Eljárás : 2018/2076(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0350/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0350/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0402

JELENTÉS     
PDF 346kWORD 51k
22.10.2018
PE 625.484v02-00 A8-0350/2018

a Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2018/2076(IMM))

Jogi Bizottság

Előadó: Tadeusz Zwiefka

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2018/2076(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a francia igazságügyi miniszter által 2018. február 21-én a nanterre-i regionális bíróság előtt Sophie Montellal szemben a „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” egyesület kérelmére faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás miatt indult vizsgálattal (B-49 2018/00243) összefüggésben eljuttatott és 2018. május 28-án a plenáris ülésen bejelentett, Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  tekintettel arra, hogy eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Sophie Montelt,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság Alkotmányának 26. cikkére annak az 1995. augusztus 4-i 95-880. sz. alkotmányerejű törvénnyel módosított formájában,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0350/2018),

A.  mivel a versailles-i fellebbviteli bíróság melletti ügyész egy feltételezett bűncselekménnyel kapcsolatos bírósági eljárással összefüggésben Sophie Montel európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte;

B.  mivel a Sophie Montel mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ismeretlen személy ellen szóbeli, írásbeli, képi vagy a nyilvánosságnak szánt elektronikus közlés révén elkövetett, nemzeti, faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás bűncselekményének feltételezett elkövetésével függ össze, ami a francia jog szerinti bűncselekmény, amelyet az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése, valamint az 1982. július 29-i 82-652. sz. törvény 42. és 93-3. cikke határoz meg, és amelyre vonatkozóan a kiszabható szankciókat az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8), (10), (11) és (12) bekezdése, valamint a francia Büntető Törvénykönyv 121. cikkének (7) bekezdése tartalmazza;

C.  mivel Sophie Montel ellen a „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” elnevezésű egyesület által 2014. május 22-én magánvádas eljárásban benyújtott feljelentés alapján bizonyításfelvételi eljárás indult;

D.  mivel a panasz tárgyát „A Front National helyi önkormányzati képviselőinek kézikönyve” című, 2013. szeptember 19-én kiadott és a Front National szövetség honlapján 2013. november 30-án közzétett brosúrában szereplő kijelentések képezik, amely kijelentések a Front National 2014. március 20-án és 30-án tartott választásokon megválasztandó önkormányzati képviselőinek arra való ösztönzésére vonatkoznak, hogy az új önkormányzati képviselőtestületek első ülésén, a szociális lakások kiosztása során javasolják, hogy a francia emberek számára biztosítsanak elsőbbséget („nemzeti elsőbbség” címén);

E.  mivel a francia jogban a büntetőjogi felelősség nem csak a közzététel anyagi szerzőjét terheli;

F.  mivel a nyomozás során a Front national kiadványokért felelős akkori igazgatója azt a tájékoztatást adta, hogy a szóban forgó útmutatót a párt főtitkárságának szolgálatai készítették. mivel Sophie Montel akkoriban a választott képviselők koordinálásáért volt felelős az említett főtitkárságon;

G.  mivel az illetékes hatóságok Sophie Montelt az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban meghallgatásra kívánják beidézni, és ezért kérték a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését;

H.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

I.  mivel a francia alkotmány 26. cikke kimondja, hogy feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt a francia parlament egyetlen tagja sem vonható büntetőeljárás alá, ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe és nem indítható vele szemben bírósági eljárás;

J.  mivel a francia parlament képviselői számára biztosított mentelmi jog terjedelme ténylegesen megfelel az európai parlamenti képviselők számára az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkében biztosított mentelmi jog terjedelmének; mivel a Bíróság megállapította, hogy ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselő valamely véleményére vonatkozzék a mentelmi jog, a képviselőnek a feladata ellátása során kell azt kifejtenie, ez pedig magában foglalja azt a követelményt, hogy kapcsolatnak kell fennállnia a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között; mivel ennek a kapcsolatnak közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie;

K.  mivel Sophie Montel a bűncselekmény feltételezett elkövetésének időpontjában, azaz 2013. szeptember 19-én és november 30-án nem volt európai parlamenti képviselő, azonban az állítólagosan jogsértő anyagok 2014. június 23-án és október 2-án még mindig megtekinthetők voltak bárki számára, aki hozzájuk kívánt férni;

L.  mivel a vádak nyilvánvalóan nem függenek össze Sophie Montel európai parlamenti képviselői tisztségével, hanem nemzeti, illetve regionális jellegű tevékenységet érintenek, tekintettel arra, hogy a kijelentéseket a 2014. március 23-án és 24-én esetlegesen megválasztásra kerülő helyi önkormányzati képviselőknek szánták;

M.  mivel az állítólagos cselekmények nem függenek össze az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladat ellátása során kinyilvánított véleménnyel vagy leadott szavazattal;

N.  mivel nem áll fenn olyan ok, amely alapján feltételezni lehetne, hogy Sophie Montel parlamenti munkája akadályozásának szándéka állna a bírósági vizsgálat mögött (fumus persecutionis), amely a „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” egyesület kérelmére indult meg, és e kérelem még azelőtt került benyújtásra, hogy Sophie Montel az európai parlamenti képviselői helyét elfoglalta;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Sophie Montel mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Francia Köztársaság igazságügyi miniszterének és Sophie Montelnek.

(1)

A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

12

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat