Procedura : 2018/2076(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0350/2018

Teksty złożone :

A8-0350/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0402

SPRAWOZDANIE     
PDF 494kWORD 46k
22.10.2018
PE 625.484v02-00 A8-0350/2018

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel, skierowany w dniu 21 lutego 2018 r. przez francuskiego Ministra Sprawiedliwości i Swobód w związku z postępowaniem wszczętym przed sądem wielkiej instancji w Nanterre (nr B-49 2018/00243) ze skargi z ustanowieniem stowarzyszenia „Maisons des Potes – Maison de l’Égalité [Dom przyjaciół – Dom równości]” jako strony cywilnej pod zarzutem publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym oraz ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 maja 2018 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Sophie Montel, zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej, zmienionej ustawą konstytucyjną nr 95-880 z dnia 4 sierpnia 1995 r.,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0350/2018),

A.  mając na uwadze, że prokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu skierował wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posłanki do Parlamentu Europejskiego Sophie Montel w związku z postępowaniem w sprawie zarzutu popełnienia przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel dotyczy postawionego nieustalonej osobie lub osobom zarzutu publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym poprzez słowo, pismo, obraz lub elektroniczny, publiczny środek komunikacji, co jest przestępstwem określonym w art. 24 akapit ósmy, art. 23 akapit pierwszy i art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 1881 r. oraz art. 93-3 ustawy nr 82-652 z dnia 29 lipca 1982 r., podlegającym karze na podstawie art. 24 akapit ósmy, dziesiąty, jedenasty i dwunasty ustawy z dnia 29 lipca 1881 r. oraz art. 121 akapit siódmy francuskiego kodeksu karnego;

C.  mając na uwadze, że postępowanie przeciwko Sophie Montel wszczęto z powództwa cywilnego z dnia 22 maja 2014 r., które wniosło stowarzyszenie „Maison des Potes – Maison de l’Égalité”;

D.  mając na uwadze, że zarzucana w skardze wypowiedź została sformułowana w broszurze pt. „Petit guide pratique de l'élu municipal Front national [Mały, praktyczny przewodnik radnego Frontu Narodowego]”, opublikowanej w dniu 19 września 2013 r. i zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej federacji Frontu Narodowego w dniu 30 listopada 2013 r., oraz że nakłaniano w niej przyszłych radnych gminy z Frontu Narodowego, wyłonionych w wyborach w dniach 23 i 30 marca 2014 r., by od pierwszego posiedzenia nowych rad gminy zalecali priorytetowe traktowanie Francuzów („priorité nationale [priorytet narodowy]”) w zakresie przydziału mieszkań socjalnych;

E.  mając na uwadze, że na gruncie prawa francuskiego odpowiedzialność karną może ponosić nie tylko bezpośredni autor publikacji;

F.  mając na uwadze, że w toku śledztwa ówczesny dyrektor publikacji Frontu Narodowego powiadomił, że zarzucany przewodnik opracowały służby sekretariatu generalnego partii; mając na uwadze, że w sekretariacie generalnym Sophie Montel odpowiadała we wskazanym czasie za koordynację wybranych w wyborach przedstawicieli partii;

G.  mając na uwadze, że z uwagi na konieczność pierwszego przesłuchania Sophie Montel w sprawie okoliczności faktycznych stanowiących podstawę stawianych jej zarzutów, właściwe organy złożyły wniosek o uchylenie immunitetu posłanki;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

I.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 francuskiej konstytucji żaden członek francuskiego parlamentu nie może być ścigany, poszukiwany, zatrzymany, aresztowany bądź sądzony z powodu wyrażonych poglądów w związku z wykonywaniem swych funkcji lub z powodu głosowania;

J.  mając na uwadze, że zakres immunitetu przyznanego członkom parlamentu francuskiego w istocie odpowiada zakresowi immunitetu przyznanemu posłom do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż poseł do Parlamentu Europejskiego może skorzystać z immunitetu, jeżeli wyraził opinię w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z czego wynika tym samym wymóg związku między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi; mając na uwadze, że więź między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi powinna być bezpośrednia i oczywista;

K.  mając na uwadze, że w chwili popełnienia zarzucanego czynu, czyli 19 września i 30 listopada 2013 r., Sophie Montel nie była posłanką do Parlamentu Europejskiego, chociaż zarzucane materiały wciąż były dostępne dla każdego zainteresowanego w dniach 23 czerwca i 2 października 2014 r.;

L.  mając na uwadze, że postawione zarzuty w oczywisty sposób nie pozostają w związku z funkcją Sophie Montel jako posłanki do Parlamentu Europejskiego, lecz dotyczą działalności o krajowym lub regionalnym charakterze, jako że wypowiedź dotyczyła przyszłych radnych gminy wyłonionych w wyborach samorządowych, które miały się odbyć 23 i 24 marca 2014 r.;

M.  mając na uwadze, że zarzucane czyny nie dotyczą opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków posłanki do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

N.  mając na uwadze, że nie ma podstaw, aby podejrzewać, że postępowanie z powództwa złożonego przez stowarzyszenie „Maison des Potes – Maison de l’Égalité” jeszcze przed objęciem przez Sophie Montel mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wszczęto z zamiarem zaszkodzenia działalności parlamentarnej Sophie Montel (fumus persecutionis);

1.  postanawia uchylić immunitet Sophie Montel;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji minister sprawiedliwości Republiki Francuskiej i Sophie Montel.

(1)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

12

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności