Procedūra : 2017/0352(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0348/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0348/2018

Debates :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.31

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0389

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1514kWORD 175k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

(COM(2018)0480 – C8‑0293/2018 – 2017/0352(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Nuno Melo

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0794) un grozīto priekšlikumu (COM(2018)0480),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 16. panta 2. punktu, 74. pantu, 78. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 85. panta 1. punktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8-0293/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0348/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs savā 2018. gada 16. aprīļa atzinumā 4/20181a uzsvēra, ka lēmums padarīt liela mēroga IT sistēmas sadarbspējīgas ne vien ilgstoši un pašos pamatos ietekmētu to uzbūvi un darbības veidu, bet arī izmainītu to, kā šajā jomā līdz šim ir skaidroti tiesību principi, un ka tas būtu uzskatāms par neatgriezeniskuma robežšķirtni.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  29. panta datu aizsardzības darba grupa savā 2018. gada 11. aprīļa atzinumā1a atkārtoti norāda, ka virzība uz sistēmu sadarbspēju liek uzdot būtiskus jautājumus par datu apstrādes mērķi, nepieciešamību un proporcionalitāti, kā arī rada bažas saistībā ar mērķa ierobežojuma, datu minimizēšanas, datu saglabāšanas un datu pārziņa skaidras identificēšanas principu.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, palīdzētu novērst un apkarot neatbilstīgu migrāciju un sekmētu augsta drošības līmeņa nodrošināšanu Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, tostarp nodrošinātu sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu un saglabāšanu dalībvalstu teritorijās, būtu jāizveido sadarbspēja starp ES informācijas sistēmām, proti, ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai šīs ES informācijas sistēmas un to dati papildinātu viens otru. Lai to panāktu, kā sadarbspējas komponenti būtu jāizveido Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS), kopējs identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku identitāšu detektors (MID).

(9)  Lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, sekmētu likumīgu robežšķērsošanu, palīdzētu novērst un apkarot neatbilstīgu migrāciju un sekmētu augsta drošības līmeņa nodrošināšanu Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, tostarp nodrošinātu sabiedriskās drošību un sabiedrisko kārtību un drošību uzturētu dalībvalstu teritorijās, lai uzlabotu kopējās vīzu politikas īstenošanu un lai palīdzētu starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanā, lai palīdzētu novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus, lai saglabātu sabiedrības uzticēšanos Savienības migrācijas un patvēruma sistēmai, Savienības drošības pasākumiem un Savienības spējām pārvaldīt ārējo robežu, būtu jāizveido sadarbspēja starp Savienības informācijas sistēmām, proti, ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai šīs Savienības informācijas sistēmas un to dati, cik vien tas ir iespējams, papildinātu viens otru, vienlaikus ievērojot privātpersonas pamattiesības, jo īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību. Lai to panāktu, kā sadarbspējas komponenti būtu jāizveido Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS), kopējs identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku identitāšu detektors (MID).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  ES informācijas sistēmu sadarbspējai būtu jāļauj iepriekš minētajām sistēmām papildināt vienai otru, lai atvieglinātu personu pareizu identifikāciju, palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, uzlabotu un saskaņotu attiecīgo ES informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā, atvieglinātu dalībvalstīm esošo un turpmāko ES informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu, pastiprinātu un vienkāršotu attiecīgajām ES informācijas sistēmām piemērojamos datu drošības un datu aizsardzības pasākumus, racionalizētu tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus.

(10)  Savienības informācijas sistēmu sadarbspējai būtu jāļauj iepriekš minētajām sistēmām papildināt vienai otru, lai atvieglinātu personu pareizu identifikāciju, iesniegtu pieteikumus par starptautiskās aizsardzību vai, nodrošinot smagu noziedzīgu noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma nodarījumu, novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, uzlabotu un saskaņotu attiecīgo Savienības informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā, palīdzētu nodrošināt Savienības informācijas sistēmu, Eiropola datu un Interpola datubāžu efektīvu izmantošanu, atvieglinot iestāžu pieeju tām saskaņā ar to piekļuves tiesībām un tiem mērķiem un uzdevumiem, kuri ir izklāstīti juridiskajos instrumentos, kas reglamentē attiecīgās sistēmas, pastiprinātu, vienkāršotu un saskaņotu attiecīgajām Savienības informācijas sistēmām piemērojamos datu drošības un datu aizsardzības pasākumus, jo īpaši nodrošinot, lai visi Savienības datu aizsardzības noteikumi būtu spēkā attiecībā uz visām informācijas sistēmām, un racionalizētu un vienkāršotu izraudzīto iestāžu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN] mērķus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Sadarbspējas komponentiem būtu jāaptver IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēma]. Tiem arī būtu jāaptver Eiropola dati tādā apmērā, kas tajos ļautu veikt vaicājumus vienlaikus ar šīm ES informācijas sistēmām.

(11)  Sadarbspējas komponentiem būtu jāaptver IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēma]. Tiem būtu jāaptver arī Eiropola dati tikai tādā apmērā, kas šajos datos ļautu veikt vaicājumus vienlaikus ar šīm Savienības informācijas sistēmām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Amendment

 

(12a)  Bērniem un neaizsargātām personām pienākas īpaša savu personas datu aizsardzība, jo viņi var pietiekami neapzināties attiecīgos riskus, sekas un aizsardzības pasākumus un savas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi. Izstrādājot sadarbspējas komponentus, īpaša vērība būtu jāpievērš bērnu aizsardzībai un būtu jānodrošina, ka pilnībā tiek ņemtas vērā viņu tiesības un integritāte.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jāizveido Eiropas meklēšanas portāls (ESP), lai tehniski atvieglotu dalībvalstu iestāžu un ES struktūru spēju saskaņā ar savām piekļuves tiesībām ātri, netraucēti, efektīvi, sistemātiski un kontrolēti piekļūt savu uzdevumu veikšanai vajadzīgajām ES informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN sistēmas] un Eiropola datu mērķus. Ļaujot vienlaikus veikt vaicājumus visās attiecīgajās ES informācijas sistēmās, kā arī Eiropola datos un Interpola datubāzēs, ESP būtu jādarbojas kā vienloga sistēmai jeb „ziņojumu starpniekam”, lai meklētu datus dažādās centrālajās sistēmās un netraucēti izgūtu vajadzīgo informāciju, pilnībā ievērojot pamatā esošo sistēmu prasības attiecībā uz piekļuves kontroli un datu aizsardzību.

(13)  Būtu jāizveido ESP, lai tehniski atvieglotu dalībvalstu pilnvaroto iestāžu un Savienības aģentūru spēju kontrolēti piekļūt attiecīgajām Savienības informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, ciktāl tās ir vajadzīgs, lai savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] un Eiropola datu mērķus. Ļaujot vienlaikus veikt vaicājumus visās attiecīgajās Savienības informācijas sistēmās, kā arī Eiropola datos un Interpola datubāzēs, ESP būtu jādarbojas kā vienloga sistēmai jeb „ziņojumu starpniekam”, lai meklētu datus dažādās centrālajās sistēmās un netraucēti izgūtu vajadzīgo informāciju, pilnībā ievērojot pamatā esošo sistēmu prasības attiecībā uz piekļuves kontroli un datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu visu ES informācijas sistēmu ātru un sistemātisku izmantošanu, Eiropas meklēšanas portāls (ESP) būtu jāizmanto, lai veiktu vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā, IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmā]. Tomēr būtu jāsaglabā valsts pieslēgums dažādajām ES informācijas sistēmām, lai nodrošinātu tehnisku rezerves mehānismu. Arī Savienības struktūrām būtu jāizmanto ESP, lai savu uzdevumu izpildes nolūkā veiktu vaicājumus centrālajā SIS saskaņā ar savām piekļuves tiesībām. ESP vajadzētu būt papildu līdzeklim, lai veiktu vaicājumus centrālajā SIS, Eiropola datos un Interpola sistēmās, papildinot esošās specializētās saskarnes.

(16)  Lai nodrošinātu visu attiecīgo Savienības informācijas sistēmu ātru un netraucētu izmantošanu, ESP būtu jāizmanto, lai veiktu vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā, IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN]. Būtu jāizveido centralizēts Savienības rezerves ESP, lai nodrošinātu visas galvenā ESP darbības un tādu pašu izpildes līmeni tā atteices gadījumā. Tomēr būtu jāsaglabā valsts pieslēgums dažādajām attiecīgajām Savienības informācijas sistēmām, lai nodrošinātu tehnisku rezerves mehānismu. Arī Savienības aģentūrām būtu jāizmanto ESP, lai savu uzdevumu izpildes nolūkā veiktu vaicājumus centrālajā SIS saskaņā ar savām piekļuves tiesībām. ESP vajadzētu būt papildu līdzeklim, lai veiktu vaicājumus centrālajā SIS, Eiropola datos un Interpola sistēmās, papildinot esošās specializētās saskarnes.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Biometriskie dati, piemēram, pirkstu nospiedumi un sejas attēli, ir unikāli un tādēļ personas identifikācijai daudz ticamāki nekā burtciparu dati. Kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam (kopējais BMS) vajadzētu būt tehniskam rīkam, kas pastiprina un atvieglo attiecīgo ES informācijas sistēmu un citu sadarbspējas komponentu darbu. Galvenajam kopējā BMS mērķim vajadzētu būt iespējai atvieglot tādas personas identifikāciju, kura var būt reģistrēta dažādās datubāzēs, ko panāk, dažādās sistēmās salīdzinot šīs personas biometriskos datus un izmantojot vienu vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis piecus dažādus katrā no pamatā esošajām sistēmām. Kopējam BMS būtu jāveicina drošība, kā arī jārada finansiāli, ar uzturēšanu saistīti un operatīvi ieguvumi, balstoties uz vienu vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis uz dažādiem komponentiem katrā no pamatā esošajām sistēmām. Visas automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (tostarp tās, kas pašlaik tiek izmantotas Eurodac, VIS un SIS) izmanto biometriskās veidnes, kurās ir dati, kas iegūti faktisko biometrisko paraugu iezīmju izgūšanas rezultātā. Kopējam BMS būtu jāpārgrupē un jāglabā visas šīs biometriskās veidnes vienā vietā, tādējādi atvieglinot salīdzināšanu starp dažādām sistēmām, kurās izmanto biometriskos datus, un ļaujot gūt apjomradītus ietaupījumus ES centrālo sistēmu izstrādē un uzturēšanā.

(17)  Biometriskie dati, kas šīs regulas piemērošanas nolūkā nozīmē tikai pirkstu nospiedumus un sejas attēlus un tādēļ izslēdz plaukstu nospiedumus, ir unikāli un tādēļ no personas identifikācijas viedokļa ir daudz ticamāki nekā burtciparu dati. Taču biometriskie dati ir sensitīvi personas dati. Tādēļ ar šo regulu būtu jānosaka šādu datu apstrādes pamats un drošības pasākumi nolūkā viennozīmīgi identificēt attiecīgās personas. Kopējam BMS vajadzētu būt tehniskam rīkam, kas pastiprina un atvieglo attiecīgo Savienības informācijas sistēmu darbu, efektīvu Eiropola datu un citu sadarbspējas komponentu izmantošanu. Ar KBMS būtu jāaizstāj IIS, VIS, SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN] attiecīgā automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma, un tādēļ tā nedrīkstētu pārklāties nedz ar biometrisko datu glabāšanu, nedz ar biometrisko veidņu glabāšanu. Galvenajam kopējā BMS mērķim vajadzētu būt iespējai atvieglot tādas personas identifikāciju, kura var būt reģistrēta dažādās datubāzēs, ko panāk, dažādās sistēmās salīdzinot šīs personas biometriskos datus un izmantojot vienu vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis piecus dažādus katrā no pamatā esošajām sistēmām. Kopējam BMS būtu jāveicina drošība, kā arī jārada finansiāli, ar uzturēšanu saistīti un operatīvi ieguvumi, balstoties uz vienu vienīgu tehnoloģisko komponentu, nevis uz dažādiem komponentiem katrā no pamatā esošajām sistēmām. Visas automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (tostarp tās, kas pašlaik tiek izmantotas Eurodac, VIS un SIS) izmanto biometriskās veidnes, kurās ir dati, kas iegūti faktisko biometrisko paraugu iezīmju izgūšanas rezultātā. Kopējam BMS būtu jāpārgrupē un jāglabā visas šīs biometriskās veidnes vienā vietā, loģiski klasificējot pēc informācijas sistēmas, no kuras dati ir iegūti, tādējādi atvieglinot salīdzināšanu starp dažādām sistēmām, kurās izmanto biometriskās veidnes, un ļaujot gūt apjomradītus ietaupījumus Savienības centrālo sistēmu izstrādē un uzturēšanā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Kopējā BMS noglabātās biometriskās veidnes, kuras sastāv no datiem, kuri ir iegūti faktisko biometrisko paraugu iezīmju izgūšanas rezultātā, būtu jāiegūst tā, lai minēto procesu padarītu neatgriezenisku. Protams, biometriskās veidnes būtu jāiegūst no biometriskajiem datiem, taču minētos biometriskos datus nevajadzētu varēt iegūt no biometriskajām veidnēm.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Biometriskie dati ir sensitīvi personas dati. Ar šo regulu būtu jānosaka pamats un drošības pasākumi šādu datu apstrādei nolūkā viennozīmīgi identificēt attiecīgās personas.

svītrots

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Sistēmām, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/222654, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/200755 un [ETIAS regulu] par Savienības robežu pārvaldību, sistēmai, kura izveidota ar [Eurodac regulu] par starptautiskās aizsardzības pieprasītāju identifikāciju un neatbilstīgas migrācijas apkarošanu, un sistēmai, kas izveidota ar [regulu par ECRIS-TCN sistēmu], ir jābalstās uz trešo valstu valstspiederīgo, kuru personas dati tiek glabāti šajās sistēmās, precīzu identifikāciju, lai šīs sistēmas būtu efektīvas.

(19)  Sistēmām, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/222654, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/200755 un [ETIAS regulu] par Savienības robežu pārvaldību, sistēmai, kura izveidota ar [Eurodac regulu], par starptautiskās aizsardzības pieprasītāju identifikāciju un neatbilstīgas migrācijas apkarošanu, un sistēmai, kas izveidota ar [regulu par ECRIS-TCN sistēmu], ir jābalstās uz to trešo valstu valstspiederīgo precīzu identifikāciju, kuru personas dati tiek glabāti šajās sistēmās.

_________________

_________________

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (IIS regula) (OV L 327, 9.12.2017., 20.–82. lpp.).

54 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (IIS regula) (OV L 327, 9.12.2017., 20.–82. lpp.).

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Ar kopējo identitātes repozitoriju (CIR) būtu jāizveido kopīga trešo valstu valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmā], identitātes un biometrisko datu krātuve, kas darbotos kā kopīgais šo sistēmu komponents šādu datu glabāšanai un ļautu veikt vaicājumus tajā.

(25)  Ar CIR būtu jāizveido kopīga trešo valstu valstspiederīgo, kuri reģistrēti IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN], identitātes un biometrisko datu krātuve, kas darbotos kā kopīgais šo sistēmu komponents šādu datu glabāšanai un ļautu veikt meklēšanu tajā. Būtu jāizveido centralizēts Savienības rezerves CIR, lai nodrošinātu visas galvenā CIR darbības un tam līdzīgu izpildes līmeni tā atteices gadījumā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Lai nodrošinātu pareizu kādas personas identifikāciju, dalībvalstu iestādēm, kuras atbild par neatbilstīgas migrācijas novēršanu un apkarošanu, un kompetentajām iestādēm Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 7. punkta nozīmē būtu jāatļauj veikt vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā (CIR), izmantojot minētās personas biometriskos datus, kas iegūti identitātes pārbaudes laikā.

(27)  Ja dalībvalsts policijas iestāde nav spējusi identificēt personu, pamatojoties uz CIR veiktu vaicājumu, izmantojot ceļošanas dokumentu vai identitātes datus, kurus ir sniegusi minētā persona, vai ja pastāv šaubas par ceļošanas dokumenta autentiskumu vai par tā turētāja identitāti, vai ja attiecīgā persona nespēj sadarboties vai atsakās sadarboties, kompetentajām iestādēm Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 7. punkta nozīmē, ievērojot noteikumus un procedūras, kas ir paredzētas valsts tiesībās, būtu jāatļauj CIR meklēt minētās personas biometriskos datus, kas ir iegūti identitātes pārbaudes laikā, ja attiecīgā persona šādās pārbaudēs ir vienmēr bijusi klāt fiziski.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Ja personas biometriskie dati nav izmantojami vai ja vaicājums uz šo datu pamata neizdodas, vaicājums būtu jāveic, izmantojot minētās personas identitātes datus apvienojumā ar ceļošanas dokumenta datiem. Gadījumos, kad vaicājuma rezultātā noskaidrojas, ka dati par minēto personu tiek glabāti kopējā identitātes repozitorijā (CIR), dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei, lai aplūkotu minētās personas identitātes datus, kas tiek glabāti CIR, nesniedzot nekādas norādes par to, kurai ES informācijas sistēmai šie dati pieder.

svītrots

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Ar šo regulu būtu arī jāievieš jauna iespēja, saskaņā ar kuru dalībvalsts izraudzītām tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam ir racionalizēta piekļuve datiem, kas ietver ne tikai IIS, VIS, [ETIAS] vai Eurodac sistēmās esošos identitātes datus. Dati, tostarp tādi, kas nav minētajās sistēmās ietvertie identitātes dati, var būt vajadzīgi, lai kādā konkrētā lietā novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem.

(30)  Ar šo regulu būtu arī jāievieš jauna iespēja, saskaņā ar kuru dalībvalsts izraudzītām iestādēm un Eiropolam ir racionalizēta piekļuve datiem, kas ietver ne tikai IIS, VIS, [ETIAS] vai Eurodac sistēmās esošos identitātes datus. Dati, tostarp tādi, kas nav minētajās sistēmās ietvertie identitātes dati, var būt vajadzīgi, lai kādā konkrētā lietā novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai smagus noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana lielā mērā palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt attiecīgos noziedzīgos nodarījumus, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais pieder pie trešo valstu to valstspiederīgo kategorijas, kuru dati tiek glabāti IIS, VIS, ETIAS un Eurodac sistēmā. Šāda racionalizēta piekļuve būtu jānodrošina, ja tiek veikta iepriekšēja meklēšana valsts datubāzēs un veikts vaicājums citu dalībvalstu automātiskajās pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI1a.

 

__________________

 

1a Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/615/IT par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajos juridiskajos instrumentos, arī turpmāk būtu jāreglamentē pilnīga piekļuve ES informācijas sistēmās esošajiem datiem, kuri vajadzīgi teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai un kuri pārsniedz attiecīgos, kopējā identitātes repozitorijā (CIR) ietvertos identitātes datus, kas iegūti, identitātes pārbaudes laikā izmantojot minētās personas biometriskos datus. Izraudzītās tiesībaizsardzības iestādes un Eiropols iepriekš nezina, kurā ES informācijas sistēmā ir to personu dati, attiecībā uz kurām tiem jāveic vaicājums. Tas rada aizkavēšanos un neefektivitāti savu uzdevumu veikšanā. Tāpēc izraudzītās iestādes pilnvarotajam galalietotājam būtu jāatļauj redzēt, kurā ES informācijas sistēmā ir reģistrēti dati, kas atbilst veiktajam vaicājumam. Tādējādi pēc tam, kad ir veikta trāpījuma esamības sistēmā automatizētā verifikācija, attiecīgā sistēma tiktu apzīmēta ar karodziņu (tā dēvētā trāpījumu karodziņu funkcija).

(31)  Noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajos juridiskajos instrumentos, arī turpmāk būtu jāreglamentē pilnīga piekļuve Savienības informācijas sistēmās esošajiem datiem, kuri vajadzīgi teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un izmeklēšanai un kuri pārsniedz attiecīgos CIR identitātes datus, kas iegūti, identitātes pārbaudes laikā izmantojot minētās personas biometriskos datus. Izraudzītās iestādes un Eiropols iepriekš nezina, kurā Savienība informācijas sistēmā ir to personu dati, attiecībā uz kurām tiem jāveic vaicājums. Tas rada aizkavēšanos un neefektivitāti savu uzdevumu veikšanā. Tāpēc izraudzītās iestādes pilnvarotajam galalietotājam būtu jāatļauj redzēt, kurā Savienības informācijas sistēmā ir reģistrēti dati, kas atbilst veiktajam vaicājumam. Tādējādi pēc tam, kad ir veikta trāpījuma esamības sistēmā automatizētā verifikācija un veiktas nepieciešamās pārbaudes valsts datubāzēs, un veikts vaicājums citas dalībvalsts automatizētajā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/IT, attiecīgā sistēma tiktu apzīmēta ar karodziņu (tā dēvētā trāpījumu karodziņu funkcija).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai dalībvalsts izraudzītā iestāde un Eiropols varētu veikt vaicājumu kopējā identitātes repozitorijā (CIR) ar nolūku iegūt trāpījumu karodziņa veida atbildi, kurā norādīts, ka dati ir reģistrēti IIS, VIS, [ETIAS] vai Eurodac sistēmās, ir nepieciešama automatizēta personas datu apstrāde. Trāpījumu karodziņš neatklātu attiecīgās personas personas datus, bet gan sniegtu norādi, ka daži no šīs personas datiem tiek glabāti vienā no sistēmām. Pilnvarotajam galalietotājam nebūtu jāpieņem nekādi nelabvēlīgi lēmumi attiecībā uz konkrēto personu, pamatojoties vienīgi uz trāpījumu karodziņa vienkāršu parādīšanos. Tādēļ piekļuve, kura piešķirta trāpījumu karodziņa galalietotājam, nozīmētu ļoti ierobežotu iejaukšanos attiecīgās personas tiesībās uz personas datu aizsardzību, vienlaikus būtu jāļauj izraudzītajai iestādei un Eiropolam efektīvāk izskatīt galalietotāja pieteikumu par piekļuvi personas datiem tieši sistēmā, kas tika atzīmēta kā sistēma, kurā atrodas attiecīgie dati.

(33)  Lai dalībvalsts izraudzītā iestāde un Eiropols varētu veikt vaicājumu CIR ar nolūku iegūt trāpījumu karodziņa veida atbildi, kurā norādīts, ka dati ir reģistrēti IIS, VIS, [ETIAS] vai Eurodac sistēmās, ir nepieciešama automatizēta personas datu apstrāde. Trāpījumu karodziņam būtu jāatklāj tikai konkrētās personas dati, kas nebūtu norāde, ka daži no šīs personas datiem ir noglabāti vienā no sistēmām, ar nosacījumu, ka iestādei, kas veic meklēšanu, ir pieeja attiecīgajai sistēmai. Pilnvarotajam galalietotājam nebūtu jāpieņem nekādi nelabvēlīgi lēmumi attiecībā uz konkrēto personu, pamatojoties vienīgi uz trāpījumu apzīmēšanu ar karodziņiem, un attiecīgajām iestādēm trāpījumu karodziņš būtu jāizmanto tikai, lai pieņemtu lēmumu par to, kurā datubāzē veikt vaicājumu. Tādēļ piekļuve, kura piešķirta trāpījumu karodziņa galalietotājam, nozīmētu ļoti ierobežotu iejaukšanos konkrētās personas tiesībās uz personas datu aizsardzību, taču vienlaikus būtu jāļauj izraudzītajai iestādei un Eiropolam efektīvāk izskatīt galalietotāja pieteikumu par piekļuvi personas datiem tieši sistēmā, kas tika atzīmēta kā sistēma, kurā atrodas attiecīgie dati.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Divpakāpju pieeja datu aplūkošanai ir īpaši vērtīga lietās, kurās persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai iespējamais cietušais, nav zināms. Tādos gadījumos kopējam identitātes repozitorijam (CIR) būtu jānodrošina iespēja ar vienu vienīgu meklējumu identificēt informācijas sistēmu, kurā šī persona ir zināma. Nosakot pienākumu izmantot šādās lietās šo jauno pieeju attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi, piekļuve IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac sistēmās glabātajiem datiem būtu jānodrošina, neparedzot prasību veikt iepriekšēju meklēšanu valsts datubāzēs un uzsākt iepriekšēju meklēšanu pārējo dalībvalstu automatizētajā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI. Iepriekšējas meklēšanas princips būtiski ierobežo dalībvalsts iestāžu iespēju pamatotos tiesībaizsardzības nolūkos aplūkot sistēmās ietvertos datus un tādējādi varētu nozīmēt to, ka tiek palaistas garām iespējas iegūt vajadzīgo informāciju. Prasības veikt iepriekšēju meklēšanu valsts datubāzēs un uzsākt iepriekšēju meklēšanu pārējo dalībvalstu automatizētajā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI būtu jāizbeidz piemērot vienīgi tad, kad būs ieviests alternatīvais divpakāpju pieejas aizsardzības līdzeklis attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi ar CIR starpniecību.

(34)  Divpakāpju pieeja datu aplūkošanai ir īpaši vērtīga lietās, kurās persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai iespējamais cietušais, nav zināms. Šajās lietās ar CIR palīdzību attiecīgajai izraudzītajai iestādei būtu jāvar identificēt informācijas sistēmu, kas atpazīst attiecīgo personu vienā meklējumā pēc tam, kad valsts datubāzēs ir veiktas nepieciešamās pārbaudes un ir veikts vaicājums pārējo dalībvalstu automatizētajā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI gadījumos, kad ir pamatots iemesls novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  ES informācijas sistēmu mērķu sasniegšanas iespēju mazina tas, ka iestādes, kas izmanto šīs sistēmas, pašlaik nespēj veikt pietiekami ticamas to trešo valstu valstspiederīgo identitāšu verifikācijas, kuru dati tiek glabāti dažādās sistēmās. Minēto nespēju nosaka apstāklis, ka konkrētajā atsevišķajā sistēmā glabāto identitātes datu kopums var būt maldinošs, nepareizs vai nepilnīgs un ka pašlaik nav iespējas atklāt šādus maldinošus, nepareizus vai nepilnīgus identitātes datus, veicot salīdzināšanu ar citā sistēmā glabātiem datiem. Lai šo situāciju labotu, Savienības līmenī ir vajadzīgs tehnisks instruments, kas šajos nolūkos ļautu precīzi identificēt trešo valstu valstspiederīgos.

(36)  Lai labāk sasniegtu ES informācijas sistēmu mērķus, iestādēm, kas izmanto šīs sistēmas, būtu jāvar veikt pietiekami ticamas to trešo valstu valstspiederīgo identitāšu verifikācijas, kuru dati tiek glabāti dažādās sistēmās. Konkrētajā atsevišķajā sistēmā glabāto identitātes datu kopums var būt nepareizs, nepilnīgs vai maldinošs un pašlaik nav iespējas atklāt šādus nepareizus, nepilnīgus vai maldinošus identitātes datus, veicot salīdzināšanu ar citā sistēmā glabātiem datiem. Lai šo situāciju labotu, Savienības līmenī ir vajadzīgs tehnisks instruments, kas šajos nolūkos ļautu precīzi identificēt trešo valstu valstspiederīgos.

Pamatojums

Statistikas dati par ES informācijas sistēmās esošiem maldinošiem identitātes datiem paši par sevi ir nepilnīgi. Taču, kā ir izklāstīts ES Pamattiesību aģentūras atzinumā par sadarbspēju, problēmas saistībā ar nepareiziem un nepilnīgiem datiem ir labi zināmas (49. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Ar vairāku identitāšu detektoru (MID) būtu jāizveido un jāglabā saiknes starp datiem dažādās ES informācijas sistēmās, lai atklātu vairākas identitātes nolūkā sasniegt divējādu mērķi, proti, atvieglot bona fide ceļotāju identitātes pārbaudes un apkarot identitātes viltošanu. MID būtu jāietver tikai saiknes starp personām, kuras atrodamas vairāk nekā vienā ES informācijas sistēmā; šīm saiknēm stingri jāaprobežojas ar datiem, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai attiecīgā persona dažādās sistēmās likumīgi vai nelikumīgi ir reģistrēta ar dažādām biogrāfiskām identitātēm vai precizētu, ka divas personas ar līdzīgiem biogrāfijas datiem var nebūt viena un tā pati persona. Datu apstrāde, ko veic ar Eiropas meklēšanas portāla (ESP) un kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojuma (kopējais BMS) palīdzību, lai personu datnes sasaistītu atsevišķu sistēmu starpā, būtu jāsamazina līdz absolūtam minimumam, un tāpēc tā aprobežojas ar vairāku identitāšu atklāšanu tajā brīdī, kad viena no kopējā identitātes repozitorijā un SIS iekļautajām informācijas sistēmām tiek papildināta ar jauniem datiem. MID būtu jāparedz drošības pasākumi pret iespējamu diskrimināciju vai nelabvēlīgiem lēmumiem attiecībā uz personām ar vairākām likumīgām identitātēm.

(37)  Ar MID būtu jāizveido un jāglabā saiknes starp datiem dažādās Savienības informācijas sistēmās, lai atklātu vairākas identitātes nolūkā sasniegt divējādu mērķi, proti, atvieglot bona fide ceļotāju identitātes pārbaudes un apkarot identitātes viltošanu. Šādu saikņu izveide ir automatizēta lēmumu pieņemšana saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680, un tādēļ ir jānodrošina pārredzamība iepretim iesaistītajām personām un jāīsteno vajadzīgie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Savienības datu aizsardzības noteikumiem. MID būtu jāietver tikai saiknes starp personām, kuras atrodamas vairāk nekā vienā Savienības informācijas sistēmā; šīm saiknēm stingri jāaprobežojas ar datiem, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai attiecīgā persona dažādās sistēmās likumīgi vai nelikumīgi ir reģistrēta ar dažādām biogrāfiskām identitātēm vai precizētu, ka divas personas ar līdzīgiem biogrāfijas datiem var nebūt viena un tā pati persona. Datu apstrāde, ko veic ar ESP un kopējā BMS palīdzību, lai personu datnes sasaistītu atsevišķu sistēmu starpā un ar Eiropola datubāzi, būtu jāsamazina līdz absolūtam minimumam, un tāpēc tā aprobežojas ar vairāku identitāšu atklāšanu tajā brīdī, kad viena no kopējā identitātes repozitorijā un SIS iekļautajām Savienības informācijas sistēmām tiek papildināta ar jauniem datiem. MID būtu jāparedz drošības pasākumi pret iespējamu diskrimināciju vai nelabvēlīgiem lēmumiem attiecībā uz personām ar vairākām likumīgām identitātēm.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Dalībvalsts iestāžu un ES struktūru, kurām ir piekļuve vismaz vienai kopējā identitātes repozitorijā (CIR) iekļautajai ES informācijas sistēmai vai SIS, piekļuvei vairāku identitāšu detektoram (MID) būtu jāaprobežojas ar tā dēvētajām sarkanajām saiknēm, ja saistītajos datos ir vieni un tie paši biometriskie dati, taču identitātes dati ir atšķirīgi, un iestāde, kas atbild par atšķirīgo identitāšu verifikāciju, secināja, ka šie saistītie dati nelikumīgi attiecas uz vienu un to pašu personu, vai ja saistītajos datos ir līdzīgi identitātes dati un iestāde, kura atbild par atšķirīgo identitāšu verifikāciju, secināja, ka šie saistītie dati nelikumīgi attiecas uz vienu un to pašu personu. Ja saistītie identitātes dati nav līdzīgi, būtu jāizveido dzeltena saikne un jāveic manuāla verifikācija, lai šo saikni apstiprinātu vai atbilstoši mainītu tās krāsu.

(41)  Dalībvalsts iestāžu un Savienības struktūru, kurām ir piekļuve vismaz vienai CIR iekļautajai Savienības informācijas sistēmai vai SIS, piekļuvei MID būtu jāaprobežojas ar tā dēvētajām sarkanajām saiknēm, ja saistītajos datos ir vieni un tie paši biometriskie dati, taču identitātes dati ir atšķirīgi, un iestāde, kas atbild par atšķirīgo identitāšu verifikāciju, secināja, ka šie saistītie dati nepamatoti attiecas uz vienu un to pašu personu, vai ja saistītajos datos ir līdzīgi identitātes dati un iestāde, kura atbild par atšķirīgo identitāšu verifikāciju, secināja, ka šie saistītie dati nepamatoti attiecas uz vienu un to pašu personu. Ja saistītie identitātes dati nav līdzīgi, būtu jāizveido dzeltena saikne un jāveic manuāla verifikācija, lai šo saikni apstiprinātu vai atbilstoši mainītu tās krāsu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(43a)  eu-LISA būtu jāizveido un jāpārvalda visi sadarbspējas komponenti tādā veidā, lai nodrošinātu ātru, netraucētu, efektīvu un kontrolētu piekļuvi un šādu komponentu pilnīgu pieejamību ar reakcijas laiku atbilstoši dalībvalstu iestāžu operatīvajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  eu-LISA būtu jāievieš automatizēti datu kvalitātes kontroles mehānismi un kopēji datu kvalitātes indikatori. eu-LISA būtu jāatbild par to, lai attīstītu centrālu spēju datu kvalitātes pārraudzībai un sagatavotu regulārus datu analīzes ziņojumus nolūkā uzlabot kontroli pār to, kā dalībvalstis īsteno un piemēro ES informācijas sistēmas. Kopējiem kvalitātes indikatoriem būtu jāietver minimālie kvalitātes standarti attiecībā uz datu glabāšanu ES informācijas sistēmās vai sadarbspējas komponentos. Šādu datu kvalitātes standartu mērķim vajadzētu būt tādam, lai ES informācijas sistēmas un sadarbspējas komponenti varētu automātiski identificēt acīmredzami kļūdainus vai nekonsekventus ievadītos datus, kā rezultātā izcelsmes dalībvalsts var verificēt šos datus un veikt visas vajadzīgās korektīvās darbības.

(44)  eu-LISA būtu jāievieš automatizēti datu kvalitātes kontroles mehānismi un kopēji datu kvalitātes indikatori. eu-LISA būtu jāsūta automatizēti un tūlītēji brīdinājumi iestādei, kas ievada datus, ja netiek izpildīti minimālie datu kvalitātes standarti. eu-LISA būtu jāatbild par datu kvalitātes pārraudzības centrālu spēju attīstīšanu un regulārus datu analīzes ziņojumu sagatavošanu nolūkā uzlabot kontroli pār to, kā dalībvalstis īsteno un piemēro Savienības informācijas sistēmas. Kopējiem kvalitātes indikatoriem būtu jāietver minimālie kvalitātes standarti attiecībā uz datu glabāšanu Savienības informācijas sistēmās vai sadarbspējas komponentos. Šādu datu kvalitātes standartu mērķim vajadzētu būt tādam, lai Savienības informācijas sistēmas un sadarbspējas komponenti varētu automātiski identificēt acīmredzami kļūdainus vai nekonsekventus ievadītos datus, kā rezultātā izcelsmes dalībvalsts var verificēt šos datus un veikt visas vajadzīgās korektīvās darbības.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Ar vienoto ziņojuma formātu (UMF) būtu jāizveido standarts strukturētai, pārrobežu informācijas apmaiņai starp informācijas sistēmām, iestādēm un/vai organizācijām tieslietu un iekšlietu jomā. Ar UMF būtu jānosaka kopēja terminoloģija un loģiskās struktūras attiecībā uz kopīgi apmainītu informāciju, lai atvieglotu sadarbspēju, ļaujot saskaņotā un semantiski līdzvērtīgā veidā izveidot un lasīt apmainītās informācijas saturu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Būtu jāizveido centrāls ziņošanas un statistikas repozitorijs (CRRS), lai politikas, operatīvos un datu kvalitātes nolūkos iegūtu vairākas sistēmas aptverošus statistikas datus un analītiskus ziņojumus. eu-LISA savos tehniskajos centros būtu jāizveido, jāīsteno un jāmitina CRRS, kurā ietverti anonīmi statistikas dati no iepriekš minētajām sistēmām, kopējā identitātes repozitorija, vairāku identitāšu detektora un kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojuma (kopējā BMS). Ar CRRS ietvertajiem datiem nebūtu jāļauj identificēt atsevišķas personas. eu-LISA būtu jāpadara dati anonīmi un jāreģistrē šādi anonīmi dati centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā. Procesam, kura gaitā datus parada anonīmus, vajadzētu būt automatizētam, un eu-LISA darbiniekiem nebūtu jāpiešķir tieša piekļuve ES informācijas sistēmās vai sadarbspējas komponentos glabātiem personas datiem.

(47)  Būtu jāizveido centrāls ziņošanas un statistikas repozitorijs (CRRS), lai politikas, operatīvos un datu kvalitātes nolūkos iegūtu vairākas sistēmas aptverošus statistikas datus un analītiskus ziņojumus atbilstīgi pamatā esošo sistēmu mērķiem un saskaņā ar to attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem. eu-LISA savos tehniskajos centros būtu jāizveido, jāīsteno un jāmitina CRRS, kurā ir ietverti anonīmi statistikas dati no iepriekš minētajām sistēmām: CIR, MID un kopējā BMS. Ar CRRS ietvertajiem datiem nebūtu jāļauj identificēt atsevišķas personas. eu-LISA būtu dati nekavējoties jāpadara anonīmi un jāreģistrē tikai šādi anonimizēti dati, kas atrodas CRRS. Procesam, kura gaitā datus padara anonīmus, vajadzētu būt automatizētam, un eu-LISA darbiniekiem nebūtu jāpiešķir tieša piekļuve Savienības informācijas sistēmās vai sadarbspējas komponentos glabātiem personas datiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Personas datu apstrādei, ko valstu iestādes veic saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Regula (ES) 2016/679, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās iestādes vai centrālie piekļuves punkti neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, kad būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680.

(48)  Personas datu apstrādei, ko valstu iestādes veic saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Regula (ES) 2016/679, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās iestādes vai centrālie piekļuves punkti neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, un šādā gadījumā būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga valstu uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar [Regulu (ES) 2016/679], savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot personas datu apstrādi, ko veic ar sadarbspējas komponentu palīdzību, būtu savstarpēji jāsadarbojas.

(51)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga valstu uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 vai Direktīvu (ES) 2016/680, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbības saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot personas datu apstrādi, būtu savstarpēji jāsadarbojas. 

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  „(...) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas … sniedzis atzinumu”

(52)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2018. gada 16. aprīlī sniedza atzinumu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53)  Attiecībā uz konfidencialitāti, ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri ir nodarbināti un strādā saistībā ar SIS, būtu jāpiemēro attiecīgie Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

(53)  Attiecībā uz konfidencialitāti, ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri ir nodarbināti un strādā saistībā ar datiem, kuriem piekļūst, izmantojot kādu no sadarbspējas komponentiem, būtu jāpiemēro attiecīgie Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Lai ļautu kompetentajām iestādēm un ES struktūrām pielāgoties jaunajām prasībām par Eiropas meklēšanas portāla (ESP) izmantošanu, ir jāparedz pārejas periods. Līdzīgi, lai nodrošinātu vairāku identitāšu detektora (MID) saskaņotu un optimālu darbību, būtu jānosaka pārejas pasākumi attiecībā uz tā darbības sākumu.

(56)  Lai ļautu kompetentajām iestādēm un Savienības struktūrām pielāgoties jaunajām prasībām par Eiropas meklēšanas portāla (ESP) izmantošanu, ir jāparedz pārejas periods, kam cita starpā būtu jāietver galalietotājiem paredzētas apmācību programmas, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek izmantots jauno instrumentu potenciāls. Līdzīgi — lai nodrošinātu MID saskaņotu un optimālu darbību, būtu jānosaka pārejas pasākumi attiecībā uz tā darbības sākumu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57)  Sadarbspējas komponentu izstrādei vajadzīgās izmaksas, kas prognozētas saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu, ir mazākas par atlikušo summu budžetā, kurš ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201458 piešķirts viedrobežām. Tādējādi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 5. punkta b) apakšpunktu ar šo regulu būtu jāpārdala summa, kas patlaban piešķirta tādu IT sistēmu izstrādei, kuras sniedz atbalstu migrācijas plūsmu pārvaldībai pāri ārējām robežām.

(57)  Atlikusī summa budžetā, kurš ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201458, ir piešķirts tādu IT sistēmu izstrādei, kuras sniedz atbalstu migrācijas plūsmu pārvaldībai pāri ārējām robežām, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 5. punkta b) apakšpunktu būtu jāpārdala par labu šīs regulas īstenošanai.

 

Turklāt eu-LISA būtu jācenšas, cik vien iespējams, samazinātu izmaksas un noteikt un īstenot izmaksu ziņā efektīvākos tehniskos risinājumus.

_________________

_________________

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

Pamatojums

Plānotās izmaksas bieži vien neatbilst faktiskajām izmaksām. Pagaidām pavisam noteikti var teikt, ka atlikusī summa, kas ir pieejama saskaņā ar Regulu 515/2014, būtu jāpārdala par labu šīs regulas īstenošanai.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(57a)  Būtu lietderīgi, ja sadarbspējas komponentu izstrādes posma laikā Komisija novērtētu vajadzību turpmāk saskaņot valsts sistēmas un dalībvalstu infrastruktūru pie ārējām robežām un izteiktu rekomendācijas. Minētajās rekomendācijās būtu jāietver arī ietekmes novērtējums, kā arī novērtējums par to īstenošanas radītajām izmaksām Savienības budžetā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(58)  Lai papildinātu konkrētus, šajā regulā sīki izklāstītus tehniskus aspektus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz Eiropas meklēšanas portāla (ESP) lietotāju profiliem un ESP atbilžu saturu un formātu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu59. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalsts ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(58)  Lai papildinātu konkrētus, šajā regulā sīki izklāstītus tehniskus aspektus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. It īpaši Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras attiecībā uz Eiropas meklēšanas portāla (ESP) lietotāju profiliem, ESP atbilžu saturu un formātu, procedūrām, ar kurām nosaka gadījumus, kad identitātes datus var uzskatīt par identiskiem vai līdzīgiem, kā arī attiecībā uz noteikumiem par CRRS darbību, tostarp īpašiem personas datu apstrādes aizsardzības pasākumiem un drošības noteikumiem, ko piemēro CRRS. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu59. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalsts ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=LV.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=LV.

 

Pamatojums

Elementi, kas papildina identitātes datu apstrādes procedūras un CRRS, ir šīs regulas atsevišķu nebūtisku elementu papildinājums, un to reglamentēšanai būtu jāpieņem deleģētais akts.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(59)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas ieviešanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par: automatizētiem datu kvalitātes kontroles mehānismiem, procedūrām un rādītājiem; UMF standarta izstrādi; procedūrām, ar kurām nosaka identitāšu līdzības gadījumus; centrālā ziņošanas un statistikas repozitorija darbību un sadarbības procedūru drošības incidentu gadījumā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201160.

(59)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas ieviešanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par: automatizētiem datu kvalitātes kontroles mehānismiem, procedūrām un rādītājiem; UMF standarta izstrādi un sadarbības procedūru drošības incidentu gadījumā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201160.

_________________

_________________

60 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

60 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Pamatojums

Šis grozījums ir iesniegts, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(68a)  Tā kā sadarbspējas komponenti ir saistīti ar sensitīvu personas datu ievērojama daudzuma apstrādi, ir svarīgi, lai personas, kuru dati tiek apstrādāti, izmantojot minētos komponentus, var efektīvi īstenot savas datu subjektu tiesības, kas ir noteiktas Regulā (ES) 2016/679, Direktīvā (ES) 2016/680 un Regulā (EK) Nr. 45/2001. Šajā sakarā jāteic, ka tāpat kā dalībvalstu iestādēm ir izveidots vienots portāls meklējumu veikšanai Savienības informācijas sistēmās, datu subjektiem būtu jānodrošina vienots tīmekļa pakalpojums, kas viņiem dotu iespēju īstenot savas tiesības piekļūt datiem un veikt to labošanu un dzēšanu un noteikt savu personas datu apstrādes ierobežojumus. eu-LISA būtu jāizveido šāds tīmekļa pakalpojums un tas jāmitina savā tehniskajā vietnē. Tā kā eu-LISA nav atbildīga par personas datu ievadīšanu vai identitātes verifikāciju, jebkurš datu subjekta pieprasījums, izmantojot tīmekļa pakalpojumu, būtu jānosūta vai nu dalībvalstij, kas ir atbildīga par dažādu identitāšu manuālu verifikāciju, vai dalībvalstij, kas ir atbildīga par datu ievadīšanu pamatā esošajā informācijas sistēmā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

68.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(68b)  Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. panta 2. punktā ir noteikts, ka katram tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību traucējumam ir jābūt likumīgi pamatotam, kā arī nepieciešamam un samērīgam, izņemot gadījumus, kad šāds traucējums ir paredzēti tiesību aktos un ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts vai sabiedrisko drošību vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības.

Pamatojums

Tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ir paredzētas gan ES tiesību aktos (VDAR), gan arī galvenajos ES instrumentos cilvēktiesību jomā. Tā kā šie tiesību akti attiecas gan uz personas datiem, gan arī personu privātumu, ir svarīgi, lai tiesību akta apsvērumos tiktu sniegtas atsauces uz abiem šiem instrumentiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

68.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(68c)  Viens no datu aizsardzības pamatprincipiem ir datu minimizēšana, kā ir uzsvērts Regulas (ES) 2016/679 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saskaņā ar kuru personas datu apstrādei ir jābūt adekvātai, atbilstīgai un ir jāaprobežojas tikai ar to, kas ir nepieciešams mērķiem, kuru dēļ īsteno šo datu apstrādi.

 

 

 

 

Pamatojums

Tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ir paredzētas gan ES tiesību aktos (VDAR), gan arī galvenajos ES instrumentos cilvēktiesību jomā. Tā kā šie tiesību akti attiecas gan uz personas datiem, gan arī personu privātumu, ir svarīgi, lai tiesību akta apsvērumos tiktu sniegtas atsauces uz abiem šiem instrumentiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

68.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(68d)  Regulas (ES( 2016/679 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka personas dati ir jāvāc konkrētā, precīzā un leģitīmā nolūkā un to turpmāku apstrādi neveic ar minēto nolūku nesavietojamā veidā. Turklāt turpmākai apstrādei arhivēšanas nolūkā sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkā, vai statistikas nolūkā ir jāatbilst mērķa ierobežojuma principam.

 

 

 

 

Pamatojums

Tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ir paredzētas gan ES tiesību aktos (VDAR), gan arī galvenajos ES instrumentos cilvēktiesību jomā. Tā kā šie tiesību akti attiecas gan uz personas datiem, gan arī personu privātumu, ir svarīgi, lai tiesību akta apsvērumos tiktu sniegtas atsauces uz abiem šiem instrumentiem.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kopā ar [Regulu 2018/xx par sadarbspēju robežu un vīzu jomā] ar šo regulu tiek izveidots satvars sadarbspējas nodrošināšanai starp ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)], lai minētās sistēmas un dati papildinātu viens otru.

1.  Kopā ar [Regulu 2018/xx par sadarbspēju policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā] ar šo regulu tiek izveidots satvars sadarbspējas nodrošināšanai starp ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS), [Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)], Eurodac, Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un [Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN)].

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šajā regulā arī paredzēti noteikumi par datu kvalitātes prasībām, vienotu ziņojuma formātu (UMF) un centrālu ziņošanas un statistikas repozitoriju (CRRS) un noteikti dalībvalstu un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) pienākumi attiecībā uz sadarbspējas komponentu uzbūvi un darbību.

3.  Šajā regulā ir arī paredzēti noteikumi par datu kvalitātes prasībām, vienotu ziņojuma formātu (UMF) un centrālu ziņošanas un statistikas repozitoriju (CRRS) un ir noteikti dalībvalstu un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) pienākumi attiecībā uz sadarbspējas komponentu uzbūvi, attīstīšanu un darbību.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ar šo regulu arī pielāgo procedūras un nosacījumus, ko piemēro dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) piekļuvei ieceļošanas/izceļošanas sistēmai (IIS), vīzu informācijas sistēmai (VIS), [Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmai (ETIAS)] un Eurodac, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kuri ir to kompetencē.

4.  Ar šo regulu arī pielāgo procedūras un nosacījumus, ko piemēro dalībvalstu izraudzīto iestāžu un Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) piekļuvei IIS, VIS, ETIAS un Eurodac, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Šī regula satur arī trešo valstu valstspiederīgo identitāšu verifikācijas un trešo valstu valstspiederīgo identificēšanas regulējumu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbspējas mērķi

Mērķi

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzlabot ārējo robežu pārvaldību;

(a)  uzlabot robežpārbaužu efektivitāti un lietderību pie ārējām robežām;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sekmēt neatbilstīgas migrācijas novēršanu un apkarošanu

(b)  sekmēt neatbilstīgas migrācijas novēršanu un risināšanu;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  palīdzēt novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  palīdzēt identificēt nezināmas personas, kuras sevi identificēt nespēj, vai neidentificētas cilvēku mirstīgās atliekas dabas katastrofu, nelaimes gadījumu vai teroristu uzbrukumu gadījumā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sadarbspējas nodrošināšanas mērķus sasniedz:

2.  Minētos mērķus sasniedz:

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nodrošinot personu pareizu identifikāciju;

(a)  atvieglinot to trešo valstu valstspiederīgo pareizu identifikāciju, kas ir reģistrēti Savienības informācijas sistēmās;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  palīdzot apkarot identitātes viltošanu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  uzlabojot un saskaņojot attiecīgo ES informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā;

(c)  uzlabojot datu kvalitāti un saskaņojot prasības par Savienības informācijas sistēmās noglabāto datu kvalitāti, vienlaikus ievērojot datu apstrādes prasības, kas ir noteiktas atsevišķo sistēmu juridiskajos pamatos, kā arī datu aizsardzības standartus un principus;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  uzlabojot tiesu iestāžu sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  atvieglinot esošo un nākotnē ieviešamo ES informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu dalībvalstīs;

(d)  atvieglinot esošo un Savienības informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu no dalībvalstu puses;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pastiprinot, vienkāršojot un padarot saskaņotākus datu drošības un datu aizsardzības nosacījumus, kuri reglamentē attiecīgās ES informācijas sistēmas;

(e)  pastiprinot un padarot saskaņotākus datu drošības un datu aizsardzības nosacījumus, kuri reglamentē attiecīgās Savienības informācijas sistēmas, neskarot īpašo aizsardzību un aizsardzības pasākumus, kas ir paredzēti konkrētām datu kategorijām;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  racionalizējot nosacījumus par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac sistēmām;

(f)  racionalizējot un vienkāršojot nosacījumus, kādos izraudzītās iestādes piekļūst IIS, VIS, ETIAS un Eurodac, vienlaikus nodrošinot nepieciešamus un samērīgus tiesībaizsardzības iestāžu piekļuves nosacījumus;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šo regulu piemēro personām, attiecībā uz kurām personas datus var apstrādāt 1. punktā minētajās ES informācijas sistēmās un 2. punktā minētajos Eiropola datos.

3.  Šo regulu piemēro personām, attiecībā uz kurām personas datus var apstrādāt 1. punktā minētajās Savienības informācijas sistēmās un 2. punktā minētajos Eiropola datos, tikai tādā nolūkā, kas ir definēts minēto informācijas sistēmu juridiskajā pamatā.

Pamatojums

Attiecībā uz darbības jomu ir svarīgi vēlreiz norādīt, ka personas datu apstrāde, izmantojot sadarbspēju, būtu jāveic tikai, lai sasniegtu pamatā esošo sistēmu mērķus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  „robežu iestāde” ir robežsardze, kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir uzdots veikt robežpārbaudes;

(3)  „robežu iestāde” ir robežsardze, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir norīkota veikt robežpārbaudes, kā ir definēts Regulas (ES) 2016/399 2. panta 11. punktā;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  „ES informācijas sistēmas” ir lielapjoma IT sistēmas, ko pārvalda eu-LISA;

(18)  „Savienības informācijas sistēmas” ir IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN], kuru darbību pārvalda eu-LISA;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  „Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols ir saņēmis Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā nolūkā;

(19)  „Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols ir apstrādājis Regulas (ES) 2016/794 18. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajos nolūkos;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  „atbilstība” ir atbilsme, kas noteikta, salīdzinot divus vai vairākus to personas datu konstatējumus, kuri ir reģistrēti vai tiek reģistrēti kādā informācijas sistēmā vai datubāzē;

(21)  „atbilstība” ir atbilsme, kas ir noteikta, automātiskas salīdzināšanas ceļā konstatējot tādu personas datu pilnīgu sakritību vai līdzību, kuri ir reģistrēti vai tiek reģistrēti kādā informācijas sistēmā vai datubāzē;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  „trāpījums” ir vienas vai vairāku atbilstību apstiprinājums;

svītrots

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  „izraudzītās iestādes” ir dalībvalstu izraudzītās iestādes, kas minētas Regulas (ES) 2017/2226 29. panta 1. punktā, Padomes Lēmuma 2008/633/TI 3. panta 1. punktā, [ETIAS regulas 43. pantā] un [Eurodac regulas 6. pantā];

(24)  „izraudzītās iestādes” ir dalībvalstu izraudzītās iestādes, kas ir definētas Regulas (ES) 2017/2226 3. panta 26. punktā, Padomes Lēmuma 2008/633/TI 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā, [ETIAS regulas 3. panta 21. pantā] un kas ir minētas [Eurodac regulas 6. pantā];

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  „teroristu nodarījums” ir valsts tiesību aktos minēts nodarījums, kas atbilst vai ir līdzvērtīgs vienam no nodarījumiem, kuri minēti Direktīvā (ES) 2017/541;

(25)  „teroristu nodarījums” ir valsts tiesību aktos minēts nodarījums, kas atbilst vienam no nodarījumiem, kuri ir minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. līdz 14. pantā, vai kas attiecībā uz dalībvalstīm, kam minētā direktīva nav saistoša, ir līdzvērtīgs vienam no šādiem nodarījumiem;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 31. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  „SIS” ir Šengenas Informācijas sistēma, kas minēta [regulā par SIS robežpārbaužu jomā, regulā par SIS tiesībaizsardzības jomā un regulā par SIS atgriešanas jomā];

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 33. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  „ESP” ir Eiropas meklēšanas portāls, kas minēts 6. pantā;

svītrots

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  „kopējais BMS” ir kopējais biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums, kas minēts 15. pantā;

svītrots

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  „CIR” ir kopējais identitātes repozitorijs, kas minēts 17. pantā;

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 36. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  „MID” ir vairāku identitāšu detektors, kas minēts 25. pantā;

svītrots

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  „CRRS” ir centrālais ziņošanas un statistikas repozitorijs, kas minēts 39. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Diskriminācijas aizliegums

Diskriminācijas aizliegums un pamattiesības

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datu apstrāde, ko veic šīs regulas vajadzībām, nerada jebkāda veida diskrimināciju pret personām, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase vai etniskā izcelsme, reliģija vai pārliecība, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

Personas datu apstrāde, ko veic šīs regulas vajadzībām, nerada jebkāda veida diskrimināciju pret personām, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju. Pilnībā ņem vērā cilvēka cieņu un integritāti, un pamattiesības, tostarp tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām ar invaliditāti un personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Kā primāro apsvērumu ņem vērā bērna intereses.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija veic ex post novērtējumu ar mērķi izvērtēt sadarbspējas ietekmi uz diskriminācijas aizliegumu.

Pamatojums

Patlaban nav iespējams pārliecināties par to, vai diskriminācijas aizlieguma princips tiks pilnībā īstenots, it īpaši, ja runa ir par vairāku identitāšu detektoru. Piemēram, joprojām nav skaidrs, vai priekšlikums var negatīvi ietekmēt sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem, jo pastāv lielāka iespējamība, ka sievietes maina uzvārdu.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiek izveidots Eiropas meklēšanas portāls (ESP), lai nodrošinātu, ka dalībvalstu iestādēm un ES struktūrām ir ātra, netraucēta, efektīva, sistemātiska un kontrolēta piekļuve ES informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, kas tām vajadzīgas savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN sistēmas] un Eiropola datu mērķus.

1.  Tiek izveidots Eiropas meklēšanas portāls (ESP), lai atvieglotu dalībvalstu iestāžu un Savienības aģentūru kontrolētu piekļuvi Savienības informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, lai veiktu savus uzdevumus un saskaņā ar savām piekļuves tiesībām un IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] mērķiem un nolūkiem, kā arī atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679, vienlaikus pilnībā ievērojot nepieciešamības un samērīguma principus.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  drošs komunikāciju kanāls starp ESP, dalībvalstīm un ES struktūrām, kurām ir tiesības izmantot ESP saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

(b)  drošs komunikāciju kanāls starp ESP, dalībvalstīm un Savienības aģentūrām, kurām ir tiesības izmantot ESP;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  centralizēts Savienības rezerves ESP, kas spēj nodrošināt visas galvenā ESP darbības un tam līdzīgu izpildes līmeni tā atteices gadījumā.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA izstrādā ESP un nodrošina tā tehnisko pārvaldību.

3.  eu-LISA izstrādā ESP un nodrošina tā tehnisko pārvaldību. Taču tai nav piekļuves personas datiem, ko apstrādā ESP.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ESP izmantošana ir atļauta dalībvalstu iestādēm un ES struktūrām, kurām ir piekļuve IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmai], CIR un vairāku identitāšu detektoram, kā arī Eiropola datiem un Interpola datubāzēm saskaņā ar šādu piekļuvi reglamentējošiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

1.  ESP izmantošana ir atļauta dalībvalstu iestādēm un Savienības aģentūrām, kurām ir piekļuve IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN] saskaņā ar juridiskajiem instrumentiem, kas reglamentē šīs Savienības informācijas sistēmas, CIR un vairāku identitāšu detektoram saskaņā ar šo regulu, kā arī Eiropola datiem saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794 un Interpola datubāzēm saskaņā ar šādu piekļuvi reglamentējošiem Savienības vai valsts tiesību aktiem.

 

Šādas dalībvalstu iestādes un Savienības aģentūras var izmantot ESP un tā sniegtos datus tikai tiem mērķiem un nolūkiem, kas ir paredzēti juridiskajos instrumentos, kuri reglamentē šīs Savienības informācijas sistēmas, un šajā regulā.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētās iestādes izmanto ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas Savienības un valsts tiesību aktos, Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmas] centrālajās sistēmās meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus. Tās arī izmanto ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas šajā regulā, 20., 21. un 22. pantā minētajos nolūkos veiktu vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā (CIR).

2.  Šā panta 1. punktā minētās iestādes izmanto ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas juridiskajos instrumentos, ar kuriem reglamentē Savienības informācijas sistēmas, un valsts tiesību aktos, Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmas] centrālajās sistēmās meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus. Tās arī izmanto ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas šajā regulā, 20., 21. un 22. pantā minētajos nolūkos veiktu vaicājumus kopējā identitātes repozitorijā (CIR).

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ES struktūras izmanto ESP, lai centrālajā SIS meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus.

4.  Ja to paredz Savienības tiesību akti, 1. punktā minētās Savienības aģentūras izmanto ESP, lai centrālajā SIS meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1. punktā minētās iestādes var izmantot ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas Savienības un valsts tiesību aktos, Eiropola datos meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus.

5.  Ja to paredz Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, šā panta 1. punktā minētās iestādes var izmantot ESP, lai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, kas paredzētas Savienības un valsts tiesību aktos, Eiropola datos meklētu ar personām vai viņu ceļošanas dokumentiem saistītus datus.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  vaicājuma mērķi;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ES informācijas sistēmas, Eiropola datus un Interpola datubāzes, kurās aplūko datus un kurās var aplūkot datus, un kuras sniedz atbildi lietotājam, un

(b)  Savienības informācijas sistēmas, Eiropola datus, Interpola datubāzes un to sistēmu datus, kurās var veikt meklēšanu un kuras sniedz atbildi lietotājam; lietotājs, kas pieprasa datus, pamatojoties uz 22. pantu, saņem paziņojumu „trāpījums/netrāpījums” tikai tad, ja lietotājam ir atļauts pieprasīt centrālajam piekļuves punktam tādas atsevišķas Savienības informācijas sistēmas datus, kurā meklēšana ir vainagojusies ar trāpījumu saskaņā ar juridisko instrumentu, kas reglamentē šo sistēmu;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija saskaņā ar 63. pantu pieņem deleģētos aktus, lai precizētu tehniskos parametrus 1. punktā minētajiem to ESP lietotāju profiliem, kuri ir minēti 7. panta 1. punktā un izmanto ESP atbilstīgi viņu piekļuves tiesībām.

2.  Komisija saskaņā ar 63. pantu pieņem deleģētos aktus, lai precizētu tehniskos parametrus 1. punktā minētajiem to ESP lietotāju profiliem, kuri ir minēti 7. panta 1. punktā un izmanto ESP atbilstīgi viņu piekļuves tiesībām, kas ir noteiktas tiesību instrumentos, kuri reglamentē Savienības informācijas sistēmas, un attiecīgā gadījumā — valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 1. punktā minētie profili tiek regulāri pārskatīti — vismaz reizi gadā — un vajadzības gadījumā atjaunināti.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  ESP lietotāji veic vaicājumu, ievadot datus ESP saskaņā ar savu lietotāju profilu un piekļuves tiesībām. Ja vaicājums ir veikts, ESP, izmantojot ESP lietotāja ievadītos datus, vienlaikus veic vaicājumu IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN sistēmā] un kopējā identitātes repozitorijā (CIR), kā arī Eiropola datos un Interpola datubāzēs.

1.  ESP lietotāji veic vaicājumu, ievadot datus ESP saskaņā ar savu ESP lietotāju profilu, kas ir izveidots saskaņā ar 8. pantu, un piekļuves tiesībām. Ja vaicājums ir veikts, ESP, izmantojot ESP lietotāja ievadītos datus, vienlaikus veic vaicājumu IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] un CIR, kā arī Eiropola datos un Interpola datubāzēs.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN sistēma], CIR un vairāku identitāšu detektors, kā arī Eiropola dati un Interpola datubāzes sniedz tajos iekļautos datus, kas iegūti pēc vaicājuma veikšanas ESP.

4.  IIS, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR un vairāku identitāšu detektors, kā arī Eiropola dati un Interpola datubāzes sniedz tajos iekļautos datus, kas iegūti pēc vaicājuma veikšanas ESP. ESP sniedz lietotājam atbildes, tiklīdz ir pieejami dati no vienas no sistēmām. Atbildes ESP lietotājam ir unikālas un ietver visus datus, kuriem lietotājs ir tiesīgs piekļūt saskaņā ar tiesību instrumentiem, kas reglamentē Savienības informācijas sistēmas, un valsts tiesību aktiem. Neskarot 20. pantu, ESP sniegtajā atbildē tiek norādīts, kurai Savienības informācijas sistēmai vai datubāzei dati pieder. ESP nesniedz informāciju par datiem informācijas sistēmās, kuriem lietotājs nav tiesīgs piekļūt saskaņā ar Savienības tiesībām.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja vaicājums tiek veikts Interpola datubāzēs, ESP uzbūve nodrošina, ka dati, ko ESP lietotājs izmanto vaicājuma veikšanai, netiek izpausti Interpola datu īpašniekiem.

5.  Ja vaicājums tiek veikts Interpola datubāzēs, ESP uzbūve nodrošina, ka nekāda informācija netiek atklāta Interpola brīdinājuma īpašniekam. ESP uzbūve nodrošina arī to, ka Interpola datubāzē TDAWN vaicājumi tiek veikti nevis regulāri, bet gan saskaņā ar piemērojamajām Savienības un valsts tiesībām.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atbilde ESP lietotājam ir unikāla un ietver visus datus, kuriem lietotājs ir tiesīgs piekļūt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Vajadzības gadījumā ESP sniegtajā atbildē ir norādīts, kurai informācijas sistēmai vai datubāzei dati pieder.

svītrots

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot [Eurodac regulas 39. pantu], [regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 12. un 18. pantu], [ECRIS-TCN regulas 29. pantu] un Regulas (ES) 2016/794 40. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām ESP ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

Neskarot [Eurodac regulas 39. pantu], [regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 12. un 18. pantu], [ECRIS-TCN regulas 29. pantu] un Regulas (ES) 2016/794 40. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām ESP ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  dalībvalsts iestāde un atsevišķais ESP lietotājs, tostarp izmantotais ESP profils, kas minēts 8. pantā;

(a)  dalībvalsts iestāde vai Savienības aģentūra, kas veic vaicājumu;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ES informācijas sistēmas un Eiropola dati, kuros veikts vaicājums;

(c)  Savienības informācijas sistēmas un Eiropola un Interpola datubāzes, kurās ir veikts vaicājums;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ESP profils;

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstu un Savienības aģentūras glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Reģistrus var izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu vaicājuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš vienu gadu pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

2.  Reģistrus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu vaicājuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, pašuzraudzībai, kā arī pienācīgas darbības un datu integritātes un drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Šim nolūkam piekļuvi šiem reģistriem pēc vajadzības piešķir datu pārziņiem, kas ir noteikti saskaņā ar 40. pantu, valstu uzraudzības iestādēm, kuras ir minētas Regulas (ES) 2016/679 51. pantā un Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš divus gadus pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

11. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja tehniski nav iespējams izmantot ESP tā atteices dēļ, eu-LISA pārslēdzas uz rezerves ESP.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ESP nedarbošanās dēļ tehniski nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai vairākās ES informācijas sistēmās, kas minētas 9. panta 1. punktā, vai kopējā identitātes repozitorijā (CIR), eu-LISA informē ESP lietotājus.

1.  Ja ESP nedarbošanās vai to Savienības informācijas sistēmu atteices dēļ, kurās tiek veikti vaicājumi, tehniski joprojām nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai vairākās Savienības informācijas sistēmās vai CIR, eu-LISA nekavējoties informē ESP lietotājus.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tehniski nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai vairākās ES informācijas sistēmās, kas minētas 9. panta 1. punktā, vai kopējā identitātes repozitorijā (CIR), jo kādā dalībvalstī nedarbojas valsts infrastruktūra, minētās dalībvalsts kompetentā iestāde informē eu-LISA un Komisiju.

2.  Ja tehniski nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai vairākās Savienības informācijas sistēmās vai kopējā identitātes repozitorijā (CIR), jo kādā dalībvalstī nedarbojas valsts infrastruktūra, minētās dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē visus tās lietotājus un informē eu-LISA un Komisiju.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Abos gadījumos – un līdz tehniskās kļūmes novēršanai – nepiemēro 7. panta 2. un 4. punktā minēto pienākumu, un dalībvalstis var tieši piekļūt informācijas sistēmām, kas minētas 9. panta 1. punktā, vai CIR, izmantojot savas attiecīgās valsts mēroga vienotās saskarnes vai valsts komunikācijas infrastruktūru.

3.  Abos šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos un līdz tehniskās kļūmes novēršanai nepiemēro 7. panta 2. un 4. punktā minēto pienākumu, un dalībvalstis tieši piekļūst Savienības informācijas sistēmām vai CIR gadījumos, kad tām tas ir jādara saskaņā ar Savienības vai valsts tiesībām, izmantojot savas attiecīgās valsts mēroga vienotās saskarnes vai valsts komunikācijas infrastruktūru.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja tehniski nav iespējams izmantot ESP, lai veiktu vaicājumu vienā vai vairākās Savienības informācijas sistēmās vai CIR, jo nedarbojas kādas Savienības aģentūras infrastruktūra, minētā aģentūra informē eu-LISA un Komisiju.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiek izveidots kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS), ar ko glabā biometriskās veidnes un kas ļauj veikt biometrisko datu vaicājumus vairākās ES informācijas sistēmās, lai atbalstītu CIR un vairāku identitāšu detektora darbību un palīdzētu sasniegt IIS, VIS, Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus.

1.  Tiek izveidots kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS), ar ko glabā biometriskās veidnes un kas ļauj veikt biometrisko datu vaicājumus biometriskos datus saturošus Savienības informācijas sistēmās, lai atbalstītu CIR un vairāku identitāšu detektora darbību un palīdzētu sasniegt IIS, VIS, Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN] mērķus. Saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes principu DNS datus vai plaukstu nospiedumu datus ar kopējā BMS palīdzību neglabā.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  centrāla infrastruktūra, tostarp meklētājprogramma un 13pantā minēto datu glabāšana;

(a)  centrāla infrastruktūra, kas aizstāj IIS, VIS, SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN] attiecīgās automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas tajā mērā, kādā tajā var veikt 4panta 12. punktā definēto biometrisko datu meklēšanu;

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  droša komunikāciju infrastruktūra starp kopējo BMS, centrālo SIS un CIR.

(b)  droša komunikāciju infrastruktūra starp kopējo BMS, centrālo SIS, CIR un Savienības informācijas sistēmām.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA izstrādā kopējo BMS un nodrošina tā tehnisko pārvaldību.

3.  eu-LISA izstrādā kopējo BMS un nodrošina tā tehnisko pārvaldību. Taču tai nav piekļuves nekādiem personas datiem, ko apstrādā, izmantojot kopējo BMS.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumā glabātie dati

Biometrisko veidņu glabāšana ar kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojuma palīdzību

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kopējā BMS tiek glabātas biometriskās veidnes, ko tas iegūst no šādiem biometriskajiem datiem:

1.  Kopējā BMS tiek glabātas biometriskās veidnes, kas tiek loģiski klasificētas saskaņā ar informācijas sistēmu, no kuras dati ir iegūti, un kuras tas iegūst no šādiem biometriskajiem datiem:

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dati, kas minēti regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 20. panta 3. punkta w) un x) apakšpunktā;

(d)  dati, kas minēti regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 20. panta 3. punkta w) un y) apakšpunktā;

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  [dati, kas minēti Eurodac regulas 13. panta a) punktā;]

(f)  [dati, kas minēti Eurodac regulas 12. panta a) un b) punktā, 13. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 14. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā;]

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šā panta 1. punktā minēto datu glabāšana atbilst 37. panta 2. punktā minētajiem kvalitātes standartiem.

4.  Šā panta 1. punktā minēto datu glabāšana atbilst 37. pantā minētajiem kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos biometriskos datus glabā kopējā identitātes repozitorijā (CIR) vai SIS.

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos biometriskos datus glabā CIR saskaņā ar 18. un 19. pantu vai SIS, un pēc tam tos automātiski dzēš.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos biometriskos datus glabā kopējā identitātes repozitorijā (CIR) vai SIS.

Datus, kas minēti 13. pantā, glabā kopējā BMS tik ilgi, cik ilgi atbilstošos biometriskos datus glabā CIR saskaņā ar 19. pantu, SIS vai kā Eiropola datus.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot [Eurodac regulas 39. pantu], [regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 12. un 18. pantu] un [ECRIS-TCN regulas 29. pantu], eu-LISA glabā reģistrus par visām kopējā BMS ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

1.  Neskarot [Eurodac regulas 39. pantu], [regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā 12. un 18. pantu] un [ECRIS-TCN regulas 29. pantu], eu-LISA glabā reģistrus par visām kopējā BMS ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri satur šādu informāciju:

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  dalībvalsts iestāde vai Savienības aģentūra, kas veic vaicājumu;

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  vaicājuma rezultāti un rezultātu datums un laiks;

(f)  vaicājuma rezultāti, rezultātu datums un laiks un Savienības informācijas sistēma, no kuras dati tika saņemti;

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  konkrētais vaicājuma mērķis un vajadzības gadījumā lietas norāde saskaņā ar 14. pantu;

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstu un Savienības aģentūras glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Reģistrus var izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu vaicājuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš vienu gadu pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Reģistrus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, dzēš, kolīdz dati ir dzēsti.

2.  Reģistrus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzības un ietekmes uz pamattiesībām uzraudzības nolūkā, tostarp, lai pārbaudītu vaicājuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanas nolūkā saskaņā ar 42. pantu. Šajā sakarībā piekļuvi šiem reģistriem pēc vajadzības piešķir datu pārziņiem, kas ir noteikti saskaņā ar 40. pantu, valstu uzraudzības iestādēm, kuras ir minētas Regulas (ES) 2016/679 51. pantā un Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš divus gadus pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Reģistrus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, dzēš, kolīdz dzēsti ir dati.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiek ieviests kopējs identitātes repozitorijs (CIR), ar kuru izveido personas datni par katru personu, kas reģistrēta IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac vai [ECRIS-TCN sistēmā], un kurā ir ietverti 18. pantā minētie dati, lai atvieglotu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmā] reģistrēto personu pareizu identifikāciju un palīdzētu to veikt, sekmētu vairāku identitāšu detektora darbību un gadījumos, kad tas vajadzīgs, lai novērstu, izmeklētu un atklātu smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem, – atvieglotu un racionalizētu tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi tādām informācijas sistēmām ES līmenī, kuras nav tiesībaizsardzības iestāžu informācijas sistēmas.

1.  Tiek ieviests kopējs identitātes repozitorijs (CIR), ar kuru izveido personas datni par katru personu, kas ir reģistrēta IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac vai [ECRIS-TCN], un kurā ir ietverti 18. pantā minētie dati, lai atvieglotu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac un [ECRIS-TCN] reģistrēto personu pareizu identifikāciju un palīdzētu to veikt, sekmētu vairāku identitāšu detektora darbību un gadījumos, kad tas vajadzīgs, lai novērstu, izmeklētu un atklātu smagus noziegumus vai sauktu pie atbildības par tiem, atvieglotu un racionalizētu izraudzīto iestāžu piekļuvi tādām informācijas sistēmām Savienības līmenī, kuras nav tiesībaizsardzības iestāžu informācijas sistēmas, vienlaikus pilnībā ievērojot nepieciešamības un proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  drošs komunikāciju kanāls starp CIR, dalībvalstīm un ES struktūrām, kurām ir tiesības izmantot Eiropas meklēšanas portālu (ESP) saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

(b)  drošs komunikāciju kanāls starp CIR, dalībvalstīm un Savienības aģentūrām, kurām ir tiesības izmantot CIR saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  centralizēts Savienības rezerves CIR, kas spēj nodrošināt visas galvenā CIR darbības un tam līdzīgu izpildes līmeni tā atteices gadījumā. CIR un rezerves CIR var darboties vienlaicīgi. CIR un rezerves CIR izvieto eu-LISA tehniskajās vietnēs.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja tehniski nav iespējams veikt vaicājumu CIR, lai identificētu personu saskaņā ar 20. pantu, noteiktu vairākas identitātes saskaņā ar 21. pantu vai īstenotu tiesību aizsardzības mērķus saskaņā ar 22. pantu, jo CIR nedarbojas, eu-LISA nekavējoties informē CIR lietotājus.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  – (nepiemēro);

svītrots

 

(Horizontāls grozījums, ko piemēro visā tekstā.)

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  [dati, kas minēti ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 2. punktā, un šādi dati, kuri minēti ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā: uzvārds; vārds(-i); dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta un valsts; valstspiederība vai valstspiederības; dzimums un attiecīgā gadījumā – iepriekšējais(-ie) vārds(-i), pseidonīms(i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i).]

(e)  [dati, kas minēti ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 2. punktā, un šādi dati, kuri minēti ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā: uzvārds; vārds(-i); dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta un valsts; valstspiederība vai valstspiederības; dzimums un attiecīgā gadījumā – iepriekšējais(-ie) vārds(-i), pseidonīms(i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), kā arī informācija par ceļošanas dokumentiem.]

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz katru datu kopu, kas minēta 1. punktā, CIR ietver atsauci uz informācijas sistēmām, kurām dati pieder.

2.  Attiecībā uz katru datu kopu, kas minēta 1. punktā, CIR ietver atsauci uz informācijas sistēmām, kurām dati pieder. Amatpersona, kas piekļūst CIR, redz tikai šajā repozitārijā noglabātās personas datnes datus, kas ir iegūti no tām informācijas sistēmām, kurām minētā amatpersona drīkst piekļūt.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Eurodac vai [ECRIS-TCN sistēmā] ietvertie dati tiek papildināti, grozīti vai dzēsti, tad 18. pantā minētos datus, kas glabājas kopējā identitātes repozitorija (CIR) personas datnē, automatizētā veidā atbilstoši papildina, groza vai dzēš.

1.  Nedublējot datus no attiecīgajām Savienības informācijas sistēmām, ja Eurodac vai [ECRIS-TCN] ietvertie dati tiek papildināti, grozīti vai dzēsti, tad 18. pantā minētos datus, kas glabājas CIR personas datnē, vienlaicīgi automatizētā veidā atbilstoši papildina, groza vai dzēš.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja dalībvalsts policijas iestādes nespēj identificēt personu, jo tai nav ceļošanas dokumenta vai jebkāda cita ticama dokumenta, ar kura palīdzību pārliecinās par personas identitāti, vai ja pastāv šaubas par minētās personas sniegtajiem identitātes datiem vai par ceļošanas dokumenta autentiskumu, vai vai tā turētāja identitāti, vai ja attiecīgā persona atsakās sadarboties, iestādei ir tiesības veikt vaicājumu CIR saskaņā ar 1. un 2. punktu. Šāds vaicājums nav atļauts attiecībā uz nepilngadīgajiem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, izņemot gadījumus, kad tas atbilst viņu interesēm.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts policijas iestāde ir pilnvarota ar valsts leģislatīviem pasākumiem, kas minēti 2. punktā, tā – vienīgi personas identifikācijas nolūkos – var veikt vaicājumu CIR, izmantojot minētās personas biometriskos datus, kuri iegūti identitātes pārbaudes laikā.

Ja rodas -1. punktā minētā situācija tādas identitātes pārbaudes laikā, kuru veic saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētiem noteikumiem un procedūrām un ja dalībvalsts policijas iestāde ir pilnvarota ar valsts leģislatīviem pasākumiem, kas minēti 2. punktā, tā – vienīgi minētās personas, kura ir fiziski klātesoša, identifikācijas nolūkos – var veikt vaicājumu CIR, izmantojot minētās personas biometriskos datus, kuri iegūti minētās identitātes pārbaudes laikā.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja vaicājuma rezultātā noskaidrojas, ka dati par minēto personu tiek glabāti CIR, dalībvalsts iestādei ir piekļuve, lai aplūkotu 18. panta 1. punktā minētos datus.

Ja vaicājuma rezultātā noskaidrojas, ka dati par minēto personu tiek glabāti CIR, dalībvalsts policijas iestādei ir piekļuve, lai aplūkotu 18. panta 1. punktā minētos datus. Datu aplūkošana neatklāj, kurai Savienības informācijai dati pieder.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja personas biometriskie dati nav izmantojami vai ja vaicājums uz šo datu pamata neizdodas, vaicājumu veic, izmantojot personas identitātes datus apvienojumā ar ceļošanas dokumenta datiem, vai izmantojot identitātes datus, kurus sniegusi minētā persona.

svītrots

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja dalībvalsts policijas iestāde ir saņēmusi šādu pilnvarojumu 2. punktā minētajos valsts tiesību aktos, tā vienīgi nolūkā identificēt nezināmas personas, kuras nespēj sevi identificēt, vai neidentificētas cilvēku atliekas dabas katastrofas vai nelaimes gadījumā var veikt vaicājumu CIR, izmantojot minēto personu biometriskos datus.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šajā pantā paredzēto iespēju, pieņem valsts leģislatīvos pasākumus. Ar šādiem leģislatīviem pasākumiem konkretizē precīzos identitātes pārbaužu mērķus atbilstīgi 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem mērķiem. Minētās dalībvalstis izraugās kompetentās policijas iestādes un nosaka šādu pārbaužu procedūras, nosacījumus un kritērijus.

2.  Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šajā pantā paredzēto iespēju, pieņem valsts leģislatīvos pasākumus. Ar šādiem leģislatīviem pasākumiem konkretizē precīzos identificēšanas mērķus atbilstīgi 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem mērķiem un nosaka šādas identificēšanas procedūras, nosacījumus un kritērijus. Minētās dalībvalstis izraugās kompetentās policijas iestādes. Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, nosūta Komisijai savus valsts leģislatīvo pasākumu tekstu. Piekļuve CIR, lai noteiktu trešās valsts valstspiederīgā identitāti augsta drošības līmeņa nodrošināšanas nolūkā ir atļauta tikai tad, ja šādu pašu mērķu nolūkā un saskaņā ar līdzvērtīgiem nosacījumiem var piekļūt līdzīgām valsts datubāzēm.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai kādā konkrētā lietā novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus un iegūtu informāciju par to, vai dati par kādu konkrētu personu atrodas Eurodac, dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var aplūkot CIR.

1.  Ja ir saprātīgi iemesli uzskatīt, ka Savienības informācijas sistēmu aplūkošana būtiski veicinās teroristu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu, jo īpaši, ja persona, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītājs vai tajā cietušais pieder pie trešo valstu to valstspiederīgo kategorijas, kuru dati tiek glabāti [EES], VIS, [ETIAS] vai Eurodac, un ja ir veikta iepriekšēja meklēšana valsts datubāzēs un ja saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI ir veikts vaicājums citu dalībvalstu automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā, dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var izmantot CIR, lai iegūtu informāciju par to, vai dati par kādu konkrētu personu atrodas EES, VIS un [ETIAS].

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atbildi, kurā ir norādīts, ka datus par minēto personu, kas ir atrodami kādā no 1. punktā minētajām Savienības informācijas sistēmām, var izmantot tikai piekļuves pieprasījuma iesniegšanas nolūkiem, ievērojot nosacījumus un procedūras, kas ir noteiktas attiecīgajos leģislatīvajos instrumentos, ar kuriem reglamentē šādu piekļuvi.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalsts izraudzītās iestādes un Eiropols, saņemot trāpījumu, vēršas pie tām valstu uzraudzības iestādēm, kas pārbauda, vai tika ievēroti piekļuves CIR nosacījumi. Ja ex-post neatkarīga pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka CIR aplūkošana nebija pamatota, tiesībaizsardzības iestāde dzēš visus no CIR iegūtos datus.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, kas minēti 18. panta 1. un 2. punktā, dzēš no CIR saskaņā ar datu saglabāšanas noteikumiem, kuri attiecīgi paredzēti [Eurodac regulā] un [ECRIS-TCN regulā].

Datus, kas minēti 18. panta 1. un 2. punktā, automātiski dzēš no CIR saskaņā ar datu saglabāšanas noteikumiem, kuri attiecīgi paredzēti [Eurodac regulā] un [ECRIS-TCN regulā].

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Personas datni glabā CIR tik ilgi, cik ilgi atbilstošie dati tiek glabāti vismaz vienā no informācijas sistēmām, kuru dati ir ietverti CIR. Saiknes izveide neietekmē katra saistīto datu elementa saglabāšanas periodu.

2.  Personas datni glabā CIR tik ilgi, cik ilgi atbilstošie dati tiek glabāti vismaz vienā no Savienības informācijas sistēmām, kuru dati ir ietverti CIR. Saiknes izveide neietekmē katra saistīto datu elementa saglabāšanas periodu. Tiklīdz ir dzēsti visi dati, uz kuriem ir izveidota saikne, automātiski tiek dzēsta arī saikne.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 20. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

2.  Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 20. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  dalībvalsts iestāde, kas uzsāk meklēšanu;

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vaicājuma rezultāti;

(d)  vaicājuma rezultāti un Savienības informācijas sistēma, no kuras dati tika saņemti.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstis glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 21. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

3.  Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 21. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  dalībvalsts iestāde, kas uzsāk meklēšanu;

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vajadzības gadījumā – vaicājuma veikšanai izmantotie dati;

(c)  vaicājuma veikšanai izmantotie dati;

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzības gadījumā – vaicājuma rezultāti;

(d)  vaicājuma rezultāti un Savienības informācijas sistēma, no kuras dati tika saņemti.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

24. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstis glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 22. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

Attiecībā uz jebkādu piekļuvi CIR, ko piešķir saskaņā ar 22. pantu, eu-LISA glabā reģistrus par visām CIR ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atsauce uz valsts datni;

(a)  nolūks, kādā veikta piekļuve valsts izmeklēšanai vai lietai, un atsauce uz to;

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vaicājuma veikšanai izmantoto datu veids;

(c)  dati, kas izmantoti, lai sāktu meklēšanu, vai gadījumā, ja meklēšana sākta ar biometriskiem datiem, vaicājuma veikšanai izmantoto datu veids;

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vaicājuma rezultāti;

(d)  vaicājuma rezultāti un Savienības informācijas sistēma, no kuras dati tika saņemti.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai (vajadzības gadījumā) Regulu (ES) 45/2001 – tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu, un tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura lika veikt vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstis glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentā uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu vai saskaņā ar Direktīvas 2016/680 41. pantu, ne retāk kā reizi sešos mēnešos regulāri verificē reģistrus par šādu piekļuvi, lai pārbaudītu, vai ir ievērotas 22. panta 1.–3. punktā noteiktās procedūras un nosacījumi.

Kompetentā uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu vai saskaņā ar Direktīvas 2016/680 41. pantu, ne retāk kā reizi sešos mēnešos regulāri verificē reģistrus par šādu piekļuvi, lai pārbaudītu, vai ir ievērotas 22. panta 1.–3. punktā noteiktās procedūras un nosacījumi. eu-LISA dara pieejamu uzraudzības iestādēm praktisku rīku, lai pēc iespējas atvieglotu un automatizētu reģistru pārbaudīšanu.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Savienības aģentūras glabā ierakstus par vaicājumiem, kurus veikuši darbinieki, kas ir pienācīgi pilnvaroti izmantot CIR saskaņā ar 22. pantu.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Reģistrus, kas minēti 1. un 5. punktā, var izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš vienu gadu pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

6.  Reģistrus, kas minēti 1., 5. un 5.a punktā, drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību, datu apstrādes likumīgumu, pašuzraudzībai, pareizai darbībai un datu integritātes un drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Minētos reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš divus gadus pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Šā panta 6. punktā noteiktajos nolūkos eu-LISA glabā reģistrus, kas saistīti ar personas datnē glabāto datu vēsturi. Ar datu vēsturi saistītos reģistrus dzēš, kolīdz dati ir dzēsti.

7.  Šā panta 6. punktā noteiktajos nolūkos eu-LISA glabā reģistrus, kas saistīti ar personas datnē glabāto datu vēsturi. Ar datu vēsturi saistītos reģistrus automātiski dzēš, kolīdz dati ir dzēsti.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

24. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Kompetentajām valsts iestādēm, kas atbild par piekļuves likumības pārbaudi, datu apstrādes likumības uzraudzību, pašuzraudzību un pienācīgas darbības nodrošināšanu, datu integritāti un drošību, savas kompetences ietvaros un pēc to pieprasījuma ir piekļuve šiem reģistriem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

24. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Lai īstenotu pašuzraudzību un nodrošinātu CIR pienācīgu darbību, datu integritāti un drošību, eu-LISA tās kompetences ietvaros ir piekļuve šiem reģistriem.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

24. pants – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.c  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam viņa kompetences ietvaros un pēc viņa pieprasījuma ir piekļuve šiem reģistriem, lai viņš varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiek ieviests vairāku identitāšu detektors (MID), ar kuru izveido un glabā saiknes starp datiem ES informācijas sistēmās, kas ir iekļautas kopējā identitātes repozitorijā (CIR), un SIS un tādējādi atklāj vairākas identitātes nolūkā sasniegt divējādu mērķi, proti, atvieglot identitātes pārbaudes un apkarot identitātes viltošanu, lai atbalstītu CIR darbību un palīdzētu sasniegt IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus.

1.  Tiek ieviests vairāku identitāšu detektors (MID), ar kuru izveido un glabā saiknes starp datiem Savienības informācijas sistēmās, kas ir iekļautas CIR un SIS, un tādējādi atklāj vairākas identitātes nolūkā sasniegt divējādu mērķi, proti, atvieglot identitātes pārbaudes un apkarot identitātes viltošanu, lai atbalstītu CIR darbību un palīdzētu sasniegt IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN] mērķus, vienlaikus pilnībā ievērojot nepieciešamības un proporcionalitātes principus.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA izstrādā MID un nodrošina tā tehnisko pārvaldību.

3.  eu-LISA izstrādā MID un nodrošina tā tehnisko pārvaldību. Tai nav piekļuves personas datiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot MID.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

25. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  eu-LISA (un dalībvalstu kompetentās iestādes) izmanto piemērotas profilu veidošanas procedūras, īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir piemēroti, lai jo īpaši nodrošinātu to, ka tiek novērsti faktori, kas izraisa personas datu neprecizitātes, un tiek samazināts kļūdu risks, lai nodrošinātu personas datus tādā veidā, kas ņemtu vērā iespējamos riskus saistībā ar datu subjekta interesēm un tiesībām, un novērstu diskriminējošu ietekmi uz fiziskām personām, pamatojoties uz viņu sociālo, rases vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģiju vai pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētisko vai veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju, vai rada nepieciešamību pēc pasākumiem ar šādu ietekmi.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveido [SIS brīdinājumu saskaņā ar regulu par SIS tiesībaizsardzības jomā vai regulu par SIS atgriešanas jomā];

(e)  tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveido vai atjaunina [SIS brīdinājumu saskaņā ar regulu par SIS tiesībaizsardzības jomā vai regulu par SIS atgriešanas jomā];

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja datos, kas ietverti kādā no 1. punktā minētajām informācijas sistēmām, ir biometriskie dati, tad kopējais identitātes repozitorijs (CIR) un centrālā SIS izmanto biometrisko datu salīdzināšanas kopējo pakalpojumu (kopējais BMS), lai veiktu vairāku identitāšu atklāšanu. Kopējais BMS salīdzina no jebkādiem jauniem biometriskiem datiem iegūtās biometriskās veidnes ar kopējā BMS jau ietvertajām biometriskajām veidnēm, lai pārbaudītu, vai dati, kas attiecas uz vienu un to pašu trešo valstu valstspiederīgo, jau ir glabāti CIR vai centrālajā SIS.

2.  Ja datos, kas ietverti kādā no 1. punktā minētajām informācijas sistēmām, ir biometriskie dati, tad kopējais identitātes repozitorijs (CIR) un centrālā SIS izmanto biometrisko datu salīdzināšanas kopējo pakalpojumu (kopējais BMS), lai veiktu vairāku identitāšu atklāšanu. Kopējais BMS salīdzina no jebkādiem jauniem biometriskiem datiem iegūtās biometriskās veidnes ar kopējā BMS jau ietvertajām biometriskajām veidnēm, lai pārbaudītu, vai dati, kas attiecas uz vienu un to pašu personu, jau ir glabāti CIR vai centrālajā SIS.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  [uzvārds; vārds(-i); dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība(-as) un dzimums, kā minēts ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā.]

(h)  [uzvārds; vārds(-i); iepriekšējais(-ie) vārds(-i); pseidonīms(-i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i); dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība(-as) un dzimums, kā minēts ECRIS-TCN regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā.]

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Vairāku identitāšu atklāšanu veic vienīgi tādēļ, lai salīdzinātu vienā informācijas sistēmā pieejamos datus ar datiem, kas pieejami citās informācijas sistēmās.

4.  Vairāku identitāšu atklāšanu veic vienīgi tādēļ, lai salīdzinātu vienā Savienības informācijas sistēmā pieejamos datus ar datiem, kas pieejami citās Savienības informācijas sistēmās.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija īstenošanas aktos paredz procedūras tādu gadījumu noteikšanai, kuros identitātes datus var uzskatīt par identiskiem vai līdzīgiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija deleģētajos aktos paredz procedūras tādu gadījumu noteikšanai, kuros identitātes datus var uzskatīt par identiskiem vai līdzīgiem. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 63pantu. Šie akti jāizstrādā tā, lai nodrošinātu aizsardzību pret diskrimināciju personām ar vairākām likumīgām identitātēm.

Pamatojums

Šajā ziņā sievietes biežāk tiek diskriminētas, jo viņām biežāk var būt dažādas juridiskās identitātes (uzvārda maiņas pēc laulībām dēļ).

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

28. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka tehniskos noteikumus datu saistīšanai no dažādām informācijas sistēmām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija sadarbībā ar eu-LISA ar īstenošanas aktiem nosaka tehniskos noteikumus datu saistīšanai no dažādām Savienības informācijas sistēmām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  dalībvalsts SIRENE birojs attiecībā uz trāpījumiem, kas tika uzrādīti brīdī, kad tika izveidots SIS brīdinājums saskaņā ar [regulu par SIS tiesībaizsardzības jomā un regulu par SIS atgriešanas jomā];

(e)  tās dalībvalsts SIRENE birojs attiecībā uz trāpījumiem, kas tika uzrādīti brīdī, kad tika izveidots vai atjaunināts SIS brīdinājums saskaņā ar [regulu par SIS tiesībaizsardzības jomā vai regulu par SIS atgriešanas jomā];

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  brīdinājumā par nezināmām meklētām personām identifikācijas nolūkā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un meklēšanu, izmantojot biometriskos datus, kā minēts [regulas par SIS tiesībaizsardzības jomā] 40. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

29. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja SIRENE birojs ir atbildīgs par dažādu identitāšu manuālu pārbaudīšanu, bet nav bijis iesaistīts tādu jaunu identitātes datu pievienošanā, kas rada dzelteno saikni, iestāde, kas pievienoja jaunos identitātes datus, to nekavējoties informē. SIRENE birojs veic dažādo identitāšu manuālu pārbaudi pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot 4. punktu, par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgajai iestādei ir piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, un identitātes datiem, uz kuriem ir saikne kopējā identitātes repozitorijā un – vajadzības gadījumā – SIS, un minētā iestāde novērtē atšķirīgās identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar 31., 32. un 33. pantu, un nekavējoties pievieno to identitātes apstiprinājuma datnei.

3.  Neskarot 4. punktu, par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgajai iestādei ir piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, un identitātes datiem, uz kuriem ir saikne kopējā identitātes repozitorijā un – vajadzības gadījumā – SIS, un minētā iestāde novērtē atšķirīgās identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar 31., 32. un 33. pantu, un nekavējoties pievieno to identitātes apstiprinājuma datnei, jebkurā gadījumā — 24 stundu laikā.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja par atšķirīgu identitāšu verifikāciju identitātes apstiprinājuma datnē atbildīgā iestāde ir robežu iestāde, kura ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) izveido vai atjaunina personas datni saskaņā ar IIS regulas 14. pantu, un ja ir iegūta dzeltena saikne, tad robežu iestāde veic papildu pārbaudes, kas ir daļa no pārbaudes otrajā līnijā. Šīs pārbaudes otrajā līnijā laikā robežu iestādei ir piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, un minētā iestāde novērtē atšķirīgās identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar 31.–33. pantu, un nekavējoties pievieno to identitātes apstiprinājuma datnei.

4.  Ja par atšķirīgu identitāšu verifikāciju identitātes apstiprinājuma datnē atbildīgā iestāde ir robežu iestāde, kura ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS) izveido vai atjaunina personas datni saskaņā ar IIS regulas 14. pantu, un ja ir iegūta dzeltena saikne, tad robežu iestāde veic papildu pārbaudes. Robežu iestādei tikai šajā nolūkā ir piekļuve saistītajiem datiem, kas ietverti attiecīgajā identitātes apstiprinājuma datnē, un minētā iestāde novērtē atšķirīgās identitātes un atjaunina saikni saskaņā ar šīs regulas 31.–33. pantu, un nekavējoties pievieno to identitātes apstiprinājuma datnei.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

29. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dažādu identitāšu pārbaude saskaņā ar šo pantu parasti notiek attiecīgās personas klātbūtnē, un tai piedāvā iespēju izskaidrot apstākļus atbildīgajai iestādei, kura šos paskaidrojumus ņem vērā. Ja pārbaude izraisa sarkanās saiknes izveidošanu, attiecīgā persona saņem rakstveida pamatojumu.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

29. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Dažādo identitāšu manuālā verifikācija notiek 8 stundu laikā pēc dzeltenās saiknes izveides saskaņā ar 28. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

29. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Pirms saņemt atļauju verificēt identitātes, 1. un 2. punktā minētie iestāžu darbinieki iziet īpašu apmācību par to, kā veikt atšķirīgo identitāšu verifikāciju.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  saistītajos datos ir atšķirīgi identitātes dati, un atšķirīgo identitāšu manuālā verifikācija nav veikta.

(b)  saistītajos datos ir atšķirīgi identitātes dati, nav salīdzināmu biometrisko datu un atšķirīgo identitāšu manuālā verifikācija nav veikta;

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  saistītajos datos ir vieni un tie paši identitātes dati, bet atšķirīgi biometriskie dati, un atšķirīgo identitāšu manuālā verifikācija nav veikta;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saikni starp datiem no divām vai vairākām informācijas sistēmām klasificē kā zaļu, ja saistītajos datos nav vieni un tie paši biometriskie dati, taču identitātes dati ir līdzīgi, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati attiecas uz divām dažādām personām.

1.  Saikni starp datiem no divām vai vairākām informācijas sistēmām klasificē kā zaļu jebkurā no šādiem gadījumiem:

 

(a)  saistītajos datos nav vieni un tie paši biometriskie dati, taču to identitātes dati ir līdzīgi, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka tie attiecas uz divām dažādām personām;

 

(b)  saistītajos datos ir vieni un tie paši biometriskie dati, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati attiecas uz divām dažādām personām;

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts –a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  saistītajos datos ir vieni un tie paši biometriskie dati, taču identitātes dati ir atšķirīgi, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati nelikumīgi attiecas uz vienu un to pašu personu;

(a)  saistītajos datos ir vieni un tie paši biometriskie dati, taču identitātes dati ir atšķirīgi, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati nepamatoti attiecas uz vienu un to pašu personu;

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts –b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  saistītajos datos ir līdzīgi identitātes dati, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati nelikumīgi attiecas uz vienu un to pašu personu.

(b)  saistītajos datos ir līdzīgi identitātes dati, un par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde secināja, ka šie saistītie dati nepamatoti attiecas uz vienu un to pašu personu.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja vaicājumu veic kopējā identitātes repozitorijā (CIR) vai SIS un ir iegūta sarkana saikne starp divām vai vairākām informācijas sistēmām, kas veido CIR vai SIS, tad vairāku identitāšu detektors sniedz atbildi, norādot 34. pantā minētos datus. Turpmākos pasākumus saistībā ar sarkanu saikni veic saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem.

2.  Ja vaicājumu veic kopējā identitātes repozitorijā (CIR) vai SIS un ir iegūta sarkana saikne starp divām vai vairākām informācijas sistēmām, kas veido CIR vai SIS, tad vairāku identitāšu detektors sniedz atbildi, norādot 34. pantā minētos datus. Turpmākos pasākumus saistībā ar sarkanu saikni veic saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem. Sarkanās saiknes esamība kā tāda attiecīgajai personai vai personām nerada nekādas juridiskas sekas.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neskarot [regulā par SIS robežpārbaužu jomā, regulā par SIS tiesībaizsardzības jomā un regulā par SIS atgriešanas jomā] minētos noteikumus par brīdinājumu apstrādi SIS un neskarot ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu drošību un sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumus un garantētu, ka netiek apdraudēta valsts veikta izmeklēšana, gadījumos, kad ir izveidota sarkana saikne, par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde informē attiecīgo personu par vairāku nelikumīgu identitāšu esamību.

4.  neskarot ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu drošību un sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumus un garantētu, ka netiek apdraudēta valsts veikta izmeklēšana, gadījumos, kad ir izveidota sarkana saikne, par atšķirīgu identitāšu verifikāciju atbildīgā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12., 13. un 14. pantu un Direktīvas (ES) 680/2016 13. pantu informē attiecīgo personu par vairāku nelikumīgu identitāšu esamību.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

32. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ja dalībvalsts iestāde vai Savienības aģentūra, kurai ir piekļuve CIR vai SIS, iegūst pierādījumus, kas liecina, ka sarkanā saikne, kas reģistrēta MID, ir nepareiza vai ka MID apstrādātie dati, CIR un SIS ir izmantoti, pārkāpjot šo regulu, minētā iestāde, ja šī saikne ir saistīta ar Savienības informācijas sistēmām, vai nu nekavējoties izlabo vai izdzēš saikni no MID, vai, ja minētā saikne attiecas uz SIS, nekavējoties informē attiecīgo SIRENE biroju dalībvalstī, kas izveidojusi SIS brīdinājumu. Attiecīgais SIRENE birojs pārbauda dalībvalsts iestādes iesniegtos pierādījumus un uzreiz pēc tam izlabo vai izdzēš šo saikni no MID.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  saistītajos datos ir vieni un tie paši identitātes dati un atšķirīgi biometriskie dati, un iestāde, kas atbild par dažādu identitāšu pārbaudīšanu, ir secinājusi, ka tie attiecas uz vienu un to pašu personu, kuras biometriskie dati ir mainījušies traumas, slimības vai cita pamatota iemesla dēļ.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

33. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja kādas dalībvalsts iestādes rīcībā ir pierādījumi, ka MID reģistrētā baltā saikne īstenībā ir neprecīza vai nav atjaunināta, vai ka dati ir apstrādāti MID, Savienības informācijas sistēmās vai SIS, pārkāpjot šo regulu, tā pārbauda attiecīgos datus, kas glabājas Savienības informācijas sistēmās un SIS, un vajadzības gadījumā nekavējoties izlabo vai izdzēš minēto saikni no MID. Šī dalībvalsts iestāde nekavējoties informē dalībvalsti, kas ir atbildīga par manuālo verifikāciju.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  vajadzības gadījumā – iestāde, kas atbild par atšķirīgu identitāšu verifikāciju .

(d)  iestāde, kas atbild par atšķirīgu identitāšu verifikāciju.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Identitātes apstiprinājuma datnes un to datus, tostarp saiknes, glabā vairāku identitāšu detektorā (MID) tikai tik ilgi, kamēr saistītie dati tiek glabāti divās vai vairākās ES informācijas sistēmās.

Identitātes apstiprinājuma datnes un to datus, tostarp saiknes, glabā vairāku identitāšu detektorā (MID) tikai tik ilgi, kamēr saistītie dati tiek glabāti divās vai vairākās Savienības informācijas sistēmās. Kad šis nosacījums vairs netiek ievērots, identitātes apstiprinājuma datnes un to dati, tostarp visas saistītās saiknes, automātiski tiek dzēstas.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  eu-LISA glabā reģistrus par visām vairāku identitāšu detektorā (MID) veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri jo īpaši ietver šādu informāciju:

1.  eu-LISA glabā reģistrus par visām vairāku identitāšu detektorā (MID) veiktajām datu apstrādes darbībām. Minētie reģistri ietver šādu informāciju:

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  dalībvalsts iestāde, kas uzsāk meklēšanu;

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  tās amatpersonas pazīšanas zīme, kura veica vaicājumu.

svītrots

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Papildus tam dalībvalstis glabā reģistrus par tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas veica vaicājumu.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Reģistrus var izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, un datu drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš vienu gadu pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Ar identitātes apstiprinājuma datnes vēsturi saistītos reģistrus dzēš, kolīdz dati identitātes apstiprinājuma datnē ir dzēsti.

3.  Reģistrus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai, tostarp tam, lai pārbaudītu pieprasījuma pieļaujamību un datu apstrādes likumīgumu, pašuzraudzībai un pareizas darbības un datu integritātes un drošības nodrošināšanai saskaņā ar 42. pantu. Šim nolūkam piekļuvi minētajiem reģistriem atbilstīgi piešķir saskaņā ar 40. pantu identificētiem datu pārziņiem, valstu uzraudzības iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 2016/679 51. pantā un Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Reģistrus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un tos dzēš divus gadus pēc to izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās. Ar identitātes apstiprinājuma datnes vēsturi saistītos reģistrus dzēš, kolīdz dati identitātes apstiprinājuma datnē ir dzēsti.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

37. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Dalībvalstis nodrošina, ka to datu kvalitāte, kas ietverti IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā BMS, CIR un MID, tiek stingri uzraudzīta, lai garantētu to atbilstību vispārējām prasībām, kas ir jāievēro nolūkā panākt attiecīgo Savienības informācijas sistēmu un sadarbspējas komponentu pienācīgu darbību. Dalībvalstis papildus tam nodrošina, ka visi darbinieki, kas datus ievada kādā no šīm Savienības informācijas sistēmām, ir izgājuši iepriekšēju apmācību par datu kvalitāti.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  eu-LISA izveido automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras attiecībā uz datiem, kas glabāti SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN sistēmā], kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumā (kopējais BMS), kopējā identitātes repozitorijā (CIR) un vairāku identitāšu detektorā (MID).

1.  eu-LISA pēc iespējas ātrāk izveido automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras attiecībā uz datiem, kas tiek glabāti IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā BMS un CIR. Šos automatizētos datu kvalitātes kontroles mehānismus pienācīgi pārbauda pirms sadarbspējas komponentu darbības uzsākšanas saskaņā ar 62. pantu.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  eu-LISA izveido kopējus datu kvalitātes indikatorus un minimālos kvalitātes standartus datu glabāšanai SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN sistēmā], kopējā BMS, CIR un MID.

2.  eu-LISA izveido kopējus datu kvalitātes indikatorus un minimālos kvalitātes standartus datu glabāšanai IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā BMS, CIR un MID.

 

IIS, [ETIAS], VIS, SIS, kopējā BMS, CIR un MID var ievadīt tikai tādus datus, kas atbilst kvalitātes standartu minimumam.

 

Ja kāda iestāde mēģina ievadīt datus, kas neatbilst spēkā esošo kvalitātes standartu minimumam, tā nekavējoties no attiecīgās Savienības informācijas sistēmas saņem automatizētu brīdinājumu, ka datus ievadīt nevar, un ieteikumu par paņēmieniem, kā izpildīt minimālos kvalitātes standartus.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA regulāri sniedz dalībvalstīm ziņojumus par automatizētajiem datu kvalitātes kontroles mehānismiem un procedūrām un kopējiem datu kvalitātes indikatoriem. eu-LISA arī regulāri sniedz Komisijai ziņojumus par jautājumiem, ar ko tā saskārusies, un dalībvalstīm, kurus tie skar.

3.  eu-LISA regulāri sniedz dalībvalstīm ziņojumus par automatizētajiem datu kvalitātes kontroles mehānismiem un procedūrām un kopējiem datu kvalitātes indikatoriem. eu-LISA arī regulāri sniedz Komisijai ziņojumus par jautājumiem, ar ko tā saskārusies, un dalībvalstīm, kurus tie skar. eu-LISA minēto ziņojumu pēc pieprasījuma sniedz arī Eiropas Parlamentam un Padomei. Neviens ziņojums, kuru izstrādā saskaņā ar šo punktu, nedrīkst saturēt personas datus.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

37. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Vienu gadu pēc automatizēto datu kvalitātes kontroles mehānismu un procedūru un kopējo datu kvalitātes indikatoru izveides un turpmāk ik gadu Komisija izvērtē datu kvalitātes īstenošanu dalībvalstīs un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Dalībvalstis iesniedz Komisijai rīcības plānu par to, kā novērst visus izvērtēšanas ziņojumā konstatētos trūkumus, un ziņo par šā rīcības plāna īstenošanā panākto progresu tik ilgi, kamēr tas ir pilnībā īstenots. Komisija izvērtēšanas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 168/200764.

5.  Vienu gadu pēc automatizēto datu kvalitātes kontroles mehānismu un procedūru un kopējo datu kvalitātes indikatoru izveides un turpmāk ik gadu Komisija izvērtē datu kvalitātes īstenošanu dalībvalstīs un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Dalībvalstis iesniedz Komisijai rīcības plānu par to, kā novērst visus izvērtēšanas ziņojumā konstatētos trūkumus, un jo īpaši par datu kvalitātes problēmām, kas radušās no kļūdainiem datiem esošās Savienības informācijas sistēmās un SIS. Komisija ziņo par šā rīcības plāna īstenošanā panākto progresu tik ilgi, kamēr tas ir pilnībā īstenots. Komisija izvērtēšanas ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 168/200764.

__________________

__________________

64 Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.).

64 Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

37.a pants

 

Pieejamība un reakcijas laiks, kurš nepieciešams saziņai.

 

Visus sadarbspējas komponentus izstrādā un pārvalda tā, lai nodrošinātu to ātrumu, raitumu, efektivitāti, kontrolētu pieeju un pilnīgu pieejamību, kā tas ir noteikts 53. panta 1. punktā, un reakcijas laiku saskaņā ar dalībvalstu iestāžu funkcionālajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  UMF standartu izmanto [Eurodac], [ECRIS-TCN sistēmas], Eiropas meklēšanas portāla, CIR un MID izstrādē, kā arī – vajadzības gadījumā – jaunu informācijas apmaiņas modeļu un informācijas sistēmu izstrādē, ko tieslietu un iekšlietu jomā veic eu-LISA vai jebkura cita ES struktūra.

2.  UMF standartu, ja tas ir iespējams, izmanto [Eurodac], [ECRIS-TCN sistēmas], ESP, CIR un MID izstrādē, kā arī vajadzības gadījumā jaunu informācijas apmaiņas modeļu un Savienības informācijas sistēmu izstrādē, ko tieslietu un iekšlietu jomā veic eu-LISA vai jebkura cita Savienības aģentūra.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Var apsvērt iespēju izmantot UMF standartu Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) un visos esošajos vai jaunajos pārrobežu informācijas apmaiņas modeļos un informācijas sistēmās, ko tieslietu un iekšlietu jomā izstrādājušas dalībvalstis vai asociētās valstis.

svītrots

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiek izveidots centrāls ziņošanas un statistikas repozitorijs (CRRS), lai atbalstītu Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus un politikas, operatīvos un datu kvalitātes nolūkos iegūtu vairākas sistēmas aptverošus statistikas datus un analītiskus ziņojumus.

1.  Tiek izveidots centrāls ziņošanas un statistikas repozitorijs (CRRS), lai atbalstītu Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus un politikas, operatīvos un datu kvalitātes nolūkos nodrošinātu vairākas sistēmas aptverošus statistikas datus un analītiskus ziņojumus.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA padara datus anonīmus un reģistrē šādus anonīmus datus centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā (CRRS). Process, kura gaitā datus parada anonīmus, ir automatizēts.

3.  eu-LISA padara datus anonīmus, nodrošinot, ka dati ir neidentificējami, un reģistrē šādus anonīmus datus centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā (CRRS). Process, kura gaitā datus parada anonīmus, ir automatizēts. eu-LISA darbiniekiem piekļuvi Savienības informācijas sistēmās vai sadarbspējas komponentos glabātiem personas datiem nepiešķir.

 

CRRS ietvertie dati nedod iespēju identificēt privātpersonas.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  centrāla infrastruktūra, kas sastāv no datu repozitorija, kurš ļauj ģenerēt anonīmus datus;

(a)  centrāla infrastruktūra, kas sastāv no datu repozitorija un mehānisma, kas nodrošina, ka dati tiek padarīti anonīmi pirms to saglabāšanas CRRS;

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija ar īstenošanas aktiem paredz sīki izstrādātus noteikumus par CRRS darbību, tostarp īpašus aizsardzības pasākumus 2. un 3. punktā minēto personas datu apstrādei un drošības noteikumus, kas piemērojami repozitorijam. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Komisija ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar 63. pantā minēto procedūru, paredz sīki izstrādātus noteikumus par CRRS darbību, tostarp īpašus aizsardzības pasākumus 2. un 3. punktā minēto personas datu apstrādei un drošības noteikumus, kas piemērojami repozitorijam.

Pamatojums

CRRS būs vēl viena datubāze ES līmenī, un arī tajā ietvertie personas dati būtu jāanonimizē. Noteikumi, kas attiecas uz datu aizsardzības garantijām, ietilpst līdztiesīgo likumdevēju kompetencē, tādēļ par tiem būtu jāpieņem deleģēts akts.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saistībā ar datu apstrādi kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumā (kopējais BMS) – dalībvalstu iestādes, kas ir pārziņi attiecībā uz Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmu], arī uzskata par pārziņiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu attiecībā uz biometriskajām veidnēm, kuras iegūtas no 13. pantā minētajiem datiem, ko tās ievada attiecīgajās sistēmās, un minētās iestādes ir atbildīgas par biometrisko veidņu apstrādi kopējā BMS.

1.  Saistībā ar datu apstrādi kopējā BMS – dalībvalstu iestādes, kas ir pārziņi attiecībā uz Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmu], uzskata arī par pārziņiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu vai Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 8. punktu attiecībā uz biometriskajām veidnēm, kuras iegūtas no 13. pantā minētajiem datiem, ko tās ievada attiecīgajās sistēmās, un minētās iestādes ir atbildīgas par biometrisko veidņu apstrādi kopējā BMS. Saistībā ar kopējā BMS informācijas drošības pārvaldību eu-LISA ir uzskatāma par pārzini.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

40. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru uzskata par datu pārzini saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta b) punktu attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic ETIAS centrālā vienība;

(a)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru uzskata par datu pārzini saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punktu attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic ETIAS centrālā vienība;

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

40. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  eu-LISA ir uzskatāma par datu pārzini atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001 attiecībā uz sadarbspējas komponentu informācijas drošības pārvaldību.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

41. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA ir uzskatāma par datu apstrādātāju atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta e) punktam attiecībā uz personas datu apstrādi kopējā identitātes repozitorijā (CIR).

eu-LISA atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta e) punktam ir uzskatāma par datu apstrādātāju attiecībā uz personas datu apstrādi kopējā BMS, CIR un MID.

Pamatojums

Ir jāpievieno abi trūkstošie sadarbspējas komponenti, kuros īsteno datu apstrādi. ESP jāpievieno nav, jo tajā nekāda datu apstrāde nenotiek.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Gan eu-LISA, gan dalībvalstu iestādes nodrošina saskaņā ar šo regulu veiktās personu datu apstrādes drošību. eu-LISA, [ETIAS centrālā vienība] un dalībvalstu iestādes sadarbojas ar drošību saistītajos uzdevumos.

1.  eu-LISA, dalībvalstu iestādes un Eiropols nodrošina saskaņā ar šo regulu veiktās personu datu apstrādes drošību. eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas komponentu centrālo infrastruktūru, bet dalībvalstis ir atbildīgas par 54. pantā minētajām daļām. eu-LISA, [Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra], Eiropols un dalībvalstu iestādes sadarbojas ar drošību saistītajos uzdevumos.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  liegtu nepiederošām personām piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un iekārtām;

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  liegtu nepiederošām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, iespēju lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu parasto darbību;

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hb)  nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka jebkuras sadarbspējas komponentu darbības kļūmes tiek pienācīgi darītas zināmas;

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

42. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  uzraudzītu šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veiktu vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību ar mērķi nodrošināt atbilstību šai regulai.

(i)  uzraudzītu šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veiktu vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību ar mērķi nodrošināt atbilstību šai regulai un novērtēt šos drošības pasākumus saistībā ar jaunajiem tehnoloģiju sasniegumiem.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis pieņem 3. punktā minētajiem pasākumiem līdzvērtīgus pasākumus attiecībā uz drošību saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic iestādes, kurām ir tiesības piekļūt jebkuram sadarbspējas komponentam.

4.  Dalībvalstis, Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra pieņem 3. punktā minētajiem pasākumiem līdzvērtīgus pasākumus attiecībā uz drošību saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic iestādes, kurām ir tiesības piekļūt jebkuram sadarbspējas komponentam.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

SIS datu konfidencialitāte

Datu konfidencialitāte

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem piemēro savus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti visām personām un visām struktūrām, kam jāstrādā ar SIS datiem, kuriem ir piekļūts ar jebkura sadarbspējas komponenta starpniecību. Minētais pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad šīs personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek nodarbinātas vai kad šo struktūru darbība ir izbeigta.

1.  Katra dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem piemēro savus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti visām personām un visām struktūrām, kam jāstrādā ar datiem, kuriem piekļūst ar jebkura sadarbspējas komponenta starpniecību. Minētais pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad šīs personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek nodarbinātas vai kad šo struktūru darbība ir izbeigta.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neskarot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 17. pantu, eu-LISA visiem saviem darbiniekiem, kuri strādā ar SIS datiem, piemēro pienācīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti atbilstīgi standartiem, kas pielīdzināmi 1. punktā paredzētajiem. Šis pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad minētās personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek nodarbinātas, vai viņu darbība ir izbeigta.

2.  Neskarot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 17. pantu, eu-LISA visiem saviem darbiniekiem, kuri strādā ar datiem, piemēro pienācīgus noteikumus par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti atbilstīgi standartiem, kas pielīdzināmi šā panta 1. punktā paredzētajiem. Šis pienākums ir spēkā arī pēc tam, kad minētās personas vairs neieņem attiecīgo amatu vai netiek nodarbinātas, vai viņu darbība ir izbeigta.

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

43. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja eu-LISA vai kāda dalībvalsts sadarbojas ar ārējiem darbuzņēmējiem tādu uzdevumu veikšanā, kas attiecas uz sadarbspējas komponentiem, tā stigri uzrauga minētā darbuzņēmēja darbību, lai nodrošinātu visu šīs regulas normu ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkuru notikumu, kas ietekmē vai var ietekmēt sadarbspējas komponentu drošību un var kaitēt tajos glabātajiem datiem vai izraisīt to zudumu, uzskata par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir notikusi nesankcionēta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai varētu būt tikusi apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

1.  Jebkuru notikumu, kas ietekmē vai var ietekmēt sadarbspējas komponentu drošību un var izraisīt neatļautu piekļuvi tiem, kaitēt tajos glabātajiem datiem vai izraisīt to zudumu, uzskata par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir notikusi nesankcionēta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai varētu būt tikusi apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu vai abus, dalībvalstis paziņo Komisijai, eu-LISA un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. Ja noticis drošības incidents saistībā ar sadarbspējas komponentu centrālo infrastruktūru, eu-LISA par to paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

3.  Neskarot paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu, Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu vai abus, dalībvalstis un Eiropols nekavējoties paziņo Komisijai, eu-LISA, kompetentajām uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par visiem drošības incidentiem. Ja noticis drošības incidents saistībā ar sadarbspējas komponentu centrālo infrastruktūru, eu-LISA par to paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

44. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija nekavējoties ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par nopietniem incidentiem. Šos ziņojumus klasificē kā ″ierobežotas lietošanas ES dokumentus″ (EU RESTRICTED/ RESTREINT UE) saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Informāciju par drošības incidentu, kam ir vai var būt ietekme uz sadarbspējas komponentu darbību vai uz datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, sniedz dalībvalstīm un par to ziņo atbilstīgi incidentu pārvaldības plānam, ko nodrošina eu-LISA.

4.  Informāciju par drošības incidentu, kam ir vai var būt ietekme uz sadarbspējas komponentu darbību vai uz datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, nekavējoties sniedz dalībvalstīm, ja nepieciešams — ETIAS centrālajai vienībai, un Eiropolam un par to ziņo atbilstīgi incidentu pārvaldības plānam, ko nodrošina eu-LISA.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecīgās dalībvalstis un eu-LISA drošības incidenta gadījumā sadarbojas. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīs sadarbības procedūras kārtību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Attiecīgās dalībvalstis, ETIAS centrālā vienība, Eiropols un eu-LISA drošības incidenta gadījumā sadarbojas. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šīs sadarbības procedūras kārtību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis un attiecīgās ES struktūras nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt sadarbspējas komponentiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu minētās iestādes atbilstību šai regulai, un vajadzības gadījumā sadarbojas ar uzraudzības iestādi.

Dalībvalstis un attiecīgās Savienības aģentūras nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt sadarbspējas komponentiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu minētās iestādes darbības atbilstību šai regulai, un sadarbojas ar uzraudzības iestādi.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

45.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

45.a pants

 

Sankcijas

 

Dalībvalstis nodrošina, ka datu neatbilstīgas izmantošanas vai ar šo regulu nesaderīgas datu apstrādes vai apmaiņas gadījumā ir piemērojamas sankcijas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas, kā arī ietver iespēju piemērot administratīvus un kriminālus sodus.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

45.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

45.b pants

 

Atbildība

 

1. Neskarot tiesības uz kompensāciju no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu (EK) 45/2001, Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu (ES) 2016/680:

 

(a) jebkurai personai vai dalībvalstij, kurai ir nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums tādas nelikumīgas personas datu apstrādes darbības vai jebkuras citas ar šo regulu nesaderīgas tādas rīcības rezultātā, kuru ir veikusi dalībvalsts, ir tiesības saņemt kompensāciju no minētās dalībvalsts; un

 

(b) jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums ar šo regulu nesaderīgas rīcības rezultātā, kuru veicis Eiropols, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai eu-LISA, ir tiesības saņemt kompensāciju no minētās aģentūras.

 

Attiecīgo dalībvalsti, Eiropolu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vai eu-LISA pilnībā vai daļēji atbrīvo no pirmajā daļā paredzētās atbildības, ja tie pierāda, ka nav atbildīgi par notikumu, kas ir izraisījis minēto kaitējumu.

 

2. Ja sakarā ar to, ka kāda dalībvalsts nav ievērojusi šajā regulā noteiktus pienākumus, ir nodarīts kaitējums sadarbspējas komponentiem, minētā dalībvalsts ir atbildīga par šādu kaitējumu, izņemot gadījumu, kad un ciktāl eu-LISA vai cita dalībvalsts, kurai ir jāievēro šī regula, nav veikusi saprātīgus pasākumus, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu tā sekas.

 

3. Pret dalībvalsti vērstas prasības attiecībā uz kompensāciju par kaitējumu, kas ir minēts 1. un 2. punktā, reglamentē atbildētājas dalībvalsts tiesību akti. Pret pārzini vai eu-LISA vērstām kompensācijas prasībām par kaitējumu, kā ir minēts 1. un 2. punktā, piemēro Līgumos paredzētos nosacījumus.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiesības uz informāciju

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantā un Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā minētās tiesības uz informāciju, personas, kuru dati ir glabāti kopējā biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumā, kopējā identitātes repozitorijā vai vairāku identitāšu detektorā, viņu datu vākšanas brīdī tiek informētas par personas datu apstrādi, ko veic šīs regulas vajadzībām, tostarp par attiecīgo datu pārziņu identitāti un kontaktinformāciju, un par procedūrām, saskaņā ar kurām tiek īstenotas viņu tiesības uz piekļuvi, labošanu un dzēšanu, kā arī par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un dalībvalsts valsts uzraudzības iestādes, kas atbild par datu vākšanu, kontaktinformāciju; minēto informēšanu veic iestāde, kura vāc šo personu datus.

1.  Iestāde, kas vāc to personu datus, kuru dati tiek glabāti kopējā BMS, CIR vai MID, sniedz šīm personām informāciju, kas ir jāsniedz saskaņā ar Regulas (EK) 45/2001 11. un 12. pantu un Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantu, , kā tas ir prasīts Direktīvas 2016/680 12. un 13. pantā. Minētā iestāde sniedz informāciju brīdī, kad šādus datus ievāc.

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

46. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Visu informāciju datu subjektiem sniedz tādā veidā un valodā, kādu viņi saprot vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka viņi to saprot. Tas attiecas arī uz vecumam atbilstošu informācijas sniegšanu datu subjektiem, kuri ir nepilngadīgie.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

46.a pants

 

Informatīvās kampaņas

 

 Komisija sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju sasaista katra sadarbspējas komponenta darbības sākumu ar informatīvu kampaņu, kas informē sabiedrību un jo īpaši trešo valstu valstspiederīgos par šo komponentu mērķiem un darbību, iestādēm, kurām ir piekļuve, un šīs piekļuves nosacījumiem, kā arī par attiecīgo personu tiesībām. Šādas informācijas kampaņas veic pastāvīgi.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

Tiesības piekļūt personas datiem, labot, papildināt un dzēst personas datus, un ierobežot personas datu apstrādi — tīmekļa pakalpojums

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. pantā noteiktās tiesības, ikvienai personai ir tiesības vērsties pie dalībvalsts, kura ir atbildīga par atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju, vai pie jebkuras dalībvalsts, kas izskata pieprasījumu un atbild uz to.

1.  Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā, Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. pantā un Direktīvas (ES)2016/680 14. un 16. pantā noteiktās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi CIR, kopējā BMS un MID, ikvienai personai ir tiesības vērsties pie dalībvalsts, kura ir atbildīga par atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju, vai pie jebkuras citas dalībvalsts, kas izskata pieprasījumu un atbild uz to.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Neskarot 1. punktu, lai atvieglotu un labāk nodrošinātu datu subjektu tiesību efektīvu īstenošanu, kā aprakstīts 1. punktā, un tie varētu piekļūt saviem sadarbspējas komponentos pieejamajiem personas datiem, tos labot vai dzēst vai ierobežot to apstrādi, jo īpaši tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri var atrasties ārpus dalībvalstu teritorijas, eu-LISA izveido savā tehniskajā tīmekļa vietnē izvietotu tīmekļa pakalpojumu, kas datu subjektiem dod iespēju iesniegt pieprasījumus par piekļuvi viņu personas datiem un to labošanu, dzēšanu vai pārveidošanu. Šis tīmekļa pakalpojums darbojas kā vienots kontaktpunkts tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas.

 

Tīmekļa pakalpojums nekavējoties pārsūta šādus pieprasījumus dalībvalstij, kura atbild par dažādu identitāšu manuālu pārbaudīšanu saskaņā ar 29. pantu vai attiecīgā gadījumā — dalībvalstij, kura atbild par datu iekļaušanu pamatā esošajā Savienības informācijas sistēmā, uz kuru attiecas pieprasījums.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

47. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Komisija pieņem īstenošanas aktus ar sīki izstrādātiem noteikumiem par šā tīmekļa pakalpojuma darbības nosacījumiem un piemērojamiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts, kas ir atbildīga par atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju saskaņā ar 29. pantu, vai dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, uz šādiem pieprasījumiem atbild 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.  Dalībvalsts, kas ir atbildīga par atšķirīgu identitāšu manuālo verifikāciju saskaņā ar 29. pantu, vai dalībvalsts, kurai datu subjekts ir iesniedzis pieprasījumu vai nu tiešā veidā saskaņā ar 1. punktu, vai izmantojot tīmekļa pakalpojumu saskaņā ar 1.a punktu, uz šādiem pieprasījumiem atbild bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pieprasījums par personas datu labošanu vai dzēšanu ir iesniegts dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, tad dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts 30 dienu laikā pēc šādas sazināšanās pārbauda datu pareizību un datu apstrādes likumību.

3.  Ja pieprasījums par piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu ir iesniegts dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, tad dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, septiņu dienu laikā rakstiski sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc šādas sazināšanās pārbauda datu pareizību un datu apstrādes likumību. Dalībvalsts, kas sazinājās ar atbildīgās dalībvalsts iestādi, informē attiecīgo personu par tās pieprasījuma pārsūtīšanu un par turpmāko procedūru.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka vairāku identitāšu detektorā (MID) glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, tad atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, labo vai dzēš šos datus.

4.  Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka CIR, kopējā BMS un MID glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, tad atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, šos datus nekavējoties labo vai dzēš. Attiecīgo personu rakstiski informē, ka tās dati ir laboti vai dzēsti.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

47. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Jebkurai personai ir tiesības saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem iesniegt sūdzību un tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekli dalībvalstī, kura ir atteikusi tai tiesības piekļūt vai labot, vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja atbildīgā dalībvalsts ievieš grozījumus MID glabātajos datus to derīguma laikā, atbildīgā dalībvalsts veic 27. pantā un – vajadzības gadījumā – 29. pantā paredzēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītie dati ir jāsaista. Ja apstrāde neuzrāda nevienu trāpījumu, atbildīgā dalībvalsts vai – vajadzības gadījumā – dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, dzēš datus no identitātes apstiprinājuma datnes. Ja automatizētā apstrāde uzrāda vienu vai vairākus trāpījumus, atbildīgā dalībvalsts izveido vai atjaunina attiecīgo saikni saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

5.  Ja atbildīgā dalībvalsts ievieš grozījumus CIR, kopējā BMS vai MID glabātajos datos to derīguma laikā, atbildīgā dalībvalsts veic 27. pantā un vajadzības gadījumā 29. pantā paredzēto apstrādi, lai noteiktu, vai grozītie dati ir jāsaista. Ja apstrāde neuzrāda nevienu trāpījumu, atbildīgā dalībvalsts vai – vajadzības gadījumā – dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, dzēš datus no identitātes apstiprinājuma datnes. Ja automatizētā apstrāde uzrāda vienu vai vairākus trāpījumus, atbildīgā dalībvalsts izveido vai atjaunina attiecīgo saikni saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka vairāku identitāšu detektorā (MID) glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

6.  Ja atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka CIR, kopējajā BMS vai MID glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski tiek paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

47. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ar šo lēmumu attiecīgajai personai arī sniedz informāciju, kurā izskaidrota iespēja pārsūdzēt lēmumu, kas pieņemts saistībā ar 3. punktā minēto pieprasījumu, un – vajadzības gadījumā – informāciju par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par jebkādu palīdzību, tostarp kompetento valsts uzraudzības iestāžu palīdzību.

7.  Ar šo lēmumu attiecīgajai personai arī sniedz informāciju, kurā izskaidrota iespēja pārsūdzēt lēmumu, kas pieņemts saistībā ar 1., 2. vai 3. punktā minēto pieprasījumu, un informāciju par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par jebkādu palīdzību, tostarp kompetento valsts uzraudzības iestāžu palīdzību, klāt pievienojot kontaktinformāciju.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

47. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 3. punktu, ietver informāciju, kura vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot 3. punktā minētās tiesības, un pēc tam to nekavējoties dzēš.

8.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu, ietver informāciju, kura vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot 3. punktā minētās tiesības, un pēc tam to nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

47. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, rakstiskā dokumentā reģistrē 3. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanu un to, kā šis pieprasījums tika izskatīts, un nekavējoties dara šo dokumentu pieejamu kompetentajām datu aizsardzības valsts uzraudzības iestādēm.

9.  Atbildīgā dalībvalsts vai vajadzības gadījumā dalībvalsts, kurai iesniegts pieprasījums, rakstiskā dokumentā reģistrē 1., 2. vai 3. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanu un to, kā šis pieprasījums tika izskatīts, un nekavējoties dara šo dokumentu pieejamu kompetentajām datu aizsardzības valsts uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personas datus, kuri glabāti sadarbspējas komponentos vai kuriem piekļūst ar sadarbspējas komponentu palīdzību, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai.

Neskarot [ETIAS regulas 65. pantu], Regulas (ES) 2017/2226 41. pantu, Regulas (EK) Nr. 767/2008 31. pantu, Regulas (ES) 2016/794 25. pantu un Interpola datubāzēs veiktus vaicājumus, izmantojot ESP, saskaņā ar šīs regulas 9. panta 5. punktu, personas datus, kuri tiek glabāti sadarbspējas komponentos vai kurus apstrādā vai kuriem piekļūst ar sadarbspējas komponentu palīdzību, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai.

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

48. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Jebkuru šā panta pārkāpumu uzskata par nopietnu drošības incidentu un nekavējoties paziņo un risina saskaņā ar 44. pantu.

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

49. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde neatkarīgi uzrauga tās personas datu apstrādes likumību, ko saskaņā ar šo regulu veic attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

49. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās normatīvo un administratīvo aktu noteikumi, kas ir pieņemti, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami arī attiecībā uz policijas iestāžu un izraudzīto iestāžu piekļuvi sadarbspējas komponentiem, tostarp attiecībā uz to personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā tās piekļūst.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

49. pants – -1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.b  Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde uzrauga, lai dalībvalstu policijas iestāžu un izraudzīto iestāžu piekļuve personas datiem būtu likumīga. Attiecīgi tiek piemērots šī regulas 49. panta 2. un 2.a punkts.

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uzraudzības iestāde vai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 49. pantu izraudzītās iestādes nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta atbildīgo valsts iestāžu veikto datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

1.  Uzraudzības iestāde vai Regulas (ES) 2016/680 51. panta 1. punktā minētās vai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantu izraudzītās iestādes nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta atbildīgo valsts iestāžu veikto datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Pirmo šādu revīziju veic divus gadus pēc dienas, kad darbu saskaņā ar 62. pantu sācis pēdējais no sadarbspējas komponentiem. Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā izvērtējumos, ko veic saskaņā ar mehānismu, kurš ir izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/20131a. Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā un Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā minētās uzraudzības iestādes katru gadu publisko datu labošanas, papildināšanas vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu pieprasījumu skaitu, informāciju par turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu, papildinājumu, dzēšanu un apstrādes ierobežojumu skaitu.

 

__________________

 

1a Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis uzraudzības iestādēm nodrošina pietiekamus resursus saskaņā ar šo regulu uzticēto uzdevumu veikšanai.

2.  Dalībvalstis savai uzraudzības iestādei nodrošina pietiekamus resursus, tostarp gan cilvēkresursus, gan finanšu resursus, saskaņā ar šo regulu uzticēto uzdevumu veikšanai, un piekļuvi tādu personu sniegtām konsultācijām, kurām ir pietiekamas zināšanas par biometriskajiem datiem. Dalībvalstis uzraudzības iestādei piešķir piekļuvi saviem reģistriem, neskarot ierobežojumus, kas piemēroti valsts drošības interesēs.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

49. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis sniedz jebkādu informāciju, ko ir pieprasījusi Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde, un jo īpaši tai sniedz informāciju par darbībām, kas ir veiktas saskaņā ar dalībvalstīm šajā regulā noteiktajiem pienākumiem. Dalībvalstis nodrošina Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētajām uzraudzības iestādēm piekļuvi saviem reģistriem un ļauj tām jebkurā laikā iekļūt visās savās sadarbspējas nolūkā izmantotajās telpās.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm. Pirms ziņojumu pieņemšanas eu-LISA dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs saskaņā ar šo regulu ir atbildīgs par eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību un par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, Regulu (ES) 2016/794 un šo regulu.

 

eu-LISA Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam sniedz no tās pieprasīto informāciju, nodrošina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam piekļuvi visiem dokumentiem un reģistriem, kas ir minēti 10., 16., 24. un 36. pantā, kā arī ļauj jebkurā laikā iekļūt visās savās telpās.

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Pirmo šādu revīziju veic divus gadus pēc dienas, kad darbu, kā noteikts saskaņā ar 62. pantu, sācis pēdējais no sadarbspējas komponentiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm. Pirms ziņojumu pieņemšanas eu-LISA dod iespēju izteikt savus apsvērumus. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir pietiekami papildu resursi, tostarp gan cilvēkresursi, gan finansiālie resursi saskaņā ar šo regulu uzticēto uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kuros nepieciešama valsts iesaistīšanās, jo īpaši tad, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde konstatē nozīmīgas neatbilstības Eiropas Savienības dalībvalstu praksē vai atklāj, iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, kas veikta, izmantojot sadarbspējas komponentu sakaru kanālus, vai saistībā ar jautājumiem, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valstu uzraudzības iestādes par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju.

1.  Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas, ievērojot savus attiecīgos pienākumus, un nodrošina koordinētu sadarbspējas komponentu izmantošanas un šīs regulas noteikumu piemērošanas uzraudzību, jo īpaši tad, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde konstatē nozīmīgas neatbilstības Eiropas Savienības dalībvalstu praksē vai atklāj, iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, kas veikta, izmantojot sadarbspējas komponentu sakaru kanālus.

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, nodrošina koordinētu uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) XXXX/2018 [pārskatītās Regulas (EK) Nr. 45/2001] 62. pantu.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un uzraudzības iestādes, ja tas ir nepieciešams, veic attiecīgās informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas interpretāciju vai piemērošanu, novērtē neatkarīgas uzraudzības vai datu subjektu tiesību īstenošanā radušās problēmas, izstrādā saskaņotus priekšlikumus par kopīgiem visu problēmu risinājumiem, un veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 2. punkta nolūkā uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā tiekas ar Regulu (ES) 2016/679 izveidotajā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (“Eiropas Datu aizsardzības kolēģija”). Izmaksas par minēto sanāksmju rīkošanu sedz kolēģija, un kolēģija tās arī rīko. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Turpmākās darba metodes izstrādā kopīgi pēc vajadzības.

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

51. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropolam, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un eu-LISA divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un reizi divos gados pēc tam nosūta kopīgu ziņojumu par darbību. Šajā ziņojumā iekļauj nodaļu par katru dalībvalsti, ko sagatavo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  eu-LISA savos tehniskajos centros mitina sadarbspējas komponentus un nodrošina šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 53. panta 1. punktā minētajiem drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem.

2.  eu-LISA savos tehniskajos centros mitina sadarbspējas komponentus un nodrošina šajā regulā noteiktās funkcijas saskaņā ar 37., 37.a pantā un 53. panta 1. punktā minētajiem drošības, pieejamības, kvalitātes un ātruma nosacījumiem.

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas komponentu izstrādi un par jebkādiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi, lai izveidotu sadarbspēju starp IIS, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN sistēmas] centrālajām sistēmām, kā arī starp Eiropas meklēšanas portālu, kopējo pakalpojumu biometrisko datu salīdzināšanai, kopējo identitātes repozitoriju un vairāku identitāšu detektoru.

eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas komponentu koncepciju un izstrādi un par jebkādiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi, lai izveidotu sadarbspēju starp IIS, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac un [ECRIS-TCN] centrālajām sistēmām, kā arī starp ESP, kopējo BMS, CIR, MID un CRRS.

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas.

Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās vadības un koordinācijas. eu-LISA visā sadarbspējas komponentu izstrādes ciklā ievēro integrētas privātuma aizsardzības principu un privātuma aizsardzības pēc noklusējuma principu.

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par centrālās infrastruktūras un valstu vienoto saskarņu tehnisko pārvaldību. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā vienmēr nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA arī ir atbildīga par 6., 12., 17., 25. un 39. pantā minētās komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību.

Pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas eu-LISA ir atbildīga par sadarbspējas komponentu centrālās infrastruktūras tehnisko un drošības pārvaldību, tostarp par uzturēšanu un tehnoloģisko attīstību. Sadarbībā ar dalībvalstīm tā nodrošina, ka vienmēr tiek izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA ir atbildīga arī par 6., 12., 17., 25. un 39. pantā minētās komunikāciju infrastruktūras tehnisko pārvaldību un drošību.

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbspējas komponentu tehniskā pārvaldība ir visi tie uzdevumi, kuri vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu sadarbspējas komponentu darbību saskaņā ar šo regulu, it īpaši uzturēšanas darbi un tehniskā izstrāde, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka komponentu darbības tehniskā kvalitāte ir apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz reakcijas laiku, kurš vajadzīgs, lai sazinātos ar centrālajām infrastruktūrām saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

Sadarbspējas komponentu tehnisko pārvaldību veido visi tie uzdevumi, kuri ir vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu sadarbspējas komponentu darbību saskaņā ar šo regulu, it īpaši uzturēšanas darbi un tehniskā izstrāde, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka komponentu darbības tehniskā kvalitāte ir apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz reakcijas laiku, kurš vajadzīgs, lai sazinātos ar centrālajām infrastruktūrām saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sadarbspējas komponentu drošības pārvaldību veido visi tie uzdevumi, kas ir vajadzīgi, lai saskaņā ar šo regulu nodrošinātu visu sadarbspējas komponentu integritāti, konfidencialitāti un pieejamību, un jo īpaši informācijas drošības riska novērtējumi un preventīvie pasākumi, ar kuriem novērš fiziskos un IT drošības incidentus, un darbības, kas ir jāveic, lai uz minētajiem incidentiem reaģētu un likvidētu to sekas, ja tie ir neizbēgami.

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  katras IT sistēmas noteikumu pilnīgu ievērošanu nolūkā nodrošināt personas datu drošību un integritāti;

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  jebkādu ar personas datiem saistītu drošības incidentu paziņošanu Komisijai, eu-LISA, valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

54.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropols nodrošina to vaicājumu apstrādi, kuri ar ESP starpniecību tiek veikti Eiropola datos, un atbilstīgi pielāgo sava projekta Querying Europol Systems (Vaicājumu veikšana Eiropola sistēmās) (QUEST) saskarni pamataizsardzības līmeņa (BPL) datiem.

1.  Eiropols nodrošina to vaicājumu apstrādi, kuri ar ESP un kopējā BMS starpniecību tiek veikti Eiropola datos, un atbilstīgi pielāgo sava projekta Querying Europol Systems (Vaicājumu veikšana Eiropola sistēmās) (QUEST) saskarni pamataizsardzības līmeņa (BPL) datiem.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

54.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropolam veicot datu apstrādi saskaņā ar šo regulu, ir jāievēro arī Regula (ES) 2016/794.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

55.d pants – 2. punkts

Regula (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„9. pants

svītrots

Sadarbspēja

 

Gadījumos, kad lielapjoma IT sistēmu sadarbspēja ir paredzēta attiecīgā likumdošanas instrumentā, aģentūra izstrādā šīs sadarbspējas nodrošināšanai vajadzīgās darbības, kas tai noteiktas minētajos likumdošanas instrumentos.”;

 

Pamatojums

Nevajadzīgs, jo tāds jau ir teksts, par ko panākta vienošanās eu-LISA regulā, kuru EP pieņēma jūlija plenārsēdē.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

-56. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-56. pants

 

Trešo valstu jurisdikciju piekļuve

 

Atsaucoties uz Regulas (ES) 2016/679 48. pantu, Direktīvu (ES) 2016/680 un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XIV un XIV.a pantu, trešās valsts jurisdikcijā esošus uzņēmumus, kuriem trešo valstu iestādes var izdot tiem adresētus (tiesas) nolēmumus vai pavēstes, prasot šiem uzņēmumiem izgūt datus no sadarbspējas komponentiem vai citām informācijas sistēmām, kas padarītas sadarbspējīgas, atbrīvo no jebkuras sadarbspējas komponenta daļas sagatavošanas, projektēšanas, izstrādes, uzturēšanas vai pārvaldības vai no šajās sistēmās esošo personu datu apstrādes.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos, bet bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar Eiropas meklēšanas portālu (ESP):

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar Eiropas meklēšanas portālu (ESP): Izmantojot šos datus, personu nav iespējams identificēt:

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos, bet bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar kopējo identitātes repozitoriju:

2.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar kopējo identitātes repozitoriju. Izmantojot šos datus, personu nav iespējams identificēt:

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos, bet bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar vairāku identitāšu detektoru:

3.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos aplūkotu šādus datus, kas saistīti ar vairāku identitāšu detektoru. Izmantojot šos datus, personu nav iespējams identificēt:

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  dažādo Savienības informācijas sistēmu saikņu skaits;

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  laikposms, kurā dzeltenā saikne tika saglabāta sistēmā;

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dc)  laikposms, kurā sarkanā saikne tika saglabāta sistēmā.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

56. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Pamattiesību aģentūrai dara pieejamus pamatotus kopsavilkumus, lai tā izvērtētu šīs regulas ietekmi uz pamattiesībām.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Viena gada laikposmā pēc tam, kad eu-LISA paziņojusi par 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā testa pabeigšanu attiecībā uz vairāku identitāšu detektoru (MID), un pirms MID darbības uzsākšanas ETIAS centrālā vienība, kas minēta [Regulas (ES) 2016/1624 33. panta a) punktā], ir atbildīga par to, lai veiktu vairāku identitāšu atklāšanu starp VIS, Eurodac un SIS glabātajiem datiem. Vairāku identitāšu atklāšanu veic, izmantojot vienīgi biometriskos datus saskaņā ar šīs regulas 27. panta 2. punktu.

1.  Viena gada laikposmā pēc tam, kad eu-LISA ir paziņojusi par 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā testa pabeigšanu attiecībā uz MID, un pirms MID darbības uzsākšanas ETIAS centrālā vienība, kas ir minēta [Regulas (ES) 2016/1624 33. panta a) punktā], ir atbildīga par to, lai veiktu vairāku identitāšu atklāšanu starp VIS, Eurodac, IIS un SIS glabātajiem datiem. Vairāku identitāšu atklāšanu veic, izmantojot vienīgi biometriskos datus saskaņā ar šīs regulas 27. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

59. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pēc 1. punktā minētā perioda Komisija, cieši sadarbojoties ar ETIAS centrālo vienību, izveido sadarbības koordinatoru tīklu, ko izmitina ETIAS centrālajā vienībā, vai dalībvalstu kompetentos iestāžu vienotos kontaktpunktus, lai veiktu šajā punktā noteikto uzdevumu.

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

59. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Paziņojumu saskaņā ar 61. panta 3. punktu izdara tikai tad, kad visas dzeltenās saiknes ir verificētas un ir pārveidotas vai nu par zaļām, vai sarkanām saiknēm.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

59. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  eu-LISA vajadzības gadījumā palīdz ETIAS centrālajai vienībai veikt vairāku identitāšu atklāšanu, kas minēta šajā pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

60. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Izmaksas, kas radušās saistībā ar centrāla Savienības rezerves risinājuma izveidi un darbību katrai sistēmai, kas ir norādīta 1. punktā, vajadzības gadījumā sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

61. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minēto iestāžu konsolidētu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī trīs mēnešu laikā no dienas, kad katrs sadarbspējas komponents ir uzsācis darbību saskaņā ar 62. pantu. Ja sarakstā ievieš grozījumus, eu-LISA reizi gadā publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu.

Minēto iestāžu konsolidētu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī trīs mēnešu laikā no dienas, kad katrs sadarbspējas komponents ir uzsācis darbību saskaņā ar 62. pantu. Ja sarakstā ievieš grozījumus, eu-LISA reizi gadā publicē atjauninātu konsolidētu sarakstu. Saraksts ietver paziņojuma datumu attiecībā uz katru sarakstā iekļauto iestādi.

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija nolemj par dienu, no kuras katrs sadarbspējas komponents sāk darbību, pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.  Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā pieņem lēnumu, ar ko nosaka dienu, kad katrs sadarbspējas komponents sāk darbību, pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi pabeigts visaptverošs attiecīgā sadarbspējas komponenta tests, kas eu-LISA ir jāveic, sadarbojoties ar dalībvalstīm;

(b)  eu-LISA ir paziņojusi, ka ir sekmīgi pabeigts visaptverošs attiecīgā sadarbspējas komponenta tests, kas eu-LISA ir jāveic, sadarbojoties ar dalībvalstīm, ETIAS centrālo vienību un Eiropolu;

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

62. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šā punkta pirmajā daļā minēto dienu nosaka 30 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma.

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

62. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atkāpjoties no 1. punkta, 37. pantā minētos pasākumus piemēro … [vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 2. punktā un 9. panta 7. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 2. punktā, 9. panta 7. punktā, 28. panta 5. punktā un 39. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 2. punktā un 9. panta 7. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 2. punktā, 9. panta 7. punktā, 28. panta 5. punktā un 39. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

63. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 8. panta 2. punktu un 9. panta 7. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

6.  Saskaņā ar 8. panta 2. punktu, 9. panta 7. punktu, 28. panta 5. punktu un 39. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

66. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis un Savienības aģentūras organizē atbilstīgu apmācības programmu saviem darbiniekiem, kas ir pilnvaroti apstrādāt datus no sadarbspējas komponentiem, un šī programma ietver datu drošību, datu kvalitāti, datu aizsardzības noteikumus un datu apstrādes procedūras.

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

66. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Savienības līmenī vismaz vienreiz gadā organizē kopīgus apmācības kursus par datu drošību, datu kvalitāti, datu aizsardzības noteikumiem un datu apstrādes procedūrām, lai uzlabotu sadarbību un apmainītos ar paraugpraksi starp dalībvalstu un ES struktūru darbiniekiem, kas ir pilnvaroti apstrādāt datus no sadarbspējas komponentiem.

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

67. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, eu-LISA un citām attiecīgajām aģentūrām, dara pieejamu praktisku rokasgrāmatu par sadarbspējas komponentu īstenošanu un pārvaldību. Praktiskā rokasgrāmata sniedz tehniskas un operatīvas norādes, ieteikumus un paraugpraksi. Komisija praktisko rokasgrāmatu pieņem ieteikuma veidā.

Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, eu-LISA un citām attiecīgajām aģentūrām, atjaunina praktiskās rokasgrāmatas, kas ir pieejamas attiecībā uz IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN], iekļaujot nepieciešamo informāciju, un dara pieejamu praktisku rokasgrāmatu par sadarbspējas komponentu īstenošanu un pārvaldību. Rokasgrāmatās sniedz tehniskas un operatīvas norādes, ieteikumus un paraugpraksi. Komisija pieņem atjauninājumus saskaņā ar attiecīgajos juridiskajos dokumentos paredzētajiem noteikumiem un tajos noteiktajā veidā. Rokasgrāmatu par sadarbspējas komponentiem pieņem ieteikuma veidā.

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

67. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Praktiskajā rokasgrāmatā vajadzētu būt norādījumiem dalībvalstīm par to, kā rīkoties dzelteno saikņu gadījumā, kuras izriet no ETIAS esošo identitātes datu nesakritībām. Šādām modalitātēm nevajadzētu radīt nesamērīgu slogu personām, kuras — bez nolūka maldināt iestādes — ir ETIAS ievadījušas neprecīzus vai neskaidrus datus.

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  eu-LISA nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai uzraudzītu sadarbspējas komponentu izstrādi, ņemot vērā ar plānošanu un izmaksām saistītos mērķus, un lai uzraudzītu sadarbspējas komponentu darbību, ņemot vērā mērķus, kas saistīti ar pakalpojuma tehniskajiem rezultātiem, izmaksu lietderību, drošību un kvalitāti.

1.  eu-LISA nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, lai uzraudzītu sadarbspējas komponentu izstrādi un pašreizējās valsts infrastruktūras integrēšanu, kā arī savienošanu ar valsts vienoto saskarni, ņemot vērā ar plānošanu un izmaksām saistītos mērķus, un lai uzraudzītu sadarbspējas komponentu darbību, ņemot vērā mērķus, kas saistīti ar pakalpojuma tehniskajiem rezultātiem, izmaksu lietderību, drošību un kvalitāti.

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem sadarbspējas komponentu izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar sadarbspējas komponentu izstrādi. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā — Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem sadarbspējas komponentu izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar sadarbspējas komponentu izstrādi. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām norisēm attiecībā uz izmaksām un projekta īstenošanu, finansiālās ietekmes novērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas un kas sedzamas no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 60. pantu.

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

68. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Sešus mēnešus pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar dalībvalstu savienojumu ar ESP un CIR komunikāciju infrastruktūru un pašreizējo valstu sistēmu un infrastruktūras integrēšanu ESP, kopējā BMS, MID un CIR.

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

68. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Ja izstrādes process kavējas, Eiropas Parlamentu un Padomi pēc iespējas drīz informē par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

68. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Sadarbspējas komponentu izstrādes posmā Komisija novērtē nepieciešamību turpināt pie ārējām robežām pašreizējo dalībvalstu sistēmu un infrastruktūras saskaņošanu. Komisija izvērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajos izvērtējuma ziņojumos iekļauj ieteikumus, ietekmes novērtējumu un novērtējumu par to izmaksām ES budžetam.

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

68. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tehniskās uzturēšanas nolūkos eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz sadarbspējas komponentos veiktajām datu apstrādes darbībām.

3.  Tehniskās uzturēšanas nolūkos eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz sadarbspējas komponentos veiktajām datu apstrādes darbībām, nepiekļūstot nekādiem personas datiem, kuri apstrādāti šajos komponentos. Šādus piekļuves gadījumus saglabā reģistros.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Četrus gadus pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas un turpmāk ik pēc četriem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par sadarbspējas komponentu tehnisko darbību, tostarp to drošību.

4.  Trīs gadus pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas un turpmāk ik pēc trim gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par dalībvalstu savienojumu ar ESP un CIR komunikāciju infrastruktūru un pašreizējo valstu sistēmu un infrastruktūras integrēšanu ESP, kopējā BMS, MID un CIR, kā arī par sadarbspējas komponentu tehnisko darbību, tostarp to drošību.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  novērtējumu par to, kā dalībvalstis identifikācijas nolūkā izmanto CIR;

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  izvērtējumu nolūkā nodrošināt, ka dalībvalstis pilnībā izpilda ar katru attiecīgo Savienības informācijas sistēmu saistītos pienākumus,

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dc)  drošības novērtējumu par dalībvalstu savienojumu ar ESP un CIR komunikāciju infrastruktūru un pašreizējo valstu sistēmu un infrastruktūras integrēšanu ESP, kopējā BMS, MID un CIR;

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(dd)  novērtējumu par vaicājumiem, kas tiesībaizsardzības nolūkā tiek veikti CIR;

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  novērtējumu par meklējumiem Interpola datubāzēs, izmantojot ESP, tostarp informāciju par Interpola datubāzēs izdarīto trāpījumu skaitu un informāciju par visām atklātajām problēmām.

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

68. pants – 8. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ievērojot valstu tiesību aktus par konfidenciālas informācijas publicēšanu, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi tiesībaizsardzības nolūkos īstenotā piekļuve kopējā identitātes repozitorijā glabātajiem datiem, un šajos ziņojumos iekļauj informāciju un statistikas datus par:

Ievērojot valstu tiesību aktus par konfidenciālas informācijas publicēšanu, tostarp ierobežojumus, kas izriet no valsts drošības apsvērumiem, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo gada ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi tiesībaizsardzības nolūkos īstenotā piekļuve kopējā identitātes repozitorijā glabātajiem datiem, un šajos ziņojumos iekļauj informāciju un statistikas datus par:

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

68. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija minētos ziņojumus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.


PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija un priekšlikuma saturs

Komisija iesniedza priekšlikumu, ar kuru izveido ES informācijas sistēmu (robežas un vīzas) sadarbspējas satvaru (COM(2017)0793), un priekšlikumu, ar kuru izveido ES informācijas sistēmu (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) sadarspēju satvaru (COM(2017)0794), kuriem ir pievienots tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskats un kuru pamatā ir 2017. gada 12. decembra ietekmes novērtējums. Minētais priekšlikums loģiski izriet no, cita starpā, Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojuma “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas” (COM(2016)0205), kurā Komisija vispārīgi raksturoja vajadzību stiprināt un uzlabot tās IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu tādās jomās kā robežu pārvaldība, tiesībaizsardzība un terorisma apkarošana, un no 2017. gada 11. maija galīgā ziņojuma, kuru izstrādāja augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos un kurā bija secināts, ka ir nepieciešams un tehniski iespējams rast praktiskus sadarspējas risinājumus un ka ar tiem principā var panākt funkcionālas priekšrocības un tos var ieviest, ievērojot datu aizsardzības prasības.

Priekšlikumā ir nosaukti četri sadarspējas kompenti: Eiropas meklēšanas portāls (ESP); kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējais BMS); kopējs identitātes repozitorijs (CIR); un vairāku identitāšu detektors (MID), un noteiktas normas par sadarbspējas komponentu mērķiem, to tehnisko struktūru, noteikumi, kas reglamentē komponentu izmantošanu, ierakstu glabāšanu, datu kvalitāti un noteikumi par datu aizsardzību, uzraudzību un dažādu aģentūru un dalībvalstu atbildību. Tas satur arī grozījumus daudzos citos normatīvos instrumentos.

Procedūra

Lai novērtētu Komisijas priekšlikumu un sagatavotu šo ziņojuma projektu, referenti informāciju ieguva no ļoti dažādiem avotiem. Ēnu referentu līmenī tika rīkotas vairākas sanāksmes ar Komisijas dienestiem, lai detalizēti apspriestu visu piedāvājumu. Turklāt uz sanāksmēm ar ēnu referentiem tika uzaicinātas dažādas ieinteresētās personas un eksperti. Tajās piedalījās Eiropas aģentūras, kuras minētie priekšlikumi skar vai kuras tie interesē (eu-LISA, Eiropols, Frontex, FRA) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Lai papildinātu šajās sanāksmēs apspriesto, Pamattiesību aģentūrai nosūtīja pieprasījumu sniegt atzinumu, kā arī tika sarīkots eu-LISA Strasbūras tehniskā centra apmeklējums.

Referentu nostāja

Referenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus regulai, ar kuriem izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai. ES iedzīvotāju cer, ka Eiropas Savienība pildīs apņemšanos nodrošināt patvēruma un migrācijas efektīvu pārvaldību, pienācīgu robežu pārvaldību un novērst patlaban aktuālos iekšējās drošības apdraudējumus. Pēdējos gados piedzīvotā bēgļu krīze un notikušie daudzie terora aktu liek domā, ka attiecīgās informācijas apmaiņa ir jāpastiprina. Apņemšanos pildīšana šajos jautājumos ir svarīga, lai saglabātu sabiedrības uzticību Savienības migrācijas un patvēruma sistēmai, Savienības drošības pasākumiem un Savienības spējai pārvaldīt ārējās robežas.

Referenti papildus tam piekrīt Komisijai, ka iespējas, ko sniedz sadarbspēja kā drošības un ārējās robežas aizsardzības pastiprināšanas pasākums, ir jālīdzsvaro ar pienākumu nodrošināt, ka pamattiesību ierobežojumi, kurus varētu radīt jaunā sadarbspējas vide, nekādā ziņā nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai patiešām sasniegtu izvirzītos vispārējas nozīmes mērķus, ievērojot proporcionalitātes principu. Līdzsvara apsvērums ir rūpīgi ņemts vērā, izstrādājot ierosinātos grozījumus. Referenti papildus tam uzskata, ka sadarbspējas komponenti rada iespēju pamattiesības aizsargāt vēl vairāk, piemēram, nodrošinot bona fide personu pareizu identifikāciju un apkarojot viltus identitāti.

Sadarbspējas nodrošināšana uzlabo ārējo robežu pārvaldību, garantējot ātru, vienkāršu un efektīvu piekļuvi ES informācijas sistēmām. Tādēļ mums ir jāuzmanās, lai nepalielinātu to uzdevumu skaitu, kurus mēs liktu robežsargiem veikt. Referenti ir nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, lai sasniegtu turpmāk tekstā minēto: pirmkārt, nebūtu jānosaka kategorisks pienākums robežsargiem risināt dzeltenā karoga situācijas otrās līnijas pārbaudēs; robežsargam pašam ir jāvar pieņemt šāda veida lēmumus, jo viņi ir apmācīti noteikt viltus identitāti; otrkārt, Eiropas meklēšanas portālam (ESP) ir jāvar robežsargam sniegt atbildes uzreiz, kad pamatā esošās sistēmas sniedz atbildes; tā nedrīkst gaidīt, lai iegūtu visas atbildes no pamatā esošajām sistēmām, pirms sniegt atbildi robežsargam. treškārt, lai rīkotos ar manuālās verifikācjas sistēmām, kuras tiks ieviestas saskaņā ar šo priekšlikumu, galvenais ir nodrošināt robežsargu pienācīgu apmācību.

Referenti ir ieviesuši atsevišķu pantu, ar kuru tiek uzsvērta vajadzība pēc tā, lai visi sadarbspējas komponenti nodrošinātu ātru, raitu, efektīvu un kontrolētu piekļuvi, izmantojot labāko pieejamo tehnoloģiju nolūkā panākt atbildes laikus saskaņā ar operatīvajām vajadzībām. Daudzas robežsargu, policistu, par imigrācijas jautājumiem atbildīgo amatpersonu vai konsultējošo darbinieku ikdienas darbības būs atkarīgas no šo sadarbības komponentu pareizas darbības. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt komponentu pienācīgu darbību, taču referenti uzskata, ka ne mazāk svarīgiir radīt rezerves sistēmu, jo īpaši kopējam identitātes repozitorijam (CIR) un ESP. Pienācīga visu komponentu un pamatā esošo sistēmu darbība būs atkarīga no šiem diviem komponentiem, tāpēc būtu jānodrošina rezerves struktūra.

Referenti vēlētos uzsvērt to, ka sadarbspējas komponenti pamatā esošās sistēmas, noteikumus un šo sistēmu procedūras nemainīs. Ar sadarbspējas komponentiem ir jāvar atvieglot pieeju, taču piekļuves tiesības ar šo priekšlikuma mainītas netiks. Nolūkā viest skaidrību šajā jautājumā ir ieviesti vairāki grozījumi. Vienīgās izmaiņas, kas skar piekļuves tiesības, ir veiktas attiecībā uz tiesībaizsardzības piekļuves mērķiem, kuros izmanto trāpījums/netrāpījums mehānismu. Šāds risinājums ne tikai padara adekvātu piekļuvi pamatā esošajām sistēmām, bet arī nodrošina to, ka meklējumi tiek veikti tikai tajās datu bāzēs, kas satur nepieciešamo informāciju. Referenti šajā priekšlikumā grozīja procedūru, lai panāktu, ka sistēmās meklējumus var veikt, izmantojot “informācija ir/nav atrasta” procedūru, tikai tās tiesībaizsardzības amatpersonas, kurām ir neierobežota piekļuve datu sistēmām.

Papildus tam priekšlikumā ir paredzētas dalībvalstu policijas iestāžu tiesības, ja tām dalībvalsts tiesībās ir šādas pilnvaras, izmantot CIR personas identifikācijas nolūkā, veicot identitātes pārbaudi. Referenti uzskata, ka identifikācijas procedūrai ir jāatspoguļo dalībvalstīs pastāvošā standarta prakse. Tādēļ ir veikti grozījumi nolūkā personu vispirms identificēt, ievērojot dalībvalsts tiesībās paredzētos noteikumus un procedūras, saskaņā ar kurām pārbauda identitātes vai ceļošanas dokumentus, pirms ļaut veikt vaicājumu CIR, izmantojot attiecīgās personas biometriskos datus. CIR var veikt vaicājumu tikai, lai identificētu personu, ja tā ir fiziski klātesoša.

Nolūkā stiprināt Eiropas Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta spēju uzraudzīt un novērtēt un novērtēt šā priekšlikuma lietderību šajā pantā ir izdarīti papildu grozījumi. Jo īpaši tas attiecas uz CIR izmantošanu identifikācijas nolūkā un tiesībaizsardzības nolūkā un Interpola datubāzes izmantošanu ar ESP starpniecību.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (20.6.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Bernd Kölmel

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē divus 2017. gada 12. decembrī pieņemtos Komisijas priekšlikumus regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai. Abu priekšlikumu mērķis ir pārvarēt strukturālus trūkumus pašreizējā ES informācijas pārvaldības arhitektūrā, uzlabojot informācijas sistēmu sadarbspēju, t. i., lai tās spētu apmainīties ar datiem un dalīties informācijā. Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta šo mērķi, proti, nodrošināt ātru piekļuvi informācijai, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm, lai atklātu vairākas identitātes un apkarot identitātes viltošanu, atvieglotu trešo valstu valstspiederīgo identitātes pārbaudes un veicinātu smagu noziegumu un teroristu nodarījumu novēršanu un izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu par tiem.

Šis atzinums attiecas uz priekšlikumu par policijas un tiesu iestāžu sadarbību, patvērumu un migrāciju, kura mērķis ir reglamentēt piekļuvi Šengenas Informācijas sistēmai, kā patlaban tas reglamentēts ar Padomes Lēmumu 2007/533/JHA, kā arī ar Eurodac un ECRIS-TCN (Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem).

Atzinuma sagatavotājs piekrīt priekšlikumam izveidot šādus četrus savstarpējās izmantojamības komponentus: Eiropas meklēšanas portāls, ar kura palīdzību var veikt meklēšanu vienlaicīgi visās ES drošības, robežu un migrācijas pārvaldība sistēmās, kā arī kopējais biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums, kopējais identitātes repozitorijs un vairāku identitāšu detektors. Turklāt viņš atzinīgi vērtē priekšlikumu par centrāla ziņošanas un statistikas repozitorija izveidi, lai politikas, operatīvos un datu kvalitātes nolūkos varētu iegūt anonīmus statistikas datus.

Kopējais budžets, kas vajadzīgs deviņos gados (2019.–2027. gadā), tiek lēsts EUR 461 miljonu apmērā, aptverot šādus elementus:

-  EUR 261,3 miljoni — eu-LISA paredzētais budžets sadarbspējas komponentu izstrādei un uzturēšanai (no kuriem EUR 23 miljoni paredzēti 2019.– 2020. gada laikposmam);

-  EUR 136,3 miljoni — dalībvalstīm, lai segtu izmaksas par pārmaiņām valsts sistēmās (sākot no 2021. gada);

-  EUR 48,9 miljoni — Eiropolam, lai segtu izmaksas par Eiropola IT sistēmu pielāgošanu (no kuriem EUR 9,1 miljons paredzēti 2019.– 2020. gada laikposmam);

-  EUR 4,8 miljoni — Frontex, lai segtu izmaksas vairāku identitāšu detektora izveides sākumposmā (sākot no 2021. gada);

-  EUR 2 miljoni — izmaksām par CEPOL operatīvo darbinieku apmācību (no kuriem EUR 100 000 2020. gadā);

-  EUR 7,7 miljoni — HOME ĢD, lai segtu izmaksas par darbinieku skaita ierobežotu palielinājumu un saistītus izdevumus izstrādes laikposmā (no kuriem EUR 2 miljoni 2019.–2020. gadā), šos izdevumus sedzot no 5. pozīcijas.

Kopējās izmaksas EUR 32,1 miljonu apmērā 2019.– 2020. gada laikposmam, kas jāsedz no 5. pozīcijas, ir paredzētas pašreizējā IDF Robežu regulā, no kuras vēl ir pieejami pietiekami līdzekļi. Ierosinātais budžets laikposmam pēc 2020. gada ir ilustratīva rakstura un neietekmē sarunas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, attiecibā uz kuru Komisija 2018. gada 2. maijā apstiprināja savu priekšlikumu. Atzinuma sagatavotājs ar gandarījumu konstatē, ka nenotiek pārklāšanās ar budžeta pieprasījumiem citiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā, jo īpaši ECRIS-TCN (Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem ), SIS II, EES, ETIAS, Eurodac pārstrādāšanu un eu-LISA dibināšanas regulas pārskatīšana.

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka vienreizējās izveidošanas izmaksas dalībvalstīm tiek lēstas EUR 85,5 miljona apmērā, un ka Komisija ierosina atlīdzināt visas dalībvalstu integrēšanas izmaksas, lai būtu iespējams uzraudzīt to sekmes šo noteikumu ieviešanā.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka paredzamās izmaksas ES budžetam ir pamatotas un samērīgas, un uzsver, ka uzlabota sadarbspēja ES līmenī radītu aptuveni EUR 77,5 miljonu lielu ikgadēju izmaksu ietaupījumu, galvenokārt dalībvalstu IT dienestiem un robežu pārvaldības, migrācijas un tiesībaizsardzības iestādēm. Tomēr atzinuma sagatavotājs mudina Komisiju, eu-LISA, Frontex un dalībvalstis panākt visaugstāko iespējamo izmaksu efektivitāti visā ETIAS ieviešanas un darbības procesā. Jo īpaši eu-LISA tiek mudināta darīt visu iespējamo, lai izvairītos no izmaksu pārsniegšanas un kavēšanās, nosakot un īstenojot vēlamā tehniskā risinājuma izvēli, kā arī panākt optimālu personāla nodrošinājumu šim projektam, pārdalot personālu jaunajiem uzdevumiem līdz ar iepriekšējo projektu pabeigšanu.

Attiecībā uz ieņēmumiem atzinuma sagatavotājs pieprasa, lai Komisija pēc iespējas ātrāk iesniedz detalizētu informāciju par sagaidāmajām iemaksām no Šengenas asociētajām valstīm, kas būtu jāuzskata par eu-LISA budžeta pozīcijas (18 02 07) dažādiem ieņēmumiem, kas ir piešķirtie ieņēmumi.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs rosina nostiprināt vairākus noteikumus par ziņošanu un izvērtējumu, lai ļautu budžeta lēmējinstitūcijai cieši uzraudzīt jauno sadarbspējas komponentu ieviešanu un sākumposma darbību saistībā ar turpmākiem budžeta lēmumiem, jo īpaši attiecībā uz DFS pēc 2020. gada.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

60. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Izmaksas, kas radušās saistībā ar centrāla ES rezerves risinājuma izveidi un darbību katrai sistēmai, kas ir norādīta 1. punktā, vajadzības gadījumā sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmaksas, kas rodas saistībā ar esošo valsts infrastruktūru integrāciju un šo infrastruktūru savienojumu ar valsts vienotajām saskarnēm, kā arī ar valsts vienoto saskarņu mitināšanu, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Izmaksas, kas rodas saistībā ar esošo valsts infrastruktūru integrāciju un šo infrastruktūru savienojumu ar valsts vienotajām saskarnēm, kā arī ar valsts vienoto saskarņu mitināšanu un turpmāku attīstīšanu, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

60. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Parlaments un Padome ikgadējās apropriācijas apstiprina ikgadējā budžeta procedūrā daudzgadu finanšu shēmas ietvaros.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā — OPOCE, please replace with the actual date] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem sadarbspējas komponentu izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar sadarbspējas komponentu izstrādi. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā — OPOCE, please replace with the actual date] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem sadarbspējas komponentu izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar sadarbspējas komponentu izstrādi. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām izmaksām un progresu projekta īstenošanā, finansiālās ietekmes novērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas un kas sedzamas no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 60. pantu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

68. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja izstrādes process kavējas, eu-LISA pēc iespējas drīz informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

68. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Četrus gadus pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas un turpmāk ik pēc četriem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par sadarbspējas komponentu tehnisko darbību, tostarp to drošību.

4.  Divus gadus pēc katra sadarbspējas komponenta darbības uzsākšanas un turpmāk ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par sadarbspējas komponentu tehnisko darbību, tostarp to drošību, un par izmaksām.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt vienu gadu pēc katra eu-LISA izstrādātā ziņojuma Komisija sagatavo komponentu vispārēju izvērtējumu, kas ietver:

Turklāt sešus mēnešus pēc katra eu-LISA izstrādātā ziņojuma Komisija sagatavo komponentu vispārēju izvērtējumu, kas ietver:

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  salīdzinājumā ar mērķiem sasniegto rezultātu analīzi un ietekmi uz pamattiesībām;

(b)  salīdzinājumā ar mērķiem sasniegto rezultātu analīzi un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī analīzi par saistītajām izmaksām;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

68. pants – 5. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  novērtējumu par jebkādām sekām, tostarp nesamērīgu ietekmi uz satiksmes plūsmu robežšķērsošanas vietās un ietekmi uz Savienības budžetu.

(e)  novērtējumu par jebkādām sekām, tostarp ietekmi uz satiksmes plūsmu robežšķērsošanas vietās un ietekmi uz Savienības budžetu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES informācijas sistēmu sadarbspēja (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)

Atsauces

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

28.2.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Bernd Kölmel

25.1.2018

Izskatīšana komitejā

17.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES informācijas sistēmu sadarbspēja (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija)

Atsauces

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

AFET

22.2.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Pieņemšanas datums

15.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

9

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Iesniegšanas datums

19.10.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika