Процедура : 2018/2076(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0350/2018

Внесени текстове :

A8-0350/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0402

ДОКЛАД     
PDF 576kWORD 47k
22.10.2018
PE 625.484v02-00 A8-0350/2018

относно искането за снемане на имунитета на Софи Монтел

(2018/2076(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Софи Монтел

(2018/2076(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Софи Монтел, изпратено на 21 февруари 2018 г. от френския министър на правосъдието и свободите и обявено на пленарно заседание на 28 май 2018 г. във връзка със съдебно следствие (B-49 2018/00243), започнато срещу Софи Монтел в регионалния съд в Нантер във връзка с искане за встъпване в производство, подадено от сдружението „Maisons des potes — Maison de l'égalité“ (Дом на приятели — Дом на равенството) на основание публично подбуждане към расова или религиозна дискриминация,

–  като изслуша Софи Монтел съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, изменена с Конституционен закон № 95-880 от 4 август 1995 г.,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0350/2018),

А.  като има предвид, че прокурорът на Апелативния съд във Версай е поискал снемане на парламентарния имунитет на Софи Монтел, член на Европейския парламент, във връзка с образуване на производство по обвинение в престъпление;

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Софи Монтел се отнася до обвинение в престъплението публично подбуждане към дискриминация въз основа националност, раса или религия, извършено устно, писмено или чрез изображения или публични съобщения по електронен път от неизвестен извършител — престъпление, предвидено във френското право, а именно в член 24, алинея 8, член 23, алинея 1 и член 42 от Закона от 29 юли 1881 г. и в член 93, алинея 3 от Закон № 82-652 от 29 юли 1982 г., за което са предвидени наказания в член 24, алинеи 8, 10, 11 и 12 от Закона от 29 юли 1881 г. и член 121, параграф 7 от Наказателния кодекс;

В.  като има предвид, че съдебното следствие срещу Софи Монтел е започнато във връзка с гражданско дело, заведено на 22 май 2014 г. от „Maison des Potes-Maison de l’Égalité“;

Г.  като има предвид, че жалбата се отнася до мнения, изразени в брошура, озаглавена „Малко практическо ръководство на избрания на общинска длъжност представител на Националния фронт“, публикувана на 19 септември 2013 г. и поместена на официалния уебсайт на Националния фронт на 30 ноември 2013 г., с която се насърчават всички кандидати на Националния фронт, които бъдат избрани на длъжността общински съветник в изборите от 23 и 30 март 2014 г., да препоръчат още на първото заседание на новия си общински съвет да се даде приоритет на френските граждани („priorité nationale“) по отношение на разпределянето на социални жилища;

Д.  като има предвид, че френското право може да предвиди наказателна отговорност не само за същинския автор на дадена публикация;

Е.  като има предвид, че разследващите служители бяха информирани в хода на разследването от тогавашния редактор на Националния фронт, че спорното ръководство е изготвено от службите на генералния секретариат; като има предвид, че по това време Софи Монтел е отговаряла за координацията на избраните представители в генералния секретариат;

Ж.  като има предвид, че с оглед на факта, че е необходимо да се проведе първи разпит на Софи Монтел по фактите, посочени в обвинителния акт, компетентните органи са поискали снемане на нейния имунитет;

З.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

И.  като има предвид, че член 26 от Конституцията на Франция предвижда, че никой член на френския парламент не може да бъде преследван, издирван, арестуван, задържан или съден заради неговото мнение или заради начина на гласуване при упражняване на функциите му;

Й.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът е постановил, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се;

К.  като има предвид, че Софи Монтел не е била член на Европейския парламент към момента на извършване на предполагаемото престъпление, а именно на 19 септември и на 30 ноември 2013 г., но на 23 юни и 2 октомври 2014 г. материалите, за които се твърди, че са обидни, са били все още на разположение на всички лица, пожелали достъп до тях;

Л.  като има предвид, че обвиненията очевидно не са свързани с поста на Софи Монтел като член на Европейския парламент и засягат вместо това дейности от чисто национален или регионален характер, като се има предвид, че мненията са изразени към бъдещи местни общински съветници във връзка с местните избори във Франция, проведени на 23 и 30 март 2014 г.;

М.  като има предвид, че деянията, за които е повдигнато обвинението, не се отнасят до изразени от члена на Европейския парламент мнения или подадени от нея гласове при изпълнението на задълженията ѝ по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Н.  като има предвид, че не съществува основание да се подозира намерение да се възпрепятства парламентарната работа на Софи Монтел (fumus persecutionis) чрез съдебното следствие, започнато вследствие на жалба на сдружението „Maison des potes — Maison de l’égalité“, подадена преди встъпването в длъжност като член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Софи Монтел;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Софи Монтел.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI; EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Правна информация - Политика за поверителност