POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu

22.10.2018 - (2018/2075(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

Postopek : 2018/2075(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0349/2018
Predložena besedila :
A8-0349/2018
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu

(2018/2075(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Steevu Brioisu, ki jo je dne 21. februarja 2018 posredoval francoski minister za pravosodje in državljanske svoboščine v zvezi s sodno preiskavo (B-49 2018/00242), ki jo je odredilo regionalno sodišče v Nanterre na podlagi zahtevka združenja Maison des Potes – Maison de l’Égalité za združitev sodnih postopkov v zvezi z javnim spodbujanjem rasne ali verske diskriminacije in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 28. maja 2018,

–  po zagovoru Steeva Brioisa v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju člena 26 ustave Francoske republike, kakor je bila spremenjena z ustavnim zakonom št. 95-880 z dne 4. avgusta 1995,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0349/2018),

A.  ker državni tožilec pritožbenega sodišča v Versaillesu zahteva odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Steevu Brioisu v zvezi s sodnim postopkom zaradi domnevnega kaznivega dejanja;

B.  ker je zahteva za odvzem poslanske imunitete Steevu Brioisu povezana z domnevnim kaznivim dejanjem neznane osebe ali oseb zaradi javnega spodbujanja diskriminacije na podlagi državljanstva, rase ali vere v govorjeni ali pisni obliki ali s pomočjo podob ali javne elektronske korespondence, to kaznivo dejanje pa je opredeljeno v francoski zakonodaji v členih 24(8), 23(1) in 42 zakona z dne 29. julija 1881 in členu 93(3) Zakona št. 82-652 z dne 29. julija 1982, kazni za to kaznivo dejanje pa so določene v členu 24(8), (10), (11) in (12) zakona z dne 29. julija 1881 in členu 121(7) francoskega kazenskega zakonika;

C.  ker je bila sodna preiskava zoper Steeva Brioisa odrejena v odziv na sodni postopek, ki ga je 22. maja 2014 sprožilo združenje „Maison des Potes – Maison de l’Égalité“;

D.  ker se tožba nanaša na izjave iz letaka z naslovom „Priročnik za lokalne svetnike Nacionalne fronte“, izdanega 19. septembra 2013 in objavljenega 30. novembra 2013 na uradni spletni strani federacije Nacionalne fronte, ki je spodbujal kandidate te stranke, izvoljene za lokalne svetnike na volitvah 23. in 30. marca 2014, naj na prvi seji novega lokalnega sveta priporočajo prednostno obravnavo Francozov (t. i. priorité nationale) pri dodeljevanju socialnih stanovanj;

E.   ker je mogoče po francoski zakonodaji pripisati kazensko odgovornost ne le stvarnemu avtorju publikacije;

F.  ker je tedanji direktor publikacij Nacionalne fronte preiskovalce med preiskavo obvestil, da so priročnik, ki je predmet spora, sestavile službe generalnega sekretariata; ker je bil Steeve Briois tedaj generalni sekretar;

G.  ker so pristojni organi zaprosili za odvzem imunitete Steeva Brioisa, da bi lahko z njim opravili uvodno zaslišanje v zvezi z obtožbami, ki so bile vložene zoper njega;

H.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

I.  ker se v skladu s členom 26 francoske ustave zoper poslanca francoskega parlamenta ne sme odrediti sodnega postopka ali preiskave, niti se ga ne sme aretirati, pridržati ali mu soditi zaradi mnenja ali glasu, izraženega pri opravljanju dolžnosti;

J.  ker je obseg imunitete poslancev francoskega parlamenta pravzaprav enak obsegu imunitete poslancev Evropskega parlamenta iz člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije; ker je Sodišče razsodilo, da mora poslanec Evropskega parlamenta, da bi zanj veljala imuniteta, mnenje izraziti pri opravljanju svojih dolžnosti, s čimer se zahteva povezava med izraženim mnenjem in parlamentarnimi dolžnostmi; ker mora biti ta povezava neposredna in očitna;

K.  ker Steeve Briois v času domnevnih kaznivih dejanj, torej 19. septembra in 30. novembra 2013, ni bil poslanec Evropskega parlamenta, vendar je bilo domnevno žaljivo gradivo 23. junija in 2. oktobra 2014 še vedno na voljo vsakomur, ki bi želel dostopati do njega;

L.  ker je jasno, da obtožbe niso povezane s položajem Steeva Brioisa kot poslanca Evropskega parlamenta in se pravzaprav navezujejo na dejavnosti, ki so nacionalnega ali regionalnega značaja, saj so izjave namenjene kandidatom za lokalne svetnike pred lokalnimi volitvami 23. in 24. marca 2014;

M.  ker se domnevna dejanja ne nanašajo na mnenje ali glas, ki bi ga ta poslanec izrazil pri opravljanju svojih dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

N.  ker ni razloga za sum, da bi bil namen sodnega postopka, ki je bil uveden na zahtevo združenja „Maison des Potes – Maison de l’Égalité“, ovirati parlamentarno delo Steeva Brioisa (fumus persecutionis), saj je bil zahtevek vložen, preden je postal poslanec Evropskega parlamenta;

1.  sklene, da se Steevu Brioisu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pravosodnemu ministru Francoske republike in Steevu Brioisu.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov