Procedūra : 2018/2041(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0351/2018

Pateikti tekstai :

A8-0351/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0403

PRANEŠIMAS     
PDF 486kWORD 50k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2018/2041(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Heidi Hautala

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2018/2041(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Graikijos Aukščiausiojo Teismo generalinio prokuroro pavaduotojo 2018 m. vasario 27 d. perduotą prašymą atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą, kuris susijęs su 986,46 EUR dydžio velykinės premijos nesumokėjimu (Byla Nr. AVM O 2017/6101) ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. kovo 14 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Georgioso Kyrtsoso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0351/2018),

A.  kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuratūra pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso imunitetą, susijusį su galimais teisiniais veiksmais dėl įtarimų padarius nusikalstamą veiką;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai be išankstinio parlamento sutikimo savo kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar negali būti kitaip suvaržoma jų laisvė;

D.  kadangi Georgios Kyrtsos, kaip bendrovių „KMP Publishing House Ltd“ ir „Free Sunday Publishing House Ltd“ teisinis atstovas (vadovas ir generalinis direktorius), 2005 m. liepos 26 d., bendrovės „KMP Publishing House Ltd“ vardu sudarydamas darbo sutartį, įdarbino buvusią savo darbuotoją dirbti meno direktore abiejose bendrovėse;

E.  kadangi Georgios Kyrtsos yra kaltinamas tuo, kad 2016 m. balandžio 27 d. savo buvusiai darbuotojai nesumokėjo 986,46 EUR dydžio velykinės premijos ir taip pažeidė Nepaprastosios padėties įstatymą Nr. 690/1945, pakeistą Įstatymo Nr. 236/95 8 straipsnio 1 dalimi, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Įstatymo Nr. 3996/2011 28 straipsnyje ir bendrame ministerijos sprendime Nr. 19040/1981;

F.  kadangi nusikalstama veika, dėl kurios pareikšti įtarimai, yra tiesiogiai nesusijusi su Georgioso Kyrtsoso, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o yra susijusi su jo buvusiomis dviejų laikraščių bendrovių vadovo pareigomis;

G.  kadangi baudžiamasis persekiojimas nėra susijęs su minėtam Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

H.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad baudžiamoji byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai (fumus persecutionis);

1.  nusprendžia atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Graikijos institucijoms ir Georgiosui Kyrtsosui.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika