RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Heidi Hautala

Procedură : 2018/2041(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0351/2018
Texte depuse :
A8-0351/2018
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

(2018/2041(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos, înaintată la 27 februarie 2018, de parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei în legătură cu învinuirea de neplata unei prime de Paște în cuantum de 986,46 EUR, (dosarul cu nr. AVM O 2017/6101), anunțată în ședința plenară din 14 martie 2018,

–  în urma audierii lui Georgios Kyrtsos, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea deputaților Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0351/2018),

A.  întrucât parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei a solicitat ridicarea imunității lui Georgios Kyrtsos, deputat în Parlamentul European, în legătură cu o eventuală acțiune în justiție pusă în mișcare sub aspectul săvârșirii unei presupuse infracțiuni;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților Parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituția Republicii Elene prevede că, pe durata mandatului lor parlamentar, deputații nu pot fi urmăriți, arestați, trimiși în închisoare sau supuși altor măsuri privative de libertate fără acordul prealabil al Parlamentului;

D.  întrucât Georgios Kyrtsos, în calitate de reprezentant legal (președinte și director executiv) al societăților KMP Publishing House Ltd și Sunday Publishing House Ltd, la 26 iulie 2005, l-a angajat pe fostul său angajat în numele societății KMP Publishing House Ltd în cadrul unui contract de angajare în ambele societăți în funcția de „art director”;

E.  întrucât Georgios Kyrtsos este acuzat de a nu fi plătit fostului său angajat o primă de Paște în cuantum de 986,46 EUR la 27 aprilie 2016, cu încălcarea Legii 690/1945, astfel cum a fost înlocuită prin articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 236/95, ceea ce constituie o infracțiune în temeiul articolului 28 din Legea nr. 3996/2011, în coroborare cu Decizia ministerială comună 19040/1981;

F.  întrucât este clar că presupusa infracțiune nu are nicio legătură cu funcția lui Georgios Kyrtsos de deputat în Parlamentul European, ci se raportează la funcția sa anterioară, de director al celor două edituri;

G.  întrucât urmărirea nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatului în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât nu există niciun motiv pentru a presupune că procedura penală a fost deschisă cu intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului (fumus persecutionis);

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Georgios Kyrtsos;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților elene și lui Georgios Kyrtsos.

  • [1]  hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate