Процедура : 2018/2041(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0351/2018

Внесени текстове :

A8-0351/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0403

ДОКЛАД     
PDF 677kWORD 47k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

(2018/2041(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Хейди Хаутала

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

(2018/2041(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос, предадено на 27 февруари 2018 г. от заместник главния прокурор на Върховния съд на Гърция за неизплащане на великденски бонус в размер на 986,46 EUR (досие № AVM O 2017/6101) и обявено в пленарно заседание на 14 март 2018 г.,

–  като изслуша Георгиос Кирцос съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0351/2018),

A.  като има предвид, че Прокуратурата на Върховния съд на Гърция е поискала снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос, член на Европейския парламент, във връзка с възможно образуване на производство по обвинение в престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода или свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че Георгиос Кирцос, като законен представител (председател и главен изпълнителен директор) на дружествата KMP Publishing House Ltd и Free Sunday Publishing House Ltd, е наел бившия си служител на 26 юли 2005 г. от името на KMP Publishing House Ltd по силата на договор за наемане на работа в двете дружества като артистичен директор;

Д.  като има предвид, че Георгиос Кирцос е обвинен в неизплащане на бившия си служител на великденски бонус в размер на 986,46 EUR на 27 април 2016 г. в нарушение на извънреден закон № 690/1945, заменен с член 8, параграф 1 от Закон 236/95, и това представлява престъпление по член 28 от Закон № 3996/2011, във връзка със Съвместно министерско решение 19040/1981;

Е.  като има предвид, че предполагаемото престъпление очевидно няма пряка връзка със службата на Георгиос Кирцос като член на Европейския парламент, а вместо това се отнася за предишната му длъжност като управител на две вестникарски дружества;

Ж.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

З.  като има предвид, че няма основание да се подозира, че целта, която е в основата на наказателното производство, е да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Георгиос Кирцос;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на гръцките органи и на Георгиос Кирцос.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност