Ziņojums - A8-0351/2018Ziņojums
A8-0351/2018

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Juridiskā komiteja
Referents: Heidi Hautala

Procedūra : 2018/2041(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0351/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0351/2018
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

(2018/2041(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lūgumu atcelt Georgios Kytsos imunitāti, kuru 2018. gada 27. februārī nosūtīja Grieķijas Augstākās tiesas ģenerālprokurora vietnieks, par Lieldienu piemaksas EUR 986.46 apmērā (lieta Nr. AVM 2017/6101) un kurš tika paziņots 2018. gada 14. marts plenārsēdē,

–  pēc Georgios Kyrtsos uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu[1],

–  ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0351/2018),

A.  tā kā Grieķijas Augstākās tiesas prokuratūra ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Georgios Kyrtsos imunitāti saistībā ar juridiskam darbībām attiecībā uz varbūtēju nodarījumu;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā Grieķijas Republikas konstitūcijas 62. pantā ir noteikts, ka parlamenta deputātus parlamentārā sasaukuma laikā nedrīkst saukt pie atbildības, aizturēt, ieslodzīt vai kā citādi ierobežot viņu brīvību, ja nav iepriekš saņemta parlamenta atļauja;

D.  tā kā Georgios Kytsos kā uzņēmumu KMP Publishing House Ltd un Free Sunday Publishing House Ltd juridiskais pārstāvis (priekšsēdētājs un izpilddirektors) 2005. gada 26. jūlijā KMP Publishing House Ltd vārdā pieņēma darbā savu bijušo darbinieku saskaņā ar darba līgumu abos uzņēmumos kā māksliniecisko direktoru;

E.  tā kā attiecībā uz Georgios Kyrtsos tiek apgalvots, ka viņš 2016. gada 27. aprīlī savam bijušajam darbiniekam nav izmaksājis Lieldienu piemaksu EUR 986.46 apmērā, pārkāpjot Ārkārtas likumu Nr. 690/1945, kas ir aizstāts ar Likuma Nr. 236/95 8. panta 1. punktu un kas ir likumpārkāpums saskaņā ar Likuma Nr. 3996/2011 28. pantu saistībā ar Starpministriju lēmumu Nr. 19040/1981;

F.  tā kā šim iespējamam pārkāpumam nav tiešas saistības ar Georgios Kyrtsos ka Eiropas Parlamenta deputāta amatu, bet tas drīzāk attiecas uz viņa bijušo amatu, kas bija laikraksta uzņēmuma vadītājs;

G.  tā kā šāda veida vajāšana nav saistīta ne ar vienu no viedokļiem, kas ir pausts, vai balsojumu, kas ir veikts, pildot attiecīgā Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā tas ir noteikts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

H.  tā kā nav nekāda iemesla aizdomām, ka kriminālprocesa uzsākšanas nodoms ir nelabvēlīgi ietekmēt deputāta politisko darbību (fumus persecutionis);

1.  nolemj atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas iestādēm un Georgios Kyrtsos.

  • [1]  Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken