POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Heidi Hautala

Postopek : 2018/2041(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0351/2018
Predložena besedila :
A8-0351/2018
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

(2018/2041(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu, ki jo je dne 27. februarja 2018 posredoval namestnik generalnega tožilca grškega vrhovnega sodišča zaradi neplačila velikonočnega dodatka v višini 986,46 EUR (dosje št. AVM O 2017/6101) in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 14. marca 2018,

–  po zagovoru Georgiosu Kircosu v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju 62. člena ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0351/2018),

A.  ker je tožilstvo vrhovnega sodišča Grčije zahtevalo odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Georgiosu Kircosu v povezavi z morebitnim sodnim postopkom glede domnevnega kaznivega dejanja;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker 62. člen ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslanci ne smejo preganjati, aretirati, pripreti ali se jim ne sme drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

D.  ker je Georgios Kircos kot zakoniti zastopnik (predsednik in glavni izvršni direktor) družb KMP Publishing House Ltd in Free Sunday Publishing House Ltd v imenu KMP Publishing House Ltd sklenil 26. julija 2005 s svojo nekdanjo uslužbenko pogodbo o zaposlitvi na mestu umetniškega direktorja obeh družb;

E.  ker je bil Georgios Kircos 27. aprila 2016 obtožen, da svoji nekdanji uslužbenki ni izplačal velikonočnega dodatka v višini 986,46 EUR, s čimer je kršil Zakon o izrednih razmerah št. 690/1945, ki ga je nadomestil člen 8(1) Zakona 236/95, kar je kaznivo dejanje po členu 28 Zakona št. 3996/2011 v povezavi s Skupno ministrsko odločbo 19040/1981;

F.  ker domnevno kaznivo dejanje očitno ni neposredno povezano s funkcijo Georgiosa Kircosa kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč je povezano z njegovim nekdanjim delovnim mestom direktorja dveh časopisnih hiš;

G.  ker se pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Georgios Kircos izrekel ali oddal na glasovanju pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

H.  ker ni razlogov za domnevo, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo (fumus persecutionis);

1.  sklene, da se Georgiosu Kircosu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim oblastem in Georgiosu Kircosu.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Tiemo Wölken

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov