да се позволи на оправомощените органи и на Европол да отправят по-ефикасно исканията си за достъп до личните данни директно до системата, която е указано, че съдържа данните.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Двуетапният подход за извършване на справка в данните е от особено значение в случаите, когато заподозряното лице, извършителят или предполагаемата жертва на терористично или друго тежко престъпление са неизвестни. В тези случаи ОХДС следва да позволява с едно-единствено търсене да се установи коя информационна система съдържа информация за лицето. Чрез въвеждане на задължението в подобни случаи да се използва този нов подход за достъп на правоприлагащите органи, достъпът до личните данни, съхранявани в СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак, следва да става без да се прилагат изискванията за предварително търсене в националните бази данни и за започване на предварително търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР. Принципът на предварително търсене ограничава на практика възможността на органите на държавите членки да извършват справка в системите за обосновани цели на правоприлагането и по този начин могат да бъдат пропуснати възможности да се открие необходимата информация. Предвидените в Решение 2008/615/ПВР изисквания за предварително търсене в националните бази данни и за започване на предварително търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на други държави членки следва да спрат да се прилагат едва след като започне да се прилага алтернативната гаранция, осигурявана от двуетапния подход за предоставяне на достъп на правоприлагащите органи чрез ОХДС.

(34)  Двуетапният подход за извършване на справка в данните е от особено значение в случаите, когато заподозряното лице, извършителят или предполагаемата жертва на терористично или друго тежко престъпление са неизвестни. В тези случаи ОХДС следва да позволява на съответните оправомощени органи да установят с едно-единствено търсене коя информационна система съдържа информация за лицето, вследствие на необходимите проверки в националните бази данни и след като търсенето в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР е било направено по основателните съображения за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Постигането на целите на информационните системи на ЕС е изложено на риск от настоящата неспособност на органите, използващи тези системи, да извършват достатъчно надеждни проверки на самоличността на гражданите на трети държави, чиито данни се съхраняват в различни системи. Тази неспособност произтича от факта, че данните за самоличност, съхранявани в дадена отделна система, може да са измамни, неверни или непълни и че понастоящем няма възможност за откриване на такива измамни, неверни или непълни данни за самоличност чрез сравняване с данни, съхранявани в друга система. За да се промени това, е необходим технически инструмент на равнището на Съюза, който да дава възможност за точно установяване на самоличността на гражданите на трети държави за тези цели.

(36)  За да се постигнат по-добре целите на информационните системи на ЕС, органите, използващи тези системи, следва да могат да извършват достатъчно надеждни проверки на самоличността на гражданите на трети държави, чиито данни се съхраняват в различни системи. Данните за самоличност, съхранявани в дадена отделна система, може да са неверни, непълни или измамни и понастоящем няма начин за откриване на неверни, непълни или измамни данни за самоличност чрез сравняване с данни, съхранявани в друга система. За да се промени това, е необходим технически инструмент на равнището на Съюза, който да дава възможност за точно установяване на самоличността на гражданите на трети държави за тези цели.

Обосновка

Статистическите данни относно измамните данни за самоличност в информационните системи на ЕС, са непълни. Проблемите с неверни и непълни данни обаче са добре известни, както се посочва в становището на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно оперативната съвместимост (страница 49).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Детекторът за множество самоличности (ДМС) следва да създава и съхранява връзки между данните, съдържащи се в различните информационни системи на ЕС, с оглед откриване на случаите на множество самоличности с двойната цел да се улеснят проверките за установяване на самоличността за добросъвестните пътници и да се води борба с използването на фалшива самоличност. ДМС следва да съдържа само връзките между лица, фигуриращи в повече от една информационна система на ЕС, при строго ограничаване до данните, необходими за проверка дали дадено лице е регистрирано законно или незаконно под различни биографични самоличности в различни системи, или за изясняване, че две лица, които имат сходни биографични данни, не са непременно едно и също лице. Обработването на данни чрез европейския портал за търсене (ЕПТ) и общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС) с цел създаване на връзки между личните досиета, съдържащи се в отделните системи, следва да бъде сведено до абсолютния минимум, поради което се ограничава до откриване на множество самоличности в момента на добавяне на нови данни към една от информационните системи, включени в общото хранилище на данни за самоличност и в ШИС. ДМС следва да включва гаранции срещу евентуална дискриминация или неблагоприятни решения спрямо лицата с множество законни самоличности.

(37)  ДМС следва да създава и съхранява връзки между данните, съдържащи се в различните информационни системи на Съюза, с оглед откриване на случаите на множество самоличности с двойната цел да се улеснят проверките за установяване на самоличността за добросъвестните пътници и да се води борба с използването на фалшива самоличност. Създаването на тези връзки представлява автоматизирано вземане на решения, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, и следователно изисква осигуряване на прозрачност за засегнатите лица и прилагане на необходимите гаранции в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните. ДМС следва да съдържа връзките само между лица, фигуриращи в повече от една информационна система на Съюза, при строго ограничаване до данните, необходими за проверка дали дадено лице е регистрирано законно или незаконно под различни биографични самоличности в различни системи, или за изясняване, че две лица, които имат сходни биографични данни, не са непременно едно и също лице. Обработването на данни чрез ЕПТ и общата УБС с цел създаване на връзки между личните досиета, съдържащи се в отделните системи и базата данни на Европол, следва да бъде сведено до абсолютния минимум, поради което се ограничава до откриване на множество самоличности в момента на добавяне на нови данни към една от информационните системи на Съюза, включени в общото хранилище на данни за самоличност и в ШИС. ДМС следва да включва гаранции срещу евентуална дискриминация или неблагоприятни решения спрямо лицата с множество законни самоличности.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Достъпът до ДМС, предоставян на органите на държавите членки и органите на ЕС, разполагащи с достъп до поне една информационна система на ЕС, включена в ОХДС, или до ШИС, следва да бъде ограничен до т.нар. червени връзки, когато свързаните данни включват едни и същи биометрични данни, но различни данни за самоличност, и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят незаконосъобразно за едно и също лице, или когато свързаните данни включват сходни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят незаконосъобразно за едно и също лице. Когато свързаните данни за самоличност не са сходни, следва да се създава жълта връзка и да се извършва ръчна проверка с цел потвърждаване на връзката или съответна промяна на нейния цвят.

(41)  Достъпът до ДМС, предоставян на органите на държавите членки и органите на Съюза, разполагащи с достъп до поне една информационна система на Съюза, включена в ОХДС, или до ШИС, следва да бъде ограничен до червени връзки, когато свързаните данни включват едни и същи биометрични данни, но различни данни за самоличност, и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят по необоснован начин за едно и също лице, или когато свързаните данни включват сходни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят по необоснован начин за едно и също лице. Когато свързаните данни за самоличност не са сходни, следва да се създава жълта връзка и да се извършва ръчна проверка с цел потвърждаване на връзката или съответна промяна на нейния цвят.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 43 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(43a)  eu-LISA следва да разработва и управлява всички компоненти за оперативна съвместимост по такъв начин, че да се гарантира бърз, безпрепятствен, ефикасен, контролиран достъп и пълна наличност на тези компоненти с време за отговор в съответствие с оперативните нужди на органите на държавите членки.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  eu-LISA следва да създаде автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните и общи показатели за качеството на данните. eu-LISA следва да отговаря за развиването на капацитет за централно наблюдение по отношение на качеството на данните и да представя редовни доклади за анализ на данните с цел подобряване на контрола върху изпълнението и прилагането на информационните системи на ЕС от държавите членки. Общите показатели за качество следва да включват минималните стандарти за качество за съхраняването на данни в информационните системи на ЕС или в компонентите за оперативна съвместимост. Целта на тези стандарти за качеството на данните следва да бъде информационните системи на ЕС и компонентите за оперативна съвместимост автоматично да идентифицират очевидно неточните или непоследователни вписвания на данни, така че държавата членка, от която изхождат данните, да може да ги провери и да извърши необходимите корекции.

(44)  eu-LISA следва да създаде автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните и общи показатели за качеството на данните. eu-LISA следва да изпраща на органа, въвеждащ данни, автоматични и незабавни предупреждения, ако не са изпълнени минималните стандарти за качество на данните. eu-LISA следва да отговаря за развиването на капацитет за централно наблюдение по отношение на качеството на данните и да представя редовни доклади за анализ на данните с цел подобряване на контрола върху изпълнението и прилагането на информационните системи на Съюза от държавите членки. Общите показатели за качество следва да включват минималните стандарти за качество за съхраняването на данни в информационните системи на Съюза или в компонентите за оперативна съвместимост. Целта на тези стандарти за качеството на данните следва да бъде информационните системи на Съюза и компонентите за оперативна съвместимост автоматично да идентифицират очевидно неточните или непоследователни вписвания на данни, така че държавата членка, от която изхождат данните, да може да ги провери и да извърши необходимите корекции.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Универсалният формат на съобщенията (UMF) следва да въведе стандарт за структуриран, трансграничен обмен на информация между информационните системи, органите и/или организациите в областта на правосъдието и вътрешните работи. UMF следва да определи обща терминология и логически структури за често обменяната информация с цел да улесни оперативната съвместимост чрез осигуряване на възможност за последователно и семантично еднакво създаване и четене на съдържанието на обмена.

(46)  Универсалният формат на съобщенията (UMF) следва да въведе стандарт за структуриран, трансграничен обмен на информация между информационните системи, органите и/или организациите в областта на правосъдието и вътрешните работи. UMF следва да определи обща терминология и логически структури за често обменяната информация с цел улесняване на оперативната съвместимост чрез осигуряване на възможност за последователно и семантично еднакво създаване и четене на съдържанието на обмена.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Следва да се създаде централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС), което да изготвя междусистемни статистически данни и аналитични доклади за целите на политиката, за оперативни цели и за целите, свързани с качеството на данните. eu-LISA следва да създаде, внедри и хоства ЦХДС в техническите си звена, съдържащи анонимни статистически данни от горепосочените системи, общото хранилище на данни за самоличност, детектора за множество самоличности и общата УБС. Данните, които се съдържат в ЦХДС, не следва да дават възможност за установяване на самоличността на лицата. eu-LISA следва да прави данните анонимни и да записва така анонимизираните данни в ЦХДС. Процесът по анонимизиране на данните следва да бъде автоматизиран и на персонала на eu-LISA не следва да се предоставя пряк достъп до каквито и да било лични данни, съхранявани в информационните системи на ЕС или в компонентите за оперативна съвместимост.

(47)  Следва да се създаде централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС), което да изготвя междусистемни статистически данни и аналитични доклади за целите на политиката, за оперативни цели и за целите, свързани с качеството на данните, в съответствие с целите на изходните системи и в съответствие с техните съответни правни основания. eu-LISA следва да създаде, внедри и хоства ЦХДС в техническите си звена, съдържащи анонимни статистически данни от горепосочените системи, ОХДС, ДМС и общата УБС. Данните, които се съдържат в ЦХДС, не следва да дават възможност за установяване на самоличността на лицата. eu-LISA следва незабавно да прави данните анонимни и да записва само така анонимизираните данни в ЦХДС. Процесът по анонимизиране на данните следва да бъде автоматизиран и на персонала на eu-LISA не следва да се предоставя пряк достъп до каквито и да било лични данни, съхранявани в информационните системи на Съюза или в компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  По отношение на обработването на лични данни от националните органи съгласно настоящия регламент, следва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679, освен ако обработката се извършва от оправомощените органи или от централните звена за достъп на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, в които случаи следва да се прилага Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Националните надзорни органи, създадени съгласно [Регламент (ЕС) 2016/679], следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение върху обработването на лични данни от компонентите за оперативна съвместимост.

(51)  Националните надзорни органи, създадени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или Директива (ЕС) 2016/680, следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение върху обработването на лични данни. 

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  „(...) В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.

(52)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 16 април 2018 г.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  Що се отнася до поверителността, за длъжностните лица и другите служители, наети и работещи по задачи във връзка с ШИС, следва да се прилагат съответните разпоредби от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

(53)  Що се отнася до поверителността, за длъжностните лица и другите служители, наети и работещи по задачи във връзка с данни, до които е осъществен достъп чрез някой от компонентите за оперативна съвместимост, следва да се прилагат съответните разпоредби от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  За да се даде възможност на компетентните органи и на органите на ЕС да се адаптират към новите изисквания относно използването на европейския портал за самоличност (ЕПТ), е необходимо да се предвиди преходен период. По подобен начин, за да се даде възможност за съгласувано и оптимално функциониране на детектора за множество самоличности, следва да се предвидят преходни мерки във връзка със започването на неговата работа.

(56)  За да се даде възможност на компетентните органи и на органите на Съюза да се адаптират към новите изисквания относно използването на ЕПТ, е необходимо да се предвиди преходен период, включващ, наред с другото, програми за обучение за крайните потребители, за да се гарантира, че новите инструменти действат с пълния си потенциал. По подобен начин, за да се даде възможност за съгласувано и оптимално функциониране на ДМС, следва да се предвидят преходни мерки във връзка със започването на неговата работа.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Разходите за разработването на компонентите за оперативна съвместимост, заложени в настоящата Многогодишна финансова рамка, са по-ниски от оставащата сума в бюджета, предвидена за „интелигентни граници“ в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета58. Съответно, съгласно член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014 с настоящия регламент следва да се преразпредели сумата, която понастоящем е определена за разработването на информационни системи, подпомагащи управлението на миграционните потоци през външните граници.

(57)  Оставащата сума в бюджета, предвидена в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета61 за разработването на информационни системи, подпомагащи управлението на миграционните потоци през външните граници, следва да се преразпредели към настоящия регламент съгласно член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014.

 

Освен това eu-LISA следва да се старае да поддържа разходите на минимално равнище и да идентифицира и прилага най-разходоефективните технически решения.

_________________

_________________

58 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

58 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Обосновка

Често очакваните разходи не отразяват действителните разходи. Това, което може да бъде казано със сигурност на този етап, е, че оставащата сума на разположение съгласно Регламент (ЕС) № 515/2014 следва да се преразпредели към настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(57a)  Би било целесъобразно по време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост Комисията да извършва оценка на необходимостта от допълнителна хармонизация на националните системи и инфраструктура на държавите членки по външните граници и да отправя препоръки. Посочените препоръки следва да включват също оценка на въздействието и оценка на разходите за бюджета на Съюза.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  С цел допълване на някои подробни технически аспекти на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с профилите на потребителите на европейския портал за търсене (ЕПТ) и съдържанието и формата на отговорите на ЕПТ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.59 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

(58)  С цел допълване на някои подробни технически аспекти на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. По-специално на Комисията следва да бъде делегирано правомощието във връзка с профилите на потребителите на европейския портал за търсене (ЕПТ), съдържанието и формата на отговорите на ЕПТ, процедурите за определяне на случаите, когато данните за самоличност могат са се считат за идентични или сходни, и правилата относно функционирането на ЦХДС, включително специални гаранции за обработването на лични данни и правила за сигурност, приложими за хранилището. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г59. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

_________________

_________________

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN.

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN.

Обосновка

Допълнителните елементи относно процедурите за данните за самоличност и във връзка с ЦХДС представляват допълване на някои несъществени елементи на настоящия регламент и като такива следва да бъдат предмет на делегиран акт.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема подробни правила относно: механизмите, процедурите и показателите за автоматизиран контрол на качеството на данните; разработването на стандарта UMF; процедурите за определяне на случаите на сходство на самоличностите; функционирането на централното хранилище за докладване и статистика; и процедурата за сътрудничество в случай на инциденти, свързани със сигурността. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета60.

(59)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема подробни правила относно: механизмите, процедурите и показателите за автоматизиран контрол на качеството на данните; разработването на стандарта UMF; и процедурата за сътрудничество в случай на инциденти, свързани със сигурността. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета60.

_________________

_________________

60 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

60 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Обосновка

Изменението се внася с цел съгласуваност с предходното изменение.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 68 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(68a)  Тъй като компонентите за оперативна съвместимост ще включват обработването на значителни количества чувствителни лични данни, е важно лицата, чиито данни се обработват чрез тези компоненти, да могат ефективно да упражняват своите права като субекти на данните, определени в Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕО) № 45/2001. В това отношение по същия начин както на органите на държавите членки е предоставен единен портал за извършване на търсения в информационните системи на Съюза и на субектите на данни следва да се предостави единна уебуслуга, чрез която могат да упражняват правата си на достъп и коригиране, заличаване, и ограничаване на личните им данни. eu.LISA следва да създаде такава уебуслуга и да я хоства в техническите си звена. Тъй като eu.LISA не отговаря за въвеждането на лични данни или за проверката на самоличността, всяко искане от субект на данни следва да се предава чрез уеб услугата на държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности, или на държавата членка, отговаряща за въвеждане на данните в изходната информационна система.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 68 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(68б)  Член 8, параграф 2 от Европейската конвенция за правата на човека гласи, че всяка намеса в правото на неприкосновеност на личния живот трябва да преследва легитимна цел и трябва да бъде както необходима, така и пропорционална, освен в случаите, предвидени в закона, когато такова действие е необходимо в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

Обосновка

Правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот са залегнали както в правото на ЕС (Общия регламент относно защитата на данните), така и в инструментите от най-висок ранг на ЕС в областта на правата на човека. Тъй като настоящото законодателство се занимава както с личните данни, така и с неприкосновеността на личния живот, е от съществено значение и двата вида инструменти да бъдат отразени в съображенията на закона.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 68 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(68в)  Един от основните принципи на защитата на личните данни е свеждане на данните до минимум, както се подчертава в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679, в съответствие с който обработването на лични данни трябва да бъде подходящо, свързано със и ограничено до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 

 

 

 

Обосновка

Правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот са залегнали както в правото на ЕС (Общия регламент относно защитата на данните), така и в инструментите от най-висок ранг на ЕС в областта на правата на човека. Тъй като настоящото законодателство се занимава както с личните данни, така и с неприкосновеността на личния живот, е от съществено значение и двата вида инструменти да бъдат отразени в съображенията на закона.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 68 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(68г)  Член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда, че личните данни трябва да бъдат събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Освен това по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели трябва да спазва принципа на ограничение на целите.

 

 

 

 

Обосновка

Правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот са залегнали както в правото на ЕС (Общия регламент относно защитата на данните), така и в инструментите от най-висок ранг на ЕС в областта на правата на човека. Тъй като настоящото законодателство се занимава както с личните данни, така и с неприкосновеността на личния живот, е от съществено значение и двата вида инструменти да бъдат отразени в съображенията на закона.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент, заедно с [Регламент 2018/xx относно оперативната съвместимост в областта на границите и визите], установява рамка с цел да се гарантира оперативната съвместимост между Системата за влизане/излизане (СВИ), Визовата информационна система (ВИС), [Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], Евродак, Шенгенската информационна система (ШИС) и [Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)], за да може тези системи и данни да се допълват взаимно.

1.  Настоящият регламент, заедно с [Регламент 2018/xx относно оперативната съвместимост в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията], установява рамка за осигуряване на оперативната съвместимост между Системата за влизане/излизане (СВИ), Визовата информационна система (ВИС), [Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)], Евродак, Шенгенската информационна система (ШИС) и [Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)].

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящият регламент установява също така разпоредби относно изискванията за качество на данните, относно универсален формат на съобщенията (UMF) и относно централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) и урежда отговорностите на държавите членки и на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) във връзка с проектирането и функционирането на компонентите за оперативна съвместимост.

3.  Настоящият регламент установява също така разпоредби относно изискванията за качество на данните, относно универсален формат на съобщенията (UMF) и относно централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) и урежда отговорностите на държавите членки и на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) във връзка с проектирането, разработването и функционирането на компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  С настоящия регламент също така се адаптират редът и условията за достъп на правоприлагащите органи на държавите членки и на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) до Системата за влизане/излизане (СВИ), Визовата информационна система (ВИС), [Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)] и Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления, които са от тяхната компетентност.

4.  С настоящия регламент също така се адаптират редът и условията за достъп на оправомощените органи на държавите членки и на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) до СВИ, ВИС, [ETIAS)] и Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  С настоящия регламент се установява също рамка за проверка на самоличността на граждани на трети държави и за установяване на самоличността на граждани на трети държави.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цели на оперативната съвместимост

Цели

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подобряване на управлението на външните граници;

а)  повишаване на ефективността и ефикасността на граничните проверки по външните граници;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  оказване на съдействие за предотвратяването на незаконната миграция и за борбата с нея;

б)  оказване на съдействие за предотвратяването и противодействието на незаконната миграция;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  допринасяне за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  да се спомага за установяването на самоличността на неизвестни лица, които не могат сами да се идентифицират, или на неидентифицирани тленни останки, в случаи на природни бедствия, произшествия или терористични нападения.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целите, свързани с осигуряването на оперативна съвместимост, се постигат чрез:

2.  Тези цели се постигат чрез:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантиране на правилното установяване на самоличността на лицата;

а)  улесняване на правилното установяване на самоличността на граждани от трети държави, регистрирани в информационните системи на Съюза;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  принос към борбата с използването на фалшива самоличност;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подобряване и хармонизиране на изискванията за качество на данните за съответните информационни системи на ЕС;

в)  подобряване на качеството на данните и хармонизиране на изискванията за качество на данните, съхранявани в информационните системи на Съюза при същевременно спазване на изискванията за обработване на данните на правните основания на отделните системи, стандартите и принципите за защита на данните;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  подобряване на съдебното сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улесняване на техническото и оперативното прилагане от страна на държавите членки на действащите и бъдещите информационни системи на ЕС;

г)  улесняване на техническото и оперативното прилагане от страна на държавите членки на действащите информационни системи на Съюза;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  въвеждане на по-строги условия за сигурност и защита на данните, които се прилагат за съответните информационни системи на ЕС, и опростяване и унифициране на тези условия;

д)  въвеждане на по-строги и опростени условия за сигурност и защита на данните, които се прилагат за съответните информационни системи на Съюза, и унифициране на тези условия, без да се засягат специалната защита и гаранциите, предоставени за някои категории данни;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  рационализиране на условията за достъп на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак;

е)  рационализиране и опростяване на условията за достъп на оправомощените органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак, като същевременно се гарантират необходимите и пропорционални условия за достъп на правоприлагащите органи;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящият регламент се прилага по отношение на лицата, чиито лични данни може да се обработват в информационните системи на ЕС, посочени в параграф 1, и в данните на Европол, посочени в параграф 2.

3.  Настоящият регламент се прилага по отношение на лицата, чиито лични данни може да се обработват в информационните системи на Съюза, посочени в параграф 1, и в данните на Европол, посочени в параграф 2, единствено за целите, определени в съответното правно основание за тези информационни системи.

Обосновка

Важно е отново да се заяви, че по отношение на приложното поле обработването на лични данни посредством оперативна съвместимост следва да служи само за постигане на целите на изходните системи.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „граничен орган“ означава граничен служител, назначен в съответствие с националното право да извършва гранични проверки;

(3)  „граничен орган“ означава граничен служител, назначен в съответствие с националното право да извършва гранични проверки съгласно определението в член 2, точка 11 от Регламент (ЕС) 2016/399;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „информационни системи на ЕС“ означава широкомащабните информационни системи, управлявани от eu-LISA;

(18)  „информационни системи на Съюза“ означава СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN], оперативно управлявани от eu-LISA;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „данни на Европол“ означава лични данни, предоставени на Европол за целта, посочена в член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794;

(19)  „данни на Европол“ означава лични данни, обработвани от Европол за целите, посочени в член 18, параграф 2, букви a), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/794;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „съвпадение“ означава наличието на съвпадение, установено при съпоставяне на две или повече срещания на лични данни, регистрирани или в процес на регистриране в дадена информационна система или база данни;

(21)  „съвпадение“ означава наличието на идентично или подобно съвпадение, в резултат на автоматично съпоставяне между лични данни, регистрирани или в процес на регистриране в дадена информационна система или база данни;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „съответствие“ означава потвърждението за едно или няколко съвпадения;

заличава се

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  „оправомощени органи“ означава оправомощените органи на държавата членка, посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 3, параграф 1 от Решение 2008/633/ПВР на Съвета, [член 43 от Регламента за ETIAS] и [член 6 от Регламента за Евродак];

(24)  „оправомощени органи“ означава оправомощените органи на държавата членка, определени в член 3, параграф 26 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 2, параграф 1, буква г) от Решение 2008/633/ПВР на Съвета, [член 3, параграф 21 от Регламента за ETIAS] и посочени в [член 6 от Регламента за Евродак];

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  „терористично престъпление“ означава престъпление по националното право, което съответства или е равностойно на едно от престъпленията, посочени в Директива (ЕС) 2017/541;

(25)  „терористично престъпление“ означава престъпление съгласно националното право, което съответства на някое от престъпленията, посочени в членове 3—14 от Директива (ЕС) 2017/541, или което е еквивалентно на някое от тези престъпления за държавите членки, които не са обвързани от посочената директива;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  „ШИС“ означава Шенгенската информационна система, уредена в [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки, Регламента за ШИС в областта на правоприлагането и Регламента за ШИС в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави];

(31)  „ШИС“ означава Шенгенската информационна система, уредена в [Регламента относно ШИС в областта на граничните проверки, Регламента относно ШИС в областта на правоприлагането и Регламента относно ШИС в областта на връщането на граждани на трети държави];

 

(Хоризонтално изменение, което се прилага за целия текст.)

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  „ЕПТ“ означава европейския портал за търсене, описан в член 6;

заличава се

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  „обща УБС“ означава общата услуга за биометрично съпоставяне, описана в член 15;

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  „ОХДС“ означава общото хранилище на данни за самоличност, описано в член 17;

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  „ДМС“ означава детекторът за множество самоличности, описан в член 25;

заличава се

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  „ЦХДС“ означава централното хранилище за докладване и статистика, описано в член 39.

заличава се

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Забрана за дискриминация

Недискриминация и основни права

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обработването на лични данни за целите на настоящия регламент не води до дискриминация на лицата по какъвто и да било признак, например на основание пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При него изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността. Особено внимание се обръща на децата, възрастните и хората с увреждания.

Обработването на лични данни за целите на настоящия регламент не води до дискриминация на лицата по какъвто и да било признак, например на основание пол, раса, вят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При него изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността, както и основните права, в т.ч. правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, възрастните и хората с увреждания, и нуждаещите се от международна закрила лица. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията извършва последваща оценка, имаща за цел да се оцени въздействието на оперативната съвместимост върху правото на недискриминация.

Обосновка

Понастоящем не е възможно да се установи, че принципът на недискриминация ще се прилага изцяло – особено по отношение на детектора за множество самоличности. Например, все още не е ясно дали предложението може да има отрицателно въздействие за жените в сравнение с мъжете поради факта, че е по-вероятно жените да променят своята фамилия.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се европейски портал за търсене (ЕПТ) с цел да се гарантира, че органите на държавите членки и на ЕС разполагат с бърз, безпрепятствен, ефикасен, системен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, от които се нуждаят за изпълнението на задачите си, в съответствие с предоставените им права на достъп, както и с цел да се спомогне за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС, [системата ECRIS-TCN] и данните на Европол.

1.  Създава се европейски портал за търсене (ЕПТ) с цел да се улесни контролираният достъп на органите на държавите членки и на агенциите на Съюза до информационните системи на Съюза, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол за изпълнението на задачите си и в съответствие с предоставените им права на достъп до и с целите и задачите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС, [ECRIS-TCN], както и в съответствие с Регламент )ЕС) 2016/679, като изцяло се спазват принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  защитен канал за комуникация между ЕПТ, държавите членки и органите на ЕС, които имат право да използват ЕПТ в съответствие с правото на Съюза;

б)  защитен канал за комуникация между ЕПТ, държавите членки и агенциите на Съюза, които имат право да използват ЕПТ;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  централен резервен ЕПТ на Съюза с капацитет да осигури всички функции на главния ЕПТ и подобно ниво на ефективност като неговата в случай на неизправност на същия.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA разработва ЕПТ и осигурява неговото техническо управление.

3.  eu-LISA разработва ЕПТ и осигурява неговото техническо управление. Тя обаче няма достъп до личните данни, обработвани чрез ЕПТ.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЕПТ може да се ползва само от органите на държавите членки и на ЕС, които разполагат с достъп до СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, [системата ECRIS-TCN], ОХДС, детектора за множество самоличности, както и до данните на Европол и базите данни на Интерпол, в съответствие с правото на Съюза или националното право, регламентиращо този достъп.

1.  ЕПТ може да се ползва само от органите на държавите членки и агенциите на Съюза, които разполагат с достъп до СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак и [ECRIS-TCN] в съответствие с правните инструменти, уреждащи тези информационни системи на Съюза, до ОХДС и детектора за множество самоличности в съответствие с настоящия регламент, както и до данните на Европол в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и до базите данни на Интерпол, в съответствие с правото на Съюза или националното право, регламентиращо този достъп.

 

Тези органи на държавите членки и агенциите на Съюза могат да използват ЕПТ и предоставяните от него данни само за целите и задачите, установени в правните инструменти, уреждащи информационните системи на Съюза, и в настоящия регламент.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органите по параграф 1 използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в централните системи на Евродак и [системата ECRIS-TCN] в съответствие с правата на достъп на тези органи съгласно правото на Съюза и националното право. Те използват ЕПТ и за търсене в ОХДС, в съответствие с предоставените им права на достъп съгласно настоящия регламент, за целите, посочени в членове 20, 21 и 22.

2.  Органите по параграф 1 използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в централните системи на Евродак и [системата ECRIS-TCN] в съответствие с правата на достъп на тези органи съгласно правните инструменти, уреждащи информационните системи на Съюза и съгласно националното право. Те използват ЕПТ и за търсене в ОХДС, в съответствие с предоставените им права на достъп съгласно настоящия регламент, за целите, посочени в членове 20, 21 и 22.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органите на ЕС използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в централната ШИС.

4.  В случаите, когато това е предвидено в правото на Съюза, агенциите на Съюза, посочени в параграф 1 използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в централната ШИС.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Органите по параграф 1 могат да използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в данните на Европол в съответствие с правата на достъп на тези органи съгласно правото на Съюза и националното право.

5.  В случаите, когато това е предвидено в законодателството на Съюза или в националното законодателство, органите по параграф 1 могат да използват ЕПТ за търсене на данни за лица или документи за пътуване на лица в данните на Европол в съответствие с правата на достъп на тези органи съгласно правото на Съюза и националното право.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  целта на търсенето;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информационните системи на ЕС, данните на Европол и базите данни на Интерпол, в които ще се правят и могат да се правят справки и които ще дават отговор на потребителя; както и за

б)  информационните системи на Съюза, данните на Европол, базите данни на Интерпол и данните в тези системи, в които може да се извършва търсене и които ще дават отговор на потребителя; потребител, който е поискал данни въз основа на член 22, получава съобщение за наличието или отсъствието на съответствие, ако потребителят има разрешение да иска от централната точка за достъп получаване на данните от конкретната информационна система на Съюза, показала наличие на съответствие, в съответствие с правния инструмент, уреждащ тази система;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 63, за да определи техническите параметри на посочените в параграф 1 профили за потребителите на ЕПТ, упоменати в член 7, параграф 1, в съответствие с техните права за достъп.

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 63, за да определи техническите параметри на посочените в параграф 1 профили за потребителите на ЕПТ, упоменати в член 7, параграф 1, в съответствие с техните права за достъп, както са установени в правните инструменти, уреждащи информационните системи на Съюза, и в националното право, когато е приложимо.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Посочените в параграф 1 профили редовно, поне веднъж годишно, се преразглеждат и ако е необходимо, се актуализират.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Потребителите на ЕПТ започват търсене чрез въвеждане на данни в ЕПТ в съответствие със своя потребителски профил и права за достъп. При започване на търсене ЕПТ използва въведените от потребителя данни за извършване на едновременно търсене в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, [системата ECRIS-TCN] и ОХДС, както и в данните на Европол и базите данни на Интерпол.

1.  Потребителите на ЕПТ започват търсене чрез въвеждане на данни в ЕПТ в съответствие със своя потребителски профил за ЕПТ, създаден в съответствие с член 8, и своите права за достъп. При започване на търсене ЕПТ използва въведените от потребителя данни за извършване на едновременно търсене в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, [ECRIS-TCN] и ОХДС, както и в данните на Европол и базите данни на Интерпол.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, [системата ECRIS-TCN], ОХДС и детекторът за множество самоличности, както и данните на Европол и базите данни на Интерпол, предоставят съдържащите се в тях данни, намерени в резултат от търсенето чрез ЕПТ.

4.  СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, [ECRIS-TCN], ОХДС и детекторът за множество самоличности, както и данните на Европол и базите данни на Интерпол, предоставят съдържащите се в тях данни, намерени в резултат на търсенето чрез ЕПТ. ЕПТ предоставя на потребителя отговори в момента, в който постъпят на разположение данни от една от системите. Отговорът, който ЕПТ предоставя на потребителя, е един-единствен и съдържа всички данни, до които потребителят има достъп в съответствие с правните инструменти, уреждащи информационните системи на Съюза и съгласно националното право. Без да се засяга член 20, в предоставения от ЕПТ отговор се посочва информационната система или базата данни на Съюза, към която принадлежат данните. ЕПТ не предоставя информация относно данните в информационните системи, до които съгласно правото на Съюза потребителят няма достъп.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При търсене в базите данни на Интерпол дизайнът на ЕПТ гарантира, че данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол.

5.  При търсене в базите данни на Интерпол дизайнът на ЕПТ гарантира, че не се разкрива информация пред собственика на сигнала на Интерпол. ЕПТ е проектиран по начин, който да гарантира също така, че търсенето в TDAWN на Интерпол не се извършва систематично, а в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На потребителя на ЕПТ се предоставя един-единствен отговор, който съдържа всички данни, до които потребителят има достъп съгласно правото на Съюза. При нужда, в предоставения от ЕПТ отговор се посочва от коя информационна система или база данни са данните.

заличава се

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат [член 39 от Регламента за Евродак], [членове 12 и 18 от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], [член 29 от Регламента за ECRIS-TCN] и член 40 от Регламент (ЕС) 2016/794, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ЕПТ. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

Без да се засягат [член 39 от Регламента за Евродак], [членове 12 и 18 от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], [член 29 от Регламента за ECRIS-TCN] и член 40 от Регламент (ЕС) 2016/794, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ЕПТ. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  органа на държавата членка и конкретния потребител на ЕПТ, включително за използвания профил в ЕПТ, упоменат в член 8;

а)  органът на държавата членка или агенцията на Съюза, които са започнали търсенето;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  информационните системи на ЕС и данните на Европол, в които е било извършено търсенето;

в)  информационните системи на Съюза и базите данни на Европол и Интерпол, в които е било извършено търсенето;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  профил в ЕПТ;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в съответствие с националните разпоредби или с Регламент (ЕС) 45/2001, ако е приложим — идентификационния знак на лицето, извършило търсенето.

заличава се

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки и агенциите на Съюза поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на дадено търсене и на законността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 42. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават една година след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

2.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на дадено търсене и на законността на обработването на данните, за самонаблюдение както и за гарантиране на правилното функциониране и неприкосновеността и сигурността на данните съгласно член 42. За тази цел, когато е необходимо, на администраторите на лични данни, определени съгласно член 40, на националните надзорни органи, посочени в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, и на Европейския надзорен орган по защита на данните се предоставя достъп до тези регистрационни файлове. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават две години след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  в случаите, в които е технически невъзможно да се използва ЕПТ поради неизправност, eu-LISA преминава към резервен ЕПТ.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато поради неизправност на ЕПТ е технически невъзможно ЕПТ да се използва за търсене в една или няколко от посочените в член 9, параграф 1 информационни системи на ЕС или в ОХДС, потребителите на ЕПТ получават уведомление от eu-LISA.

1.  Когато все още е технически невъзможно да се използва ЕПТ за търсене в една или няколко информационни системи на Съюза или в ОХДС, поради неизправност на ЕПТ или поради неизправност на информационните системи на Съюза, в които е извършено търсене, потребителите на ЕПТ получават незабавно уведомление от eu-LISA.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато поради неизправност на националната инфраструктура на държава членка е технически невъзможно ЕПТ да се използва за търсене в една или няколко от посочените в член 9, параграф 1 информационни системи на ЕС или в ОХДС, компетентният орган на въпросната държава членка уведомява eu-LISA и Комисията.

2.  Когато поради неизправност на националната инфраструктура на държава членка е технически невъзможно ЕПТ да се използва за търсене в една или няколко от информационните системи на Съюза или в ОХДС, компетентният орган на въпросната държава членка информира незабавно всички свои потребители и уведомява eu-LISA и Комисията.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В двата посочени сценария и до отстраняване на техническата неизправност задължението по член 7, параграфи 2 и 4 не се прилага и държавите членки могат да имат пряк достъп до информационните системи, посочени в член 9, параграф 1, или до ОХДС, като използват съответните национални единни интерфейси или националните комуникационни инфраструктури.

3.  В двата сценария, посочени в параграфи 1 и 2 на настоящия член, и до отстраняване на техническата неизправност задължението по член 7, параграфи 2 и 4 не се прилага и държавите членки имат пряк достъп до информационните системи на Съюза или до ОХДС, в случаите, за които са задължени да процедират по този начин в съответствие с правото на Съюза или националното право, като използват съответните национални единни интерфейси или националните комуникационни инфраструктури.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Когато поради неизправност на инфраструктурата на агенция на Съюза е технически невъзможно ЕПТ да се използва за търсене в една или няколко информационни системи на Съюза или в ОХДС, тази агенция уведомява eu-LISA и Комисията.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се обща услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), съхраняваща биометрични образци и даваща възможност за търсене чрез биометрични данни в няколко информационни системи на ЕС, с цел тя да подпомага ОХДС и детектора за множество самоличности и да спомага за постигането на целите на СВИ, ВИС, Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN].

1.  Създава се обща услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), съхраняваща биометрични образци и даваща възможност за търсене чрез биометрични данни в информационни системи на Съюза, съдържащи биометрични данни с цел тя да подпомага ОХДС и детектора за множество самоличности и да спомага за постигането на целите на СВИ, ВИС, Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN]. В съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност общата УДС не съхранява ДНК данни или данни от отпечатъци от дланите.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  централна инфраструктура, включваща търсачка и мястото за съхранение на данните, посочено в член 13;

а)  централна инфраструктура, която замества автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация на съответно СВИ, ВИС, ШИС, Евродак и [ECRIS-TCN], доколкото това позволява да се търсят биометрични данни съгласно определението в член 4, параграф 12;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  сигурна комуникационна инфраструктура между общата УБС, централната ШИС и ОХДС.

б)  сигурна комуникационна инфраструктура между общата УБС, централната ШИС, ОХДС и информационните системи на Съюза.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA разработва общата УБС и осигурява нейното техническо управление.

3.  eu-LISA разработва общата УБС и осигурява нейното техническо управление. Тя обаче няма достъп до личните данни, обработвани чрез общата УБС.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данни, съхранявани в общата услуга за биометрично съпоставяне

Съхраняване на биометрични образци в общата услуга за биометрично съпоставяне

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата УБС съхранява биометричните образци, които получава от следните биометрични данни:

1.  Общата УБС съхранява биометричните образци, логично разделени в съответствие с информационната система, от която произхождат данните, които получава от следните биометрични данни:

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  данните, посочени в член 20, параграф 3, букви ц) и ч) от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането;

г)  данните, посочени в член 20, параграф 3, букви ц) и ш) от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  [данните, посочени в член 13, буква а) от Регламента за Евродак;]

е)  [данните, посочени в член 12,букви а) и б), член 13, параграф 2, букви а) и б) и член 14, параграф 2, букви а) и б) от Регламента за Евродак;]

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Съхранението на данните по параграф 1 отговаря на стандартите за качество, посочени в член 37, параграф 2.

4.  Съхранението на данните по параграф 1 от настоящия член отговаря на стандартите за качество, посочени в член 37.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в член 13 данни се съхраняват в общата УБС за времето, за което съответстващите им биометрични данни се съхраняват в ОХДС или ШИС.

Посочените в член 13 данни се съхраняват в общата УБС за времето, за което съответстващите им биометрични данни се съхраняват в ОХДС в съответствие с членове 18 и 19 или в ШИС, след което автоматично се заличават.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в член 13 данни се съхраняват в общата УБС за времето, за което съответстващите им биометрични данни се съхраняват в ОХДС или ШИС.

Посочените в член 13 данни се съхраняват в общата УБС за времето, за което съответстващите им биометрични данни се съхраняват в ОХДС в съответствие с член 19, в ШИС или като данни на Европол.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат [член 39 от Регламента за Евродак], [членове 12 и 18 от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането] и [член 29 от Регламента за ECRIS-TCN], eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в общата УБС. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

1.  Без да се засягат [член 39 от Регламента за Евродак], [членове 12 и 18 от Регламента за ШИС в областта на правоприлагането] и [член 29 от Регламента за ECRIS-TCN], eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в общата УБС. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  органът на държавата членка или агенцията на Съюза, които са започнали търсенето;

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  резултатите от търсенето и датата и часа на резултата;

е)  резултатите от търсенето и датата и часа на резултата, както и информационната система на Съюза, от която са получени данните;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  в съответствие с националните разпоредби или с Регламент (ЕС) 45/2001, ако е приложим — идентификационния знак на лицето, извършило търсенето.

заличава се

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  специфичната цел на запитването и ако е приложимо, номера на делото, съгласно член 14.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки и агенциите на Съюза поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на дадено търсене и на законността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 42. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават една година след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. Регистрационните файлове, посочени в параграф 1, буква а), се заличават, след като данните бъдат заличени.

2.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните и наблюдение на въздействието върху основните права, включително за проверка на допустимостта на дадено търсене и на законността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 42. За тази цел, когато е необходимо, на администраторите на лични данни, определени съгласно член 40, на националните надзорни органи, посочени в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, и на Европейския надзорен орган по защита на данните се предоставя достъп до тези регистрационни файлове. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават две години след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. Регистрационните файлове, посочени в параграф 1, буква а), се заличават, след като данните бъдат заличени.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС), в което се създава лично досие за всяко лице, регистрирано в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак или [системата ECRIS-TCN], съдържащо данните, посочени в член 18, като целта на ОХДС е да улеснява и спомага за правилното установяване на самоличността на лицата, регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [системата ECRIS-TCN], да подпомага функционирането на детектора за множество самоличности и да улеснява и рационализира достъпа на правоприлагащите органи до информационни системи на равнище ЕС, които са извън областта на правоприлагането, когато това е необходимо за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тежки престъпления.

1.  Създава се общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС), което създава лично досие за всяко лице, регистрирано в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак или [ECRIS-TCN], съдържащо данните, посочени в член 18, като целта на ОХДС е да улеснява и спомага за правилното установяване на самоличността на лицата, регистрирани в СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак и [ECRIS-TCN], да подпомага функционирането на детектора за множество самоличности и да улеснява и рационализира достъпа на оправомощените органи до информационни системи на равнището на Съюза, които са извън областта на правоприлагането, когато това е необходимо за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тежки престъпления при пълно зачитане на принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  сигурен канал за комуникация между ОХДС, държавите членки и органите на ЕС, които имат право да използват европейския портал за търсене (ЕПТ) в съответствие с правото на Съюза;

б)  сигурен канал за комуникация между ОХДС, държавите членки и агенциите на Съюза, които имат право да използват ОХДС в съответствие с правото на Съюза и с националното право

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  централно резервно ОХДС на Съюза с капацитет да осигурява всички функции на главното ОХДС и подобно ниво на ефективност като неговото в случай на неизправност на същото. ОХДС и резервното ОХДС могат да функционират едновременно. ЕПТ и резервният ЕПТ са разположени в техническите уебсайтове на eu-LISA.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Ако е технически невъзможно да се извърши търсене в ОХДС за целите на установяване на самоличността на лице съгласно член 20 за установяването на множество самоличности съгласно член 21 или за целите на правоприлагането съгласно член 2 поради неизправност на ОХДС, потребителите на ОХДС незабавно се уведомяват от eu-LISA.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  – (не се прилага)

заличава се

 

(Хоризонтално изменение, което се прилага за целия текст.)

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  [данните, посочени в член 5, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 2, и следните данни, посочени в член 5, параграф 1, буква а) от Регламента за ECRIS–TCN: фамилно име; собствено(и) име(имена); пол; дата на раждане; място и държава на раждане; гражданство на една или повече държави; род и ако е приложимо предишни имена, псевдоними и/или други използвани имена].

д)  [данните, посочени в член 5, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 2, и следните данни, посочени в член 5, параграф 1, буква а) от Регламента за ECRIS–TCN: фамилно име; собствено(и) име(имена); пол; дата на раждане; място и държава на раждане; гражданство на една или повече държави; социален пол и ако е приложимо предишни имена, псевдоними и/или други използвани имена], както и информация относно документи за пътуване.]

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За всеки набор от данни, посочени в параграф 1, ОХДС добавя препратка към информационните системи, към които принадлежат данните.

2.  За всеки набор от данни, посочени в параграф 1, ОХДС добавя препратка към информационните системи, към които принадлежат данните. Служителят, който осъществява достъп до ОХДС, вижда само данните, съдържащи се в индивидуалното досие, съхранявано в ОХДС, които произхождат от информационните системи, до които служителят има право на достъп.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При добавянето, изменянето или заличаването на данни в Евродак или [в системата ECRIS-TCN], в данните по член 18, съхранявани в личното досие в ОХДС, се извършва съответстващо автоматично добавяне, изменяне или заличаване.

1.  Без да се допуска дублиране на данни от съответните информационни системи на Съюза, при добавянето, изменянето или заличаването на данни в Евродак или [ECRIS-TCN], в данните по член 18, съхранявани в личното досие в ОХДС, едновременно се извършва съответстващо автоматично добавяне, изменяне или заличаване.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1  Когато полицейски орган на държава членка не е в състояние да установи самоличността на дадено лице поради липсата на документ за пътуване или друг надежден документ, доказващ самоличността на това лице, или когато са налице съмнения относно данните за самоличност, предоставени от това лице или относно автентичността на документа за пътуване или относно самоличността на неговия притежател, или когато лицето не е в състояние или отказва да сътрудничи, органът може да извърши търсене в ОХДС в съответствие с параграфи 1 и 2. Такова търсене не се позволява за непълнолетни лица под 12-годишна възраст, освен ако това не е във висш интерес на детето.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато по силата на национални законодателни мерки, отговарящи на посоченото в параграф 2, полицейски орган на държава членка разполага с правомощията за това, той може да извършва търсене в ОХДС единствено с цел установяване на самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността.

Когато възникне ситуацията, посочена в параграф -1, при проверка за установяване на самоличността в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в националното право и полицейски орган на държава членка разполага с правомощията за това по силата на национални законодателни мерки, посочени в параграф 2, този орган може, в присъствието на това лице и единствено с цел установяване на самоличността на това лице, да извършва търсене в ОХДС, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато търсенето покаже, че в ОХДС се съхраняват данни за това лице, органът на държавата членка получава достъп за извършване на справка в данните, посочени в член 18, параграф 1.

Когато търсенето покаже, че в ОХДС се съхраняват данни за това лице, полицейският орган на държавата членка получава достъп за извършване на справка в данните, посочени в член 18, параграф 1. Консултацията не разкрива информационната система на Съюза, към която принадлежат данните.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато биометричните данни на лицето не могат да бъдат използвани или търсенето по тези данни е неуспешно, търсенето се извършва чрез използване на данните за самоличност на лицето в комбинация с данните, съдържащи се в документа за пътуване, или чрез използване на данните за самоличност, предоставени от това лице.

заличава се

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато полицейски орган на държава членка е оправомощен по силата на национални законодателни мерки, посочени в параграф 2, той може в случай на бедствие или инцидент и единствено за целите на установяването на самоличността на неизвестни лица, които не са в състояние да се идентифицират или на неидентифицирани тленни останки, да извърши търсене в ОХДС с биометричните данни на тези лица.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки, които желаят да се възползват от възможността, предвидена в настоящия член, приемат национални законодателни мерки. В тези законодателни мерки се посочват конкретните цели на проверките за установяване на самоличността в рамките на целите, посочени в член 2, параграф 1, букви б) и в). В тях се посочват компетентните полицейски органи и се определят процедурите, условията и критериите за извършване на такива проверки.

2.  Държавите членки, които желаят да се възползват от възможността, предвидена в настоящия член, приемат национални законодателни мерки. В тези законодателни мерки се посочват конкретните цели на установяването на самоличността в рамките на целите, посочени в член 2, параграф 2, буква б), и се определят процедурите, условията и критериите за посоченото установяване на самоличност. Те определят компетентните полицейски органи. Държавите членки, които използват тази възможност, трябва да предадат текста на своите национални законодателни мерки на Комисията. Достъп до ОХДС за установяване на самоличността на гражданин на трета държава с цел гарантиране на високо ниво на сигурност се разрешава единствено ако съществува достъп за същата цел до сходни национални бази данни и при еквивалентни условия.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления по конкретен случай и с оглед получаване на информация за това дали в СВИ, ВИС и [ETIAS] има данни за дадено лице, оправомощените органи на държавите членки и Европол могат да правят справки в ОХДС.

1.  Когато има основания да се счита, че справката в информационните системи на Съюза значително ще допринесе за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, по-специално когато има основателно предположение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично престъпления или друго тежко престъпление спада към категорията на гражданите на трети държави, чиито данни се съхраняват в [СВИ], ВИС, [ETIAS] или Евродак, и ако е извършено предварително търсене в национални бази данни, както и ако е стартирано търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на други държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, оправомощените органи на държавите членки и Европол може да използват ОХДС с оглед получаване на информация за това дали в СВИ, ВИС и [ETIAS] има данни за дадено лице

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Отговорът, в който се посочва, че данните за това лице се намират в някоя от информационните системи на Съюза, посочени в параграф 1, могат да се използват единствено за целите на подаване на искане за достъп при условията и по реда на процедурите, предвидени в съответните законодателни инструменти, уреждащи този достъп.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Оправомощените органи на държавата членка и Европол, които намерят съответствие, се обръщат към националните надзорни органи, които проверяват дали условията за достъп до ОХДС са спазени. В случай че при последващата независима проверка се установи, че справката с ОХДС не е била основателна, правоприлагащият орган заличава всички данни, произхождащи от ОХДС.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните по член 18, параграфи 1 и 2 се заличават от ОХДС в съответствие с разпоредбите относно запазването на данни, предвидени съответно в [Регламента за Евродак] и [Регламента за ECRIS-TCN].

Данните по член 18, параграфи 1 и 2 се заличават автоматично от ОХДС в съответствие с разпоредбите относно запазването на данни, предвидени съответно в [Регламента за Евродак] и [Регламента за ECRIS-TCN].

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Личното досие се съхранява в ОХДС за периода, в който съответстващите данни се съхраняват в поне една от информационните системи, чиито данни се съдържат в ОХДС. Създаването на връзка не засяга срока на запазване на всеки компонент от свързаните данни.

2.  Личното досие се съхранява в ОХДС за периода, в който съответстващите данни се съхраняват в поне една от информационните системи на Съюза, чиито данни се съдържат в ОХДС. Създаването на връзка не засяга срока на запазване на всеки компонент от свързаните данни. След като всички данни, за които е създадена връзка, бъдат заличени, връзката също се заличава автоматично.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 20, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

2.  По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 20, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  органът на държавата членка, който е започнал търсенето;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  резултатите от търсенето;

г)  резултатите от търсенето и информационната система на Съюза, от която са получени данните.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в съответствие с националните разпоредби или с Регламент (ЕС) 2016/794, или с Регламент (ЕС) 45/2001, ако е приложим — идентификационния знак на лицето, извършило търсенето.

заличава се

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 21, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

3.  По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 21, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  органът на държавата членка, който е започнал търсенето;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ако е релевантно — данните, използвани за извършване на търсенето;

в)  данните, използвани за извършване на търсенето;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  ако е релевантно — резултатите от търсенето;

г)  резултатите от търсенето и информационната система на Съюза, от която са получени данните.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  в съответствие с националните разпоредби или с Регламент (ЕС) 2016/794, или с Регламент (ЕС) 45/2001, ако е приложим — идентификационния знак на лицето, извършило търсенето.

заличава се

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 22, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

По отношение на достъпа до ОХДС по реда на член 22, eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ОХДС. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  референтния номер на националното досие;

а)  целта на достъпа и посочване на националното разследване или дело;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  вида на данните, използвани за извършване на търсенето;

в)  данните, използвани за извършване на търсенето или, в случай на търсене, извършвано с биометрични данни, вида на данните, използвани за извършване на търсенето;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  резултатите от търсенето;

г)  резултатите от търсенето и информационната система на Съюза, от която са получени данните.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  в съответствие с националните разпоредби или с Регламент (ЕС) 2016/794, или с Регламент (ЕС) 45/2001, ако е приложим — идентификационния знак на служителя, извършил търсенето, както и на служителя, разпоредил търсенето.

заличава се

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният надзорен орган, създаден съгласно член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 41 от Директива 2016/680, проверява редовно регистрационните файлове за този достъп през интервали, не по-дълги от шест месеца, за да провери дали са изпълнени процедурите и условията, предвидени в член 22, параграфи 1 — 3.

Компетентният надзорен орган, създаден съгласно член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 41 от Директива 2016/680, проверява редовно регистрационните файлове за този достъп през интервали, не по-дълги от шест месеца, за да провери дали са изпълнени процедурите и условията, предвидени в член 22, параграфи 1 — 3. eu-LISA предоставя на разположение на надзорните органи практическо средство за улесняване и автоматизиране на проверката на регистрационните файлове, доколкото това е възможно.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Агенциите на Съюза съхраняват регистрационните файлове на търсенията, извършени от служителите, надлежно упълномощени да използват ОХДС съгласно член 22.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Регистрационните файлове по параграфи 1 и 5 могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на искането и законността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 42. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават една година след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

6.  Регистрационните файлове по параграфи 1, 5 и 5а могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на искането и законността на обработването на данните, за самонаблюдение, както и за гарантиране на правилното функциониране и на целостта и сигурността на данните съгласно член 42. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават две години след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  eu-LISA поддържа регистрационните файлове, свързани с историята на данните, съхранявани в личното досие, за целите, определени в параграф 6. Регистрационните файлове, свързани с историята на съхраняваните данни, се заличават, след като данните бъдат заличени.

7.  eu-LISA поддържа регистрационните файлове, свързани с историята на данните, съхранявани в личното досие, за целите, определени в параграф 6. Регистрационните файлове, свързани с историята на съхраняваните данни, се заличават автоматично, след като данните бъдат заличени.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  Компетентните национални органи, натоварени с проверка на законосъобразността на достъпа, които следят за законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдението и осигуряването на правилното функциониране и на целостта и сигурността на данните, имат – в рамките на правомощията си и при поискване от тяхна страна – достъп до регистрационните файлове за целите на изпълнението на своите задължения.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  За целите на самонаблюдението и гарантирането на правилното функциониране на ОХДС и целостта и сигурността на данните, eu-LISA има достъп до регистрационните файлове в рамките на правомощията си.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в.  Европейският надзорен орган по защитата на данните има – в рамките на правомощията си и при поискване от негова страна – достъп до тези регистрационни файлове за целите на изпълнението на своите задачи.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед оказване на подкрепа за функционирането на ОХДС и за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN] се създава детектор за множество самоличности (ДМС), който създава и съхранява връзки между данните в информационните системи на ЕС, включени в ОХДС и в ШИС, и вследствие на това открива множество самоличности, като предназначението му е да улеснява както проверките за установяване на самоличност, така и борбата с използването на фалшива самоличност.

1.  С оглед оказване на подкрепа за функционирането на ОХДС и за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN] се създава детектор за множество самоличности (ДМС), който създава и съхранява връзки между данните в информационните системи на Съюза, включени в ОХДС и в ШИС, и вследствие на това открива множество самоличности, като предназначението му е да улеснява както проверките за установяване на самоличност, така и борбата с използването на фалшива самоличност, при пълно зачитане на принципите на необходимост и пропорционалност.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA разработва ДМС и осигурява неговото техническо управление.

3.  eu-LISA разработва ДМС и осигурява неговото техническо управление. Тя няма достъп до лични данни, обработвани чрез ДМС.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Eu-LISA и компетентните органи на държавите членки използват подходящи процедури за профилиране, прилагат технически и организационни мерки, подходящи да се гарантира по-специално, че факторите, водещи до неточности в личните данни, се коригират, и че рискът от грешки се свежда до минимум, гарантират сигурността на личните данни по начин, при който се вземат предвид потенциалните свързани рискове за интересите и правата на субекта на данните и с който се възпрепятстват дискриминационните ефекти за физическите лица въз основа на социален, расов или етнически произход, политическо мнение, религия или убеждения, членство в професионални съюзи, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация, или който води до мерки с такъв ефект.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  бюрото SIRENE на държавата членка, създаващо [сигнал съгласно Регламента за ШИС в областта на правоприлагането или Регламента за ШИС в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави];

д)  бюрото SIRENE на държавата членка, създаваща или актуализираща [сигнал от ШИС в съответствие с Регламента за ШИС в областта на правоприлагането или с Регламента за ШИС в областта на връщането на граждани на трети държави];

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато данните, съдържащи се в информационна система, посочена в параграф 1, съдържат биометрични данни, общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и централната ШИС използват общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), за да извършат търсенето, насочено към откриване на множество самоличности. Общата УБС сравнява биометричните образци, получени от всякакви нови биометрични данни, с биометричните образци, които вече се съдържат в общата УБС, с цел проверка дали данните, които принадлежат на един и същ гражданин на трета държава, вече се съхраняват в ОХДС или в централната ШИС.

2.  Когато данните, съдържащи се в информационна система, посочена в параграф 1, съдържат биометрични данни, общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и централната ШИС използват общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), за да извършат търсенето, насочено към откриване на множество самоличности. Общата УБС сравнява биометричните образци, получени от всякакви нови биометрични данни, с биометричните образци, които вече се съдържат в общата УБС, с цел проверка дали данните, които принадлежат на едно и също лице, вече се съхраняват в ОХДС или в централната ШИС.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  [фамилно име; собствено име или имена; дата на раждане, място на раждане, гражданство на една или повече държави и пол, както е посочено в член 5, параграф 1, буква а) от Регламента относно ECRIS-TCN.]

з)  [фамилно име; собствено име или имена; предишно име или имена; псевдоними и/или други използвани имена; дата на раждане, място на раждане, гражданство на една или повече държави и пол, както е посочено в член 5, параграф 1, буква а) от Регламента относно ECRIS-TCN.]

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Проверка за наличие на множество самоличности се извършва само с цел сравнение на налични данни в дадена информационна система с налични данни в други информационни системи.

4.  Проверка за наличие на множество самоличности се извършва само с цел сравнение на налични данни в дадена информационна система на Съюза с налични данни в други информационни системи на Съюза.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията установява в актове за изпълнение процедурите за определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за идентични или сходни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

5.  Комисията установява в делегирани актове процедурите за определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за идентични или сходни. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 63. Тези актове се изготвят по начин, с който се гарантира защитата от дискриминация на лицата с множество законни самоличности.

Обосновка

В това отношение е по-вероятно да бъдат дискриминирани жените поради факта, че е по-вероятно да имат различни законни самоличности (поради смяна на фамилното име при сключване на брак)

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията определя посредством актове за изпълнение техническите правила за свързване на данни от различни информационни системи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

В сътрудничество с eu-LISA, Комисията определя посредством актове за изпълнение техническите правила за свързване на данни от различни информационни системи на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  бюрото SIRENE на съответната държавата членка, когато става въпрос за съответствия, намерени при създаване на сигнал в ШИС съгласно [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането и Регламента за ШИС в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави];

д)  бюрото SIRENE на съответната държавата членка, когато става въпрос за съответствия, намерени при създаване или актуализиране на сигнал в ШИС съгласно [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането и Регламента за ШИС в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави];

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  сигнал за неизвестни издирвани лица, с цел установяване на самоличността в съответствие с националното законодателство и търсене чрез биометрични данни, по член 40 от [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането].

заличава се

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато бюрото SIRENE носи отговорност за ръчната проверка на различни самоличности, но не е участвало в добавянето на новите данни за самоличност, които са довели до създаването на жълта връзка, съответният орган, добавил новите данни за самоличност, незабавно информира бюрото. Бюрото SIRENE извършва ръчната проверка на различни самоличности във възможно най-кратък срок.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга параграф 4, органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, има достъп до релевантните данни, които се съдържат в съответното досие за потвърждение на самоличността, и до свързаните данни за самоличност, съдържащи се в общото хранилище на данни за самоличност и доколкото е релевантно в ШИС, и извършва преценка на различните самоличности, актуализира връзката в съответствие с членове 31, 32 и 33 и я добавя незабавно към досието за потвърждение на самоличността.

3.  Без да се засяга параграф 4, органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, има достъп до релевантните данни, които се съдържат в съответното досие за потвърждение на самоличността, и до свързаните данни за самоличност, съдържащи се в общото хранилище на данни за самоличност и доколкото е релевантно в ШИС, и извършва преценка на различните самоличности, актуализира връзката в съответствие с членове 31, 32 и 33 и я добавя незабавно към досието за потвърждение на самоличността, но при всички случаи не по-късно от 24 часа.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато органът, отговарящ за проверката на различни самоличности в досието за потвърждение на самоличността, е граничният орган, създаващ или актуализиращ лично досие в СВИ в съответствие с член 14 от Регламента за СВИ, и когато е получена жълта връзка, граничният орган извършва допълнителни проверки като част от проверка на втора линия. По време на тази проверка на втора линия граничните органи имат достъп до релевантните данни, съдържащи се в съответното досие за потвърждение на самоличността, извършват преценка на различните самоличности, актуализират връзката в съответствие с членове 3133 и я добавят незабавно към досието за потвърждение на самоличността.

4.  Когато органът, отговарящ за проверката на различни самоличности в досието за потвърждение на самоличността, е граничният орган, създаващ или актуализиращ лично досие в СВИ в съответствие с член 14 от Регламента за СВИ, и когато е получена жълта връзка, граничният орган извършва допълнителни проверки. Само за тази цел граничните органи имат достъп до релевантните данни, съдържащи се в съответното досие за потвърждение на самоличността, извършват преценка на различните самоличности, актуализират връзката в съответствие с членове 3133 от настоящия регламент и я добавят незабавно към досието за потвърждение на самоличността.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  По правило проверката на различни самоличности съгласно настоящия член се извършва в присъствието на засегнатото лице, на което се предлага възможността да обясни обстоятелствата пред отговорния орган, който взема предвид тези обяснения. Ако проверката доведе до създаването на червена връзка, засегнатото лице получава писмена обосновка.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Ръчната проверка на различни самоличности се извършва в рамките на 8 часа от създаването на жълта връзка по член 28, параграф 4.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Преди да бъдат упълномощени да проверяват самоличност, служителите на органите по параграфи 1 и 2 получават специално обучение за начина на извършване на проверката на различни самоличности.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свързаните данни включват различни данни за самоличност и не е била извършена ръчна проверка на различните самоличности.

б)  свързаните данни включват различни данни за самоличност, няма биометрични данни за сравнение и не е била извършена ръчна проверка на различни самоличности;

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  свързаните данни включват едни и същи данни за самоличност, но различни биометрични данни, и не е била извършена ръчна проверка на различни самоличности.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Връзка между данни от две или повече информационни системи се класифицира като зелена, когато свързаните данни не включват едни и същи биометрични данни, но включват сходни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до две различни лица.

1.  Връзка между данни от две или повече информационни системи се класифицира като зелена, когато:

 

а)  свързаните данни не включват едни и същи биометрични данни, но включват сходни данни за самоличност, и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до две различни лица;

 

б)  свързаните данни включват едни и същи биометрични данни и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до две различни лица.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  свързаните данни включват едни и същи биометрични данни, но различни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни незаконосъобразно се отнасят до едно и също лице;

а)  свързаните данни включват едни и същи биометрични данни, но различни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до едно и също лице по неоснователен начин;

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свързаните данни включват сходни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни незаконосъобразно се отнасят до едно и също лице.

б)  свързаните данни включват сходни данни за самоличност и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до едно и също лице по неоснователен начин.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се извършва търсене в ОХДС или в ШИС и е налице червена връзка между две или повече информационни системи, които са част от ОХДС, или е налице такава връзка с ШИС, детекторът за множество самоличности предоставя отговор, в който се посочват данните по член 34. Последващите действия при наличие на червена връзка се извършват в съответствие с правото на Съюза и националното право.

2.  Когато се извършва търсене в ОХДС или в ШИС и е налице червена връзка между две или повече информационни системи, които са част от ОХДС, или е налице такава връзка с ШИС, детекторът за множество самоличности предоставя отговор, в който се посочват данните по член 34. Последващите действия при наличие на червена връзка се извършват в съответствие с правото на Съюза и националното право. За засегнатото лице или лица не произтичат правни последици единствено поради това, че съществува червена връзка.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засягат разпоредбите, отнасящи се до обработването на сигнали в ШИС, посочено в [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки, Регламента за ШИС в областта на правоприлагането и Регламента за ШИС в областта на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави], и без да се засягат ограниченията, необходими за защита на обществената сигурност и обществения ред, за предотвратяване на престъпления и за това да се гарантира, че няма да бъде застрашено някое национално разследване, при създаването на червена връзка органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, уведомява съответното лице за наличието на множество незаконни самоличности.

4.  Без да се засягат ограниченията, необходими за защита на обществената сигурност и обществения ред, за предотвратяване на престъпления и за това да се гарантира, че няма да бъде застрашено някое национално разследване, при създаването на червена връзка органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, уведомява съответното лице за наличието на множество незаконни самоличности, в съответствие с членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 13 от Директива (ЕС) 680/2016.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Когато орган на държава членка или агенция на ЕС с достъп до ОХДС или ШИС получи доказателство за това, че записана в ДМС червена връзка е неправилна или че обработените в ДМС, ОХДС и ШИС данни са обработени в нарушение на настоящия регламент, органът незабавно коригира или заличава връзката от ДМС, когато връзката е към информационните системи на ЕС, или незабавно информира съответното бюро SIRENE на държавата членка, създала сигнала в ШИС, когато връзката е към ШИС. Това бюро SIRENE проверява доказателството, предоставено от органа на държавата членка, и незабавно след това коригира или заличава връзката от ДМС.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  свързаните данни включват едни и същи данни за самоличност и различни биометрични данни и органът, отговарящ за проверката на различни самоличности, е стигнал до заключението, че свързаните данни се отнасят до едно и също лице и че неговите биометрични данни са се променили поради нараняване, заболяване или друга основателна причина.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Ако орган на държава членка има доказателства за предположението, че записана в ДМС бяла връзка е фактически неправилна или не е актуална или че данните са обработени в ДМС или в информационните системи на ЕС или в ШИС в нарушение на настоящия регламент, той проверява съответните данни, съхранявани в информационните системи на ЕС и в ШИС, и ако е необходимо, незабавно коригира или заличава връзката от ДМС. Органът на тази държава членка информира незабавно държавата членка, отговорна за ръчната проверка.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато е приложимо, органа, отговарящ за проверката на различни самоличности.

г)  органа, отговарящ за проверката на различни самоличности.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Досиетата за потвърждение на самоличността и данните от тях, включително връзките, се съхраняват в детектора за множество самоличности (ДМС) само за периода, за който свързаните данни се съхраняват в две или повече информационни системи на ЕС.

Досиетата за потвърждение на самоличността и данните от тях, включително връзките, се съхраняват в детектора за множество самоличности (ДМС) само за периода, за който свързаните данни се съхраняват в две или повече информационни системи на Съюза. Ако това условие повече не се изпълнява, досиетата за потвърждение на самоличността и данните в тях, включително и всички свързани връзки, автоматично се заличават.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ДМС. Тези регистрационни файлове съдържат по-специално информация за:

1.  eu-LISA поддържа регистрационни файлове за всички операции по обработване на данни в ДМС. Тези регистрационни файлове съдържат информация за:

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  органът на държавата членка, който е започнал търсенето;

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  идентификационния знак на лицето, извършило търсенето.

заличава се

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, държавите членки поддържат регистрационните файлове на уникалната потребителска идентичност на служителя, извършващ търсенето.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на исканията и законността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 42. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. Регистрационните файлове, свързани с историята на досието за потвърждение на самоличността, се заличават, след като данните в досието за потвърждение на самоличността бъдат заличени.

3.  Регистрационните файлове могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на исканията и на законността на обработването на данните, за самонаблюдение, както и за гарантиране на правилното функциониране и на целостта и сигурността на данните съгласно член 42. За тази цел, когато е необходимо, на администраторите на лични данни, определени съгласно член 40, на националните надзорни органи, посочени в член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, и на Европейския надзорен орган по защита на данните се предоставя достъп до тези регистрационни файлове. Регистрационните файлове се защитават с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават две години след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. Регистрационните файлове, свързани с историята на досието за потвърждение на самоличността, се заличават, след като данните в досието за потвърждение на самоличността бъдат заличени.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 37 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Държавите членки гарантират, че качеството на данните в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, в общата УБС, ОХДС и ДМС се наблюдава отблизо, за да се гарантира, че те отговарят на общите изисквания за правилното функциониране на съответните информационни системи на Съюза и на компонентите за оперативна съвместимост. Държавите членки гарантират също така, че всички служители, които въвеждат данни в някоя от тези информационни системи на Съюза, са получили предварително обучение по качеството на данните.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  eu-LISA създава автоматизирани механизми и процедури за контрол на качеството на данните, съхранявани в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата услуга за биометрично съпоставяне (общата УБС), общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектора за множество самоличности (ДМС).

1.  eu-LISA създава във възможно най-кратък срок автоматизирани механизми и процедури за контрол на качеството на данните, съхранявани в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата УБС и ОХДС. Тези автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните се изпитват по подходящ начин преди пускането в експлоатация на компонентите за оперативна съвместимост в съответствие с член 62.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  eu-LISA създава общи показатели за качеството на данните, както и минималните стандарти за качество при съхраняване на данни в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата УБС, ОХДС и ДМС.

2.  eu-LISA създава общи показатели за качеството на данните, както и минималните стандарти за качество при съхраняване на данни в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата УБС, ОХДС и ДМС.

 

Единствено данни, които отговарят на минималните стандарти за качество, могат да бъдат въвеждани в СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата УБС, ОХДС и ДМС.

 

Ако даден орган се опитва да въвежда данни, които не отговарят на приложимите минимални стандарти за качество, той незабавно получава автоматично предупреждение от съответната информационна система на Съюза, че данните не могат да бъдат въвеждани, като се предлагат методи за достигане на минималните стандарти за качество.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA представя на държавите членки редовни доклади относно автоматизираните механизми и процедури за контрол на качеството на данните и относно общите показатели за качеството на данните. Освен това eu-LISA представя редовен доклад на Комисията, който обхваща възникналите проблеми и съответните държави членки.

3.  eu-LISA представя на държавите членки редовни доклади относно автоматизираните механизми и процедури за контрол на качеството на данните и относно общите показатели за качеството на данните. Освен това eu-LISA представя редовен доклад на Комисията, който обхваща възникналите проблеми и съответните държави членки. При поискване eu-LISA предоставя посочения доклад и на Европейския парламент и на Съвета. Докладите, предоставени по настоящия параграф, не съдържат никакви лични данни.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Една година след създаването на автоматизираните механизми и процедури за контрол на качеството на данните и общите показатели за качеството на данните и всяка година след това Комисията оценява изпълнението от страна на държавите членки на свързаните с качеството на данните изисквания и прави необходимите препоръки. Държавите членки представят на Комисията план за действие за отстраняването на установените в доклада за оценка недостатъци и докладват за всеки напредък по този план за действие, докато той не бъде изпълнен изцяло. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета64.

5.  Една година след създаването на автоматизираните механизми и процедури за контрол на качеството на данните и общите показатели за качеството на данните и всяка година след това Комисията оценява изпълнението от страна на държавите членки на свързаните с качеството на данните изисквания и прави необходимите препоръки. Държавите членки представят на Комисията план за действие за отстраняването на установените в доклада за оценка недостатъци, и по-специално за решаването на проблеми във връзка с качеството на данните, произтичащи от погрешни данни в съществуващите информационни системи на Съюза и в ШИС. Комисията докладва за всеки напредък в изпълнението на този план за действие, докато не бъде изпълнен изцяло. Комисията предава доклада за оценка на Европейския парламент, Съвета, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския комитет по защита на данните и на Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета64.

__________________

__________________

64 Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).

64 Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 37a

 

Наличност и време за отговор на запитването

 

Всички компоненти за оперативна съвместимост се разработват и управляват по такъв начин, че да се гарантира бърз, безпрепятствен, ефикасен и контролиран достъп, пълната им наличност съгласно член 53, параграф 1 и време за отговор в съответствие с оперативните потребности на органите на държавите членки.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Стандартът UMF се използва при разработването на [Евродак], [системата ECRIS-TCN], европейския портал за търсене, ОХДС и ДМС и, ако е уместно, при разработването от eu-LISA или друг орган на ЕС на нови модели за обмен на информация и информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи.

2.  Стандартът UMF се използва при разработването на [Евродак], [ECRIS-TCN], ЕПТ, ОХДС, ДМС, когато е осъществимо, и, ако е уместно, при разработването от eu-LISA или друга агенция на Съюза на нови модели за обмен на информация и информационни системи на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Може да се разгледа възможността за въвеждане на стандарта UMF във ВИС, ШИС и в съществуващи или нови модели за трансграничен обмен на информация и информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи, разработени от държави членки или асоциирани държави.

заличава се

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) с цел да се подпомогне постигането на целите на Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN ] и да се изготвят междусистемни статистически данни и аналитични доклади за цели на политиката, за оперативни цели и за цели, свързани с качеството на данните.

1.  Създава се централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) с цел да се подпомогне постигането на целите на Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN ] и да се предоставят междусистемни статистически данни и аналитични доклади за цели на политиката, за оперативни цели и за цели, свързани с качеството на данните.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA анонимизира данните и записва тези анонимни данни в ЦХДС. Процесът на анонимизиране на данните е автоматизиран.

3.  eu-LISA анонимизира данните, като гарантира, че самоличността на субекта на данни не може да бъде установена, и записва тези анонимни данни в ЦХДС. Процесът на анонимизиране на данните е автоматизиран. На служителите на eu-LISA не се предоставя достъп до лични данни, съхранявани в информационните системи на Съюза или в компонентите за оперативна съвместимост.

 

Данните, които се съдържат в ЦХДС, не позволяват установяване на самоличността на лица.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  централна инфраструктура, състояща се от хранилище за данни, позволяващо предоставяне на анонимни данни;

а)  централна инфраструктура, състояща се от хранилище за данни и механизъм, с който се гарантира, че данните се анонимизират, преди да бъдат съхранявани в ЦХДС;

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията определя посредством актове за изпълнение подробни правила за функционирането на ЦХДС, включително специални гаранции по отношение на обработването на личните данни, посочени в параграфи 2 и 3, както и правила за сигурност, приложими към хранилището. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

5.  Комисията определя подробни правила за функционирането на ЦХДС, включително специални гаранции по отношение на обработването на личните данни, посочени в параграфи 2 и 3, както и правила за сигурност, приложими към хранилището, посредством делегиран акт в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 63.

Обосновка

ЦХДС представлява допълнителна база данни на равнището на ЕС, макар че съдържащите се в нея лични данни следва да бъдат анонимизирани. Тези свързани с правилата гаранции относно защитата на данните спадат към компетентността на съзаконодателите и като такива следва да бъдат предмет на делегиран акт.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на обработването на данни в общата услуга за биометрично съпоставяне (общата УБС) органите на държавите членки, които са администратори съответно за Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN], се считат също за администратори по смисъла на член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с биометричните образци, получени от посочените в член 13 данни, които те вкарват в съответните системи, и отговарят за обработването на биометричните образци в общата УБС.

1.  По отношение на обработването на данни в общата УБС органите на държавите членки, които са администратори съответно за Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN], се считат също за администратори по смисъла на член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 3, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/680 във връзка с биометричните образци, получени от посочените в член 13 данни, които те вкарват в съответните системи, и отговарят за обработването на биометричните образци в общата УБС. По отношение на управлението на сигурността на информацията в общата УБС eu-LISA се счита за администратор.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана се счита за администратор на лични данни в съответствие с член 2, буква б) от Регламент № 45/2001 във връзка с обработването на лични данни от централното звено на ETIAS;

а)  Европейската агенция за гранична и брегова охрана се счита за администратор на лични данни в съответствие с член 2, буква г) от Регламент (ЕО) 45/2001 във връзка с обработването на лични данни от централното звено на ETIAS;

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  По отношение на управлението на сигурността на информацията на компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA се счита за администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до обработването на лични данни в ОХДС, eu-LISA се счита за обработващ лични данни по смисъла на член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

По отношение на обработването на лични данни в общата УБС, ОХДС и ДМС, eu-LISA се счита за обработващ лични данни по смисъла на член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Двата липсващи компонента за оперативна съвместимост, в които се извършва обработването на данните, трябва да бъдат добавени. Не е необходимо да се добавя ЕПТ, тъй като в него не се обработват лични данни.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Както eu-LISA, така и органите на държавите членки гарантират сигурността на обработването на лични данни, извършвано във връзка с прилагането на настоящия регламент. eu-LISA, [централното звено на ETIAS] и органите на държавите членки си сътрудничат по отношение на свързаните със сигурността задачи.

1.  eu-LISA, органите на държавите членки и Европол гарантират сигурността на обработването на лични данни, извършвано във връзка с прилагането на настоящия регламент. eu-LISA е отговорна за централната инфраструктура на компонентите за оперативна съвместимост, а държавите членки носят отговорността за частите, посочени в член 54. eu-LISA, [Европейската агенция за гранична и брегова охрана], Европол и органите на държавите членки си сътрудничат по отношение на свързаните със сигурността задачи.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  да се откаже достъп на неупълномощени лица до оборудването и инсталациите за обработване на данни;

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработване на данни от неупълномощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  да се гарантира, че в случай на прекъсване може да бъде възстановено нормалното функциониране на инсталираните системи;

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  да се осигури надеждност, като се гарантира, че евентуалните неизправности във функционирането на компонентите за оперативна съвместимост са правилно докладвани;

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф, и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

и)  да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение, за да се гарантира спазването на настоящия регламент и да се прави оценка на мерките за сигурност в контекста на развитието на нови технологиии.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки предприемат мерки, равностойни на тези, посочени в параграф 3, във връзка със сигурността по отношение на обработването на лични данни от органите, които имат право на достъп до компоненти за оперативна съвместимост.

4.  Държавите членки, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана предприемат мерки, равностойни на тези, посочени в параграф 3, във връзка със сигурността по отношение на обработването на лични данни от органите, които имат право на достъп до компоненти за оперативна съвместимост.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поверителност на данните от ШИС

Поверителност на данните

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка прилага своите правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички лица и органи, от които се изисква да работят с данни от ШИС, достъпни чрез някой от компонентите за оперативна съвместимост, в съответствие с националното си право. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си или тези органи прекратят дейността си.

1.  Всяка държава членка прилага своите правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички лица и органи, от които се изисква да работят с данни, достъпни чрез някой от компонентите за оперативна съвместимост, в съответствие с националното си право. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си или тези органи прекратят дейността си.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат член 17 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, eu-LISA прилага подходящи правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност при стандарти, съпоставими с предвидените в параграф 1, към всички свои служители, от които се изисква да работят с данни от ШИС. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си или след прекратяване на тяхната дейност.

2.  Без да се засягат член 17 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, eu-LISA прилага подходящи правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност при стандарти, съпоставими с предвидените в параграф 1 от настоящия член, към всички свои служители, от които се изисква да работят с данни. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си или след прекратяване на тяхната дейност.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато eu-LISA или държава членка си сътрудничи с външни изпълнители по задача, свързана с компоненти за оперативна съвместимост, тя наблюдава отблизо дейностите на изпълнителя, за да се гарантира спазването на всички разпоредби на настоящия регламент, и по-специално тези относно сигурността, поверителността и защитата на данните.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на компонентите за оперативна съвместимост и което може да доведе до повреждане или загуба на данни, съхранявани в тях, се счита за инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на компонентите за оперативна съвместимост и което може да доведе до неразрешен достъп до, повреждане или загуба на данни, съхранявани в тях, се счита за инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неразрешен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушаване на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и/или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки уведомяват Комисията, eu-LISA и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. В случай на инцидент, свързан със сигурността на централната инфраструктура на компонентите за оперативна съвместимост, eu-LISA уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.  Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушаване на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и/или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки и Европол уведомяват незабавно Комисията, eu-LISA, компетентните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните за всеки инцидент, свързан със сигурността. В случай на инцидент, свързан със сигурността на централната инфраструктура на компонентите за оперативна съвместимост, eu-LISA уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията незабавно докладва на Европейския парламент и на Съвета за случаите на сериозни инциденти. Тези доклади са с ниво на класификация „EU RESTRICTED/RESTREINT UE“ в съответствие с приложимите правила за сигурност.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За инциденти, свързани със сигурността, които имат или може да имат въздействие върху функционирането на компонентите за оперативна съвместимост или върху наличността, целостта и поверителността на данните, се предоставя информация на държавите членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, изготвен от eu-LISA.

4.  За инциденти, свързани със сигурността, които имат или може да имат въздействие върху функционирането на компонентите за оперативна съвместимост или върху наличността, целостта и поверителността на данните, се предоставя незабавно информация на държавите членки, на централното звено на ETIAS при необходимост, както и на Европол, и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, изготвен от eu-LISA.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Засегнатите държави членки и eu-LISA си сътрудничат в случай на инцидент, свързан със сигурността. Комисията урежда подробностите, свързани с тази процедура за сътрудничество, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

5.  Засегнатите държави членки, централното звено на ETIAS, Европол и eu-LISA си сътрудничат в случай на инцидент, свързан със сигурността. Комисията урежда подробностите, свързани с тази процедура за сътрудничество, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки и съответните органи на ЕС гарантират, че всеки орган, имащ право на достъп до компонентите за оперативна съвместимост, предприема необходимите мерки за наблюдение на спазването на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на надзорния орган.

Държавите членки и съответните агенции на Съюза гарантират, че всеки орган, имащ право на достъп до компонентите за оперативна съвместимост, предприема необходимите мерки за наблюдение на спазването на настоящия регламент и оказва съдействие на надзорния орган.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 45 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 45a

 

Санкции

 

Държавите членки гарантират, че всяка злоупотреба с данни и обработването или обменът на данни в нарушение на настоящия регламент са наказуеми в съответствие с националното законодателство. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, и включват възможността за налагане на административни и наказателноправни санкции.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 45 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 45б

 

Отговорност

 

1. Без да се засяга правото на обезщетение и отговорността на администратора или на обработващия данни съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001, Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680:

 

а) всяко лице или държава членка, които са претърпели имуществени или неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна операция по обработване на лични данни или на друго действие, несъвместимо с настоящия регламент, извършени от държава членка, имат право да получат обезщетение от тази държава членка; и

 

б) всяко лице или държава членка, които са претърпели имуществени или неимуществени вреди в резултат на действие на Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или на eu-LISA, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат обезщетение от съответната агенция.

 

Засегнатата държава членка, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA се освобождават изцяло или частично от отговорността им по първа алинея, ако докажат, че не са отговорни за събитието, породило вредата.

 

2. Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и това неспазване причини вреди на компонентите за оперативна съвместимост, тази държава членка е отговорна за вредите, освен когато и доколкото eu-LISA или друга държава членка, обвързана от настоящия регламент, не са предприели разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

 

3. Исковете за обезщетение срещу държава членка за вреди по параграфи 1 и 2 се уреждат от националното право на държавата – членка ответник. Исковете за обезщетение срещу администратора или срещу eu-LISA за вреди по параграфи 1 и 2 се уреждат съгласно условията, предвидени в Договорите.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на информация

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга правото на информация, посочено в членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и в членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, лицата, чиито данни се съхраняват в общата услуга за биометрично съпоставяне, общото хранилище на данни за самоличност или детектора за множество самоличности, биват информирани от органа, събиращ данните им, в момента на събиране на данните им относно обработването на лични данни за целите на настоящия регламент, включително относно идентификационните данни на съответните администратори на лични данни и координатите за връзка със тях, относно процедурите за упражняване на правата им на достъп, коригиране и заличаване, както и относно координатите за връзка с Европейския надзорен орган по защита на данните и с националния надзорен орган на държавата членка, която отговаря за събирането на данните.

1.  Органът, събиращ данни за лица, чиито данни се съхраняват в общата УБС, ОХДС или в ДМС, предоставя на тези лица информацията, която се изисква съгласно членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) 45/2001 и членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 по начина, предписан в членове 12 и 13 от Директива 2016/680. Органът предоставя информацията в момента на събиране на тези данни.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Цялата информация се предоставя на субектите на данни по начин и на език, които те разбират или е разумно да се очаква, че разбират. Това включва предоставяне на информацията по начин, съобразен с възрастта на субектите на данни, когато те не са навършили пълнолетие.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 46а

 

Информационна кампания

 

 Комисията, в сътрудничество с надзорните органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, придружава пускането в експлоатация на всеки от компонентите за оперативна съвместимост чрез информационна кампания, която осведомява обществеността, и по-специално гражданите на трети държави, относно целите и функционирането на тези компоненти, органите, които имат достъп, и условията за такъв достъп, както и относно правата на засегнатите лица. Такива информационни кампании се провеждат постоянно.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на достъп, коригиране и заличаване

Право на достъп до, на коригиране, допълване и заличаване на лични данни и право на ограничаване на тяхното обработване - уеб услуга

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да упражни правата си по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и по членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, всяко лице има правото да се обърне към държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности, или към която и да е държава членка, която разглежда искането и дава отговор по него.

1.  За да упражни правата си по членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, по членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по членове 14 и 16 от Директива (ЕС) 2016/680 по отношение на обработването на лични данни в ОХДС, общата УБС и ДМС, всяко лице има правото да се обърне към държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности, или към която и да е друга държава членка, която разглежда искането и дава отговор по него.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Без да се засяга параграф 1 и с цел да се улесни и да се даде по-добра възможност за ефективно упражняване на правата на субектите на данни, описани в параграф 1, на достъп до, на коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на техните лични данни в рамките на компонентите за оперативна съвместимост, и по-специално на онези граждани на трети държави, които е възможно да се намират извън територията на държавите членки, eu-LISA създава уеб услуга, хоствана на нейния технически сайт, която позволява на субектите на данни да отправят искане за достъп до, коригиране, заличаване или поправка на техните лични данни. Уеб услугата действа като единно звено за контакт за онези граждани на трети държави, които се намират извън територията на държавите членки.

 

Уеб услугата предава такива искания незабавно на държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности в съответствие с член 29, или ако е подходящо, на държавата членка, отговаряща за вписването на данните в основната информационна система на Съюза, до която се отнася искането.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Комисията приема актове за изпълнение относно подробните правила относно условията за функциониране на уеб услугата и приложимите правила относно защитата и сигурността на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности, посочена в член 29, или държавата членка, до която е отправено искането, дава отговор по такива искания в срок от 45 дни от датата на получаване на искането.

2.  Държавата членка, отговаряща за ръчната проверка на различни самоличности, посочена в член 29, или държавата членка, до която е отправено искането, било пряко от субекта на данни в съответствие с параграф 1, било чрез уеб услугата в съответствие с параграф 1а, дава отговор по такива искания без необосновано забавяне, но във всеки случай не по-късно от един месец от датата на получаване на искането.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако искането за коригиране или заличаване на лични данни, е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, държавата членка, до която е отправено искането, установява контакт с органите на отговорната държава членка в срок от седем дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от 30 дни от установяването на този контакт.

3.  Ако искането за достъп, коригиране или заличаване на лични данни, е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, държавата членка, до която е отправено искането, установява контакт в писмена форма с органите на отговорната държава членка в срок от седем дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им без необосновано забавяне, но във всеки случай не по-късно от един месец от установяването на този контакт. Държавата членка, която е установила контакт с органа на отговорната държава членка, информира засегнатото лице относно факта, че неговото искане е препратено във връзка с последващата процедура.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато, вследствие на преглед, се установи, че данните, съхранявани в детектора за множество самоличности (ДМС), са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, коригира или заличава тези данни.

4.  Когато, вследствие на преглед, се установи, че данните, съхранявани в ОХДС, общата УБС и ДМС, са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, незабавно коригира или заличава тези данни. Засегнатото лице се уведомява, че неговите данни са коригирани или заличени.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Всяко лице има право да подаде жалба и право на правни средства за защита в държавата членка, която му е отказала правото на достъп до или правото на коригиране или заличаване на отнасящите се до него данни в съответствие с правото на Съюза или националното право.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато данни в ДМС бъдат променени от отговорната държава членка в срока на тяхната валидност, отговорната държава членка извършва обработването, предвидено в член 27, и когато е приложимо, в член 29, за да определи дали променените данни трябва да бъдат свързани. Когато при обработването не се установи съответствие, отговорната държава членка или, когато е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, заличава данните от досието за потвърждение на самоличността. Когато при автоматизираното обработване се установят едно или няколко съответствия, отговорната държава членка създава или актуализира съответната връзка в съответствие със съответните разпоредби на настоящия регламент.

5.  Когато данни в ОХДС, общата УБС или ДМС бъдат променени от отговорната държава членка в срока на тяхната валидност, отговорната държава членка извършва обработването, предвидено в член 27, и когато е приложимо, в член 29, за да определи дали променените данни трябва да бъдат свързани. Когато при обработването не се установи съответствие, отговорната държава членка или, когато е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, заличава данните от досието за потвърждение на самоличността. Когато при автоматизираното обработване се установят едно или няколко съответствия, отговорната държава членка създава или актуализира съответната връзка в съответствие със съответните разпоредби на настоящия регламент.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че съхраняваните в ДМС данни са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е съгласна да коригира или да заличи отнасящите се до него данни.

6.  Ако отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че съхраняваните в ОХДС, общата УБС или ДМС данни са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е съгласна да коригира или да заличи отнасящите се до него данни.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Освен това със същото решение засегнатото лице се информира относно възможността за оспорване на решението, взето във връзка с искането му по параграф 3, и ако е приложимо — относно реда за завеждане на иск или за подаване на жалба пред компетентните органи или съдилища и относно евентуалната помощ, която може да му се окаже, включително от компетентните национални надзорни органи.

7.  Освен това със същото решение засегнатото лице се информира относно възможността за оспорване на решението, взето във връзка с искането му по параграфи 1, 2 и 3, и относно реда за завеждане на иск или за подаване на жалба пред компетентните органи или съдилища и относно евентуалната помощ, която може да му се окаже, включително от компетентните национални надзорни органи, заедно с данните му за контакт.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Всяко искане по параграф 3 съдържа информацията, необходима за установяване на самоличността на засегнатото лице. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграф 3 и след това незабавно се заличава.

8.  Всяко искане, отправено съгласно параграфи 1, 2 и 3, съдържа необходимата информация за установяване на самоличността на засегнатото лице. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграф 3 и след това незабавно се заличава.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, регистрира под формата на писмен документ отправянето на искане по параграф 3 и действията, предприети по него, и незабавно предоставя този документ на компетентните национални надзорни органи в областта на защитата на данните.

9.  Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, регистрира под формата на писмен документ отправянето на искане по параграфи 1, 2 и 3 и действията, предприети по него, и незабавно предоставя този документ на компетентните национални надзорни органи в областта на защитата на данните.

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лични данни, които се съхраняват в компонентите за оперативна съвместимост или до които се осъществява достъп посредством тези компоненти, не се предават, нито предоставят на трета държава, международна организация или частноправен субект.

Без да се засягат [член 65 от Регламента за ETIAS], член 41 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 31 от Регламент (ЕО) № 767/2008, член 25 от Регламент (ЕС) 2016/794 и извършването на търсене в базите данни на Интерпол чрез ЕПТ в съответствие с член 9, параграф 5 от настоящия регламент, личните данни, които се съхраняват в компонентите за оперативна съвместимост или до които се осъществява достъп посредством тези компоненти, не се предават, нито се предоставят на трета държава, международна организация или частноправен субект.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всяко нарушение на настоящия член се счита за сериозен инцидент, свързан със сигурността, и незабавно се докладва и разглежда в съответствие с член 44.

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 49 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, извършва независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни съгласно настоящия регламент от страна на съответната държава членка.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 49 – параграф -1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a.  Всяка държава членка гарантира, че националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети въз основа на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат и по отношение на достъпа до компонентите за оперативна съвместимост от страна на нейните полицейски органи и на определените от нея органи, включително по отношение на правата на лицата, до чиито данни има такъв достъп.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 49 – параграф -1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1б.  Надзорният орган, посочен в член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, наблюдава законосъобразността на достъпа до лични данни от страна на полицейските органи и определените органи на държавите членки. Прилага се съответно член 49, параграфи 2 и 2а от настоящия регламент.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Надзорният орган или надзорните органи, определени по силата на член 49 от Регламент (ЕС) 2016/679, гарантират, че най-малко на всеки четири години по отношение на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните отговорни органи, се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти.

1.  Надзорният орган или надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, или съгласно член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, гарантират, че най-малко на всеки четири години по отношение на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните отговорни органи, се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти. Първият такъв одит се извършва две години след датата, на която последният компонент за оперативна съвместимост бъде пуснат в експлоатация в съответствие с член 62. Резултатите от одита могат да бъдат взети предвид при оценките, извършвани в рамките на механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. Надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, публикуват ежегодно броя на исканията за поправка, допълване или заличаване на данни или за ограничаване на обработването на данни, предприетите впоследствие действия и броя на поправките, допълванията, заличаванията и ограничаванията на обработването, предприети в отговор на искания на засегнати лица.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

2.  Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси, включително човешки и финансови ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент, и разполага с достъп до консултации от лица с достатъчни познания за биометричните данни. Държавите членки предоставят на надзорния орган достъп до своите регистрационни файлове, без да се засягат ограниченията, наложени поради интереси, свързани с националната сигурност.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки предоставят всяка информация, поискана от надзорен орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, като му предоставят по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с отговорностите им, определени в настоящия регламент. Държавите членки предоставят на надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, достъп до своите регистрационни файлове и им разрешават достъп по всяко време до всички свои помещения, използвани за целите на оперативната съвместимост.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработване на лични данни, при който се спазват приложимите международни стандарти за одит. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари преди приемането на докладите.

Европейският надзорен орган по защита на данните отговаря за наблюдението на дейностите по обработване на лични данни от страна на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана по силата на настоящия регламент, и гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 45/2001, Регламент (ЕС) 2016/794 и с настоящия регламент.

 

eu-LISA предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните исканата от него информация, дава му достъп до всички документи и до своите регистрационни файлове, посочени в членове 10, 16, 24 и 36, и му разрешава достъп по всяко време до всички свои помещения.

 

Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработване на лични данни, при който се спазват приложимите международни стандарти за одит. Първият такъв одит се извършва две години след датата, на която последният компонент за оперативна съвместимост бъде пуснат в експлоатация в съответствие с член 62. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари преди приемането на докладите. Европейският надзорен орган по защита на данните разполага с достатъчно допълнителни ресурси, включително човешки и финансови ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи по конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на компонентите за оперативна съвместимост, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

1.  Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки от тях действащ в обхвата на съответните си правомощия, си сътрудничат активно в рамките на съответните си отговорности и осигуряват координиран надзор върху използването на компонентите за оперативна съвместимост и прилагането на другите разпоредби на настоящия регламент, по-специално ако Европейският надзорен орган по защита на данните или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или потенциално незаконосъобразно предаване на лични данни по комуникационните канали на компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случаите, посочени в параграф 1, се осигурява координиран надзор в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) XXXX/2018 [преработен Регламент 45/2001].

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи обменят относима информация, оказват си взаимопомощ при извършването на одити и проверки, обсъждат затруднения при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, дават оценка на проблеми при упражняването на независим надзор или във връзка с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и при необходимост насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защитата на данните.

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  За целта по параграф 2 надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните заседават съвместно най-малко два пъти годишно в рамките на Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679 („Европейският комитет по защита на данните“). Разходите за тези съвместни заседания се поемат от посочения комитет, който е и организатор на тези заседания. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни методи на работа.

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Европейският комитет по защита на данните изпраща съвместен доклад за дейността до Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA две години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки две години след това. Докладът съдържа по една глава за всяка държава членка, изготвена от надзорния орган на тази държава членка.

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компонентите за оперативна съвместимост се хостват от eu-LISA в нейните технически звена и предоставят функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, наличност, качество и скорост съгласно член 53, параграф 1.

2.  Компонентите за оперативна съвместимост се хостват от eu-LISA в нейните технически звена и предоставят функциите, определени в настоящия регламент, в съответствие с условията за сигурност, наличност, качество и скорост съгласно членове 37, 37а и член 53, параграф 1.

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за разработването на компонентите за оперативна съвместимост, както и за всички адаптации, необходими за създаването на оперативна съвместимост между централните системи на СВИ, ВИС, [ETIAS], ШИС, Евродак и [системата ECRIS-TCN], от една страна, и европейския портал за търсене, общата услуга за биометрично съпоставяне, общото хранилище на данни за самоличност и детектора за множество самоличности, от друга страна.

eu-LISA отговаря за проектирането и разработването на компонентите за оперативна съвместимост, както и за всички адаптации, необходими за създаването на оперативна съвместимост между централните системи на СВИ, ВИС, [ETIAS], ШИС, Евродак и [ECRIS-TCN], и ЕПТ, общата УБС, ОХДС, ДМС и ЦХДС.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на техническите спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта.

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на техническите спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостно управление и координация на проекта. eu-LISA спазва принципите на неприкосновеност на личния живот още при проектирането и по подразбиране по време на целия жизнен цикъл на развитието на компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След пускането в експлоатация на всеки от компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA отговаря за техническото управление на централната инфраструктура и националните единни интерфейси. В сътрудничество с държавите членки тя винаги гарантира използването на най-добрата налична технология след извършване на анализ на разходите и ползите. eu-LISA отговаря и за техническото управление на комуникационната инфраструктура, посочена в членове 6, 12, 17, 25 и 39.

След пускането в експлоатация на всеки от компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA отговаря за техническото управление и за управлението на сигурността на централната инфраструктура на компонентите за оперативна съвместимост, включително за поддръжката и технологичното развитие. В сътрудничество с държавите членки тя гарантира, че по всяко време се използва най-добрата налична технология след извършване на анализ на разходите и ползите. eu-LISA отговаря и за техническото управление и за управлението на сигурността на комуникационната инфраструктура, посочена в членове 6, 12, 17, 25 и 39.

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническото управление на компонентите за оперативна съвместимост обхваща всички задачи, необходими за осигуряване на функционирането на компонентите за оперативна съвместимост в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че компонентите функционират със задоволително техническо качество, по-специално по отношение на времето за отговор на запитване до централните инфраструктури в съответствие с техническите спецификации.

Техническото управление на компонентите за оперативна съвместимост се състои от всички задачи, необходими за осигуряване на функционирането на компонентите за оперативна съвместимост в 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че компонентите функционират със задоволително техническо качество, по-специално по отношение на времето за отговор на запитване до централните инфраструктури в съответствие с техническите спецификации.

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Управлението на сигурността на компонентите за оперативна съвместимост се състои от всички задачи, необходими за осигуряване на целостта, поверителността и наличността на всички компоненти за оперативна съвместимост в съответствие с настоящия регламент, по-специално то се състои от оценки на рисковете за сигурността на информацията и от превантивни мерки с цел да се избегнат както физически инциденти, така и инциденти, свързани със сигурността на информационно-технологичните системи, и от необходимите действия за реагиране и възстановяване при такива инциденти, ако те не могат да бъдат избегнати.

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  пълното спазване на правилата за всяка информационно-технологична система с цел гарантиране на сигурността и целостта на личните данни;

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  докладването на всички инциденти, свързани със сигурността, включително по отношение на лични данни, пред Комисията, eu-LISA, националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 54a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европол осигурява обработването на търсенията, извършвани посредством ЕПТ в данни на Европол, и адаптира съответно своя интерфейс за търсене в системите на Европол (QUEST) за основно ниво на защита на данните.

1.  Европол осигурява обработването на търсенията, извършвани посредством ЕПТ и общата УБС в данни на Европол, и адаптира съответно своя интерфейс за търсене в системите на Европол (QUEST) за основно ниво на защита на данните.

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 54 а – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  При всяко обработване на данни от Европол съгласно настоящия регламент се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794.

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 54 г – параграф 2

Регламент (ЕС) 2018/ХХ (Регламент за eu-LISA)

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 9

заличава се

Оперативна съвместимост

 

Когато в съответен законодателен инструмент е предвидена оперативна съвместимост на широкомащабни информационни системи, Агенцията разработва необходимите мерки, които са ѝ възложени с този законодателен инструмент, за да позволи постигането на тази оперативна съвместимост.“

 

Обосновка

Текстът не е необходим: той е вече договорен в Регламента за eu-LISA, който беше приет от ЕП на пленарното заседание през месец юли.

Изменение    273

Предложение за регламент

Член -56 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -56

 

Достъп на юрисдикции на трети държави

 

Във връзка с член 48 от Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и членове XIV и XIV а от Общото споразумение по търговията с услуги, дружествата под юрисдикцията на трета държава, в която може да са адресати на (съдебни) разпореждания или на призовки от органите на трета държава, по силата на които от дружествата се изисква да извличат данни от компоненти за оперативна съвместимост или от различни информационни системи, които са разработени така, че да бъдат оперативно съвместими, се изключват от подготовката, проектирането, разработването, хостването или управлението на която и да е част от компонент за оперативна съвместимост или от обработването на лични данни от тези системи.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Докладване и статистика Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с европейския портал за търсене (ЕПТ), единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

1.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с европейския портал за търсене (ЕПТ), единствено с цел докладване и статистика. Използването на посочените данни не позволява установяване на самоличността на дадено лице:

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с общото хранилище на данни за самоличност, единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

2.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с общото хранилище на данни за самоличност, единствено с цел докладване и статистика. Използването на посочените данни не позволява установяване на самоличността на дадено лице:

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с детектора за множество самоличности, единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

3.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за извършване на справки в следните данни, свързани с детектора за множество самоличности, единствено с цел докладване и статистика. Използването на посочените данни не позволява установяване на самоличността на дадено лице:

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  броят на връзките между различните информационни системи на Съюза;

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  периодът от време, през който в системата остава жълта връзка;

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  периодът от време, през който в системата остава червена връзка.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  На Агенцията за основните права се предоставят съдържателни обобщения, за да се направи оценка на въздействието на настоящия регламент върху основните права.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За период от една година след уведомлението от eu-LISA за приключване на посоченото в член 62, параграф 1, буква б) изпитване във връзка с детектора за множество самоличности (ДМС) и преди пускането в експлоатация на ДМС, централното звено на ETIAS, посочено в [член 33, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1624], отговаря за извършването на проверка за наличие на множество самоличности в данните, съхранявани във ВИС, Евродак и ШИС. Проверките за наличие на множество самоличности, се извършват само чрез използване на биометрични данни в съответствие с член 27, параграф 2 от настоящия регламент.

1.  За период от една година след уведомлението от eu-LISA за приключване на посоченото в член 62, параграф 1, буква б) изпитване във връзка с ДМС и преди пускането в експлоатация на ДМС, централното звено на ETIAS, посочено в [член 33, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1624], отговаря за извършването на проверка за наличие на множество самоличности в данните, съхранявани във ВИС, Евродак, СВИ и ШИС. Проверките за наличие на множество самоличности, се извършват само чрез използване на биометрични данни в съответствие с член 27, параграф 2 от настоящия регламент.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  След изтичането на периода, посочен в параграф 1, Комисията в тясно сътрудничество с централното звено на ETIAS създава мрежа от служители за връзка, които се разполагат в централното звено на ETIAS или в единни звена за контакт на компетентните органи на държавите членки за изпълнението на определената в настоящия член задача.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Уведомление по член 61, параграф 3 се извършва само след като всички жълти връзки са били проверени и променени съответно в зелена или в червена връзка.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  eu-LISA подпомага, когато е необходимо, централното звено на ETIAS при извършването на посочената в настоящия член проверка за наличие на множество самоличности.

заличава се

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централна система на Съюза за резервно копие за всяка система, посочена в параграф 1, се поемат при необходимост от общия бюджет на Съюза.

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консолидиран списък на тези органи се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в срок от три месеца от датата на пускане в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост в съответствие с член 62. Ако списъкът бъде изменен, eu-LISA публикува актуализиран консолидиран списък веднъж годишно.

Консолидиран списък на тези органи се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в срок от три месеца от датата на пускане в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост в съответствие с член 62. Ако списъкът бъде изменен, eu-LISA публикува актуализиран консолидиран списък веднъж годишно. Списъкът съдържа датата на уведомление на всеки от включените в него органи.

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията определя датата, от която трябва да започне експлоатацията на всеки компонент за оперативна съвместимост, след като са изпълнени следните условия:

1.  Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема решение за определяне на датата, на която трябва да бъде пуснат в експлоатация всеки компонент за оперативна съвместимост, след като са изпълнени следните условия:

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  eu-LISA е обявила успешното приключване на цялостното изпитване на съответния компонент за оперативна съвместимост, което се провежда от eu-LISA в сътрудничество с държавите членки;

б)  eu-LISA е обявила успешното приключване на цялостното изпитване на съответния компонент за оперативна съвместимост, което се провежда от eu-LISA в сътрудничество с държавите членки, централното звено на ETIAS и Европол;

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Датата, посочена в първа алинея, трябва да бъде в рамките на 30 дни от решението на Комисията.

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Чрез дерогация от параграф 1 мерките, посочени в член 37, започват да се прилагат считано от ... [една година след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 2 и член 9, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 2, член 9, параграф 7, член 28, параграф 5 и член 39, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 2 и член 9, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 2, член 9, параграф 7, член 28, параграф 5 и член 39, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 2 и член 9 параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 2, член 9, параграф 7, член 28, параграф 5 и член 39, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Органите на държавите членки и на ЕС организират подходяща програма за обучение по правилата за сигурност, качество и защита на данните и по процедурите за обработване на данни за своите служители, упълномощени да обработват данни от компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-малко веднъж годишно на равнището на Съюза се организират общи курсове за обучение по правилата за сигурност, качество и защита на данните и по процедурите за обработване на данни, с цел засилване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики между служителите на органите на държавите членки и на Съюза, упълномощени да обработват данни от компонентите за оперативна съвместимост.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, eu-LISA и други имащи отношение агенции, предоставя практическо ръководство за прилагането и управлението на компонентите за оперативна съвместимост. В практическото ръководство се предоставят технически и оперативни насоки, препоръки и добри практики. Комисията приема практическото ръководство под формата на препоръка.

Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, eu-LISA и други имащи отношение агенции, актуализира предоставените на разположение практически ръководства за СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN] с необходимата информация и предоставя практическо ръководство за прилагането и управлението на компонентите за оперативна съвместимост. В ръководствата се предоставят технически и оперативни насоки, препоръки и добри практики. Комисията приема актуализации в съответствие с правилата и във формата, установени в съответните правни инструменти. Ръководството за компонентите за оперативна съвместимост се приема под формата на препоръка.

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Практическото ръководство предоставя насоки на държавите членки относно начините на действие при жълти връзки, които са резултат от несъответствия с данните за самоличност, съдържащи се в ETIAS. Тези начини на действие не създават прекомерни тежести за лицата, които, без да имат намерение за измама на органите, са въвели неточни или неясни данни в ETIAS.

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Наблюдение и оценка eu-LISA гарантира, че са налице процедури за мониторинг на разработването на компонентите за оперативна съвместимост с оглед на целите, свързани с планирането и разходите, и за мониторинг на функционирането на компонентите с оглед на целите, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

1.  eu-LISA гарантира, че са налице процедури за мониторинг на разработването на компонентите за оперативна съвместимост и интеграцията на съществуващата национална инфраструктура и връзката с националния единен интерфейс с оглед на целите, свързани с планирането и разходите, и за мониторинг на функционирането на компонентите с оглед на целите, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент — Службата за публикации на ЕС да въведе конкретната дата] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно актуалното състояние на разработването на компонентите за оперативна съвместимост. След като приключи разработването, на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как са били изпълнени целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

2.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент — Службата за публикации на ЕС да въведе конкретната дата] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно актуалното състояние на разработването на компонентите за оперативна съвместимост. Този доклад включва преглед на актуалното развитие на разходите и напредъка на проекта, оценка на финансовото въздействие, както и информация относно евентуални технически проблеми и рискове, които могат да имат отражение върху общия размер на разходите за системата, които се поемат от общия бюджет на Съюза в съответствие с член 60.

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Шест месеца след пускането в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост eu-LISA представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно актуалното състояние на връзката на държавите членки с комуникационната инфраструктура на ЕПТ и ОХДС и интеграцията на съществуващите национални системи и инфраструктури с ЕПТ, общата УБС, ДМС и ОХДС.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  В случай на забавяне в процеса на разработване eu-LISA информира във възможно най-кратък срок Европейския парламент и Съвета за причините за забавянето и за неговите последици във времево и финансово отношение.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 68 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  По време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост Комисията извършва оценка на необходимостта от по-нататъшна хармонизация на националните системи и инфраструктури на държавите членки по външните граници. Комисията предава доклада, съдържащ оценката, на Европейския парламент и Съвета. Тези доклади за оценка включват препоръки, оценка на въздействието и оценка на разходите за бюджета на Съюза.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на техническата поддръжка eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване на данни, осъществявани в компонентите за оперативна съвместимост.

3.  За целите на техническата поддръжка eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване на данни, осъществявани в компонентите за оперативна съвместимост, без да има достъп до лични данни, обработвани от тези компоненти. Този достъп се регистрира.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Четири години след пускането в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост и на всеки четири години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за техническото функциониране на компонентите за оперативна съвместимост, в това число и за тяхната сигурност.

4.  Три години след пускането в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост и на всеки четири години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за връзката на държавите членки с комуникационната инфраструктура на ЕПТ и ОХДС и интеграцията на съществуващите национални системи и инфраструктури с ЕПТ, общата УБС, ДМС и ОХДС, както и за техническото функциониране на компонентите за оперативна съвместимост, в това число и за тяхната сигурност.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  оценка на използването на ОХДС от държавите членки за установяването на самоличност;

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  оценка, за да се гарантира, че държавите членки спазват в пълна степен своите задължения по отношение на всяка информационна система на Съюза;

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  оценка на сигурността на връзката на държавите членки с комуникационната инфраструктура на ЕПТ и ОХДС и на сигурността на интеграцията на съществуващите национални системи и инфраструктури с ЕПТ, общата УБС, ДМС и ОХДС;

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг)  оценка на запитванията до ОХДС за целите на правоприлагането;

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  оценка на търсенето в базите данни на Интерпол чрез ЕПТ, включително информация за броя на намерените съответствия в базите данни на Интерпол и информация за всякакви възникнали проблеми.

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 8 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При спазване на националните разпоредби относно публикуването на чувствителна информация, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади за ефективността на достъпа за целите на правоприлагането до данни, съхранявани в общото хранилище на данни за самоличност, като тези доклади съдържат информация и статистика за:

При спазване на националните разпоредби относно публикуването на чувствителна информация, включително на ограничения, произтичащи от съображения за националната сигурност, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади за ефективността на достъпа за целите на правоприлагането до данни, съхранявани в общото хранилище на данни за самоличност, като тези доклади съдържат информация и статистика за:

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията предава посочените доклади на Европейския парламент, Съвета, Европейския надзорен орган по защита на данните и на Агенцията на Европейския съюз за основните права.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и съдържание на предложението

Комисията представи предложението за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) (COM(2017) 793) и предложението за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) (COM(2017) 794), придружени от законодателна финансова обосновка и въз основа на оценка на въздействието на 12 декември 2017 г. Те са последица по-специално от съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ (COM(2016) 205), в което Комисията посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектурата на данните и обмена на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма, и от окончателния доклад на експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост от 11 май 2017 г., в който се заключава, че е необходимо и технически осъществимо да се работи по посока на приемането на практически решения за оперативна съвместимост и че те могат по принцип да предоставят оперативни ползи, както и да се постигне съвместимост с изискванията за защита на данните.

Предложението установява четири компоненти за оперативна съвместимост: Европейски портал за търсене (ЕПТ); обща услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС); общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС); и детектор за множество самоличности (ДМС) и установява разпоредбите относно целите за компонентите за оперативна съвместимост, техническата им архитектура, правилата относно използването на компонентите, съхраняването на записите, качеството на данните, правилата по отношение на защитата на данните, надзора и отговорностите на различните агенции и на държавите членки. То съдържа също изменения на редица други законодателни инструменти.

Процедура

За да се направи оценка на предложението на Комисията и да се подготви настоящия проект на доклад, докладчиците потърсиха информация от широк спектър от източници. Проведоха се серия от срещи в сянка със службите на Комисията с цел подробно обсъждане на цялото предложение. Освен това различни заинтересовани страни и експерти бяха поканени да вземат участие в срещи с докладчиците в сянка. Сред тях бяха европейските агенции, засегнати или заинтересовани от предложенията (eu-LISA, Европол, Frontex, Агенцията за основните права) и Европейският надзорен орган по защита на данните. Освен тези срещи беше отправено искане за становище от Агенцията за основните права и организирано посещение на техническия обект на eu-LISA в Страсбург.

Позиция на докладчиците

Докладчиците приветстват предложенията на Комисията за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС. Европейските граждани очакват от Европейския съюз да осигури ефективно управление на убежището и миграцията, подходящо управление на външните граници и да се справи с продължаващите заплахи за вътрешната сигурност. Кризата с бежанците, както и поредицата от терористични нападения през последните години показаха неотложната необходимост от подобряване на обмена на относимата информация. Разрешаването на посочените проблеми е важно с цел да се запази общественото доверие в системата на Съюза за миграция и убежище, в мерките за сигурност на Съюза и в капацитета на Съюза за управление на външните граници.

Докладчиците освен това се съгласиха с Комисията, че възможностите, предлагани от оперативната съвместимост като мярка за укрепване на сигурността и защитата на външните граници, трябва да бъдат балансирани със задължението да се гарантира, че намесата в основните права, която може да произтича от новата среда на оперативна съвместимост, е ограничена до строго необходимото за действителното постигане на целите от общ интерес, като се спазва принципът на пропорционалност. Този баланс е внимателно отразен в предложените изменения. Докладчиците освен това считат, че компонентите за оперативна съвместимост предоставят възможност за засилване на защитата на основните права, например като гарантират точната идентификация на добросъвестни лица и борбата с използването на фалшива самоличност.

Създаването на оперативна съвместимост подобрява управлението на външните граници чрез създаването на бърз, опростен и ефективен достъп до информационните системи на ЕС. Следователно трябва да внимаваме да не увеличаваме броя на задачите, които възлагаме за изпълнение на граничните служители. Докладчиците направиха няколко предложения за постигането на тази цел: на първо място, не следва да има строго задължение за граничните служители да се справят с жълт флаг при проверки на втора линия. Следва вземането на това решение да се предостави на граничните служители, тъй като те са обучени да разкриват използване на фалшива самоличност. На второ място, европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да предоставя на граничната охрана отговори веднага щом основните системи предоставят отговорите. Порталът не следва да изчаква да събере всички отговори от основните системи, преди да ги представи на граничната охрана. На трето място, следва да се постави акцент върху правилното обучение на граничните служители, занимаващи се с ръчната система за проверка, която ще бъде въведена с настоящото предложение.

Докладчиците добавиха отделен член, който подчертава необходимостта всички компоненти за оперативна съвместимост да позволяват бърз, безпрепятствен, ефикасен и контролиран достъп, като се използват най-добрите налични технологии, за да се предостави време за отговор в съответствие с оперативните потребности. Голяма част от ежедневните операции на граничната охрана, полицейските служители, служителите, отговарящи за имиграцията или консулските служители, ще зависи от правилното функциониране на тези компоненти за оперативна съвместимост. Следователно е от ключово значение да се гарантира правилното функциониране на компонентите, но докладчиците считат за също толкова важно създаването на система за резервно копие, особено за общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и ЕПТ. Правилното функциониране на всички компоненти, както и на основните системи ще зависи от тези два компонента, следователно следва да се осигури структура за резервно копие.

Докладчиците биха искали да подчертаят факта, че компонентите за оперативна съвместимост няма да променят основните системи, правилата и процедурите, свързани с тях. Компонентите за оперативна съвместимост следва да улесняват достъпа, но правата за достъп няма да се променят с настоящото предложение. С оглед изясняване на това положение бяха внесени няколко изменения. Единствените промени, които са направени във връзка с правата за достъп, се отнасят до достъпа за целите на правоприлагането, като е въведен механизъм на съвпадение/липса на съвпадение. По този начин не само се оптимизира достъпът до съответните системи, но и се гарантира, че търсенето се осъществява само в базите данни, които съдържат относима информация. Докладчиците измениха процедурата в предложението с цел да се гарантира, че само онези служители на правоприлагащите органи, които разполагат с пълен достъп до системите за данни, ще могат да осъществяват търсене в системите чрез механизъм на съвпадение/липса на съвпадение.

Освен това предложението позволява на полицейски органи на държавите членки, в случай че са оправомощени за това от националното законодателство, да използват ОХДС за установяване на самоличността на дадено лице по време на проверка за самоличност. Според докладчиците процедурата за установяване на самоличността следва да отразява стандартната практика в държавите членки. Поради това бяха внесени изменения с цел самоличността на лицата да се установява на първо място в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в националното право – с документи за самоличност или за пътуване, преди да се разреши извършване на справка с ОХДС с използване на биометрични данни на лицето. Справка за установяване на самоличността на лицата може да се извършва чрез търсене в ОХДС, единствено ако лицето присъства физически.

С цел да се укрепи способността на Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент да наблюдават и оценяват функционирането на настоящото предложение, към посочения член бяха внесени допълнителни изменения. По-специално, що се отнася до използването на ОХДС за целите на установяване на самоличността, за целите на правоприлагането и за използването на базата данни на Интерпол чрез ЕПТ.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (20.6.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Докладчик по становище: Бернд Кьолмел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства двете предложения на Комисията от 12 декември 2017 г. за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС. Двете предложения имат за цел преодоляване на структурните недостатъци в настоящата структура на ЕС за управление на информация чрез придаване на оперативна съвместимост на информационните системи, т.е. те да могат да обменят данни и да споделят информация. Докладчикът напълно подкрепя тяхната цел, а именно да се гарантира бърз достъп до информация, включително на правоприлагащите органи, с цел откриване на множество самоличности и борба с използването на фалшива самоличност, улесняване на проверките за установяване на самоличността на граждани на трети държави и улесняване на предотвратяването, разследването или съдебното преследване на тежки престъпления и тероризъм.

Настоящото становище се отнася до предложението относно полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията, имащо за цел да се регламентира достъпът до Шенгенската информационна система, понастоящем уредена с Решение 2007/533/ПВР на Съвета, както и до Евродак и ECRIS-TCN (Европейската информационна система за регистрите за съдимост за граждани на трети държави).

Докладчикът е съгласен с предложението за установяване на следните четири компонента за оперативна съвместимост: европейски портал за търсене, който дава възможност за едновременно търсене във всички съответни системи на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията, споделена услуга за биометрично съпоставяне, общо хранилище на данни за самоличност и детектор за множество самоличности. Освен това той приветства предложението за създаване на централно хранилище за докладване и статистика за извличане на анонимни статистически данни за политически и оперативни цели, както и с цел качество на данните.

Прогнозният общ бюджет, необходим за финансиране на двете предложения за период от девет години (2019 – 2027 г.), възлиза на 461 милиона евро, включително:

-  261,3 милиона евро за Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), предназначени за разработването и поддръжката на компонентите за оперативна съвместимост (от които 23 милиона евро са предвидени за периода 2019 – 2020 г.);

-  136,3 милиона евро, с които държавите членки да покрият разходите за промените в националните им системи (от 2021 г. нататък);

-  48,9 милиона евро, с които Европол да покрие разходите за адаптиране на информационните системи на Европол (от които 9,1 милиона евро са предвидени за периода 2019 – 2020 г.);

-  4,8 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за фазата на създаване на детектора за множество самоличности (от 2021 г. нататък);

-  2,0 милиона евро, с които Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) да покрие разходите за провеждане на обучение за оперативните служители (от които 100 000 EUR са предвидени за 2020 г.);

-  7,7 милиона евро, с които за ГД „Миграция и вътрешни работи“ да покрие разходите за ограничено увеличаване на персонала и свързаните с това разходи по време на разработването (от които 2 милиона евро за периода 2019 – 2020 г.), които следва да бъдат включени във функция 5.

Общата сума на разходите в размер на 32,1 милиона евро за 2019 г. и 2020 г., която следва да бъде включена във функция 3, трябва да бъде покрита в рамките на действащия Регламент за фонд „Вътрешна сигурност“ – Граници, за който все още има налични бюджетни кредити в достатъчен размер. Предложеният бюджет за периода след 2020 г. е примерен и не предопределя резултатите от преговорите по следващата многогодишна финансова рамка, относно която Комисията прие своето предложение на 2 май 2018 г. Докладчикът отбелязва със задоволство, че няма припокривания с бюджетните искания по други неотдавнашни законодателни предложения в тази област, по-специално ECRIS-TCN (Европейската информационна система за регистрите за съдимост за граждани на трети държави), преразглеждането на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (преработен текст) и преразглеждането на Регламента за създаването на eu-LISA.

Докладчикът отбелязва, че еднократните първоначални разходи за държавите членки се оценяват на 85,5 милиона евро и че Комисията предлага да възстанови всички разходи за интегриране, направени от държавите членки, за да бъде в състояние да наблюдава техния напредък при прилагането на тези регламенти.

Докладчикът счита, че прогнозните разходи за бюджета на ЕС са обосновани и пропорционални, и подчертава, че засилената оперативна съвместимост на равнището на ЕС се очаква да доведе до спестяване на около 77,5 милиона евро годишно, предимно за службите за информационни технологии и администрациите на държавите членки в областите на управлението на границите, миграцията и правоприлагането. При все това докладчикът настоятелно призовава Комисията, eu-LISA, Frontex, Европол, CEPOL и държавите членки да гарантират възможно най-висока степен на ефективност на разходите през фазите на разработването и оперирането. По-специално eu-LISA се приканва настоятелно да положи всички усилия, за да избегне превишаване на разходите и закъснения при определянето и осъществяването на предпочитаното техническо решение, и да осигури оптимален персонал за проекта чрез пренасочване на служители към нови задачи след приключването на по-ранни проекти.

Що се отнася до приходите, докладчикът отправя искане към Комисията да представи във възможно най-кратък срок подробна информация относно очакваните вноски от асоциираните към Шенген държави, които следва да се третират като разни целеви приходи по бюджетния ред за eu-LISA (18 02 07).

На последно място, докладчикът предлага засилване на редица разпоредби относно докладването и оценката, с цел да се даде възможност на бюджетния орган да следи отблизо разработването и началото на функционирането на новите компоненти за оперативна съвместимост, с оглед на бъдещите бюджетни решения, по-специално при действието на МФР за периода след 2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централен резервен вариант на ЕС за всяка система, посочена в параграф 1, се поемат при необходимост от общия бюджет на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите, извършени във връзка с интегрирането на съществуващите национални инфраструктури и тяхното свързване с националните единни интерфейси, както и във връзка с хостинга на националните единни интерфейси, се поемат от общия бюджет на Съюза.

Разходите, извършени във връзка с интегрирането на съществуващите национални инфраструктури и тяхното свързване с националните единни интерфейси, както и във връзка с хостинга и бъдещите разработки на националните единни интерфейси, се поемат от общия бюджет на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.   Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и Съвета в границите на многогодишната финансова рамка и в рамките на годишната бюджетна процедура.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент — Службата за публикации на Европейския съюз да въведе конкретната дата] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно актуалното състояние на разработването на компонентите за оперативна съвместимост. След като приключи разработването, на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как са били изпълнени целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

2.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент — Службата за публикации на Европейския съюз да въведе конкретната дата] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на компонентите за оперативна съвместимост eu-LISA представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно актуалното състояние на разработването на компонентите за оперативна съвместимост. Този доклад включва преглед на актуалното развитие на разходите и напредъка на проекта, оценка на финансовото въздействие, както и информация относно евентуални технически проблеми и рискове, които могат да имат отражение върху общия размер на разходите за системата, които се поемат от общия бюджет на Съюза в съответствие с член 60.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  В случай на забавяне в процеса на разработване eu-LISA информира във възможно най-кратък срок Европейския парламент и Съвета за причините за забавянето, както и за последиците от него във времево и финансово отношение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Четири години след пускането в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост и на всеки четири години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за техническото функциониране на компонентите за оперативна съвместимост, в това число и за тяхната сигурност.

4.  Две години след пускането в експлоатация на всеки компонент за оперативна съвместимост и на всеки две години след това eu-LISA представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад за техническото функциониране на компонентите за оперативна съвместимост, в това число и за тяхната сигурност и разходите за тях.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това една година след всеки доклад на eu-LISA Комисията изготвя цялостна оценка на компонентите, включваща:

Освен това шест месеца след всеки доклад на eu-LISA Комисията изготвя цялостна оценка на компонентите, включваща:

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието върху основните права;

б)  преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието върху основните права, както и свързаните с това разходи;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  оценка на последиците, имащи непропорционално въздействие върху потока на движението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и на последиците с отражение върху бюджета на Съюза.

д)  оценка на последиците, включително имащите въздействие върху потока на движението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и на последиците с отражение върху бюджета на Съюза.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)

Позовавания

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.2.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Bernd Kölmel

25.1.2018

Разглеждане в комисия

17.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)

Позовавания

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

AFET

22.2.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Дата на приемане

15.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Дата на внасяне

19.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност