Διαδικασία : 2017/0352(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0348/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0348/2018

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.31

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0389

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1596kWORD 237k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Nuno Melo

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0794 και την τροποποιημένη πρόταση COM(2018)0480),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 74, το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0293/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0348/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στη γνωμοδότηση 4/2018 της 16ης Απριλίου 2018, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων τόνισε ότι η απόφαση να γίνουν διαλειτουργικά τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας δεν θα επηρεάσει μόνο τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους κατά τρόπο μόνιμο και ριζικό, αλλά θα αλλάξει επίσης και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται έως σήμερα οι νομικές αρχές στον συγκεκριμένο τομέα και, επομένως, θα αποτελέσει «σημείο χωρίς επιστροφή».

 

_________________

 

http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Στη γνωμοδότηση της 11ης Απριλίου 2018, η ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επανέλαβε ότι η διαδικασία για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και προβληματισμούς όσον αφορά τις αρχές του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της διατήρησης των δεδομένων και του σαφούς προσδιορισμού του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

 

_________________

 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και τη συμβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, δηλαδή του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), και του [Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)], προκειμένου τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Προς τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS), κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) ως συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

(9)  Με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη διευκόλυνση τακτικών διελεύσεων από τα σύνορα, τη συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και τη συμβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και της διαφύλαξης της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών, τη βελτίωση της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και την υποστήριξη της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, και την επικούρηση της πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης τρομοκρατικών αδικημάτων ή άλλων ποινικών αδικημάτων, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της Ένωσης, στα μέτρα ασφαλείας της Ένωσης και στην ικανότητα της Ένωσης να διαχειρίζεται τα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, δηλαδή του συστήματος εισόδου/εξόδου (του ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), και του [Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)], προκειμένου τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και τα δεδομένα τους να συμπληρώνουν το ένα το άλλο στο μέτρο του δυνατού, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου, και ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προς τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS), κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) ως συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θα πρέπει να δίνει στα εν λόγω συστήματα τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής ταυτοποίησης προσώπων, τη συμβολή στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, τη βελτίωση και την εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, τη διευκόλυνση της τεχνικής και επιχειρησιακής εφαρμογής από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την ενίσχυση και την απλούστευση των εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, την απλούστευση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [συστήματος ECRIS-TCN].

(10)  Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης θα πρέπει να δίνει στα εν λόγω συστήματα τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής ταυτοποίησης προσώπων για τον σκοπό της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας ή στο πλαίσιο της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων — συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών αδικημάτων, τη συμβολή στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας, τη βελτίωση και την εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, των δεδομένων της Ευρωπόλ και των βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών σε αυτές, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν και με τους στόχους και τους σκοπούς τους, όπως ορίζεται στα νομικά μέσα που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα, την ενίσχυση, την απλούστευση και την εναρμόνιση των εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων ισχύουν για όλα τα συστήματα πληροφοριών, και τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της πρόσβασης των καθορισμένων αρχών στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS και του [ECRIS-TCN].

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα πρέπει να καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS], το Eurodac, το SIS, και το [σύστημα ECRIS-TCN]. Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα δεδομένα της Ευρωπόλ, στον βαθμό που θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτά ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της ΕΕ.

(11)  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα πρέπει να καλύπτουν το ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS], το Eurodac, το SIS, και το [σύστημα ECRIS-TCN]. Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα δεδομένα της Ευρωπόλ, μόνο στον βαθμό που θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση αναζητήσεων στα εν λόγω δεδομένα ταυτόχρονα με τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, των συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παιδιών και να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα και η ακεραιότητά τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό να διευκολύνει, σε τεχνικό επίπεδο, τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ να έχουν γρήγορη, απρόσκοπτη, συστηματική και ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και να υπηρετήσει τους στόχους του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS, του [συστήματος ECRIS-TCN] και των δεδομένων της Ευρωπόλ. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε όλα τα σχετικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, καθώς και στα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, θα πρέπει να λειτουργεί ως μοναδικό παράθυρο ή «διαμεσολαβητής μηνυμάτων» για την αναζήτηση σε διάφορα κεντρικά συστήματα και την απρόσκοπτη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων σχετικά με τον έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία των δεδομένων των υποκείμενων συστημάτων.

(13)  Η ESP θα πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό να διευκολύνει, σε τεχνικό επίπεδο, τη δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων αρχών των κρατών μελών και των οργανισμών της Ένωσης να έχουν πρόσβαση στα σχετικά συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, εφόσον η πρόσβαση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και να υπηρετήσει τους στόχους του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS, του [ECRIS-TCN] και των δεδομένων της Ευρωπόλ. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε όλα τα σχετικά συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, καθώς και στα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, θα πρέπει να λειτουργεί ως μοναδικό παράθυρο ή «διαμεσολαβητής μηνυμάτων» για την αναζήτηση σε διάφορα κεντρικά συστήματα και την απρόσκοπτη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων σχετικά με τον έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία των δεδομένων των υποκείμενων συστημάτων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και συστηματική χρήση όλων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αναζήτησης στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac και [το σύστημα ECRIS-TCN]. Ωστόσο, η εθνική σύνδεση με τα διάφορα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, προκειμένου να παρέχεται τεχνική μετάπτωση λειτουργίας. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται από τα όργανα της Ένωσης για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέσο για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τα συστήματα της Ιντερπόλ, και να συμπληρώνει τις υφιστάμενες ειδικές διεπαφές.

(16)  Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και απρόσκοπτη χρήση όλων των σχετικών συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αναζήτησης στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac και [το ECRIS-TCN]. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κεντρική εφεδρική ESP της Ένωσης που θα παρέχει όλες τις λειτουργικές δυνατότητες της κύριας ESP και παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της κύριας πύλης. Ωστόσο, η εθνική σύνδεση με τα διάφορα σχετικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, προκειμένου να παρέχεται τεχνική μετάπτωση λειτουργίας. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς της Ένωσης για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει να αποτελεί πρόσθετο μέσο για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τα συστήματα της Ιντερπόλ, και να συμπληρώνει τις υφιστάμενες ειδικές διεπαφές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι εικόνες προσώπου, είναι μοναδικά και επομένως είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα αλφαριθμητικά δεδομένα για την ταυτοποίηση των προσώπων. Η κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) θα πρέπει να αποτελεί τεχνικό μέσο για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση του έργου των σχετικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και των άλλων συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Κύριος σκοπός της κοινής BMS θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ταυτοποίησης ενός προσώπου που μπορεί να είναι καταχωρισμένο σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, μέσω της αντιστοίχισης των βιομετρικών του δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και μέσω της αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. Η κοινή BMS θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια, καθώς και στην αποκόμιση οικονομικών και επιχειρησιακών οφελών και οφελών όσον αφορά τη συντήρηση, μέσω της αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. Όλα τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για το Eurodac, το VIS και το SIS χρησιμοποιούν βιομετρικά υποδείγματα τα οποία αποτελούνται από δεδομένα που προέρχονται από την απομόνωση χαρακτηριστικών από πραγματικά βιομετρικά δείγματα. Η κοινή BMS θα πρέπει να συγκεντρώνει και να αποθηκεύει όλα τα εν λόγω βιομετρικά υποδείγματα σε μία μοναδική τοποθεσία, με σκοπό τη διευκόλυνση των συγκρίσεων μεταξύ συστημάτων μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας κατά την ανάπτυξη και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων της ΕΕ.

(17)  Τα βιομετρικά δεδομένα, τα οποία, σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις εικόνες προσώπου και, κατά συνέπεια, αποκλείουν τα αποτυπώματα παλάμης, είναι μοναδικά και επομένως είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα αλφαριθμητικά δεδομένα για την ταυτοποίηση των προσώπων. Ωστόσο, τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να θέσει τη βάση και να θεσπίσει εγγυήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση των εκάστοτε προσώπων. Η κοινή BMS θα πρέπει να αποτελεί τεχνικό μέσο για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση του έργου των σχετικών συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων της Ευρωπόλ και των άλλων συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Η κοινή BMS θα πρέπει να αντικαταστήσει τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων του ΣΕΕ, του VIS, του SIS, του Eurodac και του [ECRIS-TCN] αντίστοιχα και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επικαλύπτει ούτε την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων ούτε την αποθήκευση βιομετρικών υποδειγμάτων. Κύριος σκοπός της κοινής BMS θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ταυτοποίησης ενός προσώπου που μπορεί να είναι καταχωρισμένο σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, μέσω της αντιστοίχισης των βιομετρικών του δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και μέσω της αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. Η κοινή BMS θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια, καθώς και στην αποκόμιση οικονομικών και επιχειρησιακών οφελών και οφελών όσον αφορά τη συντήρηση, μέσω της αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. Όλα τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για το Eurodac, το VIS και το SIS χρησιμοποιούν βιομετρικά υποδείγματα τα οποία αποτελούνται από δεδομένα που προέρχονται από την απομόνωση χαρακτηριστικών από πραγματικά βιομετρικά δείγματα. Η κοινή BMS θα πρέπει να συγκεντρώνει και να αποθηκεύει όλα τα εν λόγω βιομετρικά υποδείγματα - λογικά διαχωρισμένα σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών από το οποίο προήλθαν τα δεδομένα - σε μία μοναδική τοποθεσία, με σκοπό τη διευκόλυνση με αυτόν τον τρόπο των συγκρίσεων μεταξύ συστημάτων μέσω της χρήσης βιομετρικών υποδειγμάτων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας κατά την ανάπτυξη και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Τα βιομετρικά υποδείγματα που αποθηκεύονται στην κοινή BMS και τα οποία αποτελούνται από δεδομένα που προέρχονται από την απομόνωση χαρακτηριστικών από πραγματικά βιομετρικά δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστροφή της διαδικασίας. Στην ουσία, τα βιομετρικά υποδείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από βιομετρικά δεδομένα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι δυνατό τα ίδια αυτά βιομετρικά δεδομένα να λαμβάνονται από τα βιομετρικά υποδείγματα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θέσει τη βάση και να θεσπίσει εγγυήσεις για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση των οικείων προσώπων.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά, τα συστήματα που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου54, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 [ο κανονισμός ETIAS] για τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης, το σύστημα που θεσπίζεται με τον [κανονισμό Eurodac] για την ταυτοποίηση των αιτούντων διεθνή προστασία και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και το σύστημα που θεσπίζεται με τον [κανονισμό για το σύστημα ECRIS-TCN], θα πρέπει να στηρίζονται στην ακριβή ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αποθηκευμένα σε αυτά.

(19)  Τα συστήματα που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου54, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 [ο κανονισμός ETIAS] για τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης, το σύστημα που θεσπίζεται με τον [κανονισμό Eurodac] για την ταυτοποίηση των αιτούντων διεθνή προστασία και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και το σύστημα που θεσπίζεται με τον [κανονισμό για το σύστημα ECRIS-TCN], θα πρέπει να στηρίζονται στην ακριβή ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αποθηκευμένα σε αυτά.

_________________

_________________

54 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (κανονισμός ΣΕΕ) (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20–82).

54 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (κανονισμός ΣΕΕ) (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20–82).

55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

Αιτιολόγηση

Γλωσσική αλλαγή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινό περιέκτη για τα προσωπικά και τα βιομετρικά δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το σύστημα ECRIS-TCN], ο οποίος θα λειτουργεί ως κοινή συνιστώσα μεταξύ των εν λόγω συστημάτων για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών και θα επιτρέπει την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτό.

(25)  Το CIR θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινό περιέκτη για τα προσωπικά και τα βιομετρικά δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το ECRIS-TCN], ο οποίος θα λειτουργεί ως κοινή συνιστώσα μεταξύ των εν λόγω συστημάτων για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών και θα επιτρέπει την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό εφεδρικό CIR της Ένωσης το οποίο θα παρέχει όλες τις λειτουργικές δυνατότητες του κύριου CIR και παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του κύριου αποθετηρίου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ταυτοποίηση ενός προσώπου, οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και οι αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2016/680 θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) με τα βιομετρικά δεδομένα του προσώπου που λαμβάνονται κατά την πραγματοποίηση διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας.

(27)  Εάν οι αστυνομικές αρχές ενός κράτους μέλους δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο στη βάση αναζήτησης στο CIR με τη χρήση ταξιδιωτικού εγγράφου ή των στοιχείων ταυτότητας που προσκομίζει το πρόσωπο αυτό, ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή της ταυτότητας του κατόχου του, ή εάν το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση ή αρνείται να συνεργαστεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2016/680, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων στο CIR με τα βιομετρικά δεδομένα του προσώπου που λαμβάνονται κατά την πραγματοποίηση διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας, πάντα υπό την προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας του εν λόγω προσώπου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας εξακρίβωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Στις περιπτώσεις που τα βιομετρικά δεδομένα του προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η αναζήτηση με τα εν λόγω δεδομένα αποτύχει, τότε η αναζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τα δεδομένα ταυτότητας του προσώπου αυτού σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ταξιδιωτικού του εγγράφου. Στις περιπτώσεις που προκύπτει από την αναζήτηση ότι τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο είναι αποθηκευμένα στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ταυτότητας του προσώπου που είναι αποθηκευμένα στο CIR χωρίς να παρέχεται καμία ένδειξη σε ποιο σύστημα πληροφοριών της ΕΕ ανήκουν τα δεδομένα.

διαγράφεται

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης μια νέα δυνατότητα για απλουστευμένη πρόσβαση σε δεδομένα πέρα από τα δεδομένα ταυτότητας που υπάρχουν στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] ή το Eurodac από τις αρχές επιβολής του νόμου που ορίζονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ. Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πλην των δεδομένων ταυτότητας που περιέχονται στα εν λόγω συστήματα, μπορεί να είναι απαραίτητα για την πρόληψη, την εξιχνίαση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων σε ορισμένη περίπτωση.

(30)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης μια νέα δυνατότητα για απλουστευμένη πρόσβαση σε δεδομένα πέρα από τα δεδομένα ταυτότητας που υπάρχουν στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] ή το Eurodac από τις αρχές επιβολής του νόμου που ορίζονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ. Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πλην των δεδομένων ταυτότητας που περιέχονται στα εν λόγω συστήματα, μπορεί να είναι απαραίτητα για την πρόληψη, την εξιχνίαση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων σε ορισμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αναζήτηση θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, την εξιχνίαση ή τη διερεύνηση των εν λόγω εγκλημάτων, ιδίως όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού εγκλήματος υπάγεται στην κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, το VIS, το ETIAS και το σύστημα Eurodac. Η εν λόγω απλουστευμένη πρόσβαση θα παρέχεται αφού έχει διεξαχθεί προηγουμένως αναζήτηση στις εθνικές βάσεις δεδομένων και έχει κινηθεί αναζήτηση στο αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/615/ΔΕΥ.

 

__________________

 

Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξιχνίασης και της διερεύνησης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, πέρα από τα σχετικά δεδομένα ταυτότητας που καλύπτονται από το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και αποκτήθηκαν με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων του εν λόγω προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά την πραγματοποίηση εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας, θα πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις των αντίστοιχων νομικών πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ δεν γνωρίζουν προκαταβολικά ποιο από τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ περιέχει τα δεδομένα των προσώπων για τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσουν αναζήτηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ανεπάρκειες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο τελικός χρήστης που εξουσιοδοτείται από την εντεταλμένη αρχή θα πρέπει επομένως να μπορεί να δει σε ποιο από τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ είναι καταχωρισμένα τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην αναζήτηση που πραγματοποιεί. Το οικείο σύστημα θα επισημαίνεται επομένως μετά την αυτόματη επαλήθευση της ύπαρξης θετικού αποτελέσματος σε αυτό (η λεγόμενη λειτουργία ένδειξης θετικού αποτελέσματος).

(31)  Η πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξιχνίασης και της διερεύνησης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, πέρα από τα σχετικά δεδομένα ταυτότητας που καλύπτονται από το CIR και αποκτήθηκαν με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων του εν λόγω προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά την πραγματοποίηση εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας, θα πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις των αντίστοιχων νομικών πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ δεν γνωρίζουν προκαταβολικά ποιο από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης περιέχει τα δεδομένα των προσώπων για τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσουν αναζήτηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ανεπάρκειες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο τελικός χρήστης που εξουσιοδοτείται από την εντεταλμένη αρχή θα πρέπει επομένως να μπορεί να δει σε ποιο από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης είναι καταχωρισμένα τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην αναζήτηση που πραγματοποιεί. Το οικείο σύστημα θα επισημαίνεται επομένως μετά την αυτόματη επαλήθευση της ύπαρξης θετικού αποτελέσματος σε αυτό (η λεγόμενη λειτουργία ένδειξης θετικού αποτελέσματος), μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων σε εθνικές βάσεις δεδομένων και εφόσον έχει κινηθεί αναζήτηση στο αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Η αναζήτηση στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) από τις αρχές που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ, με σκοπό την εξασφάλιση απάντησης με τη μορφή ένδειξης θετικού αποτελέσματος από την οποία θα προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] ή το Eurodac, απαιτεί την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ένδειξη θετικού αποτελέσματος δεν θα αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οικείου προσώπου παρά μόνο ότι ορισμένα από τα δεδομένα του εν λόγω προσώπου είναι αποθηκευμένα σε ένα από τα συστήματα. Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται δυσμενής απόφαση όσον αφορά το οικείο πρόσωπο από τον εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη αποκλειστικά με βάση την απλή ύπαρξη ένδειξης θετικού αποτελέσματος. Η πρόσβαση στην ένδειξη θετικού αποτελέσματος από τον τελικό χρήστη θα έχει επομένως ως αποτέλεσμα την πολύ περιορισμένη παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του οικείου προσώπου, ενώ θα είναι απαραίτητο να μπορούν οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά το αίτημα του τελικού χρήστη για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας στο σύστημα στο οποίο περιέχονται σύμφωνα με τη σχετική ένδειξη.

(33)  Η αναζήτηση στο CIR από τις αρχές που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ, με σκοπό την εξασφάλιση απάντησης με τη μορφή ένδειξης θετικού αποτελέσματος από την οποία θα προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] ή το Eurodac, απαιτεί την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ένδειξη θετικού αποτελέσματος θα πρέπει να αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οικείου προσώπου εκτός από την πληροφορία ότι ορισμένα από τα δεδομένα του εν λόγω προσώπου είναι αποθηκευμένα σε ένα από τα συστήματα, μόνο εφόσον η αρχή που πραγματοποιεί την αναζήτηση έχει πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα. Δεν θα πρέπει να λαμβάνεται δυσμενής απόφαση όσον αφορά το οικείο πρόσωπο από τον εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη αποκλειστικά με βάση την απλή ύπαρξη ένδειξης θετικού αποτελέσματος και η ένδειξη θετικού αποτελέσματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις οικείες αρχές μόνο για την επιλογή της βάσης στην οποία θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση. Η πρόσβαση στην ένδειξη θετικού αποτελέσματος από τον τελικό χρήστη θα έχει επομένως ως αποτέλεσμα την πολύ περιορισμένη παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του οικείου προσώπου, ενώ θα είναι απαραίτητο να μπορούν οι εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά το αίτημα του τελικού χρήστη για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας στο σύστημα στο οποίο περιέχονται σύμφωνα με τη σχετική ένδειξη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Η προσέγγιση δύο σταδίων για την αναζήτηση δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις που ο ύποπτος, ο δράστης ή το εικαζόμενο θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλου σοβαρού ποινικού αδικήματος δεν είναι γνωστός. Στις περιπτώσεις αυτές, το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού του συστήματος πληροφοριών στο οποίο το πρόσωπο είναι γνωστό, με μία μόλις αναζήτηση. Με τη θέσπιση υποχρέωσης χρήσης της νέας αυτής προσέγγισης όσον αφορά την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στις εν λόγω περιπτώσεις, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] και το Eurodac θα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς την υποχρέωση να πραγματοποιείται προηγούμενη έρευνα στις εθνικές βάσεις δεδομένων και να κινείται προηγούμενη έρευνα στο αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ. Η αρχή της προηγούμενης έρευνας περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να ανατρέχουν σε συστήματα για δικαιολογημένους σκοπούς επιβολής του νόμου και θα μπορούσε επομένως να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών εντοπισμού απαραίτητων πληροφοριών. Οι υποχρεώσεις για προηγούμενη έρευνα στις εθνικές βάσεις δεδομένων και κίνηση προηγούμενης έρευνας στο αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ θα πρέπει να σταματήσουν να ισχύουν, μόνο όταν τεθεί σε λειτουργία η εναλλακτική εγγύηση της προσέγγισης δύο σταδίων όσον αφορά την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου μέσω του CIR.

(34)  Η προσέγγιση δύο σταδίων για την αναζήτηση δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις που ο ύποπτος, ο δράστης ή το εικαζόμενο θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλου σοβαρού ποινικού αδικήματος δεν είναι γνωστός. Στις περιπτώσεις αυτές, το CIR θα πρέπει να δίνει στην οικεία αρχή που έχει οριστεί τη δυνατότητα εντοπισμού του συστήματος πληροφοριών στο οποίο το πρόσωπο είναι γνωστό, με μία μόλις αναζήτηση, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους στις εθνικές βάσεις δεδομένων και μόλις ξεκινήσει η αναζήτηση στο αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ για τους αιτιολογημένους σκοπούς της πρόληψης, της εξιχνίασης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η δυνατότητα επίτευξης των στόχων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ υπονομεύεται από την υφιστάμενη αδυναμία των αρχών που χρησιμοποιούν τα εν λόγω συστήματα να προβούν σε επαρκώς αξιόπιστες επαληθεύσεις της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά συστήματα. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα ταυτότητας που είναι αποθηκευμένα σε ορισμένο επιμέρους σύστημα μπορεί να είναι ψευδή, εσφαλμένα ή ελλιπή και ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται δυνατότητα εντοπισμού των εν λόγω ψευδών, εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων μέσω της σύγκρισής τους με δεδομένα αποθηκευμένα σε άλλο σύστημα. Για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, είναι απαραίτητο ένα τεχνικό μέσο σε επίπεδο Ένωσης που θα δίνει τη δυνατότητα για αξιόπιστη ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών για τους εν λόγω σκοπούς.

(36)  Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, οι αρχές που χρησιμοποιούν τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να προβούν σε επαρκώς αξιόπιστες επαληθεύσεις της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά συστήματα. Τα δεδομένα ταυτότητας που είναι αποθηκευμένα σε ορισμένο επιμέρους σύστημα μπορεί να είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ψευδή και επί του παρόντος δεν υφίσταται τρόπος εντοπισμού εσφαλμένων, ελλιπών ή ψευδών δεδομένων μέσω της σύγκρισής τους με δεδομένα αποθηκευμένα σε άλλο σύστημα. Για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, είναι απαραίτητο ένα τεχνικό μέσο σε επίπεδο Ένωσης που θα δίνει τη δυνατότητα για αξιόπιστη ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών για τους εν λόγω σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Τα στατιστικά στοιχεία για τα ψευδή στοιχεία ταυτότητας στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ είναι, αυτά καθαυτά, ελλιπή. Ωστόσο, το πρόβλημα των εσφαλμένων και ελλιπών δεδομένων είναι ευρέως γνωστό, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα (σελίδα 49).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  O ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) θα πρέπει να δημιουργεί και να αποθηκεύει συνδέσμους μεταξύ δεδομένων σε διάφορα συστήματα πληροφοριών στην ΕΕ για τον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων, με τον διπλό σκοπό να διευκολύνονται οι διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας καλόπιστων ταξιδιωτών και να καταπολεμάται η υποκλοπή ταυτότητας. Ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα πρέπει να περιέχει μόνο τους συνδέσμους μεταξύ προσώπων που είναι καταχωρισμένα σε περισσότερα του ενός συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, με αυστηρό περιορισμό στα δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ένα πρόσωπο είναι καταχωρισμένο νομίμως ή παρανόμως με διαφορετικά προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικά συστήματα ή να διευκρινιστεί ότι δύο πρόσωπα με παρόμοια προσωπικά δεδομένα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Η επεξεργασία δεδομένων μέσω της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP) και της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) με σκοπό τη σύνδεση ατομικών φακέλων μεταξύ επιμέρους συστημάτων θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και επομένως περιορίζεται στον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων κατά τον χρόνο προσθήκης νέων δεδομένων σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και το SIS. Ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει διασφαλίσεις κατά της δυνητικής εισαγωγής διακρίσεων ή της λήψης δυσμενών αποφάσεων στις περιπτώσεις προσώπων με πολλαπλές ταυτότητες.

(37)  O ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) θα πρέπει να δημιουργεί και να αποθηκεύει συνδέσμους μεταξύ δεδομένων σε διάφορα συστήματα πληροφοριών στην Ένωση για τον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων, με τον διπλό σκοπό να διευκολύνονται οι διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας καλόπιστων ταξιδιωτών και να καταπολεμάται η υποκλοπής ταυτότητας. Η δημιουργία των εν λόγω συνδέσμων συνιστά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και, επομένως, απαιτείται διαφάνεια έναντι των προσώπων τα οποία αφορά και εφαρμογή των απαραίτητων εγγυήσεων σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ένωσης. Ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα πρέπει να περιέχει μόνο τους συνδέσμους μεταξύ προσώπων που είναι καταχωρισμένα σε περισσότερα του ενός συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, με αυστηρό περιορισμό στα δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ένα πρόσωπο είναι καταχωρισμένο νομίμως ή παρανόμως με διαφορετικά προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικά συστήματα ή να διευκρινιστεί ότι δύο πρόσωπα με παρόμοια προσωπικά δεδομένα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Η επεξεργασία δεδομένων μέσω της ESP και της κοινής BMS με σκοπό τη σύνδεση ατομικών φακέλων μεταξύ επιμέρους συστημάτων και της βάσης δεδομένων της Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και επομένως περιορίζεται στον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων κατά τον χρόνο προσθήκης νέων δεδομένων σε ένα από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και το SIS. Ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει διασφαλίσεις κατά της δυνητικής εισαγωγής διακρίσεων ή της λήψης δυσμενών αποφάσεων στις περιπτώσεις προσώπων με πολλαπλές ταυτότητες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Η πρόσβαση στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) από τις αρχές των κρατών μελών και τους οργανισμούς της ΕΕ που έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα σύστημα πληροφοριών της ΕΕ που περιλαμβάνεται στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) ή το SIS θα πρέπει να είναι περιορισμένη στους λεγόμενους κόκκινους συνδέσμους, στις περιπτώσεις δηλαδή που τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν παρανόμως το ίδιο πρόσωπο ή στις περιπτώσεις που τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν παρανόμως το ίδιο πρόσωπο. Όταν τα συνδεδεμένα δεδομένα ταυτότητας δεν είναι παρεμφερή, θα πρέπει να δημιουργείται κίτρινος σύνδεσμος και να πραγματοποιείται χειροκίνητη επαλήθευση με σκοπό την επιβεβαίωση του συνδέσμου ή την αλλαγή του χρώματός του αναλόγως.

(41)  Η πρόσβαση στον MID από τις αρχές των κρατών μελών και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα σύστημα πληροφοριών της Ένωσης που περιλαμβάνεται στο CIR ή το SIS θα πρέπει να είναι περιορισμένη στους κόκκινους συνδέσμους, στις περιπτώσεις δηλαδή που τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν χωρίς λόγο το ίδιο πρόσωπο ή στις περιπτώσεις που τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν χωρίς λόγο το ίδιο πρόσωπο. Όταν τα συνδεδεμένα δεδομένα ταυτότητας δεν είναι παρεμφερή, θα πρέπει να δημιουργείται κίτρινος σύνδεσμος και να πραγματοποιείται χειροκίνητη επαλήθευση με σκοπό την επιβεβαίωση του συνδέσμου ή την αλλαγή του χρώματός του αναλόγως.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(43α)  Ο eu-LISA θα πρέπει να αναπτύξει και να διαχειρίζεται όλες τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη, ομαλή, αποτελεσματική και ελεγχόμενη πρόσβαση και η πλήρης διαθεσιμότητα των εν λόγω στοιχείων με χρόνο απόκρισης σύμφωνο με τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Ο eu-LISA θα πρέπει να θεσπίσει αυτόματους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων και κοινούς δείκτες ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη κεντρικής ικανότητας ελέγχου για την ποιότητα των δεδομένων και να εκπονεί τακτικά εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος της υλοποίησης και της εφαρμογής των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Οι κοινοί δείκτες ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας για την αποθήκευση δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ ή τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας. Στόχος των εν λόγω προδιαγραφών ποιότητας των δεδομένων θα πρέπει να είναι να μπορούν τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να εντοπίζουν αυτόματα εμφανώς εσφαλμένα ή ασυνεπή υποβληθέντα δεδομένα, προκειμένου το κράτος μέλος προέλευσης να είναι σε θέση να επαληθεύσει τα δεδομένα και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης.

(44)  Ο eu-LISA θα πρέπει να θεσπίσει αυτόματους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων και κοινούς δείκτες ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA θα πρέπει να αποστέλλει αυτομάτως και άμεσα προειδοποιήσεις στην αρχή που εισάγει τα δεδομένα, εάν δεν πληρούνται ελάχιστα πρότυπα ποιότητας δεδομένων. Ο eu-LISA θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη κεντρικής ικανότητας ελέγχου για την ποιότητα των δεδομένων και για την τακτική εκπόνηση εκθέσεων ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η εποπτεία της υλοποίησης και της εφαρμογής των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης από τα κράτη μέλη. Οι κοινοί δείκτες ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας για την αποθήκευση δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας. Στόχος των εν λόγω προδιαγραφών ποιότητας των δεδομένων θα πρέπει να είναι να μπορούν τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να εντοπίζουν αυτόματα εμφανώς εσφαλμένα ή ασυνεπή υποβληθέντα δεδομένα, προκειμένου το κράτος μέλος προέλευσης να είναι σε θέση να επαληθεύσει τα δεδομένα και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Ο ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων (UMF) θα πρέπει να καθιερώσει ένα πρότυπο διαρθρωμένης διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ συστημάτων πληροφοριών, αρχών και/ή οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων θα πρέπει να καθορίζει κοινό λεξιλόγιο και λογικές δομές για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται συχνά με σκοπό τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία και ανάγνωση του περιεχομένου της ανταλλαγής κατά τρόπο συνεπή και σημασιολογικά ισοδύναμο.

(46)  Ο ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων (UMF) θα πρέπει να καθιερώσει ένα πρότυπο διαρθρωμένης διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ συστημάτων πληροφοριών, αρχών και/ή οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων θα πρέπει να καθορίζει κοινό λεξιλόγιο και λογικές δομές για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται συχνά με σκοπό να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία και ανάγνωση του περιεχομένου της ανταλλαγής κατά τρόπο συνεπή και σημασιολογικά ισοδύναμο.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό τη δημιουργία διασυστημικών στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA θα πρέπει να καταρτίσει, εφαρμόσει και φιλοξενήσει το CRRS στις τεχνικές εγκαταστάσεις του που περιέχουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα από τα προαναφερθέντα συστήματα, το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων και την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων. Τα δεδομένα που περιέχονται στο CRRS δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των προσώπων. Ο eu-LISA θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανωνυμία των δεδομένων και να καταχωρίζει τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα στο CRRS. Η διαδικασία για να καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα θα πρέπει να είναι αυτόματη και δεν θα πρέπει να χορηγείται στο προσωπικό του eu-LISA άμεση πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ ή τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

(47)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό τη δημιουργία διασυστημικών στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς ποιότητας των δεδομένων σύμφωνα με τους στόχους των υποκείμενων συστημάτων και σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους. Ο eu-LISA θα πρέπει να καταρτίσει, εφαρμόσει και φιλοξενήσει το CRRS στις τεχνικές εγκαταστάσεις του που περιέχουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα από τα προαναφερθέντα συστήματα, το CIR, τον MID και την κοινή BMS. Τα δεδομένα που περιέχονται στο CRRS δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των προσώπων. Ο eu-LISA θα πρέπει να εξασφαλίζει αμέσως την ανωνυμία των δεδομένων και να καταχωρίζει μόνο τα εν λόγω ανωνυμοποιημένα δεδομένα στο CRRS. Η διαδικασία για να καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα θα πρέπει να είναι αυτόματη και δεν θα πρέπει να χορηγείται στο προσωπικό του eu-LISA άμεση πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να έχει εφαρμογή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός αν η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται από τις εντεταλμένες αρχές ή από κεντρικά σημεία πρόσβασης των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη, την εξιχνίαση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, οπότε θα πρέπει να έχει εφαρμογή η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(48)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 θα πρέπει να έχει εφαρμογή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός αν η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται από τις εντεταλμένες αρχές ή από κεντρικά σημεία πρόσβασης των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη, την εξιχνίαση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει εφαρμογή η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Οι εθνικές εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με [τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679] θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

(51)  Οι εθνικές εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 θα πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, θα πρέπει να ελέγχει τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης που έχουν σχέση με την προστασία αυτών των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παρακολούθηση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  «(...) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις …»

(52)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 16 Απριλίου 2018.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, στους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό που απασχολούνται και εργάζονται για το SIS θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(53)  Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, στους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό που απασχολούνται και εργάζονται με τα δεδομένα που ανακτώνται μέσω οποιασδήποτε από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα της ΕΕ να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP), είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος. Ομοίως, για να καταστεί δυνατή η συνεκτική και βέλτιστη λειτουργία του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID), θα πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα για την έναρξη της λειτουργίας του.

(56)  Για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα της Ένωσης να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της ESP, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, η οποία να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα κατάρτισης των τελικών χρηστών για τη διασφάλιση της λειτουργίας των νέων εργαλείων στο πλήρες δυναμικό τους. Ομοίως, για να καταστεί δυνατή η συνεκτική και βέλτιστη λειτουργία του MID, θα πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα για την έναρξη της λειτουργίας του.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Το κόστος για την ανάπτυξη των συνιστωσών διαλειτουργικότητας που προβλέπεται σύμφωνα με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι χαμηλότερο από το ποσό που απομένει από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τα έξυπνα σύνορα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, θα πρέπει να προβεί στην εκ νέου κατανομή του ποσού που αποδίδεται επί του παρόντος για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα.

(57)  Το ποσό που απομένει από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 θα πρέπει να κατανεμηθεί εκ νέου στον παρόντα κανονισμό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014.

 

Επιπλέον, ο eu-LISA θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί το κόστος σε ένα ελάχιστο επίπεδο και να εντοπίζει και να εφαρμόζει τις πλέον οικονομικά αποδοτικές τεχνικές λύσεις.

_________________

_________________

58 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

58 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

Αιτιολόγηση

Το προβλεπόμενο κόστος συχνά δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα επί του παρόντος είναι ότι το εναπομένον ποσό που είναι διαθέσιμο δυνάμει του κανονισμού 515/2014 θα πρέπει να κατανεμηθεί εκ νέου στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(57α)  Θα ήταν σκόπιμο, κατά το στάδιο ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, η Επιτροπή να αξιολογήσει την αναγκαιότητα της περαιτέρω εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων και υποδομών των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα και να διατυπώσει συστάσεις. Οι εν λόγω συστάσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν εκτίμηση επιπτώσεων και εκτίμηση του κόστους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Για τη συμπλήρωση ορισμένων λεπτομερών τεχνικών πτυχών του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα προφίλ για τους χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP) και το περιεχόμενο και τη μορφή των απαντήσεων της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου59. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(58)  Για τη συμπλήρωση ορισμένων λεπτομερών τεχνικών πτυχών του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία όσον αφορά τα προφίλ για τους χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP), το περιεχόμενο και τη μορφή των απαντήσεων της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, τις διαδικασίες προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες στοιχεία ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν πανομοιότυπα ή παρόμοια και τους κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του CRRS, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εγγυήσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνων ασφάλειας που εφαρμόζονται στο αποθετήριο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου59. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

_________________

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EL.

59https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EL.

Αιτιολόγηση

Τα επιπρόσθετα στοιχεία για τις διαδικασίες που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας και όσον αφορά το CRRS αποτελούν συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και, επομένως, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(59)  Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα εξής: τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τους δείκτες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων· την ανάπτυξη του προτύπου UMF· τις διαδικασίες προσδιορισμού περιπτώσεων ομοιότητας μεταξύ ταυτοτήτων· τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών και τη διαδικασία συνεργασίας σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60.

(59)  Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα εξής: τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τους δείκτες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων· την ανάπτυξη του προτύπου UMF· και τη διαδικασία συνεργασίας σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60.

_________________

_________________

60 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

60 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Αιτιολόγηση

H παρούσα τροπολογία κατατίθεται για λόγους συνοχής με την προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(68α)  Δεδομένου ότι οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα περιλαμβάνουν την επεξεργασία σημαντικών όγκων ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σημαντικό τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των εν λόγω συνιστωσών να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, την οδηγία (ΕΕ) 680/2016 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Εν προκειμένω, όπως έχει δοθεί στις αρχές των κρατών μελών μια ενιαία πύλη για τη διενέργεια αναζητήσεων στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν επίσης στη διάθεσή τους μια ενιαία διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα τους και τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων αυτών. Ο eu-LISA θα πρέπει να δημιουργήσει αυτή τη διαδικτυακή υπηρεσία και να την φιλοξενήσει στις τεχνικές εγκαταστάσεις του. Δεδομένου ότι ο eu-LISA δεν είναι υπεύθυνος για την καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την εξακρίβωση ταυτοτήτων, κάθε αίτημα που υποβάλλουν τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να διαβιβάζεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας είτε στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χειροκίνητη εξακρίβωση διαφορετικών ταυτοτήτων είτε στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την καταχώριση των δεδομένων στο υποκείμενο σύστημα πληροφοριών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(68β)  Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη θεμιτού σκοπού και να είναι αναγκαία και αναλογική, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας ή οικονομικής ευημερίας της χώρας, για την πρόληψη αναταραχών ή εγκλημάτων, για την προστασία της υγείας ή των ηθών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων ανθρώπων.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατοχυρώνονται τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όσο και στα ύψιστα νομικά μέσα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι η παρούσα νομοθεσία αφορά τόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και την ιδιωτική ζωή των ατόμων, είναι απαραίτητο να αποτυπώνονται και τα δύο νομικά μέσα στις αιτιολογικές σκέψεις της νομοθεσίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(68γ)  Μία από τις βασικές αρχές της προστασίας των δεδομένων είναι η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) 2016/679, η οποία ορίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατοχυρώνονται τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όσο και στα ύψιστα νομικά μέσα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι η παρούσα νομοθεσία αφορά τόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και την ιδιωτική ζωή των ατόμων, είναι απαραίτητο να αποτυπώνονται και τα δύο νομικά μέσα στις αιτιολογικές σκέψεις της νομοθεσίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 68 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(68δ)  Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EU) 2016/679 προβλέπει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να μην τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, κατά την περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς πρέπει να τηρείται η αρχή του περιορισμού του σκοπού.

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατοχυρώνονται τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όσο και στα ύψιστα νομικά μέσα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι η παρούσα νομοθεσία αφορά τόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και την ιδιωτική ζωή των ατόμων, είναι απαραίτητο να αποτυπώνονται και τα δύο νομικά μέσα στις αιτιολογικές σκέψεις της νομοθεσίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός, από κοινού με τον [κανονισμό 2018/xx για τη διαλειτουργικότητα, σύνορα και θεωρήσεις], θεσπίζει το πλαίσιο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και [του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)], προκειμένου τα εν λόγω συστήματα και δεδομένα να συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

1.  Ο παρών κανονισμός, από κοινού με τον [κανονισμό 2018/xx για τη διαλειτουργικότητα, για τη διαλειτουργικότητα, σύνορα και θεωρήσεις], θεσπίζει το πλαίσιο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και [του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)].

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδομένων, τον ενιαίο μορφότυπο μηνυμάτων (UMF), το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) και καθορίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας.

3.  Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδομένων, τον ενιαίο μορφότυπο μηνυμάτων (UMF), το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) και καθορίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) όσον αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο παρών κανονισμός προσαρμόζει επίσης τις διαδικασίες και τους όρους για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), [το Σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)] και το Eurodac για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

4.  Ο παρών κανονισμός προσαρμόζει επίσης τις διαδικασίες και τους όρους για την πρόσβαση των εντεταλμένων από τα κράτη μέλη αρχών και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] και το Eurodac για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών και για τον εντοπισμό των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχοι της διαλειτουργικότητας

Στόχοι

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων·

α)  η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η συμβολή στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης·

β)  η συμβολή στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  η συμβολή στην πρόληψη, εξιχνίαση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  η συμβολή στην ταυτοποίηση άγνωστων προσώπων που δεν είναι σε θέση να δώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους ή μη αναγνωρισμένων ανθρώπινων λειψάνων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή τρομοκρατικών επιθέσεων.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι στόχοι της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας επιτυγχάνονται μέσω:

2.  Οι εν λόγω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  της εξασφάλισης της ορθής ταυτοποίησης των προσώπων·

α)  της διευκόλυνσης της ορθής ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών που καταγράφονται στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  της συμβολής στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας·

β)  της συμβολής στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  της βελτίωσης και της εναρμόνισης των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ·

γ)  της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων και της εναρμόνισης των απαιτήσεων για την ποιότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, με ταυτόχρονη τήρηση των απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων των νομικών βάσεων των επιμέρους συστημάτων, προτύπων και αρχών προστασίας των δεδομένων·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  της βελτίωσης της δικαστικής συνεργασίας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  της διευκόλυνσης της τεχνικής και επιχειρησιακής εφαρμογής των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ από τα κράτη μέλη·

δ)  της διευκόλυνσης της τεχνικής και επιχειρησιακής εφαρμογής των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης από τα κράτη μέλη·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  της ενίσχυσης, της απλούστευσης και της εξασφάλισης μεγαλύτερης ομοιομορφίας των όρων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων οι οποίοι διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ·

ε)  της ενίσχυσης και της απλούστευσης και της εξασφάλισης μεγαλύτερης ομοιομορφίας των όρων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων οι οποίοι διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, με την επιφύλαξη της ειδικής προστασίας και των εγγυήσεων που παρέχονται για ορισμένες κατηγορίες δεδομένων·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  της απλούστευσης των όρων πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] και το Eurodac·

στ)  της απλούστευσης και του εξορθολογισμού των όρων πρόσβασης των εντεταλμένων αρχών στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] και το Eurodac, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκαίων και αναλογικών όρων πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πρόσωπα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στα δεδομένα της Ευρωπόλ που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πρόσωπα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στα δεδομένα της Ευρωπόλ που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην υποκείμενη νομική βάση που διέπει τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί εκ νέου ότι, από άποψη πεδίου εφαρμογής, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω διαλειτουργικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την επίτευξη των σκοπών των υποκείμενων συστημάτων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «συνοριακή αρχή»: ο συνοριακός φύλακας που είναι επιφορτισμένος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων·

(3)  «συνοριακή αρχή»: ο συνοριακός φύλακας που είναι επιφορτισμένος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με τη διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  «συστήματα πληροφοριών της ΕΕ»: τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA·

(18)  «συστήματα πληροφοριών της Ένωσης»: το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac, το SIS και το [ECRIS-TCN], τα οποία διαχειρίζεται επιχειρησιακά ο eu-LISA·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

(19)  «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «αντιστοιχία»: η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει από τη σύγκριση δύο ή περισσότερων περιπτώσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί ή καταχωρίζονται σε σύστημα πληροφοριών ή βάση δεδομένων·

(21)  «αντιστοιχία»: η ύπαρξη της ίδιας ή παρόμοιας αντιστοιχίας που προκύπτει από την αυτόματη σύγκριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί ή καταχωρίζονται σε σύστημα πληροφοριών ή βάση δεδομένων·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «θετικό αποτέλεσμα»: η επιβεβαίωση μίας ή περισσότερων αντιστοιχιών·

διαγράφεται

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  «εντεταλμένες αρχές»: οι εντεταλμένες από το κράτος μέλος αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, [το άρθρο 43 του κανονισμού ETIAS] και [το άρθρο 6 του κανονισμού Eurodac]·

(24)  «εντεταλμένες αρχές»: οι εντεταλμένες από το κράτος μέλος αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, [το άρθρο 3 παράγραφος 21 του κανονισμού ETIAS] και αναφέρονται στο [άρθρο 6 του κανονισμού Eurodac]·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  «τρομοκρατικό έγκλημα»: το έγκλημα κατά το εθνικό δίκαιο που αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμο με τα αναφερόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 εγκλήματα·

(25)  «τρομοκρατικό έγκλημα»: το έγκλημα κατά το εθνικό δίκαιο που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 εγκλήματα, ή ισοδυναμεί με ένα από τα εγκλήματα αυτά για τα κράτη μέλη που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω οδηγία·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  «SIS»: το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν όπως αναφέρεται [στον κανονισμό για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, τον κανονισμό για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου και τον κανονισμό για το SIS στον τομέα των παράνομων επιστροφών]·

(31)  «SIS»: το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν όπως αναφέρεται [στον κανονισμό για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, τον κανονισμό για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου και τον κανονισμό για το SIS στον τομέα των επιστροφών]·

 

(Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου)

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  «ESP»: η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  «κοινή BMS»: η κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων όπως αναφέρεται στο άρθρο 15·

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  «CIR»: το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 17·

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  «MID»: ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 25·

διαγράφεται

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  «CRRS»: το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 39·

διαγράφεται

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγόρευση των διακρίσεων

Απαγόρευση των διακρίσεων και θεμελιώδη δικαιώματα

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση σε βάρος προσώπων για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση σε βάρος προσώπων για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτερο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διενεργήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση με στόχο να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της διαλειτουργικότητας στο δικαίωμα για μη διακριτική μεταχείριση.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης θα εφαρμόζεται πλήρως, ιδίως όσον αφορά τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων. Για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι ασαφές εάν η πρόταση ενδέχεται ή όχι να επηρεάσει αρνητικά τις γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, λόγω του ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αλλάξουν το επώνυμό τους.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δημιουργείται ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) με σκοπό τη διασφάλιση της γρήγορης, απρόσκοπτης, συστηματικής και ελεγχόμενης πρόσβασης των αρχών των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και την υποστήριξη των στόχων του ΣΕΕ, του VIS, [του ETIAS], του Eurodac, του SIS, [του συστήματος ECRIS-TCN] και των δεδομένων της Ευρωπόλ.

1.  Δημιουργείται ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) με σκοπό να διευκολύνει την ελεγχόμενη πρόσβαση των αρχών των κρατών μελών και των οργανισμών της Ένωσης στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και με τους στόχους και τους σκοπούς του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS, του [ECRIS-TCN] και των δεδομένων της Ευρωπόλ, καθώς και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τηρώντας στο ακέραιο τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ που έχουν δικαίωμα χρήσης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης·

β)  ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, των κρατών μελών και των οργανισμών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα χρήσης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  μια κεντρική εφεδρική ESP της Ένωσης που θα είναι σε θέση να παρέχει όλες τις λειτουργικές δυνατότητες της κύριας ESP και παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της κύριας πύλης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης και εξασφαλίζει την τεχνική της διαχείριση.

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης και εξασφαλίζει την τεχνική της διαχείριση. Δεν έχει, ωστόσο, πρόσβαση, σε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που υφίσταται επεξεργασία μέσω του ESP.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης προορίζεται για τις αρχές των κρατών μελών και τα όργανα της ΕΕ που έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac και [το σύστημα ECRIS-TCN], το CIR και τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο που διέπει την εν λόγω πρόσβαση.

1.  Η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης προορίζεται για τις αρχές των κρατών μελών και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac και [το ECRIS-TCN] σύμφωνα με τα νομικά μέσα που διέπουν τα εν λόγω συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, το CIR και τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και στα δεδομένα της Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο που διέπει την εν λόγω πρόσβαση.

 

Οι εν λόγω αρχές των κρατών μελών και οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να κάνουν χρήση της ESP και των δεδομένων που αυτή παρέχει, μόνο για τους στόχους και τους σκοπούς που ορίζονται στα νομικά μέσα που διέπουν αυτά τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, καθώς και στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή ταξιδιωτικά τους έγγραφα στα κεντρικά συστήματα του Eurodac και [του συστήματος ETIAS-TCN], σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου. Χρησιμοποιούν επίσης την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο CIR, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22.

2.  Η αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή ταξιδιωτικά τους έγγραφα στα κεντρικά συστήματα του Eurodac και [του συστήματος ETIAS-TCN], σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν δυνάμει των νομικών μέσων που διέπουν τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και του εθνικού δικαίου. Χρησιμοποιούν επίσης την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο CIR, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα όργανα της ΕΕ χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα που περιέχονται στο κεντρικό SIS.

4.  Στις περιπτώσεις που υποχρεούνται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, οι οργανισμοί της ΕΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα που περιέχονται στο κεντρικό SIS.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα στα δεδομένα της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου.

5.  Στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με πρόσωπα ή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα στα δεδομένα της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  του σκοπού της αναζήτησης·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, των δεδομένων της Ευρωπόλ και των βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ όπου πραγματοποιούνται και μπορούν να πραγματοποιηθούν αναζητήσεις και που παρέχουν απαντήσεις στους χρήστες· και

β)  των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, των δεδομένων της Ευρωπόλ, των βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ και των δεδομένων των συστημάτων στα οποία μπορούν να αναζητηθούν δεδομένα και που παρέχουν απαντήσεις στους χρήστες· ένας χρήστης που ζητεί δεδομένα βάσει του άρθρου 22 θα λάβει μόνο μια ειδοποίηση για την ύπαρξη θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αν ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να ζητεί από το κεντρικό σημείο πρόσβασης τα δεδομένα του επιμέρους συστήματος πληροφοριών της Ένωσης που έχει προσφέρει το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σύμφωνα με τη νομική πράξη που διέπει το εν λόγω σύστημα·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα µε το άρθρο 63 για τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών των προφίλ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα µε το άρθρο 63 για τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών των προφίλ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους που ορίζονται στα νομικά μέσα που διέπουν τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και στο εθνικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα προφίλ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιούνται.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης πραγματοποιούν αναζήτηση με την εισαγωγή δεδομένων στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης σύμφωνα με το προφίλ χρήστη τους και τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης πραγματοποιεί ταυτόχρονα αναζήτηση, με τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο χρήστης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, στο ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac, [το σύστημα ECRIS-TCN] και το CIR, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ.

1.  Οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης πραγματοποιούν αναζήτηση με την εισαγωγή δεδομένων στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης σύμφωνα με το προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, και με τα δικαιώματα πρόσβασής τους. Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης πραγματοποιεί ταυτόχρονα αναζήτηση, με τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο χρήστης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, στο ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac, [το ECRIS-TCN] και το CIR, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac, [το σύστημα ECRIS-TCN], το CIR και ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και οι βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, παρέχουν τα δεδομένα που περιέχουν και που προκύπτουν από την αναζήτηση στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης.

4.  Το ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac, [το ECRIS-TCN], το CIR και ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και οι βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, παρέχουν τα δεδομένα που περιέχουν και που προκύπτουν από την αναζήτηση στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Η ESP παρέχει απαντήσεις στον χρήστη αμέσως μόλις υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από ένα από τα συστήματα. Οι απαντήσεις που η ESP παρέχει στον χρήστη είναι μοναδικές και περιέχουν όλα τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης σύμφωνα με τα νομικά μέσα που διέπουν τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και με την εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, η απάντηση που παρέχεται από την ESP υποδεικνύει το σύστημα πληροφοριών ή τη βάση δεδομένων της Ένωσης στην οποία ανήκουν τα δεδομένα. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης δεν παρέχει πληροφορίες που αφορούν δεδομένα συστημάτων πληροφοριών στα οποία ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον χρήση της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους κατόχους δεδομένων της Ιντερπόλ.

5.  Κατά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης εξασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτεται καμία πληροφορία στον κάτοχο του σήματος της Ιντερπόλ. Ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης διασφαλίζει επίσης ότι δεν πραγματοποιούνται αναζητήσεις στην Interpol TDAWN σε τακτική βάση και με συστηματικό τρόπο αλλά σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο .

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η απάντηση στον χρήστη της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης είναι μοναδική και περιέχει όλα τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης δυνάμει του δικαίου της Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, η απάντηση που παρέχεται από την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης υποδεικνύει το σύστημα πληροφοριών ή τη βάση δεδομένων στην οποία ανήκουν τα δεδομένα.

διαγράφεται

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη [του άρθρου 39 του κανονισμού Eurodac], [των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], [του άρθρου 29 του κανονισμού ECRIS-TCN] και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη [του άρθρου 39 του κανονισμού Eurodac], [των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], [του άρθρου 29 του κανονισμού ECRIS-TCN] και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την αρχή του κράτους μέλους και τον μεμονωμένο χρήστη της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ESP που χρησιμοποιείται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8·

α)  την αρχή του κράτους μέλους ή τον οργανισμό της Ένωσης που πραγματοποιεί την αναζήτηση·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα της Ευρωπόλ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση·

γ)  τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ όπου πραγματοποιήθηκε αναζήτηση·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  το προφίλ ESP·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της Ένωσης τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού της αναζήτησης και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Οι εν λόγω καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται ένα έτος μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει.

2.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού της αναζήτησης και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, για αυτοέλεγχο και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση σε αυτές τις καταχωρίσεις χορηγείται κατά περίπτωση στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40, στις εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι εν λόγω καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται δύο έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Όταν είναι τεχνικά αδύνατον να χρησιμοποιηθεί η ESP λόγω βλάβης της, ο eu-LISA ενεργοποιεί την εφεδρική ESP.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή το CIR, λόγω βλάβης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης ειδοποιούνται από τον eu-LISA.

1.  Στις περιπτώσεις που εξακολουθεί να είναι τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το CIR, λόγω βλάβης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης ή των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης στα οποία πραγματοποιείται αναζήτηση, οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης ειδοποιούνται αμέσως από τον eu-LISA.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή το CIR, λόγω βλάβης της εθνικής υποδομής κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ειδοποιεί τον eu-LISA και την Επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το CIR, λόγω βλάβης της εθνικής υποδομής κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνει αμέσως όλους τους χρήστες της και ειδοποιεί τον eu-LISA και την Επιτροπή.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Και στις δύο περιπτώσεις, και έως την αντιμετώπιση της τεχνικής βλάβης, η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 δεν έχει εφαρμογή και τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή το CIR, μέσω της χρήσης των αντίστοιχων εθνικών ενιαίων διεπαφών ή της εθνικής υποδομής επικοινωνίας.

3.  Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και έως την αντιμετώπιση της τεχνικής βλάβης, η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 δεν έχει εφαρμογή και τα κράτη μέλη έχουν απευθείας πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το CIR, όταν υποχρεούνται σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μέσω της χρήσης των αντίστοιχων εθνικών ενιαίων διεπαφών ή της εθνικής υποδομής επικοινωνίας.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ESP για την πραγματοποίηση αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το CIR, λόγω βλάβης της υποδομής ενός οργανισμού της Ένωσης, ο οργανισμός αυτός ειδοποιεί τον eu-LISA και την Επιτροπή.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δημιουργείται κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) που αποθηκεύει βιομετρικά υποδείγματα και καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση αναζητήσεων με βιομετρικά δεδομένα σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, με σκοπό την υποστήριξη του CIR και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, και των στόχων του ΣΕΕ, του VIS, του Eurodac, του SIS και [του συστήματος ECRIS-TCN].

1.  Δημιουργείται κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) που αποθηκεύει βιομετρικά υποδείγματα και καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση αναζητήσεων με βιομετρικά δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης που περιέχουν βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη του CIR και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, και των στόχων του ΣΕΕ, του VIS, του Eurodac, του SIS και [του συστήματος ECRIS-TCN]. Σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, στην κοινή BMS δεν αποθηκεύονται ούτε δεδομένα DNA ούτε δεδομένα αποτυπωμάτων παλάμης .

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κεντρική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης μηχανής αναζήτησης και της αποθήκευσης δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 13·

α)  κεντρική υποδομή, η οποία αντικαθιστά τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων του ΣΕΕ, του VIS, του SIS, του Eurodac και του [ECRIS-TCN] αντίστοιχα, στον βαθμό που επιτρέπει την αναζήτηση με βιομετρικά δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 12·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ της κοινής BMS, του κεντρικού SIS και του CIR.

β)  ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ της κοινής BMS, του κεντρικού SIS, του CIR και των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει την κοινή BMS και εξασφαλίζει την τεχνική της διαχείριση.

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει την κοινή BMS και εξασφαλίζει την τεχνική της διαχείριση. Δεν έχει, ωστόσο, πρόσβαση, σε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που υφίσταται επεξεργασία μέσω της κοινής BMS.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένα που αποθηκεύονται στην κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων

Αποθήκευση βιομετρικών υποδειγμάτων στην κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η κοινή BMS αποθηκεύει τα βιομετρικά υποδείγματα που λαμβάνει από τα παρακάτω βιομετρικά δεδομένα:

1.  Η κοινή BMS αποθηκεύει τα βιομετρικά υποδείγματα- λογικά διαχωρισμένα - σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα, που λαμβάνει από τα παρακάτω βιομετρικά δεδομένα:

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία κγ) και κε) του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου·

δ)  τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία κγ) και κστ) του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  [τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο α) του κανονισμού Eurodac·]

στ)  [τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία α) και β), στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού Eurodac]·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

4.  Η αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR ή το SIS.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 ή στο SIS και μετά διαγράφονται αυτόματα.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR ή το SIS.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 19, στο SIS ή ως δεδομένα της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη [του άρθρου 39 του κανονισμού Eurodac], [των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου] και [του άρθρου 29 του κανονισμού ECRIS-TCN], ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην κοινή BMS. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

1.  Με την επιφύλαξη [του άρθρου 39 του κανονισμού Eurodac], [των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου] και [του άρθρου 29 του κανονισμού ECRIS-TCN], ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην κοινή BMS. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  την αρχή του κράτους μέλους ή τον οργανισμό της Ένωσης που πραγματοποιεί την αναζήτηση·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης και την ημερομηνία και τον χρόνο του αποτελέσματος·

στ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης και την ημερομηνία και τον χρόνο του αποτελέσματος, καθώς και το σύστημα πληροφοριών της Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  τον συγκεκριμένο σκοπό της αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, τον κωδικό αναφοράς της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της Ένωσης τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού της αναζήτησης και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Οι εν λόγω καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται ένα έτος μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διαγράφονται όταν διαγράφονται τα δεδομένα.

2.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχο των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού της αναζήτησης και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση σε αυτές τις καταχωρίσεις χορηγείται κατά περίπτωση στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40, στις εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι εν λόγω καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται δύο έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διαγράφονται όταν διαγράφονται τα δεδομένα.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), με το οποίο δημιουργείται ατομικός φάκελος για κάθε πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το σύστημα ECRIS-TCN] που περιλαμβάνει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη συμβολή στην ορθή ταυτοποίηση προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το σύστημα ECRIS-TCN], την υποστήριξη της λειτουργίας του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων και τη διευκόλυνση και απλούστευση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου σε συστήματα πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την επιβολή του νόμου σε επίπεδο ΕΕ, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την εξιχνίαση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων.

1.  Συστήνεται κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), με το οποίο δημιουργείται ατομικός φάκελος για κάθε πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το ECRIS-TCN] που περιλαμβάνει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη συμβολή στην ορθή ταυτοποίηση προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το ECRIS-TCN], την υποστήριξη της λειτουργίας του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων και τη διευκόλυνση και απλούστευση της πρόσβασης των εντεταλμένων αρχών σε συστήματα πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την επιβολή του νόμου σε επίπεδο Ένωσης, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την εξιχνίαση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του CIR, των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ που έχουν δικαίωμα χρήσης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP) σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης·

β)  ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του CIR, των κρατών μελών και των οργανισμών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα χρήσης του CIR σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ένα κεντρικό εφεδρικό CIR της Ένωσης που θα είναι σε θέση να παρέχει όλες τις λειτουργικές δυνατότητες του κύριου CIR και παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του κύριου αποθετηρίου. Το CIR και το εφεδρικό CIR μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Το CIR και το εφεδρικό CIR βρίσκονται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του eu-LISA.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί αναζήτηση στο CIR για την ταυτοποίηση προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 20, για τον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 21 ή για λόγους επιβολής του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 22, εξαιτίας βλάβης στο CIR, οι χρήστες του CIR ειδοποιούνται αμέσως από τον eu-LISA.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  – (άνευ αντικειμένου)

διαγράφεται

 

(Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου)

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  [τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα ακόλουθα δεδομένα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ECRIS-TCN: επώνυμο· επώνυμο· όνομα/ονόματα· φύλο· ημερομηνία γέννησης· τόπος και χώρα γέννησης· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο και, κατά περίπτωση, προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το πρόσωπο·]

ε)  [τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα ακόλουθα δεδομένα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ECRIS-TCN: επώνυμο· επώνυμο· όνομα/ονόματα· φύλο· ημερομηνία γέννησης· τόπος και χώρα γέννησης· ιθαγένεια ή ιθαγένειες· φύλο και, κατά περίπτωση, προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμο/-α και/ή άλλο ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το πρόσωπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα·]

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για κάθε σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το CIR περιλαμβάνει αναφορά στα συστήματα πληροφοριών στα οποία ανήκουν τα δεδομένα.

2.  Για κάθε σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το CIR περιλαμβάνει αναφορά στα συστήματα πληροφοριών στα οποία ανήκουν τα δεδομένα. Ο υπάλληλος που έχει πρόσβαση στο CIR βλέπει μόνο τα δεδομένα που περιέχει ο ατομικός φάκελος που είναι αποθηκευμένος στο CIR και τα οποία προέρχονται από τα συστήματα πληροφοριών όπου ο υπάλληλος επιτρέπεται να έχει πρόσβαση.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν προστίθενται, τροποποιούνται ή διαγράφονται δεδομένα στο Eurodac ή [το ECRIS-TCN], τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 και είναι αποθηκευμένα στον ατομικό φάκελο στο CIR προστίθενται, τροποποιούνται ή διαγράφονται αντίστοιχα αυτομάτως.

1.  Χωρίς να αναπαράγονται τα δεδομένα από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, όταν προστίθενται, τροποποιούνται ή διαγράφονται δεδομένα στο Eurodac ή [το ECRIS-TCN], τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 και είναι αποθηκευμένα στον ατομικό φάκελο στο CIR προστίθενται, τροποποιούνται ή διαγράφονται αντίστοιχα την ίδια στιγμή και αυτομάτως.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1  Όταν η αστυνομική αρχή κράτους μέλους δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσει κάποιο πρόσωπο λόγω έλλειψης ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αξιόπιστου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας που παρέχει το εν λόγω πρόσωπο ή σχετικά με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή της ταυτότητας του κατόχου του, ή εάν το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση ή αρνείται να συνεργαστεί, η αρχή έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης στο CIR σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Η αναζήτηση αυτή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση ανηλίκων κάτω των 12 ετών, εκτός αν είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η αστυνομική αρχή κράτους μέλους έχει εξουσιοδοτηθεί με εθνικά νομοθετικά μέτρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ταυτοποίησης προσώπου, να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο CIR με τα βιομετρικά δεδομένα του εν λόγω προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά τη διεξαγωγή εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας.

Όταν προκύπτει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο -1 κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και η αστυνομική αρχή κράτους μέλους έχει εξουσιοδοτηθεί με εθνικά νομοθετικά μέτρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί, παρουσία του εν λόγω προσώπου και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ταυτοποίησης του εν λόγω προσώπου, να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο CIR με τα βιομετρικά δεδομένα του εν λόγω προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά τη διεξαγωγή εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν προκύπτει από την αναζήτηση ότι τα δεδομένα σχετικά με το εν λόγω πρόσωπο είναι αποθηκευμένα στο CIR, η αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.

Όταν προκύπτει από την αναζήτηση ότι τα δεδομένα σχετικά με το εν λόγω πρόσωπο είναι αποθηκευμένα στο CIR, η αστυνομική αρχή του κράτους μέλους έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1. Κατά την πρόσβαση αυτήν δεν αποκαλύπτεται σε ποιο σύστημα πληροφοριών της Ένωσης ανήκουν τα δεδομένα.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα βιομετρικά δεδομένα του προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η αναζήτηση με τα εν λόγω δεδομένα αποτύχει, τότε η αναζήτηση πραγματοποιείται με τα δεδομένα ταυτότητας του προσώπου αυτού σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ταξιδιωτικού του εγγράφου ή τα δεδομένα ταυτότητας που παρείχε το εν λόγω πρόσωπο.

διαγράφεται

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν η αστυνομική αρχή κάποιου κράτους μέλους έχει εξουσιοδοτηθεί με εθνικά νομοθετικά μέτρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορεί, σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ταυτοποίησης άγνωστων προσώπων που δεν είναι σε θέση να δώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους ή μη αναγνωρισμένων ανθρώπινων λειψάνων, να διενεργεί αναζήτηση στο CIR με τα βιομετρικά δεδομένα των εν λόγω προσώπων.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει το παρόν άρθρο θεσπίζουν εθνικά νομοθετικά μέτρα. Τα εν λόγω νομοθετικά μέτρα καθορίζουν τους ακριβείς σκοπούς των εξακριβώσεων στοιχείων ταυτότητας στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ). Ορίζουν τις αστυνομικές αρχές που είναι αρμόδιες και καθορίζουν τις διαδικασίες, τους όρους και τα κριτήρια των εν λόγω εξακριβώσεων.

2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει το παρόν άρθρο θεσπίζουν εθνικά νομοθετικά μέτρα. Τα εν λόγω νομοθετικά μέτρα καθορίζουν τους ακριβείς σκοπούς της ταυτοποίησης στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και καθορίζουν τις διαδικασίες, τους όρους και τα κριτήρια των εν λόγω ταυτοποιήσεων. Ορίζουν τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας διαβιβάζουν το κείμενο των εθνικών νομοθετικών μέτρων τους στην Επιτροπή. Η πρόσβαση στο CIR για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς διασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει πρόσβαση για τους ίδιους σκοπούς σε παρεμφερείς εθνικές βάσεις δεδομένων και σε ισοδύναμες καταστάσεις.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξιχνίασης και της διερεύνησης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων σε συγκεκριμένη περίπτωση και με σκοπό τη λήψη πληροφοριών αν τα δεδομένα που αφορούν ορισμένο πρόσωπο περιέχονται στο Eurodac, οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο CIR.

1.  Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πραγματοποίηση αναζήτησης στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, την εξιχνίαση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού εγκλήματος υπάγεται στην κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα [στο ΣΕΕ], το VIS, [το ETIAS] ή το Eurodac, και εάν έχει προηγηθεί αναζήτηση σε εθνικές βάσεις δεδομένων και έχει ξεκινήσει πραγματοποίηση αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων των άλλων κρατών μελών δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να χρησιμοποιούν το CIR με σκοπό τη λήψη πληροφοριών αν τα δεδομένα που αφορούν ορισμένο πρόσωπο περιέχονται στο ΣΕΕ, το VIS και [το ETIAS].

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η απάντηση όπου αναφέρεται ότι δεδομένα για το εν λόγω πρόσωπο υπάρχουν σε οποιοδήποτε από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης πρόσβασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στα αντίστοιχα νομοθετικά μέσα που διέπουν την πρόσβαση αυτή.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ βρίσκουν κάποιο στοιχείο, θα πρέπει να απευθύνονται στις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες ελέγχουν εάν έχουν τηρηθεί οι όροι της πρόσβασης στο CIR. Σε περίπτωση που από την ανεξάρτητη εκ των υστέρων επαλήθευση προκύψει ότι η πραγματοποίηση αναζήτησης στο CIR δεν ήταν δικαιολογημένη, η αρχή επιβολής του νόμου διαγράφει όλα τα δεδομένα που προέρχονται από το CIR.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 διαγράφονται από το CIR σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διατήρηση δεδομένων του [κανονισμού Eurodac] και [του κανονισμού ECRIS-TCN] αντίστοιχα.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 διαγράφονται αυτόματα από το CIR σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διατήρηση δεδομένων του [κανονισμού Eurodac] και [του κανονισμού ECRIS-TCN] αντίστοιχα.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο ατομικός φάκελος αποθηκεύεται στο CIR για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα δεδομένα σε τουλάχιστον ένα από τα συστήματα πληροφοριών των οποίων τα δεδομένα περιέχονται στο CIR. Η δημιουργία συνδέσμου δεν επηρεάζει την περίοδο διατήρησης κάθε στοιχείου των συνδεδεμένων δεδομένων.

2.  Ο ατομικός φάκελος αποθηκεύεται στο CIR για όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα αντίστοιχα δεδομένα σε τουλάχιστον ένα από τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης των οποίων τα δεδομένα περιέχονται στο CIR. Η δημιουργία συνδέσμου δεν επηρεάζει την περίοδο διατήρησης κάθε στοιχείου των συνδεδεμένων δεδομένων. Όταν όλα τα στοιχεία προς τα οποία δημιουργείται σύνδεσμος διαγράφονται, ο σύνδεσμος επίσης διαγράφεται αυτόματα.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 20, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

2.  Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 20, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  την αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την αναζήτηση·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης·

δ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης και το σύστημα πληροφοριών της Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 21, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

3.  Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 21, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  την αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την αναζήτηση·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά περίπτωση, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης·

γ)  τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της αναζήτησης·

δ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης και το σύστημα πληροφοριών της Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 22, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR δυνάμει του άρθρου 22, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα στοιχεία του εθνικού φακέλου·

α)  τον σκοπό της πρόσβασης και τα στοιχεία της εθνικής έρευνας ή υπόθεσης·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης·

γ)  τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης ή, στην περίπτωση αναζήτησης που πραγματοποιήθηκε με βιομετρικά δεδομένα, το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της αναζήτησης·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης·

δ)  τα αποτελέσματα της αναζήτησης και το σύστημα πληροφοριών της Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα δεδομένα·

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα αναγνωριστικά στοιχεία του οργάνου που πραγματοποίησε την αναζήτηση και του οργάνου που παρήγγειλε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι καταχωρίσεις της πρόσβασης επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια εποπτική αρχή που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 2016/680, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, με σκοπό την επαλήθευση του κατά πόσο εκπληρώνονται οι διαδικασίες και οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3.

Οι καταχωρίσεις της πρόσβασης επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια εποπτική αρχή που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 2016/680, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, με σκοπό την επαλήθευση του κατά πόσο εκπληρώνονται οι διαδικασίες και οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3. Ο eu-LISA θέτει στη διάθεση των εποπτικών αρχών ένα πρακτικό εργαλείο για να διευκολυνθεί και να αυτοματοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επαλήθευση των καταχωρίσεων.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι οργανισμοί της Ένωσης τηρούν καταχωρίσεις των αναζητήσεων του προσωπικού που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί το CIR δυνάμει του άρθρου 22.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται ένα έτος μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει.

6.  Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 5 στοιχείο α) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, για αυτοέλεγχο, και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται δύο έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο eu-LISA τηρεί τις καταχωρίσεις που σχετίζονται με το ιστορικό των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ατομικό φάκελο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παράγραφο 6. Οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με το ιστορικό των αποθηκευμένων δεδομένων διαγράφονται όταν διαγράφονται τα δεδομένα.

7.  Ο eu-LISA τηρεί τις καταχωρίσεις που σχετίζονται με το ιστορικό των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ατομικό φάκελο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παράγραφο 6. Οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με το ιστορικό των αποθηκευμένων δεδομένων διαγράφονται αυτόματα όταν διαγράφονται τα δεδομένα.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7a.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της νομιμότητας της αναζήτησης και της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων, τον αυτοέλεγχο και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, έχουν, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και κατόπιν σχετικής αίτησης, πρόσβαση στις καταχωρίσεις για τον σκοπό της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Για σκοπούς αυτοελέγχου και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του CIR και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις καταχωρίσεις, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7γ.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν αίτησης, πρόσβαση στις εν λόγω καταχωρίσεις για τον σκοπό της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δημιουργείται ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που δημιουργεί και αποθηκεύει συνδέσμους μεταξύ δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και το SIS και, συνεπώς, εντοπίζει τις πολλαπλές ταυτότητες, με τον διπλό σκοπό να διευκολυνθούν οι διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας και να καταπολεμηθεί η υποκλοπή ταυτότητας, για την υποστήριξη της λειτουργίας του CIR και των στόχων του ΣΕΕ, του VIS, [του ETIAS], του Eurodac, του SIS και [του συστήματος ECRIS-TCN].

1.  Δημιουργείται ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) που δημιουργεί και αποθηκεύει συνδέσμους μεταξύ δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο CIR και το SIS και, συνεπώς, εντοπίζει τις πολλαπλές ταυτότητες, με τον διπλό σκοπό να διευκολυνθούν οι διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας και να καταπολεμηθεί η υποκλοπή ταυτότητας, για την υποστήριξη της λειτουργίας του CIR και των στόχων του ΣΕΕ, του VIS, [του ETIAS], του Eurodac, του SIS και [του ECRIS-TCN], με πλήρη σεβασμό των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει τον MID και εξασφαλίζει την τεχνική του διαχείριση.

3.  Ο eu-LISA αναπτύσσει τον MID και εξασφαλίζει την τεχνική του διαχείριση. Δεν έχει πρόσβαση, σε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που υφίσταται επεξεργασία μέσω του MID.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο eu-LISA και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, να εφαρμόζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφαλμάτων, να καθιστούν ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και να αποτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος φυσικών προσώπων βάσει της κοινωνικής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού, ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα τμήματα SIRENE του κράτους μέλους που δημιουργούν [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου ή κανονισμός για το SIS στον τομέα της παράνομης επιστροφής]·

ε)  τα τμήματα SIRENE του κράτους μέλους που δημιουργούν ή επικαιροποιούν [καταχώριση στο SIS σύμφωνα με τον κανονισμό για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου ή κανονισμό για το SIS στον τομέα της επιστροφής]·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν τα δεδομένα που περιέχονται σε σύστημα πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει βιομετρικά δεδομένα, το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και το κεντρικό SIS χρησιμοποιούν την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) για την εκτέλεση της διαδικασίας εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων. Η κοινή BMS συγκρίνει τα βιομετρικά υποδείγματα που λαμβάνονται από τυχόν νέα βιομετρικά δεδομένα με τα βιομετρικά υποδείγματα που ήδη περιέχονται στην κοινή BMS, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο τα στοιχεία που ανήκουν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας είναι ήδη αποθηκευμένα στο CIR και το κεντρικό SIS.

2.  Όταν τα δεδομένα που περιέχονται σε σύστημα πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει βιομετρικά δεδομένα, το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και το κεντρικό SIS χρησιμοποιούν την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) για την εκτέλεση της διαδικασίας εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων. Η κοινή BMS συγκρίνει τα βιομετρικά υποδείγματα που λαμβάνονται από τυχόν νέα βιομετρικά δεδομένα με τα βιομετρικά υποδείγματα που ήδη περιέχονται στην κοινή BMS, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο τα στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο είναι ήδη αποθηκευμένα στο CIR και το κεντρικό SIS.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  [επώνυμο· όνομα/ονόματα· ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια/-ες και φύλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ECRIS-TCN]·

η)  [επώνυμο· όνομα/ονόματα· προηγούμενο όνομα/ονόματα· ψευδώνυμο και/ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το πρόσωπο· ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια/-ες και φύλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ECRIS-TCN]·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διαδικασία εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων κινείται μόνο με σκοπό τη σύγκριση δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε ένα σύστημα πληροφοριών με δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε άλλα συστήματα πληροφοριών.

4.  Η διαδικασία εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων κινείται μόνο με σκοπό τη σύγκριση δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε ένα σύστημα πληροφοριών της Ένωσης με δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει διαδικασίες για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν πανομοιότυπα ή παρεμφερή σε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει διαδικασίες για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν πανομοιότυπα ή παρεμφερή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 63. Οι εν λόγω πράξεις πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία προσώπων με πολλαπλές νόμιμες ταυτότητες από τις διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Από αυτήν την άποψη, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν διακρίσεις εις βάρος τους, λόγω του γεγονότος ότι είναι πιο πιθανό να έχουν διαφορετικές νόμιμες ταυτότητες (λόγω αλλαγής επωνύμου μετά από γάμο)

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τους τεχνικούς κανόνες για τη σύνδεση δεδομένων από διαφορετικά συστήματα πληροφοριών με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον eu-LISA, καθορίζει τους τεχνικούς κανόνες για τη σύνδεση δεδομένων από διαφορετικά συστήματα πληροφοριών της Ένωσης με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα τμήματα SIRENE του κράτους μέλους για τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη δημιουργία καταχώρισης στο SIS σύμφωνα με τους [κανονισμούς για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου και για το SIS στον τομέα της παράνομης επιστροφής]·

ε)  τα τμήματα SIRENE του κράτους μέλους για τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη δημιουργία ή την επικαιροποίηση καταχώρισης στο SIS σύμφωνα με τους [κανονισμούς για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου και για το SIS στον τομέα της παράνομης επιστροφής]·

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  σε καταχώριση για καταζητούμενα άγνωστα άτομα με σκοπό την ταυτοποίησή τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και αναζήτηση με χρήση βιομετρικών δεδομένων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 40 [του κανονισμού για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου].

διαγράφεται

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν το τμήμα SIRENE είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων αλλά δεν έχει συμμετάσχει στην προσθήκη των νέων δεδομένων ταυτότητας η οποία έχει ενεργοποιήσει κίτρινο σύνδεσμο, ενημερώνεται άμεσα από την αρχή που προσέθεσε τα νέα δεδομένα ταυτότητας. Η αρχή SIRENE διενεργεί τη χειροκίνητη επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων έχει πρόσβαση στα συναφή δεδομένα που περιέχονται στον σχετικό φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας και τα δεδομένα ταυτότητας που είναι συνδεδεμένα στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και, κατά περίπτωση, στο SIS, και αξιολογεί τις διαφορετικές συνδεδεμένες ταυτότητες και ενημερώνει τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 και 33 και τον προσθέτει αμελλητί στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων έχει πρόσβαση στα συναφή δεδομένα που περιέχονται στον σχετικό φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας και τα δεδομένα ταυτότητας που είναι συνδεδεμένα στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και, κατά περίπτωση, στο SIS, και αξιολογεί τις διαφορετικές συνδεδεμένες ταυτότητες και ενημερώνει τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 και 33 και τον προσθέτει αμελλητί στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας, και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν υπεύθυνη αρχή για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας είναι η συνοριακή αρχή που δημιουργεί ή ενημερώνει ατομικό φάκελο στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΣΕΕ και προκύπτει κίτρινος σύνδεσμος, η συνοριακή αρχή πραγματοποιεί επιπλέον επαληθεύσεις στο πλαίσιο ελέγχου δεύτερης γραμμής. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου δεύτερης γραμμής, οι συνοριακές αρχές έχουν πρόσβαση στα συναφή δεδομένα που περιέχονται στον σχετικό φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας και αξιολογούν τις διαφορετικές συνδεδεμένες ταυτότητες και ενημερώνουν τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33 και τον προσθέτουν αμελλητί στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας.

4.  Όταν υπεύθυνη αρχή για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας είναι η συνοριακή αρχή που δημιουργεί ή ενημερώνει ατομικό φάκελο στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΣΕΕ και προκύπτει κίτρινος σύνδεσμος, η συνοριακή αρχή πραγματοποιεί επιπλέον επαληθεύσεις. Για αυτόν μόνο τον σκοπό, οι συνοριακές αρχές έχουν πρόσβαση στα συναφή δεδομένα που περιέχονται στον σχετικό φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας και αξιολογούν τις διαφορετικές συνδεδεμένες ταυτότητες και ενημερώνουν τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33 του παρόντος κανονισμού και τον προσθέτουν αμελλητί στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο διενεργείται, κατά κανόνα, παρουσία του ενδιαφερομένου, ο οποίος έχει την ευκαιρία να εξηγήσει τις περιστάσεις στην αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις εν λόγω εξηγήσεις. Όταν η επαλήθευση συνεπάγεται τη δημιουργία κόκκινου συνδέσμου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει έγγραφη αιτιολόγηση.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Η χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων πραγματοποιείται εντός 8 ωρών μετά από τη δημιουργία κίτρινου συνδέσμου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Πριν εξουσιοδοτηθεί για την επαλήθευση της ταυτότητας, το προσωπικό των αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνει ειδική κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της επαλήθευσης διαφορετικών ταυτοτήτων.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας και δεν έχει πραγματοποιηθεί χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικής ταυτότητας.

β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας, δεν υπάρχουν βιομετρικά δεδομένα για σύγκριση και δεν έχει πραγματοποιηθεί χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικής ταυτότητας.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια δεδομένα ταυτότητας, αλλά διαφορετικά βιομετρικά δεδομένα, και δεν έχει πραγματοποιηθεί χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο σύνδεσμος μεταξύ δεδομένων από δύο ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών ταξινομείται ως πράσινος όταν τα συνδεδεμένα δεδομένα δεν μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.

1.  Ο σύνδεσμος μεταξύ δεδομένων από δύο ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών ταξινομείται ως πράσινος όταν:

 

α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα δεν μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα·

 

β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αναφέρονται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι παράνομη η αναφορά στο ίδιο πρόσωπο·

α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, αλλά διαφορετικά δεδομένα ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αδικαιολόγητη η αναφορά στο ίδιο πρόσωπο·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν το ίδιο πρόσωπο που διαθέτει παρανόμως διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα έχουν παρόμοια δεδομένα ταυτότητας και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφορούν χωρίς λόγο το ίδιο πρόσωπο.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση στο CIR ή το SIS και όταν υφίσταται κόκκινος σύνδεσμος μεταξύ δύο η περισσότερων από τα συστήματα πληροφοριών που αποτελούν το CIR ή με το SIS, η απάντηση του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων αναφέρει τα δεδομένα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 34. Η διαδικασία παρακολούθησης του κόκκινου συνδέσμου πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο.

2.  Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση στο CIR ή το SIS και όταν υφίσταται κόκκινος σύνδεσμος μεταξύ δύο η περισσότερων από τα συστήματα πληροφοριών που αποτελούν το CIR ή με το SIS, η απάντηση του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων αναφέρει τα δεδομένα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 34. Η διαδικασία παρακολούθησης του κόκκινου συνδέσμου πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο. Δεν μπορεί να προκύψει καμία νομική συνέπεια για το ενδιαφερόμενο πρόσωπo ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μόνο από την ύπαρξη κόκκινου συνδέσμου.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που σχετίζονται με τον χειρισμό καταχωρίσεων στο SIS που αναφέρονται [στον κανονισμό για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, τον κανονισμό για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου και τον κανονισμό για το SIS στον τομέα των παράνομων επιστροφών] και με την επιφύλαξη των περιορισμών που είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί η ασφάλεια και η δημόσια τάξη, να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο εθνική έρευνα, όταν δημιουργείται κόκκινος σύνδεσμος, η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων ενημερώνει το πρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη πολλαπλών παράνομων ταυτοτήτων.

4.  Με την επιφύλαξη των περιορισμών που είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί η ασφάλεια και η δημόσια τάξη, να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο εθνική έρευνα, όταν δημιουργείται κόκκινος σύνδεσμος, η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων ενημερώνει το πρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη πολλαπλών παράνομων ταυτοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 680/2016.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Όταν κάποια αρχή κράτους μέλους ή κάποιος οργανισμός της Ένωσης με πρόσβαση στο CIR ή στο SIS συγκεντρώνει στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι κάποιος κόκκινος σύνδεσμος που καταγράφηκε στο MID είναι εσφαλμένος ή ότι τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο MID, στο CIR και στο SIS έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, εάν ο σύνδεσμος αφορά συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, η εν λόγω αρχή είτε διορθώνει είτε διαγράφει αμέσως τον σύνδεσμο από το MID, ή, εάν ο σύνδεσμος αφορά το SIS, ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που δημιούργησε την καταχώριση στο SIS. Το εν λόγω τμήμα SIRENE επαληθεύει τα στοιχεία που προσκομίζονται από την αρχή του κράτους μέλους και αμέσως μετά διορθώνει ή διαγράφει τον σύνδεσμο από το MID.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα μοιράζονται τα ίδια στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικά βιομετρικά δεδομένα, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αφορούν το ίδιο πρόσωπο και τα βιομετρικά του δεδομένα έχουν αλλάξει λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή άλλης νόμιμης αιτίας.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Εάν κάποια αρχή κράτους μέλους έχει στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ένας λευκός σύνδεσμος που έχει καταγραφεί στο MID στην πραγματικότητα είναι εσφαλμένος ή δεν είναι επικαιροποιημένος, ή ότι τα δεδομένα υπέστησαν επεξεργασία στο MID ή στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή στο SIS κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, ελέγχει τα σχετικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και στο SIS και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει ή διαγράφει τον σύνδεσμο από το MID χωρίς καθυστέρηση. Η εν λόγω αρχή του κράτους μέλους ενημερώνει το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά περίπτωση, την αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων.

δ)  την αρχή που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αρχεία επιβεβαίωσης ταυτότητας και τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, αποθηκεύονται στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) μόνον για όσο διάστημα τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε δύο ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ.

Τα αρχεία επιβεβαίωσης ταυτότητας και τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, αποθηκεύονται στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) μόνον για όσο διάστημα τα συνδεδεμένα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε δύο ή περισσότερα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης. Εφόσον δεν πληρούται πλέον αυτός ο όρος, τα αρχεία επιβεβαίωσης ταυτότητας και τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συνδέσμων, διαγράφονται αυτόματα.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο eu-LISA τηρεί αρχείο καταχωρίσεων όλων των επεξεργασιών δεδομένων στο πλαίσιο του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID). Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

1.  Ο eu-LISA τηρεί αρχείο καταχωρίσεων όλων των επεξεργασιών δεδομένων στο πλαίσιο του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID). Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α)  την αρχή του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την αναζήτηση·

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τα αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε την αναζήτηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα για τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς του υπαλλήλου που πραγματοποιεί την αναζήτηση.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού ενός αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Οι καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται ένα έτος μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με τον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας διαγράφονται όταν διαγράφονται τα δεδομένα στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας.

3.  Οι καταχωρίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού ενός αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, για αυτοέλεγχο, και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42. Για τον σκοπό αυτό, η πρόσβαση σε αυτές τις καταχωρίσεις χορηγείται κατά περίπτωση στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40, στις εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι καταχωρίσεις προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται δύο έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός αν είναι απαραίτητες για διαδικασίες ελέγχου που έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με τον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας διαγράφονται όταν διαγράφονται τα δεδομένα στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα των δεδομένων στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή BMS, στο CIR και στον MID παρακολουθείται στενά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις συνολικές απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης και των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι όλοι οι υπάλληλοι που εισάγουν δεδομένα σε κάποιο από αυτά τα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης έχουν εκ των προτέρων καταρτιστεί σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο eu-LISA θεσπίζει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS), στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID).

1.  Ο eu-LISA θεσπίζει το συντομότερο δυνατόν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή BMS και στο CIR. Αυτοί οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων δοκιμάζονται επαρκώς πριν από την έναρξη των λειτουργιών των συνιστωσών διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 62.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο eu-LISA θεσπίζει κοινούς δείκτες ποιότητας δεδομένων και ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή BMS, στο CIR και στον MID.

2.  Ο eu-LISA θεσπίζει κοινούς δείκτες ποιότητας δεδομένων και ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας για την αποθήκευση των δεδομένων στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή BMS, στο CIR και στον MID.

 

Μόνο τα δεδομένα που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μπορούν να εισάγονται στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή BMS, στο CIR και στον MID.

 

Αν μια αρχή επιχειρήσει να εισαγάγει δεδομένα που δεν πληρούν τις ισχύουσες ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας, λαμβάνει αμέσως αυτόματη ειδοποίηση από το σχετικό σύστημα πληροφοριών της Ένωσης ότι τα δεδομένα δεν είναι δυνατό να εισαχθούν, συνοδευόμενη από πρόταση μεθόδων για την εκπλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, καθώς και τους κοινούς δείκτες ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA υποβάλλει επίσης τακτική έκθεση στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν.

3.  Ο eu-LISA υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, καθώς και τους κοινούς δείκτες ποιότητας των δεδομένων. Ο eu-LISA υποβάλλει επίσης τακτική έκθεση στην Επιτροπή, η οποία καλύπτει τα προβλήματα που προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν. Ο eu-LISA διαβιβάζει επίσης την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μετά από σχετικό αίτημα. Καμία από τις εκθέσεις που παρέχονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ένα έτος μετά τη θέσπιση των αυτοματοποιημένων μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας δεδομένων και των κοινών δεικτών ποιότητας δεδομένων και κατόπιν κάθε έτος, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με την ποιότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη και διατυπώνει τυχόν αναγκαίες συστάσεις. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης προς αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων που επισημάνθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο δράσης, μέχρι την πλήρη υλοποίησή του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου.64

5.  Ένα έτος μετά τη θέσπιση των αυτοματοποιημένων μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας δεδομένων και των κοινών δεικτών ποιότητας δεδομένων και κατόπιν κάθε έτος, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με την ποιότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη και διατυπώνει τυχόν αναγκαίες συστάσεις. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης προς αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων που επισημάνθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης και, ειδικότερα, προβλημάτων ποιότητας των δεδομένων που προκύπτουν από εσφαλμένα δεδομένα σε υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και στο SIS. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο δράσης, μέχρι την πλήρη υλοποίησή του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου64.

__________________

__________________

64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1).

64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1).

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 37a

 

Διαθεσιμότητα και χρόνος απόκρισης όταν υποβάλλεται ερώτηση

 

Η ανάπτυξη και η διαχείριση όλων των συνιστωσών διαλειτουργικότητας γίνεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη, ομαλή, αποτελεσματική και ελεγχόμενη πρόσβαση και η πλήρης διαθεσιμότητά τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1, και χρόνος απόκρισης σύμφωνος με τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρότυπο UMF χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του [Eurodac], του [συστήματος ECRIS-TCN], της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, του CIR, του MID και, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη από τον eu-LISA ή άλλο όργανο της ΕΕ νέων υποδειγμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

2.  Το πρότυπο UMF χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του [Eurodac], του [συστήματος ECRIS-TCN], της ESP, του CIR, του MID εφόσον είναι εφικτό και, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη από τον eu-LISA ή άλλον οργανισμό της Ένωσης νέων υποδειγμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το ενδεχόμενο εφαρμογής του προτύπου UMF μπορεί να εξεταστεί στο SIS και κάθε υφιστάμενο ή νέο διασυνοριακό υπόδειγμα ανταλλαγής πληροφοριών και σύστημα πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που αναπτύσσουν κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

διαγράφεται

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δημιουργείται κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό τη υποστήριξη των στόχων του Eurodac, του SIS και [του συστήματος ECRIS-TCN], καθώς και τη δημιουργία διασυστημικών στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς ποιότητας των δεδομένων.

1.  Δημιουργείται κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό τη υποστήριξη των στόχων του Eurodac, του SIS και [του ECRIS-TCN], καθώς και την παροχή διασυστημικών στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς ποιότητας των δεδομένων.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ανωνυμία των δεδομένων και καταχωρίζει τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα στο CRRS. Η διαδικασία για να καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα είναι αυτοματοποιημένη.

3.  Ο eu-LISA εξασφαλίζει την ανωνυμία των δεδομένων, μεριμνώντας ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί, και καταχωρίζει τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα στο CRRS. Η διαδικασία για να καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα είναι αυτοματοποιημένη. Δεν χορηγείται στο προσωπικό του eu-LISA πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

 

Τα δεδομένα που περιέχονται στο CRRS δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων.

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κεντρική υποδομή, η οποία συνίσταται σε αποθετήριο δεδομένων που επιτρέπει να καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα·

α)  κεντρική υποδομή, η οποία συνίσταται σε αποθετήριο δεδομένων και μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα καταστούν ανώνυμα προτού αποθηκευθούν στο CRRS·

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αναλυτικούς κανόνες για τη λειτουργία του CRRS, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εγγυήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, και κανόνες ασφάλειας που εφαρμόζονται στο αποθετήριο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63, αναλυτικούς κανόνες για τη λειτουργία του CRRS, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων εγγυήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, και κανόνες ασφάλειας που εφαρμόζονται στο αποθετήριο.

Αιτιολόγηση

Το CRRS συνιστά μια περαιτέρω βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, αν και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει θα πρέπει να είναι ανώνυμα. Οι κανόνες που αφορούν τις διασφαλίσεις περί προστασίας δεδομένων εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των συννομοθετών και ως τέτοιοι θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων στην κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS), οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας για το Eurodac, το SIS και [το σύστημα ECRIS-TCN] αντιστοίχως, θεωρούνται επίσης υπεύθυνοι επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε σχέση με τα βιομετρικά υποδείγματα που λαμβάνονται από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 τα οποία καταχωρίζουν σε αντίστοιχα συστήματα, και έχουν την ευθύνη για την επεξεργασία των βιομετρικών υποδειγμάτων στην κοινή BMS.

1.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων στην κοινή BMS, οι αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας για το Eurodac, το SIS και [το σύστημα ECRIS-TCN] αντιστοίχως, θεωρούνται επίσης υπεύθυνοι επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, σε σχέση με τα βιομετρικά υποδείγματα που λαμβάνονται από τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 13 τα οποία καταχωρίζουν σε αντίστοιχα συστήματα, και έχουν την ευθύνη για την επεξεργασία των βιομετρικών υποδειγμάτων στην κοινή BMS. Όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών της κοινής BMS, ο eu-LISA θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την κεντρική μονάδα ETIAS·

α)  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την κεντρική μονάδα ETIAS·

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο CIR, ο eu-LISA θεωρείται ο εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην κοινή BMS, στο CIR και στον MID, ο eu-LISA θεωρείται ο εκτελών την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθούν οι άλλες δύο συνιστώσες διαλειτουργικότητας στις οποίες διενεργείται η επεξεργασία των δεδομένων. Δεν υπάρχει ανάγκη να προστεθεί η ESP, καθώς εκεί δεν γίνεται καμία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τόσο ο eu-LISA όσο και οι αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA, [η κεντρική μονάδα ETIAS] και οι αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται σχετικά με τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια.

1.  Ο eu-LISA, οι αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την κεντρική υποδομή των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα τμήματα που αναφέρονται στο άρθρο 54. Ο eu-LISA, [ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής], η Ευρωπόλ και οι αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται σχετικά με τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να εμποδίζεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων·

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  να εμποδίζεται η χρησιμοποίηση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τη χρήση εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων·

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων·

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η β)  να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία μέσω μέριμνας ώστε οποιεσδήποτε αστοχίες στη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας να κοινοποιούνται αρμοδίως.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο και να λαμβάνονται τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

θ)  να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο και να λαμβάνονται τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να αξιολογούνται τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας με γνώμονα τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 όσον αφορά την ασφάλεια σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

4.  Τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής λαμβάνουν μέτρα ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 όσον αφορά την ασφάλεια σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων του SIS

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους κανόνες του περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες ισοδύναμες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για όλα τα πρόσωπα και όλους τους φορείς που ασχολούνται με δεδομένα του SIS, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω οποιασδήποτε από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού του δικαίου. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα.

1.  Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους κανόνες του περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες ισοδύναμες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για όλα τα πρόσωπα και όλους τους φορείς που ασχολούνται με δεδομένα, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω οποιασδήποτε από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού του δικαίου. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα.

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας σε όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με δεδομένα του SIS βάσει προτύπων ανάλογων με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων τους.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας σε όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με δεδομένα βάσει προτύπων ανάλογων με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εφόσον ο eu-LISA ή ένα κράτος μέλος συνεργάζεται με εξωτερικούς αναδόχους σε εργασία που σχετίζεται με τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του αναδόχου για να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και ιδίως εκείνων που αφορούν την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και μπορεί να προκαλέσει ζημία ή απώλεια των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων θεωρείται συμβάν ασφάλειας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει σημειωθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχουν θιγεί ή ενδέχεται να έχουν θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας δεδομένων.

1.  Κάθε γεγονός που έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ασφάλεια των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και μπορεί να προκαλέσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ζημία ή απώλεια των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων θεωρείται συμβάν ασφάλειας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχει σημειωθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή σε περιπτώσεις όπου έχουν θιγεί ή ενδέχεται να έχουν θιγεί η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας δεδομένων.

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης μιας παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ή και τα δύο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, τον eu-LISA και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα ασφάλειας. Σε περίπτωση ασφάλειας της κεντρικής υποδομής των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

3.  Με την επιφύλαξη της γνωστοποίησης και κοινοποίησης μιας παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ή και τα δύο, τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ ενημερώνουν την Επιτροπή, τον eu-LISA, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για κάθε συμβάν ασφάλειας, χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση ασφάλειας της κεντρικής υποδομής των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA ενημερώνει την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή αναφέρει αμελλητί σοβαρά συμβάντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτές οι αναφορές διαβαθμίζονται ως EU RESTRICTED/RESTREINT UE σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν ασφάλειας, το οποίο έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, παρέχονται στα κράτη μέλη και κοινοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που θα παράσχει ο eu-LISA.

4.  Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν ασφάλειας, το οποίο έχει ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, παρέχονται χωρίς καθυστέρηση στα κράτη μέλη, στην κεντρική μονάδα ETIAS αν είναι αναγκαίο, και στην Ευρωπόλ και κοινοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που θα παράσχει ο eu-LISA.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας. Η Επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές της εν λόγω διαδικασίας συνεργασίας με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

5.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η κεντρική μονάδα ETIAS, η Ευρωπόλ και ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας. Η Επιτροπή καθορίζει τις προδιαγραφές της εν λόγω διαδικασίας συνεργασίας με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και τα αρμόδια όργανα της ΕΕ μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την εποπτική αρχή.

Τα κράτη μέλη και τα αρμόδια όργανα της Ένωσης μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της με τον παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την εποπτική αρχή.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45a

 

κυρώσεις

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε κατάχρηση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων ή ανταλλαγή δεδομένων που αντίκειται στον παρόντα κανονισμό να τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45β

 

Ευθύνη

 

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημιώσεως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και της ευθύνης τους, βάσει των κανονισμών (EΚ) αριθ. 45/2001 και (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680:

 

α) κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω κράτος μέλος· και

 

β) κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή του eu-LISA ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό την οποία διέπραξε κράτος μέλος, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το εν λόγω οργανισμό.

 

Το οικείο κράτος μέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή ο eu-LISA απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από την κατά το πρώτο εδάφιο ευθύνη τους, εάν αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για το ζημιογόνο περιστατικό.

 

2. Αν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει ζημία στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, το συγκεκριμένο κράτος μέλος υπέχει ευθύνη για την εν λόγω ζημία, εκτός αν και εφόσον ο eu-LISA ή ένα άλλο κράτος μέλος που δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό δεν έλαβε εύλογα μέτρα για να αποτρέψει την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσει τις συνέπειές της.

 

3. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους κατά του οποίου εγείρονται. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του υπευθύνου επεξεργασίας ή του eu-LISA για τις ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα ενημέρωσης

Δικαίωμα στην ενημέρωση

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα πρόσωπα τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στην κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας ή στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων ενημερώνονται από την αρχή που συλλέγει τα δεδομένα τους, κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων τους, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, που αφορούν μεταξύ άλλων την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των οικείων υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, και σχετικά με τις διαδικασίες για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη συλλογή των δεδομένων.

1.  Η αρχή που συλλέγει τα δεδομένα προσώπων τα δεδομένα των οποίων είναι αποθηκευμένα στην κοινή BMS, στο CIR ή στον MID παρέχει στα εν λόγω πρόσωπα τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με τον τρόπο που επιβάλλουν τα άρθρα 10 και 13 της οδηγίας 2016/680. Η αρχή παρέχει τις πληροφορίες τη στιγμή που συλλέγονται αυτά τα δεδομένα.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων με τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν, ή εύλογα αναμένεται ότι κατανοούν. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία των ανήλικων υποκείμενων δεδομένων.

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 46a

 

Ενημερωτική εκστρατεία

 

 Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει, ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας της κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ενημερωτική εκστρατεία για την πληροφόρηση του κοινού και, ιδίως, των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τους σκοπούς και τη λειτουργία αυτών των συνιστωσών, τις αρχές που έχουν πρόσβαση και τους όρους αυτής της πρόσβασης, καθώς και για τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων προσώπων. Οι εν λόγω ενημερωτικές εκστρατείες πραγματοποιούνται σε διαρκή βάση.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού της επεξεργασίας τους - διαδικτυακή υπηρεσία

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απευθύνεται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, το οποίο εξετάζει το αίτημα και απαντά σε αυτό.

1.  Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των άρθρων 14 και 16 της οδηγίας (ΕΕ)2016/680 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο CIR, στην κοινή BMS και στον MID, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απευθύνεται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, το οποίο εξετάζει το αίτημα και απαντά σε αυτό.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, και προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιτραπεί καλύτερα η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ιδίως για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών, ο eu-LISA θεσπίζει μια διαδικτυακή υπηρεσία που φιλοξενείται στον τεχνικό της ιστότοπο, η οποία επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων να υποβάλλουν αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Αυτή η διαδικτυακή υπηρεσία λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών μελών.

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία διαβιβάζει αμέσως αυτά τα αιτήματα στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 29, ή, κατά περίπτωση, στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των δεδομένων στο υποκείμενο σύστημα πληροφοριών της Ένωσης που αποτελεί το θέμα του αιτήματος.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους όρους λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας και τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει απευθυνθεί το αίτημα, απαντά στο σχετικό αίτημα εντός 45 ημερών από την παραλαβή του.

2.  Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών ταυτοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει απευθυνθεί το αίτημα, είτε απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 είτε μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 1α, απαντά στο σχετικό αίτημα χωρίς περιττή καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα επικοινωνεί με τις αρχές του αρμοδίου κράτους μέλους εντός επτά ημερών και το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων εντός 30 ημερών από την επικοινωνία αυτή.

3.  Αν το αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθύνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα επικοινωνεί με τις αρχές του αρμοδίου κράτους μέλους εγγράφως εντός επτά ημερών και το αρμόδιο κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων χωρίς περιττή καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την επικοινωνία αυτή. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το κράτος μέλος το οποίο επικοινώνησε με την αρχή του αρμόδιου κράτους μέλους ότι το αίτημά του προωθήθηκε σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν, έπειτα από εξέταση, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων είναι προδήλως ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα, τα διορθώνει ή τα διαγράφει.

4.  Εάν, έπειτα από εξέταση, διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο CIR, στην κοινή BMS και στον MID είναι προδήλως ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα, τα διορθώνει ή τα διαγράφει αμέσως. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως ότι τα δεδομένα του διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία ή να ασκήσει προσφυγή στο κράτος μέλος που του αρνήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης ή το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν τα δεδομένα στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων τροποποιηθούν από το αρμόδιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, το αρμόδιο κράτος μέλος πραγματοποιεί την επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο άρθρο 29 για να προσδιορίσει εάν θα γίνει σύνδεση των τροποποιημένων δεδομένων. Όταν από την επεξεργασία δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα διαγράφει τα δεδομένα από τον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος δημιουργεί ή ενημερώνει τον σχετικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5.  Εάν τα δεδομένα στο CIR, στην κοινή BMS ή στον MID τροποποιηθούν από το αρμόδιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, το αρμόδιο κράτος μέλος πραγματοποιεί την επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο άρθρο 29 για να προσδιορίσει εάν θα γίνει σύνδεση των τροποποιημένων δεδομένων. Όταν από την επεξεργασία δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα διαγράφει τα δεδομένα από τον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. Όταν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, το αρμόδιο κράτος μέλος δημιουργεί ή ενημερώνει τον σχετικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων είναι προδήλως ανακριβή ή ότι έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση, στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

6.  Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα δεν συμφωνεί ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο CIR, στην κοινή BMS ή στον MID είναι προδήλως ανακριβή ή ότι έχουν καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση, στην οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διατεθειμένο να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε είδους συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

7.  Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το αίτημα που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε είδους συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και διαγράφονται αμέσως μετά.

8.  Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και διαγράφονται αμέσως μετά.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και η συνέχεια που δόθηκε και θέτει χωρίς καθυστέρηση το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων.

9.  Το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το αίτημα τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζεται εγγράφως η υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και η συνέχεια που δόθηκε και θέτει χωρίς καθυστέρηση το σχετικό έγγραφο στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι αποθηκευμένα στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας ή στα οποία αυτές αποκτούν πρόσβαση, δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτική οντότητα.

Με την επιφύλαξη του [άρθρου 65 του κανονισμού ETIAS], του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και των αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω της ESP σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι αποθηκευμένα, υπόκεινται σε επεξεργασία στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας ή στα οποία αυτές αποκτούν πρόσβαση, δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτική οντότητα.

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρό συμβάν ασφάλειας και αναφέρεται και αντιμετωπίζεται αμέσως σύμφωνα με το άρθρο 44.

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η εποπτική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 να ελέγχει με ανεξαρτησία τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από το εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το εθνικό δίκαιο, οι κανονισμοί και οι διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 ισχύουν επίσης και για την πρόσβαση στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας από τις αστυνομικές αρχές και τις εντεταλμένες αρχές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δικαιώματα των προσώπων στων οποίων τα δεδομένα υπάρχει πρόσβαση.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ελέγχει τη νομιμότητα της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και των εντεταλμένων αρχών. Το άρθρο 49 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εποπτική αρχή ή οι αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού 2016/679 μεριμνά/-ούν ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου.

1.  Η εποπτική αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 2016/679 ή σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 μεριμνά/-ούν ώστε να διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. Ο πρώτος έλεγχος αυτού του είδους διενεργείται δύο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να λειτουργεί η τελευταία συνιστώσα διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 62. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου1α. Οι εποπτικές αρχές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 δημοσιεύει ετησίως τον αριθμό των αιτημάτων για διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη δράση που ανελήφθη ακολούθως και τον αριθμό των διορθώσεων, συμπληρώσεων, διαγραφών και περιορισμών επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων προσώπων.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295, 6.11.2013, σ. 27).

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στις εθνικές εποπτικές αρχές τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στην εποπτική αρχή τους επαρκείς πόροι, συμπεριλαμβανομένων τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών πόρων, για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να έχει πρόσβαση η αρχή αυτή σε συμβουλές από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην εποπτική αρχή πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλονται από τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας.

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις πληροφορίες που ζητεί εποπτική αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και, συγκεκριμένα, της παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους κατά τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη παρέχουν στις εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους και τους επιτρέπουν την πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Πριν από την έγκριση της έκθεσης δίδεται στον eu-LISA η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 και με τον παρόντα κανονισμό.

 

Ο eu-LISA παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις πληροφορίες που του ζητά, παρέχει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στις καταχωρίσεις του που αναφέρονται στα άρθρα 10, 16, 24 και 36 και επιτρέπει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των εγκαταστάσεών του.

 

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε να διενεργείται, σύμφωνα με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον ανά τετραετία, έλεγχος των δραστηριοτήτων του eu-LISA σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο πρώτος έλεγχος αυτού του είδους διενεργείται δύο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να λειτουργεί η τελευταία συνιστώσα διαλειτουργικότητας όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 62. Η έκθεση σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τον eu-LISA, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Πριν από την έγκριση της έκθεσης δίδεται στον eu-LISA η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διαθέτει επαρκείς πρόσθετους πόρους, συμπεριλαμβανομένων τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών πόρων, για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές σε συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγείρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού.

1.  Οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, καθένας εκ των οποίων ενεργεί εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία της χρήσης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εξασφαλίζεται συντονισμένη εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/2018 [αναθεωρημένος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

2.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές αρχές ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αξιολογούν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση ανεξάρτητης εποπτείας ή, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε τυχόν προβλήματα, και προάγουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων, όταν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι εποπτικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων»). Το κόστος και η διοργάνωση των συνεδριάσεων αυτών καλύπτεται από το εν λόγω Συμβούλιο. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνονται οι σχετικοί διαδικαστικοί κανόνες. Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων εργασίας.

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει κοινή έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τον eu-LISA, δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά διετία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος, το οποίο συντάσσει η εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας φιλοξενούνται από τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις του και παρέχουν τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1.

2.  Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας φιλοξενούνται από τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις του και παρέχουν τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας που αναφέρονται στο άρθρο 37, το άρθρο 37α και το άρθρο 53 παράγραφος 1.

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, για οποιεσδήποτε προσαρμογές απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των κεντρικών συστημάτων των ΣΕΕ, VIS, [ETIAS], SIS και Eurodac, και [του συστήματος ECRIS-TCN], και της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων.

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, για οποιεσδήποτε προσαρμογές απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των κεντρικών συστημάτων των ΣΕΕ, VIS, [ETIAS], SIS και Eurodac, και [του ECRIS-TCN], και της ESP, της κοινής BMS, του CIR, του MID και του CRRS.

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό συντονισμό του έργου.

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη διεξαγωγή δοκιμών και τη συνολική διαχείριση και τον συνολικό συντονισμό του έργου. Ο eu-LISA τηρεί τις αρχές της ιδιωτικότητας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση της κεντρικής υποδομής και των εθνικών ενιαίων διεπαφών. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια της υποδομής επικοινωνίας που αναφέρεται στα άρθρα 6, 12, 17, 25 και 39.

Μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση και τη διαχείριση της ασφάλειας της κεντρικής υποδομής των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, περιλαμβανομένης της συντήρησης και των τεχνολογικών εξελίξεων. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια της υποδομής επικοινωνίας που αναφέρεται στα άρθρα 6, 12, 17, 25 και 39.

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τεχνική διαχείριση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας επί 24ώρου βάσης, 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τεχνικής αρτιότητας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης που απαιτείται όταν υποβάλλεται ερώτηση στις κεντρικές υποδομές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η τεχνική διαχείριση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας εμπεριέχει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας επί 24ώρου βάσης, 7 ημέρες την εβδομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τεχνικής αρτιότητας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης που απαιτείται όταν υποβάλλεται ερώτηση στις κεντρικές υποδομές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαχείριση της ασφάλειας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας όλων των συνιστωσών διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως τις εκτιμήσεις κινδύνου ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και τα προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν τα συμβάντα τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο ασφάλειας ΤΠ και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντίδραση και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, αν τα συμβάντα αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες κάθε συστήματος πληροφορικής για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  την αναφορά τυχόν συμβάντων ασφαλείας που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Επιτροπή, στον eu-LISA, στις εθνικές εποπτικές αρχές και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την επεξεργασία των ερωτημάτων από την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης στα δεδομένα της Ευρωπόλ και προσαρμόζει ανάλογα τη διεπαφή «Querying Europol Systems» (QUEST) για δεδομένα βασικού βαθμού προστασίας.

1.  Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την επεξεργασία των ερωτημάτων από την ESP και την κοινή BMS στα δεδομένα της Ευρωπόλ και προσαρμόζει ανάλογα τη διεπαφή «Querying Europol Systems» (QUEST) για δεδομένα βασικού βαθμού προστασίας.

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ βάσει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 δ – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ΧΧ [κανονισμός για τον eu-LISA]

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 9

διαγράφεται

Διαλειτουργικότητα

 

Στις περιπτώσεις που η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας έχει προβλεφθεί σε σχετική νομοθετική πράξη, ο Οργανισμός αναπτύσσει τις αναγκαίες δράσεις που του ανατίθενται από τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις για να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα.»

 

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο - αυτό είναι ήδη το κείμενο που εγκρίθηκε στον κανονισμό eu-LISA από το ΕΚ στην ολομέλεια του Ιουλίου.

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο -56 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -56

 

Πρόσβαση από δικαιοδοσίες τρίτων χωρών

 

Αναφορικά με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τα άρθρα XIV και XIV bis της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, όπου ενδέχεται να υπόκεινται σε (δικαστικές) εντολές ή κλήσεις από αρχές τρίτων χωρών οι οποίες τους υποχρεώνουν να ανακτούν δεδομένα από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας ή από διαφορετικά συστήματα πληροφοριών που έχουν καταστεί διαλειτουργικά, εξαιρούνται από την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη φιλοξενία ή τη διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος συνιστώσας διαλειτουργικότητας ή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συστημάτων αυτών.

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση:

1.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών. Η χρήση των δεδομένων αυτών δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων·

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση:

2.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών. Η χρήση των δεδομένων αυτών δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων·

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση:

3.  Το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και του eu-LISA έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και κατάρτισης στατιστικών. Η χρήση των δεδομένων αυτών δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων:

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης·

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  τη χρονική περίοδο κατά την οποία ένας κίτρινος σύνδεσμος παρέμεινε στο σύστημα·

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  τη χρονική περίοδο κατά την οποία ένας κόκκινος σύνδεσμος παρέμεινε στο σύστημα·

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιεκτικές περιλήψεις, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για περίοδο ενός έτους από τη στιγμή που ο eu-LISA ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) και πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτού, η κεντρική μονάδα ETIAS, όπως αναφέρεται [στο άρθρο 33 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624], είναι αρμόδια για τη διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων μεταξύ των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS, το Eurodac και το SIS. Οι εντοπισμοί πολλαπλών ταυτοτήτων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

1.  Για περίοδο ενός έτους από τη στιγμή που ο eu-LISA ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τον MID και πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτού, η κεντρική μονάδα ETIAS, όπως αναφέρεται [στο άρθρο 33 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624], είναι αρμόδια για τη διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων μεταξύ των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS, το Eurodac, το ΣΕΕ και το SIS. Οι εντοπισμοί πολλαπλών ταυτοτήτων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μετά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την κεντρική μονάδα του ETIAS, δημιουργεί δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων που θα φιλοξενηθεί στην κεντρική μονάδα ETIAS ή ενιαία σημεία επαφής των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για την εκπλήρωση της αποστολής που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3, υποβάλλεται μόνο όταν όλοι οι κίτρινοι σύνδεσμοι έχουν ελεγχθεί και μεταβληθεί είτε σε πράσινο είτε σε κόκκινο σύνδεσμο.

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο eu-LISA επικουρεί, όποτε είναι αναγκαίο, την κεντρική μονάδα ETIAS στη διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός κεντρικού εφεδρικού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ για κάθε σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 62, δημοσιεύεται ενοποιημένος κατάλογος των εν λόγω αρχών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταλόγου, ο eu-LISA δημοσιεύει επικαιροποιημένο ενοποιημένο κατάλογο άπαξ ετησίως.

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 62, δημοσιεύεται ενοποιημένος κατάλογος των εν λόγω αρχών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταλόγου, ο eu-LISA δημοσιεύει επικαιροποιημένο ενοποιημένο κατάλογο άπαξ ετησίως. Ο κατάλογος περιλαμβάνει την ημερομηνία κοινοποίησης για κάθε αναφερόμενη αρχή.

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αποφασίζει την ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί κάθε συνιστώσα διαλειτουργικότητας, αφού πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί κάθε συνιστώσα διαλειτουργικότητας, αφού πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο eu-LISA έχει ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής της σχετικής συνιστώσας διαλειτουργικότητας, η οποία διεξάγεται από τον eu-LISA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

β)  ο eu-LISA έχει ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής της σχετικής συνιστώσας διαλειτουργικότητας, η οποία διεξάγεται από τον eu-LISA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την κεντρική μονάδα ETIAS και την Ευρωπόλ·

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται εντός 30 ημερών από την απόφαση της Επιτροπής.

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 37 ισχύουν από ... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 7, στο άρθρο 28 παράγραφος 5 και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η ανάκληση δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 7, στο άρθρο 28 παράγραφος 5 και στο άρθρο 39 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η ανάκληση δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 9 παράγραφος 7, του άρθρου 28 παράγραφος 5 και του άρθρου 39 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της Ένωσης οργανώνουν για το προσωπικό τους που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται δεδομένα από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων, τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων.

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κοινά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων, τους κανόνες προστασίας δεδομένων και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων οργανώνονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σε επίπεδο Ένωσης για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του προσωπικού των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον eu-LISA και άλλους σχετικούς οργανισμούς, καθιστά διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Το πρακτικό εγχειρίδιο παρέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό εγχειρίδιο υπό μορφή σύστασης.

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον eu-LISA και άλλους σχετικούς οργανισμούς, επικαιροποιεί τα πρακτικά εγχειρίδια που διατίθενται για το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το Eurodac, το SIS και το [ECRIS-TCN] με τις αναγκαίες πληροφορίες και καθιστά διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Τα εγχειρίδια παρέχουν τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή εγκρίνει τις επικαιροποιήσεις σύμφωνα με τους κανόνες και με τη μορφή που ορίζεται στις αντίστοιχες νομικές πράξεις. Το εγχειρίδιο σχετικά με τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας εγκρίνεται υπό μορφή σύστασης.

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρακτικό εγχειρίδιο θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κίτρινων συνδέσμων που αποτελούν αποτέλεσμα ασυμφωνιών με τα δεδομένα ταυτότητας που περιέχονται στο ETIAS. Οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τα άτομα που, χωρίς πρόθεση να παραπλανήσουν τις αρχές, εισήγαγαν ανακριβή ή ασαφή στοιχεία στο ETIAS.

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τα τεχνικά αποτελέσματα, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

1.  Ο eu-LISA διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και της ενσωμάτωσης των υφιστάμενων εθνικών υποδομών και της σύνδεσης με την εθνική ενιαία διεπαφή σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των συνιστωσών διαλειτουργικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά τα τεχνικά αποτελέσματα, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού — ΥΕΕΕΚ: να αντικατασταθεί από την πραγματική ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

2.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού — ΥΕΕΕΚ: να αντικατασταθεί από την πραγματική ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση της τρέχουσας εξέλιξης του κόστους και της προόδου του έργου, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πορεία σύνδεσης των κρατών μελών με την επικοινωνιακή υποδομή της ESP και του CIR και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και υποδομών στην ESP, την κοινή BMS, τον MID και το CIR.

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό από τον eu-LISA σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και σχετικά με τις συνέπειές τους για το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Στη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, η Επιτροπή αξιολογεί την αναγκαιότητα της περαιτέρω εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων και υποδομών των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν συστάσεις, εκτίμηση επιπτώσεων και εκτίμηση του κόστους τους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας.

3.  Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες επεξεργασίας δεδομένων στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας χωρίς να έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τις εν λόγω συνιστώσες. Η πρόσβαση αυτή καταγράφεται.

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας και ανά τετραετία στη συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, καθώς και την ασφάλειά τους.

4.  Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας και ανά τριετία στη συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη σύνδεση των κρατών μελών με την επικοινωνιακή υποδομή της ESP και του CIR και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και υποδομών στην ESP, την κοινή BMS, τον MID, το CIR και την τεχνική λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, καθώς και την ασφάλειά τους.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  αξιολόγηση της χρήσης του CIR για ταυτοποίηση, εκ μέρους των κρατών μελών·

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  αξιολόγηση ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά κάθε σύστημα πληροφοριών της Ένωσης·

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  αξιολόγηση της ασφάλειας της σύνδεσης των κρατών μελών με την επικοινωνιακή υποδομή της ESP και του CIR και της ασφάλειας της ενσωμάτωσης των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και υποδομών στην ESP, την κοινή BMS, τον MID και το CIR·

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ δ)  αξιολόγηση των αναζητήσεων στο CIR για σκοπούς επιβολής του νόμου·

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  αξιολόγηση της έρευνας στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω της ESP, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τον αριθμό των θετικών αποτελεσμάτων σε βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ και πληροφοριών σχετικά με τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ, τηρώντας τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για:

Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ, τηρώντας τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που απορρέουν από θέματα εθνικής ασφάλειας, καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για:

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό και περιεχόμενο της πρότασης

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (COM(2017) 793) και την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) (COM(2017) 794), συνοδευόμενη από δημοσιονομικό δελτίο και με βάση μια αξιολόγηση αντικτύπου, στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Ακολουθεί, μεταξύ άλλων, την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια» (COM(2016) 205), στην οποία η Επιτροπή εξέθεσε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει και να βελτιώσει τα συστήματα ΤΠ, αρχιτεκτονικής δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα, της 11ης Μαΐου 2017, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό να γίνουν εργασίες για πρακτικές λύσεις για τη διαλειτουργικότητα που μπορούν, κατ’ αρχήν, να παράσχουν επιχειρησιακά οφέλη και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.

Η πρόταση ορίζει τέσσερις συνιστώσες διαλειτουργικότητας: την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP)· την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS)· το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)· και τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) και θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους στόχους των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, την τεχνική αρχιτεκτονική τους, τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των συνιστωσών, την αποθήκευση καταχωρίσεων, την ποιότητα των δεδομένων, τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την εποπτεία και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργανισμών και των κρατών μελών. Επίσης, περιλαμβάνει ορισμένες τροποποιήσεις σε άλλες νομοθετικές πράξεις.

Διαδικασία

Προκειμένου να αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής και να προετοιμάσει το παρόν σχέδιο έκθεσης, ο εισηγητής αναζήτησε πληροφορίες από ευρύ φάσμα πηγών. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις σε ανεπίσημο επίπεδο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την αναλυτική εξέταση ολόκληρης της πρότασης. Επιπλέον, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να παραστούν σε συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Αυτοί ήταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που επηρεάζονται για τις προτάσεις ή ενδιαφέρονται για αυτές (eu-LISA, Ευρωπόλ, Frontex, FRA) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Οι εν λόγω συναντήσεις συμπληρώθηκαν με την υποβολή αίτησης για την έκδοση γνωμοδότησης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με τη διοργάνωση επίσκεψης στις τεχνικές εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο.

Η θέση του εισηγητή

Οι εισηγητές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει την αποτελεσματική διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, την ορθή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την αντιμετώπιση εν εξελίξει απειλών για την εσωτερική ασφάλεια. Η προσφυγική κρίση, καθώς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια κατέδειξε ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών. Η υλοποίηση αυτών των θεμάτων είναι σημαντική προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της Ένωσης, τα μέτρα ασφάλειας της και την ικανότητα της Ένωσης να διαχειρίζεται τα εξωτερικά σύνορα.

Οι εισηγητές συμφωνούν επίσης με την Επιτροπή ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η διαλειτουργικότητα ως μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να εξισορροπηθούν με την υποχρέωση διασφάλισης ότι οι παρεμβάσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να ανακύψουν από το νέο περιβάλλον διαλειτουργικότητας περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο για την πραγματική επίτευξη των επιδιωκόμενων γενικών στόχων, με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. Η ισορροπία αυτή αντανακλάται προσεκτικά στις προτεινόμενες τροπολογίες. Οι εισηγητές πιστεύουν επιπλέον ότι οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας προσφέρουν την ευκαιρία να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για παράδειγμα εξασφαλίζοντας την ορθή ταυτοποίηση των καλόπιστων προσώπων και την καταπολέμηση της απάτης.

Η διαλειτουργικότητα βελτιώνει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με τη δημιουργία ταχείας, απλής και αποτελεσματικής πρόσβασηςστα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αυξήσουμε το πλήθος των καθηκόντων ζητούμε από τους συνοριοφύλακες να αναλάβουν. Οι εισηγητές πραγματοποίησαν αρκετές προτάσεις για να επιτευχθεί αυτό: πρώτον, δεν θα πρέπει να είναι αυστηρή υποχρέωση για τους συνοριοφύλακες να ασχοληθούν με μια κίτρινη σημαία σε ελέγχους δεύτερης γραμμής. Θα πρέπει να εναπόκειται στους συνοριοφύλακες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι έχουν εκπαιδευτεί για τον εντοπισμό της υποκλοπής ταυτότητας. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στον συνοριοφύλακα αμέσως μόλις τα υποκείμενα συστήματα δίνουν απαντήσεις. Δεν θα πρέπει να περιμένει να συλλέξει όλες τις απαντήσεις από τα βασικά συστήματα πριν από τη διαβίβασή τους στον συνοριοφύλακα. Τρίτον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατάλληλη εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων στον χειρισμό του χειροκίνητου συστήματος επαλήθευσης που εισάγεται με την παρούσα πρόταση.

Οι εισηγητές εισήγαγαν ένα ξεχωριστό άρθρο όπου τονίζεται η ανάγκη όλες οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να επιτρέπουν την ταχεία, ομαλή, αποτελεσματική και ελεγχόμενη πρόσβαση, με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, για να παρέχουν χρόνους απόκρισης σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Πολλές καθημερινές εργασίες των συνοριακών φυλάκων, των αστυνομικών, των υπαλλήλων στις υπηρεσίες μετανάστευσης ή των προξενικών υπαλλήλων θα εξαρτηθούν από την ορθή λειτουργία αυτών των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εφεδρικό σύστημα, ιδίως για το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και την ESP. Η ορθή λειτουργία όλων των συνιστωσών, καθώς και των υποκείμενων συστημάτων, θα εξαρτηθεί από αυτές τις δύο συνιστώσες, άρα θα πρέπει να προβλέπεται μια εφεδρική δομή.

Οι εισηγητές θα ήθελαν να τονίσουν το γεγονός ότι οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας δεν αλλάζουν τα υποκείμενα συστήματα, τους κανόνες και τις διαδικασίες τους. Οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση, αλλά τα δικαιώματα πρόσβασης δεν θα αλλάξουν με την παρούσα πρόταση. Αρκετές τροπολογίες υποβλήθηκαν για να αποσαφηνιστεί αυτό. Οι μόνες αλλαγές σε σχέση με τα δικαιώματα πρόσβασης αφορούν την πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου, όπου θεσπίζεται μηχανισμός θετικού/αρνητικού αποτελέσματος. Αυτό όχι μόνο βελτιστοποιεί την πρόσβαση στα υποκείμενα συστήματα, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι θα γίνεται αναζήτηση μόνο στις βάσεις δεδομένων που περιέχουν σχετικές πληροφορίες. Οι εισηγητές, τροποποίησαν τη διαδικασία στην πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο τα όργανα επιβολής του νόμου που έχουν το δικαίωμα να έχουν πλήρη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων θα είναι σε θέση να κάνουν αναζητήσεις στα συστήματα μέσω διαδικασίας θετικού/αρνητικού αποτελέσματος.

Επιπλέον, η πρόταση επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών, εάν εξουσιοδοτούνται προς τούτο μέσω του εθνικού δικαίου, να χρησιμοποιούν το CIR για την ταυτοποίηση ενός προσώπου κατά τη διάρκεια ελέγχου εξακρίβωσης. Κατά τη γνώμη των εισηγητών, η διαδικασία αναγνώρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συνήθη πρακτική στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, έγιναν τροποποιήσεις προκειμένου πρώτα να ταυτοποιείται το πρόσωπο, με βάση τους κανόνες και τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, με έγγραφα ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν επιτραπεί να γίνει αναζήτηση στο CIR με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων του προσώπου. Μπορεί να γίνει αναζήτηση στο CIR για την ταυτοποίηση προσώπου, όταν το πρόσωπο είναι παρόν.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη λειτουργία της παρούσας πρότασης, περαιτέρω τροποποιήσεις επήλθαν στο άρθρο αυτό, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση του CIR για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου και τη χρήση της βάσης δεδομένων της Interpol μέσω της ESP.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (20.6.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

που αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bernd Kölmel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δύο προτάσεις κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, που εγκρίθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Στόχος των δύο προτάσεων είναι να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές ελλείψεις που παρουσιάζει η υφιστάμενη αρχιτεκτονική διαχείρισης πληροφοριών της ΕΕ, με το να καταστούν διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφοριών, δηλαδή να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως τους στόχους των προτάσεων, δηλαδή να εξασφαλιστεί η ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων από τις αρχές επιβολής του νόμου, να εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες και να καταπολεμηθεί η υποκλοπή ταυτότητας, να απλοποιηθεί η εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών, και να διευκολυνθεί η πρόληψη, η διερεύνηση ή η δίωξη σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά την πρόταση σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη μετανάστευση, που αποσκοπεί στη ρύθμιση της πρόσβασης στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, η οποία ρυθμίζεται σήμερα από την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, καθώς και της πρόσβασης στο Eurodac και το ECRIS-TCN (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί με την πρόταση να θεσπιστούν οι ακόλουθες τέσσερις συνιστώσες διαλειτουργικότητας: μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, που θα καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλα τα σχετικά συστήματα της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης, ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και ένας ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων. Επιπλέον, επικροτεί την πρόταση για τη δημιουργία ενός κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών, με σκοπό την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων για πολιτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των δύο προτάσεων σε διάστημα εννέα ετών (2019-2027) ανέρχεται σε 461 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων:

-  261,3 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν για τον eu-LISA, για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας (εκ των οποίων 23 εκατομμύρια EUR αφορούν την περίοδο 2019-2020)·

-  136,3 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν στα κράτη μέλη, ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για τις αλλαγές στα εθνικά τους συστήματα (από το 2021)·

-  48,9 εκατομμύρια EUR για την Ευρωπόλ, για την κάλυψη των δαπανών για την αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ της Ευρωπόλ (εκ των οποίων 9,1 εκατομμύρια EUR αφορούν την περίοδο 2019-2020)·

-  4,8 εκατομμύρια EUR για τον Frontex, για τη φάση της δημιουργίας του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (από το 2021)·

-  2 εκατομμύρια EUR για τον CEPOL, για την παροχή εκπαίδευσης για το προσωπικό λειτουργίας (εκ των οποίων 100.000 EUR αφορούν το 2020)·

-  7,7 εκατομμύρια EUR για τη ΓΔ HOME, για μια περιορισμένη αύξηση του προσωπικού και για τις σχετικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης (εκ των οποίων 2 εκατομμύρια EUR την περίοδο 2019-2020), που πρόκειται να καλυφθούν από τον τομέα 5.

Το συνολικό κόστος των 32,1 εκατομμυρίων EUR για τα έτη 2019 και 2020, που υπάγεται στον τομέα 3, πρόκειται να καλυφθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τα σύνορα, όπου υπάρχουν ακόμη επαρκείς διαθέσιμες πιστώσεις. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τα έτη 2020 και εφεξής παρατίθεται ενδεικτικά και δεν προδικάζει τις διαπραγματεύσεις για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για το οποίο η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 2 Μαΐου 2018. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει με ικανοποίηση ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις με τα αιτήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό δυνάμει άλλων πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων στο πεδίο αυτό, ιδίως στο πλαίσιο του ECRIS-TCN (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών), της αναθεώρησης των SIS II, EES και ETIAS, της αναδιατύπωσης του Eurodac και της αναθεώρησης του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει ότι το εφάπαξ κόστος της ανάπτυξης για τα κράτη μέλη εκτιμάται σε 85,5 εκατομμύρια EUR, καθώς και ότι η Επιτροπή προτείνει να επιστραφούν όλα τα έξοδα για την ενοποίηση που βαρύνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδο τους στην εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το εκτιμώμενο κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι δικαιολογημένο και αναλογικό και υπογραμμίζει ότι η διευρυμένη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων ύψους περίπου 77,5 εκατομμυρίων EUR ανά έτος, κυρίως για τις υπηρεσίες ΤΠ και τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των συνόρων, τη μετανάστευση και την επιβολή του νόμου. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης παροτρύνει την Επιτροπή, τον eu-LISA, τον Frontex, την Ευρωπόλ, τον CEPOL και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα του κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης και λειτουργίας. Ειδικότερα, ο eu-LISA καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι υπερβάσεις κόστους και οι καθυστερήσεις κατά τη χάραξη και εφαρμογή της προτιμώμενης τεχνικής λύσης και για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη στελέχωση του έργου μέσω ανακατανομής του προσωπικού και ανάθεσης νέων καθηκόντων, κάθε φορά που ολοκληρώνεται ορισμένο σχέδιο.

Όσον αφορά τα έσοδα, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες συνεισφορές των συνδεδεμένων με τον χώρο Σένγκεν χωρών, οι οποίες πρέπει να λογίζονται ως διάφορα έσοδα για ειδικό προορισμό στη γραμμή του προϋπολογισμού για τον eu-LISA (18 02 07).

Τέλος, ο εισηγητής ενισχύει ορισμένες διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη και έγκαιρη λειτουργία των νέων συνιστωσών διαλειτουργικότητας ενόψει των μελλοντικών δημοσιονομικών αποφάσεων, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός κεντρικού εφεδρικού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ για κάθε σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες που προκύπτουν σχετικά με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών υποδομών και τη σύνδεση τους με τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, καθώς και σχετικά με τη φιλοξενία των εθνικών ενιαίων διεπαφών βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι δαπάνες που προκύπτουν σχετικά με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών υποδομών και τη σύνδεση τους με τις εθνικές ενιαίες διεπαφές, καθώς και σχετικά με τη φιλοξενία και τη μελλοντική εξέλιξη των εθνικών ενιαίων διεπαφών βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και εντός του πλαισίου της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού — ΥΕΕΕΚ: να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Μόλις οριστικοποιηθεί η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και το κόστος, και αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

2.  Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού — ΥΕΕΕΚ: να αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία] και, στη συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση της τρέχουσας εξέλιξης του κόστους και της προόδου του έργου, εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του συστήματος για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 60.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διαδικασία ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό από τον eu-LISA σχετικά με τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και σχετικά με τις συνέπειές τους για το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας και ανά τετραετία στη συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, καθώς και την ασφάλειά τους.

4.  Δύο έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της κάθε συνιστώσας διαλειτουργικότητας και ανά διετία στη συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, καθώς και την ασφάλεια και το κόστος τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, ένα έτος μετά από κάθε έκθεση του eu-LISA, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο οποία περιλαμβάνει:

Επιπλέον, έξι μήνες μετά από κάθε έκθεση του eu-LISA, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση συνολικής αξιολόγησης των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο οποία περιλαμβάνει:

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα·

β)  εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους και τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα , καθώς και εξέταση των παρεπόμενων εξόδων·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσανάλογων επιπτώσεων στην κυκλοφορία στα σημεία διέλευσης των συνόρων και όσων έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

ε)  αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην κυκλοφορία στα σημεία διέλευσης των συνόρων και όσων έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.2.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bernd Kölmel

25.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

17.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

22.2.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Μιλτιάδης Κύρκος, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Ημερομηνία κατάθεσης

19.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Μιλτιάδης Κύρκος, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου