Betänkande - A8-0351/2018Betänkande
A8-0351/2018

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

22.10.2018 - (2018/2041(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Heidi Hautala

Förfarande : 2018/2041(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0351/2018
Ingivna texter :
A8-0351/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

(2018/2041(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet för underlåtenhet att betala ut en påskbonus på 986,46 euro (ärendenummer AVM O 2017/6101), som vidarebefordrades den 27 februari 2018 av den biträdande åklagaren vid Greklands högsta domstol och som tillkännagavs i kammaren den 14 mars 2018,

–  efter att ha hört Georgios Kyrtsos i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0351/2018), och av följande skäl:

A.  Åklagaravdelningen vid Greklands högsta domstol har begärt upphävande av Europaparlamentsledamoten Georgios Kyrtsos immunitet i samband med ett eventuellt rättsligt förfarande gällande ett påstått brott.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  Enligt artikel 62 i Greklands konstitution får parlamentsledamöter under valperioden inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt kvarhållas utan föregående tillstånd från parlamentet.

D.  Som juridisk företrädare (ordförande och verkställande direktör) för företagen KMP Ekdotiki och Free Sunday Ekdotiki Anonymi Etaireia anställde Georgios Kyrtsos för KMP Ekdotiki den 26 juli 2005 sin före detta arbetstagare genom ett anställningsavtal som inbegrep arbete som art director i båda företagen.

E.  Georgios Kyrtsos anklagas för att den 27 april 2016 ha underlåtit att betala ut en påskbonus på 986,46 euro till sin före detta arbetstagare i strid med lag nr 690/1945, ersatt genom artikel 8.1 i lag nr 236/95, vilket utgör ett brott enligt artikel 28 i lag nr 3996/2011, jämförd med ministerbeslut 19040/1981.

F.  Det står klart att det påstådda brottet inte har någon direkt koppling till Georgios Kyrtsos ämbete som ledamot av Europaparlamentet, utan i stället hänför sig till hans tidigare ställning som chef för två tidningsförlag.

G.  Åtalet rör inte yttranden som den berörda ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.  Det finns ingen anledning att misstänka att avsikten bakom de straffrättsliga förfarandena är att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Georgios Kyrtsos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de grekiska myndigheterna och till Georgios Kyrtsos.

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken