Procedūra : 2018/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0354/2018

Pateikti tekstai :

A8-0354/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2019 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1069kWORD 140k
25.10.2018
PE 625.231v02-00 A8-0354/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Bas Eickhout

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai

(COM(2018) 0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0284),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0197/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0354/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, kadangi: Europos mažataršio judumo strategijoje iškeltas plataus užmojo tikslas iki amžiaus vidurio transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 60 proc., palyginti su 1990 m., ir užtikrinti, kad jo kitimo kreivė aiškiai artėtų prie nulio. Be to, reikia nedelsiant sumažinti mūsų sveikatai kenksmingų transporto sektoriuje išmetamų oro teršalų kiekį;

(1)  siekiant įvykdyti 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (angl. UNFCCC) prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, reikia sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, o iki 2050 m. šiame sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kitimo kreivė aiškiai artėtų prie nulio. Be to, reikia nedelsiant sumažinti mūsų sveikatai kenksmingų transporto sektoriuje išmetamų oro teršalų, sukeliančių pirmalaikę daugiau nei 400 000 Europos piliečių mirtį kiekvienais metais ir teršiančių aplinką, kiekį. Tam reikia toliau mažinti įprastinių degimo variklių išmetamų teršalų kiekį po 2020 m. ir naudoti netaršias ir mažataršes sunkiąsias transporto priemones, kurias reikės kurti, gaminti ir jomis prekiauti, siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. Sąjungoje jie sudarytų didelę rinkos dalį;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  naudojant netaršias sunkiąsias transporto priemones turėtų būti prisidedama prie pagrindinių miesto judumo problemų sprendimo. Nors labai svarbu mažinti kelių transporto išmetamą CO2 kiekį, gamintojų pastangos skatinti naudoti tokias transporto priemones taip pat labai svarbios siekiant veiksmingai mažinti oro teršalų kiekį ir pernelyg didelį triukšmo lygį miestuose ir miestų rajonuose;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal Mažataršio judumo strategiją Komisija 2017 m. gegužės19 ir lapkričio mėn. priėmė du susisiekimo dokumentų rinkinius. Šiuose dokumentų rinkiniuose pateikta konstruktyvi Mažataršio judumo strategijos įgyvendinimo ir sklandaus perėjimo prie švaraus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė;

(2)  pagal Mažataršio judumo strategiją Komisija 2017 m. gegužės19 ir lapkričio mėn. priėmė du susisiekimo dokumentų rinkinius. Šiuose dokumentų rinkiniuose pateikta konstruktyvi Mažataršio judumo strategijos įgyvendinimo ir sklandaus perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė;

__________________

__________________

19 „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“, COM(2017) 283 final.

19 „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“, COM(2017) 0283 final.

20 „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, COM(2017) 675 final.

20 „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, COM(2017) 0675 final.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn. pramonės politikos strategija ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė ir būtų geriau pritaikyta prie būtinybės kovoti su klimato kaita. Tam reikės visų Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų pastangų, be kita ko, labiau mažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą; greta išmetamo CO2 kiekio standartų lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinės paskirties transporto priemonėms, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija.

(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn. pramonės politikos strategija ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad šiame sektoriuje būtų užtikrintai judama visiško taršos panaikinimo iki šio amžiaus vidurio link ir kad būtų visapusiškai laikomasi Paryžiaus susitarimo. Siekiant užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp pastangų sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą didinimo, inovacijų Sąjungos automobilių pramonėje skatinimo ir Sąjungos konkurencingumo didinimo, reikia visapusiško Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimo;

__________________

__________________

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017) 479 final.

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017) 479 final.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  greta išmetamo CO2 kiekio standartų lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinės paskirties transporto priemonėms22, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija. Jis taip pat padeda siekti privalomo tikslo ne vėliau kaip 2030 m. ES viduje visos ekonomikos mastu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m., kaip nuspręsta 2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose ir patvirtinta 2015 m. kovo 6 d. Aplinkos tarybos posėdyje, kaip Sąjungos įgyvendinamas Paryžiaus susitarime numatomas nacionaliniu lygmeniu nustatytas įpareigojantis veiksmas.

(4)  greta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES)../... 22, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija. Jis taip pat padeda siekti privalomo tikslo ne vėliau kaip 2030 m. ES viduje visos ekonomikos mastu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m., kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo;

__________________

__________________

22 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, (OL L, …,…, p. ).

22 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, (OL L, …,…, p. ).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  todėl, atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant Sąjungos klimato ir energetikos tikslų, nustatytų 2030 m. ir vėlesniam laikotarpiui, visos Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parkams turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. spalio 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarta sektoriuose, kurie neįtraukti į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 2030 m. sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m. Vienas iš didžiausios taršos sektorių yra kelių transportas, kurio išmetamų teršalų kiekis gerokai didesnis nei 1990 m. Jei kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekis didės, niekais nueis pastangos mažinti jų kiekį kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita;

(5)  2014 m. spalio 14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarta sektoriuose, kurie neįtraukti į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 2030 m. sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m. Kelių transporto sektoriuje 2016 m. buvo išmesta 25 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų Sąjungoje, šio sektoriaus išmetamų teršalų kiekis didėja trečius metus iš eilės ir yra gerokai didesnis nei 1990 m. Jei kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekis didės, niekais nueis pastangos mažinti jų kiekį kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  atsižvelgiant į prognozes, kad teršalų, kuriuos išmeta sunkiosios transporto priemonės, dalis turėtų padidėti maždaug 9 proc., ir į tai, kad šiuo metu netaikomi jokie reikalavimai mažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį, reikia sukurti konkrečias priemones šios kategorijos transporto priemonėms;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje;

(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje ir užtikrins aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas ilguoju laikotarpiu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;

(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, taip pat vengti bet kokio rinkos susiskaidymo, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  sunkvežimiai galėtų 18 proc. efektyviau vartoti degalus, suteikdami vežėjams galimybę kasmet sutaupyti 5 700 EUR, naudojant jau prieinamas technologijas. Tokios technologijos taikomos tik apytikriai 15 proc. naujų sunkvežimių daugiausia dėl to, kad gamintojai daugelį jų parduoda kaip brangius neprivalomus priedus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)   socialiniu požiūriu priimtinas ir teisingas perėjimas prie netaršaus judumo iki amžiaus vidurio reikalauja pokyčių visoje automobilių pramonės vertės kūrimo grandinėje, atsižvelgiant į piliečius ir regionus visose valstybėse narėse, kurie gali patirti neigiamą poveikį. Svarbu atsižvelgti socialinį tokio perėjimo poveikį ir aktyviai dėti pastangas siekiant sušvelninti poveikį darbo vietoms. Todėl ypač svarbu, kad taikant dabartines priemones Sąjungos lygmeniu taip pat būtų vykdomos tikslinės darbuotojų perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkėlimo programos bei švietimo ir darbo paieškos iniciatyvos bendruomenėse ir regionuose, patiriančiuose neigiamas pasekmes, palaikant glaudų dialogą su socialiniais partneriais ir kompetentingomis institucijomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  reikia skubiai kurti baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūrą, kad mažataršių ir netaršių transporto priemonių naudotojai galėtų jomis pasitikėti, o Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis turi būti veiksmingai kartu taikomos įvairios paramos priemonės, kurios padėtų sutelkti daug viešųjų ir privačiųjų investicijų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  Mažataršio judumo strategijoje buvo pabrėžta, kad svarbu užtikrinti, jog elektrinėms transporto priemonėms skirta elektros energija būtų gaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir būtina kuo greičiau įgyvendinti Sąjungos lygmens ilgalaikę iniciatyvą dėl naujosios kartos baterijų. Kad šie tikslai būtų iš tikrųjų įgyvendinti, prireiks didinti finansavimą technologijų moksliniams tyrimams, susijusiems su elektrinių variklių baterijų gamyba, valdymu ir šalinimu, kad šie procesai būtų vis ekologiškesni;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12d)  dauguma Sąjungos krovininio transporto vežėjų yra mažosios ir vidutinės įmonės, kurių galimybės gauti finansavimą yra ribotos. Todėl būsimi sprendimai turi būti ekonomiškai efektyvūs ir subalansuoti. Iš esmės svarbu sukurti tvirtą paskatų sistemą, kuria būtų raginama pradėti naudoti kurą efektyviau vartojančias transporto priemones, taip pat svarbu numatyti Sąjungos finansavimo mechanizmus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir laiku atnaujinami;

(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą ir pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytų išmetamo CO2 kiekio verčių tikroviškumo pokyčius, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir laiku atnaujinami ir atitinkamai bus skiriamas pakankamas biudžetas; Atsižvelgiant į įtaką, kurią šios naujos technologijos gali turėti transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio mažinimo potencialui, atliekant peržiūrą 2020 m. reikėtų visapusiškai atsižvelgti į modeliavimo priemonės VECTO pokyčius;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  išmetamo CO2 kiekio duomenys, nustatomi pagal Reglamentą (ES) 2017/2400, turi būti stebimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) /201825. Šiais duomenimis turėtų būti remiamasi nustatant mažinimo normas, kurias Sąjungoje turėtų pasiekti keturių taršiausių grupių sunkiosios transporto priemonės, ir gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį konkrečiais kalendoriniais metais;

(14)  išmetamo CO2 kiekio duomenys, nustatomi pagal Reglamentą (ES) 2017/2400, turi būti stebimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/95625. Šiais duomenimis turėtų būti remiamasi nustatant mažinimo normas, kurias Sąjungoje turėtų pasiekti keturių taršiausių grupių sunkiosios transporto priemonės, ir gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį konkrečiais kalendoriniais metais;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

__________________

__________________

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/2018 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo, OJ L..,,

25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/956 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo, (OL L 173, 2018 7 9, p. 1).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. 2030 m. norma turėtų būti laikoma pageidautina, o galutinė norma turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, nes yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;

(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. Taip pat turėtų būti nustatyta 2030 m. mažinimo norma pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, kuria neturėtų būti mažinami šio reglamento užmojai, atsižvelgiant į tai, kad yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  suskystintos gamtinės dujos (LNG) yra jau prieinami dyzeliniams alternatyvūs sunkiųjų transporto priemonių degalai. Diegiant turimas ir būsimas novatoriškesnes suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas technologijas bus lengviau pasiekti išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, nes naudojant LNG technologijas išmetama mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis transporto priemonėmis. Priemonėje VECTO jau atsižvelgta į suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių potencialą sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Be to, naudojant dabartines suskystintų gamtinių dujų technologijas išmetama mažiau oro teršalų, tokių kaip NOx ir kietosios dalelės. Pakankama minimali degalų papildymo infrastruktūra taip pat jau sukurta ir toliau plėtojama pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas;

(16)  laikantis šio reglamento tikslų, pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas turėtų būti toliau plėtojama efektyvi, technologijų požiūriu neutrali ir pakankama degalų papildymo ir įkrovimo infrastruktūra;

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti šio reglamento tikslus ir įdiegti pakankamą technologijų požiūriu neutralią infrastruktūrą, labai svarbu užtikrinti infrastruktūros teikėjams tikrumą dėl investicijų.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Komisija turėtų kuo greičiau nustatyti specialiosioms transporto priemonėms ir M2 bei M3 kategorijų transporto priemonėms taikytinus techninius kriterijus, pagal kuriuos būtų apibrėžta transporto priemonės specialioji paskirtis ir šiame reglamente vartojamos sąvokos „autobusas“ apibrėžtis.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  siekiant užtikrinti šio reglamento tikslumą ir naudą, turėtų būti sukurtas 2019 m. bazinės vertės patvirtinimo mechanizmas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant užtikrinti paskatų kurti netaršias sunkiąsias transporto priemones mechanizmo lankstumą, susiję gamintojai turėtų galėti viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą. Susitarimas sudaryti bendrą fondą turėtų būti sudaromas ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui, tačiau jo galiojimą turėtų būti galima pratęsti. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti išsamias taisykles ir sąlygas, kurių laikydamiesi susiję gamintojai galėtų viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą, laikantis Sąjungos konkurencijos teisės;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kitaip nei lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus autobusus. Todėl siekiant palengvinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo reikėtų įdiegti specialų ypatingaisiais kreditais pagrįstą mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildys tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26;

(21)  siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo ir suteikti paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildyti tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26, reikėtų nustatyti netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalies gamintojo transporto priemonių parke lyginamąjį rodiklį 2025 ir 2030 m.;

_________________

_________________

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 15.5.2009, p. 5).

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 15.5.2009, p. 5).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant skatinti greitą netaršių ir mažataršių transporto siekiant skatinti greitą netaršių ir mažataršių transporto priemonių diegimą Sąjungos rinkoje, reikėtų nustatyti tokią minimalią netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalį, kad ja įkrovimo infrastruktūros teikėjams ir gamintojams būtų užtikrintas tikrumas dėl investicijų, ir kad ji suteiktų gamintojams tam tikro lankstumo sprendžiant dėl investicijų laiko. Reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo gamintojai būtų skatinami kuo anksčiau pateikti Sąjungos rinkai netaršias ir mažataršes transporto priemones;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  todėl, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, visos netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės turėtų būti įskaitomos kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, priklausomai nuo faktinio transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų taršos mažinimo rezultatų riba;

(22)  apskaičiuojant gamintojo savitąją CO2 kiekio išmetimo normą reikėtų atsižvelgti į jo rezultatus, vertinamus taikant 2025 ir 2030 m. netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalies lyginamąjį rodiklį. Siekiant skatinti kurti ir diegti tokias transporto priemones ir tuo pat metu užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai ir įprastų vidaus degimo variklių našumas, turėtų būti nustatyta atitinkamų patikslinimų riba;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams, miesto autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios paklausos priemonės, tokios kaip viešasis pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo priemonės išlaikytų gerą skirtingų transporto priemonių tipų pusiausvyrą, turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų taršos mažinimo rezultatų riba;

(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams ir kitų kategorijų sunkiosioms transporto priemonėms, kuriems išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą dar netaikomos. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)   kadangi netaršių autobusų jau yra rinkoje ir jų gamyba skatinama taikant su jais susijusios paklausos priemones, tokias kaip viešieji pirkimai, yra tinkama nustatyti privalomą tikslą, kad iki 2025 m. gamintojo naujų miesto autobusų parke netaršių autobusų būtų 50 proc., o 2030 m. – 75 proc., kad būtų užtikrinta pakankama šių transporto priemonių pasiūla Sąjungos rinkoje;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  nustačiusi gamintojo išmetamų teršalų normos perviršį ir atsižvelgdama į išmetamų teršalų kreditus ir skolas, Komisija turėtų skirti piniginę nuobaudą – mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį. Siekiant suteikti gamintojams pakankamą paskatą imtis priemonių mažinti savitąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, mokestis turėtų viršyti vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas. Mokestis turėtų būti laikomas Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Mokesčių rinkimo metodika turėtų būti nustatyta įgyvendinimo aktu, atsižvelgiant į metodiką, priimtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009;

(29)  nustačiusi gamintojo išmetamų teršalų normos perviršį ir atsižvelgdama į išmetamų teršalų kreditus ir skolas, Komisija turėtų skirti piniginę nuobaudą – mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį. Siekiant suteikti gamintojams pakankamą paskatą imtis priemonių mažinti savitąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, svarbu, kad mokestis visada viršytų vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas. Sumos, surenkamos iš mokesčio už viršytą taršos normą, turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Šias sumas, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir kompetentingomis valdžios institucijomis, reikėtų naudoti tinkamam automobilių pramonės sektoriaus perėjimui prie netaršaus susisiekimo ir novatoriškiems sprendimams, kuriais skatinamas greitas netaršių ir mažataršių sunkiųjų krovininių automobilių diegimas, remti. Mokesčių rinkimo metodika turėtų būti nustatyta įgyvendinimo aktu, atsižvelgiant į metodiką, priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/20091a;

 

_____________

 

1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą;

(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) 2018/956 ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą. Vartotojai ir plačioji visuomenė suinteresuota žinoti, kurie gamintojai laikosi, o kurie nesilaiko naujų išmetamųjų teršalų normų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą;

(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų ir keliuose naudojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą. Taip pat reikėtų pradėti vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių vykdomą eksploatuojamų ir keliuose naudojamų transporto priemonių patikrą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų veiksmingumas labai priklauso nuo metodikos, naudojamos išmetamo CO2 kiekiui nustatyti, reprezentatyvumo. Pagal Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę dėl lengvųjų transporto priemonių, mechanizmą27, skirtą vertinti, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę, tikslinga sukurti ir sunkiosioms transporto priemonėms. Komisijai reikėtų turėti įgaliojimus užtikrinti tokių duomenų viešą prieinamumą ir prireikus sukurti procedūras, kurių reikia norint nustatyti ir rinkti tokiems vertinimams reikalingus duomenis;

(33)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų veiksmingumas labai priklauso nuo metodikos, naudojamos išmetamo CO2 kiekiui nustatyti, reprezentatyvumo. Pagal Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę dėl lengvųjų transporto priemonių, mechanizmą27, skirtą vertinti, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę, tikslinga sukurti ir sunkiosioms transporto priemonėms. Komisijai reikėtų turėti įgaliojimus užtikrinti tokių duomenų viešą prieinamumą ir prireikus sukurti procedūras, kurių reikia norint nustatyti ir rinkti tokiems vertinimams reikalingus duomenis. Nustačius reikšmingą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/2400 nustatyto kiekio neatitikimą, Komisija turėtų turėti įgaliojimus atitinkamai pritaikyti gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir, kai tinkama, 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę, taikomas siekiant atitikties šiam reglamentui;

__________________

__________________

27 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

27 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  savo 2022 m. ataskaitoje Komisija taip pat turėtų įvertinti galimybę parengti sunkiųjų transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio vertinimo metodiką. Remdamasi tuo vertinimu, Komisija, jei tinkama, turėtų pasiūlyti nustatyti gamintojams tenkančias prievoles dėl ataskaitų teikimo ir reikiamas tų ataskaitų teikimo taisykles ir tvarką;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 8 straipsnio 3 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi ir 12 straipsnio 2 dalimi, turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201128;

(36)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti mokesčių už išmetimo normos perviršį surinkimo priemones, priimti išsamias taisykles dėl pranešimų apie eksploatuojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį nuokrypius teikimo tvarkos, skelbti duomenis, priimti išsamias degalų sąnaudų skaitiklių duomenų teikimo tvarkos taisykles ir nustatyti metodiką, pagal kurią nustatoma transporto priemonių pogrupio viena ar daugiau reprezentatyviųjų transporto priemonių. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos arba papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų patikslinamos išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės pagal 12 straipsnio 2 dalį ir iš dalies pakeičiami II ir III priedai, kiek tai susiję su tam tikrais techniniais parametrais, įskaitant paskirties, naudingosios apkrovos ir metinės ridos koeficientus ir naudingosios apkrovos patikslinimo faktorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(37)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos arba papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatomi techniniai kriterijai transporto priemonės specialiajai paskirčiai ir miesto autobusų apibrėžčiai nustatyti, nustatomos išsamios taisyklės ir sąlygas, pagal kurias susiję gamintojai galėtų sudaryti bendrą fondą, nustatoma sudedamųjų dalių, mazgų ir sistemų reprezentatyviosios imties metinės patikros sistema, patikslinamos išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės, įvedamas eksploatuojamų transporto priemonių tinkamumo važiuoti keliais bandymas ir iš dalies pakeičiami II ir III priedai, kiek tai susiję su tam tikrais techniniais parametrais, įskaitant paskirties, naudingosios apkrovos ir metinės ridos koeficientus ir naudingosios apkrovos patikslinimo faktorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros29 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

29 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

29 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant Sąjungos tikslo 2030 m. joje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m., sektoriuose, kuriems taikomas Reglamento [Pastangų pasidalijimo (ES) …/2018] 2 straipsnis, ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimo tikslus, šiame reglamente nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai, kuriais savitasis Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parko išmetamo CO2 kiekis, palyginti su išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertėmis, mažinamas taip:

Siekiant Sąjungos tikslo 2030 m. joje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m., sektoriuose, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2018842 2 straipsnis, ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimo tikslus, šiame reglamente nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimai, kuriais savitasis Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parko išmetamo CO2 kiekis, palyginti su išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertėmis, mažinamas taip:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. 15 proc.;

a)  nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.  20 proc.;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nuo 2030 m. sausio 1 d. – bent 30 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).

b)  nuo 2030 m. sausio 1 d. – bent 35 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo ir paskatinti kurti ir diegti netaršių ir mažataršių sunkiųjų krovininių automobilių rinką ir infrastruktūrą Sąjungoje, šiuo reglamentu nustatomas lyginamasis rodiklis, taikytinas netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių daliai visų gamintojų transporto priemonių parke 2025 ir 2030 m., pagal šio reglamento 5 straipsnį;

 

Savitasis išmetamo CO2 kiekis tikslinamas remiantis rezultatais, vertinamais taikant lyginamąjį rodiklį pagal I priedo 4 punktą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant užtikrinti tinkamą netaršių miesto autobusų pasiūlą paklausos skatinimo priemonių, pvz., viešųjų pirkimų tikslų, atžvilgiu, šiuo reglamentu nustatoma tokia privaloma minimali netaršių miesto autobusų dalis gamintojo naujų transporto priemonių parke:

 

a) 50 proc. nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.,

 

b) 75 proc. nuo 2030 m. sausio 1 d.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas naujoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms būdingos šios savybės:

Šis reglamentas iš pradžių taikomas naujoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms būdingos šios savybės:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnio ir I priedo 2.3 punkto tikslais jis taip pat taikomas M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms ir N kategorijos transporto priemonėms, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurioms nebūdingos a–d punktuose nurodytos savybės.

1 straipsnio 2a dalies, 5 straipsnio ir I priedo punkto tikslais jis taip pat taikomas N kategorijos transporto priemonėms, kurioms netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/20111a ir kurioms nebūdingos a–d punktuose nurodytos savybės. Be to, šio straipsnio 2b dalies tikslais jis taikomas M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms, kurios atitinka šio straipsnio 2a dalyje nurodytus techninius kriterijus.

 

_________________

 

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą techniniais kriterijais transporto priemonės specialiajai paskirčiai nustatyti ir šiuo reglamentu reguliuojamiems miesto autobusams apibrėžti.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių ir kurios išmetamo CO2 kiekis ir degalų suvartojimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones nustatyti tik kitoms nei šio reglamento I priedo 2.1 punkte apibrėžtosioms paskirtims;

h) specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių, kurios specialioji paskirtis nustatyta remiantis 2 straipsnio 2a dalyje nurodytais kriterijais, ir kurios išmetamo CO2 kiekis ir degalų suvartojimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones nustatyti tik kitoms nei šio reglamento I priedo 2.1 punkte apibrėžtosioms paskirtims;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis mažesnis nei 350 g CO2/km, kaip nustatyta pagal I priedo 2.1 punktą;

k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis, nustatytas pagal I priedo 2.1 punktą, yra mažesnis nei 50 proc. kiekvieno pogrupio išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės, nustatytos pagal I priedo punktą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na) miesto autobusas – M2 arba M3 kategorijos transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurios techniniai kriterijai nurodyti pagal 2 straipsnio 2a dalį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientą, nustatytą pagal 5 straipsnį.

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2020 m. ir vėliau kiekvienais kalendoriniais metais Komisija tvirtina 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kiekvieno gamintojo ankstesnių kalendorinių metų netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientą, nurodytą 4 straipsnio b punkte.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. savitoji netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių dalis gamintojo transporto priemonių parke konkrečiais kalendoriniais metais nustatoma taip:

 

nuo 2025 m. – bent 5 proc.;

 

nuo 2030 m. – 20 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas atspindi gamintojo parko netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant netaršias 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų transporto priemones, taip pat netaršias ir mažataršes specialiąsias transporto priemones, skaičių ir išmetamo CO2 kiekį kalendoriniais metais.

Išbraukta.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas apskaičiuojamas pagal I priedo 2.3 punktą.

Išbraukta.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies tikslais netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės skaičiuojamos taip:

Siekiant įgyvendinti 1 dalyje nurodytus tikslus, Reglamentas taikomas ir N kategorijos transporto priemonėms, kurios nepatenka į Reglamento (ES) Nr. 510/2011 taikymo sritį ir neatitinka Šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų.

a)  netarši sunkioji transporto priemonė skaičiuojama kaip 2 transporto priemonės;

 

b)  mažataršė sunkioji transporto priemonė skaičiuojama taip – iki 2 transporto priemonių, kaip jos savitojo išmetamo CO2 kiekio ir 350 g CO2/km išmetamo kiekio ribos funkcija.

 

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų transporto priemonių, gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis sumažinamas ne daugiau kaip 1,5 proc.

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies a punkte nurodyta išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija kiekvienam gamintojui nustatoma pagal I priedo 5.1 punktą, remiantis linijine trajektorija tarp 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų išmetamo CO2 kiekio atskaitos verčių ir to straipsnio a punkte pateiktos 2025 m. normos, taip pat tarp 2025 m. normos ir to straipsnio b punkte nurodytos 2030 m. normos.

2.  1 dalies a punkte nurodyta išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija kiekvienam gamintojui nustatoma pagal I priedo 5.1 punktą, remiantis linijine trajektorija tarp 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų išmetamo CO2 kiekio atskaitos verčių ir to straipsnio a punkte pateiktos 2025 m. normos, taip pat tarp 2025 m. normos ir to straipsnio b punkte nurodytos 2030 m. normos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Bendro fondo sudarymas

 

1. Susiję gamintojai savo prievolių pagal 5 straipsnį vykdymo tikslais gali sudaryti bendrą fondą.

 

2. Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą, kad būtų nustatytos išsamios taisyklės ir sąlygos, pagal kurias susiję gamintojai galėtų viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nustačius gamintojo teršalų išmetimo normos perviršį konkrečiais metais nuo 2025 m., Komisija skiria mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį, apskaičiuotą pagal formulę:

1. Nustačius gamintojo teršalų išmetimo normos perviršį konkrečiais metais nuo 2025 m., Komisija skiria atitinkamai gamintojui arba bendro fondo valdytojui mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį, apskaičiuotą pagal formulę:

(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm).

(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm).

 

Komisija užtikrina, kad mokestis už viršytą taršos normą visada viršytų vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas, kaip nurodoma 1 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

4. Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Tos sumos naudojamos siekiant papildyti Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir kompetentingomis valdžios institucijomis vykdomas priemones, kuriomis skatinamas darbuotojų gebėjimų ugdymas arba darbuotojų perkėlimas, visų pirma didžiausią tokio perėjimo automobilių pramonės sektoriuje poveikį patyrusiuose regionuose ir bendruomenėse, siekiant prisidėti prie teisingo perėjimo prie netaršaus ir mažataršio judumo.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Į tokius nuokrypius Komisija atsižvelgia apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį.

2. Į tokius nuokrypius Komisija atsižvelgia apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir, kai reikia, pritaikydama 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę, apskaičiuotą pagal I priedo 3 punktą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekiant užtikrinti gamintojų pagal Reglamentą (ES) 2018/956 ir Reglamentą (ES) 2017/2400 pranešamų duomenų tikslumą, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą, kad nuo 2019 m. būtų nustatyta transporto priemonių, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/2400 12 straipsnio 1 dalyje, reprezentatyviosios imties iš kiekvieno gamintojo metinės patikros sistema. Tų patikrų rezultatai bus lyginami su gamintojų pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nurodytais duomenimis ir, jeigu bus rasta sistemingų neatitikimų, bus pakoreguotas jų vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis, apskaičiuojamas pagal I priedo 2.7 punktą, ir, kai tinkama, 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertė, apskaičiuota pagal I priedo 3 punktą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nuo 2020 m. – 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas;

b)  nuo 2020 m. – 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta kiekvieno gamintojo savitoji netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių dalis praėjusiais kalendoriniais metais;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Tikrasis išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamos energijos kiekis

Tikrasis išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamos energijos kiekis

1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes. Ji užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi tų verčių atitikimas.

1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes.

2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos turėtų patikimus neasmeninius duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį.

2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos, įskaitant trečiąsias šalis, kurioms tai reikalinga nepriklausomoms patikroms vykdyti, turėtų patikimus duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį, paremtus standartizuotų degalų sąnaudų matavimo prietaisų duomenimis.

 

2a.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą, nustatant keliuose eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrą, kuria užtikrinama, kad sunkiųjų transporto priemonių keliuose išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamų degalų kiekis neviršytų stebėsenos duomenų, teikiamų pagal Reglamentą (ES) 2018/956 ir Reglamentą (ES) Nr. 2018/956, daugiau nei 10 proc. Komisija, apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, atsižvelgia į šią ribinę vertę viršijančius nuokrypius ir, kai tinkama, pakoreguoja 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę.

 

2b.  Komisija užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi 1 pastraipoje nurodyta verčių atitiktis tikrosioms vertėms.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytos priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios degalų sąnaudų skaitiklių duomenų, nurodytų šio straipsnio 1 ir 2 dalyje, teikimo tvarkos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:

1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisija nuolat ir laiku atnaujina modeliavimo priemonę VECTO ir pagal 15 straipsnį jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma taikomos netaršioms ir mažataršėms transporto priemonėms, ypač miesto autobusams, atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema ir ar tikslinga šias priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, dėl, jei reikia, koreguotinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos, dėl, jei reikia, koreguotino 2030 m. mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalies pagal 5 straipsnį lyginamojo rodiklio ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas ir specialiąsias transporto priemones, pvz., šiukšliavežius, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių, ypač miesto autobusų, diegimo, atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistemą ir į tai, ar tikslinga šių priemonių taikymą pratęsti 2030 m. ir vėliau, baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros plėtojimas, galimybė nustatyti variklio CO2 standartus, visų pirma specialiųjų transporto priemonių, įvairūs transporto priemonių junginiai, viršijantys nestandartinius matmenis, taikytinus nacionaliniam transportui, pavyzdžiui, pvz., modulinės koncepcijos, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę ir ar reikėtų atnaujinti modeliavimo priemonę VECTO. Kai tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.

_______________

________________

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai padeda … [komiteto pavadinimas], įsteigtas pagal Reglamentą (ES) /2018 [valdymas]. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsnį1a. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

_________________

 

1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

Pagrindimas

Pasiūlymu išlaikoma esama komiteto struktūra ir jis atitinka naują reglamentą dėl energetikos sąjungos valdymo, t. y. Klimato kaitos komitetas išlieka tam tikriems pavieniams klimato politikos teisės aktams.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].

2.  2 straipsnio 2a dalyje, 7 straipsnio a dalyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2a dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2a dalyje, 7 straipsnio a dalyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2a dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 10 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 2 straipsnio 2a dalį, 7 straipsnio a dalį, 9 straipsnio 3a dalį, 10 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2a dalį ir 12 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

5 straipsnio 4 dalies l punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1) pagal tinkamas ir reprezentatyviąsias imtis vykdomos patikros, ar registruotos ir pradėtos naudoti transporto priemonės atitinka pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones nustatytas išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes, procedūra.“

„1) pagal tinkamas ir reprezentatyviąsias imtis vykdomos patikros, ar registruotos ir pradėtos naudoti transporto priemonės atitinka pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones nustatytas išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes, procedūra. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/8581a 13 straipsnio 10 dalį tą procedūrą atlieka ir akredituotos bei nepriklausomos trečiosios šalys.“

 

_______________

 

1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.3.  nuo 2020 m. – 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas;

Išbraukta.

Kiekvieno gamintojo 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas (NMTP, angl. ZLEV) kiekvienais kalendoriniais metais apskaičiuojamas taip:

 

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev)    ne mažiau kaip 0,97

 

Čia

 

V– gamintojo naujų sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus visas 4 straipsnio a punkte nurodytas specialiąsias transporto priemones, skaičius;

 

Vconv– gamintojo naujų sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus visas 4 straipsnio a punkte nurodytas specialiąsias transporto priemones, taip pat netaršias ir mažataršes transporto priemones, skaičius;

 

Vzlev  Vin ir Vout suma;

 

Čia

 

Išbraukta.

 

visų naujų netaršių ir mažataršių transporto priemonių, kurioms būdingos 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytos savybės, verčių suma;

 

Išbraukta.

 

CO2v– netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;

 

Vout – bendras 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų transporto priemonių skaičius, padaugintas iš 2, esant ne daugiau kaip 1,5 proc. Vconv.

 

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punkto 2.7 papunkčio formulė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

Čia

Čia

sg    – visų pogrupių verčių suma;

sg    – visų pogrupių verčių suma;

ZLEV    – nustatoma pagal 2.3 punktą;

 

share,sg    – nustatoma pagal 2.4 punktą;

share,sg    – nustatoma pagal 2.4 punktą;

MPWsg    – nustatoma pagal 2.6 punktą;

MPWsg    – nustatoma pagal 2.6 punktą;

avgCO2sg  – nustatoma pagal 2.2 punktą;

avgCO2sg  – nustatoma pagal 2.2 punktą;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punkto 1 pastraipos formulės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

T = ZLEV_benchmark_factor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punkto 1 pastraipos formulės 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

rf   – 1 straipsnio a ir b punktuose nustatyta CO2 išmetimo mažinimo norma (proc.) konkrečiais kalendoriniais metais;

rf – 1 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatyta CO2 išmetimo mažinimo norma (proc.) konkrečiais kalendoriniais metais;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2025–2029 m. laikotarpiu ZLEV lyginamasis koeficientas (angl. ZLEV_benchmark_factor) yra (1+y–x), išskyrus atvejus, kai šį suma yra didesnė nei 1,03 arba mažesnė nei 0,97, – tokiu atveju ZLEV_benchmark_factor atitinkamai yra 1,03 arba 0,97;

 

Čia

 

x = 5 proc.;

 

y – transporto priemonių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, gamintojo užregistruotų naujų sunkiųjų transporto priemonių parke, apskaičiuojama kaip bendro netaršių N kategorijos transporto priemonių, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurios neatitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų, skaičiaus ir bendro mažataršių ir netaršių transporto priemonių, kurios atitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytas charakteristikas, skaičiaus suma, kai kiekvienas iš šių skaičių skaičiuojamas kaip „ZLEV_specific“ dydis pagal toliau pateiktą formulę, padalinta iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų transporto priemonių skaičiaus;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), čia:

 

CO2v – netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;

 

rCO2sg – nustatoma pagal 3 skirsnį;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punkto 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2030 m. ZLEV lyginamasis koeficientas (angl. ZLEV_benchmark_factor) yra (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 – tuomet ZLEV_benchmark_factor yra 1,05.

 

jeigu ši suma yra 1,0–0,98, ZLEV_benchmark_factor yra 1,0;

 

jeigu ši suma yra mažesnė nei 0,95, ZLEV_benchmark_factor yra 0,95.

 

Čia

 

x = 20 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį);

 

y – transporto priemonių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, gamintojo užregistruotų naujų sunkiųjų transporto priemonių parke, apskaičiuojama kaip bendro netaršių N kategorijos transporto priemonių, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurios neatitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų, skaičiaus ir bendro mažataršių ir netaršių transporto priemonių, kurios atitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytas charakteristikas, skaičiaus suma, kai kiekvienas iš šių skaičių skaičiuojamas kaip „ZLEV_specific“ dydis pagal toliau pateiktą formulę, padalinta iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų transporto priemonių skaičiaus;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), čia:

 

CO2v – netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;

 

rCO2sg – nustatoma pagal 3 skirsnį;

 

 

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Sąjunga ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios laikytis Paryžiaus susitarimo, kurio tikslas – pasaulinės temperatūros kilimą išlaikyti gerokai žemiau 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir dėti pastangas siekiant, kad temperatūros kilimas būtų apribotas iki 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Transporto sektorius, kurio tarša didėja ir 2016 m. sudarė 25 proc. viso išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio Europos Sąjungoje, turi reikšmingai prisidėti prie ES pastangų klimato kaitos srityje. Būtina paspartinti transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir bent jau iki amžiaus vidurio transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekis turi prilygti nuliui.

Nustačius išmetamo CO2 kiekio reikalavimus naujiems sunkiesiems krovininiams automobiliams, galima sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir taip prisidėti mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir švelninant klimato kaitą, tuo pat metu padedant vežėjams gerokai sutaupyti degalų, išlaikyti aukštą ES sunkiųjų krovininių automobilių gamintojų inovacijų ir technologijų lyderystės lygį bei iš esmės pagerinti oro kokybę.

Pranešėjo manymu, transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio sumažinimas yra labai svarbus siekiant ekonomiškiausiu būdu įgyvendinti Sąjungos tikslą sektoriuose, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2018/842 [Pastangų pasidalijimo reglamentas], 2030 m. bent 30 proc. sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2005 m. Bet kokis delsimas šiame sektoriuje reikalautų didelių pastangų iš kitų sektorių, įskaitant žemės ūkio sektorių, kad būtų laikomasi mūsų įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą.

2015 m. sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis sudarė 6 proc. viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Jeigu ES nesiims veiksmų, numatoma, kad ši dalis 2015–2030 m. laikotarpiu padidės dar 6 proc. Europos Komisija savo 2014 m. strategijoje dėl sunkiųjų krovininių automobilių degalų sąnaudų ir išmetamų teršalų kiekio mažinimo jau pripažino, kad sunkiųjų krovininių automobilių išmetamo CO2 kiekio tendencijos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu yra netvarios, ir ragino laipsniškai nustatyti reikalavimus šiame sektoriuje išmetamo CO2 kiekiui reguliuoti. Po Reglamento (ES) 2017/2400 [Sertifikavimas] ir Reglamento (ES) 2018/956 [Stebėsena ir duomenų teikimas], šis reglamentas yra paskutinis ir svarbiausias teisės aktas, kuriuo naujiems sunkiesiems krovininiams automobiliams nustatomi išmetamo CO2 kiekio reikalavimai. Pranešėjas pritaria Komisijos pasirinktam metodui visų pirma įvesti išmetamo CO2 kiekio reikalavimus taršiausioms transporto priemonėms, prieš netolimoje ateityje išplečiant reikalavimus visoms sunkiųjų krovininių automobilių kategorijoms.

Svarbios sunkiųjų krovininių automobilių rinkos, pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Japonija arba Kinija, neseniai sunkiesiems krovininiams automobiliams įvedė degalų sąnaudų ir (arba) taršos mažinimo reikalavimus, kad paskatintų naujoves ir užtikrintų sparčią netaršių ir mažataršių technologijų plėtrą ir diegimą šiame sektoriuje. Reaguodami į augantį konkurencinį spaudimą pasaulyje, ES sunkiųjų krovininių automobilių gamintojai turi skubiai investuoti į netaršias ir mažataršes sunkiųjų krovininių automobilių technologijas. Kad tokios investicijos nebūtų skirtos tik ne ES rinkoms, kuriose nustatytos taisyklės taršai pažaboti, atitinkamai turi būti nustatyti ES taršos mažinimo reikalavimai.

Pranešėjo įsitikinimu, nustačius pakankamai plačius užmojus dėl sunkiųjų krovininių automobilių išmetamo CO2 kiekio, gamintojams būtų aiškiai parodyta, kad laikas investuoti į taršos mažinimo technologijas. Remiantis Europos Komisijos poveikio vertinimu, tikslas iki 2025 m. sumažinti taršą bent 20 proc. (palyginti su 2019 m. atskaitos verte) yra ne tik technologiškai įmanomas, bet ir lemtų puikius ekonominius ir socialinius rezultatus. Vežėjai per pirmuosius 5 sunkvežimio eksploatavimo metus iš viso sutaupytų nuo 33 002 iki 37 589 EUR ir kartu gerokai sumažintų išmetamo CO2 ir oro teršalų kiekį. Tačiau, kad ES vežėjai galėtų pasinaudoti visais šiais privalumais, būtina išvengti spragų, pvz., „ypatingųjų kreditų“. Dėl tokių priemonių išties gali nepavykti pasiekti veiksmingo taršos mažinimo tikslų poveikio, jos netgi suteikia galimybę po 2025 m. rinkai teikti dar taršesnes ir daugiau degalų naudojančias transporto priemones.

Pranešėjo manymu, būtina, kad pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 [Sertifikavimas] nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertės tinkamai atspindėtų sunkiųjų krovininių automobilių eksploatavimą realiomis važiavimo sąlygomis. Bet kokie neatitikimai turėtų reikšmingų padarinių vežėjams, oro kokybei ir klimato kaitai. Pranešėjo nuomone, būtina nustatyti keliuose eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikras, kad būtų užtikrintas sunkiųjų krovininių automobilių sertifikuoto išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reprezentatyvumas realiomis eksploatavimo sąlygomis.

Pranešėjas pripažįsta, kad sunkiųjų krovininių automobilių rinka yra specifinė. Visų pirma, netaršios technologijos nėra taip gerai išplėtotos kaip keleivinių automobilių, ypač kalbant apie tolimųjų reisų sunkvežimius. Kita vertus, netaršių regioninių ir miesto krovininių automobilių rinka sparčiai keičiasi, ir tikimasi, kad šių automobilių kaina per artimiausius penkerius metus Europoje susilygins su dyzelinių automobilių kaina. Pranešėjo vertinimu, bus akivaizdi nauda aplinkai ir ekonomikai, jei tokie automobiliai bus parduodami iškart, kai tik pasirodys. Todėl, jo manymu, šiuo reglamentu 2025 m. ir 2030 m. turėtų būti nustatyta privaloma minimali netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalis kiekvienam gamintojui. Ši minimali dalis turėtų būti tokia, kad užtikrintų investicinį tikrumą dėl greito tokių automobilių įsisavinimo Sąjungos rinkoje ir dėl atitinkamos įkrovimo infrastruktūros plėtojimo, apdovanojant pirmuosius inovatorius už jų pastangas kuo skubiau įvesti netaršias ir mažataršes transporto priemones Sąjungos rinkoje. Ši privaloma minimali dalis turėtų būti taikoma ir kitoms N kategorijos transporto priemonėms, ne tik siūlomame reglamente nurodytus keturis pogrupius. Toks laipsniškas reikalavimų didinimas užtikrintų stiprų investicinį tikrumą ir aiškiai parodytų, kad neverta delsti su tokių transporto priemonių pateikimu rinkai, kai nėra išmetamo CO2 kiekio mažinimo reikalavimų.

\Susirūpinusios dėl prastėjančios daugumos Europos miestų oro kokybės, vis daugiau viešojo sektoriaus institucijų ir viešojo transporto vežėjų atsigręžia į netaršius autobusus. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į paklausos skatinimo priemones, pvz., nustatytus viešųjų pirkimų tikslus, 2030 m. elektra varomų autobusų dalis miesto autobusų parkuose turėtų pasiekti apie 60 proc. Siekiant užtikrinti pakankamą pasiūlos Sąjungos rinkoje lygį, yra tinkama nustatyti privalomą minimalią netaršių miesto autobusų dalį gamintojų naujų miesto autobusų parke 2025 ir 2030 m..


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (10.10.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

Nuomonės referentė: Henna Virkkunen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Judumas yra būtinybė. Žmonės ir prekės juda daugiau, nei bet kada anksčiau, ir ši tendencija išliks ir ateityje. Tikimasi, kad iki 2050 m. krovininio transporto apimtys išaugs 60 proc., palyginti su 2010 m., nes tiekimo grandinės taps dar globalesnės. Judumo sektorius yra itin svarbus ES ekonomikai ir visuomenei. Krovinių vežimo keliais sektoriuje išmetamas itin didelis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir kadangi ES įsipareigojo įvykdyti plataus užmojo su klimatu susijusius tikslus, ateityje reikia sumažinti šį išmetamą kiekį. Taip siekiant sumažinti šį išmetamą kiekį reikės imtis įvairių įgyvendinamų, realistiškų sprendimų, kurie būtų pagrįsti stabilia ir nuspėjama reglamentavimo sistema. Todėl nuomonės referentė mano, jog svarbu Europos Sąjungos lygmeniu reglamentuoti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normas, siekiant išvengti rinkos susiskaidymo ir skirtumų, susijusių su šių reikalavimų laikymusi visoje Sąjungoje.

Nuomonės referentė mano, kad svarbu rasti gerą pusiausvyrą tarp plataus užmojo tikslų, susijusių su transporto išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, inovacijų ES transporto priemonių sektoriuje skatinimo ir Europos Sąjungos konkurencingumo didinimo, sykiu kuriant aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas. Todėl nuomonės referentė mano, kad siūlomi tikslai dėl išmetamo CO2 kiekio yra plataus užmojo, tačiau jie yra realistiški. Kadangi kuro sąnaudos sudaro didelę sunkiųjų transporto priemonių veiklos sąnaudų dalį, jų veiksmingumas yra pakankamai aukštas dėl ekonominių priežasčių. Vis dėlto, aiškus signalas toliau didinti jų veiksmingumą padės vykdyti su sunkiosiomis transporto priemonėmis susijusius mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant vis labiau susitelkti ties šių transporto priemonių našumo didinimu ir taip mažinti jų išmetamą CO2 kiekį.

Dar svarbiau yra tai, kad, siekiant sukurti visapusišką požiūrį mažinant išmetamą CO2 kiekį šiame sektoriuje, reikia pasitelkti keletą priemonių, įskaitant priemones kelių transporto sektoriuje, pvz., skaitmeninimą, alternatyviuosius degalus, kelių infrastruktūrą ir transporto priemonių technologijas. Šios srities teisės aktai turi nurodyti aiškų kelią, jie negali būti dviprasmiški, taip pat jie turi teikti tinkamas paskatas, užtikrinančias investicijų stabilumą ilguoju laikotarpiu šiame sektoriuje.

Nuomonės referentei akivaizdu, kad priemonės, kuriomis naudojantis bus sumažintas sunkiųjų transporto priemonių išmetamas CO2 kiekis, bus iš įvairių sričių, taip pat itin svarbu išlaikyti technologiškai neutralų požiūrį, taip pat siekiant užtikrinti, kad ateityje laiku būtų galima įdiegti naujas technologijas. Už visas veiklos vykdytojų daromas pastangas sumažinti išmetamą CO2 kiekį reikia atlyginti, taip pat reikia skatinti taip elgtis. Atsinaujinantieji kuro ir energijos ištekliai yra veiksmingas būdas sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Siekiant į tai atsižvelgti ir užtikrinti tikslesnį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimą, Europos Komisija turėtų iki 2022 m. parengti metodus, naudojamus apskaičiuojant išmetamą CO2 kiekį vadovaujantis principu „ciklas nuo kuro gamybos iki panaudojimo“ ir, kai tik šie metodai bus pradėti naudoti, prireikus peržiūrėti atitinkamus teisės aktus. Kitas esminis klausimas, susijęs su sunkiųjų transporto priemonių išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu ateityje, yra alternatyviųjų degalų infrastruktūros prieinamumas, nes tai itin svarbu tam tikroms naujoms transporto priemonių technologijoms.

Netgi, jei šiuo reglamentu siekiama pagerinti transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumą, kalbant apie sunkiąsias transporto priemones, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį taip pat galima sumažinti taikant kitas priemones, pvz., krovinių optimizavimą, važiavimą vilkstine (angl. platooning), vairuotojo pagalbines priemones, vairuotojų mokymą, paskatų pagerinti ir atnaujinti transporto priemonių parką kūrimą ir investicijų į infrastruktūros plėtrą ir išlaikymą užtikrinimą.

Kadangi Komisijos pasiūlyme nurodytos keturios kategorijos, kurios, kaip minėta, apima 65–70 proc. rinkos, kyla klausimas dėl galimo reikalavimų atitikties poveikio likusioms transporto priemonėms, kurios neįtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Nuomonės referentė suvokia, kad ne visas sunkiąsias transporto priemones reikėtų įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, tačiau reikėtų paaiškinti, kad nauja reglamentavimo sistema nedarytų neigiamo poveikio tų transporto priemonių prieigai prie rinkos.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn. pramonės politikos strategija21 ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė ir būtų geriau pritaikyta prie būtinybės kovoti su klimato kaita. Tam reikės visų Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų pastangų, be kita ko, labiau mažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą;

(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn. pramonės politikos strategija21 ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė, tvaresnė ir būtų geriau pritaikyta prie būtinybės kovoti su klimato kaita. Siekiant užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp pastangų sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą didinimo, inovacijų Sąjungos automobilių pramonėje skatinimo ir Sąjungos konkurencingumo didinimo, reikia visapusiško Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimo;

__________________

__________________

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017) 479 final.

21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017) 479 final.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  todėl, atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant Sąjungos klimato ir energetikos tikslų, nustatytų 2030 m. ir vėlesniam laikotarpiui, visos Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parkams turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  atsižvelgiant į prognozes, kad teršalų, kuriuos išmeta sunkiosios transporto priemonės, dalis turėtų padidėti maždaug 9 proc., ir į tai, kad šiuo metu netaikomi jokie reikalavimai mažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį, reikia sukurti konkrečias priemones šios kategorijos transporto priemonėms;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje;

(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje ir užtikrins aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas ilguoju laikotarpiu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;

(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, taip pat vengti bet kokio rinkos susiskaidymo, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  reikėtų atsižvelgti į išmetamų teršalų kiekio mažinimo lygį, kurį turi pasiekti sunkiosios transporto priemonės, ir laiką, būtiną transporto parkui atnaujinti;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  pabrėžia, kad dauguma ES krovininio transporto vežėjų yra MVĮ, kurių galimybės gauti finansavimą yra ribotos. Todėl būsimi sprendimai turi būti ekonomiškai efektyvūs ir subalansuoti. Iš esmės svarbu sukurti tvirtą paskatų sistemą, kuria būtų raginama pradėti naudoti kurą efektyviau vartojančias transporto priemones, taip pat svarbu numatyti ES finansavimo mechanizmus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir laiku atnaujinami;

(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir skatinti sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 turi būti nuolat ir laiku tobulinami ir atnaujinami siekiant tinkamai atsižvelgti į visas rinkoje esančias degalų taupymo technologijas, įskaitant sinchronizuotą sunkvežimių vairavimą, taip pat į kietųjų jungčių korpusų, priekabų ir puspriekabių patobulinimus. Atsižvelgiant į tai, kad šios naujosios technologijos yra iš esmės svarbios mažinant transporto sektoriaus išmetamo CO2 kiekį, tam, kad būtų galima sumažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, iš esmės svarbu laiku ir visapusiškai atnaujinti modeliavimo priemonę VECTO. Šį atnaujinimą reikėtų vykdyti kasmet, siekiant, kad priemonė VECTO neatsiliktų nuo pažangiausių technologijų, o Europos Sąjungos institucijos turėtų atitinkamai skirti pakankamus išteklius. Komisija kasmet pateikia skaitmeniniu būdu atnaujintą į priemonę VECTO įtrauktų technologijų sąrašą ir atitinkamą tvarkaraštį ir viešai jį paskelbia;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. 2030 m. norma turėtų būti laikoma pageidautina, o galutinė norma turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, nes yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;

(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų, pasiekiamų ir ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. 2030 m. norma turėtų būti laikoma pageidautina, o galutinė norma turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, nes yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  ataskaita apie išmetamą CO2 kiekį turėtų būti grindžiama principu „ciklas nuo kuro gamybos iki panaudojimo“, siekiant atsižvelgti į kuro ar energijos aplinkosauginį veiksmingumą ir galutinio suvartojimo transporto priemonėse. Toks požiūris leistų įvertinti transporto priemonių aplinkosauginį veiksmingumą realistiškesniu būdu. Todėl Komisija turėtų parengti metodus, kuriais remiantis būtų užregistruojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir, atliekant šio reglamento 13 straipsnyje numatytą peržiūrą, pasiūlyti, prireikus, atitinkamai pakoreguoti šio reglamento tikslus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  suskystintos gamtinės dujos (LNG) yra jau prieinami dyzeliniams alternatyvūs sunkiųjų transporto priemonių degalai. Diegiant turimas ir būsimas novatoriškesnes suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas technologijas bus lengviau pasiekti išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, nes naudojant LNG technologijas išmetama mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis transporto priemonėmis. Priemonėje VECTO jau atsižvelgta į suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių potencialą sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Be to, naudojant dabartines suskystintų gamtinių dujų technologijas išmetama mažiau oro teršalų, tokių kaip NOx ir kietosios dalelės. Pakankama minimali degalų papildymo infrastruktūra taip pat jau sukurta ir toliau plėtojama pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas;

(16)  rinkoje jau siūlomas platus alternatyviųjų degalų spektras. Suskystintos gamtinės dujos (LNG) yra jau prieinami dyzeliniams alternatyvūs sunkiųjų transporto priemonių degalai. Vandenilio technologijos taip pat yra įdomi mokslinių tyrimų ir plėtros sritis, jeigu vandeniliui sintetinti naudojama energija išgaunama iš atsinaujinančių ir tvarių išteklių. Diegiant turimas ir būsimas novatoriškesnes suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas technologijas bus lengviau pasiekti išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, nes naudojant LNG technologijas išmetama mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis transporto priemonėmis. Vidutiniu ir ilgesniu laikotarpiu naudojant suskystintas biodujas (LGB) galima ženkliai sumažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Priemonėje VECTO jau atsižvelgta į suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių potencialą sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o ateityje joje reikėtų taip pat atspindėti kitus tvarius alternatyvius degalus. Be to, naudojant dabartines suskystintų gamtinių dujų technologijas išmetama mažiau oro teršalų, tokių kaip NOx ir kietosios dalelės. Pakankama minimali degalų papildymo infrastruktūra taip pat jau sukurta ir toliau plėtojama pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  alternatyviesiems degalams, visų pirma – Direktyvos 2016/0382 2 straipsnio s punkte ir 2 straipsnio ee punkte nurodomiems pažangiesiems iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintiems degalams, gali tekti esminis vaidmuo ilguoju laikotarpiu mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Siekiant, kad tokių degalų kainos būtų konkurencingos, iš esmės svarbu vykdyti technologinę plėtrą ir didelio masto industrializaciją. Šiuo reglamentu pripažinus tokių degalų teikiamą naudą mažinant išmetamo CO2 kiekį, toliau būtų skatinamas šis procesas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  pradėjus taikyti sinchronizuotu vairavimu grindžiamas technologijas bus prisidedama mažinant degalų suvartojimą ir išmetamą CO2 kiekį, nes dėl šių technologijų sunkiosios transporto priemonės suvartoja gerokai mažiau degalų ir išmeta mažesnį CO2 kiekį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16c)  siekiant sumažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į alternatyviuosius degalus, išvardintus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio 1 dalyje. Iš pat pradžių reikia įtraukti rinkoje jau esančius alternatyviuosius degalus į reglamentą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 ir kuro suvartojimo. Šiame reglamente reikėtų leisti nedelsiant atsižvelgti į naujosios kartos kurą. Skaičiuojant CO2 ir kuro suvartojimą įtraukus alternatyviuosius degalus transporto priemonių gamintojai būtų paskatinti rinkai tiekti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, o kuro tiekėjai taip pat būtų paskatinti padidinti alternatyviųjų degalų prieinamumą rinkoje. Komisijos viešose konsultacijose 83 proc. suinteresuotųjų subjektų visiškai sutiko arba buvo linkę sutikti su teiginiu, kad į sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį taip pat reikėtų įtraukti alternatyviuosius degalus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikėtų užtikrinti sąžiningą bendrų mažinimo reikalavimų paskirstymą gamintojams, atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių įvairovę: konstrukciją ir važiavimo modelį, metinę ridą, naudingąją apkrovą ir priekabos konfigūraciją. Todėl tikslinga sunkiąsias transporto priemones suskirstyti į skirtingus atskirus transporto priemonių pogrupius pagal tipinį transporto priemonių naudojimo modelį ir specifines technines charakteristikas. Metines gamintojų savitąsias normas nustatant kaip kiekvienam pogrupiui apibrėžtų normų svertinį vidurkį, gamintojams taip pat suteikiama priemonė galimus prastesnius tam tikrų pogrupių transporto priemonių rezultatus veiksmingai kompensuoti geresniais, nei planuota, kitų pogrupių transporto priemonių rezultatais, atsižvelgiant į vidutinį per eksploatavimo ciklą skirtingų pogrupių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį;

(19)  reikėtų užtikrinti sąžiningą bendrų mažinimo reikalavimų paskirstymą gamintojams, atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių įvairovę: konstrukciją ir važiavimo modelį, metinę ridą, naudingąją apkrovą ir priekabos konfigūraciją. Todėl tikslinga sunkiąsias transporto priemones suskirstyti į skirtingus atskirus transporto priemonių pogrupius pagal tipinį transporto priemonių naudojimo modelį ir specifines technines charakteristikas. Metines gamintojų savitąsias normas nustatant kaip kiekvienam pogrupiui apibrėžtų normų svertinį vidurkį, gamintojams taip pat suteikiama priemonė galimus prastesnius tam tikrų pogrupių transporto priemonių rezultatus veiksmingai kompensuoti geresniais, nei planuota, kitų pogrupių transporto priemonių rezultatais, atsižvelgiant į vidutinį per eksploatavimo ciklą skirtingų pogrupių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, taip laikantis principo „moka teršėjas“;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kaip gamintojas laikosi savo metinių savitųjų normų, turėtų būti įvertinta pagal jo vidutinį išmetamo CO2 kiekį. Nustatant vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, reikėtų atsižvelgti ir į ypatumus, kuriuos atspindi skirtingų pogrupių transporto priemonių normos. Todėl gamintojo vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis turėtų būti pagrįstas kiekvienam pogrupiui nustatytu vidutiniu išmetamų teršalų kiekiu (įskaitant jų numanoma vidutine metine rida ir vidutine naudingąja apkrova pagrįstą korekcinį koeficientą), kuris atspindi visą per eksploatavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. Kadangi specialiųjų transporto priemonių galimybės mažiau teršti ribotos, skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį į tas transporto priemones atsižvelgti nereikėtų;

(20)  kaip gamintojas laikosi savo metinių savitųjų normų, turėtų būti įvertinta pagal jo vidutinį išmetamo CO2 kiekį. Nustatant vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, reikėtų atsižvelgti ir į ypatumus, kuriuos atspindi skirtingų pogrupių transporto priemonių normos. Todėl gamintojo vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis turėtų būti pagrįstas kiekvienam pogrupiui nustatytu vidutiniu išmetamų teršalų kiekiu (įskaitant jų numanoma vidutine metine rida ir vidutine naudingąja apkrova pagrįstą korekcinį koeficientą), kuris atspindi visą per eksploatavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. Kadangi specialiųjų transporto priemonių galimybės mažiau teršti ribotos, skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį į tas transporto priemones atsižvelgti nereikėtų, nebent tokios transporto priemonės būtų mažai taršios arba netaršios transporto priemonės;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kitaip nei lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus autobusus. Todėl siekiant palengvinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo reikėtų įdiegti specialų ypatingaisiais kreditais pagrįstą mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildys tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26;

(21)  kitaip nei lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus autobusus. Todėl siekiant palengvinti ir skatinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo reikėtų įdiegti specialų ypatingaisiais kreditais pagrįstą mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildys tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26;

_________________

_________________

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 15.5.2009, p. 5).

26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017) 653 final] (OJ L 120, 15.5.2009, p. 5).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  todėl, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, visos netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės turėtų būti įskaitomos kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, priklausomai nuo faktinio transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų taršos mažinimo rezultatų riba;

(22)  todėl, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, visos netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės turėtų būti įskaitomos kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, priklausomai nuo faktinio transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų taršos mažinimo rezultatų riba. Atsižvelgiant į sunkumus, patiriamus kuriant tolimojo susisiekimo netaršias ir mažatrašes transporto priemones, nereikėtų taikyti ribos toms transporto priemonėms, kuriomis nuvažiuojami ilgesni kaip 400 km atstumai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams, miesto autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios paklausos priemonės, tokios kaip viešasis pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo priemonės išlaikytų gerą skirtingų transporto priemonių tipų pusiausvyrą, turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų taršos mažinimo rezultatų riba;

(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams, miesto autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios paklausos priemonės, tokios kaip viešasis pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo priemonės išlaikytų gerą skirtingų transporto priemonių tipų pusiausvyrą, turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų taršos mažinimo rezultatų riba. Kadangi to paties gamintojo miesto autobusus, tolimojo susisiekimo autobusus ir sunkvežimius gali gaminti skirtingi juridiniai asmenys, reikėtų sudaryti sąlygas „susijusių gamintojų grupei“ (kaip nustatyta Reglamentu (ES) Nr. 510/2011) veikti gamintojo vardu;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą;

(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą. Vartotojai ir plačioji visuomenė suinteresuota žinoti, kurie gamintojai laikosi, o kurie nesilaiko naujų išmetamųjų teršalų normų;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą;

(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad eksploatuojamų ir keliuose naudojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų ir keliuose naudojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar veiksmingi šiame reglamente nustatyti išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą pasiekti, ir ar nustatyti išmetamo CO2 kiekio mažinimo normas kitų tipų sunkiosioms transporto priemonėms, tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio reglamento tikslams turėtų būti apsvarstytos sunkiosios transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai, kurių svoris ir matmenys viršija nacionaliniam transportui galiojančius standartus, pavyzdžiui, modulinės koncepcijos;

(34)  2022 m. Komisija turėtų įvertinti, ar veiksmingi šiame reglamente nustatyti išmetamo CO2 kiekio standartai, ypač iki 2030 m. ir vėliau pasiektinas mažinimo mastas, būdai, kuriais būtų galima tą normą pasiekti, ir ar nustatyti išmetamo CO2 kiekio mažinimo normas kitų tipų sunkiosioms transporto priemonėms, tokioms kaip mažesni sunkvežimiai, miesto autobusai, tolimojo susisiekimo autobusai ir priekabos. Tame vertinime vien tik šio reglamento tikslams turėtų būti apsvarstytos sunkiosios transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai, kurių svoris ir matmenys viršija nacionaliniam transportui galiojančius standartus, pavyzdžiui, modulinės koncepcijos. Kalbant apie modulines koncepcijas, tais atvejais, kai sunkvežimiai pagal Direktyvą 719/20151a naudojami didelių pajėgumų transporto tikslais, turi būti galima juos aiškiai nustatyti pagal techninius kriterijus, o Komisija turėtų pripažinti, kad šios sunkesnės transporto priemonės teikia naudos mažinant išmetamą CO2 kiekį. Komisija turėtų pereiti prie metodo „nuo gręžinio iki ratų“ įgyvendinant 2022 m. ir vėlesnio laikotarpio tikslus. Taip pat reikėtų vykdyti metodo „nuo gręžinio iki ratų“ ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio gyvavimo ciklo stebėseną ir skaidriai informuoti apie rezultatus;

 

__________________

 

1a 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, OJ L 115, 2015 5 6.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių ir kurios išmetamo CO2 kiekis ir degalų suvartojimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones nustatyti tik kitoms nei šio reglamento I priedo 2.1 punkte apibrėžtosioms paskirtims;

h)  specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti vartojimo prekių ir kuriai registracijos metu yra paskirtas kėbulo kodas pagal Direktyvos 2007/46 II priedo 2 priedėlį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  šiame reglamente „susijusių gamintojų grupė“ – gamintojas ir jo susijusios įmonės. Gamintojo atžvilgiu „susijusios įmonės“ yra:

 

a) įmonės, kuriose gamintojas tiesiogiai arba netiesiogiai turi:

 

i) galią naudotis daugiau nei puse balsavimo teisių arba

 

ii) galią skirti daugiau nei pusę stebėtojų tarybos, valdybos arba įmonei teisiškai atstovaujančių organų narių arba

 

iii) teisę tvarkyti įmonės reikalus;

 

b) įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai turi a punkte išvardytas teises ar galias gamintojo atžvilgiu;

 

c) įmonės, kuriose b punkte nurodyta įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi a punkte išvardytas teises ar įgaliojimus;

 

d) įmonės, kuriose gamintojas kartu su viena ar daugiau a, b ar c punktuose nurodytų įmonių arba kuriose dvi arba daugiau pastarųjų įmonių kartu turi a punkte išvardytas teises ar galias;

 

e) įmonės, kuriose a punkte išvardytas teises arba galias kartu turi gamintojas arba d punktuose nurodyta viena ar daugiau jo susijusių įmonių ir viena ar daugiau trečiųjų šalių.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis mažesnis nei 350 g CO2/km, kaip nustatyta pagal I priedo 2.1 punktą;

k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis mažesnis nei 35 proc. atskaitos vertės, nustatytos remiantis kiekvieno transporto priemonių pogrupio 2019 m. baziniu lygiu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  CO2 korekcinis koeficientas atitinka degalų papildymo punktuose parduotų dujų, išgautų iš atsinaujinančiųjų šaltinių, dalį, kuri turi būti patvirtinta Europos Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] pateiktus duomenis apie atitinkamais metais užregistruotas gamintojo naujas sunkiąsias transporto priemones, išskyrus specialiąsias transporto priemones;

a)  pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] pateiktus duomenis apie atitinkamais metais užregistruotas gamintojo naujas sunkiąsias transporto priemones, išskyrus specialiąsias transporto priemones, nebent tokios transporto priemonės yra mažataršės arba netaršios;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Direktyvos (ES) 2016/0382 2 straipsnio s dalyje ir 2 straipsnio ee dalyje nurodytų sintetinių ir pažangiųjų iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų teikiamą naudą mažinant išmetamo CO2 kiekį, jeigu gamintojai šiuos degalus degalų rinkai pradeda teikti savanoriškai, o jų teikiama nauda neįtraukiama siekiant įvykdyti kitus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo įsipareigojimus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) anglies dioksido korekcinį koeficientą (CCF), kurį galima apskaičiuoti pagal šią formulę: CCF = nacionalinė suvartotos tvarios atsinaujinančiosios energijos dalis / 10 (procentais). Kiekvienais kalendoriniais metais šis koeficientas apskaičiuojamas atskirai dyzelinėms ir metanu varomoms transporto priemonėms bei parduodamiems degalams. Komisija turėtų skatinti pradėti taikyti CFF, taip žengiant žingsnį metodo „nuo gręžinio iki ratų“ priėmimo link.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  netarši sunkioji transporto priemonė skaičiuojama kaip 2 transporto priemonės;

a)  netarši sunkioji transporto priemonė skaičiuojama keletą kartų, priklausomai nuo jos ridos nepapildžius degalų: transporto priemonė, kurios rida nepapildžius degalų mažesnės nei 100 km, skaičiuojama kaip 2 transporto priemonės, o transporto priemonės, kurių rida nepapildžius degalų didesnė nei 100 km, 200 km arba 400 km, skaičiuojamos atitinkamai kaip 3, 4 arba 5 transporto priemonės;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  mažataršė sunkioji transporto priemonė skaičiuojama taip – iki 2 transporto priemonių, kaip jos savitojo išmetamo CO2 kiekio ir 350 g CO2/km išmetamo kiekio ribos funkcija.

b)  mažataršė sunkioji transporto priemonė skaičiuojama taip – iki 2 transporto priemonių, kaip jos savitojo išmetamo CO2 kiekio ir išmetamo kiekio ribos, ne didesnės kaip 35 proc. kiekvieno transporto priemonių pogrupio atskaitos vertės, nustatytos remiantis 2019 m. baziniu lygiu, funkcija.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų transporto priemonių, gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis sumažinamas ne daugiau kaip 1,5 proc.

3.  Gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 3 proc. Netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, priskiriamų tolimojo susisiekimo kategorijai, kai nuvažiuojami atstumai viršija 400 km, išmetamų teršalų kiekiui riba netaikoma.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm).

(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 570 €/g CO2/tkm).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

4.  Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Šios sumos naudojamos tik remti glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdomas programas, kuriomis skatinamas tinkamas automobilių pramonės sektoriaus perėjimas prie mažataršio susisiekimo ir skatinami novatoriški sprendimai, kuriais skatinamas greitas netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių diegimas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos turėtų patikimus neasmeninius duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį.

2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos turėtų patikimus neasmeninius duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį, grindžiamą esamų duomenų rinkimo sistemų, apimančių skirtingas naudojimo paskirtis, standartizavimu. Komisija turės įvertinti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo CO2 kiekio bandymų įvykdomumą naudojantis nešiojamosiomis išmetamųjų teršalų matavimo sistemomis (PEMS).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Modeliavimo priemonės (VECTO) atnaujinimas Komisija kasmet atnaujina modeliavimo priemonę VECTO, kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2017/2400, kad būtų atspindėtas degalų taupymo technologijų diegimas, įskaitant sunkvežimių važiavimą vilkstine, taip pat priekabų, puspriekabių ir vientisų rėmų patobulinimus. Atliekant šiuos atnaujinimus reikėtų atsižvelgti į neatitikimus tarp priemone VECTO pasiektų rezultatų ir realiomis važiavimo keliais sąlygomis išmetamą CO2 kiekį.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:

1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisija kasmet atnaujina modeliavimo priemonę VECTO ir jai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma taikomos netaršioms ir mažataršėms transporto priemonėms, ypač miesto autobusams, atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema ir ar tikslinga šias priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento, metodikų, naudojamų teikiant ataskaitas apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo vadovaujantis principu „ciklas nuo kuro gamybos iki panaudojimo“ veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas ir Europos modulinio vežimo sistemos junginius, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Komisija taip pat teikia ataskaitas apie pažangą, padarytą nustatant reprezentatyvią gyvavimo ciklo metu išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodiką. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma taikomos netaršioms ir mažataršėms transporto priemonėms, ypač miesto autobusams, įskaitant jų apibrėžtį, kartu atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema ir ar tikslinga šias priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą. Rengdama šią ataskaitą Komisija turi įvertinti visus svarbius parametrus, darančius įtaką alternatyvios galios pavarų paklausos didinimui rinkoje, ir atsižvelgti į šiuos rodiklius:

 

·baterijų įkrovimo infrastruktūros plėtrą;

 

·transporto priemonių pasiūlos įvairovę (baterijas naudojančios elektra varomos transporto priemonės (BEV), į lizdą įjungiamos hibridinės elektra varomos priemonės (PHEV), kuro elementais varomos elektrinės transporto priemonės (FCEV) ir t.t.);

 

·vidutines naftos ir kuro kainas;

 

·subsidijų ir nepiniginių paskatų lygį;

 

·viešųjų pirkimų lygį ir pan.

__________________

__________________

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.

30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai

Nuorodos

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Henna Virkkunen

3.7.2018

Svarstymas komitete

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

8

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth, Wajid Khan

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37

+

ALDE

ECR

ENF

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski

Georg Mayer

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, John Howarth,Wajid Khan, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel

 

8

-

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Daniela Aiuto , Jill Seymour

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

 

2

0

ECR

ENF

Peter van Dalen

Marie-Christine Arnautu,

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai

Nuorodos

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

TRAN

5.7.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bas Eickhout

24.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

18.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eleonora Evi, Giorgos Grammatikakis, Rebecca Harms, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Sophia in ‘t Veld, Kati Piri, Mirja Vehkaperä, Flavio Zanonato

Pateikimo data

25.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Jan Huitema, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Mirja Vehkaperä, Sophia in 't Veld

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EPP

Jens Gieseke, Renate Sommer

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika