MIETINTÖ Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Heidi Hautala

Menettely : 2018/2041(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0351/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0351/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2018/2041(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän 27. helmikuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy 986,46 euron suuruisen pääsiäisbonuksen maksamatta jättämiseen (rekisterinumero AVM O 2017/6101) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 14. maaliskuuta 2018,

–  on kuullut Georgios Kyrtsosia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot[1],

–  ottaa huomioon Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8–0351/2018),

A.  ottaa huomioon, että Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänvirasto on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevan mahdollisen oikeudenkäynnin yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälässä säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa vaalikauden aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä hänen vapauttaan muuten rajoittaa ilman parlamentin ennalta antamaa lupaa;

D.  ottaa huomioon, että KMP Publishing House Ltd- ja Free Sunday Publishing House Ltd -yritysten laillisena edustajana (puheenjohtaja ja toimitusjohtaja) Georgios Kyrtsos palkkasi entisen työntekijänsä 26. heinäkuuta 2005 KMP Publishing House Ltd:n nimissä sopimuksella, joka koski työskentelyä kummassakin yrityksessä visuaalisena suunnittelijana;

E.  ottaa huomioon, että Georgios Kyrtsosia syytetään siitä, että hän on jättänyt maksamatta entiselle työntekijälleen 986,46 euron suuruisen pääsiäisbonuksen 27. huhtikuuta 2016 hätälain nro 690/1945 vastaisesti, sellaisena kuin se on korvattuna lain nro 236/95 8 artiklan 1 kohdalla, mikä on rikos lain nro 3996/2011 28 artiklan nojalla, yhdessä ministeriöiden yhteispäätöksen 19040/1981 kanssa;

F.  toteaa, että väitetyllä rikoksella ei selvästikään ole suoraa yhteyttä Georgios Kyrtsosin toimeen Euroopan parlamentin jäsenenä vaan se liittyy hänen aiempaan asemaansa kahden sanomalehtiyrityksen johtajana;

G.  toteaa, että syytteeseenpanossa ei ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetuista mainitun Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä ilmaisemista mielipiteistä tai suorittamista äänestyksistä;

H.  toteaa, ettei ole syytä epäillä, että rikosoikeudenkäynnin tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa (fumus persecutionis -olettamus);

1.  päättää pidättää Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan viranomaisille ja Georgios Kyrtsosille.

  • [1]  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö