Postopek : 2017/0352(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0348/2018

Predložena besedila :

A8-0348/2018

Razprave :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.31

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0389

POROČILO     ***I
PDF 1459kWORD 161k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Nuno Melo

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0794) in spremenjenega predloga (COM(2018)0480),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 16(2), člena 74, členov 78(2)(e), 79(2)(c), in 82(1)(d), člena 85(1), člena 87(2)(a) in člena 88(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C8-0003/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0348/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Evropski nadzornik za varstvo podatkov je v Mnenju 4/2018 z dne 16. aprila 20181a poudaril, da bi odločitev, da bi obsežni informacijski sistemi postali interoperabilni, trajno in močno vplivala na njihovo zgradbo in način delovanja, poleg tega bi spremenila način, kako so se do zdaj razlagala pravna načela s tega področja, zaradi česar bi pomenila točko brez povratka.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 je v mnenju z dne 11. aprila 20181a poudarila, da postopek vzpostavljanja interoperabilnosti sistemov poraja temeljna vprašanja v zvezi z namenom, nujnostjo in sorazmernostjo obdelovanja podatkov, obenem pa vzbuja tudi pomisleke glede načel omejitve namena, najmanjšega obsega podatkov, hrambe podatkov in jasne opredelitve upravljavca podatkov.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se izboljšalo upravljanje zunanjih meja, okrepilo preprečevanje nedovoljenih migracij in boj proti njim ter zagotovila visoka raven varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, vključno z vzdrževanjem javnega reda in varnosti ter varovanjem varnosti na ozemljih držav članic, bi bilo treba vzpostaviti interoperabilnost informacijskih sistemov EU, tj. [sistema vstopa/izstopa (SVI)], vizumskega informacijskega sistema (VIS), [evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)], sistema Eurodac, schengenskega informacijskega sistema (SIS) in [evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN)], da bi se ti sistemi in njihovi podatki med seboj dopolnjevali. Da bi se to doseglo, bi bilo treba kot sestavne dele interoperabilnosti vzpostaviti evropski iskalni portal (ESP), skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in detektor več identitet (MID).

(9)  Da bi se izboljšalo upravljanje zunanjih meja, olajšalo redno prehajanje meja, okrepilo preprečevanje nedovoljenih migracij in boj proti njim ter zagotovila visoka raven varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, vključno z vzdrževanjem javnega reda in varnosti ter varovanjem varnosti na ozemljih držav članic, in da bi se izboljšalo izvajanje skupne vizumske politike, pomagalo pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito ter pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, s čimer bi se ohranjalo zaupanje javnosti v migracijski in azilni sistem Unije, varnostne ukrepe Unije in zmogljivosti Unije za upravljanje zunanje meje, bi bilo treba vzpostaviti interoperabilnost informacijskih sistemov Unije, tj. sistema vstopa/izstopa (SVI), vizumskega informacijskega sistema (VIS), [evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)], sistema Eurodac, schengenskega informacijskega sistema (SIS) in [evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN)], da bi se ti sistemi in njihovi podatki med seboj dopolnjevali, kolikor je to mogoče ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic posameznika, zlasti pravice do varstva osebnih podatkov. Da bi se to doseglo, bi bilo treba kot sestavne dele interoperabilnosti vzpostaviti evropski iskalni portal (ESP), skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in detektor več identitet (MID).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Interoperabilnost informacijskih sistemov EU bi morala omogočiti, da se ti sistemi med seboj dopolnjujejo, kar bi olajšalo pravilno identifikacijo oseb, prispevalo k boju proti identitetnim prevaram, izboljšalo in uskladilo zahteve glede kakovosti podatkov zadevnih informacijskih sistemov EU, državam članicam olajšalo tehnično in operativno izvajanje obstoječih in prihodnjih informacijskih sistemov EU, okrepilo in poenostavilo zaščitne ukrepe za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo zadevne informacijske sisteme EU, racionaliziralo dostop organov kazenskega pregona do SVI, VIS, [sistema ETIAS] in sistema Eurodac ter podprlo namene SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN].

(10)  Interoperabilnost informacijskih sistemov Unije bi morala omogočiti, da se ti sistemi med seboj dopolnjujejo, kar bi olajšalo pravilno identifikacijo oseb za namene mednarodne zaščite ali v okviru preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja hudih kaznivih dejanj, vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, prispevalo k boju proti identitetnim prevaram, izboljšalo in uskladilo zahteve glede kakovosti podatkov informacijskih sistemov Unije, prispevalo k zagotavljanju učinkovite uporabe informacijskih sistemov Unije, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola z lajšanjem dostopa organov do njih, in sicer v skladu z njihovimi pravicami do dostopa ter cilji in nameni, kot so določeni v pravnih instrumentih, ki te sisteme urejajo, okrepilo, poenostavilo in uskladilo zaščitne ukrepe za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo informacijske sisteme Unije, zlasti z zagotavljanjem, da se za vse informacijske sisteme uporabljajo vsa pravila Unije glede varstva podatkov, ter racionaliziralo in poenostavilo dostop imenovanih organov do SVI, VIS, [sistema ETIAS] in sistema Eurodac ter podprlo namene SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN].

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Sestavni deli interoperabilnosti bi morali zajemati SVI, VIS, [sistem ETIAS], sistem Eurodac, SIS in [sistem ECRIS-TCN]. Poleg tega bi morali zajemati tudi podatke Europola, vendar le do te mere, da se lahko poizvedujejo istočasno s temi informacijskimi sistemi EU.

(11)  Sestavni deli interoperabilnosti bi morali zajemati SVI, VIS, [sistem ETIAS], sistem Eurodac, SIS in [sistem ECRIS-TCN]. Poleg tega bi morali zajemati tudi podatke Europola, vendar le do te mere, da se lahko ti podatki poizvedujejo istočasno s temi informacijskimi sistemi Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Otroci in ranljive osebe potrebujejo posebno varstvo v zvezi s svojimi osebnimi podatki, saj se morda manj zavedajo s tem povezanih tveganj, posledic in zaščitnih ukrepov ter svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Sestavni deli interoperabilnosti bi morali biti zasnovani tako, da se posebna pozornost nameni zaščiti otrok ter da se njihove pravice in integriteta v celoti spoštujejo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Evropski iskalni portal (ESP) bi bilo treba vzpostaviti, da bi se organom držav članic in EU tehnično omogočil hiter, nemoten, učinkovit, sistematičen in nadzorovan dostop do informacijskih sistemov EU, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravicami do dostopa ter da bi se podprli cilji SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS, [sistema ECRIS-TCN] in podatkov Europola. Ker bi ESP omogočal istočasno poizvedovanje v vseh zadevnih informacijskih sistemih EU, po podatkih Europola in v podatkovnih zbirkah Interpola, bi moral delovati kot enotna kontaktna točka oziroma „posrednik sporočil“ za nemoteno iskanje v različnih centralnih sistemih in pridobivanje potrebnih informacij ob popolnem spoštovanju zahtev glede nadzora dostopa in varstva podatkov za zadevne sisteme.

(13)  ESP bi bilo treba vzpostaviti, da bi se pooblaščenim organom držav članic in agencijam Unije tehnično omogočil nadzorovan dostop do ustreznih informacijskih sistemov Unije, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola, kolikor je to potrebno za opravljanje njihovih nalog, v skladu s pravicami do dostopa, ter da bi se podprli cilji SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS, [sistema ECRIS-TCN] in podatkov Europola. Ker bi ESP omogočal istočasno poizvedovanje v vseh zadevnih informacijskih sistemih Unije, po podatkih Europola in v podatkovnih zbirkah Interpola, bi moral delovati kot enotna kontaktna točka oziroma „posrednik sporočil“ za nemoteno iskanje v različnih centralnih sistemih in pridobivanje potrebnih informacij ob popolnem spoštovanju zahtev glede nadzora dostopa in varstva podatkov za zadevne sisteme.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da bi se zagotovila hitra in sistematična uporaba vseh informacijskih sistemov EU, bi se moral evropski iskalni portal (ESP) uporabljati za poizvedovanje v skupnem odložišču podatkov o identiteti, SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN]. Vendar bi bilo treba ohraniti nacionalno povezavo do različnih informacijskih sistemov EU, da se zagotovi tehnična nadomestna možnost. ESP bi morali uporabljati tudi organi Unije za poizvedovanje v centralnem SIS v skladu s svojimi pravicami do dostopa, da bi lahko opravljali svoje naloge. ESP bi moral biti dodaten način poizvedovanja v centralnem SIS, po podatkih Europola in v sistemih Interpola, ki dopolnjuje obstoječe namenske vmesnike.

(16)  Da bi se zagotovila hitra in nemotena uporaba vseh ustreznih informacijskih sistemov Unije, bi se moral ESP uporabljati za poizvedovanje v skupnem odložišču podatkov o identiteti, SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN]. Vzpostaviti bi bilo treba centralni rezervni ESP Unije, da se zagotovijo vse funkcionalnosti glavnega ESP in podobna raven učinkovitosti tudi v primeru izpada njegovega delovanja. Vendar bi bilo treba ohraniti nacionalno povezavo do različnih ustreznih informacijskih sistemov Unije, da se zagotovi tehnična nadomestna možnost. ESP bi morale uporabljati tudi agencije Unije za poizvedovanje v centralnem SIS v skladu s svojimi pravicami do dostopa, da bi lahko opravljale svoje naloge. ESP bi moral biti dodaten način poizvedovanja v centralnem SIS, po podatkih Europola in v sistemih Interpola, ki dopolnjuje obstoječe namenske vmesnike.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Biometrični podatki, kot so prstni odtisi in podobe obraza, so edinstveni in zato veliko bolj zanesljivi za ugotavljanje identitete osebe kot alfanumerični podatki. Skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS) bi morala biti tehnično orodje, ki naj bi okrepilo in olajšalo delo zadevnih informacijskih sistemov EU in drugih sestavnih delov interoperabilnosti. Glavni namen skupne BMS bi moral biti, da olajša identifikacijo posameznikov, ki so lahko registrirani v različnih podatkovnih zbirkah, z ugotavljanjem ujemanja njihovih biometričnih podatkov v različnih sistemih in uporabo enega samega edinstvenega tehnološkega sestavnega dela namesto petih različnih v vsakem od zadevnih sistemov. Prispevati bi morala k varnosti ter zagotavljati koristi v smislu financiranja, vzdrževanja in delovanja z uporabo enega samega edinstvenega tehnološkega sestavnega dela namesto petih različnih v vsakem od zadevnih sistemov. Vsi sistemi za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov, vključno s tistimi, ki se trenutno uporabljajo za sistem Eurodac, VIS in SIS, uporabljajo biometrične predloge, ki jih sestavljajo podatki, pridobljeni z ekstrakcijo značilnosti iz dejanskih biometričnih vzorcev. Skupna BMS bi morala združiti in hraniti vse te biometrične predloge na enem samem mestu, kar bi olajšalo primerjavo med različnimi sistemi na podlagi biometričnih podatkov ter omogočilo ekonomijo obsega pri razvoju in ohranjanju centralnih sistemov EU.

(17)  Biometrični podatki – v okviru te uredbe so to izključno prstni odtisi in podobe obraza in torej ne zajemajo odtisov dlani – so edinstveni in zato veliko bolj zanesljivi za ugotavljanje identitete osebe kot alfanumerični podatki. Vendar pa so biometrični podatki občutljivi osebni podatki. Ta uredba bi zato morala določati podlago in zaščitne ukrepe za obdelavo takih podatkov za namene edinstvene identifikacije oseb, na katere se nanašajo. Skupna BMS bi morala biti tehnično orodje, ki naj bi okrepilo in olajšalo delo ustreznih informacijskih sistemov Unije, učinkovito uporabo podatkov Europola in drugih sestavnih delov interoperabilnosti. Skupna BMS bi morala nadomestiti sisteme za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov v okviru SVI, VIS, SIS, Eurodac in [ECRIS-TCN] in torej ne bi smela podvajati shranjevanja biometričnih podatkov, niti shranjevanja biometričnih predlog. Glavni namen skupne BMS bi moral biti, da olajša identifikacijo posameznikov, ki so lahko registrirani v različnih podatkovnih zbirkah, z ugotavljanjem ujemanja njihovih biometričnih podatkov v različnih sistemih in uporabo enega samega edinstvenega tehnološkega sestavnega dela namesto petih različnih v vsakem od zadevnih sistemov. Prispevati bi morala k varnosti ter zagotavljati koristi v smislu financiranja, vzdrževanja in delovanja z uporabo enega samega edinstvenega tehnološkega sestavnega dela namesto petih različnih v vsakem od zadevnih sistemov. Vsi sistemi za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov, vključno s tistimi, ki se trenutno uporabljajo za sistem Eurodac, VIS in SIS, uporabljajo biometrične predloge, ki jih sestavljajo podatki, pridobljeni z ekstrakcijo značilnosti iz dejanskih biometričnih vzorcev. Skupna BMS bi morala združiti in hraniti vse te biometrične predloge – smiselno ločene glede na to, kateri informacijski sistem je vir podatkov – na enem samem mestu, kar bi olajšalo primerjavo med različnimi sistemi na podlagi biometričnih predlog ter omogočilo ekonomijo obsega pri razvoju in ohranjanju centralnih sistemov Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Biometrične predloge, shranjene v skupni BMS, ki jih sestavljajo podatki, pridobljeni z ekstrakcijo značilnosti iz dejanskih biometričnih vzorcev, bi morale biti pridobljene na tak način, da postopka ni mogoče izvesti v obratni smeri. Biometrične predloge bi torej morale biti pridobljene iz biometričnih podatkov, ne bi pa smelo biti mogoče iz teh biometričnih predlog pridobiti iste biometrične podatke.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Biometrični podatki so občutljivi osebni podatki. Ta uredba bi morala določati podlago in zaščitne ukrepe za obdelavo takih podatkov za namene edinstvene identifikacije zadevnih oseb.

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Učinkovitost sistemov, vzpostavljenih z Uredbo (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta54, Uredbo (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta55, [uredbo o sistemu ETIAS] za upravljanje meja v Uniji, [uredbo Eurodac] za identifikacijo prosilcev za mednarodno zaščito in boj proti nedovoljenim migracijam ter [uredbo o sistemu ECRIS-TCN], je odvisna od natančne identifikacije državljanov tretjih držav, katerih osebni podatki se hranijo v teh sistemih.

(19)  Pri sistemih, vzpostavljenih z Uredbo (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta54, Uredbo (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta55, [uredbo o sistemu ETIAS] za upravljanje meja v Uniji, [uredbo Eurodac] za identifikacijo prosilcev za mednarodno zaščito in boj proti nedovoljenim migracijam ter [uredbo o sistemu ECRIS-TCN], je potrebna natančna identifikacija tistih državljanov tretjih držav, katerih osebni podatki se hranijo v teh sistemih.

_________________

_________________

54 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (uredba o SVI) (UL L 327, 9.12.2017, str. 20–82).

54 Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (uredba o SVI) (UL L 327, 9.12.2017, str. 20–82).

55 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

55 Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) bi moralo zagotavljati skupno mesto za podatke o identiteti in biometrične podatke državljanov tretjih držav, registriranih v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN], ter delovati kot skupni sestavni del teh sistemov za namene hrambe in poizvedovanja podatkov.

(25)  CIR bi moral zagotavljati skupno mesto za podatke o identiteti in biometrične podatke državljanov tretjih držav, registriranih v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN], ter delovati kot skupni sestavni del teh sistemov za namene hrambe in poizvedovanja podatkov. Vzpostaviti bi bilo treba centralni rezervni CIR Unije, da se zagotovijo vse funkcionalnosti glavnega CIR in podobna raven učinkovitosti tudi v primeru izpada njegovega delovanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Da bi se zagotovila pravilna identifikacija osebe, bi bilo treba organom držav članic, ki so pristojni za preprečevanje nedovoljenih migracij in boj proti njim, ter pristojnim organom v smislu člena 3(7) Direktive (EU) 2016/680 dovoliti poizvedovanje v CIR na podlagi biometričnih podatkov zadevne osebe, pridobljenih med ugotavljanjem identitete.

(27)  Da bi bila pravilna identifikacija osebe lažja, kadar policijski organ države članice ne more identificirati osebe s poizvedbo v CIR na podlagi potovalnega dokumenta ali podatkov o identiteti, ki jih predloži ta oseba, ali v primeru dvoma glede verodostojnosti potovalnega dokumenta ali identitete njegovega imetnika, ali kadar ta oseba ne more ali ne želi sodelovati, bi bilo treba pristojnim organom države članice v smislu člena 3(7) Direktive (EU) 2016/680 v skladu s pravili in postopki, določenimi v nacionalnem pravu, dovoliti poizvedovanje v CIR na podlagi biometričnih podatkov te osebe, pridobljenih med ugotavljanjem identitete, pri čemer bi morala biti ta oseba vedno fizično prisotna.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Če biometričnih podatkov osebe ni mogoče uporabiti ali če je poizvedba na podlagi teh podatkov neuspešna, bi jo bilo treba opraviti na podlagi podatkov o identiteti zadevne osebe in podatkov o potovalnih dokumentih. Če poizvedba pokaže, da se podatki o zadevni osebi hranijo v skupnem odložišču podatkov o identiteti (CIR), bi morali imeti organi držav članic dostop do podatkov o identiteti zadevne osebe, ki se hranijo v CIR, ne da bi morali navesti, kateremu informacijskemu sistemu EU podatki pripadajo.

črtano

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Ta uredba bi morala uvesti tudi novo možnost za racionaliziran dostop organov kazenskega pregona, ki jih imenujejo države članice, in Europola do podatkov v SVI, VIS, [sistemu ETIAS] ali sistemu Eurodac, ki niso podatki o identiteti. Podatki, vključno s podatki v navedenih sistemih, ki niso podatki o identiteti, so lahko v posameznem primeru potrebni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj ali hudih kaznivih dejanj.

(30)  Ta uredba bi morala uvesti tudi novo možnost za racionaliziran dostop organov, ki jih imenujejo države članice, in Europola do podatkov v SVI, VIS, [sistemu ETIAS] ali sistemu Eurodac, ki niso podatki o identiteti. Podatki, vključno s podatki v navedenih sistemih, ki niso podatki o identiteti, so lahko v posameznem primeru potrebni za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj ali hudih kaznivih dejanj, kadar obstaja utemeljen razlog za domnevo, da bo iskanje znatno prispevalo k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju zadevnih kaznivih dejanj, zlasti kadar obstaja utemeljen razlog za sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega kaznivega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v kategorijo državljanov tretjih držav, katerih podatki se hranijo v SVI, VIS, sistemu ETIAS in sistemu Eurodac. Tak racionaliziran dostop bi moral biti zagotovljen po predhodnem iskanju v nacionalnih podatkovnih zbirkah in poizvedbi v sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ1a.

 

__________________

 

1a Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Popoln dostop do potrebnih podatkov v informacijskih sistemih EU za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, ki niso zadevni podatki o identiteti, ki jih zajema skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in so bili pridobljeni na podlagi biometričnih podatkov zadevne osebe med ugotavljanjem identitete, bi morale še naprej urejati določbe v zadevnih pravnih instrumentih. Imenovani organi kazenskega pregona in Europol ne vedo vnaprej, kateri informacijski sistemi EU vsebujejo podatke o osebah, v zvezi s katerimi morajo opraviti iskanje. To povzroča zamude in neučinkovitost pri opravljanju njihovih nalog. Zato bi moralo biti končnemu uporabniku, ki ga pooblasti imenovani organ, dovoljeno videti, v katerih informacijskih sistemih EU so evidentirani podatki, ki ustrezajo opravljeni poizvedbi. Tako bi bil zadevni sistem po avtomatiziranem preverjanju obstoja zadetka v njem (t. i. funkcija „zadetek/ni zadetka“) označen.

(31)  Popoln dostop do potrebnih podatkov v informacijskih sistemih Unije za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, ki niso zadevni podatki o identiteti, ki jih zajema CIR in so bili pridobljeni na podlagi biometričnih podatkov zadevne osebe med ugotavljanjem identitete, bi morale še naprej urejati določbe v zadevnih pravnih instrumentih. Imenovani organi in Europol ne vedo vnaprej, kateri informacijski sistemi Unije vsebujejo podatke o osebah, v zvezi s katerimi morajo opraviti iskanje. To povzroča zamude in neučinkovitost pri opravljanju njihovih nalog. Zato bi moralo biti končnemu uporabniku, ki ga pooblasti imenovani organ, dovoljeno videti, v katerih informacijskih sistemih Unije so evidentirani podatki, ki ustrezajo opravljeni poizvedbi. Tako bi bil zadevni sistem po avtomatiziranem preverjanju obstoja zadetka v njem ter po potrebnem iskanju v nacionalnih podatkovnih zbirkah in poizvedbi v sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ označen (t. i. funkcija „zadetek/ni zadetka“).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Pri poizvedbi v skupnem odložišču podatkov o identiteti (CIR), ki jo imenovani organi držav članic in Europol opravijo, da bi prejeli odgovor z zadetkom, kar bi pomenilo, da so podatki evidentirani v SVI, VIS, [sistemu ETIAS] ali sistemu Eurodac, je potrebna avtomatizirana obdelava osebnih podatkov. Zadetek ne pomeni, da bi se razkrili osebni podatki zadevnega posameznika, temveč da se nekateri njegovi podatki hranijo v enem od sistemov. Pooblaščeni končni uporabnik ne bi smel sprejeti nobene negativne odločitve glede zadevnega posameznika zgolj na podlagi zadetka. Zato bi dostop končnega uporabnika do zadetka pomenil zelo omejen poseg v pravico do varstva osebnih podatkov zadevnega posameznika, ki pa bi bil potreben za to, da lahko imenovani organ in Europol učinkoviteje pošljeta svoje zahtevke za dostop do osebnih podatkov neposredno sistemu, ki je bil označen, da te podatke vsebuje.

(33)  Pri poizvedbi v CIR, ki jo imenovani organi držav članic in Europol opravijo, da bi prejeli odgovor z zadetkom, kar bi pomenilo, da so podatki evidentirani v SVI, VIS, [sistemu ETIAS] ali sistemu Eurodac, je potrebna avtomatizirana obdelava osebnih podatkov. Zadetek ne bi smel pomeniti, da se razkrijejo osebni podatki zadevnega posameznika, temveč zgolj, da se nekateri njegovi podatki hranijo v enem od sistemov, če ima organ, ki opravlja poizvedbo, dostop do tega sistema. Pooblaščeni končni uporabnik ne bi smel sprejeti nobene negativne odločitve glede zadevnega posameznika zgolj na podlagi zadetka, zadetek pa bi morali zadevni organi uporabiti le za to, da se odločijo, v kateri podatkovni zbirki naj opravijo poizvedbo. Zato bi dostop končnega uporabnika do zadetka pomenil zelo omejen poseg v pravico do varstva osebnih podatkov zadevnega posameznika, ki pa bi bil potreben za to, da lahko imenovani organ in Europol učinkoviteje pošljeta svoje zahtevke za dostop do osebnih podatkov neposredno sistemu, ki je bil označen, da te podatke vsebuje.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Dvostopenjski pristop k uporabi podatkov je pomemben zlasti v primerih, ko osumljenec, storilec ali domnevna žrtev terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja ni znana. V teh primerih bi moralo skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) z enim samim iskanjem omogočiti, da se ugotovi, kateri informacijski sistem vsebuje podatke o osebi. Z uvedbo obveznosti uporabe tega novega pristopa k dostopu organov kazenskega pregona v teh primerih bi moral dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v SVI, VIS, [sistemu ETIAS] in sistemu Eurodac, potekati brez zahtev po predhodnem iskanju v nacionalnih podatkovnih zbirkah in sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ. Načelo predhodnega iskanja dejansko omejuje možnost organov držav članic, da uporabijo sisteme za upravičene namene kazenskega pregona, kar bi lahko povzročilo zamujene priložnosti za odkrivanje potrebnih informacij. Zahteve po predhodnem iskanju v nacionalnih podatkovnih zbirkah in sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ bi morale prenehati veljati šele, ko začne veljati nadomestni zaščitni ukrep v obliki dvostopenjskega pristopa k dostopu organov kazenskega pregona prek CIR.

(34)  Dvostopenjski pristop k uporabi podatkov je pomemben zlasti v primerih, ko osumljenec, storilec ali domnevna žrtev terorističnega ali drugega hudega kaznivega dejanja ni znana. V teh primerih bi moral CIR ustreznemu imenovanemu organu z enim samim iskanjem omogočiti, da ugotovi, kateri informacijski sistem vsebuje podatke o osebi, in sicer po potrebnem iskanju v nacionalnih podatkovnih zbirkah in po poizvedbi v sistemu za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ za upravičene namene preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Možnosti za doseganje ciljev informacijskih sistemov EU so zmanjšane, ker organi, ki te sisteme uporabljajo, trenutno ne morejo dovolj zanesljivo preveriti identitet državljanov tretjih držav, katerih podatki se hranijo v različnih sistemih. Ta nezmožnost je posledica dejstva, da je lahko niz podatkov o identiteti v posameznem sistemu lažen, napačen ali nepopoln in da trenutno ni nobene možnosti za odkrivanje takih lažnih, napačnih ali nepopolnih podatkov o identiteti s primerjavo s podatki, ki se hranijo v drugem sistemu. Za izboljšanje tega stanja je potreben tehnični instrument na ravni Unije, ki omogoča natančno identifikacijo državljanov tretjih držav za te namene.

(36)  Za boljše doseganje ciljev informacijskih sistemov EU bi morali imeti organi, ki te sisteme uporabljajo, možnost dovolj zanesljivo preveriti identitete državljanov tretjih držav, katerih podatki se hranijo v različnih sistemih. Niz podatkov o identiteti v posameznem sistemu je lahko napačen, nepopoln ali lažen, trenutno pa ni nobene možnosti za odkrivanje napačnih, nepopolnih ali lažnih podatkov o identiteti s primerjavo s podatki, ki se hranijo v drugem sistemu. Za izboljšanje tega stanja je potreben tehnični instrument na ravni Unije, ki omogoča natančno identifikacijo državljanov tretjih držav za te namene.

Obrazložitev

Statistika o lažnih podatkih o identiteti v informacijskih sistemih EU je sama po sebi nepopolna. Težava napačnih in nepopolnih podatkov pa je dobro poznana, kot je navedeno v Mnenju Agencije Evropske Unije za temeljne pravice v zvezi z interoperabilnostjo (str. 49).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Detektor več identitet (MID) bi moral ustvariti in hraniti povezave med podatki v različnih informacijskih sistemih EU za odkrivanje več identitet za lažje ugotavljanje identitete dobrovernih potnikov in boj proti identitetnim prevaram. Vsebovati bi moral le povezave med posamezniki, prisotnimi v več kot enem informacijskem sistemu EU, ki bodo strogo omejene na podatke, potrebne za preverjanje, ali je oseba v različnih sistemih zakonito ali nezakonito evidentirana z različnimi biografskimi identitetami, ali za pojasnitev, da osebi s podobnimi biografskimi podatki nista nujno ista oseba. Obdelava podatkov prek evropskega iskalnega portala (ESP) in skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS) za povezovanje individualne dokumentacije med posameznimi sistemi bi morala biti minimalna, zaradi česar je omejena na odkrivanje več identitet, ko se enemu od informacijskih sistemov, ki jih zajema skupno odložišče podatkov o identiteti, in SIS dodajo novi podatki. MID bi moral vključevati zaščitne ukrepe proti morebitni diskriminaciji ali neugodnim odločitvam glede oseb z več zakonitimi identitetami.

(37)  MID bi moral ustvariti in hraniti povezave med podatki v različnih informacijskih sistemih Unije za odkrivanje več identitet za lažje ugotavljanje identitete dobrovernih potnikov in boj proti identitetnim prevaram. Pri ustvarjanju tovrstnih povezav gre za avtomatizirano sprejemanje odločitev iz Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive (EU) 2016/680, zato sta pri tem potrebna preglednost v odnosu do posameznikov, na katere se nanaša, ter izvajanje potrebnih zaščitnih ukrepov v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov. MID bi moral vsebovati le povezave med posamezniki, prisotnimi v več kot enem informacijskem sistemu Unije, ki bodo strogo omejene na podatke, potrebne za preverjanje, ali je oseba v različnih sistemih zakonito ali nezakonito evidentirana z različnimi biografskimi identitetami, ali za pojasnitev, da osebi s podobnimi biografskimi podatki nista nujno ista oseba. Obdelava podatkov prek ESP in skupne BMS za povezovanje individualne dokumentacije med posameznimi sistemi in podatkovno zbirko Europola bi morala biti minimalna, zaradi česar je omejena na odkrivanje več identitet, ko se enemu od informacijskih sistemov Unije, ki jih zajema skupno odložišče podatkov o identiteti, in SIS dodajo novi podatki. MID bi moral vključevati zaščitne ukrepe proti morebitni diskriminaciji ali neugodnim odločitvam glede oseb z več zakonitimi identitetami.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Dostop do detektorja več identitet (MID) s strani organov držav članic in EU, ki imajo dostop do vsaj enega informacijskega sistema EU, ki ga zajema skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR), ali SIS, bi moral biti omejen na t. i. rdeče povezave, pri katerih povezani podatki vključujejo enake biometrične podatke, vendar različne podatke o identiteti, in je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, sklenil, da se nezakonito nanašajo na isto osebo, ali pri katerih povezani podatki vključujejo podobne podatke o identiteti in je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, sklenil, da se nezakonito nanašajo na isto osebo. Če povezani podatki o identiteti niso podobni, bi bilo treba vzpostaviti rumeno povezavo in izvesti ročno preverjanje, da bi se povezava potrdila ali da bi se njena barva ustrezno spremenila.

(41)  Dostop do MID s strani organov držav članic in Unije, ki imajo dostop do vsaj enega informacijskega sistema Unije, ki ga zajema CIR ali SIS, bi moral biti omejen na rdeče povezave, pri katerih povezani podatki vključujejo enake biometrične podatke, vendar različne podatke o identiteti, in je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, sklenil, da se neupravičeno nanašajo na isto osebo, ali pri katerih povezani podatki vključujejo podobne podatke o identiteti in je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, sklenil, da se neupravičeno nanašajo na isto osebo. Če povezani podatki o identiteti niso podobni, bi bilo treba vzpostaviti rumeno povezavo in izvesti ročno preverjanje, da bi se povezava potrdila ali da bi se njena barva ustrezno spremenila.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a)  Agencija eu-LISA bi morala vse sestavne dele interoperabilnosti razviti in upravljati tako, da lahko zagotavlja hiter, nemoten, učinkovit in nadzorovan dostop ter popolno razpoložljivost teh sestavnih delov, in to v odzivnem času, ki ustreza operativnim potrebam organov držav članic.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Agencija eu-LISA bi morala vzpostaviti avtomatizirane mehanizme za nadzor kakovosti podatkov in skupne kazalnike kakovosti podatkov. Poleg tega bi morala biti odgovorna za razvoj centralne zmogljivosti za spremljanje kakovosti podatkov ter pripravo rednih poročil o analizi podatkov za izboljšanje nadzora nad izvajanjem in uporabo informacijskih sistemov EU s strani držav članic. Skupni kazalniki kakovosti bi morali vključevati minimalne standarde kakovosti za hrambo podatkov v informacijskih sistemih EU ali sestavnih delih interoperabilnosti. Cilj takih standardov kakovosti podatkov bi moral biti, da informacijski sistemi EU in sestavni deli interoperabilnosti samodejno odkrijejo očitno nepravilne ali nedosledne predložene podatke, da bi lahko država članica, ki je podatke poslala, slednje preverila in izvedla vse potrebne popravne ukrepe.

(44)  Agencija eu-LISA bi morala vzpostaviti avtomatizirane mehanizme za nadzor kakovosti podatkov in skupne kazalnike kakovosti podatkov. Poleg tega bi morala organu, ki vnaša podatke, samodejno in nemudoma poslati opozorilo, če niso izpolnjeni minimalni standardi kakovosti podatkov. Odgovorna bi morala biti tudi za razvoj centralne zmogljivosti za spremljanje kakovosti podatkov ter pripravo rednih poročil o analizi podatkov za izboljšanje nadzora nad izvajanjem in uporabo informacijskih sistemov Unije s strani držav članic. Skupni kazalniki kakovosti bi morali vključevati minimalne standarde kakovosti za hrambo podatkov v informacijskih sistemih Unije ali sestavnih delih interoperabilnosti. Cilj takih standardov kakovosti podatkov bi moral biti, da informacijski sistemi Unije in sestavni deli interoperabilnosti samodejno odkrijejo očitno nepravilne ali nedosledne predložene podatke, da bi lahko država članica, ki je podatke poslala, slednje preverila in izvedla vse potrebne popravne ukrepe.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Z univerzalnim formatom sporočil (UMF) bi se moral vzpostaviti standard za strukturirano čezmejno izmenjavo informacij med informacijskimi sistemi, organi in/ali organizacijami na področju pravosodja in notranjih zadev. V okviru tega bi bilo treba opredeliti skupno besedišče in logične strukture za pogosto izmenjane informacije, da bi se omogočilo dosledno in semantično enakovredno ustvarjanje in branje izmenjanih vsebin, s čimer bi se olajšala interoperabilnost.

(46)  Z univerzalnim formatom sporočil (UMF) bi se moral vzpostaviti standard za strukturirano čezmejno izmenjavo informacij med informacijskimi sistemi, organi in/ali organizacijami na področju pravosodja in notranjih zadev. V okviru tega bi bilo treba opredeliti skupno besedišče in logične strukture za pogosto izmenjane informacije, da bi se omogočilo dosledno in semantično enakovredno ustvarjanje in branje izmenjanih vsebin, s tem pa bi se olajšala interoperabilnost.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS) bi bilo treba vzpostaviti zaradi ustvarjanja medsistemskih statističnih podatkov in analitičnega poročanja za politične in operativne namene ter namene kakovosti podatkov. Vzpostaviti, izvajati in gostiti bi ga morala agencija eu-LISA na svojih tehničnih spletnih mestih, vsebovati pa bi moral anonimne statistične podatke iz zgoraj navedenih sistemov, skupnega odložišča podatkov o identiteti, detektorja več identitet in skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS). Podatki v CRRS ne bi smeli omogočati identifikacije posameznikov. Agencija eu-LISA bi morala podatke anonimizirati in jih kot take evidentirati v CRRS. Postopek anonimizacije podatkov bi moral biti avtomatiziran, osebje agencije eu-LISA pa ne bi smelo imeti neposrednega dostopa do osebnih podatkov, ki se hranijo v informacijskih sistemih EU ali sestavnih delih interoperabilnosti.

(47)  Centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS) bi bilo treba vzpostaviti zaradi ustvarjanja medsistemskih statističnih podatkov in analitičnega poročanja za politične in operativne namene ter namene kakovosti podatkov v skladu s cilji vključenih sistemov in ob upoštevanju ustrezne pravne podlage. Vzpostaviti, izvajati in gostiti bi ga morala agencija eu-LISA na svojih tehničnih spletnih mestih, vsebovati pa bi moral anonimne statistične podatke iz zgoraj navedenih sistemov, CIR, MID in skupne BMS. Podatki v CRRS ne bi smeli omogočati identifikacije posameznikov. Agencija eu-LISA bi morala podatke nemudoma anonimizirati in v CRRS evidentirati le takšne anonimizirane podatke. Postopek anonimizacije podatkov bi moral biti avtomatiziran, osebje agencije eu-LISA pa ne bi smelo imeti neposrednega dostopa do osebnih podatkov, ki se hranijo v informacijskih sistemih Unije ali sestavnih delih interoperabilnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe s strani nacionalnih organov bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/679, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi ali centralne točke dostopa držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, pri čemer bi se v tem primeru morala uporabljati Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta.

(48)  Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe s strani nacionalnih organov bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/679, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi ali centralne točke dostopa držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v tem primeru bi se morala uporabljati Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  Nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z [Uredbo (EU) 2016/679], bi morali spremljati zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani držav članic, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, spremljati dejavnosti institucij in organov Unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri spremljanju obdelave osebnih podatkov prek sestavnih delov interoperabilnosti.

(51)  Nacionalni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 ali z Direktivo (EU) 2016/680, bi morali spremljati zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani držav članic, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, spremljati dejavnosti institucij in organov Unije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri spremljanju obdelave osebnih podatkov. 

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52)  „(...) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal dne [...].“

(52)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal 16. aprila 2018.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53)  Kar zadeva zaupnost, bi se morale za zaposlene uradnike in druge uslužbence, katerih delo je povezano s SIS, uporabljati ustrezne določbe Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

(53)  Kar zadeva zaupnost, bi se morale za zaposlene uradnike in druge uslužbence, katerih delo je povezano s podatki, do katerih se dostopa prek katerih koli sestavnih delov interoperabilnosti, uporabljati ustrezne določbe Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Da bi se lahko pristojni organi in organi EU prilagodili novim zahtevam glede uporabe evropskega iskalnega portala (ESP), je treba zagotoviti prehodno obdobje. Podobno bi bilo treba za skladno in optimalno delovanje detektorja več identitet (MID) določiti prehodne ukrepe za začetek njegovega delovanja.

(56)  Da bi se lahko pristojni organi in organi Unije prilagodili novim zahtevam glede uporabe ESP, je treba zagotoviti prehodno obdobje, ki bi moralo med drugim vključevati programe usposabljanja za končne uporabnike, da bi se zagotovilo, da je potencial novih instrumentov v celoti izkoriščen. Podobno bi bilo treba za skladno in optimalno delovanje MID določiti prehodne ukrepe za začetek njegovega delovanja.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Stroški razvoja sestavnih delov interoperabilnosti, predvideni v sedanjem večletnem finančnem okviru, so nižji od preostalega zneska proračuna za pametne meje v Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta58. Zato bi bilo treba v tej uredbi v skladu s členom 5(5)(b) Uredbe (EU) št. 515/2014 prerazporediti znesek, ki je trenutno namenjen razvoju informacijskih sistemov za podporo upravljanju migracijskih tokov na zunanjih mejah.

(57)  Preostali znesek proračuna za razvoj informacijskih sistemov za podporo upravljanju migracijskih tokov na zunanjih mejah v Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta58 bi bilo treba prerazporediti in ga nameniti tej uredbi v skladu s členom 5(5)(b) Uredbe (EU) št. 515/2014.

 

Poleg tega bi si morala agencija eu-LISA prizadevati, da bi stroške čim bolj znižala in izvajala stroškovno najučinkovitejše tehnične rešitve.

_________________

_________________

58 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

58 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

Obrazložitev

Predvideni stroški pogosto ne odražajo dejanskih stroškov. Na tem mestu lahko z gotovostjo trdimo le, da bi bilo treba preostali znesek, na voljo v skladu z Uredbo 515/2014, prerazporediti in ga nameniti tej uredbi.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(57a)  Primerno bi bilo, da bi Komisija v fazi razvoja sestavnih delov interoperabilnosti ocenila potrebo po nadaljnjem usklajevanju nacionalnih sistemov in infrastrukture držav članic na zunanjih mejah ter podala priporočila. Ta priporočila bi morala vključevati tudi oceno učinka in oceno stroškov za proračun Unije.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58)  Za dopolnitev nekaterih podrobnih tehničnih vidikov te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede profilov uporabnikov evropskega iskalnega portala (ESP) ter vsebine in formata odgovorov prek ESP. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201659. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi moral biti sistematično dovoljen dostop do sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(58)  Za dopolnitev nekaterih podrobnih tehničnih vidikov te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Na Komisijo bi bilo treba prenesti zlasti pooblastila glede profilov uporabnikov evropskega iskalnega portala (ESP), vsebine in formata odgovorov prek ESP, postopkov za odkrivanje primerov, kjer se lahko podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne, in pravil o delovanju CRRS, vključno s specifičnimi zaščitnimi ukrepi za obdelavo osebnih podatkov ter varnostnimi pravili, ki veljajo za register. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201659. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi moral biti sistematično dovoljen dostop do sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)

Obrazložitev

Dodatni elementi v zvezi s postopki za podatke o identiteti ter s CRRS so dodatek nekaterim nebistvenim elementom te uredbe in bi kot takšni morali biti predmet delegiranega akta.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje podrobnih pravil o avtomatiziranih mehanizmih za nadzor kakovosti podatkov, postopkih in kazalnikih, razvoju standarda UMF, postopkih za odkrivanje primerov podobnih identitet delovanju centralnega registra za poročanje in statistične podatke ter postopku sodelovanja v primeru varnostnih incidentov. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta60.

(59)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje podrobnih pravil o avtomatiziranih mehanizmih za nadzor kakovosti podatkov, postopkih in kazalnikih, razvoju standarda UMF ter postopku sodelovanja v primeru varnostnih incidentov. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta60.

_________________

_________________

60 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

60 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Obrazložitev

Predlog spremembe je vložen zaradi zagotavljanja skladnosti s predhodnim predlogom spremembe.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(68a)  Ker bodo sestavni deli interoperabilnosti vključevali obdelavo velikih količin občutljivih osebnih podatkov, je pomembno, da lahko osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo z uporabo teh sestavnih delov, učinkovito uresničujejo svoje pravice kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, kot je določeno v Uredbi (EU) 2016/679, Direktivi (EU) 680/2016 in Uredbi (ES) št. 45/2001. V zvezi s tem bi morala biti za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotovljena enotna spletna storitev, prek katere bodo lahko uveljavljali svoje pravice do dostopanja, popravljanja, brisanja in omejevanja svojih osebnih podatkov, podobno kot je bil za organe držav članic ustanovljen enotni portal za opravljanje poizvedb v informacijskih sistemih Unije. Agencija eu-LISA bi morala tako spletno storitev vzpostaviti in jo gostiti na svojih tehničnih zmogljivostih. Ker agencija eu-LISA ni odgovorna za vnos osebnih podatkov ali za preverjanje identitet, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevek posredovati prek spletne storitve bodisi državi članici, ki je odgovorna za ročno preverjanje različnih identitet, ali državi članici, ki je odgovorna za vnos podatkov v zadevni informacijski sistem.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(68b)  Člen 8(2) Evropske konvencije o človekovih pravicah določa, da mora imeti vsako poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega življenja legitimni cilj ter mora biti nujno in sorazmerno, razen če je v skladu z zakonom tako dejanje nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.

Obrazložitev

Pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do spoštovanja zasebnega življenja sta vključeni v pravo EU (Splošna uredba o varstvu podatkov) in v najvišje instrumente EU v zvezi s človekovimi pravicami. Ker ta zakonski akt zadeva tako osebne podatke kot tudi zasebnost oseb, je bistvenega pomena, da sta v uvodnih izjavah navedena oba instrumenta.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(68c)  Eno izmed glavnih načel varstva podatkov je najmanjši obseg podatkov, kot je poudarjeno v členu 5(1)(c) Uredbe (EU) 2016/679, po kateri mora biti obdelava osebnih podatkov ustrezna, relevantna in omejena na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Obrazložitev

Pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do spoštovanja zasebnega življenja sta vključeni v pravo EU (Splošna uredba o varstvu podatkov) in v najvišje instrumente EU v zvezi s človekovimi pravicami. Ker ta zakonski akt zadeva tako osebne podatke kot tudi zasebnost oseb, je bistvenega pomena, da sta v uvodnih izjavah navedena oba instrumenta.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(68d)  V skladu s členom 5(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 morajo biti osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Poleg tega mora biti nadaljnja obdelava za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene skladna z načelom omejitve namena.

Obrazložitev

Pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do spoštovanja zasebnega življenja sta vključeni v pravo EU (Splošna uredba o varstvu podatkov) in v najvišje instrumente EU v zvezi s človekovimi pravicami. Ker ta zakonski akt zadeva tako osebne podatke kot tudi zasebnost oseb, je bistvenega pomena, da sta v uvodnih izjavah navedena oba instrumenta.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba skupaj z [Uredbo (EU) 2018/xx o interoperabilnosti (meje in vizumi)] vzpostavlja okvir za zagotovitev interoperabilnosti sistema vstopa/izstopa (SVI), vizumskega informacijskega sistema (VIS), [evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)], sistema Eurodac, schengenskega informacijskega sistema (SIS) in [evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN)] zaradi medsebojnega dopolnjevanja teh sistemov in podatkov.

1.  Ta uredba skupaj z [Uredbo (EU) 2018/xx o interoperabilnosti (meje in vizumi)] vzpostavlja okvir za zagotovitev interoperabilnosti sistema vstopa/izstopa (SVI), vizumskega informacijskega sistema (VIS), [evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)], sistema Eurodac, schengenskega informacijskega sistema (SIS) in [evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN)].

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta uredba tudi vsebuje določbe o zahtevah glede kakovosti podatkov, univerzalnem formatu sporočil (UMF) in centralnem registru za poročanje in statistične podatke (CRRS) ter določa odgovornosti držav članic in Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) v zvezi z zasnovo in delovanjem sestavnih delov interoperabilnosti.

3.  Ta uredba tudi vsebuje določbe o zahtevah glede kakovosti podatkov, univerzalnem formatu sporočil (UMF) in centralnem registru za poročanje in statistične podatke (CRRS) ter določa odgovornosti držav članic in Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) v zvezi z zasnovo, razvojem in delovanjem sestavnih delov interoperabilnosti.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ta uredba tudi prilagaja postopke in pogoje za dostop organov kazenskega pregona držav članic in Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) do sistema vstopa/izstopa (SVI), vizumskega informacijskega sistema (VIS), [evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] in sistema Eurodac za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, ki spadajo v njihovo pristojnost.

4.  Ta uredba tudi prilagaja postopke in pogoje za dostop imenovanih organov držav članic in Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) do SVI, VIS, ETIAS in sistema Eurodac za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ta uredba določa tudi okvir za preverjanje identitete državljanov tretjih držav in identifikacijo državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji interoperabilnosti

Cilji

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izboljšati upravljanje zunanjih meja;

(a)  povečati učinkovitost in uspešnost mejnih kontrol na zunanjih mejah;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevati k preprečevanju nedovoljenih migracij in boju proti njim;

(b)  prispevati k preprečevanju in obvladovanju nedovoljenih migracij;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  prispevati k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  pomagati pri identifikaciji neznanih oseb, ki se ne morejo identificirati same, ali neidentificiranih človeških ostankov v primeru naravnih nesreč, nezgod ali terorističnih napadov.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilji zagotavljanja interoperabilnosti se bodo dosegli z:

2.  Ti cilji se dosežejo z:

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanjem pravilne identifikacije oseb;

(a)  olajšanjem pravilne identifikacije državljanov tretjih držav, registriranih v informacijskih sistemih Unije;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevanjem k boju proti identitetnim prevaram;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izboljšanjem in uskladitvijo zahtev glede kakovosti podatkov za zadevne informacijske sisteme EU;

(c)  izboljšanjem kakovosti podatkov in uskladitvijo zahtev glede kakovosti podatkov, shranjenih v informacijskih sistemih Unije, ob spoštovanju zahtev pravnih podlag posameznih sistemov glede obdelovanja podatkov ter standardov in načel za varstvo podatkov;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  izboljšanjem pravosodnega sodelovanja na področju svobode, varnosti in pravice;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  olajšanjem tehničnega in operativnega izvajanja obstoječih in prihodnjih informacijskih sistemov EU s strani držav članic;

(d)  olajšanjem tehničnega in operativnega izvajanja obstoječih informacijskih sistemov Unije s strani držav članic;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  krepitvijo, poenostavitvijo in večjim poenotenjem pogojev za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo zadevne informacijske sisteme EU;

(e)  krepitvijo, poenostavitvijo in večjim poenotenjem pogojev za varnost in varstvo podatkov, ki urejajo zadevne informacijske sisteme Unije, brez poseganja v posebne zaščitne in varnostne ukrepe, ki se uporabljajo za nekatere kategorije podatkov;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  racionalizacijo pogojev za dostop organov kazenskega pregona do SVI, VIS, [sistema ETIAS] in sistema Eurodac;

(f)  racionalizacijo in poenostavitvijo pogojev za dostop imenovanih organov do SVI, VIS, [sistema ETIAS] in sistema Eurodac ob hkratnem zagotavljanju potrebnih in sorazmernih pogojev za dostop organov kazenskega pregona;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta uredba se uporablja za osebe, katerih osebni podatki se lahko obdelujejo v informacijskih sistemih EU iz odstavka 1 in v podatkih Europola iz odstavka 2.

3.  Ta uredba se uporablja za osebe, katerih osebni podatki se lahko obdelujejo v informacijskih sistemih Unije iz odstavka 1 in v podatkih Europola iz odstavka 2, le za namene, določene v pravni podlagi za te informacijske sisteme.

Obrazložitev

Pomembno je ponoviti, da bi se moralo z vidika obsega obdelovanje osebnih podatkov s pomočjo interoperabilnosti uporabljati le za doseganje namena zadevnih sistemov.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mejni organ“ pomeni mejnega policista, ki v skladu z nacionalno zakonodajo izvaja mejno kontrolo;

(3)  „mejni organ“ pomeni mejnega policista, ki v skladu z nacionalno zakonodajo izvaja mejno kontrolo, kot je opredeljena v členu 2(11) Uredbe (EU) 2016/399;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  „informacijski sistemi EU“ pomeni obsežne informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA;

(18)  „informacijski sistemi Unije“ pomeni SVI, VIS, [sistem ETIAS], sistem Eurodac, SIS in [ECRIS-TCN], ki jih operativno upravlja agencija eu-LISA;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  „podatki Europola“ pomeni osebne podatke, posredovane Europolu za namene iz člena 18(2)(a) Uredbe (EU) 2016/794;

(19)  „podatki Europola“ pomeni osebne podatke, ki jih obdeluje Europol za namene iz člena 18(2)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2016/794;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „ujemanje“ pomeni obstoj povezave, ugotovljene s primerjavo dveh ali več osebnih podatkov, ki so evidentirani ali se evidentirajo v informacijskem sistemu ali podatkovni zbirki;

(21)  „ujemanje“ pomeni obstoj enake ali podobne povezave, ugotovljene z avtomatizirano primerjavo osebnih podatkov, ki so evidentirani ali se evidentirajo v informacijskem sistemu ali podatkovni zbirki;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  „zadetek“ pomeni potrditev enega ali več ujemanj;

črtano

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „imenovani organi“ pomeni imenovane organe držav članic iz člena 29(1) Uredbe (EU) 2017/2226, člena 3(1) Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, [člena 43 uredbe o sistemu ETIAS] in [člena 6 uredbe Eurodac];

(24)  „imenovani organi“ pomeni imenovane organe držav članic, kot so opredeljeni v členu 3(26) Uredbe (EU) 2017/2226, členu 2(1)(d) Sklepa Sveta 2008/633/PNZ in [členu 3(21) uredbe o sistemu ETIAS] ter iz [člena 6 uredbe Eurodac];

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu, ki ustreza ali je enakovredno enemu izmed kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541;

(25)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem pravu, ki ustreza enemu izmed kaznivih dejanj iz členov 3 do 14 Direktive (EU) 2017/541 ali je enakovredno enemu izmed teh kaznivih dejanj v zvezi z državami članicami, ki jih navedena direktiva ne zavezuje;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  „SIS“ pomeni schengenski informacijski sistem iz [uredbe o SIS na področju mejne kontrole, uredbe o SIS na področju kazenskega pregona in uredbe o SIS na področju nezakonitega vračanja];

(31)  „SIS“ pomeni schengenski informacijski sistem iz [uredbe o SIS na področju mejne kontrole, uredbe o SIS na področju kazenskega pregona in uredbe o SIS na področju vračanja];

 

(Horizontalni predlog spremembe, ki velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  „ESP“ pomeni evropski iskalni portal iz člena 6;

črtano

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  „skupna BMS“ pomeni skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov iz člena 15;

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  „CIR“ pomeni skupno odložišče podatkov o identiteti iz člena 17;

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  „MID“ pomeni detektor več identitet iz člena 25;

črtano

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  „CRRS“ pomeni centralni register za poročanje in statistične podatke iz člena 39.

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nediskriminacija

Nediskriminacija in temeljne pravice

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov za namene te uredbe ne sme povzročiti diskriminacije oseb na kakršni koli podlagi, na primer zaradi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. V celoti mora spoštovati človekovo dostojanstvo in integriteto. Posebna pozornost se nameni otrokom, starejšim osebam in invalidom.

Obdelava osebnih podatkov za namene te uredbe ne sme povzročiti diskriminacije oseb na kakršni koli podlagi, na primer zaradi spola, rase, barve kože, etničnega ali družbenega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali kakršnega koli drugega stališča, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. V celoti mora spoštovati človekovo dostojanstvo in integriteto ter temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov. Posebna pozornost se nameni otrokom, starejšim osebam, invalidom in osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Otrokova korist mora biti vedno najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe Komisija izvede naknadno ocenjevanje, ki bo namenjeno ocenjevanju učinka interoperabilnosti na pravico do nediskriminacije.

Obrazložitev

Zdaj ni mogoče oceniti, ali se bo načelo nediskriminacije uporabljalo v celoti, zlasti v zvezi z detektorjem več identitet. Še vedno na primer ni jasno, ali bo predlog negativno vplival na ženske v primerjavi z moškimi, saj je za ženske bolj verjetno, da spremenijo svoj priimek.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski iskalni portal (European search portal – ESP) se vzpostavi za zagotovitev, da imajo organi držav članic in EU hiter, nemoten, učinkovit, sistematičen in nadzorovan dostop do informacijskih sistemov EU, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog, v skladu s pravicami do dostopa, ter podporo ciljem SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS, [sistema ECRIS-TCN] in podatkov Europola.

1.  Evropski iskalni portal (European search portal – ESP) se vzpostavi za lažji nadzorovan dostop organov držav članic in agencij Unije do informacijskih sistemov Unije, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola pri opravljanju svojih nalog in v skladu s pravicami do dostopa do SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS, [sistema ECRIS-TCN] in podatkov Europola ter njihovimi cilji in nameni ter v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, pri čemer se v celoti upoštevata načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  varen komunikacijski kanal med ESP, državami članicami in organi EU, ki so upravičeni do uporabe ESP v skladu s pravom Unije;

(b)  varen komunikacijski kanal med ESP, državami članicami in agencijami Unije, ki so upravičene do uporabe ESP;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  centralni rezervni ESP Unije, ki lahko zagotavlja vse funkcionalnosti glavnega ESP in podobno raven učinkovitosti tudi v primeru izpada njegovega delovanja.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  ESP razvija in tehnično upravlja agencija eu-LISA.

3.  Agencija eu-LISA razvija in tehnično upravlja ESP, nima pa dostopa do nobenih osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek ESP.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uporaba ESP je omejena na organe držav članic in EU, ki imajo dostop do SVI, [sistema ETIAS], VIS, SIS, sistema Eurodac, [sistema ECRIS-TCN], CIR, detektorja več identitet, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, ki ureja tak dostop.

1.  Uporaba ESP je omejena na organe držav članic in agencije Unije, ki imajo dostop do SVI, [sistema ETIAS], VIS, SIS, sistema Eurodac in [sistema ECRIS-TCN] v skladu s pravnimi instrumenti, ki urejajo te informacijske sisteme Unije, CIR in detektorja več identitet v skladu s to uredbo, podatkov Europola v skladu z Uredbo (EU) 2016/794 in podatkovnih zbirk Interpola v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, ki ureja tak dostop.

 

Ti organi držav članic in agencije Unije lahko uporabljajo ESP in podatke, ki jih zagotavlja, le za cilje in namene, določene v pravnih instrumentih, ki urejajo te informacijske sisteme Unije, in v tej uredbi.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi iz odstavka 1 uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v centralnih sistemih sistema Eurodac in [sistema ECRIS-TCN] v skladu s pravicami do dostopa po pravu Unije in nacionalnem pravu. Uporabljajo ga tudi za poizvedovanje v CIR v skladu s pravicami do dostopa po tej uredbi za namene iz členov 20, 21 in 22.

2.  Organi iz odstavka 1 uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v centralnih sistemih sistema Eurodac in [sistema ECRIS-TCN] v skladu s pravicami do dostopa, določenimi v pravnih instrumentih, ki urejajo te informacijske sisteme Unije, in v nacionalnem pravu. Uporabljajo ga tudi za poizvedovanje v CIR v skladu s pravicami do dostopa po tej uredbi za namene iz členov 20, 21 in 22.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organi EU uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v centralnem SIS.

4.  Kadar to zahteva pravo Unije, agencije Unije iz odstavka 1 uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v centralnem SIS.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Organi iz odstavka 1 lahko uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v podatkih Europola v skladu s pravicami do dostopa po pravu Unije in nacionalnem pravu.

5.  Kadar to zahteva pravo Unije ali nacionalno pravo, lahko organi iz odstavka 1 uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potovalne dokumente, v podatkih Europola v skladu s pravicami do dostopa po pravu Unije in nacionalnem pravu.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  namenom poizvedbe;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacijskimi sistemi EU, podatki Europola in podatkovnima zbirkama Interpola, ki se in se lahko uporabljajo ter ki zagotovijo odgovor uporabniku, ter

(b)  informacijskimi sistemi Unije, podatki Europola, podatkovnima zbirkama Interpola in podatki v teh sistemih, po katerih je mogoče iskati in ki zagotovijo odgovor uporabniku; uporabnik, ki zahteva podatke na podlagi člena 22, prejme oznako „zadetek/ni zadetka“ le, če je pooblaščen, da od centralne točke dostopa zahteva podatke iz posameznega informacijskega sistema Unije, ki je zagotovil zadetek v skladu s pravnim instrumentom, ki ureja navedeni sistem;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 63, ki določajo tehnične podrobnosti profilov iz odstavka 1 za uporabnike ESP iz člena 7(1) v skladu z njihovimi pravicami do dostopa.

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 63, ki določajo tehnične podrobnosti profilov iz odstavka 1 za uporabnike ESP iz člena 7(1) v skladu z njihovimi pravicami do dostopa, kot so določene v pravnih instrumentih, ki urejajo informacijske sisteme Unije, in v nacionalni zakonodaji, kjer je to ustrezno.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Profili iz odstavka 1 se pregledujejo redno, najmanj pa enkrat letno, in po potrebi posodabljajo.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uporabniki ESP opravijo poizvedbo z uvedbo podatkov v ESP v skladu s svojimi uporabniškimi profili in pravicami do dostopa. Pri tem ESP s podatki, ki jih uvede uporabnik ESP, opravi istočasno poizvedbo v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, sistemu Eurodac, [sistemu ECRIS-TCN], CIR, po podatkih Europola in v podatkovnih zbirkah Interpola.

1.  Uporabniki ESP opravijo poizvedbo z vnosom podatkov v ESP v skladu s svojimi uporabniškimi profili ESP, ustvarjenimi v skladu s členom 8, in pravicami do dostopa. Pri tem ESP s podatki, ki jih vnese uporabnik ESP, opravi istočasno poizvedbo v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, sistemu Eurodac, [sistemu ECRIS-TCN], CIR, po podatkih Europola in v podatkovnih zbirkah Interpola.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na podlagi poizvedbe prek ESP se zagotovijo podatki iz SVI, [sistema ETIAS], VIS, SIS, sistema Eurodac, [sistema ECRIS-TCN], CIR, detektorja več identitet, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola.

4.  Na podlagi poizvedbe prek ESP se zagotovijo podatki iz SVI, [sistema ETIAS], VIS, SIS, sistema Eurodac, [sistema ECRIS-TCN], CIR, detektorja več identitet, podatkov Europola in podatkovnih zbirk Interpola. ESP uporabniku zagotovi odgovor takoj, ko so na voljo podatki iz enega od sistemov. Odgovor uporabniku ESP je edinstven in vsebuje vse podatke, do katerih ima ta uporabnik dostop v skladu s pravnimi instrumenti, ki urejajo te informacijske sisteme Unije, in po nacionalnem pravu. Brez poseganja v člen 20 je v odgovoru, ki ga zagotovi ESP, navedeno, kateremu informacijskemu sistemu ali podatkovni zbirki Unije podatki pripadajo. ESP ne zagotovi informacij o podatkih iz informacijskih sistemov, do katerih uporabnik nima dostopa na podlagi prava Unije.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pri poizvedovanju v podatkovnih zbirkah Interpola zasnova ESP zagotovi, da se podatki, ki jih je uporabnik ESP uporabil za poizvedbo, ne delijo z lastniki podatkov Interpola.

5.  Pri poizvedovanju v podatkovnih zbirkah Interpola zasnova ESP zagotovi, da se lastniku razpisa ukrepa Interpola ne razkrijejo nobene informacije. Zasnova ESP zagotovi tudi, da se v Interpolovi zbirki potovalnih dokumentov, povezanih z razpisi ukrepov, ne poizveduje sistematično, temveč v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odgovor uporabniku ESP je edinstven in vsebuje vse podatke, do katerih ima ta uporabnik dostop v skladu s pravom Unije. Po potrebi je v odgovoru prek ESP navedeno, kateremu informacijskemu sistemu ali podatkovni zbirki podatki pripadajo.

črtano

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v [člen 39 uredbe Eurodac], [člena 12 in 18 uredbe o SIS na področju kazenskega pregona], [člen 29 uredbe o sistemu ECRIS-TCN] ter člen 40 Uredbe (EU) 2016/794 agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v ESP. Te evidence vključujejo zlasti:

Brez poseganja v [člen 39 uredbe Eurodac], [člena 12 in 18 uredbe o SIS na področju kazenskega pregona], [člen 29 uredbe o sistemu ECRIS-TCN] ter člen 40 Uredbe (EU) 2016/794 agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v ESP. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  organ države članice in posameznega uporabnika ESP, vključno z uporabljenim profilom ESP iz člena 8;

(a)  organ države članice ali agencijo Unije, ki je opravila poizvedbo;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  poizvedovane informacijske sisteme EU in podatke Europola;

(c)  poizvedovane informacijske sisteme Unije in podatkovne zbirke Europola in Interpola;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  profil ESP;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  identifikacijsko oznako osebe, ki je opravila poizvedbo, v skladu z nacionalnimi pravili ali, kadar je to primerno, Uredbo (ES) št. 45/2001.

črtano

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice in agencije Unije vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti poizvedbe in zakonitosti obdelave podatkov, in za zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 42. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja.

2.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti poizvedbe in zakonitosti obdelave podatkov, za notranji nadzor in za zagotavljanje pravilnega delovanja ter celovitosti in varnosti podatkov v skladu s členom 42. V ta namen se dostop do teh evidenc odobri kot ustrezen za upravljavce podatkov, opredeljene v skladu s členom 40, nacionalne nadzorne organe, imenovane v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 41 Direktive (EU) 2016/680, ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po dveh letih od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Če je zaradi izpada delovanja ESP tehnično nemogoče uporabiti, agencija eu-LISA uporabi rezervni ESP.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je zaradi izpada delovanja ESP slednjega tehnično nemogoče uporabiti za poizvedovanje v enem ali več informacijskih sistemih EU iz člena 9(1) ali CIR, agencija eu-LISA o tem obvesti uporabnike ESP.

1.  Če je zaradi izpada delovanja ESP ali izpada delovanja informacijskega sistema Unije tehnično nemogoče uporabiti ESP za poizvedovanje v enem ali več informacijskih sistemih Unije ali CIR, agencija eu-LISA o tem nemudoma obvesti uporabnike ESP.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če je zaradi izpada delovanja nacionalne infrastrukture v državi članici ESP tehnično nemogoče uporabiti za poizvedovanje v enem ali več informacijskih sistemih EU iz člena 9(1) ali CIR, pristojni organ države članice o tem obvesti agencijo eu-LISA in Komisijo.

2.  Če je zaradi izpada delovanja nacionalne infrastrukture v državi članici ESP tehnično nemogoče uporabiti za poizvedovanje v enem ali več informacijskih sistemih Unije ali CIR, pristojni organ države članice o tem nemudoma obvesti vse uporabnike ter agencijo eu-LISA in Komisijo.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V obeh primerih in do odprave tehnične okvare obveznosti iz člena 7(2) in (4) ne veljajo in države članice lahko dostopajo do informacijskih sistemov iz člena 9(1) ali CIR neposredno prek nacionalnih enotnih vmesnikov ali nacionalnih komunikacijskih infrastruktur.

3.  V obeh primerih iz odstavkov 1 in 2 tega člena in do odprave tehnične okvare obveznosti iz člena 7(2) in (4) ne veljajo in države članice, kadar tako zahteva pravo Unije ali nacionalno pravo, do informacijskih sistemov Unije ali CIR dostopajo neposredno prek nacionalnih enotnih vmesnikov ali nacionalnih komunikacijskih infrastruktur.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če je zaradi izpada delovanja infrastrukture agencije Unije tehnično nemogoče uporabiti ESP za poizvedovanje v enem ali več informacijskih sistemih Unije ali CIR, navedena agencija o tem obvesti agencijo eu-LISA in Komisijo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (shared biometric matching service – skupna BMS), ki hrani biometrične predloge in omogoča poizvedovanje v več informacijskih sistemih EU na podlagi biometričnih podatkov, se vzpostavi za podpiranje CIR, detektorja več identitet ter ciljev SVI, VIS, sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN].

1.  Skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS), ki hrani biometrične predloge in omogoča poizvedovanje na podlagi biometričnih podatkov v informacijskih sistemih Unije, ki vsebujejo biometrične podatke, se vzpostavi za podpiranje CIR, detektorja več identitet ter ciljev SVI, VIS, sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN]. V skladu z načeloma nujnosti in sorazmernosti skupna BMS ne hrani podatkov o DNK in odtisih dlani.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  centralna infrastruktura, vključno z iskalnikom in hrambo podatkov iz člena 13;

(a)  centralna infrastruktura, ki nadomesti sisteme za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov v okviru SVI, VIS, SIS, sistema Eurodac in [sistema ECRIS-TCN] v smislu, da omogoča iskanje na podlagi biometričnih podatkov, kakor so opredeljeni v členu 4(12);

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  varna komunikacijska infrastruktura med skupno BMS, centralnim SIS in CIR.

(b)  varna komunikacijska infrastruktura med skupno BMS, centralnim SIS, CIR in informacijskimi sistemi Unije.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupno BMS razvija in tehnično upravlja agencija eu-LISA.

3.  Agencija eu-LISA razvija in tehnično upravlja skupno BMS, nima pa dostopa do nobenih osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek skupne BMS.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki, ki se hranijo v skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov

Hramba biometričnih predlog v skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupna BMS hrani biometrične predloge, pridobljene iz naslednjih biometričnih podatkov:

1.  Skupna BMS hrani biometrične predloge – smiselno ločene glede na to, kateri informacijski sistem je vir podatkov –, pridobljene iz naslednjih biometričnih podatkov:

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podatkov iz člena 20(3)(w) in (x) uredbe o SIS na področju kazenskega pregona;

(d)  podatkov iz člena 20(3)(w) in (y) uredbe o SIS na področju kazenskega pregona;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  [podatkov iz člena 13(a) uredbe Eurodac;]

(f)  [podatkov iz člena 12(a) in (b), člena 13(2)(a) in (b) ter člena 14(2)(a) in (b) uredbe Eurodac;]

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pri hrambi podatkov iz odstavka 1 so izpolnjeni standardi kakovosti iz člena 37(2).

4.  Pri hrambi podatkov iz odstavka 1 tega člena so izpolnjeni standardi kakovosti iz člena 37.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz člena 13 se hranijo v skupni BMS le, dokler se zadevni biometrični podatki hranijo v CIR ali SIS.

Podatki iz člena 13 se hranijo v skupni BMS le, dokler se zadevni biometrični podatki hranijo v CIR v skladu s členi 18 in 19 ali v SIS, nakar se avtomatično izbrišejo.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz člena 13 se hranijo v skupni BMS le, dokler se zadevni biometrični podatki hranijo v CIR ali SIS.

Podatki iz člena 13 se hranijo v skupni BMS le, dokler se zadevni biometrični podatki hranijo v CIR v skladu s členom 19, SIS ali kot podatki Europola.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v [člen 39 uredbe Eurodac], [člena 12 in 18 uredbe o SIS na področju kazenskega pregona] ter [člen 29 uredbe o sistemu ECRIS-TCN] agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v skupni BMS. Te evidence vključujejo zlasti:

1.  Brez poseganja v [člen 39 uredbe Eurodac], [člena 12 in 18 uredbe o SIS na področju kazenskega pregona] ter [člen 29 uredbe o sistemu ECRIS-TCN] agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v skupni BMS. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  organ države članice ali agencijo Unije, ki je opravila poizvedbo;

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  rezultate poizvedbe ter datum in čas rezultatov;

(f)  rezultate poizvedbe, datum in čas rezultatov ter informacijski sistem Unije, iz katerega so bili podatki prejeti;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  identifikacijsko oznako osebe, ki je opravila poizvedbo, v skladu z nacionalnimi pravili ali, kadar je to primerno, Uredbo (ES) št. 45/2001.

črtano

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  natančen namen poizvedbe in po potrebi dokumentacijo o primeru v skladu s členom 14.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice in agencije Unije vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti poizvedbe in zakonitosti obdelave podatkov, in za zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 42. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja. Evidence iz odstavka 1(a) se izbrišejo, ko se izbrišejo podatki.

2.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov in spremljanje vpliva na temeljne pravice, vključno s preverjanjem dopustnosti poizvedbe in zakonitosti obdelave podatkov, in za zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 42. V ta namen se dostop do teh evidenc odobri kot ustrezen za upravljavce podatkov, opredeljene v skladu s členom 40, nacionalne nadzorne organe, imenovane v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 41 Direktive (EU) 2016/680, ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po dveh letih od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja. Evidence iz odstavka 1(a) se izbrišejo, ko se izbrišejo podatki.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupno odložišče podatkov o identiteti (common identity repository – CIR), ki ustvari individualno dokumentacijo za vsako osebo, ki je evidentirana v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac ali [sistemu ECRIS-TCN], in vsebuje podatke iz člena 18, se vzpostavi, da se olajša in izboljša pravilna identifikacija oseb, registriranih v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN], podpre delovanje detektorja več identitet ter olajša in racionalizira dostop organov kazenskega pregona do informacijskih sistemov na ravni EU, ki niso povezani s kazenskim pregonom, kadar je to potrebno za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon hudih kaznivih dejanj.

1.  Skupno odložišče podatkov o identiteti (common identity repository – CIR), ki ustvari individualno dokumentacijo za vsako osebo, ki je evidentirana v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac ali [sistemu ECRIS-TCN], in vsebuje podatke iz člena 18, se vzpostavi, da se olajša in izboljša pravilna identifikacija oseb, registriranih v SVI, VIS, [sistemu ETIAS], sistemu Eurodac in [sistemu ECRIS-TCN], podpre delovanje detektorja več identitet ter olajša in racionalizira dostop imenovanih organov do informacijskih sistemov na ravni Unije, ki niso povezani s kazenskim pregonom, kadar je to potrebno za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon hudih kaznivih dejanj, pri čemer se v celoti upoštevata načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  varen komunikacijski kanal med CIR, državami članicami in organi EU, ki so upravičeni do uporabe evropskega iskalnega portala (ESP) v skladu s pravom Unije;

(b)  varen komunikacijski kanal med CIR, državami članicami in agencijami Unije, ki so upravičene do uporabe CIR v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  centralni rezervni CIR Unije, ki lahko zagotavlja vse funkcionalnosti glavnega CIR in podobno raven učinkovitosti tudi v primeru izpada njegovega delovanja. CIR in rezervni CIR lahko delujeta hkrati. CIR in rezervni CIR sta na tehničnih lokacijah agencije eu-LISA.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če je zaradi izpada delovanja CIR tehnično nemogoče poizvedovati v CIR za namene identifikacije osebe v skladu s členom 20, za odkrivanje več identitet v skladu s členom 21 ali za namene kazenskega pregona v skladu s členom 22, agencija eu-LISA nemudoma obvesti uporabnike CIR.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  – (se ne uporablja);

črtano

 

(Horizontalni predlog spremembe, ki velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  [podatke iz člena 5(1)(b) in člena 5(2) ter naslednje podatke iz člena 5(1)(a) uredbe o sistemu ECRIS-TCN: priimek, ime(na), spol; datum rojstva, kraj in država rojstva, državljanstvo ali državljanstva, spol in po potrebi prejšnja imena, psevdonim(e) in/ali privzeta imena.]

(e)  [podatke iz člena 5(1)(b) in člena 5(2) ter naslednje podatke iz člena 5(1)(a) uredbe o sistemu ECRIS-TCN: priimek, ime(na), spol, datum rojstva, kraj in država rojstva, državljanstvo ali državljanstva, spol in po potrebi prejšnja imena, psevdonim(e) in/ali privzeta imena ter informacije o potovalnih dokumentih.]

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  CIR za vsak niz podatkov iz odstavka 1 vključi sklic na informacijske sisteme, katerim podatki pripadajo.

2.  CIR za vsak niz podatkov iz odstavka 1 vključi sklic na informacijske sisteme, katerim podatki pripadajo. Uradnik, ki dostopa do CIR, vidi le podatke iz individualne dokumentacije, hranjene v CIR, ki izvirajo iz tistih informacijskih sistemov, do katerih lahko dostopa.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se podatki v sistemu Eurodac ali [sistemu ECRIS-TCN] dodajo, spremenijo ali izbrišejo, se podatki iz člena 18, ki se hranijo v individualni dokumentaciji v CIR, ustrezno in avtomatizirano dodajo, spremenijo ali izbrišejo.

1.  Če se podatki v sistemu Eurodac ali [sistemu ECRIS-TCN] dodajo, spremenijo ali izbrišejo, se podatki iz člena 18, ki se hranijo v individualni dokumentaciji v CIR, hkrati ustrezno in avtomatizirano dodajo, spremenijo ali izbrišejo brez podvajanja podatkov iz posameznih informacijskih sistemov Unije.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1  Če policijski organ države članice ne more identificirati osebe, ker nima potovalnega dokumenta ali drugega verodostojnega dokumenta, ki določa njeno identiteto, ali v primeru dvoma glede podatkov, ki jih je navedla ta oseba, ali glede verodostojnosti potovalnega dokumenta ali identitete njegovega imetnika, ali kadar ta oseba ne more ali ne želi sodelovati, lahko organ poizveduje v CIR v skladu z odstavkoma 1 in 2. Taka poizvedba ni dovoljena za mladoletnike, mlajše od 12 let, razen če je to v največjo otrokovo korist.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je policijski organ države članice za to pooblaščen z nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi iz odstavka 2, lahko izključno za namene identifikacije osebe poizveduje v CIR na podlagi biometričnih podatkov te osebe, pridobljenih med ugotavljanjem identitete.

Če med ugotavljanjem identitete v skladu s pravili in postopki iz nacionalnega prava nastane položaj iz odstavka -1 in je policijski organ države članice za to pooblaščen z nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi iz odstavka 2, lahko v prisotnosti te osebe izključno za namene njene identifikacije poizveduje v CIR na podlagi biometričnih podatkov te osebe, pridobljenih med ugotavljanjem identitete.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če poizvedba pokaže, da se podatki o tej osebi hranijo v CIR, ima organ države članice dostop do podatkov iz člena 18(1).

Če poizvedba pokaže, da se podatki o tej osebi hranijo v CIR, ima policijski organ države članice dostop do podatkov iz člena 18(1). Iz preverjanja podatkov ni razvidno, kateremu informacijskemu sistemu Unije podatki pripadajo.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če biometričnih podatkov osebe ni mogoče uporabiti ali če je poizvedba na podlagi teh podatkov neuspešna, se poizvedba opravi na podlagi podatkov o identiteti osebe in podatkov o potovalnih dokumentih ali podatkov o identiteti, ki jih predloži ta oseba.

črtano

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če je policijski organ države članice z nacionalnimi zakonodajnimi ukrepi iz odstavka 2 za to pooblaščen, lahko v primeru nesreče ali nezgode in izključno za namen identifikacije neznanih oseb, ki se ne morejo same identificirati, ali neidentificiranih človeških ostankov poizveduje v CIR na podlagi biometričnih podatkov o teh osebah.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice, ki želijo uporabiti možnost iz tega člena, sprejmejo nacionalne zakonodajne ukrepe. Taki zakonodajni ukrepi natančno določajo cilje ugotavljanja identitete za namene iz člena 2(1)(b) in (c). Določajo tudi pristojne policijske organe ter postopke, pogoje in merila za ugotavljanje identitete.

2.  Države članice, ki želijo uporabiti možnost iz tega člena, sprejmejo nacionalne zakonodajne ukrepe. Taki zakonodajni ukrepi natančno določajo cilje identifikacije za namene iz člena 2(2)(b) ter postopke, pogoje in merila za takšno identifikacijo. Določajo tudi pristojne policijske organe. Države članice, ki uporabljajo to možnost, Komisiji predložijo besedilo svojih nacionalnih zakonodajnih ukrepov. Dostop do CIR za ugotavljanje identitete državljana tretje države, katerega namen je zagotoviti visoko raven varnosti, se dovoli le, če je za iste namene in pod enakovrednimi pogoji dovoljen dostop do podobnih nacionalnih podatkovnih zbirk.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Imenovani organi držav članic in Europol lahko uporabljajo CIR za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v posameznem primeru ter za pridobitev informacij o obstoju podatkov o določeni osebi v SVI, VIS in [sistemu ETIAS].

1.  Kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da bo iskanje po informacijskih sistemih Unije znatno prispevalo k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih ali drugih hudih kaznivih dejanj, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v kategorijo državljanov tretjih držav, katerih podatki se hranijo v [SVI], VIS, [sistemu ETIAS] ali sistemu Eurodac, ter kadar je bilo izvedeno predhodno iskanje v nacionalnih podatkovnih zbirkah in se je v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ začela poizvedba v sistemu drugih držav članic za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov, lahko imenovani organi držav članic in Europol uporabijo CIR za pridobitev informacij o obstoju podatkov o določeni osebi v SVI, VIS in [sistemu ETIAS].

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odgovor, ki pokaže na obstoj podatkov o zadevni osebi v katerem koli od informacijskih sistemov Unije iz odstavka 1, se lahko uporabi le za predložitev zahteve za dostop ob upoštevanju pogojev in postopkov, določenih v ustreznih zakonodajnih instrumentih, ki urejajo tak dostop.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Imenovani organi države članice in Europol, ki dobijo zadetek, poročajo nacionalnim nadzornim organom, ki preverijo, ali so bili izpolnjeni pogoji za dostop do CIR. Kadar se na podlagi neodvisnega naknadnega preverjanja ugotovi, da iskanje v CIR ni bilo upravičeno, organ kazenskega pregona izbriše vse podatke, ki izvirajo iz CIR.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz člena 18(1) in (2) se izbrišejo iz CIR v skladu z določbami o hrambi podatkov iz [uredbe Eurodac] in [uredbe o sistemu ECRIS-TCN].

Podatki iz člena 18(1) in (2) se samodejno izbrišejo iz CIR v skladu z določbami o hrambi podatkov iz [uredbe Eurodac] in [uredbe o sistemu ECRIS-TCN].

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Individualna dokumentacija se hrani v CIR, dokler se ustrezni podatki, ki jih vsebuje CIR, hranijo vsaj v enem od informacijskih sistemov. Vzpostavitev povezave ne vpliva na obdobje hrambe posameznih povezanih podatkov.

2.  Individualna dokumentacija se hrani v CIR, dokler se ustrezni podatki, ki jih vsebuje CIR, hranijo vsaj v enem od informacijskih sistemov Unije. Vzpostavitev povezave ne vpliva na obdobje hrambe posameznih povezanih podatkov. Ko se izbrišejo vsi podatki, do katerih je ustvarjena povezava, se samodejno izbriše tudi povezava.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 20, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo zlasti:

2.  Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 20, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  organ države članice, ki je opravil poizvedbo;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  rezultate poizvedbe;

(d)  rezultate poizvedbe in informacijski sistem Unije, iz katerega so bili podatki prejeti;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  identifikacijsko oznako osebe, ki je opravila poizvedbo, v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794 ali, kadar je to primerno, Uredbo (ES) št. 45/2001.

črtano

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 21, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo zlasti:

3.  Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 21, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  organ države članice, ki je opravil poizvedbo;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vrsto podatkov, uporabljenih za poizvedbo, kadar je to primerno;

(c)  vrsto podatkov, uporabljenih za poizvedbo;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  rezultate poizvedbe, kadar je to primerno;

(d)  rezultate poizvedbe in informacijski sistem Unije, iz katerega so bili podatki prejeti.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  identifikacijsko oznako osebe, ki je opravila poizvedbo, v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794 ali, kadar je to primerno, Uredbo (ES) št. 45/2001.

črtano

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 22, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo zlasti:

Kar zadeva dostop do CIR v skladu s členom 22, agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v CIR. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sklic na nacionalno dokumentacijo;

(a)  namen dostopa in sklic na nacionalno preiskavo ali zadevo;

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vrsto podatkov, uporabljenih za poizvedbo;

(c)  podatke, uporabljene za poizvedbo, ali v primeru poizvedbe na podlagi biometričnih podatkov vrsto podatkov, uporabljenih za poizvedbo;

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  rezultate poizvedbe;

(d)  rezultate poizvedbe in informacijski sistem Unije, iz katerega so bili podatki prejeti.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  identifikacijsko oznako uradnika, ki je opravil poizvedbo, in uradnika, ki je dal nalog za poizvedbo, v skladu z nacionalnimi pravili ali Uredbo (EU) 2016/794 ali, kadar je to primerno, Uredbo (ES) št. 45/2001.

črtano

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evidence takega dostopa redno preverja pristojni nadzorni organ, ustanovljen v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 41 Direktive (EU) 2016/680, in sicer v časovnih presledkih, ki niso daljši od šest mesecev, da preveri, ali so izpolnjeni postopki in pogoji iz člena 22(1) do (3).

Evidence takega dostopa redno preverja pristojni nadzorni organ, ustanovljen v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 41 Direktive (EU) 2016/680, in sicer v časovnih presledkih, ki niso daljši od šest mesecev, da preveri, ali so izpolnjeni postopki in pogoji iz člena 22(1) do (3). Agencija eu-LISA da nadzornim organom na voljo praktično orodje za čim lažje in čim bolj avtomatizirano preverjanje evidenc.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencije Unije vodijo evidence o poizvedbah, ki jih je opravilo osebje, pooblaščeno za uporabo CIR v skladu s členom 22.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Evidence iz odstavkov 1 in 5 se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti zahtevka in zakonitosti obdelave podatkov, in za zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 42. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja.

6.  Evidence iz odstavkov 1, 5 in 5a se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti zahtevka in zakonitosti obdelave podatkov, za notranji nadzor in za zagotavljanje pravilnega delovanja ter celovitosti in varnosti podatkov v skladu s členom 42. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po dveh letih od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija eu-LISA vodi evidence v zvezi z zgodovino podatkov, ki se hranijo v individualni dokumentaciji, za namene iz odstavka 6. Evidence v zvezi z zgodovino shranjenih podatkov se izbrišejo, ko se izbrišejo podatki.

7.  Agencija eu-LISA vodi evidence v zvezi z zgodovino podatkov, ki se hranijo v individualni dokumentaciji, za namene iz odstavka 6. Evidence v zvezi z zgodovino shranjenih podatkov se samodejno izbrišejo, ko se izbrišejo podatki.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Pristojni nacionalni organi, odgovorni za preverjanje zakonitosti dostopa in zakonitosti obdelave podatkov, notranje spremljanje in zagotavljanje pravilnega delovanja ter celovitosti in varnosti podatkov, imajo v okviru svojih pristojnosti in na zahtevo dostop do evidenc, da lahko opravljajo svoje naloge.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Za namene notranjega spremljanja in zagotavljanja pravilnega delovanja CIR ter celovitosti in varnosti podatkov ima agencija eu-LISA v okviru svojih pristojnosti dostop do evidenc.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7c.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov ima v okviru svojih pristojnosti in na zahtevo dostop do teh evidenc, da lahko opravlja svoje naloge.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Detektor več identitet (multiple-identity detector – MID), ki vzpostavlja in hrani povezave med podatki v informacijskih sistemih EU, ki jih zajema skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR), in SIS ter posledično odkriva več identitet z namenom lažjega ugotavljanja identitete in boja proti identitetnim prevaram, se vzpostavi za podpiranje delovanja CIR ter ciljev SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN].

1.  Detektor več identitet (multiple-identity detector – MID), ki vzpostavlja in hrani povezave med podatki v informacijskih sistemih Unije, vključenimi v CIR in SIS, ter posledično odkriva več identitet z namenom lažjega ugotavljanja identitete in boja proti identitetnim prevaram, se vzpostavi za podpiranje delovanja CIR ter ciljev SVI, VIS, [sistema ETIAS], sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN], pri čemer se v celoti upoštevata načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  MID razvija in tehnično upravlja agencija eu-LISA.

3.  MID razvija in tehnično upravlja agencija eu-LISA. Ta nima dostopa do nobenih osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek MID.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija eu-Lisa in pristojni organi držav članic uporabijo ustrezne postopke za profiliranje, izvajajo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bi na ustrezen način zagotovili zlasti, da se dejavniki, ki povzročajo netočnost osebnih podatkov, popravijo in da se tveganje napak čim bolj zmanjša, varujejo osebne podatke tako, da se upoštevajo morebitne nevarnosti, povezane z interesi in pravicami osebe, na katero se nanašajo podatki, ter da se preprečijo diskriminatorne posledice za posameznike na podlagi socialnega, rasnega ali etničnega porekla, političnega mnenja, vere ali prepričanja, članstva v sindikatu, genetskega ali zdravstvenega stanja ali spolne usmerjenosti oziroma učinki, ki privedejo do ukrepov, ki imajo takšne posledice.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  uradu SIRENE države članice pri razpisu ukrepa v skladu z [uredbo o SIS na področju kazenskega pregona ali uredbo o SIS na področju nezakonitega vračanja];

(e)  uradu SIRENE države članice pri razpisu ali posodobitvi [ukrepa SIS v skladu z uredbo o SIS na področju kazenskega pregona ali uredbo o SIS na področju vračanja];

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če podatki v informacijskem sistemu iz odstavka 1 vsebujejo biometrične podatke, skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in centralni SIS opravita odkrivanje več identitet prek skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS). Skupna BMS primerja biometrične predloge, pridobljene iz novih biometričnih podatkov, z biometričnimi predlogami, ki jih že vsebuje, da preveri, ali se podatki, ki se nanašajo na istega državljana tretje države, že hranijo v CIR ali centralnem SIS.

2.  Če podatki v informacijskem sistemu iz odstavka 1 vsebujejo biometrične podatke, skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in centralni SIS opravita odkrivanje več identitet prek skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS). Skupna BMS primerja biometrične predloge, pridobljene iz novih biometričnih podatkov, z biometričnimi predlogami, ki jih že vsebuje, da preveri, ali se podatki, ki se nanašajo na istega posameznika, že hranijo v CIR ali centralnem SIS.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  [priimka, imen(a), datuma in kraja rojstva, državljanstva ali državljanstev in spola, kakor je navedeno v členu 5(1)(a) uredbe o sistemu ECRIS-TCN.]

(h)  [priimka, imena (rojstnega imena), prejšnjega imena, psevdonima in/ali privzetega imena, datuma in kraja rojstva, državljanstva ali državljanstev in spola, kakor je navedeno v členu 5(1)(a) uredbe o sistemu ECRIS-TCN.]

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odkrivanje več identitet se opravi le za primerjavo podatkov iz enega informacijskega sistema s podatki iz drugih informacijskih sistemov.

4.  Odkrivanje več identitet se opravi le za primerjavo podatkov iz enega informacijskega sistema Unije s podatki iz drugih informacijskih sistemov Unije.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija z izvedbenimi akti določi postopke za opredelitev primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

5.  Komisija z delegiranimi akti določi postopke za opredelitev primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s členom 63. Ti akti so oblikovani tako, da se prepreči diskriminacija oseb z več zakonitimi identitetami.

Obrazložitev

V zvezi s tem je bolj verjetna diskriminacija žensk, saj je verjetneje, da bodo imele različne pravne identitete (zaradi spremembe priimka po poroki).

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi tehnična pravila o povezovanju podatkov iz različnih informacijskih sistemov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

Komisija v sodelovanju z agencijo eu-LISA z izvedbenimi akti določi tehnična pravila o povezovanju podatkov iz različnih informacijskih sistemov Unije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  urad SIRENE države članice za zadetke pri izdaji razpisa ukrepa v SIS v skladu z [uredbo o SIS na področju kazenskega pregona in uredbo o SIS na področju nezakonitega vračanja];

(e)  urad SIRENE države članice za zadetke pri izdaji ali posodobitvi razpisa ukrepa v SIS v skladu z [uredbo o SIS na področju kazenskega pregona in uredbo o SIS na področju nezakonitega vračanja];

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  razpisu ukrepa v zvezi z neznanimi iskanimi osebami za identifikacijo v skladu z nacionalnim pravom in iskanje na podlagi biometričnih podatkov v skladu s členom 40 [uredbe o SIS na področju kazenskega pregona].

črtano

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če je urad SIRENE odgovoren za ročno preverjanje različnih identitet, vendar ni sodeloval pri dodajanju novih podatkov o identiteti, ki so privedli do rumene povezave, ga organ, ki je dodal nove podatke o identiteti, nemudoma obvesti. Urad SIRENE čim prej ročno preveri različne identitete.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v odstavek 4 ima organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, dostop do povezanih podatkov v zadevni dokumentaciji o potrditvi identitete in povezanih podatkov o identiteti v skupnem odložišču podatkov o identiteti in, kadar je to primerno, v SIS, oceni različne identitete, posodobi povezavo v skladu s členi 31, 32 in 33 ter jo nemudoma doda dokumentaciji o potrditvi identitete.

3.  Brez poseganja v odstavek 4 ima organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, dostop do povezanih podatkov v zadevni dokumentaciji o potrditvi identitete in povezanih podatkov o identiteti v skupnem odložišču podatkov o identiteti in, kadar je to primerno, v SIS, oceni različne identitete, posodobi povezavo v skladu s členi 31, 32 in 33 ter jo nemudoma, v vsakem primeru pa v 24 urah, doda dokumentaciji o potrditvi identitete.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet v dokumentaciji o potrditvi identitete, mejni organ, ki pripravlja ali posodablja individualno dokumentacijo v SVI v skladu s členom 14 uredbe o SVI, in če je vzpostavljena rumena povezava, mejni organ izvede dodatna preverjanja kot del kontrole v drugi vrsti. Med to kontrolo v drugi vrsti imajo mejni organi dostop do povezanih podatkov v zadevni dokumentaciji o potrditvi identitete, ocenijo različne identitete, posodobijo povezavo v skladu s členi 31 do 33 ter jo nemudoma dodajo dokumentaciji o potrditvi identitete.

4.  Če je organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet v dokumentaciji o potrditvi identitete, mejni organ, ki pripravlja ali posodablja individualno dokumentacijo v SVI v skladu s členom 14 uredbe o SVI, in če je vzpostavljena rumena povezava, mejni organ izvede dodatna preverjanja. Le v ta namen imajo mejni organi dostop do povezanih podatkov v zadevni dokumentaciji o potrditvi identitete, ocenijo različne identitete, posodobijo povezavo v skladu s členi 31 do 33 te uredbe ter jo nemudoma dodajo dokumentaciji o potrditvi identitete.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Preverjanje različnih identitet v skladu s tem členom se praviloma opravi ob navzočnosti zadevne osebe, ki ima možnost, da okoliščine pojasni pristojnemu organu, ki ta pojasnila upošteva. Če preverjanje privede do vzpostavitve rdeče povezave, zadevna oseba prejme pisno obrazložitev.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Ročno preverjanje različnih identitet se opravi v 8 urah po vzpostavitvi rumene povezave v skladu s členom 28(4).

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Preden se osebje organov iz odstavkov 1 in 2 pooblasti za preverjanje identitet, se udeleži posebnega usposabljanja o tem, kako opraviti preverjanje različnih identitet.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povezani podatki vključujejo različne podatke o identiteti, različna identiteta pa ni bila ročno preverjena.

(b)  povezani podatki vključujejo različne podatke o identiteti, ne obstajajo biometrični podatki za primerjavo, različna identiteta pa ni bila ročno preverjena;

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  povezani podatki vključujejo enake podatke o identiteti, vendar različne biometrične podatke, različna identiteta pa ni bila ročno preverjena.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Povezava med podatki iz dveh ali več informacijskih sistemov se razvrsti kot zelena, če povezani podatki ne vključujejo enakih biometričnih podatkov, temveč podobne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nanašajo na različni osebi.

1.  Povezava med podatki iz dveh ali več informacijskih sistemov se razvrsti kot zelena, če:

 

(a)  povezani podatki ne vključujejo enakih biometričnih podatkov, temveč podobne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nanašajo na različni osebi;

 

(b)  povezani podatki vključujejo enake biometrične podatke, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nanašajo na različni osebi.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  povezani podatki vključujejo enake biometrične podatke, vendar različne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nezakonito nanašajo na isto osebo;

(a)  povezani podatki vključujejo enake biometrične podatke, vendar različne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se neupravičeno nanašajo na isto osebo;

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  povezani podatki vključujejo podobne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nezakonito nanašajo na isto osebo.

(b)  povezani podatki vključujejo podobne podatke o identiteti, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se neupravičeno nanašajo na isto osebo.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru poizvedovanja v CIR ali SIS in rdeče povezave med dvema ali več informacijskimi sistemi, ki jih zajema CIR, ali s SIS detektor več identitet v odgovoru navede podatke iz člena 34. Po rdeči povezavi se nadalje ukrepa v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom.

2.  V primeru poizvedovanja v CIR ali SIS in rdeče povezave med dvema ali več informacijskimi sistemi, ki jih zajema CIR, ali s SIS detektor več identitet v odgovoru navede podatke iz člena 34. Po rdeči povezavi se nadalje ukrepa v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom. Zadevna oseba ali osebe zgolj zaradi obstoja rdeče povezave ne utrpijo pravnih posledic.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v določbe v zvezi z obdelavo razpisov ukrepov v SIS iz [uredb o SIS na področju mejne kontrole, kazenskega pregona in nezakonitega vračanja] ter brez poseganja v omejitve, potrebne za zaščito varnosti in javnega reda, preprečevanje kaznivih dejanj in zagotavljanje varnosti nacionalnih preiskav, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, v primeru rdeče povezave obvesti osebo o obstoju več nezakonitih identitet.

4.  Brez poseganja v omejitve, potrebne za zaščito varnosti in javnega reda, preprečevanje kaznivih dejanj in zagotavljanje varnosti nacionalnih preiskav, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, v primeru rdeče povezave v skladu s členi 12, 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 13 Direktive (EU) št. 680/2016 obvesti osebo o obstoju več nezakonitih identitet.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Kadar organ države članice ali agencija Unije z dostopom do CIR ali SIS pridobi dokaze, ki kažejo, da je rdeča povezava, evidentirana v MID, napačna ali da je bila obdelava podatkov v MID, CIR in SIS v nasprotju s to uredbo, ta organ nemudoma popravi ali izbriše povezavo v MID, če je povezava v zvezi z informacijskimi sistemi EU, ali nemudoma obvesti ustrezni urad SIRENE v državi članici, ki je ustvaril razpis ukrepa v SIS, če je povezava v zvezi s SIS. Ta urad SIRENE preveri dokaze, ki jih je predložil organ države članice, in takoj zatem popravi ali izbriše povezavo v MID.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  povezani podatki vključujejo enake podatke o identiteti in različne biometrične podatke, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet, pa je sklenil, da se nanašajo na isto osebo in da so se njeni biometrični podatki spremenili zaradi poškodbe, bolezni ali iz drugega legitimnega razloga.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če ima organ države članice dokaze, ki kažejo, da je bela povezava, evidentirana v MID, vsebinsko netočna, ni posodobljena ali da je bila obdelava podatkov v MID, informacijskih sistemih Unije ali SIS v nasprotju s to uredbo, preveri ustrezne podatke, ki se hranijo v informacijskih sistemih Unije in SIS, ter po potrebi nemudoma popravi ali izbriše povezavo v MID. Ta organ države članice nemudoma obvesti državo članico, ki je odgovorna za ročno preverjanje.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  kadar je to potrebno, organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet.

(d)  organ, ki je pristojen za preverjanje različnih identitet.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokumentacije o potrditvi identitete in podatki v njih, vključno s povezavami, se hranijo v detektorju več identitet (MID) le, dokler se povezani podatki hranijo v dveh ali več informacijskih sistemih EU.

Dokumentacije o potrditvi identitete in podatki v njih, vključno s povezavami, se hranijo v detektorju več identitet (MID) le, dokler se povezani podatki hranijo v dveh ali več informacijskih sistemih Unije. Ko ta pogoj ni več izpolnjen, se dokumentacije o potrditvi identitete in podatki v njih, vključno z vsemi povezanimi povezavami, samodejno izbrišejo.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v MID. Te evidence vključujejo zlasti:

1.  Agencija eu-LISA vodi evidence o vseh postopkih obdelave podatkov v MID. Te evidence vključujejo:

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  organ države članice, ki je opravil poizvedbo;

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  identifikacijsko oznako osebe, ki je opravila poizvedbo.

črtano

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega države članice vodijo evidenco edinstvene uporabniške identitete uradnika, ki opravi poizvedbo.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti zahtevka in zakonitosti obdelave podatkov, in za zagotavljanje varnosti podatkov v skladu s členom 42. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja. Evidence v zvezi z zgodovino dokumentacije o potrditvi identitete se izbrišejo, ko se izbrišejo podatki v dokumentaciji o potrditvi identitete.

3.  Evidence se lahko uporabljajo izključno za spremljanje varstva podatkov, vključno s preverjanjem dopustnosti zahtevka in zakonitosti obdelave podatkov, za notranje spremljanje in za zagotavljanje pravilnega delovanja ter celovitosti in varnosti podatkov v skladu s členom 42. V ta namen se dostop do teh evidenc odobri kot ustrezen za upravljavce podatkov, opredeljene v skladu s členom 40, nacionalne nadzorne organe, imenovane v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 41 Direktive (EU) 2016/680, ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Te evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po dveh letih od nastanka, razen če so potrebne za že začete postopke spremljanja. Evidence v zvezi z zgodovino dokumentacije o potrditvi identitete se izbrišejo, ko se izbrišejo podatki v dokumentaciji o potrditvi identitete.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Države članice zagotovijo, da se natančno spremlja kakovost podatkov v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, skupni BMS, CIR in MID, in sicer da bi zagotovile, da podatki izpolnjujejo splošne zahteve za pravilno delovanje zadevnih informacijskih sistemov Unije in sestavnih delov interoperabilnosti. Države članice zagotovijo tudi, da je vso osebje, ki vnaša podatke v katerega od teh informacijskih sistemov Unije, deležno predhodnega usposabljanja o kakovosti podatkov.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA vzpostavi avtomatizirane mehanizme in postopke za nadzor kakovosti podatkov glede podatkov, shranjenih v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS), skupnem odložišču podatkov o identiteti (CIR) ter detektorju več identitet (MID).

1.  Agencija eu-LISA čim prej vzpostavi avtomatizirane mehanizme in postopke za nadzor kakovosti podatkov glede podatkov, shranjenih v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, (skupni BMS) in (CIR). Te avtomatizirane mehanizme za nadzor kakovosti podatkov se ustrezno preizkusi pred začetkom delovanja sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s členom 62.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA vzpostavi skupne kazalnike kakovosti podatkov ter minimalne standarde kakovosti za hrambo podatkov v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, skupni BMS, CIR in MID.

2.  Agencija eu-LISA vzpostavi skupne kazalnike kakovosti podatkov ter minimalne standarde kakovosti za hrambo podatkov v SVI, [sistemu ETIAS], VIS, SIS, skupni BMS, CIR in MID.

 

V SVI, [sistem ETIAS], VIS, SIS, skupno BMS, CIR in MID se lahko vnesejo le podatki, ki izpolnjujejo minimalne standarde kakovosti.

 

Če organ poskuša v sistem vnesti podatke, ki ne izpolnjujejo veljavnih minimalnih standardov kakovosti, ga zadevni informacijski sistem Unije takoj samodejno opozori, da podatkov ni mogoče vnesti, in predlaga metode za izpolnitev minimalnih standardov kakovosti.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA državam članicam redno poroča o avtomatiziranih mehanizmih in postopkih za nadzor kakovosti podatkov ter o skupnih kazalnikih kakovosti podatkov. Agencija eu-LISA tudi redno poroča Komisiji o težavah, ki se pojavijo, in zadevnih državah članicah.

3.  Agencija eu-LISA državam članicam redno poroča o avtomatiziranih mehanizmih in postopkih za nadzor kakovosti podatkov ter o skupnih kazalnikih kakovosti podatkov. Agencija eu-LISA tudi redno poroča Komisiji o težavah, ki se pojavijo, in zadevnih državah članicah. Agencija eu-LISA o tem na zahtevo poroča tudi Evropskemu parlamentu in Svetu. Nobena poročila, ki se predložijo v skladu s tem odstavkom, ne vsebujejo osebnih podatkov.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija eno leto po vzpostavitvi avtomatiziranih mehanizmov in postopkov za nadzor kakovosti podatkov ter skupnih kazalnikov kakovosti podatkov, nato pa vsako leto, oceni, kako države članice izvajajo zahteve glede kakovosti podatkov, in poda morebitna potrebna priporočila. Države članice Komisiji predložijo akcijski načrt za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu o oceni, ter poročajo o napredku glede akcijskega načrta do njegove izvedbe v celoti. Komisija poročilo o oceni posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, ustanovljeni z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007.64

5.  Komisija eno leto po vzpostavitvi avtomatiziranih mehanizmov in postopkov za nadzor kakovosti podatkov ter skupnih kazalnikov kakovosti podatkov, nato pa vsako leto, oceni, kako države članice izvajajo zahteve glede kakovosti podatkov, in poda morebitna potrebna priporočila. Države članice Komisiji predložijo akcijski načrt za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu o oceni, zlasti težav s kakovostjo podatkov, ki izhajajo iz napačnih podatkov v obstoječih informacijskih sistemih Unije in SIS. Komisija poroča o napredku glede akcijskega načrta do njegove izvedbe v celoti. Komisija poročilo o oceni posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu odboru za varstvo podatkov in Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, ustanovljeni z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007.64

__________________

__________________

64 Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL L 53, 22.2.2007, str. 1).

64 Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL L 53, 22.2.2007, str. 1).

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 37a

 

Razpoložljivost in odzivni čas, potreben za iskanje

 

Vsi sestavni deli interoperabilnosti se razvijejo in upravljajo tako, da zagotavljajo hiter, nemoten, učinkovit in nadzorovan dostop, svojo popolno razpoložljivost, kot je določeno v členu 53(1), in odzivni čas, ki ustreza operativnim potrebam organov držav članic.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Standard UMF se uporablja pri razvoju [sistema Eurodac], [sistema ECRIS-TCN], evropskega iskalnega portala, CIR in MID ter, po potrebi, pri razvoju novih modelov za izmenjavo informacij in informacijskih sistemov na področju pravosodja in notranjih zadev s strani agencije eu-LISA ali drugega organa EU.

2.  Standard UMF se uporablja pri razvoju [sistema Eurodac], [sistema ECRIS-TCN], ESP, CIR in MID ter, če je izvedljivo in po potrebi, pri razvoju novih modelov za izmenjavo informacij in informacijskih sistemov Unije na področju pravosodja in notranjih zadev s strani agencije eu-LISA ali druge agencije Unije.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prouči se lahko izvajanje standarda UMF za VIS, SIS in katere koli obstoječe ali nove modele za čezmejno izmenjavo informacij ter informacijske sisteme na področju pravosodja in notranjih zadev, ki jih razvijejo države članice ali pridružene države.

črtano

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vzpostavi se centralni register za poročanje in statistične podatke (central repository for reporting and statistics – CRRS) za namene podpiranja ciljev sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN] ter za ustvarjanje medsistemskih statističnih podatkov in analitičnega poročanja za politične in operativne namene ter namene kakovosti podatkov.

1.  Vzpostavi se centralni register za poročanje in statistične podatke (central repository for reporting and statistics – CRRS) za namene podpiranja ciljev sistema Eurodac, SIS in [sistema ECRIS-TCN] ter za zagotavljanje medsistemskih statističnih podatkov in analitičnega poročanja za politične in operativne namene ter namene kakovosti podatkov.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA podatke anonimizira in take anonimne podatke evidentira v CRRS. Postopek anonimizacije podatkov je avtomatiziran.

3.  Agencija eu-LISA podatke anonimizira, tako da zagotovi, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni mogoče identificirati, in te anonimne podatke evidentira v CRRS. Postopek anonimizacije podatkov je avtomatiziran. Osebje agencije eu-LISA nima dostopa do osebnih podatkov, ki se hranijo v informacijskih sistemih Unije ali sestavnih delih interoperabilnosti.

 

Podatki v CRRS ne omogočajo identifikacije posameznikov.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  centralna infrastruktura, ki jo sestavlja register podatkov in ki omogoča anonimizacijo podatkov;

(a)  centralna infrastruktura, ki jo sestavljata register podatkov in mehanizem, ki zagotavlja anonimizacijo podatkov, preden se shranijo v CRRS;

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o delovanju CRRS, vključno s posebnimi zaščitnimi ukrepi za obdelavo osebnih podatkov iz odstavkov 2 in 3, ter pravila o varnosti, ki se uporabljajo za register. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

5.  Komisija z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s postopkom iz člena 63, določi podrobna pravila o delovanju CRRS, vključno s posebnimi zaščitnimi ukrepi za obdelavo osebnih podatkov iz odstavkov 2 in 3, ter pravila o varnosti, ki se uporabljajo za register.

Obrazložitev

CRRS bo dodatna podatkovna zbirka na ravni EU, vendar bi bilo treba anonimizirati osebne podatke, ki jih vsebuje. S pravili povezani zaščitni ukrepi za varstvo podatkov so v pristojnosti sozakonodajalcev in bi kot taki morali biti predmet delegiranega akta.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V zvezi z obdelavo podatkov v skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS) se organi držav članic, ki so upravljavci, kot je ustrezno, za sistem Eurodac, SIS in [sistem ECRIS-TCN], štejejo tudi za upravljavce v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 v zvezi z biometričnimi predlogami, pridobljenimi iz podatkov iz člena 13, ki jih vnesejo v ustrezne sisteme, odgovorni pa so tudi za obdelavo biometričnih predlog v skupni BMS.

1.  V zvezi z obdelavo podatkov v skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS) se organi držav članic, ki so upravljavci, kot je ustrezno, za sistem Eurodac, SIS in [sistem ECRIS-TCN], štejejo tudi za upravljavce v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 ali členom 3(8) Direktive (EU) 2016/680 v zvezi z biometričnimi predlogami, pridobljenimi iz podatkov iz člena 13, ki jih vnesejo v ustrezne sisteme, odgovorni pa so tudi za obdelavo biometričnih predlog v skupni BMS. V zvezi z upravljanjem informacijske varnosti skupne BMS se za upravljavca šteje agencija eu-LISA.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo se šteje za upravljavca podatkov v skladu s členom 2(b) Uredbe (ES) št. 45/2001 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani centralne enote ETIAS;

(a)  Frontex se šteje za upravljavca podatkov v skladu s členom 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani centralne enote ETIAS;

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V zvezi z informacijsko varnostjo glede sestavnih delov interoperabilnosti se agencija eu-LISA šteje za upravljavca podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v CIR se agencija eu-LISA šteje za obdelovalca podatkov v skladu s členom 2(e) Uredbe (ES) št. 45/2001.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skupni BMS, CIR in MID se agencija eu-LISA šteje za obdelovalca podatkov v skladu s členom 2(e) Uredbe (ES) št. 45/2001.

Obrazložitev

Treba je dodati dva manjkajoča sestavna dela interoperabilnosti, v katerih poteka obdelava podatkov. ESP ni treba dodati, saj se v njem podatki ne obdelujejo.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA in organi držav članic zagotovijo varnost obdelave osebnih podatkov, ki poteka v skladu z uporabo te uredbe. Agencija eu-LISA, [centralna enota ETIAS] in organi držav članic pri nalogah, povezanih z varnostjo, sodelujejo.

1.  Agencija eu-LISA, organi držav članic in Europol zagotovijo varnost obdelave osebnih podatkov, ki poteka v skladu z uporabo te uredbe. Agencija eu-LISA je odgovorna za centralno infrastrukturo sestavnih delov interoperabilnosti, države članice pa za dele iz člena 54. Agencija eu-LISA, [Frontex], Europol in organi držav članic pri nalogah, povezanih z varnostjo, sodelujejo.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zavrnitev dostopa nepooblaščenim osebam do opreme in objektov za obdelavo podatkov;

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  preprečevanje, da bi nepooblaščene osebe prek opreme za prenos podatkov uporabljale sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov;

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  zagotovitev, da je v primeru prekinitve mogoče ponovno vzpostaviti normalno delovanje nameščenih sistemov;

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  zagotovitev zanesljivosti z ustreznim poročanjem o vsaki napaki v delovanju sestavnih delov interoperabilnosti;

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  spremljanje učinkovitosti varnostnih ukrepov iz tega odstavka in vzpostavitev potrebnih organizacijskih ukrepov v zvezi z notranjim spremljanjem, da se zagotovi skladnost s to uredbo.

(i)  spremljanje učinkovitosti varnostnih ukrepov iz tega odstavka in vzpostavitev potrebnih organizacijskih ukrepov v zvezi z notranjim spremljanjem, da se zagotovi skladnost s to uredbo in da se ti varnostni ukrepi ocenijo ob upoštevanju novega tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice v zvezi z varnostjo glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi, ki imajo pravico do dostopa do katerega koli sestavnega dela interoperabilnosti, sprejmejo ukrepe, enakovredne tistim iz odstavka 3.

4.  Države članice, Europol in Frontex v zvezi z varnostjo glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi, ki imajo pravico do dostopa do katerega koli sestavnega dela interoperabilnosti, sprejmejo ukrepe, enakovredne tistim iz odstavka 3.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 43 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaupnost podatkov SIS

Zaupnost podatkov

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica uporablja svoja pravila glede poklicne skrivnosti ali druge enakovredne obveznosti glede zaupnosti za vse osebe in organe, ki delajo s podatki SIS, do katerih se dostopa prek katerega koli sestavnega dela interoperabilnosti, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Ta obveznost velja tudi po tem, ko navedene osebe zapustijo delovno mesto ali prekinejo delovno razmerje, ali po prenehanju dejavnosti navedenih organov.

1.  Vsaka država članica uporablja svoja pravila glede poklicne skrivnosti ali druge enakovredne obveznosti glede zaupnosti za vse osebe in organe, ki delajo s podatki, do katerih se dostopa prek katerega koli sestavnega dela interoperabilnosti, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Ta obveznost velja tudi po tem, ko navedene osebe zapustijo delovno mesto ali prekinejo delovno razmerje, ali po prenehanju dejavnosti navedenih organov.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v člen 17 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije agencija eu-LISA za vse osebje, ki dela s podatki SIS, uporablja ustrezna pravila glede poklicne skrivnosti ali druge enakovredne obveznosti glede zaupnosti, ki ustrezajo standardom, primerljivim s tistimi iz odstavka 1. Ta obveznost velja tudi po tem, ko navedene osebe zapustijo delovno mesto ali prekinejo delovno razmerje, ali po prenehanju njihovih dejavnosti.

2.  Brez poseganja v člen 17 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije agencija eu-LISA za vse osebje, ki dela s podatki, uporablja ustrezna pravila glede poklicne skrivnosti ali druge enakovredne obveznosti glede zaupnosti, ki ustrezajo standardom, primerljivim s tistimi iz odstavka 1 tega člena. Ta obveznost velja tudi po tem, ko navedene osebe zapustijo delovno mesto ali prekinejo delovno razmerje, ali po prenehanju njihovih dejavnosti.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar agencija eu-LISA ali država članica sodeluje z zunanjimi izvajalci pri vseh nalogah, povezanih s sestavnimi deli interoperabilnosti, pozorno spremlja dejavnosti izvajalca, da zagotovi skladnost z vsemi določbami te uredbe, zlasti glede varnosti, zaupnosti in varstva podatkov.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kot varnostni incident se šteje vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost sestavnih delov interoperabilnosti in bi lahko povzročil poškodovanje ali izgubo v njih shranjenih podatkov, zlasti v primeru morebitnega nedovoljenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

1.  Kot varnostni incident se šteje vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost sestavnih delov interoperabilnosti in bi lahko povzročil nepooblaščen dostop, poškodovanje ali izgubo v njih shranjenih podatkov, zlasti v primeru morebitnega nedovoljenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varstva osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) 2016/679, členom 30 Direktive (EU) 2016/680 ali obema države članice obvestijo Komisijo, agencijo eu-LISA in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o varnostnih incidentih. V primeru varnostnega incidenta, povezanega s centralno infrastrukturo sestavnih delov interoperabilnosti, agencija eu-LISA uradno obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.  Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varstva osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) 2016/679, členom 30 Direktive (EU) 2016/680 ali obema države članice in Europol nemudoma obvestijo Komisijo, agencijo eu-LISA, pristojne nadzorne organe in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o vseh varnostnih incidentih. V primeru varnostnega incidenta, povezanega s centralno infrastrukturo sestavnih delov interoperabilnosti, agencija eu-LISA uradno obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija o resnih incidentih nemudoma poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. V skladu z veljavnimi varnostnimi pravili imajo ta poročila oznako EU RESTRICTED/RESTREINT UE.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje sestavnih delov interoperabilnosti ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, se posredujejo državam članicam in se o njih poroča v skladu z načrtom za obvladovanje incidentov, ki ga zagotovi agencija eu-LISA.

4.  Informacije o varnostnem incidentu, ki vpliva ali bi lahko vplival na delovanje sestavnih delov interoperabilnosti ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, se nemudoma posredujejo državam članicam, centralni enoti ETIAS, kadar je to potrebno, in Europolu ter se o njih poroča v skladu z načrtom za obvladovanje incidentov, ki ga zagotovi agencija eu-LISA.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice in agencija eu-LISA sodelujejo. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobnosti tega postopka sodelovanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

5.  V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice, centralna enota ETIAS, Europol in agencija eu-LISA sodelujejo. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobnosti tega postopka sodelovanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64(2).

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice in ustrezni organi EU zagotovijo, da vsak organ s pravico dostopa do sestavnih delov interoperabilnosti sprejme ukrepe, potrebne za nadzor njegove skladnosti s to uredbo, in da po potrebi sodeluje z nadzornim organom.

Države članice in ustrezne agencije Unije zagotovijo, da vsak organ s pravico dostopa do sestavnih delov interoperabilnosti sprejme ukrepe, potrebne za nadzor njegove skladnosti s to uredbo, in da sodeluje z nadzornim organom.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 45a

 

Kazni

 

Države članice zagotovijo, da je vsakršna zloraba podatkov, obdelava podatkov ali izmenjava podatkov, ki je v nasprotju s to uredbo, kazniva v skladu z nacionalno zakonodajo. Predvidene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter vključujejo možnost upravnih in kazenskih sankcij.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 45 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 45b

 

Odgovornost

 

1. Brez poseganja v pravico do pridobitve odškodnine od upravljavca ali obdelovalca in v njuno odgovornost na podlagi uredb (ES) št. 45/2001 in (EU) 2016/679 ter Direktive (EU) 2016/680:

 

(a) je vsaka oseba ali država članica, ki je utrpela premoženjsko ali nepremoženjsko škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave osebnih podatkov, ki ga je izvedla država članica, ali katerega koli drugega dejanja države članice, ki je v neskladju s to uredbo, upravičena do odškodnine od zadevne države članice; and

 

(b) je vsaka oseba ali država članica, ki je utrpela premoženjsko ali nepremoženjsko škodo zaradi katerega koli dejanja Europola, Frontexa ali agencije eu-LISA, ki je v neskladju s to uredbo, upravičena do odškodnine od zadevne agencije.

 

Zadevna država članica, Europol, Frontex ali agencija eu-LISA je v celoti ali delno oproščena odgovornosti v skladu s prvim pododstavkom, če dokaže, da ni odgovorna za dogodek, ki je povzročil škodo.

 

2. Če kakršno koli neizpolnjevanje obveznosti države članice iz te uredbe povzroči škodo sestavnim delom interoperabilnosti, je ta država članica odgovorna za to škodo, razen v primeru, če in kolikor agencija eu-LISA ali druga država članica, ki jo zavezuje ta uredba, ni sprejela primernih ukrepov za preprečitev tovrstne škode ali zmanjšanje njenega vpliva.

 

3. Odškodninske zahtevke, naslovljene na državo članico zaradi škode iz odstavkov 1 in 2, ureja nacionalno pravo tožene države članice. Za odškodninske zahtevke, naslovljene na upravljavca ali agencijo eu-LISA zaradi škode iz odstavkov 1 in 2, veljajo pogoji iz Pogodb.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 46 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti

Pravica do obveščenosti

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v pravico do obveščenosti iz členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter členov 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 organ, ki zbira podatke o osebah, katerih podatki so shranjeni v skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, skupnem odložišču podatkov o identiteti ali detektorju več identitet, te osebe ob zbiranju njihovih podatkov obvesti o obdelavi osebnih podatkov za namene te uredbe, vključno z navedbo identitete in kontaktnih podatkov zadevnih upravljavcev podatkov, o postopkih za uveljavljanje pravic teh oseb do dostopa, popravka in izbrisa ter o kontaktnih podatkih Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnega nadzornega organa države članice, odgovorne za zbiranje podatkov.

1.  Organ, ki zbira podatke o osebah, katerih podatki so shranjeni v skupni BMS, CIR ali MID, tem osebam zagotovi informacije, zahtevane v skladu s členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter členoma 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679, in sicer tako, kot zahtevata člena 12 in 13 Direktive 2016/680. Organ informacije zagotovi takrat, ko se zbirajo podatki o njih.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Osebam, na katere se nanašajo podatki, se vse informacije zagotovijo na način in v jeziku, ki ju razumejo ali za katera se razumno domneva, da ju razumejo. Prav tako se osebam, na katere se nanašajo podatki in so mladoletne, informacije zagotovijo na način, ki je primeren njihovi starosti.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 46a

 

Kampanja obveščanja

 

 Komisija v sodelovanju z nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov hkrati z zagonom operacij vsakega sestavnega dela interoperabilnosti začne kampanjo obveščanja, s katero javnost, zlasti pa državljane tretjih držav, seznani s cilji in delovanjem teh sestavnih delov, z organi, ki imajo dostop, in pogoji za ta dostop ter s pravicami zadevnih oseb. Te kampanje obveščanja se neprestano izvajajo.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 47 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do dostopa, popravka in izbrisa

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, njihove spremembe, dopolnitve in izbrisa ter omejitve njihove obdelave – spletna storitev

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter členov 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 ima vsaka oseba pravico, da se obrne na državo članico, odgovorno za ročno preverjanje različnih identitet, ali na katero koli državo članico, ki prouči zahtevo in nanjo odgovori.

1.  Za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter členov 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 in členov 14 in 16 Direktive (EU) 2016/680 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v CIR, skupni BMS in MID, ima vsaka oseba pravico, da se obrne na državo članico, odgovorno za ročno preverjanje različnih identitet, ali na katero koli drugo državo članico, ki prouči zahtevo in nanjo odgovori.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Brez poseganja v odstavek 1 ter da bi se olajšalo in bolj omogočilo učinkovito uresničevanje pravic, ki jih imajo osebe, na katere se nanašajo podatki, iz odstavka 1, do dostopa, spremembe, izbrisa ali omejitve obdelave svojih osebnih podatkov na podlagi sestavnih delov interoperabilnosti, zlasti za državljane tretjih držav, ki morda niso na ozemlju držav članic, agencija eu-LISA vzpostavi spletno storitev, ki jo gosti na svojem tehničnem mestu, ki osebam, na katere se nanašajo podatki, omogoča, da zahtevajo dostop, popravek, izbris ali spremembo svojih osebnih podatkov. Spletna storitev deluje kot enotna kontaktna točka za tiste državljane tretjih držav, ki niso na ozemlju držav članic.

 

Spletna storitev zahtevo nemudoma posreduje državi članici, ki je odgovorna za ročno preverjanje različnih identitet v skladu s členom 29 ali, če je ustrezno, državi članici, ki je odgovorna za vnos podatkov v informacijski sistem Unije, ki je predmet zahteve.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili o pogojih za delovanje spletne storitve ter pravili, ki se uporabljajo za varstvo podatkov in varnost. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 64.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica, odgovorna za ročno preverjanje različnih identitet, kakor je opredeljeno v členu 29, ali država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, na tako zahtevo odgovori v 45 dneh od prejema zahteve.

2.  Država članica, odgovorna za ročno preverjanje različnih identitet, kakor je opredeljeno v členu 29, ali država članica, pri kateri je bila zahteva vložena bodisi neposredno s strani osebe, na katero se nanašajo podatki, v skladu z odstavkom 1 bodisi prek spletne storitve v skladu z odstavkom 1a na tako zahtevo odgovori čim prej in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je zahteva za popravek ali izbris osebnih podatkov vložena pri državi članici, ki ni odgovorna država članica, država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, v sedmih dneh vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, odgovorna država članica pa nato v 30 dneh od takega stika preveri točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov.

3.  Če je zahteva za dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov vložena pri državi članici, ki ni odgovorna država članica, država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, v sedmih dneh pisno vzpostavi stik z organi odgovorne države članice, odgovorna država članica pa nato čim prej in najpozneje v enem mesecu od tega stika preveri točnost podatkov in zakonitost obdelave podatkov. Država članica, ki je vzpostavila stik z organom odgovorne države članice, zadevno osebo obvesti, da je bila njena zahteva o nadaljnjem postopku posredovana.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če se po pregledu ugotovi, da so podatki, shranjeni v detektorju več identitet (MID), vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, popravi ali izbriše podatke.

4.  Če se po pregledu ugotovi, da so podatki, shranjeni v CIR, skupni BMS in MID, vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, nemudoma popravi ali izbriše podatke. Zadevna oseba je pisno obveščena, da so bili njeni podatki popravljeni ali izbrisani.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsaka oseba ima v skladu z nacionalnim pravom oziroma pravom Unije pravico do pritožbe in pravico do pravnega sredstva v državi članici, ki je zavrnila pravico do dostopa do podatkov, ki se nanjo nanašajo, oziroma pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar odgovorna država članica podatke v MID spremeni med njihovim obdobjem veljavnosti, izvede obdelavo iz člena 27 in, kjer je ustrezno, člena 29, da se ugotovi, ali naj se spremenjeni podatki povežejo. Če obdelava ne privede do zadetka, odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, podatke izbriše iz dokumentacije o potrditvi identitete. Če avtomatizirana obdelava privede do enega ali več zadetkov, odgovorna država članica ustvari ali posodobi ustrezno povezavo v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

5.  Kadar odgovorna država članica podatke v CIR, skupni BMS ali MID spremeni med njihovim obdobjem veljavnosti, izvede obdelavo iz člena 27 in, kjer je ustrezno, člena 29, da se ugotovi, ali naj se spremenjeni podatki povežejo. Če obdelava ne privede do zadetka, odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, podatke izbriše iz dokumentacije o potrditvi identitete. Če avtomatizirana obdelava privede do enega ali več zadetkov, odgovorna država članica ustvari ali posodobi ustrezno povezavo v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če se odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, ne strinja, da so podatki, shranjeni v MID, vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, navedena država članica sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanjo.

6.  Če se odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, ne strinja, da so podatki, shranjeni v CIR, skupni BMS ali MID, vsebinsko netočni ali da so bili evidentirani nezakonito, navedena država članica sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo nanjo.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Ta odločba zadevni osebi zagotovi tudi informacije o možnosti izpodbijanja odločitve, sprejete v zvezi z zahtevo iz odstavka 3, ter po potrebi informacije o tem, kako vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih, in o vsakršni pomoči, vključno s pomočjo pristojnih nacionalnih nadzornih organov.

7.  Ta odločba zadevni osebi zagotovi tudi informacije o možnosti izpodbijanja odločitve, sprejete v zvezi z zahtevo iz odstavkov 1, 2 in 3, ter po potrebi informacije o tem, kako vložiti tožbo ali pritožbo pri pristojnih organih ali sodiščih, in o vsakršni pomoči, vključno s pomočjo pristojnih nacionalnih nadzornih organov skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Vsaka zahteva, podana v skladu z odstavkom 3, vsebuje potrebne informacije za identifikacijo zadevne osebe. Navedene informacije se uporabijo izključno zaradi uresničevanja pravic iz odstavka 3 in se takoj po uporabi izbrišejo.

8.  Vsaka zahteva, podana v skladu z odstavki 1, 2 in 3, vsebuje potrebne informacije za identifikacijo zadevne osebe. Navedene informacije se uporabijo izključno zaradi uresničevanja pravic iz odstavka 3 in se takoj po uporabi izbrišejo.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, vodi pisno evidenco o tem, da je bila podana zahteva iz odstavka 3 in kako je bila obravnavana, ter to evidenco nemudoma da na voljo pristojnim nacionalnim nadzornim organom za varstvo podatkov.

9.  Odgovorna država članica ali po potrebi država članica, pri kateri je bila zahteva vložena, vodi pisno evidenco o tem, da je bila podana zahteva iz odstavkov 1, 2 in 3 in kako je bila obravnavana, ter to evidenco nemudoma da na voljo pristojnim nacionalnim nadzornim organom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebni podatki, ki so v sestavnih delih interoperabilnosti shranjeni ali ti do njih dostopajo, se ne smejo posredovati ali dajati na voljo tretjim državam, mednarodnim organizacijam ali zasebnim subjektom.

Brez poseganja v [člen 65 uredbe o sistemu ETIAS], člen 41 Uredbe (EU) 2017/2226, člen 31 Uredbe (ES) št. 767/2008, člen 25 Uredbe (EU) 2016/794 in poizvedovanje v podatkovnih zbirkah Interpola prek ESP ter v skladu s členom 9(5) te uredbe se osebni podatki, ki so v sestavnih delih interoperabilnosti shranjeni, se obdelujejo ali ti do njih dostopajo, ne smejo posredovati ali dajati na voljo tretjim državam, mednarodnim organizacijam ali zasebnim subjektom.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsaka kršitev tega člena se šteje za resen varnostni incident in se takoj prijavi ter obravnava v skladu s členom 44.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organ iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 neodvisno nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov v skladu s to uredbo s strani zadevne države članice.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a.  Vsaka država članica zagotovi, da se nacionalni zakoni in drugi predpisi, sprejeti na podlagi Direktive (EU) 2016/680, uporabljajo tudi za dostop policijskih organov in imenovanih organov do sestavnih delov interoperabilnosti, tudi glede pravic oseb, do podatkov katerih se tako dostopa.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b.  Nadzorni organ iz člena 41(1) Direktive (EU) 2016/680, spremlja zakonitost dostopa policijskih organov in imenovanih organov držav članic do osebnih podatkov. Ustrezno se uporabljata člena 49(2) in (2a) te uredbe.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nadzorni organ ali organi, določeni v skladu s členom 49 Uredbe (EU) 2016/679, zagotovijo, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov s strani odgovornih nacionalnih organov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

1.  Nadzorni organ ali organi iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 ali v skladu s členom 41 Direktive (EU) 2016/680, zagotovijo, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov s strani odgovornih nacionalnih organov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Prva revizija se izvede dve leti po datumu, ko začne delovati zadnji sestavni del interoperabilnosti v skladu s členom 62. Rezultati revizije se lahko upoštevajo v ocenah v okviru mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/20131a. Nadzorni organi iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 in člena 41(1) Direktive (EU) 2016/680 letno objavijo število zahtev za popravek, dopolnitev ali izbris podatkov oziroma omejitev njihove obdelave, ukrepov, ki so temu sledili, in število popravkov, dopolnitev, izbrisov in omejitev obdelave, izvedenih na podlagi zahtev zadevnih oseb.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva za opravljanje nalog, ki so jim poverjene v skladu s to uredbo.

2.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostna sredstva, in sicer tako človeške kot finančne vire, za opravljanje nalog, ki so jim poverjene v skladu s to uredbo, ter dostop do svetovanja oseb, ki imajo zadostno znanje o biometričnih podatkih. Države članice nadzornim organom zagotovijo dostop do svojih evidenc ne glede na omejitve zaradi interesov nacionalne varnosti.

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice nadzornemu organu iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 zagotovijo vse zahtevane informacije, zlasti informacije o dejavnostih, ki se izvajajo v skladu z njihovimi odgovornostmi iz te uredbe. Države članice dodelijo nadzornim organom iz člena 51(1) Uredbe (EU) 2016/679 dostop do svojih evidenc in jim kadar koli dovolijo vstop v vse svoje prostore, ki se uporabljajo za namene interoperabilnosti.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in državam članicam. Agencija eu-LISA ima možnost, da pred sprejetjem poročil poda pripombe.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih v skladu s to uredbo izvajajo eu-LISA, Europol ter Frontex, pa tudi za zagotavljanje, da se te dejavnosti izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001, Uredbo (EU) 2016/794 in to uredbo.

 

eu-LISA Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov zagotovi zahtevane informacije, mu omogoči dostop do vseh dokumentov in svojih evidenc iz členov 10, 16, 24 in 36, ter mu kadar koli dovoli vstop v vse svoje prostore.

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Prva revizija se izvede dve leti po datumu, ko začne delovati zadnji sestavni del interoperabilnosti v skladu s členom 62. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in državam članicam. Agencija eu-LISA ima možnost, da pred sprejetjem poročil poda pripombe. Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov so na voljo zadostna dodatna sredstva, vključno s človeškimi in finančnimi viri, za opravljanje nalog, ki so mu poverjene v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov tesno sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi v zvezi s posebnimi vprašanji, ki zahtevajo nacionalno sodelovanje, zlasti če Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali nacionalni nadzorni organ ugotovi večja neskladja med praksami držav članic ali morebitne nezakonite prenose z uporabo komunikacijskih kanalov sestavnih delov interoperabilnosti, ali v zvezi z vprašanji o izvajanju in razlagi te uredbe, ki jih zastavi en ali več nacionalnih nadzornih organov.

1.  Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v okviru svojih pristojnosti in zagotavljajo usklajen nadzor nad uporabo sestavnih delov interoperabilnosti in uporabo drugih določb te uredbe, zlasti če Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali nacionalni nadzorni organ ugotovi večja neskladja med praksami držav članic ali morebitne nezakonite prenose z uporabo komunikacijskih kanalov sestavnih delov interoperabilnosti.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 se zagotovi usklajen nadzor v skladu s členom 62 Uredbe (EU) 2018/XXXX [revidirana Uredba (ES) št. 45/2001].

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi si po potrebi izmenjujejo relevantne informacije, si med seboj pomagajo pri izvajanju revizij in inšpekcijskih pregledov, preučujejo morebitne težave v zvezi z razlago ali uporabo te uredbe, ocenjujejo težave, povezane z izvajanjem neodvisnega nadzora ali uveljavljanjem pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, pripravljajo usklajene predloge za skupne rešitve morebitnih težav ter spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov.

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se za namene iz odstavka 2 sestanejo najmanj dvakrat letno v okviru Evropskega odbora za varstvo podatkov, ustanovljenega z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: Evropski odbor za varstvo podatkov). Stroške teh sestankov nosi navedeni odbor, ki te sestanke tudi organizira. Poslovnik se sprejme na prvem sestanku. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnji načini dela.

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Evropski odbor za varstvo podatkov dve leti po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Europolu, Frontexu ter agenciji eu-LISA pošlje skupno poročilo o dejavnostih. To poročilo vsebuje poglavje o vsaki državi članici, ki ga pripravi nadzorni organ navedene države članice.

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Sestavne dele interoperabilnosti gosti agencija eu-LISA na svojih tehničnih spletnih mestih in zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti, navedenimi v členu 53(1).

2.  Sestavne dele interoperabilnosti gosti agencija eu-LISA na svojih tehničnih spletnih mestih in zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti, navedenimi v členu 37, členu 37a in členu 53(1).

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj sestavnih delov interoperabilnosti, za vsakršne prilagoditve, potrebne za vzpostavitev interoperabilnosti centralnih sistemov SVI, VIS, [sistema ETIAS], SIS in sistema Eurodac ter [sistema ECRIS-TCN] in evropskega iskalnega portala, skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, skupnega odložišča podatkov o identiteti ter detektorja več identitet.

Agencija eu-LISA je odgovorna za oblikovanje in razvoj sestavnih delov interoperabilnosti, za vsakršne prilagoditve, potrebne za vzpostavitev interoperabilnosti centralnih sistemov SVI, VIS, [sistema ETIAS], SIS in sistema Eurodac ter [sistema ECRIS-TCN] in ESP, skupne BMS, CIR, MID ter CRRS.

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje in splošno usklajevanje projektov.

Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje ter splošno vodenje in usklajevanje projektov. Agencija eu-LISA upošteva načela vgrajenega in privzetega varstva zasebnosti v celotnem življenjskem ciklu razvoja sestavnih delov interoperabilnosti.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti je agencija eu-LISA odgovorna za tehnično upravljanje centralne infrastrukture in nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija na podlagi analize stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za tehnično upravljanje komunikacijske infrastrukture iz členov 6, 12, 17, 25 in 39.

Po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti je agencija eu-LISA odgovorna za tehnično in varnostno upravljanje centralne infrastrukture sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z vzdrževanjem in tehnološkim razvojem. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija na podlagi analize stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za tehnično upravljanje in varnost komunikacijske infrastrukture iz členov 6, 12, 17, 25 in 39.

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnično upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s to uredbo obsega vse naloge, ki so potrebne za delovanje sestavnih delov interoperabilnosti 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, ki so potrebni za zagotovitev zadovoljive ravni tehnične kakovosti delovanja sestavnih delov, predvsem glede odzivnega časa, ki je potreben za iskanje po centralnih infrastrukturah, v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Tehnično upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s to uredbo obsega vse naloge, ki so potrebne za delovanje sestavnih delov interoperabilnosti 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, ki so potrebni za zagotovitev zadovoljive ravni tehnične kakovosti delovanja sestavnih delov, predvsem glede odzivnega časa, ki je potreben za iskanje po centralnih infrastrukturah, v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varnostno upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s to uredbo obsega vse naloge, ki so potrebne za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti vseh komponent interoperabilnosti v skladu s to uredbo, zlasti ocene varnostnih tveganj in preventivne ukrepe, da se preprečijo fizični in varnostni incidenti IT, ter potrebne ukrepe za odziv nanje in po njih, če se temu ni mogoče izogniti.

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  upoštevanje pravil posameznega informacijskega sistema v celoti, da se zagotovita varnost in celovitost osebnih podatkov;

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  poročanje o morebitnih varnostnih incidentih, ki vključujejo osebne podatke, Komisiji, agenciji eu-LISA, nacionalnim nadzornim organom in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 54 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Europol zagotovi obdelavo poizvedb ESP v podatkih Europola in ustrezno prilagodi svoj vmesnik za poizvedovanje v sistemih Europola (Querying Europol Systems – QUEST) za podatke z osnovno stopnjo zaščite.

1.  Europol zagotovi obdelavo poizvedb ESP in skupne BMS v podatkih Europola in ustrezno prilagodi svoj vmesnik za poizvedovanje v sistemih Europola (Querying Europol Systems – QUEST) za podatke z osnovno stopnjo zaščite.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 54 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri obdelavah podatkov, ki jih v skladu s to uredbo opravi Europol, se upošteva Uredba (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 55 d – odstavek 2

Uredba (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 9

črtano

Interoperabilnost

 

Če je v zadevnem zakonodajnem instrumentu določena interoperabilnost obsežnih informacijskih sistemov, Agencija razvije potrebne ukrepe, ki so nanjo preneseni s temi zakonodajnimi instrumenti, da se omogoči interoperabilnost.“;

 

Obrazložitev

Ni potrebno – to je že v dogovorjenem besedilu uredbe o agenciji eu-LISA, ki ga je Evropski parlament sprejel na julijskem plenarnem zasedanju.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen -56 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -56

 

Dostop jurisdikcij tretjih držav

 

V zvezi s členom 48 Uredbe (EU) 2016/679, Direktivo (EU) 2016/680 ter členoma XIV in XIVa Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami so družbe, prisotne v jurisdikciji tretje države, kjer so lahko predmet (sodnih) odločb ali pozivov organov tretje države, naj pridobijo podatke iz sestavnih delov interoperabilnosti ali različnih informacijskih sistemov, ki so interoperabilni, izključene iz priprave, načrtovanja, razvoja, gostovanja ali upravljanja katerega koli sestavnega dela interoperabilnosti oziroma obdelave osebnih podatkov iz teh sistemov.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez omogočanja ugotavljanja istovetnosti posameznikov ima ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA, izključno za pripravo poročil in statistične namene, dostop do naslednjih podatkov, povezanih z evropskim iskalnim portalom (ESP):

1.  Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA ima izključno za pripravo poročil in statistične namene dostop do naslednjih podatkov, povezanih z evropskim iskalnim portalom (ESP). Uporaba teh podatkov ne omogoča identifikacije osebe:

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez omogočanja ugotavljanja istovetnosti posameznikov ima ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA, izključno za pripravo poročil in statistične namene, dostop do naslednjih podatkov, povezanih s skupnim odložiščem podatkov o identiteti:

2.  Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA ima izključno za pripravo poročil in statistične namene dostop do naslednjih podatkov, povezanih s skupnim odložiščem podatkov o identiteti. Uporaba teh podatkov ne omogoča identifikacije osebe:

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez omogočanja ugotavljanja istovetnosti posameznikov ima ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA, izključno za pripravo poročil in statistične namene, dostop do naslednjih podatkov, povezanih z detektorjem več identitet:

3.  Ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov držav članic, Komisije in agencije eu-LISA ima izključno za pripravo poročil in statistične namene dostop do naslednjih podatkov, povezanih z detektorjem več identitet. Uporaba teh podatkov ne omogoča identifikacije osebe:

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  število povezav med različnimi informacijskimi sistemi Unije;

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  obdobje, v katerem je rumena povezava ostala v sistemu;

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  obdobje, v katerem je rdeča povezava ostala v sistemu.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agenciji za temeljne pravice se zagotovijo smiselni povzetki, da oceni vpliv te uredbe na temeljne pravice.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V obdobju enega leta po tem, ko agencija eu-LISA pošlje uradno obvestilo o zaključku preskusa iz člena 62(1)(b) v zvezi z detektorjem več identitet (MID), in pred začetkom delovanja MID je za odkrivanje več identitet med podatki, shranjenimi v VIS, sistemu Eurodac in SIS, odgovorna centralna enota ETIAS, kakor je navedena v [členu 33a Uredbe (EU) 2016/1624]. Odkrivanje več identitet se opravlja samo z uporabo biometričnih podatkov v skladu s členom 27(2) te uredbe.

1.  V obdobju enega leta po tem, ko agencija eu-LISA pošlje uradno obvestilo o zaključku preskusa iz člena 62(1)(b) v zvezi z MID, in pred začetkom delovanja MID je za odkrivanje več identitet med podatki, shranjenimi v VIS, sistemu Eurodac, SVI in SIS, odgovorna centralna enota ETIAS, kakor je navedena v [členu 33a Uredbe (EU) 2016/1624]. Odkrivanje več identitet se opravlja samo z uporabo biometričnih podatkov v skladu s členom 27(2) te uredbe.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija v tesnem sodelovanju s centralno enoto ETIAS po obdobju iz odstavka 1 ustvari mrežo uradnikov za zvezo, ki jih gosti centralna enota ETIAS ali enotne kontaktne točke pristojnih organov držav članic, za izvajanje naloge iz tega člena.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Uradno obvestilo na podlagi člena 61(3) se izda le, ko se preverijo vse rumene povezave in se spremenijo v zeleno ali rdečo povezavo.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Centralni enoti ETIAS pri odkrivanju več identitet iz tega člena po potrebi pomaga agencija eu-LISA.

črtano

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Stroški, ki nastanejo pri vzpostavljanju in delovanju osrednje rezervne rešitve Unije za vsak sistem iz odstavka 1, se po potrebi krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V treh mesecih po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti v skladu s členom 62 se v Uradnem listu Evropske unije objavi zbirni seznam navedenih organov. V primeru sprememb tega seznama agencija eu-LISA enkrat letno objavi posodobljen zbirni seznam.

V treh mesecih po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti v skladu s členom 62 se v Uradnem listu Evropske unije objavi zbirni seznam navedenih organov. V primeru sprememb tega seznama agencija eu-LISA enkrat letno objavi posodobljen zbirni seznam. Ta seznam za vsak na njem navedeni organ vključuje datum uradnega obvestila.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija določi datum začetka delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.  Komisija najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe sprejme sklep, v katerem določi datum začetka delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  agencija eu-LISA objavi uspešno dokončanje celovitega preskusa zadevnega sestavnega dela interoperabilnosti, ki ga eu-LISA izvede skupaj z državami članicami;

(b)  agencija eu-LISA objavi uspešno dokončanje celovitega preskusa zadevnega sestavnega dela interoperabilnosti, ki ga eu-LISA izvede skupaj z državami članicami, centralno enoto ETIAS in Europolom;

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Datum iz prvega pododstavka se določi v 30 dneh po sklepu Komisije.

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Z odstopanjem od odstavka 1 se začnejo ukrepi iz člena 37 uporabljati … [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8(2) in 9(7) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [dneva začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8(2),9(7), 28(5) in 39(5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [dneva začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 8(2) in 9(7) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 8(2), 9(7), 28(5) in 39(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 8(2) in 9(7), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v [dveh mesecih] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 8(2), 9(7), 28(5) in 39(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v [dveh mesecih] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencije držav članic in Unije za svoje osebje, ki je pooblaščeno za obdelavo podatkov iz sestavnih delov interoperabilnosti, organizirajo ustrezen program usposabljanja o varnosti podatkov, kakovosti podatkov, pravilih varstva podatkov in postopkih obdelave podatkov.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skupna usposabljanja o varnosti podatkov, kakovosti podatkov, pravilih varstva podatkov in postopkih obdelave podatkov se na ravni Unije organizirajo vsaj enkrat letno, da se izboljša sodelovanje in izmenjava primerov dobre prakse med osebjem organov držav članic in organov Unije, pooblaščenim za obdelavo podatkov iz sestavnih delov interoperabilnosti.

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami, agencijo eu-LISA in drugimi zadevnimi agencijami pripravi praktični priročnik za izvajanje in upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti. Praktični priročnik vključuje tehnične in operativne smernice, priporočila in najboljše prakse. Komisija sprejme praktični priročnik v obliki priporočila.

Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami, agencijo eu-LISA in drugimi zadevnimi agencijami posodobi praktične priročnike, ki so na voljo za EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS in [ECRIS-TCN], s potrebnimi informacijami ter pripravi praktični priročnik za izvajanje in upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti. Priročniki vključujejo tehnične in operativne smernice, priporočila in najboljše prakse. Komisija sprejme posodobitve v skladu s pravili in v obliki, določeni v ustreznih pravnih instrumentih. Priročnik o sestavnih delih interoperabilnosti se sprejme v obliki priporočila.

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Praktični priročnik bi moral vsebovati smernice za države članice, kako naj obravnavajo rumene povezave, ki so rezultat neskladnosti s podatki o identiteti v sistemu ETIAS. S temi načini ne bi smeli nesorazmerno obremeniti oseb, ki so brez kakršnega koli namena zavajanja organov v sistem ETIAS vnesle netočne ali dvoumne podatke.

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA zagotovi, da so vzpostavljeni postopki za spremljanje razvoja sestavnih delov interoperabilnosti ob upoštevanju ciljev v zvezi z načrtovanjem in stroški ter spremljanje delovanja sestavnih delov interoperabilnosti ob upoštevanju ciljev v zvezi s tehničnimi rezultati, stroškovno učinkovitostjo, varnostjo in kakovostjo storitev.

1.  Agencija eu-LISA zagotovi, da so vzpostavljeni postopki za spremljanje razvoja sestavnih delov interoperabilnosti, povezovanja obstoječe nacionalne infrastrukture in povezovanja z enotnim nacionalnim vmesnikom ob upoštevanju ciljev v zvezi z načrtovanjem in stroški ter spremljanje delovanja sestavnih delov interoperabilnosti ob upoštevanju ciljev v zvezi s tehničnimi rezultati, stroškovno učinkovitostjo, varnostjo in kakovostjo storitev.

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – Urad za publikacije Evropske unije vstavi dejanski datum] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo sestavnih delov interoperabilnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o trenutnem stanju razvoja sestavnih delov interoperabilnosti. Po končanem razvoju se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki podrobno pojasnjuje, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemeljuje morebitna odstopanja.

2.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – Urad za publikacije Evropske unije vstavi dejanski datum] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo sestavnih delov interoperabilnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o trenutnem stanju razvoja sestavnih delov interoperabilnosti. Poročilo vsebuje pregled trenutnega razvoja stroškov in napredka projekta, oceno finančnega učinka ter informacije o morebitnih tehničnih težavah in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema, ki se v skladu s členom 60 krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija eu-LISA šest mesecev po začetku delovanja posameznega sestavnega dela interoperabilnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o stanju povezanosti držav članic s komunikacijsko infrastrukturo ESP in CIR ter povezovanju obstoječih nacionalnih sistemov in infrastrukture z ESP, skupno BMS, MID in CIR.

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Agencija eu-LISA v primeru zamud v razvojnem procesu Evropski parlament in Svet nemudoma obvesti o razlogih za zamude ter časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Komisija v fazi razvoja sestavnih delov interoperabilnosti oceni potrebo po nadaljnji harmonizaciji nacionalnih sistemov in infrastrukture držav članic na zunanjih mejah. Komisija poročilo o oceni posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta poročila o oceni vključujejo priporočila, oceno učinka in oceno stroškov za proračun EU.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA ima zaradi tehničnega vzdrževanja dostop do potrebnih informacij o postopkih obdelave podatkov, ki se izvajajo v sestavnih delih interoperabilnosti.

3.  Agencija eu-LISA ima zaradi tehničnega vzdrževanja dostop do potrebnih informacij o postopkih obdelave podatkov, ki se izvajajo v sestavnih delih interoperabilnosti, ne da bi imela dostop do osebnih podatkov, ki se v teh sestavnih delih obdelujejo. Ta dostop se evidentira.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA štiri leta po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti in nato vsaka štiri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z njihovo varnostjo.

4.  Agencija eu-LISA tri leta po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o povezanosti držav članic s komunikacijsko infrastrukturo ESP in CIR ter povezovanju obstoječih nacionalnih sistemov in infrastrukture z ESP, skupno BMS, MID in CIR, kot tudi o tehničnem delovanju sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z njihovo varnostjo.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  oceno, kako države članice uporabljajo CIR za identifikacijo;

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  oceno, s katero se zagotovi, da države članice v celoti izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi z vsakim informacijskim sistemom Unije;

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  oceno varnosti povezave držav članic s komunikacijsko infrastrukturo ESP in CIR ter varnosti povezovanja obstoječih nacionalnih sistemov in infrastrukture z ESP, skupno BMS, MID in CIR;

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  oceno poizvedb CIR za namene kazenskega pregona;

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  oceno iskanja po podatkovnih zbirkah Interpola prek ESP, vključno z informacijami o številu zadetkov v podatkovnih zbirkah Interpola in informacijami o vseh nastalih težavah.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 8 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s predpisi nacionalnega prava o objavi občutljivih informacij vse države članice in Europol za namene kazenskega pregona pripravijo letna poročila o učinkovitosti dostopa do podatkov, shranjenih v skupnem odložišču podatkov o identiteti, ki morajo zajemati informacije in statistične podatke o:

V skladu s predpisi nacionalnega prava o objavi občutljivih informacij in omejitvami, ki izvirajo iz zadev nacionalne varnosti, vse države članice in Europol za namene kazenskega pregona pripravijo letna poročila o učinkovitosti dostopa do podatkov, shranjenih v skupnem odložišču podatkov o identiteti, ki morajo zajemati informacije in statistične podatke o:

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija ta poročila posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Agenciji Evropske unije za temeljne pravice.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje in vsebina predloga

Komisija je 12. decembra 2017 predstavila predlog o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) (COM(2017)0793) in predlog o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil in migracije) (COM(2017)0794), ki ga dopolnjuje ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga in ki temelji na oceni učinka. Predlog med drugim sledi sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ (COM(2016)0205), v katerem je Komisija poudarila, da mora EU okrepiti in izboljšati svoje informacijske sisteme, podatkovno arhitekturo in izmenjavo informacij na področju upravljanja meja, kazenskega pregona in boja proti terorizmu, in končnemu poročilu strokovne skupine na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost z dne 11. maja 2017, v katerem je bilo ugotovljeno, da so praktične rešitve za dosego interoperabilnosti potrebne in tehnično izvedljive ter da lahko načeloma zagotovijo operativne koristi in se vzpostavijo v skladu z zahtevami varstva podatkov.

V predlogu so opredeljeni štirje sestavni deli interoperabilnosti, in sicer evropski iskalni portal (ESP), skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (skupna BMS), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in detektor več identitet (MID), poleg tega predlog vsebuje določbe o ciljih sestavnih delov interoperabilnosti, njihovi tehnični arhitekturi, pravilih glede uporabe sestavnih delov, shranjevanju evidenc, kakovosti podatkov, pravilih glede varstva podatkov, nadzoru ter odgovornostih raznih agencij in držav članic. V predlogu so predlagane tudi spremembe več drugih zakonodajnih instrumentov.

Postopek

Za oceno predloga Komisije in za pripravo tega osnutka poročila je poročevalec poiskal informacije iz najrazličnejših virov. S službami Komisije je potekalo več srečanj v senci, na katerih je bil celoten predlog podrobno razčlenjen. Poleg tega so bili na srečanja s poročevalci v senci povabljeni številni deležniki in strokovnjaki. Med njimi so bile evropske agencije, na katere predlog vpliva in so zato izrazile zanimanje zanj (eu-LISA, Europol, Frontex, Agencija Evropske unije za temeljne pravice), in Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Kot dopolnitev teh srečanj je bila zaprošena za mnenje Agencija Evropske unije za temeljne pravice, prav tako pa je bil organiziran obisk tehničnega centra eu-LISA v Strasbourgu.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predloga Komisije o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU. Državljani EU pričakujejo, da bo Evropska unija uresničila pričakovanja glede učinkovitega upravljanja na področju azila in migracij, ustreznega upravljanja zunanjih meja in obravnave stalnih groženj za notranjo varnost. Begunska kriza in vrsta terorističnih napadov v zadnjih letih sta pokazali, da je treba nujno izboljšati izmenjavo ustreznih podatkov. Učinkovito reševanje teh vprašanj je pomembno za ohranjanje zaupanja javnosti v migracijski in azilni sistem Unije, varnostne ukrepe Unije in zmogljivosti Unije za upravljanje zunanjih meja.

Poročevalec se poleg tega strinja s Komisijo, da je treba priložnosti, ki jih prinaša interoperabilnost kot ukrep za povečanje varnosti in zaščite zunanje meje, uravnotežiti z obveznostjo zagotavljanja, da je poseganje v temeljne pravice, ki je lahko posledica novega internacionalnega okolja, omejeno na to, kar je nujno potrebno za dejansko dosego zastavljenih ciljev splošnega interesa, ob upoštevanju načela sorazmernosti. To ravnovesje je skrbno upoštevano v predlaganih spremembah. Poročevalec tudi verjame, da sestavni deli interoperabilnosti ponujajo priložnost za povečanje varstva temeljnih pravic, na primer z zagotavljanjem pravilne identifikacije dobrovernih oseb in boja proti identitetni prevari.

Z vzpostavitvijo interoperabilnosti se zaradi hitrega, preprostega in učinkovitega dostopa do informacijskih sistemov EU izboljša upravljanje zunanjih meja. Zato je treba paziti, da se ne poveča število nalog, ki so naložene mejnim policistom. Poročevalec je podal več predlogov za izpolnitev tega cilja: prvič, mejni policisti ne bi smeli biti strogo obvezani, da med kontrolo v drugi vrsti obravnavajo „rumene označbe“. Mejni policist bi moral to odločitev sprejeti sam, saj je usposobljen za odkrivanje identitetnih prevar. Drugič, evropski iskalni portal (ESP) bi moral mejnim policistom zagotoviti odgovore takoj, ko jih predložijo zadevni sistemi. Ne bi smel čakati, da se zberejo vsi odgovori zadevnih sistemov, in jih šele nato predložiti mejnemu policistu. Tretjič, poudarek mora biti na ustreznem usposabljanju mejnih policistov za delo s sistemom ročnega preverjanja, ki bo uveden s tem predlogom.

Poročevalec je uvedel poseben člen, v katerem je poudarjena potreba, da vsi sestavni deli interoperabilnosti omogočajo hiter, nemoten, učinkovit in nadzorovan dostop z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije, da se zagotovi odzivni čas, ki ustreza operativnim potrebam. Številne vsakodnevne naloge mejnih policistov, policistov, uradnikov za priseljevanje ali konzularnega osebja so odvisne od pravilnega delovanja teh sestavnih delov interoperabilnosti. Zato je ključno, da se zagotovi ustrezno delovanje sestavnih delov, pri čemer poročevalec meni tudi, da je enako pomembno ustvariti rezervni sistem, zlasti za skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) in ESP. Pravilno delovanje vseh sestavnih delov in zadevnih sistemov je odvisno od teh dveh sestavnih delov, zato je treba predvideti njuno rezervno strukturo.

Poročevalec želi poudariti, da sestavni deli interoperabilnosti ne bodo spremenili zadevnih sistemov, pravil in postopkov v teh sistemih. Sestavni deli interoperabilnosti bi morali spodbujati dostop, vendar se na podlagi tega predloga ne bodo spremenile pravice do dostopa. Za pojasnitev tega vidika je bilo uvedenih več predlogov sprememb. Edine spremembe glede pravic dostopa so na področju namenov dostopa za kazenski pregon, kjer se vzpostavi mehanizem „zadetek/ni zadetka“. To ne le optimizira dostop do zadevnih sistemom, temveč se s tem tudi zagotavlja, da iskanje poteka le v podatkovnih zbirkah, ki vsebujejo ustrezne informacije. Poročevalec je spremenil postopek v predlogu za zagotovitev, da bodo lahko iskanja v sistemih na podlagi postopka „zadetek/ni zadetka“ opravljali le tisti uradniki organov kazenskega pregona, ki so pooblaščeni za popoln dostop do podatkovnih sistemov.

Poleg tega predlog policijskim organom držav članic, če so pooblaščeni z nacionalnim pravom, omogoča, da uporabljajo CIR za identifikacijo osebe med ugotavljanjem identitete. Po mnenju poročevalca bi bilo treba v postopku za identifikacijo upoštevati standardno prakso v državah članicah. Zato so bili uvedeni predlogi sprememb, da se najprej identificira zadevna oseba z osebnimi ali potovalnimi dokumenti, in sicer v skladu s pravili in postopki iz nacionalnega prava, in se šele nato dovoli poizvedovanje v CIR z uporabo biometričnih podatkov te osebe. Poizvedovanje v CIR za identifikacijo osebe se lahko opravi le, če je oseba fizično prisotna.

Da se okrepi zmožnost Evropske komisije, Sveta in Evropskega parlamenta za spremljanje in ocenjevanje delovanja tega predloga, so bili uvedeni dodatni predlogi sprememb tega člena, in sicer zlasti v zvezi z uporabo CIR za namene identifikacije in kazenskega pregona ter uporabo podatkovne zbirke Interpola prek ESP.


MNENJE Odbora za proračun (20.6.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil in migracije)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Pripravljavec mnenja: Bernd Kölmel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predloga uredbe o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU, ki ju je Komisija sprejela 12. decembra 2017. Cilj obeh predlogov je odprava strukturnih pomanjkljivosti v sedanji arhitekturi za upravljanje informacij na ravni EU z zagotovitvijo interoperabilnosti informacijskih sistemov, tj. da se omogoči njihova izmenjava podatkov in informacij. Pripravljavec mnenja se v celoti strinja z njunim ciljem, in sicer zagotoviti hiter dostop do informacij, tudi organom kazenskega pregona, odkrivati več identitet in se boriti proti identitetnim prevaram, olajšati ugotavljanje identitete državljanov tretjih držav ter preprečevanje, preiskovanje ali pregon hudih kaznivih dejanj in terorizma.

To mnenje se nanaša na predlog o policijskem in pravosodnem sodelovanju, azilu in migracijah, katerega cilj je urediti dostop do schengenskega informacijskega sistema, ki ga sedaj urejajo Sklep Sveta 2007/533/PNZ, sistem Eurodac in sistem ECRIS-TCN (evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav).

Pripravljavec mnenja soglaša s predlogom za vzpostavitev naslednjih štirih sestavnih delov interoperabilnosti: evropskega iskalnega portala, ki bo omogočal istočasno poizvedovanje v vseh ustreznih sistemih EU na področju upravljanja varnosti, meja in migracij, skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, skupnega odložišča podatkov o identiteti in detektorja več identitet. Poleg tega pozdravlja predlog za vzpostavitev centralnega odložišča za poročanje in statistične podatke za pridobivanje anonimnih statističnih podatkov za politične in operativne namene ter namene kakovosti podatkov.

Skupna proračunska sredstva, ki so potrebna za financiranje obeh predlogov v devetih letih (2019–2027), so ocenjena na 461 milijona EUR, kar vključuje:

-  261,3 milijonov EUR za agencijo eu-LISA za razvoj in vzdrževanje sestavnih delov interoperabilnosti (od tega 23 milijonov EUR v letih 2019 in 2020);

-  136,3 milijona EUR za države članice za spremembe nacionalnih sistemov (od leta 2021);

-  48,9 milijona EUR za Europol za nadgradnjo njegovih informacijskih sistemov (od tega 9,1 milijona EUR v letih 2019 in 2020);

-  4,8 milijona EUR za agencijo Frontex za fazo vzpostavitve detektorja več identitet (od leta 2021);

-  2,0 milijona EUR za CEPOL za izvajanje usposabljanja operativnega osebja (od tega 100.000 EUR v letu 2020);

-  7,7 milijona EUR za GD HOME za omejeno povečanje osebja in s tem povezanih stroškov v obdobju razvoja (od tega 2 milijona EUR v letih 2019 in 2020), ki se krijejo v okviru razdelka 5.

Skupni strošek 32,1 milijona EUR za leti 2019 in 2020, ki naj bi se kril iz razdelka 3, bo krit v okviru sedanje uredbe Sklada za notranjo varnost – področje meje in vizumi, če bodo odobrena sredstva še na voljo. Predlagani proračun po letu 2020 je informativen in ne posega v pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem okviru, za katerega je Komisija predlog sprejela 2. maja 2018.. Pripravljavec mnenja z zadovoljstvom ugotavlja, da se proračunske zahteve v okviru drugih nedavnih zakonodajnih predlogov na tem področju, in sicer o evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN), v okviru revizije SIS II, sistema vstopa/izstopa, sistema ETIAS, prenovitve Eurodac in revizije uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA, ne prekrivajo.

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da naj bi enkratni stroški vzpostavitve predlaganega okvira za države članice po ocenah znašali 85,5 milijona EUR ter da Komisija predlaga, da se povrnejo vsi stroški povezovanja, ki jih imajo države članice, da bo mogoče spremljati njihov napredek pri izvajanju teh predpisov.

Meni, da je ocenjeni strošek za proračun EU upravičen in sorazmeren, in poudarja, da naj bi se z boljšo interoperabilnostjo na ravni EU stroški zmanjšali za približno 77,5 milijona EUR na leto, v glavnem za oddelke za informacijsko tehnologijo držav članic in njihove organe za upravljanje meja, migracije in kazenski pregon. Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, agencijo eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL in države članice, naj v razvojni in operativni fazi zagotovijo najvišjo možno stopnjo stroškovne učinkovitosti. Zlasti poziva agencijo eu-LISA, naj si po najboljših močeh prizadeva, da pri opredeljevanju in izvajanju najprimernejše tehnične rešitve ne bo prekoračila stroškov in zamujala, ter naj za ta projekt zagotovi optimalen kader, tako da svojemu osebju, ko zaključi prejšnje projekte, dodeli nove naloge.

Pripravljavec mnenja, kar zadeva prihodke, poziva Komisijo, naj čim prej zagotovi podrobne informacije o prispevkih, ki naj bi jih plačale pridružene schengenske države in bi se obravnavali kot razni namenski prihodki za proračunsko vrstico agencije eu-LISA (18 02 07).

Na koncu pripravljavec mnenja predlaga okrepitev več določb o poročanju in ocenjevanju, da bo lahko proračunski organ natančno spremljal razvoj in zgodnje delovanje novih sestavnih delov interoperabilnosti ob upoštevanju prihodnjih proračunskih odločitev, zlasti v okviru večletnega finančnega okvira po letu 2020.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Stroški, ki nastanejo pri vzpostavljanju in delovanju osrednje rezervne rešitve EU za vsak sistem iz odstavka 1, se po potrebi krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stroški, ki nastanejo v zvezi s povezovanjem obstoječih nacionalnih infrastruktur in njihovo povezavo z nacionalnimi enotnimi vmesniki ter v zvezi z gostitvijo nacionalnih enotnih vmesnikov, se krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Stroški, ki nastanejo v zvezi s povezovanjem obstoječih nacionalnih infrastruktur in njihovo povezavo z nacionalnimi enotnimi vmesniki ter v zvezi z gostitvijo in prihodnjim razvojem nacionalnih enotnih vmesnikov, se krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Letna proračunska sredstva odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira in letnega proračunskega postopka.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – Urad za publikacije Evropske unije vstavi dejanski datum] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo sestavnih delov interoperabilnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o trenutnem stanju razvoja sestavnih delov interoperabilnosti. Po končanem razvoju se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki podrobno pojasnjuje, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemeljuje morebitna odstopanja.

2.  Agencija eu-LISA do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – Urad za publikacije Evropske unije vstavi dejanski datum] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo sestavnih delov interoperabilnosti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o trenutnem stanju razvoja sestavnih delov interoperabilnosti. Poročilo vsebuje pregled trenutnega razvoja stroškov in napredka projekta, oceno finančnega učinka ter informacije o morebitnih tehničnih težavah in tveganjih, ki lahko vplivajo na skupne stroške sistema, ki se v skladu s členom 60 krijejo iz splošnega proračuna Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija eu-LISA v primeru zamud v razvojnem procesu Evropski parlament in Svet nemudoma obvesti o razlogih za zamude ter časovnih in finančnih posledicah.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA štiri leta po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti in nato vsaka štiri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z njihovo varnostjo.

4.  Agencija eu-LISA dve leti po začetku delovanja vsakega posameznega sestavnega dela interoperabilnosti in nato vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tehničnem delovanju sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z njihovo varnostjo in stroški.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega Komisija eno leto po vsakem poročilu agencije eu-LISA izdela splošno oceno sestavnih delov, ki vključuje:

Poleg tega Komisija šest mesecev po vsakem poročilu agencije eu-LISA izdela splošno oceno sestavnih delov, ki vključuje:

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje in učinkov na temeljne pravice;

(b)  pregled doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje in učinkov na temeljne pravice ter s tem povezanih stroškov;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  oceno morebitnih posledic, vključno s kakršnimi koli nesorazmernimi vplivi na pretok prometa na mejnih prehodih in posledicami s proračunskim vplivom na proračun Unije.

(e)  oceno morebitnih posledic, vključno tistih z vplivom na pretok prometa na mejnih prehodih in tistih s proračunskim vplivom na proračun Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil in migracije)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

28.2.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Bernd Kölmel

25.1.2018

Obravnava v odboru

17.5.2018

 

 

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil in migracije)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Datum predložitve EP

13.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

22.2.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Datum sprejetja

15.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Datum predložitve

19.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov