Förfarande : 2017/0352(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0348/2018

Ingivna texter :

A8-0348/2018

Debatter :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.31

Antagna texter :

P8_TA(2019)0389

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1294kWORD 214k
19.10.2018
PE 622.253v04-00 A8-0348/2018

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8‑0293/2018 – 2017/0352(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Nuno Melo

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8‑0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0794) och kommissionens ändrade förslag (COM(2018)0480),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 16.2, 74, 78.2 e, 79.2 c, 82.1 d, 85.1, 87.2 a och 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0293/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0000/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I sitt yttrande 4/2018 av den 16 april 20181a underströk Europeiska datatillsynsmannen att beslutet att göra storskaliga IT-system interoperabla inte bara skulle ha djupgående och varaktiga konsekvenser för systemens struktur och funktionssätt, utan även skulle förändra hur de rättsliga principerna på området har tolkats hittills och därmed innebära att det inte längre skulle finnas någon ”väg tillbaka”.

 

_________________

 

1a http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  I sitt yttrande av den 11 april 20181a påpekade artikel 29-gruppen återigen att processen mot interoperabilitet mellan systemen väcker grundläggande frågor om ändamålet, behovet och proportionaliteten i databehandlingen, såväl som frågor som rör principerna för ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, uppgiftslagring och tydlig identifiering av personuppgiftsansvarig.

 

_________________

 

1a http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen bland annat för att upprätthålla den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och trygga säkerheten inom medlemsstaternas territorier bör interoperabilitet inrättas mellan EU-informationssystemen, dvs. in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)] så att dessa EU-informationssystem och deras uppgifter kompletterar varandra. För att uppnå detta bör en europeisk sökportal (ESP), en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) och en detektor för multipla identiteter (MID) inrättas som interoperabilitetskomponenter.

(9)  För att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna, underlätta reguljära gränspassager, bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration och främja en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen, bland annat genom upprätthållandet av den allmänna säkerheten och allmänna ordningen och tryggandet av säkerheten inom medlemsstaternas territorier, och för att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken och bistå vid prövningen av ansökningar om internationellt skydd och hjälpa till att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott, i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylsystem, unionens säkerhetsåtgärder och unionens förmåga att förvalta de yttre gränserna, bör interoperabilitet inrättas mellan unionens informationssystem, dvs. in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)] så att dessa informationssystem i unionen och deras uppgifter kompletterar varandra i den mån det är möjligt, samtidigt som personers grundläggande rättigheter respekteras, i synnerhet rätten till skydd av personuppgifter. För att uppnå detta bör en europeisk sökportal (ESP), en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) och en detektor för multipla identiteter (MID) inrättas som interoperabilitetskomponenter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Interoperabiliteten mellan EU-informationssystem bör göra det möjligt för nämnda system att komplettera varandra för att underlätta korrekt identifiering av personer, bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna i respektive EU-informationssystem, underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga och framtida EU-informationssystem, stärka och förenkla de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem, rationalisera åtkomst i brottsbekämpningssyfte till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

(10)  Interoperabiliteten mellan unionens informationssystem bör göra det möjligt för nämnda system att komplettera varandra för att underlätta korrekt identifiering av personer vid ansökningar om internationellt skydd, eller i samband med insatser för att förebygga, upptäcka och utreda allvarliga brott – däribland terroristbrott, för att bidra till att bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna i unionens respektive informationssystem, för att bidra till att säkerställa en effektiv användning av unionens informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser genom att underlätta åtkomst till dem för myndigheterna i enlighet med deras åtkomsträttigheter samt målen och syftena såsom de fastställs i de rättsliga instrument som reglerar de respektive systemen, för att stärka och förenkla samt harmonisera de skyddsåtgärder för datasäkerhet och dataskydd som reglerar unionens respektive informationssystem, i synnerhet genom att säkerställa att alla unionens regler om dataskydd gäller för alla informationssystem samt för att rationalisera och förenkla de utsedda myndigheternas åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac samt stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN].

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Interoperabilitetskomponenterna bör omfatta in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet]. De bör också omfatta Europoluppgifterna i den mån som krävs för att de ska kunna sökas samtidigt med dessa EU-informationssystem.

(11)  Interoperabilitetskomponenterna bör omfatta in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet]. De bör också omfatta Europoluppgifterna, men endast i den mån som krävs för att dessa uppgifter ska kunna sökas samtidigt med unionens informationssystem.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Barns och utsatta personers personuppgifter förtjänar särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Interoperabilitetskomponenterna bör vara utformade så att särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet av barn och att deras rättigheter och integritet respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Den europeiska sökportalen (ESP) bör inrättas för att tekniskt underlätta medlemsstaternas myndigheters och EU-organens möjligheter att få snabb, smidig, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser så att de kan utföra sina uppgifter, i enlighet med deras åtkomsträttigheter, och för att stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, [Ecris-TCN-systemet] och Europoluppgifterna. Den europeiska sökportalen möjliggör samtidiga parallella sökningar i alla relevanta EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser och bör fungera som en gemensam kontaktpunkt eller meddelandehanterare för att söka i olika centrala system och smidigt hämta den nödvändiga informationen, med full respekt för de underliggande systemens åtkomstkontroll och dataskyddskrav.

(13)  ESP bör inrättas för att tekniskt underlätta medlemsstaternas bemyndigade myndigheters och unionsbyråernas möjligheter att få kontrollerad åtkomst till unionens relevanta informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser i den utsträckning det är nödvändigt så att de kan utföra sina uppgifter, i enlighet med deras åtkomsträttigheter, och för att stödja syftena med in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, [Ecris-TCN] och Europoluppgifterna. Den europeiska sökportalen möjliggör samtidiga parallella sökningar i unionens alla relevanta informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser och bör fungera som en gemensam kontaktpunkt eller meddelandehanterare för att söka i olika centrala system och smidigt hämta den nödvändiga informationen, med full respekt för de underliggande systemens åtkomstkontroll och dataskyddskrav.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa snabb och systematisk användning av alla EU-informationssystem bör den europeiska sökportalen (ESP) användas för att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet]. Den nationella uppkopplingen till de olika EU-informationssystemen bör dock behållas som en teknisk reserv. ESP bör också användas av unionens organ för att göra sökningar i det centrala SIS i enlighet med deras åtkomsträttigheter och för att de ska kunna utföra sina uppgifter. ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i det centrala SIS, Europoluppgifter och Interpols system, som ett komplement till de befintliga särskilda gränssnitten.

(16)  För att säkerställa snabb och smidig användning av unionens alla relevanta informationssystem bör ESP användas för att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, VIS, Etias, Eurodac och [Ecris-TCN]. En central backupversion av ESP på unionsnivå bör inrättas för att tillhandahålla alla funktionerna i det huvudsakliga ESP och en liknande prestandanivå i händelse av ett fel i detsamma. Den nationella uppkopplingen till unionens olika relevanta informationssystem bör dock behållas som en teknisk reserv. ESP bör också användas av unionens byråer för att göra sökningar i det centrala SIS i enlighet med deras åtkomsträttigheter och för att de ska kunna utföra sina uppgifter. ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i det centrala SIS, Europoluppgifter och Interpols system, som ett komplement till de befintliga särskilda gränssnitten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Biometriska uppgifter, såsom fingeravtryck och ansiktsbilder, är unika och ger därför en mycket mer tillförlitlig identifiering av en person än alfanumeriska uppgifter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara ett tekniskt verktyg för att stärka och underlätta arbetet för de relevanta EU-informationssystemen och de andra interoperabilitetskomponenterna. Huvudsyftet med den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara att underlätta identifiering av en person som kan ha registrerats i olika databaser, genom att matcha biometriska uppgifter mellan olika system och genom att bygga på en unik teknisk komponent i stället för fem olika i vart och ett av de underliggande systemen. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör främja säkerhet och ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll och drift, tack vare att den grundar sig på en unik teknisk komponent i stället för olika komponenter i vart och ett av de underliggande systemen. Alla automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem, även de som för närvarande används för Eurodac, VIS och SIS, använder biometriska mallar bestående av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör samla och lagra dessa biometriska mallar på ett enda ställe och därigenom underlätta jämförelser mellan systemen med biometriska uppgifter och möjliggöra stordriftsfördelar vid utveckling och underhåll av de centrala EU-systemen.

(17)  Biometriska uppgifter, som enligt denna förordnings innehåll endast innebär fingeravtryck och ansiktsbilder och därför undantar handavtryck, är unika och ger därför en mycket mer tillförlitlig identifiering av en person än alfanumeriska uppgifter. Biometriska uppgifter är emellertid känsliga personuppgifter. Denna förordning bör därför fastställa grunden och skyddsåtgärder för behandlingen av sådana uppgifter i syfte att entydigt identifiera de berörda personerna. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara ett tekniskt verktyg för att stärka och underlätta arbetet för unionens relevanta informationssystem, en effektiv användning av Europoluppgifter och de andra interoperabilitetskomponenterna. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör ersätta det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet för in- och utresesystemet, VIS, SIS, Eurodac och [ECRIS-TCN], och bör därför inte överlappa vare sig lagringen av biometriska uppgifter eller lagringen av biometriska mallar. Huvudsyftet med den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör vara att underlätta identifiering av en person som kan ha registrerats i olika databaser, genom att matcha biometriska uppgifter mellan olika system och genom att bygga på en unik teknisk komponent i stället för fem olika i vart och ett av de underliggande systemen. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör främja säkerhet och ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll och drift, tack vare att den grundar sig på en unik teknisk komponent i stället för olika komponenter i vart och ett av de underliggande systemen. Alla automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem, även de som för närvarande används för Eurodac, VIS och SIS, använder biometriska mallar bestående av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten bör samla och lagra dessa biometriska mallar – logiskt åtskilda, enligt det informationssystem från vilket uppgifterna härrör – på ett enda ställe och därigenom underlätta jämförelser mellan systemen med biometriska mallar och möjliggöra stordriftsfördelar vid utveckling och underhåll av unionens centrala system.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  De biometriska mallar som lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten och som består av uppgifter som härrör från en särdragsextraktion från faktiska biometriska prov bör erhållas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att återgå till processen. Visserligen bör biometriska mallar erhållas från biometriska uppgifter, men det bör inte vara möjligt att erhålla samma biometriska uppgifter från de biometriska mallarna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Biometriska uppgifter är känsliga personuppgifter. Denna förordning bör fastställa grunden och skyddsåtgärder för behandlingen av sådana uppgifter i syfte att entydigt identifiera de berörda personerna.

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att vara effektiva kräver de system som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/222655, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200856, [Etiasförordningen] för förvaltningen av unionens gränser, det system som inrättats genom [Eurodacförordningen] för att identifiera personer som ansöker om internationellt skydd och bekämpa irreguljär migration samt det system som inrättats genom [förordningen om Ecris-TCN-systemet] en korrekt identifiering av de tredjelandsmedborgare vars personuppgifter lagras i dem.

(19)  De system som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/222655, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/200856, [Etiasförordningen] för förvaltningen av unionens gränser, det system som inrättats genom [Eurodacförordningen] för att identifiera personer som ansöker om internationellt skydd och bekämpa irreguljär migration samt det system som inrättats genom [förordningen om Ecris-TCN-systemet] kräver en korrekt identifiering av de tredjelandsmedborgare vars personuppgifter lagras i dem.

_________________

_________________

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

56 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

56 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).

Motivering

Språklig ändring.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) bör tillhandahålla en gemensam lagringsplats för identitetsuppgifter och biometriska uppgifter om tredjelandsmedborgare som har registrerats i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet] samt fungera som en gemensam komponent mellan dessa system för att lagra dessa uppgifter och möjliggöra sökningar.

(25)  CIR bör tillhandahålla en gemensam lagringsplats för identitetsuppgifter och biometriska uppgifter om tredjelandsmedborgare som har registrerats i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN] samt fungera som en gemensam komponent mellan dessa system för att lagra dessa uppgifter och möjliggöra sökningar. En central backupversion av CIR på unionsnivå bör inrättas för att tillhandahålla alla funktionerna i det huvudsakliga CIR och en liknande prestandanivå i händelse av ett fel i detsamma.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att säkerställa en korrekt identifiering av en person bör medlemsstaternas myndigheter som är behöriga att förebygga och bekämpa irreguljär migration och de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.7 i direktiv 2016/680 ha rätt att söka i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) med de biometriska uppgifter som personen i fråga lämnar under en identitetskontroll.

(27)  För att bistå vid en korrekt identifiering av denna person, om en medlemsstats polismyndighet inte har kunnat identifiera denna person genom en sökning i CIR genom användning av de resehandlingar eller identitetsuppgifter som personen i fråga tillhandahåller, eller om det föreligger tvivel om resehandlingarnas äkthet eller deras innehavares identitet, eller om personen inte kan eller vägrar att samarbeta, bör medlemsstatens behöriga myndigheter enligt artikel 3.7 i direktiv 2016/680, och enligt regler och förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning, ha rätt att söka i CIR med de biometriska uppgifter som personen i fråga lämnar under en identitetskontroll, förutsatt att personen i fråga är fysiskt närvarande vid en sådan kontroll.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Om personens biometriska uppgifter inte kan användas eller sökningen med dessa uppgifter misslyckas bör sökningen utföras med vederbörandes identitetsuppgifter i kombination med resehandlingsuppgifter. Om sökningen visar att det finns uppgifter om personen i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) bör medlemsstaternas myndigheter ha åtkomst att läsa de identitetsuppgifter som lagrats om personen i CIR, utan att det anges vilket EU-informationssystem uppgifterna tillhör.

utgår

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Genom denna förordning bör det också införas en ny möjlighet till rationaliserad åtkomst till andra uppgifter än identitetsuppgifter i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac för medlemsstaternas utsedda brottsbekämpande myndigheter och Europol. Andra uppgifter än identitetsuppgifter som finns i dessa system kan vara nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grova brott i ett specifikt fall.

(30)  Genom denna förordning bör det också införas en ny möjlighet till rationaliserad åtkomst till andra uppgifter än identitetsuppgifter i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol. Andra uppgifter än identitetsuppgifter som finns i dessa system kan vara nödvändiga för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott eller grova brott i ett specifikt fall, där det finns rimliga skäl att anta att samråd kommer att bidra väsentligt till att förebygga, upptäcka eller utreda brotten i fråga, särskilt om det finns välgrundade skäl att tro att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i någon av kategorierna av tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i in- och utresesystemet, VIS, Etias och Eurodac. En sådan rationaliserad åtkomst bör tillhandahållas om en föregående sökning i de nationella databaserna har utförts och en sökning i de andra medlemsstaternas system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt rådets beslut 2008/615/RIF1a har inletts.

 

__________________

 

1a Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Fullständig åtkomst till de uppgifter som finns i EU-informationssystemen och som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott, utöver de relevanta identitetsuppgifter som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och som erhållits med hjälp av de biometriska uppgifter som tagits av personen i fråga under en identitetskontroll, bör även i fortsättningen regleras genom bestämmelserna i de respektive rättsliga instrumenten. De utsedda brottsbekämpande myndigheterna och Europol vet inte på förhand vilket EU-informationssystem som innehåller uppgifter om de personer de behöver göra sökningar om. Det här leder till förseningar och ineffektivitet när de ska utföra sina uppgifter. Den slutanvändare som har bemyndigats av den utsedda myndigheten bör därför ha rätt att se vilket EU-informationssystem de uppgifter som motsvarar sökningen är registrerade i. Det berörda systemet skulle på så vis flaggas efter den automatiska kontrollen att det finns en träff i systemet (en så kallad flaggfunktion för träff).

(31)  Fullständig åtkomst till de uppgifter som finns i unionens informationssystem och som är nödvändiga för att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott, utöver de relevanta identitetsuppgifter som ingår i CIR och som erhållits med hjälp av de biometriska uppgifter som tagits av personen i fråga under en identitetskontroll, bör även i fortsättningen regleras genom bestämmelserna i de respektive rättsliga instrumenten. De utsedda myndigheterna och Europol vet inte på förhand vilket av unionens informationssystem som innehåller uppgifter om de personer de behöver göra sökningar om. Det här leder till förseningar och ineffektivitet när de ska utföra sina uppgifter. Den slutanvändare som har bemyndigats av den utsedda myndigheten bör därför ha rätt att se vilket av unionens informationssystem de uppgifter som motsvarar sökningen är registrerade i. Det berörda systemet skulle på så vis flaggas efter den automatiska kontrollen att det finns en träff i systemet (en så kallad flaggfunktion för träff) efter de nödvändiga kontrollerna i nationella databaser och efter det att en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF har inletts.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Den sökning i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) som görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol för att få ett svar i form av en flagga som anger att uppgifterna finns i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac kräver automatiserad behandling av personuppgifter. En flagga vid träff skulle inte avslöja några personuppgifter om den berörda personen, utan endast en angivelse om att vissa uppgifter om vederbörande lagras i ett av systemen. Den bemyndigade slutanvändaren bör inte fatta några negativa beslut om den berörda personen endast utifrån det faktum att en sökning gett en flagga vid träff. Slutanvändarens åtkomst till en flagga vid träff skulle därför utgöra ett mycket begränsat ingrepp i den berörda personens rätt till skydd av personuppgifter, medan det skulle vara nödvändigt för att den utsedda myndigheten och Europol mer effektivt ska kunna rikta en begäran om åtkomst till personuppgifter direkt till det system som enligt flaggningen innehåller uppgifterna.

(33)  Den sökning i CIR som görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol för att få ett svar i form av en flagga som anger att uppgifterna finns i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac kräver automatiserad behandling av personuppgifter. En flagga vid träff bör endast avslöja personuppgifter om den berörda personen om det finns en angivelse om att vissa uppgifter om vederbörande lagras i ett av systemen, förutsatt att den myndighet som gör sökningen har åtkomst till detta system. Den bemyndigade slutanvändaren bör inte fatta några negativa beslut om den berörda personen endast utifrån det faktum att en sökning gett en flagga vid träff, och flaggan vid träff ska användas av de berörda myndigheterna endast i syfte att avgöra i vilken databas man ska söka. Slutanvändarens åtkomst till en flagga vid träff skulle därför utgöra ett mycket begränsat ingrepp i den berörda personens rätt till skydd av personuppgifter, medan det skulle vara nödvändigt för att den utsedda myndigheten och Europol mer effektivt ska kunna rikta en begäran om åtkomst till personuppgifter direkt till det system som enligt flaggningen innehåller uppgifterna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Tvåstegsstrategin för uppgiftssökning är särskilt värdefull i de fall då man inte känner till identiteten på den brottsmisstänkta, gärningsmannen eller det misstänkta offret för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. I dessa fall bör den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) göra det möjligt att identifiera det informationssystem som har uppgifter om personen i en enda sökning. Genom att införa en skyldighet att använda denna nya strategi för åtkomst i brottsbekämpningssyfte i dessa fall bör åtkomsten till de personuppgifter som lagras i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac ske utan krav på att först göra en sökning i nationella databaser och inleda en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF. Principen om en tidigare sökning begränsar i praktiken medlemsstaternas myndigheters möjligheter att söka i systemen för berättigade brottsbekämpande ändamål och kan således leda till att man går miste om möjligheter att upptäcka nödvändig information. Kraven på att först göra en sökning i nationella databaser och inleda en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF bör upphöra att gälla först när den alternativa skyddsåtgärden med tvåstegsstrategin för åtkomst i brottsbekämpningssyfte genom CIR har tagits i bruk.

(34)  Tvåstegsstrategin för uppgiftssökning är särskilt värdefull i de fall då man inte känner till identiteten på den brottsmisstänkta, gärningsmannen eller det misstänkta offret för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. I dessa fall bör CIR göra det möjligt för den berörda myndigheten att identifiera det informationssystem som har uppgifter om personen i en enda sökning, efter nödvändiga kontroller i nationella databaser och efter det att en sökning i andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksidentifieringssystem i enlighet med beslut 2008/615/RIF har inletts för berättigade ändamål av att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Möjligheten att uppnå syftena med EU-informationssystemen undergrävs av att myndigheterna för närvarande inte kan använda dessa system för att utföra en tillräckligt tillförlitlig verifiering av identiteten på de tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i olika system. Detta beror på att den uppsättning identitetsuppgifter som lagras i ett visst enskilt system kan vara falska, inkorrekta eller ofullständiga, och att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att upptäcka sådana falska, inkorrekta eller ofullständiga identitetsuppgifter genom jämförelser med uppgifter som lagras i ett annat system. För att råda bot på denna situation är det nödvändigt att på unionsnivå ha ett tekniskt instrument som möjliggör en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare för dessa ändamål.

(36)  För att bättre förverkliga syftena med EU-informationssystemen bör de myndigheter som använder dessa system utföra en tillräckligt tillförlitlig verifiering av identiteten på de tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i olika system. Den uppsättning identitetsuppgifter som lagras i ett visst enskilt system kan vara inkorrekt, ofullständig eller falsk, och i dagsläget finns det inte någon möjlighet att upptäcka inkorrekta, ofullständiga eller falska identitetsuppgifter genom jämförelser med uppgifter som lagras i ett annat system. För att råda bot på denna situation är det nödvändigt att på unionsnivå ha ett tekniskt instrument som möjliggör en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare för dessa ändamål.

Motivering

Statistiken över falska identitetsuppgifter i EU-informationssystem är i sig ofullständig. Problemen med felaktiga och ofullständiga uppgifter är dock välkända, i enlighet med vad som anges i yttrandet från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om interoperabilitet (sida 49).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Detektorn för multipla identiteter (MID) bör skapa och lagra länkar mellan uppgifter i de olika EU-informationssystemen för att spåra multipla identiteter, i det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller för resenärer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. MID bör endast innehålla länkar mellan personer som har registrerats i flera än ett EU-informationssystem, strikt begränsat till de uppgifter som krävs för att verifiera att en person har registrerats lagligen eller olagligen med olika biografiska identiteter i olika system eller för att klargöra att två personer med liknande biografiska uppgifter inte är samma person. Behandlingen av uppgifter i den europeiska sökportalen (ESP) och den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att länka personakter mellan enskilda system bör hållas till ett absolut minimum och är således begränsad till spårning av multipla identiteter vid den tidpunkt då nya uppgifter läggs till i ett av de informationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och SIS. MID bör omfatta skyddsåtgärder mot potentiell diskriminering eller ogynnsamma beslut mot personer som lagligen har multipla identiteter.

(37)  MID bör skapa och lagra länkar mellan uppgifter i unionens olika informationssystem för att spåra multipla identiteter, i det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller för resenärer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. Att skapa sådana länkar innebär ett sådant automatiserat beslutsfattande som avses i förordning (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680 och därför krävs transparens i förhållande till de berörda personerna, samt implementering av nödvändiga skyddsåtgärder i enlighet med unionens dataskyddsregler. MID bör endast innehålla länkar mellan personer som har registrerats i flera än ett av unionens informationssystem, strikt begränsat till de uppgifter som krävs för att verifiera att en person har registrerats lagligen eller olagligen med olika biografiska identiteter i olika system eller för att klargöra att två personer med liknande biografiska uppgifter inte är samma person. Behandlingen av uppgifter i ESP och den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att länka personakter mellan enskilda system och Europols databas bör hållas till ett absolut minimum och är således begränsad till spårning av multipla identiteter vid den tidpunkt då nya uppgifter läggs till i ett av unionens informationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och SIS. MID bör omfatta skyddsåtgärder mot potentiell diskriminering eller ogynnsamma beslut mot personer som lagligen har multipla identiteter.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Åtkomsten till detektorn för multipla identiteter (MID) för medlemsstaternas myndigheter och EU-organ som har åtkomst till minst ett EU-informationssystem som omfattas av den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) eller till SIS bör begränsas till så kallade röda länkar, som innebär att de länkade uppgifterna består av samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att samma person olagligen använder multipla identiteter, eller att de länkade uppgifterna består av liknande identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att samma person olagligen använder multipla identiteter. Om de länkade identitetsuppgifterna inte är liknande bör en gul länk skapas och en manuell verifiering göras för att bekräfta länken eller ändra färgen i enlighet med detta.

(41)  Åtkomsten till MID för medlemsstaternas myndigheter och unionsorgan som har åtkomst till minst ett av unionens informationssystem som omfattas av CIR eller till SIS bör begränsas till röda länkar, som innebär att de länkade uppgifterna består av samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att samma person på ett omotiverat sätt använder multipla identiteter, eller att de länkade uppgifterna består av liknande identitetsuppgifter och att den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter har konstaterat att den hänvisar till en och samma person på ett omotiverat sätt. Om de länkade identitetsuppgifterna inte är liknande bör en gul länk skapas och en manuell verifiering göras för att bekräfta länken eller ändra färgen i enlighet med detta.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a)  Eu-LISA bör utveckla och förvalta alla interoperabilitetskomponenter på ett sätt som säkerställer snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst samt fullständig tillgänglighet till sådana komponenter med en svarstid i linje med medlemsstaternas myndigheters operativa behov.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Eu-LISA bör inrätta automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll av uppgifter och gemensamma indikatorer för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör ansvara för att utveckla en central övervakningskapacitet för uppgiftskvalitet och regelbundet utarbeta dataanalysrapporter för att förbättra kontrollen av medlemsstaternas implementering och tillämpning av EU-informationssystemen. De gemensamma kvalitetsindikatorerna bör inbegripa minimikvalitetsstandarder för att lagra uppgifter i EU-informationssystemen eller interoperabilitetskomponenterna. Målet med sådana standarder för uppgiftskvalitet bör vara att EU-informationssystemen och interoperabilitetskomponenterna automatiskt ska kunna identifiera inmatade uppgifter som verkar vara inkorrekta eller inkonsekventa, så att ursprungsmedlemsstaten kan verifiera uppgifterna och vidta de korrigerande åtgärder som behövs.

(44)  Eu-LISA bör inrätta automatiserade mekanismer för kvalitetskontroll av uppgifter och gemensamma indikatorer för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör skicka ut automatiska och omedelbara varningar till den myndighet som matar in uppgifter, om minimistandarder för uppgiftskvalitet inte uppfylls. Eu-LISA bör ansvara för att utveckla en central övervakningskapacitet för uppgiftskvalitet och regelbundet utarbeta dataanalysrapporter för att förbättra kontrollen av medlemsstaternas implementering och tillämpning av unionens informationssystem. De gemensamma kvalitetsindikatorerna bör inbegripa minimikvalitetsstandarder för att lagra uppgifter i unionens informationssystem eller interoperabilitetskomponenterna. Målet med sådana standarder för uppgiftskvalitet bör vara att unionens informationssystem och interoperabilitetskomponenterna automatiskt ska kunna identifiera inmatade uppgifter som verkar vara inkorrekta eller inkonsekventa, så att ursprungsmedlemsstaten kan verifiera uppgifterna och vidta de korrigerande åtgärder som behövs.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Det universella meddelandeformatet (UMF) bör utgöra en standard för strukturerat, gränsöverskridande informationsutbyte mellan informationssystem, myndigheter och/eller organisationer på området rättsliga och inrikes frågor. UMF bör definiera en gemensam vokabulär och logiska strukturer för information som ofta utbyts, i syfte att underlätta interoperabilitet genom att möjliggöra skapande och läsning av utbytets innehåll på ett konsekvent och semantiskt likvärdigt sätt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  En central databas för rapporter och statistik (CRRS) bör inrättas för att generera systemöverskridande statistiska uppgifter och analytisk rapportering för politiska och operativa skäl samt för uppgiftskvalitet. Eu-LISA bör inrätta, implementera och hysa CRRS i sina tekniska anläggningar som innehåller anonyma statistiska uppgifter från ovan nämnda system, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, detektorn för multipla identiteter och den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Uppgifterna i CRRS bör inte möjliggöra identifiering av enskilda personer. Eu-LISA bör anonymisera uppgifterna och registrera de anonyma uppgifterna i CRRS. Anonymiseringsprocessen bör vara automatisk och eu-LISA:s personal bör inte beviljas direkt åtkomst till några personuppgifter som lagras i EU-informationssystemen eller i interoperabilitetskomponenterna.

(47)  En central databas för rapporter och statistik (CRRS) bör inrättas för att generera systemöverskridande statistiska uppgifter och analytisk rapportering för politiska och operativa skäl samt för uppgiftskvalitet i linje med målen för de underliggande systemen och i enlighet med sina respektive rättsliga grunder. Eu-LISA bör inrätta, implementera och hysa CRRS i sina tekniska anläggningar som innehåller anonyma statistiska uppgifter från ovan nämnda system, CIR, MID och det gemensamma BMS. Uppgifterna i CRRS bör inte möjliggöra identifiering av enskilda personer. Eu-LISA bör omedelbart anonymisera uppgifterna och endast registrera sådana anonymiserade uppgifter i CRRS. Anonymiseringsprocessen bör vara automatisk och eu-LISA:s personal bör inte beviljas direkt åtkomst till några personuppgifter som lagras i unionens informationssystem eller i interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, förutom om behandlingen görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller centrala kontaktpunkter i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas.

(48)  Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på de nationella myndigheternas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, förutom om behandlingen görs av medlemsstaternas utsedda myndigheter eller centrala kontaktpunkter i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, varvid Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 bör tillämpas.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med [förordning (EU) 2016/679] bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta kring övervakningen av interoperabilitetskomponenternas behandling av personuppgifter.

(51)  De nationella tillsynsmyndigheter som har inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679 eller direktiv (EU) 2016/680 bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är laglig, medan den europeiska datatillsynsmannen, som inrättades genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka unionsinstitutionernas och unionsorganens behandling av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna bör samarbeta kring övervakningen av behandlingen av personuppgifter. 

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  "(...) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den ...”.

(52)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 16 april 2018.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  När det gäller sekretess bör relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen tillämpas på tjänstemän och övriga anställda vars arbete har samband med SIS.

(53)  När det gäller sekretess bör relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen tillämpas på tjänstemän och övriga anställda vars arbete har samband med uppgifter till vilka åtkomst fåtts genom någon av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  För att de behöriga myndigheterna och EU-organen ska kunna anpassa sig till de nya kraven på att använda den europeiska sökportalen (ESP) är det nödvändigt att föreskriva en övergångsperiod. Likaledes bör övergångsåtgärder fastställas för driftsättningen av detektorn för multipla identiteter (MID) för att den ska fungera konsekvent och optimalt.

(56)  För att de behöriga myndigheterna och unionens organ ska kunna anpassa sig till de nya kraven på att använda ESP är det nödvändigt att föreskriva en övergångsperiod, som bland annat bör medföra utbildningsprogram för slutanvändare i syfte att säkerställa att de nya instrumenten fungerar enligt sin fulla potential. Likaledes bör övergångsåtgärder fastställas för driftsättningen av MID för att den ska fungera konsekvent och optimalt.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  De kostnader som avsatts för utveckling av interoperabilitetskomponenterna i den nuvarande fleråriga budgetramen är lägre än det återstående beloppet av den budget som öronmärkts för smarta gränser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201458. Genom denna förordning bör man således, i enlighet med artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014, omfördela det belopp som för närvarande anslagits till utveckling av it-system som stöd för hanteringen av migrationsströmmar över de yttre gränserna.

(57)  Det återstående beloppet av den budget som öronmärkts till utveckling av it-system som stöd för hanteringen av migrationsströmmar över de yttre gränserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201458 bör omfördelas till denna förordning, i enlighet med artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014.

 

Eu-LISA bör dessutom göra sitt yttersta för att hålla kostnaderna så låga som möjligt och för att identifiera och genomföra de mest kostnadseffektiva tekniska lösningarna.

_________________

_________________

58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

58 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

Motivering

Beräknade kostnader återspeglar ofta inte de faktiska kostnaderna. Allt som kan sägas med säkerhet i detta skede är att det återstående belopp som är tillgängligt enligt förordning 515/2014 bör omfördelas till den här förordningen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(57a)  Det vore lämpligt att kommissionen under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas bedömer behovet av att ytterligare harmonisera nationella system och medlemsstaternas infrastruktur vid de yttre gränserna och utfärdar rekommendationer. Dessa rekommendationer bör även innehålla en konsekvensbedömning och en bedömning av kostnaden för unionens budget.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  För att komplettera vissa detaljerade tekniska aspekter i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på användarprofiler i den europeiska sökportalen (ESP) och ESP-svarens innehåll och format. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201659. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(58)  För att komplettera vissa detaljerade tekniska aspekter i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. I synnerhet bör kommissionen delegeras befogenhet med avseende på användarprofiler i den europeiska sökportalen (ESP), ESP-svarens innehåll och format, förfarandena för att fastställa de fall där identitetsuppgifterna kan betraktas som identiska eller liknande samt reglerna för driften av CRRS, däribland särskilda skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter och säkerhetsregler som gäller för databasen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201659. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

Motivering

De extra delarna om förfaranden för identitetsuppgifter och i fråga om CRRS utgör komplettering av vissa icke-väsentliga delar av denna förordning, och bör som sådana bli föremål för en delegerad akt.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta närmare bestämmelser om mekanismer, förfaranden och indikatorer för automatiserad kontroll av uppgiftskvalitet, utveckling av UMF-standarden, förfaranden för fastställande av likheten mellan identiteter, driften av den centrala databasen för rapporter och statistik och samarbetsförfarandet i händelse av säkerhetsincidenter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201160.

(59)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta närmare bestämmelser om mekanismer, förfaranden och indikatorer för automatiserad kontroll av uppgiftskvalitet, utveckling av UMF-standarden, och samarbetsförfarandet i händelse av säkerhetsincidenter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201160.

_________________

_________________

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Ändringsförslaget inges för överensstämmelse med det tidigare ändringsförslaget.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(68a)  Eftersom interoperabilitetskomponenter kommer att innebära behandling av betydande mängder känsliga personuppgifter, är det viktigt att de personer vars uppgifter behandlas genom dessa komponenter faktiskt kan utöva sina rättigheter som registrerade i enlighet med förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 680/2016 och förordning (EG) nr 45/2001. I detta avseende, på samma sätt som medlemsstaternas myndigheter har försetts med en enda portal för att utföra sökningar i unionens informationssystem, bör de registrerade förses med en enda webbtjänst genom vilken de kan utöva sin rätt till åtkomst och rättelse, radering och begränsning av deras personuppgifter. Eu-LISA bör inrätta en sådan webbtjänst och inrymma den på sin tekniska sida. Eftersom eu-LISA inte ansvarar för inmatningen av personuppgifter eller för identitetskontrollen, bör en begäran från en registrerad sändas via webbtjänsten till antingen den medlemsstat som ansvarar för den manuella kontrollen av olika identiteter eller till den medlemsstat som ansvarar för inmatningen av uppgifter till det underliggande informationssystemet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 68b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(68b)  I artikel 8.2 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anges att varje ingrepp i rätten till skydd för privatlivet måste eftersträva ett berättigat mål och måste vara både nödvändigt och proportionerligt, utom i de fall där en sådan åtgärd är med stöd av lag nödvändig i ett demokratiskt samhälle, med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, för att förebygga oordning eller brott, skydda hälsa eller moral eller skydda andra personers fri- och rättigheter.

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet är inskrivna både inom EU:s lagstiftning (den allmänna dataskyddsförordningen) och inom EU:s högsta människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten, är det avgörande att båda instrumenten återspeglas i skälen till lagen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 68c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(68c)  En av huvudprinciperna med uppgiftsskydd är uppgiftsminimeringen såsom den lyfts fram i artikel 5.1 c i förordning (EU) nr 2016/679, där det fastställs att behandlingen av personuppgifter måste vara lämplig, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålen för vilka uppgifterna behandlas.

 

 

 

 

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet är inskrivna både inom EU:s lagstiftning (den allmänna dataskyddsförordningen) och inom EU:s högsta människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten, är det avgörande att båda instrumenten återspeglas i skälen till lagen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 68d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(68d)  Enligt artikel 5.1 b i förordning (EU) nr 2016/679 måste personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål måste dessutom respektera principen om ändamålsbegränsning.

 

 

 

 

Motivering

Rätten till skydd av personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet är inskrivna både inom EU:s lagstiftning (den allmänna dataskyddsförordningen) och inom EU:s högsta människorättsinstrument. Eftersom denna lagstiftning handlar om både personuppgifter och den personliga integriteten, är det avgörande att båda instrumenten återspeglas i skälen till lagen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning tillsammans med [förordning 2018/xx om interoperabilitet för gränser och viseringar] inrättas en ram för att säkerställa interoperabilitet mellan in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-systemet)] så att dessa system och data ska komplettera varandra.

1.  Genom denna förordning tillsammans med [förordning 2018/xx om interoperabilitet för gränser och viseringar] inrättas en ram för att säkerställa interoperabilitet mellan in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och [Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-systemet)].

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning innehåller också bestämmelser om kraven på uppgifternas kvalitet, ett universellt meddelandeformat (UMF), en central databas för rapporter och statistik och om ansvarsområden för medlemsstaterna och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) vad gäller utformningen och driften av interoperabilitetskomponenterna.

3.  Denna förordning innehåller också bestämmelser om kraven på uppgifternas kvalitet, ett universellt meddelandeformat (UMF), en central databas för rapporter och statistik och om ansvarsområden för medlemsstaterna och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) vad gäller utformningen, utvecklingen och driften av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom denna förordning anpassas också förfarandena och villkoren för att medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska få åtkomst till in- och utresesystemet, Informationssystemet för viseringar (VIS), [EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] och Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av deras behörighet.

4.  Genom denna förordning anpassas också förfarandena och villkoren för att medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ska få åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, Etias och Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I denna förordning fastställs också en ram för att kontrollera tredjelandsmedborgares identitet och för att identifiera tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målen med interoperabilitet

Mål

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra förvaltningen av de yttre gränserna.

(a)  Förbättra ändamålsenligheten och effektiviteten av gränskontroller vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till att förebygga och bekämpa irreguljär migration.

(b)  Bidra till att förebygga och hantera irreguljär migration.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Bidra till att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Hjälpa till vid identifieringen av okända personer som inte kan identifiera sig eller oidentifierade mänskliga kvarlevor vid naturkatastrofer, olyckor eller terroristattacker.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Målen med att säkerställa interoperabilitet ska uppnås på följande sätt:

2.  Dessa mål ska uppnås på följande sätt:

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Säkerställa en korrekt identifiering av personer.

(a)  Underlätta en korrekt identifiering av tredjelandsmedborgare som är registrerade i unionens informationssystem.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidra till kampen mot identitetsbedrägerier.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättra och harmonisera kraven på uppgiftskvalitet för respektive EU-informationssystem.

(c)  Förbättra uppgiftskvaliteten och harmonisera kvalitetskraven för uppgifter som lagras i unionens informationssystem samtidigt som kraven avseende databehandling av de rättsliga grunderna för de enskilda systemen, normer och principer för uppgiftsskydd respekteras.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Förbättra det rättsliga samarbetet inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga och framtida EU-informationssystem.

(d)  Underlätta medlemsstaternas tekniska implementering och operativa drift av befintliga informationssystem och unionens informationssystem.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stärka, förenkla och göra de villkor för datasäkerhet och dataskydd som reglerar respektive EU-informationssystem mer enhetliga.

(e)  Stärka, förenkla och göra de villkor för datasäkerhet och dataskydd som reglerar unionens respektive informationssystem mer enhetliga utan att det påverkar det särskilda skydd och de garantier som ges vissa uppgiftskategorier.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Rationalisera villkoren för brottsbekämpande myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac.

(f)  Rationalisera och förenkla villkoren för utsedda myndigheters åtkomst till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac, och samtidigt säkerställa nödvändiga och proportionerliga villkor för brottsbekämpande myndigheters åtkomst.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Denna förordning ska tillämpas på personer vilkas personuppgifter får behandlas i de EU-informationssystem som avses i punkt 1 och i de Europoluppgifter som avses i punkt 2.

3.  Denna förordning ska tillämpas på personer vilkas personuppgifter får behandlas i de av unionens informationssystem som avses i punkt 1 och i de Europoluppgifter som avses i punkt 2, endast för de ändamål som anges i den underliggande rättsliga grunden för dessa informationssystem.

Motivering

Det är viktigt att upprepa att behandlingen av personuppgifter genom interoperabilitet, när det gäller omfattningen, enbart bör tjäna till att uppnå målen med de underliggande systemen

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  gränsmyndighet: den gränskontrolltjänsteman som i enlighet med nationell rätt tilldelats uppgiften att genomföra in- och utresekontroller.

(3)  gränsmyndighet: den gränskontrolltjänsteman som i enlighet med nationell rätt tilldelats uppgiften att genomföra in- och utresekontroller enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  EU-informationssystem: de stora it-system som förvaltas av eu-LISA.

(18)  unionens informationssystem: in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN] som operativt förvaltas av eu-LISA.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Europoluppgifter: de personuppgifter som tillhandahålls Europol för det syfte som avses i artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794.

(19)  Europoluppgifter: de personuppgifter som behandlas av Europol för de syften som avses i artikel 18.2 a, b och c i förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  matchning: förekomsten av en motsvarighet som fastställts genom att jämföra två eller flera förekomster av personuppgifter som har registrerats eller är i färd att registreras i ett informationssystem eller en databas.

(21)  matchning: förekomsten av samma eller en liknande motsvarighet till följd av en automatiserad jämförelse mellan personuppgifter som har registrerats eller är i färd att registreras i ett informationssystem eller en databas.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  träff: bekräftelse av en matchning eller flera matchningar.

utgår

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  utsedda myndigheter: medlemsstaternas utsedda myndigheter som avses i artikel 29.1 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 3.1 i rådets beslut 2008/633/RIF, [artikel 43 i Etiasförordningen] och [artikel 6 i Eurodacförordningen].

(24)  utsedda myndigheter: medlemsstaternas utsedda myndigheter enligt definitionen i artikel 3.26 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 2.1 d i rådets beslut 2008/633/RIF, [artikel 3.21 i Etiasförordningen] och som avses [artikel 6 i Eurodacförordningen].

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  terroristbrott: ett brott enligt nationell rätt som motsvarar eller är likvärdigt med ett av de brott som avses i direktiv (EU) 2017/541.

(25)  terroristbrott: ett brott enligt nationell rätt som motsvarar ett av de brott som avses i artiklarna 3–14 i direktiv (EU) 2017/541, eller som är likvärdigt med ett av dessa brott för de medlemsstater som inte är bundna av det direktivet.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  SIS: Schengens informationssystem som avses i [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, förordningen om SIS på området brottsbekämpning och förordningen om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna].

(31)  SIS: Schengens informationssystem som avses i [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller, förordningen om SIS på området brottsbekämpning och förordningen om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas i medlemsstaterna].

 

(Övergripande ändring som berör hela texten.)

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  den europeiska sökportalen: den europeiska sökportal som avses i artikel 6.

utgår

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  den gemensamma biometriska matchningstjänsten: den delade biometriska matchningstjänst som avses i artikel 15.

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  CIR: den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i artikel 17.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  MID: den detektor för multipla identiteter som avses i artikel 25.

utgår

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  CRRS: den centrala databas för rapporter och statistik som avses i artikel 39.

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Icke-diskriminering

Icke-diskriminering och grundläggande rättigheter

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter enligt denna förordning får inte leda till diskriminering av personer på någon grund, varken kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Den ska ske med fullständig respekt för mänsklig värdighet och integritet. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Behandling av personuppgifter enligt denna förordning får inte leda till diskriminering av personer på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Den ska ske med fullständig respekt för mänsklig värdighet och integritet samt grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning samt personer i behov av internationellt skydd. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett år efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen göra en efterhandsutvärdering som syftar till att bedöma effekterna av interoperabiliteten på rätten till icke-diskriminering.

Motivering

Det är för närvarande inte möjligt att säkerställa att principen om icke-diskriminering kommer att tillämpas fullt ut, särskilt med hänvisning till detektorn för multipla identiteter. Det är exempelvis fortfarande oklart huruvida förslaget kan påverka kvinnor negativt i jämförelse med män, på grund av att det är mer sannolikt att kvinnor byter efternamn.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en europeisk sökportal för att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter och EU:s organ har snabb, kontinuerlig, effektiv, systematisk och kontrollerad åtkomst till de EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med sina åtkomsträttigheter och för att stödja målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS [Ecris-TCN-systemet] och Europoluppgifterna.

1.  Det ska inrättas en europeisk sökportal för att underlätta den kontrollerade åtkomsten för medlemsstaternas myndigheter och för unionens byråer till unionens informationssystem, till Europoluppgifter och till Interpols databaser för utförandet av deras uppgifter och i enlighet med deras åtkomsträttigheter till, och målen och syftena för, in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS [Ecris-TCN], samt i enlighet med förordning (EU) 2016/679, med full respekt för principerna om nödvändighet och proportionalitet.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationskanal mellan den europeiska sökportalen, medlemsstaterna och de EU-organ som har rätt att använda sökportalen i enlighet med unionsrätten.

(b)  En säker kommunikationskanal mellan den europeiska sökportalen, medlemsstaterna och de unionsbyråer som har rätt att använda sökportalen.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  En central backupversion av den europeiska sökportalen på unionsnivå som kan tillhandahålla alla funktionerna i den huvudsakliga europeiska sökportalen och en liknande prestandanivå i händelse av ett fel i densamma.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla den europeiska sökportalen och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla den europeiska sökportalen och säkerställa den tekniska förvaltningen. Eu-LISA ska emellertid aldrig ha åtkomst till de personuppgifter som behandlas av den europeiska sökportalen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Användningen av den europeiska sökportalen ska begränsas till de myndigheter i medlemsstaterna och de EU-organ som har åtkomst till in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac och [Ecris-TCN-systemet], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning avseende sådan åtkomst.

1.  Användningen av den europeiska sökportalen ska begränsas till de myndigheter i medlemsstaterna och de unionsbyråer som har åtkomst till in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac och [Ecris-TCN] i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar dessa av unionens informationssystem, CIR och detektorn för multipla identiteter i enlighet med denna förordning samt Europoluppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/794 och till Interpols databaser i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning avseende sådan åtkomst.

 

Dessa myndigheter i medlemsstaterna och unionsbyråer får använda den europeiska sökportalen och de uppgifter som tillhandahålls genom densamma endast för de mål och syften som fastställs i de rättsliga instrument som reglerar dessa av unionens informationssystem och i denna förordning.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Eurodacs och [Ecris-TCN-systemets] centrala system i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning. De ska också använda den europeiska sökportalen för att söka i CIR i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt denna förordning för de syften som avses i artiklarna 20, 21 och 22.

2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Eurodacs och [Ecris-TCN:s] centrala system i enlighet med sina åtkomsträttigheter i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar unionens informationssystem och nationell lagstiftning. De ska också använda den europeiska sökportalen för att söka i CIR i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt denna förordning för de syften som avses i artiklarna 20, 21 och 22.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  EU:s organ ska använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i det centrala SIS.

4.  Om så krävs enligt unionsrätten, ska de unionsbyråer som avses i punkt 1 använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i det centrala SIS.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De myndigheter som avses i punkt 1 får använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Europoluppgifter i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning.

5.  Om så krävs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning, får de myndigheter som avses i punkt 1 använda den europeiska sökportalen för att söka på uppgifter om personer eller deras resehandlingar i Europoluppgifter i enlighet med sina åtkomsträttigheter enligt unionsrätten och nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Syftet med sökningen.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De EU-informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser som ska och får konsulteras och som ska tillhandahålla användaren ett svar.

(b)  Unionens informationssystem, Europoluppgifter och Interpols databaser och uppgifterna i dessa system som får användas vid sökningar och som ska tillhandahålla användaren ett svar. En användare som begär uppgifter på grundval av artikel 22 ska endast få ett meddelande om träff eller ingen träff om användaren är behörig att från den centrala åtkomstpunkten begära uppgifterna från ett enskilt informationssystem i unionen som tillhandahållit en träff i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar systemet i fråga.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 för att närmare ange de tekniska detaljerna för de profiler som avses i punkt 1 för de användare av den europeiska sökportalen vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med deras åtkomsträttigheter.

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 för att närmare ange de tekniska detaljerna för de profiler som avses i punkt 1 för de användare av den europeiska sökportalen vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med deras åtkomsträttigheter, såsom fastställts i de rättsliga instrument som reglerar unionens informationssystem och, i tillämpliga fall, i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De profiler som avses i punkt 1 ska regelbundet ses över, minst en gång om året, och vid behov uppdateras.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska sökportalens användare ska inleda en sökning genom att mata in uppgifter i sökportalen i enlighet med sin användarprofil och sina åtkomsträttigheter. När en sökning har inletts ska den europeiska sökportalen, med hjälp av de uppgifter som matats in av sökportalens användare, söka samtidigt i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet] och CIR samt i Europoluppgifter och Interpols databaser.

1.  Den europeiska sökportalens användare ska inleda en sökning genom att mata in uppgifter i sökportalen i enlighet med sin användarprofil på sökportalen, som skapats i enlighet med artikel 8, och sina åtkomsträttigheter. När en sökning har inletts ska den europeiska sökportalen, med hjälp av de uppgifter som matats in av sökportalens användare, söka samtidigt i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN] och CIR samt i Europoluppgifter och Interpols databaser.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  In- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser ska tillhandahålla de uppgifter som de innehåller som ett resultat av sökningen i den europeiska sökportalen.

4.  In- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN], CIR och detektorn för multipla identiteter samt Europoluppgifter och Interpols databaser ska tillhandahålla de uppgifter som de innehåller som ett resultat av sökningen i den europeiska sökportalen. Den europeiska sökportalen ska tillhandahålla svar till användaren så snart som uppgifter finns tillgängliga från något av systemen. Svaren till användaren från den europeiska sökportalen ska vara unika och ska innehålla alla de uppgifter som användaren har åtkomst till i enlighet med de rättsliga instrument som reglerar unionens informationssystem och enligt nationell lagstiftning. Utan att det påverkar artikel 20 ska det i svaret från den europeiska sökportalen anges vilket av unionens informationssystem eller vilken av unionens databaser som uppgifterna tillhör. Den europeiska sökportalen ska inte ange någon information om uppgifter i de informationssystem som användaren saknar åtkomst till enligt unionsrätten.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid en sökning i Interpols databaser ska utformningen av den europeiska sökportalen säkerställa att de uppgifter som används av sökportalens användare för att inleda en sökning inte delas med ägarna av Interpols uppgifter.

5.  Vid en sökning i Interpols databaser ska utformningen av den europeiska sökportalen säkerställa att ingen information röjs till ägaren av Interpols registrering. Sökportalens utformning ska också säkerställa att Interpols databas för resehandlingar som är föremål för ett meddelande inte konsulteras på ett systematiskt sätt, utan i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Svaret till användaren av den europeiska sökportalen ska vara unikt och ska innehålla alla de uppgifter som användaren har åtkomst till enligt unionsrätten. Svaret från den europeiska sökportalen ska vid behov ange vilket informationssystem eller vilken databas som uppgifterna tillhör.

utgår

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 39 i Eurodacförordningen], [artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området brottsbekämpning], [artikel 29 i ECRIS-TCN-förordningen] och artikel 40 i förordning (EU) 2016/794, ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den europeiska sökportalen. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Myndighet i medlemsstaten och den enskilda användaren av den europeiska sökportalen, inklusive den profil för sökportalen som används och som avses i artikel 8.

(a)  Den myndighet i medlemsstaten eller den unionsbyrå som inleder sökningen.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De EU-informationssystem och Europoluppgifter som varit föremål för sökning.

(c)  De av unionens informationssystem och Europols och Interpols databaser som varit föremål för sökning.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Profilen för den europeiska sökportalen.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna och unionsbyråerna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för att utföra egenkontroll samt för att säkerställa korrekt funktion och dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar när så är lämpligt beviljas till de personuppgiftsansvariga enligt artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 och Europeiska datatillsynsmannen. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen på grund av ett fel i den ska eu-LISA övergå till sökportalens backup.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av de EU-informationssystem som avses i artikel 9.1 eller i CIR, på grund av ett fel i den europeiska sökportalen, ska sökportalens användare underrättas av eu-LISA.

1.  Om det fortfarande är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av unionens informationssystem eller i CIR, på grund av ett fel i den europeiska sökportalen eller ett fel i de av unionens informationssystem där sökningen görs, ska sökportalens användare omedelbart underrättas av eu-LISA.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av de EU-informationssystem som avses i artikel 9.1 eller i CIR, på grund av ett fel i en medlemsstats nationella infrastruktur, ska medlemsstatens behöriga myndighet underrätta eu-LISA och kommissionen.

2.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av unionens informationssystem eller i CIR, på grund av ett fel i en medlemsstats nationella infrastruktur, ska medlemsstatens behöriga myndighet omedelbart meddela alla dess användare och underrätta eu-LISA och kommissionen.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I båda scenarierna och till dess att det tekniska felet har åtgärdats ska den skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 inte tillämpas och medlemsstaterna får ha direkt åtkomst till de informationssystem som avses i artikel 9.1 eller till CIR med hjälp av sina respektive nationella enhetliga gränssnitt eller nationella kommunikationsinfrastrukturer.

3.  I de båda scenarier som avses i punkt 1 och 2 i denna artikel och till dess att det tekniska felet har åtgärdats ska den skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 inte tillämpas och medlemsstaterna ska ha direkt åtkomst till unionens informationssystem eller till CIR, om så krävs i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, med hjälp av sina respektive nationella enhetliga gränssnitt eller nationella kommunikationsinfrastrukturer.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det är tekniskt omöjligt att använda den europeiska sökportalen för att söka i ett eller flera av unionens informationssystem eller i CIR på grund av ett fel i en unionsbyrås infrastruktur ska byrån i fråga underrätta eu-LISA och kommissionen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en gemensam biometrisk matchningstjänst för lagring av biometriska mallar och möjliggörande av sökningar med biometriska uppgifter i flera EU-informationssystem för att stödja CIR och detektorn för multipla identiteter och målen för in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

1.  Det ska inrättas en gemensam biometrisk matchningstjänst för lagring av biometriska mallar och möjliggörande av sökningar med biometriska uppgifter i unionens informationssystem som innehåller biometriska uppgifter för att stödja CIR och detektorn för multipla identiteter och målen för in- och utresesystemet, VIS, Eurodac, SIS och [Ecris-TCN]. I överensstämmelse med principerna om nödvändighet och proportionalitet ska den gemensamma biometriska matchningstjänsten inte lagra uppgifter om DNA eller handavtryck.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En central infrastruktur som omfattar en sökmotor och lagring av de uppgifter som avses i artikel 13.

(a)  En central infrastruktur som ska ersätta det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet vid in- och utresesystemet, VIS, SIS, Eurodac och Ecris-TCN i den mån den möjliggör sökning på biometriska uppgifter enligt definitionen i artikel 4.12.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationsinfrastruktur mellan den gemensamma biometriska matchningstjänsten, det centrala SIS och CIR.

(b)  En säker kommunikationsinfrastruktur mellan den gemensamma biometriska matchningstjänsten, det centrala SIS, CIR och unionens informationssystem.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla den gemensamma biometriska matchningstjänsten och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla den gemensamma biometriska matchningstjänsten och säkerställa den tekniska förvaltningen. Eu-LISA ska emellertid aldrig ha åtkomst till de personuppgifter som behandlas i den gemensamma biometriska matchningstjänsten.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter som lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten

Lagring av biometriska mallar i den gemensamma biometriska matchningstjänsten

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska lagra de biometriska mallar som den ska få från följande biometriska uppgifter:

1.  Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska lagra de biometriska mallar – logiskt åtskilda, enligt det informationssystem från vilket uppgifterna härrör – som den ska få från följande biometriska uppgifter:

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  De uppgifter som avses i artikel 20.3 w och x i förordningen om SIS på området brottsbekämpning.

(d)  De uppgifter som avses i artikel 20.3 w och y i förordningen om SIS på området brottsbekämpning.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  [De uppgifter som avses i artikel 13 a i Eurodacförordningen.]

(f)  [De uppgifter som avses i artikel 12 a och b, artikel 13.2 a och b samt artikel 14.2 a och b i Eurodacförordningen.]

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Lagringen av de uppgifter som avses i punkt 1 ska uppfylla de kvalitetsstandarder som avses i artikel 37.2.

4.  Lagringen av de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska uppfylla de kvalitetsstandarder som avses i artikel 37.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR eller SIS.

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR i enlighet med artiklarna 18 och 19 eller SIS, varefter de ska raderas automatiskt.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR eller SIS.

De uppgifter som avses i artikel 13 ska lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten under den tid som motsvarande biometriska uppgifter lagras i CIR i enlighet med artikel 19, SIS eller som Europoluppgifter.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 39 i Eurodacförordningen], [artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området brottsbekämpning] och [artikel 29 i Ecris-TCN-förordningen] ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 39 i Eurodacförordningen], [artiklarna 12 och 18 i förordningen om SIS på området brottsbekämpning] och [artikel 29 i Ecris-TCN-förordningen] ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom den gemensamma biometriska matchningstjänsten. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten eller den unionsbyrå som inleder sökningen.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Resultaten av sökningen och datum och tidpunkt för resultatet.

(f)  Resultaten av sökningen och datum och tidpunkt för resultatet samt det av unionens informationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Det specifika syftet med sökningen och, i förekommande fall, ärendenumret i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna och unionsbyråerna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. De loggar som avses i punkt 1 a ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

2.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet och av inverkan på de grundläggande rättigheterna, inbegripet för kontroll av om en sökning är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar när så är lämpligt beviljas till de personuppgiftsansvariga enligt artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 och Europeiska datatillsynsmannen. Dessa loggar ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. De loggar som avses i punkt 1 a ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) varigenom det skapas en personakt för varje person som är registrerad i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac eller [Ecris-TCN-systemet] och som innehåller de uppgifter som avses i artikel 18, för att underlätta och bistå vid en korrekt identifiering av personer som är registrerade i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-systemet], stödja funktionen av detektorn för multipla identiteter och underlätta och rationalisera de brottsbekämpande myndigheternas åtkomst till informationssystem som inte är utformade för brottsbekämpning på EU-nivå, om det är nödvändigt för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra grov brottslighet.

1.  Det ska inrättas en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR) varigenom det skapas en personakt för varje person som är registrerad i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac eller [Ecris-TCN] och som innehåller de uppgifter som avses i artikel 18, för att underlätta och bistå vid en korrekt identifiering av personer som är registrerade i in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN], stödja funktionen av detektorn för multipla identiteter och underlätta och rationalisera de utsedda myndigheternas åtkomst till informationssystem som inte är utformade för brottsbekämpning på EU-nivå, om det är nödvändigt för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra grov brottslighet, samtidigt som nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En säker kommunikationskanal mellan CIR, medlemsstaterna och de EU-organ som har rätt att använda den europeiska sökportalen i enlighet med unionsrätten.

(b)  En säker kommunikationskanal mellan CIR, medlemsstaterna och de unionsbyråer som har rätt att använda CIR i enlighet med unionsrätten och nationell rätt.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  En central backupversion av CIR på unionsnivå som kan tillhandahålla alla funktionerna i det huvudsakliga CIR och en liknande prestandanivå i händelse av ett fel i detsamma. CIR och dess backupversion får vara i drift samtidigt. CIR och dess backupversion ska vara belägna i eu-LISA:s tekniska anläggningar.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det på grund av ett fel i CIR är tekniskt omöjligt att söka i CIR i syfte att identifiera en person i enlighet med artikel 20, i syfte att spåra multipla identiteter i enlighet med artikel 21 eller i brottsbekämpande syfte i enlighet med artikel 22, ska användarna av CIR underrättas av eu-LISA.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  – (ej tillämpligt).

utgår

 

(Övergripande ändring som berör hela texten.)

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  [De uppgifter som avses i artikel 5.1 b och 5.2 och följande uppgifter i artikel 5.1 a i Ecris-TCN-förordningen: efternamn eller familjenamn, förnamn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, medborgarskap, kön och, i förekommande fall, tidigare namn, pseudonymer och/eller alias.]

(e)  [De uppgifter som avses i artikel 5.1 b och 5.2 och följande uppgifter i artikel 5.1 a i Ecris-TCN-förordningen: efternamn eller familjenamn, förnamn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, medborgarskap, kön och, i förekommande fall, tidigare namn, pseudonymer och/eller alias samt information om resehandlingar.]

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För varje uppsättning uppgifter som avses i punkt 1 ska CIR innehålla en hänvisning till de informationssystem som uppgifterna tillhör.

2.  För varje uppsättning uppgifter som avses i punkt 1 ska CIR innehålla en hänvisning till de informationssystem som uppgifterna tillhör. Tjänstemän som har åtkomst till CIR ska endast se de uppgifter i den personakt som lagras i CIR som härrör från de informationssystem som tjänstemannen har åtkomstbehörighet till.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om uppgifter läggs till, ändras eller raderas i Eurodac eller [Ecris-TCN-systemet] ska de uppgifter som avses i artikel 18 vilka lagras i personakten i CIR automatiskt läggas till, ändras eller raderas.

1.  Om uppgifter läggs till, ändras eller raderas i Eurodac eller [Ecris-TCN] ska de uppgifter som avses i artikel 18 vilka lagras i personakten i CIR samtidigt och automatiskt läggas till, ändras eller raderas, utan att uppgifterna från unionens respektive informationssystem dupliceras.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Om en medlemsstats polismyndighet inte kan identifiera en person på grund av att det saknas en resehandling eller en annan trovärdig handling som styrker personens identitet, eller om det råder osäkerhet om de identitetsuppgifter som lämnats av den personen eller om resehandlingens äkthet eller innehavarens identitet eller om personen inte kan eller vill samarbeta, ska myndigheten kunna göra en sökning i CIR i enlighet med punkterna 1 och 2. En sådan sökning får inte utföras mot minderåriga under 12 år, såvida den inte görs med hänsyn till barnets bästa.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får myndigheten, endast i syfte att identifiera en person, söka i CIR med denna persons biometriska uppgifter som tagits under en identitetskontroll.

Om den situation som avses i punkt -1 uppstår vid en identitetskontroll enligt regler och förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning och en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får myndigheten, i denna persons närvaro, och endast i syfte att identifiera den personen som är fysiskt närvarande, söka i CIR med denna persons biometriska uppgifter som tagits under identitetskontrollen.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om sökningen visar att uppgifter om denna person finns lagrade i CIR, ska medlemsstatens myndighet ha åtkomst till att konsultera de uppgifter som avses i artikel 18.1.

Om sökningen visar att uppgifter om denna person finns lagrade i CIR, ska medlemsstaternas polismyndighet ha åtkomst till att konsultera de uppgifter som avses i artikel 18.1. Konsultationen ska inte röja vilket av unionens informationssystem uppgifterna tillhör.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om personens biometriska uppgifter inte kan användas eller om sökningen med dessa uppgifter misslyckas, ska sökningen utföras med vederbörandes identitetsuppgifter i kombination med resehandlingsuppgifter eller med de identitetsuppgifter som tillhandahållits av personen.

utgår

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om en medlemsstats polismyndighet har bemyndigats genom de nationella lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, får myndigheten, i händelse av en katastrof eller en olycka och endast i syfte att identifiera okända personer som inte kan identifiera sig eller oidentifierade mänskliga kvarlevor, söka i CIR med dessa personers biometriska uppgifter.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstater som vill utnyttja den möjlighet som anges i denna artikel ska anta nationella lagstiftningsåtgärder. I sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta syftena med identitetskontroller anges inom ramen för de mål som avses i artikel 2.1 b och c. De polismyndigheter som är behöriga ska utses och förfaranden, villkor och kriterier för sådana kontroller ska fastställas i dem.

2.  Medlemsstater som vill utnyttja den möjlighet som anges i denna artikel ska anta nationella lagstiftningsåtgärder. I sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta syftena med identifieringen anges inom ramen för de mål som avses i artikel 2.2 b och i dem fastställs förfaranden, villkor och kriterier för sådan identifiering. De polismyndigheter som är behöriga ska utses genom lagstiftningsåtgärderna. De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet ska överlämna texten i sina nationella lagstiftningsåtgärder till kommissionen. Åtkomst till CIR för att fastställa en tredjelandsmedborgares identitet i syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå ska endast tillåtas om åtkomst ges till likartade nationella databaser i samma syfte och på likvärdiga villkor.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott i ett specifikt fall och för att få information om huruvida det finns uppgifter om en viss person i Eurodac får medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol söka i CIR.

1.  Om det finns rimliga skäl att anta att sökningar i unionens informationssystem väsentligen kommer att bidra till att terroristbrott eller andra grova brott förhindras, upptäcks eller utreds, särskilt om det finns välgrundade skäl att tro att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott ingår i någon av kategorierna av tredjelandsmedborgare vars uppgifter lagras i in- och utresesystemet, VIS, [Etias] eller Eurodac eller om en föregående sökning i de nationella databaserna har utförts och en sökning i de andra medlemsstaternas system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt rådets beslut 2008/615/RIF har inletts, får medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol använda CIR för att få information om huruvida det finns uppgifter om en viss person i in- och utresesystemet, VIS och [Etias].

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det svar som anger att uppgifter om personen i fråga förekommer i något av de av unionens informationssystem som avses i punkt 1 får endast användas i syfte att lämna in en begäran om åtkomst som omfattas av de villkor och förfaranden som fastställs i respektive rättsliga instrument som reglerar sådan åtkomst.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om medlemsstatens utsedda myndigheter och Europol får en träff ska de vända sig till de nationella tillsynsmyndigheterna, som ska kontrollera om villkoren för åtkomst till CIR uppfylldes. Om det av den oberoende kontrollen i efterhand framgår att sökningen i CIR inte var motiverad, ska den brottsbekämpande myndigheten radera alla uppgifter från CIR.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i artikel 18.1 och 18.2 ska raderas från CIR i enlighet med bestämmelserna om lagring av uppgifter i [Eurodacförordningen] respektive [Ecris-TCN-förordningen].

De uppgifter som avses i artikel 18.1 och 18.2 ska automatiskt raderas från CIR i enlighet med bestämmelserna om lagring av uppgifter i [Eurodacförordningen] respektive [Ecris-TCN-förordningen].

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personakten ska lagras i CIR så länge de motsvarande uppgifterna lagras i minst ett av de informationssystem vars uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk ska inte påverka lagringsperioden för varje post av de länkade uppgifterna.

2.  Personakten ska lagras i CIR så länge de motsvarande uppgifterna lagras i minst ett av unionens informationssystem vars uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk ska inte påverka lagringsperioden för varje post av de länkade uppgifterna. När alla uppgifter till vilka en länk skapas raderas ska även länken raderas automatiskt.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

2.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat.

(d)  Sökningens resultat och det av unionens informationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

3.  Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen, i förekommande fall.

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat i förekommande fall.

(d)  Sökningens resultat och det av unionens informationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Referensnummer för den nationella akten.

(a)  Syftet med åtkomst och hänvisning till den nationella utredningen eller det nationella ärendet.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Den typ av uppgifter som används för att inleda sökningen.

(c)  De uppgifter som används för att inleda sökningen eller, ifall en sökning inleds med biometriska uppgifter, den typ av uppgifter som används för att inleda sökningen.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökningens resultat.

(d)  Sökningens resultat och det av unionens informationssystem som uppgifterna erhölls från.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  I enlighet med nationella regler eller med förordning (EU) 2016/794 eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 45/2001, beteckningen för den tjänsteman som utförde sökningen och den tjänsteman som beställde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Loggarna över sådan åtkomst ska kontrolleras regelbundet av den behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 2016/680, med högst sex månaders mellanrum, för att kontrollera om förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 är uppfyllda.

Loggarna över sådan åtkomst ska kontrolleras regelbundet av den behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 2016/680, med högst sex månaders mellanrum, för att kontrollera om förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 är uppfyllda. Eu-LISA ska förse tillsynsmyndigheterna med ett praktiskt verktyg för att underlätta och så långt som möjligt automatisera kontrollen av loggarna.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Unionsbyråerna ska föra logg över de sökningar som görs av personal som är vederbörligen bemyndigad att använda CIR enligt artikel 22.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De loggar som avses i punkterna 1 och 5 får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. De ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

6.  De loggar som avses i punkterna 1, 5 och 5a får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten, för övervakning av om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för att utföra egenkontroll samt för att säkerställa tillfredsställande funktion och dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med artikel 42. De ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Eu-LISA ska föra logg över historiken avseende de uppgifter som lagras i personakten för de syften som anges i punkt 6. Loggarna över historiken avseende de lagrade uppgifterna ska raderas så snart uppgifterna har raderats.

7.  Eu-LISA ska föra logg över historiken avseende de uppgifter som lagras i personakten för de syften som anges i punkt 6. Loggarna över historiken avseende de lagrade uppgifterna ska automatiskt raderas så snart uppgifterna har raderats.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  De behöriga nationella myndigheter som har till uppgift att kontrollera om åtkomsten är laglig, övervaka att uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa tillfredsställande funktion och dataintegritet och datasäkerhet ska inom gränserna för sin behörighet på begäran ha åtkomst till loggarna, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  För att möjliggöra egenkontroll och säkerställande av CIR:s funktionsduglighet samt dataintegriteten och datasäkerheten, ska eu-LISA inom gränserna för sin behörighet ha åtkomst till loggarna.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c.  Europeiska datatillsynsmannen ska inom gränserna för sin behörighet och på begäran ha åtkomst till dessa loggar, så att han eller hon kan fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en detektor för multipla identiteter som skapar och lagrar länkar mellan uppgifter i de EU-informationssystem som ingår i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och SIS och därför spårar multipla identiteter, med det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller och bekämpa identitetsbedrägerier, för att stödja CIR:s funktion och målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet].

1.  Det ska inrättas en detektor för multipla identiteter som skapar och lagrar länkar mellan uppgifter i de av unionens informationssystem som ingår i CIR och SIS och därför spårar multipla identiteter, med det dubbla syftet att underlätta identitetskontroller och bekämpa identitetsbedrägerier, för att stödja CIR:s funktion och målen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN], samtidigt som nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska utveckla detektorn för multipla identiteter och säkerställa den tekniska förvaltningen.

3.  Eu-LISA ska utveckla detektorn för multipla identiteter och säkerställa den tekniska förvaltningen. Eu-LISA ska aldrig ha åtkomst till någon av de personuppgifter som behandlas av detektorn för multipla identiteter.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Eu-LISA och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda adekvata förfaranden för profilering, genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar diskriminerande effekter för fysiska personer, på grund av ras eller socialt eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller som leder till åtgärder som får sådana effekter.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sirenekontoren i den registrerande medlemsstaten [förordningen om SIS på området brottsbekämpning eller förordningen om SIS på området återvändandeav tredjelandsmedborgare som vistas

olagligt i medlemsstaterna],

(e)  Medlemsstatens Sirenekontor som registrerar eller uppdaterar en [SIS-registrering i enlighet med förordningen om SIS på området brottsbekämpning eller förordningen om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas i medlemsstaterna],

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de uppgifter i ett informationssystem som avses i punkt 1 innehåller biometriska uppgifter ska den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och det centrala SIS använda den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att utföra en spårning av multipla identiteter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska jämföra de biometriska mallar som erhållits från nya biometriska uppgifter med de biometriska mallar som redan finns i den gemensamma biometriska matchningstjänsten i syfte att verifiera huruvida uppgifter som tillhör samma tredjelandsmedborgare redan finns lagrade i CIR eller i det centrala SIS.

2.  Om de uppgifter i ett informationssystem som avses i punkt 1 innehåller biometriska uppgifter ska den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och det centrala SIS använda den gemensamma biometriska matchningstjänsten för att utföra en spårning av multipla identiteter. Den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska jämföra de biometriska mallar som erhållits från nya biometriska uppgifter med de biometriska mallar som redan finns i den gemensamma biometriska matchningstjänsten i syfte att verifiera huruvida uppgifter som tillhör samma person redan finns lagrade i CIR eller i det centrala SIS.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  [Efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort, medborgarskap och kön enligt artikel 5.1 a i Ecris-TCN-förordningen].

(h)  [Efternamn, förnamn, födelsedatum, tidigare namn, pseudonymer och/eller alias, födelseort, medborgarskap och kön enligt artikel 5.1 a i Ecris-TCN-förordningen].

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En spårning av multipla identiteter ska endast inledas för att jämföra tillgängliga uppgifter i ett informationssystem med tillgängliga uppgifter i andra informationssystem.

4.  En spårning av multipla identiteter ska endast inledas för att jämföra tillgängliga uppgifter i ett av unionens informationssystem med tillgängliga uppgifter i unionens andra informationssystem

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska i genomförandeakter fastställa förfaranden för att avgöra ärenden där identitetsuppgifter kan anses vara identiska eller liknande. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  Kommissionen ska i delegerade akter fastställa förfaranden för att avgöra ärenden där identitetsuppgifter kan anses vara identiska eller liknande. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 63. Sådana akter ska utformas på ett sätt som garanterar skydd av personer med flera lagliga identiteter mot diskriminering.

Motivering

I detta avseende är det mer sannolikt att kvinnor blir diskriminerade på grund av att det är högre sannolikhet att de har olika lagliga identiteter (på grund av byte av efternamn när de ingår äktenskap).

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa de tekniska reglerna för länkning av uppgifter från olika informationssystem genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Kommissionen ska, i samarbete med eu-LISA, fastställa de tekniska reglerna för länkning av uppgifter från unionens olika informationssystem genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Medlemsstatens Sirenekontor vad gäller träffar som uppkommit vid skapandet av en SIS-registrering i enlighet med [förordningarna om SIS på området brottsbekämpning och på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna].

(e)  Medlemsstatens Sirenekontor vad gäller träffar som uppkommit vid skapandet eller uppdateringen av en SIS-registrering i enlighet med [förordningarna om SIS på området brottsbekämpning och på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna].

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  en registrering om okända efterlysta personer för identifiering i enlighet med nationell lagstiftning samt sökning med biometriska uppgifter enligt artikel 40 i [förordningen om SIS på området brottsbekämpning].

utgår

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om Sirenekontoret är ansvarigt för att manuellt verifiera olika identiteter men inte har varit involverat i tillägget av de nya identitetsuppgifterna som har gett upphov till en gul länk ska det informeras omedelbart av den myndighet som lade till de nya identitetsuppgifterna. Sirenekontoret ska utföra den manuella verifieringen av olika identiteter så snart som möjligt.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter ha åtkomst till de relaterade uppgifterna i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och till de identitetsuppgifter som är länkade i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och, i förekommande fall, i SIS och ska bedöma de olika identiteterna och uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31, 32 och 33 samt utan dröjsmål lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter ha åtkomst till de relaterade uppgifterna i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och till de identitetsuppgifter som är länkade i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och, i förekommande fall, i SIS och ska bedöma de olika identiteterna och uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31, 32 och 33 samt utan dröjsmål, och i alla händelser inom 24 timmar, lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter i akten med identitetsbekräftelse är den gränsmyndighet som skapar eller uppdaterar en personakt i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 14 i förordningen om in- och utresesystemet, och en gul länk erhålls, ska gränsmyndigheten utföra ytterligare verifiering som en del av den fördjupade kontrollen. Under denna fördjupade kontroll ska gränsmyndigheterna ha åtkomst till de relaterade uppgifter som finns i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och ska bedöma de olika identiteterna samt utan dröjsmål uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31–33 och lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

4.  Om den myndighet som ansvarar för verifiering av olika identiteter i akten med identitetsbekräftelse är den gränsmyndighet som skapar eller uppdaterar en personakt i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 14 i förordningen om in- och utresesystemet, och en gul länk erhålls, ska gränsmyndigheten utföra ytterligare verifiering. Endast i detta syfte ska gränsmyndigheterna ha åtkomst till de relaterade uppgifter som finns i den relevanta akten med identitetsbekräftelse och ska bedöma de olika identiteterna samt utan dröjsmål uppdatera länken i enlighet med artiklarna 31–33 i denna förordning och lägga till den i akten med identitetsbekräftelse.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Verifieringen av olika identiteter enligt denna artikel ska som regel äga rum i närvaro av den berörda personen, som ska ges möjlighet att förklara omständigheterna för den ansvariga myndigheten, som ska beakta dessa förklaringar. Om verifieringen leder till att en röd länk skapas ska den berörda personen få en skriftlig motivering.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Den manuella kontrollen av olika identiteter ska ske inom 8 timmar från det att en gul länk har skapats enligt artikel 28.4.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Innan de bemyndigas att verifiera identiteter ska den personal vid de myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 genomgå specifik utbildning i hur verifieringen av olika identiteter ska genomföras.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De länkade uppgifterna innehåller olika identitetsuppgifter och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

(b)  De länkade uppgifterna innehåller olika identitetsuppgifter, det finns inga biometriska uppgifter att jämföra med och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  De länkade uppgifterna innehåller samma identitetsuppgifter men olika biometriska uppgifter och ingen manuell verifiering av olika identiteter har ägt rum.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En länk mellan uppgifter från två eller flera informationssystem ska klassificeras som grön om de länkade uppgifterna inte har samma biometriska uppgifter men har liknande identitetsuppgifter och om den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att uppgifterna gäller två olika personer.

1.  En länk mellan uppgifter från två eller flera informationssystem ska klassificeras som grön om:

 

(a)  De länkade uppgifterna inte har samma biometriska uppgifter men har liknande identitetsuppgifter och om den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att uppgifterna gäller två olika personer.

 

(b)  De länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att uppgifterna gäller två olika personer.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den olagligen gäller en och samma person.

(a)  De länkade uppgifterna har samma biometriska uppgifter men olika identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den gäller en och samma person på ett omotiverat sätt.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De länkade uppgifterna har liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den olagligen hänvisar till en och samma person.

(b)  De länkade uppgifterna har liknande identitetsuppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att den hänvisar till en och samma person på ett omotiverat sätt.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om CIR eller SIS är föremål för sökning och om det finns en röd länk mellan två eller fler av de informationssystem som utgör CIR, eller med SIS, ska detektorn för multipla identiteter svara genom att ange de uppgifter som avses i artikel 34. En uppföljning av en röd länk ska ske i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning.

2.  Om CIR eller SIS är föremål för sökning och om det finns en röd länk mellan två eller fler av de informationssystem som utgör CIR, eller med SIS, ska detektorn för multipla identiteter svara genom att ange de uppgifter som avses i artikel 34. En uppföljning av en röd länk ska ske i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning. Ingen juridisk konsekvens för den eller de berörda personerna ska uppstå enbart till följd av att det finns en röd länk.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om hantering av registreringar i SIS som avses i [förordningarna om SIS på området in- och utresekontroller, om SIS på området brottsbekämpning och om SIS på området återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna], och utan att det påverkar begränsningar som är nödvändiga för att trygga säkerheten och den allmänna ordningen, förebygga brott samt garantera att nationella utredningar inte kommer att äventyras, ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter, vid skapandet av en röd länk, underrätta personen om förekomsten av multipla olagliga identiteter.

4.  Utan att det påverkar begränsningar som är nödvändiga för att trygga säkerheten och den allmänna ordningen, förebygga brott samt garantera att nationella utredningar inte kommer att äventyras, ska den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter, vid skapandet av en röd länk, underrätta personen om förekomsten av multipla olagliga identiteter i enlighet med artiklarna 12, 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 13 i direktiv (EU) 680/2016.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om en myndighet i en medlemsstat eller en unionsbyrå med åtkomst till CIR eller SIS erhåller bevis för att en röd länk som har registrerats i detektorn för multipla identiteter är felaktig eller att de uppgifter som behandlats i detektorn för multipla identiteter, CIR och SIS har behandlats i strid med denna förordning, ska denna myndighet, om länken avser unionens informationssystem, antingen korrigera eller radera länken från detektorn för multipla identiteter omedelbart, eller om länken avser SIS, omedelbart informera det relevanta Sirenekontoret i den medlemsstat som skapade registreringen i SIS. Sirenekontoret ska verifiera de bevis som har lämnats av myndigheten i medlemsstaten och korrigera eller radera länken från detektorn för multipla identiteter omedelbart därefter.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  De länkade uppgifterna har samma identitetsuppgifter och olika biometriska uppgifter och den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter har konstaterat att de gäller en och samma person vars biometriska uppgifter har ändrats på grund av skada, sjukdom eller annat legitimt skäl.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om en myndighet i en medlemsstat har bevis som tyder på att en vit länk som har registrerats i detektorn för multipla identiteter i själva verket är felaktig, inaktuell eller att uppgifter behandlades i detektorn för multipla identiteter eller unionens informationssystem eller SIS är i strid med denna förordning, ska den kontrollera de relevanta uppgifter som är lagrade i unionens informationssystem och SIS och vid behov utan dröjsmål korrigera eller radera länken från detektorn för multipla identiteter. Myndigheten i medlemsstaten ska utan dröjsmål informera den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I tillämpliga fall, den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter.

(d)  Den myndighet som ansvarar för verifieringen av olika identiteter.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Akterna med identitetsbekräftelse och uppgifterna i dem, inbegripet länkarna, ska lagras i detektorn för multipla identiteter endast under den tid som de länkade uppgifterna lagras i två eller fler EU-informationssystem.

Akterna med identitetsbekräftelse och uppgifterna i dem, inbegripet länkarna, ska lagras i detektorn för multipla identiteter endast under den tid som de länkade uppgifterna lagras i två eller fler av unionens informationssystem. När detta villkor inte längre är uppfyllt ska akterna med identitetsbekräftelse och deras uppgifter, inklusive alla relaterade länkar, raderas automatiskt.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska föra logg över all uppgiftsbehandling som sker i detektorn för multipla identiteter. Dessa loggar ska särskilt omfatta följande:

1.  Eu-LISA ska föra logg över all uppgiftsbehandling som sker i detektorn för multipla identiteter. Dessa loggar ska omfatta följande:

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Den myndighet i medlemsstaten som inleder sökningen.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Beteckning för den person som utförde sökningen.

utgår

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska medlemsstaterna föra logg över den unika användaridentiteten för den tjänsteman som utför sökningen.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt samt för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med artikel 42. Loggarna ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas ett år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. Loggarna över historiken avseende akten med identitetsbekräftelse ska raderas så snart uppgifterna i akten med identitetsbekräftelse har raderats.

3.  Loggarna får endast användas för övervakning av dataskyddet, inbegripet för kontroll av om en begäran är tillåten och om uppgifter har behandlats på ett lagligt sätt, för egenkontroll samt för att säkerställa att dataintegritet och datasäkerhet fungerar på rätt sätt i enlighet med artikel 42. För detta ändamål ska tillträde till dessa loggar när så är lämpligt beviljas till de personuppgiftsansvariga enligt artikel 40, de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 och Europeiska datatillsynsmannen. Loggarna ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst och ska raderas två år efter det att de skapats, såvida de inte behövs för övervakningsförfaranden som redan har inletts. Loggarna över historiken avseende akten med identitetsbekräftelse ska raderas så snart uppgifterna i akten med identitetsbekräftelse har raderats.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att uppgifternas kvalitet i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter övervakas noggrant för att säkerställa att de uppfyller de övergripande kraven på att unionens respektive informationssystem och interoperabilitetskomponenterna ska fungera väl. Medlemsstaterna ska även säkerställa att all personal som för in uppgifter i något av unionens informationssystem har genomgått föregående utbildning om uppgiftskvalitet.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska inrätta automatiska mekanismer och förfaranden för kontroll av uppgifternas kvalitet avseende de uppgifter som lagras i SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet], den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och detektorn för multipla identiteter.

1.  Eu-LISA ska så snart som möjligt inrätta automatiska mekanismer och förfaranden för kontroll av uppgifternas kvalitet avseende de uppgifter som lagras i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, (den gemensamma biometriska matchningstjänsten) och (CIR). Dessa automatiska mekanismer för kontroll av uppgifternas kvalitet ska testas på ett tillfredsställande sätt innan interoperabilitetskomponenterna tas i drift enligt artikel 62.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Eu-LISA ska inrätta gemensamma indikatorer för uppgifternas kvalitet och minimikvalitetsstandarder för lagring av uppgifter i SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet], den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter.

2.  Eu-LISA ska inrätta gemensamma indikatorer för uppgifternas kvalitet och minimikvalitetsstandarder för lagring av uppgifter i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter.

 

Endast uppgifter som uppfyller minimikvalitetsstandarderna får föras in i in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter.

 

Om en myndighet försöker föra in uppgifter som inte uppfyller de tillämpliga minimikvalitetsstandarderna ska den omedelbart erhålla en automatisk varning från unionens relevanta informationssystem om att uppgifterna inte kan föras in, tillsammans med förslag på metoder för hur minimikvalitetsstandarderna kan uppfyllas.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska regelbundet tillhandahålla rapporter om de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. Eu-LISA ska också regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörts.

3.  Eu-LISA ska regelbundet tillhandahålla rapporter om de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. Eu-LISA ska också regelbundet rapportera till kommissionen om problem som uppstått och vilka medlemsstater som berörts. Eu-LISA ska även på begäran överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet. Inga rapporter som tillhandahålls enligt denna punkt ska innehålla några personuppgifter.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ett år efter inrättandet av de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet och varje år därefter ska kommissionen utvärdera medlemsstaternas genomförande av uppgifternas kvalitetet och lämna nödvändiga rekommendationer. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med en handlingsplan för att avhjälpa de brister som konstaterats i utvärderingsrapporten och ska rapportera om vilka framsteg som har gjorts med denna handlingsplan till dess att den genomförts fullt ut. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/200764.

5.  Ett år efter inrättandet av de automatiska mekanismerna och förfarandena för kontroll av uppgifternas kvalitet och de gemensamma indikatorerna för uppgifternas kvalitet och varje år därefter ska kommissionen utvärdera medlemsstaternas genomförande av uppgifternas kvalitet och lämna nödvändiga rekommendationer. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med en handlingsplan för att avhjälpa de brister som konstaterats i utvärderingsrapporten och, särskilt, problem med uppgifternas kvalitet som härrör från felaktiga uppgifter i unionens befintliga informationssystem och i SIS. Kommissionen ska rapportera om vilka framsteg som har gjorts med denna handlingsplan till dess att den genomförts fullt ut. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/200764.

__________________

__________________

64 Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).

64 Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Tillgänglighet och svarstid vid sökningar

 

Alla interoperabilitetskomponenter ska utvecklas och förvaltas på ett sätt som säkerställer snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst samt fullständig tillgänglighet för desamma såsom fastställs i artikel 53.1 och en svarstid i linje med medlemsstaternas myndigheters operativa behov.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  UMF-standarden ska användas vid utvecklingen av [Eurodac], [Ecris-TCN-systemet], den europeiska sökportalen, CIR, detektorn för multipla identiteter och, i förekommande fall, eu-LISA:s eller andra EU-organs utveckling av nya modeller för informationsutbyte och informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor.

2.  UMF-standarden ska när så är möjligt användas vid utvecklingen av [Eurodac], [Ecris-TCN-systemet], den europeiska sökportalen, CIR, detektorn för multipla identiteter och, i förekommande fall, eu-LISA:s eller andra unionsbyråers utveckling av nya modeller för informationsutbyte och unionens informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Möjligheten kan övervägas att införa UMF-standarden i SIS och i alla befintliga eller nya gränsöverskridande modeller för informationsutbyte och informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor vilka utvecklas av medlemsstaterna eller associerade länder.

utgår

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det ska inrättas en central databas för rapporter och statistik (CRRS) för att stödja målen för Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet] och för att ta fram systemöverskridande statistiska uppgifter och analysrapporter för politiska och operativa syften samt för uppgiftskvaliteten.

1.  Det ska inrättas en central databas för rapporter och statistik (CRRS) för att stödja målen för Eurodac, SIS och [Ecris-TCN] och för att tillhandahålla systemöverskridande statistiska uppgifter och analysrapporter för politiska och operativa syften samt för uppgiftskvaliteten.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska anonymisera uppgifterna och registrera de anonymiserade uppgifterna i CRRS. Förfarandet för att anonymisera uppgifterna ska vara automatiskt.

3.  Eu-LISA ska anonymisera uppgifterna, genom att säkerställa att den registrerade är icke-identifierbar, och registrera de anonymiserade uppgifterna i CRRS. Förfarandet för att anonymisera uppgifterna ska vara automatiskt. Eu-LISA:s personal ska inte beviljas åtkomst till några personuppgifter som lagras i unionens informationssystem eller i interoperabilitetskomponenterna.

 

Uppgifterna i CRRS ska inte göra det möjligt att identifiera enskilda personer.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En central infrastruktur som består av en central databas som gör det möjligt att anonymisera uppgifter.

(a)  En central infrastruktur som består av en central databas och en mekanism som gör det möjligt att anonymisera uppgifter innan de lagras i CRRS.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska fastställa detaljerade bestämmelser om driften av CRRS, inbegripet särskilda skyddsåtgärder för behandling av de personuppgifter som avses i punkt 2 och 3 och de säkerhetsregler som är tillämpliga på databasen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  Kommissionen ska fastställa detaljerade bestämmelser om driften av CRRS, inbegripet särskilda skyddsåtgärder för behandling av de personuppgifter som avses i punkt 2 och 3 och de säkerhetsregler som är tillämpliga på databasen genom en delegerad akt som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 63.

Motivering

CRRS ska utgöra en ytterligare databas på EU-nivå, men de personuppgifter som den innehåller bör vara anonymiserade. De regler som rör skyddsåtgärder för dataskydd ligger inom medlagstiftarnas behörighetsområde och bör därför vara föremål för en delegerad akt.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller behandling av uppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska medlemsstaternas myndigheter som är personuppgiftsansvariga för Eurodac, SIS respektive [Ecris-TCN-systemet] också anses vara personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 avseende de biometriska mallar som erhållits från de uppgifter som avses i artikel 13 och som de lägger in i respektive system och ska ansvara för behandlingen av de biometriska mallarna i den gemensamma biometriska matchningstjänsten.

1.  När det gäller behandling av uppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska medlemsstaternas myndigheter som är personuppgiftsansvariga för Eurodac, SIS respektive [Ecris-TCN-systemet] också anses vara personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679 eller artikel 3.8 i direktiv (EU) 2016/680 avseende de biometriska mallar som erhållits från de uppgifter som avses i artikel 13 och som de lägger in i respektive system och ska ansvara för behandlingen av de biometriska mallarna i den gemensamma biometriska matchningstjänsten. När det gäller hantering av informationssäkerhet för den gemensamma biometriska matchningstjänsten ska eu-LISA anses vara personuppgiftsansvarig.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 2 b i förordning nr 45/2001 när det gäller behandling av personuppgifter som utförs av Etias centralenhet.

(a)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 när det gäller behandling av personuppgifter som utförs av Etias centralenhet.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När det gäller hantering av informationssäkerhet för interoperabilitetskomponenterna ska eu-LISA anses vara personuppgiftsansvarig i enlighet med i förordning (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller behandling av personuppgifter i CIR ska eu-LISA anses vara registerförare i enlighet med artikel 2 e i förordning (EG) nr 45/2001.

När det gäller behandling av personuppgifter i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR och detektorn för multipla identiteter ska eu-LISA anses vara registerförare i enlighet med artikel 2 e i förordning (EG) nr 45/2001.

Motivering

De två interoperabilitetskomponenter, vari uppgiftsbehandlingen sker, som saknas behöver läggas till. Det föreligger inget behov av att lägga till den europeiska sökportalen eftersom ingen behandling av personuppgifter sker inom ramen för denna.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Både eu-LISA och medlemsstaternas myndigheter ska säkerställa att personuppgifter behandlas säkert enligt den här förordningen. Eu-LISA, [Etias centralenhet] och medlemsstaternas myndigheter ska samarbeta kring säkerhetsrelaterade uppgifter.

1.  Eu-LISA, medlemsstaternas myndigheter och Europol ska säkerställa att personuppgifter behandlas säkert enligt den här förordningen. Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur och medlemsstaterna ska ansvara för de delar som avses i artikel 54. Eu-LISA, [Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån], Europol och medlemsstaternas myndigheter ska samarbeta kring säkerhetsrelaterade uppgifter.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  förhindra att obehöriga får åtkomst till utrustning eller anläggningar för uppgiftsbehandling,

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  hindra obehöriga från att med hjälp av datakommunikationsutrustning använda automatiserade system för uppgiftsbehandling,

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  säkerställa att installerade system i händelse av driftavbrott kan återställas till normal drift,

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  säkerställa driftsäkerhet genom att se till att eventuella driftfel hos interoperabilitetskomponenterna rapporteras på korrekt sätt,

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

(i)  övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är ändamålsenliga och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs och för att bedöma dessa säkerhetsåtgärder mot bakgrund av ny teknisk utveckling.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är likvärdiga med de som avses i punkt 3 vad gäller säkerheten vid behandling av personuppgifter som utförs av de myndigheter som har åtkomsträtt till någon av interoperabilitetskomponenterna.

4.  Medlemsstaterna, Europol och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska vidta åtgärder som är likvärdiga med de som avses i punkt 3 vad gäller säkerheten vid behandling av personuppgifter som utförs av de myndigheter som har åtkomsträtt till någon av interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

SIS-uppgifternas konfidentialitet

Uppgifternas konfidentialitet

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftningen tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav på alla personer och organ som arbetar med SIS-uppgifter till vilka åtkomst fåtts genom någon av interoperabilitetskomponenterna. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller efter det att organets verksamhet upphört.

1.  Varje medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftningen tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav på alla personer och organ som arbetar med uppgifter till vilka åtkomst fåtts genom någon av interoperabilitetskomponenterna. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller efter det att organets verksamhet upphört.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav som är jämförbara med de som anges i punkt 1 på all personal som arbetar med SIS-uppgifter. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa lämpliga regler om tystnadsplikt eller motsvarande sekretesskrav som är jämförbara med de som anges i punkt 1 i denna artikel på all personal som arbetar med uppgifter. Reglerna ska gälla även efter det att personerna lämnat sin tjänst eller anställning eller upphört med sin yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om eu-LISA eller en medlemsstat samarbetar med externa uppdragstagare i samband med någon uppgift med anknytning till interoperabilitetskomponenterna ska eu-LISA eller medlemsstaten noga övervaka uppdragstagarens verksamhet för att säkerställa att alla bestämmelser i denna förordning följs, i synnerhet de som rör säkerhet, konfidentialitet och dataskydd.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla händelser som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas säkerhet och som kan orsaka skada på eller förlust av uppgifter lagrade i dem ska betraktas som säkerhetstillbud, särskilt om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller uppgifters tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

1.  Alla händelser som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas säkerhet och som kan orsaka obehörig åtkomst till, skada på eller förlust av uppgifter lagrade i dem ska betraktas som säkerhetstillbud, särskilt om obehörig åtkomst till uppgifter kan ha inträffat eller uppgifters tillgänglighet, integritet och konfidentialitet har äventyrats eller kan ha äventyrats.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar anmälan av och information om personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller båda, ska medlemsstaterna underrätta kommissionen, eu-LISA och Europeiska datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. Om ett säkerhetstillbud inträffar avseende interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur ska eu-LISA underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen.

3.  Utan att det påverkar anmälan av och information om personuppgiftsincidenter i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller båda, ska medlemsstaterna och Europol utan dröjsmål underrätta kommissionen, eu-LISA, de behöriga tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen om alla säkerhetstillbud. Om ett säkerhetstillbud inträffar avseende interoperabilitetskomponenternas centrala infrastruktur ska eu-LISA underrätta kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska omedelbart rapportera allvarliga tillbud till Europaparlamentet och rådet. Dessa rapporter ska ges säkerhetsskyddsklassificeringen EU RESTRICTED/RESTREINT UE i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Information om säkerhetstillbud som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas drift eller på uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet ska tillhandahållas medlemsstaterna och rapporteras i enlighet med den incidenthanteringsplan som eu-LISA ska tillhandahålla.

4.  Information om säkerhetstillbud som har eller kan ha inverkan på interoperabilitetskomponenternas drift eller på uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet ska utan dröjsmål tillhandahållas medlemsstaterna, Etias centralenhet vid behov, och Europol och rapporteras i enlighet med den incidenthanteringsplan som eu-LISA ska tillhandahålla.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De berörda medlemsstaterna och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar. Kommissionen ska fastställa specifikationer för detta samarbete genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

5.  De berörda medlemsstaterna, Etias centralenhet, Europol och eu-LISA ska samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar. Kommissionen ska fastställa specifikationer för detta samarbete genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.2.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna och de relevanta EU-organen ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till interoperabilitetskomponenterna vidtar nödvändiga åtgärder för att övervaka efterlevnaden av denna förordning och vid behov samarbetar med tillsynsmyndigheterna.

Medlemsstaterna och de relevanta unionsbyråerna ska säkerställa att varje myndighet som har åtkomsträtt till interoperabilitetskomponenterna vidtar nödvändiga åtgärder för att övervaka efterlevnaden av denna förordning och samarbetar med tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45a

 

Påföljder

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att missbruk av uppgifter eller behandling eller utbyte av uppgifter som sker i strid med bestämmelserna i denna förordning är straffbart i enlighet med nationell lag. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta möjligheten till administrativa och straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 45b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45b

 

Ansvarsskyldighet

 

1. Utan att det påverkar rätten till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, eller deras ansvar i enlighet med förordningarna (EG) nr 45/2001, (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 2016/680, ska följande gälla:

 

(a) Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en otillåten behandling av personuppgifter eller av någon annan åtgärd från en medlemsstats sida som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till ersättning från den berörda medlemsstaten.

 

(b) Varje person eller medlemsstat som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en åtgärd från Europols, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns eller eu-LISA:s sida som är oförenlig med denna förordning ska ha rätt till ersättning från byrån i fråga.

 

Medlemsstaten i fråga, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån eller eu-LISA ska helt eller delvis undantas från sin skadeståndsskyldighet enligt det första stycket om de bevisar att de inte är ansvariga för den händelse som orsakade skadan.

 

2. Om en medlemsstats underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med denna förordning skadar interoperabilitetskomponenterna ska medlemsstaten i fråga vara ansvarig för denna skada, såvida inte och i den mån eu-LISA eller en någon annan medlemsstat som är bunden av denna förordning har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan från att uppstå eller för att begränsa dess verkningar.

 

3. Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat för de skador som avses i punkterna 1 och 2 ska regleras av den svarande medlemsstatens nationella lagstiftning. Skadeståndsanspråk mot den personuppgiftsansvarige eller eu-LISA för sådan skada som avses i punkterna 1 och 2 ska omfattas av de villkor som ställs i fördragen.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till information

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar den rätt till information som avses i artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679, ska de personer vilkas uppgifter lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter eller detektorn för multipla identiteter, vid den tidpunkt då deras uppgifter samlas in, underrättas av den myndighet som samlar in uppgifterna om behandlingen av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning, inbegripet om respektive personuppgiftsansvarigs identitet och kontaktuppgifter samt förfarandena för att utöva rätten till åtkomst till, rättelse och radering av uppgifter samt om kontaktuppgifter till Europeiska datatillsynsmannen och den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat som ansvarar för insamlingen av uppgifterna.

1.  Den myndighet som samlar in uppgifterna om de personer vilkas uppgifter lagras i den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR eller detektorn för multipla identiteter ska förse dessa personer med den information som krävs enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) 45/2001 och artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 på det sätt som krävs enligt artiklarna 12 och 13 i direktiv 2016/680. Myndigheten ska tillhandahålla informationen vid den tidpunkt då sådana uppgifter samlas in.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  All information ska lämnas till registrerade personer på ett sätt och ett språk som de förstår, eller rimligen kan förväntas förstå. Det ska innefatta att lämna information på ett sätt som är lämpligt för åldern hos registrerade som är minderåriga.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46a

 

Informationskampanj

 

 Kommissionen ska i samarbete med tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen samtidigt med att interoperabilitetskomponenten tas i drift lansera en informationskampanj för att informera allmänheten och särskilt tredjelandsmedborgare om dessa komponenters syften och funktionssätt, de myndigheter som har åtkomst och villkoren för denna åtkomst samt de berörda personernas rättigheter. Sådana informationskampanjer ska genomföras kontinuerligt.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätt till åtkomst, korrigering och radering

Rätt till åtkomst till, rättelse, komplettering och radering av personuppgifter och begränsning av hur personuppgifter behandlas – webbtjänst

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679, ska varje person ha rätt att vända sig till den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter eller till en annan medlemsstat som ska pröva och besvara begäran.

1.  För att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 18 i förordning (EU) 2016/679 och artiklarna 14 och 16 i direktiv (EU) 2016/680 vad gäller behandlingen av personuppgifter i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten och detektorn för multipla identiteter, ska varje person ha rätt att vända sig till den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter eller till vilken medlemsstat som helst som ska pröva och besvara begäran.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Utan att det påverkar punkt 1, och för att underlätta och bättre möjliggöra ett effektivt utövande av registrerades rättigheter enligt beskrivningen i punkt 1 att komma åt, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av deras personuppgifter inom ramen för interoperabilitetskomponenter, särskilt för de tredjelandsmedborgare som kan finnas utanför medlemsstaternas territorium, ska eu-LISA inrätta en webbtjänst, vars värd finns på dess tekniska plats, som ska göra det möjligt för registrerade att framställa begäranden om åtkomst, korrigering, radering eller rättelse av deras personuppgifter. Webbtjänsten ska fungera som enda kontaktpunkt för tredjelandsmedborgare som befinner sig utanför medlemsstaternas territorium.

 

Webbtjänsten ska omedelbart föra över sådana begäranden till den medlemsstat som ansvarar för manuell verifiering av olika identiteter i enlighet med artikel 29, eller, när så är lämpligt, till den medlemsstat som ansvarar för inmatning av uppgifterna i det av unionens bakomliggande informationssystem som är föremål för begäran.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter om närmare bestämmelser om driftsvillkoren för webbtjänsten och tillämpliga dataskydds- och säkerhetsregler. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 64.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter enligt artikel 29 eller den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska besvara denna inom 45 dagar från mottagandet.

2.  Den medlemsstat som ansvarar för den manuella verifieringen av olika identiteter enligt artikel 29 eller den medlemsstat till vilken begäran har ställts, antingen direkt från den registrerade i enlighet med punkt 1 eller via webbtjänsten i enlighet med punkt 1a, ska besvara sådana begäranden utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast inom en månad från mottagandet.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en begäran om korrigering eller radering av personuppgifter ställs till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran ställts inom sju dagar kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten och den ansvariga medlemsstaten ska inom 30 dagar från en sådan kontakt kontrollera om uppgifterna är korrekta och om de har behandlats på ett lagligt sätt.

3.  Om en begäran om åtkomst, korrigering eller radering av personuppgifter ställs till en annan medlemsstat än den ansvariga medlemsstaten ska myndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran ställts inom sju dagar skriftligen kontakta myndigheterna i den ansvariga medlemsstaten och den ansvariga medlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast inom en månad från en sådan kontakt, kontrollera om uppgifterna är korrekta och om de har behandlats på ett lagligt sätt. Den berörda personen ska underrättas av den medlemsstat som kontaktade den ansvariga myndigheten i medlemsstaten om att hans eller hennes begäran vidarebefordrades om det fortsatta förfarandet.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det, efter en prövning, visar sig att de uppgifter som lagrats i detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts korrigera eller radera dessa uppgifter.

4.  Om det, efter en prövning, visar sig att de uppgifter som lagrats i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts omedelbart korrigera eller radera dessa uppgifter. Den berörda personen ska underrättas skriftligen om att hans eller hennes uppgifter har rättats eller raderats.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Var och en ska ha rätt att inge klagomål, och i detta avseende ha rättsmedel, i den medlemsstat som har vägrat vederbörande sådan rätt att få åtkomst till eller rätt att rätta eller radera uppgifter avseende honom eller henne, på det sätt som föreskrivs i unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om uppgifter i detektorn för multipla identiteter ändras av den ansvariga medlemsstaten under giltighetstiden, ska den ansvariga medlemsstaten utföra den behandling som avses i artikel 27 och, i förekommande fall, artikel 29 för att avgöra huruvida de ändrade uppgifterna ska länkas. Om behandlingen inte ger någon träff, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts radera uppgifterna från akten med identitetsbekräftelse. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar ska den ansvariga medlemsstaten skapa eller uppdatera den relevanta länken i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

5.  Om uppgifter i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller detektorn för multipla identiteter ändras av den ansvariga medlemsstaten under giltighetstiden, ska den ansvariga medlemsstaten utföra den behandling som avses i artikel 27 och, i förekommande fall, artikel 29 för att avgöra huruvida de ändrade uppgifterna ska länkas. Om behandlingen inte ger någon träff, ska den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts radera uppgifterna från akten med identitetsbekräftelse. Om den automatiska behandlingen ger en eller flera träffar ska den ansvariga medlemsstaten skapa eller uppdatera den relevanta länken i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts inte instämmer i att uppgifter som lagrats i detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten utan dröjsmål anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

6.  Om den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts inte instämmer i att uppgifter som lagrats i CIR, den gemensamma biometriska matchningstjänsten eller detektorn för multipla identiteter är oriktiga eller har registrerats på ett olagligt sätt ska medlemsstaten utan dröjsmål anta ett administrativt beslut med en skriftlig förklaring till den berörda personen om varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifter som rör honom eller henne.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Detta beslut ska även ge den berörda personen information om möjligheten att invända mot det beslut som fattats med avseende på den begäran som avses i punkt 3 och, i tillämpliga fall, information om hur talan kan väckas vid eller klagomål inges till behöriga myndigheter eller domstolar samt möjligheterna till bistånd, även från behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

7.  Detta beslut ska även ge den berörda personen information om möjligheten att invända mot det beslut som fattats med avseende på den begäran som avses i punkterna 1, 2 och 3 samt information om hur talan kan väckas vid eller klagomål inges till behöriga myndigheter eller domstolar samt möjligheterna till bistånd, även från behöriga nationella tillsynsmyndigheter, tillsammans med dess kontaktuppgifter.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  En begäran som ställs enligt punkt 3 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkt 3 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

8.  En begäran som ställs enligt punkterna 1, 2 och 3 ska innehålla den information som behövs för att den berörda personen ska kunna identifieras. Denna information ska endast användas för att de rättigheter som avses i punkt 3 ska kunna utövas och ska sedan omedelbart raderas.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska spara dokumentation i form av en skriftlig handling om att en begäran som avses i punkt 3 gjorts och hur den behandlats, och ska utan dröjsmål tillhandahålla denna handling till de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd.

9.  Den ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till vilken begäran har ställts ska spara dokumentation i form av en skriftlig handling om att en begäran som avses i punkterna 1, 2 och 3 gjorts och hur den behandlats, och ska utan dröjsmål tillhandahålla denna handling till de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter som lagras i interoperabilitetskomponenterna eller till vilka interoperabilitetskomponenterna fått åtkomst får inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata parter.

Utan att det påverkar [artikel 65 i Etiasförordningen], artikel 41 i förordning (EU) 2017/2226, artikel 31 i förordning (EG) nr 767/2008, artikel 25 i förordning (EU) 2016/794 eller sökning i Interpols databaser genom den europeiska sökportalen i enlighet med artikel 9.5 i denna förordning får personuppgifter som lagras eller behandlas i interoperabilitetskomponenterna eller till vilka interoperabilitetskomponenterna fått åtkomst inte överföras till eller göras tillgängliga för tredjeländer, internationella organisationer eller privata parter.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje överträdelse av denna artikel ska betraktas som ett allvarligt säkerhetstillbud och omedelbart rapporteras och åtgärdas i enlighet med artikel 44.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 på ett oberoende sätt övervakar att den berörda medlemsstatens behandlar personuppgifterna i enlighet med denna förordning på ett lagligt sätt.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Varje medlemsstat ska säkerställa att den nationella lagstiftning samt de nationella föreskrifter och administrativa bestämmelser som antas enligt direktiv (EU) 2016/680 också är tillämpliga med avseende på polismyndigheters och utsedda myndigheters åtkomst till interoperabilitetskomponenterna, inbegripet vad gäller rättigheterna för de personer vilkas uppgifter åtkomsten gäller.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b.  Den tillsynsmyndighet som avses i artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska övervaka att medlemsstaternas polismyndigheters och utsedda myndigheters åtkomst till personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Artikel 49.2 och 49.2a i denna förordning ska gälla i enlighet därmed.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som utsetts enligt artikel 49 i förordning (EU) 2016/679 ska säkerställa att en granskning av den uppgiftsbehandling som utförs av de ansvariga nationella myndigheterna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år.

1.  Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 eller enligt artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680 ska säkerställa att en granskning av den uppgiftsbehandling som utförs av de ansvariga nationella myndigheterna genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. Den första granskningen ska genomföras två år efter den dag då den sista interoperabilitetskomponenten tas i drift enligt artikel 62. Resultaten av granskningen kan beaktas vid de utvärderingar som utförs inom ramen för den mekanism som inrättats genom rådets förordning (EU) nr 1053/20131a. De tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska varje år offentliggöra antalet begäranden om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandling av uppgifter, åtgärder som vidtagits till följd av detta och antalet rättelser, kompletteringar, raderingar eller begränsningar av behandling som gjorts till följd av begärandena från de berörda personerna.

 

__________________

 

1a Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras tillsynsmyndighet har de resurser som krävs för att fullgöra de uppgifter som den åläggs enligt denna förordning, bland annat vad gäller både personalresurser och ekonomiska resurser, och att den har tillgång till rådgivning från personer med tillräcklig kunskap om biometriska uppgifter. Medlemsstaterna ska ge tillsynsmyndigheten tillträde till sina loggar, utan att det påverkar de begränsningar som binationella säkerhetsintressen innebär.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla all information som begärs av en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 och ska särskilt förse den med information om den verksamhet som bedrivs i enlighet med deras ansvarsområden såsom dessa fastställs i denna förordning. Medlemsstaterna ska bevilja de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 åtkomst till sina loggar och de ska när som helst ges tillträde till deras lokaler som används i interoperabilitetssyfte.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. En rapport om revisionen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. Eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna antas.

Europeiska datatillsynsmannen ska ansvara för att övervaka eu-LISA:s, Europols och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns behandling av personuppgifter enligt denna förordning och för att säkerställa att sådan verksamhet utförs i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001, förordning (EU) 2016/794 och den här förordningen.

 

Eu-LISA ska tillhandahålla den information som begärs av Europeiska datatillsynsmannen till denne, ge Europeiska datatillsynsmannen åtkomst till alla dokument och till sina loggar som avses i artiklarna 10, 16, 24 och 36 samt när som helst bevilja Europeiska datatillsynsmannen tillträde till alla sina lokaler.

 

Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att en revision av eu-LISA:s behandling av personuppgifter genomförs i enlighet med relevanta internationella revisionsstandarder minst vart fjärde år. Den första revisionen ska genomföras två år efter den dag då den sista interoperabilitetskomponenten tas i drift enligt vad som fastställts i artikel 62. En rapport om revisionen ska sändas till Europaparlamentet, rådet, eu-LISA, kommissionen och medlemsstaterna. Eu-LISA ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporterna antas. Europeiska datatillsynsmannen ska ha de extra resurser, både mänskliga och ekonomiska sådana, som krävs för att fullgöra de uppgifter som denne åläggs enligt denna förordning.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europeiska datatillsynsmannen ska agera i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter med avseende på särskilda frågor som kräver nationellt deltagande, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker stora skillnader mellan praxis i medlemsstaterna eller upptäcker eventuellt olagliga överföringar genom interoperabilitetskomponenternas kommunikationskanaler, eller i samband med frågor rörande genomförande och tolkning av denna förordning som tas upp av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter.

1.  Tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter, aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av användningen av interoperabilitetskomponenterna och tillämpningen av övriga bestämmelser i denna förordning, i synnerhet om Europeiska datatillsynsmannen eller en nationell tillsynsmyndighet upptäcker stora skillnader mellan praxis i medlemsstaterna eller upptäcker eventuellt olagliga överföringar genom interoperabilitetskomponenternas kommunikationskanaler.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska en samordnad tillsyn säkerställas i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) XXXX/2018 [reviderad förordning 45/2001].

2.  Europeiska datatillsynsmannen och tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller i utövandet av den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om dataskydd.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid tillämpningen av punkt 2 ska tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen sammanträda minst två gånger om året inom Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättades genom förordning (EU) 2016/679 (nedan kallad Europeiska dataskyddsstyrelsen). Kostnaderna för dessa möten ska bäras av denna styrelse, som även ska anordna dem. En arbetsordning ska antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsrutiner ska vid behov utarbetas gemensamt.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Europeiska dataskyddsstyrelsen ska två år efter ikraftträdandet av denna förordning, och därefter vartannat år, skicka en gemensam verksamhetsrapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europol, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA. Denna rapport ska innehålla ett kapitel om varje medlemsstat, vilket utarbetats av den medlemsstatens tillsynsmyndighet.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Interoperabilitetskomponenterna ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska anläggningar och ska tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i artikel 53.1.

2.  Interoperabilitetskomponenterna ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska anläggningar och ska tillhandahålla de funktioner som fastställs i denna förordning i enlighet med de krav på säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och hastighet som anges i artiklarna 37, 37a och 53.1.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas utveckling, för de anpassningar som krävs för att upprätta interoperabilitet mellan de centrala systemen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], SIS, Eurodac och [Ecris-TCN-systemet] och den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och detektorn för multipla identiteter.

Eu-LISA ska ansvara för interoperabilitetskomponenternas utformning och utveckling, för de anpassningar som krävs för att upprätta interoperabilitet mellan de centrala systemen för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], SIS, Eurodac och [Ecris-TCN] och den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, CIR, detektorn för multipla identiteter och CRRS.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektsamordningen.

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och genomföra de tekniska specifikationerna, testerna och den övergripande projektledningen och projektsamordningen. Eu-LISA ska genom interoperabilitetskomponenternas hela utveckling följa principerna om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter det att respektive interoperabilitetskomponent tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska förvaltningen av den centrala infrastrukturen och de enhetliga nationella gränssnitten. I samarbete med medlemsstaterna ska byrån ständigt säkerställa bästa tillgängliga teknik med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys. Eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av den kommunikationsinfrastruktur som avses i artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39.

Efter det att respektive interoperabilitetskomponent tagits i drift ska eu-LISA ansvara för den tekniska och säkerhetsrelaterade förvaltningen av den centrala infrastrukturen för interoperabilitetskomponenterna, inbegripet underhåll och teknisk utveckling. I samarbete med medlemsstaterna ska byrån ständigt säkerställa att bästa tillgängliga teknik används, med förbehåll för en kostnads-nyttoanalys. Eu-LISA ska också ansvara för den tekniska förvaltningen av och säkerheten för den kommunikationsinfrastruktur som avses i artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tekniska förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna ska bestå av alla de arbetsuppgifter som krävs för att interoperabilitetskomponenterna ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att säkerställa att komponenterna fungerar med tillfredsställande teknisk kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid sökningar i de centrala infrastrukturerna i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Den tekniska förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna består av alla de arbetsuppgifter som krävs för att interoperabilitetskomponenterna ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, särskilt det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att säkerställa att komponenterna fungerar med tillfredsställande teknisk kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid sökningar i de centrala infrastrukturerna i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Säkerhetsförvaltningen av interoperabilitetskomponenterna ska bestå av alla de arbetsuppgifter som krävs för att säkerställa integritet, konfidentialitet och tillgänglighet för alla interoperabilitetskomponenter i enlighet med denna förordning, särskilt bedömningar av informationssäkerhetsrisker och förebyggande åtgärder för att undvika både fysiska och it-relaterade säkerhetstillbud och de åtgärder som krävs för att hantering och återhämtning med avseende på desamma om de inte kan undvikas.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Fullständig efterlevnad av reglerna i varje it-system för att säkerställa personuppgifternas säkerhet och integritet.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Rapportering av säkerhetstillbud som rör personuppgifter till kommissionen, eu-LISA, de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 54a – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Europol ska säkerställa att den europeiska sökportalen behandlar Europoluppgifter i sökningarna och ska i enlighet med detta anpassa sitt gränssnitt Querying Europol Systems (QUEST) till uppgifter med en grundläggande skyddsnivå.

1.  Europol ska säkerställa att den europeiska sökportalen och den gemensamma biometriska matchningstjänsten behandlar Europoluppgifter i sökningarna och ska i enlighet med detta anpassa sitt gränssnitt Querying Europol Systems (QUEST) till uppgifter med en grundläggande skyddsnivå.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 54a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  All behandling av uppgifter från Europols sida enligt denna förordning ska omfattas av förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 55d – punkt 2

Förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 9

utgår

Interoperabilitet

 

Om interoperabilitet mellan stora it-system har föreskrivits i en relevant rättsakt ska byrån utveckla nödvändiga åtgärder, som den åläggs genom dessa rättsakter, för att möjliggöra sådan interoperabilitet.”

 

Motivering

Behövs inte – denna text har redan godkänts i förordningen om eu-LISA, som antogs av Europaparlamentet vid dess plenarsammanträde i juli.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel -56 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -56

 

Tillgång för tredjeländers jurisdiktioner

 

I enlighet med artikel 48 i förordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 samt artikel XIV och XIVa i Allmänna tjänstehandelsavtalet ska företag i ett tredjelands jurisdiktion – där de kan vara föremål för (rättsliga) avgöranden eller förelägganden utfärdade av tredjelandets myndigheter, som kräver att dessa ska hämta uppgifter från interoperabilitetskomponenterna eller andra informationssystem som gjorts interoperabla – uteslutas från att förbereda, utforma, utveckla, hysa eller förvalta någon del av en interoperabilitetskomponent, eller behandla personuppgifter i dessa system.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den europeiska sökportalen, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

1.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den europeiska sökportalen, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa uppgifter ska inte göra det möjligt att identifiera en viss person.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

2.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende den gemensamma databasen för identitetsuppgifter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa uppgifter ska inte göra det möjligt att identifiera en viss person.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende detektorn för multipla identiteter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål och utan möjlighet att identifiera enskilda personer:

3.  Den vederbörligen bemyndigade personalen vid medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och eu-LISA ska ha åtkomst för att söka på följande uppgifter avseende detektorn för multipla identiteter, dock endast för rapporterings- och statistikändamål. Användningen av dessa uppgifter ska inte göra det möjligt att identifiera en viss person.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Antalet länkar mellan unionens olika informationssystem.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Den tidsperiod under vilken en gul länk har blivit kvar i systemet.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Den tidsperiod under vilken en röd länk har blivit kvar i systemet.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Ändamålsenliga sammanfattningar ska göras tillgängliga för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för bedömning av denna förordnings inverkan på de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under en ettårsperiod efter det att eu-LISA har anmält slutförandet av det test som avses i artikel 62.1 b vad gäller detektorn för multipla identiteter och innan detektorn tagits i drift, ska Etias centralenhet som avses i [artikel 33 a i förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att utföra en spårning av multipla identiteter mellan de uppgifter som lagrats i VIS, Eurodac och SIS. Spårningarna av multipla identiteter ska utföras endast med hjälp av biometriska uppgifter i enlighet med artikel 27.2 i denna förordning.

1.  Under en ettårsperiod efter det att eu-LISA har anmält slutförandet av det test som avses i artikel 62.1 b vad gäller detektorn för multipla identiteter och innan detektorn tagits i drift, ska Etias centralenhet som avses i [artikel 33 a i förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att utföra en spårning av multipla identiteter mellan de uppgifter som lagrats i VIS, Eurodac, in- och utresesystemet och SIS. Spårningarna av multipla identiteter ska utföras endast med hjälp av biometriska uppgifter i enlighet med artikel 27.2 i denna förordning.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Efter den period som avses i punkt 1 ska kommissionen, i nära samarbete med Etias centralenhet, inrätta ett nätverk av sambandsmän inom ramen för Etias centralenhet eller gemensamma kontaktpunkter för medlemsstaternas behöriga myndigheter för utförandet av den uppgift som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En underrättelse enligt artikel 61.3 ska endast göras efter att alla gula länkar har verifierats och ändrats till antingen en grön eller röd länk.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Eu-LISA ska vid behov bistå Etias centralenhet med att utföra den spårning av multipla identiteter som avses i denna artikel.

utgår

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kostnaderna i samband med inrättandet och driften av en central backup-lösning i unionen för varje system som anges i punkt 1 ska, där så är nödvändigt, bäras av unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En konsoliderad förteckning över dessa myndigheter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre månader efter den dag då respektive interoperabilitetskomponent togs i drift i enlighet med artikel 62. Om förteckningen ändras ska eu-LISA en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning.

En konsoliderad förteckning över dessa myndigheter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning inom tre månader efter den dag då respektive interoperabilitetskomponent togs i drift i enlighet med artikel 62. Om förteckningen ändras ska eu-LISA en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning. Förteckningen ska innehålla dagen för anmälan för varje myndighet som är upptagen i förteckningen.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska fastställa vilken dag varje interoperabilitetskomponent ska tas i drift så snart följande villkor har uppfyllts:

1.  Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen anta ett beslut som fastställer vilken dag varje interoperabilitetskomponent ska tas i drift så snart följande villkor har uppfyllts:

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Eu-LISA har förklarat att ett övergripande test av den relevanta interoperabilitetskomponenten, vilket ska utföras av eu-LISA i samarbete med medlemsstaterna, har slutförts på ett framgångsrikt sätt.

(b)  Eu-LISA har förklarat att ett övergripande test av den relevanta interoperabilitetskomponenten, vilket ska utföras av eu-LISA i samarbete med medlemsstaterna, Etias centralenhet och Europol, har slutförts på ett framgångsrikt sätt.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det datum som avses i första stycket ska fastställas inom 30 dagar från och med kommissionens beslut.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom undantag för punkt 1 ska de åtgärder som avses i artikel 37 vidtas den ... [ett år efter att den här förordningen träder i kraft].

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.2 och 9.7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.2 och 9.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.2 och 9.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.2, 9.7, 28.5 och 39.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 66 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna och unionsbyråerna ska för de anställda som är behöriga att behandla uppgifter från interoperabilitetskomponenterna organisera ett lämpligt utbildningsprogram om datasäkerhet, uppgifters kvalitet, regler om uppgiftsskydd och förfarandena för behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 66 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Gemensamma kurser om datasäkerhet, uppgifters kvalitet, regler om uppgiftsskydd och förfarandena för behandling av personuppgifter ska organiseras på unionsnivå minst en gång om året för att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis mellan personal i medlemsstaterna och unionens organ som har behörighet att behandla uppgifter från interoperabilitetskomponenterna.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 67 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna, eu-LISA och andra relevanta byråer tillhandahålla en handbok om implementeringen och förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna. Handboken ska innehålla tekniska och operativa riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis. Kommissionen ska anta handboken i form av en rekommendation.

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna, eu-LISA och andra relevanta byråer uppdatera de handböcker som tillhandahålls in- och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-TCN] med den information som krävs och tillhandahålla en handbok om implementeringen och förvaltningen av interoperabilitetskomponenterna. Handböckerna ska innehålla tekniska och operativa riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis. Kommissionen ska anta uppdateringarna i enlighet med reglerna och i den form som fastställs i respektive rättsliga instrument. Handboken om interoperabilitetskomponenterna ska antas i form av en rekommendation.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den praktiska handboken ska ge medlemsstaterna vägledning om hur de ska hantera gula länkar som orsakas av bristande överensstämmelse med de identitetsuppgifter som finns i Etias. Sådana tillvägagångssätt borde inte lägga en oproportionerligt stor börda på personer som, utan någon avsikt att lura myndigheterna, har fört in felaktiga eller tvetydiga uppgifter i Etias.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 68 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eu-LISA ska säkerställa att det finns förfaranden för att övervaka utvecklingen av interoperabilitetskomponenterna mot bakgrund av målen för planering och kostnader samt för att övervaka interoperabilitetskomponenternas funktion mot bakgrund av målen för tekniska resultat, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

1.  Eu-LISA ska säkerställa att det finns förfaranden för att övervaka utvecklingen av interoperabilitetskomponenterna samt integreringen av den befintliga nationella infrastrukturen och anslutningen till det enhetliga nationella gränssnittet mot bakgrund av målen för planering och kostnader samt för att övervaka interoperabilitetskomponenternas funktion mot bakgrund av målen för tekniska resultat, kostnadseffektivitet, säkerhet och tjänsternas kvalitet.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 68 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Rapporten ska omfatta en översikt över den aktuella kostnadsutvecklingen och projektets framsteg, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnader för systemet som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 60.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Sex månader efter att varje interoperabilitetskomponent har tagits i drift ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om läget för medlemsstaternas anslutning till den europeiska sökportalens och CIR:s kommunikationsstruktur och integreringen av de befintliga nationella systemen och infrastrukturen med den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, detektorn för multipla identiteter och CIR.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål informeras av eu-LISA om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska kommissionen bedöma behovet av ytterligare harmonisering av medlemsstaternas nationella system och infrastruktur vid de yttre gränserna. Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet och rådet. Dessa utvärderingsrapporter ska innehålla rekommendationer, en konsekvensbedömning och en bedömning av kostnaden för unionens budget.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eu-LISA ska ha åtkomst till nödvändig information om den uppgiftsbehandling som utförs i interoperabilitetskomponenterna, vilken behövs för det tekniska underhållet.

3.  Eu-LISA ska ha åtkomst till nödvändig information om den uppgiftsbehandling som utförs i interoperabilitetskomponenterna, vilken behövs för det tekniska underhållet, utan att ha åtkomst till några personliga uppgifter som behandlas av dessa komponenter. Sådan åtkomst ska loggföras.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart fjärde år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

4.  Tre år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart tredje år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om medlemsstaternas anslutning till den europeiska sökportalens och CIR:s kommunikationsinfrastruktur och integreringen av de befintliga nationella systemen och infrastrukturen med den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, detektorn för multipla identiteter och CIR samt om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  En bedömning av medlemsstaternas användning av CIR för identifiering.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  En bedömning för att säkerställa att medlemsstaterna till fullo uppfyller sina skyldigheter med avseende på vart och ett av unionens informationssystem.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  En bedömning av säkerheten i medlemsstaternas anslutning till den europeiska sökportalens och CIR:s kommunikationsinfrastruktur och säkerheten i integreringen av befintliga nationella system och infrastruktur med den europeiska sökportalen, den gemensamma biometriska matchningstjänsten, detektorn för multipla identiteter och CIR.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd)  En bedömning av sökningar i CIR för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  En bedömning av sökningar i Interpol databaser via den europeiska sökportalen, inbegripet information om antalet träffar i Interpols databaser samt information om eventuella problem som uppstått.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell rätt om offentliggörande av känsliga uppgifter, utarbeta årliga rapporter om hur effektiv åtkomsten till de uppgifter som lagrats i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter varit för brottsbekämpande ändamål, däribland information och statistik om

Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell rätt om offentliggörande av känsliga uppgifter, däribland begränsningar som följer av frågor som rör nationell säkerhet, utarbeta årliga rapporter om hur effektiv åtkomsten till de uppgifter som lagrats i den gemensamma databasen för identitetsuppgifter varit för brottsbekämpande ändamål, däribland information och statistik om

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska överlämna dessa rapporter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.


MOTIVERING

Bakgrund och innehållet i förslaget

Kommissionen lade den 12 december 2017 fram förslaget om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) (COM(2017)0793) och förslaget om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) (COM(2017)0794) åtföljt av en finansieringsöversikt och på grundval av en konsekvensbedömning. Det är en uppföljning av, bland annat, meddelandet från kommissionen av den 6 april 2016 benämnt ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet” (COM(2016)0205) vari kommissionen beskrev behovet för EU att stärka och förbättra sina it-system, sin uppgiftshanteringsstruktur och sitt informationsutbyte inom området gränsförvaltning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning samt slutrapporten från expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet av den 11 maj 2017 vari slutsatsen drogs att det är nödvändigt och tekniskt genomförbart att eftersträva praktiska lösningar för interoperabilitet och att sådana i princip både kan ge operativa vinster och inrättas i överensstämmelse med dataskyddskraven.

I förslaget inrättas fyra interoperabilitetskomponenter: den europeiska sökportalen (ESP), den gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR), och detektorn för multipla identiteter (MID) samt fastställs bestämmelser för målen för interoperabilitetskomponenterna, deras tekniska struktur, regler för användningen av komponenterna, lagringen av loggar, kvaliteten på uppgifterna, regler för dataskydd, tillsyn och skyldigheter för de olika myndigheterna och medlemsstaterna. Det innehåller även ändringar av ett antal andra rättsliga instrument.

Förfarande

För att bedöma kommissionens förslag och förbereda detta förslag till betänkande har föredragandena inhämtat synpunkter från många olika källor. En rad sammanträden på skuggnivå har hållits med kommissionens avdelningar för att diskutera hela förslaget i detalj. Dessutom har olika berörda parter och experter inbjudits att delta i sammanträden med skuggföredragandena. Dessa utgjordes av de europeiska byråer som påverkas av eller som har ett intresse av förslagen (eu-LISA, Europol, Frontex och FRA) samt Europeiska datatillsynsmannen. Som ett komplement till dessa sammanträden framställdes en begäran om ett yttrande från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Ett besök anordnades också till eu-LISA:s tekniska anläggning i Strasbourg.

Föredragandenas ståndpunkt

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem. EU:s medborgare förväntar sig att Europeiska unionen tillhandahåller resultat inom effektiv asyl- och migrationshantering, inom god förvaltning av de yttre gränserna samt inom hantering av aktuella hot mot den inre säkerheten. Flyktingkrisen såväl som raden av terroristattacker under de senaste åren har påvisat brådskan med att stärka relevant informationsutbyte. Att tillhandahålla resultat inom dessa frågor är viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylsystem, unionens säkerhetsåtgärder samt unionens förmåga att förvalta de yttre gränserna.

Föredragandena håller dessutom med kommissionen om att interoperabilitetens möjligheter att förbättra säkerheten och skyddet av de yttre gränserna måste vägas mot skyldigheten att säkerställa att sådana ingrepp i de grundläggande rättigheterna som kan uppkomma till följd av den nya interoperabilitetsmiljön begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att faktiskt svara mot de mål av allmänt samhällsintresse som eftersträvas, med förbehåll för proportionalitetsprincipen. Denna balans återspeglas omsorgsfullt i de föreslagna ändringarna. Föredragandena anser vidare att interoperabilitetskomponenterna ger en möjlighet att förbättra skyddet för de grundläggande rättigheterna, till exempel genom att säkerställa en korrekt identifiering av personer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri.

Inrättandet av interoperabilitet förbättrar förvaltningen av de yttre gränserna genom att inrätta snabb, enkel och effektiv åtkomst till EU:s informationssystem. Därför måste vi vara försiktiga med att inte öka de antal arbetsuppgifter som vi omber gränskontrolltjänstemän att utföra. Föredragandena har lagt fram flera förslag för att uppnå detta. För det första bör det inte föreligga något strikt krav för gränskontrolltjänstemän att hantera en gul flaggning vid fördjupade kontroller. Det bör vara upp till gränskontrolltjänstemannen att fatta detta beslut eftersom de är utbildade för att upptäcka identitetsbedrägeri. För det andra bör den europeiska sökportalen (ESP) omedelbart tillhandahålla svar till gränskontrolltjänstemannen när de underliggande systemen gör detta. Portalen bör inte invänta en insamling av alla svar från de underliggande systemen innan det eller dessa läggs fram för gränskontrolltjänstemannen. För det tredje bör tonvikt läggas på att på lämpligt sätt utbilda gränskontrolltjänstemän att hantera det manuella verifieringssystem som kommer att införas genom detta förslag.

Föredragandena har infört en separat artikel där det framhävs ett behov för alla interoperabilitetskomponenter att möjliggöra snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst genom användning av bästa tillgängliga teknik i syfte att ge svarstider i linje med operativa behov. Mycket av gränskontrolltjänstemäns, polisers, immigrationstjänstemäns eller konsulär personals dagliga verksamhet kommer att vara beroende av en korrekt funktion av dessa interoperabilitetskomponenter. Det är därför avgörande att garantera en korrekt funktion av komponenterna, men föredragandena anser att det är lika viktigt att skapa ett backupsystem för i synnerhet den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och ESP. En korrekt funktion av alla komponenterna, såväl som de underliggande systemen, kommer att vara beroende av dessa två komponenter. Därför bör en backupstruktur sörjas för.

Föredragandena skulle vilja framhäva det faktum att interoperabilitetskomponenterna inte kommer att förändra de underliggande systemen, reglerna och förfarandena däri. Interoperabilitetskomponenterna bör underlätta åtkomst, men åtkomsträttigheter kommer inte att förändras genom detta förslag. Flera ändringar har införts för att klargöra detta. De enda ändringarna i förhållande till åtkomsträttigheter görs inom området åtkomst i brottsbekämpningssyften, där en mekanism för träff eller ingen träff inrättas. Detta optimerar inte endast åtkomsten till de underliggande systemen, utan det säkerställer även att sökning endast görs i de databaser som innehåller relevant information. Föredragandena ändrade förfarandet i förslaget för att säkerställa att endast de brottsbekämpande tjänstemän som har tillåtelse att ha fullständig åtkomst till datasystemen kommer att kunna söka i systemen genom förfarandet för träff eller ingen träff.

Dessutom ger förslaget tillåtelse för medlemsstaternas polismyndigheter att använda CIR för identifiering av en person under en identitetskontroll, ifall dessa myndigheter genom nationell lagstiftning bemyndigats att göra detta. Enligt föredragandena bör förfarandet för identifiering återspegla normal praxis i medlemsstaterna. Därför har ändringar gjorts så att personen först ska identifieras enligt regler och förfaranden i nationell lagstiftning, med identitets- eller resehandlingar, innan en sökning i CIR tillåts genom användning av personens biometriska uppgifter. En sökning i CIR för att identifiera en person får endast göras när personen i fråga är fysiskt närvarande.

I syfte att stärka Europeiska kommissionens, rådets och Europaparlamentets förmåga att övervaka och utvärdera hur detta förslag fungerar har ytterligare ändringar gjorts i denna artikel. I synnerhet gäller detta med avseende på användningen av CIR i identifieringssyfte, i brottsbekämpningssyfte och användningen av Interpols databas genom ESP.


YTTRANDE från budgetutskottet (20.6.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration)

(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Föredragande av yttrande: Bernd Kölmel

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens två förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem. Båda förslagen, som antogs den 12 december 2017, syftar till att avhjälpa strukturella brister i EU:s aktuella informationshanteringsarkitektur genom att göra informationssystemen interoperabla, dvs. kapabla att utbyta uppgifter och dela information. Föredraganden stöder helhjärtat deras syfte, som är att säkerställa snabb tillgång till information, bl.a. för brottsbekämpande myndigheter, att upptäcka personer med flera identiteter och bekämpa identitetsbedrägeri, att underlätta identitetskontroller av tredjelandsmedborgare och att underlätta förebyggande, utredning eller lagföring av grov brottslighet och terrorism.

Detta yttrande avser förslaget om polissamarbete, asyl och migration, vilket syftar till att reglera åtkomsten till Schengens informationssystem, som för närvarande regleras genom rådets beslut 2007/533/RIF, samt Eurodac och det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Föredraganden ställer sig bakom förslaget om att skapa följande fyra interoperabilitetskomponenter: en europeisk sökportal som gör det möjligt att samtidigt söka i alla relevanta EU-system på områdena säkerhet, gränser och migrationshantering, en gemensam biometrisk matchningstjänst, en gemensam databas för identitetsuppgifter och en detektor för multipla identiteter. Dessutom välkomnar han förslaget om att inrätta en central databas för rapporter och statistik för extraktion av anonyma statistiska uppgifter för politiska och operativa ändamål samt syften som rör uppgifternas kvalitet.

Den totala budget som krävs för att finansiera de båda förslagen under nio år (2019–2027) uppskattas till 461 miljoner euro, vilket inbegriper följande:

–  En budget på 261,3 miljoner euro till eu-LISA för utveckling och underhåll av interoperabilitetskomponenterna (23 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020).

–  136,3 miljoner euro för de ändringar som medlemsstaterna ska göra i sina nationella system (från och med 2021).

–  48,9 miljoner euro till Europol för uppgradering av Europols it-system (9,1 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020).

–  4,8 miljoner euro till Frontex för framställning av en detektor för multipla identiteter (från och med 2021).

–  2,0 miljoner euro till Cepol för tillhandahållande av utbildning för operativ personal (100 000 euro av denna budget avser 2020).

–  7,7 miljoner euro till GD Migration och inrikes frågor för att täcka en begränsad personalökning och tillhörande kostnader under utvecklingsperioden (2 miljoner euro av denna budget avser perioden 2019–2020), som ska omfattas av rubrik 5.

De totala kostnader på 32,1 miljoner euro för 2019 och 2020 som faller under rubrik 3 omfattas av den nuvarande förordningen om ISF, där det alltjämt finns tillgängliga anslag. Den föreslagna budgeten för tiden efter 2020 är vägledande och föregriper inte förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram, för vilken kommissionen antog sitt förslag den 2 maj 2018. Föredraganden konstaterar nöjt att det inte finns några överlappningar med budgetäskanden i andra färska lagstiftningsförslag på detta område, särskilt det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN), översynen av SIS II, EES, Etias, omarbetningen av Eurodacsystemet och översynen av förordningen om inrättande av eu-LISA.

Föredraganden konstaterar att medlemsstaternas engångskostnader för inrättandet uppskattas till 85,5 miljoner euro och att kommissionen föreslår att man ska ersätta medlemsstaternas samtliga integrationskostnader för att därmed också kunna följa upp medlemsstaternas genomförande av dessa förordningar.

Föredraganden anser att de uppskattade kostnaderna för EU-budgeten är berättigade och proportionerliga, och understryker att en ökad interoperabilitet på EU-nivå väntas generera kostnadsbesparingar på runt 77,5 miljoner euro om året, främst för medlemsstaternas it-avdelningar och för deras gränsförvaltnings-, migrations- och brottsbekämpningsmyndigheter. Föredraganden uppmanar dock med kraft kommissionen, eu-LISA, Frontex, Europol, Cepol och medlemsstaterna att säkerställa högsta möjliga kostnadseffektivitet under hela utvecklings- och driftsfaserna. I synnerhet uppmanas eu-LISA med kraft att göra sitt yttersta för att undvika kostnadsöverdraganden och förseningar vid framtagandet och genomförandet av den föredragna tekniska lösningen, och att se till att projektet är optimalt bemannat genom att ge personal nya uppgifter i takt med att äldre projekt avslutas.

När det gäller inkomster begär föredraganden att kommissionen så snart som möjligt ska lämna detaljerad information om de förväntade bidragen från Schengenassocierade länder, vilka ska betraktas som diverse inkomster till budgetrubriken för eu-LISA (18 02 07).

Slutligen stärker föredraganden en rad bestämmelser om rapportering och utvärdering, i syfte att göra det möjligt för budgetmyndigheten att på nära håll följa hur de nya interoperabilitetskomponenterna utvecklas och fungerar, med tanke på kommande budgetbeslut, särskilt den fleråriga budgetperioden för tiden efter 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kostnaderna i samband med inrättandet och driften av en central backup-lösning i EU för varje system som anges i punkt 1 ska, där så är nödvändigt, bäras av unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnaderna i samband med integreringen av befintliga nationella infrastrukturer och deras anslutning till de enhetliga nationella gränssnitten samt i samband med förvaltandet av de enhetliga nationella gränssnitten ska belasta unionens allmänna budget.

Kostnaderna i samband med integreringen av befintliga nationella infrastrukturer och deras anslutning till de enhetliga nationella gränssnitten samt i samband med förvaltande och framtida utveckling av de enhetliga nationella gränssnitten ska belasta unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen och inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Så snart utvecklingsarbetet har slutförts ska en rapport lämnas till Europaparlamentet och rådet med en ingående redogörelse för hur målen för framför allt planering och kostnader har uppfyllts samt vad eventuella avvikelser beror på.

2.  Inom [sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft — Publikationsbyrån, ersätt med aktuellt datum] och därefter var sjätte månad under interoperabilitetskomponenternas utvecklingsfas ska eu-LISA lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur interoperabilitetskomponenternas utveckling framskrider. Rapporten ska omfatta en översikt över den aktuella kostnadsutvecklingen och projektets framsteg, en bedömning av de finansiella konsekvenserna och information om eventuella tekniska problem och risker som kan påverka de övergripande kostnaderna för systemet vilka ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artikel 60.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om det uppstår förseningar i utvecklingsprocessen ska Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål informeras av eu-LISA om orsakerna till förseningarna och vilka tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser de får.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vart fjärde år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt.

4.  Två år efter det att respektive interoperabilitetskomponent har tagits i drift, och därefter vartannat år, ska eu-LISA rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interoperabilitetskomponenternas tekniska funktion, inbegripet säkerheten och kostnaderna i samband med komponenterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen ett år efter varje rapport från eu-LISA utarbeta en övergripande utvärdering av komponenterna, inbegripet följande:

Dessutom ska kommissionen sex månader efter varje rapport från eu-LISA utarbeta en övergripande utvärdering av komponenterna, inbegripet följande:

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna.

(b)  En granskning av uppnådda resultat i relation till målen och deras inverkan på de grundläggande rättigheterna samt de tillhörande kostnaderna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  En bedömning av eventuella konsekvenser, inbegripet eventuell oproportionellt stor inverkan på trafikflödet vid gränsövergångsställena, samt budgetkonsekvenser för unionens budget.

(e)  En bedömning av eventuella konsekvenser, inbegripet sådana som har en oproportionellt stor inverkan på trafikflödet vid gränsövergångsställena, samt budgetkonsekvenser för unionens budget.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration)

Referensnummer

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.2.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bernd Kölmel

25.1.2018

Behandling i utskott

17.5.2018

 

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration)

Referensnummer

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

22.2.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Antagande

15.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

9

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Ingivande

19.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy