RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois

  22.10.2018 - (2018/2075(IMM))

  Comisia pentru afaceri juridice
  Raportor: Tadeusz Zwiefka

  Procedură : 2018/2075(IMM)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0349/2018
  Texte depuse :
  A8-0349/2018
  Dezbateri :
  Voturi :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois

  (2018/2075(IMM))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois, transmisă la 21 februarie 2018 de ministrul francez al Justiției și Libertăților, în legătură cu procedura judiciară (dosarul nr. B-49 2018/00242) deschisă împotriva dlui Steeve Briois la Tribunalul Regional Nanterre în urma unei plângeri cu constituire ca parte civilă formulată de către asociația „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” pentru incitare publică la discriminare rasială și religioasă; cererea a fost comunicată în plen în 28 mai 2018,

  –  în urma audierii lui Steeve Briois, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

  –  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

  –  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

  –  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, astfel cum a fost modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995,

  –  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0349/2018),

  A.  întrucât parchetul Curții de Apel Versailles a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Steeve Briois, în legătură cu o acțiune în justiție pentru o infracțiune pe care ar fi comis-o;

  B.  întrucât ridicarea imunității lui Steeve Briois este legată de o presupusă infracțiune de incitare publică la discriminare pe motive de naționalitate, rasă sau religie, verbal, în scris, prin imagini sau printr-un mijloc de comunicare publică pe cale electronică, comisă de una sau mai multe persoane nedesemnate, infracțiune prevăzută în dreptul francez, și anume la articolul 24 alineatul (8), articolul (23) alineatul (1) și articolul 42 din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 93 alineatul (3) din Legea nr. 82-652 din 29 iulie 1982 și care este pedepsită la articolul 24 alineatele (8), (10), (11) și (12) din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 121 alineatul (7) din Codul penal francez;

  C.  întrucât ancheta judiciară împotriva Steeve Briois a fost deschisă ca răspuns la o acțiune civilă introdusă la 22 mai 2014 de către „Maison des Potes-Maison de l’Égalité”;

  D.  întrucât plângerea se referă la o serie de declarații făcute într-o broșură intitulată „Manualul consilierilor locali ai Frontului Național”, publicată la 19 septembrie 2013 și încărcată pe site-ul internet oficial al federației Frontului Național la 30 noiembrie 2013, declarații prin care toți candidații FN aleși în funcția de consilier municipal la alegerile din 23 și 30 martie 2014 erau încurajați ca, încă de la prima ședință în noul consiliu municipal, să acorde prioritate populației franceze („prioritate națională”/„priorité nationale”) la atribuirea locuințelor sociale;

  E.   întrucât dreptul francez ar putea atribui răspunderea penală nu numai autorului material al unei publicații;

  F.  întrucât anchetatorii au fost informați în cursul anchetei de către directorul de publicații al Frontului Național din acel moment, că manualul contestat fusese redactat de către serviciile Secretariatului-General; întrucât Steeve Briois era la acea dată Secretar-General;

  G.  întrucât, pentru a proceda la interogatoriul de primă înfățișare a lui Steeve Briois cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, autoritățile competente au solicitat ridicarea imunității sale.

  H.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

  I.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun deputat în parlamentul francez nu poate fi urmărit, anchetat, arestat, deținut sau judecat pentru opinii sau voturi exprimate în exercițiul funcțiunii;

  J.  întrucât sfera imunității acordate deputaților în parlamentul francez corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;

  K.  întrucât Steeve Briois nu era deputat în Parlamentul European în momentul în care a avut loc presupusa infracțiune, și anume la 19 septembrie și 30 noiembrie 2013, însă materialele presupus ofensatoare puteau fi încă consultate de oricine dorea să le acceseze la 23 iunie și 2 octombrie 2014;

  L.  întrucât este evident că acuzațiile nu sunt legate de funcția lui Steeve Briois de deputat în Parlamentul European, ci se referă la activități de natură pur națională sau regională, având în vedere faptul că declarațiile au fost adresate aspiranților la funcția de membru în consiliul local, în contextul alegerilor locale din 23 și 24 martie 2014;

  M.  întrucât acțiunile incriminate nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării funcțiilor de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

  N.  întrucât nu există niciun motiv să se suspecteze că intenția care stă la baza procedurii judiciare, care a fost deschisă ca urmare a unei cereri din partea asociației „Maison des potes - Maison de l’égalité”, depusă înainte ca deputatul să fi fost învestit în funcția de deputat în Parlamentul European , este aceea de a împiedica activitatea parlamentară a lui Steeve Briois (fumus persecutionis),

  1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Steeve Briois;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente ministrului Justiției al Republicii Franceze și lui Steeve Briois.

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

  Data adoptării

  22.10.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  12

  1

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

  Ultima actualizare: 23 octombrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate