Procedure : 2018/2076(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0350/2018

Ingediende teksten :

A8-0350/2018

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0402

VERSLAG     
PDF 251kWORD 46k
22.10.2018
PE 625.484v02-00 A8-0350/2018

over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel, dat op 21 februari 2018 werd ingediend door de minister van Justitie en Vrijheden van Frankrijk in verband met een gerechtelijk onderzoek (B-49 2018/00243), ingesteld tegen Sophie Montel door de arrondissementsrechtbank van Nanterre naar aanleiding van een verzoek om voeging, gedaan door de vereniging "Maison des Potes - Maison de l'Égalité" wegens het publiekelijk aanzetten tot discriminatie op grond van ras of godsdienst, en van de ontvangst waarvan op 28 mei 2018 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–  na Sophie Montel te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 9, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 8 en 9 van protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10 juli 1986, 15 en 21 oktober 2008, 19 maart 2010, 6 september 2011 en 17 januari 2013(1),

–  gezien artikel 26 van de grondwet van de Franse Republiek, zoals gewijzigd bij de constitutionele wet van 4 augustus 1995, nr. 95-880,

–  gezien artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1, en artikel 9 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0350/2018),

A.  overwegende dat de openbaar aanklager bij het hof van beroep van Versailles heeft verzocht om opheffing van de parlementaire immuniteit van mevrouw Sophie Montel, lid van het Europees Parlement, in verband met een gerechtelijke procedure wegens een vermeend strafbaar feit;

B.  overwegende dat de opheffing van de immuniteit van Sophie Montel verband houdt met het vermeende strafbare feit van het in het openbaar aanzetten tot discriminatie op grond van nationaliteit, ras of godsdienst, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door middel van beelden of elektronische openbare communicatie door een of meer onbekende personen, hetgeen op grond van het Franse recht een strafbaar feit is, namelijk op grond van artikel 24, lid 8, artikel 23, lid 1, en artikel 42 van de wet van 29 juli 1881 en artikel 93, lid 3, van wet nr. 82-652 van 29 juli 1982, en de desbetreffende sanctiebepalingen van artikel 24, leden 8, 10, 11 en 12 van de wet van 29 juli 1881 en artikel 121, lid 7, van het Franse Wetboek van Strafrecht;

C.  overwegende dat het gerechtelijk onderzoek tegen Sophie Montel werd geopend naar aanleiding van een civiele procedure die op 22 mei 2014 aanhangig werd gemaakt door "Maison des Potes - Maison de l'Égalité";

D.  overwegende dat deze zaak draait om verklaringen in een brochure, getiteld "Handboek voor raadsleden van het Front National", gepubliceerd op 19 september 2013 en op 30 november 2013 op de officiële website van het Front National geplaatst, die een aansporing inhielden aan kandidaten van Front National die tijdens de verkiezingen van 23 en 30 maart 2014 tot gemeenteraadslid zouden worden verkozen, om tijdens de eerste vergadering van hun nieuwe gemeenteraad te pleiten voor voorrang voor Fransen bij de toewijzing van sociale woningen ("priorité nationale");

E.  overwegende dat volgens de Franse wet niet alleen de materiële auteur van een publicatie strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld;

F.  overwegende dat de onderzoekers in de loop van het onderzoek door het toenmalige hoofd publicaties van het Front National in kennis zijn gesteld van het feit dat het bestreden handboek opgesteld was door de diensten van het algemeen secretariaat; overwegende dat Sophie Montel in die tijd coördinator was van de gekozen vertegenwoordigers binnen dat algemeen secretariaat;

G.  overwegende dat de bevoegde autoriteiten een verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel hebben ingediend met het oog op een eerste verhoor in verband met de aanklachten tegen haar;

H.  overwegende dat in artikel 9 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bepaald is dat de leden van het Europees Parlement op hun eigen grondgebied de immuniteiten genieten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend;

I.  overwegende dat in Artikel 26 van de Grondwet van de Franse Republiek wordt bepaald dat leden van het Franse parlement niet kunnen worden vervolgd, dat er geen onderzoek tegen hen kan worden ingesteld, dat zij niet kunnen worden aangehouden, in hechtenis genomen of berecht op grond van meningen die zij hebben geuit of een stem die zij hebben uitgebracht in de uitoefening van hun mandaat;

J.  overwegende dat de reikwijdte van de immuniteit die aan leden van het Franse parlement wordt geboden, feitelijk overeenkomt met die van de immuniteit uit hoofde van artikel 8 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie voor leden van het Europees Parlement; overwegende dat het Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat een mening slechts door de immuniteit wordt gedekt indien zij door een Europees afgevaardigde is uitgebracht "in de uitoefening van [zijn] ambt", zodat een verband wordt vereist tussen de meningsuiting en het parlementaire ambt; overwegende dat dit verband rechtstreeks moet zijn en duidelijk;

K.  overwegende dat Sophie Montel geen lid van het Europees Parlement was toen het vermeende strafbare feit begaan werd, namelijk op 19 september en 30 november 2013, maar het beweerdelijk aanstootgevend materiaal nog steeds door eenieder desgewenst geraadpleegd kon worden op 23 juni en 2 oktober 2014;

L.  overwegende dat de aanklacht duidelijk geen verband houdt met de positie van Sophie Montel als lid van het Europees Parlement, maar betrekking heeft op activiteiten van nationale of regionale aard, gezien het feit dat de uitlatingen gericht waren aan de kandidaat-gemeenteraadsleden met het oog op de gemeentelijke verkiezingen die op 23 en 24 maart 2014 werden gehouden;

M.  overwegende dat de bewuste feiten geen betrekking hebben op een mening of stem die de afgevaardigde in de uitoefening van haar ambt als lid van het Europees Parlement heeft geuit respectievelijk uitgebracht in de zin van artikel 8 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie;

N.  overwegende dat er geen redenen zijn om te vermoeden dat de onderliggende gerechtelijke procedure, ingeleid naar aanleiding van een verzoek om voeging, ingediend door de vereniging "Maison des Potes – Maison de l'Égalité" voordat het lid zitting had genomen in het Europees Parlement, erop gericht is om schade toe te brengen aan de parlementaire werkzaamheden van Sophie Montel (fumus persecutionis);

1.  besluit de immuniteit van Sophie Montel op te heffen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de minister van Justitie van de Franse Republiek en aan Sophie Montel.

(1)

Arrest van het Hof van Justitie van 12 mei 1964, Wagner/Fohrmann en Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrest van het Hof van Justitie van 10 juli 1986, Wybot/Faure e.a., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrest van het Gerecht van 15 oktober 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrest van het Hof van Justitie van 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio en Clemente, C‑200/07 en C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrest van het Gerecht van 19 maart 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrest van het Hof van Justitie van 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrest van het Gerecht van 17 januari 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 en T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

22.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

12

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid