Procedura : 2017/0352(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0348/2018

Teksty złożone :

A8-0348/2018

Debaty :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.31

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0389

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1585kWORD 233k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Nuno Melo

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0794 oraz zmieniony wniosek COM(2018)0480),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 74, art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0293/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-0348/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W swojej opinii 4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.1a Europejski Inspektor Ochrony Danych podkreślił, że decyzja o zapewnieniu interoperacyjności wielkoskalowych systemów informatycznych nie tylko trwale i głęboko wpłynęłaby na ich strukturę i sposób działania, ale także zmieniłaby sposób, w jaki interpretowane były do tej pory zasady prawne w tej dziedzinie, i jako taka oznaczałaby punkt, z którego nie ma już powrotu.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  W swojej opinii z dnia 11 kwietnia 2018 r.1a Grupa Robocza Art. 29 ponownie stwierdziła, że proces prowadzący do zapewnienia interoperacyjności systemów nasuwa podstawowe pytania dotyczące celu, konieczności i proporcjonalności przetwarzania danych oraz wywołuje obawy dotyczące zasad ograniczenia celu, minimalizacji danych, zatrzymywania danych i jasnej identyfikacji administratora danych.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Należy ustanowić interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE — a mianowicie systemem wjazdu/wyjazdu (EES), wizowym systemem informacyjnym (VIS), [europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)], systemem Eurodac, systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz [europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (systemem ECRIS-TCN)], aby poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi, przyczynić się do zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania oraz wnieść wkład w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ramach unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym w utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i polityki publicznej, oraz aby chronić bezpieczeństwo na terytoriach państw członkowskich, tak aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane mogły się wzajemnie uzupełniać. W tym celu jako elementy interoperacyjności należy ustanowić europejski portal wyszukiwania, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości.

(9)  Aby poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi, ułatwić regularne przekraczanie granic, przyczynić się do zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania, wnieść wkład w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym w utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, w politykę publiczną i ochronę bezpieczeństwa na terytoriach państw członkowskich, poprawić wdrażanie wspólnej polityki wizowej, pomóc w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, pomóc w zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywaniu i prowadzeniu w ich sprawie dochodzeń w celu utrzymania zaufania społeczeństwa do unijnego systemu migracji i azylu, unijnych środków bezpieczeństwa i zdolności Unii do zarządzania granicami zewnętrznymi, należy ustanowić interoperacyjność między unijnymi systemami informacyjnymi — a mianowicie systemem wjazdu/wyjazdu (EES), wizowym systemem informacyjnym (VIS), [europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)], systemem Eurodac, Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz [europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS-TCN)], tak aby te unijne systemy informacyjne i zawarte w nich dane uzupełniały się na tyle, na ile jest to możliwe, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych obywateli, zwłaszcza prawa do ochrony danych osobowych. W tym celu jako elementy interoperacyjności należy ustanowić europejski portal wyszukiwania, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Interoperacyjność między unijnymi systemami informacyjnymi powinna umożliwiać tym systemom wzajemne uzupełnianie i ułatwić w ten sposób poprawną identyfikację osób, przyczynić się do zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, poprawić i zharmonizować wymagania dotyczące jakości danych w odpowiednich unijnych systemach informacyjnych, ułatwić wdrożenie istniejących i przyszłych unijnych systemów informacyjnych przez państwa członkowskie od strony technicznej i operacyjnej, wzmocnić i uprościć gwarancje bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujące odpowiednie systemy informacyjne UE, usprawnić dostęp organów ścigania do systemów EES, VIS, [ETIAS] i Eurodac oraz wspierać realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN].

(10)  Interoperacyjność między unijnymi systemami informacyjnymi powinna umożliwiać tym systemom wzajemne uzupełnianie się i ułatwić w ten sposób poprawną identyfikację osób do celów związanych z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w kontekście zapobiegania poważnym przestępstwom, w tym przestępstwom terrorystycznym, oraz ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, przyczyniać się do zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, poprawić i zharmonizować wymagania dotyczące jakości danych w odpowiednich unijnych systemach informacyjnych, przyczyniać się do zapewnienia skutecznego korzystania z unijnych systemów informacyjnych, danych Europolu i baz danych Interpolu poprzez ułatwienie organom dostępu do nich zgodnie z ich prawami dostępu oraz celami i przeznaczeniem ustanowionymi w instrumentach prawnych regulujących poszczególne systemy, wzmocnić, uprościć i zharmonizować gwarancje bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujące odpowiednie unijne systemy informacyjne, w szczególności przez zapewnienie, aby wszystkie unijne zasady ochrony danych miały zastosowanie do wszystkich systemów informacyjnych, usprawnić i ułatwić dostęp wyznaczonych organów do systemów EES, VIS, [ETIAS] i Eurodac oraz wspierać realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN].

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Elementy interoperacyjności powinny obejmować systemy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [system ECRIS-TCN]. Powinny one obejmować dane Europolu w zakresie umożliwiającym ich przeglądanie jednocześnie z systemami informacyjnymi UE.

(11)  Elementy interoperacyjności powinny obejmować systemy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [system ECRIS-TCN]. Powinny one obejmować też dane Europolu jedynie w zakresie umożliwiającym przeglądanie tych danych jednocześnie z unijnymi systemami informacyjnymi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Szczególnej ochrony danych osobowych wymagają dzieci i osoby narażone na zagrożenia, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, gwarancji i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Elementy interoperacyjności powinny być opracowywane tak, by uwzględniać szczególnie ochronę dzieci i zapewniać pełne poszanowanie ich praw i integralności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy ustanowić europejski portal wyszukiwania, aby technicznie wspomagać władze państw członkowskich i organy UE w uzyskiwaniu szybkiego, sprawnego, wydajnego, systematycznego i kontrolowanego dostępu do systemów informacyjnych UE, danych Europolu i baz danych Interpolu koniecznych do pełnienia przez nie swoich funkcji, zgodnie z własnymi prawami dostępu, a także aby wspierać realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] i danych Europolu. Poprzez umożliwienie jednoczesnego, równoległego przeszukiwania wszystkich istotnych systemów informacyjnych, a także danych Europolu i baz danych Interpolu, europejski portal wyszukiwania powinien działać jako pojedynczy punkt kontaktowy lub „pośrednik komunikatów” oraz służyć sprawnemu przeszukiwaniu różnych systemów centralnych i uzyskiwaniu koniecznych informacji, przy pełnym poszanowaniu zasad kontroli dostępu i wymogów dotyczących ochrony danych regulujących systemy podstawowe.

(13)  Należy ustanowić europejski portal wyszukiwania (ESP), aby technicznie wspomagać upoważnione organy państw członkowskich i agencje Unii w uzyskiwaniu kontrolowanego dostępu do odpowiednich unijnych systemów informacyjnych, danych Europolu i baz danych Interpolu, jeżeli jest to konieczne do pełnienia przez nie ich funkcji, zgodnie z ich prawami dostępu, a także aby wspierać realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] i danych Europolu. Poprzez umożliwienie jednoczesnego, równoległego przeszukiwania wszystkich istotnych unijnych systemów informacyjnych, a także danych Europolu i baz danych Interpolu, europejski portal wyszukiwania powinien działać jako pojedynczy punkt kontaktowy lub „pośrednik komunikatów” oraz służyć sprawnemu przeszukiwaniu różnych systemów centralnych i uzyskiwaniu koniecznych informacji, przy pełnym poszanowaniu zasad kontroli dostępu i wymogów dotyczących ochrony danych regulujących systemy podstawowe.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby umożliwić szybkie i systematyczne wykorzystywanie wszystkich systemów informacyjnych UE, należy korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania w celu konsultowania wspólnego repozytorium tożsamości oraz systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN]. Należy jednak pozostawić krajowe połączenia z różnymi systemami informacyjnymi UE, aby zapewnić techniczną opcję awaryjną. Organy Unii powinny też korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania, aby przeszukiwać system centralny Systemu Informacyjnego Schengen (C.SIS) zgodnie z posiadanymi prawami dostępu w celu pełnienia swoich funkcji. Europejski portal wyszukiwania powinien stanowić dodatkowy środek konsultacji C.SIS, danych Europolu i systemów Interpolu, uzupełniając istniejące dedykowane interfejsy.

(16)  Aby umożliwić szybkie i płynne wykorzystywanie wszystkich odnośnych unijnych systemów informacyjnych, należy korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania w celu kierowania zapytań do wspólnego repozytorium tożsamości oraz systemów EES, VIS, ETIAS, Eurodac i [ECRIS-TCN]. Należy ustanowić centralne unijne rozwiązanie zapasowe dla europejskiego portalu wyszukiwania w celu zapewnienia wszystkich funkcji głównego europejskiego portalu wyszukiwania i podobnego poziomu wydajności na wypadek awarii. Należy jednak pozostawić krajowe połączenia z różnymi odpowiednimi unijnymi systemami informacyjnymi, aby zapewnić techniczną opcję awaryjną. Agencje Unii powinny też korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania, aby przeszukiwać system centralny Systemu Informacyjnego Schengen (C.SIS) zgodnie z posiadanymi prawami dostępu w celu pełnienia swoich funkcji. Europejski portal wyszukiwania powinien stanowić dodatkowy środek konsultacji C.SIS, danych Europolu i systemów Interpolu, uzupełniając istniejące dedykowane interfejsy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Dane biometryczne, takie jak odciski palców i wizerunki twarzy, są unikalne, a zatem znacznie bardziej niezawodne w identyfikacji osób niż dane alfanumeryczne. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien stanowić narzędzie techniczne służące wzmacnianiu i ułatwianiu prac odpowiednich unijnych systemów informacyjnych i pozostałych elementów interoperacyjności. Głównym celem wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych powinno być ułatwienie identyfikacji osób, które mogą być zarejestrowane w różnych bazach danych, poprzez skojarzenie ich danych biometrycznych w różnych systemach oraz poprzez poleganie na jednym, unikalnym komponencie technologicznym zamiast pięciu różnych w każdym z systemów podstawowych. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz przynieść korzyści finansowe i związane z obsługą techniczną i funkcjonowaniem, ponieważ polega tylko na jednym, unikalnym komponencie technologicznym, nie zaś na pięciu różnych w każdym z systemów podstawowych. Wszystkie zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej, w tym te obecnie wykorzystywane na potrzeby systemów Eurodac, VIS i SIS, korzystają ze wzorców biometrycznych składających się z danych uzyskanych w wyniku ekstrakcji cech z rzeczywistych próbek biometrycznych. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien przegrupować i gromadzić wszystkie te wzorce biometryczne w jednej lokalizacji, ułatwiając porównania międzysystemowe i umożliwiając korzyści skali w zakresie rozwoju i utrzymywania unijnych systemów centralnych.

(17)  Dane biometryczne, które w kontekście niniejszego rozporządzenia obejmują tylko odciski palców i wizerunki twarzy, a tym samym wykluczają odciski dłoni, są unikalne, a zatem znacznie bardziej niezawodne w identyfikacji osób niż dane alfanumeryczne. Dane biometryczne stanowią jednak wrażliwe dane osobowe. Dlatego niniejsze rozporządzenie ma za zadanie określić podstawy i gwarancje związane z przetwarzaniem takich danych w celu jednoznacznej identyfikacji osób. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien stanowić narzędzie techniczne służące wzmacnianiu i ułatwianiu prac odpowiednich unijnych systemów informacyjnych, skutecznemu korzystaniu z danych Europolu i pozostałych elementów interoperacyjności. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien zastąpić zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej stosowane odpowiednio w EES, VIS, SIS, Eurodac i [ECRIS-TCN ] i powinien zatem nie powielać ani przechowywania danych biometrycznych, ani przechowywania wzorców biometrycznych. Głównym celem wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych powinno być ułatwienie identyfikacji osób, które mogą być zarejestrowane w różnych bazach danych, poprzez skojarzenie ich danych biometrycznych w różnych systemach oraz poprzez poleganie na jednym, unikalnym komponencie technologicznym zamiast pięciu różnych w każdym z systemów podstawowych. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz przynieść korzyści finansowe i związane z obsługą techniczną i funkcjonowaniem, ponieważ polega tylko na jednym, unikalnym komponencie technologicznym, nie zaś na pięciu różnych w każdym z systemów podstawowych. Wszystkie zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej, w tym te obecnie wykorzystywane na potrzeby systemów Eurodac, VIS i SIS, korzystają ze wzorców biometrycznych składających się z danych uzyskanych w wyniku ekstrakcji cech z rzeczywistych próbek biometrycznych. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych powinien przegrupować i gromadzić wszystkie te wzorce biometryczne – logicznie oddzielone w zależności od systemu informacyjnego, z którego pochodzą – w jednej lokalizacji, ułatwiając w ten sposób porównania międzysystemowe wykorzystujące wzorce biometryczne i umożliwiając korzyści skali w zakresie rozwoju i utrzymywania unijnych systemów centralnych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Wzorce biometryczne przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych, składające się z danych uzyskanych w wyniku ekstrakcji cech z rzeczywistych próbek biometrycznych, powinno się uzyskiwać w sposób uniemożliwiający odwrócenie procesu. W istocie, wzorce biometryczne powinny być możliwe do uzyskania z danych biometrycznych, ale nie powinno być możliwe uzyskanie tych samych danych biometrycznych z wzorców biometrycznych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Dane biometryczne stanowią wrażliwe dane osobowe. Niniejsze rozporządzenie ma za zadanie określić podstawy i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem takich danych w celu jednostkowej identyfikacji osób.

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Systemy ustanowione na mocy rozporządzenia (UE) 2017/2226 Parlamentu Europejskiego i Rady54, rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady55, [rozporządzenia w sprawie systemu ETIAS] na rzecz zarządzania granicami Unii, system ustanowiony na mocy [rozporządzenia w sprawie Eurodac] na rzecz identyfikacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i zwalczania nielegalnej migracji oraz system ustanowiony na mocy [rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN], aby były skuteczne, muszą polegać na poprawnej identyfikacji obywateli państw trzecich, których dane osobowe są w nich przechowywane.

(19)  Systemy ustanowione na mocy rozporządzenia (UE) 2017/2226 Parlamentu Europejskiego i Rady54, rozporządzenia (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady55, [rozporządzenia w sprawie systemu ETIAS] na rzecz zarządzania granicami Unii, system ustanowiony na mocy [rozporządzenia w sprawie Eurodac] na rzecz identyfikacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i zwalczania nielegalnej migracji oraz system ustanowiony na mocy [rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN], wymagają poprawnej identyfikacji tych obywateli państw trzecich, których dane osobowe są w nich przechowywane.

_________________

_________________

54 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (rozporządzenie w sprawie systemu EES) (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20–82).

54 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (rozporządzenie w sprawie systemu EES) (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20–82).

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60).

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Repozytorium powinno stanowić wspólny zbiór danych dotyczących tożsamości i danych biometrycznych obywateli państw trzecich zarejestrowanych w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN], służąc jako wspólny komponent łączący powyższe systemy przechowujące te dane i umożliwiający ich konsultację.

(25)  Repozytorium powinno stanowić wspólny zbiór danych potwierdzających tożsamość i danych biometrycznych obywateli państw trzecich zarejestrowanych w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN], służąc jako wspólny komponent łączący powyższe systemy przechowujące te dane i umożliwiający ich konsultację. Należy ustanowić centralne unijne rozwiązanie zapasowe dla wspólnego repozytorium tożsamości w celu zapewnienia wszystkich funkcji głównego wspólnego repozytorium tożsamości i podobnego poziomu wydajności na wypadek awarii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W celu zapewnienia poprawnej identyfikacji danej osoby właściwe organy państw członkowskich odpowiedzialne za zapobieganie nielegalnej migracji i jej zwalczanie oraz właściwe organy państw członkowskich w rozumieniu art3 ust. 7 dyrektywy 2016/680 powinny być uprawnione do przeszukiwania wspólnego repozytorium tożsamości za pomocą danych biometrycznych tej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości.

(27)  W sytuacji, w której organ policji państwa członkowskiego nie był w stanie zidentyfikować osoby na podstawie przeszukania wspólnego repozytorium tożsamości z wykorzystaniem dokumentu podróży lub danych dotyczących tożsamości przekazanych przez tę osobę lub jeżeli istnieją wątpliwości co do autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza, bądź w przypadku gdy dana osoba jest niezdolna do współpracy lub odmawia jej, właściwe organy państw członkowskich w rozumieniu art 3 ust. 7 dyrektywy 2016/680, w celu ułatwienia poprawnej identyfikacji tej osoby i zgodnie z zasadami i procedurami przewidzianymi w prawie krajowym, powinny być uprawnione do przeszukiwania wspólnego repozytorium tożsamości za pomocą danych biometrycznych tej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości, pod warunkiem że taka osoba jest zawsze fizycznie obecna podczas takiej kontroli.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Jeśli nie można użyć danych biometrycznych danej osoby lub jeśli zapytanie przy użyciu tych danych zakończy się niepowodzeniem, wyszukiwanie należy przeprowadzić za pomocą danych dotyczących tożsamości tej osoby w połączeniu z danymi z dokumentu podróży. Jeśli wynik zapytania wskaże, że dane tej osoby są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości, organy państwa członkowskiego powinny mieć możliwość wglądu do danych dotyczących tożsamości tej osoby przechowywanych w repozytorium, bez wskazania w jakikolwiek sposób, do którego systemu informacyjnego UE dane te należą.

skreśla się

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Rozporządzenie powinno także wprowadzić nową możliwość usprawnienia dostępu do danych wykraczających poza dane dotyczące tożsamości zawarte w systemach EES, VIS, [ETIAS] lub Eurodac przez organy ścigania wyznaczone przez państwa członkowskie i Europol. Dane, w tym dane inne niż te dotyczące tożsamości zawarte w powyższych systemach, mogą być konieczne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń i ścigania sprawców w konkretnych sprawach.

(30)  Rozporządzenie powinno także wprowadzić nową możliwość usprawnienia dostępu do danych wykraczających poza dane dotyczące tożsamości zawarte w systemach EES, VIS, [ETIAS] lub Eurodac przez organy wyznaczone przez państwa członkowskie i Europol. Dane, w tym dane inne niż te dotyczące tożsamości zawarte w powyższych systemach, mogą być konieczne do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń i ścigania sprawców w konkretnych sprawach, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by uważać, że przeglądanie danych znacznie przyczyni się do zapobiegania przedmiotowym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń – w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba podejrzana, sprawca lub ofiara przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa należy do kategorii obywateli państw trzecich, których dane są przechowywane w systemie EES, VIS, ETIAS i Eurodac. Taki usprawniony dostęp powinien być zapewniony po przeprowadzeniu wcześniejszych wyszukiwań w krajowych bazach danych i po dokonaniu zapytania za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją Rady 2008/615/WSiSW1a.

 

__________________

 

1a Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Pełen dostęp do wymaganych danych zawartych w systemach informacyjnych UE koniecznych do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, wykraczających poza odpowiednie dane dotyczące tożsamości zawarte we wspólnym repozytorium tożsamości, uzyskanych w wyniku użycia danych biometrycznych określonej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości, powinien nadal podlegać przepisom odpowiednich aktów prawnych. Wyznaczone organy ścigania i Europol nie wiedzą z góry, który system informacyjny UE zawiera dane osób będących przedmiotem zapytania. Prowadzi to do opóźnień i osłabia efektywność wykonywania przez nie swoich zadań. Użytkownik końcowy uprawniony przez wyznaczony organ powinien móc zatem widzieć, w którym z systemów informacyjnych UE zarejestrowano dane odpowiadające zapytaniu. Dany system zostałby zatem odpowiednio oznaczony w wyniku automatycznej weryfikacji obecności trafienia w danym systemie (tzw. funkcja „wynik/brak wyniku”).

(31)  Pełny dostęp do wymaganych danych zawartych w unijnych systemach informacyjnych koniecznych do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, wykraczających poza odpowiednie dane dotyczące tożsamości zawarte we wspólnym repozytorium tożsamości, uzyskanych w wyniku użycia danych biometrycznych określonej osoby pobranych podczas kontroli tożsamości, powinien nadal podlegać przepisom odpowiednich aktów prawnych. Wyznaczone organy i Europol nie wiedzą z góry, który unijny system informacyjny zawiera dane osób będących przedmiotem zapytania. Prowadzi to do opóźnień i osłabia efektywność wykonywania przez nie swoich zadań. Użytkownik końcowy uprawniony przez wyznaczony organ powinien móc zatem widzieć, w którym z unijnych systemów informacyjnych zarejestrowano dane odpowiadające zapytaniu. Dany system zostałby zatem odpowiednio oznaczony w wyniku automatycznej weryfikacji obecności trafienia w danym systemie (tzw. funkcja „wynik/brak wyniku”) po przeprowadzeniu wcześniejszych wyszukiwań w krajowych bazach danych i po dokonaniu zapytania za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Dokonanie przez organy wyznaczone przez państwo członkowskie i Europol wyszukiwania we wspólnym repozytorium tożsamości w celu uzyskania odpowiedzi typu „wynik/brak wyniku” wskazującej, czy dane zostały zarejestrowane w systemach EES, VIS, [ETIAS] lub Eurodac, wymaga automatycznego przetwarzania danych osobowych. Trafienie nie będzie wiązało się z ujawnianiem danych osobowych osoby, której dotyczy wyszukiwanie, innych niż wskazanie, że pewne jej dane znajdują się w jednym z systemów. Uprawniony użytkownik nie ma prawa podejmować żadnej nieprzychylnej decyzji w stosunku do osoby, której dotyczy wyszukiwanie, jedynie na podstawie samego wystąpienia trafienia. Dostęp użytkownika do trafienia stanowiłby zatem jedynie bardzo ograniczoną ingerencję w prawo do ochrony danych osobowych osoby, której dotyczy wyszukiwanie, przy czym konieczne będzie umożliwienie wyznaczonemu organowi i Europolowi rozpatrzenia jego wniosku o dostęp do danych osobowych w bardziej efektywny sposób, bezpośrednio w systemie oznaczonym jako zawierający trafienie.

(33)  Dokonanie przez organy wyznaczone przez państwo członkowskie i Europol wyszukiwania we wspólnym repozytorium tożsamości w celu uzyskania odpowiedzi typu „wynik/brak wyniku” wskazującej, czy dane zostały zarejestrowane w systemach EES, VIS, [ETIAS] lub Eurodac, wymaga automatycznego przetwarzania danych osobowych. Trafienie powinno ujawniać wyłącznie dane osobowe danej osoby inne niż wskazanie, że jej pewne dane znajdują się w jednym z systemów, pod warunkiem że organ dokonujący wyszukiwania ma dostęp do tego systemu. Uprawniony użytkownik nie ma prawa podejmować żadnej nieprzychylnej decyzji w stosunku do osoby, której dotyczy wyszukiwanie, jedynie na podstawie samego wystąpienia trafienia, a trafienie powinno być wykorzystywane przez odpowiednie organy wyłącznie w celu podjęcia decyzji dotyczącej tego, w której bazie danych dokonać wyszukiwania. Dostęp użytkownika do trafienia stanowiłby zatem jedynie bardzo ograniczoną ingerencję w prawo do ochrony danych osobowych osoby, której dotyczy wyszukiwanie, przy czym konieczne będzie umożliwienie wyznaczonemu organowi i Europolowi rozpatrzenia jego wniosku o dostęp do danych osobowych w bardziej efektywny sposób, bezpośrednio w systemie oznaczonym jako zawierający trafienie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Dwuetapowe podejście do przeglądania danych jest szczególnie przydatne w przypadkach, w których osoba podejrzana, sprawca lub domniemana ofiara przestępstwa terrorystycznego pozostają nieznani. W tych przypadkach wspólne repozytorium tożsamości umożliwiłoby identyfikację systemu informacyjnego, w którym zidentyfikowano tę osobę, już za pomocą jednego wyszukiwania. Poprzez stworzenie obowiązku stosowania tego nowego podejścia, dostęp przez organy ścigania do danych osobowych przechowywanych w systemach EES, VIS, [ETIAS] i Eurodac powinien mieć miejsce bez wymogu wcześniejszego przeszukania krajowych baz danych i uruchomienia wcześniejszego wyszukiwania w zautomatyzowanym systemie identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW. Zasada wcześniejszego wyszukiwania skutecznie ogranicza możliwość korzystania z tych systemów przez organy państw członkowskich w uzasadnionych celach ścigania przestępstw, może zatem prowadzić do straconych szans na odnalezienie potrzebnych informacji. Wymogi wcześniejszego przeszukania krajowych baz danych i uruchomienia wcześniejszego wyszukiwania w zautomatyzowanym systemie identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW powinny przestać obowiązywać dopiero wówczas, gdy wejdzie w życie alternatywne zabezpieczenie w postaci dwuetapowego podejścia do dostępu organów ścigania za pośrednictwem wspólnego repozytorium tożsamości.

(34)  Dwuetapowe podejście do przeglądania danych jest szczególnie przydatne w przypadkach, w których osoba podejrzana, sprawca lub domniemana ofiara przestępstwa terrorystycznego pozostają nieznani. W tych przypadkach wspólne repozytorium tożsamości umożliwiłoby identyfikowanie przez właściwy wyznaczony organ systemu informacyjnego, w którym zidentyfikowano tę osobę, już za pomocą jednego wyszukiwania, po dokonaniu niezbędnego sprawdzenia w krajowych bazach danych i po dokonaniu zapytania za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW w uzasadnionych celach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia w ich sprawie dochodzeń.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Możliwość osiągnięcia celów systemów informacyjnych UE podważa aktualna niezdolność władz do korzystania z tych systemów w celu przeprowadzania wystarczająco rzetelnej weryfikacji tożsamości obywateli państw trzecich, których dane są przechowywane w różnych systemach. O tej niezdolności decyduje fakt, że zestaw danych dotyczących tożsamości przechowywanych w danym systemie może być fałszywy, niepoprawny lub niepełny, obecnie natomiast brakuje możliwości wykrycia takich fałszywych, niepoprawnych lub niepełnych danych dotyczących tożsamości poprzez porównywanie ich z danymi przechowywanymi w innym systemie. Aby zaradzić tej sytuacji, konieczne jest dysponowanie instrumentem technicznym na szczeblu Unii, który umożliwiałby dokładną identyfikację obywateli państw trzecich w tych celach.

(36)  Aby lepiej realizować cele systemów informacyjnych UE, władze korzystające z tych systemów powinny mieć możliwość przeprowadzania wystarczająco rzetelnej weryfikacji tożsamości obywateli państw trzecich, których dane są przechowywane w różnych systemach. Zestaw danych dotyczących tożsamości przechowywanych w danym systemie może być niepoprawny, niepełny lub fałszywy, a obecnie nie ma sposobu na wykrywanie takich niepoprawnych, niepełnych lub fałszywych, danych dotyczących tożsamości poprzez porównywanie ich z danymi przechowywanymi w innym systemie. Aby zaradzić tej sytuacji, konieczne jest dysponowanie instrumentem technicznym na szczeblu Unii, który umożliwiałby dokładną identyfikację obywateli państw trzecich w tych celach.

Uzasadnienie

Statystyki na temat fałszywych danych dotyczących tożsamości w systemach informacyjnych UE są same w sobie niekompletne. Problemy związane z niepoprawnymi i niepełnymi danymi są jednak dobrze znane, jak określono w opinii Agencji Praw Podstawowych UE w sprawie interoperacyjności (strona 49).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości powinien stworzyć i przechowywać powiązania między danymi w różnych systemach informacyjnych UE, aby wykrywać multiplikację tożsamości, w podwójnym celu ułatwienia kontroli tożsamości osób podróżujących w dobrej wierze i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości. Będzie on zawierał jedynie powiązania między osobami obecnymi w więcej niż jednym systemie informacyjnym UE, w zakresie ściśle ograniczonym do danych potrzebnych do weryfikacji, czy dana osoba została zgodnie lub niezgodnie z prawem zarejestrowana pod różnymi tożsamościami biograficznymi w różnych systemach, lub wyjaśnienia sytuacji, w których dwie osoby o podobnych danych biograficznych mogą nie być tą samą osobą. Przetwarzanie danych za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania i serwisu kojarzenia danych biometrycznych w celu powiązania akt osobowych w poszczególnych systemach należy sprowadzić do absolutnego minimum, ogranicza się ono zatem do wykrywania multiplikacji tożsamości w chwili dodawania nowych danych do jednego systemów informacyjnych włączonych do wspólnego repozytorium tożsamości i SIS. Moduł wykrywający multiplikację tożsamości powinien zawierać zabezpieczenia przed potencjalną dyskryminacją lub nieprzychylnymi decyzjami wobec osób posługujących się różnymi tożsamościami w sposób zgodny z prawem.

(37)  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości powinien stworzyć i przechowywać powiązania między danymi w różnych unijnych systemach informacyjnych, aby wykrywać multiplikację tożsamości, w podwójnym celu ułatwienia kontroli tożsamości osób podróżujących w dobrej wierze i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości. Stworzenie tych powiązań stanowi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz w dyrektywie (UE) 2016/680, a zatem wymaga przejrzystości w stosunku do osób, których to dotyczy, i wdrożenia niezbędnych gwarancji zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Moduł wykrywający multiplikację tożsamości powinien zawierać jedynie powiązania między osobami obecnymi w więcej niż jednym unijnym systemie informacyjnym, w zakresie ściśle ograniczonym do danych potrzebnych do weryfikacji, czy dana osoba została zgodnie lub niezgodnie z prawem zarejestrowana pod różnymi tożsamościami biograficznymi w różnych systemach, lub wyjaśnienia sytuacji, w których dwie osoby o podobnych danych biograficznych mogą nie być tą samą osobą. Przetwarzanie danych za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania i serwisu kojarzenia danych biometrycznych w celu powiązania akt osobowych w poszczególnych systemach i bazie danych Europolu należy sprowadzić do absolutnego minimum, ogranicza się ono zatem do wykrywania multiplikacji tożsamości w chwili dodawania nowych danych do jednego z unijnych systemów informacyjnych włączonych do wspólnego repozytorium tożsamości i SIS. Moduł wykrywający multiplikację tożsamości powinien zawierać zabezpieczenia przed potencjalną dyskryminacją lub nieprzychylnymi decyzjami wobec osób posługujących się różnymi tożsamościami w sposób zgodny z prawem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Dostęp do modułu wykrywającego multiplikację tożsamości dla organów państw członkowskich i unijnych, które mają dostęp do co najmniej jednego systemu informacyjnego UE objętego wspólnym repozytorium tożsamości lub do SIS, powinien ograniczać się do tzw. powiązań czerwonych, w których powiązane ze sobą dane wskazują na obecność takich samych danych biometrycznych, lecz różnych danych dotyczących tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one do tej samej osoby z naruszeniem prawa, lub w przypadkach, w których powiązane ze sobą dane wykażą obecność podobnych danych dotyczących tożsamości i organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one do tej samej osoby z naruszeniem prawa. Jeśli powiązane ze sobą dane dotyczące tożsamości nie są podobne, należy ustanowić powiązanie żółte i przeprowadzić weryfikację ręczną, aby potwierdzić to powiązanie lub odpowiednio zmienić jego kolor.

(41)  Dostęp do modułu wykrywającego multiplikację tożsamości dla organów państw członkowskich i Unii, które mają dostęp do co najmniej jednego unijnego systemu informacyjnego objętego wspólnym repozytorium tożsamości lub do SIS, powinien ograniczać się do tzw. powiązań czerwonych, w których powiązane ze sobą dane wskazują na obecność takich samych danych biometrycznych, lecz różnych danych dotyczących tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one w nieuzasadniony sposób do tej samej osoby, lub w przypadkach, w których powiązane ze sobą dane wykażą obecność podobnych danych dotyczących tożsamości i organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one w nieuzasadniony sposób do tej samej osoby. Jeśli powiązane ze sobą dane dotyczące tożsamości nie są podobne, należy ustanowić powiązanie żółte i przeprowadzić weryfikację ręczną, aby potwierdzić to powiązanie lub odpowiednio zmienić jego kolor.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a)  Agencja eu-LISA powinna opracować wszystkie elementy interoperacyjności i zarządzać nimi w taki sposób, by zapewnić szybki, sprawny, efektywny i kontrolowany dostęp oraz pełną dostępność takich elementów, przy czym czas odpowiedzi musi być zgodny z potrzebami operacyjnymi organów państw członkowskich.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Agencja eu-LISA powinna ustanowić mechanizmy automatycznej kontroli jakości danych i wspólne wskaźniki jakości danych. Agencja ta powinna odpowiadać za rozwinięcie centralnych zdolności monitorowania jakości danych oraz sporządzać regularne sprawozdania z analizy danych, aby poprawić kontrolę wdrażania i stosowania systemów informacyjnych UE przez państwa członkowskie. Wspólne wskaźniki jakości powinny obejmować minimalne normy jakości w zakresie przechowywania danych w systemach informacyjnych UE lub elementach interoperacyjności. Celem takich norm kontroli jakości danych powinna być automatyczna identyfikacja przez systemy informacyjne UE i elementy interoperacyjności wprowadzonych danych wyglądających na niespójne lub nieprawidłowe, tak aby państwo członkowskie, z którego te dane pochodzą, mogło je sprawdzić i podjąć wszelkie konieczne środki naprawcze.

(44)  Agencja eu-LISA powinna ustanowić mechanizmy automatycznej kontroli jakości danych i wspólne wskaźniki jakości danych. Agencja eu-LISA powinna wysyłać automatyczne i niezwłoczne ostrzeżenia organowi wprowadzającemu dane, jeśli nie są spełnione minimalne normy jakości. Agencja eu-LISA powinna odpowiadać za rozwinięcie centralnych zdolności monitorowania jakości danych oraz za sporządzanie regularnych sprawozdań z analizy danych, aby poprawić kontrolę wdrażania i stosowania unijnych systemów informacyjnych przez państwa członkowskie. Wspólne wskaźniki jakości powinny obejmować minimalne normy jakości w zakresie przechowywania danych w unijnych systemach informacyjnych lub elementach interoperacyjności. Celem takich norm kontroli jakości danych powinna być automatyczna identyfikacja przez unijne systemy informacyjne i elementy interoperacyjności wprowadzonych danych wyglądających na niespójne lub nieprawidłowe, tak aby państwo członkowskie, z którego te dane pochodzą, mogło je sprawdzić i podjąć wszelkie konieczne środki naprawcze.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Uniwersalny format wiadomości (UMF) powinien stanowić standard dla uporządkowanej, transgranicznej wymiany informacji między systemami informacyjnymi, organami lub organizacjami działającymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Powinien on określać wspólny język i struktury logiczne wzajemnie wymienianych informacji, aby ułatwić interoperacyjność poprzez umożliwienie tworzenia i odczytywania wymienianych treści w sposób spójny i semantycznie równoważny.

(46)  Uniwersalny format wiadomości (UMF) powinien stanowić standard dla uporządkowanej, transgranicznej wymiany informacji między systemami informacyjnymi, organami lub organizacjami działającymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Powinien on określać wspólny język i struktury logiczne wzajemnie wymienianych informacji w celu ułatwienia interoperacyjności poprzez umożliwienie tworzenia i odczytywania wymienianych treści w sposób spójny i semantycznie równoważny.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Należy ustanowić centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne, aby generować międzysystemowe dane statystyczne i sprawozdania analityczne na potrzeby strategii politycznych, działań operacyjnych i zapewniania jakości danych. Agencja eu-LISA powinna ustanowić, wdrożyć i obsługiwać to repozytorium w swoich witrynach technicznych zawierających anonimowe dane statystyczne z powyższych systemów, wspólne repozytorium tożsamości, moduł wykrywający multiplikację tożsamości i wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych. Dane zawarte w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym nie powinny umożliwiać identyfikacji osób fizycznych. Agencja eu-LISA ma obowiązek anonimizacji danych i gromadzenia takich anonimowych danych w tym repozytorium. Proces anonimizacji danych powinien przebiegać automatycznie, a pracownicy eu-LISA nie powinni otrzymywać bezpośredniego dostępu do żadnych danych osobowych przechowywanych w systemach informacyjnych UE lub w elementach interoperacyjności.

(47)  Należy ustanowić centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne, aby generować międzysystemowe dane statystyczne i sprawozdania analityczne na potrzeby strategii politycznych, działań operacyjnych i zapewniania jakości danych zgodnie z celami podstawowych systemów i ich odpowiednimi podstawami prawnymi. Agencja eu-LISA powinna ustanowić, wdrożyć i obsługiwać to repozytorium w swoich witrynach technicznych zawierających anonimowe dane statystyczne z powyższych systemów, wspólne repozytorium tożsamości, moduł wykrywający multiplikację tożsamości i wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych. Dane zawarte w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym nie powinny umożliwiać identyfikacji osób fizycznych. Agencja eu-LISA powinna niezwłocznie przeprowadzić anonimizację danych i gromadzić w tym repozytorium tylko takie zanonimizowane dane. Proces anonimizacji danych powinien przebiegać automatycznie, a pracownicy eu-LISA nie powinni otrzymywać bezpośredniego dostępu do żadnych danych osobowych przechowywanych w unijnych systemach informacyjnych lub w elementach interoperacyjności.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  W stosunku do przetwarzania danych osobowych przez władze krajowe na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązują przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyjątkiem sytuacji, gdy takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub centralne punkty dostępu państw członkowskich w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, kiedy to obowiązują przepisy dyrektywy (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(48)  W stosunku do przetwarzania danych osobowych przez władze krajowe na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązują przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyjątkiem sytuacji, gdy takiego przetwarzania dokonują wyznaczone organy lub centralne punkty dostępu państw członkowskich w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, w którym to przypadku obowiązują przepisy dyrektywy (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Krajowe organy nadzoru ustanowione zgodnie z [rozporządzeniem (UE) 2016/679] powinny kontrolować zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, natomiast Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów UE w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych i organy nadzorcze powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania przetwarzania danych osobowych przez elementy interoperacyjności.

(51)  Krajowe organy nadzoru ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 lub dyrektywą (UE) 2016/680 powinny kontrolować zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie, natomiast Europejski Inspektor Ochrony Danych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 powinien monitorować działalność instytucji i organów UE w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych i organy nadzorcze powinny współpracować ze sobą w zakresie monitorowania przetwarzania danych osobowych. 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  „[...] Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu [...]”.

(52)  Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  Odpowiednie przepisy Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej dotyczące poufności powinny mieć zastosowanie do urzędników lub innych pracowników, którzy są zatrudnieni i pracują przy SIS.

(53)  Odpowiednie przepisy Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej dotyczące poufności powinny mieć zastosowanie do urzędników lub innych pracowników, którzy są zatrudnieni i pracują przy danych, do których dostęp uzyskiwany jest za pomocą dowolnego elementu interoperacyjności.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  Aby umożliwić właściwym organom i organom unijnym dostosowanie się do nowych wymogów w zakresie korzystania z europejskiego portalu wyszukiwania, konieczne jest ustanowienie okresu przejściowego. Podobnie aby umożliwić spójne i optymalne funkcjonowanie modułu wykrywającego multiplikację tożsamości należy, na początku jego działania, ustanowić środki przejściowe.

(56)  Aby umożliwić właściwym organom i organom unijnym dostosowanie się do nowych wymogów w zakresie korzystania z europejskiego portalu wyszukiwania, konieczne jest ustanowienie okresu przejściowego, który powinien być przeznaczony między innymi na programy szkoleniowe dla użytkowników końcowych, aby zapewnić pełne wykorzystywanie możliwości nowych instrumentów. Podobnie aby umożliwić spójne i optymalne funkcjonowanie modułu wykrywającego multiplikację tożsamości należy, na początku jego działania, ustanowić środki przejściowe.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Koszty opracowania elementów interoperacyjności przewidzianych w obecnych wieloletnich ramach finansowych są niższe niż pozostała kwota przeznaczona w budżecie na inteligentne granice zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201458. W związku z powyższym zgodnie z art. 5 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 515/2014 w niniejszym rozporządzeniu powinno się ponownie przydzielić kwotę przewidzianą obecnie na rozwijanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne.

(57)  Pozostała kwota przeznaczona w budżecie na rozwijanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201458 powinna zostać ponownie przydzielona na niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 515/2014.

 

Ponadto agencja eu-LISA powinna dokładać wszelkich starań, by ograniczać koszty do minimum oraz by określać i wdrażać rozwiązania techniczne najbardziej racjonalne pod względem kosztów.

_________________

_________________

58 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

58 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

Uzasadnienie

Prognozowane koszty często nie odzwierciedlają faktycznych kosztów. Na tym etapie można z całą pewnością stwierdzić, że pozostała kwota dostępna na mocy rozporządzenia nr 515/2014 powinna zostać ponownie przydzielona na niniejsze rozporządzeniu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(57a)  Właściwe byłoby, aby na etapie opracowywania elementów interoperacyjności Komisja oceniła konieczność dalszej harmonizacji krajowych systemów i infrastruktur państw członkowskich na granicach zewnętrznych i przedstawiła zalecenia. Zalecenia te powinny też obejmować ocenę wpływu i ocenę kosztu dla budżetu UE.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58)  Aby uzupełnić pewne szczegółowe aspekty techniczne niniejszego rozporządzenia należy delegować Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów ustawodawczych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie profili użytkowników europejskiego portalu wyszukiwania oraz treści i formatu odpowiedzi udzielanych przez ten portal. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.59. W szczególności aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(58)  Aby uzupełnić pewne szczegółowe aspekty techniczne niniejszego rozporządzenia należy delegować Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów ustawodawczych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W szczególności należy delegować Komisji uprawnienia w zakresie profili użytkowników europejskiego portalu wyszukiwania, treści i formatu odpowiedzi udzielanych przez ten portal, procedur określania przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za identyczne lub podobne, oraz zasad dotyczących działania centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, w tym szczególnych gwarancji związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie do repozytorium. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.59. W szczególności aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=PL.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=PL.

Uzasadnienie

Dodatkowe elementy procedur odnoszących się do danych dotyczących tożsamości oraz do repozytorium sprawozdawczo-statystycznego stanowią uzupełnienie niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia i jako takie powinny być przedmiotem aktu delegowanego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze obejmujące przyjmowanie szczegółowych przepisów w zakresie: mechanizmów, procedur i wskaźników związanych z automatyczną kontrolą jakości danych; rozwijania standardu uniwersalnego formatu wiadomości (UMF); procedur ustalania przypadków podobieństwa tożsamości; prowadzenia centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego; oraz procedury współpracy na wypadek incydentów bezpieczeństwa. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201160.

(59)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze obejmujące przyjmowanie szczegółowych przepisów w zakresie: mechanizmów, procedur i wskaźników związanych z automatyczną kontrolą jakości danych; rozwijania standardu uniwersalnego formatu wiadomości (UMF); oraz procedury współpracy na wypadek incydentów bezpieczeństwa. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201160.

_________________

_________________

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Uzasadnienie

Poprawka złożona w celu zapewnienia spójności z poprzednią poprawką.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(68a)  Ponieważ elementy interoperacyjności będą obejmować przetwarzanie znaczących ilości wrażliwych danych osobowych, ważne jest, aby osoby, których dane są przetwarzane za pośrednictwem tych elementów, mogły skutecznie wykonywać swoje prawa jako osoby, których dane dotyczą, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2016/679, dyrektywie (UE) 680/2016 oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. W związku z tym osobom, których dane dotyczą, należy zapewnić pojedynczą usługę sieciową, za pośrednictwem której osoby te będą mogły korzystać z praw dostępu do swoich danych i ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia, w sposób analogiczny do organów państw członkowskich, którym zapewniono jeden portal do przeszukiwania unijnych systemów informacyjnych. Agencja eu-LISA powinna wprowadzić taką usługę sieciową i obsługiwać ją w swojej witrynie technicznej. Ponieważ agencja eu-LISA nie zajmuje się wprowadzaniem danych osobowych ani weryfikacją tożsamości, każdy wniosek osoby, której dane dotyczą, powinien być przekazywany za pośrednictwem usługi sieciowej do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ręczną weryfikację odmiennych tożsamości lub do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wprowadzenie danych do podstawowego systemu informacyjnego.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(68b)  Artykuł 8 ust. 2 europejskiej konwencji praw człowieka stanowi, że jakakolwiek ingerencja w prawo do poszanowania życia prywatnego musi mieć zgodny z prawem cel oraz musi być konieczna i proporcjonalna, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.

Uzasadnienie

Prawo do ochrony danych osobowych i prawo do poszanowania życia prywatnego są zawarte zarówno w prawie UE (RODO), jak i w najważniejszych instrumentach UE w dziedzinie praw człowieka. Jako że prawodawstwo to dotyczy zarówno danych osobowych, jak i prywatności osób, ważne jest, aby oba instrumenty znalazły odzwierciedlenie w motywach ustawy.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(68c)  Jedną z podstawowych zasad ochrony danych jest minimalizacja danych, jak podkreślono w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Prawo do ochrony danych osobowych i prawo do poszanowania życia prywatnego są zawarte zarówno w prawie UE (RODO), jak i w najważniejszych instrumentach UE w dziedzinie praw człowieka. Jako że prawodawstwo to dotyczy zarówno danych osobowych, jak i prywatności osób, ważne jest, aby oba instrumenty znalazły odzwierciedlenie w motywach ustawy.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(68d)  Art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/679 przewiduje, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Ponadto dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych musi być zgodne z zasadą ograniczenia celu.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Prawo do ochrony danych osobowych i prawo do poszanowania życia prywatnego są zawarte zarówno w prawie UE (RODO), jak i w najważniejszych instrumentach UE w dziedzinie praw człowieka. Jako że prawodawstwo to dotyczy zarówno danych osobowych, jak i prywatności osób, ważne jest, aby oba instrumenty znalazły odzwierciedlenie w motywach ustawy.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie, wraz z [rozporządzeniem 2018/xx w sprawie interoperacyjności w zakresie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji], ustanawia ramy zapewniające interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu (EES), wizowym systemem informacyjnym (VIS), [europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)], systemem Eurodac, systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz [europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS-TCN)], aby te systemy i dane mogły się wzajemnie uzupełniać.

1.  Niniejsze rozporządzenie, wraz z [rozporządzeniem 2018/xx w sprawie interoperacyjności w zakresie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji], ustanawia ramy zapewniające interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu (EES), wizowym systemem informacyjnym (VIS), [europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)], systemem Eurodac, Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz [europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS-TCN)].

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsze rozporządzenie określa także przepisy dotyczące wymogów jakości danych, uniwersalnego formatu wiadomości (UMF) oraz centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, a także określa obowiązki państw członkowskich i Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) w odniesieniu do projektowania i działania elementów interoperacyjności.

3.  Niniejsze rozporządzenie określa także przepisy dotyczące wymogów jakości danych, uniwersalnego formatu wiadomości (UMF) oraz centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, a także określa obowiązki państw członkowskich i Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) w odniesieniu do projektowania, rozwijania i działania elementów interoperacyjności.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rozporządzenie dostosowuje także procedury i warunki dostępu organów ścigania państw członkowskich i Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) do systemu wjazdu/wyjazdu (EES), wizowego systemu informacyjnego (VIS), [europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)] oraz systemu Eurodac na potrzeby działań związanych z zapobieganiem przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom oraz ich wykrywaniem i prowadzeniem w ich sprawie dochodzeń, leżących w granicach ich kompetencji.

4.  Rozporządzenie dostosowuje także procedury i warunki dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) do systemów EES, VIS, ETIAS i Eurodac na potrzeby działań związanych z zapobieganiem przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom oraz ich wykrywaniem i prowadzeniem w ich sprawie dochodzeń.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Niniejsze rozporządzenie określa też ramy weryfikacji tożsamości obywateli państw trzecich i identyfikacji obywateli państw trzecich.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele interoperacyjności

Cele

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  usprawnieniu zarządzania granicami zewnętrznymi;

a)  zwiększeniu skuteczności i wydajności odpraw granicznych na granicach zewnętrznych;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczynieniu się do zapobiegania nielegalnej migracji i jej zwalczania;

b)  przyczynieniu się do zapobiegania nielegalnej migracji i stawiania jej czoła;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  przyczynieniu się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  pomaganiu w identyfikacji nieznanych osób, które nie są w stanie zidentyfikować siebie, lub niezidentyfikowanych szczątków ludzkich w przypadku klęsk żywiołowych, wypadków lub ataków terrorystycznych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Cele zapewnienia interoperacyjności są osiągane poprzez:

2.  Cele te są osiągane poprzez:

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie poprawnej identyfikacji osób;

a)  ułatwienie poprawnej identyfikacji obywateli państw trzecich zarejestrowanych w unijnych systemach informacyjnych;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie walki z oszustwami dotyczącymi tożsamości;

b)  wspieranie zwalczania oszustw dotyczących tożsamości;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprawę i harmonizację wymogów dotyczących jakości danych w poszczególnych systemach informacyjnych UE;

c)  poprawę jakości danych i harmonizację wymogów dotyczących jakości w odniesieniu do danych przechowywanych w poszczególnych unijnych systemach informacyjnych z jednoczesnym poszanowaniem wymogów w zakresie przetwarzania danych przewidzianych w podstawach prawnych poszczególnych systemów, a także norm i zasad ochrony danych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  poprawę współpracy sądowej w obszarach wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ułatwienie technicznego i operacyjnego wdrożenia przez państwa członkowskie istniejących i przyszłych systemów informacyjnych UE;

d)  ułatwienie technicznego i operacyjnego wdrożenia przez państwa członkowskie istniejących i unijnych systemów informacyjnych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wzmocnienie i uproszczenie oraz ujednolicenie warunków bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujących odpowiednie systemy informacyjne UE;

e)  wzmocnienie, uproszczenie i ujednolicenie warunków bezpieczeństwa danych i ochrony danych regulujących odpowiednie systemy informacyjne Unii, niezależnie od specjalnej ochrony i gwarancji przyznanych pewnym kategoriom danych;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  usprawnienie warunków dostępu organów ścigania do systemów EES, VIS, [ETIAS] i Eurodac;

f)  usprawnienie i uproszczenie warunków dostępu wyznaczonych organów do systemów EES, VIS, [ETIAS] i Eurodac przy zapewnieniu niezbędnych i proporcjonalnych warunków dostępu organów ścigania;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w stosunku do osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane za pomocą systemów informacyjnych UE, o których mowa w ust. 1 oraz w danych Europolu, o których mowa w ust. 2.

3.  Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w stosunku do osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane za pomocą systemów informacyjnych UE, o których mowa w ust. 1 oraz w danych Europolu, o których mowa w ust. 2, wyłącznie w celach określonych w zasadniczej podstawie prawnej tych systemów informacyjnych.

Uzasadnienie

Należy ponownie podkreślić, że pod względem zakresu przetwarzanie danych osobowych w ramach interoperacyjności powinno służyć wyłącznie osiągnięciu celów podstawowych systemów.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „służba graniczna” oznacza straż graniczną wyznaczoną zgodnie z przepisami prawa krajowego do przeprowadzania odpraw granicznych;

3)  „służba graniczna” oznacza straż graniczną wyznaczoną zgodnie z przepisami prawa krajowego do przeprowadzania odpraw granicznych, zdefiniowaną w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 2016/399;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18)  „systemy informacyjne UE” oznaczają wielkoskalowe systemy informatyczne zarządzane przez eu-LISA;

18)  „unijne systemy informacyjne” oznaczają systemy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] zarządzane operacyjnie przez eu-LISA;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  „dane Europolu” oznaczają dane osobowe przekazane Europolowi w celu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/794;

19)  „dane Europolu” oznaczają dane osobowe przetwarzane przez Europol do celów, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. A), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/794;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „dopasowanie” oznacza istnienie zgodności ustalone w wyniku porównania dwóch lub większej liczby wystąpień danych osobowych zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestrowania w systemie informacyjnym lub bazie danych;

21)  „dopasowanie” oznacza istnienie takiej samej lub podobnej zgodności ustalone w wyniku automatycznego porównania danych osobowych zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestrowania w systemie informacyjnym lub bazie danych;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  „trafienie” oznacza potwierdzenie jednego dopasowania lub większej ich liczby;

skreśla się

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  „wyznaczone organy” oznaczają wyznaczone przez państwo członkowskie organy, o których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 3 ust. 1 decyzji Rady 2008/633/WSiSW, [art. 43 rozporządzenia w sprawie ETIAS] i [art. 6 rozporządzenia w sprawie Eurodac];

24)  „wyznaczone organy” oznaczają wyznaczone przez państwo członkowskie organy zdefiniowane w art. 3 ust. 26 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady 2008/633/WSiSW, [art. 3 ust. 21 rozporządzenia w sprawie ETIAS] i organy, o których mowa w [art. 6 rozporządzenia w sprawie Eurodac];

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25)  „przestępstwo terrorystyczne” oznacza określone w prawie krajowym przestępstwo odpowiadające lub równoważne jednemu z przestępstw, o których mowa w dyrektywie (UE) 2017/541;

25)  „przestępstwo terrorystyczne” oznacza określone w prawie krajowym przestępstwo odpowiadające jednemu z przestępstw, o których mowa w art. 3 do 14 dyrektywy (UE) 2017/541, lub które jest równoważne z jednym tych przestępstw w przypadku państw członkowskich niezwiązanych dyrektywą;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

31)  „SIS” oznacza system informacyjny Schengen, o którym mowa [w rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych, rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw i rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do nielegalnych powrotów];

31)  „SIS” oznacza System Informacyjny Schengen, o którym mowa [w rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych, rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw i rozporządzeniu w sprawie SIS w odniesieniu do powrotów];

 

(Poprawka horyzontalna dotycząca całego tekstu.)

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

33)  „europejski portal wyszukiwania” oznacza europejski portal wyszukiwania (ESP), o którym mowa w art. 6;

skreśla się

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34)  „wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych” oznacza wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, o którym mowa w art. 15;

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

35)  „wspólne repozytorium tożsamości” oznacza wspólne repozytorium tożsamości, o którym mowa w art. 17;

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

36)  „moduł wykrywający multiplikację tożsamości” oznacza moduł wykrywający multiplikację tożsamości, o którym mowa w art. 25;

skreśla się

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

37)  „centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne” oznacza centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne, o którym mowa w art. 39.

skreśla się

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakaz dyskryminacji

Zakaz dyskryminacji i prawa podstawowe

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia nie może prowadzić do dyskryminacji z jakichkolwiek względów takich jak płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna. Odbywa się ono z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i integralności osoby. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia nie może prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Odbywa się ono z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i integralności osoby oraz praw podstawowych, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom wymagającym ochrony międzynarodowej. Dobro dziecka powinno być traktowane priorytetowo.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przeprowadza ocenę ex-post mającą na celu ocenę wpływu interoperacyjności na prawo do niedyskryminacji.

Uzasadnienie

Obecnie nie można stwierdzić, że zasada niedyskryminacji będzie w pełni stosowana – szczególnie w odniesieniu do modułu wykrywającego multiplikację tożsamości. Na przykład nadal nie jest jasne, czy wniosek może negatywnie wpłynąć na kobiety, w porównaniu z mężczyznami, ze względu na fakt, że kobiety częściej zmieniają swoje nazwisko.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski portal wyszukiwania (ESP) ustanawia się, aby zapewnić władzom państw członkowskich i organom UE uzyskiwanie szybkiego, sprawnego, wydajnego, systematycznego i kontrolowanego dostępu do systemów informacyjnych UE, danych Europolu i baz danych Interpolu koniecznych do pełnienia przez nie swoich funkcji, zgodnie z przysługującymi im prawami dostępu, a także aby wspierać realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] i danych Europolu.

1.  Europejski portal wyszukiwania ustanawia się, aby ułatwić władzom państw członkowskich i agencjom Unii kontrolowany dostęp do unijnych systemów informacyjnych, danych Europolu i baz danych Interpolu na potrzeby pełnienia przez nie ich funkcji oraz zgodnie z przysługującymi im prawami dostępu, a także z celami i przeznaczeniem systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i przy pełnym poszanowaniu zasad konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpiecznego kanału komunikacji między europejskim portalem wyszukiwania a państwami członkowskimi i organami UE uprawnionymi do korzystania z portalu zgodnie z prawem Unii;

b)  bezpiecznego kanału komunikacji między ESP, państwami członkowskimi i agencjami Unii uprawnionymi do korzystania z portalu;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  centralnego unijnego rozwiązania zapasowego dla europejskiego portalu wyszukiwania w celu zapewnienia wszystkich funkcji głównego europejskiego portalu wyszukiwania i podobnego poziomu wydajności na wypadek awarii.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Europejski portal wyszukiwania opracowuje agencja eu-LISA, która zarządza nim również od strony technicznej.

3.  Europejski portal wyszukiwania opracowuje agencja eu-LISA, która zarządza nim również od strony technicznej. Nie posiada jednak dostępu do żadnych danych osobowych przetwarzanych przez europejski portal wyszukiwania.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania jest zarezerwowane dla organów państw członkowskich i organów UE mających dostęp do systemów EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac i [systemu ECRIS-TCN], wspólnego repozytorium tożsamości i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości oraz do danych Europolu i baz danych Interpolu, zgodnie z prawem Unii i przepisami krajowymi regulującymi ten dostęp.

1.  Korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania jest zarezerwowane dla organów państw członkowskich i agencji Unii mających dostęp do systemów EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac i [ECRIS-TCN] zgodnie z instrumentami prawnymi regulującymi te unijne systemy informacyjne, wspólnego repozytorium tożsamości i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz do danych Europolu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/794 i baz danych Interpolu, zgodnie z prawem Unii i przepisami krajowymi regulującymi ten dostęp.

 

Te organy państw członkowskich i agencje Unii korzystają z europejskiego portalu wyszukiwania i danych przekazanych przez ten portal tylko do celów ustanowionych w instrumentach prawnych regulujących te unijne systemy informatyczne i w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organy, o których mowa w ust. 1, korzystają z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży przechowywane w systemie centralnym Eurodac i [systemie ECRIS-TCN] zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy prawa Unii i przepisów prawa krajowego. Korzystają one także z portalu, aby konsultować wspólne repozytorium tożsamości zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy niniejszego rozporządzenia w celach, o których mowa w art. 20, 21 i 22.

2.  Organy, o których mowa w ust. 1, korzystają z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży przechowywane w systemach centralnych Eurodac i [ECRIS-TCN] zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy instrumentów prawnych regulujących unijne systemy informacyjne i przepisów prawa krajowego. Korzystają one także z portalu, aby konsultować wspólne repozytorium tożsamości zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy niniejszego rozporządzenia w celach, o których mowa w art. 20, 21 i 22.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy UE korzystają z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży w C.SIS.

4.  Agencje Unii, o których mowa w ust. 1, korzystają z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży w C.SIS, jeżeli wymaga się tego od nich na mocy prawa Unii.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organy, o których mowa w ust. 1, mogą korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży przechowywane w danych Europolu zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy prawa Unii i przepisów prawa krajowego.

5.  Jeżeli jest to wymagane na mocy prawa UE lub prawa krajowego, organy, o których mowa w ust. 1, mogą korzystać z europejskiego portalu wyszukiwania, aby wyszukiwać dane dotyczące osób lub ich dokumentów podróży przechowywane w danych Europolu zgodnie z prawami dostępu przysługującymi im na mocy prawa Unii i przepisów prawa krajowego.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  cel zapytania;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  systemy informacyjne UE, dane Europolu i bazy danych Interpolu, które są i mogą być przeglądane oraz w których użytkownik znajduje odpowiedź; oraz

b)  unijne systemy informacyjne, dane Europolu i bazy danych Interpolu oraz dane w tych systemach, które mogą być przeszukiwane oraz w których użytkownik znajduje odpowiedź; użytkownik wnioskujący o dane na podstawie art. 22 otrzymuje powiadomienie o wyniku lub jego braku jedynie, jeśli jest upoważniony do wnioskowania z centralnego punktu dostępu o dane danego unijnego systemu informatycznego, który przekazał wyniki zgodnie z instrumentami prawnymi regulującymi ten system;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 63, aby określić szczegóły techniczne profili, o których mowa w ust. 1, dla użytkowników europejskiego portalu wyszukiwania określonych w art. 7 ust. 1, zgodnie z przysługującymi im prawami dostępu.

2.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 63, aby określić szczegóły techniczne profili, o których mowa w ust. 1, dla użytkowników europejskiego portalu wyszukiwania określonych w art. 7 ust. 1, zgodnie z przysługującymi im prawami dostępu, jak przewidziano w instrumentach prawnych regulujących unijne systemy informacyjne i w prawie krajowym, w stosownych przypadkach.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Profile, o których mowa w ust. 1, są poddawane regularnym przeglądom co najmniej raz w roku, a w razie konieczności są uaktualniane.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Użytkownicy europejskiego portalu wyszukiwania mogą dokonywać zapytania poprzez wprowadzenie danych w portalu zgodnie ze swoim profilem użytkownika i przysługującymi im prawami dostępu. Po dokonaniu zapytania portal jednocześnie przeszukuje, za pomocą danych wprowadzonych przez użytkownika, systemy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [system ECRIS-TCN] i wspólne repozytorium tożsamości oraz dane Europolu i bazy danych Interpolu.

1.  Użytkownicy europejskiego portalu wyszukiwania mogą dokonywać zapytania poprzez wprowadzenie danych w portalu zgodnie ze swoim profilem użytkownika portalu utworzonym zgodnie z art. 8 i przysługującymi im prawami dostępu. Po dokonaniu zapytania portal jednocześnie przeszukuje, za pomocą danych wprowadzonych przez użytkownika, systemy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] i wspólne repozytorium tożsamości oraz dane Europolu i bazy danych Interpolu.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Systemy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [system ECRIS-TCN], wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości oraz dane Europolu i bazy danych Interpolu dostarczają przechowywanych w nich danych otrzymanych w wyniku zapytania dokonanego za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania.

4.  Systemy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości oraz dane Europolu i bazy danych Interpolu dostarczają przechowywanych w nich danych w wyniku zapytania dokonanego za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania. Europejski portal wyszukiwania przekazuje odpowiedzi użytkownikom niezwłocznie po udostępnieniu danych z jednego z systemów. Odpowiedzi udzielane użytkownikowi europejskiego portalu wyszukiwania są unikalne i zawierają wszystkie dane, do których użytkownik ten ma dostęp zgodnie z instrumentami prawnymi regulującymi unijne systemy informacyjne i z prawem krajowym. Z zastrzeżeniem art. 20 odpowiedź udzielana przez portal wskazuje, do którego systemu informacyjnego lub do której bazy należą dane. Portal nie udziela informacji dotyczących danych w systemach informacyjnych, do których użytkownik nie ma dostępu na mocy prawa Unii.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Projekt europejskiego portalu wyszukiwania powinien zapewniać, aby podczas przeszukiwania baz danych Interpolu dane użyte przez użytkownika portalu w celu dokonania zapytania nie były przekazywane właścicielom danych Interpolu.

5.  Projekt europejskiego portalu wyszukiwania powinien zapewniać, aby podczas przeszukiwania baz danych Interpolu żadne informacje nie były ujawniane właścicielowi wpisu w bazie Interpolu. Projekt europejskiego portalu wyszukiwania zapewnia też, że baza danych TDAWN Interpol nie może być przeglądana w sposób systematyczny, ale zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Odpowiedź udzielana użytkownikowi europejskiego portalu wyszukiwania jest unikalna i zawiera wszystkie dane, do których użytkownik ten ma dostęp na mocy prawa Unii. W stosownych przypadkach odpowiedź udzielana przez portal wskazuje, do którego systemu informacyjnego lub do której bazy należą dane.

skreśla się

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając przepisów [art. 39 rozporządzenia Eurodac], [art. 12 i 18 rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw] oraz [art. 29 rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN] oraz art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/794, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Rejestry te obejmują w szczególności:

Nie naruszając przepisów [art. 39 rozporządzenia Eurodac], [art. 12 i 18 rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw] oraz [art. 29 rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN] oraz art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/794, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Rejestry te obejmują:

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  organ państwa członkowskiego i indywidualnego użytkownika europejskiego portalu wyszukiwania, w tym zastosowany profil użytkownika portalu, o którym mowa w art. 8;

a)  organ państwa członkowskiego lub agencję Unii dokonujące zapytania;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przeglądane systemy informacyjne UE i dane Europolu;

c)  przeglądane unijne systemy informacyjne oraz bazy danych Europolu i Interpolu;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  profil europejskiego portalu wyszukiwania;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zgodnie z przepisami krajowymi lub, w stosownych przypadkach, rozporządzeniem (UE) nr 45/2001, identyfikator osoby, która dokonała zapytania.

skreśla się

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie i agencje Unii prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane jeden rok po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania.

2.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, w celu samokontroli oraz w celu zapewniania należytego działania oraz integralności i bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. W tym celu dostęp do rejestrów jest udzielany odpowiednio administratorom danych zidentyfikowanym zgodnie z art. 40, krajowym organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680, oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane dwa lata po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania jest niemożliwe z powodu jego usterki, eu-LISA przełącza się na jego opcję zapasową.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania w celu przeszukania jednego lub większej liczby systemów informacyjnych UE, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub wspólnego repozytorium tożsamości nie jest technicznie możliwe z powodu awarii portalu, eu-LISA powiadamia o tym fakcie użytkowników.

1.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania w celu przeszukania co najmniej jednego unijnego systemu informacyjnego lub wspólnego repozytorium tożsamości wciąż nie jest technicznie możliwe z powodu awarii portalu lub awarii przeszukiwanych unijnych systemów informacyjnych, eu-LISA niezwłocznie powiadamia o tym fakcie użytkowników.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania w celu przeszukiwania jednego lub większej liczby systemów informacyjnych UE, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub wspólnego repozytorium tożsamości, nie jest technicznie możliwe z powodu awarii infrastruktury krajowej w jednym z państw członkowskich, właściwy organ tego państwa członkowskiego powiadamia o tym fakcie eu-LISA i Komisję.

2.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania w celu przeszukiwania co najmniej jednego unijnego systemu informacyjnego lub wspólnego repozytorium tożsamości nie jest technicznie możliwe z powodu awarii infrastruktury krajowej w jednym z państw członkowskich, właściwy organ tego państwa członkowskiego niezwłocznie informuje wszystkich swoich użytkowników oraz powiadamia o tym fakcie eu-LISA i Komisję.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W obu przypadkach, do czasu rozwiązania problemu technicznego obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 4, nie obowiązuje, a państwa członkowskie mogą uzyskać dostęp do systemów informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub do wspólnego repozytorium tożsamości, za pomocą odpowiedniego jednolitego interfejsu krajowego lub krajowej infrastruktury łączności.

3.  W obu przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, oraz do czasu rozwiązania problemu technicznego obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 4, nie ma zastosowania, a państwa członkowskie uzyskują dostęp do unijnych systemów informacyjnych lub do wspólnego repozytorium tożsamości – jeżeli jest to wymagane zgodnie z prawem unijnym lub krajowym – za pomocą odpowiedniego jednolitego interfejsu krajowego lub krajowej infrastruktury komunikacyjnej.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeśli korzystanie z europejskiego portalu wyszukiwania w celu przeszukiwania co najmniej jednego unijnego systemu informacyjnego lub wspólnego repozytorium tożsamości nie jest technicznie możliwe z powodu awarii infrastruktury agencji Unii, agencja ta powiadamia o tym fakcie eu-LISA i Komisję.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych gromadzący wzorce biometryczne i umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie za pomocą danych biometrycznych w różnych systemach informacyjnych UE ustanawia się, aby wspierać wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości oraz realizację celów systemów EES, VIS, Eurodac, SIS i [systemu ECRIS-TCN].

1.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych gromadzący wzorce biometryczne i umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie za pomocą danych biometrycznych w różnych unijnych systemach informacyjnych zawierających dane biometryczne ustanawia się, aby wspierać wspólne repozytorium tożsamości i moduł wykrywający multiplikację tożsamości oraz realizację celów systemów EES, VIS, Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN]. Zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych nie przechowuje danych DNA ani danych dotyczących odcisków dłoni.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  infrastruktury centralnej, w tym wyszukiwarkipamięci danych, o których mowa w art. 13;

a)  infrastruktury centralnej, która zastępuje zautomatyzowane systemy identyfikacji daktyloskopijnej stosowane odpowiednio w EES, VIS, SIS, Eurodac i [ECRIS-TCN] w zakresie umożliwiającym wyszukiwanie na podstawie danych biometrycznych, określonych w art. 4 ust. 12;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpiecznej infrastruktury łączności między wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, C.SIS wspólnym repozytorium tożsamości.

b)  bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej między wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, C.SIS, wspólnym repozytorium tożsamości i unijnymi systemami informacyjnymi.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych opracowuje agencja eu-LISA, która zarządzani nim też od strony technicznej.

3.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych opracowuje agencja eu-LISA, która zarządzani nim też od strony technicznej. Nie ma ona jednak dostępu do jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych

Przechowywanie wzorców biometrycznych we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych przechowuje wzorce biometryczne, które uzyskuje na podstawie następujących danych biometrycznych:

1.  Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych przechowuje wzorce biometryczne, logicznie oddzielone w zależności od systemu informacyjnego, z którego dane pochodzą, uzyskane na podstawie następujących danych biometrycznych:

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 lit. w) i x) rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw;

d)  dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 lit. w) i y) rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  [dane, o których mowa w art. 13 lit. a) rozporządzenia w sprawie Eurodac];

f)  [dane, o których mowa w art. 12 lit. a) i b), art. 13 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 14 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie Eurodac];

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1, jest zgodne z normami jakości określonymi w art. 37 ust. 2.

4.  Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest zgodne z normami jakości określonymi w art. 37.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane, o których mowa w art. 13, są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych tak długo, jak długo odpowiadające im dane biometryczne są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości lub w SIS.

Dane, o których mowa w art. 13, są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych tak długo, jak długo odpowiadające im dane biometryczne są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości zgodnie z art. 18 i 19 lub w SIS, po czym są automatycznie usuwane.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane, o których mowa w art. 13, są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych tak długo, jak długo odpowiadające im dane biometryczne są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości lub w SIS.

Dane, o których mowa w art. 13, są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych tak długo, jak długo odpowiadające im dane biometryczne są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości zgodnie z art. 19, w SIS lub w danych Europolu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów [art. 39 rozporządzenia Eurodac], [art. 12 i 18 rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw] oraz [art. 29 rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN], eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Rejestry te obejmują w szczególności:

1.  Nie naruszając przepisów [art. 39 rozporządzenia Eurodac], [art. 12 i 18 rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw] oraz [art. 29 rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN], eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Rejestry te obejmują:

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  organ państwa członkowskiego lub agencję Unii dokonujące zapytania;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wyniki zapytania oraz datę i godzinę ich uzyskania;

f)  wyniki zapytania oraz datę i godzinę ich uzyskania oraz unijny system informacyjny, z którego dane zostały uzyskane;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zgodnie z przepisami krajowymi lub, w stosownych przypadkach, rozporządzeniem (UE) nr 45/2001, identyfikator osoby, która dokonała zapytania.

skreśla się

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  konkretny cel zapytania oraz, w stosownych przypadkach, odniesienie do sprawy, zgodnie z art. 14.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie i agencje Unii prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane jeden rok po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania. Rejestry, o których mowa w ust. 1 lit. a), są usuwane po usunięciu odpowiadających im danych.

2.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych i monitorowania wpływu na prawa podstawowe, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. W tym celu dostęp do rejestrów jest udzielany odpowiednio administratorom danych zidentyfikowanym zgodnie z art. 40, krajowym organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680, oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane dwa lata po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania. Rejestry, o których mowa w ust. 1 lit. a), są usuwane po usunięciu odpowiadających im danych.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wspólne repozytorium tożsamości, tworzące indywidualne akta osobowe dla każdej osoby zarejestrowanej w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac lub [systemie ECRIS-TCN], zawierające dane, o których mowa w art. 18, ustanawia się po to, aby ułatwiać i wspomagać poprawną identyfikację osób zarejestrowanych w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [systemie ECRIS-TCN], wspierać funkcjonowanie modułu wykrywającego multiplikację tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, ułatwiać i usprawniać dostęp organów ścigania do systemów informacyjnych niezwiązanych ze ściganiem przestępstw na szczeblu UE w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, ich wykrywania i ścigania.

1.  Wspólne repozytorium tożsamości, tworzące indywidualne akta osobowe dla każdej osoby zarejestrowanej w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac lub [ECRIS-TCN], zawierające dane, o których mowa w art. 18, ustanawia się po to, aby ułatwiać i wspomagać poprawną identyfikację osób zarejestrowanych w systemach EES, VIS, [ETIAS], Eurodac i [ECRIS-TCN], wspierać funkcjonowanie modułu wykrywającego multiplikację tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, ułatwiać i usprawniać dostęp wyznaczonych organów do systemów informacyjnych niezwiązanych ze ściganiem przestępstw na szczeblu Unii w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, ich wykrywania i ścigania, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania zasad konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpiecznego kanału komunikacji między wspólnym repozytorium tożsamości, państwami członkowskimi i organami UE uprawnionymi do korzystania z europejskiego portalu wyszukiwania zgodnie z przepisami prawa Unii;

b)  bezpiecznego kanału komunikacji między wspólnym repozytorium tożsamości, państwami członkowskimi i agencjami Unii uprawnionymi do korzystania ze wspólnego repozytorium tożsamości zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  centralnego unijnego rozwiązania zapasowego dla wspólnego repozytorium tożsamości w celu zapewnienia wszystkich funkcji głównego wspólnego repozytorium tożsamości i podobnego poziomu wydajności na wypadek awarii. Wspólne repozytorium tożsamości i wersja zapasowa repozytorium mogą działać jednocześnie. Wspólne repozytorium tożsamości i zapasowe repozytorium są umieszczone w obiektach technicznych eu-LISA.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli ze względów technicznych z powodu awarii wspólnego repozytorium tożsamości nie można w nim dokonać zapytania w celu zidentyfikowania osoby zgodnie z art. 20, w celu wykrycia multiplikacji tożsamości na podstawie art. 21 lub w celu egzekwowania prawa zgodnie z art. 22, jego użytkownicy są niezwłocznie powiadamiani przez eu-LISA.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  – (nie dotyczy);

skreśla się

 

(Poprawka horyzontalna dotycząca całego tekstu.)

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  [dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 2 oraz następujące dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN: nazwisko; nazwisko; imię (imiona); płeć; data urodzenia; miejsce i kraj urodzenia; obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć społeczno-kulturowa oraz w stosownych przypadkach wcześniej używane nazwiska, pseudonimy(s) lub nazwiska przybrane.]

e)  [dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 2 oraz następujące dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN: nazwisko; nazwisko; imię (imiona); płeć; data urodzenia; miejsce i kraj urodzenia; obywatelstwo lub obywatelstwa; płeć społeczno-kulturowa oraz w stosownych przypadkach wcześniej używane nazwiska, pseudonimy lub nazwiska przybrane, a także informacje o dokumentach podróży.]

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla każdego zestawu danych, o których mowa w ust. 1, wspólne repozytorium tożsamości zawiera odniesienie do systemów informacyjnych, z których dane te pochodzą.

2.  Dla każdego zestawu danych, o których mowa w ust. 1, wspólne repozytorium tożsamości zawiera odniesienie do systemów informacyjnych, z których dane te pochodzą. Funkcjonariuszowi mającemu dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości wyświetlane są wyłącznie dane zawarte w pliku przechowywanym w repozytorium pochodzące z systemów informacyjnych, do których posiada on uprawnienia dostępu.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku dodawania, zmiany lub usuwania danych w systemie Eurodac lub [systemie ECRIS-TCN] dane, o których mowa w art. 18, przechowywane w aktach osobowych wspólnego repozytorium tożsamości odpowiednio dodawane, zmieniane lub usuwane w sposób automatyczny.

1.  Bez powielania danych z poszczególnych unijnych systemów informacyjnych, w przypadku dodawania, zmiany lub usuwania danych w systemie Eurodac lub [ECRIS-TCN] dane, o których mowa w art. 18, przechowywane w aktach osobowych wspólnego repozytorium tożsamości są jednocześnie odpowiednio dodawane, zmieniane lub usuwane w sposób automatyczny.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1  Jeżeli organ policyjny państwa członkowskiego nie jest w stanie zidentyfikować osoby z powodu braku dokumentu podróży lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, bądź jeżeli istnieją wątpliwości co do danych dotyczących tożsamości podawanych przez tę osobę lub autentyczności dokumentu podróży lub tożsamości jego posiadacza, bądź też osoba ta jest niezdolna do współpracy lub odmawia jej, organ jest upoważniony do dokonania zapytania we wspólnym repozytorium tożsamości zgodnie z ust. 1 i 2. Dokonywanie takich zapytań nie jest dozwolone w odniesieniu do osób małoletnich, które nie ukończyły 12. roku życia, chyba że jest to w interesie dziecka.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sytuacji, w której organ policyjny państwa członkowskiego został do tego upoważniony na mocy krajowych środków ustawodawczych, o których mowa w ust. 2, może on, wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej, dokonać zapytania we wspólnym repozytorium tożsamości, posługując się danymi biometrycznymi tej osoby pobranymi podczas kontroli tożsamości.

Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. -1, ma miejsce podczas kontroli tożsamości z zastosowaniem zasad i procedur przewidzianych w prawie krajowym, a organ policyjny państwa członkowskiego został do tego upoważniony na mocy krajowych środków ustawodawczych, o których mowa w ust. 2, może on w obecności tej osoby i wyłącznie w celu jej identyfikacji dokonać zapytania we wspólnym repozytorium tożsamości, posługując się danymi biometrycznymi tej osoby pobranymi podczas kontroli tożsamości.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli wynik zapytania wskaże, że dane tej osoby są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości, organ państwa członkowskiego powinien mieć możliwość przeglądania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1.

Jeśli wynik zapytania wskaże, że dane tej osoby są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości, organ policyjny państwa członkowskiego powinien mieć możliwość przeglądania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1. Przeglądanie nie ujawnia, do którego unijnego systemu informacyjnego należą dane.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli nie można użyć danych biometrycznych danej osoby lub jeśli zapytanie przy użyciu tych danych zakończy się niepowodzeniem, wyszukiwanie należy przeprowadzić za pomocą danych dotyczących tożsamości tej osoby w połączeniu z danymi dokumentu podróży lub danymi dotyczącymi tożsamości podanymi przez tę osobę.

skreśla się

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W sytuacji, w której organ policyjny państwa członkowskiego został do tego upoważniony na mocy krajowych środków ustawodawczych, o których mowa w ust. 2, może on w przypadku katastrofy lub wypadku i wyłącznie w celu identyfikacji nieznanych osób, które nie są w stanie wykazać swojej tożsamości, lub niezidentyfikowanych szczątków ludzkich przeszukać wspólne repozytorium tożsamości za pomocą danych biometrycznych tych osób.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie, które pragną skorzystać z możliwości przewidzianej w niniejszym artykule, przyjmują odpowiednie krajowe środki ustawodawcze. Takie środki ustawodawcze precyzują cele kontroli tożsamości na potrzeby określone w art. 2 ust. 1 lit. b) i c). Wyznaczają one właściwe organy policji i określają procedury, warunki i kryteria takich kontroli.

2.  Państwa członkowskie, które pragną skorzystać z możliwości przewidzianej w niniejszym artykule, przyjmują odpowiednie krajowe środki ustawodawcze. Takie środki ustawodawcze precyzują cele identyfikacji na potrzeby określone w art. 2 ust. 2 lit. b) oraz określają procedury, warunki i kryteria dla takiej identyfikacji. Wyznaczają one właściwe organy policji. Państwa członkowskie korzystające z takiej możliwości przekazują Komisji tekst swoich krajowych środków ustawodawczych. Dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości, aby ustalić tożsamość obywatela państwa trzeciego do celów zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jest dozwolony tylko w przypadku, gdy istnieje dostęp w tych samych celach do podobnych krajowych baz danych, i na równoważnych warunkach.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń w konkretnych sprawach oraz w celu uzyskania informacji o tym, czy dane określonej osoby znajdują się w systemach EES, VIS i [ETIAS], wyznaczone organy państw członkowskich i Europol mogą dokonać zapytania we wspólnym repozytorium tożsamości.

1.  Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że wgląd do unijnych systemów informacyjnych w znaczący sposób przyczyni się do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, w szczególności gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa, jego sprawca lub ofiara należą do kategorii obywateli państw trzecich, których dane są przechowywane w [EES], VIS, [ETIAS] lub Eurodac, oraz jeżeli zostało przeprowadzone wcześniejsze wyszukiwanie w krajowych bazach danych i dokonano zapytania za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu identyfikacji daktyloskopijnej pozostałych państw członkowskich zgodnie z decyzją 2008/615/WSiSW, wyznaczone organy państw członkowskich i Europol mogą wykorzystać wspólne repozytorium tożsamości w celu uzyskania informacji o tym, czy dane określonej osoby znajdują się w EES, VIS i [ETIAS].

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Odpowiedź wskazująca, że dane dotyczące określonej osoby są obecne w jednym z unijnych systemów informacyjnych, o których mowa w ust. 1, może być wykorzystywana jedynie w celu złożenia wniosku o dostęp z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w odpowiednich instrumentach ustawodawczych regulujących taki dostęp.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wyznaczone organy państw członkowskich i Europol, uzyskując trafienie, odnoszą się do krajowych organów nadzorczych, które sprawdzają, czy warunki dostępu do wspólnego repozytorium tożsamości zostały spełnione. W przypadku gdy niezależna weryfikacja ex post ustali, że konsultacja ze wspólnym repozytorium tożsamości nie była uzasadniona, organ ścigania usuwa wszystkie dane pochodzące ze wspólnego repozytorium tożsamości.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, są usuwane ze wspólnego repozytorium tożsamości zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrzymywania danych, odpowiednio, [rozporządzenia Eurodac] i [rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN].

Dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, są automatycznie usuwane ze wspólnego repozytorium tożsamości zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrzymywania danych, odpowiednio, [rozporządzenia Eurodac] i [rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN].

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Akta osobowe są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości tak długo, jak długo są one przechowywane w co najmniej jednym systemie informacyjnym, którego dane są zawarte w repozytorium. Stworzenie powiązania nie wpływa na okres zatrzymywania żadnej z pozycji wchodzącej w skład powiązanych danych.

2.  Akta osobowe są przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości tak długo, jak długo są one przechowywane w co najmniej jednym unijnym systemie informacyjnym, którego dane są zawarte w repozytorium. Stworzenie powiązania nie wpływa na okres zatrzymywania żadnej z pozycji wchodzącej w skład powiązanych danych. Po usunięciu wszystkich danych, względem których tworzone jest powiązanie, powiązanie to jest także automatycznie usuwane.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 20, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują w szczególności:

2.  Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 20, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują:

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  organ państwa członkowskiego dokonujący zapytania;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wyniki zapytania;

d)  wyniki zapytania oraz unijny system informacyjny, z którego dane zostały uzyskane;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami rozporządzenia (UE) 2016/794 lub, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 45/2001, identyfikator osoby, która dokonała zapytania.

skreśla się

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 21, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują w szczególności:

3.  Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 21, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują:

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  organ państwa członkowskiego dokonujący zapytania;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach dane użyte w zapytaniu;

c)  dane użyte w zapytaniu;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach wyniki zapytania;

d)  wyniki zapytania oraz unijny system informacyjny, z którego dane zostały uzyskane;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami rozporządzenia (UE) 2016/794 lub, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 45/2001, identyfikator osoby, która dokonała zapytania.

skreśla się

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 22, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują w szczególności:

Jeśli chodzi o dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 22, eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w ramach wspólnego repozytorium tożsamości. Rejestry te obejmują:

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane referencyjne rejestru krajowego;

a)  cel dostępu oraz dane referencyjne krajowego dochodzenia lub sprawy;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rodzaj danych użytych przy dokonywaniu zapytania;

c)  dane użyte w zapytaniu lub, w przypadku zapytania z wykorzystaniem danych biometrycznych, rodzaj danych użytych przy dokonywaniu zapytania;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wyniki zapytania;

d)  wyniki zapytania oraz unijny system informacyjny, z którego dane zostały uzyskane;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami rozporządzenia (UE) 2016/794 lub, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 45/2001, identyfikator urzędnika, który dokonał zapytania, i urzędnika, który je zlecił.

skreśla się

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rejestry dostępu podlegają regularnej weryfikacji przez właściwy organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub zgodnie z art. 41 dyrektywy 2016/680, w odstępach czasowych nieprzekraczających sześć miesięcy, w celu sprawdzenia, czy procedury i warunki określone w art. 22 ust. 1–3 zostały spełnione.

Rejestry dostępu podlegają regularnej weryfikacji przez właściwy organ nadzorczy ustanowiony zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub zgodnie z art. 41 dyrektywy 2016/680, w odstępach czasowych nieprzekraczających sześć miesięcy, w celu sprawdzenia, czy procedury i warunki określone w art. 22 ust. 1–3 zostały spełnione. Agencja eu-LISA udostępnia organom nadzorczym narzędzie praktyczne w celu ułatwienia i zautomatyzowania w jak największym stopniu weryfikacji rejestrów.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Agencje Unii prowadzą rejestry zapytań dokonanych przez pracowników uprawnionych do korzystania ze wspólnego repozytorium tożsamości na mocy art. 22.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 5, można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności z prawem przetwarzania danych, oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. Zapisy w rejestrze są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane jeden rok po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania.

6.  Rejestry, o których mowa w ust. 1, 5 i 5a, można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, w celu samokontroli oraz w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania oraz integralności i bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. Są one chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane dwa lata po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące historii danych przechowywanych w aktach osobowych w celach określonych w ust. 6. Rejestry dotyczące historii przechowywanych danych są usuwane po usunięciu tych danych.

7.  Agencja eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące historii danych przechowywanych w aktach osobowych w celach określonych w ust. 6. Rejestry dotyczące historii przechowywanych danych są usuwane automatycznie po usunięciu tych danych.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Właściwe organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie, czy dany dostęp jest zgodny z prawem, monitorowanie zgodności przetwarzania danych z prawem, samokontrolę i zapewnianie należytego działania, integralności danych i bezpieczeństwa, muszą w granicach swoich uprawnień i na żądanie mieć dostęp do tych rejestrów do celów wykonywania swoich zadań.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Do celów samokontroli i zapewnienia należytego działania wspólnego repozytorium tożsamości, integralności i bezpieczeństwa danych eu-LISA ma w zakresie swoich uprawnień dostęp do tych rejestrów.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c.  Europejski Inspektor Ochrony Danych ma w zakresie swoich uprawnień i na swój wniosek dostęp do tych rejestrów do celów wykonywania swoich zadań.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości, tworzący i przechowujący powiązania między danymi zgromadzonymi w systemach informacyjnych UE objętych wspólnym repozytorium tożsamości i SIS oraz wykrywający w ten sposób multiplikację tożsamości tej samej osoby, co służy podwójnemu celowi ułatwienia kontroli tożsamości i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, ustanawia się po to, aby wspierać funkcjonowanie wspólnego repozytorium tożsamości i realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [systemu ECRIS-TCN].

1.  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości tworzący i przechowujący powiązania między danymi zgromadzonymi w unijnych systemach informacyjnych UE objętych wspólnym repozytorium tożsamości i SIS oraz wykrywający w ten sposób multiplikację tożsamości tej samej osoby, co służy podwójnemu celowi ułatwienia kontroli tożsamości i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, ustanawia się po to, aby wspierać funkcjonowanie wspólnego repozytorium tożsamości i realizację celów systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN], z pełnym poszanowaniem zasad konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości opracowuje agencja eu-LISA, która zarządza nim też od strony technicznej.

3.  Moduł wykrywający multiplikację tożsamości opracowuje agencja eu-LISA, która zarządza nim też od strony technicznej. Nie ma ona jednak dostępu do żadnych danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem modułu wykrywającego multiplikację tożsamości.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja eu-LISA i właściwe organy państw członkowskich powinny stosować odpowiednie procedury profilowania, wdrożyć środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zapewnienia w szczególności, by czynniki powodujące niedokładności w danych osobowych, były korygowane, a ryzyko błędów minimalizowane, oraz zabezpieczyć dane osobowe w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko związane z interesami i prawami osoby, której dane dotyczą, i zapobiegający dyskryminacyjnym skutkom dla osób fizycznych ze względu na pochodzenie społeczne, rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religię lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, cechy genetyczne, stan zdrowia lub orientację seksualną lub skutkom, które prowadzą do takich dyskryminujących działań.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  biura Sirene państwa członkowskiego, które utworzyły [rozporządzenie w sprawie SIS odniesieniu do ścigania przestępstw lub rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do nielegalnych powrotów];

e)  biura Sirene państwa członkowskiego, które utworzyły lub zaktualizowały [wpis w SIS zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw lub rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do powrotów];

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli dane zawarte w systemie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, zawierają dane biometryczne, wspólne repozytorium tożsamości i C.SIS korzystają ze wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych w celu wykrycia multiplikacji tożsamości. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych porównuje wzorce biometryczne pochodzące z wszelkich nowych danych biometrycznych ze wzorcami biometrycznymi już znajdującymi się we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, aby sprawdzić, czy dane należące do tego samego obywatela państwa trzeciego już znajdują się we wspólnym repozytorium tożsamości i w C.SIS.

2.  Jeśli dane zawarte w systemie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, zawierają dane biometryczne, wspólne repozytorium tożsamości i C.SIS korzystają ze wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych w celu wykrycia multiplikacji tożsamości. Wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych porównuje wzorce biometryczne pochodzące z wszelkich nowych danych biometrycznych ze wzorcami biometrycznymi już znajdującymi się we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, aby sprawdzić, czy dane należące do tej samej osoby już znajdują się we wspólnym repozytorium tożsamości i w C.SIS.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  [nazwisko; imię/imiona (imiona nadane); data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo (obywatelstwa) i płeć społeczno-kulturowa zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN];

h)  [nazwisko; imię/imiona (imiona nadane); wcześniej używane nazwisko (nazwiska); pseudonimy lub nazwiska przybrane; data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo (obywatelstwa) i płeć społeczno-kulturowa zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie systemu ECRIS-TCN];

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wykrywanie multiplikacji tożsamości należy przeprowadzić wyłącznie w celu porównania danych dostępnych w jednym systemie informacyjnym z danymi dostępnymi w pozostałych systemach.

4.  Wykrywanie multiplikacji tożsamości należy przeprowadzić wyłącznie w celu porównania danych dostępnych w jednym unijnym systemie informacyjnym z danymi dostępnymi w pozostałych unijnych systemach.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa za pomocą aktów wykonawczych procedury ustalania, w jakich przypadkach dane dotyczące tożsamości można uznać za identyczne lub podobne. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

5.  Komisja określa za pomocą aktów delegowanych procedury ustalania, w jakich przypadkach dane dotyczące tożsamości można uznać za identyczne lub podobne. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 63. Takie akty są opracowywane w sposób zapewniający ochronę osób o wielu tożsamościach zgodnych z prawem przed dyskryminacją.

Uzasadnienie

Pod tym względem kobiety są bardziej narażone na dyskryminację z uwagi na fakt, że istnieje większe prawdopodobieństwo, iż będą posiadać różniące się tożsamości prawne (z powodu zmiany nazwiska po ślubie)

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja określa za pomocą aktów wykonawczych zasady techniczne łączenia ze sobą danych z różnych systemów informacyjnych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Komisja, we współpracy z eu-LISA, określa za pomocą aktów wykonawczych zasady techniczne łączenia ze sobą danych z różnych unijnych systemów informacyjnych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  biura Sirene państwa członkowskiego, w przypadku trafień, które wystąpiły podczas tworzenia wpisu w SIS zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw i rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do nielegalnych powrotów];

e)  biura Sirene państwa członkowskiego, w przypadku trafień, które wystąpiły podczas tworzenia lub aktualizacji wpisu w SIS zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw i rozporządzeniem w sprawie SIS w odniesieniu do nielegalnych powrotów];

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wpisie dotyczącym nieznanych osób poszukiwanych, których identyfikacja jest wymagana na mocy prawa krajowego i w związku z poszukiwaniami opartymi na danych biometrycznych, zgodnie z art. 40 [rozporządzenia w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw].

skreśla się

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli biuro Sirene jest odpowiedzialne za ręczną weryfikację różnych tożsamości, lecz nie miało udziału w dodaniu danych dotyczących nowej tożsamości, które spowodowało zidentyfikowanie powiązania żółtego, organ właściwy, który dodał dane dotyczące nowej tożsamości, bezzwłocznie informuje o tym biuro Sirene. Biuro Sirene dokonuje ręcznej weryfikacji różniących się tożsamości tak szybko, jak to możliwe.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nie naruszając przepisów ust. 4, organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości ma dostęp do powiązanych danych zawartych w odpowiednich plikach potwierdzających tożsamość i w danych dotyczących tożsamości powiązanych we wspólnym repozytorium tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, w SIS, oraz ocenia różne tożsamości i aktualizuje powiązanie zgodnie z art. 31, 32 i 33, a także niezwłocznie dodaje je do pliku potwierdzającego tożsamość.

3.  Nie naruszając przepisów ust. 4, organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości ma dostęp do powiązanych danych zawartych w odpowiednich plikach potwierdzających tożsamość i w danych dotyczących tożsamości powiązanych we wspólnym repozytorium tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, w SIS, oraz ocenia różne tożsamości i aktualizuje powiązanie zgodnie z art. 31, 32 i 33, a także niezwłocznie dodaje je do pliku potwierdzającego tożsamość, w każdym przypadku w ciągu 24 godzin.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeśli organem odpowiedzialnym za weryfikację różnych tożsamości w pliku potwierdzającym tożsamość jest służba graniczna, która tworzy lub aktualizuje akta osobowe w EES zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie EES, a także w razie uzyskania powiązania żółtego, ta służba graniczna przeprowadza dodatkowe weryfikacje w ramach kontroli drugiej linii. W czasie tej kontroli drugiej linii służby graniczne mają dostęp do powiązanych danych zawartych w odpowiednim pliku potwierdzającym tożsamość i analizują różne tożsamości oraz aktualizują powiązanie zgodnie z art. 31–33 i niezwłocznie dodają je do pliku potwierdzającego tożsamość.

4.  Jeśli organem odpowiedzialnym za weryfikację różnych tożsamości w pliku potwierdzającym tożsamość jest służba graniczna, która tworzy lub aktualizuje akta osobowe w EES zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie EES, a także w razie uzyskania powiązania żółtego, ta służba graniczna przeprowadza dodatkowe weryfikacje. Jedynie w tym celu służby graniczne mają dostęp do powiązanych danych zawartych w odpowiednim pliku potwierdzającym tożsamość i analizują różne tożsamości oraz aktualizują powiązanie zgodnie z art. 31–33 niniejszego rozporządzenia i niezwłocznie dodają je do pliku potwierdzającego tożsamość.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Weryfikacja różniących się tożsamości dokonywana na mocy niniejszego artykułu odbywa się, co do zasady, w obecności zainteresowanej osoby, której umożliwia się wyjaśnienie okoliczności właściwemu organowi, który bierze te wyjaśnienia pod uwagę. Jeżeli weryfikacja prowadzi do utworzenia powiązania czerwonego, dana osoba otrzymuje uzasadnienie na piśmie.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Ręczna weryfikacja różniących się tożsamości odbywa się w ciągu 8 godzin od ustanowienia powiązania żółtego zgodnie z art. 28 ust. 4.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Przed uzyskaniem upoważnienia do weryfikacji tożsamości pracownicy organów, o których mowa w ust. 1 i 2, przechodzą szczegółowe szkolenie dotyczące przeprowadzania weryfikacji różniących się tożsamości.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  powiązane ze sobą dane zawierają różne dane dotyczące tożsamości i nie przeprowadzono ręcznej weryfikacji różniących się tożsamości.

b)  powiązane ze sobą dane zawierają różne dane dotyczące tożsamości, brak jest danych biometrycznych do porównania i nie przeprowadzono ręcznej weryfikacji różniących się tożsamości.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  powiązane ze sobą dane zawierają takie same dane biometryczne, lecz różne dane dotyczące tożsamości i nie przeprowadzono ręcznej weryfikacji różniących się tożsamości;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Powiązanie między danymi zawartymi w dwóch lub większej liczbie systemów informacyjnych klasyfikuje się jako zielone, jeśli powiązane ze sobą dane nie zawierają takich samych danych biometrycznych, lecz podobne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one do dwóch różnych osób.

1.  Powiązanie między danymi zawartymi w dwóch lub większej liczbie systemów informacyjnych klasyfikuje się jako zielone, jeśli:

 

a)  powiązane ze sobą dane nie zawierają takich samych danych biometrycznych, lecz podobne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdzi, że odnoszą się one do dwóch różnych osób;

 

b)  powiązane ze sobą dane zawierają takie same dane biometryczne, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdził, że odnoszą się one do dwóch różnych osób.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  powiązane dane zawierają takie same dane biometryczne, lecz różne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdził, że bezprawnie odnoszą się one do tej samej osoby;

a)  powiązane dane zawierają takie same dane biometryczne, lecz różne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdził, że w sposób nieuzasadniony odnoszą się one do tej samej osoby;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  powiązane dane zawierają podobne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację poszczególnych tożsamości stwierdził, że bezprawnie odnoszą się one do tej samej osoby.

b)  powiązane dane zawierają podobne dane dotyczące tożsamości, a organ odpowiedzialny za weryfikację poszczególnych tożsamości stwierdził, że w sposób nieuzasadniony odnoszą się one do tej samej osoby.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli w wyniku przeszukania wspólnego repozytorium tożsamości stwierdzona zostanie obecność powiązania czerwonego między dwoma lub większą liczbą systemów informacyjnych składających się na wspólne repozytorium tożsamości lub z SIS, moduł wykrywający multiplikację tożsamości udziela odpowiedzi, wskazując dane, o których mowa w art. 34. Działania następcze w związku z wystąpieniem powiązania czerwonego są prowadzone zgodnie z przepisami prawa Unii i prawa krajowego.

2.  Jeśli w wyniku przeszukania wspólnego repozytorium tożsamości stwierdzona zostanie obecność powiązania czerwonego między dwoma lub większą liczbą systemów informacyjnych składających się na wspólne repozytorium tożsamości lub z SIS, moduł wykrywający multiplikację tożsamości udziela odpowiedzi, wskazując dane, o których mowa w art. 34. Działania następcze w związku z wystąpieniem powiązania czerwonego są prowadzone zgodnie z przepisami prawa Unii i prawa krajowego. Konsekwencje prawne dla danej osoby lub osób nie wynikają wyłącznie z istnienia czerwonego powiązania.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla przepisów związanych z rozpatrywaniem wpisów w SIS, o których mowa w [rozporządzeniach w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych, SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw i SIS w odniesieniu do nielegalnych powrotów], oraz bez uszczerbku dla ograniczeń koniecznych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania przestępstwom i zagwarantowania, aby prowadzone śledztwa krajowe nie były zagrożone, w razie utworzenia powiązania czerwonego organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości powiadamia osobę, której to dotyczy, o stwierdzeniu obecności niezgodnych z prawem różnych tożsamości.

4.  Niezależnie od ograniczeń koniecznych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania przestępstwom i zagwarantowania, aby prowadzone śledztwa krajowe nie były zagrożone, w razie utworzenia powiązania czerwonego organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości powiadamia osobę, której to dotyczy, o stwierdzeniu obecności niezgodnych z prawem różnych tożsamości zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz z art. 13 dyrektywy (UE) 680/2016.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli organ państwa członkowskiego lub agencja unijna mające dostęp do wspólnego repozytorium tożsamości lub SIS uzyskają dowody wskazujące na nieprawidłowość powiązania czerwonego zarejestrowanego w module wykrywającym multiplikację tożsamości lub przetwarzanie danych w module wykrywającym multiplikację tożsamości, wspólnym repozytorium tożsamości i SIS z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, organ ten niezwłocznie koryguje lub usuwa powiązanie z modułu, jeżeli dotyczy ono unijnych systemów informacyjnych, lub niezwłocznie informuje stosowne biuro Sirene państwa członkowskiego, które utworzyło wpis w SIS, jeżeli powiązanie dotyczy SIS. To biuro Sirene weryfikuje dowody dostarczone przez organ państwa członkowskiego, a następnie niezwłocznie poprawia lub usuwa powiązanie z modułu wykrywającego multiplikację tożsamości.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  powiązane dane zawierają takie same dane dotyczące tożsamości, lecz różne dane biometryczne, a organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości stwierdził, że odnoszą się one do tej samej osoby, a jej dane biometryczne uległy zmianie w wyniku urazu, choroby lub z innego uzasadnionego powodu.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku gdy organ państwa członkowskiego posiada dowody sugerujące, że powiązanie białe zapisane w module wykrywającym multiplikację tożsamości jest w istocie niepoprawne, nieaktualne lub że dane zostały przetworzone w module wykrywającym multiplikację, unijnych systemach informacyjnych lub SIS z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, organ ten sprawdza odpowiednie dane przechowywane w unijnych systemach informacyjnych i SIS, a w razie konieczności niezwłocznie poprawia lub usuwa powiązanie z modułu wykrywającego multiplikację. Organ państwa członkowskiego niezwłocznie informuje o tym państwo członkowskie odpowiedzialne za ręczną weryfikację.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w razie potrzeby organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości.

d)  organ odpowiedzialny za weryfikację różniących się tożsamości.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pliki potwierdzające tożsamość i zawarte w nich dane, w tym powiązania, są przechowywane w module wykrywającym multiplikację tożsamości tylko tak długo, jak długo powiązane ze sobą dane są przechowywane w dwóch lub większej liczbie systemów informacyjnych UE.

Pliki potwierdzające tożsamość i zawarte w nich dane, w tym powiązania, są przechowywane w module wykrywającym multiplikację tożsamości tylko tak długo, jak długo powiązane ze sobą dane są przechowywane w dwóch lub większej liczbie unijnych systemów informacyjnych. Po spełnieniu tego warunku pliki potwierdzające tożsamość i zawarte w nich dane, w tym wszystkie powiązania, są automatycznie usuwane.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w module wykrywającym multiplikację tożsamości. Rejestry te obejmują w szczególności:

1.  Agencja eu-LISA prowadzi rejestry dotyczące wszystkich operacji przetwarzania danych w module wykrywającym multiplikację tożsamości. Rejestry te obejmują:

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  organ państwa członkowskiego dokonujący zapytania;

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  identyfikator osoby, która dokonała zapytania.

skreśla się

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto państwa członkowskie prowadzą rejestry niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika urzędników dokonujących zapytania.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane jeden rok po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania. Rejestry związane z historią pliku potwierdzającego tożsamość są usuwane niezwłocznie po usunięciu tego pliku.

3.  Rejestry można wykorzystywać wyłącznie w celu monitorowania ochrony danych, w tym sprawdzania dopuszczalności wniosku i zgodności przetwarzania danych z prawem, w celu samokontroli oraz w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania oraz integralności i bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 42. W tym celu dostęp do rejestrów jest udzielany odpowiednio administratorom danych zidentyfikowanym zgodnie z art. 40, krajowym organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680, oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Rejestry są chronione za pomocą odpowiednich środków przed nieuprawnionym dostępem i usuwane dwa lata po utworzeniu, chyba że są konieczne do prowadzenia już rozpoczętych procedur monitorowania. Rejestry związane z historią pliku potwierdzającego tożsamość są usuwane niezwłocznie po usunięciu tego pliku.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Państwa członkowskie zapewniają, by jakość danych zawartych w systemach EES, [ETIAS], VIS, SIS, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości i w module wykrywającym multiplikację tożsamości była ściśle monitorowana w celu zagwarantowania, że dane spełniają wszystkie ogólne wymogi na potrzeby prawidłowego funkcjonowania poszczególnych unijnych systemów informacyjnych i elementów interoperacyjności. Państwa członkowskie zapewniają także, by wszyscy pracownicy wprowadzający dane do dowolnego z tych unijnych systemów informacyjnych przeszli wcześniejsze szkolenie na temat jakości danych.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja eu-LISA ustanawia automatyczne mechanizmy i procedury kontroli jakości danych przechowywanych w systemach EES, [ETIAS], VIS, SIS, wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości i module wykrywającym multiplikację tożsamości.

1.  Agencja eu-LISA ustanawia jak najszybciej automatyczne mechanizmy i procedury kontroli jakości danych przechowywanych w systemach EES, [ETIAS], VIS, SIS, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych i wspólnym repozytorium tożsamości. Te zautomatyzowane mechanizmy kontroli jakości danych są odpowiednio testowane przed uruchomieniem elementów interoperacyjności zgodnie z art. 62.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja eu-LISA ustanawia wspólne wskaźniki jakości danych i minimalne normy jakości przechowywania danych w systemach EES, [ETIAS], VIS, SIS, wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości i w module wykrywającym multiplikację tożsamości.

2.  Agencja eu-LISA ustanawia wspólne wskaźniki jakości danych i minimalne normy jakości przechowywania danych w systemach EES, [ETIAS], VIS, SIS, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości i w module wykrywającym multiplikację tożsamości.

 

Tylko dane spełniające minimalne normy jakości mogą być wprowadzane do systemów EES, [ETIAS], VIS, SIS, wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych, wspólnego repozytorium tożsamości i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości.

 

Jeśli organ podejmie próbę wprowadzenia danych, które nie spełniają obowiązujących minimalnych norm jakości, niezwłocznie otrzymuje automatyczne ostrzeżenie od odpowiedniego unijnego systemu informacyjnego stwierdzające, że dane nie mogą zostać wprowadzone, i sugerujące metody osiągnięcia minimalnych norm jakości.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja eu-LISA regularnie przedstawia państwom członkowskim sprawozdania z mechanizmów i procedur automatycznej kontroli jakości danych oraz wspólnych wskaźników jakości danych. Agencja eu-LISA regularnie przedstawia też Komisji sprawozdania ze zidentyfikowanych problemów i tego, których państw członkowskich dotyczą.

3.  Agencja eu-LISA regularnie przedstawia państwom członkowskim sprawozdania z mechanizmów i procedur automatycznej kontroli jakości danych oraz wspólnych wskaźników jakości danych. Agencja eu-LISA regularnie przedstawia też Komisji sprawozdania ze zidentyfikowanych problemów i tego, których państw członkowskich dotyczą. eu-LISA przedstawia to sprawozdanie na żądanie także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Żadne sprawozdania na mocy niniejszego ustępu nie zawierają danych osobowych.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeden rok po ustanowieniu mechanizmów i procedur automatycznej kontroli jakości danych i wspólnych wskaźników jakości danych oraz co roku od tej daty Komisja ocenia wdrożenie jakości danych w państwach członkowskich i sporządza odpowiednie zalecenia. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji plan działania mający na celu rozwiązanie wszelkich problemów zidentyfikowanych w sprawozdaniu oceniającym oraz zdają sprawę z postępów w realizacji tego planu działania do czasu jego pełnego wdrożenia. Komisja przekazuje powyższe sprawozdanie oceniające Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Inspektorowi Danych Osobowych i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanowionej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/200764.

5.  Jeden rok po ustanowieniu mechanizmów i procedur automatycznej kontroli jakości danych i wspólnych wskaźników jakości danych oraz co roku od tej daty Komisja ocenia wdrożenie jakości danych w państwach członkowskich i sporządza odpowiednie zalecenia. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji plan działania mający na celu rozwiązanie wszelkich problemów zidentyfikowanych w sprawozdaniu oceniającym, a w szczególności kwestii jakości danych wynikających z błędnych danych w istniejących unijnych systemach informacyjnych i w SIS. Komisja zdaje sprawę z wszelkich postępów w realizacji tego planu działania do czasu jego pełnego wdrożenia. Komisja przekazuje powyższe sprawozdanie oceniające Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Inspektorowi Danych Osobowych, Europejskiej Radzie Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanowionej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/200764.

__________________

__________________

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1).

64 Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1).

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 37a

 

Dostępność i czas odpowiedzi podczas wyszukiwania

 

Wszystkie elementy interoperacyjności należy opracować i zarządzać nimi w taki sposób, by zapewnić szybki, sprawny, efektywny i kontrolowany dostęp oraz pełną dostępność takich elementów zgodnie z art. 53 ust. 1 z czasem odpowiedzi zgodnym z potrzebami operacyjnymi organów państwa członkowskiego.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Standard UMF jest stosowany przy opracowywaniu [Eurodac], [systemu ECRIS-TCN], europejskiego portalu wyszukiwania, wspólnego repozytorium tożsamości, modułu wykrywającego multiplikację tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, przy opracowywaniu przez eu-LISA lub inny organ UE nowych modeli wymiany informacji i systemów informacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

2.  Standard UMF jest stosowany w miarę możliwości przy opracowywaniu [Eurodac], [ECRIS-TCN], europejskiego portalu wyszukiwania, wspólnego repozytorium tożsamości i modułu wykrywającego multiplikację tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, przy opracowywaniu przez eu-LISA lub inną agencję Unii nowych modeli wymiany informacji i unijnych systemów informacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wdrożenie standardu UMF można rozważyć w przypadku systemów VIS, SIS oraz wszelkich istniejących lub nowych modeli transgranicznej wymiany informacji i systemów informacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa opracowywanych przez państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone.

skreśla się

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne ustanawia się po to, aby wspierać realizację celów systemów Eurodac, SIS i [systemu ECRIS-TCN] oraz generować międzysystemowe dane statystyczne i sprawozdania analityczne służące strategiom politycznym, celom operacyjnym i związanym z jakością danych.

1.  Centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne ustanawia się po to, aby wspierać realizację celów systemów Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] oraz zapewniać międzysystemowe dane statystyczne i sprawozdania analityczne służące strategiom politycznym, celom operacyjnym i związanym z jakością danych.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja eu-LISA poddaje dane anonimizacji i rejestruje takie anonimowe dane w repozytorium. Proces anonimizacji danych odbywa się automatycznie.

3.  Agencja eu-LISA poddaje dane anonimizacji, zapewniając, by niemożliwe było zidentyfikowanie podmiotu, którego dotyczą dane, i rejestruje takie anonimowe dane w repozytorium. Proces anonimizacji danych odbywa się automatycznie. Pracownicy eu-LISA nie otrzymują dostępu do żadnych danych osobowych przechowywanych w unijnych systemach informacyjnych lub w elementach interoperacyjności.

 

Dane zawarte w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym nie umożliwiają identyfikacji osób fizycznych.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  infrastruktury centralnej, obejmującej repozytorium danych umożliwiające udostępnianie anonimowych danych;

a)  infrastruktury centralnej, obejmującej repozytorium danych i mechanizm zapewniający anonimizację danych przed umieszczeniem ich w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym;

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja określa za pomocą aktów wykonawczych szczegółowe zasady działania centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, w tym szczegółowe zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w stosunku do repozytorium. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

5.  Komisja określa za pomocą aktu delegowanego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 63, szczegółowe zasady działania centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, w tym szczegółowe zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w stosunku do repozytorium.

Uzasadnienie

Centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne stanowić będzie kolejną bazę danych na szczeblu UE, aczkolwiek dane osobowe, które zawiera, powinny być zanonimizowane. Gwarancje w zakresie ochrony danych związane z przepisami wchodzą w zakres kompetencji współustawodawców i jako takie powinny być przedmiotem aktu delegowanego.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosunku do przetwarzania danych za pośrednictwem wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych organy państw członkowskich będące administratorami danych w odniesieniu do, odpowiednio, systemów Eurodac, SIS i [systemu ECRIS-TCN] są także uznawane za administratorów zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 w stosunku do wzorców biometrycznych uzyskanych na podstawie danych, o których mowa w art. 13, które wprowadzają do odpowiednich systemów, oraz odpowiadają za przetwarzanie wzorców biometrycznych we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych.

1.  W stosunku do przetwarzania danych za pośrednictwem wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych organy państw członkowskich będące administratorami danych w odniesieniu do, odpowiednio, systemów Eurodac, SIS i [systemu ECRIS-TCN] są także uznawane za administratorów zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub art. 3 ust. 8 dyrektywy (UE) 2016/680 w stosunku do wzorców biometrycznych uzyskanych na podstawie danych, o których mowa w art. 13, które wprowadzają do odpowiednich systemów, oraz odpowiadają za przetwarzanie wzorców biometrycznych we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych. W stosunku do zarządzania bezpieczeństwem informacji wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych eu-LISA jest uznawana za administratora danych.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez jednostkę centralną ETIAS;

a)  Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez jednostkę centralną ETIAS;

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem informacji elementów interoperacyjności eu-LISA jest uznawana za administratora danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Za przetwarzającego dane w stosunku do przetwarzania danych osobowych we wspólnym repozytorium tożsamości należy uznać agencję eu-LISA zgodnie z art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Za przetwarzającego dane w przypadku przetwarzania danych osobowych we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości i module wykrywającym multiplikację tożsamości należy uznać agencję eu-LISA zgodnie z art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Należy dodać dwa brakujące elementy interoperacyjności, w których dochodzi do przetwarzania danych. Nie ma potrzeby dodawania europejskiego portalu wyszukiwania, gdyż nie dochodzi w nim do przetwarzania danych osobowych.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarówno eu-LISA, jak i organy państw członkowskich zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych odbywającego się w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia. Agencja eu-LISA, [jednostka centralna ETIAS] i organy państw członkowskich współpracują w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem.

1.  Agencja eu-LISA, organy państw członkowskich i Europol zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych odbywającego się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Agencja eu-LISA odpowiada za centralną infrastrukturę elementów interoperacyjności, a państwa członkowskie odpowiadają za części, o których mowa w art. 54. Agencja eu-LISA, [Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej], Europol i organy państw członkowskich współpracują w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  uniemożliwienia nieuprawionym osobom dostępu do sprzętu do przetwarzania danych i obiektów;

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  uniemożliwienia wykorzystywania systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych przez nieuprawnione osoby korzystające ze sprzętu do przekazywania danych;

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  zapewnienia, by w przypadku przerwy w działaniu możliwe było przywrócenie normalnego funkcjonowania zainstalowanych systemów;

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  zapewnienia niezawodności dzięki zadbaniu o właściwe zgłaszanie wszelkich błędów w funkcjonowaniu elementów interoperacyjności;

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmowania niezbędnych środków organizacyjnych w obszarze kontroli wewnętrznej, aby zapewnić zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia.

i)  monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmowania niezbędnych środków organizacyjnych w obszarze kontroli wewnętrznej, aby zapewnić zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia i ocenić te środki bezpieczeństwa w świetle rozwoju nowych technologii.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie podejmują środki równoważne tym, o których mowa w ust. 3, w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez organy mające prawo dostępu do któregoś z elementów interoperacyjności.

4.  Państwa członkowskie, Europol i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej podejmują środki równoważne tym, o których mowa w ust. 3, w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez organy mające prawo dostępu do któregoś z elementów interoperacyjności.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poufność danych przechowywanych w SIS

Poufność danych

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie stosuje własne przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej lub inne równoważne wymogi poufności wobec wszystkich osób i podmiotów, które muszą operować danymi SIS, do których dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem któregoś z elementów interoperacyjności, zgodnie z prawem krajowym. Zobowiązanie to obowiązuje także po zakończeniu pełnienia urzędu lub ustaniu zatrudnienia oraz po zakończeniu działalności przez dane podmioty.

1.  Każde państwo członkowskie stosuje własne przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej lub inne równoważne wymogi poufności wobec wszystkich osób i podmiotów, które muszą operować danymi, do których dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem któregoś z elementów interoperacyjności, zgodnie z prawem krajowym. Zobowiązanie to obowiązuje także po zakończeniu pełnienia urzędu lub ustaniu zatrudnienia oraz po zakończeniu działalności przez dane podmioty.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie naruszając przepisów art. 17 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej eu-LISA stosuje odpowiednie zasady tajemnicy zawodowej lub inne równoważne wymogi poufności wobec wszystkich swoich pracowników, którzy muszą operować danymi SIS, na zasadach porównywalnych z zasadami, o których mowa w ust. 1. Zobowiązanie to obowiązuje również po zakończeniu pełnienia urzędu lub ustaniu zatrudnienia lub po zakończeniu ich działalności.

2.  Nie naruszając przepisów art. 17 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, eu-LISA stosuje odpowiednie zasady tajemnicy zawodowej lub inne równoważne wymogi poufności wobec wszystkich swoich pracowników, którzy muszą operować danymi, na zasadach porównywalnych z zasadami, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Zobowiązanie to obowiązuje również po zakończeniu pełnienia urzędu lub ustaniu zatrudnienia lub po zakończeniu ich działalności.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy eu-LISA lub państwo członkowskie współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w ramach dowolnego zadania związanego z elementami interoperacyjności, ściśle monitoruje działania wykonawcy w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi przepisami niniejszego rozporządzenia, a w szczególności w sprawie bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszelkie zdarzenie, które ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo elementów interoperacyjności oraz może spowodować uszkodzenie lub utratę przechowywanych w nich danych, uznaje się za incydent bezpieczeństwa, w szczególności gdy mogło dojść do nieuprawnionego dostępu do danych lub gdy zostały lub mogły zostać naruszone dostępność, integralność i poufność danych.

1.  Wszelkie zdarzenie, które ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo elementów interoperacyjności oraz może spowodować nieuprawniony dostęp, uszkodzenie lub utratę przechowywanych w nich danych, uznaje się za incydent bezpieczeństwa, w szczególności gdy mogło dojść do nieuprawnionego dostępu do danych lub gdy zostały lub mogły zostać naruszone dostępność, integralność i poufność danych.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla zgłaszania i zawiadamiania w odniesieniu do naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub art. 30 dyrektywy (UE) 2016/680 lub obu z nich państwa członkowskie powiadamiają o incydentach bezpieczeństwa Komisję, eu-LISA i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W przypadku incydentu bezpieczeństwa związanego z infrastrukturą elementów interoperacyjności eu-LISA powiadamia Komisję i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

3.  Bez uszczerbku dla zgłaszania i zawiadamiania w odniesieniu do naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub art. 30 dyrektywy (UE) 2016/680 lub obu z nich państwa członkowskie i Europol niezwłocznie powiadamiają o wszelkich incydentach bezpieczeństwa Komisję, eu-LISA, właściwe organy nadzorcze i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W przypadku incydentu bezpieczeństwa związanego z infrastrukturą elementów interoperacyjności eu-LISA powiadamia Komisję i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja natychmiast informuje o poważnych incydentach Parlament Europejski i Radę. Informacje takie opatrywane są klauzulą EU RESTRICTED/RESTREINT UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Informacja o incydencie bezpieczeństwa, który ma lub może mieć wpływ na funkcjonowanie elementów interoperacyjności lub na dostępność, integralność i poufność danych, zostaje przekazana państwom członkowskim i zgłoszona zgodnie z zapewnionym przez eu-LISA planem zarządzania na wypadek incydentów bezpieczeństwa.

4.  Informacja o incydencie bezpieczeństwa, który ma lub może mieć wpływ na funkcjonowanie elementów interoperacyjności lub na dostępność, integralność i poufność danych, zostaje niezwłocznie przekazana państwom członkowskim, w razie konieczności jednostce centralnej ETIAS oraz Europolowi i zgłoszona zgodnie z zapewnionym przez eu-LISA planem zarządzania na wypadek incydentów bezpieczeństwa.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W wypadku incydentu bezpieczeństwa zainteresowane państwa członkowskie i eu-LISA współpracują ze sobą. Komisja określa specyfikację tej procedury współpracy za pomocą aktów wykonawczych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

5.  W wypadku incydentu bezpieczeństwa zainteresowane państwa członkowskie, jednostka centralna ETIAS, Europol i eu-LISA współpracują ze sobą. Komisja określa specyfikację tej procedury współpracy za pomocą aktów wykonawczych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie i odpowiednie organy UE zapewniają, aby każdy organ uprawniony do dostępu do elementów interoperacyjności podejmował środki niezbędne do monitorowania własnego przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz aby w razie potrzeby współpracował z organem nadzorczym.

Państwa członkowskie i odpowiednie agencje Unii zapewniają, aby każdy organ uprawniony do dostępu do elementów interoperacyjności podejmował środki niezbędne do monitorowania własnego przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz aby współpracował z organem nadzorczym.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 45a

 

Sankcje

 

Państwa członkowskie zapewniają, by każde wykorzystanie danych niezgodnie z przeznaczeniem, przetwarzanie danych lub wymiana danych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegało karze zgodnie z prawem krajowym. Stosowane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz obejmują możliwość sankcji administracyjnych i karnych.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 45b

 

Odpowiedzialność

 

1. Bez uszczerbku dla wynikającego z rozporządzeń (WE) nr 45/2001 i (UE) 2016/679 oraz dyrektywy (UE) 2016/680 prawa do odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego i odpowiedzialności tych podmiotów:

 

a) każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosły materialną lub niematerialną szkodę w wyniku niezgodnej z prawem operacji przetwarzania danych osobowych lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z przepisami niniejszego rozporządzenia przeprowadzonych przez któreś z państw członkowskich, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od tego państwa członkowskiego; oraz

 

b) każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosły szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku jakiegokolwiek działania niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem ze strony Europolu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub eu-Lisa, są uprawnione do otrzymania odszkodowania od danej agencji.

 

Dane państwo członkowskie, Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej lub eu-Lisa są zwolnione z odpowiedzialności na mocy akapitu pierwszego, w całości lub w części, jeżeli udowodnią, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

 

2. Jeżeli niewypełnienie przez państwo członkowskie obowiązków spoczywających na nim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem spowoduje wyrządzenie szkody elementom interoperacyjności, wówczas państwo to ponosi odpowiedzialność za tę szkodę, chyba że – i w zakresie, w jakim – eu-LISA lub inne państwo członkowskie związane niniejszym rozporządzeniem nie podjęły uzasadnionych środków zapobiegających wystąpieniu takiej szkody lub ograniczających jej skutki.

 

3. Roszczenia odszkodowawcze wobec państwa członkowskiego za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2, regulują przepisy prawa krajowego pozwanego państwa członkowskiego. Kwestie związane z roszczeniami o odszkodowanie wnoszonymi przeciwko administratorowi lub agencji eu-LISA z tytułu szkody, o której mowa w ust. 1 i 2, podlegają warunkom przewidzianym z Traktatach.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo do informacji

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ gromadzący dane informuje osoby, których dane są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości lub module wykrywającym multiplikację tożsamości, o przetwarzaniu ich danych w celach związanych z niniejszym rozporządzeniem, bez uszczerbku dla prawa do informacji, o którym mowa w art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679. Informacji udziela się w momencie pobrania danych. Należą do nich informacje o tożsamości administratorów danych i ich dane kontaktowe oraz o procedurach związanych z korzystaniem z przysługującego im prawa do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, a także dane kontaktowe Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i krajowego organu nadzorczego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za pobieranie danych.

1.  Organ gromadzący dane osób, których dane są przechowywane we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych, we wspólnym repozytorium tożsamości lub w module wykrywającym multiplikację tożsamości, przekazuje tym osobom informacje wymagane zgodnie z art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 w sposób, jaki nakazują art. 12 i 13 dyrektywy 2016/680. Organ ten przekazuje informacje w momencie pobierania takich danych.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wszystkie informacje są przekazywane osobom, których dotyczą dane, w sposób i w języku, który rozumieją lub można racjonalnie oczekiwać, że rozumieją. Obejmuje to przekazywanie informacji w sposób odpowiedni dla wieku w przypadku osób małoletnich, których dotyczą dane.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 46a

 

Kampania informacyjna

 

 Komisja we współpracy z organami nadzorczymi i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych uzupełnia uruchomienie każdego elementu interoperacyjności o kampanię informacyjną, której zadaniem jest poinformowanie społeczeństwa, a zwłaszcza obywateli państw trzecich, o celach i funkcjonowaniu tych elementów, organach mających dostęp i warunkach uzyskania takiego dostępu, a także o prawach osób, których to dotyczy. Takie kampanie informacyjne prowadzi się w sposób ciągły.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawo do dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania i usunięcia

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania - usługa sieciowa

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu wykonywania swoich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 rozporządzenia (UE) 2016/679 każda osoba ma prawo zwrócić się do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ręczną weryfikację różniących się tożsamości lub do dowolnego innego państwa członkowskiego, a państwo to bada jej wniosek i odpowiada na niego.

1.  W celu wykonywania swoich praw na mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, art. 15, 16, 17 i 18 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz art. 14 i 16 dyrektywy (UE) 2016/680 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych we wspólnym repozytorium tożsamości, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych i w module wykrywającym multiplikację tożsamości każda osoba ma prawo zwrócić się do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ręczną weryfikację różniących się tożsamości lub do dowolnego innego państwa członkowskiego, a państwo to bada jej wniosek i odpowiada na niego.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Niezależnie od przepisów ust. 1 oraz aby ułatwić i umożliwić w lepszy sposób wykonywanie zgodnie z ust. 1 praw osób, których dotyczą dane, do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania w ramach elementów interoperacyjności, w szczególności w odniesieniu do tych obywateli państw trzecich, którzy mogą znajdować się poza terytorium państw członkowskich, eu-LISA ustanawia usługę sieciową zlokalizowaną na jej stronie technicznej, która umożliwia osobom, których dotyczą dane, złożenie wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich poprawienie, usunięcie lub sprostowanie. Usługa sieciowa stanowi pojedynczy punkt kontaktowy dla tych obywateli państw trzecich, którzy znajdują się poza terytorium państw członkowskich.

 

Usługa sieciowa natychmiast przesyła taki wniosek do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ręczną weryfikację różniących się tożsamości zgodnie z art. 29 lub, w stosownych przypadkach, do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wpis danych do podstawowego systemu informacji, który jest przedmiotem wniosku.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące szczegółowych przepisów dotyczących warunków działania usługi sieciowej oraz mających zastosowanie przepisów o ochronie i bezpieczeństwie danych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 64.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie odpowiedzialne za ręczną weryfikację różniących się tożsamości zgodnie z art. 29 lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, odpowiada na takie wnioski w terminie 45 dni od ich otrzymania.

2.  Państwo członkowskie odpowiedzialne za ręczną weryfikację różniących się tożsamości zgodnie z art. 29 lub państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, czy to bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane, zgodnie z ust. 1, czy za pośrednictwem usługi sieciowej zgodnie z ust. 1a, odpowiada na takie wnioski bez zbędnej zwłoki i w każdym razie w terminie miesiąca od ich otrzymania.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych skierowano do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, wówczas państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, kontaktuje się z właściwymi organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w ciągu siedmiu dni, a odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza poprawność danych i zgodność ich przetwarzania z prawem w ciągu 30 dni od nawiązania takiego kontaktu.

3.  Jeżeli wniosek o dostęp, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych skierowano do państwa członkowskiego innego niż odpowiedzialne państwo członkowskie, wówczas państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, kontaktuje się pisemnie z właściwymi organami odpowiedzialnego państwa członkowskiego w ciągu siedmiu dni, a odpowiedzialne państwo członkowskie sprawdza poprawność danych i zgodność ich przetwarzania z prawem bez zbędnej zwłoki i w każdym razie w ciągu miesiąca od nawiązania takiego kontaktu. Osoba zainteresowana jest informowana przez państwo członkowskie, które skontaktowało się z organem odpowiedzialnego państwa członkowskiego, że jej wniosek został przekazany oraz o dalszej procedurze.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeśli w wyniku takiego badania zostanie stwierdzone, że dane przechowywane w module wykrywającym multiplikację tożsamości są w istocie niepoprawne lub zostały zarejestrowane niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, poprawia lub usuwa takie dane.

4.  Jeśli w wyniku takiego badania zostanie stwierdzone, że dane przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych i w module wykrywającym multiplikację tożsamości są w istocie niepoprawne lub zostały zarejestrowane niezgodnie z prawem, odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, niezwłocznie poprawia lub usuwa takie dane. Osoba zainteresowana jest informowana na piśmie o tym, że jej dane zostały poprawione lub usunięte.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Zgodnie z prawem krajowym lub prawem Unii każda osoba ma prawo do wniesienia skargi i prawo do środka odwoławczego w państwie członkowskim, które odmówiło prawa dostępu do danych dotyczących tej osoby lub prawa do poprawienia lub usunięcia takich danych.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku, kiedy odpowiedzialne państwo członkowskie sprostuje dane przechowywane module wykrywającym multiplikację tożsamości w okresie ich ważności państwo to ma dokonać przetwarzania określonego w art. 27 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 29, aby ustalić, czy zmienione dane należy ze sobą powiązać. Jeśli przetwarzanie nie doprowadzi do żadnego trafienia odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, usuwa dane z pliku potwierdzającego tożsamość. Jeśli przetwarzanie automatyczne doprowadzi do wystąpienia jednego trafienia lub kilku trafień, właściwe państwo członkowskie tworzy lub aktualizuje powiązanie między danymi zgodnie z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

5.  W przypadku, kiedy odpowiedzialne państwo członkowskie sprostuje dane przechowywane we wspólnym repozytorium tożsamości, we wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych lub w module wykrywającym multiplikację tożsamości w okresie ich ważności, państwo to dokonuje przetwarzania określonego w art. 27 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 29, aby ustalić, czy zmienione dane należy ze sobą powiązać. Jeśli przetwarzanie nie doprowadzi do żadnego trafienia odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, usuwa dane z pliku potwierdzającego tożsamość. Jeśli przetwarzanie automatyczne doprowadzi do wystąpienia jednego trafienia lub kilku trafień, właściwe państwo członkowskie tworzy lub aktualizuje powiązanie między danymi zgodnie z odpowiednimi przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie zgadza się z argumentem, że dane zarejestrowane w module wykrywającym multiplikację tożsamości są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały zarejestrowane niezgodnie z prawem, wówczas to państwo członkowskie wydaje decyzję administracyjną, w której niezwłocznie wyjaśnia na piśmie osobie zainteresowanej, dlaczego nie jest gotowe sprostować lub usunąć dotyczących jej danych osobowych.

6.  Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie zgadza się z argumentem, że dane zarejestrowane we wspólnym repozytorium tożsamości, wspólnym serwisie kojarzenia danych biometrycznych lub module wykrywającym multiplikację tożsamości są niezgodne ze stanem faktycznym lub że zostały zarejestrowane niezgodnie z prawem, wówczas to państwo członkowskie wydaje decyzję administracyjną, w której niezwłocznie wyjaśnia na piśmie osobie zainteresowanej, dlaczego nie jest gotowe sprostować lub usunąć dotyczących jej danych osobowych.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Decyzja ta zawiera też informacje dla osoby zainteresowanej wyjaśniające możliwość odwołania się od decyzji podjętej w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w ust. 3, a w stosownych przypadkach informacje dotyczące sposobu wniesienia sprawy lub skargi do właściwych organów lub sądów oraz wszelkie informacje dotyczące pomocy, w tym ze strony właściwych krajowych organów nadzorczych.

7.  Decyzja ta zawiera też informacje dla osoby zainteresowanej wyjaśniające możliwość odwołania się od decyzji podjętej w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz informacje dotyczące sposobu wniesienia sprawy lub skargi do właściwych organów lub sądów oraz wszelkie informacje dotyczące pomocy, w tym ze strony właściwych krajowych organów nadzorczych wraz z danymi kontaktowymi.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Wnioski składane na podstawie ust. 3 zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby zainteresowanej. Takie informacje wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia możliwości wykonywania praw, o których mowa w ust. 3, po czym niezwłocznie się je usuwa.

8.  Wnioski składane na podstawie ust. 1, 2 i 3 zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby zainteresowanej. Takie informacje wykorzystuje się wyłącznie w celu zapewnienia możliwości wykonywania praw, o których mowa w ust. 3, po czym niezwłocznie się je usuwa.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, odnotowują w formie dokumentu pisemnego, że złożono wniosek, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób jego rozpatrzenia, a następnie niezwłocznie udostępniają ten dokument właściwym krajowym organom nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych.

9.  Odpowiedzialne państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, odnotowują w formie dokumentu pisemnego, że złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz sposób jego rozpatrzenia, a następnie niezwłocznie udostępniają ten dokument właściwym krajowym organom nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Danych osobowych przechowywanych w elementach interoperacyjności lub udostępnianych za pomocą tych elementów nie przekazuje się ani nie udostępnia żadnemu państwu trzeciemu, żadnej organizacji międzynarodowej ani żadnemu podmiotowi prywatnemu.

Z zastrzeżeniem [art. 65 rozporządzenia w sprawie ETIAS], art. 41 rozporządzenia (UE) 2017/2226, art. 31 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, art. 25 rozporządzenia (UE) 2016/794 i przeszukiwania baz danych Interpolu za pomocą europejskiego portalu wyszukiwania zgodnie z art. 9 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, danych osobowych przechowywanych, przetwarzanych lub udostępnianych za pomocą elementów interoperacyjności nie przekazuje się ani nie udostępnia żadnemu państwu trzeciemu, żadnej organizacji międzynarodowej ani żadnemu podmiotowi prywatnemu.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego przepisu uznaje się za poważny incydent bezpieczeństwa i należy je bezzwłocznie zgłosić oraz zareagować na nie zgodnie z art. 44.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, by organ nadzorczy, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, monitorował w sposób niezależny to, czy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez dane państwo członkowskie jest zgodne z prawem.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych na mocy dyrektywy (UE) 2016/680 również w kwestiach związanych z dostępem do elementów interoperacyjności przez organy policji i wyznaczone organy, w tym w odniesieniu do praw osób, których danych dostęp ten dotyczy.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b.  Organ nadzorczy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, monitoruje zgodność z prawem dostępu do danych osobowych uzyskiwanego przez organy policji państw członkowskich i wyznaczone organy. Stosuje się odpowiednio art. 49 ust. 2 i 2a niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ lub organy nadzorcze wyznaczone na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) 2016/679 zapewniają przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych przez właściwe organy krajowe zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli przynajmniej raz na cztery lata.

1.  Organ lub organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w art. 41 dyrektywy (UE) 2016/680, zapewniają przeprowadzenie kontroli operacji przetwarzania danych przez właściwe organy krajowe zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami kontroli przynajmniej raz na cztery lata. Pierwszy taki audyt przeprowadza się dwa lata po terminie rozpoczęcia funkcjonowania ostatniego elementu interoperacyjności zgodnie z art. 62. Wyniki tej kontroli mogą być uwzględniane w ocenach prowadzonych w ramach mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/20131a. Organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 41 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/680, publikują co roku informacje na temat liczby wniosków o sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, działań podjętych w odpowiedzi na wnioski i liczby sprostowań, uzupełnień, usunięć i ograniczeń przetwarzania dokonanych w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych osób.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich organ nadzorczy dysponował zasobami, zarówno ludzkimi, jak i finansowymi, wystarczającymi do wykonania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz posiadał dostęp do doradztwa świadczonego przez osoby dysponujące wystarczającą wiedzą na temat danych biometrycznych. Państwa członkowskie przyznają organowi nadzorczemu dostęp do swoich rejestrów niezależnie od ograniczeń wynikających z interesów bezpieczeństwa narodowego.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie dostarczają wszelkich informacji, o których udzielenie wystąpią organy nadzorcze, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności przekazują im informacje o działaniach podejmowanych zgodnie ze swoimi obowiązkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie udzielają organom nadzorczym, o których mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, dostępu do swoich rejestrów oraz umożliwiają im uzyskanie w dowolnym momencie dostępu do wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych do celów interoperacyjności.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kontroli działalności eu-LISA w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli. Sprawozdanie z takiej kontroli przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, agencji eu-LISA, Komisji i państwom członkowskim. Agencja eu-LISA ma możliwość przedstawienia uwag dotyczących sprawozdań przed ich przyjęciem.

Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za monitorowanie działań agencji eu-LISA, Europolu i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz za zapewnienie, by takie działania były prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, rozporządzeniem (UE) 2016/794 i niniejszym rozporządzeniem.

 

Agencja eu-LISA przekazuje informacje żądane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, udziela mu dostępu do wszelkich dokumentów i rejestrów, o których mowa w art. 10, 16, 24 i 36, oraz umożliwia mu uzyskanie dostępu do wszystkich swoich pomieszczeń w dowolnym momencie.

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kontroli działalności eu-LISA w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami przeprowadzania kontroli. Pierwszy taki audyt przeprowadza się dwa lata po terminie rozpoczęcia funkcjonowania ostatniego elementu interoperacyjności, jak ustalono zgodnie z art. 62. Sprawozdanie z takiej kontroli przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, agencji eu-LISA, Komisji i państwom członkowskim. Agencja eu-LISA ma możliwość przedstawienia uwag dotyczących sprawozdań przed ich przyjęciem. Europejski Inspektor Ochrony Danych dysponuje dodatkowymi zasobami, w tym zarówno ludzkimi, jak i finansowymi, wystarczającymi do wykonywania zadań powierzonych mu na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzorczymi w kwestiach wymagających zaangażowania organów krajowych, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazywanie danych przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych elementów interoperacyjności, lub w sytuacji, gdy jeden krajowy organ nadzorczy lub kilka takich organów podnosi kwestie dotyczące wdrożenia i interpretacji niniejszego rozporządzenia.

1.  Organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych – działając z poszanowaniem zakresu swoich kompetencji – współpracują ze sobą aktywnie w ramach przysługujących im uprawnień i zapewniają skoordynowany nadzór nad korzystaniem z elementów interoperacyjności i stosowaniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor Ochrony Danych lub krajowy organ nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności między praktykami państw członkowskich lub potencjalnie niezgodne z prawem przekazywanie danych przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych elementów interoperacyjności.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się skoordynowany nadzór zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) nr XXXX/2018 [zmienione rozporządzenie nr 45/2001].

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych i organy nadzorcze wymieniają się stosownymi informacjami, udzielają sobie pomocy w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji, analizują wszelkie trudności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego rozporządzenia, oceniają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z korzystaniem przez osoby, których dotyczą dane, z przysługujących im praw, sporządzają zharmonizowane propozycje dotyczące wspólnych rozwiązań wszelkich problemów i wspierają działania na rzecz zwiększania świadomości w obszarze praw dotyczących ochrony danych, stosownie do potrzeb.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do celów ust. 2 organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się co najmniej dwa razy w roku w ramach Europejskiej Rady Ochrony Danych ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanej dalej „Europejską Radą Ochrony Danych”). Koszty takich posiedzeń są ponoszone przez samą Radę, która je organizuje. Na pierwszym posiedzeniu przyjmowany jest regulamin wewnętrzny. Dalsze metody pracy opracowuje się wspólnie stosownie do potrzeb.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Europejska Rada Ochrony Danych przesyła wspólne sprawozdanie z działalności Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europolowi, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz eu-LISA dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i następnie co dwa lata. W sprawozdaniu tym każdemu państwu członkowskiemu poświęcony jest osobny rozdział przygotowany przez organ nadzorczy tego państwa członkowskiego.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Elementy interoperacyjności są obsługiwane przez eu-LISA w obiektach technicznych tej agencji i zapewniają funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, dostępności, jakości i szybkości określonymi w art. 53 ust. 1.

2.  Elementy interoperacyjności są obsługiwane przez eu-LISA w obiektach technicznych tej agencji i zapewniają funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z warunkami bezpieczeństwa, dostępności, jakości i szybkości określonymi w art. 37, art. 37a i art. 53 ust. 1.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja eu-LISA odpowiada za tworzenie elementów interoperacyjności, wszelkie adaptacje konieczne do ustanowienia interoperacyjności między systemami centralnymi EES, VIS, [ETIAS], SIS i Eurodac oraz [systemem ECRIS-TCN] a europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości modułem wykrywającym multiplikację tożsamości.

Agencja eu-LISA odpowiada za projektowanie i tworzenie elementów interoperacyjności, wszelkie adaptacje konieczne do ustanowienia interoperacyjności między systemami centralnymi EES, VIS, [ETIAS], SIS i Eurodac oraz [ECRIS-TCN] a europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, wspólnym repozytorium tożsamości, modułem wykrywającym multiplikację tożsamości i centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Opracowywanie tych komponentów obejmuje stworzenie i wdrożenie specyfikacji technicznych, przeprowadzenie testów oraz ogólną koordynację projektu.

Opracowywanie tych komponentów obejmuje stworzenie i wdrożenie specyfikacji technicznych, przeprowadzenie testów oraz ogólną koordynację projektu i zarządzanie nim. Agencja eu-LISA przestrzega zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony prywatności w całym cyklu opracowywania elementów interoperacyjności.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po rozpoczęciu funkcjonowania każdego z elementów interoperacyjności eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne infrastrukturą centralną i jednolitymi interfejsami krajowymi. We współpracy z państwami członkowskimi stale zapewnia najlepszą dostępną technologię, z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada też za zarządzanie techniczne całością infrastruktury łączności, o której mowa w art. 6, 12, 17, 25 i 39.

Po rozpoczęciu funkcjonowania każdego z elementów interoperacyjności eu-LISA odpowiada za zarządzanie techniczne i zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury centralnej elementów interoperacyjności, w tym za obsługę techniczną i zmiany techniczne. We współpracy z państwami członkowskimi stale zapewnia najlepszą dostępną technologię, z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści. eu-LISA odpowiada też za zarządzanie techniczne i bezpieczeństwo infrastruktury łączności, o której mowa w art. 6, 12, 17, 25 i 39.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarządzanie techniczne elementami interoperacyjności obejmuje wszystkie zadania niezbędne do zapewnienia funkcjonowania elementów interoperacyjności przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności prace konserwacyjne i zmiany techniczne konieczne do zapewnienia zadowalającego poziomu jakości technicznej funkcjonowania systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o czas odpowiedzi podczas wyszukiwania w infrastrukturze centralnej, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zarządzanie bezpieczeństwem elementów interoperacyjności obejmuje wszystkie zadania konieczne do zapewnienia integralności, poufności i dostępności wszystkich elementów interoperacyjności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji i środki zapobiegające incydentom związanym z bezpieczeństwem fizycznym i informatycznym oraz działania wymagane w celu reagowania na nie i ich naprawy, jeśli nie można uniknąć takich incydentów.

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  przestrzeganie w pełni zasad każdego systemu informatycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych;

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  zgłaszanie wszelkich incydentów bezpieczeństwa związanych ochroną danych osobowych Komisji, agencji eu-LISA, krajowym organom nadzorczym i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europol zapewnia przetwarzanie zapytań dokonywanych przy pomocy europejskiego portalu wyszukiwania w odniesieniu do danych Europolu i odpowiednio dostosowuje swój interfejs „Kwerenda w systemach Europolu” (QUEST) do celów danych „poziomu podstawowej ochrony”.

1.  Europol zapewnia przetwarzanie zapytań dokonywanych za pomocą europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych w odniesieniu do danych Europolu i odpowiednio dostosowuje swój interfejs „Kwerenda w systemach Europolu” (QUEST) do celów danych „poziomu podstawowej ochrony”.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Każde przetwarzanie danych przez Europol na mocy niniejszego rozporządzenia podlegają rozporządzeniu (UE) 2016/794.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 d – akapit 2

Rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 9

skreśla się

Interoperacyjność

 

W przypadku gdy w odpowiednim akcie prawnym została przewidziana interoperacyjność wielkoskalowych systemów informatycznych, agencja prowadzi niezbędne działania, które zostały jej przypisane na mocy tych aktów prawnych w celu umożliwienia interoperacyjności.”;

 

Uzasadnienie

Zapis zbędny – jest to tekst już uzgodniony w rozporządzeniu w sprawie eu-LISA przyjętym przez PE na lipcowym posiedzeniu plenarnym.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł -56 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł -56

 

Dostęp do jurysdykcji państw trzecich

 

W związku z art. 48 rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywą (UE) 2016/680 oraz art. XIV i XIVa Układu ogólnego w sprawie handlu usługami przedsiębiorstwa działające pod jurysdykcją państw trzecich, w której mogą podlegać nakazom lub wezwaniom (sądowym) wydanym przez organy państw trzecich dotyczącym uzyskania danych z elementów interoperacyjności lub różnych systemów informacyjnych, które stały się interoperacyjne, wyklucza się z opracowywania, projektowania, rozwijania i hostingu jakiejkolwiek części elementu interoperacyjności lub zarządzania nią bądź z przetwarzania danych osobowych w tych systemach.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji i eu-LISA ma dostęp do następujących danych związanych z europejskim portalem wyszukiwania, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji:

1.  Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji i eu-LISA ma dostęp do następujących danych związanych z europejskim portalem wyszukiwania, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk. Użycie tych danych nie może umożliwiać identyfikacji danej osoby;

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i jednostki centralnej ETIAS ma dostęp do następujących danych związanych ze wspólnym repozytorium tożsamości, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji:

2.  Odpowiednio upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i jednostki centralnej ETIAS ma dostęp do następujących danych związanych ze wspólnym repozytorium tożsamości, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk. Użycie tych danych nie może umożliwiać identyfikacji danej osoby:

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Należycie upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i jednostki centralnej ETIAS ma dostęp do następujących danych związanych z modułem wykrywającym multiplikację tożsamości, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk, bez możliwości indywidualnej identyfikacji:

3.  Należycie upoważniony personel właściwych organów państw członkowskich, Komisji, eu-LISA i jednostki centralnej ETIAS ma dostęp do następujących danych związanych z modułem wykrywającym multiplikację tożsamości, wyłącznie do celów sporządzania sprawozdań i statystyk. Użycie tych danych nie może umożliwiać identyfikacji danej osoby:

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  liczba powiązań między różnymi unijnymi systemami informacyjnymi;

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  okres, przez jaki powiązanie żółte pozostawało w systemie;

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  okres, przez jaki powiązanie czerwone pozostawało w systemie.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Agencji Praw Podstawowych udostępnia się rzetelne zestawienia do oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na prawa podstawowe.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przez okres jednego roku od wystosowania przez eu-LISA powiadomienia o zakończeniu testu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do modułu wykrywającego multiplikację tożsamości i przed rozpoczęciem jego funkcjonowania, jednostka centralna ETIAS, o której mowa w [art. 33 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1624], odpowiada za wykrywanie multiplikacji tożsamości między danymi przechowywanymi w systemach VIS, Eurodac i SIS. Operacje wykrywania multiplikacji tożsamości są przeprowadzane przy użyciu wyłącznie danych biometrycznych zgodnie z art. 27 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

1.  Przez okres jednego roku od wystosowania przez eu-LISA powiadomienia o zakończeniu testu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do modułu wykrywającego multiplikację tożsamości i przed rozpoczęciem jego funkcjonowania, jednostka centralna ETIAS, o której mowa w [art. 33 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1624], odpowiada za wykrywanie multiplikacji tożsamości między danymi przechowywanymi w systemach VIS, Eurodac, EES i SIS. Operacje wykrywania multiplikacji tożsamości są przeprowadzane przy użyciu wyłącznie danych biometrycznych zgodnie z art. 27 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, Komisja, w ścisłej współpracy z jednostką centralną ETIAS, tworzy sieć urzędników łącznikowych, którzy będą działać w ramach jednostki centralnej ETIAS lub punktu kompleksowej obsługi właściwych organów państw członkowskich w celu wykonania zadań określonych w niniejszym artykule.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Powiadomienie, o którym mowa w art. 61 ust. 3, jest wysyłane dopiero po zweryfikowaniu wszystkich powiązań żółtych i zamianie ich na powiązanie zielone lub czerwone.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  eu-LISA w razie potrzeby pomaga jednostce centralnej ETIAS w wykrywaniu multiplikacji tożsamości, o którym mowa w niniejszym artykule.

skreśla się

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i prowadzeniem centralnego unijnego rozwiązania zapasowego dla każdego systemu wyszczególnionego w ustępie 1, jeżeli to konieczne, pokrywa się z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skonsolidowany wykaz tych organów jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie trzech miesięcy od daty uruchomienia poszczególnych elementów interoperacyjności zgodnie z art. 62. W przypadku zmian w wykazie eu-LISA raz w roku publikuje zaktualizowany skonsolidowany wykaz.

Skonsolidowany wykaz tych organów jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie trzech miesięcy od daty uruchomienia poszczególnych elementów interoperacyjności zgodnie z art. 62. W przypadku zmian w wykazie eu-LISA raz w roku publikuje zaktualizowany skonsolidowany wykaz. Wykaz zawiera datę powiadomienia dla każdego uwzględnionego organu.

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja decyduje o dacie planowanego uruchomienia poszczególnych elementów interoperacyjności po tym, jak spełnione zostaną następujące warunki:

1.  Nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie decyzję ustalającą datę planowanego uruchomienia poszczególnych elementów interoperacyjności po tym, jak spełnione zostaną następujące warunki:

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  eu-LISA oświadczyła, że z pozytywnym wynikiem zakończono wszechstronny test odpowiednich elementów interoperacyjności, który eu-LISA przeprowadza we współpracy z państwami członkowskimi;

b)  eu-LISA oświadczyła, że z pozytywnym wynikiem zakończono wszechstronny test odpowiednich elementów interoperacyjności, który eu-LISA przeprowadza we współpracy z państwami członkowskimi, jednostką centralną ETIAS i Europolem;

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Termin, o którym mowa w akapicie pierwszym, ustala się na jeden z dni w ciągu 30 dni od przyjęcia decyzji przez Komisję.

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 środki, o których mowa w art. 37, stosuje się od dnia ... [rok od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 2 art. 9 ust. 7, powierza się Komisji na czas nieokreślony od [dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 7, art. 28 ust. 5 oraz art. 39 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 2 art. 9 ust. 7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 7, art. 28 ust. 5 i art. 39 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 7 wchodzi w życie tylko wtedy, jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 7, art. 28 ust. 5 i art. 39 ust. 5 wchodzi w życie tylko wtedy, jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie i agencje unijne organizują dla swojego personelu uprawnionego do przetwarzania danych pochodzących z elementów interoperacyjności odpowiedni program szkoleniowy na temat bezpieczeństwa danych, jakości danych, zasad ochrony danych i procedur przetwarzania danych.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wspólne szkolenia na temat bezpieczeństwa danych, jakości danych, zasad ochrony danych i procedur przetwarzania danych organizuje się na szczeblu Unii co najmniej raz w roku w celu zacieśnienia współpracy i wymiany najlepszych praktyk między personelem państw członkowskich i organów w Unii, które są uprawnione do przetwarzania danych pochodzących z elementów interoperacyjności.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, eu-LISA i innymi odpowiednimi agencjami, udostępnia praktyczny podręcznik wdrażania elementów interoperacyjności i zarządzania nimi. Ten praktyczny podręcznik zawiera wytyczne o charakterze technicznym i operacyjnym, zalecenia i najlepsze praktyki. Komisja przyjmuje praktyczny podręcznik w formie zalecenia.

Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, eu-LISA i innymi odpowiednimi agencjami, aktualizuje praktyczne podręczniki udostępnione na potrzeby systemów EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS i [ECRIS-TCN] koniecznymi informacjami oraz udostępnia praktyczny podręcznik wdrażania elementów interoperacyjności i zarządzania nimi. Podręczniki zawierają wytyczne o charakterze technicznym i operacyjnym, zalecenia i najlepsze praktyki. Komisja przyjmuje aktualizacje zgodnie z zasadami ustanowionymi w odpowiednich instrumentach prawnych i w określonej w nich formie. Podręcznik dotyczący elementów interoperacyjności przyjmuje się w formie zalecenia.

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – akapit 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Praktyczny podręcznik powinien zapewnić wytyczne dla państw członkowskich na temat postępowania z powiązaniami żółtymi, które są wynikiem niespójności z danymi zawartymi w systemie ETIAS. Takie wytyczne nie powinny nakładać nieproporcjonalnego obciążenia na osoby, które, nie mając intencji wprowadzenia w błąd organów, wprowadziły do systemu ETIAS niedokładne lub niejednoznaczne dane.

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  eu-LISA zapewnia wdrożenie procedur w zakresie monitorowania rozwoju elementów interoperacyjności pod kątem celów dotyczących planowania i kosztów oraz procedur w zakresie monitorowania funkcjonowania elementów interoperacyjności pod kątem celów w zakresie rezultatów technicznych, efektywności kosztowej, bezpieczeństwa i jakości działania.

1.  eu-LISA zapewnia wdrożenie procedur w zakresie monitorowania rozwoju elementów interoperacyjności oraz integracji istniejącej krajowej infrastruktury i połączenia z jednolitymi interfejsami krajowymi pod kątem celów dotyczących planowania i kosztów oraz procedur w zakresie monitorowania funkcjonowania elementów interoperacyjności pod kątem celów w zakresie rezultatów technicznych, efektywności kosztowej, bezpieczeństwa i jakości działania.

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — do Urzędu Publikacji: proszę zastąpić rzeczywistą datą] i co sześć miesięcy od tego dnia w trakcie fazy rozwojowej elementów interoperacyjności eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju elementów interoperacyjności. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2.  Do dnia [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — do Urzędu Publikacji: proszę zastąpić rzeczywistą datą] i co sześć miesięcy od tego dnia w trakcie fazy rozwojowej elementów interoperacyjności eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju elementów interoperacyjności. Sprawozdanie to zawiera najnowsze informacje na temat ewolucji kosztów i postępów w realizacji projektu, ocenę skutków finansowych, a także informacje o wszelkich problemach technicznych i czynnikach ryzyka, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu pokrywane zgodnie z art. 60 z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Sześć miesięcy po rozpoczęciu działania każdego elementu interoperacyjności agencja eu-LISA składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie połączenia państw członkowskich z infrastrukturą komunikacyjną europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium tożsamości oraz integracji istniejących krajowych systemów i infrastruktury z europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, modułem wykrywającym multiplikację tożsamości i wspólnym repozytorium tożsamości.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  W przypadku opóźnień na etapie opracowywania systemu agencja eu-LISA powinna jak najszybciej poinformować Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnień oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Na etapie opracowywania elementów interoperacyjności Komisja ocenia konieczność dalszej harmonizacji krajowych systemów i infrastruktury państw członkowskich na granicach zewnętrznych. Komisja przekazuje sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdania te obejmują zalecenia, ocenę skutków i oszacowanie kosztu dla budżetu UE.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na potrzeby obsługi technicznej eu-LISA ma dostęp do niezbędnych informacji związanych z operacjami przetwarzania danych przeprowadzonymi w ramach elementów interoperacyjności.

3.  Na potrzeby obsługi technicznej eu-LISA ma dostęp do niezbędnych informacji związanych z operacjami przetwarzania danych przeprowadzonymi w ramach elementów interoperacyjności bez dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez te elementy. Taki dostęp jest rejestrowany.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Cztery lata po rozpoczęciu funkcjonowania poszczególnych elementów interoperacyjności, a następnie co cztery lata, eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania elementów interoperacyjności, w tym ich bezpieczeństwa.

4.  Trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania poszczególnych elementów interoperacyjności, a następnie co trzy lata, eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące połączenia państw członkowskich z infrastrukturą komunikacyjną europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium tożsamości oraz integracji istniejących krajowych systemów i infrastruktury z europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, modułem wykrywającym multiplikację tożsamości oraz wspólnym repozytorium tożsamości, jak również technicznego funkcjonowania elementów interoperacyjności, w tym ich bezpieczeństwa.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ocenę korzystania przez państwa członkowskie ze wspólnego repozytorium tożsamości do celów identyfikacji;

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  ocenę mającą na celu zapewnienie, by państwa członkowskie w pełni wywiązywały się ze swoich obowiązków względem każdego unijnego systemu informacyjnego;

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  ocenę bezpieczeństwa połączenia państw członkowskich z infrastrukturą komunikacyjną europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium tożsamości oraz bezpieczeństwa integracji istniejących krajowych systemów i infrastruktury z europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, modułem wykrywającym multiplikację tożsamości oraz wspólnym repozytorium tożsamości;

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  ocenę zapytań za pośrednictwem wspólnego repozytorium tożsamości na potrzeby ścigania przestępstw;

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  ocenę przeszukiwania baz danych Interpolu za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania, w tym informacje na temat liczby trafień w bazach danych Interpolu i informacje na temat wszelkich napotkanych problemów.

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z poszanowaniem przepisów prawa krajowego dotyczących publikacji danych szczególnie chronionych każde państwo członkowskie i Europol przygotowują coroczne sprawozdania na temat skuteczności dostępu do danych przechowywanych we wspólnym repozytorium tożsamości na potrzeby ścigania przestępstw, zawierające informacje i dane statystyczne dotyczące:

Z poszanowaniem przepisów prawa krajowego dotyczących publikacji danych szczególnie chronionych, w tym ograniczeń wynikających z kwestii bezpieczeństwa narodowego, każde państwo członkowskie i Europol przygotowują coroczne sprawozdania na temat skuteczności dostępu do danych przechowywanych we wspólnym repozytorium tożsamości na potrzeby ścigania przestępstw, zawierające informacje i dane statystyczne dotyczące:

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przekazuje te sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


UZASADNIENIE

Informacje podstawowe i treść wniosku

Komisja zaprezentowała wniosek w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) (COM(2017)0793) oraz wniosek w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) (COM(2017)0794), którym towarzyszyła ocena skutków finansowych regulacji i które opierały się na ocenie skutków z dnia 12 grudnia 2017 r. Stanowią one kontynuację między innymi komunikatu Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zatytułowanego „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” (COM(2016)0205), w którym Komisja opisała potrzebę poprawy i wzmocnienia przez UE swoich systemów informacyjnych, architektury danych i wymiany informacji w obszarze zarządzania granicami, egzekwowania prawa i zwalczania terroryzmu, a także stanowią one kontynuację sprawozdania końcowego grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności z dnia 11 maja 2017 r., w którym stwierdzono, że prace nad praktycznymi rozwiązaniami służącymi zapewnieniu interoperacyjności systemów informacyjnych są konieczne i wykonalne pod względem technicznym, a rozwiązania te zasadniczo mogą zarówno przynieść korzyści operacyjne, jak i zostać ustanowione zgodnie z wymogami ochrony danych.

Wniosek ustanowił cztery elementy interoperacyjności: europejski portal wyszukiwania; wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych; wspólne repozytorium tożsamości; oraz moduł wykrywający multiplikację tożsamości, a także ustanawia przepisy w sprawie celów elementów interoperacyjności, ich infrastruktury technicznej, zasad dotyczących korzystania z elementów, przechowywania rejestrów, jakości danych, zasad dotyczących ochrony danych, nadzoru oraz obowiązków różnych agencji i państw członkowskich. Zawiera także poprawki do szeregu innych instrumentów ustawodawczych.

Procedura

Aby ocenić wniosek Komisji oraz opracować niniejszy projekt sprawozdania, sprawozdawcy uzyskali wkład z wielu źródeł. Zorganizowano szereg posiedzeń na poziomie kontrsprawozdawców z udziałem służb Komisji w celu szczegółowego omówienia całego wniosku. Ponadto na posiedzenia z udziałem kontrsprawozdawców zaproszono różne zainteresowane strony i ekspertów. Były to europejskie agencje zainteresowane wnioskami lub objęte ich wpływem (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) i Europejski Inspektor Ochrony Danych. Aby uzupełnić te posiedzenia, wystosowano wniosek o opinię Agencji Praw Podstawowych oraz zorganizowano wizytę w obiekcie technicznym eu-LISA w Strasburgu.

Stanowisko sprawozdawców

Sprawozdawcy przyjmują z zadowoleniem wnioski Komisji dotyczące ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE. Obywatele Unii oczekują, że Unia Europejska będzie skutecznie zarządzać sprawami dotyczącymi azylu i migracji, odpowiednio zarządzać granicami zewnętrznymi oraz uwzględniać bieżące zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Kryzys uchodźczy i seria ataków terrorystycznych w ostatnich latach pokazały, jak pilny charakter ma poprawa wymiany istotnych informacji. Zajęcie się tymi kwestiami jest ważne w celu zachowania zaufania publicznego do unijnego systemu migracji i azylu, unijnych środków bezpieczeństwa i unijnych zdolności do zarządzania granicami zewnętrznymi.

Sprawozdawcy zgadzają się ponadto z Komisją, że możliwości oferowane przez interoperacyjność jako środek zwiększania bezpieczeństwa i ochrony granic zewnętrznych należy zrównoważyć z obowiązkiem zapewnienia, aby ingerencje w prawa podstawowe mogące wynikać z nowego środowiska interoperacyjności zostały ograniczone do tego, co jest ściśle konieczne, aby rzeczywiście odpowiadały celom interesu ogólnego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. To zrównoważenie jest należycie uwzględnione w zaproponowanych poprawkach. Sprawozdawcy ponadto uważają, że elementy interoperacyjności oferują możliwość zwiększenia ochrony praw podstawowych, na przykład poprzez zapewnienie prawidłowej identyfikacji osób podróżujących w dobrej wierze i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości.

Ustanowienie interoperacyjności poprawia zarządzanie granicami zewnętrznymi poprzez zapewnienie szybkiego, prostego i efektywnego dostępu do systemów informacyjnych UE. W związku z tym należy zachować ostrożność, aby nie zwiększać liczby zadań, jakie wykonywać ma straż graniczna. Sprawozdawcy przedstawili kilka wniosków, aby osiągnąć ten cel: po pierwsze, nie należy wprowadzać rygorystycznego obowiązku zajmowania się żółtą flagą przez straż graniczną podczas kontroli drugiej linii. Decyzję tę powinna podejmować straż graniczna, której funkcjonariusze są przeszkoleni w zakresie wykrywania oszustw dotyczących tożsamości. Po drugie, europejski portal wyszukiwania powinien zapewniać straży granicznej odpowiedzi natychmiast po przekazaniu odpowiedzi przez systemy podstawowe. Nie powinien czekać na zebranie wszystkich odpowiedzi z systemów podstawowych przed zaprezentowaniem ich straży granicznej. Po trzecie, należy położyć nacisk na odpowiednie przeszkolenie straży granicznej w obszarze obsługi systemu ręcznej weryfikacji, który zostanie wprowadzony na mocy niniejszego wniosku.

Sprawozdawcy wprowadzili odrębny artykuł podkreślający potrzebę zagwarantowania, by wszystkie elementy interoperacyjności zapewniały szybki, sprawny, efektywny i kontrolowany dostęp z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii w celu dostosowania czasu odpowiedzi do potrzeb operacyjnych. Wiele codziennych działań straży granicznej, funkcjonariuszy policji, urzędników imigracyjnych lub pracowników urzędów konsularnych będzie zależało od prawidłowego funkcjonowania tych elementów operacyjności. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania elementów, jednak sprawozdawcy uważają, że tak samo istotne jest utworzenie systemu zapasowego, w szczególności względem wspólnego repozytorium tożsamości i europejskiego portalu wyszukiwania. Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów oraz systemów podstawowych będzie zależało od tych dwóch elementów, w związku z czym należy przewidzieć strukturę zapasową.

Sprawozdawcy chcieliby podkreślić, iż elementy interoperacyjności nie będą zmieniać systemów podstawowych oraz obowiązujących w nich zasad i procedur. Elementy interoperacyjności powinny ułatwiać dostęp, ale prawa dostępu nie ulegną zmianie na mocy niniejszego wniosku. Aby to wyjaśnić, wprowadzono kilka poprawek. Jedyne zmiany dotyczące praw dostępu są wprowadzane w obszarze dostępu organów ścigania: wprowadza się mechanizm „wynik/brak wyniku”. Nie tylko zoptymalizuje to dostęp do podstawowych systemów, ale także zapewni, by przeszukiwane były jedynie te bazy danych, które zawierają istotne informacje. Sprawozdawcy zmienili we wniosku procedurę, aby zagwarantować, by tylko funkcjonariusze organów ścigania uprawnieni do posiadania pełnego dostępu do systemów danych mogli przeszukiwać systemy z wykorzystaniem procedury wyniku/braku wyniku.

Ponadto wniosek umożliwia organom policji państw członkowskich, jeśli są do tego uprawnione na mocy prawa krajowego, korzystanie ze wspólnego repozytorium tożsamości w celu identyfikacji osoby podczas kontroli tożsamości. Według sprawozdawców procedura identyfikacji powinna odzwierciedlać standardową praktykę w państwach członkowskich. W związku z tym wprowadzono poprawki w celu identyfikacji osoby, zgodnie z zasadami i procedurami ustanowionymi w prawie krajowym, najpierw z wykorzystaniem dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży przed zezwoleniem na przeglądanie wspólnego repozytorium tożsamości za pomocą danych biometrycznych danej osoby. Wspólne repozytorium tożsamości może być przeglądane jedynie wówczas, gdy dana osoba jest fizycznie obecna.

Aby wzmocnić zdolność Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego do monitorowania i oceny funkcjonowania niniejszego wniosku, w odpowiednim artykule wprowadzono dalsze poprawki. W szczególności dotyczą one korzystania ze wspólnego repozytorium tożsamości do celów identyfikacji, na potrzeby ścigania przestępstw i korzystania z bazy danych Interpolu za pośrednictwem europejskiego portalu wyszukiwania.


OPINIA Komisji Budżetowej (20.6.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernd Kölmel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem dwa przyjęte w dniu 12 grudnia 2017 r. wnioski Komisji dotyczące rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE. Oba wnioski mają na celu przezwyciężenie braków strukturalnych w obecnej unijnej strukturze zarządzania informacjami dzięki zapewnieniu interoperacyjności systemów informatycznych, tj. możliwości wymiany danych i dzielenia się informacjami. Sprawozdawca komisji opiniodawczej w pełni popiera cel tych wniosków, którym jest zapewnienie szybkiego dostępu do informacji, w tym organom ścigania, w celu wykrywania wielorakich tożsamości i zwalczania oszustw dotyczących tożsamości, tak by ułatwić kontrole tożsamości obywateli państw trzecich i zapobieganie poważnym przestępstwom i aktom terroryzmu, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich ściganie.

Przedmiotowa opinia dotyczy wniosku w sprawie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji, mającego na celu uregulowanie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen, który to system obecnie podlega decyzji Rady 2007/533/WSiSW, jak również dostępu do Eurodac i ECRIS-TCN (europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich).

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z propozycją utworzenia czterech następujących elementów interoperacyjności: europejskiego portalu wyszukiwania umożliwiającego równoczesne przeszukiwanie wszystkich odnośnych systemów UE w dziedzinach bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracją, wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych, wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację oraz modułu wykrywającego multiplikację tożsamości. Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem propozycję stworzenia centralnego repozytorium do celów sprawozdawczości i opracowywania statystyk, umożliwiającego pozyskiwanie anonimowych danych statystycznych do celów politycznych, operacyjnych i do celów zapewnienia odpowiedniej jakości danych.

Całkowity budżet potrzebny do sfinansowania obu wniosków w okresie dziewięcioletnim (2019–2027) oszacowano na 461 mln EUR, w tym:

-  261,3 mln EUR z przeznaczeniem dla eu-LISA w celu opracowania i utrzymania elementów interoperacyjności (z czego 23 mln EUR w latach 2019–2020);

-  136,3 mln EUR z przeznaczeniem dla państw członkowskich na wprowadzenie zmian do systemów krajowych (od 2021 r.);

-  48,9 mln EUR z przeznaczeniem dla Europolu na pokrycie kosztów modernizacji systemów informatycznych tej agencji (z czego 9,1 mln EUR w latach 2019–2020);

-  4,8 mln EUR dla Frontexu z przeznaczeniem na etap tworzenia modułu wykrywającego multiplikację tożsamości (od 2021 r.);

-  2 mln przeznaczone dla CEPOL-u w celu przeszkolenia personelu operacyjnego (z czego 100 000 EUR w 2020 r.);

-  7,7 mln EUR dla DG HOME z przeznaczeniem na ograniczone zwiększenie liczby pracowników i powiązane koszty na etapie opracowywania systemu (z czego 2 mln EUR w latach 2019–2020), które zostaną pokryte ze środków zapisanych w dziale 5.

Całkowity koszt w wysokości 32,1 mln EUR na lata 2019 i 2020 zostanie pokryty ze środków zapisanych w dziale 3 w ramach obowiązującego rozporządzenia w sprawie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy. Środki dostępne w tym dziale są nadal wystarczające. Budżet proponowany na okres po 2020 r. ma charakter orientacyjny i nie przesądza o wyniku negocjacji nad następnymi WRF, w sprawie których Komisja przyjęła wniosek w dniu 2 maja 2018 r. Sprawozdawca komisji opiniodawczej odnotowuje z zadowoleniem, że wniosek nie koliduje z innymi wnioskami budżetowymi dotyczącymi innych niedawnych wniosków ustawodawczych w tych obszarach, w szczególności ECRIS-TCN (europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich), przeglądu SIS II, systemu EES, ETIAS, przekształcenia Eurodac oraz zmiany rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zwraca uwagę, że jednorazowe koszty początkowe dla państw członkowskich szacuje się na 85,5 mln EUR i że Komisja proponuje zwrot wszystkich kosztów integracji poniesionych przez państwa członkowskie, by móc monitorować postępy we wdrażaniu tych rozporządzeń.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że szacunkowy koszt dla budżetu UE jest uzasadniony i proporcjonalny, oraz podkreśla, że oczekuje się, iż większa interoperacyjność na szczeblu UE przyniesie oszczędności w wysokości około 77,5 mln EUR rocznie, przede wszystkim służbom informatycznym i administracji państw członkowskich odpowiedzialnym za zarządzanie granicami, migrację i ściganie przestępstw. Niemniej jednak sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa Komisję, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL i państwa członkowskie do zapewnienia jak największej gospodarności na etapie opracowywania i wdrażania. W szczególności apeluje do eu-LISA, by agencja ta dołożyła wszelkich starań w celu uniknięcia przekroczenia kosztów i opóźnień przy określaniu i wdrażaniu preferowanych rozwiązań technicznych, a także by zapewniła optymalne zasoby kadrowe do realizacji projektów dzięki przydzielaniu pracownikom nowych zadań w miarę kończenia prac nad wcześniejszymi projektami.

W odniesieniu do dochodów sprawozdawca zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie szczegółowych informacji na temat oczekiwanego wkładu państw stowarzyszonych w ramach Schengen, który należy traktować jako dochody różne „przeznaczone na określony cel” w pozycji budżetowej eu-LISA (18 02 07).

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej sformułował bardziej rygorystycznie szereg przepisów dotyczących sprawozdawczości i oceny, aby umożliwić władzy budżetowej uważne śledzenie rozwoju i początkowego funkcjonowania nowych elementów interoperacyjności w kontekście przyszłych decyzji budżetowych, w szczególności w ramach WRF na okres po roku 2020.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Koszty poniesione w związku z utworzeniem i prowadzeniem centralnego unijnego rozwiązania zapasowego dla każdego systemu wyszczególnionego w ustępie 1, jeżeli to konieczne, pokrywa się z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty poniesione w związku z integracją istniejącej krajowej infrastruktury oraz jej połączeniem z jednolitymi interfejsami krajowymi, a także w związku z obsługą jednolitych interfejsów krajowych są pokrywane z budżetu ogólnego Unii.

Koszty poniesione w związku z integracją istniejącej krajowej infrastruktury oraz jej połączeniem z jednolitymi interfejsami krajowymi, a także w związku z obsługą i przyszłym rozwojem jednolitych interfejsów krajowych są pokrywane z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.   Roczne środki są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych oraz w ramach rocznej procedury budżetowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — do Urzędu Publikacji: proszę zastąpić rzeczywistą datą] i co sześć miesięcy od tego dnia w trakcie fazy rozwojowej elementów interoperacyjności eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju elementów interoperacyjności. Po zakończeniu tworzenia systemu przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w szczególności w zakresie planowania i kosztów, a także zawierające uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2.  Do dnia [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — do Urzędu Publikacji: proszę zastąpić rzeczywistą datą] i co sześć miesięcy od tego dnia w trakcie fazy rozwojowej elementów interoperacyjności eu-LISA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju elementów interoperacyjności. Sprawozdanie to zawiera najnowsze informacje na temat ewolucji kosztów i postępów w realizacji projektu, ocenę skutków finansowych, a także informacje na temat wszelkich problemów technicznych i czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na ogólne koszty systemu pokrywane zgodnie z art. 60 z budżetu ogólnego Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku opóźnień na etapie opracowywania systemu eu-LISA powinna jak najszybciej poinformować Parlament Europejski i Radę o powodach opóźnienia oraz o ich skutkach czasowych i finansowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Cztery lata po rozpoczęciu funkcjonowania poszczególnych elementów interoperacyjności, a następnie co cztery lata, eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania elementów interoperacyjności, w tym ich bezpieczeństwa.

4.  Dwa lata po rozpoczęciu funkcjonowania poszczególnych elementów interoperacyjności, a następnie co dwa lata, eu-LISA przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania elementów interoperacyjności, w tym ich bezpieczeństwa i kosztów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5– akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatkowo jeden rok po złożeniu każdego ze sprawozdań przez eu-LISA Komisja sporządza ocenę ogólną tych komponentów, obejmującą:

Dodatkowo sześć miesięcy po złożeniu każdego ze sprawozdań przez eu-LISA Komisja sporządza ocenę ogólną tych elementów, obejmującą:

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów i ocenę wpływu na prawa podstawowe;

b)  analizę osiągniętych wyników w stosunku do wyznaczonych celów i ocenę wpływu na prawa podstawowe, jak również analizę powiązanych kosztów;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ocenę wszelkich konsekwencji, w tym wszelkich nieproporcjonalnych skutków dla płynności ruchu na przejściach granicznych, a także konsekwencji mających wpływ na budżet Unii.

e)  ocenę wszelkich konsekwencji, w tym skutków dla płynności ruchu na przejściach granicznych, a także konsekwencji mających wpływ na budżet Unii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Interoperacyjność pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja)

Odsyłacze

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.2.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bernd Kölmel

25.1.2018

Rozpatrzenie w komisji

17.5.2018

 

 

 

Data przyjęcia

19.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Interoperacyjność pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja)

Odsyłacze

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

13.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

AFET

22.2.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Data przyjęcia

15.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Data złożenia

19.10.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności