SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Heidi Hautala

Procedura : 2018/2041(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0351/2018
Teksty złożone :
A8-0351/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

(2018/2041(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa przekazany w dniu 27 lutego 2018 r. przez zastępcę prokuratura generalnego przy greckim sądzie najwyższym w związku z zarzutem niewypłacenia pracownikowi premii wielkanocnej w kwocie 986.46 EUR (sprawa nr AVM O 2017/6101) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2018 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Georgiosa Kyrtsosa, zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.[1],

–  uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0351/2018),

A.  mając na uwadze, że prokuratora przy greckim sądzie najwyższym zwróciła się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Georgiosa Kyrtsosa w związku z możliwym postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że art. 62 konstytucji Republiki Greckiej przewiduje, że podczas kadencji parlamentu posłowie nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni lub poddani innym ograniczeniom, jeśli parlament nie wyrazi na to uprzednio zgody;

D.  mając na uwadze, że Georgios Kyrtsos, działając w charakterze przedstawiciela prawnego (prezes i dyrektor generalny) przedsiębiorstw KMP Publishing House Ltd i Free Sunday Publishing House Ltd, w imieniu KMP Publishing House Ltd zatrudnił byłego pracownika w dniu 26 lipca 2005 r. na podstawie umowy o pracę w obu spółkach na stanowisku dyrektora ds. artystycznych;

E.  mając na uwadze, że Georgios Kyrtsos jest oskarżony o niezapłacenie byłemu pracownikowi premii wielkanocnej w kwocie 986,46 EUR w dniu 27 kwietnia 2016 r. z naruszeniem nadzwyczajnej ustawy nr 690/1945, zastąpionej art. 8 ust. 1 ustawy nr 236/95, co stanowi przestępstwo z art. 28 ustawy nr 3996/2011 w związku ze wspólną decyzją ministerialną nr 19040/1981;

F.  mając na uwadze, że zarzut popełnienia przestępstwa nie ma bezpośredniego związku ze sprawowaniem przez Georgiosa Kyrtsosa mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, lecz dotyczy zajmowanego przez niego uprzednio stanowiska kierownika dwóch wydawnictw prasowych;

G.  mając na uwadze, że postępowanie nie dotyczy opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków danego posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

H.  mając na uwadze, że nie ma podstaw, aby podejrzewać, że postępowanie karne wszczęto z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła (fumus persecutionis);

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Kyrtsosa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji władzom greckim i Georgiosowi Kyrtsosowi.

  • [1]  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

22.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności