Postup : 2018/2041(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0351/2018

Předložené texty :

A8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0403

ZPRÁVA     
PDF 502kWORD 50k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity

(2018/2041(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Heidi Hautala

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity

(2018/2041(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity, kterou dne 27. února 2018 předložil zástupce vrchního státního žalobce Nejvyššího soudu Řecka v souvislosti s deliktem nevyplacení velikonoční prémie ve výši 986,46 EUR (spis č. AVM O 2017/6101) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 14. března 2018,

–  poté, co Georgios Kyrtsos dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9. odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0351/2018),

A.  vzhledem k tomu, že úřad státního žalobce Nejvyššího soudu Řecka požádal o to, aby byl poslanec Evropského parlamentu Georgios Kyrtsos zbaven imunity v souvislosti s případnými právními kroky týkajícími se údajného trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že článek 62 Ústavy Řecké republiky stanoví, že během svého mandátu nemohou být poslanci trestně stíháni, zatčeni, uvězněni ani jinak zbaveni osobní svobody, pokud k tomu nedá předem souhlas parlament;

D.  vzhledem k tomu, že Georgios Kyrtsos jakožto zákonný zástupce (předseda správní rady a výkonný ředitel) vydavatelství KMP, s.r.o. a vydavatelství Free Sunday, s.r.o. přijal jménem vydavatelství KMP, s.r.o. do pracovního poměru svou bývalou zaměstnankyni, a to ode dne 26. července 2005, na pozici vedoucí grafické úpravy publikací v obou společnostech;

E.  vzhledem k tomu, že Georgios Kyrtsos je obviněn, že své bývalé zaměstnankyni nevyplatil do dne 27. dubna 2016 velikonoční prémii ve výši 986,46 EUR v rozporu se zákonem o výjimečném stavu č. 690/1945 ve znění čl. 8 odst. 1 zákona č. 236/95, což je trestným činem podle článku 28 zákona č. 3996/2011 ve spojení se společným ministerským výnosem19040/1981;

F.  vzhledem k tomu, že údajný trestný čin zjevně nemá přímou souvislost s funkcí Georgiose Kyrtsose jako poslance Evropského parlamentu, ale je spojen s jeho bývalou vedoucí funkcí ve dvou vydavatelstvích;

G.  vzhledem k tomu, že toto trestní řízení se netýká vyjádřených názorů či hlasování při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.  vzhledem k tomu, že není důvod domnívat se, že záměrem daného trestního stíhání je poškodit politickou činnost poslance (fumus persecutionis);

1.  rozhodl, že se Georgios Kyrtsos zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným řeckým orgánům a Georgiosu Kyrtsosovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí