RAPORT referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)]

19.10.2018 - (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Nuno Melo


Procedură : 2017/0352(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0348/2018
Texte depuse :
A8-0348/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0794 și propunerea modificată COM(2018)0480),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (2), articolul 74, articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0293/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0348/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În avizul său nr. 4/2018 din 16 aprilie 20181a, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a subliniat că decizia de a face sistemele informatice la scară largă interoperabile nu numai că ar afecta permanent și profund structura și modul de funcționare al acestora, ci ar schimba și modul în care au fost interpretate până în prezent principiile juridice în acest domeniu și, astfel, ar reprezenta un „punct în care nu mai există cale de întoarcere”.

 

_________________

 

1ahttp://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  În avizul său din 11 aprilie 20181a, Grupul de lucru instituit prin articolul 29 a reafirmat că procesul de trecere la interoperabilitatea sistemelor ridică probleme fundamentale legate de scopul, necesitatea, proporționalitatea prelucrării datelor, precum și preocupări referitoare la principiile limitării scopului, reducerii la minimum a datelor, conservării datelor și identificării clare a unui operator.

 

_________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, pentru participarea la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene, inclusiv pentru menținerea securității și a ordinii publice și pentru garantarea securității pe teritoriul statelor membre, ar trebui realizată interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE, și anume Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), [Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, Sistemul de informații Schengen (SIS) și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN)], astfel încât aceste sisteme de informații ale UE și datele pe care le conțin să se completeze reciproc. Pentru a realiza acest lucru, trebuie instituite componentele necesare asigurării interoperabilității: un portal european de căutare (ESP), un serviciu comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), un registru comun de date de identitate (CIR) și un detector de identități multiple (MID).

(9)  Pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, pentru facilitarea trecerilor regulamentare ale frontierelor, pentru participarea la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene, inclusiv pentru menținerea securității și a ordinii publice și pentru garantarea securității pe teritoriul statelor membre, pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii comune a vizelor și a sprijini examinarea cererilor de protecție internațională, precum și pentru a sprijini prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, cu scopul de a păstra încrederea publicului în sistemul Uniunii din domeniul migrației și al azilului, în măsurile Uniunii din domeniul securității și în capabilitățile Uniunii de gestionare a frontierelor externe, ar trebui realizată interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii, și anume Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), [Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, Sistemul de informații Schengen (SIS) și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN)], astfel încât aceste sisteme de informații ale Uniunii și datele pe care le conțin să se completeze reciproc, în măsura posibilului, respectându-se totodată drepturile fundamentale ale persoanelor, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Pentru a realiza acest lucru, trebuie instituite componentele necesare asigurării interoperabilității: un portal european de căutare (ESP), un serviciu comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), un registru comun de date de identitate (CIR) și un detector de identități multiple (MID).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE ar trebui să permită completarea reciprocă pentru a facilita identificarea corectă a persoanelor, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a facilita implementarea tehnică și operațională a sistemelor de informații actuale și viitoare ale UE, pentru a consolida și simplifica garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale UE, pentru a simplifica accesul în scopul asigurării respectării legii la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-TCN].

(10)  Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii ar trebui să permită acestor sisteme să se completeze reciproc, pentru a facilita identificarea corectă a persoanelor, în vederea aplicării protecției internaționale sau în contextul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor grave, inclusiv a infracțiunilor de terorism, pentru a contribui la combaterea fraudelor de identitate, pentru a îmbunătăți și armoniza cerințele de calitate a datelor prevăzute în respectivele sisteme de informații ale Uniunii, pentru a contribui la asigurarea unei utilizări eficace a sistemelor de informații ale Uniunii, a datelor Europol și a bazelor de date ale Interpol, facilitând accesul autorităților la acestea, în conformitate cu drepturile lor de acces și cu obiectivele și scopurile prevăzute de instrumentele juridice care reglementează respectivele sisteme, pentru a consolida, simplifica și armoniza garanțiile în materie de securitate și protecție a datelor prevăzute de respectivele sisteme de informații ale Uniunii, în special prin asigurarea faptului că toate normele Uniunii în materie de protecție a datelor sunt aplicabile tuturor sistemelor de informații și pentru a simplifica accesul la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-TCN].

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Componentele necesare asigurării interoperabilității ar trebui să vizeze: EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [sistemul ECRIS-TCN]. Acestea ar trebui, de asemenea, să vizeze datele Europol, astfel încât acestea să poată fi consultate în același timp prin intermediul acestor sisteme de informații ale UE.

(11)  Componentele necesare asigurării interoperabilității ar trebui să vizeze: EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [sistemul ECRIS-TCN]. Acestea ar trebui, de asemenea, să vizeze datele Europol, doar în măsura în care datele respective pot fi consultate în același timp prin intermediul acestor sisteme de informații ale Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Copiii și persoanele vulnerabile au nevoie de o protecție specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele și garanțiile în cauză și de drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Componentele necesare asigurării interoperabilității ar trebui să fie concepute în așa fel încât să se acorde o atenție deosebită protecției copiilor și să se asigure că drepturile și integritatea acestora sunt respectate pe deplin.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Portalul european de căutare (ESP) ar trebui instituit pentru a facilita din punct de vedere tehnic capacitatea autorităților statelor membre și a organismelor UE de a accesa rapid, fără sincope, eficient, sistematic și controlat sistemele de informații ale UE, datele Europol și bazele de date ale Interpol de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu drepturile lor de acces și de a susține obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [sistemul ECRIS-TCN] și ale datelor Europol. Permițând interogarea simultană a tuturor sistemelor de informații ale UE relevante, în paralel, precum și a datelor Europol și a bazelor de date ale Interpol, ESP ar trebui să funcționeze ca un ghișeu unic sau ca un „broker de mesaje” prin care să se interogheze diverse sisteme centrale și să se extragă fără probleme informațiile necesare, cu respectarea deplină a cerințelor privind controlul accesului și protecția datelor care se aplică sistemelor de bază.

(13)  ESP ar trebui instituit pentru a facilita din punct de vedere tehnic capacitatea autorităților statelor membre și a agențiilor Uniunii autorizate de a accesa controlat sistemele de informații ale Uniunii, datele Europol și bazele de date ale Interpol, în măsura în care au nevoie de acest lucru pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu drepturile lor de acces și de a susține obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] și ale datelor Europol. Permițând interogarea simultană a tuturor sistemelor de informații ale Uniunii relevante, în paralel, precum și a datelor Europol și a bazelor de date ale Interpol, ESP ar trebui să funcționeze ca un ghișeu unic sau ca un „broker de mesaje” prin care să se interogheze diverse sisteme centrale și să se extragă fără probleme informațiile necesare, cu respectarea deplină a cerințelor privind controlul accesului și protecția datelor care se aplică sistemelor de bază.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a asigura utilizarea rapidă și sistematică a tuturor sistemelor de informații ale UE, portalul european de căutare (ESP) ar trebui utilizat pentru efectuarea de interogări în registrul comun de date de identitate, EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și în [sistemul ECRIS-TCN]. Cu toate acestea, conexiunea națională la diferitele sisteme de informații ale UE ar trebui menținută ca alternativă tehnică. ESP ar trebui, de asemenea, să fie utilizat de către organismele Uniunii pentru a efectua interogări în SIS central, cu respectarea drepturile lor de acces, pentru a-și îndeplini sarcinile. ESP ar trebui să fie un mijloc suplimentar de a efectua interogări în SIS central, în datele Europol și în sistemele Interpol, care să completeze interfețele dedicate deja existente.

(16)  Pentru a asigura utilizarea rapidă și fără sincope a tuturor sistemelor de informații relevante ale Uniunii, ESP ar trebui utilizat pentru efectuarea de interogări în registrul comun de date de identitate, EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și în [ECRIS-TCN]. Ar trebui să fie creată o copie de rezervă centralizată a ESP la nivelul Uniunii, care să poată oferi toate funcționalitățile portalului principal și un nivel similar de performanță, în cazul unei defecțiuni a acestuia. Cu toate acestea, conexiunea națională la diferitele sisteme de informații relevante ale Uniunii ar trebui menținută ca alternativă tehnică. ESP ar trebui, de asemenea, să fie utilizat de către agențiile Uniunii pentru a efectua interogări în SIS central, cu respectarea drepturile lor de acces, pentru a-și îndeplini sarcinile. ESP ar trebui să fie un mijloc suplimentar de a efectua interogări în SIS central, în datele Europol și în sistemele Interpol, care să completeze interfețele dedicate deja existente.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru identificarea unei persoane, datele biometrice, precum amprentele digitale și imaginile faciale, sunt unice și, prin urmare, mult mai fiabile decât datele alfanumerice. Serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun) ar trebui să fie un instrument tehnic care să consolideze și să faciliteze activitatea sistemelor de informații ale UE relevante și a celorlalte componente necesare asigurării interoperabilității. Obiectivul esențial al BMS comun ar trebui să fie facilitarea identificării unei persoane care ar putea fi înregistrată în diferite baze de date, prin compararea datelor biometrice stocate în diferite sisteme și prin folosirea unei singure componente tehnologice în loc de cinci în fiecare dintre sistemele de bază. Prin faptul că se bazează pe o componentă tehnologică unică în loc de mai multe în fiecare dintre sistemele de bază, BMS comun ar trebui să contribuie la securitate și să aducă beneficii financiare, de întreținere și operaționale. Toate sistemele automate de identificare a amprentelor digitale, inclusiv cele utilizate în prezent pentru Eurodac, VIS și SIS, utilizează modele biometrice care conțin date ce provin dintr-o extracție a unor eșantioane biometrice efective. BMS comun ar trebui să regrupeze și să stocheze toate aceste modele biometrice în același loc, facilitând comparațiile între sisteme prin utilizarea de date biometrice și permițând obținerea unor economii de scară în dezvoltarea și întreținerea sistemelor centrale ale UE.

(17)  Pentru identificarea unei persoane, datele biometrice care în contextul prezentului regulament includ numai amprentele digitale și imaginile faciale și, în consecință, exclud amprentele palmare, sunt unice și, prin urmare, mult mai fiabile decât datele alfanumerice. Cu toate acestea, datele biometrice reprezintă date cu caracter personal sensibile. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească baza și garanțiile privind prelucrarea unor astfel de date pentru identificarea univocă a persoanelor în cauză. BMS comun ar trebui să fie un instrument tehnic care să consolideze și să faciliteze activitatea sistemelor de informații relevante ale Uniunii, utilizarea eficace a datelor Europol și a celorlalte componente necesare asigurării interoperabilității. BMS comun ar trebui să înlocuiască sistemele automate de identificare a amprentelor digitale ale EES, VIS, SIS, Eurodac și, respectiv, [ECRIS-TCN] și, prin urmare, nu ar trebui să duplice nici stocarea datelor biometrice, nici stocarea modelelor biometrice. Obiectivul esențial al BMS comun ar trebui să fie facilitarea identificării unei persoane care ar putea fi înregistrată în diferite baze de date, prin compararea datelor biometrice stocate în diferite sisteme și prin folosirea unei singure componente tehnologice în loc de cinci în fiecare dintre sistemele de bază. Prin faptul că se bazează pe o componentă tehnologică unică în loc de mai multe în fiecare dintre sistemele de bază, BMS comun ar trebui să contribuie la securitate și să aducă beneficii financiare, de întreținere și operaționale. Toate sistemele automate de identificare a amprentelor digitale, inclusiv cele utilizate în prezent pentru Eurodac, VIS și SIS, utilizează modele biometrice care conțin date ce provin dintr-o extracție a unor eșantioane biometrice efective. BMS comun ar trebui să regrupeze și să stocheze toate aceste modele biometrice, separate în mod logic, în funcție de sistemul de informații din care provin datele, în același loc, facilitând prin aceasta comparațiile între sisteme prin utilizarea de modele biometrice și permițând obținerea unor economii de scară în dezvoltarea și întreținerea sistemelor centrale ale Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Modelele biometrice stocate în BMS comun, care conțin date ce provin dintr-o extracție a unor eșantioane biometrice efective, ar trebui să fie obținute în așa mod încât procesul să nu poată fi inversat. Într-adevăr, modelele biometrice ar trebui obținute din datele biometrice, însă nu ar trebui să fie posibil să se obțină aceleași date biometrice plecând de la modelele biometrice.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Datele biometrice reprezintă date cu caracter personal sensibile. Prezentul regulament ar trebui să stabilească baza și garanțiile privind prelucrarea unor astfel de date pentru identificarea univocă a persoanelor în cauză.

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a fi eficace, sistemele create prin Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului54, Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului55, [Regulamentul ETIAS] pentru gestionarea frontierelor Uniunii, sistemul instituit prin [Regulamentul Eurodac] pentru identificarea solicitanților de protecție internațională și combaterea migrației neregulamentare, precum și sistemul instituit prin [Regulamentul privind sistemul ECRIS-TCN] trebuie să se bazeze pe identificarea precisă a resortisanților țărilor terțe ale căror date cu caracter personal sunt stocate în acestea.

(19)  Sistemele create prin Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului54, Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului55, [Regulamentul ETIAS] pentru gestionarea frontierelor Uniunii, sistemul instituit prin [Regulamentul Eurodac] pentru identificarea solicitanților de protecție internațională și combaterea migrației neregulamentare, precum și sistemul instituit prin [Regulamentul privind sistemul ECRIS-TCN] necesită identificarea precisă a resortisanților țărilor terțe ale căror date cu caracter personal sunt stocate în acestea.

_________________

_________________

54 Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (Regulamentul EES) (JO L 327, 9.12.2017, p. 20-82).

54 Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (Regulamentul EES) (JO L 327, 9.12.2017, p. 20-82).

55 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

55 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).

Justificare

Modificare lingvistică

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Registrul comun de date de identitate (CIR) ar trebui să prevadă un sistem comun care să conțină datele de identitate și datele biometrice ale resortisanților țărilor terțe care sunt înregistrate în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și în [sistemul ECRIS-TCN], care va servi drept componentă comună acestor sisteme pentru stocarea datelor respective și în care se vor putea efectua interogări.

(25)  CIR (Registrul comun de date de identitate) ar trebui să prevadă un sistem comun care să conțină datele de identitate și datele biometrice ale resortisanților țărilor terțe care sunt înregistrate în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și în [ECRIS-TCN], care va servi drept componentă comună acestor sisteme pentru stocarea datelor respective și în care se vor putea efectua interogări. Ar trebui să fie creată o copie de rezervă centralizată a CIR la nivelul Uniunii, care să poată oferi toate funcționalitățile registrului principal și un nivel similar de performanță, în cazul unei defecțiuni a acestuia.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a asigura identificarea corectă a unei persoane, autoritățile competente ale statului membru, în scopul prevenirii și combaterii migrației neregulamentare, și autoritățile competente în sensul articolului 3 alineatul (7) din Directiva 2016/680 ar trebui să fie autorizate să efectueze interogări în CIR cu datele biometrice ale persoanei respective luate în cursul unui control al identității.

(27)  Pentru a ajuta la identificarea corectă a unei persoane, atunci când o autoritate de poliție a unui stat membru nu a putut identifica o persoană pe baza interogării în CIR utilizând un document de călătorie sau datele de identitate furnizate de persoana respectivă sau atunci când există dubii privind autenticitatea documentului de călătorie sau identitatea titularului său ori atunci când persoana nu poate sau refuză să coopereze, autoritățile competente ale unui stat membru în sensul articolului 3 alineatul (7) din Directiva 2016/680, respectând normele și procedurile prevăzute de dreptul național, ar trebui să fie autorizate să efectueze interogări în CIR cu datele biometrice ale persoanei respective luate în cursul unui control al identității, cu condiția ca persoana în cauză să fie prezentă fizic în timpul acestui control.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În cazul în care datele biometrice ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau în cazul în care, în urma interogării datelor respective, nu se obține niciun răspuns, interogarea ar trebui efectuată cu datele de identitate ale persoanei respective în combinație cu datele din documentul de călătorie. În cazul în care din interogare reiese că datele referitoare la persoana respectivă sunt înregistrate în registrul comun de date de identitate (CIR), autoritățile statelor membre ar trebui să aibă acces să consulte datele de identitate ale persoanei respective stocate în CIR, fără a furniza vreun indiciu cu privire la sistemul de informații al UE de care aparțin datele.

eliminat

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă o nouă soluție pentru simplificarea accesului autorităților de aplicare a legii desemnate de statele membre și al Europol și la alte tipuri de date din EES, VIS, [ETIAS] sau Eurodac în afară de datele de identitate. Datele, inclusiv alte tipuri de date decât datele de identitate cuprinse în aceste sisteme, pot fi necesare pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave într-un anumit caz.

(30)  Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă o nouă soluție pentru simplificarea accesului autorităților desemnate de statele membre și al Europol și la alte tipuri de date din EES, VIS, [ETIAS] sau Eurodac în afară de datele de identitate. Datele, inclusiv alte tipuri de date decât datele de identitate cuprinse în aceste sisteme, pot fi necesare pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor grave într-un anumit caz în care există motive întemeiate să se considere că consultarea va contribui în mod semnificativ la prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor în cauză, în special în cazurile în care există suspiciuni fondate conform cărora suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave face parte din categoria resortisanților țărilor terțe ale căror date sunt stocate în EES, VIS, ETIAS și sistemul Eurodac. Un astfel de acces simplificat ar trebui să fie acordat după efectuarea unei căutări prealabile în bazele de date naționale și după lansarea unei interogări în sistemul automat de identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Accesul deplin la datele conținute în sistemele de informații ale UE necesare în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor cu caracter terorist sau a altor infracțiuni grave, în afara datelor de identitate relevante din registrul comun de date de identitate (CIR) obținute prin utilizarea datelor biometrice ale persoanei respective recoltate în cursul unui control al identității, ar trebui să fie în continuare reglementat de dispozițiile din respectivele instrumente juridice. Nici autoritățile de aplicare a legii desemnate, nici Europol nu știu dinainte care dintre sistemele de informații ale UE cuprinde date referitoare la persoanele care fac obiectul unei interogări. Acest lucru duce la întârzieri și deficiențe în desfășurarea sarcinilor. Utilizatorul final autorizat de autoritatea desemnată ar trebui să aibă posibilitatea să vadă în care dintre sistemele de informații ale UE sunt înregistrate datele corespunzătoare interogării. Sistemul în cauză va fi, prin urmare, marcat după verificarea automată a prezenței unor rezultate pozitive în sistem (marcajul vizual al rezultatelor pozitive („hit-flag”).

(31)  Accesul deplin la datele conținute în sistemele de informații ale Uniunii necesare în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor cu caracter terorist sau a altor infracțiuni grave, în afara datelor de identitate relevante din CIR obținute prin utilizarea datelor biometrice ale persoanei respective recoltate în cursul unui control al identității, ar trebui să fie în continuare reglementat de dispozițiile din respectivele instrumente juridice. Nici autoritățile desemnate, nici Europol nu știu dinainte care dintre sistemele de informații ale Uniunii cuprinde date referitoare la persoanele care fac obiectul unei interogări. Acest lucru duce la întârzieri și deficiențe în desfășurarea sarcinilor. Utilizatorul final autorizat de autoritatea desemnată ar trebui să aibă posibilitatea să vadă în care dintre sistemele de informații ale Uniunii sunt înregistrate datele corespunzătoare interogării. Sistemul în cauză va fi, prin urmare, marcat după verificarea automată a prezenței unor rezultate pozitive în sistem (marcajul vizual al rezultatelor pozitive ( o așa-numită funcționalitate „hit-flag”), după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date naționale și după lansarea unei interogări a sistemului automat de identificare a amprentelor digitale al celorlalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Efectuarea unei interogări în registrul comun de date de identitate (CIR) de către autoritățile desemnate dintr-un stat membru și de către Europol pentru a obține un răspuns care constă în notificarea, printr-un marcaj vizual, a existenței unor rezultate pozitive în care să se indice dacă datele sunt înregistrate în EES, VIS, [ETIAS] sau în Eurodac necesită prelucrarea automată a datelor cu caracter personal. Notificarea printr-un marcaj vizual a existenței unor rezultate pozitive nu va dezvălui datele cu caracter personal ale persoanei vizate, ci va arăta doar dacă anumite date referitoare la persoana respectivă sunt păstrate în vreunul dintre sisteme. Utilizatorul final autorizat nu va lua nicio decizie în defavoarea persoanei în cauză bazându-se exclusiv pe existența unei notificări privind un rezultat pozitiv. Prin urmare, accesul utilizatorului final la o notificare printr-un marcaj vizual a existenței unor rezultate pozitive va presupune o ingerință foarte limitată în dreptul persoanei vizate la protecția datelor cu caracter personal, însă, pentru o mai mare eficacitate, va trebui ca autoritatea desemnată și Europol să fie autorizate să solicite acces la datele cu caracter personal direct în sistemul care a fost identificat ca deținător al rezultatului pozitiv.

(33)  Efectuarea unei interogări în CIR de către autoritățile desemnate dintr-un stat membru și de către Europol pentru a obține un răspuns care constă în notificarea, printr-un marcaj vizual, a existenței unor rezultate pozitive în care să se indice dacă datele sunt înregistrate în EES, VIS, [ETIAS] sau în Eurodac necesită prelucrarea automată a datelor cu caracter personal. Notificarea printr-un marcaj vizual a existenței unor rezultate pozitive ar trebui să dezvăluie date cu caracter personal ale persoanei vizate doar dacă există un indiciu că anumite date referitoare la persoana respectivă sunt păstrate în vreunul dintre sisteme, cu condiția ca autoritatea care efectuează căutarea să aibă acces la acel sistem. Utilizatorul final autorizat nu va lua nicio decizie în defavoarea persoanei în cauză bazându-se exclusiv pe existența unei notificări privind un rezultat pozitiv, care ar trebui utilizată de către autoritățile relevante doar pentru a decide ce bază de date trebuie interogată. Prin urmare, accesul utilizatorului final la o notificare printr-un marcaj vizual a existenței unor rezultate pozitive va presupune o ingerință foarte limitată în dreptul persoanei vizate la protecția datelor cu caracter personal, însă, pentru o mai mare eficacitate, va trebui ca autoritatea desemnată și Europol să fie autorizate să solicite acces la datele cu caracter personal direct în sistemul care a fost identificat ca deținător al rezultatului pozitiv.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Consultarea datelor în două etape este deosebit de importantă în cazurile în care suspecții, autorii sau victimele unei infracțiuni de terorism sau ale unei alte infracțiuni grave sunt necunoscuți. În aceste cazuri, registrul comun de date de identitate (CIR) ar trebuipermită identificarea sistemului de informații care conține date referitoare la persoana respectivă printr-o singură căutare. Prin introducerea obligației de utilizare, în aceste cazuri, a unei noi abordări privind accesul în scopul asigurării respectării legii la date, accesul la datele cu caracter personal stocate în EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac ar trebui să aibă loc fără a fi necesară o căutare prealabilă în bazele de date naționale ori o căutare prealabilă în sistemele de identificare automată a amprentelor digitale ale altor state membre, în temeiul Deciziei 2008/615/JAI. Principiul căutării prealabile limitează într-adevăr posibilitatea autorităților statelor membre de a consulta sistemele în scopuri justificate de asigurare a respectării legii, iar acest lucru ar putea duce la situații în care se ratează ocazia de a scoate la lumină informațiile necesare. Obligația de a căuta în prealabil în bazele de date naționale și de a lansa o căutare prealabilă în sistemul de identificare automată a amprentelor digitale al altor state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI ar trebui să nu se mai aplice doar din momentul în care va deveni operațională garanția alternativă a abordării în două etape a accesului în scopul asigurării respectării legii prin intermediul CIR.

(34)  Consultarea datelor în două etape este deosebit de importantă în cazurile în care suspecții, autorii sau victimele unei infracțiuni de terorism sau ale unei alte infracțiuni grave sunt necunoscuți. În aceste cazuri, CIR ar trebui să permită autorității desemnate competenteidentifice sistemul de informații care conține date referitoare la persoana respectivă printr-o singură căutare, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date naționale și după lansarea interogării în sistemele de identificare automată a amprentelor digitale ale altor state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, în scopurile justificate ale prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Posibilitatea îndeplinirii obiectivelor sistemelor de informații ale UE este subminată de faptul că, în prezent, autoritățile care utilizează aceste sisteme nu au posibilitatea de a efectua verificări suficient de fiabile cu privire la identitatea resortisanților țărilor terțe ale căror date sunt înregistrate în diverse sisteme. Această imposibilitate derivă din faptul că datele de identitate stocate într-un anumit sistem pot fi frauduloase, incorecte sau incomplete și că în prezent nu există nicio posibilitate de detectare a datelor de identitate frauduloase, incorecte sau incomplete prin comparație cu datele stocate într-un alt sistem. Pentru a remedia această situație, este necesar ca la nivelul Uniunii să existe un instrument tehnic care să permită identificarea precisă a resortisanților țărilor terțe în aceste scopuri.

(36)  Pentru a realiza mai bine obiectivele sistemelor de informații ale UE, autoritățile care utilizează aceste sisteme ar trebui să poată efectua verificări suficient de fiabile cu privire la identitatea resortisanților țărilor terțe ale căror date sunt înregistrate în diverse sisteme. Datele de identitate stocate într-un anumit sistem pot fi incorecte, incomplete sau frauduloase, iar în prezent nu există nicio posibilitate de detectare a datelor de identitate incorecte, incomplete sau frauduloase, prin comparație cu datele stocate într-un alt sistem. Pentru a remedia această situație, este necesar ca la nivelul Uniunii să existe un instrument tehnic care să permită identificarea precisă a resortisanților țărilor terțe în aceste scopuri.

Justificare

Statisticile privind datele de identitate frauduloase din sistemele de informații ale UE sunt, în sine, incomplete. Cu toate acestea, problemele privind datele incorecte și incomplete sunt bine-cunoscute, astfel cum se stabilește în Avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene referitor la interoperabilitate (pagina 49).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Detectorul de identități multiple (MID) ar trebui să creeze și să stocheze conexiunile dintre datele stocate în diferitele sisteme de informații ale UE în vederea detectării identităților multiple, cu scopul dublu de a facilita controalele de identitate pentru călătorii de bună-credință și, în același timp, de a combate fraudele de identitate. MID ar trebui să conțină exclusiv conexiunile dintre persoanele prezente în mai multe sisteme centrale de informații, care se limitează în mod strict la datele necesare pentru a verifica dacă o persoană este înregistrată în mod legal sau ilegal cu mai multe identități biografice diferite în sisteme diferite sau pentru a clarifica dacă două persoane cu date biografice similare nu sunt, de fapt, aceeași persoană. Prelucrarea datelor prin intermediul portalului european de căutare (ESP) și al serviciului comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun) în vederea stabilirii de conexiuni între dosarele individuale din diverse sisteme ar trebui menținută la un nivel minim absolut și, prin urmare, se limitează la o detectare a identităților multiple atunci când se adaugă date noi în unul dintre sistemele de informații incluse în registrul comun de date de identitate și în SIS. MID ar trebui să includă garanții împotriva unor eventuale cazuri de discriminare sau a unor decizii nefavorabile care vizează persoane cu identități multiple legale.

(37)  MID (detectorul de identități multiple) ar trebui să creeze și să stocheze conexiunile dintre datele stocate în diferitele sisteme de informații ale Uniunii în vederea detectării identităților multiple, cu scopul dublu de a facilita controalele de identitate pentru călătorii de bună credință și, în același timp, de a combate fraudele de identitate. Crearea acestor conexiuni reprezintă un proces decizional automatizat astfel cum se menționează în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva (UE) 2016/680 și necesită, prin urmare, transparență față de persoanele în cauză și punerea în aplicare a garanțiilor necesare în conformitate cu normele UE în materie de protecție a datelor. MID ar trebui să conțină conexiuni exclusiv între persoanele prezente în mai multe sisteme centrale de informații ale Uniunii, care se limitează în mod strict la datele necesare pentru a verifica dacă o persoană este înregistrată în mod legal sau ilegal cu mai multe identități biografice diferite în sisteme diferite sau pentru a clarifica dacă două persoane cu date biografice similare nu sunt, de fapt, aceeași persoană. Prelucrarea datelor prin intermediul portalului european de căutare (ESP) și al serviciului comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun) în vederea stabilirii de conexiuni între dosarele individuale din diverse sisteme și baza de date Europol ar trebui menținută la un nivel minim absolut și, prin urmare, se limitează la o detectare a identităților multiple atunci când se adaugă date noi în unul dintre sistemele de informații ale Uniunii incluse în registrul comun de date de identitate și în SIS. MID ar trebui să includă garanții împotriva unor eventuale cazuri de discriminare sau a unor decizii nefavorabile care vizează persoane cu identități multiple legale.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Accesul la detectorul de identități multiple (MID) al autorităților statelor membre și al organismelor UE care au acces la cel puțin un sistem de informații al UE inclus în registrul comun de date de identitate (CIR) sau la SIS ar trebui limitat la așa-numitele conexiuni roșii, în care datele conexate conțin aceleași date biometrice, dar date de identitate diferite, iar autoritatea responsabilă cu verificarea diferitelor identități a concluzionat că acestea se referă în mod ilegal la aceeași persoană sau în care datele conexate conțin date biometrice similare, iar autoritatea responsabilă cu verificarea diferitelor identități a concluzionat că acestea se referă în mod ilegal la aceeași persoană. În cazul în care datele de identitate conexate nu sunt similare, ar trebui să se creeze o conexiune galbenă și să se efectueze o verificare manuală pentru confirmarea conexiunii sau pentru schimbarea culorii în consecință.

(41)  Accesul la MID al autorităților statelor membre și al organismelor Uniunii care au acces la cel puțin un sistem de informații al Uniunii inclus în CIR sau la SIS ar trebui limitat la așa-numitele conexiuni roșii, în care datele conexate conțin aceleași date biometrice, dar date de identitate diferite, iar autoritatea responsabilă cu verificarea diferitelor identități a concluzionat că acestea se referă în mod nejustificat la aceeași persoană sau în care datele conexate conțin date de identitate similare, iar autoritatea responsabilă cu verificarea diferitelor identități a concluzionat că acestea se referă în mod nejustificat la aceeași persoană. În cazul în care datele de identitate conexate nu sunt similare, ar trebui să se creeze o conexiune galbenă și să se efectueze o verificare manuală pentru confirmarea conexiunii sau pentru schimbarea culorii în consecință.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  eu-LISA ar trebui să dezvolte și să gestioneze toate componentele de interoperabilitate în așa fel încât să se asigure accesul rapid, eficient, fără sincope, controlat, și disponibilitatea deplină a acestor componente, cu un timp de răspuns în conformitate cu necesitățile operaționale ale autorităților statelor membre.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Agenția eu-LISA ar trebui să instituie mecanisme automatizate de control al calității datelor și indicatori comuni ai calității datelor. În plus, ar trebui să fie responsabilă cu dezvoltarea unei capacități centrale de monitorizare pentru calitatea datelor și să prezinte în mod regulat rapoarte de analiză a datelor în vederea îmbunătățirii controlului în ceea ce privește implementarea și utilizarea sistemelor de informații ale UE de către statele membre. Indicatorii comuni de calitate ar trebui să includă standarde minime de calitate pentru stocarea datelor în sistemele de informații ale UE sau în componentele necesare asigurării interoperabilității. Scopul standardelor de calitate privind datele ar trebui să fie, pentru sistemele de informații ale UE sau pentru componentele necesare asigurării interoperabilității, acela de a identifica în mod automat datele care par a fi incorecte sau inconsecvente, astfel încât statul membru din care provin să fie în măsură să le verifice și să ia măsurile necesare pentru a le corecta.

(44)  Agenția eu-LISA ar trebui să instituie mecanisme automatizate de control al calității datelor și indicatori comuni ai calității datelor. Agenția eu-LISA ar trebui să trimită avertizări automate și imediate către autoritatea care introduce datele în cazul în care standardele minime de calitate a datelor nu sunt respectate. Agenția eu-LISA ar trebui să fie responsabilă cu dezvoltarea unei capacități centrale de monitorizare pentru calitatea datelor și cu realizarea regulată a unor rapoarte de analiză a datelor în vederea îmbunătățirii controlului în ceea ce privește implementarea și utilizarea sistemelor de informații ale Uniunii de către statele membre. Indicatorii comuni de calitate ar trebui să includă standarde minime de calitate pentru stocarea datelor în sistemele de informații ale Uniunii sau în componentele necesare asigurării interoperabilității. Scopul standardelor de calitate privind datele ar trebui să fie, pentru sistemele de informații ale Uniunii sau pentru componentele necesare asigurării interoperabilității, acela de a identifica în mod automat datele care par a fi incorecte sau inconsecvente, astfel încât statul membru din care provin să fie în măsură să le verifice și să ia măsurile necesare pentru a le corecta.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Formatul universal de mesaje (UMF) ar trebui să stabilească un standard pentru schimburile de informații transfrontaliere structurate între sistemele de informații, autoritățile și/sau organizațiile din domeniul justiției și afacerilor interne. UMF ar trebui să definească un vocabular comun și structuri logice pentru informațiile care fac frecvent obiectul schimburilor, cu scopul de a facilita interoperabilitatea, permițând crearea și citirea conținutului în mod coerent și cu asigurarea echivalenței semantice.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Ar trebui înființat un registru central de raportare și statistici (CRRS) care să genereze date statistice între sisteme și rapoarte analitice în scopuri strategice, operaționale și de asigurare a calității datelor. Agenția eu-LISA ar trebui să instituie, să implementeze și să găzduiască CRRS în localurile sale tehnice care conțin date statistice anonime din sistemele menționate mai sus, din registrul comun de date de identitate, din detectorul de identități multiple și din serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun). Datele conținute în CRRS nu ar trebui să permită identificarea persoanelor. Agenția eu-LISA ar trebui să anonimizeze datele și ar trebui să înregistreze aceste date anonime în CRRS. Procesul de anonimizare a datelor nu ar trebui să fie automatizat, iar personalul eu-LISA nu ar trebui să aibă acces direct la datele cu caracter personal stocate în sistemele de informații ale UE sau în componentele necesare asigurării interoperabilității.

(47)  Ar trebui înființat un registru central de raportare și statistici (CRRS) care să genereze date statistice între sisteme și rapoarte analitice în scopuri strategice, operaționale și de asigurare a calității datelor în conformitate cu obiectivele sistemelor de bază și în conformitate cu temeiurile juridice ale acestora. Agenția eu-LISA ar trebui să instituie, să implementeze și să găzduiască CRRS în localurile sale tehnice care conțin date statistice anonime din sistemele menționate mai sus, din CIR, din MID și din BMS comun. Datele conținute în CRRS nu ar trebui să permită identificarea persoanelor. Agenția eu-LISA ar trebui să anonimizeze imediat datele și ar trebui să înregistreze exclusiv aceste date anonimizate în CRRS. Procesul de anonimizare a datelor nu ar trebui să fie automatizat, iar personalul eu-LISA nu ar trebui să aibă acces direct la datele cu caracter personal stocate în sistemele de informații ale Uniunii sau în componentele necesare asigurării interoperabilității.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile naționale, cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile desemnate sau de către punctele centrale de acces din statele membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, caz în care ar trebui să se aplice Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu [Regulamentul (UE) 2016/679] ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze între ele în cadrul activităților de monitorizare a prelucrării datelor de către componentele necesare asigurării interoperabilității.

(51)  Autoritățile naționale de supraveghere instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu Directiva (UE) 2016/680 ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze între ele în cadrul activităților de monitorizare a prelucrării datelor. 

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  „(...) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la ...

(52)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 16 aprilie 2018.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În ceea ce privește confidențialitatea, funcționarilor sau altor agenți care sunt angajați și își desfășoară activitatea în legătură cu SIS ar trebui să li se aplice dispozițiile corespunzătoare din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(53)  În ceea ce privește confidențialitatea, funcționarilor sau altor agenți care sunt angajați și își desfășoară activitatea în legătură cu datele accesate prin intermediul componentelor de interoperabilitate ar trebui să li se aplice dispozițiile corespunzătoare din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  Pentru ca autoritățile competente și organismele UE să se poată adapta noilor cerințe privind utilizarea portalului european de căutare (ESP), este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție. În mod similar, pentru a se asigura coerența și funcționarea optimă a detectorului de identități multiple (MID), ar trebui stabilite măsuri tranzitorii pentru punerea în funcțiune a acestuia.

(56)  Pentru ca autoritățile competente și organismele Uniunii să se poată adapta noilor cerințe privind utilizarea ESP, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție care ar trebui să presupună, printre altele, programe de pregătire a utilizatorilor finali, astfel încât să se asigure funcționarea noilor instrumente la întregul lor potențial. În mod similar, pentru a se asigura coerența și funcționarea optimă a MID, ar trebui stabilite măsuri tranzitorii pentru punerea în funcțiune a acestuia.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  Costurile pentru dezvoltarea componentelor necesare asigurării interoperabilității prevăzute de cadrul financiar multianual actual sunt mai mici decât suma rămasă din bugetul alocat frontierelor inteligente în Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului58. Prin urmare, în temeiul articolului 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014, prezentul regulament ar trebui să realoce suma destinată în prezent dezvoltării de sisteme informatice care sprijină gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe.

(57)  Suma rămasă din bugetul alocat dezvoltării de sisteme informatice care sprijină gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului58 ar trebui realocată prezentului regulament, în temeiul articolului 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014.

 

În plus, Agenția eu-LISA ar trebui să depună toate eforturile pentru a menține costurile la nivelul minim și pentru a identifica și a aplica soluțiile tehnice cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor.

_________________

_________________

58 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

58 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

Justificare

Adesea, costurile prevăzute nu reflectă costurile reale. Tot ceea ce se poate afirma cu certitudine în acest stadiu este că suma rămasă disponibilă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 515/2014 ar trebui realocată prezentului regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(57a)  Ar fi oportun ca, pe parcursul fazei de dezvoltare a componentelor necesare asigurării interoperabilității, Comisia să evalueze necesitatea unei mai bune armonizări a sistemelor și a infrastructurilor naționale ale statelor membre la frontierele externe și să formuleze recomandări. Aceste recomandări ar trebui să includă, de asemenea, o evaluare a impactului și o evaluare a costurilor pentru bugetul Uniunii.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58)  Pentru a completa anumite aspecte tehnice detaliate ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește profilurile utilizatorilor portalului european de căutare (ESP) și conținutul și formatul rezultatelor afișate de ESP. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201659. Mai precis, pentru a se asigura participarea într-o măsură egală a acestora la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

(58)  Pentru a completa anumite aspecte tehnice detaliate ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei. În special, ar trebui delegate Comisiei competențe în ceea ce privește profilurile utilizatorilor portalului european de căutare (ESP), conținutul și formatul rezultatelor afișate de ESP, procedurile de identificare a cazurilor în care datele de identitate pot fi considerate ca fiind identice sau similare, precum și normele privind funcționarea CRRS, inclusiv garanții specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și norme de securitate aplicabile registrului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201659. Mai precis, pentru a se asigura participarea într-o măsură egală a acestora la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă în mod sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN

Justificare

Elementele suplimentare referitoare la procedurile pentru datele de identitate și în ceea ce privește CRRS constituie completarea anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament și, ca atare, ar trebui să facă obiectul unui act delegat.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competențe de executare în vederea adoptării unor norme detaliate privind: mecanismele și procedurile automatizate de control al calității datelor și indicatorii aferenți, dezvoltarea standardului UMF, procedurile de identificare a cazurilor de similitudine a identităților; funcționarea registrului central de raportare și statistici și procedura de cooperare în cazul unor incidente de securitate. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului60.

(59)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competențe de executare în vederea adoptării unor norme detaliate privind: mecanismele și procedurile automatizate de control al calității datelor și indicatorii aferenți, dezvoltarea standardului UMF, și procedura de cooperare în cazul unor incidente de securitate. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului60.

_________________

_________________

60 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

60 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Justificare

Amendamentul vizează asigurarea consecvenței cu amendamentul anterior.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 68 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(68a)  Întrucât componentele necesare asigurării interoperabilității vor presupune prelucrarea unor volume semnificative de date cu caracter personal sensibile, este important ca persoanele care fac obiectul prelucrării de date prin intermediul acestor componente să își poată exercita în mod efectiv drepturile în calitate de persoane vizate, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/679, în Directiva (UE) 680/2016 și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În această privință, în același mod în care autoritățile statelor membre dispun de un singur portal pentru a efectua căutările în sistemele de informații ale Uniunii, persoanele vizate ar trebui să dispună de un singur serviciu web prin care să își poată exercita drepturile de acces, de rectificare, de ștergere și de restricționare a datelor lor cu caracter personal. eu-LISA ar trebui să creeze un astfel de serviciu web și să găzduiască în cadrul acestuia site-ul său tehnic. Întrucât eu-LISA nu este responsabilă de introducerea datelor cu caracter personal sau de verificarea identităților, orice cerere a unei persoane vizate ar trebui transmisă prin intermediul serviciului web fie către statul membru responsabil de verificarea manuală a diferitelor identități, fie către statul membru responsabil de introducerea datelor în sistemul de informații de bază.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 68 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(68b)  Articolul 8 alineatul (2) din Convenția europeană a drepturilor omului stipulează că orice amestec în dreptul la respectarea vieții private trebuie să urmărească un obiectiv legitim și trebuie să fie, în același timp, necesar și proporțional, cu excepția cazurilor în care, conform legii, o astfel de măsură constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică sau bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.

Justificare

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la respectarea vieții private sunt consacrate deopotrivă în dreptul Uniunii (RGPD) și în instrumentele cele mai de seamă ale UE privind drepturile omului. Întrucât prezentul act legislativ abordează atât datele cu caracter personal, cât și viața privată a persoanelor, este esențial ca ambele instrumente să se reflecte în considerentele sale.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 68 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(68c)  Unul dintre principiile centrale ale protecției datelor este reducerea la minimum a datelor, astfel cum se subliniază în articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/679, potrivit căruia prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

 

 

 

Justificare

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la respectarea vieții private sunt consacrate deopotrivă în dreptul Uniunii (RGPD) și în instrumentele cele mai de seamă ale UE privind drepturile omului. Întrucât prezentul act legislativ abordează atât datele cu caracter personal, cât și viața privată a persoanelor, este esențial ca ambele instrumente să se reflecte în considerentele sale.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 68 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(68d)  Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 stipulează că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Mai mult, prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice trebuie să respecte principiul limitării legate de scop.

 

 

 

 

Justificare

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la respectarea vieții private sunt consacrate deopotrivă în dreptul Uniunii (RGPD) și în instrumentele cele mai de seamă ale UE privind drepturile omului. Întrucât prezentul act legislativ abordează atât datele cu caracter personal, cât și viața privată a persoanelor, este esențial ca ambele instrumente să se reflecte în considerentele sale.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament, împreună cu [Regulamentul 2018/xx privind interoperabilitatea (frontiere și vize)], stabilește un cadru pentru a asigura interoperabilitatea dintre Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), [Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, Sistemul de informații Schengen (SIS) și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN)], astfel încât aceste sisteme și date să se completeze reciproc.

1.  Prezentul regulament, împreună cu [Regulamentul 2018/xx privind interoperabilitatea, cooperarea polițienească și judiciară, azilul și migrația], stabilește un cadru pentru a asigura interoperabilitatea dintre Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), [Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, Sistemul de informații Schengen (SIS) și [Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN)].

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prezentul regulament cuprinde, de asemenea, dispoziții privind cerințele de calitate a datelor, formatul universal pentru mesaje (UMF) și registrul central de raportare și statistici (CRRS) și stabilește responsabilitățile statelor membre și ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) în ceea ce privește conceperea și funcționarea componentelor de interoperabilitate.

3.  Prezentul regulament cuprinde, de asemenea, dispoziții privind cerințele de calitate a datelor, formatul universal pentru mesaje (UMF) și registrul central de raportare și statistici (CRRS) și stabilește responsabilitățile statelor membre și ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) în ceea ce privește conceperea, dezvoltarea și funcționarea componentelor de interoperabilitate.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prezentul regulament adaptează totodată procedurile și condițiile în care autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) au acces la Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), [Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)] și Eurodac în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave care sunt de competența lor.

4.  Prezentul regulament adaptează totodată procedurile și condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) au acces la EES, VIS, ETIAS și Eurodac în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, un cadru pentru identificarea identităților resortisanților țărilor terțe și pentru identificarea resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivele interoperabilității

Obiective

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îmbunătățirea gestionării frontierelor externe;

(a)  creșterea eficacității și a eficienței verificărilor la frontierele externe;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuirea la prevenirea și combaterea migrației neregulamentare;

(b)  contribuirea la prevenirea și încercarea de soluționare a migrației neregulamentare;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  contribuția la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  participarea la identificarea persoanelor necunoscute care nu sunt în măsură să se identifice sau a rămășițelor pământești neidentificate în caz de dezastre naturale, accidente sau atacuri teroriste.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivele legate de asigurarea interoperabilității sunt realizate prin:

2.  Aceste obiective sunt realizate prin:

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea identificării corecte a persoanelor;

(a)  facilitarea identificării corecte a resortisanților țărilor terțe înregistrați în sistemele de informații ale Uniunii;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuirea la combaterea fraudelor de identitate;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  îmbunătățirea și armonizarea cerințelor de calitate a datelor aplicate în diferitele sisteme de informații ale UE;

(c)  îmbunătățirea calității datelor și armonizarea cerințelor în materie de calitate a datelor din sistemele de informații ale Uniunii, respectând totodată cerințele privind prelucrarea datelor prevăzute de temeiurile juridice ale sistemelor individuale, precum și de standardele și principiile în materie de protecție a datelor;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  îmbunătățirea cooperării judiciare în domeniile libertății, securității și justiției;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  facilitarea implementării tehnice și operaționale de către statele membre a sistemelor de informații actuale și viitoare ale UE;

(d)  facilitarea implementării tehnice și operaționale de către statele membre a sistemelor de informații actuale și a sistemelor de informații ale Uniunii;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  consolidarea și simplificarea condițiilor privind securitatea și protecția datelor care guvernează diferitele sisteme de informații ale UE și sporirea uniformității acestor condiții;

(e)  consolidarea și simplificarea condițiilor privind securitatea și protecția datelor care guvernează respectivele sisteme de informații ale Uniunii și sporirea uniformității acestor condiții, fără a aduce atingere protecției și garanțiilor speciale de care beneficiază anumite categorii de date;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  raționalizarea condițiilor de acces la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac în scopul asigurării respectării legii;

(f)  raționalizarea și simplificarea condițiilor de acces al autorităților desemnate la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac, asigurând totodată condițiile de acces necesare și proporționale în scopul asigurării respectării legii;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prezentul regulament se aplică persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate în sistemele de informații ale UE la care se face referire la alineatul (1) și în datele Europol la care se face referire la alineatul (2).

3.  Prezentul regulament se aplică persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate în sistemele de informații ale UE la care se face referire la alineatul (1) și în datele Europol la care se face referire la alineatul (2), exclusiv în scopurile definite în actele juridice de bază aferente acelor sisteme de informații.

Justificare

Este important de reamintit că, în ceea ce privește domeniul de aplicare, prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul interoperabilității ar trebui să vizeze exclusiv realizarea obiectivelor sistemelor de bază.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „autoritate de frontieră” înseamnă polițistul de frontieră însărcinat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze verificări la frontiere;

(3)  „autoritate de frontieră” înseamnă polițistul de frontieră însărcinat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze verificări la frontiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  „sisteme de informații ale UE” înseamnă sistemele informatice la scară largă gestionate de eu-LISA;

(18)  „sisteme de informații ale Uniunii” înseamnă sistemele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] gestionate din punct de vedere operațional de eu-LISA;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „date Europol” înseamnă datele cu caracter personal furnizate Europol în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794;

(19)  „date Europol” înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de Europol în scopurile menționate la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/794;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „concordanță” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea a două sau mai multe ocurențe de date cu caracter personal care sunt înregistrate sau sunt în curs de a fi înregistrate într-un sistem de informații sau într-o bază de date;

(21)  „concordanță” înseamnă existența aceleiași corespondențe sau a unei corespondențe similare, ca rezultat a unei comparații automate între date cu caracter personal care sunt înregistrate sau sunt în curs de a fi înregistrate într-un sistem de informații sau într-o bază de date;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „rezultat pozitiv” înseamnă confirmarea uneia sau mai multor concordanțe;

eliminat

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „autorități desemnate” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre și menționate la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226, la articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2008/633/JAI a Consiliului, [la articolul 43 din Regulamentul privind ETIAS] și [la articolul 6 din Regulamentul privind Eurodac];

(24)  „autorități desemnate” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre definite la articolul 3 alineatul (26) din Regulamentul (UE) 2017/2226, la articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia 2008/633/JAI a Consiliului, [la articolul 3 alineatul (21) din Regulamentul privind ETIAS] și menționate la [articolul 6 din Regulamentul privind Eurodac];

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  „infracțiune de terorism” înseamnă o infracțiune prevăzută în dreptul național care corespunde unei infracțiuni menționate în Directiva (UE) 2017/541 sau este echivalentă cu una dintre acestea;

(25)  „infracțiune de terorism” înseamnă o infracțiune prevăzută în dreptul național care corespunde unei infracțiuni menționate la articolele 3-14 din Directiva (UE) 2017/541 sau este echivalentă cu una dintre acestea în cazul statelor membre care nu au obligații în temeiul acestei directive;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  „SIS” înseamnă Sistemul de informații Schengen, astfel cum este menționat în [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere, Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii și Regulamentul privind SIS în domeniul returnării ilegale];

(31)  „SIS” înseamnă Sistemul de informații Schengen, astfel cum este menționat în [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere, Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii și Regulamentul privind SIS în domeniul returnării];

 

(Acest amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  „ESP” înseamnă portalul european de căutare, astfel cum este menționat la articolul 6;

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  „BMS comun” înseamnă serviciul comun de comparare a datelor biometrice, astfel cum este menționat la articolul 15;

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  „CIR” înseamnă registrul comun de date de identitate, astfel cum este menționat la articolul 17;

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  „MID” înseamnă detectorul de identități multiple, astfel cum este menționat la articolul 25;

eliminat

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  „CRRS” înseamnă registrul central de raportare și statistici, astfel cum este menționat la articolul 39.

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nediscriminarea

Nediscriminarea și drepturile fundamentale

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament nu conduce la discriminarea persoanelor pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal se respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament nu conduce la discriminarea persoanelor pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, patrimoniu, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal se respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană, precum și drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Interesul superior al copilului este considerat primordial.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare ex post care urmărește să analizeze impactul interoperabilității asupra dreptului la nediscriminare.

Justificare

În prezent, nu este posibil să se garanteze cu certitudine că principiul nediscriminării va fi aplicat pe deplin, în special în ceea ce privește detectorul de identități multiple. De exemplu, nu este deocamdată clar dacă propunerea poate afecta sau nu în mod negativ femeile, în comparație cu bărbații, ca urmare a faptului că este mai probabil ca acestea să își schimbe numele de familie.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un portal european de căutare (ESP) cu scopul (i) de a asigura accesul rapid, neîntrerupt, eficient, sistematic și controlat al autorităților statelor membre și al organismelor UE la sistemele de informații ale UE, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază și (ii) de a sprijini realizarea obiectivelor EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] și ale datelor Europol.

1.  Se instituie un portal european de căutare (ESP) cu scopul de a facilita accesul controlat al autorităților statelor membre și al agențiilor Uniunii la sistemele de informații ale Uniunii, la datele Europol și la bazele de date ale Interpol cu scopul de a-și îndeplini sarcinile și în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază și cu obiectivele și scopurile EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] , precum și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, respectând totodată pe deplin principiile necesității și proporționalității.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un canal securizat de comunicații între ESP, statele membre și organismele UE care au dreptul să utilizeze ESP în conformitate cu dreptul Uniunii;

(b)  un canal securizat de comunicații între ESP, statele membre și agențiile Uniunii care au dreptul să utilizeze ESP;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  o copie de rezervă centralizată a ESP la nivelul Uniunii, care să poată oferi toate funcționalitățile portalului principal și un nivel similar de performanță, în cazul unei defecțiuni a acestuia.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă ESP și asigură gestionarea tehnică a acestuia.

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă ESP și asigură gestionarea tehnică a acestuia. Cu toate acestea, agenția nu are acces la datele cu caracter personal prelucrate prin ESP.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Utilizarea ESP este rezervată autorităților statelor membre și organismelor UE care au acces la EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac și [ECRIS-TCN], la CIR și la detectorul de identități multiple, precum și la datele Europol și la bazele de date ale Interpol, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național care reglementează un astfel de acces.

1.  Utilizarea ESP este rezervată autorităților statelor membre și agențiilor Uniunii care au acces la EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac și [ECRIS-TCN], în conformitate cu instrumentele juridice care reglementează aceste sisteme de informații ale Uniunii, la CIR și la detectorul de identități multiple, în conformitate cu prezentul Regulament, precum și la datele Europol în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și la bazele de date ale Interpol, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național care reglementează un astfel de acces.

 

Respectivele autorități ale statelor membre și agenții ale Uniunii pot utiliza ESP și datele furnizate de acesta exclusiv pentru obiectivele și scopurile prevăzute de instrumentele juridice care reglementează respectivele sisteme de informații ale Uniunii și de prezentul regulament.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile menționate la alineatul (1) utilizează ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în sistemele centrale ale Eurodac și [ECRIS-TCN], în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul dreptului național și al Uniunii. De asemenea, acestea utilizează ESP pentru a lansa interogări în CIR în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul prezentului regulament, în scopurile menționate la articolele 20, 21 și 22.

2.  Autoritățile menționate la alineatul (1) utilizează ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în sistemele centrale ale EES, VIS și [ETIAS], în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul instrumentelor juridice care reglementează sistemele de informații ale Uniunii și în temeiul dreptului național. De asemenea, acestea utilizează ESP pentru a lansa interogări în CIR în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul prezentului regulament, în scopurile menționate la articolele 20, 21 și 22.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Organismele UE utilizează ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în SIS central.

4.  Atunci când sunt obligate în temeiul dreptului Uniunii, agențiile UE menționate la alineatul (1) utilizează ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în SIS central.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile menționate la alineatul (1) pot utiliza ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în datele Europol, în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul dreptului național și al Uniunii.

5.  În cazurile în care există o astfel de obligație în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național, autoritățile menționate la alineatul (1) pot utiliza ESP pentru a căuta date referitoare la persoane sau la documentele de călătorie ale acestora în datele Europol, în conformitate cu drepturile de acces de care beneficiază în temeiul dreptului național și al Uniunii.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  scopul interogării;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sistemele de informații ale UE, datele Europol și bazele de date ale Interpol care sunt sau pot fi consultate și care oferă un răspuns utilizatorului și

(b)  sistemele de informații ale Uniunii, datele Europol, bazele de date ale Interpol și datele din aceste sisteme care pot fi căutate și care oferă un răspuns utilizatorului; un utilizator care solicită date în temeiul articolului 22 primește o notificare în cazul unui rezultat pozitiv/negativ doar dacă acel utilizator este autorizat să solicite de la punctul de acces central datele din sistemul de informații al Uniunii care a furnizat rezultatul în conformitate cu instrumentul juridic care reglementează respectivul sistem;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 63 pentru a specifica detaliile tehnice ale profilurilor menționate la alineatul (1) pentru utilizatorii ESP menționați la articolul 7 alineatul (1), în conformitate cu drepturile lor de acces.

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 63 pentru a specifica detaliile tehnice ale profilurilor menționate la alineatul (1) pentru utilizatorii ESP menționați la articolul 7 alineatul (1), în conformitate cu drepturile lor de acces, astfel cum sunt prevăzute de instrumentele juridice care reglementează sistemele de informații ale Uniunii și de dreptul național, dacă este cazul.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Profilurile menționate la alineatul (1) sunt revizuite cu regularitate, cel puțin o dată pe an, și, dacă este necesar, sunt actualizate.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Utilizatorii ESP lansează o interogare prin introducerea de date în ESP în conformitate cu profilurile de utilizator ale acestora și cu drepturile de acces de care beneficiază. În cazul în care a fost lansată o interogare, ESP va interoga simultan, folosind datele introduse de utilizatorul ESP, următoarele sisteme: EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] și CIR, precum și datele Europol și bazele de date ale Interpol.

1.  Utilizatorii ESP lansează o interogare prin introducerea de date în ESP în conformitate cu profilurile de utilizator ESP ale acestora, create în conformitate cu articolul 8, și cu drepturile de acces de care beneficiază. În cazul în care a fost lansată o interogare, ESP va interoga simultan, folosind datele introduse de utilizatorul ESP, următoarele sisteme: EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] și CIR, precum și datele Europol și bazele de date ale Interpol.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR și detectorul de identități multiple, precum și datele Europol și bazele de date ale Interpol furnizează datele pe care le conțin și care rezultă din interogarea ESP.

4.  EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR și detectorul de identități multiple, precum și datele Europol și bazele de date ale Interpol furnizează datele pe care le conțin și care rezultă din interogarea ESP. ESP oferă răspunsuri utilizatorului de îndată ce sunt disponibile date dintr-unul din sisteme. Răspunsurile furnizate utilizatorului de ESP sunt unice și conțin toate datele la care acesta are acces în conformitate cu instrumentele juridice care reglementează sistemele de informații ale Uniunii și în temeiul dreptului național. Fără a aduce atingere articolului 20, răspunsul furnizat de ESP indică sistemul de informații sau baza de date a Uniunii căruia/căreia îi aparțin datele. ESP nu furnizează nicio informație referitoare la datele din sistemele de informații la care utilizatorul nu are acces în temeiul legislației Uniunii.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  ESP trebuie conceput astfel încât, atunci când se lansează interogări în bazele de date ale Interpol, să se asigure faptul că datele utilizate de către utilizatorul ESP pentru a lansa o interogare nu sunt partajate cu proprietarii datelor Interpol.

5.  ESP trebuie conceput astfel încât, atunci când se lansează interogări în bazele de date ale Interpol, să se asigure faptul că nicio informație nu este comunicată autorului semnalării Interpol. Modul în care este conceput ESP asigură, de asemenea, faptul că TDAWN a Interpolului nu este interogată în mod sistematic, ci în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională aplicabile.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Răspunsul furnizat utilizatorului ESP este unic și conține toate informațiile la care acesta are acces în temeiul dreptului Uniunii. Dacă este cazul, răspunsul furnizat de ESP indică sistemul de informații sau baza de date de unde provin datele.

eliminat

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere [articolului 39 din Regulamentul privind Eurodac], [articolelor 12 și 18 din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii], [articolului 29 din Regulamentul privind ECRIS-TCN] și articolului 40 din Regulamentul (UE) 2016/794, eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul ESP. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

Fără a aduce atingere [articolului 39 din Regulamentul privind Eurodac], [articolelor 12 și 18 din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii], [articolului 29 din Regulamentul privind ECRIS-TCN] și articolului 40 din Regulamentul (UE) 2016/794, eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul ESP. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autoritatea statului membru și utilizatorul individual al ESP, inclusiv profilul ESP utilizat, astfel cum se menționează la articolul 8;

(a)  autoritatea statului membru sau agenția Uniunii care lansează interogarea;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sistemele de informații ale UE și datele Europol care au fost interogate;

(c)  sistemele de informații ale Uniunii și bazele de date ale Europol și Interpol care au fost interogate;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  profilul ESP;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea.

eliminat

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre și agențiile Uniunii păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor în temeiul articolului 42. Aceste înregistrări sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de un an de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs.

2.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, în scopul automonitorizării, precum și pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare și integritatea și securitatea datelor în temeiul articolului 42. În acest scop, accesul la înregistrările respective se acordă, după caz, operatorilor de date identificați în temeiul articolului 40, autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Aceste înregistrări sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Atunci când utilizarea ESP este imposibilă din punct de vedere tehnic din cauza unei disfuncționalități, eu-LISA trece la ESP de rezervă.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a ESP, este imposibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP pentru a lansa o interogare într-unul sau mai multe dintre sistemele de informații ale UE menționate la articolul 9 alineatul (1) sau în CIR, utilizatorii ESP primesc o notificare în acest sens din partea eu-LISA.

1.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a ESP sau a sistemelor de informații ale Uniunii care sunt interogate, este în continuare imposibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP pentru a lansa o interogare într-unul sau mai multe dintre sistemele de informații ale Uniunii sau în CIR, utilizatorii ESP primesc imediat o notificare în acest sens din partea eu-LISA.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a infrastructurii naționale dintr-un stat membru, este imposibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP pentru a lansa o interogare într-unul sau mai multe dintre sistemele de informații ale UE menționate la articolul 9 alineatul (1) sau în CIR, autoritatea competentă a respectivului stat membru notifică eu-LISA și Comisia.

2.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a infrastructurii naționale dintr-un stat membru, este imposibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP pentru a lansa o interogare într-unul sau mai multe dintre sistemele de informații ale Uniunii sau în CIR, autoritatea competentă a respectivului stat membru își informează imediat toți utilizatorii și notifică eu-LISA și Comisia.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ambele scenarii, și până la remedierea problemei tehnice, obligația menționată la articolul 7 alineatele (2) și (4) nu se aplică, iar statele membre pot avea acces la sistemele de informații menționate la articolul 9 alineatul (1) sau la CIR în mod direct, utilizând propriile interfețe naționale uniforme sau infrastructurile de comunicații naționale.

3.  În ambele scenarii menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și până la remedierea problemei tehnice, obligația menționată la articolul 7 alineatele (2) și (4) nu se aplică, iar statele membre au acces la sistemele de informații ale Uniunii sau la CIR, atunci când sunt obligate să facă acest lucru în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională, în mod direct, utilizând propriile interfețe naționale uniforme sau infrastructurile de comunicații naționale.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a infrastructurii unei agenții a Uniunii, este imposibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP pentru a lansa o interogare într-unul sau mai multe dintre sistemele de informații ale Uniunii sau în CIR, agenția respectivă notifică eu-LISA și Comisia.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a sprijini CIR și detectorul de identități multiple și obiectivele EES, VIS, Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN], se instituie un serviciu comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), care stochează modele biometrice și permite efectuarea de interogări folosind date biometrice în mai multe sisteme de informații ale UE.

1.  Pentru a sprijini CIR și detectorul de identități multiple și obiectivele EES, VIS, Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN], se instituie un serviciu comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), care stochează modele biometrice și permite efectuarea de interogări folosind date biometrice în sistemele de informații ale Uniunii care conțin date biometrice. În conformitate cu principiile necesității și proporționalității, BMS comun nu stochează date ADN sau date privind amprentele palmare.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o infrastructură centrală, care include un motor de căutare și spațiul de stocare a datelor menționate la articolul 13;

(a)  o infrastructură centrală, care înlocuiește sistemele automate de identificare a amprentelor digitale ale EES, VIS, SIS, Eurodac și, respectiv, ECRIS-TCN], în măsura în care aceasta permite efectuarea de căutări cu ajutorul datelor biometrice astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (12);

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o infrastructură de comunicații securizată între BMS comun, SIS central și CIR.

(b)  o infrastructură de comunicații securizată între BMS comun, SIS central, CIR și sistemele de informații ale Uniunii.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă BMS comun și asigură gestionarea tehnică a acestuia.

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă BMS comun și asigură gestionarea tehnică a acestuia. Cu toate acestea, eu-LISA nu are acces la datele cu caracter personal prelucrate în BMS comun.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele stocate în serviciul comun de comparare a datelor biometrice

Stocarea modelelor biometrice în serviciul comun de comparare a datelor biometrice

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În BMS comun se stochează modele biometrice pe care acesta le generează din următoarele date biometrice:

1.  În BMS comun se stochează modele biometrice, separate în mod logic, în funcție de sistemul de informații din care provin datele, pe care acesta le generează din următoarele date biometrice:

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  datele menționate la articolul 20 alineatul (3) literele (w) și (x) din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii;

(d)  datele menționate la articolul 20 alineatul (3) literele (w) și (y) din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  [datele menționate la articolul 13 litera (a) din Regulamentul privind Eurodac;]

(f)  [datele menționate la articolul 12 literele (a) și (b), articolul 13 alineatul (2) literele (a) și (b) și articolul 14 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul privind Eurodac;]

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Stocarea datelor menționate la alineatul (1) respectă standardele de calitate prevăzute la articolul 37 alineatul (2).

4.  Stocarea datelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol respectă standardele de calitate prevăzute la articolul 37.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele menționate la articolul 13 sunt stocate în BMS comun atât timp cât sunt stocate în CIR sau SIS datele biometrice corespondente.

Datele menționate la articolul 13 sunt stocate în BMS comun atât timp cât datele biometrice corespondente sunt stocate în CIR, în conformitate cu articolele 18 și 19, sau în SIS, după aceea fiind șterse automat.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele menționate la articolul 13 sunt stocate în BMS comun atât timp cât sunt stocate în CIR sau SIS datele biometrice corespondente.

Datele menționate la articolul 13 sunt stocate în BMS comun atât timp cât datele biometrice corespondente sunt stocate în CIR, în conformitate cu articolul 19, sau în SIS sau ca date Europol.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere [articolului 39 din Regulamentul privind Eurodac], [articolelor 12 și 18 din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii] și [articolului 29 din Regulamentul privind ECRIS-TCN], eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul BMS comun. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

1.  Fără a aduce atingere [articolului 39 din Regulamentul privind Eurodac], [articolelor 12 și 18 din Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii] și [articolului 29 din Regulamentul privind ECRIS-TCN], eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul BMS comun. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  autoritatea statului membru sau agenția Uniunii care lansează interogarea;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  rezultatele interogării și data și ora obținerii rezultatului;

(f)  rezultatele interogării și data și ora obținerii rezultatului, precum și sistemul de informații al Uniunii de la care s-au primit datele;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea.

eliminat

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  scopul specific al interogării și, după caz, referința cazului, în temeiul articolului 14.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre și agențiile Uniunii păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor în temeiul articolului 42. Aceste înregistrări sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de un an de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs. Înregistrările menționate la alineatul 1 litera (a) sunt șterse de îndată ce sunt șterse datele.

2.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor și impactul asupra drepturilor fundamentale, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor în temeiul articolului 42. În acest scop, accesul la înregistrările respective se acordă, după caz, operatorilor de date identificați în temeiul articolului 40, autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Aceste înregistrări sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs. Înregistrările menționate la alineatul 1 litera (a) sunt șterse de îndată ce sunt șterse datele.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un registru comun de date de identitate (CIR), în care se creează un dosar individual pentru fiecare persoană care este înregistrată în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac sau [ECRIS-TCN], ce conține datele menționate la articolul 18, în scopul de a facilita și a asista procesul de identificare corectă a persoanelor înregistrate în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și [ECRIS-TCN], de a sprijini funcționarea detectorului de identități multiple și de a facilita și simplifica accesul autorităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respectării legii la nivelul UE, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave.

1.  Se instituie un registru comun de date de identitate (CIR), în care se creează un dosar individual pentru fiecare persoană care este înregistrată în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac sau [ECRIS-TCN], ce conține datele menționate la articolul 18, în scopul de a facilita și a asista procesul de identificare corectă a persoanelor înregistrate în EES, VIS, [ETIAS], Eurodac și [ECRIS-TCN], de a sprijini funcționarea detectorului de identități multiple și de a facilita și simplifica accesul autorităților desemnate la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respectării legii la nivelul Uniunii, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave, respectându-se totodată pe deplin principiile necesității și proporționalității.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un canal securizat de comunicații între CIR, statele membre și organismele UE care au dreptul să utilizeze portalul european de căutare (ESP) în conformitate cu dreptul Uniunii;

(b)  un canal securizat de comunicații între CIR, statele membre și agențiile Uniunii care au dreptul să utilizeze CIR în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul național;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  o copie de rezervă centralizată a CIR la nivelul Uniunii, care să poată oferi toate funcționalitățile registrului principal și un nivel similar de performanță, în cazul unei defecțiuni a acestuia. CIR și copia de rezervă a CIR pot funcționa simultan. CIR și copia de rezervă a CIR trebuie să fie amplasate în sediile tehnice ale eu-LISA.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care, din cauza unei disfuncționalități a CIR, este imposibil din punct de vedere tehnic să se lanseze interogări în CIR în scopul identificării unei persoane în temeiul articolului 20, în scopul detectării de identități multiple în temeiul articolului 21 sau în scopul asigurării respectării legii în temeiul articolului 22, eu-LISA notifică imediat utilizatorii CIR.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  – (nu se aplică);

eliminat

 

(Acest amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  [datele menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (2) și următoarele date menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind ECRIS-TCN: numele de familie, prenumele, sexul, data nașterii, locul și țara nașterii, cetățenia sau cetățeniile, sexul și, dacă este cazul, numele folosite anterior, pseudonimele și numele de împrumut.]

(e)  [datele menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (2) și următoarele date menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind ECRIS-TCN: numele de familie, prenumele, sexul, data nașterii, locul și țara nașterii, cetățenia sau cetățeniile, sexul și, dacă este cazul, numele folosite anterior, pseudonimele și numele de împrumut, precum și informații privind documentele de călătorie.]

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru fiecare set de date menționate la alineatul (1), CIR include o trimitere la sistemele de informații din care provin datele.

2.  Pentru fiecare set de date menționate la alineatul (1), CIR include o trimitere la sistemele de informații căruia îi aparțin datele. Agentul care accesează CIR vede numai datele conținute de dosarul individual stocat în CIR care provin din sistemele de informații pe care agentul este autorizat să le acceseze.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care se adaugă, se modifică sau se elimină date din Eurodac sau [ECRIS-TCN], datele menționate la articolul 18 stocate în dosarul individual din CIR se adăugă, se modifică sau se elimină în mod automat.

1.  Fără a se duplica datele din respectivele sisteme de informații ale Uniunii, în cazul în care se adaugă, se modifică sau se elimină date din Eurodac sau [ECRIS-TCN], datele menționate la articolul 18 stocate în dosarul individual din CIR se adăugă, se modifică sau se elimină simultan, în mod automat.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1  În cazul în care o autoritate polițienească a unui stat membru nu este în măsură să identifice o persoană din cauza lipsei unui document de călătorie sau a unui alt document credibil care să ateste identitatea persoanei respective sau în cazul în care există îndoieli cu privire la datele de identitate furnizate de persoana în cauză sau la autenticitatea documentului de călătorie sau la identitatea titularului său sau în cazul în care persoana nu poate sau refuză să coopereze, autoritatea poate lansa interogări în CIR în conformitate cu alineatele (1) și (2). O astfel de interogare nu este permisă în cazul minorilor cu vârsta mai mică de 12 ani, cu excepția cazului în care urmărește interesul superior al copilului.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o autoritate de poliție a unui stat membru are competențe în acest sens în temeiul unor măsuri legislative naționale, astfel cum se menționează la alineatul (2), aceasta poate, exclusiv în scopul identificării unei persoane, să lanseze o interogare în CIR folosind datele biometrice ale persoanei respective, preluate în cursul unui control de identitate.

În cazul în care se produce situația menționată la paragraful -1 în cursul unui control de identitate care respectă normele și procedurile prevăzute de legislația națională și o autoritate polițienească a unui stat membru are competențe în acest sens în temeiul unor măsuri legislative naționale, astfel cum se menționează la alineatul (2), aceasta poate, în prezența persoanei în cauză și exclusiv în scopul identificării acesteia, să lanseze o interogare în CIR folosind datele biometrice ale persoanei respective, preluate în cursul controlului de identitate.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, în urma interogării, reiese că în CIR sunt stocate date referitoare la persoana respectivă, autoritatea statului membru are acces să consulte datele menționate la articolul 18 alineatul (1).

În cazul în care, în urma interogării, reiese că în CIR sunt stocate date referitoare la persoana respectivă, autoritatea polițienească a statului membru are acces să consulte datele menționate la articolul 18 alineatul (1). Consultarea nu dezvăluie cărui sistem de informații al Uniunii îi aparțin datele.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care datele biometrice ale persoanei respective nu pot fi utilizate sau interogarea lansată folosind acele date nu a dat rezultate, se lansează o interogare cu datele de identitate ale persoanei, în combinație cu datele din documentul de călătorie sau cu datele de identitate pe care le furnizează persoana respectivă.

eliminat

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care o autoritate polițienească a unui stat membru are competențe în acest sens în temeiul unor măsuri legislative naționale, astfel cum se prevede la alineatul 2, aceasta poate, în cazul unei catastrofe sau al unui accident și exclusiv în scopul identificării persoanelor cu identitate necunoscută care nu se pot legitima sau a rămășițelor umane neidentificate, să lanseze o interogare în CIR folosind datele biometrice ale persoanelor respective.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre care doresc să facă uz de posibilitatea prevăzută la prezentul articol adoptă în acest sens măsuri legislative naționale. Aceste măsuri legislative precizează scopurile precise ale controalelor de identitate din cele menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c). Statele membre desemnează autoritățile de poliție competente și stabilesc procedurile, condițiile și criteriile aferente acestor controale.

2.  Statele membre care doresc să facă uz de posibilitatea prevăzută la prezentul articol adoptă în acest sens măsuri legislative naționale. Aceste măsuri legislative precizează scopurile precise ale identificării din cele menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și stabilesc procedurile, condițiile și criteriile aferente acestor identificări. Statele membre desemnează autoritățile polițienești competente. Statele membre care recurg la această posibilitate transmit Comisiei textul măsurilor legislative naționale. Accesul la CIR pentru a stabili identitatea unui resortisant al unei țări terțe în scopul asigurării unui nivel ridicat de securitate este permis numai în cazul în care există acces în același scop în bazele de date naționale similare și în condiții echivalente.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave într-un anumit caz și pentru a obține informații cu privire la existența sau nu a unor date referitoare la o anumită persoană în Eurodac, autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot consulta CIR.

1.  În cazul în care există motive întemeiate să se creadă că o consultare a sistemelor de informații ale Uniunii va contribui în mod substanțial la prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în special în cazul în care există o suspiciune întemeiată că suspectul, făptuitorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie a resortisanților unei țări terțe ale căror date sunt stocate în [EES], VIS, [ETIAS] sau Eurodac și în cazul în care s-a efectuat o căutare prealabilă în bazele de date naționale și a fost lansată o interogare în sistemul automat de identificare a amprentelor digitale din celelalte state membre în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot utiliza CIR pentru a obține informații cu privire la existența sau nu a unor date referitoare la o anumită persoană în EES, VIS și [ETIAS].

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Răspunsul care indică faptul că există date referitoare la persoana respectivă în oricare dintre sistemele de informații ale Uniunii menționate în alineatul (1) poate fi utilizat doar în scopul de a introduce o cerere de acces, conform condițiilor și procedurilor prevăzute de respectivele instrumente legislative care reglementează un astfel de acces.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Dacă autoritățile desemnate din statele membre și Europol obțin un rezultat pozitiv, acestea sesizează autoritățile naționale de supraveghere, care verifică dacă au fost respectate condițiile de acces la CIR. În cazul în care, în urma verificării independente ex-post, se stabilește că interogarea CIR nu a fost justificată, autoritatea de aplicare a legii șterge toate datele provenite din CIR.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2) se elimină din CIR în conformitate cu dispozițiile privind păstrarea datelor din [Regulamentul privind Eurodac] și, respectiv, [Regulamentul privind ECRIS-TCN].

Datele menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2) se elimină automat din CIR în conformitate cu dispozițiile privind păstrarea datelor din [Regulamentul privind Eurodac] și, respectiv, [Regulamentul privind ECRIS-TCN].

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dosarul individual este stocat în CIR atât timp cât datele corespondente sunt stocate cel puțin într-unul din sistemele de informații ale căror date sunt incluse în CIR. Crearea unei conexiuni nu afectează perioada de păstrare a fiecărui element al datelor conexate.

2.  Dosarul individual este stocat în CIR atât timp cât datele corespondente sunt stocate cel puțin într-unul din sistemele de informații ale Uniunii ale căror date sunt incluse în CIR. Crearea unei conexiuni nu afectează perioada de păstrare a fiecărui element al datelor conexate. Odată ce sunt eliminate toate datele pentru care se creează o conexiune, se elimină automat și conexiunea respectivă.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 20, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

2.  În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 20, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  autoritatea statului membru care lansează interogarea;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele interogării;

(d)  rezultatele interogării și sistemul de informații al Uniunii de la care s-au primit datele.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea.

eliminat

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 21, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

3.  În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 21, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  autoritatea statului membru care lansează interogarea;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  atunci când este relevant, datele utilizate pentru lansarea interogării;

(c)  datele utilizate pentru lansarea interogării;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  atunci când este relevant, rezultatele interogării;

(d)  rezultatele interogării și sistemul de informații al Uniunii de la care s-au primit datele.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea.

eliminat

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 22, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

În ceea ce privește accesul la CIR în temeiul articolului 22, eu-LISA păstrează înregistrările tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  referința dosarului național;

(a)  scopul accesului și trimiterea la ancheta națională sau cazul național;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  tipul de date utilizate pentru lansarea interogării;

(c)  datele utilizate pentru lansarea interogării sau, în cazul unei interogări lansate pe baza unor date biometrice, tipul de date utilizate pentru lansarea interogării;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  rezultatele interogării;

(d)  rezultatele interogării și sistemul de informații al Uniunii de la care s-au primit datele.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794 sau, după caz, cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea și ale agentului care a dispus interogarea.

eliminat

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înregistrările acestor accesări sunt verificate periodic de autoritatea de supraveghere competentă stabilită în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în conformitate cu articolul 41 din Directiva 2016/680, la intervale de cel mult șase luni, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite procedurile și condițiile prevăzute la articolul 22 alineatele (1)-(3).

Înregistrările acestor accesări sunt verificate periodic de autoritatea de supraveghere competentă stabilită în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în conformitate cu articolul 41 din Directiva 2016/680, la intervale de cel mult șase luni, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite procedurile și condițiile prevăzute la articolul 22 alineatele (1)-(3). Agenția eu-LISA pune la dispoziția autorităților de supraveghere un instrument practic pentru facilitarea și automatizarea în cea mai mare măsură posibilă a verificării înregistrărilor.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Agențiile Uniunii păstrează înregistrările interogărilor efectuate de personalul autorizat în mod corespunzător să utilizeze CIR în temeiul articolului 22.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Înregistrările menționate la alineatele (1) și (5) pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor în conformitate cu articolul 42. Înregistrările sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de un an, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs.

6.  Înregistrările menționate la alineatele (1), (5) și (5a) pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, în scopul automonitorizării, precum și pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare și integritatea și securitatea datelor în conformitate cu articolul 42. Înregistrările sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Agenția eu-LISA păstrează înregistrările referitoare la istoricul datelor stocate în dosarul individual, în scopul definit la alineatul (6). Înregistrările legate de istoricul datelor stocate se șterg de îndată ce sunt șterse datele.

7.  Agenția eu-LISA păstrează înregistrările referitoare la istoricul datelor stocate în dosarul individual, în scopul definit la alineatul (6). Înregistrările legate de istoricul datelor stocate se șterg automat de îndată ce sunt șterse datele.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Autoritățile naționale competente responsabile cu verificarea legalității accesului, cu monitorizarea legalității prelucrării datelor, cu automonitorizarea și cu asigurarea funcționării corespunzătoare și a integrității și securității datelor au acces, în limitele competenței lor și la cerere, la înregistrări în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  În scopul automonitorizării și al asigurării funcționării corespunzătoare a CIR și a integrității și securității datelor, eu-LISA are acces, în limitele competenței sale, la înregistrări.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7c.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are acces, în limitele competenței sale și la cerere, la aceste înregistrări în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a susține funcționarea CIR și a sprijini realizarea obiectivelor EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN], se instituie un detector de identități multiple (MID), care creează și stochează conexiuni între datele din sistemele de informații ale UE incluse în registrul comun de date de identitate (CIR) și SIS, detectând astfel identitățile multiple, cu scopul dublu de a facilita controalele de identitate și de a combate frauda de identitate.

1.  Pentru a susține funcționarea CIR și a sprijini realizarea obiectivelor EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN], se instituie un detector de identități multiple (MID), care creează și stochează conexiuni între datele din sistemele de informații ale Uniunii incluse în CIR și SIS, detectând astfel identitățile multiple, cu scopul dublu de a facilita controalele de identitate și de a combate frauda de identitate, respectându-se pe deplin principiile necesității și proporționalității.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă MID și asigură gestionarea tehnică a acestuia.

3.  Agenția eu-LISA dezvoltă MID și asigură gestionarea tehnică a acestuia. Agenția nu are acces la datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul MID.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția eu-LISA și autoritățile competente ale statelor membre utilizează proceduri adecvate pentru crearea de profiluri, pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura, în special, că factorii care conduc la inexactități ale datelor cu caracter personal sunt corectați și că riscul de erori este redus la minimum, securizează datele cu caracter personal într-o manieră care să țină cont de potențialele riscuri implicate pentru interesele și drepturile persoanei vizate și care să prevină efectele discriminatorii asupra persoanelor fizice, bazate pe originea socială, rasială sau etnică, opinia politică, religie sau convingeri, apartenența la un sindicat, starea genetică, starea de sănătate sau orientarea sexuală, sau care au ca rezultat măsuri cu un astfel de efect.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  birourilor SIRENE din statul membru, atunci când creează o semnalare SIS în conformitate cu [Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii sau cu Regulamentul privind SIS în domeniul returnării ilegale];

(e)  birourilor SIRENE din statul membru, atunci când creează sau actualizează [o semnalare SIS în conformitate cu Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii sau cu Regulamentul privind SIS în domeniul returnării];

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care datele conținute într-unul dintre sistemele de informații menționate la alineatul (1) includ date biometrice, registrul comun de date de identitate (CIR) și SIS central utilizează serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun) pentru a detecta identitățile multiple. BMS comun compară modelele biometrice obținute din eventualele date biometrice noi cu modelele biometrice existente în BMS comun pentru a verifica dacă sunt deja stocate în CIR sau în SIS central date care aparțin aceluiași resortisant al unei țări terțe.

2.  În cazul în care datele conținute într-unul dintre sistemele de informații menționate la alineatul (1) includ date biometrice, registrul comun de date de identitate (CIR) și SIS central utilizează serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun) pentru a detecta identitățile multiple. BMS comun compară modelele biometrice obținute din eventualele date biometrice noi cu modelele biometrice existente în BMS comun pentru a verifica dacă sunt deja stocate în CIR sau în SIS central date care aparțin aceleiași persoane.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  [numele de familie, prenumele (numele de botez), data nașterii, locul nașterii, cetățenia (cetățeniile) și sexul, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind ECRIS-TCN.]

(h)  [numele de familie, prenumele (numele de botez), numele folosit(e) anterior, pseudonimele și numele de împrumut, data nașterii, locul nașterii, cetățenia (cetățeniile) și sexul, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind ECRIS-TCN.]

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Detectarea de identități multiple este lansată doar pentru a compara datele disponibile într-un sistem de informații cu datele disponibile în alte sisteme de informații.

4.  Detectarea de identități multiple este lansată doar pentru a compara datele disponibile într-un sistem de informații al Uniunii cu datele disponibile în alte sisteme de informații ale Uniunii.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, proceduri pentru a stabili cazurile în care datele de identitate pot fi considerate identice sau similare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

5.  Comisia stabilește, prin acte delegate, proceduri pentru a stabili cazurile în care datele de identitate pot fi considerate identice sau similare. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu articolul 63. Aceste acte delegate sunt concepute într-o manieră care să asigure protecția persoanelor cu identități legale multiple împotriva discriminării.

Justificare

În acest sens, femeile sunt mai predispuse la discriminare din cauza faptului că este mult mai probabil ca ele să dețină identități legale diferite (datorită schimbării numelui de familie după căsătorie).

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, normele tehnice de conexare a datelor provenite de la diferitele sisteme de informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

Comisia stabilește, în colaborare cu eu-LISA, prin acte de punere în aplicare, normele tehnice de conexare a datelor provenite de la diferitele sisteme de informații ale Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  biroul SIRENE din statul membru în cazul rezultatelor pozitive obținute la crearea unei semnalări în SIS în conformitate cu [Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii sau cu Regulamentul privind SIS în domeniul returnării ilegale];

(e)  biroul SIRENE din statul membru în cazul rezultatelor pozitive obținute la crearea sau la actualizarea unei semnalări în SIS în conformitate cu [Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii sau cu Regulamentul privind SIS în domeniul returnării ilegale];

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  într-o semnalare cu privire la persoane căutate necunoscute în scopul identificării în conformitate cu dreptul național și al căutării cu ajutorul datelor biometrice, astfel cum se prevede la articolul 40 din [Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii].

eliminat

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când biroul SIRENE este responsabil cu verificarea manuală a identităților diferite, dar nu a fost implicat în adăugarea noilor date de identitate care au generat o conexiune galbenă, acesta este informat imediat de către autoritatea care a adăugat noile date de identitate. Biroul SIRENE realizează verificarea manuală a diferitelor identități în cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere alineatului (4), autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite are acces la datele conținute în dosarul relevant de confirmare a identității și la datele de identitate conexate din registrul comun de date de identitate și, în cazul în care este relevant, din SIS, evaluează identitățile diferite și actualizează conexiunea în conformitate cu articolele 31, 32 și 33 și o adaugă fără întârziere la dosarul de confirmare a identității.

3.  Fără a aduce atingere alineatului (4), autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite are acces la datele conținute în dosarul relevant de confirmare a identității și la datele de identitate conexate din registrul comun de date de identitate și, în cazul în care este relevant, din SIS, evaluează identitățile diferite și actualizează conexiunea în conformitate cu articolele 31, 32 și 33 și o adaugă fără întârziere la dosarul de confirmare a identității, în orice caz în termen de 24 de ore.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  – (nu se aplică).

4.  În cazul în care autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite în dosarul de confirmare a identității este autoritatea de frontieră care a creat sau a actualizat un dosar individual în EES în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind EES și în cazul în care se obține o conexiune galbenă, autoritatea de frontieră efectuează verificări suplimentare. Exclusiv în acest scop, autoritățile de frontieră au acces la datele relevante conținute în dosarul de confirmare a identității relevant, evaluează identitățile diferite și actualizează conexiunea în conformitate cu articolele 31-33 din prezentul regulament și o adaugă fără întârziere la dosarul de confirmare a identității.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Verificarea diferitelor identități în conformitate cu acest articol are loc, de regulă, în prezența persoanei în cauză, căreia i se oferă posibilitatea de a explica circumstanțele în fața autorității responsabile, care ia în considerare explicațiile respective. În cazul în care verificarea duce la stabilirea unei conexiuni roșii, persoana în cauză primește o justificare în scris.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Verificarea manuală a identităților diferite are loc în termen de 8 de ore de la crearea unei conexiuni galbene în temeiul articolului 28 alineatul (4).

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Înainte de a fi autorizat să verifice identitățile, personalul autorităților menționate la alineatele (1) și (2) beneficiază de formare specifică privind modul în care să efectueze verificarea identităților diferite.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele conexate au date de identitate diferite și nu s-a efectuat o verificare manuală a identităților diferite.

(b)  datele conexate au date de identitate diferite, nu există date biometrice de comparat și nu s-a efectuat o verificare manuală a identităților diferite;

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  datele conexate au aceleași date de identitate, însă date biometrice diferite și nu s-a efectuat o verificare manuală a identităților diferite.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O conexiune între datele din două sau mai multe sisteme de informații este clasificată ca verde în cazul în care datele conexate nu au aceleași date biometrice, însă au date de identitate similare, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă la două persoane diferite.

1.  O conexiune între datele din două sau mai multe sisteme de informații este clasificată ca verde în cazul în care:

 

(a)  datele conexate nu au aceleași date biometrice, însă au date de identitate similare, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă la două persoane diferite;

 

(b)  datele conexate au aceleași date biometrice, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă la două persoane diferite.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele conexate au aceleași date biometrice, însă date de identitate diferite, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă în mod ilegal la aceeași persoană;

(a)  datele conexate au aceleași date biometrice, însă date de identitate diferite, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă în mod nejustificat la aceeași persoană;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  datele conexate au date de identitate similare și autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă în mod ilegal la aceeași persoană.

(b)  datele conexate au date de identitate similare și autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă în mod nejustificat la aceeași persoană.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care se lansează o interogare în CIR sau în SIS și există o conexiune roșie între două sau mai multe dintre sistemele de informații care formează CIR sau între acestea și SIS, detectorul de identități multiple răspunde indicând datele menționate la articolul 34. Măsurile subsecvente creării unei conexiuni roșii se iau în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul național.

2.  În cazul în care se lansează o interogare în CIR sau în SIS și există o conexiune roșie între două sau mai multe dintre sistemele de informații care formează CIR sau între acestea și SIS, detectorul de identități multiple răspunde indicând datele menționate la articolul 34. Măsurile subsecvente creării unei conexiuni roșii se iau în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul național. Nicio consecință juridică asupra persoanei sau persoanelor în cauză nu decurge exclusiv din existența unei conexiuni roșii.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la gestionarea semnalărilor în SIS menționate în [Regulamentele privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere, în domeniul asigurării respectării legii și în domeniul returnării ilegale] și fără a aduce atingere restricțiilor necesare pentru protejarea securității și a ordinii publice, pentru prevenirea infracțiunilor și pentru garantarea faptului că nicio anchetă națională nu va fi pusă în pericol, în cazul în care se creează o conexiune roșie, autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite informează persoana cu privire la prezența identităților multiple ilegale.

4.  Fără a aduce atingere restricțiilor necesare pentru protejarea securității și a ordinii publice, pentru prevenirea infracțiunilor și pentru garantarea faptului că nicio anchetă națională nu va fi pusă în pericol, în cazul în care se creează o conexiune roșie, autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite informează persoana cu privire la prezența identităților multiple ilegale în conformitate cu articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu articolul 13 din Directiva (UE) 680/2016.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru sau o agenție a Uniunii cu acces la CIR sau la SIS obține dovezi care indică faptul că o conexiune roșie înregistrată în MID este incorectă sau că datele prelucrate în MID, CIR și SIS au fost prelucrate cu încălcarea prezentului regulament, autoritatea respectivă, în cazul în care conexiunea se referă la sistemele de informații ale Uniunii, fie rectifică sau șterge imediat conexiunea din MID, fie, în cazul în care conexiunea se referă la SIS, informează imediat biroul SIRENE competent din statul membru care a creat alerta SIS. Biroul SIRENE verifică dovezile furnizate de autoritatea din statul membru și rectifică sau șterge imediat după aceasta conexiunea din MID.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  datele conexate au aceleași date de identitate, însă date biometrice diferite, iar autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite a ajuns la concluzia că datele se referă la aceeași persoană și că datele biometrice s-au modificat din cauza unei vătămări, a unei afecțiuni sau a altui motiv legitim.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru deține dovezi care sugerează că o conexiune albă înregistrată în MID conține erori de fapt sau nu este actualizată sau că datele au fost prelucrate în MID sau în sistemele de informații ale UE sau în SIS încălcându-se prezentul regulament, autoritatea verifică datele relevante stocate în sistemele de informații ale Uniunii și în SIS și, dacă este necesar, rectifică sau șterge conexiunea din MID fără întârziere. Autoritatea respectivă informează în cel mai scurt timp statul membru responsabil cu verificarea manuală.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 34 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă este cazul, autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite.

(d)  autoritatea responsabilă de verificarea identităților diferite.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dosarul de confirmare a identității și datele din acest dosar, inclusiv conexiunile, se stochează în detectorul de identități multiple (MID) numai atât timp cât datele conexate sunt stocate în două sau mai multe dintre sistemele de informații ale UE.

Dosarul de confirmare a identității și datele din acest dosar, inclusiv conexiunile, se stochează în detectorul de identități multiple (MID) numai atât timp cât datele conexate sunt stocate în două sau mai multe dintre sistemele de informații ale Uniunii. Odată ce această condiție nu mai este îndeplinită, dosarele de confirmare a identității și datele din acestea, inclusiv toate conexiunile aferente, se elimină automat.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în MID. În aceste înregistrări sunt incluse, în special, următoarele informații:

1.  Agenția eu-LISA păstrează înregistrări ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în MID. În aceste înregistrări sunt incluse următoarele informații:

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  autoritatea statului membru care lansează interogarea;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  datele de identificare ale agentului care a efectuat interogarea.

eliminat

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, statele membre păstrează înregistrări ale identității de utilizator unice a persoanei care efectuează interogarea.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru a se asigura securitatea datelor în temeiul articolului 42. Înregistrările sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de un an de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs. Înregistrările legate de istoricul dosarului de confirmare a identității se șterg de îndată ce sunt șterse datele din dosarul de confirmare a identității.

3.  Înregistrările pot fi folosite numai pentru a se monitoriza protecția datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei interogări și legalitatea prelucrării datelor, în scopul automonitorizării, precum și pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare și integritatea și securitatea datelor în temeiul articolului 42. În acest scop, accesul la înregistrările respective se acordă, după caz, operatorilor de date identificați în temeiul articolului 40, autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Înregistrările sunt protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și sunt șterse după o perioadă de doi ani de la data la care au fost create, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de control aflate în curs. Înregistrările legate de istoricul dosarului de confirmare a identității se șterg de îndată ce sunt șterse datele din dosarul de confirmare a identității.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre se asigură că este monitorizată îndeaproape calitatea datelor din EES, [ETIAS], VIS, SIS, BMS comun, CIR și MID, pentru a asigura faptul că acestea îndeplinesc cerințele generale pentru buna funcționare a sistemelor respective de informații ale Uniunii și a componentelor de interoperabilitate. Statele membre se asigură, de asemenea, că toți membrii personalului care introduc date în oricare dintre aceste sisteme de informații ale Uniunii au beneficiat de o formare prealabilă în domeniul calității datelor.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția eu-LISA instituie mecanisme și proceduri automate de control al calității datelor în ceea ce privește datele stocate în SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), registrul comun de date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID).

1.  Agenția eu-LISA instituie în cel mai scurt timp posibil mecanisme și proceduri automate de control al calității datelor în ceea ce privește datele stocate în EES, [ETIAS], VIS, SIS, (BMS comun) și (CIR). Aceste mecanisme automate de control al calității datelor sunt testate în mod corespunzător înainte de începerea funcționării componentelor de interoperabilitate în temeiul articolului 62.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția eu-LISA instituie indicatori comuni de calitate a datelor și standarde minime de calitate pentru stocarea datelor în SIS, Eurodac, [ERIS-TCN], BMS comun, CIR și MID.

2.  Agenția eu-LISA instituie indicatori comuni de calitate a datelor și standarde minime de calitate pentru stocarea datelor în EES, [ETIAS], VIS, SIS, BMS comun, CIR și MID.

 

Doar datele care respectă standardele minime de calitate pot fi introduse în EES, [ETIAS], VIS, SIS, BMS comun, CIR și MID.

 

În cazul în care o autoritate încearcă să introducă date care nu respectă standardele minime de calitate aplicabile, primește imediat o avertizare automată din partea sistemului relevant de informații al Uniunii privind faptul că datele nu pot fi introduse, cu sugestii de metode prin care pot fi respectate standardele minime de calitate.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția eu-LISA furnizează statelor membre rapoarte periodice privind mecanismele și procedurile automate de control al calității datelor și privind indicatorii comuni de calitate a datelor. De asemenea, agenția furnizează Comisiei rapoarte periodice privind problemele întâmpinate și statele membre vizate.

3.  Agenția eu-LISA furnizează statelor membre rapoarte periodice privind mecanismele și procedurile automate de control al calității datelor și privind indicatorii comuni de calitate a datelor. De asemenea, agenția furnizează Comisiei rapoarte periodice privind problemele întâmpinate și statele membre vizate. La cerere, eu-LISA pune rapoartele respective și la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului. Niciun raport prezentat în temeiul prezentului alineat nu conține date cu caracter personal.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  La un an de la instituirea mecanismelor și procedurilor automate de control al calității datelor și a indicatorilor comuni de calitate a datelor și, ulterior, în fiecare an, Comisia evaluează modul în care statele membre asigură calitatea datelor și formulează eventuale recomandări. Statele membre pun la dispoziția Comisiei un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate în raportul de evaluare și prezintă un raport cu privire la progresele înregistrate în funcție de acest plan de acțiune până în momentul în care acesta este pus în aplicare pe deplin. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene instituită prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului.64

5.  La un an de la instituirea mecanismelor și procedurilor automate de control al calității datelor și a indicatorilor comuni de calitate a datelor și, ulterior, în fiecare an, Comisia evaluează modul în care statele membre asigură calitatea datelor și formulează eventuale recomandări. Statele membre pun la dispoziția Comisiei un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate în raportul de evaluare și, în special, a problemelor de calitate a datelor cauzate de date eronate prezente în sistemele de informații existente ale Uniunii și în SIS. Comisia prezintă un raport cu privire la progresele înregistrate în funcție de acest plan de acțiune până în momentul în care acesta este pus în aplicare pe deplin. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Comitetului european pentru protecția datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene instituită prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului64.

__________________

__________________

64 Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).

64 Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 53, 22.2.2007, p. 1).

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 37a

 

Disponibilitatea și timpul de răspuns pentru efectuarea de căutări

 

Toate componentele de interoperabilitate sunt dezvoltate și gestionate în așa fel încât să se asigure accesul rapid, fără sincope, eficient și controlat, disponibilitatea lor deplină, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (1), și un timp de răspuns în conformitate cu necesitățile operaționale ale autorităților statelor membre.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Standardul UMF se utilizează în dezvoltarea [Eurodac], a [ECRIS-TCN], a portalului european de căutare, a CIR, a MID și, dacă este necesar, în dezvoltarea de către eu-LISA sau de către orice alt organism al UE a unor noi modele de schimb de informații și sisteme de informații în domeniul justiției și afacerilor interne.

2.  Standardul UMF se utilizează în dezvoltarea [Eurodac], a [ECRIS-TCN], a ESP, a CIR, a MID, dacă este fezabil, și, dacă este necesar, în dezvoltarea de către eu-LISA sau de către orice altă agenție a Uniunii a unor noi modele de schimb de informații și sisteme de informații ale Uniunii în domeniul justiției și afacerilor interne.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Aplicarea standardului UMF poate fi avută în vedere în SIS și în orice model de schimb transfrontalier de informații și sistem de informații în domeniul justiției și afacerilor interne, nou sau existent, elaborat de statele membre sau de țările asociate.

eliminat

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un registru central de raportare și statistici (CRRS) în scopul de a susține obiectivele Eurodac SIS și [ECRIS-TCN] și de a genera date statistice transsistemice și rapoarte analitice în scop operațional, de elaborare a politicilor și de asigurare a calității datelor.

1.  Se instituie un registru central de raportare și statistici (CRRS) în scopul de a susține obiectivele Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] și de a furniza date statistice transsistemice și rapoarte analitice în scop operațional, de elaborare a politicilor și de asigurare a calității datelor.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția eu-LISA anonimizează datele și înregistrează aceste date anonimizate în CRRS. Procesul de anonimizare a datelor este automatizat.

3.  Agenția eu-LISA anonimizează datele, asigurându-se că persoana vizată este neidentificabilă, și înregistrează aceste date anonimizate în CRRS. Procesul de anonimizare a datelor este automatizat. Personalului eu-LISA nu i se acordă acces la datele cu caracter personal stocate în sistemele de informații ale Uniunii sau în componentele de interoperabilitate.

 

Datele din CRRS nu permit identificarea persoanelor.

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o infrastructură centrală, constând într-un registru de date care permite anonimizarea datelor;

(a)  o infrastructură centrală, constând într-un registru de date și un mecanism care asigură anonimizarea datelor înaintea stocării lor în CRRS;

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate privind funcționarea CRRS, inclusiv garanții specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la alineatele (2) și (3) și norme de securitate aplicabile registrului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

5.  Comisia stabilește, printr-un act delegat adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 63, norme detaliate privind funcționarea CRRS, inclusiv garanții specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la alineatele (2) și (3) și norme de securitate aplicabile registrului.

Justificare

CRRS va constitui o nouă bază de date la nivelul UE, deși datele cu caracter personal pe care le conține ar trebui anonimizate. Normele privind garanțiile pentru protecția datelor intră în sfera de competență a colegiuitorilor și, ca atare, ar trebui să facă obiectul unui act delegat.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește prelucrarea datelor în serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), autoritățile statelor membre care sunt operatori pentru Eurodac, SIS și, respectiv, [ECRIS-TCN] sunt considerate, de asemenea, operatori în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 în ceea ce privește modelele biometrice obținute din datele menționate la articolul 13 pe care acestea le introduc în sistemele respective și sunt responsabile de prelucrarea modelelor biometrice în BMS comun.

1.  În ceea ce privește prelucrarea datelor în BMS comun, autoritățile statelor membre care sunt operatori pentru Eurodac, SIS și, respectiv, [ECRIS-TCN] sunt considerate, de asemenea, operatori în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau cu articolul 3 punctul 8 din Directiva (UE) 2016/680 în ceea ce privește modelele biometrice obținute din datele menționate la articolul 13 pe care acestea le introduc în sistemele respective și sunt responsabile de prelucrarea modelelor biometrice în BMS comun. În ceea ce privește gestionarea securității informațiilor aferente BMS comun, eu-LISA este considerată operator de date.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către unitatea centrală a ETIAS;

(a)  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către unitatea centrală a ETIAS;

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În ceea ce privește gestionarea securității informațiilor aferente componentelor de interoperabilitate, eu-LISA este considerată operator de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 41 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în CIR, eu-LISA este considerată persoana împuternicită de către operatorul de date în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în BMS comun, CIR și MID, eu-LISA este considerată persoana împuternicită de către operatorul de date în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Justificare

Trebuie adăugate cele două componente de interoperabilitate care lipsesc, în care are loc prelucrarea datelor. Nu este necesară adăugarea ESP deoarece nu are loc niciun fel de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul său.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atât eu-LISA, cât și autoritățile din statele membre asigură securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în temeiul aplicării prezentului regulament. Agenția eu-LISA, [unitatea centrală a ETIAS] și autoritățile din statele membre cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitate.

1.  Agenția eu-LISA, autoritățile din statele membre și Europol asigură securitatea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament. Agenția eu-LISA este responsabilă de infrastructura centrală a componentelor de interoperabilitate, iar statele membre sunt responsabile de părțile la care se face referire la articolul 54. Agenția eu-LISA, [Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă], Europol și autoritățile din statele membre cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitate.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  a interzice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele și instalațiile de prelucrare a datelor;

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  a asigura faptul că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse în stare normală de funcționare;

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  a asigura fiabilitatea prin garantarea faptului că orice deficiență în funcționarea componentelor de interoperabilitate este raportată în mod adecvat;

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a se lua măsurile de organizare necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(i)  a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a se lua măsurile de organizare necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament și să se evalueze aceste măsuri de securitate în contextul noilor evoluții tehnologice.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre iau măsuri echivalente celor menționate la alineatul (3) în materie de securitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile care au drept de acces la oricare dintre componentele de interoperabilitate.

4.  Statele membre, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă iau măsuri echivalente celor menționate la alineatul (3) în materie de securitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile care au drept de acces la oricare dintre componentele de interoperabilitate.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Confidențialitatea datelor din SIS

Confidențialitatea datelor

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru aplică propriile norme privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate pentru toate persoanele și organismele care lucrează cu date din SIS accesate prin intermediul oricărei componente de interoperabilitate, în conformitate cu dreptul său național. Această obligație se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post.

1.  Fiecare stat membru aplică propriile norme privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate pentru toate persoanele și organismele care lucrează cu date accesate prin intermediul oricărei componente de interoperabilitate, în conformitate cu dreptul său național. Această obligație se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate pentru toți membrii personalului său care lucrează cu date din SIS, la standarde comparabile cu cele prevăzute la alineatul (1). Obligația menționată se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.

2.  Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate pentru toți membrii personalului său care lucrează cu date, la standarde comparabile cu cele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Obligația menționată se aplică și după ce persoanele respective au încetat să mai ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când colaborează cu contractanți externi în cadrul oricăror sarcini legate de componentele de interoperabilitate, eu-LISA sau statele membre monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, în special a celor privind securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității componentelor de interoperabilitate și care poate cauza daune sau pierderi ale datelor stocate în acestea se consideră a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat în mod neautorizat datele sau în cazul în care disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor a fost sau este posibil să fi fost compromisă.

1.  Orice eveniment care are sau poate avea un impact asupra securității componentelor de interoperabilitate și care poate cauza acces neautorizat, daune sau pierderi ale datelor stocate în acestea se consideră a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat în mod neautorizat datele sau în cazul în care disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor a fost sau este posibil să fi fost compromisă.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, al articolului 30 din Directiva (UE) 2016/680 sau al ambelor articole, statele membre notifică incidentele de securitate Comisiei, agenției eu-LISA și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În cazul unui incident de securitate legat de infrastructura centrală a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA notifică Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

3.  Fără a aduce atingere notificării și comunicării unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, al articolului 30 din Directiva (UE) 2016/680 sau al ambelor articole, statele membre și Europol notifică fără întârziere orice incidente de securitate Comisiei, agenției eu-LISA, autorităților de supraveghere competente și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. În cazul unui incident de securitate legat de infrastructura centrală a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA notifică Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia raportează imediat incidentele grave Parlamentului European și Consiliului. Aceste rapoarte se clasifică drept document EU RESTRICTED/RESTREINT UE, în conformitate cu normele de securitate aplicabile.

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate avea un impact asupra funcționării componentelor de interoperabilitate sau asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor sunt puse la dispoziția statelor membre și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor întocmit de euLISA.

4.  Informațiile privind un incident de securitate care are sau poate avea un impact asupra funcționării componentelor de interoperabilitate sau asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor sunt puse fără întârziere la dispoziția statelor membre, unității centrale a ETIAS, dacă este cazul, și Europolului și se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor întocmit de eu-LISA.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre în cauză și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate. Comisia stabilește detaliile acestei cooperări prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

5.  Statele membre în cauză, unitatea centrală a ETIAS, Europol și eu-LISA colaborează în cazul unui incident de securitate. Comisia stabilește detaliile acestei cooperări prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64 alineatul (2).

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre și organismele relevante ale UE se asigură că fiecare autoritate care are acces la componentele de interoperabilitate ia măsurile necesare pentru a monitoriza respectarea prezentului regulament și cooperează, dacă este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.

Statele membre și agențiile relevante ale Uniunii se asigură că fiecare autoritate care are acces la componentele de interoperabilitate ia măsurile necesare pentru a monitoriza respectarea prezentului regulament și cooperează, dacă este cazul, cu autoritatea națională de supraveghere.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 45a

 

Sancțiuni

 

Statele membre se asigură că orice utilizare abuzivă a datelor, prelucrare a datelor sau schimb de date care contravine prezentului regulament se sancționează în conformitate cu legislația națională. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive și includ posibilitatea aplicării unor sancțiuni administrative și penale.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 45 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 45b

 

Răspunderea

 

1. Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001, al Regulamentului (UE) nr. 2016/679 și al Directivei (UE) 2016/680:

 

(a) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu prezentul regulament realizate de către un stat membru are dreptul de a primi despăgubiri din partea statului membru respectiv; și

 

(b) orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni realizate de către Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA care este incompatibilă cu dispozițiile prezentului regulament are dreptul de a primi despăgubiri din partea agenției respective;

 

Respectivul stat membru, Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sau eu-LISA pot fi exonerate de răspunderea care le revine în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă acestea dovedesc că fapta care a cauzat prejudiciul nu le este imputabilă.

 

2. Dacă nerespectarea de către un stat membru a obligațiilor în temeiul prezentului regulament provoacă prejudicii componentelor de interoperabilitate, răspunderea aparține statului membru respectiv, în măsura în care și cu excepția cazului în care eu-LISA sau un alt stat membru care are obligații în temeiul prezentului regulament nu a luat măsuri rezonabile pentru a preveni producerea prejudiciului sau pentru a reduce la minimum impactul acestuia.

 

3. Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt reglementate de legislația națională a statului membru pârât. Acțiunile în despăgubiri împotriva operatorului sau a eu-LISA pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 46 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul la informare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele ale căror date sunt stocate în serviciul comun de comparare a datelor biometrice, în registrul comun de date de identitate sau în detectorul de identități multiple sunt informate de către autoritatea care le colectează datele, la momentul colectării, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament, inclusiv cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorilor de date respectivi, procedurile prin care își pot exercita drepturile de acces, de rectificare și de ștergere a acestora, precum și cu privire la datele de contact ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil de colectarea datelor.

1.  Autoritatea care colectează datele persoanelor ale căror date sunt stocate în BMS comun, CIR sau MID le furnizează acestor persoane informațiile necesare în temeiul articolelor 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și al articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 în modul impus de articolele 12 și 13 din Directiva 2016/680. Autoritatea furnizează informațiile în momentul în care aceste date sunt colectate.

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Toate informațiile sunt furnizate persoanelor vizate într-o manieră și într-o limbă pe care le înțeleg sau pe care se presupune în mod rezonabil că le înțeleg. Aceasta trebuie să includă furnizarea de informații într-un mod adecvat vârstei persoanelor vizate care sunt minore.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 46a

 

Campanie de informare

 

 Comisia, în cooperare cu autoritățile de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, însoțește începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate de o campanie de informare a publicului și, în special, a resortisanților țărilor terțe cu privire la obiectivele și la funcționarea acestor componente, cu privire la autoritățile care au acces și la condițiile de acces, precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate. Aceste campanii de informare se desfășoară în mod constant.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere

Dreptul de acces, de rectificare, de completare și de ștergere a datelor cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării acestora - serviciu web

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15, 16, 17 și 18 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice persoană are dreptul de a depune o cerere în statul membru responsabil de verificarea manuală a identităților diferite sau în orice alt stat membru, care trebuie să o examineze și să răspundă.

1.  Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, la articolele 15, 16, 17 și 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolele 14 și 16 din Directiva (UE) 2016/680 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal din CIR, BMS comun și MID, orice persoană are dreptul de a depune o cerere în statul membru responsabil de verificarea manuală a identităților diferite sau în orice alt stat membru, care trebuie să o examineze și să răspundă.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fără a aduce atingere alineatului (1) și pentru a facilita și permite exercitarea efectivă a drepturilor persoanelor vizate, astfel cum sunt descrise la alineatul (1), de a accesa, rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul componentelor de interoperabilitate, în special în cazul acelor resortisanți ai unor țări terțe care se pot afla în afara teritoriului statelor membre, eu-LISA creează un serviciu web, găzduit pe site-ul său tehnic, care să permită persoanelor vizate să depună o cerere de accesare, corectare, ștergere sau rectificare a datelor lor cu caracter personal. Serviciul web acționează ca punct unic de contact pentru resortisanții țărilor terțe din afara teritoriului statelor membre.

 

Serviciul web transmite imediat astfel de cereri statului membru responsabil de verificarea manuală a diferitelor identități, în conformitate cu articolul 29, sau, după caz, statului membru responsabil de introducerea datelor în sistemul de informații al UE subiacent care face obiectul cererii.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind normele detaliate referitoare la condițiile de operare a serviciului web, precum și la normele aplicabile în materie de protecție a datelor și de securitate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru responsabil de verificarea manuală a identităților diferite, astfel cum se menționează la articolul 29, sau statul membru căruia i s-a adresat cererea răspunde în termen de 45 de zile de la primirea cererii.

2.  Statul membru responsabil de verificarea manuală a identităților diferite, astfel cum se menționează la articolul 29, sau statul membru căruia i s-a adresat cererea, fie direct de persoana vizată, în conformitate cu alineatul (1), fie prin intermediul serviciului web în conformitate cu alineatul (1a), răspunde fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o cerere de rectificare sau de ștergere a datelor cu caracter personal este adresată unui alt stat membru decât cel responsabil, statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de 30 zile de la data la care a fost contactat.

3.  În cazul în care o cerere de acces, rectificare sau de ștergere a datelor cu caracter personal este adresată unui alt stat membru decât cel responsabil, statul membru căruia i s-a adresat cererea contactează în scris autoritățile statului membru responsabil în termen de șapte zile, iar statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la data la care a fost contactat. Persoana în cauză este informată de statul membru care a contactat autoritatea statului membru responsabil că cererea sa a fost transmisă și cu privire la procedura ulterioară.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, în urma examinării, se constată că datele stocate în detectorul de identități multiple (MID) conțin erori materiale sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea rectifică sau șterge datele respective.

4.  În cazul în care, în urma examinării, se constată că datele stocate în CIR, BMS comun și MID conțin erori materiale sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea rectifică sau șterge imediat datele respective. Persoana în cauză este informată în scris că datele sale au fost corectate sau șterse.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Orice persoană are dreptul de a depune o plângere și dreptul la o cale de atac în statul membru care a refuzat dreptul de acces sau de rectificare ori ștergere a datelor referitoare la persoana respectivă, în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care datele din MID se modifică de către statul membru responsabil în timpul perioadei lor de valabilitate, statul membru responsabil desfășoară activitățile de prelucrare prevăzute la articolul 27 și, după caz, la articolul 29 pentru a stabili dacă datele modificate trebuie conexate. În cazul în care, în urma prelucrării, nu se obține un rezultat pozitiv, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea șterge datele din dosarul de confirmare a identității. În cazul în care, în urma prelucrării automate, se obțin(e) unul sau mai multe rezultate pozitive, statul membru responsabil creează sau actualizează conexiunea aferentă în conformitate cu dispozițiile relevante din prezentul regulament.

5.  În cazul în care datele din CIR, BMS comun sau MID se modifică de către statul membru responsabil în timpul perioadei lor de valabilitate, statul membru responsabil desfășoară activitățile de prelucrare prevăzute la articolul 27 și, după caz, la articolul 29 pentru a stabili dacă datele modificate trebuie conexate. În cazul în care, în urma prelucrării, nu se obține un rezultat pozitiv, statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea șterge datele din dosarul de confirmare a identității. În cazul în care, în urma prelucrării automate, se obțin(e) unul sau mai multe rezultate pozitive, statul membru responsabil creează sau actualizează conexiunea aferentă în conformitate cu dispozițiile relevante din prezentul regulament.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în MID conțin erori materiale sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta adoptă o decizie administrativă prin care persoanei interesate i se explică în scris și fără întârziere motivele pentru care statul membru respectiv nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

6.  În cazul în care statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în CIR, BMS comun sau MID conțin erori materiale sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta adoptă o decizie administrativă prin care persoanei interesate i se explică în scris și fără întârziere motivele pentru care statul membru respectiv nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În această decizie i se furnizează persoanei vizate și informații privind posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (3) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.

7.  În această decizie i se furnizează persoanei vizate și informații privind posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatele (1), (2) și (3) și informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente, împreună cu datele sale de contact.

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Cererile înaintate în temeiul alineatului (3) conțin informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (3) și apoi se șterg imediat.

8.  Cererile înaintate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) conțin informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (3) și apoi se șterg imediat.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (3) și modul în care a fost soluționată aceasta și pune documentul respectiv, fără întârziere, la dispoziția autorităților naționale competente în materie de supraveghere a protecției datelor.

9.  Statul membru responsabil sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatele (1), (2) și (3) și modul în care a fost soluționată aceasta și pune documentul respectiv, fără întârziere, la dispoziția autorităților naționale competente în materie de supraveghere a protecției datelor.

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal stocate în componentele de interoperabilitate sau accesate prin intermediul acestora nu se transferă și nu se pun la dispoziția unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei părți private.

Fără a aduce atingere [articolului 65 din Regulamentul privind ETIAS], articolului 41 din Regulamentul (UE) 2017/2226, articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, articolului 25 din Regulamentul (UE) 2016/794 și efectuării de interogări în bazele de date ale Interpolului prin intermediul ESP în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din prezentul regulament, datele cu caracter personal stocate în componentele de interoperabilitate, prelucrate sau accesate prin intermediul acestora nu se transferă și nu se pun la dispoziția unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei părți private.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orice încălcare a acestui articol se consideră a fi un incident grav de securitate și trebuie raportată și tratată imediat, în conformitate cu articolul 44.

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către statul membru în cauză.

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și în cazul accesului la componentele de interoperabilitate al autorităților polițienești și al autorităților desemnate, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în acest mod.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b.  Autoritatea de supraveghere menționată la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului autorităților polițienești și al autorităților desemnate din statele membre la datele cu caracter personal. Articolul 49 alineatele (2) și (2a) din prezentul regulament se aplică în consecință.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnate în temeiul articolului 49 din Regulamentul (UE) 2016/679 se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor de către autoritățile naționale responsabile, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante.

1.  Autoritatea sau autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în conformitate cu articolul 41 din Directiva (UE) 2016/680 se asigură că, cel puțin o dată la patru ani, se efectuează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor de către autoritățile naționale responsabile, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Primul astfel de audit se efectuează după doi ani de la data la care ultima componentă de interoperabilitate începe să funcționeze în conformitate cu articolul 62. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în temeiul mecanismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului1a. Autoritățile de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a datelor sau al restricționărilor prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior și numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor depuse de persoanele în cauză.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

2.  Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente, atât umane, cât și financiare, pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament și are acces la consiliere din partea unor persoane cu suficiente cunoștințe în domeniul datelor biometrice. Statele membre acordă autorității de supraveghere acces la înregistrările lor fără a se aduce atingere constrângerilor impuse de interesele în materie de securitate națională.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre furnizează toate informațiile solicitate de autoritatea de supraveghere menționată la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 și, în special, îi furnizează informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu responsabilitățile lor, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Statele membre acordă autorităților de supraveghere menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 acces la înregistrările lor și le permit în orice moment accesul în toate localurile proprii utilizate pentru asigurarea interoperabilității.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin o dată la patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europolului și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în temeiul prezentului regulament, precum și de asigurarea faptului că aceste activități se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, cu Regulamentul (UE) 2016/794 și cu prezentul regulament.

 

Agenția eu-LISA pune la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, oferă Autorității Europene pentru Protecția Datelor acces la toate documentele și la înregistrările sale menționate la articolele 10, 16, 24 și 36, precum și în toate localurile proprii, în orice moment.

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor garantează că, cel puțin o dată la patru ani, se realizează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Primul astfel de audit se efectuează după doi ani de la data la care ultima componentă de interoperabilitate începe să funcționeze în concordanță cu articolul 62. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, agenției eu-LISA, Comisiei și statelor membre. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea rapoartelor. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are resurse suplimentare suficiente, atât umane, cât și financiare, pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte specifice care necesită o implicare la nivel național, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale efectuate prin canalele de comunicare ale componentelor de interoperabilitate sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.

1.  Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în limitele competențelor sale respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor și asigură o supraveghere coordonată a utilizării componentelor de interoperabilitate și a aplicării altor dispoziții ale prezentului regulament, în special dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau transferuri potențial ilegale efectuate prin canalele de comunicare ale componentelor de interoperabilitate.

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile menționate la alineatul (1), supravegherea coordonată este asigurată în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) XXXX/2018 [Regulamentul 45/2001 revizuit].

2.  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor, examinează orice dificultate legată de interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea drepturilor persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele probleme și promovează sensibilizarea publicului în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, după caz.

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În scopul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „Comitetul european pentru protecția datelor”). Costurile acestor reuniuni sunt suportate de comitet, care se ocupă și de organizarea lor. Regulamentul de procedură se adoptă cu ocazia primei reuniuni. Alte metode de lucru sunt elaborate în comun, dacă este necesar.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comitetul european pentru protecția datelor transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Europol, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun privind activitățile, la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior din doi în doi ani. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru respectiv.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Componentele de interoperabilitate sunt găzduite de eu-LISA în siturile sale tehnice și asigură funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu condițiile de securitate, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la articolul 53 alineatul (1).

2.  Componentele de interoperabilitate sunt găzduite de eu-LISA în siturile sale tehnice și asigură funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu condițiile de securitate, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la articolul 37, articolul 37a și articolul 53 alineatul (1).

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția eu-LISA este responsabilă de dezvoltarea componentelor de interoperabilitate, de orice adaptare necesară pentru asigurarea interoperabilității între sistemele centrale ale EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac și [ECRIS-TCN] și portalul european de căutare, serviciul comun de comparare a datelor biometrice, registrul comun de date de identitate și detectorul de identități multiple.

Agenția eu-LISA este responsabilă de proiectarea și dezvoltarea componentelor de interoperabilitate, de orice adaptare necesară pentru asigurarea interoperabilității între sistemele centrale ale EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], ESP, BMS comun, CIR, MID și CRRS.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală a proiectului.

Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și gestionarea și coordonarea generală a proiectului. Agenția eu-LISA aplică principiile protejării vieții private începând cu momentul conceperii și în mod implicit pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării componentelor de interoperabilitate.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate, eu-LISA este responsabilă de gestionarea tehnică a infrastructurii centrale și a interfețelor uniforme naționale. În cooperare cu statele membre, eu-LISA asigură în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea tehnică a infrastructurii de comunicații menționate la articolele 6, 12, 17, 25 și 39.

După începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate, eu-LISA este responsabilă de gestionarea tehnică și legată de securitate a infrastructurii centrale a componentelor de interoperabilitate, inclusiv de întreținere și de dezvoltare tehnologică. În cooperare cu statele membre, eu-LISA se asigură că sunt folosite în permanență cele mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize costuri-beneficii. Agenția este, de asemenea, responsabilă de gestionarea tehnică și securitatea infrastructurii de comunicații menționate la articolele 6, 12, 17, 25 și 39.

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Gestionarea tehnică a componentelor de interoperabilitate cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține în funcțiune componentele de interoperabilitate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și dezvoltările tehnice necesare pentru a se asigura funcționarea componentelor la un nivel satisfăcător de calitate tehnică, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru efectuarea de căutări în infrastructurile centrale în conformitate cu specificațiile tehnice.

Gestionarea tehnică a componentelor de interoperabilitate constă din toate sarcinile necesare pentru a menține în funcțiune componentele de interoperabilitate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și dezvoltările tehnice necesare pentru a se asigura funcționarea componentelor la un nivel satisfăcător de calitate tehnică, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru efectuarea de căutări în infrastructurile centrale în conformitate cu specificațiile tehnice.

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Gestionarea securității componentelor de interoperabilitate cuprinde toate sarcinile necesare pentru a asigura integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea tuturor componentelor de interoperabilitate în conformitate cu prezentul regulament, în special evaluări ale riscurilor de securitate și măsuri de prevenire pentru a evita incidentele de securitate atât fizice, cât și informatice, precum și acțiunile necesare pentru a răspunde și a restabili situația în urma acestora, dacă nu pot fi evitate.

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  respectarea deplină a normelor fiecărui sistem TI, pentru a garanta securitatea și integritatea datelor cu caracter personal;

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  raportarea oricăror incidente de securitate care implică date cu caracter personal către Comisie, eu-LISA, autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 54a – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Europol asigură prelucrarea interogărilor efectuate prin intermediul ESP în datele Europol și își adaptează corespunzător interfața sa Querying Europol Systems (QUEST) pentru datele cu un nivel de protecție de bază (BPL).

1.  Europol asigură prelucrarea interogărilor efectuate prin intermediul ESP și al BMS comun privind datele Europol și își adaptează corespunzător interfața sa Querying Europol Systems (QUEST) pentru datele cu un nivel de protecție de bază (BPL).

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 54a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Orice prelucrare a datelor de către Europol în temeiul prezentului regulament este reglementată de Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 55d – paragraful 2

Regulamentul (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA]

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 9

eliminat

Interoperabilitatea

 

În cazul în care interoperabilitatea sistemelor informatice la scară largă a fost prevăzută într-un instrument legislativ relevant, agenția întreprinde acțiunile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care i-au fost conferite în temeiul acestor instrumente legislative în vederea asigurării interoperabilității.”

 

Justificare

Inutil, dat fiind că este textul convenit în Regulamentul eu-LISA adoptat de PE în sesiunea plenară din luna iulie.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul -56 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -56

 

Accesul jurisdicțiilor din țările terțe

 

Având în vedere articolul 48 din Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și articolele XIV și XIVa din Acordul General privind Comerțul cu Servicii, întreprinderile care se află sub jurisdicția unei țări terțe unde pot fi supuse unor hotărâri (judecătorești) sau unor citații de către autoritățile din țara terță prin care li se solicită să extragă date din componentele de interoperabilitate sau din diferite sisteme informatice devenite interoperabile sunt excluse de la pregătirea, proiectarea, dezvoltarea, găzduirea sau gestionarea oricărei părți a unei componente de interoperabilitate sau de la prelucrarea datelor cu caracter personal din aceste sisteme.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la portalul european de căutare (ESP), exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, fără a permite identificarea individuală:

1.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la portalul european de căutare (ESP), exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici. Utilizarea acestor date nu permite identificarea unei persoane:

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la registrul comun de date de identitate, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, fără a permite identificarea individuală:

2.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la registrul comun de date de identitate, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici. Utilizarea acestor date nu permite identificarea unei persoane:

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la detectorul de identități multiple, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, fără a permite identificarea individuală:

3.  Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, din cadrul Comisiei și al agenției eu-LISA are acces pentru a consulta următoarele date referitoare la detectorul de identități multiple, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici. Utilizarea acestor date nu permite identificarea unei persoane:

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  numărul de conexiuni între diferitele sisteme de informații ale Uniunii;

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  cât timp a rămas în sistem o conexiune galbenă;

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  cât timp a rămas în sistem o conexiune roșie.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Rezumate relevante sunt puse la dispoziția Agenției pentru Drepturi Fundamentale pentru a evalua impactul prezentului regulament asupra drepturilor fundamentale.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de un an de la notificarea de către eu-LISA a încheierii perioadei de testare a detectorului de identități multiple (MID) prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) și înainte de începerea funcționării MID, unitatea centrală a ETIAS, astfel cum este menționată la [articolul 33 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1624], este responsabilă de efectuarea unei detectări de identități multiple între datele stocate în VIS, Eurodac și SIS. Detectarea identităților multiple se efectuează folosind exclusiv date biometrice, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din prezentul regulament.

1.  În termen de un an de la notificarea de către eu-LISA a încheierii perioadei de testare a MID prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) și înainte de începerea funcționării MID, unitatea centrală a ETIAS, astfel cum este menționată la [articolul 33 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1624], este responsabilă de efectuarea unei detectări de identități multiple între datele stocate în VIS, Eurodac, EES și SIS. Detectarea identităților multiple se efectuează folosind exclusiv date biometrice, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  După perioada menționată la alineatul (1), Comisia, în strânsă colaborare cu unitatea centrală a ETIAS, creează o rețea de ofițeri de legătură, care va fi găzduită de unitatea centrală a ETIAS și/sau de punctele unice de contact ale autorităților competente ale statelor membre, în scopul îndeplinirii sarcinii prevăzute de prezentul articol.

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Notificarea în temeiul articolului 61 alineatul (3) se efectuează numai după ce toate conexiunile galbene au fost verificate și transformate în conexiuni verzi sau roșii.

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care este necesar, eu-LISA acordă asistență unității centrale a ETIAS în vederea detectării identităților multiple menționată în prezentul articol.

eliminat

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Costurile aferente instituirii și funcționării unei soluții de rezervă centrale la nivelul UE pentru fiecare sistem menționat la alineatul (1) sunt suportate, dacă este cazul, din bugetul general al Uniunii.

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O listă consolidată a acestor autorități se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de trei luni de la data începerii funcționării fiecărei componente de interoperabilitate în conformitate cu articolul 62. În cazul în care lista este modificată, eu-LISA publică o actualizare consolidată a acesteia o dată pe an.

O listă consolidată a acestor autorități se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de trei luni de la data începerii funcționării fiecărei componente de interoperabilitate în conformitate cu articolul 62. În cazul în care lista este modificată, eu-LISA publică o actualizare consolidată a acesteia o dată pe an. Lista include data notificării pentru fiecare autoritate inclusă pe listă.

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia stabilește data de la care fiecare componentă de interoperabilitate începe să funcționeze, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.  În maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă o decizie prin care stabilește data de la care fiecare componentă de interoperabilitate începe să funcționeze, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  eu-LISA a notificat finalizarea cu succes a unei testări complete a componentelor de interoperabilitate relevante, care trebuie efectuată de către eu-LISA în cooperare cu statele membre;

(b)  eu-LISA a notificat finalizarea cu succes a unei testări complete a componentelor de interoperabilitate relevante, care trebuie efectuată de către eu-LISA în cooperare cu statele membre, unitatea centrală a ETIAS și Europol;

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Data menționată la primul paragraf se stabilește în termen de 30 de zile de la data deciziei Comisiei.

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Prin derogare de la alineatul (1), măsurile menționate la articolul 37 se aplică la … [un an după intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (7) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (7), la articolul 28 alineatul (5) și la articolul 39 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (7) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (7), articolul 28 alineatul (5) și articolul 39 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Actul delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (7) intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Actul delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (2), al articolului 9 alineatul (7), al articolului 28 alineatul (5) și al articolului 39 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 66 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre și agențiile UE organizează, pentru personalul lor autorizat să prelucreze date din componentele de interoperabilitate, programe adecvate de pregătire în materie de securitate a datelor, calitate a datelor, norme de protecție a datelor și proceduri de prelucrare a datelor.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 66 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se organizează la nivelul Uniunii, cel puțin o dată pe an, cursuri comune de formare în materie de securitate a datelor, calitate a datelor, norme de protecție a datelor și proceduri de prelucrare a datelor, pentru a consolida cooperarea și schimbul de bune practici între personalul statelor membre și al organismelor Uniunii care sunt autorizate să prelucreze date din componentele de interoperabilitate.

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 67 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu eu-LISA și cu alte agenții relevante, pune la dispoziție un manual practic pentru implementarea și gestionarea componentelor de interoperabilitate. Manualul practic furnizează orientări, recomandări și bune practici de natură tehnică și operațională. Comisia adoptă manualul sub forma unei recomandări.

Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu eu-LISA și cu alte agenții relevante, actualizează manualele practice puse la dispoziția EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] cu informațiile necesare și pune la dispoziție un manual practic pentru implementarea și gestionarea componentelor de interoperabilitate. Manualele furnizează orientări, recomandări și bune practici de natură tehnică și operațională. Comisia adoptă actualizările în conformitate cu normele stabilite în instrumentele juridice respective și în forma prevăzută în acestea. Manualul privind componentele de interoperabilitate se adoptă sub forma unei recomandări.

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 67 – paragraful 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Manualul practic ar trebui să ofere statelor membre orientări cu privire la modul de gestionare a conexiunilor galbene care rezultă din incoerențele cu datele de identitate conținute în ETIAS. Aceste modalități nu ar trebui să creeze sarcini disproporționate asupra persoanelor care, fără vreo intenție de a induce în eroare autoritățile, au introdus date inexacte sau neclare în ETIAS.

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea componentelor de interoperabilitate din perspectiva obiectivelor legate de planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea componentelor de interoperabilitate din perspectiva obiectivelor legate de rezultatele tehnice, eficacitatea costurilor, securitate și calitatea serviciilor.

1.  Agenția eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea componentelor de interoperabilitate, integrarea infrastructurii naționale existente și conectarea la interfața uniformă națională din perspectiva obiectivelor legate de planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea componentelor de interoperabilitate din perspectiva obiectivelor legate de rezultatele tehnice, eficacitatea costurilor, securitate și calitatea serviciilor.

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – de înlocuit de către OPOCE cu data propriu-zisă] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind situația dezvoltării componentelor de interoperabilitate. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

2.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament – de înlocuit de către OPOCE cu data propriu-zisă] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind situația dezvoltării componentelor de interoperabilitate. Raportul include o imagine de ansamblu a evoluției actuale a costurilor și a proiectului, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc cu impact potențial asupra costurilor globale ale sistemului, suportate de bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 60.

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  La șase luni după începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate, agenția eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind situația conectării statelor membre la infrastructura de comunicare a ESP și a CIR și privind integrarea sistemelor și infrastructurii naționale existente în ESP, BMS comun, MID și CIR.

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 68 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, eu-LISA informează Parlamentul European și Consiliul cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și la implicațiile asupra termenelor și fondurilor necesare.

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  În timpul etapei de dezvoltare a componentelor de interoperabilitate, Comisia evaluează necesitatea unei armonizări suplimentare a sistemelor și infrastructurii naționale ale statelor membre la frontierele externe. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Aceste rapoarte de evaluare includ recomandări, o evaluare a impactului și o evaluare a costului pe care îl implică pentru bugetul UE.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În scopul întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate în componentele de interoperabilitate.

3.  În scopul întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate în componentele de interoperabilitate, fără a avea acces la datele cu caracter personal prelucrate de componentele respective. Acest acces se înregistrează.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După patru ani de la începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate și, ulterior, o dată la patru ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a componentelor de interoperabilitate, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora.

4.  După trei ani de la începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate și, ulterior, o dată la trei ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind conectarea statelor membre la infrastructura de comunicare a ESP și a CIR și integrarea sistemelor și infrastructurilor naționale existente în ESP, BMS comun, MID și CIR, precum și privind funcționarea tehnică a componentelor de interoperabilitate, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora.

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  o evaluare a utilizării de către statele membre a CIR pentru identificare;

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  o evaluare pentru a se asigura că statele membre își respectă pe deplin obligațiile cu privire la fiecare sistem de informații al Uniunii;

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  o evaluare a securității conexiunilor între statele membre și infrastructura de comunicare a ESP și a CIR, precum și a securității integrării sistemelor și infrastructurii naționale existente în ESP, BMS comun, MID și CIR;

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dd)  o evaluare a interogărilor CIR în scopul aplicării legii;

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  o evaluare a căutării în bazele de date ale Interpolului prin intermediul ESP, inclusiv informații privind numărul de rezultate pozitive în bazele de date ale Interpolului și informații despre orice problemă apărută.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectând dispozițiile dreptului național referitoare la publicarea informațiilor sensibile, fiecare stat membru și Europol întocmesc rapoarte anuale privind eficacitatea accesului la datele stocate în registrul comun de date de identitate în scopul asigurării respectării legii, care conțin informații și statistici privind:

Respectând dispozițiile dreptului național referitoare la publicarea informațiilor sensibile, inclusiv restricțiile care derivă din aspecte de securitate națională, fiecare stat membru și Europol întocmesc rapoarte anuale privind eficacitatea accesului la datele stocate în registrul comun de date de identitate în scopul asigurării respectării legii, care conțin informații și statistici privind:

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia transmite aceste rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și conținutul propunerii

Comisia a prezentat propunerea privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) (COM(2017)0793) și propunerea privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) (COM(2017)0794), însoțite de o fișă financiară legislativă și bazate pe o evaluare a impactului, la 12 decembrie 2017. Acestea vin în continuarea, printre altele, a Comunicării Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” (COM(2016)0205), în cadrul căreia Comisia a subliniat că este necesar ca UE să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului și a raportului final din 11 mai 2017 al grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, în care se concluziona că este necesar și posibil din punct de vedere tehnic să se găsească soluții practice pentru realizarea interoperabilității și că acestea pot, în principiu, să ofere câștiguri operaționale, și, totodată, să fie instituite în conformitate cu cerințele în materie de protecție a datelor.

Propunerea stabilește patru componente de interoperabilitate: portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), registrul comun de date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID) și stabilește dispoziții cu privire la obiectivele componentelor de interoperabilitate, arhitectura lor tehnică, normele referitoare la utilizarea componentelor, stocarea înregistrărilor, calitatea datelor, normele referitoare la protecția datelor, supraveghere și responsabilitățile diferitelor agenții și ale statelor membre. Propunerea conține, de asemenea, modificări ale unor alte instrumente legislative.

Procedura

Pentru a evalua propunerea Comisiei și a pregăti prezentul proiect de raport, raportorii au încercat să obțină contribuții dintr-o gamă largă de surse. Au avut loc o serie de reuniuni la nivelul raportorilor alternativi cu serviciile Comisiei, pentru a discuta în detaliu întreaga propunere. În plus, au fost invitați să participe la reuniuni cu raportorii alternativi diferiți experți și părți interesate. Este vorba despre agențiile europene afectate sau interesate de propuneri (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. În completarea acestor reuniuni, s-a formulat o cerere de aviz din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale și s-a organizat o vizită la sediul tehnic al eu-LISA de la Strasbourg.

Poziția raportorilor

Raportorii salută propunerile Comisiei privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE. Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea Europeană să asigure o gestionare eficace a azilului și a migrației, o gestionare adecvată a frontierelor externe și un răspuns eficient la amenințările din prezent la adresa securității interne. Criza refugiaților și seria de atacuri teroriste din ultimii ani au arătat că este necesară consolidarea urgentă a schimbului de informații relevante. Realizarea acestor obiective este importantă pentru a menține încrederea publicului în sistemul de migrație și de azil al Uniunii, în măsurile de securitate ale Uniunii și în capacitățile sale de gestionare a frontierelor externe.

De asemenea, raportorii sunt de acord cu Comisia că oportunitățile oferite de interoperabilitate ca măsură de consolidare a securității și de protejare a frontierelor externe trebuie să fie contrabalansate de obligația de a se asigura faptul că eventualele atingeri care ar putea fi aduse drepturilor fundamentale ca urmare a noului context de interoperabilitate sunt limitate la ceea ce este strict necesar pentru a îndeplini în mod efectiv obiectivele de interes general urmărite, sub rezerva principiului proporționalității. Acest echilibru se reflectă foarte bine în amendamentele propuse. În continuare, raportorii consideră că aceste componente de interoperabilitate oferă posibilitatea creșterii gradului de protecție a drepturilor fundamentale, de exemplu prin asigurarea identificării corecte a persoanelor de bună credință și prin combaterea fraudelor de identitate.

Instituirea interoperabilității îmbunătățește gestionarea frontierelor externe prin asigurarea unui acces rapid, ușor și eficient la sistemele de informații ale UE. Prin urmare, trebuie să avem grijă să nu crească numărul sarcinilor impuse polițiștilor de frontieră. Raportorii au făcut mai multe propuneri pentru a realiza acest lucru: în primul rând, nu ar trebui să existe o obligație strictă a polițiștilor de frontieră de a trata un marcaj galben în cadrul verificărilor din linia a doua. Polițistul de frontieră ar trebui să fie cel care ia această decizie deoarece este format pentru a detecta fraudele de identitate. În al doilea rând, portalul european de căutare (ESP) ar trebui să ofere imediat răspunsuri polițiștilor de frontieră atunci când sistemele de bază oferă răspunsurile. Nu ar trebui să se aștepte colectarea tuturor răspunsurilor de la sistemele de bază înainte de a le prezenta polițistului de frontieră. În al treilea rând, ar trebui să se pună accentul pe formarea corespunzătoare a polițiștilor de frontieră în ceea ce privește sistemul de verificare manuală care va fi introdus de această propunere.

Raportorii au introdus un articol separat care evidențiază necesitatea ca toate componentele de interoperabilitate să permită accesul rapid, fără sincope, eficient și controlat prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile pentru a asigura un timp de răspuns conform cu nevoile operaționale. Multe operațiuni zilnice ale polițiștilor de frontieră, ale agenților de poliție, ale funcționarilor serviciului de imigrație sau ale personalului consular vor depinde de buna funcționare a acestor componente de interoperabilitate. Prin urmare, este esențial să se garanteze buna funcționare a componentelor, însă raportorii consideră că este la fel de important să se creeze un sistem de rezervă în special pentru registrul comun de date de identitate (CIR) și pentru ESP. Buna funcționare a tuturor componentelor, dar și a sistemelor de bază va depinde de aceste două componente și, prin urmare, ar trebui să fie prevăzută o structură de sprijin.

Raportorii ar dori să sublinieze că componentele de interoperabilitate nu vor modifica sistemele de bază, normele și procedurile aferente acestora. Componentele de interoperabilitate ar trebui să faciliteze accesul, dar drepturile de acces nu se vor modifica prin prezenta propunere. Au fost introduse mai multe amendamente pentru a clarifica acest lucru. Singurele modificări în ceea ce privește drepturile de acces sunt făcute în domeniul accesului în scopul asigurării respectării legii, unde se creează un mecanism de tip rezultat pozitiv/negativ. Acest lucru nu numai că optimizează accesul la sistemele de bază, ci asigură și faptul că se fac căutări numai în bazele de date care conțin informații relevante. Raportorii au modificat procedura din propunere pentru a se asigura că numai agenții de aplicare a legii autorizați să aibă acces deplin la sistemele de date vor putea face căutări în sisteme prin procedura de tip rezultat pozitiv/negativ.

În plus, propunerea permite autorităților polițienești din statele membre, dacă sunt abilitate de legislația națională, să folosească CIR pentru identificarea unei persoane în cursul unui control al identității. Raportorii consideră că procedura de identificare ar trebui să reflecte practica standard din statele membre. Prin urmare, au fost introduse amendamente pentru a identifica mai întâi persoana conform normelor și procedurilor prevăzute în legislația națională, cu ajutorul documentelor de identitate sau de călătorie, înainte de a permite interogarea CIR prin utilizarea datelor biometrice ale persoanei. CIR poate fi interogat numai pentru a identifica o persoană atunci când aceasta este prezentă fizic.

Pentru a consolida capacitatea Comisiei Europene, a Consiliului și a Parlamentului European de a monitoriza și evalua funcționarea prezentei propuneri, au fost introduse și alte amendamente la acest articol, în special în ceea ce privește utilizarea CIR în scopul identificării și în scopul asigurării respectării legii și utilizarea bazei de date a Interpolului prin intermediul ESP.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (20.6.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Raportor pentru aviz: Bernd Kölmel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută cele două propuneri de regulament ale Comisiei privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE, adoptate la 12 decembrie 2017. Ambele propuneri vizează depășirea deficiențelor structurale ce caracterizează actuala arhitectură UE de gestionare a informațiilor, prin crearea unor sisteme de informații interoperabile, adică capabile să facă schimb de date și de informații. Raportorul sprijină întru totul obiectivul lor, și anume acela de a asigura un acces rapid la informații, inclusiv al autorităților de aplicare a legii, pentru a depista identitățile multiple și a combate frauda de identitate, a facilita controlarea identității resortisanților din țări terțe și a ușura prevenirea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave și a actelor de terorism.

Prezentul aviz are ca obiect propunerea privind cooperarea polițienească și judiciară, azilul și migrația, care urmărește să reglementeze accesul la Sistemul de informații Schengen, reglementat în prezent prin Decizia 2007/533/JHA a Consiliului, precum și la Eurodac și ECRIS-TCN (Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe).

Raportorul este de acord cu propunerea de a se stabili următoarele patru componente de interoperabilitate: un portal european de căutare care să permită interogarea simultană a tuturor sistemelor UE relevante în domeniile securității, frontierelor și gestionării migrației, un serviciu comun de comparare a datelor biometrice, un registru comun de date de identitate și un detector de identități multiple. În plus, el salută propunerea de înființare a unui registru central de raportare și statistici pentru extragerea de date statistice anonime în scopuri strategice, operaționale și de asigurare a calității datelor.

Bugetul total necesar pentru finanțarea ambelor propuneri pe parcursul a nouă ani (2019-2027) este estimat la 461 de milioane EUR, inclusiv:

-  261,3 milioane EUR destinate eu-LISA pentru dezvoltarea și întreținerea componentelor de interoperabilitate (din care 23 de milioane EUR în perioada 2019-2020);

-  suma de 136,3 milioane EUR destinată statelor membre pentru a acoperi modificările aduse sistemelor lor naționale (din 2021);

-  suma de 48,9 milioane EUR destinată Europol pentru a acoperi costurile de modernizare a sistemelor informatice ale Europol (din care 9,1 milioane EUR în perioada 2019-2020);

-  suma de 4,8 milioane EUR destinată Frontex pentru faza de înființare a detectorului de identități multiple (din 2021);

-  2,0 milioane EUR pentru ca CEPOL să ofere cursuri de formare personalului operațional (din care 100 000 EUR în 2020);

-  suma de 7,7 milioane EUR destinată DG HOME pentru o creștere limitată a personalului și a costurilor conexe în etapa de dezvoltare (din care 2 milioane EUR în perioada 2019-2020), care să fie acoperită de la rubrica 5.

Costul total de 32,1 milioane EUR pentru anii 2019 și 2020, suportat de la rubrica 3, trebuie să fie acoperit în cadrul actualului regulament FSI-Frontiere, care dispune încă de credite suficiente. Bugetul propus pentru perioada de după 2020 este ilustrativ și nu aduce atingere negocierilor referitoare la următorul CFM, în privința cărora Comisia și-a adoptat propunerea la 2 mai 2018. Raportorul constată cu satisfacție că nu există suprapuneri cu solicitările bugetare formulate în temeiul altor propuneri legislative recente din domeniu, în special ECRIS-TCN (Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe), revizuirea SIS II, EES, ETIAS, reformarea Eurodac și revizuirea regulamentului de instituire a eu-LISA.

Raportorul observă că costurile unice de înființare ce revin statelor membre sunt estimate la 85,5 milioane EUR, Comisia propunând să ramburseze toate costurile aferente integrării suportate de statele membre, pentru a putea să monitorizeze progresele lor legate de punerea în aplicare a regulamentelor respective.

Raportorul consideră că costul estimat pentru bugetul UE este justificat și proporțional și subliniază că îmbunătățirea interoperabilității la nivelul UE este de așteptat să genereze economii de costuri de aproximativ 77,5 milioane EUR anual, în principal pentru departamentele informatice ale statelor membre și administrațiile pentru gestionarea frontierelor, migrație și aplicarea legii. Totuși, raportorul îndeamnă Comisia, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL și statele membre ca, pe parcursul dezvoltării și al etapei operaționale, să asigure o rentabilitate cât mai mare. În special, eu-LISA este îndemnată să depună eforturi pentru a evita depășirile de costuri și întârzierile atunci când definește și pune în aplicare soluțiile tehnice preferate, și să asigure un nivel optim al personalului repartizat proiectelor prin realocarea personalului către noi sarcini pe măsura finalizării proiectelor anterioare.

În ceea ce privește veniturile, raportorul solicită Comisiei să prezinte cât mai curând posibil informații detaliate despre contribuțiile preconizate ale țărilor asociate spațiului Schengen, care urmează să fie tratate ca venituri diverse alocate liniei bugetare pentru eu-LISA (18 02 07).

În fine, raportorul consolidează o serie de dispoziții privind raportarea și evaluarea, pentru a permite autorității bugetare să urmărească îndeaproape dezvoltarea și funcționarea timpurie a noilor componente de interoperabilitate în vederea unor viitoare decizii bugetare, în special în contextul CFM post-2020.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Costurile aferente instituirii și funcționării unei soluții de rezervă comune la nivelul UE pentru fiecare sistem menționat la alineatul (1) sunt suportate, dacă este cazul, din bugetul general al Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile aferente integrării infrastructurilor naționale existente și a conectării lor la interfețele uniforme naționale, precum și cele aferente găzduirii interfețelor uniforme naționale sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

Costurile aferente integrării infrastructurilor naționale existente și conectării lor la interfețele uniforme naționale, precum și cele aferente găzduirii și dezvoltării viitoare a interfețelor uniforme naționale sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.   Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale în limitele stabilite de cadrul financiar multianual și în cadrul procedurii bugetare anuale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind situația dezvoltării componentelor de interoperabilitate. După încheierea fazei de dezvoltare, se transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special obiectivele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

2.  În termen de [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare a componentelor de interoperabilitate, eu-LISA prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind situația dezvoltării componentelor de interoperabilitate. Raportul include o imagine de ansamblu asupra evoluției actuale a costurilor și asupra progreselor proiectului, o evaluare a impactului financiar, precum și informații cu privire la orice problemă tehnică și risc care ar putea avea un impact asupra costurilor globale ale sistemului ce trebuie suportate de bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 60.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul unor întârzieri în procesul de dezvoltare, Parlamentul European și Consiliul sunt informate de eu-LISA cât mai curând posibil cu privire la motivele întârzierilor, precum și la implicațiile financiare și temporale ale acestora.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După patru ani de la începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate și, ulterior, o dată la patru ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a componentelor de interoperabilitate, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora.

4.  După doi ani de la începerea funcționării fiecărei componente de interoperabilitate și, ulterior, o dată la doi ani, eu-LISA prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a componentelor de interoperabilitate, inclusiv în ceea ce privește securitatea și costurile acestora.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, la un an după fiecare raport prezentat de eu-LISA, Comisia realizează o evaluare generală a componentelor, inclusiv:

În plus, la șase luni după fiecare raport prezentat de eu-LISA, Comisia realizează o evaluare generală a componentelor, inclusiv:

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele propuse și a impactului asupra drepturilor fundamentale;

(b)  o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele propuse și a impactului asupra drepturilor fundamentale, precum și a costurilor conexe;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o evaluare a eventualelor implicații, inclusiv a impactului disproporționat asupra fluidității traficului la punctele de trecere a frontierelor și a implicațiilor cu un impact bugetar asupra bugetului Uniunii.

(e)  o evaluare a eventualelor implicații, inclusiv a celor cu un impact asupra fluidității traficului la punctele de trecere a frontierelor și a implicațiilor cu un impact bugetar asupra bugetului Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Interoperabilitatea dintre sistemele de informații UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație)

Referințe

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

28.2.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bernd Kölmel

25.1.2018

Examinare în comisie

17.5.2018

 

 

 

Data adoptării

19.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Interoperabilitatea dintre sistemele de informații UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație)

Referințe

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Data prezentării la PE

13.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

22.2.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Data adoptării

15.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

9

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Data depunerii

19.10.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 13 noiembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate