Διαδικασία : 2018/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0353/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0353/2018

Συζήτηση :

PV 12/11/2018 - 17
CRE 12/11/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2018 - 4.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0447

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 802kWORD 85k
24.10.2018
PE 622.176v02-00 A8-00353/2018

σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2018/2036(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: József Nagy

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 EFDD της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2018/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, καθώς και το σύνολο των κανόνων της Ένωσης που πρέπει να πληροί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα εάν επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ένωση (το κεκτημένο),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/7 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 1ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλα της, ιδίως το πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2018 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλό της (A/RES/61/106) που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1985 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο εγκρίθηκε το 2014, σχετικά με την κατάσταση και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2153, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο εγκρίθηκε το 2017, με θέμα «Προώθηση της ένταξης των Ρομά και των Πλανοβίων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2196 (2018) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Προστασία και προώθηση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 424 του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε το 2017, με θέμα «Οι περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη σήμερα»,

–  έχοντας υπόψη Σύσταση 1201 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, — Πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, που εγκρίθηκε το 1993,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την άνοδο της αθιγγανοφοβίας και της ρατσιστικής βίας κατά των Ρομά στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στην τρίτη Διάσκεψη κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 16 και 17 Μαΐου 2005,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Κοπεγχάγης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το οποίο υπεγράφη το 1990, και τις πολυάριθμες θεματικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων που εξέδωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες και το Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/JHA, της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2005, σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (10),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ειδικότερα στην υπόθεση T-646/13 - Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe κατά Επιτροπής, και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις μελέτες που εκπονήθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), όπως η έκθεση με τίτλο «Σεβασμός και προστασία των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες (2008-2010)», καθώς και άλλες σχετικές εκθέσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ για το ζήτημα,

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες και τα ευρήματα της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις παραδοσιακές μειονότητες, τις εθνικές κοινότητες και γλώσσες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0353/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και ανεξάρτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι ουσιώδους σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και για την προαγωγή της ανεκτικότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ όλων των ατόμων που ζουν σε μια δεδομένη επικράτεια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί ένα μωσαϊκό πολιτισμών, γλωσσών, θρησκειών, παραδόσεων και ιστορίας, που δημιουργούν μια κοινότητα διαφορετικών πολιτών με κοινές βασικές αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω πλούτος της Ευρώπης δεν είναι δεδομένος και θα πρέπει να προστατεύεται και να καλλιεργείται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίμονη παρενόχληση, οι διακρίσεις συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών και αλληλοεπικαλυπτόμενων διακρίσεων και η βία περιορίζουν την ικανότητα των προσώπων να ασκήσουν πλήρως τα θεμελιώδη τους δικαιώματα και ελευθερίες και υπονομεύουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη και στη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται στις μειονότητες, δεδομένου ότι αυτή η προστασία και προαγωγή θα επιφέρει σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και ευημερία για όλους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ τον όρο «πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες» η οποία αποτελεί την πρώτη τέτοιας μορφής ρητή αναφορά στην ιστορία του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της (ΣΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη και πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προωθούνται με ενεργητικότητα και συνέπεια απόν την ΕΕ και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα αξίζει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες της ΕΕ, σύμφωνα με την προσέγγιση του διεθνές δικαίου στον τομέα αυτό, δεν προσδιορίζουν εννοιολογικά τον όρο «μειονότητες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε την έννοια «εθνικές μειονότητες» όρο του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 21 του Χάρτη θεσπίζεται ρητώς η απαγόρευση των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διατύπωση των διατάξεων περί ιθαγένειας της Ένωσης, στο άρθρο 9 της ΣΕΕ αναφέρεται ρητά ότι η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών μειονοτήτων (ΣΠΠΕΜ) και ο Χάρτης για τις γλώσσες αποτελούν μείζονα επιτεύγματα του διεθνούς συστήματος προστασίας των μειονοτήτων και σημαντικά διεθνή εργαλεία καθορισμού προτύπων για τα συμβαλλόμενα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς των σχετικών συμφωνιών αποδυναμώνεται από την αργή διαδικασία κύρωσης, από τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και, κυρίως από την έλλειψη εξουσιών ελέγχου, που τις καθιστά εξαρτημένες από την καλή θέληση των κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, αποφάσεων και συστάσεων έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται η μη συμμόρφωση με τα δύο διεθνή μέσα σύνηθες φαινόμενο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βέλτιστες πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται σε κράτη μέλη, όπως στην Ιταλία (Άνω Άδιγης/Νότιο Τιρόλο), στη Γερμανία (Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες διασφαλίζονται τόσο από πολυμερείς όσο και από διμερείς διεθνείς συμφωνίες και κατοχυρώνονται στη συνταγματική τάξη πολλών κρατών μελών, η δε τήρησή τους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του κράτους δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) αποτελεί βασικό νομικό μέτρο για την καταπολέμηση των εθνοτικών και φυλετικών διακρίσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν την έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής, προκειμένου να πραγματωθεί η πλήρης ισότητα, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει οποιοδήποτε κράτος μέλος να διατηρήσει ή να θεσπίσει ειδικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ενωμένοι στην πολυμορφία» που έχει υιοθετηθεί από το 2000 υπογραμμίζει τον σεβασμό της πολυμορφίας ως μιας από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων για την προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα τρία κριτήρια προσχώρησης της Κοπεγχάγης απαιτεί σαφώς από τις χώρες να διασφαλίζουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν ελέγχεται περαιτέρω από τη στιγμή που μια υποψήφια χώρα καταστεί κράτος μέλος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνει η πείρα, οι χώρες που τελούν υπό ένταξη είναι πιο πρόθυμες να τηρήσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκούς πλαισίου το οποίο να εγγυάται την εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων μετά την ένταξη, μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική οπισθοδρόμηση σε πολλά κράτη μέλη μετά την προσχώρησή τους στη ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει κοινά πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία των μειονοτήτων στα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η ΕΕ διαθέτει εργαλεία περιορισμένης μόνο αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση συστηματικών και θεσμικών εκδηλώσεων διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής προστασίας ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες είναι περιορισμένα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν αυστηροί μηχανισμοί και διαδικασίες κράτους δικαίου προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών και αξιών της Συνθήκης σε ολόκληρη της Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες συνιστά θεμελιώδες μέρος αυτών των αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προκειμένου να συμπληρωθούν τα εναπομένοντα κενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένοι, αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να έχουν εφαρμογή τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους θεσμούς της Ένωσης και να υιοθετούν μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σκέλος πρόληψης και ένα σκέλος διόρθωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επιβεβαιώσει την υποστήριξή του στη συνάντηση αυτή, στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(11), και αυτό θα έχει καθοριστική σημασία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη διακυβέρνηση, κάτι το οποίο σήμερα απουσιάζει·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την πιο άμεση έκφραση του πολιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ, όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, στο άρθρο 22 του Χάρτη και στο προοίμιο της ΣΕΕ, όπου αναφέρεται ρητά: «εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου»·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλωσσική πολυμορφία συνιστά σημαντικό μέρος του πολιτισμικού πλούτου κάθε περιφέρειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 40 με 50 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ μιλούν μια από τις 60 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες της, κάποιες από τις οποίες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασθένιση των μειονοτικών γλωσσών είναι ορατή σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλώσσες που ομιλούνται από μικρές κοινότητες και δεν έχουν επίσημο καθεστώς είναι ακόμη περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο εξαφάνισης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά προσέγγιση ένα άτομο ανά χίλια χρησιμοποιεί μια εθνική νοηματική γλώσσα ως την πρώτη του γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι γλώσσες θα πρέπει να αποκτήσουν επίσημο καθεστώς·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, η ατομική ταυτότητα, καθώς και η εθνική ταυτότητα είναι σημαντικές, χωρίς να αποκλείει η μια την άλλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά νομοθετικά συστήματα των κρατών μελών εμφανίζουν σημαντικά κενά όσον αφορά τις μειονότητες και παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εναρμόνισης και συμμετρίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι πλούσια και ποικιλόμορφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά εμπλουτίζει τις ζωές των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση «σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες που ζουν στην Ευρώπη εδώ και αιώνες συμβάλλουν στην πλούσια, μοναδική και ποικιλόμορφη κληρονομιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αναγνώριση αυτών των μειονοτήτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειονότητες στην ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν θεσμοθετημένες διακρίσεις και υπόκεινται σε υποτιμητικά στερεότυπα, ακόμα δε και τα κεκτημένα δικαιώματά τους συχνά περικόπτονται και εφαρμόζονται επιλεκτικά·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην προστασία των μειονοτήτων και στις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης δεν αρκεί για την αποτροπή της αφομοίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική ισότητα υπερβαίνει την αποχή από τις διακρίσεις και σημαίνει την εξασφάλιση στις μειονότητες της άσκησης των δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα στην ταυτότητα, στη χρήση γλώσσας και στην εκπαίδευση, όπως ακριβώς ισχύει και για την πλειοψηφία των πολιτών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ξενοφοβικής βίας και της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συχνά προωθείται από ακροδεξιές δυνάμεις, θίγει και στοχοποιεί πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ που ανήκουν σε μειονότητες αναμένουν να ληφθούν περισσότερα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων τους, όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό των σχετικών αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ‘Minority SafePack’ έχει συλλέξει 1 215 879 υπογραφές ανά την ΕΕ, διατρανώνοντας τη βούληση των εν λόγω πολιτών της ΕΕ να ενισχύσουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολιτικές για τις μειονότητες σε επίπεδο ΕΕ·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται αποτελεσματικά η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμών βασίζεται στη συμμετοχή και την εκπροσώπηση όλων των ομάδων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

1.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν στις μειονότητες τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο κοινότητας·

2.  επισημαίνει ότι, ενώ η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί, τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη, μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι υποψήφιες χώρες, μόλις γίνουν πλήρη κράτη μέλη της ΕΕ, θα τηρούν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

3.  διαπιστώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση και επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων η ΕΕ θεωρεί δεδομένο ότι τα κράτη μέλη της σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων ή βασίζεται σε εξωτερικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως είναι οι μηχανισμοί του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ ·

4.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης πριν και μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων· τονίζει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες που θα συνοδεύεται από έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών νομιμοποιείται και εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με το κράτος δικαίου και τις άλλες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· εκτιμά, συνεπώς, ότι με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και για την διασφάλιση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την προσχώρηση ενός κράτους μέλους, δεν παραβιάζεται η κυριαρχία των κρατών μελών·

6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διεθνών προτύπων, κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ορίζει ποια πρόσωπα ανήκουν σε εθνικές μειονότητες·

7.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει πρότυπο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ ούτε και κοινή αντίληψη ως προς το ποιος μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο που ανήκει σε μειονότητα· σημειώνει ότι ούτε η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, αλλά ούτε και η σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων (ΣΠΠΕΜ), περιλαμβάνουν ορισμό της έννοιας των μειονοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας όλων των εθνικών ή εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, ανεξάρτητα από ορισμό, και τονίζει ότι κάθε ορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευέλικτο τρόπο, καθόσον η de facto συμπερίληψη δικαιούχων στην προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων συχνά αποτελεί μέρος μιας εξελικτικής διαδικασίας που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε επίσημη αναγνώριση· συνιστά ότι όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ο ορισμός της «εθνικής μειονότητας» θα πρέπει να βασίζεται στον ορισμό που προβλέπεται στη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 1201(1993) για ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, δηλαδή ως μια ομάδα προσώπων σε ένα κράτος που

–  κατοικούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους και είναι πολίτες του,

διατηρούν από μακρού σταθερές και διαρκείς σχέσεις με το κράτος αυτό,

παρουσιάζουν διακριτά εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά,

είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικοί, αν και λιγότεροι σε αριθμό από τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους ή της περιφέρειας του εν λόγω κράτους,

εμφορούνται από το κίνητρο να διατηρήσουν από κοινού, ότι αποτελεί την κοινή τους ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού τους, των παραδόσεών τους, της θρησκείας τους ή της γλώσσας τους·

8.  υπενθυμίζει την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι συνήλθαν στη Βαρσοβία, στις 16 και 17 Μαΐου 2005, στην οποία αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενσωμάτωση των εν λόγω πτυχών των συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

9.  επισημαίνει ότι ορισμένα σημεία των διατάξεων της ΣΠΠΕΜ και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης («Χάρτης για τις γλώσσες») εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η Ένωση, δεν έχει γενική νομοθετική αρμοδιότητα να θεσπίσει ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, μπορεί «να ρυθμίσει διάφορα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες»·

10.  θεωρεί ότι με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και μετά τη διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης επιπτώσεων, πρέπει να υποβληθεί νομοθετική πρόταση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των μειονοτήτων και να προστατευθούν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη και να αποτραπεί η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων· θεωρεί ότι τα εν λόγω πρότυπα, τηρουμένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτίστως τα πρότυπα που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί στα μέσα του διεθνούς δικαίου και ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλη την ΕΕ και θα συνοδεύεται από έναν λειτουργικό μηχανισμό παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα νομικά συστήματά τους θα υπάρχει η εγγύηση ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες δεν θα υφίστανται διακρίσεις και ότι θα λάβουν και θα εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα προστασίας·

11.  επισημαίνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί μέρος της πρότασης για τη σύναψη ενός Συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο DRF)· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο το αίτημα που είχε διατυπώσει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη σύναψη ενός συμφώνου· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε όλα τα επί μέρους τμήματα του μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να συγκροτήσεις ένα όργανο σε επίπεδο Ένωσης (είτε εντός υφισταμένων δομών είτε ως ξεχωριστό όργανο) για την αναγνώριση και προστασία των μειονοτήτων στην ΕΕ·

13.  επιδοκιμάζει την επιτυχή καταχώριση και συλλογή υπογραφών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών με τίτλο «Minority SafePack», η οποία ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων· προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν στο μέλλον τα συμφέροντα και οι ανάγκες των μειονοτήτων να τύχουν καλύτερης εκπροσώπησης σε επίπεδο ΕΕ·

14.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθούν το δικαίωμα των εθνικών μειονοτήτων να διαφυλάττουν, να προστατεύουν και να αναπτύσσουν τη δική τους ταυτότητα, και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των εθνικών μειονοτήτων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή και στις δημόσιες υποθέσεις·

15.  επισημαίνει ότι η ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται μέσω της πολιτογράφησης σε ένα κράτος μέλος, η οποία ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εθνική ιθαγένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές του Ενωσιακού δικαίου, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί νομολογιακά από το ΔΕΕ· επισημαίνει ότι το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους είναι πολίτης της Ένωσης και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και τον Χάρτη· επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια μέριμνα για κάθε πολίτη της ΕΕ·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό των ανιθαγενών Ρομά στην Ευρώπη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και τα ωθεί στο περιθώριο της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν το καθεστώς της ανιθαγένειας και να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες να μην συναντούν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας· διαπιστώνει ότι οι μειονοτικές ομάδες δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες για την υγεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι μειονότητες να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, τόσο σωματική όσο και ψυχική και χωρίς διακρίσεις·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη ΣΠΠΕΜ και τον Χάρτη για τις γλώσσες, και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει τα εν λόγω έγγραφα και να σεβαστεί τις αρχές που καθορίζονται σε αυτά· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να απόσχουν από πράξεις που αντιστρατεύονται τις εν λόγω αρχές· τονίζει ότι ταυτόχρονα με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις μειονότητες στην ΕΕ, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να μην θεσπίζουν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που αποδυναμώνουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή αποκλίνουν από αυτά·

19.  επαναβεβαιώνει ότι οι αυτόχθονες λαοί, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να ελεύθεροι από διακρίσεις κάθε είδους και να έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην πολυμορφία του πολιτισμού, των παραδόσεων, της ιστορίας και των προσδοκιών τους που πρέπει να αντανακλώνται κατάλληλα στην εκπαίδευση και στη δημόσια ενημέρωση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν σύμβαση για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς (σύμβαση αριθ. 169) της ΔΟΕ και να την εφαρμόσουν με καλή πίστη,

20.  φρονεί ότι πρέπει να θεσπιστούν στην ΕΕ κοινά ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες με βάση τις διαδικαστικές αρχές της καλής γειτονίας και των φιλικών σχέσεων ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τις γειτονικές τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών προτύπων και κανόνων· φρονεί ότι η υιοθέτηση των κοινών ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα και πρότυπα που προστατεύουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες· υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ιδίως στις θεματικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη της τα πρότυπα αυτά στο πλαίσιο των κριτηρίων της Κοπεγχάγης κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να εφαρμόσει τα ίδια πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

21.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές απαγόρευσης των διακρίσεων από μόνες του δεν επιλύουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες και δεν αποτρέπουν την αφομοίωση· σημειώνει ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία όσον αφορά το δικαίωμα σε ένδικα μέσα και έχουν ειδικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και αποτελεσματική ισότητα, και ότι τα δικαιώματά τους θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, της διαφύλαξης και ανάπτυξης της πολιτιστικής ή γλωσσικής ταυτότητας, σύμφωνα με την ταυτότητα, τις αξίες και τις αρχές του κράτους στο οποίο διαμένουν· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την τακτική παρακολούθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην ΕΕ·

22.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν και να χρηματοδοτούν τη συγκέντρωση αξιόπιστων και τεκμηριωμένων δεδομένων για την ισότητα, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των μειονοτήτων προκειμένου να καταγράφονται οι ανισότητες και οι διακρίσεις· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να παρακολουθεί στενά τις διακρίσεις εις βάρος εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη·

23.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία των μειονοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επαρκή χρηματοδότηση και υποστήριξη των οργανώσεων αυτών·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την προστασία των μειονοτήτων εντός των μειονοτήτων και να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες εντός των ανισοτήτων, από τη στιγμή που τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν έρευνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σύνθετο πρόβλημα των πολλαπλών και αλληλοεπικαλυπτόμενων διακρίσεων·

Καταπολέμηση των διακρίσεων, των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους

25.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους που κινητοποιείται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία ή τη θρησκευτική μισαλλοδοξία κατά των μειονοτήτων στην Ευρώπη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των εγκλημάτων μίσους και των στάσεων και συμπεριφορών που συνιστούν διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να εξακολουθήσουν το έργο τους αναφορικά με την παρακολούθηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους που στρέφονται κατά μειονοτήτων στα κράτη μέλη και να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις και τις τάσεις αυτές·

26.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης ανεξαρτήτως λόγου καθώς και κάθε μορφή διαχωρισμού, ρητορικής μίσους, εγκλημάτων μίσους και κοινωνικού αποκλεισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν απερίφραστα και να επιβάλουν κυρώσεις για την άρνηση των θηριωδιών εις βάρος εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων· επαναλαμβάνει τη θέση του η οποία έχει εκφραστεί στο ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία· τονίζει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν εξίσου βοήθειας και προστασίας ανεξάρτητα από την εθνοτική ή την πολιτισμική τους καταγωγή· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης της ξενοφοβικής βίας και της ρητορικής μίσους κατά προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

27.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προάγουν φιλικές και σταθερές σχέσεις μεταξύ τους, και τα προτρέπει να τελούν σε ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τις γειτονικές χώρες, ιδίως στις περιοχές των συνόρων όπου ενδέχεται να συνυπάρχουν πολλές γλώσσες και πολλοί πολιτισμοί·

28.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ενημερωτικές δραστηριότητες που ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό της ΕΕ στην πολυμορφία και να προωθήσουν όλες τις ειρηνικές μορφές εκδηλώσεων των μειονοτικών ομάδων· προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ιστορία των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και να προωθήσουν ένα πνεύμα ανεκτικότητας στα σχολεία τους ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν πολιτιστικούς διαλόγους, σε σχολεία αλλά και σε άλλα πλαίσια, όσον αφορά τις διαφορετικές μορφές και εκφράσεις του μίσους κατά μειονοτικών ομάδων· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε ότι η μη διακριτική μεταχείριση, καθώς και η ιστορία και τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες να ενταχθούν στα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες κατά της ρητορικής μίσους, να συγκροτήσουν μονάδες καταπολέμησης των εγκλημάτων μίσους στο πλαίσιο των αστυνομικών αρχών με βάση τη συνειδητοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφορες μειονοτικές ομάδες και να παράσχουν εκπαίδευση εντός της υπηρεσίας καθώς και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης ενώπιον του νόμου και να μεριμνήσουν ότι έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα διαδικαστικά δικαιώματα·

30.  φρονεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ότι τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες μπορούν να ασκούν άφοβα τα δικαιώματά τους· καλεί στη συνάντηση αυτή τα κράτη μέλη να εντάξουν υποχρεωτικά μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και την πολιτική αγωγή στα σχολικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν υποχρεωτική εκπαίδευση σε αξιωματούχους οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας της ΕΕ και οι οποίοι πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να υπηρετούν όλους τους πολίτες σύμφωνα με μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αλληλοεπικαλυπτόμενες διακρίσεις τόσο στις πολιτικές τους όσο και μέσω των προγραμμάτων τους χρηματοδότησης·

31.  καλεί τα κράτη μέλη, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να συστήσουν εθνικές επιτροπές αλήθειας και συμφιλίωσης προκειμένου να αναγνωριστούν οι μακρόχρονες διώξεις, οι αποκλεισμοί και οι απαλλοτριώσεις εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και να καταγραφούν τα ζητήματα αυτά· καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν απερίφραστα και να επιβάλουν κυρώσεις σε όσους αρνούνται τις θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και τα καλεί να τηρούν και να τιμούν σε κρατικό επίπεδο σημαντικές ημέρες μνήμης για τις μειονότητες, όπως η Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ιδρύματα στα οποία θα εκτίθεται η ιστορία και ο πολιτισμός των μειονοτήτων και να στηρίζουν τα ιδρύματα αυτά οικονομικά και διοικητικά·

32.  θεωρεί ότι η ενεργή και εποικοδομητική κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή των μειονοτικών ομάδων έχει καίρια σημασία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές που να περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα αντίδρασης με βάση πραγματικές, συστηματικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους μειονοτικών ομάδων και να τους εμπλέκουν στη λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των βασικών προγραμμάτων και έργων που δρομολογούνται σε όλα τα επίπεδα, και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή των αποκλεισμών και η αποφυγή των διακρίσεών τους∙

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και διεξοδική υλοποίηση, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα, τα ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις είναι αρκούντως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, όπως απαιτείται από την οδηγία για τη φυλετική ισότητα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτής της οδηγίας·

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η έγκριση της πρότασης οδηγίας για τη φυλετική ισότητα το 2008 εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Συμβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να καθορίσει το ταχύτερο δυνατόν τη θέση του σχετικά με την πρόταση·

Εθνικές και εθνοτικές μειονότητες

35.  σημειώνει ότι οι εθνικές/εθνοτικές μειονότητες είναι ομάδες ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, ζουν στην ίδια περιοχή και μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα αλλαγών συνόρων, σε άλλες ως αποτέλεσμα μακρόχρονης διαβίωσης σε μια περιοχή στην οποία κατόρθωσαν να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προστατεύουν την πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητα των εθνικών/εθνοτικών μειονοτήτων, και να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση αυτής της ταυτότητας· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ για την προστασία των εθνικών/εθνοτικών μειονοτήτων, και θεωρεί ότι η διοικητική αναδιοργάνωση και η εδαφική διαίρεση δεν πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για αυτούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων από τον κεντρικό προϋπολογισμό, ώστε να μην επιβαρύνονται οι τοπικοί προϋπολογισμοί·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής των εθνικών μειονοτήτων στην πολιτική και κοινωνική ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εκλογικά συστήματα και νόμους που διευκολύνουν την εκπροσώπηση των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα για να σταματήσουν τις πρακτικές διάκρισης όσον αφορά την καταχώριση στα μητρώα γεννήσεων, να προβαίνουν στην καταχώριση των γεννήσεων των μελών μειονοτικών ομάδων χωρίς διακρίσεις και να διασφαλίσουν ότι τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται δεν εισάγουν διακρίσεις·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συνεκτική ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών για τις μειονότητες ώστε να διευκρινιστούν τα δυνατά σημεία και οι προκλήσεις και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

38.  καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) να συντάξει μια γνωμοδότηση για τον τρόπο δημιουργίας νομικών μέσων που θα προστατεύουν και θα προάγουν τα δικαιώματα προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες σύμφωνα με την απόφαση Τ-646713/13 του ΔΕΕ·

Πολιτιστικά δικαιώματα

39.  τονίζει ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς τομείς για τη διατήρηση της ταυτότητας των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και ότι η διατήρηση των παραδόσεων των μειονοτήτων και η έκφραση καλλιτεχνικών αξιών στη μητρική γλώσσα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της ποικιλομορφίας στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μειονοτήτων αποτελεί κοινό συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν, να ενισχύσουν και να προωθήσουν τα πολιτιστικά δικαιώματα των μειονοτήτων·

40.  υπενθυμίζει ότι η κατανόηση της έννοιας του «πολιτισμού» είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό της έκτασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στον τομέα αυτό· σημειώνει ότι ο πολιτισμός, υπό την ευρεία έννοια, αντιστοιχεί στο σύνολο των υλικών και άυλων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μιας δεδομένης κοινότητας που τη διαχωρίζει από τις άλλες· τονίζει ότι στα πολιτιστικά δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνονται το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, το δικαίωμα απόλαυσης των πολιτιστικών αγαθών, το δικαίωμα επιλογής της συμμετοχής σε μια ομάδα, τα γλωσσικά δικαιώματα και η προστασία της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς·

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων στην πολιτιστική κληρονομιά της Ένωσης, να ενισχύσουν τον διάλογο με τους εκπροσώπους των μειονοτήτων και προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν συντονισμένες πολιτικές και δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της διατήρησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής τους παράδοσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν έναν επαρκή βαθμό θεσμοθέτησης πρακτικών σε εθνικό επίπεδο για την προστασία των πολιτισμικών δικαιωμάτων·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και υποστήριξη των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και των προσώπων που ανήκουν σε αυτές στην προώθηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται για τη διαφύλαξη, τη βιώσιμη διαχείριση και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, και οι οποίες θα πρέπει να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να διατηρούν σημαντικά κονδύλια για τον πολιτισμό υπέρ των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματική, διαφανή και ισότιμη υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής των κοινοτήτων των μειονοτήτων·

43.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τα πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι το να είναι κάποιος σε θέση να έχει πρόσβαση, να λαμβάνει και να δημοσιεύει πληροφορίες και περιεχόμενο σε γλώσσα που κατανοεί πλήρως και μέσω της οποίας επικοινωνεί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίση και ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό βίο· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και εθνοτικές μειονότητες που ζουν σε παραμεθόριες, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για την υποχρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν ή μεταδίδουν σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη χρηματοδότηση σε οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης που εκπροσωπούν μειονότητες, προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση των πολιτιστικών ταυτοτήτων των μειονοτήτων και να τους επιτρέψουν να μοιραστούν τις απόψεις τους, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους με την πλειοψηφία των πολιτών·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, να προάγουν τη χρήση μειονοτικών γλωσσών νκαι να λαμβάνουν υπόψη τους τις εθνικές και εθνοτικές μειονότητες όταν αδειοδοτούν υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως ανάθεση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τις μειονότητες, προκειμένου να τους καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκειν και η ταύτιση με τις αντίστοιχες μειονοτικές ομάδες τους, και να στραφεί η προσοχή της ευρύτερης κοινότητας στην ταυτότητα, τη γλώσσα, την ιστορία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μειονοτικών κοινοτήτων·

45.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση αυτών των περιεχομένων, ιδίως υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των τοπικών ή περιφερειακών αρχών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει νομικές και κανονιστικές συνθήκες που διασφαλίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, μετάδοσης και λήψης οπτικοακουστικού περιεχομένου στις περιφέρειες, όπου ζουν μειονότητες, προκειμένου να βλέπουν και να ακούν περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα, η οποία θα μεταδίδεται διασυνοριακά χωρίς να υπόκειται σε γεωγραφικό αποκλεισμό·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν με κατάλληλα μέσα ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης δεν περιέχουν υποκίνηση βίας ή μίσους κατά προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· επισημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και, εάν δεν παρουσιαστούν από τα μέσα, η καθημερινή πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι μειονότητες παραμένει αόρατη·

47.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να απόσχουν από πολιτικές και νομοθετικές πράξεις και πολιτικές που έχουν ως στόχο να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα, όπως οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις όσον αφορά τον υποτιτλισμό και τη μετάφραση των προγραμμάτων μόνο στις επίσημες γλώσσες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτρέψουν και να προωθήσουν την παρουσία μέσων ενημέρωσης σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, επίσης και σε επιγραμμικές διεπαφές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση, ή επιδοτήσεις για τις οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης που εκπροσωπούν εθνικές/εθνοτικές μειονότητες, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους·

48.  καλεί τα κράτη μέλη, υπό το φως του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να ενισχύσουν και να προωθήσουν τους μειονοτικούς πολιτισμούς που υπάρχουν στην επικράτειά τους, συμβάλλοντας στη διάδοση της ιστορίας και των παραδόσεών τους και καταπολεμώντας την απομόνωση των εν λόγω κοινοτήτων·

49.  τονίζει ότι η ανάπτυξη οιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αποκλεισμούς, σε επίπεδο κοινότητας και συμμετοχικά και να συμπεριλαμβάνει τη διαβούλευση και τον διάλογο με τις ενδιαφερόμενες μειονοτικές κοινότητες·

Δικαίωμα στην εκπαίδευση

50.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης και ταυτότητας και εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο μέσο για την αναβίωση και διατήρηση απειλούμενων μειονοτικών γλωσσών· τονίζει ότι κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα δικαιούται να διδαχθεί την μειονοτική του γλώσσα· τονίζει ότι η συνέχεια της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής τους ταυτότητας· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο βέλτιστης πρακτικής κατάλληλο για όλες τις εθνικές/εθνοτικές μειονότητες· σημειώνει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα·

51.  υπενθυμίζει ότι με στο άρθρο 14 της σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων συνιστάται να καταβληθεί προσπάθεια από τα συμβαλλόμενα κράτη για να διασφαλισθεί, στο βαθμό του δυνατού και εντός του πλαισίου των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, ότι άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες να διδαχθούν τη μειονοτική γλώσσα ή να λαμβάνουν εκπαίδευση στη γλώσσα αυτή, χωρίς να θίγεται η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας ή η διδασκαλία στη γλώσσα αυτή·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν στο πλαίσιο των δράσεών τους κατάλληλα εργαλεία για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την επίσημη χρήση των γλωσσών που ομιλούνται από εθνικές/εθνοτικές μειονότητες στις περιοχές όπου ζουν, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της ΣΠΠΕΜ και του Χάρτη για τις γλώσσες, μεριμνώντας παράλληλα ώστε η προστασία και η ενθάρρυνση της χρήσης περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών δεν θα γίνεται σε βάρος των επισήμων γλωσσών και της υποχρέωσης εκμάθησής τους·

53.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κάποια κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τον Χάρτη για τις γλώσσες και ακόμη κάποια που τον έχουν επικυρώσει δεν τον εφαρμόζουν αποτελεσματικά· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι σε κάποια κράτη μέλη, τα υφιστάμενα δικαιώματα είτε δεν εφαρμόζονται είτε αγνοούνται πλήρως·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές/εθνοτικές μειονότητες έχουν δικαιώματα και επαρκείς ευκαιρίες για να λάβουν εκπαίδευση σε μειονοτική γλώσσα και διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κατάλληλες εκπαιδευτικές πολιτικές και να εφαρμόσουν τις πολιτικές εκείνες που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, όπως μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή μέσω ειδικών προγραμμάτων σπουδών και συγραμμάτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας των επίσημων γλωσσών τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σχετικά με τα προγράμματα σπουδών για σχολεία που παρέχουν εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τόσο η περιφερειακή ή η μειονοτική γλώσσα, όσο και οι επίσημες γλώσσες θα διδάσκονται με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων·

55.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όσοι μιλούν περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα, ως μητρική τους, έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν επαρκώς την επίσημη γλώσσα, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές από τη διδασκαλία ξένων και δεύτερων γλωσσών στη μεθοδολογική προσέγγιση που εγκρίνεται για τη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας του κράτους·

56.  τονίζει ότι όσοι ανήκουν σε μειονότητες θα πρέπει να μαθαίνουν επίσης τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της πλειονότητας του πληθυσμού και ότι οι μαθητές που ανήκουν στην πλειονότητα του πληθυσμού, αλλά και εν γένει το ευρύ κοινό, θα πρέπει να εξοικειώνονται με την ιστορία και τον πολιτισμό των μειονοτήτων και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν μειονοτικές γλώσσες·

57.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την παραγωγή βιβλίων που καλύπτουν τις ανάγκες όσων μιλούν περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και, εάν αυτό αποδειχθεί ανέφικτο, να διευκολύνουν τη χρήση διδακτικών βιβλίων από άλλες χώρες, τα οποία έχουν εκδοθεί στις γλώσσες αυτές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ρυθμιστικούς φορείς των χωρών όπου χρησιμοποιούνται οι εν λόγω περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες·

58.  τονίζει τη σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και στην εκπαίδευση ειδικών με γνώση ειδικευμένης ορολογίας, ιδίως σε περιφέρειες με μεγάλο αριθμό ατόμων που μιλούν τη σχετική γλώσσα· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη της διδασκαλίας μειονοτικών γλωσσών σε ιατρούς·

59.  ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να συμπεριλάβουν εκπροσώπους των μειονοτήτων στις διαβουλεύσεις για την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν προτιμησιακά κατώτατα όρια στην εκμάθηση των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα στην εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το δικαίωμα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες που ζουν σε περιοχές με σημαντικό ποσοστό των μειονοτήτων αυτών, όπως σε αγροτικές περιοχές ή σε περιοχές με διάσπαρτους οικισμούς, να τυγχάνουν εκπαίδευσης σε μια μειονοτική γλώσσα, κυρίως στη μητρική τους γλώσσα, εφόσον υπάρχει επαρκής προς τούτο ζήτηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές δεν θα περιορίσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε μειονοτική γλώσσα·

61.  καλεί την Επιτροπή τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης στήριξης σε κάθετο επίπεδο για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στα εκπαιδευτικά συστήματα, ειδικά με τη δημιουργία, στα υπουργεία παιδείας των κρατών μελών αλλά και εντός της Επιτροπής, μονάδων αρμόδιων για την ενσωμάτωση των μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν δυνατότητες αδιάκοπης διδασκαλίας των μειονοτικών γλωσσών, από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

62.  επισημαίνει ότι η κατάρτιση των διδασκόντων και η πρόσβαση σε καλής ποιότητας διδακτικά βιβλία και διδακτικό υλικό αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τους σπουδαστές· σημειώνει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό και τα διδακτικά βιβλία ιστορίας θα πρέπει να παρέχουν δίκαιη, ακριβή και ενημερωτική απεικόνιση των κοινωνιών και των πολιτισμών των μειονοτικών ομάδων· σημειώνει ότι ένα ευρέως αναγνωρισμένο πρόβλημα σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες στην εκπαίδευση, το οποίο χρήζει αντιμετώπισης, είναι η ανεπαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στις μειονοτικές γλώσσες· επισημαίνει ότι η πολυδιάστατη διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να αποτελεί απαίτηση σε όλα τα σχολεία, είτε σε μειονοτικές κοινότητες είτε σε πλειονοτικές κοινότητες· σημειώνει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η εκπαίδευση διδασκόντων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διδασκαλίας σε διαφορετικά επίπεδα και στα διαφορετικά είδη σχολείων·

63.  υπογραμμίζει ότι η διδασκαλία μειονοτικών γλωσσών συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της πλειονότητας και της μειονότητας και στην προσέγγιση των κοινοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν θετικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σωστή εκπροσώπηση των μειονοτήτων στην εκπαίδευση, καθώς και στη δημόσια διοίκηση και στους εκτελεστικούς οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο·

64.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την προώθηση προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· καλεί την ΕΕ και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στις μελλοντικές γενιές των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

65.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μαθητές που ανήκουν σε γλωσσική μειονότητα δεν εντάσσονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του συστήματος γενικής εκπαίδευσης, αλλά τοποθετούνται σε ειδικά σχολεία, με επιχείρημα ότι δεν διαθέτουν γλωσσική επάρκεια στη γλώσσα διεξαγωγής της διδασκαλίας· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση σε μια μειονοτική γλώσσα ή το ανήκειν σε οποιαδήποτε μειονότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τον διαχωρισμό παιδιών βάσει ταυτότητας· καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από τέτοιου είδους διαχωρισμό και να λάβουν επαρκή μέτρα ώστε να επιτρέψουν σε αντίστοιχους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα σε κανονικά σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εισαγωγή θεμάτων που αφορούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των μειονοτήτων, στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα ως μέσο προώθησης της πολιτισμικής πολυμορφίας και ανεκτικότητας μέσω της εκπαίδευσης·

Γλωσσικά δικαιώματα

66.  σημειώνει ότι η γλώσσα αποτελεί ουσιώδη πτυχή της πολιτιστικής ταυτότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και χωρίς διακρίσεις, σε περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γλώσσες μπορούν να μεταδοθούν από τη μια γενιά στην επόμενη και για να προστατευθεί η γλωσσική πολυμορφία στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να ισχυροποιήσει το σχέδιό της σχετικά με την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης των περιφερειακών γλωσσών, ως εν δυνάμει εργαλείο για την αντιμετώπιση των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ, και να προαγάγει τη γλωσσική πολυμορφία· υπενθυμίζει ότι η προώθηση της γνώσης μειονοτικών γλωσσών από πρόσωπα που δεν είναι μέλη της μειονότητας αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης·

67.  υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, επισήμανε ότι η Επιτροπή οφείλει να προσέξει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες θέτουν με τις πολιτικές τους σε κίνδυνο την επιβίωση γλωσσών εντός των συνόρων τους, ακόμα και εάν αυτές οι γλώσσες δεν κινδυνεύουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, και καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τα διοικητικά και νομικά εμπόδια που υψώνονται έναντι της πρακτικής αυτών των γλωσσών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα διοικητικά και νομοθετικά εμπόδια που υφίστανται στη χρήση των γλωσσών αυτών·

68.  σημειώνει ότι, εκτός από τις 24 επίσημες γλώσσες, υπάρχουν στην ΕΕ 60 άλλες γλώσσες οι οποίες αποτελούν επίσης τμήμα της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς της και οι οποίες ομιλούνται από 40 εκατομμύρια άτομα σε συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες ομάδες· σημειώνει ότι η πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδική σε επίπεδο των διεθνών οργανισμών· σημειώνει ότι η αρχή της γλωσσικής πολυμορφίας κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος υποχρεώνει την ΕΕ να σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία και να υποστηρίζει τον πλούτο της ευρωπαϊκής γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προωθώντας την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλομορφία·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιτρέπουν και να προωθούν στις διοικητικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς τη χρήση στην πράξη περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως για παράδειγμα στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και οργανισμών, αφενός, και των δημόσιων αρχών, αφετέρου· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να παρέχονται σε αυτές τις γλώσσες οι πληροφορίες και οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών στο διαδίκτυο, σε περιοχές με ισχυρή παρουσία προσώπων που ανήκουν σε εθνικές και εθνοτικές μειονότητες·

70.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες, μέσω της χρηματοδότησης και της στήριξης των δραστηριοτήτων μετάφρασης, μεταγλώττισης και υποτιτλισμού, καθώς και με την κωδικοποίηση ενδεδειγμένης διοικητικής, εμπορικής, οικονομικής, κοινωνικής, τεχνικής και νομικής ορολογίας χωρίς διακρίσεις·

71.  ενθαρρύνει τις δημοτικές αρχές στις σχετικές περιοχές να επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ως κατευθυντήριες γραμμές τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο·

72.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν τη χρήση των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· ενθαρρύνει ενεργά, υπό το φως του στόχου αυτού, τις δημοτικές αρχές να διασφαλίσουν τη χρήση των εν λόγω γλωσσών στην πράξη·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι σε περιοχές με μεγάλο αριθμό κατοίκων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, τα σήματα και οι πινακίδες που έχουν σχέση με την προστασία και την ασφάλεια, οι σημαντικές υποχρεωτικές οδηγίες και οι δημόσιες ανακοινώσεις για τους πολίτες, είτε από τις αρχές είτε από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και τα τοπωνύμια, και οι τοπογραφικές ενδείξεις θα αναγράφονται με την ορθή μορφή τους και θα εμφανίζονται στις γλώσσες που συνήθως χρησιμοποιούνται σε μια δεδομένη περιοχή, σήμανση που καταδεικνύει την είσοδο ή την έξοδο από τις αστικές περιοχές και όλες οι άλλες πινακίδες οδικής σήμανσης που παρέχουν πληροφορίες·

74.  σημειώνει ότι η οπτική απεικόνιση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών – σε οδικές σημάνσεις, ονόματα δρόμων, ονόματα διοικητικών, δημοσίων και εμπορικών οργανισμών, κ.λπ. – είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών/εθνοτικών μειονοτήτων, δεδομένου ότι αποτυπώνει τη ζωντανή χρήση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών και συμβάλλει στη χρήση τους, ενθαρρύνοντας τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές/εθνοτικές μειονότητες να χρησιμοποιούν, διατηρούν και να αναπτύσσουν τη γλωσσική ταυτότητά τους, τα σχετικά γλωσσικά δικαιώματά τους, να εκφράζουν την πολυεθνοτική τοπική ταυτότητά τους ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα ευθύνης τους ως μελών ομάδων που ζουν σε μια τοπική ή περιφερειακή κοινότητα·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν ή να καταργήσουν νομικές πρακτικές που παρεμποδίζουν την πρόσβαση των μειονοτήτων στο πλήρες φάσμα των επαγγελμάτων που ασκούνται σε ένα δεδομένο κράτος· καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν επαρκή πρόσβαση σε νομικές και δικαστικές υπηρεσίες· τονίζει ότι οι εκπρόσωποι μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται ρητά για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται δυνάμει του εθνικού δικαίου σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, ως προσώπων που ανήκουν σε μειονότητα·

76.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και να αναγνωρίσουν ότι κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το επώνυμο (πατρώνυμο) του και τα μικρά ονόματά του στη μειονοτική γλώσσα καθώς και το δικαίωμα να τυγχάνουν αυτά επίσημης αναγνώρισης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ελευθερίας μετακίνησης στην ΕΕ·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την άρση διοικητικών και οικονομικών φραγμών που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη γλωσσική πολυμορφία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να φαλκιδεύσουν τη χρήση και εφαρμογή των γλωσσικών δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές/εθνοτικές μειονότητες· καλεί μετ’επιτάσεως τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στις πρακτικές που εισάγουν γλωσσικές διακρίσεις·

Συμπέρασμα

78.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο ελάχιστων προτύπων της ΕΕ για την προστασία των μειονοτήτων· συνιστά το πλαίσιο αυτό να περιλαμβάνει μετρήσιμους δείκτες και τακτική υποβολή εκθέσεων και να προβλέπει, τουλάχιστον

–  την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών που αποτυπώνουν τις ορθές πρακτικές στα κράτη μέλη, σε συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

–  σύσταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  μια νομοθετική πρόταση για την έκδοση οδηγίας μετά από κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και βάσει των προαναφερθέντων σημείων, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις μειονότητες στην ΕΕ, με σαφή κριτήρια και κυρώσεις·

79.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στο πλαίσιο αυτό συλλογή δεδομένων, καθώς και μεθόδους βασιζόμενες στα πορίσματα επιτόπιων εργασιών, σε οικονομικό και ποιοτικό έλεγχο και σε υποβολή εκθέσεων, δεδομένου ότι κατ’αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται αποτελεσματικές πολιτικές βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, των δράσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί∙

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενημέρωσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, στον ΟΑΣΕ, στον ΟΟΣΑ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

(1)

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0032.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0413.

(4)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485.

(6)

ΕΕ C 328 της 09.03.2016, σ. 4.

(7)

ΕΕ C 93 της 09.03.2016, σ. 52.

(8)

ΕΕ C 124 Ε της 25.05.2006, σ. 405.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0487.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Marek Jurek

Το προτεινόμενο ψήφισμα αποκλίνει ουσιωδώς από την αρχική πρόταση. Ένα έγγραφο το οποίο αποσκοπούσε να επιβεβαιώσει τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων (όπως η γλώσσα, ο πολιτισμός, η θρησκεία και η πολιτική εκπροσώπησή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο), τα οποία αγνοούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προωθηθεί ένας «μηχανισμός για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα» για τον οποίο δεν υπάρχει καμία βάση στις συνθήκες και ο οποίος αποτελεί στην ουσία μια απόπειρα να επιβληθεί ένας μόνιμος και περιττός έλεγχος στα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πάντοτε να έχει υπόψη του ότι είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ότι ενεργεί βάσει των Συνθηκών και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από αυτές. Αυτό είναι επίσης σαφές από την απλή και προφανή αρχή ότι η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς περιορισμούς. Είναι συνεπώς εντελώς ανεπίτρεπτο όσοι υποστηρίζουν την άσκηση ελέγχου σε δημοκρατικές χώρες να χρησιμοποιούν τις μειονότητες ως όμηρο για την επιβολή των πολιτικών τους και την ικανοποίηση της δίψας τους για εξουσία.


EFDD της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (25.9.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2018/2036 (INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Andrea Bocskor

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει ειδικό καθήκον να προστατεύει και να διασφαλίζει τα δικαιώματα για περισσότερα από 50 εκατομμύρια άτομα που ανήκουν σε εθνικές ή περιφερειακές μειονότητες και ζουν στην επικράτειά της και μιλούν μία από τις 60 μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες που απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση· υπενθυμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων διασφαλίζεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι τα θέματα που αφορούν τις μειονότητες δεν έχουν επαρκώς υψηλή θέση στο θεματολόγιο της ΕΕ και ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής για την προστασία των μειονοτήτων· υποστηρίζει, συνεπώς, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν με τον δέοντα τρόπο την πολυμορφία του πληθυσμού στις κοινωνίες τους·

2.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή πολιτικών και νομοθετικών μέτρων που διαφυλάσσουν και προωθούν την ταυτότητα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και γλωσσικών δικαιωμάτων, αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εθνικές μειονότητες θεωρούνται οι ομάδες των ανθρώπων που κατοικούν στην επικράτεια ενός κράτους, διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς με αυτό το κράτος, παρουσιάζουν διακριτά εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές και ωθούνται από τη βούληση να διατηρήσουν την κοινή ταυτότητά τους· διαπιστώνει, παράλληλα, ότι πέραν των εθνικών μειονοτήτων, υπάρχουν και άλλες μειονοτικές κοινότητες που χρήζουν προστασίας·

4.   χαιρετίζει την ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την αντιμετώπιση θεμάτων εθνικών και περιφερειακών μειονοτήτων, με χρήση διάφορων διεθνών νομικών μέσων, όπως είναι η σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες που είναι οι δύο βασικές συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη μη δεσμευτικού δικαίου, όπως οι συστάσεις της Χάγης σχετικά με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και οι συστάσεις του Όσλο σχετικά με τα γλωσσικά δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα πρότυπα αυτά και τις συστάσεις στα νομικά τους συστήματα και να εγγυηθούν πως τα άτομα τα οποία ανήκουν σε εθνική ή περιφερειακή μειονότητα δεν υφίστανται διακρίσεις· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν και για το ότι άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονοτικές κοινότητες προστατεύονται επαρκώς και δεν υφίστανται διακρίσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 14 της σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων συνιστάται να καταβληθεί προσπάθεια από τα συμβαλλόμενα κράτη για να διασφαλισθεί, στο βαθμό του δυνατού και εντός του πλαισίου των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, ότι άτομα που ανήκουν στις μειονότητες αυτές διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες να διδαχθούν τη μειονοτική γλώσσα ή να λαμβάνουν εκπαίδευση στη γλώσσα αυτή, χωρίς να θίγεται η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας ή η διδασκαλία στη γλώσσα αυτή·

6.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, παρόμοιο με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμετοχής και της αντιπροσώπευσης των μειονοτήτων στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κοινωνιών στις οποίες ζουν·

7.  παρατηρεί ότι η παρεμπόδιση ή η υπονόμευση της σταδιακής υλοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων έχει επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων, καθώς και στη διατήρηση των ταυτοτήτων τους· επισημαίνει ότι κάθε περιορισμός των πτυχών της πολιτιστικής ταυτότητας των μειονοτήτων, στον βαθμό που ευθυγραμμίζονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, δύναται να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων και κοινωνικού αποκλεισμού·

8.  διαπιστώνει ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των μειονοτήτων έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική και πολιτιστική τους ένταξη·

9.  υπενθυμίζει ότι η κατανόηση της έννοιας του «πολιτισμού» είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στον πολιτισμό· σημειώνει ότι ο πολιτισμός, υπό την ευρεία έννοια, αντιστοιχεί στο σύνολο των υλικών και άυλων δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μιας δεδομένης κοινότητας που τη διαχωρίζει από τις άλλες· επισημαίνει ότι τα πολιτιστικά δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνουν: το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή· το δικαίωμα απόλαυσης του πολιτισμού· το δικαίωμα επιλογής του ανήκειν σε μια ομάδα· τα γλωσσικά δικαιώματα· και την προστασία της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς·

10.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν στις μειονότητες τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο κοινότητας· επισημαίνει ότι αποτελεί επίσης υποχρέωση των κρατών μελών η εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών των μειονοτήτων, καθώς και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών τους στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη οι μειονότητες να ενημερώνονται δεόντως και να παρέχουν την ελεύθερη και προηγούμενη συγκατάθεσή τους για κάθε χρήση καλλιτεχνικού περιεχομένου που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους·

12.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να αξιοποιήσουν και να προωθήσουν τους μειονοτικούς πολιτισμούς που υπάρχουν στην επικράτειά τους, συμβάλλοντας στη διάδοση της ιστορίας και των παραδόσεών τους και καταπολεμώντας την απομόνωση των εν λόγω κοινοτήτων·

13.  υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα είναι ουσιαστική για τη διατήρηση των γλωσσικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της αξίας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που ανήκουν σε περιφερειακές, εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες, είτε πρόκειται για άτομα σχολικής ηλικίας είτε για ενήλικες, διαθέτουν επαρκείς ευκαιρίες να μάθουν τη γλώσσα τους, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, ακόμα και να λάβουν εκπαίδευση στις γλώσσες τους, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις περιοχές στις οποίες ζουν· τονίζει ωστόσο ότι τα μέλη των μειονοτήτων θα πρέπει να μαθαίνουν επίσης τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της πλειονότητας του πληθυσμού και ότι οι μαθητές που ανήκουν στην πλειονότητα του πληθυσμού, αλλά και εν γένει το ευρύ κοινό, θα πρέπει να εξοικειώνονται με την ιστορία και τον πολιτισμό των μειονοτήτων και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν μειονοτικές γλώσσες·

14.  υπενθυμίζει ότι η πολυγλωσσία, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων νοηματικών γλωσσών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη· τονίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, αναφορικά με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των μειονοτήτων και με την ενθάρρυνση και στήριξη των κρατών μελών στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και ανεκτικότητας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής συνεργασίας, του αθλητισμού, και των δυνατοτήτων διασυνοριακής κινητικότητας· υπενθυμίζει ότι η προστασία και η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με μειονότητες στα κράτη μέλη –βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων– διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική συνοχή· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ανάπτυξη οιασδήποτε πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αποκλεισμούς, να έχει επίκεντρο τους πολίτες και να λειτουργεί συμμετοχικά, όπως και να περιλαμβάνει διαβούλευση και διάλογο με τις ενδιαφερόμενες μειονοτικές κοινότητες· προτρέπει τα κράτη μέλη και την επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και παραδείγματα ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό και να παρέχουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές επαρκείς χρηματοδοτικούς και άλλους ίδιους πόρους, ώστε να χαράζουν και να εφαρμόζουν τις στρατηγικές που θεωρούν βέλτιστες για την προστασία των μειονοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μιας μειονοτικής γλώσσας και να προστατεύσουν τη γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό της Ένωσης σύμφωνα με τις Συνθήκες·

15.  τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών που ανήκουν σε εθνικές ή περιφερειακές μειονότητες και για τη στήριξη περιφερειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες στη μητρική τους γλώσσα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη της διδασκαλίας μαθητών και σπουδαστών στη μητρική τους γλώσσα, σε περιοχές με εθνικές ή περιφερειακές μειονότητες·

16.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες, μέσω της χρηματοδότησης και της στήριξης των δραστηριοτήτων μετάφρασης, μεταγλώττισης και υποτιτλισμού, καθώς και με την κατάρτιση ενδεδειγμένης διοικητικής, εμπορικής, οικονομικής, κοινωνικής, τεχνικής και νομικής ορολογίας που δεν περιέχει διακρίσεις·

17.  σημειώνει ότι ορισμένες μεθοριακές περιοχές έχουν κοινή γλώσσα που δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα της ΕΕ· εκτιμά ότι η αύξηση των επιπέδων χρηματοδότησης για τη διδασκαλία και την προώθηση λιγότερο χρησιμοποιούμενων μεθοριακών γλωσσών θα ενίσχυε τη συνεργασία, θα αύξανε τη διασυνοριακή κινητικότητα των μειονοτήτων και θα εμπλούτιζε την πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά αυτών των περιοχών·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα άτομα περιφερειακών ή εθνικών μειονοτήτων που ζουν σε πολύ διασκορπισμένους οικισμούς λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση στη γλώσσα τους·

19.  είναι πεπεισμένο ότι η μητρική γλώσσα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής και ατομικής ταυτότητας, αλλά και ουσιαστικό τμήμα των μειονοτικών πολιτισμών το οποίο εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω πολιτισμοί βρίσκουν επαρκή έκφραση, μπορούν να διαδοθούν και να μεταδοθούν· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες εκμάθησης μειονοτικών γλωσσών για όλους όσους ενδιαφέρονται· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όσοι ομιλούν μια περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα ως μητρική έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκδίδουν διδακτικά βιβλία που καλύπτουν τις ανάγκες των ομιλητών των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και, εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατον, να διευκολύνουν τη χρήση διδακτικών βιβλίων από άλλες χώρες, τα οποία έχουν εκδοθεί στις γλώσσες αυτές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ρυθμιστικούς φορείς των χωρών όπου χρησιμοποιούνται οι εν λόγω περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν χρηματοδότηση για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων σπουδών (περιλαμβανομένης της διά βίου μάθησης), μεθόδων και διδακτικών βιβλίων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διδασκαλία τόσο στις μειονοτικές γλώσσες – για τις περιφέρειες με αναγνωρισμένη εθνική ή γλωσσική μειονότητα – όσο και στις επίσημες γλώσσες, για παιδιά που προέρχονται από περιβάλλον μειονοτικών γλωσσών· καλεί τα κράτη μέλη, επιπλέον, να αναπτύξουν σταθερές διασυνοριακές σχέσεις, μέσω της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, ιδίως στις περιοχές με εντονότερη αντιπροσώπευση των γλωσσικών μειονοτήτων·

22.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μαθητές που ανήκουν σε γλωσσική μειονότητα δεν εντάσσονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του συστήματος γενικής εκπαίδευσης, αλλά τοποθετούνται σε ειδικά σχολεία, με επιχείρημα ότι δεν διαθέτουν γλωσσική επάρκεια στη γλώσσα διεξαγωγής της διδασκαλίας καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από τέτοιου είδους διαχωρισμό και να λάβουν επαρκή μέτρα ώστε να επιτρέψουν σε αντίστοιχους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα σε κανονικά σχολεία·

23.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προώθηση προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στις μελλοντικές γενιές των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

24.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τα πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία του πληθυσμού και να σέβονται την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων και ότι οι κρατικές ρυθμίσεις για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την παρουσία των μειονοτικών γλωσσών στα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε επιγραμμικές διεπαφές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γλωσσικές τεχνολογίες· εκτιμά, επιπλέον, ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αναφέρουν με ακρίβεια και ισορροπημένο τρόπο περιστατικά που αφορούν μειονότητες·

25.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την αύξηση του ρατσισμού, του θρησκευτικού φανατισμού, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, του αντιτσιγγανισμού και της ξενοφοβίας σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για το ότι άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και να αποτελούν θύματα διακρίσεων, ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους· τονίζει ότι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διεθνοτικής ανεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης-πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, αποτελεί σημαντική δημόσια δέσμευση· υποστηρίζει μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στην προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας· προτρέπει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να εξασφαλίζουν ότι τα νομικά τους συστήματα προστατεύουν τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες από διακρίσεις, και να λαμβάνουν ειδικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα·

26.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εφαρμόσουν μέτρα που στοχεύουν στην ενεργή συμμετοχή των μειονοτήτων, προκειμένου όχι μόνο να αποφευχθεί η απομόνωσή τους, αλλά και να βοηθηθούν, προκειμένου να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας·

27.  τονίζει ότι η επαρκής πρόσβαση και η κατάλληλη προβολή στα δημόσια οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών έντυπων και οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης έχουν καίρια σημασία για την προστασία και την προώθηση της ανεξάρτητης ταυτότητας των μειονοτήτων· θεωρεί απαραίτητο, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών, να απολαμβάνουν οι μειονότητες μια αναλογική παροχή χρηματοδοτικών και άλλων πόρων από δημόσια ή οιονεί δημόσια κονδύλια δεδομένου ότι, χωρίς επιδοτήσεις, στο πλαίσιο των αγορών υψηλού ανταγωνισμού, είναι δύσκολο να επιβιώσει το περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, ιδίως όταν προέρχεται και προορίζεται για μικρότερες μειονοτικές κοινότητες·

28.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει την ικανότητα των μειονοτήτων να εκφράζονται και να επικοινωνούν ελεύθερα με τα μέλη των κοινοτήτων τους και με άλλους στη γλώσσα τους, μέσω εκπομπών, έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα·

29.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της έγκρισης νομικών και κανονιστικών προτύπων, καθώς και μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων στο πλαίσιο των πολιτικών τους για τα μέσα ενημέρωσης·

30.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση για την προώθηση της ταυτότητας, της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των εθνικών και περιφερειακών μειονοτήτων·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικές και κανονιστικές συνθήκες που διασφαλίζουν την ελευθερία εξυπηρέτησης, διέλευσης και λήψης οπτικοακουστικού περιεχομένου στις περιφέρειες, όπου ζουν μειονότητες, προκειμένου να βλέπουν και να ακούν περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα, για παράδειγμα, ενθαρρύνοντας τη χορήγηση διασυνοριακών αδειών για εκπομπή·

32.  θεωρεί ότι προκειμένου να προάγεται να διευκολύνεται η αποτελεσματική συμμετοχή των μειονοτήτων στον δημόσιο βίο, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των γλωσσών τους σε δημοτικές, εκλογικές, διοικητικές, συμβουλευτικές και άλλες διαδικασίες συμμετοχής του κοινού, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη χρήση των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και, σε αυτό το πλαίσιο, να ενθαρρύνουν ενεργά τις δημοτικές αρχές να διασφαλίσουν στην πράξη τη χρήση των γλωσσών αυτών·

34.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα τοπωνύμια και οι τοπογραφικές ενδείξεις γράφονται με την ορθή τους μορφή και είναι διαθέσιμα στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια δεδομένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πινακίδων που υποδεικνύουν την είσοδο σε ή την έξοδο από αστικές περιοχές, όλων των οδικών σημάτων που παρέχουν πληροφορίες καθώς και των σημαντικών οδηγιών και δημόσιων ανακοινώσεων·

35.  τονίζει τη διαρκή ανάγκη για επείγουσα δράση όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση των Ρομά, η οποία δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί οικτρή, καθώς σε σημαντικό τμήμα της ΕΕ η κατάστασή τους παραμένει επισφαλής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κατοικίας, καθώς και στις εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση άσκησης πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος μελών της κοινότητας των Ρομά, ιδίως όταν εμπλέκονται δημόσιοι φορείς· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων και ο διαχωρισμός των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση παραμένουν σε αρκετά κράτη μέλη ένα φαινόμενο διαρθρωτικό και βαθιά ριζωμένο· υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα του διαχωρισμού των Ρομά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συστάσεων της Επιτροπής· καλεί τις κυβερνήσεις, κατά συνέπεια, να τηρήσουν τις εν λόγω συστάσεις και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα, αντιστοίχως· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια συντονισμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση των μη εδαφικών γλωσσών·

36.  θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ή σύσταση της ΕΕ για την προστασία και την προώθηση της πολιτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, για την προώθηση της έρευνας στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση γλωσσών και στα μοντέλα εκπαίδευσης σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, και να στηρίξει προγράμματα που επικεντρώνονται στις ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να εντάξει τον τομέα «πολυγλωσσία και γλωσσική τεχνολογία» στο χαρτοφυλάκιο ενός Επιτρόπου· θεωρεί ότι ο αρμόδιος Επίτροπος θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος με την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, με δεδομένη τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών μειονοτικών γλωσσών στην ψηφιακή εποχή·

37.  επισημαίνει τη συχνή σύνδεση μεταξύ της πολιτιστικής ταυτότητας μιας μειονοτικής ομάδας και μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· τονίζει ότι, για πολλές μειονότητες, το δικαίωμα στη γη καθορίζει την πορεία και τον τρόπο με τον οποίο ζουν τα μέλη τους και διατηρούν τον πολιτισμό τους·

38.  εφιστά την προσοχή στη θετική αξία της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και της αύξησης της ευαισθητοποίησης, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπου οι δυνατότητες για άμεσο αντίκτυπο είναι πολύ μεγαλύτερες·

39.  σημειώνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα, προκειμένου οι νέοι που ανήκουν σε μειονότητες να μάθουν για την κληρονομιά και την ιστορία τους, και προκειμένου ο πολιτισμός τους να διαδοθεί και να αναγνωριστεί από την ευρύτερη κοινωνία· τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και συνιστά προαπαιτούμενο για την απόλαυση των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί όχημα ενδυνάμωσης για όσους ανήκουν σε μειονότητες που τους επιτρέπει να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία στην οποία ανήκουν·

40.  θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι θεμελιώδεις για την ένταξη των παιδιών και των νέων που ανήκουν σε μειονότητες, ενώ επίσης ευνοούν την ένταξη των γονέων και των οικογενειών τους· προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναπτύξουν εξωσχολικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή γονέων και παιδιών, αυξάνοντας τα επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ του συνόλου της σχολικής κοινότητας·

41.  συνιστά να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην προετοιμασία των υπαλλήλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποδέχονται μειονότητες, ιδίως δε των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για εργασία με μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά, εθνοτικά ή γλωσσικά περιβάλλοντα·

42.  ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να συμπεριλάβουν εκπροσώπους των μειονοτήτων στις εργασίες για την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους·

43.  συνιστά να χρησιμοποιηθούν, για την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027), οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) που διατίθενται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, υπέρ της στήριξης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών έργων που έχουν στόχο την ενσωμάτωση εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών ή γλωσσικών μειονοτήτων·

44.  υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση διακρίσεων και η ισότητα είναι οι πρώτες αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όσον αφορά τις μειονότητες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες· σημειώνει ότι, όσον αφορά την προώθηση και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών στην εργασία, η ΔΟΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες και ότι οι κανόνες της συνυπολογίζουν την ανάγκη υπεράσπισης και προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τακτική συλλογή δεδομένων και να παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για την ένταξη των μειονοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την αγορά εργασίας και το δημόσιο βίο·

46.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς παρακολούθησης της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

47.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της σύμβασης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στα κράτη μέλη, να παρέχει στα κράτη μέλη συστάσεις σχετικά, να συντάσσει εκθέσεις βάσει επισκέψεων στις χώρες, και να υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση για τα εν λόγω θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω συνδέσμους με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες·

48.  επισημαίνει ότι η προστασία των μειονοτήτων ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας έχει ουσιώδη σημασία για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ειρήνη στην Ευρώπη·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία της Πρωτοβουλίας Minority SafePack η οποία δρομολογήθηκε βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από 1 215 789 ευρωπαίους πολίτες που έκαναν έκκληση για την έγκριση εννέα νομοθετικών πράξεων για τη θέσπιση ενός ενωσιακού νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

50.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις βάσει της πρωτοβουλίας Minority Safepack, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, μόλις ληφθεί το πιστοποιητικό εγκυρότητας των υπογραφών που έχουν αποσταλεί από τα κράτη μέλη·

51.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και ότι καμία μειονότητα δεν θα πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις· τονίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν αναφαίρετο μέρος της αρχής του κράτους δικαίου· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεγαλύτερος όταν το κράτος δικαίου δεν γίνεται σεβαστό·

52.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται συστηματικά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να αξιολογούν περιοδικά εάν τα δικαιώματα αυτά γίνονται σεβαστά·

53.  επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης των αυτόχθονων και των γλωσσικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ θα πρέπει να διενεργεί ενισχυμένη παρακολούθηση για τις διακρίσεις σε βάρος εθνικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη·

54.  φρονεί ότι τα γλωσσικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα μιας γλώσσας έναντι μιας άλλης, σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη κάθε κράτους μέλους·

55.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, ως δυνητικού τρόπου αντιμετώπισης των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην εφαρμογή δοκιμασμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

57.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας και να διαφυλάξουν τη γλωσσική πολυμορφία στο εσωτερικό της Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues, Francis Zammit Dimech

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski,

S&D

Caterina Chinnici, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

2

-

ECR

Emma McClarkin

ENF

Dominique Bilde

-

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Χρυσόγονος, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

4

-

ECR

Kristina Winberg

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Brice Hortefeux

4

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου