Procedūra : 2017/0352(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0348/2018

Pateikti tekstai :

A8-0348/2018

Debatai :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.31

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0389

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1507kWORD 163k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Nuno Melo

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0794) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2018)0480),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0293/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0348/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  2018 m. balandžio 16 d. nuomonėje 4/20181a Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pabrėžė, kad sprendimas užtikrinti didelės apimties IT sistemų sąveikumą šių sistemų struktūrai ir veikimui ne tik padarytų ilgalaikį ir didelį poveikį, bet taip pat pakeistų būdą, kuris naudojamas šioje srityje iki šiol aiškinant teisinius principus, ir taip susidarytų situacija, nuo kurios nebegalima grįžti atgal;

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  2018 m. balandžio 11 d. nuomonėje1a 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė pakartojo, kad dėl proceso, kuriuo siekiama užtikrinti sistemų sąveikumą, kyla esminių klausimų, susijusių su duomenų tvarkymo tikslu, būtinumu ir proporcingumu, taip pat kyla susirūpinimas dėl tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, duomenų saugojimo ir aiškaus duomenų valdytojo tapatybės nustatymo principų;

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant pagerinti išorės sienų valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti ir padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose, turėtų būti užtikrintas ES informacinių sistemų – atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų informacinės sistemos (VIS), [Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)], EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir [Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN)] – sąveikumas, kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys būtų tarpusavyje papildomi. Siekiant šio tikslo turėtų būti sukurti sąveikumo komponentai – Europos paieškos portalas (EPP), bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir daugybinių tapatybių detektorius (DTD);

(9)  siekiant pagerinti išorės sienų valdymą, sudaryti palankesnes sąlygas teisėtai kirsti sienas, padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti, padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose, pagerinti bendros vizų politikos įgyvendinimą ir padėti nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, padėti užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ar kitoms sunkioms nusikalstamoms veikoms, juos atskleisti ir tirti, kad būtų išsaugotas visuomenės pasitikėjimas Sąjungos migracijos ir prieglobsčio sistema, Sąjungos saugumo priemonėmis ir Sąjungos pajėgumais valdyti išorės sienas, turėtų būti užtikrintas Sąjungos informacinių sistemų – atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų informacinės sistemos (VIS), [Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)], EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir [Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN)] – sąveikumas, kad šios Sąjungos informacinės sistemos ir jų duomenys būtų tarpusavyje papildomi, kiek tai įmanoma, kartu gerbiant pagrindines asmens teises, visų pirma teisę į asmens duomenų apsaugą. Siekiant šio tikslo turėtų būti sukurti sąveikumo komponentai – Europos paieškos portalas (EPP), bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir daugybinių tapatybių detektorius (DTD);

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  ES informacinių sistemų sąveikumas turėtų leisti šioms sistemoms vienoms kitas papildyti, ir taip sudaryti geresnes galimybes teisingai nustatyti asmenų tapatybę, padėti kovoti su tapatybės klastojimu, patobulinti ir suderinti atitinkamose ES informacinėse sistemose taikomus duomenų kokybės reikalavimus, palengvinti esamų bei būsimų ES informacinių sistemų techninį ir veikimo įgyvendinimą valstybėse narėse, sustiprinti ir supaprastinti duomenų saugumo ir duomenų apsaugos priemones, taikomas atitinkamoms ES informacinėms sistemoms, supaprastinti teisėsaugos institucijų prieigą prie AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslų;

(10)  Sąjungos informacinių sistemų sąveikumas turėtų leisti šioms sistemoms vienoms kitas papildyti siekiant sudaryti geresnes galimybes teisingai nustatyti asmenų tapatybę tarptautinės apsaugos prašymų tikslais arba vykdant sunkių nusikalstamų veikų (įskaitant teroristinius nusikaltimus) prevencijos, atskleidimo ir tyrimo veiklą, padėti kovoti su tapatybės klastojimu, patobulinti ir suderinti atitinkamose Sąjungos informacinėse sistemose taikomus duomenų kokybės reikalavimus, prisidėti prie veiksmingo Sąjungos informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių naudojimo, palengvinant institucijų prieigą prie šių duomenų ir duomenų bazių, atsižvelgiant į jų prieigos teises ir teisiniuose dokumentuose, kuriais reglamentuojamos atitinkamos sistemos, nustatytus uždavinius ir tikslus, stiprinti, supaprastinti ir suderinti duomenų saugumo ir duomenų apsaugos priemones, taikomas atitinkamoms Sąjungos informacinėms sistemoms, visų pirma užtikrinant, kad visoms informacinėms sistemoms būtų taikomos visos ES duomenų apsaugos taisyklės, ir racionalizuoti bei supaprastinti paskirtųjų institucijų prieigą prie AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  sąveikumo komponentai turėtų apimti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN]. Taip pat jie turėtų apimti Europolo duomenis – tokia apimtimi, kuri leistų atliekant paiešką šiose sistemose ieškoti ir Europolo duomenų;

(11)  sąveikumo komponentai turėtų apimti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN]. Taip pat jie turėtų apimti Europolo duomenis  tik tokia apimtimi, kuri leistų atliekant paiešką šiose Sąjungos informacinėse sistemose vienu metu ieškoti ir tokių Europolo duomenų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  vaikams ir pažeidžiamiems asmenims reikia ypatingos jų asmens duomenų apsaugos, nes jie gali nepakankamai suvokti su asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus, pasekmes ir apsaugos priemones, taip pat savo teises. Sąveikumo komponentai turėtų būti kuriami ypatingą dėmesį skiriant vaikų apsaugai ir visapusiškai užtikrinant jų teises ir neliečiamybę;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  turėtų būti sukurtas Europos paieškos portalas (EPP), kuris sudarytų valstybių narių valdžios institucijoms ir ES įstaigoms geresnes technines galimybes naudotis greita, sklandžia, sistemine ir kontroliuojama prieiga prie ES informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, kurių reikia jų užduotims atlikti ir kuriems galioja jų prieigos teisės, ir padėtų siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] ir Europolo duomenų tikslų. EPP sudarys galimybę vienu metu atlikti paiešką visose reikiamose ES informacinėse sistemose, Europolo duomenyse bei Interpolo duomenų bazėse, todėl jis turėtų veikti kaip vienas langelis arba pranešimų tarpininkas, leidžiantis atlikti paiešką įvairiose centrinėse sistemose sklandžiai ir laikantis visų pirminėms sistemoms taikomų prieigos kontrolės ir duomenų apsaugos reikalavimų;

(13)  turėtų būti sukurtas EPP, kuris sudarytų įgaliotoms valstybių narių valdžios institucijoms ir Sąjungos agentūroms geresnes technines galimybes naudotis kontroliuojama prieiga prie atitinkamų Sąjungos informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, kiek to reikia jų užduotims atlikti, atsižvelgiant į jų prieigos teises, ir padėtų siekti AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] ir Europolo duomenų tikslų. EPP sudarys galimybę vienu metu atlikti paiešką visose reikiamose Sąjungos informacinėse sistemose, taip pat Europolo duomenyse bei Interpolo duomenų bazėse, todėl jis turėtų veikti kaip vienas langelis arba pranešimų tarpininkas, leidžiantis atlikti paiešką įvairiose centrinėse sistemose ir iš jų sklandžiai gauti reikiamą informaciją, laikantis visų pirminėms sistemoms taikomų prieigos kontrolės ir duomenų apsaugos reikalavimų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  tam, kad būtų užtikrinta greita ir sisteminė prieiga prie visų ES informacinių sistemų, užklausos AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ir [ECRIS-TCN] turėtų būti teikiamos per Europos paieškos portalą (EPP). Vis dėlto nacionalinės institucijos turėtų išlaikyti galimybę prisijungti prie įvairių ES informacinių sistemų, kad turėtų atsarginį techninį sprendimą. EPP turėtų naudotis ir Sąjungos įstaigos, kai laikydamosi savo prieigos teisių ir atlikdamos savo užduotis teikia užklausas centrinei SIS. EPP turėtų būti dar viena priemonė, leidžianti teikti užklausas centrinei SIS, Europolo duomenų ir Interpolo sistemoms, papildanti jau esamas tam skirtas sąsajas;

(16)  siekiant greitai ir sklandžiai naudotis visomis atitinkamomis Sąjungos informacinėmis sistemomis, užklausos bendrai tapatybės duomenų saugyklai, AIS, VIS, ETIAS, EURODAC ir [ECRIS-TCN] turėtų būti teikiamos per EPP. siekiant užtikrinti visų pagrindinių EPP funkcijų vykdymą ir panašų portalo veikimą jam sugedus, reikėtų sukurti atsarginę centrinę Sąjungos EPP kopiją. Vis dėlto nacionalinės institucijos turėtų išlaikyti galimybę prisijungti prie įvairių atitinkamų Sąjungos informacinių sistemų, kad turėtų atsarginį techninį sprendimą. EPP turėtų naudotis ir Sąjungos agentūros, kai atsižvelgdamos į savo prieigos teises ir atlikdamos savo užduotis teikia užklausas centrinei SIS. EPP turėtų būti dar viena priemonė, leidžianti teikti užklausas centrinei SIS, Europolo duomenų ir Interpolo sistemoms, papildanti jau esamas tam skirtas sąsajas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  biometriniai duomenys, kaip antai pirštų atspaudai ir veido atvaizdai, yra unikalūs, todėl nustatant asmens tapatybę yra daug patikimesni už raidinius skaitmeninius duomenis. Bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP) turėtų būti techninė priemonė, užtikrinsianti veiksmingesnį ir sklandesnį atitinkamų ES informacinių sistemų ir kitų sąveikumo komponentų veikimą. Todėl pagrindinis bendros BAP tikslas – padėti nustatyti asmens, kuris gali būti užregistruotas skirtingose duomenų bazėse, tapatybę, palyginant jo biometrinius duomenis su kitose sistemose turimais duomenimis, ir naudojantis vienu, o ne penkiais kiekvienai pirminei sistemai skirtais techniniais komponentais. Bendra BAP turėtų padėti užtikrinti saugumą ir suteikti naudos finansų, techninės priežiūros ir veikimo požiūriu, nes ji bus grindžiama vienu, o ne penkiais kiekvienai pirminei sistemai skirtais techniniais komponentais. Visos automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos, įskaitant dabar naudojamas EURODAC, SIS, VIS, yra grindžiamos biometrinių duomenų šablonais, kurie sudaromi remiantis konkrečių biometrinių pavyzdžių savybėmis. Bendroje BAP visi šie biometriniai šablonai turėtų būti sutelkti vienoje vietoje, kas leistų lengviau palyginti įvairių sistemų informaciją pagal biometrinius duomenis ir pasiekti masto ekonomijos plėtojant ES centrines sistemas ir vykdant jų techninę priežiūrą;

(17)  biometriniai duomenys, kurie pagal šį reglamentą apima tik pirštų atspaudus ir veido atvaizdus, bet neapima delno atspaudų, yra unikalūs, todėl nustatant asmens tapatybę yra daug patikimesni už raidinius skaitmeninius duomenis. Tačiau biometriniai duomenys yra neskelbtini asmens duomenys. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatytas teisinis pagrindas ir apsaugos priemonės, taikytini tokių duomenų tvarkymui siekiant tiksliai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę. Bendra BAP turėtų būti techninė priemonė, užtikrinsianti veiksmingesnį ir sklandesnį atitinkamų Sąjungos informacinių sistemų, veiksmingesnį Europolo duomenų ir kitų sąveikumo komponentų naudojimą. Bendra BAP turėtų pakeisti atitinkamas AIS, VIS, SIS, EURODAC ir [ECRIS-TCN] automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemas, taigi ji neturėtų dubliuoti nei biometrinių duomenų saugojimo, nei biometrinių šablonų saugojimo. Todėl pagrindinis bendros BAP tikslas – padėti nustatyti asmens, kuris gali būti užregistruotas skirtingose duomenų bazėse, tapatybę, palyginant jo biometrinius duomenis su kitose sistemose turimais duomenimis ir naudojantis vienu, o ne penkiais skirtingais kiekvienai pirminei sistemai skirtais techniniais komponentais. Bendra BAP turėtų padėti užtikrinti saugumą ir suteikti naudos finansų, techninės priežiūros ir veikimo požiūriu, nes ji bus grindžiama vienu, o ne skirtingais kiekvienai pirminei sistemai skirtais techniniais komponentais. Visos automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos, įskaitant dabar naudojamas EURODAC, SIS, VIS, yra grindžiamos biometrinių duomenų šablonais, kurie sudaromi remiantis konkrečių biometrinių pavyzdžių savybėmis. Bendroje BAP visi šie biometriniai šablonai, logiškai juos atskiriant pagal informacinę sistemą, iš kurios paimti duomenys, turėtų būti sutelkti ir laikomi vienoje vietoje, o tai leistų lengviau palyginti įvairių sistemų informaciją pagal biometrinius šablonus ir pasiekti masto ekonomijos plėtojant Sąjungos centrines sistemas ir vykdant jų techninę priežiūrą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  bendroje BAP saugomi biometrinių duomenų šablonai, sudaryti iš duomenų, gautų remiantis konkrečių biometrinių pavyzdžių savybėmis, turėtų būti sukuriami taip, kad grįžtamasis procesas nebūtų įmanomas. Tai reiškia, kad biometriniai šablonai turėtų būti sukuriami š biometrinių duomenų, tačiau iš biometrinių šablonų neturėtų būti įmanoma gauti tų pačių biometrinių duomenų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  biometriniai duomenys yra neskelbtini asmens duomenys. šiuo reglamentu turėtų būti nustatytas teisinis pagrindas ir apsaugos priemonės, taikytini tokių duomenų tvarkymui siekiant tiksliai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  tam, kad būtų veiksmingos sistemos, sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/222654, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/200855, [ETIAS reglamentu] dėl Sąjungos sienų valdymo, taip pat [EURODAC reglamentu] sukurta tarptautinės apsaugos prašytojų nustatymo ir kovos su neteisėta migracija sistema ir [ECRIS-TCN reglamentu] sukurta sistema, turi būti tiksliai nustatoma trečiųjų šalių piliečių, kurių asmens duomenys saugomi šiose sistemose, tapatybė;

(19)  taikant sistemas, sukurtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/222654, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/200855, [ETIAS reglamentu] dėl Sąjungos sienų valdymo, taip pat [EURODAC reglamentu] sukurtą tarptautinės apsaugos prašytojų nustatymo ir kovos su neteisėta migracija sistemą ir [ECRIS-TCN reglamentu] sukurtą sistemą, reikia tiksliai nustatyti tų trečiųjų šalių piliečių, kurių asmens duomenys saugomi šiose sistemose, asmens tapatybę;

_________________

_________________

54 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keisti Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011(AIS reglamentas) (OL L 327, 2017 12 9, p. 20–82).

54 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keisti Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011(AIS reglamentas) (OL L 327, 2017 12 9, p. 20–82).

55 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

55 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

Pagrindimas

Tai kalbinis pakeitimas.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) turėtų tapti bendra talpykla, kurioje saugomi trečiųjų šalių piliečių, užregistruotų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ir [ECRIS-TCN], biometriniai duomenys – tai būtų visas šias sistemas sujungiantis bendras komponentas, kuriame šie duomenys saugomi ir teikiamos jų užklausos;

(25)  bendra TDS turėtų tapti bendra talpykla, kurioje saugomi trečiųjų šalių piliečių, užregistruotų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ir [ECRIS-TCN], asmens tapatybės ir biometriniai duomenys; ši sistema būtų šias sistemas sujungiantis bendras komponentas, kuriame būtų laikomi šie duomenys ir teikiamos jų užklausos. Siekiant užtikrinti visų pagrindinių bendros TDS funkcijų vykdymą ir panašų portalo veikimą jam sugedus, reikėtų sukurti atsarginę centrinę Sąjungos bendros TDS kopiją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant užtikrinti teisingą asmens tapatybės nustatymą, valstybės narės valdžios institucijoms, atsakingoms už neteisėtos migracijos prevenciją ir kovą su ja, taip pat kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Direktyvos 2016/680 3 straipsnio 7 dalyje, turėtų būti leidžiama teikti užklausas bendrai tapatybės duomenų saugyklai (bendrai TDS) pagal to asmens biometrinius duomenis, surinktus per tapatybės patikrinimą;

(27)  siekiant padėti teisingai nustatyti tam tikro asmens tapatybę, kai valstybės narės policijos institucija, naudodama to asmens pateiktą kelionės dokumentą arba pateiktus tapatybės duomenis, negali nustatyti asmens tapatybės remdamasi bendrai TDS pateikta užklausa arba kai kyla abejonių dėl kelionės dokumento autentiškumo arba jo turėtojo tapatybės, arba kai asmuo negali arba atsisako bendradarbiauti, valstybės narės kompetentingoms institucijoms, nurodytoms Direktyvos 2016/680 3 straipsnio 7 dalyje, vadovaujantis nacionalinėje teisėje nustatytomis taisyklėmis ir procedūromis, turėtų būti leidžiama teikti užklausas bendrai TDS naudojantis per tą tapatybės patikrinimą paimtus to asmens biometrinius duomenis, su sąlyga, kad atitinkamas asmuo fiziškai dalyvauja vykdant tokį patikrinimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  jei asmens biometrinių duomenų naudoti negalima arba užklausa pagal juos neduoda rezultatų, turėtų būti teikiama užklausa pagal to asmens tapatybės duomenis, kartu su kelionės dokumento duomenimis. Jei pateikus užklausą sužinoma, kad bendroje tapatybės duomenų saugykloje (bendroje TDS) duomenų apie tą asmenį yra, valstybių narių valdžios institucijoms turėtų būti leidžiama susipažinti su bendroje TDS saugomais to asmens tapatybės duomenimis, niekaip nenurodant, iš kurios ES informacinės sistemos tie duomenys paimti;

Išbraukta.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta nauja galimybė paskirtosioms valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir Europolui paprasčiau susipažinti su kitais, ne tapatybės, duomenimis, saugomais AIS, VIS, [ETIAS] arba EURODAC. Šiose sistemose saugomi duomenys, įskaitant kitus, ne tapatybės, duomenis, konkrečiu atveju gali būti reikalingi vykdant teroristinių nusikaltimų arba sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už juos;

(30)  šiame reglamente taip pat turėtų būti numatyta nauja galimybė paskirtosioms valstybių narių institucijoms ir Europolui paprasčiau susipažinti su kitais, ne tapatybės, duomenimis, saugomais AIS, VIS, [ETIAS] arba EURODAC. Šiose sistemose saugomi duomenys, įskaitant kitus, ne tapatybės, duomenis, konkrečiu atveju gali būti reikalingi vykdant teroristinių nusikaltimų arba sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už juos, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad naudojimasis tokiais duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią toms nusikalstamoms veikoms, jas atskleisti ar tirti, ypač jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokios nusikalstamos veikos ar nusikaltimo auka priskiriamas trečiosios šalies piliečių kategorijai, kurių duomenys saugomi sistemose AIS, VIS, ETIAS ir EURODAC. Tokia supaprastinta galimybė susipažinti su šiais duomenimis turėtų būti suteikta atlikus išankstinę paiešką nacionalinėse duomenų bazėse ir pateikus užklausą kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose pagal Tarybos sprendimą 2008/615/TVR1a;

 

__________________

 

1a 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  neribota prieiga prie ES informacinėse sistemose saugomų duomenų, kurie yra reikalingi teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais – ne tik prie bendroje tapatybės duomenų saugykloje (bendroje TDS) saugomų susijusių tapatybės duomenų, gautų pagal asmens biometrinius duomenis, surinktus atliekant to asmens tapatybės patikrinimą – ir toliau turėtų būti reglamentuojama atitinkamais teisės aktais. Paskirtosios teisėsaugos institucijos ir Europolas negali iš anksto žinoti, kokiose ES informacinėse sistemose yra duomenų apie tiriamus asmenis. Dėl to jų užduotys vykdomos per ilgai ir nepakankamai veiksmingai. Todėl paskirtosios institucijos įgaliotam galutiniam naudotojui turėtų būti leidžiama sužinoti, kurioje iš ES informacinių sistemų buvo įvesti pateiktą užklausą atitinkantys duomenys. Taigi atlikus automatinį patikrinimą dėl atitikties sistemoje, atitinkama sistema būtų pažymėta (vadinamoji atitikties žymų funkcija);

(31)  neribota prieiga prie Sąjungos informacinėse sistemose saugomų duomenų, kurie yra reikalingi teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais – ne tik prie bendroje TDS saugomų susijusių tapatybės duomenų, gautų pagal asmens biometrinius duomenis, surinktus atliekant to asmens tapatybės patikrinimą – ir toliau turėtų būti reglamentuojama atitinkamais teisės aktais. Paskirtosios institucijos ir Europolas negali iš anksto žinoti, kokiose Sąjungos informacinėse sistemose yra duomenų apie asmenis, dėl kurių vykdomas tyrimas. Dėl to jų užduotys vykdomos per ilgai ir nepakankamai veiksmingai. Todėl paskirtosios institucijos įgaliotam galutiniam naudotojui turėtų būti leidžiama sužinoti, kurioje iš Sąjungos informacinių sistemų buvo įvesti pateiktą užklausą atitinkantys duomenys. Taigi atlikus automatinį patikrinimą dėl atitikties sistemoje, atitinkama sistema būtų pažymėta (vadinamoji atitikties žymų funkcija), prieš tai atlikus būtiną paiešką nacionalinėse duomenų bazėse ir pateikus užklausą kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose pagal Sprendimą 2008/615/TVR;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  tam, kad valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas galėtų pateikti užklausą bendrai tapatybės duomenų saugyklai (bendrai TDS) ir gautų atitikties žymą, kuri parodo, ar AIS, VIS, [ETIAS] arba EURODAC yra duomenų, turi būti vykdomas automatizuotas asmens duomenų tvarkymas. Atitikties žyma neatskleistų to žmogaus asmens duomenų, tik parodytų, kad vienoje iš sistemų apie yra tam tikrų duomenų. Remdamasis vien tik gauta atitikties žyma įgaliotas galutinis naudotojas neturėtų priimti neigiamo sprendimo atitinkamo asmens atžvilgiu. Todėl tai, kad galutinis naudotojas gaus atitikties žymą, turės tik labai nedidelį poveikį atitinkamo asmens teisei į asmens duomenų apsaugą, tačiau paskirtajai institucijai ir Europolui turėtų būti suteikta galimybė pateikti prašymą prieiti prie asmens duomenų veiksmingiau – tiesiogiai per sistemą, kurioje pagal žymą tie duomenys yra;

(33)  tam, kad valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas galėtų pateikti užklausą bendrai TDS ir gautų atitikties žymą, kuri parodo, ar AIS, VIS, [ETIAS] arba EURODAC yra duomenų, turi būti vykdomas automatizuotas asmens duomenų tvarkymas. Atitikties žyma turėtų ne pateikti nuorodas, kad vienoje iš sistemų apie atitinkamą žmogų yra tam tikrų duomenų, o nurodyti tik tas sistemas, kuriose yra to žmogaus asmens duomenų, prie kurių paiešką vykdanti institucija turi prieigą. Remdamasis vien tik gauta atitikties žyma įgaliotas galutinis naudotojas neturėtų priimti neigiamo sprendimo atitinkamo asmens atžvilgiu, o atitinkamos institucijos atitikties žymą turėtų naudoti tik tam, kad galėtų nuspręsti, kuriai duomenų bazei pateikti užklausą. Todėl tai, kad galutinis naudotojas gaus atitikties žymą, turės tik labai nedidelį poveikį atitinkamo asmens teisei į asmens duomenų apsaugą, tačiau paskirtajai institucijai ir Europolui turėtų būti suteikta galimybė pateikti prašymą prieiti prie asmens duomenų veiksmingiau – tiesiogiai per sistemą, kurioje pagal žymą tie duomenys yra;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  dviejų etapų prieigos prie duomenų principas būtų ypač naudingas tais atvejais, kai teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojo, jų padarymu įtariamo asmens arba jų spėjamos aukos tapatybė nežinoma. Tokiais atvejais bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) suteiktų galimybę pateikus tik vieną užklausą nustatyti, kurioje informacinėje sistemoje yra duomenų apie reikiamą asmenį. Nustačius pareigą tokiais atvejais taikyti šį naują teisėsaugos institucijų prieigos principą, prieiga prie AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC saugomų asmens duomenų turėtų būti suteikiama netaikant reikalavimo prieš tai atlikti paiešką nacionalinėse duomenų bazėse ir kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose, kaip nustatyta Sprendime 2008/615/TVR. Tokios ankstesnės paieškos principas varžo valstybių narių institucijų galimybes pasinaudoti šiomis sistemomis teisėtais teisėsaugos tikslais, ir dėl to gali būti neišnaudojamos galimybės gauti reikiamą informaciją. Reikalavimas prieš tai atlikti paiešką nacionalinėse duomenų bazėse ir kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose, kaip nustatyta Sprendime 2008/615/TVR, turėtų būti panaikintas tik tada, kai bus pradėtas taikyti dviejų etapų teisėsaugos prieigos prie duomenų per bendrą TDS principas, veiksiantis kaip alternatyvi apsaugos priemonė;

(34)  dviejų etapų prieigos prie duomenų principas būtų ypač naudingas tais atvejais, kai teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens, nusikaltimo ar nusikalstamos veikos vykdytojo arba nusikaltimo ar nusikalstamos veikos spėjamos aukos tapatybė yra nežinoma. Tokiais atvejais pagrįstais teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais atlikus būtinas paieškas nacionalinėse duomenų bazėse ir pateikus užklausą kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose, kaip nustatyta Sprendime 2008/615/TVR, bendra TDS turėtų atitinkamai paskirtajai institucijai suteikti galimybę pateikus tik vieną užklausą nustatyti, kurioje informacinėje sistemoje yra duomenų apie reikiamą asmenį;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  šiuo metu siekti ES informacinių sistemų tikslų trukdo tai, kad naudodamosi šiomis sistemomis valdžios institucijos negali pakankamai patikimai patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys saugomi skirtingose sistemose, tapatybės. Taip yra dėl to, kad vienoje konkrečioje sistemoje saugomas tapatybės duomenų rinkinys gali būti suklastotas, neteisingas arba neišsamus, ir kad šiuo metu nėra galimybės aptikti tokius suklastotus, neteisingus arba neišsamius tapatybės duomenis palyginus juos su kitoje sistemoje saugomais duomenimis. Siekiant išspręsti šią problemą reikia sukurti Sąjungos lygmens techninę priemonę, leisiančią užtikrinti tikslų trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą šiais tikslais;

(36)  kad naudodamosi ES informacinėmis sistemomis valdžios institucijos galėtų geriau įgyvendinti šių sistemų tikslus, jos turėtų galėti pakankamai patikimai patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys saugomi skirtingose sistemose, tapatybę. Vienoje konkrečioje sistemoje saugomas tapatybės duomenų rinkinys gali būti neteisingas, neišsamus arba suklastotas ir šiuo metu nėra galimybės aptikti neteisingus, neišsamius arba suklastotus tapatybės duomenis palyginus juos su kitoje sistemoje saugomais duomenimis. Siekiant išspręsti šią problemą reikia sukurti Sąjungos lygmens techninę priemonę, leisiančią užtikrinti tikslų trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymą šiais tikslais;

Pagrindimas

Statistiniai duomenys apie suklastotus tapatybės duomenis ES informacinėse sistemose yra neišsamūs. Tačiau neteisingų ir neišsamių duomenų problema yra gerai žinoma, kaip nustatyta ES pagrindinių teisių agentūros nuomonėje dėl sąveikumo (49 puslapyje).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD) turėtų būti nustatomos ir išsaugomos įvairiose ES informacinėse sistemose saugomų duomenų sąsajos, kad būtų galima nustatyti kelias vieno asmens tapatybes, taip siekiant dvejopo tikslo – palengvinti bona fide keliautojų tapatybės tikrinimą ir kovoti su tapatybės klastojimu. DTD turėtų būti saugomos tik asmenų, kurie užregistruoti daugiau nei vienoje ES informacinėje sistemoje, sąsajos, naudojant tik pačius būtiniausius duomenis, kurių reikia siekiant patikrinti, ar įrašyti teisėti to asmens duomenys, ar keliose sistemose jis įrašytas pagal neteisėtai naudojamas kelias skirtingas biografines tapatybes, arba nustatyti, ar du asmenys, kurių biografiniai duomenys panašūs, iš tikrųjų nėra vienas asmuo. Siekiant susieti atskirose sistemose saugomas asmens bylas, Europos paieškos portale (EPP) ir bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (bendros BAP) sistemoje turėtų būti leidžiamas tik pats būtiniausias duomenų tvarkymas, todėl tuo momentu, kai į vieną iš sistemų, susietų su bendra tapatybės duomenų saugykla ir SIS, įvedama naujų duomenų, bus galimas tik daugybinių tapatybių nustatymas. DTD turėtų būti taikomos apsaugos priemonės, kad teisėtai kelias tapatybes turintys asmenys nebūtų diskriminuojami ar nebūtų priimami jiems nepalankūs sprendimai;

(37)  DTD turėtų būti nustatomos ir išsaugomos įvairiose Sąjungos informacinėse sistemose saugomų duomenų sąsajos, kad būtų galima nustatyti kelias vieno asmens tapatybes, taip siekiant dvejopo tikslo – palengvinti bona fide keliautojų tapatybės tikrinimą ir kovoti su tapatybės klastojimu. Sukūrus tokias sąsajas, sprendimai būtų priimami automatiškai, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje (ES) 2016/680, todėl būtina užtikrinti skaidrumą susijusių asmenų atžvilgiu ir būtinų apsaugos priemonių pagal Sąjungos duomenų apsaugos taisykles įgyvendinimą. DTD turėtų būti saugomos tik asmenų, kurie užregistruoti daugiau nei vienoje Sąjungos informacinėje sistemoje, sąsajos, naudojant tik pačius būtiniausius duomenis, kurių reikia siekiant patikrinti, ar teisėtai įrašyti to asmens duomenys, ar keliose sistemose jis įrašytas pagal neteisėtai naudojamas kelias skirtingas biografines tapatybes, arba nustatyti, ar du asmenys, kurių biografiniai duomenys panašūs, iš tikrųjų nėra vienas asmuo. Siekiant susieti atskirose sistemose ir Europolo duomenų bazėje saugomas asmens bylas, EPP ir bendros BAP sistemoje turėtų būti leidžiamas tik pats būtiniausias duomenų tvarkymas, todėl tuo momentu, kai į vieną iš Sąjungos informacinių sistemų, susietų su bendra tapatybės duomenų saugykla ir SIS, įvedama naujų duomenų, bus galimas tik daugybinių tapatybių nustatymas. DTD turėtų būti taikomos apsaugos priemonės, kad teisėtai kelias tapatybes turintys asmenys nebūtų diskriminuojami ar nebūtų priimami jiems nepalankūs sprendimai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  naudojantis daugybinių tapatybių detektoriumi (DTD), valstybių narių valdžios institucijoms ir ES įstaigoms, turinčioms prieigą prie bent vienos iš ES informacinių sistemų, susietų su bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) arba SIS, turėtų būti leidžiama prieiti tik prie vadinamųjų raudonų sąsajų, kai susieti vienodi biometriniai, bet skirtingi tapatybės duomenys, ir už skirtingų tapatybių patikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie neteisėtai susiję su tuo pačiu asmeniu, arba kai duomenys susieti dėl panašių tapatybės duomenų, ir už skirtingų tapatybių patikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie neteisėtai susiję su tuo pačiu asmeniu. Jeigu susieti tapatybės duomenys nėra panašūs, turėtų būti nustatyta geltona sąsaja ir atliktas rankinis tikrinimas, po kurio sąsaja patvirtinama arba atitinkamai pakeičiama jos spalva;

(41)  naudojantis DTD, valstybių narių valdžios institucijoms ir Sąjungos įstaigoms, turinčioms prieigą prie bent vienos iš Sąjungos informacinių sistemų, susietų su bendra TDS arba SIS, turėtų būti leidžiama prieiti tik prie raudonų sąsajų, kai susieti vienodi biometriniai, bet skirtingi tapatybės duomenys, ir už skirtingų tapatybių patikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie nepagrįstai susieti su tuo pačiu asmeniu, arba kai duomenys susieti dėl panašių tapatybės duomenų, ir už skirtingų tapatybių patikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie nepagrįstai susieti su tuo pačiu asmeniu. Jeigu susieti tapatybės duomenys nėra panašūs, turėtų būti nustatyta geltona sąsaja ir atliktas rankinis tikrinimas, po kurio sąsaja patvirtinama arba atitinkamai pakeičiama jos spalva;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a)  „eu-LISA“ turėtų sukurti ir valdyti visus sąveikumo komponentus taip, kad užtikrintų greitą, sklandžią, veiksmingą ir kontroliuojamą prieigą, taip pat visapusišką tokių komponentų prieinamumą, o laikas, per kurį pateikiamas atsakymas, atitiktų valstybių narių institucijų operatyvinius poreikius;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  „eu-LISA“ turėtų nustatyti automatinės duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir bendrus duomenų kokybės rodiklius. „eu-LISA“ turėtų būti pavesta sukurti centrinius duomenų kokybės stebėjimo pajėgumus ir reguliariai rengti duomenų analizės ataskaitas, kad būtų galima geriau kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina ir taiko ES informacines sistemas. Bendri kokybės rodikliai turėtų apimti būtiniausius kokybės standartus, taikomus ES informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose saugomiems duomenims. Šiais duomenų kokybės rodikliais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad ES informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose būtų automatiškai nustatomi atvejai, kai pateikti duomenys akivaizdžiai neteisingi ar nenuoseklūs, kad valstybės narės galėtų duomenis patikrinti ir prireikus imtis veiksmų, kad jie būtų ištaisyti;

(44)  „eu-LISA“ turėtų nustatyti automatinės duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir bendrus duomenų kokybės rodiklius. Jei nėra tenkinami minimalios duomenų kokybės standartai, „eu-LISA“ turėtų iškart išsiųsti automatinius perspėjimus duomenis įvedančiai institucijai. „eu-LISA“ turėtų būti pavesta sukurti centrinius duomenų kokybės stebėjimo pajėgumus ir reguliariai rengti duomenų analizės ataskaitas, kad būtų galima geriau kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina ir taiko Sąjungos informacines sistemas. Bendri kokybės rodikliai turėtų apimti būtiniausius kokybės standartus, taikomus Sąjungos informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose saugomiems duomenims. Šiais duomenų kokybės rodikliais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad Sąjungos informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose būtų automatiškai nustatomi atvejai, kai pateikti duomenys akivaizdžiai neteisingi ar nenuoseklūs, kad juos pateikusios valstybės narės galėtų duomenis patikrinti ir prireikus imtis veiksmų, kad jie būtų ištaisyti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  turėtų būti nustatytas universalus pranešimų formatas (UPF) – teisingumo ir vidaus reikalų informacinių sistemų, valdžios institucijų ir (arba) organizacijų vykdomo struktūrizuoto tarpvalstybinio keitimosi informacija standartas. UPF turėtų būti nustatytas dažniausiai perduodamos informacijos bendras žodynas ir loginė struktūra, kad perduodamą turinį būtų galima sukurti ir perskaityti pagal nuoseklią ir semantiškai lygiavertę formą, ir taip užtikrinti geresnį sąveikumą;

(46)  turėtų būti nustatytas universalus pranešimų formatas (UPF) – teisingumo ir vidaus reikalų informacinių sistemų, valdžios institucijų ir (arba) organizacijų vykdomo struktūrizuoto tarpvalstybinio keitimosi informacija standartas. UPF turėtų būti nustatytas dažniausiai perduodamos informacijos bendras žodynas ir loginė struktūra, kad perduodamą turinį būtų galima sukurti ir perskaityti pagal nuoseklią ir semantiškai lygiavertę formą, taip siekiant užtikrinti geresnį sąveikumą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  reikėtų sukurti centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą (CASS), kad būtų galima politiniais, veiklos ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais rinkti tarpsisteminius statistinius duomenis ir teikti analitines ataskaitas. „eu-LISA“ turėtų sukurti, įgyvendinti ir savo techninėse stotyse įdiegti CASS, kurioje būtų kaupiami anoniminiai statistikos duomenys iš pirmiau nurodytų sistemų, bendros tapatybės duomenų saugyklos, daugybinių tapatybių detektoriaus ir bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (bendros BAP). Iš CASS laikomų duomenų turėtų būti neįmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės. Prieš įrašydama duomenis į CASS „eu-LISA“ turėtų juos paversti anoniminiais. Duomenų pavertimas anoniminiais turėtų vykti automatiškai – „eu-LISA“ darbuotojams neturėtų būti suteikta tiesioginė prieiga prie ES informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose saugomų asmens duomenų;

(47)  reikėtų sukurti centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą (CASS), kad, vadovaujantis pirminių sistemų tikslais ir nepažeidžiant jų atitinkamo teisinio pagrindo, būtų galima politiniais, veiklos ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais rinkti tarpsisteminius statistinius duomenis ir teikti analitines ataskaitas. „eu-LISA“ turėtų sukurti, įgyvendinti ir savo techninėse stotyse įdiegti CASS, kurioje būtų kaupiami anoniminiai statistikos duomenys iš pirmiau nurodytų sistemų, bendros TDS, DTD ir bendros BAP. Iš CASS laikomų duomenų turėtų būti neįmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės. „eu-LISA“ turėtų nedelsdama duomenis paversti anoniminiais ir CASS įrašyti tik tokius anoniminius duomenis. Duomenų pavertimas anoniminiais turėtų vykti automatiškai – „eu-LISA“ darbuotojams neturėtų būti suteikta tiesioginė prieiga prie Sąjungos informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose saugomų asmens duomenų;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  pagal šį reglamentą nacionalinių valdžios institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui turėtų būti taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios institucijos arba centriniai prieigos punktai duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslais tuomet turėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680;

(48)  pagal šį reglamentą nacionalinių valdžios institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui turėtų būti taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios institucijos arba centriniai prieigos punktai duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslais tokiu atveju turėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  nacionalinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal [Reglamentą (ES) 2016/679], turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendrai vykdyti stebėseną, kaip taikant sąveikumo komponentus tvarkomi asmens duomenys;

(51)  nacionalinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 arba Direktyvą (ES) 2016/680, turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti stebėdami, kaip tvarkomi asmens duomenys; 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  „˂...˃ vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data]“;

(52)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2018 m. balandžio 16 d. pateikė nuomonę;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  dėl konfidencialumo klausimų, Europos Sąjungos pareigūnams ar kitiems tarnautojams, įdarbintiems ir dirbantiems SIS tikslais, turėtų būti taikomos atitinkamos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatos ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatos;

(53)  dėl konfidencialumo klausimų Europos Sąjungos pareigūnams ar kitiems tarnautojams, įdarbintiems ir dirbantiems duomenų, prie kurių prieinama naudojantis visais sąveikumo komponentais, srityje, turėtų būti taikomos atitinkamos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatos;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  tam, kad kompetentingos institucijos ir ES įstaigos galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, susijusių su naudojimusi Europos paieškos portalu (EPP), reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį. siekiant užtikrinti nuoseklų ir optimalų daugybinių tapatybių detektoriaus (DTD) veikimą, taip pat turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikytinos jo veikimo pradžioje;

(56)  tam, kad kompetentingos institucijos ir Sąjungos įstaigos galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, susijusių su naudojimusi EPP, reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris, inter alia, apimtų mokymo programas galutiniams naudotojams, kad būtų užtikrintas visavertis naujų priemonių panaudojimas. Siekiant užtikrinti nuoseklų ir optimalų DTD veikimą, taip pat turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikytinos jo veikimo pradžioje;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  numatomos sąveikumo komponentų sukūrimo išlaidos, planuojamos atsižvelgiant į dabartinę daugiametę finansinę programą, yra mažesnės nei pažangiam sienų valdymui Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/2014 skirtas biudžetas58. Atitinkamai šiuo reglamentu pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą turėtų būti perskirstyta šiuo metu IT sistemų, padedančių valdyti migracijos srautus prie išorės sienų, kūrimui paskirta suma;

(57)  Likusi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/201458 IT sistemų, padedančių valdyti migracijos srautus prie išorės sienų, kūrimui skirto biudžeto dalis pagal Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punktą turėtų būti perskirstyta šiam Reglamentui.

 

Be to, „eu-LISA“ turi dėti pastangas, kad išlaidos būtų kuo mažesnės, ir rasti bei įgyvendinti ekonomiškai efektyviausius techninius sprendimus;

_________________

_________________

58 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

58 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

Pagrindimas

Numatomos išlaidos dažnai neatitinka faktinių išlaidų. Šiuo etapu neabejojant galima teigti, kad likusi suma, skirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014, turėtų būti perskirstyta šiam reglamentui.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(57a)  sąveikumo komponentų kūrimo etape derėtų Komisijai įvertinti būtinybę toliau derinti valstybių narių išorės sienų nacionalines sistemas ir infrastruktūrą ir pateikti rekomendacijas. Į šias rekomendacijas reikėtų įtraukti ir poveikio vertinimą ir įvertinimą, kiek lėšų reikės iš Sąjungos biudžeto;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  siekiant papildyti tam tikrus techninius šio reglamento aspektus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Europos paieškos portalo (EPP) naudotojų profilių ir dėl EPP atsakymų turinio ir formos. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros59 nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(58)  siekiant papildyti tam tikrus techninius šio reglamento aspektus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Visų pirma Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai dėl Europos paieškos portalo (EPP) naudotojų profilių, dėl EPP atsakymų turinio ir formos, procedūrų, pagal kurias būtų nustatomi atvejai, kuriais tapatybės duomenis būtų galima laikyti tapačiais arba panašiais, ir taisyklių dėl CASS veikimo, įskaitant saugyklai taikytinas konkrečias apsaugos priemones asmens duomenų tvarkymui ir saugumo taisykles. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros59 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

Pagrindimas

Papildomais su tapatybės duomenų nustatymo tvarka ir CASS susijusiais aspektais papildomos tam tikros neesminės šio reglamento nuostatos, todėl dėl jų turėtų būti priimamas deleguotasis aktas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti išsamias nuostatas dėl: automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų, procedūrų ir rodiklių; UPF standarto parengimo; panašių tapatybių nustatymo procedūrų; centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos veikimo ir bendradarbiavimo procedūros saugumo incidento atveju. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201160;

(59)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti išsamias nuostatas dėl automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų, procedūrų ir rodiklių, UPF standarto parengimo, ir bendradarbiavimo procedūros saugumo incidento atveju. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201160;

_________________

_________________

60 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

60 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant nuoseklumo su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(68a)  naudojant sąveikumo komponentus reikės tvarkyti daug neskelbtinų asmens duomenų, svarbu, kad asmenys, kurių duomenys tvarkomi naudojant šiuos komponentus, galėtų veiksmingai naudotis savo, kaip duomenų subjektų, teisėmis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679, Direktyvoje (ES) 680/2016 ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001. Šiuo atžvilgiu, taip pat, kaip valstybių narių institucijos turi vieną portalą paieškai Sąjungos informacinėse sistemose vykdyti, taip ir duomenų subjektams turi būti suteikta viena internetinė paslauga, per kurią jie galėtų pasinaudoti savo teise susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir apriboti savo asmens duomenis. „eu-LISA“ turėtų sukurti tokią žiniatinklio paslaugą ir teikti ją iš savo techninės įrangos. „eu-LISA“ neatsako už asmens duomenų įvedimą ar tapatybės tikrinimą, todėl bet kokia duomenų subjekto užklausa turėtų būti perduodama per žiniatinklio paslaugą už rankinį skirtingų tapatybių patvirtinimą atsakingai valstybei narei arba už duomenų įvedimą į pagrindinę informacinę sistemą atsakingai valstybei narei;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

68 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(68b)  Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad negalima apriboti teisės į privatų gyvenimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir, kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės saugos ar šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti;

Pagrindimas

Teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatų gyvenimą yra įtvirtintos ES teisėje (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) ir svarbiausiose ES žmogaus teisių gynimo priemonėse. Kadangi šis teisės aktas yra susijęs ir su asmens duomenimis, ir su asmenų privatumu, svarbu, kad jo konstatuojamosiose dalyse būtų atsižvelgiama į abi priemones.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

68 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(68c)  vienas iš pagrindinių duomenų apsaugos principų yra duomenų kiekio mažinimas, kaip pažymėta Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriame nurodyta, kad tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

 

 

 

 

Pagrindimas

Teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatų gyvenimą yra įtvirtintos ES teisėje (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) ir svarbiausiose ES žmogaus teisių gynimo priemonėse. Kadangi šis teisės aktas yra susijęs ir su asmens duomenimis, ir su asmenų privatumu, svarbu, kad jo konstatuojamosiose dalyse būtų atsižvelgiama į abi priemones.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

68 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(68d)  Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalies b punkte teigiama, kad asmens duomenys turi būti renkami įvardytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o vėliau negali būti tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu. Be to, toliau tvarkant duomenis archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais turi būti laikomasi tikslų apribojimo principo;

Pagrindimas

Teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatų gyvenimą yra įtvirtintos ES teisėje (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) ir svarbiausiose ES žmogaus teisių gynimo priemonėse. Kadangi šis teisės aktas yra susijęs ir su asmens duomenimis, ir su asmenų privatumu, svarbu, kad jo konstatuojamosiose dalyse būtų atsižvelgiama į abi priemones.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu, kartu su [Reglamentu 2018/xx dėl sienų ir vizų sistemų sąveikumo] sukuriama sistema, kuria užtikrinamas atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų informacinės sistemos (VIS), [Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)], EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir [Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS-TCN), skirtos trečiųjų šalių piliečiams] sąveikumas, kad šios sistemos ir duomenys papildytų vieni kitus.

1.  Šiuo reglamentu, kartu su [Reglamentu 2018/xx dėl sienų ir vizų sistemų sąveikumo] sukuriama sistema, kuria užtikrinamas atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų informacinės sistemos (VIS), [Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)], EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir [Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN)], sąveikumas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šiame reglamente taip pat išdėstomos nuostatos dėl duomenų kokybės reikalavimų, universalaus pranešimų formato (UPF) bei centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos (CASS) ir nustatomos valstybių narių bei Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) pareigos, susijusios su sąveikumo komponentų projektavimu ir veikimu.

3.  Šiame reglamente taip pat išdėstomos nuostatos dėl duomenų kokybės reikalavimų, universalaus pranešimų formato (UPF) bei centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos (CASS) ir nustatomos valstybių narių bei Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) pareigos, susijusios su sąveikumo komponentų projektavimu, kūrimu ir veikimu.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Be to, šiame reglamente suderinamos procedūros ir sąlygos, kuriomis valstybių narių teisėsaugos institucijos ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), vykdydamos teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, priklausančių jų kompetencijai, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo veiklą, gali prisijungti prie Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Vizų informacinės sistemos (VIS), [Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)] bei EURODAC.

4.  Be to, šiame reglamente suderinamos procedūros ir sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), vykdydamos teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo veiklą, gali prisijungti prie AIS, VIS, ETIAS bei EURODAC.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šiuo reglamentu taip pat nustatoma trečiųjų šalių piliečių tapatybės tikrinimo ir trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymo sistema.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąveikumo tikslai

Tikslai

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagerinti išorės sienų valdymą;

a)  padidinti patikrinimų kertant išorės sienas veiksmingumą ir efektyvumą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  padėti nustatyti nežinomų asmenų, kurie negali identifikuoti savęs, arba nenustatytų žmogaus palaikų tapatybę gamtinių nelaimių, katastrofų ar teroristinių išpuolių atveju.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sąveikumo užtikrinimo tikslų turi būti siekiama:

2.  Šių tikslų turi būti siekiama:

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinant teisingą asmenų tapatybės nustatymą;

a)  palengvinant teisingą trečiųjų šalių piliečių, įregistruotų į Sąjungos informacines sistemas, tapatybės nustatymą;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prisidedant prie kovos su tapatybės klastojimu;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gerinant ir derinant atitinkamų ES informacinių sistemų duomenų kokybės reikalavimus;

c)  gerinant duomenų kokybę ir derinant Sąjungos informacinėse sistemose saugomų duomenų kokybės reikalavimus, kartu laikantis atskirų sistemų teisinio pagrindo duomenų tvarkymo reikalavimų, duomenų apsaugos standartų ir principų;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  gerinant teisminį bendradarbiavimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  palengvinant valstybėms narėms turimų ir būsimų ES informacinių sistemų techninių ir veikimo aspektų įgyvendinimą;

d)  palengvinant valstybėms narėms techniniais ir veikimo aspektais įgyvendinti esamas Sąjungos informacines sistemas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  stiprinant, supaprastinant ir suvienodinant atitinkamoms ES informacinėms sistemoms galiojančias duomenų saugumo ir asmens duomenų apsaugos sąlygas;

e)  stiprinant, supaprastinant ir suvienodinant atitinkamoms Sąjungos informacinėms sistemoms galiojančias duomenų saugumo ir asmens duomenų apsaugos sąlygas, nepažeidžiant tam tikroms duomenų kategorijoms taikomos specialios apsaugos ir apsaugos priemonių;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  supaprastinant teisėsaugos prieigos prie sistemų AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC sąlygas;

f)  racionalizuojant ir supaprastinant paskirtųjų institucijų prieigos prie sistemų AIS, VIS, [ETIAS] ir EURODAC sąlygas, kartu užtikrinant būtinas ir proporcingas teisėsaugos prieigos sąlygas;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šis reglamentas taikomas asmenims, kurių asmens duomenys gali būti tvarkomi 1 dalyje nurodytose ES informacinėse sistemose ir 2 dalyje nurodytuose Europolo duomenyse.

3.  Šis reglamentas taikomas asmenims, kurių asmens duomenys gali būti tvarkomi 1 dalyje nurodytose Sąjungos informacinėse sistemose ir 2 dalyje nurodytuose Europolo duomenyse tik tiems tikslams, kurie nurodyti pagal šių informacinių sistemų pagrindinį teisinį pagrindą.

Pagrindimas

Svarbu pakartoti, kad, kalbant apie taikymo sritį, tvarkant asmens duomenis pasitelkiant sąveikumą turėtų būti padedama siekti tik pagrindinių sistemų tikslų.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  sienos apsaugos institucija – sienos apsaugos pareigūnas, pagal nacionalinę teisę paskirtas vykdyti patikrinimus kertant sieną;

3)  sienos apsaugos institucija – sienos apsaugos pareigūnai, pagal nacionalinę teisę paskirti vykdyti patikrinimus kertant sieną, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 11 dalyje;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  ES informacinės sistemos – didelės apimties IT sistemos, kurias valdo „eu-LISA“;

18)  Sąjungos informacinės sistemos – AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN], kurių operacijas valdo „eu-LISA“;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19)  Europolo duomenys – asmens duomenys, teikiami Europolui Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytu tikslu;

19)  Europolo duomenys – asmens duomenys, kuriuos tvarko Europolas Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  sutaptis – atitikimas, nustatomas lyginant du arba daugiau informacinėje sistemoje ar duomenų bazėje įrašytų arba įrašomų asmens duomenų atvejų;

21)  sutaptis – identiškas arba panašus atitikimas, nustatomas automatiškai lyginant informacinėje sistemoje ar duomenų bazėje įrašytus arba įrašomus asmens duomenis;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  atitiktis – vienos arba kelių sutapčių patvirtinimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24)  paskirtosios institucijos – valstybių narių paskirtosios institucijos, nurodytos Reglamento (ES) 2017/2226 29 straipsnio 1 dalyje, Tarybos sprendimo 2008/633/TVR 3 straipsnio 1 dalyje, [ETIAS reglamento 43 straipsnyje] ir [EURODAC reglamento 6 straipsnyje];

24)  paskirtosios institucijos – valstybių narių paskirtosios institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/2226 straipsnio 26 dalyje, Tarybos sprendimo 2008/633/TVR straipsnio 1 dalies d punkte, [ETIAS reglamento 3 straipsnio 21 dalyje] ir kaip nurodyta [EURODAC reglamento 6 straipsnyje];

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25)  teroristinis nusikaltimas – nacionalinėje teisėje nustatyta nusikalstama veika, atitinkanti nurodytąsias Direktyvoje (ES) 2017/541 arba joms lygiavertė;

25)  teroristinis nusikaltimas – nacionalinėje teisėje nustatyta nusikalstama veika, atitinkanti Direktyvos (ES) 2017/541 3–14 straipsniuose nurodytą vieną iš nusikalstamų veikų, arba kuri yra lygiavertė vienai iš valstybių narių, kurios nėra saistomos šios direktyvos, apibrėžtų nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31)  SIS – Šengeno informacinė sistema, nurodyta [Reglamente dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną, Reglamente dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir Reglamente dėl SIS naudojimo neteisėtai esančių asmenų grąžinimui];

31)  SIS – Šengeno informacinė sistema, nurodyta [Reglamente dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną, Reglamente dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir Reglamente dėl SIS naudojimo asmenų grąžinimui];

 

(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam tekstui)

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33)  EPP – Europos paieškos portalas, nurodytas 6 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34)  bendra BAP – bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, nurodyta 15 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35)  bendra TDS – bendra tapatybės duomenų saugykla, nurodyta 17 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36)  DTD – daugybinių tapatybių detektorius, nurodytas 25 straipsnyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37)  CASS – centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla, nurodyta 39 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nediskriminavimas

Nediskriminavimas ir pagrindinės teisės

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šio reglamento tikslais tvarkant asmens duomenis asmenys nediskriminuojami jokiu pagrindu, kaip antai dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Juos tvarkant visapusiškai paisoma žmogaus orumo ir asmens neliečiamybės. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.

Šio reglamento tikslais tvarkant asmens duomenis asmenys nediskriminuojami jokiais pagrindais, kaip antai dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo aplinkybių, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Juos tvarkant visapusiškai paisoma žmogaus orumo ir asmens neliečiamybės ir pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Praėjus vieniems metams nuo šio teisės akto įsigaliojimo datos Komisija atlieka ex post vertinimą, kuriuo siekiama įvertinti sąveikumo poveikį teisei į nediskriminavimą.

Pagrindimas

Šiuo metu neįmanoma nustatyti, kad nediskriminavimo principas būtų visapusiškai taikomas, visų pirma kalbant apie daugybinių tapatybių detektorių. Pavyzdžiui, tebėra neaišku, ar pasiūlymas gali turėti neigiamo poveikio moterims, palyginti su vyrais, dėl to, kad dažniau pasitaiko, kad pavardę keičia moterys.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos paieškos portalas (EPP) sukuriamas siekiant užtikrinti, kad valstybių narių institucijos ir ES įstaigos turėtų greitą, sklandžią, sisteminę ir kontroliuojamą prieigą prie ES informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, kurios joms reikia savo užduotims atlikti naudojantis savo prieigos teisėmis, ir padėti siekti sistemų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] bei Europolo duomenų tikslų.

1.  Europos paieškos portalas (EPP) sukuriamas siekiant sudaryti geresnes sąlygas valstybių narių institucijoms ir Sąjungos agentūroms naudotis kontroliuojama prieiga prie Sąjungos informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, vykdant savo užduotis ir atsižvelgiant į savo prieigos teises, taip pat siekiant padėti siekti sistemų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS, [ECRIS-TCN] bei Europolo duomenų uždavinių ir tikslų ir atsižvelgiant į Reglamentą (ES) 2016/679, kartu visapusiškai laikantis būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  saugus EPP, valstybių narių ir ES įstaigų, pagal Sąjungos teisę turinčių teisę naudotis EPP, ryšių kanalas;

b)  saugus EPP, valstybių narių ir Sąjungos agentūrų, turinčių teisę naudotis EPP, ryšių kanalas;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  visų pagrindinių EPP funkcijų vykdymą ir panašų portalo veikimą jam sugedus užtikrinanti atsarginė centrinė Sąjungos EPP kopija.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EPP kuria ir jo techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“.

3.  EPP kuria ir jo techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“. Tačiau jai nesuteikiama prieiga prie asmens duomenų, kurie tvarkomi EPP.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Teisę naudotis EPP turi valstybių narių institucijos ir ES įstaigos, turinčios Sąjungos ar nacionalinėje teisėje nustatytą prieigą prie sistemų AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC ir [ECRIS-TCN], prie bendros TDS ir daugybinių tapatybių detektoriaus, taip pat prie Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių.

1.  Teisę naudotis EPP turi valstybių narių institucijos ir Sąjungos agentūros, turinčios prieigą prie sistemų AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC ir [ECRIS-TCN], kaip nustatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose tas Sąjungos informacines sistemas, prie bendros TDS ir daugybinių tapatybių detektoriaus, kaip nustatyta šiame reglamente, taip pat prie Europolo duomenų, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794, ir Interpolo duomenų bazių, kaip nustatyta Sąjungos ar nacionalinėje teisėse, reglamentuojančioje tokią prieigą.

 

Šios valstybių narių institucijos ir Sąjungos agentūros gali pasinaudoti EPP ir joje pateiktais duomenimis tik siekdamos šias Sąjungos informacines sistemas reglamentuojančiuose teisės aktuose ir šiame reglamente nustatytų uždavinių ir tikslų.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytos institucijos per EPP ieško su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų sistemų EURODAC ir [ECRIS-TCN] centrinėse sistemose, naudodamosi Sąjungos ir nacionaline teise joms suteiktomis prieigos teisėmis. Be to, pagal šiame reglamente joms suteiktą prieigos teisę jos per EPP teikia užklausą bendrai TDS 20, 21 ir 22 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  1 dalyje nurodytos institucijos per EPP ieško su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų EURODAC ir [ECRIS-TCN] centrinėse sistemose, naudodamosi Sąjungos informacines sistemas reglamentuojančiais teisės aktais ir nacionaline teise joms suteiktomis prieigos teisėmis. Be to, pagal šiame reglamente joms suteiktą prieigos teisę jos per EPP teikia užklausą bendrai TDS 20, 21 ir 22 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  ES įstaigos per EPP ieško su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų centrinėje SIS.

4.  Kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, 1 dalyje nurodytos Sąjungos agentūros per EPP ieško su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų centrinėje SIS.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1 dalyje nurodytos institucijos gali per EPP ieškoti su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų Europolo duomenyse, naudodamosi Sąjungos ir nacionalinėje teisėje joms suteiktomis prieigos teisėmis.

5.  Kai reikalaujama pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, 1 dalyje nurodytos institucijos gali, pasitelkdamos EPP, ieškoti su asmenimis ar jų kelionės dokumentais susijusių duomenų Europolo duomenų sistemoje, naudodamosi Sąjungos ir nacionalinėje teisėje joms suteiktomis prieigos teisėmis.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  užklausos pateikimo tikslą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ES informacines sistemas, Europolo duomenis ir Interpolo duomenų bazes, kuriuose turi ir gali būti ieškoma informacijos ir naudotojui pateikiamas atsakymas, ir

b)  Sąjungos informacines sistemas, Europolo duomenų sistemą, Interpolo duomenų bazes ir šių sistemų duomenis, kuriuose galima atlikti paiešką ir iš kurių pateikiamas atsakymas naudotojui; naudotojas, kuris prašo duomenų remdamasis 22 straipsniu, turi gauti tik „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ pranešimą, jeigu naudotojas turi įgaliojimus prašyti iš centrinio prieigos punkto duomenų, esančių konkrečioje Sąjungos informacinėje sistemoje, kurioje nustatyta atitiktis, pagal tą sistemą reglamentuojantį teisės aktą;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija pagal 63 straipsnį turi priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų patikslinta 1 dalyje nurodytų profilių, skirtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems EPP naudotojams, techninė informacija.

2.  Komisija pagal 63 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais būtų patikslinta 1 dalyje nurodytų profilių, skirtų 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems EPP naudotojams, techninė informacija, naudojantis jų prieigos teisėmis, kaip nustatyta Sąjungos informacines sistemas reglamentuojančiuose teisės aktuose ir, kai taikytina, nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  1 dalyje nurodyti profiliai reguliariai ir bent kartą per metus peržiūrimi ir prireikus atnaujinami.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Naudotojai, naudodamiesi savo naudotojo profiliu ir prieigos teisėmis, įveda duomenis į EPP ir pateikia užklausą. Kai pateikiama užklausa, naudotojo įvestų duomenų Europos paieškos portalas vienu metu ieško sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN] ir bendroje TDS, taip pat Europolo duomenyse bei Interpolo duomenų bazėse.

1.  Naudotojai, naudodamiesi savo EPP naudotojo profiliu, sukurtu pagal 8 straipsnį, ir prieigos teisėmis, įveda duomenis į EPP ir pateikia užklausą. Kai pateikiama užklausa, EPP naudotojo įvestų duomenų EPP vienu metu ieško sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN] ir bendroje TDS, taip pat Europolo duomenų sistemoje bei Interpolo duomenų bazėse.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu EPP užklausos rezultatai rodo, kad sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendroje TDS, daugybinių tapatybių detektoriuje, Europolo duomenyse ir Interpolo duomenų bazėse yra ieškomų duomenų, tie duomenys pateikiami.

4.  Jeigu EPP užklausos rezultatai rodo, kad sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendroje TDS ir daugybinių tapatybių detektoriuje, Europolo duomenų sistemoje ir Interpolo duomenų bazėse yra ieškomų duomenų, tie duomenys pateikiami. EPP atsakymai naudotojui pateikiami iš karto, kai tik duomenys tampa prieinami vienoje iš sistemų. EPP naudotojui pateikti atsakymai yra unikalūs; juose nurodomi visi duomenys, su kuriais naudotojas gali susipažinti pagal Sąjungos informacines sistemas reglamentuojančius teisės aktus ir nacionalinę teisę. Nedarant poveikio 20 straipsniui, EPP pateiktame atsakyme nurodoma Sąjungos informacinė sistema ar duomenų bazė, iš kurios paimti duomenys. EPP neteikiama jokios informacijos apie duomenis informacinėse sistemose, prie kurių naudotojas pagal Sąjungos teisę neturi prieigos.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  EPP turi būti suprojektuotas taip, kad, ieškant duomenų Interpolo duomenų bazėse, būtų užtikrinta, kad EPP naudotojo naudojami duomenys užklausai pateikti nebūtų atskleisti Interpolo duomenų savininkams.

5.  EPP turi būti suprojektuojamas taip, kad, ieškant duomenų Interpolo duomenų bazėse, būtų užtikrinta, kad jokia informacija nebūtų atskleista Interpolo perspėjimo savininkui. Be to, EPP suprojektuojamas taip, kad užklausos Interpolo duomenų bazei TDAWN būtų teikiamos ne sistemingai, o laikantis taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  EPP naudotojui pateiktas atsakymas yra unikalus; jame nurodomi visi duomenys, su kuriais naudotojas pagal Sąjungos teisę gali susipažinti. Prireikus, EPP pateiktame atsakyme nurodoma informacinė sistema ar duomenų bazė, iš kurios paimti duomenys.

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio [EURODAC reglamento 39 straipsniui], [Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 12 ir 18 straipsniams], [ECRIS-TCN reglamento 29 straipsniui] ir Reglamento (ES) 2016/794 40 straipsniui, „eu-LISA“ registruoja visas EPP atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

Nedarant poveikio [EURODAC reglamento 39 straipsniui], [Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 12 ir 18 straipsniams], [ECRIS-TCN reglamento 29 straipsniui] ir Reglamento (ES) 2016/794 40 straipsniui, „eu-LISA“ registruoja visas EPP atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  valstybės narės institucija ir atskiras EPP naudotojas, įskaitant 8 straipsnyje nurodytą EPP naudotojo profilį;

a)  valstybės narės institucija arba Sąjungos agentūra, pradėjusi užklausą;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ES informacinės sistemos ir Europolo duomenys, kuriems pateikta užklausa;

c)  Sąjungos informacinės sistemos, Europolo ir Interpolo duomenų bazės, kurioms pateikta užklausa;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  EPP profilis;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pagal nacionalines taisykles, Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 užklausą pateikusio asmens identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės ir Sąjungos agentūros saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą teikiančio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant užklausos priimtinumui ir duomenų tvarkymo teisėtumui tikrinti, taip pat duomenų saugumui pagal 42 straipsnį užtikrinti. Tokie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

2.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik norint stebėti, kaip užtikrinama duomenų apsauga, įskaitant užklausos priimtinumo ir duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimą, savikontrolę, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą veikimą ir duomenų vientisumą bei saugumą pagal 42 straipsnį. Šiuo tikslu prieiga prie šių įrašų atitinkamais atvejais suteikiama duomenų valdytojams, nurodytiems 40 straipsnyje, nacionalinėms priežiūros institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnyje, taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Tokie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Tuo atveju, kai dėl EPP gedimo nėra techninių galimybių naudoti šio portalo, „eu-LISA“ pradeda naudoti atsarginę EPP kopiją.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tuo atveju, kai dėl EPP gedimo nėra techninių galimybių per EPP pateikti užklausą vienai ar kelioms 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms ES informacinėms sistemoms arba bendrai TDS, „eu-LISA“ apie tai praneša EPP naudotojams.

1.  Tuo atveju, kai dėl EPP gedimo arba Sąjungos informacinių sistemų, kurioms pateikiama užklausa, gedimo ir toliau nėra techninių galimybių per EPP pateikti užklausą vienai ar kelioms Sąjungos informacinėms sistemoms arba bendrai TDS, „eu-LISA“ apie tai nedelsdama praneša EPP naudotojams.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tuo atveju, kai dėl valstybės narės nacionalinės infrastruktūros gedimo nėra techninių galimybių per EPP pateikti užklausą vienai ar kelioms 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms ES informacinėms sistemoms arba bendrai TDS, tos valstybės narės kompetentinga institucija apie tai praneša „eu-LISA“ ir Komisijai.

2.  Tuo atveju, kai dėl valstybės narės nacionalinės infrastruktūros gedimo nėra techninių galimybių per EPP pateikti užklausą vienai ar kelioms Sąjungos informacinėms sistemoms arba bendrai TDS, tos valstybės narės kompetentinga institucija apie tai nedelsdama informuoja visus tos infrastruktūros naudotojus ir praneša „eu-LISA“ ir Komisijai.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Abiem atvejais, kol techninis gedimas nebus sutvarkytas, 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyta prievolė netaikoma, o valstybės narės prie 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų informacinių sistemų arba prie bendros TDS gali prisijungti tiesiogiai per savo atitinkamą vienodą nacionalinę sąsają ar nacionalinę ryšių infrastruktūrą.

3.  Abiem šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, kol techninis gedimas nebus sutvarkytas, 7 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyta prievolė netaikoma, o valstybės narės prie Sąjungos informacinių sistemų arba prie bendros TDS tiesiogiai prisijungia per savo atitinkamą vienodą nacionalinę sąsają ar nacionalinę ryšių infrastruktūrą, jei prisijungti joms būtina pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tuo atveju, kai dėl Sąjungos agentūros infrastruktūros gedimo nėra techninių galimybių per EPP pateikti užklausą vienai ar kelioms Sąjungos informacinėms sistemoms arba bendrai TDS, ta Sąjungos agentūra apie tai praneša „eu-LISA“ ir Komisijai.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), skirta biometrinių duomenų šablonams saugoti ir biometrinių duomenų užklausoms kelioms ES informacinėms sistemoms teikti, sukurta siekiant padėti įgyvendinti bendros TDS ir daugybinių tapatybių detektoriaus bei sistemų AIS, VIS, EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslus.

1.  Bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), skirta biometrinių duomenų šablonams saugoti ir biometrinių duomenų užklausoms kelioms Sąjungos informacinėms sistemoms, kuriose yra biometrinių duomenų, teikti, sukurta siekiant padėti įgyvendinti bendros TDS ir daugybinių tapatybių detektoriaus bei sistemų AIS, VIS, EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslus. Laikantis būtinumo ir proporcingumo principų, bendroje BAP nesaugomi DNR duomenys arba delno atspaudų duomenys.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  centrinė infrastruktūra, apimanti paieškos sistemą ir 13 straipsnyje nurodytą duomenų saugyklą;

a)  centrinė infrastruktūra, kuri pakeičia atitinkamas sistemų AIS, VIS, SIS, EURODAC ir [ECRIS-TCN] automatines pirštų atspaudų identifikavimo sistemas, kiek tai susiję su tuo, kad ji sudaro galimybę ieškoti biometrinių duomenų, kaip apibrėžta 4 straipsnio 12 dalyje;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  saugi bendros BAP, centrinės SIS ir bendros TDS ryšių infrastruktūra.

b)  saugi bendros BAP, centrinės SIS, bendros TDS ir Sąjungos informacinių sistemų ryšių infrastruktūra.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendrą BAP kuria ir jos techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“.

3.  Bendrą BAP kuria ir jos techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“. Tačiau jai nesuteikiama prieiga prie asmens duomenų, kurie tvarkomi bendroje BAP.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos sistemoje saugomi duomenys

Biometrinių šablonų saugojimas bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos sistemoje

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendros BAP sistemoje saugomi biometrinių duomenų šablonai, kurie yra sukuriami iš šių biometrinių duomenų:

1.  Bendros BAP sistemoje saugomi biometrinių duomenų šablonai (logiškai juos atskiriant pagal informacinę sistemą, iš kurios paimti duomenys), kurie yra sukuriami iš šių biometrinių duomenų:

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 20 straipsnio 3 dalies w ir x punktuose nurodytų duomenų;

d)  Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 20 straipsnio 3 dalies w ir y punktuose nurodytų duomenų;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  [EURODAC reglamento 13 straipsnio a punkte nurodytų duomenų;]

f)  [EURODAC reglamento 12 straipsnio a ir b punktuose, 13 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose ir 14 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytų duomenų;]

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje nurodyti duomenys saugomi laikantis 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės standartų.

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys saugomi laikantis 37 straipsnyje nurodytų kokybės standartų.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami biometriniai duomenys saugomi bendroje TDS arba SIS.

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami biometriniai duomenys saugomi bendroje TDS, kaip nustatyta 18 ir 19 straipsniuose arba SIS; po to duomenys automatiškai ištrinami.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami biometriniai duomenys saugomi bendroje TDS arba SIS.

13 straipsnyje nurodyti duomenys bendros BAP sistemoje saugomi tol, kol atitinkami biometriniai duomenys saugomi bendroje TDS pagal 19 straipsnį, SIS arba kaip Europolo duomenys.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio [EURODAC reglamento 39 straipsniui], [Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 12 ir 18 straipsniams] ir [ECRIS-TCN reglamento 29 straipsniui], „eu-LISA“ registruoja visas naudojant bendrą BAP atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

1.  Nedarant poveikio [EURODAC reglamento 39 straipsniui], [Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai 12 ir 18 straipsniams] ir [ECRIS-TCN reglamento 29 straipsniui], „eu-LISA“ registruoja visas naudojant bendrą BAP atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  valstybės narės institucija arba Sąjungos agentūra, pradėjusi užklausą;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užklausos rezultatai ir rezultato pateikimo data bei laikas;

f)  užklausos rezultatai ir rezultato pateikimo data ir laikas, taip pat Sąjungos informacinė sistema, iš kurios buvo gauti duomenys;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pagal nacionalines taisykles, Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 užklausą pateikusio asmens identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  konkretus užklausos tikslas ir, kai taikytina, bylos nuoroda pagal 14 straipsnį.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės ir Sąjungos agentūros saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą teikiančio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant užklausos priimtinumui ir duomenų tvarkymo teisėtumui tikrinti, taip pat duomenų saugumui pagal 42 straipsnį užtikrinti. Tokie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti. 1 dalies a punkte nurodyti registracijos įrašai ištrinami, kai ištrinami duomenys.

2.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik norint stebėti, kaip užtikrinama duomenų apsauga, ir stebint poveikį pagrindinėms teisėms, taip pat siekiant patikrinti užklausos priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, taip pat užtikrinti duomenų saugumą pagal 42 straipsnį. Šiuo tikslu prieiga prie šių įrašų atitinkamais atvejais suteikiama duomenų valdytojams, nurodytiems 40 straipsnyje, nacionalinėms priežiūros institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnyje, taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Tokie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti. 1 dalies a punkte nurodyti registracijos įrašai ištrinami, kai ištrinami duomenys.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS), kurioje sukuriama kiekvieno sistemose AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ar [ECRIS-TCN] registruoto asmens byla, joje pateikiant 18 straipsnyje nurodytus duomenis, sukurta siekiant supaprastinti ir palengvinti teisingą asmenų, registruotų sistemose AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ar [ECRIS-TCN] tapatybės nustatymą, daugybinių tapatybių detektoriaus veikimui remti, taip pat palengvinti ir supaprastinti teisėsaugos institucijų prieigą prie ne teisėsaugos informacinių sistemų ES lygmeniu, prireikus, sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais.

1.  Bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS), kurioje sukuriama kiekvieno sistemose AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ar [ECRIS-TCN] registruoto asmens byla, joje pateikiant 18 straipsnyje nurodytus duomenis, sukurta siekiant supaprastinti ir palengvinti teisingą asmenų, registruotų sistemose AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC ar [ECRIS-TCN] tapatybės nustatymą, daugybinių tapatybių detektoriaus veikimui remti, taip pat palengvinti ir supaprastinti paskirtųjų institucijų prieigą prie ne teisėsaugos informacinių sistemų Sąjungos lygmeniu, prireikus, sunkių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais, kartu visapusiškai laikantis būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  saugus bendros TDS, valstybių narių ir ES įstaigų, pagal Sąjungos teisę turinčių teisę naudotis Europos paieškos portalu (EPP), ryšių kanalas;

b)  saugus bendros TDS, valstybių narių ir Sąjungos agentūrų, pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę turinčių teisę naudotis bendra TDS, ryšių kanalas;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  visų pagrindinių bendros TDS funkcijų vykdymą ir panašų portalo veikimą jam sugedus užtikrinanti atsarginė centrinė Sąjungos bendros TDS kopija. Bendra TDS ir atsarginė bendros TDS kopija gali veikti vienu metu. Bendros TDS ir bendros TDS atsarginės kopijos vieta – „eu-LISA“ techninės stotys.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tuo atveju, kai dėl bendros TDS gedimo nėra techninių galimybių pateikti užklausą bendrai TDS dėl asmens tapatybės nustatymo pagal 20 straipsnį, aptikti daugybinių tapatybių pagal 21 straipsnį arba pateikti užklausos teisėsaugos tikslais pagal 22 straipsnį, „eu-LISA“ apie tai nedelsiant praneša bendros TDS naudotojams.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  – (netaikoma);

Išbraukta.

 

(Horizontalus pakeitimas, taikomas visam tekstui)

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  [ECRIS-TCN reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodyti duomenys ir šie 5 straipsnio 1 dalies a punkto duomenys: pavardė; vardas (-ai); lytis; gimimo data; gimimo vieta ir šalis; pilietybė arba pilietybės; lytis ir, jei taikoma, ankstesni vardai, slapyvardis (-iai) ir (arba) kitas (-i) vardas (-ai).]

e)  [ECRIS-TCN reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodyti duomenys ir šie 5 straipsnio 1 dalies a punkto duomenys: pavardė; vardas (-ai); lytis; gimimo data; gimimo vieta ir šalis; pilietybė arba pilietybės; lytis ir, jei taikoma, ankstesni vardai, slapyvardis (-iai) ir (arba) pravardė (-ės), taip pat informacija apie kelionės dokumentus.]

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prie kiekvieno 1 dalyje nurodytų duomenų rinkinio bendroje TDS pateikiama nuoroda į informacines sistemas, iš kurių duomenys paimti.

2.  Prie kiekvieno 1 dalyje nurodytų duomenų rinkinio bendroje TDS pateikiama nuoroda į informacines sistemas, iš kurių duomenys paimti. Prisijungdamas prie bendros TDS, pareigūnas mato tik tokius bendroje TDS saugomos asmens bylos duomenis, kurie saugomi tose informacinėse sistemose, prie kurių jam suteikta prieiga.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu duomenys yra papildomi, keičiami ar šalinami sistemose EURODAC arba [ECRIS-TCN], atitinkamai automatiškai papildomi, keičiami ar šalinami bendros TDS asmens byloje saugomi 18 straipsnyje nurodyti duomenys.

1.  Nedubliuojant atitinkamose Sąjungos informacinėse sistemose esančių duomenų, jeigu duomenys yra papildomi, keičiami ar šalinami sistemose EURODAC arba [ECRIS-TCN], atitinkamai automatiškai tuo pat metu papildomi, keičiami ar šalinami bendros TDS asmens byloje saugomi 18 straipsnyje nurodyti duomenys.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1  Jeigu valstybės narės policijos institucija negali nustatyti asmens tapatybės, nes nėra kelionės dokumento ar kito patikimo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, arba kai kyla abejonių dėl to asmens pateiktų tapatybės duomenų arba kelionės dokumento autentiškumo ar jo turėtojo tapatybės, arba kai asmuo negali arba atsisako bendradarbiauti, institucijai suteikiama galimybė pateikti užklausą bendrai TDS pagal 1 ir 2 dalies nuostatas. Tokia užklausa negali būti pateikta dėl jaunesnių nei 12 metų amžiaus nepilnamečių asmenų, nebent vadovaujamasi vaiko interesų principu.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu valstybės narės policijos institucijai 2 dalyje nurodytais nacionalinės teisės aktais suteikti įgaliojimai, ji gali tik asmens tapatybės nustatymo tikslu pateikti užklausą bendrai TDS, įvedusi to asmens tapatybės patikrinimo metu paimtus biometrinius duomenis.

Susidarius -1 dalyje nurodytai padėčiai atliekant asmens tapatybės patikrinimą pagal nacionalinėje teisėje nustatytas taisykles ir procedūras ir kai valstybės narės policijos institucijai 2 dalyje nurodytais nacionalinės teisės aktais suteikti įgaliojimai, ji gali dalyvaujant tam asmeniui ir tik to asmens tapatybės nustatymo tikslu pateikti užklausą bendrai TDS, įvedusi to asmens tapatybės patikrinimo metu paimtus biometrinius duomenis.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu užklausos rezultatai rodo, kad to asmens duomenys yra saugomi bendroje TDS, valstybės narės institucija turi teisę susipažinti su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais duomenimis.

Jeigu užklausos rezultatai rodo, kad to asmens duomenys yra saugomi bendroje TDS, valstybės narės policijos institucija turi teisę susipažinti su 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais duomenimis. Susipažinimo su duomenimis metu neatskleidžiama, iš kurios Sąjungos informacinės sistemos buvo paimti duomenys.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu asmens biometrinių duomenų naudoti negalima arba tų duomenų užklausa neduoda rezultatų, užklausa pateikiama įvedus asmens tapatybės duomenis kartu su kelionės dokumento duomenimis arba vien tik to asmens pateiktus tapatybės duomenis.

Išbraukta.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jei valstybės narės policijos institucijai nacionalinės teisės aktais, nurodytais 2 dalyje, suteikti tokie įgaliojimai, ji, įvykus nelaimei ar nelaimingam atsitikimui, siekdama tik identifikuoti nežinomus asmenis, kurie negali patys pateikti duomenų apie savo asmens tapatybę, arba nustatyti neidentifikuotus žmogaus palaikus, gali pateikti užklausą bendrai TDS, įvedusi tų asmenų biometrinius duomenis.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Norėdamos pasinaudoti šiame straipsnyje numatyta galimybe valstybės narės turi priimti nacionalinės teisės aktus. Tokiais teisės aktais turi būti nustatomi konkretūs tapatybės patikrinimo tikslai, atitinkantys 2 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytus tikslus. Pagal juos paskiriamos kompetentingos policijos institucijos ir nustatomos tokių patikrinimų procedūros, sąlygos bei kriterijai.

2.  Norėdamos pasinaudoti šiame straipsnyje numatyta galimybe valstybės narės turi priimti nacionalinės teisės aktus. Tokiais teisės aktais turi būti nustatomi konkretūs tapatybės nustatymo tikslai, atitinkantys 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus tikslus, ir nustatomos tokio tapatybės nustatymo procedūros, sąlygos ir kriterijai. Juose nurodomos kompetentingos policijos institucijos. Šia galimybe pasinaudojusios valstybės narės perduoda Komisijai dokumentą, kuriame aprašytos jų nacionalinės teisėkūros priemonės. Siekiant užtikrinti aukštą saugumo lygį, prieiga prie bendros TDS nustatant trečiosios šalies piliečio tapatybę leidžiama tik tokiais atvejais, kai prieiga prie panašių nacionalinių duomenų bazių yra suteikiama tais pačiais tikslais ir lygiavertėmis sąlygomis.

Pakeitimas    134      

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Konkrečiu atveju ir siekdami sužinoti, ar EURODAC yra duomenų dėl konkretaus asmens, valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais gali susipažinti su bendros TDS duomenimis.

1.  Kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad ieškant duomenų Sąjungos informacinėse sistemose būtų gerokai prisidėta prie teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo, ypač jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo arba nusikalstamos veikos auka priklauso trečiosios šalies piliečių kategorijai, kurių duomenys saugomi sistemose [AIS], VIS, [ETIAS] ar EURODAC, ir jeigu buvo atlikta išankstinė paieška nacionalinėse duomenų bazėse ir, remiantis Sprendimu Nr. 2008/615/TVR, buvo pateikta užklausa kitų valstybių narių automatinėje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje, valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali pasinaudoti bendra TDS, siekdami sužinoti, ar yra duomenų dėl konkretaus asmens sistemose AIS, VIS ir [ETIAS].

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsakymas, kuriame nurodoma, kad kurioje nors iš 1 dalyje nurodytų Sąjungos informacinių sistemų yra duomenų apie tą asmenį, gali būti naudojamas tik pateikiant prašymą suteikti prieigą ir laikantis atitinkamuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokią prieigą, nustatytų sąlygų ir procedūrų.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės paskirtosios institucijos ir Europolas, nustatę atitiktį, kreipiasi į nacionalines priežiūros institucijas, kurios patikrina, ar buvo laikomasi prieigos prie bendros TDS sąlygų. Jeigu atliekant nepriklausomą ex post patikrinimą nustatoma, kad buvo nepagrįstai naudojamasi bendra TDS, teisėsaugos institucija ištrina visus iš bendros TDS gautus duomenis.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys iš bendros TDS ištrinami atitinkamai pagal [EURODAC reglamento] ir [ECRIS-TCN reglamento] duomenų saugojimo nuostatas.

18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys iš bendros TDS automatiškai ištrinami atitinkamai pagal [EURODAC reglamento] ir [ECRIS-TCN reglamento] duomenų saugojimo nuostatas.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmens byla saugoma bendroje TDS tol, kol saugomi atitinkami duomenys bent vienoje informacinėje sistemoje, kurios duomenys yra laikomi bendroje TDS. Sukurta nuoroda nedaro poveikio nė vienam susietųjų duomenų elemento saugojimo laikotarpiui.

2.  Asmens byla saugoma bendroje TDS tol, kol saugomi atitinkami duomenys bent vienoje Sąjungos informacinėje sistemoje, kurios duomenys yra laikomi bendroje TDS. Sukurta nuoroda nedaro poveikio nė vienam susietųjų duomenų elemento saugojimo laikotarpiui. Ištrynus visus duomenis, į kuriuos buvo sukurta nuoroda, taip pat turi būti automatiškai ištrinta pati nuoroda.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 20 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

2.  Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 20 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  užklausą pradėjusi valstybės narės institucija;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  užklausos rezultatai;

d)  užklausos rezultatai ir Sąjungos informacinė sistema, iš kurios buvo gauti duomenys.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagal nacionalines taisykles, Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 užklausą pateikusio asmens identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą pateikusio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 21 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

3.  Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 21 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  užklausą pradėjusi valstybės narės institucija;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prireikus, užklausoje naudoti duomenys;

c)  užklausoje naudoti duomenys;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prireikus, užklausos rezultatai;

d)  užklausos rezultatai ir Sąjungos informacinė sistema, iš kurios buvo gauti duomenys.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pagal nacionalines taisykles, Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 užklausą pateikusio asmens identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą pateikusio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 22 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

Visais atvejais, kai bendra TDS naudojamasi pagal 22 straipsnį, „eu-LISA“ registruoja visas bendroje TDS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nacionalinės bylos numeris;

a)  prieigos tikslas ir nuoroda į nacionalinį tyrimą arba bylą;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užklausoje naudotų duomenų rūšis;

c)  duomenys, kuriuos naudojant pradėta užklausa, arba pradedant užklausą naudotų duomenų rūšis, jeigu užklausa pradėta naudojant biometrinius duomenis;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  užklausos rezultatai;

d)  užklausos rezultatai ir Sąjungos informacinė sistema, iš kurios buvo gauti duomenys.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pagal nacionalines taisykles, Reglamentą (ES) 2016/794 arba, jei taikoma, pagal Reglamentą (ES) 45/2001 užklausą pateikusio pareigūno identifikavimo ženklas ir užklausą užsakiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą pateikusio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 22 straipsnio 1–3 dalyse nustatytų procedūrų ir sąlygų, tokios prieigos registracijos įrašus reguliariai, ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, tikrina pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnį arba pagal Direktyvos 2016/680 41 straipsnį įsteigta kompetentinga priežiūros institucija.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 22 straipsnio 1–3 dalyse nustatytų procedūrų ir sąlygų, tokios prieigos registracijos įrašus reguliariai, ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, tikrina pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnį arba pagal Direktyvos 2016/680 41 straipsnį įsteigta kompetentinga priežiūros institucija. „eu-LISA“ sudaro galimybes priežiūros institucijoms naudotis praktine priemone, kuo labiau palengvinančia ir automatizuojančia registracijos įrašų patikrinimo procesą.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Sąjungos agentūros registruoja savo darbuotojų, pagal 22 straipsnį tinkamai įgaliotų naudotis bendra TDS, teikiamas užklausas.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  1 ir 5 dalyse nurodyti registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant prašymo priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, ir duomenų saugumui pagal 42 straipsnį užtikrinti. Jie tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

6.  1, 5 ir 5a dalyse nurodyti registracijos įrašai gali būti naudojami tik norint stebėti, kaip užtikrinama duomenų apsauga, įskaitant prašymo priimtinumo ir duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimą, savikontrolę, taip pat užtikrinant tinkamą veikimą ir duomenų vientisumą ir saugumą pagal 42 straipsnį. Jie tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  6 dalyje nustatytais tikslais „eu-LISA“ registruoja įrašus, susijusius su asmens byloje saugomų duomenų istorija. Su saugomų duomenų istorija susiję įrašai ištrinami, kai ištrinami duomenys.

7.  6 dalyje nustatytais tikslais „eu-LISA“ registruoja įrašus, susijusius su asmens byloje saugomų duomenų istorija. Su saugomų duomenų istorija susiję įrašai automatiškai ištrinami, kai ištrinami duomenys.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už tikrinimą, ar prieiga yra teisėta, duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną bei savikontrolę ir užtikrinančioms tinkamą veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą, atsižvelgus į jų kompetenciją ir joms paprašius, suteikiama prieiga prie šių įrašų, kad jos galėtų vykdyti savo pareigas.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Savikontrolės ir tinkamo bendros TDS veikimo, duomenų vientisumo ir saugumo užtikrinimo tikslais „eu-LISA“ atsižvelgiant į jos kompetenciją suteikiama prieiga prie šių įrašų.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, atsižvelgiant į jo kompetenciją ir jo prašymu, suteikiama prieiga prie šių įrašų, kad jis galėtų vykdyti savo užduotis.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Daugybinių tapatybių detektorius (DTD), kuriuo nustatomos ir saugomos su bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir SIS susietose ES informacinėse sistemose saugomų duomenų sąsajos, tokiu būdu sudarant sąlygas daugybinėms tapatybėms aptikti, siekiant dvejopo tikslo – palengvinti tapatybės tikrinimą ir kovoti su tapatybės klastojimu, sukurtas siekiant užtikrinti geresnį bendros TDS veikimą ir padėti siekti sistemų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslų.

1.  Daugybinių tapatybių detektorius (DTD), kuriuo nustatomos ir saugomos su bendra TDS ir SIS susietose Sąjungos informacinėse sistemose saugomų duomenų sąsajos, tokiu būdu sudarant sąlygas daugybinėms tapatybėms aptikti, siekiant dvejopo tikslo – palengvinti tapatybės tikrinimą ir kovoti su tapatybės klastojimu, sukurtas siekiant užtikrinti geresnį bendros TDS veikimą ir padėti siekti sistemų AIS, VIS, [ETIAS], EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslų, kartu visapusiškai laikantis būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  DTD kuria ir jo techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“.

3.  DTD kuria ir jo techninį valdymą užtikrina „eu-LISA“. Jai nesuteikiama prieiga prie asmens duomenų, kurie tvarkomi DTD.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  „eu-LISA“ ir kompetentingos valstybių narių institucijos taiko atitinkamas profiliavimo procedūras, įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad pirmiausia būtų pašalinti asmens duomenų neatitiktį lemiantys veiksniai, o klaidų tikimybė būtų kuo labiau sumažinta, ir apsaugo asmens duomenis, atsižvelgdamos į galimus pavojus duomenų subjekto interesams ir teisėms ir siekdamos išvengti diskriminacinio poveikio fiziniams asmenims dėl jų socialinės, rasinės ar etninės kilmės, politinės nuomonės, religijos ar įsitikinimų, narystės profesinėje sąjungoje, genetinės ar sveikatos būklės, seksualinės orientacijos arba dėl tokį poveikį turinčių priemonių.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybių narių SIRENE biurams, kai jie sukuria [SIS perspėjimą pagal Reglamentą dėl SIS naudojimo teisėsaugai arba Reglamentą dėl SIS naudojimo neteisėtai esančių asmenų grąžinimui];

e)  valstybių narių SIRENE biurams, kai jie sukuria arba atnaujina [SIS perspėjimą pagal Reglamentą dėl SIS naudojimo teisėsaugai arba Reglamentą dėl SIS naudojimo asmenų grąžinimui];

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytoje informacinėje sistemoje laikomus duomenis sudaro ir biometriniai duomenys, bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir centrinė SIS daugybinių tapatybių aptikimui naudoja bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą (bendrą BAP). Iš naujų biometrinių duomenų sukurtus biometrinius šablonus bendra BAP palygina su bendroje TDS jau saugomais biometriniais šablonais, kad būtų galima patikrinti, ar to paties trečiosios šalies piliečio duomenys jau yra saugomi bendroje TDS ar centrinėje SIS.

2.  Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytoje informacinėje sistemoje laikomus duomenis sudaro ir biometriniai duomenys, bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir centrinė SIS daugybinių tapatybių aptikimui naudoja bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą (bendrą BAP). Iš naujų biometrinių duomenų sukurtus biometrinius šablonus bendra BAP palygina su bendroje BAP jau saugomais biometriniais šablonais, kad būtų galima patikrinti, ar to paties asmens duomenys jau yra saugomi bendroje TDS ar centrinėje SIS.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  [pavardę; vardą (-us); gimimo datą, gimimo vietą, pilietybę (-es) ir lytį, kaip nurodyta ECRIS-TCN reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punkte.]

h)  [pavardę; vardą (-us); ankstesnį (-ius) vardą (-us); slapyvardį (-džius) ir (arba) kitą (-us) vardą (-us); gimimo datą, gimimo vietą, pilietybę (-es) ir lytį, kaip nurodyta ECRIS-TCN reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punkte.]

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Daugybinių tapatybių aptikimas pradedamas tik siekiant vienos informacinės sistemos duomenis palyginti su kitos informacinės sistemos duomenimis.

4.  Daugybinių tapatybių aptikimas pradedamas tik siekiant vienos Sąjungos informacinės sistemos duomenis palyginti su kitos Sąjungos informacinės sistemos duomenimis.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija įgyvendinimo aktuose nustato procedūras, taikytinas atvejams, kai asmens duomenys gali būti laikomi identiškais ar panašiais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Komisija deleguotuose aktuose nustato procedūras, taikytinas atvejams, kai asmens duomenys gali būti laikomi identiškais ar panašiais. Tie deleguotieji aktai priimami pagal 63 straipsnį. Šie aktai parengiami taip, kad būtų užtikrinta teisėtai kelias tapatybes turinčių asmenų apsauga nuo diskriminacijos.

Pagrindimas

Šiuo atžvilgiu moterys dažniau diskriminuojamos dėl to, kad jos gali turėti skirtingas teisėtas tapatybes (dėl pavardės pasikeitimo joms ištekėjus).

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato skirtingų informacinių sistemų duomenų susiejimo technines taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija, bendradarbiaudama su „eu-LISA“, įgyvendinimo aktais nustato skirtingų Sąjungos informacinių sistemų duomenų susiejimo technines taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybių narių SIRENE biurai, kurie tikrina atitiktis, nustatytas [pagal Reglamentą dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir Reglamentą dėl SIS naudojimo neteisėtai esančių asmenų grąžinimui] sukūrus SIS perspėjimą;

e)  valstybių narių SIRENE biurai, kurie tikrina atitiktis, nustatytas [pagal Reglamentą dėl SIS naudojimo teisėsaugai ir Reglamentą dėl SIS naudojimo neteisėtai esančių asmenų grąžinimui] sukūrus arba atnaujinus SIS perspėjimą;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  nenustatytų ieškomų asmenų siekiant nustatyti jų tapatybę pagal nacionalinę teisę ir atlikti paiešką pagal biometrinius duomenis, kaip nurodyta [Reglamento dėl SIS naudojimo teisėsaugai] 40 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei SIRENE biuras yra atsakingas už skirtingų tapatybių tikrinimą rankiniu būdu, bet nedalyvavo įvedant naujus tapatybės duomenis, dėl kurių sukurta geltona sąsaja, naujus tapatybės duomenis įvedusi atitinkama institucija nedelsdama apie tai informuoja biurą. SIRENE biuras kuo greičiau rankiniu būdu atlieka skirtingų tapatybių tikrinimą.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio 4 daliai, už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija turi prieigą prie atitinkamoje tapatybės patvirtinimo byloje laikomų susijusių duomenų ir prie bendroje tapatybės duomenų saugykloje bei, kai taikoma, SIS susietų tapatybės duomenų; ji įvertina skirtingas tapatybes, atnaujina sąsają pagal 31, 32 ir 33 straipsnius ir nedelsdama įveda ją į tapatybės patvirtinimo bylą.

3.  Nedarant poveikio 4 daliai, už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija turi prieigą prie atitinkamoje tapatybės patvirtinimo byloje laikomų susijusių duomenų ir prie bendroje tapatybės duomenų saugykloje bei, kai taikoma, SIS susietų tapatybės duomenų; ji įvertina skirtingas tapatybes, atnaujina sąsają pagal 31, 32 ir 33 straipsnius ir nedelsdama, bet kokiu atveju per 24 valandas, įveda ją į tapatybės patvirtinimo bylą.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tais atvejais, kai už skirtingų tapatybių tikrinimą tapatybės patvirtinimo byloje atsakinga institucija yra sienos apsaugos institucija, pagal AIS reglamento 14 straipsnį AIS sukūrusi arba atnaujinusi asmens bylą, ir kai gauta geltona sąsaja, sienos apsaugos institucija per antros linijos patikrinimą atlieka papildomus tikrinimus. Atlikdama antros linijos patikrinimą sienos apsaugos institucija turi prieigą prie atitinkamoje tapatybės patvirtinimo byloje laikomų susietų duomenų ir įvertina skirtingas tapatybes, atnaujina sąsają pagal 31–33 straipsnius ir nedelsdama įveda ją į tapatybės patvirtinimo bylą.

4.  Tais atvejais, kai už skirtingų tapatybių tikrinimą tapatybės patvirtinimo byloje atsakinga institucija yra sienos apsaugos institucija, pagal AIS reglamento 14 straipsnį AIS sukūrusi arba atnaujinusi asmens bylą, ir kai gauta geltona sąsaja, sienos apsaugos institucija atlieka papildomus tikrinimus. Tik tuo tikslu sienos apsaugos institucija turi prieigą prie atitinkamoje tapatybės patvirtinimo byloje laikomų susietų duomenų; ji įvertina skirtingas tapatybes, atnaujina sąsają pagal šio reglamento 31–33 straipsnius ir nedelsdama įveda ją į tapatybės patvirtinimo bylą.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Skirtingų tapatybių tikrinimas pagal šį straipsnį paprastai vyksta dalyvaujant atitinkamam asmeniui, kuriam suteikiama galimybė atsakingai institucijai paaiškinti aplinkybes, į kurias ta institucija atsižvelgia. Jei po tikrinimo nustatoma raudona sąsaja, atitinkamas asmuo gauna pagrindimą raštu.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Rankinis skirtingų tapatybių tikrinimas turi būti atliktas per 8 valandas nuo geltonos sąsajos sukūrimo pagal 28 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Prieš suteikiant įgaliojimus patikrinti tapatybes, 1 ir 2 dalyse nurodytų institucijų darbuotojams surengiami specialūs mokymo, kaip atlikti skirtingų tapatybių patikrinimą, kursai.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susietų duomenų tapatybės duomenys skiriasi ir nebuvo atliktas rankinis skirtingų tapatybių tikrinimas.

b)  susietų duomenų tapatybės duomenys skiriasi, nėra palygintinų biometrinių duomenų ir nebuvo atliktas rankinis skirtingų tapatybių tikrinimas;

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  susietų duomenų tapatybės duomenys yra tokie patys, tačiau skiriasi biometriniai duomenys ir nebuvo atliktas rankinis skirtingų tapatybių tikrinimas.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu susietų duomenų biometriniai duomenys skiriasi, tapatybės duomenys yra panašūs, o už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nustatė, kad jie siejami su dviem skirtingais asmenimis, dviejų ar daugiau informacinių sistemų duomenų sąsaja laikoma žalia.

1.  Sąsaja tarp duomenų, laikomų dviejose ar daugiau informacinių sistemų, laikoma žalia tokiais atvejais:

 

a)  skiriasi susietų duomenų biometriniai duomenys, tačiau tapatybės duomenys yra panašūs, ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie susiję su dviem skirtingais asmenimis;

 

b)  susietų duomenų biometriniai duomenys yra tokie patys ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie susiję su dviem skirtingais asmenimis.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  susietų duomenų biometriniai duomenys yra tokie patys, tapatybės duomenys skiriasi ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie neteisėtai susiję su tuo pačiu asmeniu;

a)  susietų duomenų biometriniai duomenys yra tokie patys, tačiau tapatybės duomenys skiriasi ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie nepagrįstai susiję su tuo pačiu asmeniu;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susietų duomenų tapatybės duomenys yra panašūs ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie neteisėtai susiję su tuo pačiu asmeniu.

b)  susietų duomenų tapatybės duomenys yra panašūs ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie nepagrįstai susiję su tuo pačiu asmeniu.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu pateikus užklausą bendrai TDS ar SIS nustatoma raudona sąsaja tarp dviejose ar daugiau su bendra TDS susietų informacinių sistemų arba SIS laikomų duomenų, daugybinių tapatybių detektoriaus atsakyme pateikiami 34 straipsnyje nurodyti duomenys. Tolesnių veiksmų dėl raudonos sąsajos imamasi pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę.

2.  Jeigu pateikus užklausą bendrai TDS ar SIS nustatoma raudona sąsaja tarp dviejose ar daugiau su bendra TDS susietų informacinių sistemų arba SIS laikomų duomenų, daugybinių tapatybių detektoriaus atsakyme pateikiami 34 straipsnyje nurodyti duomenys. Tolesnių veiksmų dėl raudonos sąsajos imamasi pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę. Atitinkamam asmeniui ar asmenims teisinės pasekmės neturi atsirasti vien dėl raudonos sąsajos buvimo.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nedarant poveikio nuostatoms dėl SIS perspėjimų, nurodytų [Reglamentuose dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną, teisėsaugai ir neteisėtai esančių asmenų grąžinimui], apdorojimu, ir nedarant poveikio apribojimams, kurių reikia saugumui ir viešajai tvarkai palaikyti, užkirsti kelią nusikaltimams bei užtikrinti, kad nebūtų trukdoma jokiam nacionaliniam tyrimui, kai nustatoma raudona sąsaja, už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija praneša asmeniui apie nustatytas daugybines neteisėtas jo tapatybes.

4.  Nedarant poveikio apribojimams, kurių reikia saugumui ir viešajai tvarkai palaikyti, užkirsti kelią nusikaltimams bei užtikrinti, kad nebūtų trukdoma jokiam nacionaliniam tyrimui, kai nustatoma raudona sąsaja, už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija praneša asmeniui apie nustatytas daugybines neteisėtas jo tapatybes, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 12, 13, ir 14 straipsniuose ir Direktyvos (ES) 680/2016 13 straipsnyje.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kai valstybės narės institucija arba Sąjungos agentūra, turinti prieigą prie bendros TDS arba SIS, gauna įrodymų, kad DTD sukurta raudona sąsaja yra netiksli arba kad DTD, bendroje TDS ir SIS esantys duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ta institucija tuo atveju, kai sąsaja yra susijusi su Sąjungos informacinėmis sistemomis, nedelsdama ištaiso arba ištrina šią sąsają iš DTD, o jei sąsaja susijusi su SIS, nedelsdama informuoja atitinkamą valstybės narės SIRENE biurą, kuris sukūrė šį SIS perspėjimą. SIRENE biuras patikrina valstybės narės institucijos pateiktus įrodymus ir po to nedelsdamas ištaiso arba ištrina šią sąsają iš DTD.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  susietų duomenų tapatybės duomenys yra tokie patys, biometriniai duomenys skiriasi ir už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija nusprendė, kad jie susiję su tuo pačiu asmeniu, o biometriniai duomenys pasikeitė dėl sužalojimo, ligos ar kitų teisėtų priežasčių.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei valstybės narės institucija turi įrodymų, kad DTD nurodyta balta sąsaja iš tikrųjų yra netiksli, neatnaujinta arba DTD, Sąjungos informacinėse sistemose ar SIS duomenys tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, institucija patikrina Sąjungos informacinėse sistemose ir SIS saugomus atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama ištaiso arba ištrina sąsają iš DTD. Ta valstybės narės institucija nedelsdama apie tai informuoja už rankinį tikrinimą atsakingą valstybę narę.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kai taikoma, už skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija.

d)   skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga institucija.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tapatybės patvirtinimo bylos ir jų duomenys, įskaitant sąsajas, saugomi daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD) tol, kol susieti duomenys saugomi dviejose ar daugiau ES informacinių sistemų.

Tapatybės patvirtinimo bylos ir jų duomenys, įskaitant sąsajas, saugomi daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD) tik tol, kol susieti duomenys saugomi dviejose ar daugiau Sąjungos informacinių sistemų. Nesilaikant šios sąlygos, tapatybės patvirtinimo bylos ir jose esantys duomenys, įskaitant visas susijusias sąsajas, automatiškai ištrinami.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ registruoja visas DTD atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama, visų pirma, tokia informacija:

1.  „eu-LISA“ registruoja visas DTD atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos įrašuose pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  užklausą pradėjusi valstybės narės institucija;

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užklausą pateikusio asmens identifikavimo ženklas.

Išbraukta.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, valstybės narės saugo registracijos įrašus, susijusius su užklausą pateikusio pareigūno unikalia naudotojo tapatybe.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant prašymo priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, ir duomenų saugumui pagal 42 straipsnį užtikrinti. Registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti. Su tapatybės patvirtinimo bylos istorija susiję įrašai ištrinami, kai ištrinami tapatybės patvirtinimo bylos duomenys.

3.  Registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant prašymo priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, savikontrolei, taip pat tinkamam veikimui ir duomenų vientisumui bei saugumui pagal 42 straipsnį užtikrinti. Šiuo tikslu prieiga prie šių įrašų atitinkamais atvejais suteikiama duomenų valdytojams, nurodytiems 40 straipsnyje, nacionalinėms priežiūros institucijoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnyje, taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti. Su tapatybės patvirtinimo bylos istorija susiję įrašai ištrinami, kai ištrinami tapatybės patvirtinimo bylos duomenys.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Valstybės narės užtikrina, kad duomenų kokybė sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, bendros BAP sistemoje, bendroje TDS ir DTD būtų atidžiai stebima, siekiant užtikrinti, kad šios sistemos atitiktų bendrus reikalavimus, taikomus tinkamam atitinkamų Sąjungos informacinių sistemų ir sąveikumo komponentų veikimui. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visi darbuotojai, kurie į bet kurią iš šių Sąjungos informacinių sistemų įrašo duomenis, prieš tokius veiksmus būtų apmokomi duomenų kokybės klausimais.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ nustato automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras dėl duomenų, saugomų sistemose SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (bendra BAP) sistemoje, bendroje tapatybės duomenų saugykloje (bendroje TDS) ir daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD).

1.  „eu-LISA“ kuo greičiau nustato automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus duomenims, saugomiems sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, (bendros BAP sistemoje) ir (bendroje TDS). Tokie automatizuoti duomenų kokybės kontrolės mechanizmai tinkamai išbandomi prieš pradedant operacijas su sąveikumo komponentais, kaip nurodyta 62 straipsnyje.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „eu-LISA“ nustato bendrus duomenų kokybės rodiklius ir būtiniausius kokybės standartus, taikomus saugant duomenis sistemose SIS, EURODAC, [ECRIS-TCN], bendros BAP sistemoje, bendroje TDS ir DTD.

2.  „eu-LISA“ nustato bendrus duomenų kokybės rodiklius ir būtiniausius kokybės standartus, taikomus saugant duomenis sistemose AIS, [ETIAS], VIS, SIS, bendros BAP sistemoje, bendroje TDS ir DTD.

 

Į sistemas AIS, [ETIAS], VIS, SIS, bendrą BAP sistemą, bendrą TDS ir DTD gali būti įvedami tik būtiniausius kokybės standartus atitinkantys duomenys.

 

Jeigu institucija bando įrašyti duomenis, kurie neatitinka taikytinų būtiniausių kokybės standartų, ji iš karto gauna iš atitinkamos Sąjungos informacinės sistemos automatinį perspėjimą, kad duomenų negalima įrašyti, kuriame pasiūlomi metodai, kaip užtikrinti būtiniausius kokybės standartus.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  „eu-LISA“ valstybėms narėms reguliariai teikia ataskaitas dėl automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei bendrų duomenų kokybės rodiklių. Be to, „eu-LISA“ Komisijai reguliariai teikia ataskaitas dėl atitinkamoms valstybėms narėms iškilusių problemų.

3.  „eu-LISA“ valstybėms narėms reguliariai teikia ataskaitas dėl automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei bendrų duomenų kokybės rodiklių. Be to, „eu-LISA“ Komisijai reguliariai teikia ataskaitas dėl atitinkamoms valstybėms narėms iškilusių problemų. „eu-LISA“ tą ataskaitą paprašius taip pat teikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Pagal šią dalį teikiamose ataskaitose negali būti jokių asmens duomenų.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Praėjus vieniems metams nuo automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei bendrų duomenų kokybės rodiklių sukūrimo ir vėliau kiekvienais metais Komisija įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina duomenų kokybės reikalavimus ir, prireikus, teikia rekomendacijas. Valstybės narės Komisijai pateikia veiksmų planą visiems vertinimo ataskaitoje nustatytiems trūkumams pašalinti ir, kol šis planas bus visiškai įgyvendintas, praneša apie jo įgyvendinimo pažangą. Vertinimo ataskaitą Komisija perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, įsteigtai Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/200764.

5.  Praėjus vieniems metams nuo automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmų ir procedūrų bei bendrų duomenų kokybės rodiklių sukūrimo ir vėliau kiekvienais metais Komisija įvertina, kaip valstybės narės įgyvendina duomenų kokybės reikalavimus ir, prireikus, teikia rekomendacijas. Valstybės narės Komisijai pateikia veiksmų planą visiems vertinimo ataskaitoje nustatytiems trūkumams, visų pirma, duomenų kokybės problemoms, kylančioms dėl klaidingų duomenų esamose Sąjungos informacinėse sistemose ir SIS, pašalinti. Iki tol, kol šis planas bus visiškai įgyvendintas, Komisija praneša apie jo įgyvendinimo pažangą. Vertinimo ataskaitą Komisija perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos duomenų apsaugos valdybai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, įsteigtai Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/200764.

__________________

__________________

64 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (OL L 53, 2007 2 22, p. 1).

64 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (OL L 53, 2007 2 22, p. 1).

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

37a straipsnis

 

Prieinamumas ir laikas, per kurį turi būti pateikiamas atsakymas į užklausą

 

Visi sąveikumo komponentai kuriami ir valdomi taip, kad būtų užtikrinta greita, sklandi, veiksminga ir kontroliuojama prieiga, visapusiškas jų prieinamumas, kaip nustatyta 53 straipsnio 1 dalyje, o laikas, per kurį pateikiamas atsakymas, atitiktų valstybių narių institucijų operatyvinius poreikius.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  UPF standartas naudojamas kuriant sistemas [EURODAC] ir [ECRIS-TCN], Europos paieškos portalą, bendrą TDS, DTD ir, jei reikia, „eu-LISA“ ar bet kuriai kitai ES įstaigai kuriant naujus teisingumo ir vidaus reikalų srities informacijos mainų šablonus ir informacines sistemas.

2.  UPF standartas naudojamas kuriant sistemas [EURODAC], [ECRIS-TCN sistemą], EPP, bendrą TDS, kai įmanoma, DTD ir, jei reikia, „eu-LISA“ ar bet kuriai kitai Sąjungos agentūrai kuriant naujus teisingumo ir vidaus reikalų erdvės informacijos mainų šablonus ir Sąjungos informacines sistemas.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gali būti svarstoma galimybė UPF standartą taikyti sistemai SIS ir jau sukurtiems ar naujiems tarpvalstybinių informacijos mainų šablonams, taip pat valstybių narių ar asocijuotųjų šalių sukurtoms teisingumo ir vidaus reikalų informacinėms sistemoms.

Išbraukta.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla (CASS) sukuriama siekiant padėti įgyvendinti sistemų EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslus, taip pat politiniais, veiklos ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais rinkti tarpsisteminius statistinius duomenis ir teikti analitines ataskaitas.

1.  Centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla (CASS) sukuriama siekiant padėti įgyvendinti sistemų EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] tikslus, taip pat politiniais, veiklos ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais teikti tarpsisteminius statistinius duomenis ir teikti analitines ataskaitas.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  „eu-LISA“ duomenis paverčia anoniminiais ir tokius anoniminius duomenis įrašo į CASS. Duomenys automatiškai paverčiami anoniminiais.

3.  „eu-LISA“ duomenis paverčia anoniminiais, užtikrindama, kad duomenų subjektas būtų neidentifikuojamas, ir tokius anoniminius duomenis įrašo į CASS. Duomenys automatiškai paverčiami anoniminiais. „eu-LISA“ darbuotojams nesuteikiama prieiga prie Sąjungos informacinėse sistemose arba sąveikumo komponentuose saugomų asmens duomenų.

 

Iš CASS laikomų duomenų neturi būti įmanoma nustatyti asmens tapatybės.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  centrinė infrastruktūra, apimanti duomenų saugyklą, kurioje duomenis galima paversti anoniminiais;

a)  centrinė infrastruktūra, apimanti duomenų saugyklą ir mechanizmą, užtikrinantį, kad duomenys būtų paverčiami anoniminiais prieš juos įtraukiant saugoti CASS;

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles dėl CASS veikimo, įskaitant konkrečias 2 ir 3 dalyse nurodytų asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones, ir saugyklai taikytinas saugumo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Komisija deleguotuoju aktu, priimtu laikantis 63 straipsnyje nurodytos procedūros, nustato išsamias taisykles dėl CASS veikimo, įskaitant konkrečias 2 ir 3 dalyse nurodytų asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones, ir saugyklai taikytinas saugumo taisykles.

Pagrindimas

CASS sudarys dar vieną duomenų bazę ES lygmeniu, nors joje esantys duomenys turėtų būti nuasmeninti. Taisyklės, susijusios su duomenų apsaugos priemonėmis, patenka į teisės aktų leidėjų kompetencijos sritį, todėl jos turėtų būti priimamos deleguotuoju aktu.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei duomenys tvarkomi bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos (bendros BAP) sistemoje, valstybių narių institucijos, kurios yra atitinkamai sistemų EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN] valdytojos, pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 dalį taip pat yra laikomos valdytojomis, kiek tai susiję su biometriniais šablonais, sukurtais iš 13 straipsnyje nurodytų duomenų, kuriuos jos įveda į atitinkamas sistemas, ir yra atsakingos už biometrinių šablonų tvarkymą bendros BAP sistemoje.

1.  Jei duomenys tvarkomi bendros BAP sistemoje, valstybių narių institucijos, kurios yra atitinkamai EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN sistemos] valdytojos, pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 dalį arba Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnio 8 dalį taip pat yra laikomos valdytojomis, kiek tai susiję su biometriniais šablonais, sukurtais iš 13 straipsnyje nurodytų duomenų, kuriuos jos įveda į atitinkamas sistemas, ir yra atsakingos už biometrinių šablonų tvarkymą bendros BAP sistemoje. Kiek tai susiję su bendros BAP sistemos informacijos saugumo valdymu, duomenų valdytoju laikoma „eu-LISA“.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio b punktą laikoma duomenų valdytoju, kiek tai susiję su ETIAS centrinės sistemos asmens duomenų tvarkymu;

a)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą laikoma duomenų valdytoju, kiek tai susiję su ETIAS centrinės sistemos atliekamu asmens duomenų tvarkymu;

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 duomenų valdytoju, kiek tai susiję su sąveikumo komponentų informacijos saugumo valdymu, laikoma „eu-LISA“.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio e punktą duomenų tvarkytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu bendroje TDS, laikoma „eu-LISA“.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio e punktą duomenų tvarkytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu bendroje BAP, bendroje TDS ir DTD, laikoma „eu-LISA“.

Pagrindimas

Reikia pridėti du trūkstamus sąveikumo komponentus, kuriuose vyksta duomenų tvarkymas. EPP pridėti nereikia, nes jame netvarkomi jokie asmens duomenys.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ir „eu-LISA“, ir valstybių narių institucijos užtikrina, kad taikant šį reglamentą būtų garantuojamas asmens duomenų tvarkymo saugumas. „eu-LISA“, [ETIAS centrinis padalinys] ir valstybių narių institucijos bendradarbiauja vykdydami su duomenų saugumu susijusias užduotis.

1.  „eu-LISA“, valstybių narių institucijos ir Europolas užtikrina, kad pagal šį reglamentą būtų garantuojamas asmens duomenų tvarkymo saugumas. „eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo komponentų centrinę sistemą, o valstybės narės atsako už 54 straipsnyje nurodytas dalis. „eu-LISA“, [Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra], Europolas ir valstybių narių institucijos bendradarbiauja vykdydami su duomenų saugumu susijusias užduotis.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nesuteikti neįgaliotiems asmenims prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos ir įrenginių;

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  užkirsti kelią tam, kad neįgalioti asmenys, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotųsi automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis;

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  užtikrinti patikimumą ir šiuo tikslu visada tinkamai pranešti apie bet kokias sąveikumo komponentų funkcionavimo klaidas;

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  stebėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imtis būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis.

i)  stebėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imtis būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis ir būtų galima įvertinti tas saugumo priemones, atsižvelgiant į naujus technologinius pokyčius.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės imasi 3 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka prieigos prie bet kurio sąveikumo komponento teisę turinti institucija.

4.  Valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra imasi 3 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka prieigos prie bet kurio sąveikumo komponento teisę turinti institucija.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

SIS duomenų konfidencialumas

Duomenų konfidencialumas

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles pagal savo nacionalinę teisę taiko visiems per kurį nors sąveikumo komponentą prie SIS duomenų prisijungusiems ir su jais dirbantiems asmenims ir įstaigoms. Ši prievolė taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba toms įstaigoms nutraukus savo veiklą.

1.  Kiekviena valstybė narė profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles pagal savo nacionalinę teisę taiko visiems per kurį nors sąveikumo komponentą prie duomenų prisijungusiems ir su jais dirbantiems asmenims ir įstaigoms. Ši prievolė taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba toms įstaigoms nutraukus savo veiklą.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarydama poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 straipsniui, „eu-LISA“ visiems su SIS duomenimis dirbantiems savo darbuotojams taiko atitinkamas profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, palyginamas su šio reglamento 1 straipsnyje nustatytais standartais. Ši prievolė taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

2.  Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 straipsniui, „eu-LISA“ visiems su duomenimis dirbantiems savo darbuotojams taiko atitinkamas profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, palyginamas su šio straipsnio 1 dalyje nustatytais standartais. Ši prievolė taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu „eu-LISA“ arba valstybė narė bendradarbiauja su išorės rangovais vykdydama bet kurią su sąveikumo komponentais susijusią užduotį, ji atidžiai stebi rangovo veiklą siekdama užtikrinti atitiktį visoms šio reglamento nuostatoms, visų pirma susijusioms su saugumu, konfidencialumu ir duomenų apsauga.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba gali paveikti sąveikumo komponentų saugumą ir kuris gali padaryti juose saugomiems duomenims žalos arba dėl kurio jų duomenys gali būti prarasti, laikomas saugumo incidentu, visų pirma, jeigu galėjo būti pasinaudota neleistina prieiga prie duomenų arba jeigu buvo pakenkta ar galėjo būti pakenkta duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba gali paveikti sąveikumo komponentų saugumą ir kuris gali suteikti neleistiną prieigą prie juose saugomų duomenų, padaryti juose saugomiems duomenims žalos arba dėl kurio jų duomenys gali būti prarasti, laikomas saugumo incidentu, visų pirma, jeigu galėjo būti pasinaudota neleistina prieiga prie duomenų arba jeigu buvo pakenkta ar galėjo būti pakenkta duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos straipsnius, valstybės narės praneša apie saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“ ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu įvyksta su sąveikumo komponentų centrine sistema susijęs saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša apie tai Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

3.  Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos straipsnius, valstybės narės ir Europolas nedelsdami praneša apie bet kokius saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“, kompetentingoms priežiūros institucijoms ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu įvyksta su sąveikumo komponentų centrine sistema susijęs saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša apie tai Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija apie rimtus incidentus tuojau pat praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. Pagal taikytinas saugumo taisykles šioms ataskaitoms suteikiama slaptumo žyma „EU RESTRICTED/RESTREINT UE“.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti sąveikumo komponentų veikimą arba duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, pateikiama valstybėms narėms ir pranešama laikantis incidentų valdymo plano, kurį turi parengti „eu-LISA“.

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti sąveikumo komponentų veikimą arba duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, nedelsiant pateikiama valstybėms narėms, prireikus ETIAS centriniam padaliniui ir Europolui, ir pranešama laikantis incidentų valdymo plano, kurį turi parengti „eu-LISA“.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Įvykus saugumo incidentui atitinkamos valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja. Komisija įgyvendinimo aktais išsamiai aprašo tokio bendradarbiavimo procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Įvykus saugumo incidentui atitinkamos valstybės narės, ETIAS centrinis padalinys, Europolas ir „eu-LISA“ bendradarbiauja. Komisija įgyvendinimo aktais išsamiai nustato tokio bendradarbiavimo procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ir atitinkamos ES įstaigos užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie sąveikumo komponentų teisę, imtųsi priemonių, kurios yra būtinos stebėti, kaip yra laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros institucijomis.

Valstybės narės ir atitinkamos Sąjungos agentūros užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie sąveikumo komponentų teisę, imtųsi priemonių, kurios yra būtinos stebėti, kaip yra laikomasi šio reglamento, ir bendradarbiautų su priežiūros institucija.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

45a straipsnis

 

Sankcijos

 

Valstybės narės užtikrina, kad už bet kokį netinkamą duomenų naudojimą, duomenų tvarkymą arba keitimąsi duomenimis, kai tai prieštarauja šiam reglamentui, būtų baudžiama pagal nacionalinės teisės aktus. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir apimti galimybę taikyti administracines bei baudžiamąsias sankcijas.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

45 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

45b straipsnis

 

Atsakomybė

 

1. Nedarant poveikio teisei gauti žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei pagal reglamentus (EB) Nr. 45/2001 ir (ES) 2016/679 bei Direktyvą (ES) 2016/680:

 

a) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl valstybės narės atliktos neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar bet kurio kito veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš tos valstybės narės ir

 

b) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl Europolo, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros arba „eu-LISA“ veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš atitinkamos agentūros.

 

Atitinkama valstybė narė, Europolas, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra arba „eu-LISA“ visiškai arba iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės pagal pirmąją pastraipą, jei įrodo, kad nėra atsakingi už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

 

2. Jeigu dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala sąveikumo komponentams, ta valstybė narė yra atsakinga už tą žalą, šios nuostatos netaikant tais atvejais ir ta apimtimi, kuria „eu-LISA“ arba kita reglamento saistoma valstybė narė nesiėmė pagrįstų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį.

 

3. Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinė teisė. Duomenų valdytojui arba „eu-LISA“ pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse nustatytos sąlygos.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisė gauti informaciją

Teisė į informaciją

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose ir Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose nustatytai teisei gauti informaciją, asmenims, kurių duomenys saugomi bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos sistemoje, bendroje tapatybės duomenų saugykloje ar daugybinių tapatybių detektoriuje, jų duomenų surinkimo metu institucija, renkanti duomenis, praneša apie asmens duomenų tvarkymą šio reglamento tikslais, be kita ko nurodydama atitinkamų duomenų valdytojų tapatybę ir kontaktinius duomenis, ir apie procedūras, leidžiančias pasinaudoti teise susipažinti su duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, taip pat jiems nurodo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bei valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos, atsakingos už duomenų rinkimą, kontaktinius duomenis.

1.  Institucija, renkanti asmenų, kurių duomenys saugomi bendroje BAP, bendroje TDS ar DPD, duomenis, pateikia tiems asmenims informaciją, kurios reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius, ir tai daro tokiu būdu, kaip reikalaujama Direktyvos 2016/680 12 ir 13 straipsniuose. Institucija informaciją pateikia tokių duomenų rinkimo metu.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Visa informacija pateikiama duomenų subjektams tokiu būdu ir kalba, kuriuos jie supranta arba kuriuos, kaip pagrįstai tikimasi, gali suprasti. Ši nuostata taip pat taikoma teikiant informaciją pagal amžių tinkamu būdu nepilnamečiams duomenų subjektams.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

46a straipsnis

 

Informavimo kampanija

 

 Komisija, bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kiekvieno sąveikumo komponento veiklos pradžioje rengia informacinę kampaniją, informuodama visuomenę ir visų pirma trečiųjų šalių piliečius apie šių komponentų tikslus ir jų veikimą, apie institucijas, kurios turi prieigą, ir apie tokios prieigos sąlygas bei atitinkamų asmenų teises. Tokios informavimo kampanijos vykdomos nuolat.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieigos prie duomenų, jų taisymo ir ištrynimo teisė

Teisė gauti prieigą prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir ištrinti, taip pat apriboti jų tvarkymą. Saityno paslauga

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kuris asmuo, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsnius, turi teisę kreiptis į valstybę narę, atsakingą už rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą, arba į bet kurią valstybę narę, kuri jo prašymą išnagrinėja ir į jį atsako.

1.  Bet kuris asmuo, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis dėl asmens duomenų tvarkymo bendroje TDS, bendroje BAP sistemoje ir DTD pagal Reglamento (EB) 45/2001 13, 14, 15 ir 16 straipsnius, Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsnius ir Direktyvos (ES) 2016/680 14 ir 16 straipsnius, turi teisę kreiptis į valstybę narę, atsakingą už rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą, arba į bet kurią kitą valstybę narę, kuri jo prašymą išnagrinėja ir į jį atsako.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nedarant poveikio 1 daliai ir siekiant supaprastinti bei sudaryti geresnes sąlygas veiksmingai įgyvendinti 1 dalyje nurodytas duomenų subjektų teises dėl prieigos prie jų asmens duomenų, jų ištaisymo, ištrynimo ar tvarkymo apribojimo pagal sąveikumo komponentus, visų pirma tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie gali būti už valstybių narių teritorijos ribų, „eu-LISA“ savo techninėje stotyje įdiegia saityno paslaugą, kuri suteikia galimybę duomenų subjektams pateikti užklausas dėl prieigos prie jų asmens duomenų, jų keitimo, ištrynimo ar ištaisymo. Saityno paslauga veikia vieno langelio principu tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra už valstybių narių teritorijos ribų.

 

Teikiant saityno paslaugą tokios užklausos nedelsiant perduodamos valstybei narei, kuri pagal 29 straipsnį yra atsakinga už rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą arba, atitinkamais atvejais, valstybei narei, kuri atsakinga už tų duomenų įvedimą į pagrindinę informacinę sistemą, su kuria užklausa yra susijusi.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl išsamių taisyklių dėl saityno paslaugos veikimo sąlygų ir taikytinų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 64 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Už rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga valstybė narė, kaip nurodyta 29 straipsnyje, arba valstybė narė, kuriai buvo pateiktas prašymas, į tokius prašymus atsako per 45 dienas nuo jų gavimo.

2.  Už rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą atsakinga valstybė narė, kaip nurodyta 29 straipsnyje, arba valstybė narė, kuriai buvo tiesiogiai duomenų subjekto pagal 1 dalį arba naudojantis saityno paslauga pagal 1a dalį pateiktas prašymas, į tokius prašymus atsako nepagrįstai nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jų gavimo.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu prašymas ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis pateikiamas valstybei narei, kuri nėra atsakinga valstybė narė, prašymą gavusi valstybė narė per septynias dienas kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė per 30 dienų nuo tokio kreipimosi patikrina duomenų tikslumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą.

3.  Jeigu prašymas suteikti prieigą, keisti ar ištrinti asmens duomenis pateikiamas valstybei narei, kuri nėra atsakinga valstybė narė, prašymą gavusi valstybė narė per septynias dienas raštu kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė nepagrįstai nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo tokio kreipimosi patikrina duomenų tikslumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą. Valstybė narė, kuri susisiekė su atsakingos valstybės narės institucija tam, kad asmens prašymas būtų perduotas tolesnei procedūrai, informuoja apie tai atitinkamą asmenį.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu išnagrinėjus nustatoma, kad daugybinių tapatybių detektoriuje (DTD) saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, jei taikytina, valstybė narė, kuriai buvo pateiktas prašymas, šiuos duomenis ištaiso arba ištrina.

4.  Jeigu išnagrinėjus nustatoma, kad bendroje CIR, bendroje TDS ir DTD saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, jei taikytina, valstybė narė, kuriai buvo pateiktas prašymas, šiuos duomenis nedelsdama pakeičia arba ištrina. Atitinkamas asmuo raštu informuojamas apie tai, kad jo duomenys buvo ištaisyti arba ištrinti.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Bet kuris asmuo turi teisę pateikti skundą ir teisę į teisių gynimo priemonę valstybėje narėje, kuri nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti ar ištrinti, kaip nurodyta Sąjungos arba nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu atsakinga valstybė narė pakeičia DTD duomenis jų galiojimo laikotarpiu, atsakinga valstybė narė atlieka 27 straipsnyje ir, kai taikoma, 29 straipsnyje nustatytą duomenų tvarkymą, kad būtų nustatyta, ar pakeisti duomenys turi būti susieti. Jeigu sutvarkius duomenis atitikčių nenustatoma, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė ištrina duomenis iš tapatybės patvirtinimo bylos. Jeigu sutvarkius duomenis automatiniu būdu nustatyta viena ar kelios atitiktys, atsakinga valstybė narė pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas sukuria arba atnaujina atitinkamą sąsają.

5.  Jeigu atsakinga valstybė narė pakeičia bendros TDS, bendros BAP ar DTD duomenis jų galiojimo laikotarpiu, atsakinga valstybė narė atlieka 27 straipsnyje ir, kai taikoma, 29 straipsnyje nustatytą duomenų tvarkymą, kad būtų nustatyta, ar pakeisti duomenys turi būti susieti. Jeigu sutvarkius duomenis atitikčių nenustatoma, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė ištrina duomenis iš tapatybės patvirtinimo bylos. Jeigu sutvarkius duomenis automatiniu būdu nustatyta viena ar kelios atitiktys, atsakinga valstybė narė pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas sukuria arba atnaujina atitinkamą sąsają.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad duomenys, saugomi DTD, yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

6.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad duomenys, saugomi bendroje TDS, bendroje BAP arba DTD, yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi pakeisti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Šiame sprendime atitinkamam asmeniui taip pat pateikiama informacija, paaiškinanti galimybę apskųsti dėl 3 dalyje nurodyto prašymo priimtą sprendimą, prireikus informacija, kaip pateikti ieškinį arba skundą kompetentingoms institucijoms arba teismams, ir informacija apie pagalbą, įskaitant kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą.

7.  Šiame sprendime atitinkamam asmeniui taip pat pateikiama informacija, paaiškinanti galimybę apskųsti dėl 1, 2 ir dalyse nurodyto prašymo priimtą sprendimą, informacija, kaip pateikti ieškinį arba skundą kompetentingoms institucijoms arba teismams, ir informacija apie pagalbą, įskaitant kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą kartu su jos kontaktiniais duomenimis.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pagal 3 dalį pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų suteikta galimybė naudotis 3 dalyje nurodytomis teisėmis; vėliau ji nedelsiant ištrinama.

8.  Pagal 1, 2 ir 3 dalis pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų suteikta galimybė naudotis 3 dalyje nurodytomis teisėmis; vėliau ji nedelsiant ištrinama.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Atsakinga valstybė narė arba prašymą gavusi valstybė narė rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks 3 dalyje nurodytas prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas, kokia institucija jį nagrinėjo, ir nedelsdama pateikia tą dokumentą kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms.

9.  Atsakinga valstybė narė arba prašymą gavusi valstybė narė rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas, ir nedelsdama pateikia tą dokumentą kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys, saugomi sąveikumo komponento sistemoje arba prieinami per jį, neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ar privatiems subjektams.

Nedarant poveikio [ETIAS reglamento 65 straipsniui], Reglamento (ES) 2017/2226 41 straipsniui, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 31 straipsniui, Reglamento (ES) 2016/794 25 straipsniui ir paieškai duomenų Interpolo duomenų bazėse per EPP pagal šio reglamento 9 straipsnio 5 dalį, asmens duomenys, saugomi ar tvarkomi sąveikumo komponento sistemoje arba prieinami per jį, neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ar privatiems subjektams.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bet koks šio straipsnio nuostatų pažeidimas laikomas labai rimtu saugumo incidentu ir apie jį nedelsiant pranešama ir dėl jo sprendžiama vadovaujantis 44 straipsniu.

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai taip pat būtų taikomi jų policijos ir paskirtųjų institucijų prieigai prie sąveikumo komponentų, be kita ko, asmenų, prie kurių duomenų prieiga suteikta, teisių atžvilgiu.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio -1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b.  Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija stebi valstybių narių policijos ir paskirtųjų institucijų prieigos prie asmens duomenų teisėtumą. Atitinkamai taikomos šio reglamento 49 straipsnio 2 ir 2a dalys.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priežiūros institucija arba institucijos, paskirtos pagal Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnį, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus laikantis atitinkamų tarptautinių audito standartų būtų atliekamas atsakingų nacionalinių institucijų vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas.

1.  Priežiūros institucija arba institucijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje arba Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnyje, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus laikantis atitinkamų tarptautinių audito standartų būtų atliekamas atsakingų nacionalinių institucijų vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas. Pirmasis toks auditas atliekamas praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kai pagal 62 straipsnį pradeda veikti paskutinis sąveikumo komponentas. Į šio audito rezultatus gali būti atsižvelgta pagal Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/20131a sukurtą mechanizmą atliekamuose vertinimuose. Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos kasmet skelbia prašymų ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, papildymų ir ištrynimų ir tvarkymo apribojimų, padarytų atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, skaičių.

 

__________________

 

1a 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių, įskaitant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti ir galimybę konsultuotis su asmenimis, turinčiais pakankamai žinių apie biometrinius duomenis. Valstybės narės suteikia priežiūros institucijai prieigą prie savo registrų nepažeidžiant apribojimų dėl nacionalinio saugumo.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės teikia visą Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms prašomą informaciją, visų pirma pateikia jai informaciją apie veiklą, vykdytą pagal joms šiame reglamente nustatytas pareigas. Valstybės narės suteikia Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytoms priežiūros institucijoms prieigą prie savo registracijos įrašų ir leidžia šioms institucijoms bet kuriuo metu patekti į visas patalpas, naudojamas sąveikumo tikslais.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant ataskaitą.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagal šį reglamentą vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001, Reglamento (ES) 2016/794 ir šio reglamento.

 

„eu-LISA“ pateikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomą informaciją, suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui prieigą prie visų dokumentų ir savo registracijos įrašų, nurodytų 10, 16, 24 ir 36 straipsniuose, ir leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Pirmasis toks auditas atliekamas praėjus dvejiems metams nuo tos dienos, kai pagal 62 straipsnį pradeda veikti paskutinis sąveikumo komponentas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant ataskaitą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turi turėti pakankamai papildomų išteklių, įskaitant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad galėtų atlikti šiuo reglamentu jam pavestas užduotis.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iškilus konkretiems klausimams, kuriems išspręsti reikia valstybių narių dalyvavimo, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių valstybių narių praktikos neatitikimų arba galimo neteisėto duomenų perdavimo sąveikumo komponentų ryšių kanalais atvejų, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

1.  Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal atitinkamą savo kompetenciją, aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo atitinkamas pareigas ir užtikrina koordinuotą sąveikumo komponentų naudojimo priežiūrą ir kitų šio reglamento nuostatų taikymą, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių valstybių narių praktikos neatitikimų arba galimo neteisėto duomenų perdavimo sąveikumo komponentų ryšių kanalais atvejų.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytais atvejais koordinuota priežiūra užtikrinama pagal Reglamento (ES) XXXX/2018 [peržiūrėto Reglamento 45/2001] 62 straipsnį.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos keičiasi aktualia informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir reikiamu mastu didina informuotumą apie teises į duomenų apsaugą.

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalyje nurodytu tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius Europos duomenų apsaugos valdyboje, įsteigtoje Reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Europos duomenų apsaugos valdyba). Šių posėdžių išlaidas sumoka ta valdyba, kuri juos taip pat organizuoja. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Prireikus kartu nustatomi kiti darbo metodai.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Europos duomenų apsaugos valdyba nusiunčia bendrą veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-LISA“ praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau tokią ataskaitą siunčia kas dvejus metus. Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei narei skirtas skyrius, kurį parengia tos valstybės narės priežiūros institucija.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „eu-LISA“ savo techninėse stotyse suteikia sąveikumo komponentams prieglobą ir užtikrina, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

2.  „eu-LISA“ savo techninėse stotyse suteikia sąveikumo komponentams prieglobą ir užtikrina, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis 37 ir 37a straipsniuose ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo komponentų kūrimą, bet kokias pritaikymo priemones, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti sąveikumą tarp sistemų AIS, VIS, [ETIAS], SIS ir EURODAC centrinių sistemų ir [ECRIS-TCN] ir Europos paieškos portalo, bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, bendros tapatybės duomenų saugyklos ir daugybinių tapatybių detektoriaus.

„eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo komponentų projektavimą ir kūrimą, bet kokias pritaikymo priemones, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti sąveikumą tarp sistemų AIS, VIS, [ETIAS], SIS ir EURODAC centrinių sistemų ir [ECRIS-TCN] ir EPP, bendros BAP, bendros TDS, DTD ir CASS.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto valdymą ir koordinavimą. „eu-LISA“ per visą sąveikumo komponentų kūrimo ciklą vadovaujasi pritaikytosios privatumo apsaugos ir standartizuotosios privatumo apsaugos principais.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienam sąveikumo komponentui pradėjus veikti, „eu-LISA“ yra atsakinga už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų techninį valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. Be to, „eu-LISA“ yra atsakinga už 6, 12, 17, 25 ir 39 straipsniuose nurodytos ryšių infrastruktūros techninį valdymą.

Kiekvienam sąveikumo komponentui pradėjus veikti, „eu-LISA“ yra atsakinga už sąveikumo komponentų centrinės sistemos techninį ir saugumo valdymą, įskaitant priežiūrą ir technologinę raidą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. Be to, „eu-LISA“ yra atsakinga už 6, 12, 17, 25 ir 39 straipsniuose nurodytos ryšių infrastruktūros techninį valdymą ir saugumą.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąveikumo komponentų techninis valdymas apima visas užduotis, reikalingas, kad sąveikumo komponentai veiktų visą parą 7 dienas per savaitę pagal šį reglamentą, visų pirma vykdant techninę priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad komponentai veiktų palaikant pakankamą techninės kokybės lygį, visų pirma kiek tai susiję su laiku, per kurį centrinės infrastruktūros turi pateikti atsakymą į užklausą, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąveikumo komponentų saugumo valdymas apima visas užduotis, reikalingas siekiant užtikrinti visų sąveikumo komponentų vientisumą, konfidencialumą ir prieinamumą pagal šį reglamentą, visų pirma informacijos saugumo rizikos vertinimus, prevencines priemones, kuriomis siekiama išvengti fizinių ir IT saugumo incidentų, ir veiksmus, kurie yra būtini reaguojant į tokius incidentus ir padėties atstatymui įvykus tokiems incidentams, jei jų neįmanoma išvengti.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  visišką kiekvienos IT sistemos taisyklių laikymąsi, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas ir vientisumas;

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  pranešimą apie visus su asmens duomenimis susijusius incidentus Komisijai, „eu-LISA“, nacionalinėms priežiūros institucijoms ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

54a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europolas užtikrina užklausų Europolo duomenims per EPP tvarkymą ir atitinkamai pritaiko savo Užklausų Europolo sistemoms (QUEST) sąsają, kad ją būtų galima naudoti pagrindinio apsaugos lygio duomenims.

1.  Europolas užtikrina užklausų Europolo duomenų sistemai per EPP ir bendrą BAP tvarkymą ir atitinkamai pritaiko savo Užklausų Europolo sistemoms (QUEST) sąsają, kad ją būtų galima naudoti pagrindinio apsaugos lygio duomenims.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

54a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Visoms duomenų tvarkymo operacijoms, kurias pagal šį reglamentą atlieka Europolas, taikomas Reglamentas (ES) 2016/794.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

55d straipsnio 2 dalis

Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl „eu-LISA“]

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9 straipsnis

Išbraukta.

Sąveikumas

 

Kai didelės apimties IT sistemų sąveikumas įtraukiamas į atitinkamą teisės aktą, Agentūra atlieka tuo teisės aktu jai pavestus būtinus veiksmus tam sąveikumui užtikrinti.“

 

Pagrindimas

Nebūtinas pakeitimas – dėl šio teksto jau susitarta liepą EP plenarinėje sesijoje priimtame „eu-LISA“ reglamente.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

-56 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-56 straipsnis

 

Prieiga trečiųjų šalių jurisdikcijoms

 

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 48 straipsniu, Direktyva (ES) 2016/680 ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XIV ir XIVa straipsniais, trečiųjų šalių jurisdikcijose esančioms bendrovėms, jei joms gali būti taikomi trečiųjų šalių institucijų (teismų) nurodymai ir šaukimai, reikalaujantys atskleisti duomenis iš sąveikumo komponentų ar kitų informacinių sąveikių sistemų, neleidžiama rengti, projektuoti, kurti bet kokios sąveikumo komponentų dalies ar vykdyti jų prieglobos ar valdymo arba tvarkyti šių sistemų asmens duomenų.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nematydami atskirų asmenų tapatybės, turi prieigą prie Europos paieškos portalo (EPP), kad susipažintų su šiais duomenimis:

1.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais turi prieigą prie Europos paieškos portalo (EPP), kad susipažintų su šiais duomenimis. Naudojantis šiais duomenimis neturi būti įmanoma nustatyti asmens tapatybės:

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nematydami atskirų asmenų tapatybės, turi prieigą prie bendros tapatybės duomenų saugyklos, kad susipažintų su šiais duomenimis:

2.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais turi prieigą prie bendros tapatybės duomenų saugyklos, kad susipažintų su šiais duomenimis. Naudojantis šiais duomenimis neturi būti įmanoma nustatyti asmens tapatybės:

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nematydami atskirų asmenų tapatybės, turi prieigą prie daugybinių tapatybių detektoriaus, kad susipažintų su šiais duomenimis:

3.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais turi prieigą prie daugybinių tapatybių detektoriaus, kad susipažintų su šiais duomenimis. Naudojantis šiais duomenimis neturi būti įmanoma nustatyti asmens tapatybės:

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  sąsajų tarp įvairių Sąjungos informacinių sistemų skaičius;

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  laikotarpis, kuriuo geltona sąsaja išlieka sistemoje;

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  laikotarpis, kuriuo raudona sąsaja išlieka sistemoje.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Pagrindinių teisių agentūra gali susipažinti su išsamiomis santraukomis siekdama įvertinti šio reglamento poveikį pagrindinėms teisėms.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vienų metų laikotarpiu nuo „eu-LISA“ pranešimo apie baigtą bandymą, nurodytą 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir susijusį su daugybinių tapatybių detektoriumi (DTD), ir prieš MID veikimo pradžią, ETIAS centrinis padalinys, nurodytas [Reglamento (ES) 2016/1624 33 straipsnio a punkte] yra atsakingas už daugybinių tapatybių aptikimą, tikrinant sistemose VIS, EURODAC ir SIS saugomus duomenis. Daugybinių tapatybių aptikimas vykdomas naudojant tik biometrinius duomenis pagal šio reglamento 27 straipsnio 2 dalį.

1.  Vienų metų laikotarpiu nuo „eu-LISA“ pranešimo apie baigtą bandymą, nurodytą 62 straipsnio 1 dalies b punkte ir susijusį su DTD, ir prieš DTD veikimo pradžią ETIAS centrinis padalinys, nurodytas [Reglamento (ES) 2016/1624 33 straipsnio a punkte] yra atsakingas už daugybinių tapatybių aptikimą, tikrinant sistemose VIS, EURODAC, AIS ir SIS saugomus duomenis. Daugybinių tapatybių aptikimas vykdomas naudojant tik biometrinius duomenis pagal šio reglamento 27 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ETIAS centriniu padaliniu, sukuria ETIAS centriniame padalinyje veiksiantį ryšių palaikymo pareigūnų tinklą ir (arba) atskirus kompetentingų valstybių narių institucijų kontaktinius punktus, siekiant įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas užduotis.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Pranešimas pagal 61 straipsnio 3 dalį teikiamas tik patikrinus visas geltonas sąsajas ir jas pakeitus į žalią arba raudoną sąsają.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prireikus „eu-LISA“ padeda ETIAS centriniam padaliniui vykdant šiame straipsnyje nurodytą daugybinių tapatybių aptikimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Išlaidos, patirtos dėl centrinės Sąjungos atsarginės sistemos kiekvienai 1 dalyje nurodytai sistemai sukūrimo ir veikimo, prireikus apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo kiekvieno sąveikumo komponento veikimo pradžios dienos pagal 62 straipsnį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas šių institucijų suvestinis sąrašas. Jeigu sąraše daroma pakeitimų, „eu-LISA“ kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinį sąrašą.

Per tris mėnesius nuo kiekvieno sąveikumo komponento veikimo pradžios dienos pagal 62 straipsnį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas šių institucijų suvestinis sąrašas. Jeigu sąraše daroma pakeitimų, „eu-LISA“ kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinį sąrašą. Į sąrašą įtraukiama pranešimo kiekvienai nurodytai valdžios institucijai data.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija nusprendžia, nuo kurios datos kiekvienas sąveikumo komponentas turi pradėti veikti, po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

1.  Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima sprendimą, nuo kurios datos kiekvienas sąveikumo komponentas turi pradėti veikti, po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  „eu-LISA“ pranešė, kad sėkmingai atliktas išsamus atitinkamų sąveikumo komponentų bandymas, kurį „eu-LISA“ turi atlikti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis;

b)  „eu-LISA“ pranešė, kad sėkmingai atliktas išsamus atitinkamų sąveikumo komponentų bandymas, kurį „eu-LISA“ turi atlikti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ETIAS centriniu padaliniu ir Europolu;

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmoje pastraipoje nurodyta data nustatoma 30 dienų laikotarpiu nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, 37 straipsnyje nurodytos priemonės taikomos ... [praėjus vieneriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].

2.  8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje ir 39 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 7 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 7 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje ir 39 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 8 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

6.  Pagal 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 7 dalį, 28 straipsnio 5 dalį ir 39 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės ir Sąjungos agentūros parengia savo darbuotojams, įgaliotiems tvarkyti duomenis iš sąveikumo komponentų, atitinkamą mokomąją programą apie duomenų saugumą, duomenų kokybę, duomenų apsaugos taisykles ir duomenų tvarkymo procedūras.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungos lygmeniu bent kartą per metus turi būti rengiami bendri profesinio rengimo kursai apie duomenų saugumą, duomenų kokybę, duomenų apsaugos taisykles ir duomenų tvarkymo procedūras, kad būtų stiprinamas valstybių narių ir Sąjungos įstaigų, įgaliotų tvarkyti duomenis iš sąveikumo komponentų, darbuotojų bendradarbiavimas ir dalijamasi geriausia patirtimi.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, „eu-LISA“ ir kitomis atitinkamomis agentūromis, parengia praktinį sąveikumo komponentų įgyvendinimo ir valdymo vadovą. Šiame praktiniame vadove pateikiamos techninės ir veiklos gairės, rekomendacijos ir geriausios praktikos pavyzdžiai. Komisija priima praktinį vadovą kaip rekomendaciją.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, „eu-LISA“ ir kitomis atitinkamomis agentūromis, atnaujina praktinius vadovus, kurie yra prieinami AIS, VIS, [ETIAS], sistemoms EURODAC, SIS ir [ECRIS-TCN], pateikdama atnaujintą informaciją ir parengia praktinį sąveikumo komponentų įgyvendinimo ir valdymo vadovą. Vadovuose pateikiamos techninės ir veiklos gairės, rekomendacijos ir geriausios patirties pavyzdžiai. Komisija vadovus atnaujina laikydamasi atitinkamuose teisės aktuose nustatytų taisyklių ir formos reikalavimų. Vadovas dėl sąveikumo komponentų priimamas kaip rekomendacija.

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Praktiniame vadove turėtų būti pateikta informacija valstybėms narėms apie tai, kokių veiksmų imtis dėl geltonųjų sąsajų, atsirandančių dėl ETIAS esančių tapatybės duomenų nenuoseklumo. Tokiomis priemonėmis nereikėtų sukurti neproporcingos naštos asmenims, kurie, neturėdami ketinimo apgauti valdžios institucijas, į EIAS įvedė netikslius arba abejonių keliančius duomenis.

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros sąveikumo komponentų kūrimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su planavimu ir išlaidomis, ir sąveikumo komponentų veikimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su techniniais rezultatais, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe.

1.  „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros sąveikumo komponentų kūrimui stebėti ir esamai nacionalinei infrastruktūrai su nacionaline vieninga sąsaja integruoti ir sujungti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su planavimu ir išlaidomis, ir sąveikumo komponentų veikimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su techniniais rezultatais, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe.

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui: prašom nurodyti faktinę datą] ir vėliau kas šešis mėnesius sąveikumo komponentų kūrimo etapu „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pažangos, padarytos kuriant sąveikumo komponentus. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti tikslai, visų pirma su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui: prašom nurodyti faktinę datą] ir vėliau kas šešis mėnesius sąveikumo komponentų kūrimo etapu „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pažangos, padarytos kuriant sąveikumo komponentus. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto išlaidomis ir pažanga, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir riziką, galinčias turėti poveikio bendroms sistemos išlaidoms, kurios pagal 60 straipsnį bus dengiamos Sąjungos iš bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Praėjus šešiems mėnesiams nuo kiekvieno sąveikumo komponento veikimo pradžios, „eu-LISA“ pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip sekasi sujungti valstybes nares su EPP ir bendros TDS ryšių infrastruktūra ir integruoti esamas nacionalines sistemas ir infrastruktūrą su EPP, bendra BAP, DTD ir bendra TDS.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kūrimo procesui vėluojant, „eu-LISA“ kuo greičiau informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Sąveikumo komponentų kūrimo etape Komisija įvertina būtinybę toliau derinti valstybių narių išorės sienų nacionalines sistemas ir infrastruktūrą. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Į šias vertinimo ataskaitas turėtų būti įtrauktos rekomendacijos, poveikio vertinimas bei įvertinta jų kaina Sąjungos biudžetui.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su sąveikumo komponentuose atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

3.  Techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su sąveikumo komponentuose atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis, bet nesuteikiama prieiga prie jokių šiais komponentais tvarkomų asmens duomenų. Tokia prieiga yra registruojama.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus ketveriems metams nuo visų sąveikumo komponentų veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai sąveikumo komponentų techninio veikimo, įskaitant jų saugumą, ataskaitą.

4.  Praėjus trejiems metams nuo visų sąveikumo komponentų veikimo pradžios ir vėliau kas trejus metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą apie valstybių narių prijungimą prie EPP ir bendros TDS ryšių infrastruktūros ir esamų nacionalinių sistemų ir infrastruktūros integravimą su EPP, bendra BAP, DTD ir bendra TDS, taip pat sąveikumo komponentų techninio veikimo, įskaitant jų saugumą, ataskaitą.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  valstybių narių bendros TDS naudojimo identifikavimo tikslais įvertinimą;

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  vertinimą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai laikytųsi savo įsipareigojimų dėl kiekvienos Sąjungos informacinės sistemos;

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  valstybių narių jungties su EPP ir bendros TDS ryšių infrastruktūra ir esamų nacionalinių sistemų ir infrastruktūros integravimo su EPP, bendra BAP, DTD ir bendra TDS saugumo vertinimą;

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  užklausų pateikimo bendrai TDS teisėsaugos tikslais įvertinimą;

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  paieškos Interpolo duomenų bazėse per EPP įvertinimą, įskaitant informaciją apie Interpolo duomenų bazėse rastų atitikčių skaičių ir informaciją apie bet kokias kilusias problemas.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 8 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė ir Europolas, atsižvelgdami į nacionalinės teisės nuostatas dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, parengia metines ataskaitas dėl prieigos prie bendroje tapatybės duomenų saugykloje laikomų duomenų veiksmingumą teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama informacija ir statistiniai duomenys apie:

Kiekviena valstybė narė ir Europolas, atsižvelgdami į nacionalinės teisės nuostatas dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, įskaitant apribojimus nacionalinio saugumo sumetimais, parengia metines ataskaitas dėl prieigos prie bendroje tapatybės duomenų saugykloje laikomų duomenų veiksmingumo teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama informacija ir statistiniai duomenys apie:

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija šias vertinimo ataskaitas perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės ir turinys

Komisija pateikė pasiūlymą dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo (COM(2017)0793) ir pasiūlymą dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo (COM(2017)0794), prie kurių pridedama finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma ir kurie yra pagrįsti 2017 m. gruodžio 12 d. paskelbtu poveikio vertinimu. Pasiūlymai, be kita ko, yra pagrįsti 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatu „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“ (COM(2016)0205), kuriame Komisija išdėsto poreikį Europos Sąjungai stiprinti ir tobulinti savo IT sistemas, duomenų architektūrą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityse, ir pateikė 2017 m. gegužės 11 d. aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės galutinę ataskaitą, kurioje padaryta išvada, kad būtina ir techniškai įmanoma dirbti siekiant praktinių sąveikumo sprendimo būdų ir kad jie iš esmės gali būti naudingi veikloje ir nustatomi laikantis duomenų apsaugos reikalavimų.

Pasiūlyme nustatyti keturi sąveikumo komponentai: Europos paieškos portalas (EPP), bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga (bendra BAP), bendra tapatybės duomenų saugykla (bendra TDS) ir daugybinių tapatybių detektorius (DTD), be to, pasiūlyme įtvirtintos nuostatos, susijusios su sąveikumo komponentų uždaviniais, jų technine architektūra, komponentų naudojimo, registracijos įrašų saugojimo, duomenų kokybės, duomenų apsaugos ir priežiūros taisyklėmis, taip pat įvairių agentūrų ir valstybių narių pareigomis. Pasiūlyme taip pat pateikiami įvairių kitų teisėkūros priemonių pakeitimai.

Procedūra

Siekdami įvertinti Komisijos pasiūlymą ir pasirengti šiam pranešimo projektui, pranešėjai ieškojo informacijos labai įvairiuose šaltiniuose. Buvo surengta nemažai šešėlinio lygmens susitikimų su Komisijos tarnybomis siekiant išsamiai aptarti visą pasiūlymą. Be to, posėdžiuose su šešėliniais pranešėjais buvo pakviesta dalyvauti įvairių suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų. Tai buvo Europos agentūros, kurioms pasiūlymai turėjo įtakos arba kurios buvo jais suinteresuotos („eu-LISA“, Europolas, FRONTEX, FRA), ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Papildomai prie šių susitikimų buvo pateiktas prašymas Pagrindinių teisių agentūrai pateikti nuomonę ir surengtas vizitas į „eu-LISA“ techninio aptarnavimo tarnybą Strasbūre.

Pranešėjų nuomonė

Pranešėjai teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus dėl ES informacinių sistemų sąveikumo sistemos sukūrimo. ES piliečiai tikisi, kad Europos Sąjunga užtikrins veiksmingą prieglobsčio ir migracijos valdymą, tinkamą išorės sienų valdymą ir šalins vidaus saugumui kylančias grėsmes. Pabėgėlių krizė ir daugybė teroristinių išpuolių per pastaruosius metus parodė, kad būtina skubiai pagerinti dalijimąsi svarbia informacija. Šiuos klausimus svarbu išspręsti siekiant išlaikyti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos migracijos ir prieglobsčio sistema, Sąjungos saugumo priemonėmis ir Sąjungos gebėjimu valdyti išorės sienas.

Be to, pranešėjai sutinka su Komisija, kad galimybes, kurias suteikia sąveikumas kaip priemonė saugumui ir išorės sienų apsaugai didinti, reikia vertinti atsižvelgiant į prievolę užtikrinti, kad, vadovaujantis proporcingumo principu, poveikis pagrindinėms teisėms, kuris gali būti susijęs su naująja sąveikumo sistema, neviršytų to, kas tikrai būtina, kad būtų iš tikrųjų pasiekti bendrojo intereso tikslai. Ši pusiausvyra išsamiai aptarta pasiūlytuose pakeitimuose. Be to, pranešėjai mano, kad sąveikumo komponentai suteikia galimybę padidinti pagrindinių teisių apsaugą, pvz., užtikrinant tinkamą bona fide asmenų identifikavimą ir kovą su tapatybės klastojimu.

Sąveikumo sukūrimas pagerina išorės sienų valdymą, nes nustatoma greita, paprasta ir veiksminga prieiga prie ES informacinių sistemų. Todėl turime būti atidūs ir nepadidinti užduočių, kurių prašome įvykdyti sienos apsaugos pareigūnų, skaičiaus. Šiuo tikslu pranešėjai pateikė keletą pasiūlymų: pirma, sienos apsaugos pareigūnams nereikėtų nustatyti griežto įpareigojimo atliekant antros linijos patikrinimus nustatyti geltonas žymas. Šį sprendimą savo nuožiūra turėtų priimti pats sienos apsaugos pareigūnas, nes jis yra mokomas, kaip nustatyti suklastotą tapatybę. Antra, Europos paieškos portale (EPP) atsakymai sienos apsaugos pareigūnui turėtų būti pateikiami iš karto, kai jie pateikiami pagrindinėse sistemose. Nereikėtų laukti, kol portale bus surinkti visi atsakymai iš pagrindinių sistemų, ir tik tuomet juos pateikti sienos apsaugos pareigūnui. Trečia, daugiau dėmesio reikėtų skirti tinkamam sienos apsaugos pareigūnų mokymui dirbti su rankinio patikrinimo sistema, kuri bus sukurta šiuo pasiūlymu.

Pranešėjai įtraukė atskirą straipsnį, kuriame atkreipiamas dėmesys į poreikį, kad visi sąveikumo komponentai sudarytų sąlygas suteikti greitą, sklandžią, veiksmingą ir kontroliuojamą prieigą naudojant geriausias turimas technologijas, siekiant užtikrinti, kad laikas, per kurį pateikiamas atsakymas į užklausą, derėtų su operatyviniais poreikiais. Dauguma sienos apsaugos, policijos, imigracijos pareigūnų ir konsulinių darbuotojų kasdienių operacijų priklausys nuo teisingo šių sąveikumo komponentų funkcionavimo. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą komponentų funkcionavimą, tačiau pranešėjai mano, kad lygiai taip pat svarbu sukurti sistemos atsarginę kopiją, visų pirma skirtą bendrai tapatybės duomenų saugyklai (bendrą TDS) ir EPP. Tinkamas visų komponentų ir pagrindinių sistemų funkcionavimas priklausys nuo šių dviejų komponentų, todėl reikėtų numatyti atsarginės kopijos struktūrą.

Pranešėjai norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sąveikumo komponentai nepakeis pagrindinių sistemų, taisyklių ir procedūrų. Sąveikumo komponentai turėtų supaprastinti prieigą, tačiau prieigos teisės šiame pasiūlyme nebus pakeistos. Siekiant paaiškinti šį aspektą, pateikta keletas pasiūlymų. Vieninteliai su prieigos teisėmis susiję pakeitimai yra padaryti prieigos teisėsaugos tikslais srityje, kurioje kelių etapų procedūra pakeičiama principu „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ pagrįstu mechanizmu. Tai padeda ne tik optimizuoti prieigą prie pagrindinių sistemų, bet ir užtikrinti, kad paieška būtų atliekama tik tose duomenų bazėse, kuriose yra svarbios informacijos. Pranešėjai pakeitė pasiūlyme nustatytą procedūrą, siekdamas užtikrinti, kad paiešką sistemose pagal procedūrą „yra atitiktis“ arba „nėra atitikties“ galėtų atlikti tik tie teisėsaugos pareigūnai, kuriems yra suteikta visapusiška prieiga prie duomenų sistemų.

Be to, pagal pasiūlymą valstybių narių policijos institucijoms leidžiama, jei joms tokie įgaliojimai suteikti pagal nacionalinę teisę, naudoti bendrą TDS asmens tapatybės nustatymui per tapatybės patikrą. Pasak pranešėjų, tapatybės nustatymo procedūroje turėtų atsispindėti standartinė valstybių narių praktika. Todėl buvo padaryti pakeitimai siekiant asmens tapatybę nustatyti pirmiausia naudojant tapatybės arba kelionės dokumentus ir pagal nacionalinės teisės taisykles ir procedūras, ir tik po to leisti pateikti užklausą bendroje TDS, naudojant asmens biometrinius duomenis. Siekiant nustatyti asmens tapatybę, užklausa bendrai TDS gali būti pateikiama tik kai asmuo fiziškai dalyvauja.

Siekiant stiprinti Europos Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento gebėjimą stebėti ir vertinti šio pasiūlymo veikimą, buvo padaryti papildomi šio straipsnio pakeitimai. Visų pirma atsižvelgiant į bendros TDS naudojimą tapatybės nustatymo tikslais, teisėsaugos tikslais ir Interpolo duomenų bazės naudojimo per EPP tikslais.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (20.6.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Nuomonės referentas: Bernd Kölmel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina du Komisijos pasiūlymus dėl reglamento dėl ES informacinių sistemų sąveikumo sistemos sukūrimo, kurie priimti 2017 m. gruodžio 12 d. Abiem pasiūlymais siekiama įveikti struktūrinius dabartinės ES informacijos valdymo struktūros trūkumus, užtikrinant informacinių sistemų sąveiką, t. y. galimybę keistis duomenimis ir dalytis informacija. Nuomonės referentas visiškai pritaria pasiūlymų tikslui – užtikrinti greitą prieigą prie informacijos, be kita ko, teisėsaugos institucijų prieigą, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes ir kovoti su tapatybės klastojimu, sudaryti geresnes sąlygas tikrinti trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir palengvinti sunkių nusikaltimų ir terorizmo prevenciją, jų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už juos.

Šioje nuomonėje aptariamas pasiūlymas dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos, kuriuo siekiama reglamentuoti prieigą prie Šengeno informacinės sistemos, dabar veikiančios pagal Tarybos sprendimą 2007/533/TVR, taip pat prie EURODAC ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN).

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymui sukurti šiuos keturis sąveikumo komponentus: Europos paieškos portalą, kuriame būtų galima tuo pat metu atlikti paiešką visose susijusiose ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo sistemose, bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą, bendrą tapatybės duomenų saugyklą ir daugybinių tapatybių detektorių. Be to, jis pritaria pasiūlymui sukurti centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą, iš kurios būtų galima gauti anoniminių statistinių duomenų politiniais, veiklos ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais.

Bendras devynerių metų (2019–2027 m.) biudžetas, kurio reikia norint finansuoti abu pasiūlymus, yra 461 mln. EUR, jį sudaro:

–  261,3 mln. EUR agentūrai „eu-LISA“ – sąveikumo komponentų kūrimui ir priežiūrai (iš jų 23 mln. EUR 2019–2020 m.);

–  136,3 mln. EUR valstybėms narėms – jų nacionalinių sistemų keitimo išlaidoms padengti (nuo 2021 m.);

–  48,9 mln. EUR Europolui – informacinėms sistemoms atnaujinti (iš jų 9,1 mln. EUR 2019–2020 m.);

–  4,8 mln. EUR agentūrai FRONTEX – daugybinių tapatybių detektoriaus sukūrimo etapu (nuo 2021 m.);

–  2 mln. EUR agentūrai CEPOL – sistemų darbuotojų mokymams rengti (100 000 EUR 2020 m.);

–  7,7 mln. EUR Migracijos ir vidaus reikalų GD – riboto darbuotojų skaičiaus padidinimo kūrimo etapu išlaidos ir kitos su tuo susijusios išlaidos (iš jų 2 mln. EUR 2019–2020 m.) turi būti dengiamos pagal 5 išlaidų kategoriją.

Visos pagal 3 išlaidų kategoriją prisiimamos 2019–2020 metų išlaidos – 32,1 mln. EUR – turi būti dengiamos pagal dabartinį VSF sienų reglamentą, jei dar yra pakankamai asignavimų. Siūlomas biudžetas po 2020 m. pateikiamas kaip pavyzdys ir poveikio deryboms dėl kitos DFP, dėl kurios Komisija priėmė savo pasiūlymą 2018 m. gegužės 2 d., neturi. Nuomonės referentas su pasitenkinimu pažymi, kad nėra jokio dubliavimosi su biudžeto prašymais pagal kitus šios srities teisėkūros pasiūlymus, t. y. pagal pasiūlymus dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN), dėl SIS II, AIS, ETIAS peržiūros, EURODAC naujos redakcijos ir „eu-LISA“ steigimo reglamento peržiūros.

Nuomonės referentas pažymi, kad valstybių narių patirsimos vienkartinės diegimo sąnaudos turėtų sudaryti 85,5 mln. EUR ir kad Komisija siūlo kompensuoti visas valstybių narių patiriamas integravimo išlaidas, kad galėtų stebėti šių reglamentų įgyvendinimo pažangą.

Nuomonės referentas mano, kad numatomos ES biudžeto išlaidos yra pagrįstos ir proporcingos, ir pabrėžia, jog tikimasi, kad geresnis sąveikumas ES lygmeniu padės sutaupyti maždaug 77,5 mln. EUR per metus, daugiausia lėšų sutaupytų valstybių narių IT departamentai ir sienų valdymo, migracijos ir teisėsaugos administracijos. Vis dėlto nuomonės referentas primygtinai ragina Komisiją, „eu-LISA“, FRONTEX, Europolą, CEPOL ir valstybes nares užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą visais kūrimo ir veiklos etapais. Agentūra „eu-LISA“ raginama dėti visas pastangas, kad nebūtų per didelių išlaidų ir vėlavimo nustatant ir įgyvendinant tinkamiausią techninį sprendimą ir kad būtų užtikrintas optimalus projektų darbuotojų skaičius, skiriant darbuotojams naujas užduotis po to, kai užbaigiami ankstesni projektai.

Įplaukų klausimu nuomonės referentas prašo Komisijos kuo greičiau pateikti išsamią informaciją apie įnašus, kuriuos tikimasi gauti iš Šengeno asocijuotųjų šalių ir kurie turi būti laikomi įvairiomis asignuotomis įplaukomis į „eu-LISA“ biudžeto eilutę (18 02 07).

Be to, nuomonės referentas sugriežtina kai kurias nuostatas dėl ataskaitų teikimo ir vertinimo, siekdamas sudaryti sąlygas biudžeto valdymo institucijai atidžiai stebėti naujų sąveikumo komponentų kūrimą ir veikimą ankstyvuoju etapu, kad galėtų ateityje priimti su biudžetu susijusius sprendimus, visų pirma pagal DFP po 2020 m.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Išlaidos, patirtos dėl centrinės ES atsarginės sistemos kiekvienai 1 dalyje nurodytai sistemai sukūrimo ir veikimo, prireikus apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išlaidos, patirtos dėl esamų nacionalinių infrastruktūrų integravimo ir jų prijungimo prie vienodų nacionalinių sąsajų, taip pat dėl vienodų nacionalinių sąsajų prieglobos, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Išlaidos, patirtos dėl esamų nacionalinių infrastruktūrų integravimo ir jų prijungimo prie vienodų nacionalinių sąsajų, taip pat dėl vienodų nacionalinių sąsajų prieglobos ir būsimų pokyčių, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Europos Parlamentas ir Taryba tvirtina metinius asignavimus laikydamiesi daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų ir pagal metinę biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui: prašom nurodyti faktinę datą] ir vėliau kas šešis mėnesius sąveikumo komponentų kūrimo etapu „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pažangos, padarytos kuriant sąveikumo komponentus. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti tikslai, visų pirma su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui: prašom nurodyti faktinę datą] ir vėliau kas šešis mėnesius sąveikumo komponentų kūrimo etapu „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pažangos, padarytos kuriant sąveikumo komponentus. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto išlaidomis ir pažanga, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir riziką, galinčias turėti poveikio bendroms sistemos išlaidoms, kurios pagal 60 straipsnį bus dengiamos Sąjungos iš bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kūrimo procesui vėluojant, „eu-LISA“ kuo greičiau informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus ketveriems metams nuo visų sąveikumo komponentų veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai sąveikumo komponentų techninio veikimo, įskaitant jų saugumą, ataskaitą.

4.  Praėjus dvejiems metams nuo visų sąveikumo komponentų veikimo pradžios ir vėliau kas dvejus metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai sąveikumo komponentų techninio veikimo, įskaitant jų saugumą ir išlaidas, ataskaitą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, praėjus vieniems metams nuo „eu-LISA“ kiekvieną kartą pateiktos ataskaitos, Komisija parengia bendrą komponentų vertinimą, įskaitant:

Be to, praėjus šešiems mėnesiams nuo „eu-LISA“ kiekvieną kartą pateiktos ataskaitos, Komisija parengia bendrą komponentų vertinimą, įskaitant:

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą;

b)  tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio pagrindinėms teisėms, taip pat su tuo susijusių sąnaudų vertinimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  visų pasekmių, įskaitant bet kokį neproporcingą poveikį eismo srautui sienos perėjimo punktuose ir Sąjungos biudžetui poveikį darančias pasekmes, įvertinimą.

e)  visų pasekmių, įskaitant eismo srautui sienos perėjimo punktuose ir Sąjungos biudžetui poveikį darančias pasekmes, įvertinimą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES informacinių sistemų sąveikumas (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija)

Nuorodos

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

28.2.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bernd Kölmel

25.1.2018

Svarstymas komitete

17.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES informacinių sistemų sąveikumas (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija)

Nuorodos

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

22.2.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Priėmimo data

15.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Pateikimo data

19.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika