Postup : 2017/0352(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0348/2018

Predkladané texty :

A8-0348/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.31

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0389

SPRÁVA     ***I
PDF 1486kWORD 229k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Nuno Melo

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017) 794) a zmenený návrh (COM(2018) 480),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2, článok 74, článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0293/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0348/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojom stanovisku 4/2018 zo 16. apríla 20181a zdôraznil, že rozhodnutie o umožnení interoperability rozsiahlych informačných systémov by nielen trvalo a hlboko ovplyvnilo ich štruktúru a spôsob fungovania, ale takisto by zmenilo spôsob výkladu právnych zásad v danej oblasti a ako také by znamenalo „rozhodnutie, ktoré je nezvratné“.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29 vo svojom stanovisku z 11. apríla 20181a opätovne zdôraznila, že proces interoperability systémov vyvoláva základné otázky týkajúce sa účelu, nevyhnutnosti, proporcionality spracúvania údajov, ako aj obáv týkajúcich sa zásad obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, uchovávania údajov a jasnej identifikácie prevádzkovateľa.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu neregulárnej migrácie a k boju proti nej a prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a k zaisteniu bezpečnosti na území členských štátov by sa mala zabezpečiť interoperabilita medzi informačnými systémami , a to konkrétne medzi systémom vstup/výstup (EES), vízovým informačným systémom (VIS), [európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)], systémom Eurodac, Schengenským informačným systémom (SIS) a [európskym informačným systémom registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCN)], aby sa tieto informačné systémy a údaje v nich navzájom dopĺňali. Na splnenie tohto zámeru by sa ako tzv. komponenty interoperability mali zriadiť európsky vyhľadávací portál (ESP, z angl. European search portal), spoločná služba porovnávania biometrických údajov (spoločná BMS, z angl. biometric matching service), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR, z angl. common identity repository) a detektor viacnásobných totožností (MID, z angl. multiple-identity detector).

(9)  S cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, uľahčiť riadne hraničné priechody, prispieť k predchádzaniu neregulárnej migrácie a k boju proti nej a prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a k zaisteniu bezpečnosti na území členských štátov, zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky a pomôcť pri skúmaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj pomôcť pri predchádzaní teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom a pri ich odhaľovaní a vyšetrovaní, a tak zachovať dôveru verejnosti v migračný a azylový systém Únie, bezpečnostné opatrenia Únie a schopnosti Únie riadiť vonkajšiu hranicu, by sa mala zabezpečiť interoperabilita medzi informačnými systémami Únie, a to konkrétne medzi systémom vstup/výstup (EES), vízovým informačným systémom (VIS), [európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)], systémom Eurodac, Schengenským informačným systémom (SIS) a [európskym informačným systémom registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCN)], aby sa tieto informačné systémy Únie a údaje v nich navzájom dopĺňali do najväčšej možnej miery pri dodržiavaní základných práv jednotlivca, najmä práva na ochranu osobných údajov. Na splnenie tohto zámeru by sa ako tzv. komponenty interoperability mali zriadiť európsky vyhľadávací portál (ESP, z angl. European search portal), spoločná služba porovnávania biometrických údajov (spoločná BMS, z angl. biometric matching service), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR, z angl. common identity repository) a detektor viacnásobných totožností (MID, z angl. multiple-identity detector).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Interoperabilita medzi informačnými systémami by mala umožniť, aby sa uvedené systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeli k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšili a harmonizovali požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch , uľahčili členským štátom technickúprevádzkovú realizáciu existujúcichbudúcich informačných systémov EÚ, posilnili zjednodušili bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy , zjednodušili prístup orgánov presadzovania práva k systémom EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podporovali účely systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN].

(10)  Interoperabilita medzi informačnými systémami Únie by mala umožniť, aby sa uvedené systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb, v záujme uplatňovania medzinárodnej ochrany alebo v kontexte predchádzania závažným trestným činom, vrátane teroristických trestných činov, a ich odhaľovania a vyšetrovania, prispeli k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšili a harmonizovali požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch Únie, prispeli k zabezpečeniu účinného využívania informačných systémov Únie, údajov Europoludatabáz Interpolu uľahčením prístupu orgánov k nim v súlade s ich prístupovými právami a cieľmi a účelmi stanovenými v právnych nástrojoch, ktoré upravujú príslušné systémy, posilnili, zjednodušili a harmonizovali bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy Únie, najmä zabezpečením, aby sa všetky pravidlá Únie týkajúce sa ochrany údajov vzťahovali na všetky informačné systémy, a zefektívnili a zjednodušili prístup určených orgánov k systémom EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podporovali účely systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Komponenty interoperability by mali zahŕňať systémy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN]. Takisto by mali zahŕňať aj údaje Europolu, a to v takom rozsahu, aby v nich bolo možné vyhľadávať súbežne s vyhľadávaním v uvedených informačných systémoch .

(11)  Komponenty interoperability by mali zahŕňať systémy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN]. Takisto by mali zahŕňať aj údaje Europolu, a to len v takom rozsahu, aby v nich bolo možné tieto údaje vyhľadávať súbežne s vyhľadávaním v uvedených informačných systémoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Osobitná ochrana osobných údajov prislúcha deťom a zraniteľným osobám, keďže si môžu menej uvedomovať príslušné riziká, dôsledky a záruky a svoje práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Komponenty interoperability by mali byť navrhnuté tak, aby sa osobitná pozornosť venovala ochrane detí a aby sa ich práva a integrita v plnej miere rešpektovali.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mal by sa zriadiť európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa orgánom členských štátov a EÚ technicky ľahšie umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom , údajom Europolu a databázam Interpolu, ktorý potrebujú na plnenie svojich úloh, a to v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] a údajov Europolu. Tým, že ESP umožní súbežné vyhľadávanie vo všetkých príslušných informačných systémoch zároveň, ako aj v údajoch Europolu a databázach Interpolu, mal by slúžiť ako jednotné rozhranie alebo systém výmeny správ umožňujúci vyhľadávanie v rôznych centrálnych systémoch a bezproblémové nájdenie potrebných informácií pri plnom dodržiavaní požiadaviek na kontrolu prístupu a ochranu údajov uplatňovaných v rámci východiskových systémov.

(13)  Mal by sa zriadiť ESP, aby sa oprávneným orgánom členských štátov a agentúram Únie technicky uľahčil kontrolovaný prístup k relevantným informačným systémom Únie, údajom Europolu a databázam Interpolu, v rozsahu, ktorý potrebujú na plnenie svojich úloh, a to v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] a údajov Europolu. Tým, že ESP umožní súbežné vyhľadávanie vo všetkých príslušných informačných systémoch Únie zároveň, ako aj v údajoch Europolu a databázach Interpolu, mal by slúžiť ako jednotné rozhranie alebo systém výmeny správ umožňujúci vyhľadávanie v rôznych centrálnych systémoch a bezproblémové nájdenie potrebných informácií pri plnom dodržiavaní požiadaviek na kontrolu prístupu a ochranu údajov uplatňovaných v rámci východiskových systémov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Aby sa zabezpečilo rýchle a systematické používanie všetkých informačných systémov , mal by sa európsky vyhľadávací portál (ESP) používať na vyhľadávanie v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR), systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-TCN]. Vnútroštátne miesto pripojenia k jednotlivým informačným systémom by sa však malo zachovať, aby bolo zabezpečené záložné technické riešenie. ESP by takisto mali používať orgány Únie na vyhľadávanie v centrálnom SIS v súlade so svojimi prístupovými právami a s cieľom plniť si svoje úlohy. ESP by mal byť dodatočným prostriedkom na vyhľadávanie v centrálnom SIS, údajoch Europolu a systémoch Interpolu, ktorý by dopĺňal existujúce osobitné rozhrania.

(16)  Aby sa zabezpečilo plynulé a systematické používanie všetkých príslušných informačných systémov Únie, mal by sa portál ESP používať na vyhľadávanie v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR), systémoch EES, VIS, ETIAS, Eurodac a [ECRIS-TCN]. Mala by sa zriadiť centrálna úniová záložná kópia ESP, ktorá by zabezpečovala všetky funkcie hlavného ESP a podobnú úroveň výkonnosti v prípade jeho poruchy. Vnútroštátne miesto pripojenia k jednotlivým príslušným informačným systémom Únie by sa však malo zachovať, aby bolo zabezpečené záložné technické riešenie. ESP by takisto mali používať agentúry Únie na vyhľadávanie v centrálnom SIS v súlade so svojimi prístupovými právami a s cieľom plniť si svoje úlohy. ESP by mal byť dodatočným prostriedkom na vyhľadávanie v centrálnom SIS, údajoch Europolu a systémoch Interpolu, ktorý by dopĺňal existujúce osobitné rozhrania.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Biometrické údaje, ako napríklad odtlačky prstov a podoby tváre, sú jedinečné, umožňujú teda identifikovať určitú osobu oveľa spoľahlivejšie než alfanumerické údaje. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov (spoločná BMS) by mala byť technickým nástrojom, ktorý posilní a uľahčí fungovanie príslušných informačných systémov a iných komponentov interoperability. Hlavným účelom spoločnej BMS by malo byť uľahčenie identifikácie osoby, ktorá môže byť zaregistrovaná v rôznych databázach, porovnávaním jej biometrických údajov naprieč rôznymi systémami za pomoci jedného jedinečného technologického komponentu namiesto piatich rozličných komponentov vo všetkých príslušných systémoch. Spoločná BMS by mala prispieť k bezpečnosti a zabezpečiť prínosy v oblasti financií, údržby a prevádzky za pomoci jedného jedinečného technologického komponentu namiesto rozličných komponentov vo všetkých príslušných systémoch. Všetky automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov vrátane tých, ktoré sa v súčasnosti používajú pre systémy Eurodac, VIS a SIS, používajú biometrické vzory, ktoré pozostávajú z údajov odvodených z výberu charakteristických znakov skutočných biometrických vzoriek. Spoločná BMS by mala všetky tieto biometrické vzory preskupovať a uchovávať ich na jednom mieste, čo uľahčí porovnávanie medzi systémami s použitím biometrických údajov a umožní úspory z rozsahu v oblasti vývoja a údržby centrálnych systémov .

(17)  Biometrické údaje, ktoré v kontexte tohto nariadenia zahŕňajú len odtlačky prstov a podoby tváre, a preto nezahŕňajú odtlačky dlane, sú jedinečné, umožňujú teda identifikovať určitú osobu oveľa spoľahlivejšie než alfanumerické údaje. Biometrické údaje sú však citlivé osobné údaje. Týmto nariadením by sa mal preto stanoviť základ a záruky pre spracovávanie takýchto údajov na účely jednoznačnej identifikácie dotknutých osôb. Spoločná BMS by mala byť technickým nástrojom, ktorý posilní a uľahčí fungovanie príslušných informačných systémov Únie, účinné využívanie údajov Europolu a iných komponentov interoperability. Spoločná BMS by mala nahradiť automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov systémov EES, VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN], a nemala by preto duplikovať uchovávanie biometrických údajov či biometrických vzorov. Hlavným účelom spoločnej BMS by malo byť uľahčenie identifikácie osoby, ktorá môže byť zaregistrovaná v rôznych databázach, porovnávaním jej biometrických údajov naprieč rôznymi systémami za pomoci jedného jedinečného technologického komponentu namiesto piatich rozličných komponentov vo všetkých príslušných systémoch. Spoločná BMS by mala prispieť k bezpečnosti a zabezpečiť prínosy v oblasti financií, údržby a prevádzky za pomoci jedného jedinečného technologického komponentu namiesto rozličných komponentov vo všetkých príslušných systémoch. Všetky automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov vrátane tých, ktoré sa v súčasnosti používajú pre systémy Eurodac, VIS a SIS, používajú biometrické vzory, ktoré pozostávajú z údajov odvodených z výberu charakteristických znakov skutočných biometrických vzoriek. Spoločná BMS by mala všetky tieto biometrické vzory, a to logicky oddelené podľa informačného systému, z ktorého údaje pochádzajú, preskupovať a uchovávať ich na jednom mieste, čo uľahčí porovnávanie medzi systémami s použitím biometrických vzorov a umožní úspory z rozsahu v oblasti vývoja a údržby centrálnych systémov Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Biometrické vzory, ktoré sú uložené v spoločnej BMS a ktoré pozostávajú z údajov získaných z výberu charakteristických znakov skutočných biometrických vzoriek, by sa mali získať takým spôsobom, aby nebolo možné proces zvrátiť. Biometrické vzory by sa v skutočnosti mali získavať z biometrických údajov, nemalo by však byť možné získať rovnaké biometrické údaje z biometrických vzorov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Biometrické údaje sú citlivé osobné údaje. Týmto nariadením by sa mal stanoviť základ a záruky pre spracovávanie takýchto údajov na účely jednoznačnej identifikácie dotknutých osôb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Pre účinnosť systémov zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/222654, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200855 a [nariadením o ETIAS] na riadenie hraníc Únie, systému zriadeného [nariadením o Eurodac] na identifikáciu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a boj proti neregulárnej migrácii a systému zriadeného [nariadením o ECRIS-TCN] je potrebná presná identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých osobné údaje sú v týchto systémoch uchovávané.

(19)  Systémy zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/222654, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/200855 a [nariadením o systéme ETIAS] na riadenie hraníc Únie, systému zriadeného [nariadením o systéme Eurodac] na identifikáciu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a boj proti neregulárnej migrácii a systému zriadeného [nariadením o systéme ECRIS-TCN] si vyžadujú presnú identifikáciu týchto štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých osobné údaje sú v týchto systémoch uchovávané.

_________________

_________________

54 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20 - 82).

54 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (nariadenie o EES) (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20 - 82).

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

Odôvodnenie

Jazyková zmena.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR) by mala byť spoločným úložiskom údajov o totožnosti a biometrických údajov štátnych príslušníkov tretích krajín zaregistrovaných v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-TCN], a mala by fungovať ako spoločný prvok medzi uvedenými systémami slúžiaci na uchovávanie týchto údajov a umožňujúci vyhľadávanie v nich.

(25)  CIR by mala byť spoločným úložiskom údajov o totožnosti a biometrických údajov štátnych príslušníkov tretích krajín zaregistrovaných v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac a [ECRIS-TCN] a mala by fungovať ako spoločný prvok medzi uvedenými systémami slúžiaci na uchovávanie týchto údajov a umožňujúci vyhľadávanie v nich. Mala by sa zriadiť centrálna úniová záložná kópia CIR, ktorá by zabezpečovala všetky funkcie hlavnej CIR a podobnú úroveň výkonnosti v prípade jej poruchy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Aby sa zabezpečila správna identifikácia osoby, orgánom členských štátov zodpovedným za predchádzanie neregulárnej migrácii a boj proti nej a príslušným orgánom v zmysle článku 3 ods. 7 smernice 2016/680 by sa malo umožniť vyhľadávanie v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR) s použitím biometrických údajov danej osoby, ktoré boli odobraté počas kontroly totožnosti.

(27)  S cieľom napomôcť pri správnej identifikácii tejto osoby v prípade, že policajný orgán členského štátu nebol schopný identifikovať osobu na základe vyhľadávania v CIR použitím cestovného dokladu alebo údajov o totožnosti poskytnutých danou osobou alebo ak existujú pochybnosti o pravosti cestovného dokladu alebo o totožnosti jeho držiteľa, alebo ak je osoba neschopná spolupráce alebo spoluprácu odmieta, príslušným orgánom členských štátov v zmysle článku 3 ods. 7 smernice 2016/680 podľa pravidiel a postupov ustanovených vo vnútroštátnom práve by sa malo umožniť vyhľadávanie v CIR s použitím biometrických údajov danej osoby, ktoré boli odobraté počas kontroly totožnosti, za predpokladu, že príslušná osoba je fyzicky prítomná počas prehliadky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Ak sa biometrické údaje osoby nedajú použiť alebo ak je vyhľadávanie neúspešné, vyhľadávanie by sa malo vykonať s použitím údajov o totožnosti danej osoby spolu s údajmi z cestovného dokladu. Ak vyhľadávanie ukáže, že údaje o danej osobe sú uchovávané v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR), orgány členských štátov by mali mať možnosť nahliadnuť do údajov o totožnosti tejto osoby, ktoré sú uchovávané v CIR, bez toho, aby mali akúkoľvek informáciu o tom, z ktorého informačného systému EÚ tieto údaje pochádzajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Týmto nariadením by sa určeným orgánom presadzovania práva členských štátov a Europolu mala takisto poskytnúť nová možnosť zjednodušeného prístupu k údajom iným ako údaje o totožnosti, ktoré sú vedené v systéme EES, VIS, [ETIAS] alebo Eurodac. Údaje – vrátane údajov iných ako údaje o totožnosti –, ktoré tieto systémy obsahujú, môžu byť v jednotlivých prípadoch potrebné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania.

(30)  Týmto nariadením by sa určeným orgánom členských štátov a Europolu mala takisto poskytnúť nová možnosť zjednodušeného prístupu k údajom iným ako údaje o totožnosti, ktoré sú vedené v systéme EES, VIS, [ETIAS] alebo Eurodac. Údaje – vrátane údajov iných ako údaje o totožnosti –, ktoré tieto systémy obsahujú, môžu byť v jednotlivých prípadoch potrebné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie podstatne prispeje k predchádzaniu príslušným trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu, a to najmä ak existuje opodstatnené podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú uchovávané v systémoch EES, VIS, ETIAS a Eurodac. Takýto zjednodušený prístup by sa mal poskytnúť po predchádzajúcom vyhľadávaní vo vnútroštátnych databázach a po spustení vyhľadávania v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov iných členských štátov podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV1a.

 

__________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Plný prístup k údajom obsiahnutým v informačných systémoch , ktoré sú potrebné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania a ktoré sú iné ako relevantné údaje o totožnosti v rámci spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR) získané pomocou biometrických údajov odobratých danej osobe počas kontroly totožnosti, by mal aj naďalej zostať upravený ustanoveniami príslušných právnych nástrojov. Určeným orgánom presadzovania práva a Europolu nie je vopred známe, ktorý z informačných systémov obsahuje údaje o osobách, o ktorých potrebujú vyhľadať informácie. To má za následok oneskorenia a neefektívnosť pri plnení ich úloh. Konečný používateľ, ktorého oprávnil určený orgán, by preto mal mať možnosť vidieť, v ktorom z informačných systémov sú zaznamenané údaje zodpovedajúce jeho vyhľadávaniu. Dotknutý systém by teda bol v nadväznosti na automatizované overenie pozitívnej lustrácie v systéme (funkcia tzv. indikátora pozitívnej lustrácie) označený.

(31)  Plný prístup k údajom obsiahnutým v informačných systémoch Únie, ktoré sú potrebné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania a ktoré sú iné ako relevantné údaje o totožnosti v rámci spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR) získané pomocou biometrických údajov odobratých danej osobe počas kontroly totožnosti, by mal aj naďalej zostať upravený ustanoveniami príslušných právnych nástrojov. Určeným orgánom a Europolu nie je vopred známe, ktorý z informačných systémov Únie obsahuje údaje o osobách, o ktorých potrebujú vyhľadať informácie. To má za následok oneskorenia a neefektívnosť pri plnení ich úloh. Konečný používateľ, ktorého oprávnil určený orgán, by preto mal mať možnosť vidieť, v ktorom z informačných systémov Únie sú zaznamenané údaje zodpovedajúce jeho vyhľadávaniu. Dotknutý systém by teda bol označený v nadväznosti na automatizované overenie pozitívnej lustrácie v systéme (funkcia tzv. indikátora pozitívnej lustrácie) po vykonaní potrebných kontrol vo vnútroštátnych databázach a po začatí vyhľadávania v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/JHA.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na vyhľadávanie v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR) zo strany určených orgánov členských štátov a Europolu s cieľom získať informáciu o pozitívnej lustrácii, z ktorej vyplýva, že údaje sú zaznamenané v systéme EES, VIS, [ETIAS] alebo Eurodac, sa vyžaduje automatizované spracovávanie osobných údajov. Indikátorom pozitívnej lustrácie by sa neodhaľovali osobné údaje dotknutej osoby okrem informácie, že niektoré z jej údajov sú uchovávané v jednom z uvedených systémov. Oprávnený koncový používateľ by nemal prijať žiadne rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby len na základe toho, že došlo k pozitívnej lustrácii. Prístup koncového používateľa k informácii o pozitívnej lustrácii by tak predstavoval veľmi obmedzený zásah do práva dotknutej osoby na ochranu osobných údajov a zároveň by bol potrebný na to, aby sa určeným orgánom a Europolu umožnilo efektívnejšie smerovať žiadosti o prístup k osobným údajom, a to priamo do systému, v ktorom sa podľa výsledku vyhľadávania predmetné informácie nachádzajú.

(33)  Na vyhľadávanie v CIR zo strany určených orgánov členských štátov a Europolu s cieľom získať informáciu o pozitívnej lustrácii, z ktorej vyplýva, že údaje sú zaznamenané v systéme EES, VIS, [ETIAS] alebo Eurodac, sa vyžaduje automatizované spracovávanie osobných údajov. Indikátorom pozitívnej lustrácie by sa mali odhaliť len osobné údaje príslušného jednotlivca, nie však informácia, že niektoré z jej údajov sú uchovávané v jednom z uvedených systémov, a to za predpokladu, že orgán vykonávajúci vyhľadávanie má prístup do tohto systému. Oprávnený koncový používateľ by nemal prijať žiadne rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby len na základe toho, že došlo k pozitívnej lustrácii a pozitívna lustrácia by sa mala použiť príslušnými orgánmi len na účel rozhodnutia o tom, v ktorej databáze vyhľadávať. Prístup koncového používateľa k informácii o pozitívnej lustrácii by tak predstavoval veľmi obmedzený zásah do práva dotknutej osoby na ochranu osobných údajov a zároveň by bol potrebný na to, aby sa určeným orgánom a Europolu umožnilo efektívnejšie smerovať žiadosti o prístup k osobným údajom, a to priamo do systému, v ktorom sa podľa výsledku vyhľadávania predmetné informácie nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Dvojstupňový prístup k nahliadaniu do údajov má svoje opodstatnenie najmä v prípadoch, keď je podozrivá osoba, páchateľ alebo údajná obeť trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu neznáma. V takýchto prípadoch by spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR) mala umožniť, aby sa prostredníctvom jedného vyhľadávania dalo určiť, ktorý informačný systém obsahuje údaje o dotknutej osobe. Zavedením povinnosti pre orgány presadzovania práva používať tento nový prístup k vyhľadávaniu údajov by sa prístup k osobným údajom uchovávaným v systémoch EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac mal uskutočňovať bez toho, aby bolo najprv treba vyhľadávať vo vnútroštátnych databázach alebo začať najprv vyhľadávať v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV. Zásada predchádzajúceho vyhľadávania v skutočnosti obmedzuje možnosť orgánov členských štátov nahliadnuť do systémov na účely presadzovania práva v odôvodnených prípadoch a v jej dôsledku by sa tak mohli premárniť príležitosti na odhalenie potrebných informácií. Požiadavka uskutočniť predchádzajúce vyhľadávanie vo vnútroštátnych databázach a požiadavka začať predchádzajúce vyhľadávanie v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV by sa mali prestať uplatňovať až po tom, čo sa zavedie do praxe alternatívna záruka v podobe dvojstupňového prístupu orgánov presadzovania práva prostredníctvom CIR.

(34)  Dvojstupňový prístup k nahliadaniu do údajov má svoje opodstatnenie najmä v prípadoch, keď je podozrivá osoba, páchateľ alebo údajná obeť trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu neznáma. V týchto prípadoch by mala databáza CIR umožniť príslušnému určenému orgánu identifikáciu informačného systému, ktorý obsahuje údaje o dotknutej osobe, prostredníctvom jedného vyhľadávania, a to na základe potrebných kontrol vo vnútroštátnych databázach a po tom, ako sa začne vyhľadávanie v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov iných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV na odôvodnené účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Potenciál na dosiahnutie cieľov informačných systémov EÚ oslabuje skutočnosť, že orgány používajúce tieto systémy nemôžu v súčasnosti vykonávať dostatočne spoľahlivé overovanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú uchovávané v rôznych systémoch. Táto nemožnosť vyplýva zo skutočnosti, že súbor údajov o totožnosti uchovávaný v určitom jednotlivom systéme môže byť falošný, nesprávny alebo neúplný a že v súčasnosti neexistuje žiadna možnosť odhaliť takéto falošné, nesprávne alebo neúplné údaje o totožnosti porovnaním s údajmi uchovávanými v inom systéme. Na vyriešenie tejto situácie je potrebné mať k dispozícii technický nástroj na úrovni Únie, ktorý by umožnil presnú identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín na tieto účely.

(36)  Na lepšie vykonávanie cieľov informačných systémov EÚ by orgány používajúce tieto systémy mali mať možnosť vykonávať dostatočne spoľahlivé overovanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú uchovávané v rôznych systémoch. Súbor údajov o totožnosti uchovávaný v určitom jednotlivom systéme môže byť nesprávny, neúplný alebo falošný a v súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako odhaliť nesprávne, neúplné alebo falošné údaje o totožnosti porovnaním s údajmi uchovávanými v inom systéme. Na vyriešenie tejto situácie je potrebné mať k dispozícii technický nástroj na úrovni Únie, ktorý by umožnil presnú identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín na tieto účely.

Odôvodnenie

Štatistika falošných údajov o totožnosti v informačných systémoch EÚ je sama osebe neúplná. Problémy s nesprávnymi a neúplnými údajmi sú však dobre známe, ako sa uvádza v stanovisku Agentúry EÚ pre základné práva týkajúce sa interoperability (strana 49).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Detektor viacnásobných totožností (MID) by mal vytvárať a uchovávať prepojenia medzi údajmi v rôznych informačných systémoch , a tým umožniť odhaliť viacnásobné totožnosti na dvojaký účel, a to uľahčenie kontrol totožnosti cestujúcich bona fide a boj proti podvodom s osobnými údajmi. MID by mal obsahovať len prepojenia medzi jednotlivcami, ktorých údaje sa nachádzajú vo viac než jednom informačnom systéme , s prísnym obmedzením na údaje potrebné na overenie toho, či je osoba v súlade s právom alebo v rozpore s ním evidovaná v rôznych systémoch pod rôznymi totožnosťami, alebo na objasnenie toho, či pri dvoch osobách s podobnými biografickými údajmi ide o jednu a tú istú osobu alebo nie. Spracúvanie údajov prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP) a spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (spoločnej BMS) na účely prepojenia individuálnych zložiek medzi jednotlivými systémami by sa malo uskutočňovať v absolútne minimálnej miere, a preto je obmedzené na odhaľovanie viacnásobných totožností v čase, keď sa do jedného z informačných systémov zahrnutých v spoločnej databáze údajov o totožnosti a do SIS pridávajú nové údaje. MID by mal obsahovať záruky proti prípadnej diskriminácii osôb, ktoré majú viacnásobnú totožnosť v súlade s právom, alebo proti rozhodnutiam v neprospech takýchto osôb.

(37)  Detektor MID by mal vytvárať a uchovávať prepojenia medzi údajmi v rôznych informačných systémoch Únie, a tým umožniť odhaliť viacnásobné totožnosti na dvojaký účel, a to uľahčenie kontrol totožnosti cestujúcich bona fide a boj proti podvodom s osobnými údajmi. Vytvorenie týchto prepojení predstavuje automatizované rozhodovanie uvedené v nariadení (EÚ) 2016/679 a v smernici (EÚ) 2016/680, preto si vyžaduje transparentnosť voči dotknutým osobám a vykonanie potrebných záruk v súlade s pravidlami Únie o ochrane údajov. MID by mal obsahovať prepojenia len medzi jednotlivcami, ktorých údaje sa nachádzajú vo viac než jednom informačnom systéme Únie, s prísnym obmedzením na údaje potrebné na overenie toho, či je osoba v súlade s právom alebo v rozpore s ním evidovaná v rôznych systémoch pod rôznymi totožnosťami, alebo na objasnenie toho, či pri dvoch osobách s podobnými biografickými údajmi ide o jednu a tú istú osobu alebo nie. Spracúvanie údajov prostredníctvom ESP a spoločnej BMS na účely prepojenia individuálnych zložiek medzi jednotlivými systémami a databázou Europolu by sa malo uskutočňovať v absolútne minimálnej miere, a preto je obmedzené na odhaľovanie viacnásobných totožností v čase, keď sa do jedného z informačných systémov Únie zahrnutých v spoločnej databáze údajov o totožnosti a do SIS pridávajú nové údaje. MID by mal obsahovať záruky proti prípadnej diskriminácii osôb, ktoré majú viacnásobnú totožnosť v súlade s právom, alebo proti rozhodnutiam v neprospech takýchto osôb.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Prístup k detektoru viacnásobných totožností (MID) zo strany orgánov členských štátov a orgánov , ktoré majú prístup aspoň k jednému informačnému systému zahrnutému v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR) alebo k SIS, by mal byť obmedzený na tzv. červené prepojenia (angl. red links), pri ktorých prepojené údaje zahŕňajú rovnaké biometrické údaje, ale odlišné údaje o totožnosti, a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa v rozpore s právom vzťahujú na tú istú osobu, alebo prepojené údaje zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa v rozpore s právom vzťahujú na tú istú osobu. V prípade, že prepojené údaje o totožnosti nie sú podobné, by sa malo vytvoriť žlté prepojenie (angl. yellow link) a malo by sa vykonať manuálne overenie s cieľom potvrdiť prepojenie alebo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť jeho farbu.

(41)  Prístup k detektoru MID zo strany orgánov členských štátov a orgánov Únie, ktoré majú prístup aspoň k jednému informačnému systému Únie zahrnutému v databáze CIR alebo k SIS, by mal byť obmedzený na červené prepojenia (angl. red links), pri ktorých prepojené údaje zahŕňajú rovnaké biometrické údaje, ale odlišné údaje o totožnosti, a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa neodôvodnene vzťahujú na tú istú osobu, alebo prepojené údaje zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa neodôvodnene vzťahujú na tú istú osobu. V prípade, že prepojené údaje o totožnosti nie sú podobné, by sa malo vytvoriť žlté prepojenie (angl. yellow link) a malo by sa vykonať manuálne overenie s cieľom potvrdiť prepojenie alebo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť jeho farbu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43a)  Agentúra eu-LISA by mala vyvinúť a riadiť všetky komponenty interoperability tak, aby sa zabezpečil rýchly, bezproblémový, efektívny a kontrolovaný prístup a plná dostupnosť takýchto komponentov s časom odozvy v súlade s operačnými potrebami orgánov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Agentúra eu-LISA by mala zaviesť automatizované mechanizmy kontroly kvality údajov a spoločné ukazovatele kvality údajov. Agentúra eu-LISA by mala zodpovedať za vývoj centrálnej monitorovacej kapacity na účely kvality údajov a zostavovať pravidelné správy o analýze údajov s cieľom zlepšiť kontrolu implementácie a uplatňovania informačných systémov členskými štátmi. K spoločným ukazovateľom kvality by mali patriť normy minimálnej kvality pre uchovávanie údajov v informačných systémoch alebo komponentoch interoperability. Cieľom takýchto noriem kvality údajov by malo byť, aby informačné systémy a komponenty interoperability automaticky identifikovali zjavne nesprávne alebo nekonzistentne poskytnuté údaje tak, aby členský štát zadávajúci tieto údaje mohol tieto údaje overiť a vykonať všetky potrebné nápravné opatrenia.

(44)  Agentúra eu-LISA by mala zaviesť automatizované mechanizmy kontroly kvality údajov a spoločné ukazovatele kvality údajov. Agentúra eu-LISA by mala zasielať automatické a okamžité upozornenia orgánu, ktorý vkladá údaje, ak nie sú splnené minimálne normy kvality údajov. Agentúra eu-LISA by mala zodpovedať za vývoj centrálnej monitorovacej kapacity na účely kvality údajov a za zostavovanie pravidelných správ o analýze údajov s cieľom zlepšiť kontrolu implementácie a uplatňovania informačných systémov Únie členskými štátmi. K spoločným ukazovateľom kvality by mali patriť normy minimálnej kvality pre uchovávanie údajov v informačných systémoch Únie alebo komponentoch interoperability. Cieľom takýchto noriem kvality údajov by malo byť, aby informačné systémy Únie a komponenty interoperability automaticky identifikovali zjavne nesprávne alebo nekonzistentne poskytnuté údaje tak, aby členský štát zadávajúci tieto údaje mohol tieto údaje overiť a vykonať všetky potrebné nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Univerzálnym formátom správ (UMF) by sa mala stanoviť norma pre štruktúrovanú cezhraničnú výmenu informácií medzi informačnými systémami, orgánmi a/alebo organizáciami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Univerzálnym formátom správ (UMF) by sa mala vymedziť spoločná terminológia a logické štruktúry pre bežne vymieňané informácie s cieľom uľahčiť interoperabilitu tým, že sa umožní vytváranie a čítanie obsahov výmeny konzistentným a sémanticky rovnocenným spôsobom.

(46)  Univerzálnym formátom správ (UMF) by sa mala stanoviť norma pre štruktúrovanú cezhraničnú výmenu informácií medzi informačnými systémami, orgánmi a/alebo organizáciami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Univerzálnym formátom správ (UMF) by sa mala vymedziť spoločná terminológia a logické štruktúry pre bežne vymieňané informácie s cieľom uľahčenia interoperability tým, že sa umožní vytváranie a čítanie obsahov výmeny konzistentným a sémanticky rovnocenným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Na generovanie štatistických údajov naprieč systémami a na zostavovanie analytických správ na účely politiky, operatívy a kvality údajov by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS). Agentúra eu-LISA by vo svojich technických priestoroch mala vytvoriť, zaviesť a hosťovať CRRS obsahujúce anonymné štatistické údaje z uvedených systémov, spoločnej databázy údajov o totožnosti, detektora viacnásobných totožností a spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (spoločnej BMS). Údaje obsiahnuté v CRRS by nemali umožňovať identifikáciu jednotlivcov. Agentúra eu-LISA by mala tieto údaje anonymizovať a takto anonymizované údaje zaznamenávať v CRRS. Proces anonymizácie údajov by mal byť automatizovaný, pričom zamestnanci agentúry eu-LISA by nemali mať priamy prístup k osobným údajom uchovávaným v informačných systémoch alebo komponentoch interoperability.

(47)  Na generovanie štatistických údajov naprieč systémami a na zostavovanie analytických správ na účely politiky, operatívy a kvality údajov by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) v súlade s cieľmi východiskových systémov a ich príslušnými právnymi základmi. Agentúra eu-LISA by vo svojich technických priestoroch mala vytvoriť, zaviesť a hosťovať CRRS obsahujúce anonymné štatistické údaje z uvedených systémov, spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR), detektora viacnásobných totožností (MID) a spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (BMS). Údaje obsiahnuté v CRRS by nemali umožniť identifikáciu jednotlivcov. Agentúra eu-LISA by mala tieto údaje okamžite anonymizovať a v CRRS zaznamenávať len takto anonymizované údaje. Proces anonymizácie údajov by mal byť automatizovaný, pričom zamestnanci agentúry eu-LISA by nemali mať priamy prístup k osobným údajom uchovávaným v informačných systémoch Únie alebo komponentoch interoperability.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) 2016/679, s výnimkou prípadov, keď takéto spracúvanie uskutočňujú určené orgány alebo centrálne prístupové body členských štátov na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, keď by sa mala uplatňovať smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

(48)  Na spracúvanie osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi podľa tohto nariadenia by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) 2016/679, s výnimkou prípadov, keď takéto spracúvanie uskutočňujú určené orgány alebo centrálne prístupové body členských štátov na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, pričom v takom prípade by sa mala uplatňovať smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi by mali monitorovať vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s [nariadením (EÚ) 2016/679], kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov by mal monitorovať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní spracovávania osobných údajov prostredníctvom komponentov interoperability navzájom spolupracovať.

(51)  Zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi by mali monitorovať vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 alebo smernicou (EÚ) 2016/680, kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov by mal monitorovať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní spracovávania osobných údajov navzájom spolupracovať. 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  „(...) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko ... .

(52)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, pričom stanovisko vydal 16. apríla 2018.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  Pokiaľ ide o dôvernosť, na úradníkov alebo ostatných zamestnancov, ktorí sú zamestnaní a pracujú v spojitosti so SIS, by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

(53)  Pokiaľ ide o dôvernosť, na úradníkov alebo ostatných zamestnancov, ktorí sú zamestnaní a pracujú v spojitosti s údajmi prístupnými prostredníctvom ktoréhokoľvek z komponentov interoperability, by sa mali vzťahovať príslušné ustanovenia Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Aby sa príslušné orgány a orgány mohli prispôsobiť novým požiadavkám na používanie európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP), je potrebné stanoviť prechodné obdobie. Rovnako, aby sa umožnilo jednotné a optimálne fungovanie detektora viacnásobných totožností (MID), mali by sa pre začiatok jeho činnosti stanoviť prechodné opatrenia.

(56)  Aby sa príslušné orgány a orgány Únie mohli prispôsobiť novým požiadavkám na používanie európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP), je potrebné stanoviť prechodné obdobie, ktoré by okrem iného malo zahŕňať programy odbornej prípravy pre koncových používateľov, aby sa zabezpečilo, že sa bude plne využívať potenciál nových nástrojov. Rovnako, aby sa umožnilo jednotné a optimálne fungovanie detektora MID, mali by sa pre začiatok jeho činnosti stanoviť prechodné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Náklady na vývoj komponentov interoperability plánované v rámci súčasného viacročného finančného rámca sú nižšie než zostávajúca suma rozpočtu vyčleneného na inteligentné hranice v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201458. Preto by sa mala v tomto nariadení podľa článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 prerozdeliť suma, ktorá je v súčasnosti pridelená na rozvoj IT systémov na podporu riadenia migračných tokov cez vonkajšie hranice.

(57)  Zostávajúca suma rozpočtu, ktorá je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201458 vyčlenená na rozvoj IT systémov na podporu riadenia migračných tokov cez vonkajšie hranice, by sa podľa článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 mala prerozdeliť na účely tohto nariadenia.

 

Okrem toho by sa agentúra eu-LISA mala snažiť udržať náklady na minime a stanoviť a zaviesť nákladovo najefektívnejšie technické riešenia.

_________________

_________________

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

Odôvodnenie

Predpokladané náklady často nezodpovedajú skutočným nákladom. V tejto fáze sa dá s istotou povedať len toľko, že zostávajúca suma, ktorá je k dispozícii podľa nariadenia č. 515/2014, by sa mala opätovne prerozdeliť na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(57a)  Bolo by vhodné, aby Komisia počas fázy vývoja komponentov interoperability posúdila potrebu ďalšej harmonizácie vnútroštátnych systémov a infraštruktúr členských štátov na vonkajších hraniciach a vydala odporúčania. Tieto odporúčania by mali zahŕňať aj posúdenie vplyvu a posúdenie nákladov pre rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Na doplnenie určitých podrobných technických aspektov tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o profily používateľov európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP) obsah a formát odpovedí ESP. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201659. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa predovšetkým mali všetky dokumenty doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(58)  Na doplnenie určitých podrobných technických aspektov tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisii by sa mala delegovať najmä právomoc, pokiaľ ide o profily používateľov európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP), obsah a formát odpovedí ESP, postupy na určenie prípadov, keď možno údaje o totožnosti považovať za zhodné alebo podobné, a pravidlá o fungovaní centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) vrátane osobitných záruk na spracovanie osobných údajov a bezpečnostných pravidiel vzťahujúcich sa na úložisko. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201659. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa predovšetkým mali všetky dokumenty doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=SK.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=SK.

Odôvodnenie

Dodatočné prvky týkajúce sa postupov pre údaje o totožnosti a týkajúce sa CRRS predstavujú doplnenie určitých nepodstatných prvkov tohto nariadenia, a preto by mali byť predmetom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie podrobných pravidiel, ktoré sa týkajú: automatizovaných mechanizmov, postupov a ukazovateľov kontroly kvality údajov, vývoja normy UMF, postupov na určovanie prípadov podobnosti totožností, prevádzky centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky a postupov spolupráce v prípade bezpečnostných incidentov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201160.

(59)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie podrobných pravidiel, ktoré sa týkajú: automatizovaných mechanizmov, postupov a ukazovateľov kontroly kvality údajov, vývoja normy UMF a postupov spolupráce v prípade bezpečnostných incidentov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201160.

_________________

_________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh bol predložený na zabezpečenie súladu s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(68a)  Keďže komponenty interoperability zahŕňajú spracúvanie značného množstva citlivých osobných údajov, je dôležité, aby osoby, ktorých údaje sa spracúvajú prostredníctvom týchto komponentov, mohli účinne uplatňovať svoje práva dotknutej osoby, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679, smernici (EÚ) 2016/680 a nariadení (ES) č. 45/2001. V tejto súvislosti, rovnako ako sa orgánom členských štátov poskytol jeden portál na vykonávanie vyhľadávania v informačných systémoch Únie, aj dotknutým osobám by sa mala poskytnúť jedna webová služba, prostredníctvom ktorej môžu vykonávať svoje práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie. Agentúra eu-LISA by mala zriadiť takúto webovú službu a prevádzkovať ju vo svojich technických priestoroch. Keďže agentúra eu-LISA nie je zodpovedná za vkladanie osobných údajov alebo overovanie totožnosti, akákoľvek žiadosť dotknutej osoby by sa mala prostredníctvom webovej služby odoslať buď členskému štátu zodpovednému za manuálne overovanie rôznych totožností alebo členskému štátu zodpovednému za vkladanie údajov do východiskového informačného systému.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(68b)  V článku 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach sa uvádza, že akýkoľvek zásah do práva na rešpektovanie súkromného života musí sledovať legitímny cieľ a musí byť nevyhnutný a primeraný, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

Odôvodnenie

Právo na ochranu osobných údajov a právo na rešpektovanie súkromného života sú zakotvené tak v právnych predpisoch EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj v najvyšších nástrojoch EÚ v oblasti ľudských práv. Keďže sa tieto právne predpisy týkajú osobných údajov a súkromia osôb, je nevyhnutné, aby sa oba tieto nástroje premietli do odôvodnení právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(68c)  Jednou zo základných zásad ochrany údajov je minimalizácia údajov, ako sa zdôrazňuje v článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679 v súlade s ktorým musí byť spracúvanie osobných údajov primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

 

 

 

 

Odôvodnenie

Právo na ochranu osobných údajov a právo na rešpektovanie súkromného života sú zakotvené tak v právnych predpisoch EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj v najvyšších nástrojoch EÚ v oblasti ľudských práv. Keďže sa tieto právne predpisy týkajú osobných údajov a súkromia osôb, je nevyhnutné, aby sa oba tieto nástroje premietli do odôvodnení právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(68d)  V článku 5 ods. 1 písmene b) nariadenia (EÚ) 2016/679 sa uvádza, že osobné údaje sa musia získavať na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Okrem toho ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely musí rešpektovať zásadu obmedzenia účelu.

 

 

 

 

Odôvodnenie

Právo na ochranu osobných údajov a právo na rešpektovanie súkromného života sú zakotvené tak v právnych predpisoch EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj v najvyšších nástrojoch EÚ v oblasti ľudských práv. Keďže sa tieto právne predpisy týkajú osobných údajov a súkromia osôb, je nevyhnutné, aby sa oba tieto nástroje premietli do odôvodnení právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením a [nariadením 2018/xx o interoperabilite – hranice a víza] sa stanovuje rámec na zabezpečenie interoperability medzi systémom vstup/výstup (EES), vízovým informačným systémom (VIS), [európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)], systémom Eurodac, Schengenským informačným systémom (SIS) a [európskym informačným systémom registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCN)] s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto systémy a údaje v nich navzájom dopĺňali.

1.  Týmto nariadením a [nariadením 2018/xx o interoperabilite – hranice a víza] sa stanovuje rámec na zabezpečenie interoperability medzi systémom vstup/výstup (EES), vízovým informačným systémom (VIS), [európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)], systémom Eurodac, Schengenským informačným systémom (SIS) a [európskym informačným systémom registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCN)].

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Týmto nariadením sa stanovujú aj ustanovenia o požiadavkách na kvalitu údajov, o univerzálnom formáte správ (UMF), o centrálnom úložisku na účely podávania správ a štatistiky (CRRS), ako aj povinnosti členských štátov a Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), pokiaľ ide o návrh a prevádzku komponentov interoperability.

3.  Týmto nariadením sa stanovujú aj ustanovenia o požiadavkách na kvalitu údajov, o univerzálnom formáte správ (UMF), o centrálnom úložisku na účely podávania správ a štatistiky (CRRS), ako aj povinnosti členských štátov a Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), pokiaľ ide o návrh, vývoj a prevádzku komponentov interoperability.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Týmto nariadením sa zároveň upravujú postupy a podmienky pre prístup orgánov presadzovania práva členských štátov a Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) k systému vstup/výstup (EES), vízovému informačnému systému (VIS), [európskemu systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS),] a systému Eurodac na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do ich právomoci, ich odhaľovania a vyšetrovania.

4.  Týmto nariadením sa zároveň upravujú postupy a podmienky pre prístup určených orgánov členských štátov a Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) k systémom EES, VIS, ETIAS a Eurodac na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Týmto nariadením sa ustanovuje aj rámec pre overovanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a ich identifikáciu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ciele interoperability

Ciele

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť riadenie vonkajších hraníc;

a)  posilniť účinnosť a efektívnosť hraničných kontrol na vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispieť k predchádzaniu neregulárnej migrácie a boju proti nej;

b)  prispieť k predchádzaniu neregulárnej migrácii a riešeniu tohto javu;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  prispieť k predchádzaniu trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  pomôcť pri identifikácii neznámych osôb, ktoré nevedia preukázať svoju totožnosť, alebo neidentifikovaných ľudských pozostatkov v prípade prírodných katastrof, nehôd alebo teroristických útokov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ciele týkajúce sa zaistenia interoperability sa dosiahnu tak, že sa:

2.  Tieto ciele sa dosiahnu tak, že sa:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečí správna identifikácia osôb;

a)  uľahčí správna identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín zaregistrovaných v informačných systémoch Únie;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi;

b)  prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zlepšia a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch ;

c)  zlepší kvalita údajov a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov uložených v informačných systémoch Únie, a to pri dodržiavaní požiadaviek na spracúvanie údajov podľa právnych základov jednotlivých systémov a noriem a zásad v oblasti ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zlepší justičná spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  členským štátom uľahčí technická a prevádzková implementácia existujúcich a budúcich informačných systémov ;

d)  členským štátom uľahčí technická a prevádzková implementácia existujúcich a informačných systémov Únie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posilnia, zjednodušia a zjednotia podmienky bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy ;

e)  posilnia, zjednodušia a zjednotia podmienky bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy Únie, bez toho, aby bola dotknutá osobitná ochrana a záruky poskytované určitým kategóriám údajov;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zjednodušia podmienky prístupu orgánov presadzovania práva k systémom EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac;

f)  zracionalizujú a zjednodušia podmienky prístupu určených orgánov k systémom EES, VIS, [ETIAS] a Eurodac a zároveň zabezpečia potrebné a primerané podmienky prístupu orgánov presadzovania práva;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na osoby, ktorých osobné údaje sa môžu spracovávať v informačných systémoch uvedených v odseku 1 a v rámci údajov Europolu uvedených v odseku 2.

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje na osoby, ktorých osobné údaje sa môžu spracovávať v informačných systémoch Únie uvedených v odseku 1 a v rámci údajov Europolu uvedených v odseku 2, a to len na účely vymedzené vo východiskovom právnom základe týchto informačných systémov.

Odôvodnenie

Je dôležité opätovne zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozsah, malo by spracúvanie osobných údajov prostredníctvom interoperability slúžiť iba na dosiahnutie účelov východiskových systémov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „pohraničný orgán“ je príslušník pohraničnej stráže, ktorý je podľa vnútroštátneho práva poverený vykonávať hraničné kontroly;

(3)  „pohraničný orgán“ je príslušník pohraničnej stráže, ktorý je podľa vnútroštátneho práva poverený vykonávať hraničné kontroly, ako je stanovené v článku 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/399;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  „informačné systémy EÚ“rozsiahle informačné systémy, ktoré spravuje agentúra eu-LISA;

(18)  „informačné systémy Únie“systémy EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN], ktoré prevádzkovo riadi agentúra eu-LISA;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  „údaje Europolu“ sú osobné údaje poskytnuté Europolu na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794;

(19)  „údaje Europolu“ sú osobné údaje spracúvané Europolom na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2016/794;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „zhoda“ je existencia korešpondencie stanovená porovnaním dvoch alebo viacerých výskytov osobných údajov, ktoré sú zaznamenané v jednom z informačných systémov alebo databáz alebo ktoré sa do týchto systémov či databáz práve zaznamenávajú;

(21)  „zhoda“ je existencia rovnakej alebo podobnej korešpondencie ako výsledok automatizovaného porovnania osobných údajov, ktoré sú zaznamenané v jednom z informačných systémov alebo databáz alebo ktoré sa do týchto systémov či databáz práve zaznamenávajú;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „pozitívna lustrácia“ je potvrdenie jedného alebo viacerých výskytov zhody;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  „určené orgány“ sú určené orgány členského štátu uvedené v článku 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226, článku 3 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, [článku 43 nariadenia o ETIAS] a [článku 6 nariadenia Eurodac];

(24)  „určené orgány“ sú určené orgány členského štátu v zmysle článku 3 ods. 26 nariadenia (EÚ) 2017/2226, článku 2 ods. 1 písm. d) rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, [článku 3 ods. 21 nariadenia o ETIAS] a uvedené v [článku 6 nariadenia Eurodac];

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  „trestný čin terorizmu“ je trestný čin podľa vnútroštátneho práva, ktorý zodpovedá jednému z trestných činov uvedených v smernici (EÚ) 2017/541 alebo je s ním rovnocenný;

(25)  „trestný čin terorizmu“ je trestný čin podľa vnútroštátneho práva, ktorý zodpovedá jednému z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 14 smernice (EÚ) 2017/541 alebo ktorý je rovnocenný jednému z týchto trestných činov pre členské štáty, ktoré nie sú viazané touto smernicou;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  „SIS“ je Schengenský informačný systém v zmysle [nariadenia o SIS v oblasti hraničných kontrol, nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva a nariadenia o SIS v oblasti nelegálneho návratu];

(31)  „SIS“ je Schengenský informačný systém v zmysle [nariadenia o SIS v oblasti hraničných kontrol, nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva a nariadenia o SIS v oblasti návratu];

 

(Prierezový pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte)

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  „ESP“ je európsky vyhľadávací portál v zmysle článku 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  „spoločná BMS“ je spoločná služba porovnávania biometrických údajov v zmysle článku 15;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  „CIR“ je spoločná databáza údajov o totožnosti v zmysle článku 17;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  „MID“ je detektor viacnásobných totožností v zmysle článku 25;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  „CRRS“ je centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky v zmysle článku 39.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nediskriminácia

Nediskriminácia a základné práva

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov na účely tohto nariadenia nesmie viesť k diskriminácii osôb na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita. Osobitná pozornosť sa venuje deťom, starším osobám osobám so zdravotným postihnutím.

Spracúvanie osobných údajov na účely tohto nariadenia nesmie viesť k diskriminácii osôb na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita a základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť sa venuje deťom, starším osobám, osobám so zdravotným postihnutím a osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia vykoná hodnotenie ex post s cieľom posúdiť vplyv interoperability na právo na nediskrimináciu.

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je možné overiť, či sa zásada nediskriminácie bude uplatňovať v plnej miere, a to najmä pokiaľ ide o detektor viacnásobných totožností. Napríklad, stále nie je jasné, či by návrh mohol negatívne ovplyvniť ženy v porovnaní s mužmi, a to vzhľadom na skutočnosť, že ženy s väčšou pravdepodobnosťou zmenia svoje priezvisko.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zriaďuje sa európsky vyhľadávací portál (ďalej len „ESP“, z angl. European search portal), ktorého účelom je zaistiť, aby orgány členských štátov a orgány EÚ mali rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom , údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré potrebujú na plnenie úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a podporiť ciele systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] a údajov Europolu.

1.  Zriaďuje sa európsky vyhľadávací portál (ďalej len „ESP“, z angl. European search portal) s cieľom uľahčiť kontrolovaný prístup orgánov členských štátov a agentúr Únie k informačným systémom Únie, údajom Europolu a databázam Interpolu v záujme plnenia ich úloh a v súlade s ich právami na prístup k systémom EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN], ako aj s cieľmiúčelmi týchto systémov, a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, pričom sa v plnej miere zohľadnia zásady nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  bezpečný komunikačný kanál medzi ESP, členskými štátmi a orgánmi EÚ, ktoré sú oprávnené používať ESP v súlade s právom Únie;

b)  bezpečný komunikačný kanál medzi ESP, členskými štátmi a agentúrami Únie, ktoré sú oprávnené používať ESP;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  centrálnu úniovú záložnú kópiu ESP schopnú zabezpečiť všetky funkcie hlavného ESP a podobnú úroveň výkonnosti v prípade jeho poruchy.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  ESP vyvíja a jeho technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA.

3.  ESP vyvíja a jeho technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA. Agentúra eu-LISA však nemá prístup k žiadnym osobným údajom spracúvaným prostredníctvom ESP.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Používanie ESP je vyhradené orgánom členských štátov a orgánom EÚ, ktoré majú podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov prístup k systémom EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN], k CIR a detektoru viacnásobných totožností, ako aj k údajom Europolu a databázam Interpolu.

1.  Používanie ESP je vyhradené orgánom členských štátov a agentúram Únie, ktoré majú prístup k systémom EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN] podľa príslušných právnych nástrojov upravujúcich tieto informačné systémy Únie, k CIR a detektoru viacnásobných totožností v súlade s týmto nariadením, ako aj k údajom Europolu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 a k databázam Interpolu podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich takýto prístup.

 

Tieto orgány členských štátov a agentúry Únie môžu využívať ESP a údaje ním poskytnuté len na ciele a účely stanovené v právnych nástrojoch, ktoré upravujú tieto informačné systémy Únie, a v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány uvedené v odseku 1 používajú ESP na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v centrálnych systémoch Eurodac a [systéme ECRIS-TCN], a to v súlade so svojimi prístupovými právami podľa práva Únie a vnútroštátneho práva. ESP používajú aj na vyhľadávanie v CIR v súlade so svojimi prístupovými právami podľa tohto nariadenia na účely uvedené v článkoch 20, 21 a 22.

2.  Orgány uvedené v odseku 1 používajú ESP na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v centrálnych systémoch Eurodac a [systéme ECRIS-TCN], a to v súlade so svojimi prístupovými právami podľa právnych nástrojov upravujúcich informačné systémy Únie a vnútroštátneho práva. ESP používajú aj na vyhľadávanie v CIR v súlade so svojimi prístupovými právami podľa tohto nariadenia na účely uvedené v článkoch 20, 21 a 22.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Orgány EÚ používajú ESP na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v centrálnom SIS.

4.  Ak sa to od agentúruvedených v odseku 1 vyžaduje podľa práva Únie, používajú ESP na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v centrálnom SIS.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Orgány uvedené v odseku 1 môžu ESP používať na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v údajoch Europolu v súlade so svojimi prístupovými právami podľa práva Únie a vnútroštátneho práva.

5.  Ak sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo podľa vnútroštátneho práva, orgány uvedené v odseku 1 môžu ESP používať na vyhľadávanie údajov týkajúcich sa osôb alebo ich cestovných dokladov v údajoch Europolu v súlade so svojimi prístupovými právami podľa práva Únie a vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  účel vyhľadávania;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informačné systémy , údaje Europolu databázy Interpolu, v ktorých sa musí a môže vyhľadávať a ktoré musia používateľovi poskytnúť odpoveď, a

b)  informačné systémy Únie, údaje Europolu, databázy Interpolu a údaje v týchto systémoch, v ktorých sa môže vyhľadávať a ktoré musia používateľovi poskytnúť odpoveď; používateľ požadujúci údaje na základe článku 22 dostane oznámenie o pozitívnej/negatívnej lustrácii iba vtedy, ak je tento používateľ oprávnený požadovať od centrálneho prístupového bodu údaje zahrnuté v určitom informačnom systéme Únie, ktorý poskytol pozitívnu lustráciu v súlade s právnym nástrojom upravujúcim tento systém;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia v súlade s článkom 63 prijme delegované akty, v ktorých stanoví technické špecifikácie profilov uvedených v odseku 1 pre používateľov ESP uvedených v článku 7 ods. 1 v súlade s ich prístupovými právami.

2.  Komisia v súlade s článkom 63 prijme delegované akty, v ktorých stanoví technické špecifikácie profilov uvedených v odseku 1 pre používateľov ESP uvedených v článku 7 ods. 1 v súlade s ich prístupovými právami, ako je stanovené v právnych nástrojoch upravujúcich informačné systémy Únie a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Profily uvedené v odseku 1 sa pravidelne, aspoň raz ročne, kontrolujú a v prípade potreby aktualizujú.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Používatelia ESP začnú vyhľadávanie tak, že v súlade so svojim používateľským profilom a prístupovými právami zadajú do ESP údaje. Po začatí vyhľadávania ESP vyhľadáva na základe údajov, ktoré zadal používateľ ESP, súbežne v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a v CIR, ako aj v údajoch Europolu a databázach Interpolu.

1.  Používatelia ESP začnú vyhľadávanie tak, že v súlade so svojím používateľským profilom ESP, vytvoreným v súlade s článkom 8, a prístupovými právami zadajú do ESP údaje. Po začatí vyhľadávania ESP vyhľadáva na základe údajov, ktoré zadal používateľ ESP, súbežne v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a v CIR, ako aj v údajoch Europolu a databázach Interpolu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR a detektor viacnásobných totožností, ako aj údaje Europolu a databázy Interpolu poskytujú údaje, ktoré obsahujú, na základe vyhľadávania cez ESP.

4.  Systémy EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], CIR a detektor viacnásobných totožností, ako aj údaje Europolu a databázy Interpolu poskytujú údaje, ktoré obsahujú, na základe vyhľadávania cez ESP. ESP poskytne odpovede používateľovi hneď, ako sú dostupné údaje z jedného zo systémov. Odpovede, ktoré ESP poskytne používateľovi, musia byť jedinečné a musia obsahovať všetky údaje, ku ktorým má používateľ prístup v súlade s právnymi nástrojmi upravujúcimi informačné systémy Únie a podľa vnútroštátneho práva. Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, sa v odpovedi, ktorú poskytne ESP, uvedie, do ktorého informačného systému Únie alebo do ktorej databázy patria dané údaje. ESP neposkytne žiadne informácie o údajoch v informačných systémoch, ku ktorým nemá daný používateľ prístup podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  ESP musí byť navrhnutý tak, aby sa pri vyhľadávaní v databázach Interpolu údaje, na základe ktorých používatelia ESP začínajú vyhľadávanie, nesprístupňovali vlastníkom údajov Interpolu.

5.  ESP musí byť navrhnutý tak, aby sa pri vyhľadávaní v databázach Interpolu vlastníkovi zápisu Interpolu nesprístupnila žiadna informácia. Koncepcia ESP takisto zabezpečí, že v databáze Interpolu TDAWN sa nebude vyhľadávať systematicky, ale v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Odpoveď, ktorú ESP poskytne používateľovi, musí byť jedinečná a musí obsahovať všetky údaje, ku ktorým má daný používateľ podľa práva Únie prístup. V prípade potreby sa v odpovedi ESP uvádza, ktorému informačnému systému alebo databáze patria dané údaje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý [článok 39 nariadenia Eurodac], [články 12 a 18 nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva], [článok 29 nariadenia o ECRIS-TCN] a článok 40 nariadenia (EÚ) 2016/794, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci ESP. Uvedené logy zahŕňajú najmä tieto údaje:

Bez toho, aby bol dotknutý [článok 39 nariadenia Eurodac], [články 12 a 18 nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva], [článok 29 nariadenia o ECRIS-TCN] a článok 40 nariadenia (EÚ) 2016/794, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci ESP. Uvedené logy zahŕňajú tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  orgán členského štátu a dotknutého používateľa ESP vrátane použitého profilu ESP podľa článku 8;

a)  orgán členského štátu alebo agentúru Únie, ktoré začali vyhľadávanie;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  informačné systémy a údaje Europolu, v ktorých sa vyhľadávalo;

c)  informačné systémy Únie a databázy Europolu a Interpolu, v ktorých sa vyhľadávalo;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  profil ESP;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  identifikačnú značku osoby, ktorá vykonala vyhľadávanie, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo nariadením (EÚ) č. 45/2001, ak sa uplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty a agentúry Únie uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti vyhľadávania a zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 42. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

2.  Tieto logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti vyhľadávania a zákonnosti spracúvania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadneho fungovania a integrity a bezpečnosti údajov podľa článku 42. Na tento účel sa podľa potreby poskytne prístup k týmto logom prevádzkovateľom určeným podľa článku 40, vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Ak je technicky nemožné použiť ESP z dôvodu jeho poruchy, agentúra eu-LISA použije zálohu ESP.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď je technicky nemožné použiť ESP na vyhľadávanie v jednom alebo vo viacerých informačných systémoch EÚ uvedených v článku 9 ods. 1 alebo v CIR z dôvodu poruchy ESP, používateľov ESP informuje agentúra eu-LISA.

1.  Keď je naďalej technicky nemožné použiť ESP na vyhľadávanie v jednom alebo vo viacerých informačných systémoch Únie alebo v CIR z dôvodu poruchy ESP alebo poruchy informačných systémov Únie, v ktorých prebieha vyhľadávanie, používateľov ESP bezodkladne informuje agentúra eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď je technicky nemožné použiť ESP na vyhľadávanie v jednom alebo vo viacerých informačných systémoch EÚ uvedených v článku 9 ods. 1 alebo CIR z dôvodu poruchy vnútroštátnej infraštruktúry v niektorom členskom štáte, príslušný orgán uvedeného členského štátu informuje agentúru eu-LISA a Komisiu.

2.  Keď je technicky nemožné použiť ESP na vyhľadávanie v jednom alebo vo viacerých informačných systémoch Únie alebo v CIR z dôvodu poruchy vnútroštátnej infraštruktúry v niektorom členskom štáte, príslušný orgán uvedeného členského štátu okamžite informuje všetkých používateľov a agentúru eu-LISA a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V oboch prípadoch sa až do odstránenia technickej poruchy neuplatňuje povinnosť uvedená v článku 7 ods. 2 a 4 a členské štáty môžu pristupovať k informačným systémom uvedeným v článku 9 ods. 1 alebo k CIR priamo prostredníctvom svojich jednotných národných rozhraní alebo vnútroštátnych komunikačných infraštruktúr.

3.  V oboch prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a až do odstránenia technickej poruchy sa neuplatňuje povinnosť uvedená v článku 7 ods. 2 a 4 a členské štáty pristupujú k informačným systémom Únie alebo k CIR, ak si prístup vyžadujú právne predpisy Únie alebo členských štátov, priamo prostredníctvom svojich jednotných národných rozhraní alebo vnútroštátnych komunikačných infraštruktúr.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Keď je technicky nemožné použiť ESP na vyhľadávanie v jednom alebo vo viacerých informačných systémoch Únie alebo v CIR pre poruchu infraštruktúry agentúry Únie, táto agentúra informuje agentúru eu-LISA a Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zriaďuje sa spoločná služba porovnávania biometrických údajov (ďalej len „spoločná BMS“, z angl. biometric matching service), ktorá slúži na uchovávanie biometrických vzorov a umožňuje vyhľadávanie na základe biometrických údajov naprieč viacerými informačnými systémami , na podporu CIR a detektora viacnásobných totožností, ako aj cieľov systémov EES, VIS, Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN].

1.  Zriaďuje sa spoločná služba porovnávania biometrických údajov (ďalej len „spoločná BMS“, z angl. biometric matching service), ktorá slúži na uchovávanie biometrických vzorov a umožňuje vyhľadávanie na základe biometrických údajov naprieč informačnými systémami Únie obsahujúcimi biometrické údaje, na podporu CIR a detektora viacnásobných totožností, ako aj cieľov systémov EES, VIS, Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN]. V súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality sa v spoločnej BMS neuchovávajú údaje o DNA ani odtlačky dlane.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  centrálnu infraštruktúru vrátane vyhľadávača a funkcie uchovávania údajov uvedených v článku 13;

a)  centrálnu infraštruktúru, ktorá nahradí automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov EES, VIS, SIS, Eurodac a [ECRIS-TCN] v takej miere, aby bolo možné vyhľadávanie s využitím biometrických údajov v zmysle článku 4 ods. 12;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenú komunikačnú infraštruktúru medzi spoločnou BMS, centrálnym SIS a CIR.

b)  zabezpečenú komunikačnú infraštruktúru medzi spoločnou BMS, centrálnym SIS, CIR a informačnými systémami Únie.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spoločnú BMS vyvíja a jej technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA.

3.  Spoločnú BMS vyvíja a jej technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA. Nemá však prístup k žiadnym osobným údajom spracúvaným prostredníctvom spoločnej BMS.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje uchovávané v spoločnej službe porovnávania biometrických údajov

Uchovávanie biometrických vzorov v spoločnej službe porovnávania biometrických údajov

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V spoločnej BMS sa uchovávajú biometrické vzory, ktoré získava z týchto biometrických údajov:

1.  V spoločnej BMS sa uchovávajú biometrické vzory, a to logicky oddelené podľa informačného systému, z ktorého údaje pochádzajú, ktoré získava z týchto biometrických údajov:

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. w) a x) nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva;

d)  údajov uvedených v článku 20 ods. 3 písm. w) a y) nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  [údajov uvedených v článku 13 písm. a) nariadenia Eurodac;]

f)  [údajov uvedených v článku 12 písm. a) a b), článku 13 ods. 2 písm. a) a b) a článku 14 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Eurodac;]

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri uchovávaní údajov uvedených v odseku 1 musia byť splnené normy kvality uvedené v článku 37 ods. 2.

4.  Pri uchovávaní údajov uvedených v odseku 1 tohto článku musia byť splnené normy kvality uvedené v článku 37.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v článku 13 sa uchovávajú v spoločnej BMS dovtedy, kým sú zodpovedajúce biometrické údaje uložené v CIR alebo SIS.

Údaje uvedené v článku 13 sa uchovávajú v spoločnej BMS dovtedy, kým sú zodpovedajúce biometrické údaje uložené v CIR v súlade s článkami 18 a 19 alebo v SIS, a potom sú automaticky vymazané.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v článku 13 sa uchovávajú v spoločnej BMS dovtedy, kým sú zodpovedajúce biometrické údaje uložené v CIR alebo SIS.

Údaje uvedené v článku 13 sa uchovávajú v spoločnej BMS dovtedy, kým sú príslušné biometrické údaje uložené v CIR v súlade s článkom 19, SIS alebo ako údaje Europolu.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý [článok 39 nariadenia Eurodac], [článok 12 a 18 nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva] a [článok 29 nariadenia o ECRIS-TCN], agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci spoločnej BMS. Uvedené logy zahŕňajú najmä:

1.  Bez toho, aby bol dotknutý [článok 39 nariadenia Eurodac], [článok 12 a 18 nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva] a [článok 29 nariadenia o ECRIS-TCN], agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci spoločnej BMS. Uvedené logy zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  orgán členského štátu alebo agentúra Únie, ktoré začali vyhľadávanie;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  výsledky vyhľadávania a dátum a čas zobrazenia výsledku;

f)  výsledky vyhľadávania a dátum a čas zobrazenia výsledku a informačný systém Únie, z ktorého boli údaje doručené;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  identifikačnú značku osoby, ktorá vykonala vyhľadávanie, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo nariadením (EÚ) č. 45/2001, ak sa uplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  konkrétny účel vyhľadávania a prípadne odkaz na prípad podľa článku 14.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty a agentúry Únie uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti vyhľadávania a zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 42. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Logy uvedené v odseku 1 písm. a) sa musia vymazať hneď ako sa vymažú príslušné údaje.

2.  Tieto logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov a monitorovanie vplyvu na základné práva vrátane kontroly prípustnosti vyhľadávania a zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 42. Na tento účel sa podľa potreby poskytne prístup k týmto logom prevádzkovateľom určeným podľa článku 40, vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Logy uvedené v odseku 1 písm. a) sa musia vymazať hneď ako sa vymažú príslušné údaje.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zriaďuje sa spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR, z angl. common identity repository), v ktorej sa vytvára individuálna zložka pre každú osobu, ktorá je evidovaná v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac alebo [ECRIS-TCN], obsahujúca údaje uvedené v článku 18, a ktorá slúži na uľahčenie a pomoc pri správnej identifikácii osôb evidovaných v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac alebo [ECRIS-TCN], na podporu fungovania detektora viacnásobných totožností a na uľahčenie a zjednodušenie prístupu orgánov presadzovania práva k informačným systémom na úrovni , ktoré neslúžia na účely presadzovania práva, ak je potrebný na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie závažnej trestnej činnosti.

1.  Zriaďuje sa spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR, z angl. common identity repository), v ktorej sa vytvára individuálna zložka pre každú osobu, ktorá je evidovaná v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac alebo [ECRIS-TCN], obsahujúca údaje uvedené v článku 18, a ktorá slúži na uľahčenie a pomoc pri správnej identifikácii osôb evidovaných v systémoch EES, VIS, [ETIAS], Eurodac alebo [ECRIS-TCN], na podporu fungovania detektora viacnásobných totožností a na uľahčenie a zjednodušenie prístupu určených orgánov k informačným systémom na úrovni Únie, ktoré neslúžia na účely presadzovania práva, ak je potrebný na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie závažnej trestnej činnosti, pričom sa musia v plnej miere dodržiavať zásady nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  bezpečný komunikačný kanál medzi CIR, orgánmi členských štátov a orgánmi EÚ, ktoré sú oprávnené používať európsky vyhľadávací portál (ESP) v súlade s právom Únie;

b)  bezpečný komunikačný kanál medzi CIR, členskými štátmi a agentúrami Únie, ktoré sú oprávnené používať CIR v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  centrálnu úniovú záložnú kópiu CIR schopnú zabezpečiť všetky funkcie hlavnej CIR a podobnú úroveň výkonnosti v prípade jej poruchy; CIR a záložnú kópiu CIR možno prevádzkovať súčasne; CIR a záložná kópia CIR sa musia nachádzať v technických priestoroch agentúry eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Keď je technicky nemožné vyhľadávať v CIR na účely identifikácie osoby podľa článku 20, na odhalenie viacnásobných totožností podľa článku 21 alebo na účely presadzovania práva podľa článku 22 z dôvodu zlyhania CIR, agentúra eu-LISA bezodkladne informuje používateľov CIR.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  – (neuplatňuje sa);

vypúšťa sa

 

(Prierezový pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte)

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  [údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 2 a tieto údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia o ECRIS-TCN: priezvisko; meno (mená); pohlavie; dátum narodenia; miesto a štát narodenia; štátna príslušnosť (štátne príslušnosti); pohlavie a prípadné predchádzajúce mená, pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývka (prezývky).]

e)  [údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 2 a nasledujúce údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia o ECRIS-TCN: priezvisko; meno (mená); pohlavie; dátum narodenia; miesto a štát narodenia; štátna príslušnosť (štátne príslušnosti); pohlavie a prípadné predchádzajúce mená, pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývka (prezývky), ako aj informácie uvedené v cestovných dokladoch.]

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri každom súbore údajov uvedených v odseku 1 je v rámci CIR zahrnutý odkaz na informačné systémy, z ktorých tieto údaje pochádzajú.

2.  Pri každom súbore údajov uvedených v odseku 1 je v rámci CIR zahrnutý odkaz na informačné systémy, z ktorých tieto údaje pochádzajú. Úradník, ktorý má prístup do CIR, vidí len dáta, ktoré obsahuje individuálna zložka uchovávaná v CIR, ktorá pochádza z tých informačných systémov, v prípade ktorých úradník má oprávnenie na prístup.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa v systéme Eurodac alebo [systéme ECRIS-TCN] doplnia, zmenia alebo vymažú údaje, údaje uvedené v článku 18 a uchovávané v individuálnej zložke v rámci CIR sa v súlade s tým automatizovane doplnia, zmenia alebo vymažú.

1.  Bez duplikácie údajov z príslušných informačných systémov Únie, ak sa v systéme Eurodac alebo [ECRIS-TCN] doplnia, zmenia alebo vymažú údaje, údaje uvedené v článku 18 a uchovávané v individuálnej zložke v rámci CIR sa v súlade s tým súbežne automatizovane doplnia, zmenia alebo vymažú.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1  Ak policajný orgán členského štátu nie je schopný identifikovať osobu z dôvodu, že nemá cestovný doklad alebo iný dôveryhodný doklad preukazujúci totožnosť, alebo ak existujú pochybnosti o údajoch o totožnosti, ktoré táto osoba poskytla, alebo o pravosti cestovného dokladu alebo totožnosti jeho držiteľa, alebo ak osoba nie je schopná alebo odmieta spolupracovať, musí byť orgán schopný vyhľadávať v CIR v súlade s odsekmi 1 a 2. Takéto vyhľadávanie nie je povolené v prípade maloletých osôb mladších ako 12 rokov okrem prípadu, keď je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Policajný orgán členského štátu môže vyhľadávať v CIR s použitím biometrických údajov, ktoré boli danej osobe odobraté počas kontroly totožnosti, výhradne na účely identifikácie osoby, ak bol na to oprávnený podľa vnútroštátnych legislatívnych opatrení podľa odseku 2.

Policajný orgán členského štátu môže vyhľadávať v CIR s použitím biometrických údajov, ktoré boli danej osobe odobraté počas kontroly totožnosti, za prítomnosti danej osoby a výhradne na účely identifikácie tejto osoby, ak pri kontrole totožnosti, ktorá prebieha v súlade s predpismi a postupmi stanovenými vnútroštátnym právom, nastane situácia uvedená v odseku -1 a ak bol na to orgán členského štátu oprávnený podľa vnútroštátnych legislatívnych opatrení podľa odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak vyhľadávanie ukáže, že údaje o danej osobe sú uchovávané v CIR, orgánu členského štátu sa umožní nahliadnuť do údajov uvedených v článku 18 ods. 1.

Ak vyhľadávanie ukáže, že údaje o danej osobe sú uchovávané v CIR, policajnému orgánu členského štátu sa umožní nahliadnuť do údajov uvedených v článku 18 ods. 1. Nahliadnutím sa neodhalí informácia o tom, do ktorého informačného systému Únie údaje patria.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa biometrické údaje danej osoby nedajú použiť alebo ak je vyhľadávanie s použitím týchto údajov neúspešné, vyhľadávanie sa vykoná s použitím údajov o totožnosti tejto osoby spolu s údajmi z cestovného dokladu alebo s údajmi o totožnosti, ktoré poskytla daná osoba.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak má policajný orgán členského štátu oprávnenie podľa vnútroštátnych legislatívnych opatrení uvedených v odseku 2, môže vyhľadávať v CIR s použitím biometrických údajov príslušných osôb v prípade katastrofy alebo nehody a výhradne na účely zistenia totožnosti neznámych osôb, ktoré nie sú schopné samé preukázať svoju totožnosť, alebo určenie totožnosti neidentifikovaných ľudských pozostatkov.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, ktoré si želajú využiť možnosť stanovenú v tomto článku, prijmú vnútroštátne legislatívne opatrenia. V týchto legislatívnych opatreniach sa uvedú presné účely kontrol totožnosti, a to spomedzi účelov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) a c). Určia sa v nich príslušné policajné orgány a stanovia sa nimi postupy, podmienky a kritériá takýchto kontrol.

2.  Členské štáty, ktoré si želajú využiť možnosť stanovenú v tomto článku, prijmú vnútroštátne legislatívne opatrenia. V týchto legislatívnych opatreniach sa uvedú presné účely identifikácie, a to spomedzi účelov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b), a stanovia sa nimi postupy, podmienky a kritériá pre takúto identifikáciu. Určia sa nimi príslušné policajné orgány. Členské štáty, ktoré využijú túto možnosť, zašlú Komisii znenie svojich vnútroštátnych legislatívnych opatrení. Prístup k CIR na určenie totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na účely zaistenia vysokej úrovne bezpečnosti je povolený len v prípade, keď za rovnakých podmienok existuje prístup na rovnaký účel do podobných vnútroštátnych databáz.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Určené orgány členského štátu a Europol môžu nahliadať do CIR na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania v súvislosti s konkrétnym prípadom a s cieľom získať informácie o tom, či sa údaje o určitej osobe nachádzajú v systéme EES, VIS a [ETIAS].

1.  Keď existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do informačných systémov Únie značne prispeje k predchádzaniu trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu, najmä keď existuje opodstatnené podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sa uchovávajú v systémoch [EES], VIS, [ETIAS] alebo Eurodac, a keď sa predtým vyhľadávalo vo vnútroštátnych databázach a spustilo sa vyhľadávanie v automatizovanom systéme identifikácie odtlačkov prstov ostatných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, určené orgány členských štátov a Europol môžu použiť CIR na získanie informácie o tom, či sa údaje o určitej osobe nachádzajú v systémoch EES, VIS a [ETIAS].

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odpoveď s uvedením, že údaje o danej osobe sa nachádzajú v niektorom z informačných systémov Únie uvedených v odseku 1, možno použiť len na účely podania žiadosti o prístup, a to za podmienok a podľa postupov stanovených v príslušných legislatívnych nástrojoch upravujúcich takýto prístup.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Určené orgány členských štátov a Europol, ktoré získajú pozitívnu lustráciu, postupujú vec vnútroštátnym dozorným orgánom, ktoré kontrolujú, či sú splnené podmienky prístupu k CIR. V prípade, že z nezávislého overenia ex post vyplynie, že nahliadnutie do CIR nebolo opodstatnené, orgán presadzovania práva vymaže všetky údaje pochádzajúce z CIR.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v článku 18 ods. 1 a 2 sa vymazávajú z CIR v súlade s ustanoveniami o uchovávaní údajov uvedenými v [nariadení Eurodac] a [nariadení o ECRIS-TCN].

Údaje uvedené v článku 18 ods. 1 a 2 sa automaticky vymazávajú z CIR v súlade s ustanoveniami o uchovávaní údajov uvedenými v [nariadení Eurodac] a [nariadení o ECRIS-TCN].

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Individuálna zložka sa v CIR uchováva dovtedy, kým sú zodpovedajúce údaje uložené aspoň v jednom z informačných systémov, ktorých údaje sú obsiahnuté v CIR. Vytvorenie prepojenia neovplyvňuje dĺžku uchovávania jednotlivých údajov, ktoré sú navzájom prepojené.

2.  Individuálna zložka sa v CIR uchováva dovtedy, kým sú zodpovedajúce údaje uložené aspoň v jednom z informačných systémov Únie, ktorých údaje sú obsiahnuté v CIR. Vytvorenie prepojenia neovplyvňuje dĺžku uchovávania jednotlivých údajov, ktoré sú navzájom prepojené. Po vymazaní všetkých údajov, ku ktorým sa vytvorilo prepojenie, sa automaticky vymaže aj dané prepojenie.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 20, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú najmä tieto údaje:

2.  Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 20, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  orgán členského štátu, ktorý začal vyhľadávanie;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výsledky vyhľadávania;

d)  výsledky vyhľadávania a informačný systém Únie, z ktorého údaje pochádzajú;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  identifikačnú značku osoby, ktorá vykonala vyhľadávanie, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794 alebo nariadením (EÚ) 45/2001, ak sa uplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 21, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú najmä tieto údaje:

3.  Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 21, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  orgán členského štátu, ktorý začal vyhľadávanie;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v relevantných prípadoch údaje použité na začatie vyhľadávania;

c)  údaje použité na začatie vyhľadávania;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v relevantných prípadoch výsledky vyhľadávania;

d)  výsledky vyhľadávania a informačný systém Únie, z ktorého údaje pochádzajú.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  identifikačnú značku osoby, ktorá vykonala vyhľadávanie, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794 alebo nariadením (EÚ) 45/2001, ak sa uplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 22, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú najmä tieto údaje:

Pokiaľ ide o prístup k CIR podľa článku 22, agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v rámci CIR. Uvedené logy zahŕňajú tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  odkaz na vnútroštátny spis;

a)  účel prístupu a odkaz na vnútroštátne vyšetrovanie alebo prípad;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  druh údajov použitých na začatie vyhľadávania;

c)  údaje použité na začatie vyhľadávania alebo v prípade vyhľadávania začatého s použitím biometrických údajov druh údajov použitých na začatie vyhľadávania;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výsledky vyhľadávania;

d)  výsledky vyhľadávania a informačný systém Únie, z ktorého údaje pochádzajú.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  identifikačnú značku úradníka, ktorý vykonal vyhľadávanie, a úradníka, ktorý vyhľadávanie údajov nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794 alebo nariadením (EÚ) 45/2001, ak sa uplatňuje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Logy takéhoto prístupu pravidelne overuje príslušný dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v súlade s článkom 41 smernice 2016/680 v intervaloch nepresahujúcich šesť mesiacov, aby overil, či boli splnené postupy a podmienky stanovené v článku 22 ods. 1 až 3.

Logy takéhoto prístupu pravidelne overuje príslušný dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v súlade s článkom 41 smernice 2016/680 v intervaloch nepresahujúcich šesť mesiacov, aby overil, či boli splnené postupy a podmienky stanovené v článku 22 ods. 1 až 3. Agentúra eu-LISA sprístupní dozorným orgánom praktický nástroj s cieľom v čo najväčšej miere uľahčiť a zautomatizovať overovanie logov.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúry Únie uchovávajú logy vyhľadávaní zamestnancov, ktorí sú riadne oprávnení používať CIR podľa článku 22.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Logy uvedené v odsekoch 1 a 5 možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 42. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

6.  Logy uvedené v odsekoch 1, 5 a 5a možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a zákonnosti spracúvania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadneho fungovania a integrity a bezpečnosti údajov podľa článku 42. Uvedené logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra eu-LISA uchováva logy týkajúce sa histórie údajov uchovávaných v individuálnej zložke na účely vymedzené v odseku 6. Logy, ktoré sa týkajú histórie uchovávaných údajov, sa vymazávajú po vymazaní údajov.

7.  Agentúra eu-LISA uchováva logy týkajúce sa histórie údajov uchovávaných v individuálnej zložke na účely vymedzené v odseku 6. Logy, ktoré sa týkajú histórie uchovávaných údajov, sa automaticky vymazávajú po vymazaní údajov.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za kontrolu zákonnosti prístupu, monitorovanie zákonnosti spracovania údajov, vlastné monitorovanie a zaistenie riadneho fungovania, integrity a bezpečnosti údajov majú v rámci obmedzení svojej právomoci a na vlastnú žiadosť prístup k týmto logom na účely plnenia svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Agentúra eu-LISA má v rámci svojich právomocí na účely vlastného monitorovania a zaistenia riadneho fungovania databázy CIR, integrity a bezpečnosti údajov prístup k logom.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má v rámci svojich právomocí a na vlastnú žiadosť prístup k týmto logom na účel plnenia svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na podporu fungovania CIR a podporu cieľov systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] sa zriaďuje detektor viacnásobných totožností (ďalej len „MID“, z angl. multiple-identity detector), ktorý vytvára a uchováva prepojenia medzi údajmi v informačných systémoch zahrnutých v CIR a systémom SIS a následne odhaľuje viacnásobné totožnosti na dvojaký účel, a to uľahčenie kontrol totožnosti a boj proti podvodom s osobnými údajmi.

1.  Na podporu fungovania CIR a podporu cieľov systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] sa zriaďuje detektor viacnásobných totožností (ďalej len „MID“, z angl. multiple-identity detector), ktorý vytvára a uchováva prepojenia medzi údajmi v informačných systémoch Únie zahrnutých v CIR a systémom SIS a následne odhaľuje viacnásobné totožnosti na dvojaký účel, a to uľahčenie kontrol totožnosti a boj proti podvodom s osobnými údajmi, pričom sa v plnej miere dodržiavajú zásady nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  MID vyvíja a jeho technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA.

3.  MID vyvíja a jeho technickú správu zabezpečuje agentúra eu-LISA. Agentúra eu-LISA nemá prístup k žiadnym osobným údajom spracúvaným prostredníctvom detektora MID.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra eu-LISA (a príslušné orgány členských štátov) využíva príslušné postupy na profilovanie, vykonávanie technických a organizačných opatrení vhodných na zabezpečenie najmä toho, aby faktory, ktoré vedú k nepresnostiam osobných údajov, boli opravené a riziko chýb minimalizované, zabezpečuje osobné údaje tak, aby boli zohľadnené možné súvisiace riziká pre záujmy a práva dotknutých osôb a aby sa zamedzilo diskriminačnému účinku vo vzťahu k fyzickým osobám na základe sociálneho, rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženstva alebo viery, členstva v odboroch, genetického alebo zdravotného stavu alebo sexuálnej orientácie alebo sa zamedzilo tomu, aby nevznikli opatrenia s takýmto účinkom.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  útvarom SIRENE členských štátov, ktoré vytvárajú zápisy podľa [nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva alebo nariadenia o SIS v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín];

e)  útvarom SIRENE členských štátov, ktoré vytvárajú alebo aktualizujú [zápis v SIS podľa nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva alebo nariadenia o SIS v oblasti návratu sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín];

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak údaje obsiahnuté v niektorom informačnom systéme uvedenom v odseku 1 obsahujú biometrické údaje, CIR a centrálny SIS použijú na vykonanie postupu odhaľovania viacnásobných totožností spoločnú BMS. Spoločná BMS porovnáva biometrické vzory získané zo všetkých nových biometrických údajov s biometrickými vzormi, ktoré sa už v spoločnej BMS nachádzajú, s cieľom overiť, či sú údaje patriace tomu istému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny už uložené v CIR alebo centrálnom SIS alebo nie.

2.  Ak údaje obsiahnuté v niektorom informačnom systéme uvedenom v odseku 1 obsahujú biometrické údaje, CIR a centrálny SIS použijú na vykonanie postupu odhaľovania viacnásobných totožností spoločnú BMS. Spoločná BMS porovnáva biometrické vzory získané zo všetkých nových biometrických údajov s biometrickými vzormi, ktoré sa už v spoločnej BMS nachádzajú, s cieľom overiť, či sú údaje patriace tej istej osobe už uložené v CIR alebo centrálnom SIS alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  [priezvisko; krstné meno (krstné mená); dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť (štátne príslušnosti) a pohlavie podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia o ECRIS-TCN.]

h)  [priezvisko; krstné meno (krstné mená); predchádzajúce meno (predchádzajúce mená); pseudonym a/alebo prezývka (prezývky); dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť (štátne príslušnosti) a pohlavie podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia o ECRIS-TCN.]

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Postup odhaľovania viacnásobných totožností sa začne výhradne na porovnanie údajov, ktoré sú dostupné v jednom informačnom systéme, s údajmi, ktoré sú dostupné v inom informačnom systéme.

4.  Postup odhaľovania viacnásobných totožností sa začne výhradne na porovnanie údajov, ktoré sú dostupné v jednom informačnom systéme Únie, s údajmi, ktoré sú dostupné v inom informačnom systéme Únie.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia vo vykonávacích aktoch stanoví postupy na určenie prípadov, v ktorých údaje o totožnosti možno považovať za zhodné alebo podobné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

5.  Komisia v delegovaných aktoch stanoví postupy na určenie prípadov, v ktorých údaje o totožnosti možno považovať za zhodné alebo podobné. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s článkom 63. Tieto akty sa majú navrhnúť tak, aby bola zabezpečená ochrana osôb s viacerými zákonnými totožnosťami pred diskrimináciou.

Odôvodnenie

V tejto súvislosti budú ženy skôr diskriminované na základe skutočnosti, že budú mať s väčšou pravdepodobnosťou rôzne zákonné totožnosti (z dôvodu zmeny priezviska po sobáši).

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia vo vykonávacích aktoch stanoví technické predpisy na prepájanie údajov z rôznych informačných systémov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

Komisia v spolupráci s agentúrou eu-LISA vo vykonávacích aktoch stanoví technické predpisy na prepájanie údajov z rôznych informačných systémov Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  útvary SIRENE členského štátu v prípade pozitívnych lustrácií, ku ktorým došlo pri vytvorení zápisu v SIS v súlade s [nariadeniami o SIS v oblasti hraničných kontrol a v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín];

e)  útvary SIRENE členského štátu v prípade pozitívnych lustrácií, ku ktorým došlo pri vytvorení alebo aktualizácii zápisu v SIS v súlade s [nariadeniami o SIS v oblasti hraničných kontrol a v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín];

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  v zápise o neznámych hľadaných osobách na účely zistenia totožnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a na vyhľadávanie na základe biometrických údajov, ako sa uvádza v článku 40 [nariadenia o SIS v oblasti presadzovania práva];

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Keď je útvar SIRENE zodpovedný za manuálne overenie rôznych totožností, ale nebol zapojený do vkladania nových údajov o totožnosti, ktoré viedli k vytvoreniu žltého prepojenia, orgán, ktorý vložil nové údaje o totožnosti, ho o tejto skutočnosti bezodkladne informuje. Útvar SIRENE vykoná manuálne overenie rôznych totožností čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností má prístup k súvisiacim údajom obsiahnutým v príslušnom súbore záznamov o potvrdení totožnosti a k údajom o totožnosti prepojeným v spoločnej databáze údajov o totožnosti a prípadne v SIS, a posudzuje rôzne totožnosti, aktualizuje prepojenie v súlade s článkami 31, 32 a 33 a bezodkladne ho doplní do súboru záznamov o potvrdení totožnosti.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností má prístup k súvisiacim údajom obsiahnutým v príslušnom súbore záznamov o potvrdení totožnosti a k údajom o totožnosti prepojeným v spoločnej databáze údajov o totožnosti a prípadne v SIS, a posudzuje rôzne totožnosti, aktualizuje prepojenie v súlade s článkami 31, 32 a 33 a bezodkladne ho doplní do súboru záznamov o potvrdení totožnosti, najneskôr však do 24 hodín.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je orgánom zodpovedným za overovanie rôznych totožností v súbore záznamov o potvrdení totožnosti pohraničný orgán, ktorý vytvoril alebo aktualizoval individuálnu zložku v EES v súlade s článkom 14 nariadenia o EES, a ak je indikované žlté prepojenie, daný pohraničný orgán vykoná dodatočné overovanie v rámci osobitnej kontroly. Počas tejto osobitnej kontroly majú pohraničné orgány prístup k súvisiacim údajom obsiahnutým v príslušnom súbore záznamov o potvrdení totožnosti a posudzujú rôzne totožnosti, aktualizujú prepojenie v súlade s článkami 31 až 33 a bezodkladne ho doplnia do súboru záznamov o potvrdení totožnosti.

4.  Ak je orgánom zodpovedným za overovanie rôznych totožností v súbore záznamov o potvrdení totožnosti pohraničný orgán, ktorý vytvoril alebo aktualizoval individuálnu zložku v EES v súlade s článkom 14 nariadenia o EES, a ak je indikované žlté prepojenie, daný pohraničný orgán vykoná dodatočné overovanie. Pohraničné orgány majú prístup k súvisiacim údajom obsiahnutým v príslušnom súbore záznamov o potvrdení totožnosti len na tento účel a posudzujú rôzne totožnosti, aktualizujú prepojenie v súlade s článkami 31 až 33 tohto nariadenia a bezodkladne ho doplnia do súboru záznamov o potvrdení totožnosti.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Overenie rôznych totožností podľa tohto článku sa spravidla vykonáva v prítomnosti dotknutej osoby, ktorej sa umožní vysvetliť okolnosti zodpovednému orgánu, ktorý zohľadní tieto vysvetlenia. Ak overenie vedie k vytvoreniu červeného prepojenia, dotknutej osobe sa poskytne písomné odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Manuálne overovanie rôznych totožností sa vykoná do 8 hodín od vytvorenia žltého prepojenia podľa článku 28 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Zamestnanci orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 pred udelením oprávnenia overovať totožnosti absolvujú osobitnú odbornú prípravu o tom, ako vykonávať overovanie rôznych totožností.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prepojené údaje zahŕňajú odlišné údaje o totožnosti a nebolo vykonané manuálne overovanie rôznej totožnosti.

b)  prepojené údaje zahŕňajú odlišné údaje o totožnosti, neexistujú biometrické údaje na porovnanie a nebolo vykonané manuálne overovanie rôznej totožnosti;

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  prepojené údaje zahŕňajú tie isté údaje o totožnosti, ale odlišné biometrické údaje, pričom nebolo vykonané manuálne overovanie rôznych totožností.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prepojenie medzi údajmi z dvoch alebo viacerých informačných systémov sa klasifikuje ako zelené, ak prepojené údaje nezahŕňajú tie isté biometrické údaje ale zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa týkajú dvoch rôznych osôb.

1.  Prepojenie medzi údajmi z dvoch alebo viacerých informačných systémov sa klasifikuje ako zelené, ak:

 

a)  prepojené údaje nezahŕňajú tie isté biometrické údaje, ale zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa týkajú dvoch rôznych osôb;

 

b)  prepojené údaje zahŕňajú tie isté biometrické údaje a orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností dospel k záveru, že sa týkajú dvoch rôznych osôb.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prepojené údaje zahŕňajú tie isté biometrické údaje ale odlišné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností dospel k záveru, že sa v rozpore s právom týkajú tej istej osoby;

a)  prepojené údaje zahŕňajú tie isté biometrické údaje ale odlišné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností dospel k záveru, že sa neodôvodnene týkajú tej istej osoby;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prepojené údaje zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností dospel k záveru, že sa v rozpore s právom týkajú tej istej osoby;

b)  prepojené údaje zahŕňajú podobné údaje o totožnosti a orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností dospel k záveru, že sa neodôvodnene týkajú tej istej osoby;

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa vyhľadávalo v CIR alebo v SIS a ak existuje červené prepojenie medzi údajmi v dvoch alebo viacerých informačných systémoch tvoriacich CIR alebo so SIS, detektor viacnásobných totožností musí v odpovedi indikovať údaje uvedené v článku 34. Opatrenia nadväzujúce na červené prepojenie sa realizujú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.

2.  Ak sa vyhľadávalo v CIR alebo v SIS a ak existuje červené prepojenie medzi údajmi v dvoch alebo viacerých informačných systémoch tvoriacich CIR alebo so SIS, detektor viacnásobných totožností musí v odpovedi indikovať údaje uvedené v článku 34. Opatrenia nadväzujúce na červené prepojenie sa realizujú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom. Žiadny právny dôsledok sa pre dotknutú osobu alebo dotknuté osoby nevyvodí len na základe existencie červeného prepojenia.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa nakladania so zápismi v SIS uvedené v [nariadení o SIS v oblasti hraničných kontrol, o SIS v oblasti presadzovania práva a o SIS v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín], a bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia potrebné na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku, predchádzanie trestnej činnosti a zaručenie toho, že nebude ohrozené žiadne vnútroštátne vyšetrovanie, ak sa vytvorí červené prepojenie, orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností informuje danú osobu o existencii viacnásobných totožností, ktoré sú v rozpore s právom.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia potrebné na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku, predchádzanie trestnej činnosti a zaručenie toho, že nebude ohrozené žiadne vnútroštátne vyšetrovanie, ak sa vytvorí červené prepojenie, orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností informuje danú osobu o existencii viacnásobných totožností, ktoré sú v rozpore s právom, v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článkom 13 smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak orgán členského štátu alebo agentúra Únie s prístupom do CIR alebo SIS získa dôkaz o tom, že červené prepojenie zaznamenané v MID je nesprávne alebo že údaje spracúvané v MID, CIR a SIS boli spracované v rozpore s týmto nariadením, tento orgán, ak sa prepojenie týka informačných systémov Únie, buď ihneď opraví alebo vymaže prepojenie z MID, alebo ak sa prepojenie týka SIS, ihneď informuje príslušný útvar SIRENE členského štátu, ktorý vytvoril zápis v SIS. Tento útvar SIRENE overí dôkazy, ktoré predložil orgán členského štátu, a bezprostredne potom opraví alebo vymaže prepojenie z detektora.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prepojené údaje zahŕňajú tie isté údaje o totožnosti a rôzne biometrické údaje a orgán zodpovedný za overenie rôznych totožností dospel k záveru, že sa týkajú tej istej osoby a jej biometrické údaje sa zmenili v dôsledku poranenia, choroby alebo z iného oprávneného dôvodu.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak má orgán členského štátu dôkaz nasvedčujúci tomu, že biele prepojenie zaznamenané v detektore MID je v skutočnosti nesprávne, neaktuálne alebo že údaje boli v detektore MID alebo informačných systémoch Únie alebo systéme SIS spracúvané v rozpore s týmto nariadením, skontroluje príslušné údaje uchovávané v informačných systémoch Únie a systéme SIS a v prípade potreby bezodkladne opraví alebo vymaže prepojenie z detektora MID. Tento orgán členského štátu bezodkladne informuje členský štát zodpovedný za manuálne overenie.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prípadne orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností.

d)  orgán zodpovedný za overovanie rôznych totožností.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súbory záznamov o potvrdení totožnosti a v nich uvedené údaje vrátane prepojení sú uložené v detektore viacnásobných totožností (MID) len tak dlho, ako sú prepojené údaje uchovávané v dvoch alebo viacerých informačných systémoch .

Súbory záznamov o potvrdení totožnosti a v nich uvedené údaje vrátane prepojení sú uložené v detektore viacnásobných totožností (MID) len tak dlho, ako sú prepojené údaje uchovávané v dvoch alebo viacerých informačných systémoch Únie. Ak sa už nespĺňa táto požiadavka, súbory záznamov o potvrdení totožnosti a v nich uvedené údaje vrátane všetkých súvisiacich prepojení sa automaticky vymažú.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v MID. Uvedené logy zahŕňajú najmä:

1.  Agentúra eu-LISA uchováva logy všetkých operácií spracúvania údajov v MID. Uvedené logy zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  orgán členského štátu, ktorý začal vyhľadávanie;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  identifikačnú značku osoby, ktorá vykonala vyhľadávanie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem toho členské štáty uchovávajú logy jedinečnej používateľskej totožnosti úradníka, ktorý vykonáva vyhľadávanie.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a zákonnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 42. Logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Logy, pokiaľ ide o históriu súboru záznamov o potvrdení totožnosti, sa vymazávajú po vymazaní údajov v súbore záznamov o potvrdení totožnosti.

3.  Logy možno použiť len na monitorovanie ochrany údajov vrátane kontroly prípustnosti žiadosti a zákonnosti spracúvania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadneho fungovania a integrity a bezpečnosti údajov podľa článku 42. Na tento účel sa podľa potreby poskytne prístup k týmto logom prevádzkovateľom určeným podľa článku 40, vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 51 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Logy, pokiaľ ide o históriu súboru záznamov o potvrdení totožnosti, sa vymazávajú po vymazaní údajov v súbore záznamov o potvrdení totožnosti.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa kvalita údajov v EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej BMS, CIR a MID dôsledne monitorovala s cieľom zaistiť, že spĺňajú všeobecné požiadavky na riadne fungovanie príslušných informačných systémov Únie a komponentov interoperability. Členské štáty tiež zabezpečia, aby všetci zamestnanci, ktorí vkladajú údaje do niektorého z týchto informačných systémov Únie, absolvovali prechádzajúcu odbornú prípravu o kvalite údajov.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra eu-LISA vytvorí automatizované mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov týkajúce sa údajov uchovávaných v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej službe porovnávania biometrických údajov (spoločnej BMS), spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR) a detektore viacnásobných totožností (MID).

1.  Agentúra eu-LISA vytvorí čo najskôr automatizované mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov týkajúce sa údajov uchovávaných v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej BMS a CIR. Tieto automatizované mechanizmy kontroly kvality údajov sa primerane otestujú pred uvedením komponentov interoperability do prevádzky v súlade s článkom 62.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra eu-LISA vytvorí spoločné ukazovatele kvality údajov a normy minimálnej kvality pre uchovávanie údajov v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej BMS, CIR a MID.

2.  Agentúra eu-LISA vytvorí spoločné ukazovatele kvality údajov a normy minimálnej kvality pre uchovávanie údajov v systémoch EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej BMS, CIR a MID.

 

Do systémov EES, [ETIAS], VIS, SIS, spoločnej BMS, CIR a MID sa môžu vkladať iba údaje spĺňajúce normy minimálnej kvality.

 

Ak sa orgán pokúsi vložiť údaje nespĺňajúce uplatniteľné normy minimálnej kvality, dotknutý informačný systém Únie mu okamžite doručí automatické upozornenie, že údaje nie je možné vložiť, a navrhne metódy na splnenie minimálnych noriem kvality.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA pravidelne podáva správy o automatizovaných mechanizmoch a postupoch kontroly kvality údajov a spoločných ukazovateľoch kvality údajov členským štátom. Agentúra eu-LISA predkladá takisto pravidelnú správu Komisii o vzniknutých problémoch a dotknutých členských štátoch.

3.  Agentúra eu-LISA pravidelne podáva správy o automatizovaných mechanizmoch a postupoch kontroly kvality údajov a spoločných ukazovateľoch kvality údajov členským štátom. Agentúra eu-LISA predkladá takisto pravidelnú správu Komisii o vzniknutých problémoch a dotknutých členských štátoch. Agentúra eu-LISA na požiadanie poskytne túto správu aj Európskemu parlamentu a Rade. Žiadna správa poskytnutá podľa tohto odseku nesmie obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Rok po vytvorení automatizovaných mechanizmov a postupov kontroly kvality údajov a spoločných ukazovateľov kvality údajov a potom vždy každoročne Komisia vyhodnotí implementáciu kvality údajov zo strany členských štátov a poskytne potrebné odporúčania. Členské štáty predkladajú Komisii akčný plán na nápravu všetkých nedostatkov zistených v hodnotiacej správe a správy o pokroku dosiahnutom pri plnení tohto akčného plánu, a to až dovtedy, kým sa celý akčný plán nezrealizuje. Komisia zašle hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva, ktorá bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 168/200764.

5.  Rok po vytvorení automatizovaných mechanizmov a postupov kontroly kvality údajov a spoločných ukazovateľov kvality údajov a potom vždy každoročne Komisia vyhodnotí implementáciu kvality údajov zo strany členských štátov a poskytne potrebné odporúčania. Členské štáty predkladajú Komisii akčný plán na nápravu všetkých nedostatkov zistených v hodnotiacej správe,najmä problémov súvisiacich s kvalitou údajov, ktoré vyplynuli z chybných údajov v existujúcich informačných systémoch Únie a v SIS. Komisia bude predkladať správy o pokroku dosiahnutom pri plnení tohto akčného plánu, kým sa akčný plán v plnej miere nezrealizuje. Komisia zašle hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu výboru pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva, ktorá bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 168/200764.

__________________

__________________

64 Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

64 Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 37a

 

Dostupnosť a čas odozvy pri vyhľadávaní

 

Všetky komponenty interoperability sa musia vyvíjať a riadiť spôsobom, ktorý zabezpečí rýchly, bezproblémový, efektívny a kontrolovaný prístup, plnú dostupnosť týchto komponentov, ako je stanovené v článku 53 ods. 1, a čas odozvy v súlade s operačnými potrebami orgánov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Norma UMF sa použije pri rozvoji systémov [Eurodac], [ECRIS-TCN], európskeho vyhľadávacieho portálu, CIR, MID a prípadne pri vývoji vykonávanom agentúrou eu-LISA alebo iným orgánom EÚ v oblasti nových modelov výmeny informácií a informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

2.  Norma UMF sa použije pri rozvoji systémov [Eurodac], [systém ECRIS-TCN], ESP, CIR, MID, pokiaľ je to možné, a prípadne pri vývoji vykonávanom agentúrou eu-LISA alebo inou agentúrou Únie v oblasti nových modelov výmeny informácií a informačných systémov Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Norma UMF sa môže použiť vo VIS, SIS a pri akomkoľvek existujúcom alebo novom modeli cezhraničnej výmeny informácií a pri informačných systémoch v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré vyvinuli členské štáty alebo pridružené krajiny.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) sa zriaďuje na podporu cieľov systémov Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] a na vytváranie medzisystémových štatistických údajov a analytických správ na účely politiky, vykazovania a kvality údajov.

1.  Centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) sa zriaďuje na podporu cieľov systémov Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] a na poskytovanie medzisystémových štatistických údajov a analytických správ na účely politiky, vykazovania a kvality údajov.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA anonymizuje údaje a takéto anonymné údaje zaznamenáva do CRRS. Proces anonymizácie údajov je automatizovaný.

3.  Agentúra eu-LISA anonymizuje údaje zabezpečením toho, aby dotknutú osobu nebolo možné identifikovať, a takéto anonymné údaje zaznamenáva do CRRS. Proces anonymizácie údajov je automatizovaný. Zamestnanci agentúry eu-LISA nemajú prístup k osobným údajom uchovávaným v informačných systémoch Únie alebo komponentoch interoperability.

 

Údaje obsiahnuté v CRRS nesmú umožňovať zistenie totožnosti jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  centrálnu infraštruktúru pozostávajúcu z úložiska údajov umožňujúceho anonymizáciu údajov;

a)  centrálnu infraštruktúru pozostávajúcu z úložiska a mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, aby sa údaje anonymizovali pred tým, ako sa uchovajú v CRRS;

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania CRRS, ako aj osobitné záruky pre spracovanie osobných údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 a bezpečnostné pravidlá vzťahujúce sa na úložisko. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

5.  Komisia stanoví prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 63 podrobné pravidlá týkajúce sa fungovania CRRS, ako aj osobitné záruky pre spracovanie osobných údajov uvedených v odsekoch 2 a 3 a bezpečnostné pravidlá vzťahujúce sa na úložisko.

Odôvodnenie

Úložisko CRRS bude predstavovať ďalšiu databázu na úrovni EÚ, aj keď osobné údaje v nej by mali byť anonymizované. Pravidlá týkajúce sa záruk ochrany údajov patria do pôsobnosti spoluzákonodarcov, takže by mali byť predmetom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súvislosti so spracovávaním údajov v spoločnej službe porovnávania biometrických údajov (spoločná BMS) orgány členského štátu, ktoré sú prevádzkovateľmi v prípade Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] sa takisto považujú za prevádzkovateľov v súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679, pokiaľ ide o biometrické vzory získané z údajov uvedených v článku 13, ktoré vkladajú do príslušných systémov, a majú zodpovednosť za spracúvanie biometrických vzorov v spoločnej BMS.

1.  V súvislosti so spracovávaním údajov v spoločnej BMS orgány členského štátu, ktoré sú prevádzkovateľmi v prípade Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] sa takisto považujú za prevádzkovateľov v súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článkom 3 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/680, pokiaľ ide o biometrické vzory získané z údajov uvedených v článku 13, ktoré vkladajú do príslušných systémov, a majú zodpovednosť za spracúvanie biometrických vzorov v spoločnej BMS. Vo vzťahu k riadeniu informačnej bezpečnosti spoločnej BMS sa agentúra eu-LISA považuje za prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa v súlade s článkom 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje za prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany centrálnej jednotky ETIAS;

a)  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje za prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany centrálnej jednotky ETIAS;

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V súvislosti s riadením informačnej bezpečnosti komponentov interoperability sa agentúra eu-LISA považuje za prevádzkovateľa v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v CIR, agentúra eu-LISA sa má považovať za spracovateľa údajov v súlade s článkom 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v spoločnej BMS, CIR a MID sa má agentúra eu-LISA považovať za spracovateľa údajov v súlade s článkom 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Treba doplniť dva chýbajúce komponenty interoperability, v ktorých sa uskutočňuje spracovanie údajov. Nie je potrebné doplniť ESP, pretože v rámci neho sa spracovanie osobných údajov neuskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra eu-LISA aj orgány členských štátov zaistia bezpečnosť spracovávania osobných údajov, ku ktorému dochádza pri uplatňovaní tohto nariadenia. Agentúra eu-LISA, [centrálna jednotka ETIAS] a orgány členských štátov spolupracujú pri úlohách týkajúcich sa bezpečnosti.

1.  Agentúra eu-LISA, orgány členských štátov a Europol zaistia bezpečnosť spracovávania osobných údajov, ku ktorému dochádza pri uplatňovaní tohto nariadenia. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za centrálnu infraštruktúru komponentov interoperability a členské štáty sú zodpovedné za bezpečnosť častí uvedených v článku 54. Agentúra eu-LISA [Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž], Europol a orgány členských štátov spolupracujú pri úlohách týkajúcich sa bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam a vybaveniu na spracovanie údajov;

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabrániť používaniu systémov automatizovaného spracúvania údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos údajov;

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  zaistiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí riadne nahlasovanie všetkých chýb vo fungovaní komponentov interoperability;

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

i)  monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením a posudzovať tieto bezpečnostné opatrenia so zreteľom na nový technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty prijmú opatrenia rovnocenné tými, ktoré sú uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany orgánov, ktoré majú právo na prístup k niektorému z komponentov interoperability.

4.  Členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prijmú opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o bezpečnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany orgánov, ktoré majú právo na prístup k niektorému z komponentov interoperability.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 43 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôverný charakter údajov SIS

Dôvernosť údajov

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS, ku ktorým získali prístup prostredníctvom komponentov interoperability, vlastné pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávať dôvernosť. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto osôb z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení činnosti týchto orgánov.

1.  Každý členský štát uplatňuje v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na všetky osoby a orgány, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi, ku ktorým získali prístup prostredníctvom komponentov interoperability, vlastné pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávať dôvernosť. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto osôb z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení činnosti týchto orgánov.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, uplatňuje agentúra eu-LISA na všetkých svojich zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi SIS, vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávať dôvernosť na úrovni porovnateľnej s úrovňou stanovenou v odseku 1. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto osôb z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení ich činností.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, uplatňuje agentúra eu-LISA na všetkých svojich zamestnancov, od ktorých sa vyžaduje práca s údajmi, vhodné predpisy týkajúce sa služobného tajomstva alebo inej rovnocennej povinnosti zachovávať dôvernosť na úrovni porovnateľnej s úrovňou stanovenou v odseku 1 tohto článku. Táto povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto osôb z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení ich činností.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak agentúra eu-LISA alebo členský štát spolupracujú na akejkoľvek úlohe súvisiacej s komponentmi interoperability s externými dodávateľmi, agentúra alebo daný členský štát starostlivo monitorujú činnosti dodávateľa s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tohto nariadenia, najmä tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti, dôvernosti a ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť komponentov interoperability a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov v nich uložených, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom, alebo mohla byť alebo bola narušená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť komponentov interoperability a môže spôsobiť neoprávnený prístup, poškodenie alebo stratu údajov v nich uložených, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom, alebo mohla byť alebo bola narušená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie a nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo článku 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty informujú o bezpečnostných incidentoch Komisiu, agentúru eu-LISA a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V prípade bezpečnostného incidentu vo vzťahu k centrálnej infraštruktúre komponentov interoperability informuje agentúra eu-LISA Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie a nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 a/alebo článku 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty a Europol bezodkladne informujú o akýchkoľvek bezpečnostných incidentoch Komisiu, agentúru eu-LISA, príslušných dozorných orgánoch a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V prípade bezpečnostného incidentu vo vzťahu k centrálnej infraštruktúre komponentov interoperability informuje agentúra eu-LISA Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia bezodkladne oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade. Na takéto oznámenia sa vzťahuje stupeň utajenia EU RESTRICTED/RESTREINT UE v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými predpismi.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku komponentov interoperability alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, sa poskytnú členským štátom a nahlásia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý poskytne agentúra eu-LISA.

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku komponentov interoperability alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, sa bezodkladne poskytnú členským štátom, v prípade potreby centrálnej jednotke ETIAS a Europolu a nahlásia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý poskytne agentúra eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade bezpečnostného incidentu príslušné členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracujú. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví špecifikácie tohto postupu spolupráce. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

5.  V prípade bezpečnostného incidentu príslušné členské štáty, centrálna jednotka ETIAS, Europol a agentúra eu-LISA spolupracujú. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví špecifikácie tohto postupu spolupráce. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a príslušné orgány EÚ zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup ku komponentom interoperability prijal opatrenia nevyhnutné na monitorovanie súladu s týmto nariadením a v prípade potreby spolupracoval s dozorným orgánom.

Členské štáty a príslušné agentúry Únie zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup ku komponentom interoperability prijal opatrenia nevyhnutné na monitorovanie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s dozorným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 45 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 45a

 

Sankcie

 

Členské štáty zabezpečia, aby boli akékoľvek zneužite údajov, spracovanie údajov alebo výmena údajov v rozpore s týmto nariadením sankcionované v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia zahŕňať možnosť administratívnych a trestných sankcií.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 45 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 45b

 

Zodpovednosť

 

1. Bez toho, aby boli dotknuté práva na náhradu od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a ich zodpovednosť podľa nariadení (ES) č. 45/2001 a (EÚ) 2016/679 a smernice (EÚ) 2016/680:

 

a) každá osoba alebo členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania osobných údajov alebo akéhokoľvek iného úkonu zo strany členského štátu, ktorý je nezlučiteľný s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od tohto členského štátu; a

 

b) každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku akéhokoľvek konania zo strany Europolu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúry eu-LISA, ktoré je nezlučiteľné s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od príslušnej agentúry.

 

Príslušný členský štát, Europol, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúra eu-LISA sa úplne alebo čiastočne zbavia svojej zodpovednosti podľa prvého pododseku, ak preukážu, že nenesú zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

 

2. Ak členský štát neplnením si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia spôsobí škodu na komponentoch interoperability, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, keď agentúra eu-LISA alebo iný členský štát viazaný týmto nariadením neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.

 

3. Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa riadia vnútroštátnym právom žalovaného členského štátu. Na nároky voči prevádzkovateľovi alebo agentúre eu-LISA na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú podmienky ustanovené v zmluvách.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 46 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na informácie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679, osobám, ktorých údaje sú uložené v spoločnej službe porovnávania biometrických údajov, spoločnej databáze údajov o totožnosti alebo v detektore viacnásobnej totožnosti, musí orgán, ktorý zhromažďuje ich údaje, poskytnúť v čase ich zhromažďovania informácie o spracúvaní osobných údajov na účely tohto nariadenia, vrátane informácií o totožnosti a kontaktné údaje príslušných prevádzkovateľov, a o postupoch pre uplatnenie ich práv na prístup k údajom, ich opravu a vymazanie, ako aj kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a vnútroštátneho dozorného orgánu členského štátu zodpovedného za zhromažďovanie údajov.

1.  Orgán, ktorý zhromažďuje údaje osôb, ktorých údaje sú uložené v spoločnej BMS, CIR alebo MID týmto osobám poskytne informácie požadované v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 spôsobom, akým to požadujú články 12 a 13 smernice 2016/680. Príslušný orgán poskytne tieto informácie v čase zberu týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Všetky informácie sa dotknutým osobám musia poskytovať spôsobom a v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom sa môže odôvodnene očakávať, že mu budú rozumieť. V prípade dotknutých osôb, ktoré sú maloletými osobami, to zahŕňa poskytovanie informácií spôsobom primeraným veku.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 46 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 46a

 

Informačná kampaň

 

 Komisia v spolupráci s dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov spoja uvedenie každého komponentu interoperability do prevádzky s informačnou kampaňou, v rámci ktorej budú verejnosti, a najmä štátnym príslušníkom tretích krajín poskytnuté informácie o cieľoch a fungovaní týchto komponentov, orgánoch, ktoré majú prístup, a podmienkach tohto prístupu a o právach dotknutých osôb. Tieto informačné kampane sa budú realizovať nepretržite.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 47 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na prístup, opravu a vymazanie

Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, dopĺňanie a vymazanie a na obmedzenie ich spracúvania – webová služba

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme vykonávania svojich práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 má každá osoba právo obrátiť sa na členský štát zodpovedný za manuálne overovanie rôznych totožností alebo na ktorýkoľvek členský štát, ktorý túto žiadosť preskúma a odpovie na ňu.

1.  V záujme vykonávania svojich práv podľa článkov 13, 14, 15 a 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článkov 14 a 16 smernice (EÚ) 2016/680, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v CIR, spoločnej BMS a v MID, má každá osoba právo obrátiť sa na členský štát zodpovedný za manuálne overovanie rôznych totožností alebo na ktorýkoľvek iný členský štát, ktorý túto žiadosť preskúma a odpovie na ňu.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a s cieľom zjednodušiť alebo uľahčiť účinné vykonávanie práv dotknutých osôb uvedených v odseku 1 na prístup k ich osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania ich osobných údajov v rámci komponentov interoperability, a to najmä v prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa môžu nachádzať mimo územia členských štátov, agentúra eu-LISA zriadi webovú službu, ktorú bude hosťovať vo svojich technických priestoroch a ktorá umožní dotknutým osobám podať žiadosti o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Webová služba bude pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa nachádzajú mimo územia členských štátov.

 

Webová služba ihneď postúpi takéto žiadosti členskému štátu zodpovednému za manuálne overovanie rôznych totožností v súlade s článkom 29, prípadne členskému štátu zodpovednému za vkladanie údajov do východiskového informačného systému Únie, ktorý podlieha žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia prijme vykonávacie akty o podrobných pravidlách týkajúcich sa podmienok fungovania webovej služby a uplatniteľných pravidlách ochrany údajov a bezpečnostných pravidlách. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát zodpovedný za manuálne overovanie rôznych totožností uvedený v článku 29 alebo členský štát, ktorému bola žiadosť predložená, na ňu poskytnú odpoveď do 45 dní od jej prijatia.

2.  Členský štát zodpovedný za manuálne overovanie rôznych totožností uvedený v článku 29 alebo členský štát, ktorému bola žiadosť predložená, buď priamo dotknutou osobou v súlade s odsekom 1, alebo prostredníctvom webovej služby zriadenej agentúrou v súlade s odsekom 1a, na ňu poskytnú odpoveď čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca od jej prijatia.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa žiadosť o opravu alebo vymazanie osobných údajov podáva inému členskému štátu než zodpovednému členskému štátu, členský štát, ktorému sa žiadosť podala, kontaktuje orgány zodpovedného členského štátu do siedmich dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť spracúvania údajov v lehote 30 dní od kontaktovania.

3.  Ak sa žiadosť o opravu alebo vymazanie osobných údajov podáva inému členskému štátu než zodpovednému členskému štátu, členský štát, ktorému sa žiadosť podala, písomne kontaktuje orgány zodpovedného členského štátu do siedmich dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť spracúvania údajov bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od kontaktovania. Dotknutú osobu informuje o ďalšom postupe členský štát, ktorý kontaktoval orgán zodpovedného členského štátu, ktorému bola žiadosť predložená.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa po preskúmaní zistí, že údaje uchovávané v detektore viacnásobných totožností (MID) sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore s právom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, údaje opraví alebo vymaže.

4.  Ak sa po preskúmaní zistí, že údaje uchovávané v CIR, spoločnej BMS a v MID sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore s právom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, údaje bezodkladne opraví alebo vymaže. Dotknutá osoba je písomne informovaná o tom, že jej údaje boli opravené alebo vymazané.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Každá osoba má v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi právo podať sťažnosť a právo na právny prostriedok nápravy v členskom štáte, ktorý odmietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak zodpovedný členský štát zmení údaje v MID počas obdobia ich platnosti, zodpovedný členský štát vykoná spracovanie podľa článku 27 a prípadne článku 29 s cieľom zistiť, či je potrebné zmenené údaje prepojiť. Ak sa pri spracovaní nezaznamená pozitívna lustrácia, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, vymaže údaje zo súboru záznamov o potvrdení totožnosti. Ak sa pri automatizovanom spracovaní zaznamená pozitívna lustrácia alebo viacero pozitívnych lustrácií, zodpovedný členský štát vytvorí alebo aktualizuje príslušné prepojenie v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia.

5.  Ak zodpovedný členský štát zmení údaje v CIR, spoločnej BMS alebo v MID počas obdobia ich platnosti, zodpovedný členský štát vykoná spracovanie podľa článku 27 a prípadne článku 29 s cieľom zistiť, či je potrebné zmenené údaje prepojiť. Ak sa pri spracovaní nezaznamená pozitívna lustrácia, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, vymaže údaje zo súboru záznamov o potvrdení totožnosti. Ak sa pri automatizovanom spracovaní zaznamená pozitívna lustrácia alebo viacero pozitívnych lustrácií, zodpovedný členský štát vytvorí alebo aktualizuje príslušné prepojenie v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v MID sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore s právom, tento členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

6.  Ak zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v CIR, spoločnej BMS alebo v MID sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore s právom, tento členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  V tomto rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 3 a prípadne informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je k dispozícii vrátane pomoci od príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.

7.  V tomto rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odsekoch, 1, 2 a 3 a informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je k dispozícii vrátane pomoci od príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov, spolu s ich kontaktnými údajmi.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Každá žiadosť podaná podľa odseku 3 musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto údaje sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 3 a okamžite potom sa vymažú.

8.  Každá žiadosť podaná podľa odsekov 1, 2 a 3 obsahuje informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto údaje sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 3 a okamžite potom sa vymažú.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odseku 3 a ako bola riešená, a bezodkladne sprístupní tento dokument príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom na ochranu údajov.

9.  Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odsekoch 1, 2 a 3 a ako bola riešená, a bezodkladne sprístupní tento dokument príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje, ktoré sú uchovávané v komponentoch interoperability alebo sa k nim cez komponenty interoperability realizuje prístup, sa nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, žiadnej medzinárodnej organizácii ani žiadnemu súkromnému subjektu.

Bez toho, aby bol dotknutý [článok 65 nariadenia o ETIAS], článok 41 nariadenia (EÚ) 2017/2226, článok 31 nariadenia (ES) č. 767/2008, článok 25 nariadenia (EÚ) 2016/794 a vyhľadávanie v databázach Interpolu prostredníctvom ESP v súlade s článkom 9 ods. 5 tohto nariadenia, sa osobné údaje, ktoré sú uchovávané a spracovávané v komponentoch interoperability alebo sa k nim cez komponenty interoperability realizuje prístup, nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, žiadnej medzinárodnej organizácii ani žiadnemu súkromnému subjektu.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akékoľvek porušenie tohto článku sa považuje za závažný bezpečnostný incident, okamžite sa o ňom podá správa a rieši sa v súlade s článkom 44.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Každý členský štát zabezpečí, aby dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia zo strany príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a  Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680 boli uplatniteľné aj na prístup policajných orgánov a určených orgánov ku komponentom interoperability, a to aj vo vzťahu k právam osôb, ku ktorých údajom sa takto pristupuje.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek -1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1b.  Dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 monitoruje zákonnosť prístupu policajných orgánov a určených orgánov členských štátov k osobným údajom. Článok 49 ods. 2 a 2a tohto nariadenia sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečia, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracovania údajov uskutočňovaných zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi.

1.  Dozorný orgán alebo orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa článku 41 smernice (EÚ) 2016/680 zabezpečia, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracovania údajov uskutočňovaných zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Prvý takýto audit sa vykoná do dvoch rokov odo dňa, keď sa posledný komponent interoperability uvedie do prevádzky podľa článku 62. Výsledky tohto auditu sa môžu zohľadniť pri hodnoteniach vykonávaných v rámci mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/20131a. Dozorné orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 uverejňujú každý rok informácie o počte žiadostí o opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, o následne prijatých opatreniach a o počte opráv, doplnení, vymazaní a obmedzení spracúvania vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.

 

__________________

 

1a Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby ich dozorný orgán mal dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky vrátane ľudských a finančných zdrojov na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia, a aby mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami v oblasti biometrických údajov. Členské štáty zaručia dozorným orgánom prístup k svojim logom bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia vyplývajúce zo záujmov národnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty poskytnú všetky informácie, ktoré požaduje dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, a poskytnú mu najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s ich úlohami stanovenými v tomto nariadení. Členské štáty zabezpečenia dozorným orgánom uvedeným v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup k svojim logom a umožnia im neustály prístup do všetkých svojich priestorov využívaných na účely interoperability.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA v oblasti spracúvania osobných údajovsúlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA má pred prijatím takýchto správ príležitosť vyjadriť pripomienky.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracovávania osobných údajov podľa tohto nariadenia, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001, nariadením (EÚ) 2016/794 a s týmto nariadením.

 

Agentúra eu-LISA poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiada, zabezpečí mu prístup ku všetkým dokumentom a svojim logom uvedeným v článkoch 10, 16, 24 a 36 a umožní mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA v oblasti spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Prvý takýto audit sa vykoná dva roky po dátume, kedy sa v súlade s článkom 62 uvedie do prevádzky posledný komponent interoperability. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA má pred prijatím takýchto správ príležitosť vyjadriť pripomienky. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má dostatočné dodatočné zdroje vrátane ľudských a finančných zdrojov na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s vnútroštátnymi dozornými orgánmikonkrétnych prípadoch vyžadujúcich si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný prenos v rozpore s právom prostredníctvom komunikačných kanálov komponentov interoperability, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými vnútroštátnymi dozornými orgánmi týkajúcimi sa vykonávania a výkladu tohto nariadenia.

1.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujúrámci svojich príslušných povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad používaním komponentov interoperability a uplatňovaním ďalších ustanovení tohto nariadenia, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný prenos v rozpore s právom prostredníctvom komunikačných kanálov komponentov interoperability.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa zabezpečí koordinovaný dozor v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2018 [revidované nariadenie 45/2001].

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú akékoľvek ťažkosti týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú harmonizované návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na účel odseku 2 sa dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stretávajú aspoň dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov zriadeného nariadením (EÚ) 2016/679 („Európsky výbor pre ochranu údajov“). Náklady na tieto stretnutia znáša príslušný výbor, ktorý ich aj organizuje. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Európsky výbor pre ochranu údajov zašle spoločnú správu o činnosti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúre eu-LISA dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každé dva roky. V uvedenej správe sa každému členskému štátu venuje kapitola vypracovaná dozorným orgánom daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komponenty interoperability hosťuje vo svojich technických priestoroch agentúra eu-LISA, pričom tento systém zabezpečuje funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rýchlosti podľa článku 53 ods. 1.

2.  Komponenty interoperability hosťuje vo svojich technických priestoroch agentúra eu-LISA, pričom tento systém zabezpečuje funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rýchlosti podľa článku 37, 37a a článku 53 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj komponentov interoperability, za akékoľvek úpravy potrebné na vytvorenie interoperability medzi centrálnymi systémami EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a európskym vyhľadávacím portálom, spoločnou službou porovnávania biometrických údajov, spoločnou databázou údajov o totožnosti a detektorom viacnásobných totožností.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za návrh a vývoj komponentov interoperability, za akékoľvek úpravy potrebné na vytvorenie interoperability medzi centrálnymi systémami EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] a ESP, spoločnou BMS, CIR, MID a CRRS.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vývoj spočíva vo vypracovaní a implementácii technických špecifikácií, testovaní a celkovej koordinácie projektu.

Vývoj spočíva vo vypracovaní a implementácii technických špecifikácií, testovaní a celkovom riadení a koordinácii projektu. Agentúra eu-LISA postupuje podľa zásad ochrany súkromia už v štádiu návrhu a zásad štandardnej ochrany súkromia počas celého životného cyklu vývoja komponentov interoperability.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky je agentúra eu-LISA zodpovedná za technickú správu centrálnej infraštruktúry a jednotných národných rozhraní. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov využívali vždy najmodernejšie technológie. Agentúra eu-LISA takisto zodpovedá za technickú správu komunikačnej infraštruktúry uvedenej v článkoch 6, 12, 17, 25 a 39.

Po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky je agentúra eu-LISA zodpovedná za technickú správu a riadenie bezpečnosti centrálnej infraštruktúry komponentov interoperability vrátane údržby a technického vývoja. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov využívali vždy najmodernejšie technológie. Agentúra eu-LISA takisto zodpovedá za technickú správu a bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry uvedenej v článkoch 6, 12, 17, 25 a 39.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technická správa komponentov interoperability spočíva vo všetkých úlohách potrebných na zabezpečenie nepretržitého fungovania komponentov interoperability v súlade s týmto nariadením, najmä v údržbe a technickom vývoji, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby komponenty fungovali na uspokojivej úrovni technickej kvality, predovšetkým pokiaľ ide o čas odozvy pri vyhľadávaní v centrálnych infraštruktúrach v súlade s technickými špecifikáciami.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Riadenie bezpečnosti komponentov interoperability pozostáva zo všetkých úloh potrebných na zabezpečenie integrity, dôvernosti a dostupnosti všetkých komponentov interoperability v súlade s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o posúdenia rizika bezpečnosti informácií a preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa tak fyzickým, ako aj bezpečnostným incidentom v oblasti IT a – pokiaľ sa im nedá vyhnúť – opatrenia potrebné na to, aby sa na ne dalo zareagovať a zotaviť sa z nich.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  úplné dodržiavanie pravidiel každého systému IT s cieľom zaistiť bezpečnosť a integritu osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  oznamovanie všetkých bezpečnostných incidentov zahŕňajúcich osobné údaje Komisii, agentúre eu-LISA, vnútroštátnym dozorným orgánom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 54a – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Europol zabezpečí spracovávanie vyhľadávaní vykonaných v ESP na základe údajov Europolu a zodpovedajúcim spôsobom upraví svoje rozhranie pre vyhľadávanie v systémoch Europolu (QUEST) vzhľadom na údaje so stupňom základnej ochrany (BPL).

1.  Europol zabezpečí spracovávanie vyhľadávaní vykonaných v ESP a spoločnej BMS na základe údajov Europolu a zodpovedajúcim spôsobom upraví svoje rozhranie pre vyhľadávanie v systémoch Europolu (QUEST) vzhľadom na údaje so stupňom základnej ochrany (BPL).

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 54a – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na každé spracovanie údajov Europolom podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 55d – odsek 2

Nariadenie (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 9

vypúšťa sa

Interoperabilita

 

Ak sa v príslušnom legislatívnom nástroji stanovuje interoperabilita rozsiahlych informačných systémov, agentúra vypracuje potrebné opatrenia, ktoré sa jej ukladajú uvedenými legislatívnymi nástrojmi, aby túto interoperabilitu umožnila.“

 

Odôvodnenie

Nie je potrebný – toto znenie sa už schválilo v nariadení o eu-LISA, ktoré prijal Európsky parlament v júli na plenárnom zasadnutí.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok -56 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -56

 

Prístup jurisdikcií tretích krajín

 

Pokiaľ ide o článok 48 nariadenia (EÚ) 2016/679, smernicu (EÚ) 2016/680 a články XIV a XIVa Všeobecnej dohody o obchode so službami, spoločnosti v jurisdikcii tretej krajiny, kde môžu podliehať (súdnym) príkazom alebo predvolaniam orgánov tretích krajín, ktoré od nich požadujú získanie údajov z komponentov interoperability alebo rôznych interoperabilných informačných systémov, budú vylúčené z prípravy, navrhovania, vývoja, hosťovania alebo riadenia akejkoľvek časti komponentu interoperability alebo zo spracúvania osobných údajov týchto systémov.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú výhradne na účely podávania správ a štatistiky a bez toho, aby bola možná individuálna identifikácia, prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP):

1.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP) výhradne na účely podávania správ a štatistiky. Použitie týchto údajov nesmie umožňovať zistenie totožnosti osoby:

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú výhradne na účely podávania správ a štatistiky a bez toho, aby bola možná individuálna identifikácia, prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa spoločnej databázy údajov o totožnosti:

2.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa spoločnej databázy údajov o totožnosti výhradne na účely podávania správ a štatistiky: Použitie týchto údajov nesmie umožňovať zistenie totožnosti osoby:

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú výhradne na účely podávania správ a štatistiky a bez toho, aby bola možná individuálna identifikácia, prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa detektora viacnásobných totožností:

3.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA majú prístup na nahliadnutie do týchto údajov týkajúcich sa detektora viacnásobných totožnosti výhradne na účely podávania správ a štatistiky: Použitie týchto údajov nesmie umožňovať zistenie totožnosti osoby:

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  počet prepojení medzi jednotlivými informačnými systémami Únie;

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  obdobie, počas ktorého v systéme ostalo žlté prepojenie;

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  obdobie, počas ktorého v systéme ostalo červené prepojenie.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zmysluplné zhrnutia sa sprístupnia Agentúre pre základné práva s cieľom posúdiť vplyv tohto nariadenia na základné práva.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Počas obdobia jedného roka po oznámení agentúry eu-LISA o dokončení testu uvedeného v článku 62 ods. 1 písm. b), pokiaľ ide o detektor viacnásobných totožností (MID), a pred uvedením MID do prevádzky, centrálna jednotka ETIAS uvedená v [článku 33a nariadenia (EÚ) 2016/1624] je zodpovedná za vykonanie odhaľovania viacnásobných totožností medzi údajmi uchovávanými v systéme VIS, Eurodac a SIS. Odhaľovanie viacnásobných totožností sa vykonáva s použitím len biometrických údajov v súlade s článkom 27 ods. 2 tohto nariadenia.

1.  Počas obdobia jedného roka po oznámení agentúry eu-LISA o dokončení testu uvedeného v článku 62 ods. 1 písm. b), pokiaľ ide o MID, a pred uvedením MID do prevádzky, centrálna jednotka ETIAS uvedená v [článku 33a nariadenia (EÚ) 2016/1624] je zodpovedná za vykonanie odhaľovania viacnásobných totožností medzi údajmi uchovávanými v systéme VIS, Eurodac, EES a SIS. Odhaľovanie viacnásobných totožností sa vykonáva s použitím len biometrických údajov v súlade s článkom 27 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Po období uvedenom v odseku 1 a v záujme plnenia úlohy stanovenej v tomto článku Komisia v úzkej spolupráci s centrálnou jednotkou ETIAS vytvorí sieť styčných dôstojníkov, ktorých hostiteľom je centrálna jednotka ETIAS alebo jednotné miesto kontaktu príslušných orgánov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Oznámenie podľa článku 61 ods. 3 sa vykoná len po overení všetkých žltých prepojení a ich zmene na zelené alebo červené prepojenie.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra eu-LISA pomáha v prípade potreby centrálnej jednotke ETIAS pri odhaľovaní viacnásobných totožností uvedenom v tomto článku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zriadením a prevádzkou centrálneho záložného riešenia Únie pre každý zo systémov uvedených v odseku 1, sa v prípade potreby hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Konsolidovaný zoznam týchto orgánov sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do troch mesiacov od dátumu uvedenia každého komponentu interoperability do prevádzky v súlade s článkom 62. V prípade zmien tohto zoznamu uverejní agentúra eu-LISA raz za rok aktualizovaný konsolidovaný zoznam.

Konsolidovaný zoznam týchto orgánov sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do troch mesiacov od dátumu uvedenia každého komponentu interoperability do prevádzky v súlade s článkom 62. V prípade zmien tohto zoznamu uverejní agentúra eu-LISA raz za rok aktualizovaný konsolidovaný zoznam. Zoznam zahŕňa dátum oznámenia v prípade každého orgánu uvedeného v zozname.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia rozhodne o dátume uvedenia do prevádzky každého komponentu interoperability po splnení týchto podmienok:

1.  Komisia najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví dátum začatia prevádzky každého komponentu interoperability po splnení týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  agentúra eu-LISA oznámila úspešné dokončenie komplexného testu príslušného komponentu interoperability, ktorý má agentúra eu-LISA vykonať v spolupráci s členskými štátmi;

b)  agentúra eu-LISA oznámila úspešné dokončenie komplexného testu príslušného komponentu interoperability, ktorý má agentúra eu-LISA vykonať v spolupráci s členskými štátmi, centrálnou jednotkou ETIAS a Europolom;

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dátum uvedený v prvom pododseku sa stanoví do 30 dní od rozhodnutia Komisie.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odchylne od odseku 1 opatrenia uvedené v článku 37 sa uplatňujú po ... [roku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 2 článku 9 ods. 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 7, článku 28 ods. 5 a článku 39 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8 ods. 2 9 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8 ods. 2, 9 ods. 7, 28 ods. 5 a 39 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 2 sa článku 9 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 7, článku 28 ods. 5 a článku 39 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty a agentúry Únie organizujú pre svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracovávať údaje z komponentov interoperability, primerané programy odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti údajov, kvality údajov, pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Spoločné programy odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti údajov, kvality údajov, pravidiel ochrany údajov a postupov spracúvania údajov sa organizujú na úrovni Únie aspoň raz za rok, aby sa posilnila spolupráca a výmena najlepších postupov medzi zamestnancami členských štátov a orgánmi Únie oprávnenými spracovávať údaje z komponentov interoperability.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou eu-LISA a ostatnými príslušnými agentúrami sprístupní praktickú príručku na implementáciu a riadenie komponentov interoperability. V praktickej príručke sa uvedú technické a prevádzkové usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy. Komisia prijme praktickú príručku vo forme odporúčania.

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou eu-LISA a ostatnými príslušnými agentúrami aktualizuje praktické príručky sprístupnené pre EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [ECRIS-TCN] doplnením potrebných informácií a sprístupní praktickú príručku pre vykonávanie a riadenie komponentov interoperability. V týchto príručkách sa uvedú technické a prevádzkové usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy. Komisia prijme aktualizácie v súlade s pravidlami a vo forme stanovenej v príslušných právnych nástrojoch. Príručka o komponentoch interoperability sa prijme vo forme odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Praktická príručka by mala poskytovať členským štátom usmernenia o tom, ako nakladať so žltými prepojeniami, ktoré sú výsledkami nesúladu s údajmi o totožnosti obsiahnutými v systéme ETIAS. Takéto postupy by nemali vytvárať neprimeranú záťaž pre osoby, ktoré nemali v úmysle zavádzať orgány, ale uložili nepresné alebo nejednoznačné údaje do systému ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie vývoja komponentov interoperability vzhľadom na ciele týkajúce sa plánovania a nákladov a na monitorovanie fungovania komponentov interoperability vzhľadom na ciele týkajúce sa technických výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

1.  Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie vývoja komponentov interoperability a integrácie existujúcej vnútroštátnej infraštruktúry a prepojenia s jednotnými národnými rozhraniami vzhľadom na ciele týkajúce sa plánovania a nákladov a na monitorovanie fungovania komponentov interoperability vzhľadom na ciele týkajúce sa technických výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE vloží príslušný dátum] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy komponentov interoperability eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja komponentov interoperability. Po dokončení vývoja sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa s podrobným vysvetlením toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE vloží príslušný dátum] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy komponentov interoperability eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja komponentov interoperability. Táto správa obsahuje prehľad aktuálneho vývoja nákladov a pokroku projektu, posúdenie finančného vplyvu, ako aj informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém hradené zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 60.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Šesť mesiacov po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o aktuálnom stave prepojenia členských štátov s komunikačnou infraštruktúrou európskeho vyhľadávacieho portálu a spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR) a integrácie existujúcich vnútroštátnych systémov a infraštruktúry do európskeho vyhľadávacieho portálu, spoločnej BMS, MID a CIR.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V prípade, že v procese vývoja dôjde k omeškaniu, eu-LISA bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania, ako aj o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Počas vývojovej fázy komponentov interoperability Komisia posúdi potrebu ďalšej harmonizácie vnútroštátnych systémov a infraštruktúry členských štátov na vonkajších hraniciach. Komisia postúpi hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade. Tieto hodnotiace správy obsahujú odporúčania, posúdenie vplyvu, ako aj posúdenie ich nákladov vzhľadom na rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám o operáciách spracúvania údajov, ktoré sa vykonávajú v prípade komponentov interoperability.

3.  Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám o operáciách spracúvania údajov, ktoré sa vykonávajú v prípade komponentov interoperability, nemá však prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré tieto komponenty spracúvajú. Takýto prístup sa zaznamenáva v logu.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dva roky po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky a potom každé štyri roky agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní komponentov interoperability vrátane ich bezpečnosti.

4.  Tri roky po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky a potom každé tri roky agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o prepojení členských štátov s komunikačnou infraštruktúrou európskeho vyhľadávacieho portálu a spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR) a o integrácii existujúcich vnútroštátnych systémov a infraštruktúry do európskeho vyhľadávacieho portálu, spoločnej BMS, MID a CIR, ako aj o technickom fungovaní komponentov interoperability vrátane ich bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posúdenie toho, ako členské štáty využívajú CIR na účely identifikácie;

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  posúdenie na zabezpečenie toho, aby členské štáty v plnej miere dodržiavali svoje povinnosti vzhľadom na každý informačný systém Únie;

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  posúdenie bezpečnosti prepojenia členských štátov s komunikačnou infraštruktúrou európskeho vyhľadávacieho portálu a spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR) a bezpečnosti integrácie existujúcich vnútroštátnych systémov a infraštruktúry do európskeho vyhľadávacieho portálu, spoločnej BMS, MID a CIR;

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  posúdenie vyhľadávaní v CIR na účely presadzovania práva;

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  posúdenie vyhľadávania v databázach Interpolu prostredníctvom ESP vrátane informácií o počte pozitívnych lustrácií v databázach Interpolu a informácií o všetkých problémoch, ktoré sa vyskytli.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 8 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát a Europol pri dodržaní ustanovení vnútroštátneho práva o zverejňovaní citlivých informácií vypracujú výročné správy o účinnosti prístupu k údajom uchovávaným v spoločnej databáze údajov o totožnosti na účely presadzovania práva, ktoré budú obsahovať informácie a štatistické údaje o:

Každý členský štát a Europol pri dodržaní ustanovení vnútroštátneho práva o zverejňovaní citlivých informácií vrátane obmedzení vyplývajúcich zo záležitostí národnej bezpečnosti vypracujú výročné správy o účinnosti prístupu k údajom uchovávaným v spoločnej databáze údajov o totožnosti na účely presadzovania práva, ktoré budú obsahovať informácie a štatistické údaje o:

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 8 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia predloží uvedené správy Európskemu parlamentu, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a obsah návrhu

Komisia predložila návrh, ktorým sa stanovuje rámec pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) (COM(2017) 793), a návrh, ktorým sa stanovuje rámec pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) (COM(2017) 794), ku ktorým je pripojený legislatívny finančný výkaz a ktoré vychádzajú z posúdenia vplyvu z 12. decembra 2017. Nadväzujú okrem iného na oznámenie Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť (COM(2016) 205), v ktorom Komisia uviedla, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu z 11. mája 2017, ktorá dospela k záveru, že je potrebné a technicky uskutočniteľné zamerať sa na praktické riešenia interoperability, ktoré v zásade môžu priniesť prevádzkové výhody a zároveň ich možno realizovať v súlade s požiadavkami na ochranu údajov.

V návrhu sa zavádzajú štyri komponenty interoperability: európsky vyhľadávací portál (ESP), spoločná služba porovnávania biometrických údajov (spoločná BMS), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR) a detektor viacnásobných totožností (MID). Takisto sa v ňom stanovujú ustanovenia o cieľoch komponentov interoperability, ich technickej architektúre, pravidlách používania komponentov, uchovávaní logov, kvalite údajov, pravidlách ochrany údajov, dozore a povinnostiach jednotlivých agentúr a členských štátov. Návrh okrem toho obsahuje pozmeňujúce návrhy týkajúce sa mnohých iných legislatívnych nástrojov.

Postup

S cieľom posúdiť návrh Komisie a pripraviť sa na tento návrh správy spravodajcovia prihliadali na príspevky z veľkého množstva zdrojov. S útvarmi Komisie sa uskutočnilo viacero stretnutí na úrovni tieňových spravodajcov, aby sa celý návrh podrobne prerokoval. Okrem toho rôzne zainteresované strany a experti boli pozvaní na stretnutia s tieňovými spravodajcami. Medzi nimi boli európske agentúry, ktorých sa návrh týkal alebo ktoré oň prejavili záujem (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Na doplnenie týchto stretnutí bola o stanovisko požiadaná Agentúra pre základné práva a zorganizovala sa návšteva technického pracoviska agentúry eu-LISA v Štrasburgu.

Stanovisko spravodajcov

Spravodajcovia vítajú návrhy Komisie týkajúce sa stanovenia rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ. Občania EÚ očakávajú, že Európska únia zabezpečí účinné riadenie azylu a migrácie, riadne riadenie vonkajších hraníc a vyriešenie pretrvávajúcich hrozieb pre vnútornú bezpečnosť. Naliehavosť posilnenia výmeny príslušných informácií sa ukázala v súvislosti s utečeneckou krízou, ako aj so sériou teroristických útokov počas posledných rokov. Splnenie týchto úloh je dôležité pre zachovanie dôvery verejnosti v migračný a azylový systém Únie, bezpečnostné opatrenia Únie a schopnosti Únie riadiť vonkajšie hranice.

Spravodajcovia okrem toho súhlasia s Komisiou, že možnosti, ktoré ponúka interoperabilita ako opatrenie na zvýšenie bezpečnosti a ochrany vonkajšej hranice, musia byť v rovnováhe s povinnosťou zaistiť, aby boli zásahy do základných práv, ktoré môžu vyplývať z nového prostredia interoperability, obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné na skutočné dosiahnutie sledovaných cieľov verejného záujmu podľa zásady proporcionality. Túto rovnováhu dôsledne zohľadňujú navrhované pozmeňujúce návrhy. Spravodajcovia sa ďalej domnievajú, že komponenty interoperability ponúkajú príležitosť na posilnenie ochrany základných práv, napríklad tým, že sa zabezpečí správna identifikácia osôb bona fide a že sa bude bojovať proti podvodom s osobnými údajmi.

Interoperabilita zlepšuje riadenie vonkajších hraníc zabezpečením rýchleho, jednoduchého a efektívneho prístupu k informačným systémom EÚ. Treba preto dávať pozor, aby sa nezvýšil počet úloh, o ktorých plnenie žiadame príslušníkov pohraničnej stráže. Spravodajcovia predložili niekoľko návrhov, aby sa to dosiahlo: Po prvé, pre príslušníkov pohraničnej stráže by nemala platiť striktná povinnosť vykonať v prípade žltého prepojenia osobitnú kontrolu. Mali by to byť príslušníci pohraničnej stráže, ktorí rozhodnú o vykonaní osobitnej kontroly, pretože sú vyškolení na odhaľovanie podvodov s osobnými údajmi. Po druhé, európsky vyhľadávací portál (ESP) by mal príslušníkovi pohraničnej stráže poskytnúť odpovede hneď, ako ich poskytnú východiskové systémy. Nemal by čakať na zozbieranie všetkých odpovedí od východiskových systémov pred tým, ako ich predloží príslušníkovi pohraničnej stráže. Po tretie, dôraz by sa mal klásť na riadnu odbornú prípravu príslušníkov pohraničnej stráže, pokiaľ ide o fungovanie systému manuálneho overovania, ktorý sa zavedie týmto návrhom.

Spravodajcovia zavádzajú samostatný článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že sú potrebné všetky komponenty interoperability, aby bolo možné zabezpečiť rýchly, bezproblémový, efektívny a kontrolovaný prístup s využitím najlepších dostupných technológií s cieľom zaistiť čas odozvy v súlade s prevádzkovými potrebami. Mnohé každodenné činnosti príslušníkov pohraničnej stráže, policajných dôstojníkov, imigračných alebo konzulárnych zamestnancov budú závisieť od správneho fungovania týchto komponentov interoperability. Preto je zásadné zaručiť riadne fungovanie komponentov. Spravodajcovia však považujú za rovnako dôležité, aby sa vytvoril zálohový systém predovšetkým pre spoločnú databázu údajov o totožnosti (CIR) a ESP. Riadne fungovanie všetkých komponentov aj východiskových systémov bude závisieť od týchto dvoch komponentov, preto by sa na tento účel mala stanoviť zálohová štruktúra.

Spravodajcovia by chceli zdôrazniť skutočnosť, že komponenty interoperability nezmenia východiskové systémy, ani pravidlá a postupy, ktoré sa na ne vzťahujú. Komponenty interoperability by mali uľahčiť prístup, návrh však nezmení prístupové práva. V záujme objasnenia tejto otázky boli predložené viaceré pozmeňujúce návrhy. Jediné zmeny týkajúce sa prístupových práv sa vykonali v oblasti prístupu orgánov presadzovania práva, keď sa vytvoril mechanizmus pozitívnej/negatívnej lustrácie. Tým sa nielen optimalizuje prístup k východiskovým systémom, ale takisto sa zabezpečuje, že sa vyhľadáva len v tých databázach, ktoré obsahujú relevantné informácie. Spravodajcovia zmenili postup uvedený v návrhu s cieľom zabezpečiť, že iba tí príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí majú oprávnenie na úplný prístup k dátovým systémom, budú môcť vyhľadávať prostredníctvom postupu pozitívnej/negatívnej lustrácie.

Okrem toho sa v návrhu umožňuje policajným orgánom členských štátov, ak ich na to splnomocní vnútroštátne právo, využívať CIR na účely identifikácie osoby, a to počas kontroly totožnosti. Podľa spravodajcov by postup zistenia totožnosti mal odrážať štandardnú prax v členských štátoch. Z tohto dôvodu sa vykonali úpravy, aby sa najprv zistila totožnosť osoby, podľa pravidiel a postupov vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pomocou dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov pred umožnením vyhľadávania v CIR s používaním biometrických údajov danej osoby. V CIR možno vyhľadávať na účely identifikácie osoby len v prípade, že je táto osoba fyzicky prítomná.

S cieľom posilniť schopnosť Európskej komisie, Rady a Európskeho parlamentu sledovať a vyhodnocovať fungovanie tohto návrhu sa vykonali ďalšie zmeny tohto článku, a to najmä v súvislosti s používaním CIR na účely identifikácie a presadzovania práva, ako s využívaním databázy Interpolu prostredníctvom ESP.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (20.6.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernd Kölmel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta oba návrhy Komisie na nariadenie o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ, ktoré boli prijaté 12. decembra 2017. Oba návrhy sú zamerané na prekonanie štrukturálnych nedostatkov v súčasnej štruktúre riadenia informácií EÚ zabezpečením interoperability informačných systémov, t. j. schopnosti vymieňať si údaje a informácie. Spravodajca v plnej miere súhlasí s ich zámerom, ktorým je zabezpečiť rýchly prístup k informáciám, a to aj pre orgány presadzovania práva, s cieľom odhaľovať viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi, uľahčiť kontrolu totožnosti príslušníkov tretích krajín a uľahčiť predchádzanie, vyšetrovanie alebo stíhanie závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Toto stanovisko sa týka návrhu o policajnej a súdnej spolupráci, azyle a migrácii, ktorého cieľom je regulovať prístup do Schengenského informačného systému, ako ho v súčasnosti upravuje rozhodnutie Rady 2007/533/JHA, ako aj do systému Eurodac a Európskeho informačného systému registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS–TCN).

Spravodajca súhlasí s návrhom na zriadenie týchto štyroch komponentov interoperability: európskeho vyhľadávacieho portálu schopného vyhľadávať naraz vo všetkých príslušných systémoch EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie, spoločnej služby porovnávania biometrických údajov, spoločnej databázy údajov o totožnosti a detektora viacnásobných totožností. Okrem toho víta návrh na zriadenie centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky umožňujúceho získanie anonymných štatistických údajov na politické a prevádzkové účely a na účely kvality údajov.

Celkový rozpočet potrebný na financovanie oboch návrhov počas obdobia deviatich rokov (2019 až 2027) sa odhaduje na 461 miliónov EUR a zahŕňa tieto položky:

–  261,3 milióna EUR pre agentúru eu-LISA na vývoj a údržbu komponentov interoperability (z toho 23 miliónov EUR v rokoch 2019 – 2020);

–  136,3 milióna EUR pre členské štáty na pokrytie zmien v ich vnútroštátnych systémoch (od roku 2021);

–  48,9 milióna EUR pre Europol na pokrytie modernizácie informačných systémov Europolu (z toho 9,1 milióna EUR v rokoch 2019 – 2020);

–  4,8 milióna EUR pre agentúru Frontex na fázu spustenia detektora viacnásobných totožností (od roku 2021);

–  2 milióny EUR pre agentúru CEPOL na realizáciu odbornej prípravy pre prevádzkových zamestnancov (z toho 100 000 EUR v roku 2020);

–  7,7 milióna EUR pre GR HOME na pokrytie obmedzeného zvýšenia počtu zamestnancov a súvisiacich nákladov počas obdobia vývoja (z toho 2 milióny EUR v rokoch 2019 – 2020) v rámci okruhu 5.

Celkové náklady vo výške 32,1 milióna EUR v rokoch 2019 a 2020 patriace do okruhu 3 budú pokryté v rámci súčasného nariadenia o Fonde pre vnútornú bezpečnosť pre hranice, kde sú ešte k dispozícii dostatočné prostriedky. Navrhovaný rozpočet po roku 2020 je ilustračný a nemá vplyv na rokovania o budúcom VFR, pre ktorý Komisia prijala svoj návrh 2. mája 2018. Spravodajca s uspokojením konštatuje, že nedochádza k prekrývaniu s rozpočtovými požiadavkami vyplývajúcimi z iných najnovších legislatívnych návrhov v tejto oblasti, najmä v súvislosti s Európskym informačným systémom registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (systémom ECRIS–TCN), revíziou systému SIS II, systémom EES, systémom ETIAS, prepracovaním nariadenia o systéme Eurodac a revíziou nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA.

Spravodajca konštatuje, že jednorazové zriaďovacie náklady pre členské štáty sa odhadujú na 85,5 milióna EUR a že Komisia navrhuje uhradiť všetky náklady na integráciu, ktoré vzniknú členským štátom, aby bolo možné sledovať ich pokrok pri vykonávaní týchto nariadení.

Domnieva sa, že odhadované náklady pre rozpočet EÚ sú opodstatnené a primerané, a zdôrazňuje, že lepšia interoperabilita na úrovni EÚ prinesie úspory nákladov vo výške približne 77,5 milióna EUR ročne, najmä pre oddelenia IT a správy členských štátov v oblasti riadenia hraníc, migrácie a presadzovania práva. Spravodajca však naliehavo žiada Komisiu, agentúry eu-LISA, Frontex, Europol a CEPOL, ako aj členské štáty, aby zabezpečili čo najvyššiu úroveň nákladovej efektívnosti počas vývojovej a prevádzkovej fázy. Najmä od agentúry eu-LISA sa žiada, aby vyvinula maximálne úsilie s cieľom zabrániť prekračovaniu nákladov a oneskoreniam pri vymedzovaní a vykonávaní uprednostňovaného technického riešenia a zabezpečila optimálne personálne obsadenie pre projekt poverením zamestnancov novými úlohami, keď budú predchádzajúce projekty dokončené.

Pokiaľ ide o príjmy, spravodajca žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla podrobné informácie o príspevkoch očakávaných od krajín pridružených k Schengenskému dohovoru, ktoré sa považujú za rôzne pripísané príjmy v rámci rozpočtového riadku pre agentúru eu-LISA (18 02 07).

Spravodajca napokon posilňuje viaceré ustanovenia o podávaní správ a hodnotení, aby rozpočtový orgán mohol pozorne sledovať vývoj a včasné fungovanie nových komponentov interoperability s ohľadom na budúce rozpočtové rozhodnutia, najmä v rámci VFR na obdobie po roku 2020.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zriadením a s prevádzkou centrálneho záložného riešenia EÚ pre každý zo systémov uvedených v odseku 1, sa v prípade potreby hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Náklady spojené s integráciou existujúcich vnútroštátnych infraštruktúr a ich prepojenia s jednotnými národnými rozhraniami, ako aj v spojení s hostingom jednotných národných rozhraní, sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Náklady spojené s integráciou existujúcich vnútroštátnych infraštruktúr a ich prepojenia s jednotnými národnými rozhraniami, ako aj v spojení s hostingom a budúcim vývojom jednotných národných rozhraní sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľujú Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca a v rámci ročného rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE vloží príslušný dátum] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy komponentov interoperability eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja komponentov interoperability. Po dokončení vývoja sa Európskemu parlamentu a Rade predloží správa s podrobným vysvetlením toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2.  Do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE vloží príslušný dátum] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy komponentov interoperability eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja komponentov interoperability. Táto správa obsahuje prehľad aktuálneho vývoja nákladov a pokroku projektu, posúdenie finančného vplyvu, ako aj informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém hradené zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 60.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade, že v procese vývoja dôjde k omeškaniu, eu-LISA bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania, ako aj o jeho časových a finančných dôsledkoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dva roky po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky a potom každé štyri roky agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní komponentov interoperability vrátane ich bezpečnosti.

4.  Dva roky po uvedení každého komponentu interoperability do prevádzky a potom každé dva roky agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní komponentov interoperability vrátane ich bezpečnosti a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho jeden rok po každej správe od agentúry eu-LISA vypracuje Komisia celkové hodnotenie komponentov obsahujúce:

Okrem toho šesť mesiacov po každej správe od agentúry eu-LISA vypracuje Komisia celkové hodnotenie komponentov obsahujúce:

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posúdenie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi a posúdenie vplyvu na základné práva;

b)  posúdenie dosiahnutých výsledkov v porovnaní s cieľmi a posúdenie vplyvu na základné práva, ako aj súvisiacich nákladov;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posúdenie akýchkoľvek dôsledkov vrátane akéhokoľvek neprimeraného vplyvu na tok dopravy na hraničných priechodoch a dôsledkov s vplyvom na rozpočet Únie.

e)  posúdenie akýchkoľvek dôsledkov vrátane tých, ktoré majú vplyv na tok dopravy na hraničných priechodoch, a dôsledkov s vplyvom na rozpočet Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)

Referenčné čísla

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

28.2.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Bernd Kölmel

25.1.2018

Prerokovanie vo výbore

17.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

19.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)

Referenčné čísla

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Dátum predloženia EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

22.2.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Dátum prijatia

15.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Dátum predloženia

19.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia