BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet

22.10.2018 - (2018/2076(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Tadeusz Zwiefka

Procedure : 2018/2076(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0350/2018
Indgivne tekster :
A8-0350/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet

(2018/2076(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 21. februar 2018 om ophævelse af Sophie Montels immunitet, som er fremsendt af den franske justitsminister i forbindelse med en forundersøgelse (B-49 2018/00243) indledt mod Sophie Montel ved retten i Nanterre på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des potes — Maison de Égalité’" vedrørende offentlig tilskyndelse til diskrimination på grund af race eller religion, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. maj 2018,

–  der har hørt Sophie Montel, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 95-880 af 4. august 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0350/2018),

A.  der henviser til, at statsadvokaten ved appeldomstolen i Versailles har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Sophie Montels parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag vedrørende en påstået strafbar handling;

B.  der henviser til, at ophævelsen af Sophie Montels immunitet vedrører en unavngiven persons påståede offentlige tilskyndelse til diskrimination på grund af nationalitet, race eller religion gennem ord, skrift, billeder eller elektronisk kommunikation til offentligheden, en strafbar handling, der er defineret i artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i lov af 29. juli 1881 og artikel 93, stk. 3, i lov nr. 82-652 af 29. juli 1982 og straffes i henhold til artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, i lov af 29. juli 1881 og artikel 121, stk. 7, i den franske straffelov;

C.  der henviser til, at forundersøgelsen mod Sophie Montel blev indledt på baggrund af en anmeldelse indgivet den 22. maj 2014 af "Maison des Potes - Maison de Égalité’";

D.  der henviser til, at anmeldelsen vedrørte nogle udtalelser i en pjece med titlen "Petit guide pratique de l'élu municipal Front National" ("Håndbog for byrådsmedlemmer fra Front National"), der blev udgivet den 19. september 2013 og lagt ud på internettet på Front Nationals forbunds officielle hjemmeside den 30. november 2013, og hvori alle kandidater fra Front National, der blev valgt til byrådet ved valget den 23. og 30. marts 2014, blev opfordret til på det første møde i det nye byråd at anbefale en fortrinsret til franskmænd ("priorité nationale") i forbindelse med tildeling af sociale boliger;

E.  der henviser til, at det efter fransk ret ikke alene er den materielle ophavsmand til en publikation, der kan ifalde strafansvar;

F.  der henviser til, at efterforskerne under efterforskningen fik oplyst af Front Nationals daværende publikationsdirektør, at den omtvistede håndbog blev udarbejdet af generalsekretariatet; der henviser til, at Sophie Montel på det tidspunkt var koordinator for de valgte medlemmer i det pågældende generalsekretariat;

G.  der henviser til, at de kompetente myndigheder på baggrund af nødvendigheden af at afholde et første retsmøde med henblik på at afhøre Sophie Montel om anklagerne mod hende har anmodet om ophævelse af hendes immunitet;

H.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

I.  der henviser til, at medlemmer af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

J.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse;

K.  der henviser til, at Sophie Montel ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da den påståede strafbare handling fandt sted, nemlig den 19. september og den 30. november 2013, men at de angiveligt krænkende materialer stadig var tilgængelige for enhver, der ønskede at få adgang til dem, den 23. juni og den 2. oktober 2014;

L.  der henviser til, at anklagerne klart ikke har nogen forbindelse til Sophie Montels hverv som medlem af Europa-Parlamentet og i stedet vedrører nogle aktiviteter af national eller regional karakter, eftersom udtalelserne vedrører potentielle byrådsmedlemmer med henblik på lokalvalgene den 23. og 24. marts 2014;

M.  der henviser til, at de pågældende handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

N.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen, som blev indledt på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des Potes — Maison de Égalité’", der blev indgivet, inden medlemmet tiltrådte sit mandat i Europa-Parlamentet, er indledt med den hensigt at skade Sophie Montels parlamentariske arbejde (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Sophie Montels immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Sophie Montel.

  • [1]  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Seneste opdatering: 23. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik