ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства

25.10.2018 - (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Бас Ейкхаут


Процедура : 2018/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0354/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства

(COM2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0284),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0197/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0354/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии се определя ясна и амбициозна цел: до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да намалеят поне с 60 % спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за понижаването им до нулеви емисии. Вредните за здравето ни емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва неотложно и драстично да намалеят.

(1)  За да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспортния сектор трябва да бъде ускорена и да е налице устойчива тенденция за понижаването на емисиите на парникови газове от транспорта до нулеви емисии до 2050 г. Вредните за здравето ни емисии на замърсители на въздуха от транспорта, които причиняват преждевременна смърт на над 000 европейски граждани годишно и замърсяват околната среда, също трябва неотложно и драстично да намалеят. Това изисква по-нататъшно намаляване след 2020 г. на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене, както и навлизане на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, които трябва да бъдат разработени, произведени и пуснати на пазара, за да придобият значителен пазарен дял в Съюза до 2030 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии следва да допринесе за решаване на сериозни проблеми в областта на градската мобилност. Въпреки че е от основно значение за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, популяризирането на такива превозни средства от производителите е от ключово значение и за ефективното намаляване на замърсителите на въздуха и прекомерните равнища на шума в градовете и градските райони.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички.

(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към конкурентоспособна и свързана мобилност с нулеви емисии за всички.

__________________

__________________

19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017) 283 final.

19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017) 0283 final.

20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017) 675 final.

20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017) 0675 final.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а системата за мобилност — по-екологосъобразна и по-добре пригодена към необходимостта да се справим с изменението на климата. Необходимо е Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират с постигането на тази цел, не на последно място като полагат още по-големи усилия за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха.

(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а секторът да бележи устойчива тенденция към нулеви емисии до средата на века и да съответства напълно на Парижкото споразумение. За да се постигне добро равновесие между увеличаването на усилията за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха, засилването на иновациите в автомобилната промишленост на Съюза и повишаването на конкурентоспособността на Съюза, е необходимо Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират.

__________________

__________________

21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017) 479 final.

21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017) 479 final.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Освен стандарти за емисиите на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства22 настоящият регламент ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 40 процента спрямо 1990 г.; тази цел беше приета в заключенията на Европейския съвет от 23 — 24 октомври 2014 г. и на заседанието на Съвета по околна среда на 6 март 2015 г. бе одобрена като планиран национално определен принос на Съюза в рамките на Парижкото споразумение.

(4)  Настоящият регламент, заедно с Регламент (ЕС) .../...22 на Европейския парламент и на Съвета, ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 55 процента спрямо 1990 г., което се изисква да бъде в съответствие с Парижкото споразумение.

__________________

__________________

22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).

22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Поради това равнищата на намаление на емисиите на CO2 за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови тежкотоварни превозни средства в целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на промишлеността да не отлага въвеждането на пазара на енергийноефективни технологии и на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. Автомобилният транспорт съществено допринася за емисиите в тези сектори и емисиите от него продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.

(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. През 2016 г. автомобилният транспорт беше отговорен за 25% от емисиите на парникови газове в Съюза, а емисиите от него се увеличават за трета поредна година и продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  С оглед на очакваното увеличение до около 9 % в дела на емисиите от тежкотоварни превозни средства и на факта, че понастоящем няма изисквания за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, са необходими специфични мерки за тази категория превозни средства.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите.

(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите и ще осигури висококвалифицирани работни места в дългосрочен план.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.

(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, и за да се избегне всяко фрагментиране на пазара, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Камионите могат да бъдат с до 18% по-ефективни в разхода си на гориво, като спестяват на превозвачите 5 700 евро годишно благодарение на вече налични технологии. Тези технологии са внедрени в едва около 15% от новите камиони, основно поради това, че производителите продават много от тези технологии единствено като скъпи незадължителни екстри.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)   Социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии до средата на века изисква промени в цялата верига за създаване на стойност в автомобилостроенето, като се вземат предвид гражданите и регионите във всички държави членки, които биха били засегнати по неблагоприятен начин. Важно е да се отчита социалното въздействие от прехода и да се проявява инициативност при справянето с последиците за работните места. Следователно от първостепенно значение е настоящите мерки да бъдат придружени и от целеви програми на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и от инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, провеждани в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Тази инфраструктура за зареждане и презареждане с гориво трябва да бъде въведена бързо, за да се спечели доверието на потребителите на превозни средства с нулеви емисии и ниски емисии, а различните инструменти за подпомагане на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки трябва да работят заедно и ефективно за мобилизиране на значителни публични и частни инвестиции.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  В стратегията за мобилност с ниски емисии се подчертава важността да се гарантира, че електроенергията, генерирана за електрически превозни средства, се получава от устойчиви енергийни източници и необходимостта от стартирането във възможно най-кратък срок на дългосрочна инициатива за акумулатори от следващо поколение на равнището на Съюза. За да се гарантира постигането на тези цели, ще бъде необходимо увеличаване на финансирането в полза на технологичните изследвания във връзка с производството, управлението и обезвреждането на батериите на електрическите двигатели, за да може те да станат все по-екологично устойчиви.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г)  Повечето оператори за превоз на товари в Съюза са малки и средни предприятия с ограничен достъп до финансиране. Следователно бъдещите решения трябва да бъдат икономически ефективни и балансирани. От съществено значение е наличието на стабилна структура за стимулиране, за да се подпомага навлизането на повече превозни средства с по-нисък разход на гориво, както и предоставянето на механизми на Съюза за финансиране.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължат непрекъснато и своевременно да се актуализират.

(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, както и развитието на представителния характер на стойностите за емисиите на CO2 в реални условия, определени по линия на Регламент (ЕС) № 2017/2400, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължават да бъдат актуализирани непрекъснато и своевременно и съответно ще бъдат разпределяни достатъчни бюджетни средства. Предвид ролята, която тези нови технологии могат да играят за потенциала на транспортния сектор за намаляване на емисиите на CO2, в прегледа през 2022 г. следва да се вземе изцяло под внимание развитието на симулационния инструмент VECTO.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.

(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

__________________

__________________

25 Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво, ОВ L .., … г., стр..

25 Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво (ОВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. Целта за 2030 г. следва да се разглежда като стимул, а крайната цел следва да бъде определена след извършването на преглед през 2022 г., тъй като има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.

(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. За 2030 г. също следва да бъде определена цел за намаляване след извършването на преглед през 2022 г., който следва да не понижава амбициозния характер на настоящия регламент, като се отчита фактът, че има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Втечненият природен газ (ВПГ) е достъпна алтернатива на дизеловото гориво при тежкотоварните превозни средства. Внедряването на вече наличните, а в бъдеще — и на още по-новаторски технологии на основата на втечнен природен газ, ще допринесе за постигането на целите за емисиите на СО2 в краткосрочен и дългосрочен план, тъй като в сравнение с дизеловото гориво използването им води до по-ниски емисии на СО2. Потенциалът на превозните средства с втечнен природен газ за намаляване на емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен в инструмента VECTO. Допълнително предимство на вече достъпните технологии с втечнен природен газ са по-ниските емисии на замърсители на въздуха, като азотни оксиди (NOx) и прахови частици. Вече съществува достатъчна минимална инфраструктура за презареждане, която продължава да се разгръща като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.

(16)  В съответствие с амбициите на настоящия регламент следва да продължава да се разгръща ефективна, технологично неутрална и достатъчна инфраструктура за презареждане като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.

Обосновка

Създаването на инвестиционна сигурност за доставчиците на инфраструктура и за разгръщането на достатъчна технологично неутрална инфраструктура е ключово за изпълняването на амбициите на настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  По отношение на професионалните превозни средства и превозните средства от категории M2 и M3 Комисията следва да определи възможно най-скоро техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за автобуси, обхванати от регламента.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Следва да се разработи механизъм за валидиране на базовото равнище от 2019 г., за да се гарантират точността на настоящия регламент и ползите от него.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  За да се осигури гъвкавост в механизма за стимулиране на разработването на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, свързаните производители следва да могат да обединяват своите усилия на открита, прозрачна и недискриминационна основа. Срокът на споразумението за създаване на група не следва да превишава пет години, но следва да може да бъде подновявано. Комисията следва да има правомощията да определя подробни правила и условия за свързани производители за обединяване в група на открита, прозрачна и недискриминационна основа в съответствие с правото на Съюза в областта на конкуренцията.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За разлика от леките и лекотоварните автомобили, на пазара все още не се предлагат тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, с изключение на автобуси. Поради това следва да се въведе специален механизъм под формата на свръхкредити с цел да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Това ще създаде стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства.26

(21)  За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и да се създадат стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства26, за 2025 и 2030 г. следва да бъде определена референтна стойност за дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя.

_________________

_________________

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Минималният дял на превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да бъде проектиран така, че да се гарантира сигурност на инвестициите за доставчиците на инфраструктура и производителите с цел да се насърчи бързото разгръщане на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като същевременно се позволи известна гъвкавост на производителите при вземането на решения относно инвестиционните им срокове. Следва да се въведе механизъм за стимулиране на производителите да въведат превозни средства с нулеви и ниски емисии във възможно най-кратък срок на пазара на Съюза.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да се броят с умножение. Степента на стимулиране следва да бъде различна в зависимост от реалните емисии на CO2 на превозното средство. Следва да се предвиди горна граница за произтичащите от това икономии, така че стимулите за постигане на екологичните цели да не изгубят своето значение.

(22)  При изчисляването на специфичната цел за емисии на CO2 на даден производител следва да се вземат предвид неговите показатели в сравнение с референтните стойности за 2025 г. и 2030 г. за превозни средства с нулеви и ниски емисии С цел да се създадат стимули за разработването и внедряването на такива превозни средства, като същевременно се избягва отслабване на екологичните цели и на ефикасността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене , произтичащите от това корекции следва да подлежат на горна граница.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили, както и градски и междуградски автобуси, за които не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете. Следва да се отбележи обаче, че на пазара вече има автобуси с нулеви емисии, както и стимули за тяхното навлизане посредством мерки от страна на търсенето, например чрез процедури за обществени поръчки. С цел да се гарантира добро и балансирано разпределение на стимулите за различните видове превозни средства следва да се предвиди горна граница и за икономиите от по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси с нулеви емисии.

(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили и други категории тежкотоварни превозни средства, за които все още не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Тъй като автобусите с нулеви емисии са вече на разположение на пазара и са стимулирани чрез мерки по отношение на търсенето, като например възлагане на обществени поръчки, е целесъобразно да бъдат определени обвързващи цели от 50% през 2025 г. и от 75% през 2030 г. за градски автобуси с нулеви емисии в автомобилния парк на производителя на нови градски автобуси, за да се гарантира подходящо равнище на доставки на тези превозни средства на пазара на Съюза.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, размерът на таксата следва да надхвърля средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Таксата следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009.

(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, е важно размерът на таксата да надхвърля винаги средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Сумите от таксата за извънредно количество емисии следва да се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват единствено за подпомагане, в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи, на справедливия преход на автомобилния сектор към мобилност с нулеви емисии, както и за новаторски решения, които стимулират бързото разпространение на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_____________

 

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и докладване, ТПС] и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент.

(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент. В интерес на потребителите и широката общественост е да бъде известно кои производители отговарят или не отговарят на новите стандарти за емисиите.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства.

(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба и по пътищата да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства и по пътищата. Следва също да се въведат извършвани от трети страни независими изпитвания на превозните средства в употреба и по пътищата.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки.

(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки. Когато се установи значителна разлика между стойностите на емисиите в реални условия и стойностите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, Комисията следва да разполага с правомощия да адаптира съответно средните специфични емисии на даден производител и, ако е целесъобразно, референтните стойности за 2019 г. за емисии на CO2, използвани за установяване на съответствие с настоящия регламент.

__________________

__________________

27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.

27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  В своя доклад през 2022 г. Комисията следва да извърши също така оценка на възможността за разработване на методика за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на тежкотоварните превозни средства. Въз основа на тази оценка Комисията следва да предложи, ако е целесъобразно, да въведе задължения за производителите за докладване и да определи необходимите правила и процедури за това докладване.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Изпълнителните правомощия във връзка с член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 11, параграф 3 и член 12, параграф 2 следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.

(36)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на определянето на начините за събиране на таксите за прекомерни емисии, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на отклоненията, установени в емисиите на CO2 от тежки превозни средства, които са в експлоатация, публикуването на данни, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, както и установяването на методика за определяне на едно или повече представителни превозни средства от подгрупа на превозни средства. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201128 на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

__________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя или допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за коригиране на еталонните емисии на CO2 съгласно член 12, параграф 2, и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти следва да имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове .

(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя и допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за уточняване на техническите критерии за определяне на професионалната цел на дадено превозно средство и за определението за градски автобуси, за определяне на подробни правила и условия, които позволяват на свързаните производители да се обединяват в група, за създаване схема за годишно изпитване за представителна извадка от компоненти, единици и системи, за коригиране на еталонните емисии на CO2, за въвеждане на изпитване за съответствие в експлоатация по път и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове.

__________________

__________________

29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

 

 

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/… [Регламент за разпределяне на усилията], да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:

С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят изисквания за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 15%;

а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 20%;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 30% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.

б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 35% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и за да се създадат стимули за развитието и разгръщането на пазара и на инфраструктурата за тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии в Съюза, с настоящия регламент се определя базова стойност за дела на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на всички производители за 2025 и 2030 г. съгласно член 5.

 

Специфичните емисии на CO2 се коригират въз основа на степента на изпълнение на целевия показател в съответствие с приложение I, точка 4.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За да се гарантира съответното равнище на доставките на градски автобуси с нулеви емисии във връзка с мерки от страна на търсенето, например свързани с обществените поръчки цели, чрез настоящия регламент се определя задължителен минимален дял на градски автобуси с нулеви емисии в автомобилния парк на производител на нови градски автобуси от:

 

а) 50% – от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г.

 

б) 75% – от 1 януари 2030 г. нататък.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:

Като първа стъпка настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категории M2 и M3, както и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г).

За целите на член 1, параграф 2а, член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламенти на Съвета и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г). Освен това за целите на член 1, параграф 2б той се прилага за превозни средства от категории M2 и M3, които отговарят на техническите критерии, посочени в параграф 2а от настоящия член.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Комисията приема, не по-късно от 1 юли 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за градски автобуси, обхванати от регламента.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;

з) „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки, чието професионално предназначение е било определено въз основа на техническите критерии, уточнени в съответствие с член 2, параграф 2а, и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са по-малко от 350 g CO2/km, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;

к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са под 50% от еталонните емисии на CO2 за всяка подгрупа, определена съгласно приложение I, точка 3, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на) „градски автобус“ означава превозно средство от категория M2 или от категория M3, предназначено за превоз на пътници, чиито технически критерии са определени в съответствие с член 2, параграф 2а.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  коефициента за нулеви и ниски емисии, определен в съответствие с член 5.

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 2020 г. и за всяка следваща календарна година Комисията определя с актовете за изпълнение, посочени в член 10, параграф 1, коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 4, буква б), за всеки производител за предходната календарна година.

От 1 януари 2025 г. специфичният дял на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя за дадена календарна година се съпоставя със следните стойности:

 

считано от 2025 г.: най-малко 5%;

 

считано от 2030 г.: 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С коефициента за нулеви и ниски емисии се отчитат броят на тежкотоварните превозни средства на производителя и емисиите на CO2 от тях през дадена календарна година, в т.ч. превозните средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, както и професионалните превозни средства с нулеви и ниски емисии.

заличава се

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Коефициентът за нулеви и ниски емисии се изчислява в съответствие с приложение I, точка 2.3.

заличава се

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на параграф 1 броят на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии се определя, както следва:

За постигането на целите, посочени в параграф 1, настоящият регламент се прилага и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г) от настоящия регламент.

а)  тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии се брои за 2 превозни средства;

 

б)  тежкотоварно превозно средство с ниски емисии се брои до 2 превозни средства в зависимост от специфичните му емисии на CO2 като функция от праговата стойност за емисиите – 350 g CO2/km.

 

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Средните специфични емисии на производителя се намаляват с коефициента за нулеви и ниски емисии най-много с 3%. При изчисляването на коефициента приносът на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, намалява средните специфични емисии на производителя най-много с 1,5%.

заличава се

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).

2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в член 1, параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Групиране

 

1. Свързаните производители могат да се групират за целите на изпълнението на техните задължения по член 5.

 

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се установят подробни правила и условия, които да позволяват на свързаните производители да се групират на открита, прозрачна и недискриминационна основа.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:

1. Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява на производителя или на управителя на групата, според случая, такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:

(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6 800 €/gCO2/tkm).

(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6 800 €/gCO2/tkm).

 

Комисията гарантира, че равнището на таксите за извънредно количество емисии винаги надвишава средните пределни разходи за технологиите, необходими за постигане на целите, посочени в член 1, параграф 1.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват за допълване на мерките на Съюза или на националните мерки, чрез които в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи се насърчава развиването на умения или пренасочването на работници в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в най-силно засегнатите от прехода региони и общности, за да се допринася за справедлив преход към мобилност с нулеви и ниски емисии.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя.

2. Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени в съответствие с приложение I, точка 3.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  За да се гарантира точността на данните, докладвани от производителите съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и Регламент (ЕС) 2017/2400, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се установи, считано от 2019 г., годишна схема за изпитване за представителна извадка от всеки производител на компонентите, отделните технически възли и системи, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2400, на превозните средства, които попадат в обхвата на настоящия регламент. Резултатите от тези изпитвания се сравняват с данните, въведени от производителите съгласно Регламент (ЕС) № 2017/2400, а когато се открият систематични нередности, техните средни специфични емисии, изчислени съгласно приложение I, точка 2.7, и когато е целесъобразно, еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени съгласно приложение I, точка 3, се коригират.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  от 2020 г. нататък – коефициента за нулеви и ниски емисии съгласно посоченото в член 5;

б)  от 2020 г. нататък – конкретния дял на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии за всеки производител през предходната календарна година съгласно посоченото в член 5, параграф 1;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия

Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия

1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.

1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия.

2.  За целта Комисията осигурява наличието на надеждни анонимизирани данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия.

2.  За целта Комисията осигурява, включително за трети страни с цел извършване на независими изпитвания, наличието на надеждни данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия, въз основа на данни от стандартизирани измервателни уреди за разход на гориво.

 

2а.  Комисията приема, не по-късно от 31 декември 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на изпитвания за съответствие при експлоатация в реални условия, което гарантира, че емисиите на CO2 и разходът на гориво в реални условия на тежкотоварните превозни средства не надвишават с повече от 10% данните от мониторинга, докладвани съгласно Регламент (ЕС) 2017/2400 и Регламент (ЕС) 2018/956. Комисията взема предвид всяко отклонение, което надвишава този праг, при изчисляването на средните специфични емисии на CO2 на даден производител и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г.

 

2б.  Комисията гарантира, че обществеността е информирана относно начина, по който представителността в реални условия, посочена в параграф 1, се променя с течение на времето.

3.  Комисията може да приеме с актове за изпълнение мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

3.  Комисията приема с актове за изпълнение правила относно процедурата за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:

1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, Комисията постоянно и навременно актуализира инструмента за симулации VECTO и ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се определи за 2030 г. съгласно член 1, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, както и на системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, и – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.

До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 1, базовата стойност за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 5, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета и професионални превозни средства, например превозни средства за събиране на отпадъци. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на въвеждането на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, разгръщането на необходимата инфраструктура за презареждане с двигатели CO2, по-специално за професионалните превозни средства, различните комбинации от превозни средства извън стандартните размери, приложими за националния транспорт, например модулни концепции, реалната представителност на емисиите на CO2 и разхода на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, както и оценка на актуализирането на инструмента за симулиране VECTO. Докладът – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.

_______________

________________

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.

Изменение    62

Предложение за регламент

член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от Комитета ххх, създаден с Регламент (ЕС) 2018/... [относно управлението]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13);

Обосновка

Предложението запазва съществуващата структура на комитета и е в съответствие с новия регламент относно управлението на Енергийния съюз, а именно да се запази Комитетът по изменението на климата за отделни части от законодателството в областта на климата.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 595/2009

Член 5 – параграф 4 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане;“

„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане; тази процедура също се извършва от акредитирани и независими трети лица в съответствие с член 13, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета;“

 

_______________

 

1a Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1)

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – подточка 2.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.3.  Изчисляване на коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 5

заличава се

За всеки производител и за всяка календарна година посоченият в член 5 коефициент за нулеви и ниски емисии (ZLEV) се изчислява, както следва:

 

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) като стойността е най-малко 0,97

 

където

 

V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а).

 

V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а) и с изключение на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии,

 

V е сума от Vin и Vout,

 

където

 

нищожно

 

е сумата за всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, притежаващи характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г);

 

нищожно

 

CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1.

 

Vout е общият брой на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, умножен по 2, като стойността е най-много 1,5% от Vconv.

 

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2 – подточка 2.7 – формула

Текст, предложен от Комисията

Изменение

CO2 = ZLEV ×sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

където

където

sg е сумата за всички подгрупи

sg е сумата за всички подгрупи

ZLEV се определя съгласно посоченото в точка 2.3

 

share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4

share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4

MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6

MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6

avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2

avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение I – точка 4 – параграф 1 – формула – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

T = ZLEV_benchmark_factor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение I –точка 4 – параграф 1 – формула – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, букви а) и б), за съответната календарна година;

rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, алинея 1, букви а) и б), за съответната календарна година;

Изменение    71

Предложение за регламент

Приложение I – точка 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За периода от 2025 г. до 2029 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,03 или по-малка от 0,97, в които случаи ZLEV_benchmark_ factor се определя в размер съответно на 1,03 или 0,97, според случая,

 

където

 

x е 5%;

 

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой на превозните средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:

 

CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;

 

rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.

Изменение    72

Предложение за регламент

Приложение I – точка 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За 2030 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,05;

 

ако тази сума е между 1,0 и 0,98, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,0;

 

ако тази сума е под 0,95, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 0,95,

 

където

 

x е 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13;

 

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой превозни средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:

 

CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;

 

rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.

 

 

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съюзът и неговите държави членки се ангажираха с Парижкото споразумение, което има за цел повишаването на температурата в световен мащаб да се задържи далеч под 2°C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да бъде ограничено до 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период. Транспортният сектор, чиито емисии нарастват и който през 2016 г. беше отговорен за 25% от общите емисии на парникови газове в ЕС, трябва да полага значителна част от усилията на ЕС в областта на климата. Декарбонизацията на транспортния сектор трябва да бъде ускорена, а емисиите на парникови газове и на замърсители на въздуха от транспорта следва да бъдат нулеви най-късно до средата на века.

Определянето на изисквания за емисиите от нови ТПС има потенциала да доведе до намаляване на емисиите на CO2, като по този начин се допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и за смекчаване на последиците от изменението на климата, като същевременно се реализират значителни икономии на гориво за транспортните оператори, поддържа се високо ниво на иновации и технологично лидерство за производителите на ТПС в ЕС и се осигуряват значителни подобрения на качеството на въздуха.

Докладчикът счита, че намаляването на емисиите на CO2 от транспортния сектор е от ключово значение за постигането на целта на Съюза за намаляване през 2030 г. на емисиите на парникови газове с най-малко 30% спрямо равнищата от 2005 г. съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 [Регламент за споделяне на усилията] по най-рентабилен начин. Всяко забавяне в този сектор би изисквало значителни усилия от други сектори, за да се спазят поетите от нас ангажименти по Парижкото споразумение, включително селското стопанство.

Емисиите на CO2 от ТПС представляваха около 6% от общите емисии на парникови газове в ЕС през 2015 г. Ако не бъдат предприети действия от страна на ЕС, този дял се очаква да нарасне допълнително с до 6% между 2015 г. и 2030 г. В своята Стратегия от 2014 г. за намаляване на потреблението на гориво и емисиите на CO2 на тежкотоварните превозни средства Европейската комисия вече призна, че тенденциите при емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства в средносрочен и дългосрочен план не са устойчиви, и поради това се застъпи за „поетапен подход“ за регулиране на емисиите на CO2 в този сектор. Съгласно Регламент (ЕС) 2017/2400 [Регламента за сертифициране] и Регламент (ЕС) 2018/956 [Мониторинг на отчетността], настоящият регламент е последната и най-важна законодателна мярка за определяне на изисквания за емисиите на CO2 от нови ТПС. Докладчикът подкрепя предложения от Комисията подход за въвеждане на изисквания за емисиите на CO2 по отношение на най-замърсяващите превозни средства като първа стъпка, преди да се разшири обхватът, така че в близко бъдеще той да включва всички категории ТПС.

Големите пазари на ТПС, например Съединените щати, Канада, Япония или Китай, наскоро въведоха изисквания за разхода на гориво и/или емисиите от ТПС, за да бъдат стимулирани иновациите и да се гарантира бързото развитие и внедряване на технологии с нулеви и ниски емисии в този сектор. За да се отговори на това нарастване на конкурентния натиск в световен мащаб, производителите на ТПС в ЕС трябва да инвестират бързо в технологии с нулеви и ниски емисии. За да се възпрепятства насочването на подобни инвестиции единствено към пазарите извън ЕС, на които са въведени разпоредби за ограничаване на емисиите, трябва да се спазват изискванията на ЕС за намаляване на емисиите.

Докладчикът счита, че определянето на подходящи амбициозни цели за емисиите на CO2 от ТПС е от основно значение за даване на ясен сигнал на производителите за своевременно инвестиране в технологии за намаляване на емисиите. Според оценката на въздействието на Европейската комисия целта за намаляване на емисиите с 20% до 2025 г. (в сравнение с базовата линия от 2019 г.) е не само технологично осъществима, но и води до най-големи нетни икономически и социални ползи. Това би позволило на транспортните оператори да извлекат ползи в размер на 33 002 до 37 589 евро нетни икономии през първите 5 години от използването на даден камион, като в същото време значително ще се намалят емисиите на CO2 и на замърсители на въздуха. При все това, за да могат превозвачите от ЕС да се възползват в пълна степен от тези ползи, трябва да се избягват пропуски, например така наречените „супер кредити“. Тези мерки биха могли да застрашат действително целите за ефективно намаляване на емисиите и дори да позволят на пазара след 2025 г. да произвежда още повече превозни средства, които са с високо потребление на гориво и с високи нива на емисии.

Докладчикът счита, че е от съществено значение стойностите на емисиите на CO2 и на разхода на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400 [относно сертифицирането], да отразяват правилно експлоатационните показатели на ТПС. Всяко несъответствие ще има значително въздействие върху транспортните оператори, качеството на въздуха и изменението на климата. Докладчикът е на мнение, че въвеждането на изпитвания за съответствие при експлоатация в реални условия е необходимо, за да се гарантира представителността в реални условия на сертифицираните емисии на CO2 и на разхода на гориво от ТПС.

Докладчикът признава специфичните особености на пазара на тежки превозни средства. По-специално, разработването на технологии с нулеви емисии не е толкова напреднало в сравнение с технологиите при пътническите автомобили, особено когато става въпрос за камиони за превоз на дълги разстояния. От друга страна, пазарът на камиони с нулеви емисии за доставки в регионален и градски мащаб се променя бързо, тъй като се очаква тези превозни средства да постигнат изравняване на разходите с разходите за дизелово гориво в Европа през следващите пет години. Докладчикът вижда недвусмислени ползи за околната среда и икономиката от пускането на пазара на такива превозни средства още от момента на тяхното производство. Поради това той счита, че с настоящия регламент следва да се въведе задължителен минимален дял превозни средства с нулеви и ниски емисии за всеки производител както през 2025 г., така и през 2030 г. Този минимален дял следва да бъде замислен така, че да гарантира инвестиционна сигурност за бързото навлизане на такива превозни средства на пазара на Съюза и за разработването на подходяща инфраструктура за зареждане, като същевременно се възнаграждават ранните новатори за техните усилия, свързани с възможно най-скорошното пускане на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Този задължителен минимален дял следва да обхваща и други превозни средства от категория N, различни от четирите подгрупи, определени в предложения регламент. Този поетапен подход ще носи ползи, изразяващи се в осигуряването на висока степен на сигурност на инвестициите, както и ще дава недвусмислен сигнал да не се забавя въвеждането на пазара на такива превозни средства поради отсъствието на изисквания за намаляване на емисиите на CO2.

Все повече на брой публични органи и оператори на обществения транспорт са обезпокоени поради влошаването на качеството на въздуха в много европейски градове и поради това започват да въвеждат автобуси с нулеви емисии. В този контекст и като се вземат предвид мерките по отношение на търсенето, например изискванията за възлагане на обществени поръчки, делът на електрическите автобуси в автомобилния парк на ЕС от градски автобуси трябва да достигне около 60% през 2030 г. За да се гарантира подходящото равнище на доставки на пазара на Съюза, е целесъобразно да се определят задължителни минимални дялове за градски автобуси с нулеви емисии в автомобилния парк на производителите на нови градски автобуси за 2025 и 2030 г.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (10.10.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

Докладчик по становище: Хена Виркунен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Мобилността е необходимост: хората и стоките се движат повече от всякога и тази тенденция ще продължи и в бъдеще. Товарният транспорт се очаква да нарасне с 60% до 2050 г. в сравнение с 2010 г., тъй като веригите на доставки стават все по-глобални. Секторът на мобилността играе основополагаща роля в икономиката и обществото на ЕС. Секторът на автомобилните товарни превози също така има значителен дял в емисиите на парникови газове и тъй като ЕС се е ангажирал да постигне амбициозни цели по отношение на климата, тези емисии ще трябва да бъдат намалени през предстоящия период. Постигането на намаление в този смисъл ще изисква съчетание от жизнеспособни, реалистични решения, подкрепени от стабилна и предвидима регулаторна рамка. Във връзка с това докладчикът счита, че е важно стандартите за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (ТПС) да бъдат регулирани на европейско равнище, за да се избегнат фрагментирането на пазара и разликите в режимите на съответствие в рамките на Съюза.

Докладчикът счита, че е важно да се постигне добро равновесие между амбицията за постигане на целите за емисиите от транспорта, насърчаването на иновациите в автомобилната промишленост на ЕС и повишаването на конкурентоспособността на Европа, като същевременно се създава висококвалифицирана трудова заетост. Във връзка с това докладчикът счита, че предложените цели за емисиите на CO2 от ТПС са амбициозни, но реалистични. Тъй като разходите за гориво представляват значителна част от разходите за експлоатация на ТПС, тяхното равнище на ефективност е относително високо, което се дължи на икономически причини. Независимо от това, ясен сигнал за допълнително подобряване на тяхната ефективност ще позволи на научноизследователската и развойната дейност в областта на ТПС да акцентира все повече върху повишаването на ефективността на техните превозни средства и по този начин – върху намаляването на емисиите от тях.

По-важното е, че бъдещият принос на няколко мерки с участието на сектора на автомобилния транспорт, като например цифровизацията, автоматизацията, алтернативните горива, пътната инфраструктура и технологиите за превозни средства, трябва да създаде цялостен подход за намаляване на емисиите в този сектор. Законодателството в този смисъл трябва да очертае ясен път, да бъде недвусмислено и да осигури правилните стимули, които да дадат възможност за постигане на стабилност на инвестициите в сектора в дългосрочен план.

Тъй като за докладчика е ясно, че решенията за намаляване на емисиите на CO2 от ТПС ще произтичат от няколко източника, от изключително значение е да се поддържа технологично неутрален подход, също така и за да се даде възможност за своевременно внедряване на нови технологии. Всички усилия на операторите за намаляване на емисиите следва да бъдат възнаграждавани и стимулирани. Възобновяемите горива и енергийни източници са ефективен начин за намаляване на емисиите. За да се вземе предвид това и за да се осигури по-точна оценка на емисиите на парникови газове от ТПС, Европейската комисия следва до 2022 г. да установи методиката за изчисляване на емисиите от източника на гориво до потребителя и след като тя бъде въведена, да преразгледа съответното законодателство, ако е необходимо. Друг основополагащ въпрос, свързан с намаляването на емисиите от ТПС в бъдеще, ще бъде наличието на инфраструктура за алтернативни горива, тъй като това ще бъде от съществено значение за прехода към няколко нови технологии за превозни средства.

Въпреки че настоящият регламент има за цел подобряване на енергийната ефективност на превозните средства, в случая на ТПС намаленията на емисиите могат да бъдат постигнати и чрез разработване на решения, като например оптимизиране на натоварването, групиране на различни превозни средства, помощни средства за водачите, обучение на водачите, създаване на стимули за модернизиране и обновяване на автомобилния парк, и осигуряване на инвестиции за развитие и поддръжка на инфраструктурата.

Докато предложението на Комисията включва четири категории, за които се твърди, че представляват 65 – 70% от пазара, това води до въпроса за възможното въздействие на съответствието върху останалите превозни средства, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент. Докато докладчикът разбира, че не всички ТПС следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент, трябва да се поясни, че новата регулаторна рамка не оказва отрицателно въздействие върху достъпа до пазара на тези превозни средства.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а системата за мобилност — по-екологосъобразна и по-добре пригодена към необходимостта да се справим с изменението на климата. Необходимо е Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират с постигането на тази цел, не на последно място като полагат още по-големи усилия за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха.

(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а системата за мобилност — по-екологосъобразна, по-устойчива и по-добре пригодена към необходимостта да се справим с изменението на климата. За да се постигне добро равновесие между увеличаването на усилията за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха, засилването на иновациите в автомобилната промишленост на Съюза и повишаването на конкурентоспособността на Съюза, е необходимо Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират.

__________________

__________________

21„Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017) 479 final.

21„Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017) 479 final.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Поради това равнищата на намаление на емисиите на CO2 за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови тежкотоварни превозни средства в целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на промишлеността да не отлага въвеждането на пазара на енергийноефективни технологии и на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  С оглед на очакваното увеличение до около 9 % в дела на емисиите от тежкотоварни превозни средства и фактът, че понастоящем няма изисквания за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, са необходими специфични мерки за тази категория превозни средства.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите.

(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите и ще осигури висококвалифицирани работни места в дългосрочен план.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.

(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, и за да се избегне всяко фрагментиране на пазара, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Следва да се вземат предвид равнищата на намаляване на емисиите, които следва да бъдат постигнати от тежкотоварни превозни средства, и времето, което е необходимо за подновяване на автомобилните паркове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Подчертава, че повечето от транспортните оператори в ЕС на товарни превози са МСП с ограничен достъп до финансиране. Следователно бъдещите решения трябва да бъдат икономически ефективни и балансирани. От съществено значение е наличието на стабилна структура за стимулиране, за да се подпомага навлизането на повече превозни средства с по-нисък разход на гориво, както и предоставянето на механизми на ЕС за финансиране.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължат непрекъснато и своевременно да се актуализират.

(13)  С цел да се отчитат иновациите и да се стимулира прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължават непрекъснато и своевременно да се доразвиват и актуализират, за да обхващат по подходящ начин всички налични технологии за спестяване на гориво, включително организирането на конвои от камиони, както и подобренията във връзка с несъчленените каросерии, ремаркетата за пясък и полуремаркетата на пазара. Предвид ключовата роля на тези нови технологии за намаляване на емисиите на CO2 от транспортния сектор, своевременното и всеобхватно актуализиране на симулационния инструмент VECTO е основен елемент от намаляването на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства. Това актуализиране следва да се прави всяка година, така че VECTO да продължи да бъде в крак с най-съвременните технологии, и съответно европейските институции следва да разпределят достатъчно ресурси. Всяка година Комисията представя актуализиран чрез цифрови технологии списък на технологиите, които са включени във VECTO, със съответен срок и следва да прави този списък публично достъпен.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. Целта за 2030 г. следва да се разглежда като стимул, а крайната цел следва да бъде определена след извършването на преглед през 2022 г., тъй като има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.

(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на налични, лесно достъпни и разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. Целта за 2030 г. следва да се разглежда като стимул, а крайната цел следва да бъде определена след извършването на преглед през 2022 г., тъй като има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Отчитането на емисиите на CO2 следва да се основава на подход „от източника на гориво до потребителя“, за да се вземе предвид екологичната ефективност на горивото или енергията, както и крайното потребление на превозните средства. Такъв подход би позволил да се оценява по по-реалистичен начин екологичната ефективност на превозните средства. Поради това Комисията следва да разработи методика за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“ до 1 януари 2022 г. и да предложи, ако е целесъобразно, да адаптира съответно целите на настоящия регламент като част от прегледа, предвиден в член 13 от настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Втечненият природен газ (ВПГ) е достъпна алтернатива на дизеловото гориво при тежкотоварните превозни средства. Внедряването на вече наличните, а в бъдеще — и на още по-новаторски технологии на основата на втечнен природен газ, ще допринесе за постигането на целите за емисиите на СО2 в краткосрочен и дългосрочен план, тъй като в сравнение с дизеловото гориво използването им води до по-ниски емисии на СО2. Потенциалът на превозните средства с втечнен природен газ за намаляване на емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен в инструмента VECTO. Допълнително предимство на вече достъпните технологии с втечнен природен газ са по-ниските емисии на замърсители на въздуха, като азотни оксиди (NOx) и прахови частици. Вече съществува достатъчна минимална инфраструктура за презареждане, която продължава да се разгръща като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.

(16)  На пазара вече има разнообразие от алтернативни горива. Втечненият природен газ (ВПГ) е достъпна алтернатива на дизеловото гориво при тежкотоварните превозни средства. Водородните технологии също така са интересна възможност за научноизследователска и развойна дейност, особено когато енергията за синтез е от устойчиви и възобновяеми източници. Внедряването на вече наличните, а в бъдеще — и на още по-новаторски технологии на основата на втечнен природен газ, ще допринесе за постигането на целите за емисиите на СО2 в краткосрочен и дългосрочен план, тъй като в сравнение с дизеловото гориво използването им води до по-ниски емисии на СО2. В средносрочен до дългосрочен план втечненият биогаз (LBG) предлага значително намаляване на емисиите на CO2 в тежкотоварния транспорт. Потенциалът на превозните средства с втечнен природен газ за намаляване на емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен в инструмента VECTO, а в бъдеще във VECTO следва да бъдат вземани предвид и други устойчиви алтернативни горива. Допълнително предимство на вече достъпните технологии с втечнен природен газ са по-ниските емисии на замърсители на въздуха, като азотни оксиди (NOx) и прахови частици. Вече съществува достатъчна минимална инфраструктура за презареждане, която продължава да се разгръща като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Алтернативните горива, по-специално синтетичните горива и възобновяемите горива от ново поколение съгласно определенията в член 2, букви т) и дд) от Директива 2016/0382, могат да играят жизненоважна роля за дългосрочното декарбонизиране на транспортния сектор. За да достигнат тези горива конкурентни цени, технологичното развитие и широкомащабната индустриализация са от съществено значение. Признаването на свързаните с емисиите на CO2 ползи от тези горива в настоящия регламент допълнително насърчава този процес.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Въвеждането на технологии, основаващи се на организирането на конвои, ще допринася за намаляването на разхода на гориво и емисиите на CO2, тъй като това намалява значително разхода на гориво на камионите и емисиите на CO2 на тежкотоварните превозни средства.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  С оглед постигане на декарбонизация на транспорта настоящият регламент следва да вземе предвид алтернативните горива, изброени в член 2, параграф 1 от Директива 2014/94 на Европейския парламент и на Съвета. Алтернативните горива, които вече са на пазара, следва да бъдат добавени от самото начало към регулирането на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства и потреблението на гориво. Настоящият регламент следва да дава възможност за незабавно вземане предвид на горивата от ново поколение. Вземането предвид на алтернативните горива в отчитането на CO2 и потреблението на гориво би насърчило производителите на превозни средства да пускат на пазара превозни средства, които се движат с алтернативно гориво, и също така би насърчило доставчиците на горива да увеличават предлагането на алтернативни горива на пазара. В рамките на обществената консултация на Комисията 83% от заинтересованите страни изразиха пълно съгласие или по-скоро изразиха съгласие, че емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства следва да включват и алтернативни горива.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Следва да се гарантира справедливо разпределение на общите изисквания за намаляване на емисиите между производителите, като се отчита разнообразието от тежкотоварни превозни средства от гледна точка на тяхното проектиране, модела им на движение, годишния им пробег, полезния товар и конфигурацията на ремаркето. Поради това е целесъобразно да се въведе разграничение между тежкотоварните превозни средства, като се обособят различни подгрупи превозни средства, отразяващи типичния модел на използване на превозното средство и конкретните му технически характеристики. Чрез определянето на специфични годишни цели за производителите, които представляват претеглена средна стойност на целите, определени за всяка подгрупа, на производителите се дава възможност реално да компенсират евентуално изоставане от целите при превозните средства в дадени подгрупи с постигнати резултати над планираното за други подгрупи превозни средства, като вземат предвид средните емисии на CO2 за жизнения цикъл на превозните средства в различните подгрупи.

(19)  Следва да се гарантира справедливо разпределение на общите изисквания за намаляване на емисиите между производителите, като се отчита разнообразието от тежкотоварни превозни средства от гледна точка на тяхното проектиране, модела им на движение, годишния им пробег, полезния товар и конфигурацията на ремаркето. Поради това е целесъобразно да се въведе разграничение между тежкотоварните превозни средства, като се обособят различни подгрупи превозни средства, отразяващи типичния модел на използване на превозното средство и конкретните му технически характеристики. Чрез определянето на специфични годишни цели за производителите, които представляват претеглена средна стойност на целите, определени за всяка подгрупа, на производителите се дава възможност реално да компенсират евентуално изоставане от целите при превозните средства в дадени подгрупи с постигнати резултати над планираното за други подгрупи превозни средства, като вземат предвид средните емисии на CO2 за жизнения цикъл на превозните средства в различните подгрупи, като по този начин се зачита принципът „замърсителят плаща“.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Оценката дали даден производител изпълнява своите годишни специфични цели, следва да се основава на неговите средни емисии на CO2. При определянето на средните специфични емисии следва да се отчитат също така специфичните характеристики, които обуславят целите за различните подгрупи превозни средства. С оглед на това средните специфични емисии на CO2 на производителя следва да се основават на средните емисии, определени за всяка подгрупа, в т.ч. с тегловен коефициент на базата на допусканията за средния годишен пробег и средния полезен товар, отразяващи емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на превозното средство. Поради ограничения им потенциал за намаляване на емисиите професионалните превозни средства следва да не се вземат предвид при изчисляването на средните специфични емисии.

(20)  Оценката дали даден производител изпълнява своите годишни специфични цели, следва да се основава на неговите средни емисии на CO2. При определянето на средните специфични емисии следва да се отчитат също така специфичните характеристики, които обуславят целите за различните подгрупи превозни средства. С оглед на това средните специфични емисии на CO2 на производителя следва да се основават на средните емисии, определени за всяка подгрупа, в т.ч. с тегловен коефициент на базата на допусканията за средния годишен пробег и средния полезен товар, отразяващи емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на превозното средство. Поради ограничения им потенциал за намаляване на емисиите професионалните превозни средства следва да не се вземат предвид при изчисляването на средните специфични емисии, освен ако не са превозни средства с ниски или нулеви емисии.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За разлика от леките и лекотоварните автомобили, на пазара все още не се предлагат тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, с изключение на автобуси. Поради това следва да се въведе специален механизъм под формата на свръхкредити с цел да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Това ще създаде стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства26.

(21)  За разлика от леките и лекотоварните автомобили, на пазара все още не се предлагат тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, с изключение на автобуси. Поради това следва да се въведе специален механизъм под формата на свръхкредити с цел да се улесни и насърчи плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Това ще създаде стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства26.

_________________

_________________

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017) 653 final] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да се броят с умножение. Степента на стимулиране следва да бъде различна в зависимост от реалните емисии на CO2 на превозното средство. Следва да се предвиди горна граница за произтичащите от това икономии, така че стимулите за постигане на екологичните цели да не изгубят своето значение.

(22)  С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да се броят с умножение. Степента на стимулиране следва да бъде различна в зависимост от реалните емисии на CO2 на превозното средство. Следва да се предвиди горна граница за произтичащите от това икономии, така че стимулите за постигане на екологичните цели да не изгубят своето значение. Като се вземат предвид трудностите при разработването на превозни средства за дълги разстояния с нулеви и ниски емисии, тези превозни средства с над 400 km в обхват следва да бъдат освободени от наличието на горна граница.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили, както и градски и междуградски автобуси, за които не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете. Следва да се отбележи обаче, че на пазара вече има автобуси с нулеви емисии, както и стимули за тяхното навлизане посредством мерки от страна на търсенето, например чрез процедури за обществени поръчки. С цел да се гарантира добро и балансирано разпределение на стимулите за различните видове превозни средства следва да се предвиди горна граница и за икономиите от по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси с нулеви емисии.

(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили, както и градски и междуградски автобуси, за които не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете. Следва да се отбележи обаче, че на пазара вече има автобуси с нулеви емисии, както и стимули за тяхното навлизане посредством мерки от страна на търсенето, например чрез процедури за обществени поръчки. С цел да се гарантира добро и балансирано разпределение на стимулите за различните видове превозни средства следва да се предвиди горна граница и за икономиите от по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси с нулеви емисии. Тъй като правните образувания за градските и междуградските автобуси и камионите могат да се различават при един и същ производител, на „група свързани производители“, както е определено в Регламент (ЕС) № 510/2011, се позволява да действа като производител.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и докладване, ТПС] и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент.

(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и докладване, ТПС] и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент. В интерес на потребителите и широката общественост е да бъде известно кои производители отговарят или не отговарят на новите стандарти за емисиите.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства.

(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба и по пътищата да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства и по пътищата.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  През 2022 г. Комисията следва да направи оценка на ефективността на стандартите за емисиите на CO2, определени с настоящия регламент, по-специално на степента на намаляване на емисиите, която да бъде постигната до 2030 г., на условията, които следва да бъдат налице за постигането на тази цел, както и в периода след това, а също относно определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 за други видове тежкотоварни превозни средства, като по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси и ремаркета. При оценката — изключително във връзка с целите на настоящия регламент — следва да се разгледат също така съображения относно комбинациите от тежкотоварни превозни средства и други превозни средства извън стандартните маси и габарити, приложими за транспорта на национално равнище, например модулни концепции.

(34)  През 2022 г. Комисията следва да направи оценка на ефективността на стандартите за емисиите на CO2, определени с настоящия регламент, по-специално на степента на намаляване на емисиите, която да бъде постигната до 2030 г., на условията, които следва да бъдат налице за постигането на тази цел, както и в периода след това, а също относно определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 за други видове тежкотоварни превозни средства, като по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси и ремаркета. При оценката — изключително във връзка с целите на настоящия регламент — следва да се разгледат също така съображения относно комбинациите от тежкотоварни превозни средства и други превозни средства извън стандартните маси и габарити, приложими за транспорта на национално равнище, например модулни концепции. В случай на последното, когато тези камиони се използват за превоз с голям капацитет, в съответствие с Директива 719/2015, те са ясно разпознаваеми по технически критерии и Комисията следва да признае ползата от CO2 на тези по-тежки транспортни средства. За постигане на целите след 2022 г. Комисията следва да премине към методиката „от източника на гориво до потребителя“. Емисиите на CO2 „от източника на гориво до потребителя“ и за целия жизнен цикъл при тежки превозни средства следва да бъдат наблюдавани и прозрачни.

 

__________________

 

Директива (ЕС) 2015/719 от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 96/53/ЕО, с която се определят максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, както и максимално допустимите маси в международния трафик, OВ L 115, 6.5.2015 г.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;

з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на потребителски стоки и за което към момента на регистрацията се разпределя код на каросерията съгласно допълнение 2 от приложение II към 2007/46/ЕО;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  за целите на настоящия регламент „група свързани производители“ означава производител и свързаните с него предприятия. По отношение на даден производител „свързани предприятия“ се определят като:

 

a) предприятия, в които производителят пряко или косвено има:

 

(i) правомощия да упражнява повече от половината от правата на глас, или

 

(ii) правомощия да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или на органите, които са законни представители на предприятието; или

 

(iii) право да управлява делата на предприятието;

 

б) предприятия, които пряко или косвено притежават в производителя изброените в буква а) права или правомощия;

 

в) предприятия, в които предприятие по буква б) пряко или косвено разполага с посочените в буква а) права или правомощия;

 

г) предприятия, в които производителят заедно с едно или повече от предприятията, посочени в буква а), б) или в), или в които две или повече от тези предприятия съвместно притежават изброените в буква а) права или правомощия;

 

д) предприятия, в които изброените в буква а) права или правомощия се притежават съвместно от производителя или едно или повече от свързаните с него предприятия, посочени в букви а) – г), и една или повече трети страни.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са по-малко от 350 g CO2/km, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;

к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са по-малко от 35% под еталонната стойност, която е изведена от базовото равнище от 2019 г., за всяка подгрупа превозни средства;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нa)  Въглеродният корекционен коефициент е равен на дела газ от възобновяеми източници, продаван на станциите за зареждане, който следва да бъде сертифициран на равнище Европейски съюз.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  данните, докладвани съгласно Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг & докладване за ТПС] за новите тежкотоварни превозни средства на производителя, регистрирани през съответната година, с изключение на професионалните превозни средства;

a)  данните, докладвани съгласно Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг & докладване за ТПС] за новите тежкотоварни превозни средства на производителя, регистрирани през съответната година, с изключение на професионалните превозни средства, освен ако те не са превозни средства с ниски или нулеви емисии;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  ползите по отношение на емисиите на CO2 от синтетичните горива и възобновяемите горива от ново поколение съгласно определенията в член 2, букви т) и дд) от Директива 2016/0382, при условие че производителите въвеждат горивата доброволно на пазара на горива и ползите не се отчитат към други задължения за декарбонизация.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) въглеродният корекционен коефициент (CCF), който може да се изчислява чрез използване на следната формула: CCF = националния дял (%) на използваната устойчива енергия от възобновяеми източници/10. Това се изчислява отделно за превозните средства, задвижвани с дизелово гориво и метан, и продаваните горива за всяка календарна година. Комисията следва да насърчава въвеждането на CCF, което води до приемането на методиката „от източника на гориво до потребителя“.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии се брои за 2 превозни средства;

a)  тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии се брои няколко пъти в зависимост от пробега си: с обхват под 100 km — се брои за две превозни средства, с обхват над 100 km, 200 km или 400 km — се брои за 3, 4 или 5 превозни средства съответно;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  тежкотоварно превозно средство с ниски емисии се брои до 2 превозни средства в зависимост от специфичните му емисии на CO2 като функция от праговата стойност за емисиите — 350 g CO2/km.

б)  тежкотоварно превозно средство с ниски емисии се брои до 2 превозни средства в зависимост от специфичните му емисии на CO2 като функция от праговата стойност за емисиите – 35% под референтната стойност, която е изведена от базовото равнище от 2019 г., за всяка подгрупа превозни средства.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Средните специфични емисии на производителя се намаляват с коефициента за нулеви и ниски емисии най-много с 3%. При изчисляването на коефициента приносът на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, намалява средните специфични емисии на производителя най-много с 1,5 %.

3.  Средните специфични емисии на производителя се намаляват с коефициента за нулеви и ниски емисии най-много с 3%. При изчисляването на коефициента приносът на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии от категорията на превозните средства за дълги разстояния с обхват над 400 km се освобождават от наличието на горна граница.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6 800 €/gCO2/tkm).

(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 570 €/gCO2/tkm).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.

4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват единствено за подпомагане на програми, изпълнявани в тясно сътрудничество със социалните партньори, за насърчаване на справедливия преход на автомобилния сектор към мобилност с ниски емисии и за насърчаване на новаторски решения, които стимулират бързото разпространение на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целта Комисията осигурява наличието на надеждни анонимизирани данни от производителите или от националните органи — според случая — за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия.

2.  За целта Комисията осигурява публичното наличие на надеждни анонимизирани данни от производителите или от националните органи — според случая — за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия, основани на стандартизация на съществуващите системи за събиране на данни, които обхващат различните типове употреба. Комисията прави оценка на осъществимостта на изпитването на емисиите на CO2 при реални условия на движение с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS).

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Актуализиране на симулационния инструмент („VECTO“). Комисията актуализира всяка година симулационния инструмент VECTO, както е определено в Регламент (ЕС) 2017/2400, с цел да се отрази въвеждането на технологии за спестяване на гориво, включително организирането на конвои от камиони, както и подобренията във връзка с ремаркетата, полуремаркетата и несъчленените каросерии. При актуализациите следва да се разглеждат несъответствията между резултатите от VECTO и емисиите на CO2 в реални пътни условия.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:

1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, Комисията актуализира симулационния инструмент VECTO всяка година и Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се определи за 2030 г. съгласно член 1, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, както и на системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, и — ако е целесъобразно — се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.

До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, методиките за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се определи за 2030 г. съгласно член 1, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета и съчленените превозни средства на европейската модулна система. Комисията докладва също за напредъка при установяването на представителна методика за изчисляване на емисиите през жизнения цикъл . Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, включително тяхното определение, като същевременно се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, както и на системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, и — ако е целесъобразно — се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент. За този доклад Комисията оценява всички основни параметри, които влияят върху повишаването на приемането от пазара на алтернативни задвижващи системи, като взема предвид следните показатели:

 

– Разширяване на инфраструктурата за зареждане

 

– Диапазон на предлаганите превозни средства (задвижвани с акумулаторна батерия електрически пътни превозни средства, зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили, електрически превозни средства, задвижвани от горивни клетки [FCEV] и т.н.)

 

– Средни цени на нефта и горивата

 

– Равнища на субсидиите и непаричните стимули

 

– Равнище на обществените поръчки и т.н.

__________________

__________________

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.

30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Емисии на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства

Позовавания

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.7.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Henna Virkkunen

3.7.2018

Разглеждане в комисия

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth, Wajid Khan

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, John Howarth,Wajid Khan, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel

8

-

EFDD

Daniela Aiuto , Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

ECR

Peter van Dalen

ENF

Marie-Christine Arnautu,

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Емисии на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства

Позовавания

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

TRAN

5.7.2018

 

Неизказано становище

Дата на решението

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Bas Eickhout

24.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

18.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Giorgos Grammatikakis, Rebecca Harms, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Sophia in ‘t Veld, Kati Piri, Mirja Vehkaperä, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

25.10.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Jan Huitema, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Mirja Vehkaperä, Sophia in 't Veld

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EPP

Jens Gieseke, Renate Sommer

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 9 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност