ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

  25.10.2018 - (COM(2018)0284 – C8‑0197/2018 – 2018/0143(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Bas Eickhout


  Διαδικασία : 2018/0143(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0354/2018

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

  (COM(2018)0284 – C8‑0197/2018 – 2018/0143(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0284),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0197/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018[1],

  –  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0354/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών θέτει έναν σαφή στόχο: έως τα μέσα του αιώνα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 % σε σχέση με το 1990 και να έχουν σταθερά πτωτική πορεία προς το μηδέν. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν την υγεία μας θα πρέπει επίσης να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

  (1)  Προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση κατά την 21η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), πρέπει να επισπευσθεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές πρέπει να έχουν σταθερά πτωτική πορεία προς το μηδέν έως το 2050. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν την υγεία μας προκαλώντας τον πρόωρο θάνατο άνω των 400 000 Ευρωπαίων πολιτών ετησίως και ρυπαίνοντας το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό απαιτεί περαιτέρω μείωση των εκπομπών από συμβατικές μηχανές καύσης μετά το 2020 καθώς και την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται, να παράγονται και να διατίθενται στην αγορά προκειμένου να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά της Ένωσης έως το 2030.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Η εξάπλωση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών αναμένεται ότι θα συμβάλει στη λύση σημαντικών προβλημάτων κινητικότητας στις πόλεις. Ενώ είναι απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές, η προώθηση τέτοιων οχημάτων από τους κατασκευαστείς είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για την αποτελεσματική μείωση των αέριων ρύπων και της υπερβολικής στάθμης θορύβου στις πόλεις και τις αστικές περιοχές.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Μετά τη στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προγράμματα κινητικότητας τον Μάιο19 και τον Νοέμβριο του 201720. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν ένα θετικό θεματολόγιο για την επίτευξη της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την ομαλή μετάβαση στην καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους.

  (2)  Μετά τη στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προγράμματα κινητικότητας τον Μάιο19 και τον Νοέμβριο του 201720. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν ένα θετικό θεματολόγιο για την επίτευξη της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την ομαλή μετάβαση στην ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους.

  __________________

  __________________

  19 Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους, COM(2017) 283 final

  19 Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους, COM(2017)0283 final

  20 Παροχή κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, χειραφετεί τους καταναλωτές και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζόμενους, COM(2017) 675 final

  20 Παροχή κινητικότητας χαμηλών εκπομπών Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, χειραφετεί τους καταναλωτές και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζόμενους, COM(2017)0675 final

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το σύστημα κινητικότητας να είναι καθαρότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει την πλήρη δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

  (3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και να ακολουθεί ο τομέας σταθερά πτωτική πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη Συμφωνία του Παρισιού. Προκειμένου να βρεθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των προσπαθειών να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και η ατμοσφαιρική ρύπανση, στην προώθηση της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης, και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, απαιτείται η πλήρης δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών.

  __________________

  __________________

  21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017) 0479 final

  21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017) 0479 final

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Ο παρών κανονισμός, μαζί με τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα22, προσφέρουν σαφή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών και συμβάλλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 1990, όπως επικυρώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23-24 Οκτωβρίου 2014 και εγκρίθηκε ως εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2015.

  (4)  Ο παρών κανονισμός, μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...22 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προσφέρουν σαφή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών και συμβάλλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με το 1990, που απαιτείται προκειμένου να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τη Συμφωνία του Παρισιού.

  __________________

  __________________

  22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, (ΕΕ L, …,…, σ. ).

  22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, (ΕΕ L, …,…, σ. ).

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Θα πρέπει, επομένως, να τεθούν στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για τους στόλους νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη να συμβάλει ο τομέας των οδικών μεταφορών στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και πέρα από αυτό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει επίσης ένα σαφές και έγκαιρο μήνυμα στη βιομηχανία να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης. Στους τομείς αυτούς μεγάλο ποσοστό των εκπομπών οφείλεται στις οδικές μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης. Το 25 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση το 2016 οφειλόταν στις οδικές μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές αυξήθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά και παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α)  Λόγω της εκτιμώμενης αύξησης σε 9 % περίπου της αναλογίας εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και δεδομένου ότι δεν υφίστανται επί του παρόντος απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι αναγκαίο να ληφθούν ειδικά μέτρα για αυτήν την κατηγορία οχημάτων.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τοµέα της τεχνολογίας.

  (9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τομέα της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και η ανάγκη διαφύλαξης μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

  (10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και ότι υπάρχει ανάγκη να διαφυλαχθεί μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κατακερματισμός της αγοράς, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Τα φορτηγά θα μπορούσαν να είναι έως και 18 % πιο αποδοτικά από πλευράς καυσίμου, εξοικονομώντας έτσι στους οδικούς μεταφορείς 5 700 ευρώ ετησίως, εάν χρησιμοποιούσαν τεχνολογίες ήδη διαθέσιμες. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπου 15 % των νέων φορτηγών, κυρίως επειδή οι κατασκευαστές πωλούν πολλές από αυτές μόνο ως ακριβές προαιρετικές πρόσθετες επιλογές.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12α)   Μια κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα απαιτεί αλλαγές στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τους πολίτες και τις περιφέρειες σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος από τη μετάβαση και να πρυτανεύσει προορατικό πνεύμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα υπάρχοντα μέτρα να συνοδεύονται και από στοχευμένα προγράμματα αναδιάταξης, επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας στις κοινότητες και περιφέρειες που επηρεάζονται αρνητικά, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12β)  Οι εν λόγω υποδομές επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης θα πρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, και θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μέσων στήριξης σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, με στόχο την κινητοποίηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12γ)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, υπογραμμίζεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια για ηλεκτρικά οχήματα θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι πρέπει να εφαρμοστεί, το συντομότερο δυνατόν, μια μακρόπνοη πρωτοβουλία για την επόμενη γενιά συσσωρευτών σε επίπεδο Ένωσης. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα χρειαστεί να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις για τεχνολογική έρευνα στην παραγωγής, τη διαχείριση και τη διάθεση των συσσωρευτών των ηλεκτρικών κινητήρων ώστε να καταστούν όλο και περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμοι.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12δ)  Οι περισσότεροι φορείς εμπορευματικών μεταφορών στην Ένωση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επομένως, οι μελλοντικές λύσεις πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικές και ισορροπημένες. Είναι απαραίτητο να υφίσταται μια στέρεη δομή παροχής κινήτρων που να στηρίξει την υιοθέτηση οχημάτων υψηλότερης αποδοτικότητας καυσίμου, καθώς και να προβλεφθούν ενωσιακοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως.

  (13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως και η εξέλιξη της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών εκπομπής CO2 που καθορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως και αναλόγως θα πρέπει να προβλεφθεί και επαρκής προϋπολογισμός. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν να παίξουν σε σχέση με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών CO2 του τομέα των μεταφορών, η εξέλιξη του εργαλείου προσομοίωσης VECTO θα πρέπει να συνεκτιμηθεί πλήρως κατά την επανεξέταση του 2022.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Τα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να παρακολουθούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) …/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων μείωσης που πρέπει να επιτευχθούν από τις τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με τις υψηλότερες εκπομπές στην Ένωση, καθώς και για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών του κατασκευαστή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

  (14)  Τα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να παρακολουθούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων μείωσης που πρέπει να επιτευχθούν από τις τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με τις υψηλότερες εκπομπές στην Ένωση, καθώς και για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών του κατασκευαστή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

   

  (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

  __________________

  __________________

  25 Κανονισμός (ΕΕ) …/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, ΕΕ L..,…,…

  25 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 1).

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ο στόχος του 2030 θα πρέπει να θεωρηθεί φιλόδοξος και ο τελικός στόχος θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022, καθώς υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.

  (15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ένας στόχος μείωσης θα πρέπει επίσης να τεθεί για το 2030, σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022 και η οποία δεν θα πρέπει να χαμηλώσει τις φιλοδοξίες του παρόντος κανονισμού, ενώ θα συνυπολογίζει ότι υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) είναι διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο αντί του πετρελαίου ντίζελ για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και μελλοντικών πιο καινοτόμων τεχνολογιών με βάση το ΥΦΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές CO2 βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χρήση τεχνολογιών ΥΦΑ οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα οχήματα ντίζελ. Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα ΥΦΑ λαμβάνεται ήδη πλήρως υπόψη στο VECTO. Επιπλέον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΥΦΑ διασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων, όπως NOx και σωματίδια. Υπάρχει επίσης επαρκής ελάχιστη υποδομή ανεφοδιασμού, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

  (16)  Η αποδοτική, τεχνολογικά ουδέτερη και επαρκής υποδομή ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης θα πρέπει, σε συμφωνία με τις φιλοδοξίες του παρόντος κανονισμού, να αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

  Αιτιολόγηση

  Η δημιουργία επενδυτικής βεβαιότητας για τους παρόχους υποδομών και η ανάπτυξη ικανοποιητικών τεχνολογικά ουδέτερων υποδομών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των φιλοδοξιών του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (17α)  Όσον αφορά τα επαγγελματικά οχήματα και τα οχήματα των κατηγοριών M2 και Μ3, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει, το συντομότερο δυνατόν, τα τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και για τον ορισμό της έννοιας των λεωφορείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (17β)  Θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός επικύρωσης των εκπομπών αναφοράς του 2019, ώστε να διασφαλιστούν η ακρίβεια και τα οφέλη του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α)  Για να υπάρξει ευελιξία στον μηχανισμό κινήτρων υπέρ της ανάπτυξης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών, οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας για σχηματισμό κοινοπραξίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία, με δυνατότητα όμως ανανέωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες και προϋποθέσεις ώστε οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές να σχηματίζουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21)  Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δεν διατίθενται ακόμη στην αγορά βαρέα επαγγελματικά οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, εκτός από λεωφορεία. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός, με τη μορφή πιστωτικών υπερμορίων, για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Αυτό θα παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 για τα καθαρά οχήματα.

  (21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καθαρά οχήματα26, θα πρέπει για το 2025 και το 2030 να καθοριστεί ένα σημείο αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο κάθε κατασκευαστή.

  _________________

  _________________

  26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017) 653 final] (ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 5).

  26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017) 653 final] (ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 5).

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21α)  Το ελάχιστο μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει επενδυτική βεβαιότητα για τους παρόχους υποδομών επαναφόρτισης και τους κατασκευαστές, ώστε να προωθηθεί η ταχεία ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά, και ταυτόχρονα να διαθέτουν οι κατασκευαστές κάποια ευελιξία για να αποφασίζουν σχετικά με το επενδυτικό τους χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός που να παρέχει κίνητρα στους κατασκευαστές ώστε να κυκλοφορήσουν το ταχύτερο δυνατό οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή, όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει επομένως να υπολογίζονται πολλές φορές. Το επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές εκπομπές CO2 του οχήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.

  (22)  Για τον υπολογισμό του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του σε σχέση με τα σημεία αναφοράς του 2025 και του 2030 για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων οχημάτων χωρίς παράλληλα την αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων και της αποδοτικότητας των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι αναπροσαρμογές που θα προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν που δεν υπόκεινται στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και παρέχονται κίνητρα για τη χρήση τους μέσω μέτρων προσανατολισμένων στη ζήτηση, όπως οι δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι ισορροπημένα μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.

  (24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά και άλλες κατηγορίες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που δεν υπόκεινται ακόμα στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (24α)   Δεδομένου ότι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών διατίθενται ήδη στην αγορά και προωθούνται με κίνητρα υπέρ της ζήτησης, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, θα πρέπει να τεθούν ως δεσμευτικοί στόχοι για αστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών στον στόλο καινούργιων αστικών λεωφορείων ενός κατασκευαστή το 50 % για το 2025 και το 75 % για το 2030, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά τέτοιων οχημάτων στην αγορά της Ένωσης.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, υπό μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας κατασκευαστής έχει υπερβολικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών. Προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα στους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, το τίμημα θα πρέπει να υπερβαίνει το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Το τίμημα θα πρέπει να θεωρείται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Η μεθοδολογία είσπραξης των τιμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται με εκτελεστική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

  (29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, υπό μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας κατασκευαστής έχει υπερβολικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών. Προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα στους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό το τίμημα να υπερβαίνει πάντα το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές, η δίκαιη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, καθώς και οι καινοτόμες λύσεις που θα παρέχουν κίνητρα για την ταχεία ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Η μεθοδολογία είσπραξης των τιμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται με εκτελεστική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

  _____________

   

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα] και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  (30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/956 και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού να γνωρίζουν ποιοι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για τις εκπομπές και ποιοι όχι.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 31

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει βαρέα επαγγελματικά οχήματα να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστημικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  (31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει και εντός δρόμου βαρέα επαγγελματικά οχήματα να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει και εντός δρόμου βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Θα πρέπει επίσης να διεξάγονται δοκιμές από ανεξάρτητα τρίτα μέρη όσον αφορά τα εν χρήσει και εντός δρόμου οχήματα.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM)27 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των τιμών των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων.

  (33)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM)27 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των τιμών των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων. Όποτε εντοπίζεται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις πραγματικές τιμές εκπομπών και στις καθορισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, θα πρέπει η Επιτροπή να διαθέτει την εξουσία να αναπροσαρμόζει αναλόγως τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή και, όπου ενδείκνυται, τις εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

  __________________

  __________________

  27 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων και των εργαστηριακών δοκιμών)».

  27 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων και των εργαστηριακών δοκιμών)».

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (34α)  Στην έκθεσή της του 2022 η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εκπομπών CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Βάσει αυτής της εκτίμησης η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει για τους κατασκευαστές, εάν ενδείκνυται, τη θέσπιση υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και να διευκρινίσει τους αναγκαίους προς τούτο κανόνες και διαδικασίες.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 36

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (36)  Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που συνδέονται με το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.

  (36)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των τρόπων είσπραξης του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών, τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις διαδικασίες αναφοράς αποκλίσεων στις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία, τη δημοσίευση δεδομένων, τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις διαδικασίες αναφοράς δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου, καθώς και τη θέσπιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών οχημάτων μιας επιμέρους ομάδας οχημάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  __________________

  __________________

  28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

  28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 37

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (37)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναπροσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II για ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών συντελεστών των προφίλ χρήσης, των ωφέλιμων φορτίων και των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και των συντελεστών προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου29. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (37)  Προκειμένου να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον προσδιορισμό των τεχνικών κριτηρίων ορισμού του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και ορισμού της έννοιας του αστικού λεωφορείου, τον προσδιορισμό λεπτομερών κανόνων και προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν στους συνδεδεμένους κατασκευαστές να σχηματίσουν κοινοπραξία, την καθιέρωση ενός συστήματος ετησίων δοκιμών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εξαρτημάτων, μονάδων και συστημάτων, την αναπροσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2, την καθιέρωση μιας εν χρήσει εντός δρόμου δοκιμής συμμόρφωσης και όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II για ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών συντελεστών των προφίλ χρήσης, των ωφέλιμων φορτίων και των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και των συντελεστών προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου29. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  __________________

  __________________

  29 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  29 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/ [κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών], και στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει πρότυπα για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση τα οποία οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ μειώνονται σε σύγκριση με τις εκπομπές αναφοράς CO2 ως εξής:

  Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842, και στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση τα οποία οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ μειώνονται σε σύγκριση με τις εκπομπές αναφοράς CO2 ως εξής:

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 κατά 15 

  α)  από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 κατά 20

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  από την 1η Ιανουαρίου 2030 και εξής τουλάχιστον κατά 30 % υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.

  β)  από την 1η Ιανουαρίου 2030 και εξής τουλάχιστον κατά 35 % υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Για την ομαλή μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και για την παροχή κινήτρων προκειμένου η αγορά και οι υποδομές της Ένωσης να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν καταλλήλως για βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ο παρών κανονισμός ορίζει για το 2025 και το 2030 ένα επίπεδο αναφοράς για το μερίδιο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο του κάθε κατασκευαστή, σύμφωνα με το άρθρο 5.

   

  Οι ειδικές εκπομπές CO2 αναπροσαρμόζονται βάσει της απόδοσης σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς, σε συμφωνία με το σημείο 4 του παραρτήματος Ι.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Για να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο προσφοράς αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τα μέτρα προώθησης της ζήτησης, π.χ. στόχους στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, ο παρών κανονισμός ορίζει, ως δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στον στόλο νέων αστικών λεωφορείων ενός κατασκευαστή:

   

  α) το 50 % από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029·

   

  β) το 75 % από την 1η Ιανουαρίου 2030 και μετά.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα νέα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ως ένα πρώτο βήμα στα νέα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5 και του σημείου 2.3 του παραρτήματος Ι, στα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 και στα οχήματα της κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ).

  Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2α, του άρθρου 5 και του σημείου 4 του παραρτήματος Ι, στα οχήματα της κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ). Επιπλέον, εφαρμόζεται, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 2β, στα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 που πληρούν τα τεχνικά κριτήρια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου.

   

  _________________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1).

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τα τεχνικά κριτήρια για τον καθορισμό του επαγγελματικού χαρακτήρα ενός οχήματος και τον ορισμό της έννοιας των αστικών λεωφορείων που καλύπτονται από τον κανονισμό.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η) «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση αγαθών και για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και των εκτελεστικών μέτρων του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

  η) «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση αγαθών, του οποίου ο επαγγελματικός χαρακτήρας έχει οριστεί βάσει των τεχνικών κριτηρίων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2α, και για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 350 g CO2/km όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι·

  ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι, οι οποίες είναι κατά 50 % χαμηλότερες από τις εκπομπές αναφοράς CO2 της κάθε επιμέρους ομάδας, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι·

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ν α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιδ α) «αστικό λεωφορείο»: όχημα μιας εκ των κατηγοριών M2 ή M3 που προορίζεται για τη μεταφορά επιβατών, του οποίου τα τεχνικά κριτήρια έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2α.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Από το 2020 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή, μέσω των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο β) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

  Από 1η Ιανουαρίου 2025 το συγκεκριμένο μερίδιο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών στον στόλο του κατασκευαστή ανά ημερολογιακό έτος συγκρίνεται με τις ακόλουθες τιμές:

   

  Από το 2025 και μετά: τουλάχιστον 5 %·

   

  Από το 2030 και μετά: 20 %, με την επιφύλαξη επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών λαμβάνει υπόψη τον αριθμό και τις εκπομπές CO2 βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο του κατασκευαστή σε ένα ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, καθώς και των επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3 του παραρτήματος Ι.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών υπολογίζονται ως εξής:

  Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα οχήματα κατηγορίας Ν τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) του παρόντος κανονισμού.

  α)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών υπολογίζεται ως 2 οχήματα·

   

  β)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο εκπομπών των 350 g CO2/km.

   

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι, με βάση μια γραμμική πορεία μεταξύ των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο και του στόχου για το 2025 που καθορίζεται στο στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου και μεταξύ του στόχου για το 2025 και του στόχου για το 2030 που καθορίζεται στο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου.

  2.  Η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι, με βάση μια γραμμική πορεία μεταξύ των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και του στόχου για το 2025 που καθορίζεται στο στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου και μεταξύ του στόχου για το 2025 και του στόχου για το 2030 που καθορίζεται στο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 7 α

   

  Σχηματισμός κοινοπραξιών

   

  1. Οι συνδεδεμένοι κατασκευαστές μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξία για την εκπλήρωση των βάσει του άρθρου 5 υποχρεώσεών τους.

   

  2. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ώστε να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες και προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συνδεδεμένους κατασκευαστές να σχηματίζουν κοινοπραξία με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών κατά την έννοια της παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

  1. Όταν διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών κατά την έννοια της παραγράφου 2 σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος από το 2025 και εξής, η Επιτροπή επιβάλλει στον κατασκευαστή ή στον διαχειριστή της κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση, τίμημα υπέρβασης εκπομπών υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

  (Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 €/gCO2/tkm)

  (Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 €/gCO2/tkm)

   

  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το επίπεδο του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών να υπερβαίνει πάντα το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

  4. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ενωσιακών ή εθνικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές, για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ή της ανακατανομής εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση, ως συμβολή σε μια δίκαιη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω αποκλίσεις κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευστή.

  2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω αποκλίσεις κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή. και αναπροσαρμόζει, κατά περίπτωση, τις εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 α.  Για να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρουν οι κατασκευαστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ώστε, από το 2019, να καθιερωθεί ένα σύστημα ετήσιων δοκιμών, για κάθε κατασκευαστή, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εξαρτημάτων, χωριστών τεχνικών μονάδων και συστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, για τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών συγκρίνονται με τα δεδομένα που εισήγαγαν οι κατασκευαστές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 και, εφόσον εντοπιστούν συστηματικές ασυμφωνίες, οι μέσες ειδικές εκπομπές που υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.7 του παραρτήματος Ι και, όπου χρειαστεί, οι εκπομπές αναφοράς CO2 του 2019 που υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι, αναπροσαρμόζονται.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  από το 2020, τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 5·

  β)  από το 2020, για κάθε κατασκευαστή, το οικείο μερίδιο βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 11

  Άρθρο 11

  Εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και κατανάλωση ενέργειας

  Εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και κατανάλωση ενέργειας

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου.

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400.

  2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων σε τρίτα μέρη για σκοπούς ανεξάρτητων δοκιμών, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων δεδομένων για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, βάσει δεδομένων προερχόμενων από τυποποιημένους μετρητές κατανάλωσης καυσίμου.

   

  2 α.  Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μια εντός δρόμου εν χρήσει δοκιμή συμμόρφωσης που θα διασφαλίζει ότι οι εντός δρόμου εκπομπές CO2 και η οδική κατανάλωση καυσίμων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό άνω του 10% τα δεδομένα παρακολούθησης που έχουν αναφερθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε απόκλιση υπερβαίνουσα το όριο αυτό κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή και κατά την αναπροσαρμογή, όπου αυτό ενδείκνυται, των εκπομπών αναφοράς CO2 του 2019.

   

  2 β.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται η πραγματική αντιπροσωπευτικότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

  3.  Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

  3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες αναφοράς δεδομένων προερχόμενων από τους μετρητές κατανάλωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

  1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή ενημερώνει συνεχώς και εγκαίρως το εργαλείο προσομοίωσης VECTO και εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30 ​​και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα αναπροσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1, το επίπεδο αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα αναπροσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 5, και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων και επαγγελματικών οχημάτων όπως τα απορριμματοφόρα. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως το πώς θα αναπτυχθούν τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30 ​​και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα, την πρωτοπαρουσίαση των αναγκαίων υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, τη δυνατότητα καθιέρωσης προτύπων CO2 για τους κινητήρες, ιδίως για τα επαγγελματικά οχήματα, τους διάφορους συνδυασμούς οχημάτων πέρα από τις τυποποιημένες διαστάσεις που ισχύουν στις εθνικές μεταφορές, όπως είναι τα αρθρωτά συστήματα (Modular Concepts), την πραγματική αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 και των τιμών κατανάλωσης καυσίμου που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, όπως και μια αξιολόγηση της επικαιροποίησης του εργαλείου προσομοίωσης VECTO. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

  _______________

  ________________

  30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ

  30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή xxx που συστήνεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) / 2018 [διακυβέρνηση]. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικής αλλαγής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

   

  _________________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13)·

  Αιτιολόγηση

  Η πρόταση διατηρεί τη δομή της ήδη υφιστάμενης επιτροπής και είναι συνεπής προς τον νέο κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, δηλ. διατηρείται η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής για τα επιμέρους τμήματα της κλιματικής νομοθεσίας.

  Τροπολογία    63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, στο άρθρο 7α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 παράγραφος 2α και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

  Τροπολογία    64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

  3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2α, στο άρθρο 7α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 παράγραφος 2α και στο άρθρο 12 παράγραφος 1, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

  Τροπολογία    65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται σε δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2α, του άρθρου 7α, του άρθρου 9 παράγραφος 3α, του άρθρου 10 παράγραφος 2, του άρθρου 11 παράγραφος 2α και του άρθρου 12 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται σε δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  Τροπολογία    66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο ιβ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  «ιβ) διαδικασία για την επαλήθευση, με βάση κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά δείγματα, εάν τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία είναι σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα του·»

  «ιβ) διαδικασία για την επαλήθευση, με βάση κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά δείγματα, εάν τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία είναι σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα εκτελεστικά μέτρα του· Η διαδικασία αυτή διενεργείται επίσης από διαπιστευμένους και ανεξάρτητους τρίτους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

   

  _______________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

  Τροπολογία    67

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.3.  Υπολογισμός του συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 5

  διαγράφεται

  Για κάθε κατασκευαστή και ημερολογιακό έτος, ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ZLEV) που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπολογίζεται ως εξής:

   

  ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) με ελάχιστο 0,97

   

  Όπου:

   

  V είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α).

   

  Vconv είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α) και εξαιρουμένων των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών·

   

  Vzlev είναι το άθροισμα των Vin και Vout,

   

  Όπου,

   

  null

   

  είναι το άθροισμα όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)·

   

  null

   

  CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1.

   

  Vout είναι ο συνολικός αριθμός των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο επί 2 και με μέγιστο αριθμό 1,5 % του Vconv.

   

  Τροπολογία    68

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.7 – τύπος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  CO2 = ZLEV ×sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

  CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

  Όπου,

  Όπου,

  sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων·

  sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων·

  ZLEV όπως ορίζεται στο σημείο 2.3

   

  μερίδιο,sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.4

  μερίδιο,sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.4

  MPWsg όπως ορίζεται στο σημείο 2.6

  MPWsg όπως ορίζεται στο σημείο 2.6

  avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.2

  avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 2.2

  Τροπολογία    69

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 1 – τύπος – γραμμή 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  T = ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2

  T = ZLEV_συντελεστής_αναφοράς* ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

  Τροπολογία    70

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – σημείο 4 – παράγραφος 1 – τύπος – γραμμή 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  rf είναι ο στόχος μείωσης CO2 (σε%) όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

  rf είναι ο στόχος μείωσης CO2 (σε%) όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο 1 στοιχεία α) και β) για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

  Τροπολογία    71

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – σημείο 4 –παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Από το 2025 έως το 2029, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,03 ή μικρότερο από 0,97 οπότε ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς καθορίζεται σε 1,03 ή 0,97 ανάλογα με την περίπτωση.

   

  Όπου,

   

  x είναι 5 %

   

  y είναι το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο καινούργιων ταξινομηθέντων βαρέων οχημάτων του κατασκευαστή που υπολογίζονται ως το άθροισμα του συνολικού αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και που δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και του συνολικού αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), όπου καθένα εξ αυτών υπολογίζεται ως ZLEV_ειδικός σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος·

   

  ZLEV_ειδικός= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), όπου:

   

  CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1.

   

  avgCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 3.

  Τροπολογία    72

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – σημείο 4 –παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Για το 2030, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 οπότε ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς καθορίζεται σε 1,05·

   

  εάν το άθροισμα αυτό είναι μεταξύ 1,0 και 0,98 ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς ορίζεται σε 1,0·

   

  εάν το άθροισμα αυτό είναι μικρότερο από 0,95, ο ZLEV_συντελεστής_αναφοράς ορίζεται σε 0,95.

   

  Όπου,

   

  x είναι 20 %, με την επιφύλαξη επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 13·

   

  y είναι το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο καινούργιων ταξινομηθέντων βαρέων οχημάτων του κατασκευαστή που υπολογίζονται ως το άθροισμα του συνολικού αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 και που δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και του συνολικού αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), όπου καθένα εξ αυτών υπολογίζεται ως ZLEV_ειδικός σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος

   

  ZLEV_ειδικός= 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), όπου:

   

  CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέως επαγγελματικού οχήματος μηδενικών και χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1·

   

  rCO2sg όπως ορίζεται στο σημείο 3.

   

   

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της προσχώρησαν στη συμφωνία του Παρισιού, η οποία έχει ως στόχο αφενός τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και αφετέρου τη συνέχιση των προσπαθειών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο τομέας των μεταφορών, του οποίου οι εκπομπές αυξάνονται και το 2016 ευθύνονταν για το 25 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, πρέπει να συμβάλει σε ουσιαστικό ποσοστό στην κλιματική προσπάθεια της ΕΕ. Η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να επιταχυνθεί και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές θα πρέπει να είναι τελείως μηδενικές έως τα μέσα του αιώνα το αργότερο.

  Ο καθορισμός απαιτήσεων για τα επίπεδα εκπομπών των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HDV) έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 και να συμβάλει έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων για τους μεταφορείς, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής για τους κατασκευαστές βαρέων οχημάτων της ΕΕ και προωθώντας ουσιαστικές βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα.

  Ο εισηγητής εκτιμά πως η μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών είναι καίριας σημασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για μείωση των δικών της εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 [κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών] με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στον τομέα αυτό θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με τη Συμφωνία του Παρισιού.

  Το 2015 οι εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 6 % περίπου των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Χωρίς τη δράση της ΕΕ, το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 6 % μεταξύ του 2015 και του 2030. Στη στρατηγική της του 2014 για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναγνώρισε ότι οι τάσεις στις εκπομπές CO2 από τα οχήματα αυτά δεν είναι βιώσιμες μεσομακροπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, τάχθηκε υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης για την κανονιστική ρύθμιση των εκπομπών CO2 στον τομέα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 [πιστοποίηση] και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 [Παρακολούθηση & δήλωση εκπομπών και κατανάλωσης], ο παρών κανονισμός αποτελεί το τελευταίο και σημαντικότερο νομοθετικό μέτρο για τον καθορισμό των απαιτήσεων επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 για τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη θέση που προτιμά και η Επιτροπή, δηλ. τη θέσπιση απαιτήσεων για τις επιδόσεις εκπομπών CO2 από τα πιο ρυπογόνα οχήματα ως ένα πρώτο βήμα πριν από την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλες τις κατηγορίες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HDV) στο εγγύς μέλλον.

  Μεγάλες αγορές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία ή η Κίνα θέσπισαν πρόσφατα απαιτήσεις για την κατανάλωση καυσίμου και/ή τη μείωση των εκπομπών στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, ώστε να τονώσουν την καινοτομία και να επιτύχουν την ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών σε αυτό τον τομέα. Σε απάντηση σε αυτή την αυξανόμενη παγκόσμια ανταγωνιστική πίεση, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων οφείλουν να επενδύσουν γρήγορα σε τεχνολογίες μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Για να μην επικεντρωθούν αυτές οι επενδύσεις μόνο σε μη ευρωπαϊκές αγορές όπου έχουν θεσπιστεί κανονισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών, οι απαιτήσεις της ΕΕ στο θέμα της μείωσης των εκπομπών πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα.

  Ο εισηγητής εκτιμά πως ο καθορισμός των σωστών φιλοδοξιών στο θέμα των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV) είναι καθοριστικής σημασίας για να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους κατασκευαστές ώστε να επενδύσουν εγκαίρως στις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος της κατά 20 % μείωσης μέχρι το 2025 (σε σύγκριση με τις τιμές του 2019) όχι μόνο είναι τεχνολογικά εφικτός αλλά και συνεπάγεται μέγιστα καθαρά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Ο στόχος αυτός θα επέτρεπε στους μεταφορείς να έχουν από 33 002 έως 37 589 καθαρή εξοικονόμηση στα πρώτα 5 έτη χρήσης ενός φορτηγού, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση στις εκπομπές CO2 και αέριων ρύπων. Όμως, για να επωφεληθούν πλήρως οι ευρωπαίοι μεταφορείς, θα πρέπει να αποφύγουμε τα κενά, όπως είναι τα υπερπιστωτικά μόρια (super credits). Όντως, τέτοια μέτρα θα υπονόμευαν το πραγματικό περιοριστικό αποτέλεσμα των στόχων μείωσης των εκπομπών και ίσως να επέτρεπαν την είσοδο στην αγορά μετά το 2025 οχημάτων με ακόμη πιο υψηλές εκπομπές και κατανάλωση.

  Ο εισηγητής εκτιμά πως πρέπει οι τιμές για τις εκπομπέςCO2 και την κατανάλωση καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 [Πιστοποίηση] να απηχούν σωστά τις πραγματικές επιδόσεις των βαρέων οχημάτων. Οποιαδήποτε απόκλιση θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τους μεταφορείς, για την ποιότητα του αέρα και για την κλιματική αλλαγή. Η άποψη του εισηγητή είναι ότι η καθιέρωση μιας εντός δρόμου εν χρήσει δοκιμής συμμόρφωσης είναι απαραίτητη προκειμένου οι πιστοποιημένες τιμές των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου στα βαρέα οχήματα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

  Ο εισηγητής αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ειδικότερα, η ανάπτυξη τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών δεν έχει προχωρήσει όσο η αντίστοιχη για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ειδικά στην περίπτωση των φορτηγών μεγάλων αποστάσεων. Από την άλλη, η αγορά των φορτηγών περιφερειακής και αστικής διανομής με μηδενικές εκπομπές αλλάζει γρήγορα, δεδομένου ότι αυτά τα οχήματα αναμένεται ότι θα επιτύχουν ισότητα κόστους με το ντίζελ στην Ευρώπη εντός των επόμενων πέντε ετών. Ο εισηγητής διαβλέπει ένα σαφές περιβαλλοντικό και οικονομικό πλεονέκτημα στην εμπορική κυκλοφορία αυτών των οχημάτων ευθύς μόλις καταστούν διαθέσιμα. Συνεπώς, εκτιμά πως ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει για κάθε κατασκευαστή ένα δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών τόσο για το 2025 όσο και για το 2030. Το ελάχιστο αυτό μερίδιο θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει την επενδυτική βεβαιότητα, με σκοπό την ταχεία αποδοχή αυτών των οχημάτων στην αγορά της Ένωσης και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών επαναφόρτισης, καθώς και με ανταμοιβές για όσους υιοθετούν πρώτοι τις καινοτομίες, για τις προσπάθειές τους να διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης όσο το δυνατό συντομότερα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Αυτό το δεσμευτικό ελάχιστο μερίδιο θα πρέπει να καλύπτει και άλλα οχήματα της κατηγορίας Ν πέρα από τις τέσσερις επιμέρους ομάδες που προσδιορίζει ο προτεινόμενος κανονισμός. Αυτή η κατά στάδια προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι θα προσφέρει μεγάλη επενδυτική βεβαιότητα όπως και ένα σαφές μήνυμα να μην καθυστερεί η εισαγωγή τέτοιων οχημάτων στην αγορά εν απουσία απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών CO2.

  Ανησυχώντας από την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όλο και περισσότερες δημόσιες αρχές και δημόσιοι μεταφορείς στρέφονται στα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων υπέρ της ζήτησης όπως είναι π.χ. οι απαιτήσεις των δημοσίων συμβάσεων, το μερίδιο των ηλεκτρικών λεωφορείων στον στόλο των αστικών λεωφορείων της ΕΕ αναμένεται ότι θα φτάσει κάπου στο 60 % το έτος 2030. Για να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο προσφοράς στην ενωσιακή αγορά, σκόπιμο είναι να τεθούν και για το 2025 και για το 2030 δεσμευτικά ελάχιστα μερίδια αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στους στόλους των κατασκευαστών νέων αστικών λεωφορείων.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (10.10.2018)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
  (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Henna Virkkunen

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η κινητικότητα είναι αναγκαία: οι άνθρωποι και τα αγαθά μετακινούνται περισσότερο από κάθε άλλη φορά και η τάση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά 60 % έως το 2050 σε σύγκριση με το 2010, δεδομένου ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο παγκόσμιες. Ο τομέας της κινητικότητας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ. Ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αντιπροσωπεύει επίσης σημαντικό μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, οι εκπομπές αυτές θα πρέπει να μειωθούν κατά την επόμενη περίοδο. Προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση αυτή, θα χρειαστεί ένα μείγμα βιώσιμων και ρεαλιστικών λύσεων, που θα στηρίζεται σε ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, προκειμένου να αποφεύγονται ο κατακερματισμός της αγοράς και η ύπαρξη διαφορών μεταξύ των καθεστώτων συμμόρφωσης σε ολόκληρη την Ένωση.

  Η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων για τις εκπομπές από τις μεταφορές, της προώθησης της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι προτεινόμενοι στόχοι για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί. Δεδομένου ότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το επίπεδο αποδοτικότητάς τους είναι σχετικά υψηλό, για οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, ένα σαφές μήνυμα για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς τους θα επιτρέψει στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με βαρέα επαγγελματικά οχήματα να επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εν λόγω οχημάτων και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών από αυτά.

  Το σημαντικότερο είναι ότι η μελλοντική συμβολή διαφόρων μέτρων που αφορούν τον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, οι οδικές υποδομές και η τεχνολογία οχημάτων, είναι αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθεσία πρέπει να συμβάλλει στη χάραξη μιας σαφούς πορείας, να είναι ακριβής και να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας για τις επενδύσεις στον τομέα αυτό.

  Σύμφωνα με τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, είναι σαφές ότι οι λύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα θα προκύψουν από διάφορες πηγές, κάτι που καθιστά εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, μεταξύ άλλων προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη ανάπτυξη των μελλοντικών νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να παρέχονται αμοιβές και κίνητρα για κάθε προσπάθεια των φορέων εκμετάλλευσης να μειώσουν τις εκπομπές. Τα ανανεώσιμα καύσιμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των εκπομπών. Για να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο και για να εξασφαλιστεί μια ακριβέστερη εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει, έως το 2022, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών «από το φρέαρ στον τροχό» (well-to-wheel) και, μόλις αυτή τεθεί σε εφαρμογή, να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία, εάν είναι απαραίτητο. Ένα άλλο θεμελιώδες ζήτημα σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στο μέλλον θα είναι η διαθεσιμότητα υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, καθότι θα αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη μετάβαση σε διάφορες νέες τεχνολογίες οχημάτων.

  Παρά το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, η μείωση των εκπομπών μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την ανάπτυξη λύσεων όπως η βελτιστοποίηση του φορτίου, η χρήση φαλάγγων φορτηγών, η υποβοήθηση της οδήγησης, η εκπαίδευση των οδηγών, η δημιουργία κινήτρων για την αναβάθμιση και την ανακαίνιση του στόλου και η εξασφάλιση επενδύσεων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υποδομών.

  Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το 65-70 % της αγοράς, προκύπτει το ερώτημα ποια θα είναι τα πιθανά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμόρφωση των υπόλοιπων οχημάτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης κατανοεί μεν ότι δεν θα πρέπει να εμπίπτουν όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θεωρεί δε ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση των εν λόγω οχημάτων στην αγορά.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της απο τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το σύστημα κινητικότητας να είναι καθαρότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει την πλήρη δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

  (3)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης πρωτοβουλιών «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία υλοποιεί τη νέα στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου 201721, και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος της δέσμης είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το σύστημα κινητικότητας να είναι καθαρότερο, πιο βιώσιμο και καλύτερα προσαρμοσμένο στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να βρεθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης των προσπαθειών να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και η ατμοσφαιρική ρύπανση, της προώθησης της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, απαιτείται η πλήρης δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών.

  __________________

  __________________

  21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017) 0479 final

  21 Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, COM(2017) 0479 final

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Θα πρέπει, επομένως, να τεθούν στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για τους στόλους νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη να συμβάλει ο τομέας των οδικών μεταφορών στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και πέρα από αυτό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει επίσης ένα σαφές και έγκαιρο μήνυμα στη βιομηχανία να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α)  Υπό το πρίσμα της εκτιμώμενης αύξησης σε 9 % περίπου της αναλογίας εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και δεδομένου ότι δεν υφίστανται επί του παρόντος απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι αναγκαίο να ληφθούν ειδικά μέτρα για αυτήν την κατηγορία οχημάτων.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τομέα της τεχνολογίας.

  (9)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τομέα της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και η ανάγκη διαφύλαξης μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

  (10)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και την ανάγκη να διαφυλαχθεί μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μη θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα επίπεδα μείωσης των εκπομπών που πρέπει να επιτύχουν τα βαρέα οχήματα και ο χρόνος που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12α)  Υπογραμμίζεται ότι οι περισσότεροι ενωσιακοί φορείς εκμετάλλευσης εμπορευματικών μεταφορών είναι ΜΜΕ με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επομένως, οι μελλοντικές λύσεις πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικές και ισορροπημένες. Είναι απαραίτητο να υφίσταται μια δομή παροχής ισχυρών κινήτρων που να στηρίζει την υιοθέτηση οχημάτων υψηλότερης αποδοτικότητας καυσίμου, καθώς και να προβλέπονται ενωσιακοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως.

  (13)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί και να τονωθεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να αναπτύσσονται και να ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως, ούτως ώστε να καλύπτουν επαρκώς όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της φάλαγγας φορτηγών, καθώς και τις βελτιώσεις στα συμπαγή μέρη, στα ρυμουλκούμενα και στα ημιρυμουλκούμενα. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι νέες αυτές τεχνολογίες όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών, η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του εργαλείου προσομοίωσης VECTO αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μείωση των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως, ούτως ώστε το VECTO να συμβαδίζει με τις τεχνολογίες αιχμής, και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει αντιστοίχως να παρέχουν επαρκείς πόρους. Η Επιτροπή θα παρουσιάζει σε ψηφιακή μορφή τον επικαιροποιημένο κατάλογο των τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στο VECTO, με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα σε ετήσια βάση, και θα τον καθιστά προσβάσιμο από το ευρύ κοινό.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ο στόχος του 2030 θα πρέπει να θεωρηθεί φιλόδοξος και ο τελικός στόχος θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022, καθώς υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.

  (15)  Για το 2025 θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα το 2019, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων, προσβάσιμων, αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Ο στόχος του 2030 θα πρέπει να θεωρηθεί φιλόδοξος και ο τελικός στόχος θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022, καθώς υπάρχουν περισσότερες αβεβαιότητες σχετικά με την υιοθέτηση πιο προηγμένων τεχνολογιών που δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμες.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α)  Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση «από το φρέαρ στον τροχό» (well-to-wheel), προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του καυσίμου ή της μορφής ενέργειας, καθώς και η τελική χρήση στα οχήματα. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών «από το φρέαρ στον τροχό» έως την 1η Ιανουαρίου 2022 και να προτείνει, κατά περίπτωση, την ανάλογη προσαρμογή των στόχων του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) είναι διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο αντί του πετρελαίου ντίζελ για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και μελλοντικών πιο καινοτόμων τεχνολογιών με βάση το ΥΦΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές CO2 βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χρήση τεχνολογιών ΥΦΑ οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα οχήματα ντίζελ. Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα ΥΦΑ λαμβάνεται ήδη πλήρως υπόψη στο VECTO. Επιπλέον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΥΦΑ διασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων, όπως NOx και σωματίδια. Υπάρχει επίσης επαρκής ελάχιστη υποδομή ανεφοδιασμού, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

  (16)  Υπάρχουν ήδη διάφορα εναλλακτικά καύσιμα που διατίθενται στην αγορά. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) είναι διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο αντί του πετρελαίου ντίζελ για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Οι τεχνολογίες με βάση το υδρογόνο αποτελούν επίσης μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση προς έρευνα και ανάπτυξη, ιδίως στις περιπτώσεις που η ενέργεια προς σύνθεση προέρχεται από βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές. Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και μελλοντικών πιο καινοτόμων τεχνολογιών με βάση το ΥΦΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές CO2 βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χρήση τεχνολογιών ΥΦΑ οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα οχήματα ντίζελ. Μεσομακροπρόθεσμα, το υγροποιημένο βιοαέριο (LBG) συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των βαρέων επαγγελματικών μεταφορών. Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα ΥΦΑ λαμβάνεται ήδη πλήρως υπόψη στο VECTO, ενώ στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό και άλλα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΥΦΑ διασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων, όπως NOx και σωματίδια. Υπάρχει επίσης επαρκής ελάχιστη υποδομή ανεφοδιασμού, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16α)  Τα εναλλακτικά καύσιμα, ιδιαίτερα τα συνθετικά και τα προηγμένα καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία ιθ) και λα) της οδηγίας 2016/0382, μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Προκειμένου τα καύσιμα αυτά να διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές, η τεχνολογική ανάπτυξη και η βιομηχανοποίηση μεγάλης κλίμακας είναι απαραίτητες. Η διαδικασία αυτή προωθείται περαιτέρω με την αναγνώριση των οφελών που αποφέρουν τα εν λόγω καύσιμα όσον αφορά τις εκπομπές CO2 στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16β)  Η εισαγωγή τεχνολογιών φάλαγγας θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2, καθώς μειώνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου των φορτηγών και τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16γ)  Για να επιτευχθεί η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εναλλακτικά καύσιμα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα εναλλακτικά καύσιμα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά θα πρέπει να προστεθούν εξαρχής στον κανονισμό σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη, χωρίς καθυστέρηση, τα καύσιμα νέας γενιάς. Η συνεκτίμηση των εναλλακτικών καυσίμων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα ενθαρρύνει τους κατασκευαστές οχημάτων να προωθούν εμπορικώς οχήματα που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, και παράλληλα θα ενθαρρύνει και τους προμηθευτές καυσίμων να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά. Κατά τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, το 83 % των ενδιαφερόμενων μερών εξέφρασε την πλήρη ή μερική συμφωνία του ως προς την άποψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται και τα εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο των εκπομπών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των συνολικών απαιτήσεων μείωσης μεταξύ των κατασκευαστών, λαμβανομένης υπόψη της πολυμορφίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον τύπο οδήγησης, τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα, το ωφέλιμο φορτίο και τη διάταξη του ρυμουλκούμενου. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με διαφορετικές και χωριστές επιμέρους ομάδες οχημάτων που αντανακλούν το τυπικό πρότυπο χρήσης των οχημάτων και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Με τον καθορισμό ετήσιων ειδικών στόχων ανά κατασκευαστή ως σταθμισμένου μέσου όρου των στόχων που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα, οι κατασκευαστές αποκτούν επίσης τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξισορρόπησης μιας πιθανής χαμηλής επίδοσης των οχημάτων σε ορισμένες επιμέρους ομάδες με μια υψηλή επίδοση σε άλλες επιμέρους ομάδες οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες εκπομπές CO2 των οχημάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής στις διάφορες επιμέρους ομάδες.

  (19)  Πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των συνολικών απαιτήσεων μείωσης μεταξύ των κατασκευαστών, λαμβανομένης υπόψη της πολυμορφίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον τύπο οδήγησης, τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα, το ωφέλιμο φορτίο και τη διάταξη του ρυμουλκούμενου. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με διαφορετικές και χωριστές επιμέρους ομάδες οχημάτων που αντανακλούν το τυπικό πρότυπο χρήσης των οχημάτων και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Με τον καθορισμό ετήσιων ειδικών στόχων ανά κατασκευαστή ως σταθμισμένου μέσου όρου των στόχων που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα, οι κατασκευαστές αποκτούν επίσης τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξισορρόπησης μιας πιθανής χαμηλής επίδοσης των οχημάτων σε ορισμένες επιμέρους ομάδες με μια υψηλή επίδοση σε άλλες επιμέρους ομάδες οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες εκπομπές CO2 των οχημάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής στις διάφορες επιμέρους ομάδες, με αποτέλεσμα να τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τους ετήσιους ειδικούς στόχους θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις μέσες εκπομπές CO2. Κατά τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αντικατοπτρίζονται στους στόχους των διαφόρων επιμέρους ομάδων οχημάτων. Ως εκ τούτου, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή θα πρέπει να βασίζονται στις μέσες εκπομπές που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός συντελεστή στάθμισης βάσει των υπολογιζόμενων μέσων ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων και του μέσου ωφέλιμου φορτίου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις εκπομπές CO2 σε όλη τη διάρκεια ζωής. Λόγω του περιορισμένου δυναμικού μείωσης των επαγγελματικών οχημάτων, τα οχήματα αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών.

  (20)  Η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τους ετήσιους ειδικούς στόχους θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις μέσες εκπομπές CO2. Κατά τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αντικατοπτρίζονται στους στόχους των διαφόρων επιμέρους ομάδων οχημάτων. Ως εκ τούτου, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή θα πρέπει να βασίζονται στις μέσες εκπομπές που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός συντελεστή στάθμισης βάσει των υπολογιζόμενων μέσων ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων και του μέσου ωφέλιμου φορτίου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις εκπομπές CO2 σε όλη τη διάρκεια ζωής. Λόγω του περιορισμένου δυναμικού μείωσης των επαγγελματικών οχημάτων, τα οχήματα αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών, εκτός εάν πρόκειται για οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21)  Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δεν διατίθενται ακόμη στην αγορά βαρέα επαγγελματικά οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, εκτός από λεωφορεία. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός, με τη μορφή πιστωτικών υπερμορίων, για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Αυτό θα παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καθαρά οχήματα26.

  (21)  Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δεν διατίθενται ακόμη στην αγορά βαρέα επαγγελματικά οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, εκτός από λεωφορεία. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός, με τη μορφή πιστωτικών υπερμορίων, για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Αυτό θα παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καθαρά οχήματα26.

  _________________

  _________________

  26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017) 653 final] (ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 5).

  26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ [COM(2017) 653 final] (ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 5).

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή, όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει επομένως να υπολογίζονται πολλές φορές. Το επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές εκπομπές CO2 του οχήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.

  (22)  Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή, όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει επομένως να υπολογίζονται πολλές φορές. Το επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές εκπομπές CO2 του οχήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην κατηγορία μεγάλων αποστάσεων, τα οχήματα με εμβέλεια άνω των 400 χλμ. θα πρέπει να απαλλάσσονται από το ανώτατο όριο.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν που δεν υπόκεινται στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και παρέχονται κίνητρα για τη χρήση τους μέσω μέτρων προσανατολισμένων στη ζήτηση, όπως οι δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι ισορροπημένα μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.

  (24)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν που δεν υπόκεινται στους στόχους για τις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και παρέχονται κίνητρα για τη χρήση τους μέσω μέτρων προσανατολισμένων στη ζήτηση, όπως οι δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι ισορροπημένα μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τα μικρότερα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ανώτατο όριο.Καθώς οι νομικές οντότητες για τα λεωφορεία, τα πούλμαν και τα φορτηγά ενδέχεται να διαφέρουν στο πλαίσιο του ίδιου κατασκευαστή, θα πρέπει να επιτρέπεται σε μια «ομάδα συνδεδεμένων κατασκευαστών», όπως ορίζεται στον κανονισμό 510/2011, να ενεργεί ως κατασκευαστής.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέων από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα] και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  (30)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων που απορρέων από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα] και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού να γνωρίζουν ποιοι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα για τις εκπομπές και ποιοι όχι.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 31

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει βαρέα επαγγελματικά οχήματα να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστημικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  (31)  Είναι σημαντικό για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει βαρέα επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 34

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (34)  Το 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προτύπων για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και ειδικότερα το επίπεδο των μειώσεων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για την επίτευξη του στόχου αυτού και πέραν αυτού, καθώς και τη θέσπιση στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 σε άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως μικρά φορτηγά, λεωφορεία, πούλμαν και ρυμουλκούμενα. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα θέματα που αφορούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τους συνδυασμούς οχημάτων πέραν των τυποποιημένων βαρών και διαστάσεων που ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές όπως, για παράδειγμα, την έννοια των συνδυασμένων μεταφορών.

  (34)  Το 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προτύπων για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και ειδικότερα το επίπεδο των μειώσεων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για την επίτευξη του στόχου αυτού και πέραν αυτού, καθώς και τη θέσπιση στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 σε άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως μικρά φορτηγά, λεωφορεία, πούλμαν και ρυμουλκούμενα. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα θέματα που αφορούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τους συνδυασμούς οχημάτων πέραν των τυποποιημένων βαρών και διαστάσεων που ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές όπως, για παράδειγμα, την έννοια των συνδυασμένων μεταφορών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν τα εν λόγω φορτηγά χρησιμοποιούνται για μεταφορές μεγάλης χωρητικότητας, σύμφωνα με την οδηγία 719/2015, θα είναι σαφώς ταυτοποιήσιμα βάσει τεχνικών κριτηρίων, και η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει τα οφέλη αυτού του βαρύτερου μέσου μεταφοράς όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει τη μεθοδολογία «από το φρέαρ στον τροχό» για τους στόχους που αφορούν την περίοδο από το 2022 και έπειτα. Οι εκπομπές CO2 από το φρέαρ στον τροχό και οι εκπομπές CO2 κύκλου ζωής των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων θα πρέπει να παρακολουθούνται και να καθίστανται διαφανείς.

   

  __________________

   

  1α Οδηγία (ΕΕ) 2015/719, της 29ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, ΕΕ L 115 της 6.5.2015

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η)  «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση αγαθών και για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και των εκτελεστικών μέτρων του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

  η)  «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που δεν προορίζεται για την παράδοση καταναλωτικών αγαθών και στο οποίο εκχωρείται, κατά την ταξινόμηση, κωδικός αμαξώματος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θ α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ομάδα συνδεδεμένων κατασκευαστών» νοείται ο κατασκευαστής και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. Αναφορικά με κάποιον κατασκευαστή, ως «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ορίζονται:

   

  α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής έχει, άμεσα ή έμμεσα:

   

  i) την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου· ή

   

  ii) την εξουσία να διορίζει πάνω από τα μισά από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την επιχείρηση· ή

   

  iii) το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·

   

  β) οι επιχειρήσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτουν επί του κατασκευαστή τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·

   

  γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες μια επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

   

  δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής, από κοινού με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·

   

  ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού στον κατασκευαστή ή σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά τα στοιχεία α) έως δ) και σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 350 g CO2/km όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι·

  ια)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 χαμηλότερες, κατά ποσοστό μικρότερο από 35 %, της τιμής αναφοράς που προκύπτει από τη βάση αναφοράς του 2019 για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων·

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιδ α)  Ο συντελεστής διόρθωσης CO2 ισούται με το μερίδιο του αερίου από ανανεώσιμες πηγές που πωλείται στα πρατήρια καυσίμων, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [παρακολούθηση και αναφορά δεδομένων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων] για τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα του κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων·

  α)  τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2018 [παρακολούθηση και αναφορά δεδομένων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων] για τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα του κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, εκτός εάν πρόκειται για οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών·

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  τα οφέλη των συνθετικών και προηγμένων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με τις εκπομπές CO2, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιθ) και στο άρθρο 2 στοιχείο λα) της οδηγίας 2016/0382, εφόσον οι κατασκευαστές εισάγουν τα καύσιμα στην αγορά καυσίμων οικειοθελώς και τα οφέλη δεν λαμβάνονται υπόψη για άλλες υποχρεώσεις απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β β) τον συντελεστή διόρθωσης άνθρακα (CCF), ο οποίος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: CCF = εθνικό μερίδιο (%) χρησιμοποιηθείσας βιώσιμης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές/10. Υπολογίζεται χωριστά για τα οχήματα ντίζελ και μεθανίου και για τα καύσιμα που πωλούνται ανά ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη θέσπιση του συντελεστή CCF, η οποία θα οδηγήσει στην υιοθέτηση της μεθοδολογίας «από το φρέαρ στον τροχό».

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών υπολογίζεται ως 2 οχήματα·

  α)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών υπολογίζεται ως πολλαπλά οχήματα, ανάλογα με την εμβέλειά του: εάν διαθέτει εμβέλεια μικρότερη των 100 km, υπολογίζεται ως 2 οχήματα, ενώ εάν διαθέτει εμβέλεια αντιστοίχως μεγαλύτερη των 100 km, 200 km ή 400 km, υπολογίζεται ως 3, 4 ή 5 οχήματα·

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο εκπομπών των 350 g CO2/km.

  β)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως και 2 οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο εκπομπών του 35 % κάτω από την τιμή αναφοράς που προκύπτει από τη βάση αναφοράς του 2019 για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο.

  3.  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές ενός κατασκευαστή κατά 3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών από την κατηγορία μεγάλων αποστάσεων, εμβέλειας άνω των 400 km, απαλλάσσεται από το ανώτατο όριο.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 6 800 €/gCO2/tkm)

  (Τίμημα υπέρβασης εκπομπών) = (Υπέρβαση εκπομπών x 570 €/gCO2/tkm)

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

  4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να υποστηριχθούν προγράμματα εκτελούμενα σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να προωθηθεί η δίκαιη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, και να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις που παρέχουν κίνητρα για την ταχεία ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

  2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημόσια διαθεσιμότητα, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση την τυποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής δεδομένων που καλύπτουν διάφορους τύπους χρήσεων. Αξιολογεί επίσης τη σκοπιμότητα της διενέργειας δοκιμών εκπομπών CO2 υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης με φορητές συσκευές μέτρησης εκπομπών (PEMS).

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Ενημέρωση του εργαλείου προσομοίωσης («VECTO»). Η Επιτροπή ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2400, ούτως ώστε να αντανακλάται η εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης καυσίμου, μεταξύ άλλων και της φάλαγγας φορτηγών, καθώς και βελτιώσεις στα ρυμουλκούμενα, στα ημιρυμουλκούμενα και στα συμπαγή μέρη. Οι ενημερώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων του VECTO και των εκπομπών CO2 υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

  1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή ενημερώνει το εργαλείο προσομοίωσης VECTO ετησίως και εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30 ​​και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών από το φρέαρ στον τροχό, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που θα καθοριστεί για το 2030 σύμφωνα με το άρθρο 1 και τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων και των συνδυασμών του ευρωπαϊκού αρθρωτού συστήματος. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον καθορισμό αντιπροσωπευτικής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των εκπομπών κύκλου ζωής. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων που αφορούν ιδίως τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως τα λεωφορεία, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ30 ​και το σύστημα πιστωτικών μορίων CO2 και την καταλληλότητα της παράτασης της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων από το 2030 και έπειτα και, ενδεχομένως, συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. Για την έκθεση αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις μείζονες παραμέτρους που επηρεάζουν τη διείσδυση εναλλακτικών συστημάτων κίνησης στην αγορά, εξετάζοντας τους ακόλουθους δείκτες:

   

  ·Επέκταση των υποδομών φόρτισης

   

  ·Εύρος προσφερόμενων οχημάτων (ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή [BEV], υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με ρευματολήπτη [PHEV], ηλεκτρικά οχήματα με κυψέλες καυσίμου [FCEV] κ.λπ.)·

   

  ·Μέσες τιμές πετρελαίου και καυσίμων

   

  ·Επίπεδα επιδοτήσεων και μη χρηματικών κινήτρων

   

  ·Επίπεδο δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.

  __________________

  __________________

  30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ

  30 Οδηγία 2009/33/ΕΚ για την προώθηση καθαρών οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία …/…/ΕΕ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Πρότυπα επιδόσεων των εκπομπών CO2 για νέα βαρέα οχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  5.7.2018

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  5.7.2018

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Henna Virkkunen

  3.7.2018

  Εξέταση στην επιτροπή

  6.9.2018

  8.10.2018

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.10.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  37

  8

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Francisco Assis, Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth, Wajid Khan

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  37

  +

  ALDE

  ECR

  ENF

  PPE

   

  S&D

   

   

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski

  Georg Mayer

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, John Howarth,Wajid Khan, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel

   

  8

  -

  EFDD

  GUE/NGL

  VERTS/ALE

  Daniela Aiuto, Jill Seymour

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

   

  2

  0

  ECR

  ENF

  Peter van Dalen

  Marie-Christine Arnautu,

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  17.5.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  5.7.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  5.7.2018

  IMCO

  5.7.2018

  TRAN

  5.7.2018

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  ITRE

  19.6.2018

  IMCO

  19.6.2018

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Bas Eickhout

  24.5.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  29.8.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.10.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  47

  6

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eleonora Evi, Γιώργος Γραμματικάκης, Rebecca Harms, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sophia in ‘t Veld, Kati Piri, Mirja Vehkaperä, Flavio Zanonato

  Ημερομηνία κατάθεσης

  25.10.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  47

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Mirja Vehkaperä, Sophia in 't Veld

  ECR

  Mark Demesmaeker

  EFDD

  Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

  S&D

  Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Γιώργος Γραμματικάκης, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

  6

  -

  ECR

  Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

  EPP

  Jens Gieseke, Renate Sommer

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου