SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

25.10.2018 - (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Bas Eickhout


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0284),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0197/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 17. októbra 2018[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0354/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V Európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu sa stanovuje jasný cieľ: dosiahnuť, aby emisie skleníkových plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a nekompromisne sa usilovať o ich úplné odstránenie. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy, ktoré škodia nášmu zdraviu, sa musia takisto bezodkladne drasticky znížiť.

(1)  S cieľom splniť záväzky Únie prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa musí urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy a emisie skleníkových plynov z tohto odvetvia sa musia stabilne znižovať, aby sa do roku 2050 dosiahli ich nulové hodnoty. Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy, ktoré škodia nášmu zdraviu tak, že ročne spôsobujú predčasnú smrť viac než 400 000 Európanov, a ktoré znečisťujú životné prostredie, sa musia takisto bezodkladne drasticky znížiť. To si vyžaduje ďalšie znižovanie emisií z konvenčných spaľovacích motorov aj po roku 2020, ako aj zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré bude potrebné vyvíjať, vyrábať a umiestňovať na trh tak, aby v Únii do roku 2030 dosiahli výrazný podiel na trhu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by malo prispievať k riešeniu najväčších problémov v oblasti mestskej mobility. Presadzovanie takýchto vozidiel výrobcami je kľúčové nielen pre znižovanie emisií CO2 z cestnej dopravy, ale aj pre skutočné zníženie množstva látok znečisťujúcich ovzdušie a nadmernej hladiny hluku v mestách a mestských oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V nadväznosti na stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu prijala Komisia dva balíky opatrení v oblasti mobility – v máji19 a novembri 201720. Stanovil sa v nich pozitívny program napĺňania stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, ktorý má zaistiť plynulý prechod na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých.

(2)  V nadväznosti na stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu prijala Komisia dva balíky opatrení v oblasti mobility – v máji19 a novembri 201720. Stanovil sa v nich pozitívny program napĺňania stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, ktorý má zaistiť plynulý prechod na konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu s nulovými emisiami pre všetkých.

__________________

__________________

19 Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých, COM(2017) 283 final.

19 Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých, COM(2017)0283 final.

20 Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov, COM(2017) 675 final.

20 Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov, COM(2017)0675 final.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bol systém mobility ekologickejší a lepšie zodpovedal nevyhnutnej potrebe čeliť zmene klímy. Bude si to vyžadovať plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán, a to aj z hľadiska posilnenia úsilia o zníženie emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bol sektor do roku 2050 pevne na ceste k nulovým emisiám a plne v súlade s Parížskou dohodou. Na to, aby sa našla správna rovnováha medzi posilnením úsilia o zníženie emisií CO2 a znečisťovania ovzdušia a podporou inovácií v automobilovom priemysle Únie a posilnením konkurencieschopnosti Únie, sa vyžaduje plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán.

__________________

__________________

21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017) 0479 final.

21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017) 0479 final.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V spojení s emisnými normami CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá22 sa týmto nariadením stanovuje jasný plán na zníženie emisií CO2 z odvetvia cestnej dopravy a prispieva k záväznému cieľu znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %, ako sa schválilo v záveroch Európskej rady na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 a potvrdilo ako vnútroštátne stanovený príspevok Únie podľa Parížskej dohody na zasadnutí Rady pre životné prostredie 6. marca 2015.

(4)  V spojení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...22 sa týmto nariadením stanovuje jasný plán na zníženie emisií CO2 z odvetvia cestnej dopravy a prispieva k záväznému cieľu znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %, pričom sa vyžaduje súlad s Parížskou dohodou.

__________________

__________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007, (Ú. v. EÚ L, …, …, s. ).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007, (Ú. v. EÚ L, …, …, s. ).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Ciele zníženia emisií CO2 pre celý vozový park nových ťažkých úžitkových vozidiel v rámci Únie by sa preto mali stanoviť na roky 2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy vozového parku a potreby prispievať k dosiahnutiu cieľových hodnôt Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a neskôr zo strany odvetvia cestnej dopravy. Takýmto postupným prístupom sa vysiela jasný a včasný signál pre priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie energeticky efektívnych technológií a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa schválilo zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2005 pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou systému Únie na obchodovanie s emisiami. Spomedzi týchto odvetví sa na tvorbe emisií významne podieľa cestná doprava – jej emisie sa stále pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990. Ak by sa množstvo emisií z cestnej dopravy ešte zvýšilo, negovali by sa zníženia v iných odvetviach v ich boji proti zmene klímy.

(5)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa schválilo zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2005 pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou systému Únie na obchodovanie s emisiami. Cestná doprava bola v roku 2016 zodpovedná za 25 % emisií skleníkových plynov Únie a jej emisie sa už tretí rok po sebe zvýšili a stále sa pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990. Ak by sa množstvo emisií z cestnej dopravy ešte zvýšilo, negovali by sa zníženia v iných odvetviach v ich boji proti zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vzhľadom na odhadovaný nárast podielu emisií z ťažkých úžitkových vozidiel na približne 9 % a na skutočnosť, že v súčasnosti neexistujú žiadne požiadavky na zníženie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, sú pre túto kategóriu vozidiel potrebné osobitné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie.

(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie a z dlhodobého hľadiska k zabezpečeniu vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a fungovanie jednotného trhu treba chrániť tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.

(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a fungovanie jednotného trhu treba chrániť tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, a treba zabrániť akejkoľvek fragmentácii trhu, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  S využitím technológií, ktoré sú už dostupné, by mohli mať nákladné automobily v súčasnosti o 18 % nižšiu spotrebu paliva, čím by dopravcovia ušetrili 5 700 EUR ročne. Tieto nové technológie sa zavádzajú približne len do 15 % nových nákladných vozidiel, lebo výrobcovia mnohé z nich predávajú len ako drahé voliteľné doplnky.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)   Spoločensky prijateľný a spravodlivý prechod na mobilitu s nulovými emisiami do polovice storočia si vyžaduje zmeny v celom hodnotovom reťazci automobilového odvetvia, ktoré musia zohľadniť občanov a regióny vo všetkých členských štátoch, ktorých by sa zmeny mohli negatívne dotknúť. Je dôležité zvážiť spoločenský vplyv prechodu a aktívne riešiť jeho dôsledky z hľadiska pracovných miest. Preto je mimoriadne dôležité, aby boli súčasné opatrenia sprevádzané aj cielenými programami na úrovni Únie, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, zameranými na rekvalifikáciu, zvyšovanie kvalifikácie a presun pracovníkov, ako aj iniciatívy v oblasti vzdelávania a hľadania zamestnania v nepriaznivo ovplyvnených komunitách a regiónoch, ktoré budú realizované v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  V záujme zabezpečenia dôvery spotrebiteľov vo vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami je potrebné urýchlene vybudovať infraštruktúru nabíjacích a čerpacích staníc, pričom je zároveň potrebné, aby na úrovni Únie aj členských štátov účinne fungovali rôzne nástroje podpory s cieľom mobilizovať významné verejné a súkromné investície.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  V stratégii pre nízkoemisnú mobilitu sa zdôraznil význam zabezpečenia toho, aby elektrické vozidlá boli poháňané elektrickou energiou z udržateľných zdrojov a aby sa čo najskôr spustila dlhodobá iniciatíva pre batérie novej generácie na úrovni Únie. V záujme naplnenia týchto cieľov bude potrebné posilniť financovanie technologického výskumu v oblasti výroby, riadenia a zneškodňovania batérií elektromotorov, aby sa stále viac zvyšovala ich environmentálna udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12d)  Väčšina prevádzkovateľov nákladnej dopravy v Únii sú malé a stredné podniky s obmedzeným prístupom k finančným prostriedkom. Preto musia byť budúce riešenia nákladovo efektívne a vyvážené. Je nevyhnutné, aby existoval spoľahlivý systém stimulov na podporu zavádzania palivovo úspornejších vozidiel, ako aj na zabezpečenie mechanizmov financovania Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zohľadniť inovácie a zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, sa bude simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 neustále a včas aktualizovať.

(13)  S cieľom zohľadniť inovácie a zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj vývoj reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 v reálnych podmienkach stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400, sa bude simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 neustále a včas aktualizovať a zodpovedajúcim spôsobom sa pridelia dostatočné rozpočtové zdroje. Vzhľadom na úlohu, ktorú môžu tieto nové technológie zohrávať v oblasti potenciálu odvetvia dopravy na znižovanie emisií CO2, by sa pri preskúmaní v roku 2022 mal vziať do úvahy vývoj simulačného nástroja VECTO.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Údaje o emisiách CO2 zistené podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 sa majú monitorovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/201825. Tieto údaje by mali byť základom pre stanovenie cieľových hodnôt znižovania emisií v uvedených štyroch skupinách najznečisťujúcejších ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, ako aj pre určenie priemerných špecifických emisií výrobcu v danom kalendárnom roku.

(14)  Údaje o emisiách CO2 zistené podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 sa majú monitorovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/95625. Tieto údaje by mali byť základom pre stanovenie cieľových hodnôt znižovania emisií v uvedených štyroch skupinách najznečisťujúcejších ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, ako aj pre určenie priemerných špecifických emisií výrobcu v danom kalendárnom roku.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

__________________

__________________

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ L …, …, s. …

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie nákladovo efektívnych technológií, ktoré už sú pre bežné vozidlá dostupné. Cieľ na rok 2030 by sa mal zvážiť ako ambícia, pričom konečný cieľ by sa mal určiť na základe preskúmania v roku 2022, keďže uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.

(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie nákladovo efektívnych technológií, ktoré už sú pre bežné vozidlá dostupné. Cieľ zníženia by sa mal stanoviť aj na rok 2030, a to na základe preskúmania v roku 2022, pričom by sa nemala znížiť ambícia tohto nariadenia a malo by sa zohľadniť, že uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pri ťažkých úžitkových vozidlách je dostupnou palivovou alternatívou k nafte skvapalnený zemný plyn (LNG). Zavádzanie existujúcich a nových inovačnejších technológií LNG prispeje k splneniu cieľových hodnôt emisií CO2 v krátko- a strednodobom horizonte, keďže využívanie technológií LNG znižuje emisie CO2 v porovnaní s naftovými vozidlami. Potenciál zníženia emisií CO2 pri vozidlách na LNG už je v nástroji VECTO plne zohľadnený. Okrem toho súčasné technológie LNG zabezpečujú nízku úroveň emisií látok znečisťujúcich ovzdušie ako NOx a tuhé častice. Zavedená je aj dostatočná minimálna čerpacia infraštruktúra, ktorá sa ďalej rozvíja v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.

(16)  Efektívna, technologicky neutrálna a dostatočná čerpacia a nabíjacia infraštruktúra by sa mala v súlade s ambíciami tohto nariadenia ďalej rozvíjať v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Odôvodnenie

Vytvorenie investičnej istoty pre poskytovateľov infraštruktúry a pre zavádzanie dostatočnej technologicky neutrálnej infraštruktúry je kľúčové pre naplnenie ambícií tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Pokiaľ ide o profesionálne vozidlá a vozidlá kategórií M2 a M3, Komisia by mala čo najskôr stanoviť technické kritériá na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie autobusov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  S cieľom zaručiť presnosť a prínosy tohto nariadenia by sa mal vytvoriť mechanizmus na overenie východiskovej hodnoty v roku 2019.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  S cieľom zabezpečiť flexibilitu v stimulačnom mechanizme rozvoja ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by prepojení výrobcovia mali mať možnosť vytvárať zoskupenia na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe. Dohoda o vytvorení zoskupenia by nemala presiahnuť päť rokov, ale mala by sa dať obnoviť. Komisia by mala mať právomoc stanoviť podrobné pravidlá a podmienky pre prepojených výrobcov na vytvorenie zoskupenia na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe v súlade s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na rozdiel od osobných áut a dodávok nie sú zatiaľ na trhu dostupné žiadne ťažké úžitkové vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami (okrem autobusov). Mal by sa preto zaviesť cielený mechanizmus v podobe superkreditov na uľahčenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Na trhu Únie sa tak stimuluje vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami tak, že sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26.

(21)  S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na mobilitu s nulovými emisiami a stimulovať na trhu Únie vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami tak, že sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26, by sa mali na roky 2025 a 2030 stanoviť referenčné hodnoty pre podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu.

_________________

_________________

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ [COM(2017) 653 final] (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ [COM(2017) 653 final] (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Minimálny podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami by sa mal navrhnúť tak, aby sa zabezpečila istota investícií pre poskytovateľov nabíjacej infraštruktúry a výrobcov s cieľom podporiť rýchle zavedenie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trhu Únie a zároveň umožniť určitú flexibilitu pre výrobcov, aby sa rozhodli o časovom horizonte investícií. Mal by sa zaviesť mechanizmus, ktorý by motivoval výrobcov k čo najskoršiemu uvedeniu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu by sa teda všetky ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami mali započítať viackrát. Miera stimulov by mala byť rozlíšená v závislosti od skutočných emisií CO2 z vozidla. Aby sa neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov, výsledné úspory by mali byť ohraničené stropom.

(22)  Na účely výpočtu cieľovej hodnoty špecifických emisií CO2 výrobcu by sa mala zohľadniť jeho výkonnosť v porovnaní s referenčnou hodnotou pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami pre rok 2025 a 2030. Aby sa stimuloval vývoj a zavádzanie takých vozidiel a zároveň neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov a účinnosť tradičných motorov s vnútorným spaľovaním, výsledné úpravy by mali byť ohraničené stropom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily, autobusy a autokary, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách. Treba však poznamenať, že autobusy s nulovými emisiami už na trhu sú a podporujú sa opatreniami na strane dopytu vrátane verejného obstarávania. Aby sa teda zaistilo dobré vyváženie stimulov medzi jednotlivými typmi vozidiel, mali by sa stropom obmedziť aj úspory, ktoré prinesú menšie nákladné automobily, autobusy a autokary s nulovými emisiami.

(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily a iné kategórie ťažkých úžitkových vozidiel, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia ešte nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)   Keďže autobusy s nulovými emisiami sú na trhu už dostupné a sú stimulované prostredníctvom opatrení na strane dopytu, ako je verejné obstarávanie, je vhodné stanoviť záväzné ciele 50 % autobusov s nulovými emisiami v produkcii výrobcu mestských autobusov v roku 2025 a 75 % v roku 2030, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň ponuky týchto vozidiel na trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Ak sa po zohľadnení emisných kreditov a dlhov ukáže, že výrobca má nadmerné emisie, Komisia by mala uložiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie. Aby boli výrobcovia dostatočne motivovaní prijímať opatrenia na znižovanie špecifických emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, tento poplatok by mal byť vyšší než priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie daných cieľových hodnôt. Poplatok by sa mal považovať za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Metodika výberu týchto poplatkov by sa mala stanoviť vo vykonávacom akte, zohľadňujúc metodiku prijatú podľa nariadenia (ES) č. 443/2009.

(29)  Ak sa po zohľadnení emisných kreditov a dlhov ukáže, že výrobca má nadmerné emisie, Komisia by mala uložiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie. Aby boli výrobcovia dostatočne motivovaní prijímať opatrenia na znižovanie špecifických emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, je dôležité, aby bol tento poplatok vždy vyšší než priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie daných cieľových hodnôt. Poplatky za nadmerné emisie by sa mali považovať za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto sumy by sa mali použiť v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi na podporu spravodlivého prechodu automobilového priemyslu k mobilite s nulovými emisiami, ako aj na inovatívne riešenia, ktoré stimulujú rýchle zavedenie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Metodika výberu týchto poplatkov by sa mala stanoviť vo vykonávacom akte, zohľadňujúc metodiku prijatú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/20091a.

 

_____________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) …/2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia.

(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) č. 2018/956 a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia. Je v záujme spotrebiteľov a širokej verejnosti, aby vedeli, ktorí výrobcovia dodržiavajú a ktorí nedodržiavajú nové emisné normy.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel.

(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré sa používajú alebo sú na cestách, boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel alebo týchto vozidiel na cestách. Treba tiež zaviesť nezávislé testovanie používaných vozidiel alebo vozidiel na cestách.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Účinok cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti metodiky použitej na určovanie emisií CO2. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (Scientific Advice Mechanism – SAM)27 k ľahkým vozidlám je aj pri ťažkých úžitkových vozidlách vhodné zaviesť mechanizmus na posúdenie reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 v reálnych podmienkach. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto údajov a v prípade potreby by mala vypracovať postupy potrebné na identifikáciu a zber údajov požadovaných na takéto posúdenia.

(33)  Účinok cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti metodiky použitej na určovanie emisií CO2. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (Scientific Advice Mechanism – SAM)27 k ľahkým vozidlám je aj pri ťažkých úžitkových vozidlách vhodné zaviesť mechanizmus na posúdenie reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 v reálnych podmienkach. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto údajov a v prípade potreby by mala vypracovať postupy potrebné na identifikáciu a zber údajov požadovaných na takéto posúdenia. Ak sa zistí výrazný rozdiel medzi hodnotami skutočných emisií a hodnotami určenými podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400, Komisia by mala mať právomoc zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu a v prípade potreby referenčné emisie CO2 na rok 2019 použité na účely súladu s týmto nariadením.

__________________

__________________

27 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 „Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing“ (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).

27 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 „Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing“ (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  V svojej správe za rok 2022 by mala Komisia tiež zhodnotiť možnosť vytvorenia metodiky posudzovania emisií CO2 za celý životný cyklus ťažkých úžitkových vozidiel. Na základe tohto hodnotenia by Komisia mala v prípade potreby navrhnúť pre výrobcov povinnosť podávania správ a špecifikovať potrebné pravidlá a postupy pre podávanie týchto správ.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Vykonávacie právomoci týkajúce sa článku 8 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 3 a článku 12 ods. 2 by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

(36)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie spôsobu výberu poplatkov za nadmerné emisie, prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa postupov hlásenia odchýlok zistených pri emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel v prevádzke, zverejňovanie údajov, prijímanie podrobných pravidiel týkajúcich sa postupov hlásenia údajov z meračov spotreby paliva, ako aj stanovenie metodiky určenia jedného alebo viacerých reprezentatívnych vozidiel podskupiny vozidiel. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  S cieľom zmeniť alebo doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu referenčných emisií CO2 podľa článku 12 ods. 2 a zmeny príloh I a II z hľadiska určitých technických parametrov vrátane váh profilov využitia, užitočných zaťažení a počtu ročne najazdených kilometrov, ako aj korekčných faktorov užitočného zaťaženia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva29. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(37)  S cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o špecifikáciu technických kritérií na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie mestských autobusov, určenie podrobných pravidiel a podmienok umožňujúcich prepojeným výrobcom vytvoriť združenie, stanovenie režimu ročných skúšok pre reprezentatívnu vzorku komponentov, jednotiek a systémov, úpravu referenčných emisií CO2, zavedenie skúšky zhody vozidiel v prevádzke a zmeny príloh I a II z hľadiska určitých technických parametrov vrátane váh profilov využitia, užitočných zaťažení a počtu ročne najazdených kilometrov, ako aj korekčných faktorov užitočného zaťaženia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva29. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

29 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

29 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispieť k plneniu cieľa Únie, pokiaľ ide o znižovanie jej emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia (EÚ) č. 2018/... [nariadenie o spoločnom úsilí], a k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu sa v tomto nariadení stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, pričom špecifické emisie CO2 z jej vozového parku nových ťažkých úžitkových vozidiel v porovnaní s referenčnými emisiami CO2 sa znížia takto:

S cieľom prispieť k plneniu cieľa Únie, pokiaľ ide o znižovanie jej emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia (EÚ) 2018/842, a k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu sa v tomto nariadení stanovujú emisné požiadavky CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, pričom špecifické emisie CO2 z jej vozového parku nových ťažkých úžitkových vozidiel v porovnaní s referenčnými emisiami CO2 sa znížia takto:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Od 1. januára 2025 do 31. decembra 2029 o 15 %;

a)  Od 1. januára 2025 do 31. decembra 2029 o 20 %;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Od 1. januára 2030 aspoň o 30 %, stanoví sa na základe preskúmania podľa článku 13.

b)  Od 1. januára 2030 aspoň o 35 %, stanoví sa na základe preskúmania podľa článku 13.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na mobilitu s nulovými emisiami a poskytnúť stimuly pre rozvoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami a infraštruktúry na trhu Únie sa týmto nariadením stanovuje referenčná hodnota pre podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii všetkých výrobcov na roky 2025 a 2030 podľa článku 5.

 

Špecifické emisie CO2 sa upravujú na základe výkonnosti podľa referenčnej hodnoty v súlade s bodom 4 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ponuky mestských autobusov s nulovými emisiami vo vzťahu k opatreniam na strane dopytu, ako sú ciele verejného obstarávania, sa týmto nariadením stanovuje záväzný minimálny podiel mestských autobusov s nulovými emisiami v produkcii výrobcu nových mestských autobusov:

 

a) 50 % od 1. januára 2025 do 31. decembra 2029;

 

b) 75 % po 1. januári 2030.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky nové vozidlá kategórií N2 a N3, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky:

Toto nariadenie sa v prvom kroku vzťahuje na všetky nové vozidlá kategórií N2 a N3, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 5 a bodu 2.3 prílohy I sa vzťahuje ajna vozidlá kategórie M2 a M3 a vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v písmenách a) až d).

Na účely článku 1 ods. 2a, článku 5 a bodu 4 prílohy I sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/20111a a nespĺňajú charakteristiky stanovené v písmenách a) až d). Okrem toho sa na účely článku 1 ods. 2b vzťahuje na vozidlá kategórie M2 a M3, ktoré spĺňajú technické kritériá uvedené v odseku 2a tohto článku.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1)

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia najneskôr do 1. júla 2019 prijme delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním technických kritérií na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie mestských autobusov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a pre ktoré boli emisie CO2 a spotreba paliva určené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami iba pre iné profily využitia, než sú uvedené v bode 2.1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

h) „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru, ktorého profesionálny účel bol vymedzený na základe technických kritérií špecifikovaných v súlade s článkom 2 ods. 2a a pre ktoré boli emisie CO2 a spotreba paliva určené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami iba pre iné profily využitia, než sú uvedené v bode 2.1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale špecifické emisie CO2 nižšie ako 350 g CO2/km v zmysle bodu 2.1 prílohy I;

k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale ktorého špecifické emisie CO2 v zmysle bodu 2.1 prílohy I sú pod 50 % referenčných emisií CO2 každej podskupiny vozidiel, stanovených v zmysle bodu 3 prílohy I;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na) „mestský autobus“ je vozidlo kategórií M2 alebo M3 určené na prepravu cestujúcich, ktorého technické kritériá boli špecifikované v súlade s článkom 2 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  koeficient nulových a nízkych emisií určený v súlade s článkom 5.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V roku 2020 a potom každý kalendárny rok Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v článku 10 ods. 1 určí pre každého výrobcu koeficient nulových a nízkych emisií uvedený v článku 4 písm. b) za predchádzajúci kalendárny rok.

Od 1. januára 2025 sa špecifický podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu v kalendárnom roku porovnáva s týmito hodnotami:

 

od roku 2025: najmenej 5 %;

 

od roku 2030: 20 % v závislosti od preskúmania podľa článku 13.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koeficient nulových a nízkych emisií zohľadňuje počet a emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku výrobcu za kalendárny rok vrátane vozidiel s nulovými emisiami z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku, ako aj profesionálnych vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koeficient nulových a nízkych emisií sa vypočíta v súlade s bodom 2.3 prílohy I.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely odseku 1 sa ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami počítajú takto:

Na účely splnenia cieľov uvedených v odseku 1 sa toto nariadenie vzťahuje aj na vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d) tohto nariadenia.

a)  ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami sa počíta ako 2 vozidlá;

 

b)  ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch vozidiel, v závislosti od funkcie jeho špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 350 g emisií CO2/km.

 

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koeficientom nulových a nízkych emisií sa znížia priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 3 %. Vplyv ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku na daný koeficient zníži priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 1,5 %.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Trajektória znižovania emisií CO2 uvedená v odseku 1písm. a) sa stanoví pre každého výrobcu v súlade s bodom 5.1 prílohy I na základe lineárnej trajektórie medzi referenčnými emisiami CO2 uvedenými v článku 1 druhom pododseku a cieľovou hodnotou na rok 2025 stanovenou v písmene a) uvedeného článku, a medzi cieľovou hodnotou na rok 2025 a cieľovou hodnotou na rok 2030 stanovenou v písmene b) uvedeného článku.

2.  Trajektória znižovania emisií CO2 uvedená v odseku 1 písm. a) sa stanoví pre každého výrobcu v súlade s bodom 5.1 prílohy I na základe lineárnej trajektórie medzi referenčnými emisiami CO2 uvedenými v článku 1 ods. 1 druhom pododseku a cieľovou hodnotou na rok 2025 stanovenou v písmene a) uvedeného článku, a medzi cieľovou hodnotou na rok 2025 a cieľovou hodnotou na rok 2030 stanovenou v písmene b) uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7 a

 

Združovanie

 

1. Prepojení výrobcovia sa môžu združovať v záujme plnenia svojich povinností podľa článku 5.

 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenie s cieľom stanoviť podrobné pravidlá a podmienky, ktoré umožnia pripojeným výrobcom vytvoriť združenie na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa zistí, že výrobca má v danom kalendárnom roku v období od roku 2025 vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 2, Komisia mu uloží poplatok za nadmerné emisie vypočítaný podľa tohto vzorca:

1. Ak sa zistí, že výrobca má v danom kalendárnom roku v období od roku 2025 vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 2, Komisia výrobcovi alebo prípadne správcovi združenia uloží poplatok za nadmerné emisie vypočítaný podľa tohto vzorca:

(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm)

(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm)

 

Komisia zabezpečí, aby výška poplatku za nadmerné emisie vždy prekročila priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie cieľov uvedených v článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie.

4. Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto čiastky sa použijú na doplnenie opatrení Únie alebo vnútroštátnych opatrení uskutočňovaných v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi zameraných na podporu rozvoja zručností alebo presun pracovníkov v automobilovom odvetví vo všetkých postihnutých členských štátoch, a to najmä v regiónoch a komunitách najviac postihnutých prechodom s cieľom prispieť k spravodlivému prechodu na mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia tieto odchýlky zohľadní na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu.

2. Komisia tieto odchýlky zohľadní na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu a prispôsobí ich podľa potreby referenčným emisiám CO2 na rok 2019 vypočítaným v súlade s bodom 3 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  V záujme zabezpečenia presnosti údajov, ktoré vykazujú výrobcovia podľa nariadenia (EÚ) 2018/956 a nariadenia (EÚ) 2017/2400, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenie s cieľom stanoviť od roku 2019 režim ročných skúšok pre reprezentatívnu vzorku komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov vymedzených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2400 každého výrobcu vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výsledky týchto skúšok sa porovnajú s údajmi zadanými výrobcami v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400 a v prípade zistenia systematických nezrovnalostí sa ich priemerné špecifické emisie vypočítané v súlade s bodom 2.7 prílohy I a v prípade potreby referenčné emisie CO2 za rok 2019 vypočítané v súlade s bodom 3 prílohy I upravia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  od roku 2020 koeficient nulových a nízkych emisií v zmysle článku 5;

b)  od roku 2020 špecifický podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami za každého výrobcu v predchádzajúcom kalendárnom roku v zmysle článku 5 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Skutočné emisie CO2 a spotreba energie

Skutočné emisie CO2 a spotreba energie

1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400. Zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o spôsobe, akým sa uvedená reprezentatívnosť časom vyvíja.

1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400.

2.  Komisia na tento účel od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov zabezpečí dostupnosť spoľahlivých iných ako osobných informácií o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie.

2.  Komisia na tento účel a na účely nezávislého testovania aj pre tretie strany od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov zabezpečí dostupnosť spoľahlivých informácií o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie, a to na základe údajov zo štandardizovaných meračov spotreby paliva.

 

2 a.  Komisia najneskôr do 31. decembra 2019 prijme delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenia zavedením skúšky zhody vozidiel v prevádzke, ktorá zabezpečí, aby emisie CO2 na cestách a spotreba paliva ťažkých úžitkových vozidiel neprekročili monitorovacie údaje oznamované podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 a nariadenia (EÚ) 2018/956 o viac než 10 %. Komisia zohľadní všetky odchýlky presahujúce túto hraničnú hodnotu na účely výpočtu priemerných špecifických emisií CO2 výrobcu a prispôsobí ich v prípade potreby referenčným emisiám CO2 na rok 2019.

 

2b.  Komisia zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o tom, ako sa skutočná reprezentatívnosť uvedená v odseku 1 vyvíja v čase.

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá o postupoch hlásenia údajov z meračov spotreby paliva uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II.

1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, Komisia priebežne a včas aktualizuje simulačný nástroj VECTO a je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má určiť na rok 2030 podľa článku 1, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusy s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES30, ďalej pokiaľ ide o systém kreditov CO2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, a v prípade potreby sa doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.

Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má v prípade potreby upraviť na rok 2030 podľa článku 1, referenčnej hodnote pre podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktorá sa má v prípade potreby upraviť na rok 2030 podľa článku 5, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov a profesionálnych vozidiel, ako sú vozidlá určené na odvoz odpadkov. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusov s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES 30, systém kreditov2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, zavádzanie potrebnej infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc, možnosť zavedenia noriem emisií CO2 najmä pre profesionálne vozidlá, rôzne kombinácie vozidiel presahujúce štandardné rozmery vzťahujúce sa na vnútroštátnu dopravu, ako sú modulárne koncepcie, reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva v reálnych podmienkach stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400, ako aj posúdenie aktualizácie simulačného nástroja VECTO. Správa sa v prípade potreby doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.

_______________

________________

30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.

30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha Výbor xxx zriadený nariadením (EÚ) č. .../2018 [riadenie]. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/20131a. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

Odôvodnenie

V návrhu sa zachováva existujúca štruktúra výborov a je v súlade s novým nariadením o riadení energetickej únie, t.j. zachovať príslušnosť Výboru pre zmenu klímy pre samostatné právne predpisy v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2a, článku 7a, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2a, článku 7a, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2 a článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži na dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2a, článku 7, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži na dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 595/2009

Článok 5 – odsek 4 – písmeno l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„(l) postupu na overenie (na základe vhodných a reprezentatívnych vzoriek), či evidované a prevádzkované vozidlá spĺňajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené podľa tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení;“

„(l) postupu na overenie (na základe vhodných a reprezentatívnych vzoriek), či evidované a prevádzkované vozidlá spĺňajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené podľa tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení; tento postup musia vykonávať akreditované a nezávislé tretie strany v súlade s článkom 13 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8581a.“

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – bod 2.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.3.  Výpočet koeficientu nulových a nízkych emisií v zmysle článku 5

vypúšťa sa

Koeficient nulových a nízkych emisií (ZLEV) v zmysle článku 5 za každého výrobcu a každý kalendárny rok sa vypočíta takto:

 

ZLEV = V/(Vconv + Vzlev) pri minimálnej hodnote 0,97

 

kde

 

V je počet nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu s výnimkou všetkých profesionálnych vozidiel v súlade s článkom 4 písm. a);

 

Vconv je počet nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu s výnimkou všetkých profesionálnych vozidiel v súlade s článkom 4 písm. a) a s výnimkou ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami;

 

Vzlev je súčet hodnôt Vin a Vout;

 

kde

 

neplatí

 

pričom je súčet za všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami s vlastnosťami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. a) až d);

 

neplatí

 

CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1.

 

Vout je celkový počet ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku vynásobený dvomi a pri maximálne 1,5 % hodnoty Vconv.

 

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 2 – bod 2.7 – vzorec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

CO2 = ZLEV ×sg podiel,sg × MPWsg × avgCO2sg

CO2 = ∑ sg podiel,sg × MPWsg × avgCO2sg

kde

kde

sg je súčet hodnôt za všetky podskupiny

sg je súčet hodnôt za všetky podskupiny

ZLEV sa vypočíta podľa bodu 2.3

 

podiel,sg sa vypočíta podľa bodu 2.4

podiel,sg sa vypočíta podľa bodu 2.4

MPWsg sa vypočíta podľa bodu 2.6

MPWsg sa vypočíta podľa bodu 2.6

avgCO2sg sa vypočíta podľa bodu 2.2

avgCO2sg sa vypočíta podľa bodu 2.2

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – odsek 1 – vzorec – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

T = ∑ sg podielsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

T = koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV *sg podielsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – odsek 1 – vzorec – riadok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

rf je cieľové zníženie emisií CO2 (v %) stanovené v článku 1 písm. a) a b) pre konkrétny kalendárny rok;

rf je cieľové zníženie emisií CO2 (v %) stanovené v článku 1 prvom pododseku písm. a) a b) pre konkrétny kalendárny rok;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V období od roku 2025 do roku 2029 je koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,03 alebo nižší ako 0,97; vtedy sa koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV stanoví na 1,03, resp. 0,97.

 

kde

 

x je 5 %;

 

y je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii novo evidovaných ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu vypočítaný ako súčet celkového počtu vozidiel s nulovými emisiami kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), pričom každý z nich sa považuje za ZLEV_špecifická_hodnota v súlade s ďalej uvedeným vzorcom, vydelený celkovým počtom vozidiel zaevidovaných v príslušnom kalendárnom roku;

 

ZLEV_špecifická_hodnota = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:

 

CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1;

 

rCO2sg sa vypočíta podľa časti 3.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pre rok 2030 je koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05; vtedy sa koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV stanoví na 1,05;

 

ak je táto suma medzi 1,00 a 0,98, koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV sa stanoví na 1,0;

 

ak je táto suma nižšia ako 0,95, koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV sa stanoví na 0,95;

 

kde

 

x je 20 % v závislosti od preskúmania podľa článku 13;

 

y je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii novo evidovaných ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu, vypočítaný ako súčet celkového počtu vozidiel s nulovými emisiami kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), pričom každý z nich sa považuje za ZLEV_špecifická_hodnota v súlade s nižšie uvedeným vzorcom, vydelený celkovým počtom vozidiel zaevidovaných v príslušnom kalendárnom roku

 

ZLEV_špecifická_hodnota = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:

 

CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1;

 

rCO2sg sa vypočíta podľa časti 3.

 

 

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Únia a jej členské štáty pristúpili k Parížskej dohode, ktorej cieľom je udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa zvýšenie teploty obmedzilo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Sektor dopravy, ktorého emisie sa zvyšujú a ktorý je zodpovedný za 25 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ v roku 2016, musí vynaložiť podstatnú časť úsilia EÚ v oblasti klímy. Je potrebné urýchliť dekarbonizáciu sektora dopravy a emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie pochádzajúcich z dopravy by mali byť najneskôr do roku 2050 nulové.

Stanovenie emisných požiadaviek z hľadiska nových ťažkých úžitkových vozidiel má potenciál znížiť emisie CO2, a tým prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a zmierneniu zmeny klímy, pričom súčasne prinesie významné úspory paliva pre prevádzkovateľov dopravy, zachová vysokú úroveň inovácií a vedúce postavenie v oblasti technológií pre výrobcov ťažkých úžitkových vozidiel v EÚ a prinesie podstatné zlepšenia kvality ovzdušia.

Spravodajca sa domnieva, že zníženie emisií CO2 zo sektora dopravy je kľúčové na splnenie cieľa Únie znížiť svoje emisie skleníkových plynov v roku 2030 aspoň o 30 % pod úroveň v roku 2005 podľa nariadenia (EÚ) 2018/842 [nariadenie o spoločnom úsilí] nákladovo najefektívnejším spôsobom. Akékoľvek oneskorenie v tomto sektore si bude vyžadovať značné úsilie iných sektorov vynaložené na to, aby sme dodržali naše záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody, a to vrátane poľnohospodárstva.

Emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel predstavovali v roku 2015 približne 6 % celkových emisií skleníkových plynov EÚ. Odhaduje sa, že bez opatrení EÚ sa tento podiel medzi rokmi 2015 a 2030 zvýši o ďalších 6 %. Vo svojej stratégii z roku 2014 na zníženie spotreby paliva a emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel Európska komisia už uznala, že trendy emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel sú v strednodobom a dlhodobom horizonte neudržateľné, a preto sa zasadzovala za „postupný prístup“ k regulácii emisií CO2 v tomto sektore. V nadväznosti na nariadenie (EÚ) 2017/2400 [Certifikácia] a nariadenie (EÚ) 2018/956 [Monitorovanie a podávanie správ] je toto nariadenie posledným a najdôležitejším legislatívnym ustanovením na stanovenie požiadaviek na emisie CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. Spravodajca podporuje prístup, ktorý Komisia uprednostňuje pri zavádzaní požiadaviek na emisie CO2 do najznečisťujúcejších vozidiel ako prvý krok pred rozšírením rozsahu pôsobnosti na všetky kategórie ťažkých úžitkových vozidiel v blízkej budúcnosti.

Významné trhy ťažkých úžitkových vozidiel ako Spojené štáty, Kanada, Japonsko alebo Čína nedávno zaviedli požiadavky na spotrebu paliva a/alebo zníženie emisií ťažkých úžitkových vozidiel s cieľom stimulovať inovácie a zabezpečiť rýchly vývoj a zavádzanie technológií s nulovými a nízkymi emisiami v tomto sektore. S cieľom reagovať na tento rastúci globálny konkurenčný tlak potrebujú výrobcovia ťažkých úžitkových vozidiel v EÚ rýchlo investovať do technológií s nulovými a nízkymi emisiami. Aby sa zabránilo tomu, aby sa takéto investície zameriavali iba na trhy mimo EÚ, v ktorých sa zaviedli predpisy na obmedzenie emisií, požiadavky EÚ na zníženie emisií musia nasledovať tento vývoj.

Spravodajca sa domnieva, že stanovenie správnej ambície pre emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel je dôležitým nástrojom pri poskytovaní jasného signálu výrobcom, aby včas investovali do technológií na znižovanie emisií. Podľa hodnotenia vplyvu Európskej komisie je cieľ zníženia emisií do roku 2025 o 20 % (v porovnaní s východiskovou hodnotou roku 2019) nielen technologicky uskutočniteľný, ale má za následok aj najväčšie čisté hospodárske a sociálne prínosy. To by umožnilo prevádzkovateľom dopravy využívať čisté úspory v rozmedzí 33 002 až 37 589 v prvých piatich rokoch používania nákladného vozidla, pričom by sa podstatne znížili emisie CO2 a úroveň látok znečisťujúcich ovzdušie. Aby však prevádzkovatelia dopravy v EÚ plne využívali tieto výhody, je potrebné vyhnúť sa medzerám, ako sú „superkredity“. Takéto opatrenia by skutočne mohli ohroziť efektívne úsilie v oblasti cieľov znižovania emisií cieľov a dokonca umožniť na trhu po roku 2025 viac emisií a väčšiu spotrebu vozidiel.

Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné, aby hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 [Certifikácia] správne odrážali skutočný výkon ťažkých úžitkových vozidiel. Akékoľvek nezrovnalosti by mali významné dôsledky pre prevádzkovateľov dopravy, kvalitu ovzdušia a zmenu klímy. Spravodajca sa domnieva, že zavedenie skúšok zhody v prevádzke na ceste je nevyhnutné na zabezpečenie skutočnej reprezentatívnosti certifikovaných emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel.

Spravodajca uznáva špecifiká trhu ťažkých úžitkových vozidiel. Najmä vývoj technológií s nulovými emisiami nie je taký rozvinutý ako v prípade osobných automobilov, najmä pokiaľ ide o nákladné vozidlá na dlhé vzdialenosti. Na druhej strane trh s regionálnymi a mestskými dodávkami s nulovými emisiami sa rýchlo mení, keďže sa očakáva, že tieto vozidlá dosiahnu v najbližších piatich rokoch v Európe paritu nákladov s naftou. Spravodajca vidí jasný environmentálny a hospodársky záujem, pokiaľ ide o uvedenie takýchto vozidiel na trh hneď, ako budú k dispozícii. Preto sa domnieva, že týmto nariadením by sa mal zaviesť záväzný minimálny podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami pre každého výrobcu na rok 2025, ako aj na rok 2030. Tento minimálny podiel by mal byť navrhnutý tak, aby sa zabezpečila istota investícií pre rýchle prijatie takýchto vozidiel na trhu Únie a pre rozvoj primeranej infraštruktúry spoplatňovania, pričom by sa odmeňovali včasní inovátori za snahu čo najskôr umiestniť vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie. Tento záväzný minimálny podiel by mal pokrývať aj ostatné vozidlá kategórie N, než sú štyri podskupiny uvedené v navrhovanom nariadení. Týmto postupným prístupom by sa poskytovala vysoká istota investícií, ako aj jasný signál, aby sa neodďaľovalo zavedenie takýchto vozidiel na trh bez požiadaviek na zníženie emisií CO2.

Čoraz viac verejných orgánov a prevádzkovateľov verejnej dopravy je znepokojených zhoršovaním kvality ovzdušia v mnohých európskych mestách a prechádza k mestským autobusom s nulovými emisiami. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na opatrenia na strane dopytu, ako sú požiadavky verejného obstarávania, by mal podiel elektrických mestských autobusov vo vozovom parku mestských autobusov v EÚ dosiahnuť v roku 2030 približne 60 %. S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň dodávok na trhu Únie je vhodné stanoviť záväzné minimálne podiely mestských autobusov s nulovými emisiami v produkcii nových mestských autobusoch výrobcov na roky 2025 a 2030.

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (10.10.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Henna Virkkunen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Mobilita je nevyhnutnosť: ľudia a tovar sa pohybujú viac ako kedykoľvek predtým a tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Očakáva sa, že nákladná doprava do roku 2050 vzrastie o 60 % v porovnaní s rokom 2010, keďže dodávateľské reťazce budú čoraz globálnejšie. Odvetvie mobility hrá zásadnú úlohu v hospodárstve a spoločnosti EÚ. Odvetvie cestnej nákladnej dopravy produkuje aj významnú časť emisií skleníkových plynov a keďže sa EÚ zaviazala plniť ambiciózne ciele v oblasti klímy, v nasledujúcom období sa tieto emisie budú musieť znížiť. Dosiahnutie zníženia v tomto zmysle si bude vyžadovať kombináciu riešení, ktoré sú životaschopné, realistické a založené na stabilnom a predvídateľnom regulačnom rámci. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že je dôležité regulovať emisné normy týkajúce sa emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel (ŤÚV) na európskej úrovni, aby sa zabránilo fragmentácii trhu a rozdielnym režimom dodržiavania požiadaviek v celej Únii.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi ambíciami cieľov týkajúcich sa emisií z dopravy, podporou inovácií v automobilovom priemysle EÚ a posilnením konkurencieschopnosti Európy a zároveň vytvárať vysokokvalifikované pracovné miesta. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že navrhované ciele týkajúce sa emisií CO2 pre ŤÚV sú ambiciózne, ale realistické. Keďže náklady na pohonné látky predstavujú významnú časť nákladov na prevádzku ŤÚV, ich úroveň účinnosti je pomerne vysoká, a to z hospodárskych dôvodov. Napriek tomu jasný signál na ďalšie zvýšenie účinnosti ŤÚV umožní, aby sa ich výskum a vývoj čoraz viac zameriaval na zvyšovanie účinnosti vozidiel, a tým na zníženie emisií z nich.

Čo je ešte dôležitejšie, na vytvorenie komplexného prístupu k zníženiu emisií v tomto sektore je potrebných niekoľko opatrení v sektore cestnej dopravy, ako je digitalizácia, automatizácia, alternatívne palivá, cestná infraštruktúra a technológia vozidiel. Legislatíva v tomto zmysle musí načrtnúť jasnú cestu, byť jednoznačná a poskytnúť správne stimuly na dlhodobú investičnú stabilitu v sektore.

Keďže je pre spravodajkyňu zrejmé, že riešenia na dosiahnutie zníženia emisií CO2 z ŤÚV budú pochádzať z viacerých zdrojov, je nanajvýš dôležité zachovať technologicky neutrálny prístup, a to aj v záujme umožnenia včasného zavádzania budúcich nových technológií. Všetky snahy prevádzkovateľov o zníženie emisií by sa mali odmeňovať a stimulovať. Obnoviteľné palivá a zdroje energie predstavujú účinný spôsob zníženia emisií. S cieľom zohľadniť túto skutočnosť a zaistiť presnejšie hodnotenie emisií skleníkových plynov z ŤÚV by Európska komisia mala do roku 2022 stanoviť metodiku výpočtu emisií od vrtu ku kolesám (well-to-wheel) a akonáhle bude stanovená, preskúmať v prípade potreby príslušné právne predpisy. Ďalšou zásadnou otázkou spojenou so znížením emisií z ŤÚV v budúcnosti bude dostupnosť infraštruktúry alternatívnych palív, pretože to bude nevyhnutné pre prechod na niektoré nové technológie vozidiel.

Napriek tomu, že cieľom tohto nariadenia je zlepšiť energetickú účinnosť vozidiel, v prípade ŤÚV môžu byť zníženia emisií dosiahnuté aj vývojom riešení, ako je optimalizácia zaťaženia, platooning (jazda v konvojoch), pomôcky pre vodičov, výcvik vodičov, vytváranie stimulov pre modernizáciu vozového parku a obnovu a zabezpečenie investícií do vývoja a údržby infraštruktúry.

Keďže návrh Komisie zahŕňa štyri kategórie, ktoré predstavujú 65 – 70 % trhu, nastoľuje sa otázka možných účinkov súladu, pokiaľ ide o ostatné vozidlá, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že spravodajkyňa chápe, že nie všetky ŤÚV by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je potrebné objasniť, že nový regulačný rámec nemá negatívny vplyv na prístup týchto vozidiel na trh.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bol systém mobility ekologickejší a lepšie zodpovedal nevyhnutnej potrebe čeliť zmene klímy. Bude si to vyžadovať plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán, a to aj z hľadiska posilnenia úsilia o zníženie emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bol systém mobility ekologickejší, udržateľnejší a lepšie zodpovedal nevyhnutnej potrebe čeliť zmene klímy. Na to, aby sa našla správna rovnováha medzi posilnením úsilia o zníženie emisií CO2 a znečisťovania ovzdušia a podporou inovácií v automobilovom priemysle Únie a posilnením konkurencieschopnosti Únie sa vyžaduje plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán.

__________________

__________________

21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017) 0479 final.

21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017) 0479 final.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Ciele zníženia emisií CO2 pre celý vozový park nových ťažkých úžitkových vozidiel v rámci Únie by sa preto mali stanoviť na roky 2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy vozového parku a potreby prispievať k dosiahnutiu cieľových hodnôt Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a neskôr zo strany odvetvia cestnej dopravy. Týmto postupným prístupom sa vysiela jasný a včasný signál pre priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie energeticky efektívnych technológií a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vzhľadom na odhadovaný nárast podielu emisií z ťažkých úžitkových vozidiel na približne 9 % a na skutočnosť, že v súčasnosti neexistujú žiadne požiadavky na zníženie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, sú potrebné osobitné opatrenia pre túto kategóriu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie.

(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie a zabezpečeniu vysokokvalifikovaných pracovných miest z dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a fungovanie jednotného trhu treba chrániť tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.

(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a je potrebné chrániť spoľahlivé fungovanie jednotného trhu tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, a zabrániť akejkoľvek fragmentácii trhu, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Mali by sa zohľadniť úrovne zníženia emisií, ktoré majú dosiahnuť ťažké vozidlá, a čas potrebný na obnovu vozového parku.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Zdôrazňuje, že väčšina prevádzkovateľov nákladnej dopravy v EÚ sú MSP s obmedzeným prístupom k financovaniu. Budúce riešenia preto musia byť nákladovo efektívne a vyvážené. Je nevyhnutné, aby existoval spoľahlivý systém stimulov na podporu zavádzania palivovo úspornejších vozidiel, ako aj na zabezpečenie mechanizmov financovania EÚ.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zohľadniť inovácie a zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, sa bude simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 neustále a včas aktualizovať.

(13)  Vzhľadom na inovácie a s cieľom zohľadniť a stimulovať zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, sa simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 musia neustále a včas rozvíjať a aktualizovať, aby náležite pokrývali všetky dostupné energeticky účinné technológie, vrátane technológie jazdy v konvoji, ako aj vylepšenia pevných konštrukcií, prívesov a návesov na trhu. Vzhľadom na kľúčovú úlohu týchto nových technológií pri znižovaní emisií CO2 v odvetví dopravy je pri znižovaní emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel nevyhnutná včasná a komplexná aktualizácia simulačného nástroja VECTO. Táto aktualizácia by sa mala uskutočňovať každoročne s cieľom dosiahnuť, aby nástroj VECTO držal krok s najmodernejšími technológiami, a európske inštitúcie by na tento účel mali vyčleniť dostatočné zdroje. Komisia každoročne predkladá digitálne aktualizovaný zoznam technológií zahrnutých do nástroja VECTO s príslušným časovým harmonogramom a sprístupňuje ho verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie nákladovo efektívnych technológií, ktoré už sú pre bežné vozidlá dostupné. Cieľ na rok 2030 by sa mal zvážiť ako ambícia, pričom konečný cieľ by sa mal určiť na základe preskúmania v roku 2022, keďže uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.

(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie ľahko dostupných, prístupných a nákladovo efektívnych technológií pre bežné vozidlá. Cieľ na rok 2030 by sa mal zvážiť ako ambícia, pričom konečný cieľ by sa mal určiť na základe preskúmania v roku 2022, keďže uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Účtovanie emisií CO2 by sa malo zakladať na prístupe „od vrtu ku kolesám“, aby sa zohľadnila environmentálna výkonnosť paliva alebo energie a konečné použitie vo vozidlách. Takýto prístup by umožnil realistickejšie vyhodnotiť environmentálnu výkonnosť vozidiel. Komisia by preto mala do 1. januára 2022 vypracovať metodiku na zaznamenávanie emisií „od vrtu ku kolesám“ a v prípade potreby navrhnúť, aby sa ciele tohto nariadenia náležite upravili v rámci preskúmania stanoveného v článku 13 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pri ťažkých úžitkových vozidlách je dostupnou palivovou alternatívou k nafte skvapalnený zemný plyn (LNG). Zavádzanie existujúcich a nových inovačnejších technológií LNG prispeje k splneniu cieľových hodnôt emisií CO2 v krátko- a strednodobom horizonte, keďže využívanie technológií LNG znižuje emisie CO2 v porovnaní s naftovými vozidlami. Potenciál zníženia emisií CO2 pri vozidlách na LNG už je v nástroji VECTO plne zohľadnený. Okrem toho súčasné technológie LNG zabezpečujú nízku úroveň emisií látok znečisťujúcich ovzdušie ako NOx a tuhé častice. Zavedená je aj dostatočná minimálna čerpacia infraštruktúra, ktorá sa ďalej rozvíja v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.

(16)  V súčasnosti už existuje množstvo alternatívnych palív, ktoré sú k dispozícii na trhu. Pri ťažkých úžitkových vozidlách je dostupnou palivovou alternatívou k nafte skvapalnený zemný plyn (LNG). Vodíkové technológie sú tiež zaujímavou oblasťou výskumu a vývoja, najmä v prípadoch, keď energia určená na syntézu pochádza z udržateľných a obnoviteľných zdrojov . Zavádzanie existujúcich a nových inovačnejších technológií LNG prispeje k splneniu cieľových hodnôt emisií CO2 v krátko- a strednodobom horizonte, keďže využívanie technológií LNG znižuje emisie CO2 v porovnaní s naftovými vozidlami. V strednodobom až dlhodobom horizonte skvapalnený bioplyn LBG ponúka výrazné zníženie emisií CO2 v sektore ťažkých úžitkových vozidiel. Potenciál zníženia emisií CO2 vo vozidlách používajúcich LNG sa v nástroji VECTO plne odzrkadľuje a v budúcnosti by sa mali v nástroji VECTO zohľadniť aj iné udržateľné alternatívne palivá . Okrem toho súčasné technológie LNG zabezpečujú nízku úroveň emisií látok znečisťujúcich ovzdušie ako NOx a tuhé častice. Zavedená je aj dostatočná minimálna čerpacia infraštruktúra, ktorá sa ďalej rozvíja v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Alternatívne palivá, najmä syntetické palivá a pokročilé palivá z obnoviteľných zdrojov, ako sú vymedzené v článku 2 písm. s) a v článku 2 písm. ee) nariadenia 2016/0382, môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri dlhodobej dekarbonizácii odvetvia dopravy. Na to, aby tieto palivá dosiahli konkurencieschopné ceny, má zásadný význam technologický rozvoj a celoplošná industrializácia. Uznaním prínosov týchto palív z hľadiska emisií CO2 v tomto nariadení sa tento proces ďalej podporí.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Zavedenie technológií založených na jazde v konvojoch prispeje k zníženiu spotreby paliva a emisií CO2, pretože sa ním výrazne znižuje spotreba paliva nákladných vozidiel a emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 c)  S cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu dopravy by toto nariadenie malo zohľadňovať alternatívne palivá uvedené v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ. Alternatívne palivá, ktoré už sú na trhu, by sa mali od začiatku pridať do nariadenia o emisiách CO2 a spotrebe paliva ťažkých úžitkových vozidiel. Toto nariadenie by malo umožniť bezodkladne zohľadniť palivá novej generácie. Zohľadňovanie alternatívnych palív v oblasti emisií CO2 a spotreby paliva by povzbudilo výrobcov vozidiel k tomu, aby uvádzali na trh vozidlá, ktoré využívajú alternatívne palivo, a zároveň povzbudzovali dodávateľov pohonných hmôt k zvýšeniu dostupnosti alternatívnych palív na trhu. Počas verejnej konzultácie Komisie 83 % zainteresovaných strán plne súhlasilo alebo inklinovalo k súhlasu s tým, že nariadenie o emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel by malo zahŕňať aj alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Treba zaistiť spravodlivé rozloženie celkovej požiadavky na zníženie medzi výrobcov, pričom sa musí zohľadniť rozmanitosť ťažkých úžitkových vozidiel z hľadiska ich konštrukcie, spôsobu využitia, ročne najazdených kilometrov, užitočného zaťaženia a konfigurácie prípojných zariadení. Je preto vhodné ťažké úžitkové vozidlá klasifikovať do odlišných a samostatných podskupín, ktoré odrážajú bežný spôsob ich využitia a osobitné technické charakteristiky. Stanovením ročných cieľových hodnôt pre každého výrobcu vo forme váženého priemeru cieľových hodnôt definovaných pre každú z týchto podskupín sa výrobcom zároveň umožní účinne vyvážiť prípadné nedostatočné výsledky ich vozidiel v niektorej podskupine nadpriemerným znížením v ostatných, pričom sa zohľadnia priemerné emisie CO2 počas životného cyklu vozidiel v jednotlivých podskupinách.

(19)  Treba zaistiť spravodlivé rozloženie celkovej požiadavky na zníženie medzi výrobcov, pričom sa musí zohľadniť rozmanitosť ťažkých úžitkových vozidiel z hľadiska ich konštrukcie, spôsobu využitia, počtu najazdených kilometrov za rok, užitočného zaťaženia a konfigurácie prípojných zariadení. Je preto vhodné ťažké úžitkové vozidlá klasifikovať do odlišných a samostatných podskupín, ktoré odrážajú bežný spôsob ich využitia a osobitné technické charakteristiky. Stanovením ročných cieľových hodnôt pre každého výrobcu vo forme váženého priemeru cieľových hodnôt definovaných pre každú z týchto podskupín sa výrobcom zároveň umožní účinne vyvážiť prípadné nedostatočné výsledky ich vozidiel v niektorej podskupine nadpriemerným znížením v ostatných, pričom sa zohľadnia priemerné emisie CO2 počas životného cyklu vozidiel v jednotlivých podskupinách, čím sa rešpektuje zásada „znečisťovateľ platí“.

 

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  To, či výrobca dosiahol svoje ročné cieľové hodnoty, by sa malo hodnotiť na základe jeho priemerných emisií CO2. Pri určovaní priemerných špecifických emisií by sa mali brať do úvahy aj špecifiká, ktoré sú zohľadnené v cieľových hodnotách za jednotlivé podskupiny vozidiel. Priemerné špecifické emisie CO2 konkrétneho výrobcu by preto mali vychádzať z priemerných emisií stanovených pre každú podskupinu vrátane váženia na základe predpokladaných priemerných ročne najazdených kilometrov a priemerného užitočného zaťaženia, ktoré odrážajú emisie CO2 počas celého životného cyklu. Keďže potenciál na znižovanie emisií je pri profesionálnych vozidlách obmedzený, nemali by sa tieto vozidlá zohľadňovať vo výpočte priemerných špecifických emisií.

(20)  To, či výrobca dosiahol svoje ročné cieľové hodnoty, by sa malo hodnotiť na základe jeho priemerných emisií CO2. Pri určovaní priemerných špecifických emisií by sa mali brať do úvahy aj špecifiká, ktoré sú zohľadnené v cieľových hodnotách za jednotlivé podskupiny vozidiel. Priemerné špecifické emisie CO2 konkrétneho výrobcu by preto mali vychádzať z priemerných emisií stanovených pre každú podskupinu vrátane váženia na základe predpokladaných priemerných ročne najazdených kilometrov a priemerného užitočného zaťaženia, ktoré odrážajú emisie CO2 počas celého životného cyklu. Keďže potenciál na znižovanie emisií je pri profesionálnych vozidlách obmedzený, nemali by sa tieto vozidlá zohľadňovať vo výpočte priemerných špecifických emisií, pokiaľ nejde o vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na rozdiel od osobných áut a dodávok nie sú zatiaľ na trhu dostupné žiadne ťažké úžitkové vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami (okrem autobusov). Mal by sa preto zaviesť cielený mechanizmus v podobe superkreditov na uľahčenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Na trhu Únie sa tak stimuluje vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, takže sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26.

(21)  Na rozdiel od osobných áut a dodávok nie sú zatiaľ na trhu dostupné žiadne ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (okrem autobusov). Mal by sa preto zaviesť cielený mechanizmus v podobe superkreditov na uľahčenie a podnietenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Na trhu Únie sa tak stimuluje vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, takže sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26.

_________________

_________________

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ [COM(2017) 653 final] (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ [COM(2017) 653 final] (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu by sa teda všetky ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami mali započítať viackrát. Miera stimulov by mala byť rozlíšená v závislosti od skutočných emisií CO2 z vozidla. Aby sa neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov, výsledné úspory by mali byť ohraničené stropom.

(22)  Na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu by sa teda všetky ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami mali započítať viackrát. Miera stimulov by mala byť rozlíšená v závislosti od skutočných emisií CO2 z vozidla. Aby sa neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov, výsledné úspory by mali byť ohraničené stropom. Vzhľadom na ťažkosti pri vývoji vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami určených na dlhé vzdialenosti by vozidlá s rozsahom nad 400 km mali byť vyňaté z ohraničenia stropom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily, autobusy a autokary, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách. Treba však poznamenať, že autobusy s nulovými emisiami už na trhu sú a podporujú sa opatreniami na strane dopytu vrátane verejného obstarávania. Aby sa teda zaistilo dobré vyváženie stimulov medzi jednotlivými typmi vozidiel, mali by sa stropom obmedziť aj úspory, ktoré prinesú menšie nákladné automobily, autobusy a autokary s nulovými emisiami.

(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily, autobusy a autokary, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách. Treba však poznamenať, že autobusy s nulovými emisiami už na trhu sú a podporujú sa opatreniami na strane dopytu vrátane verejného obstarávania. Aby sa teda zaistilo dobré vyváženie stimulov medzi jednotlivými typmi vozidiel, mali by sa stropom obmedziť aj úspory, ktoré prinesú menšie nákladné automobily, autobusy a autokary s nulovými emisiami. Keďže právne subjekty zamerané na autobusy, autokary a nákladné vozidlá sa môžu u toho istého výrobcu líšiť, je potrebné povoliť, aby ako výrobca mohla konať „skupina prepojených výrobcov“, ako je vymedzená v nariadení č. 510/2011.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) …/2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia.

(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) …/2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia. Je v záujme spotrebiteľov a širokej verejnosti, aby vedeli, ktorí výrobcovia dodržiavajú či nedodržiavajú nové emisné normy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel.

(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré sa používajú alebo sú na ceste, boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel alebo týchto vozidiel na ceste.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V roku 2022 by Komisia mala vyhodnotiť účinnosť emisných noriem CO2 stanovených v tomto nariadení, a najmä úroveň zníženia, ktoré sa má dosiahnuť do roku 2030, mechanizmy, ktoré by mali byť k dispozícii na dosiahnutie tejto a následných cieľových hodnôt, ako aj stanovenie cieľových hodnôt zníženia emisií CO2 pre ďalšie typy ťažkých úžitkových vozidiel ako malé nákladné automobily, autobusy, autokary a prívesy. Dané hodnotenie by zároveň malo (výlučne na účely tohto nariadenia) zahŕňať zohľadnenie ťažkých úžitkových vozidiel a ich kombinácií nad rámec štandardných hmotností a rozmerov vo vnútroštátnej preprave – napríklad modulárne koncepcie.

(34)  V roku 2022 by Komisia mala vyhodnotiť účinnosť emisných noriem CO2 stanovených v tomto nariadení, a najmä úroveň zníženia, ktoré sa má dosiahnuť do roku 2030, mechanizmy, ktoré by mali byť k dispozícii na dosiahnutie tejto a následných cieľových hodnôt, ako aj stanovenie cieľových hodnôt zníženia emisií CO2 pre ďalšie typy ťažkých úžitkových vozidiel ako malé nákladné automobily, autobusy, autokary a prívesy. Dané hodnotenie by zároveň malo (výlučne na účely tohto nariadenia) zahŕňať zohľadnenie ťažkých úžitkových vozidiel a ich kombinácií nad rámec štandardných hmotností a rozmerov vo vnútroštátnej preprave – napríklad modulárne koncepcie. Keď sa v prípade modulárnych koncepcií tieto nákladné vozidlá používajú na veľkoobjemovú dopravu v súlade so smernicou 719/20151a, musia byť jasne identifikovateľné podľa technických kritérií a Komisia by mala uznávať výhodu takejto koncepcie ťažšej dopravy z hľadiska emisií CO2. Pre ciele od roku 2022 by Komisia mala prejsť na metodiku „od vrtu ku kolesám“. Metodika „od vrtu ku kolesám“ a emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel počas celého životného cyklu by sa mali monitorovať a mala by sa zabezpečiť ich transparentnosť.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave, Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a pre ktoré boli emisie CO2 a spotreba paliva určené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami iba pre iné profily využitia, než sú uvedené v bode 2.1 prílohy I k tomuto nariadeniu;

(h)  „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu spotrebiteľského tovaru a ktorému je v čase registrácie pridelený jeden z týchto kódov karosérie (podľa dodatku 2 k prílohe II smernice 2007/46/ES):

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  Na účely tohto nariadenia je „skupina prepojených výrobcov“ výrobca a s ním prepojené podniky. Vo vzťahu k výrobcovi sú „prepojené podniky“ vymedzené ako:

 

a) podniky, v ktorých má výrobca priamo alebo nepriamo:

 

i) právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo

 

ii) právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, predstavenstva alebo orgánov právne zastupujúcich podnik; alebo

 

iii) právo riadiť záležitosti podniku;

 

b) podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo nad výrobcom práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

 

c) podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b), priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

 

d) podniky, v ktorých má výrobca spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c) alebo v ktorých majú dva alebo viaceré podniky uvedené v písmenách a), b) alebo c) spolu práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

 

e) podniky, v ktorých sú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne v držbe výrobcu alebo jedného či viacerých s ním prepojených podnikov uvedených v písmenách a) až d) a jednej alebo viacerých tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale špecifické emisie CO2 nižšie ako 350 g CO2/km v zmysle bodu 2.1 prílohy I;

(k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale špecifické emisie CO2 o menej ako 35 % nižšie v porovnaní s referenčnou hodnotou odvodenou z východiskovej hodnoty na rok 2019 pre každú podskupinu vozidiel;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  Korekčný koeficient CO2 sa rovná podielu plynných palív z obnoviteľných zdrojov predávaných na čerpacích staniciach, ktoré budú certifikované na úrovni Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  údaje nahlásené podľa nariadenia (EÚ) č. .../2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] týkajúce sa nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu evidovaných v príslušnom roku (s výnimkou profesionálnych vozidiel);

(a)  údaje nahlásené podľa nariadenia (EÚ) č. .../2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] týkajúce sa nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu evidovaných v príslušnom roku (s výnimkou profesionálnych vozidiel, pokiaľ nejde o vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami);

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  prínosy syntetických palív a pokrokových palív z obnoviteľných zdrojov z hľadiska CO2, ako sú vymedzené v článku 2 písm. s) a v článku 2 písm. ee) smernice 2016/0382, pokiaľ výrobcovia uvádzajú tieto palivá na trh s palivami dobrovoľne a tieto prínosy sa nezapočítavajú v rámci iných záväzkov v oblasti dekarbonizácie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb) uhlíkový korekčný koeficient (UKK), ktorý sa môže vypočítať podľa tohto vzorca: UKK = národný podiel (%) využívanej udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov/10. Tento výpočet sa robí osobitne pre vozidlá na naftu a metán predané za každý kalendárny rok. Komisia by mala podporiť zavedenie UKK, ktoré povedie k metodike „od vrtu ku kolesám“.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami sa počíta ako 2 vozidlá;

a)  ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami sa počíta viackrát v závislosti od jeho dojazdu: v prípade dojazdu do 100 km sa počíta ako 2 vozidlá, v prípade dojazdu nad 100 km, 200, km alebo 400 km sa počíta ako 3, 4, resp. 5 vozidiel;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch vozidiel, v závislosti od funkcie jeho špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 350 g emisií CO2/km.

(b)  ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch vozidiel, v závislosti od funkcie jeho špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 35 % pod referenčnou hodnotou odvodenou z východiskovej hodnoty na rok 2019 pre každú podskupinu vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Koeficientom nulových a nízkych emisií sa znížia priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 3 %. Vplyv ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku na daný koeficient zníži priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 1,5 %.

3.  Koeficientom nulových a nízkych emisií sa znížia priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 3 %. Príspevok ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami z kategórie vozidiel určených na dlhé vzdialenosti, s rozsahom nad 400 km, je vyňatý z ohraničenia stropom.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm)

(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 570 €/g CO2/tkm)

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie.

4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto sumy sa použijú len na účely podporných programov vykonávaných v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi na podporu spravodlivého prechodu automobilového priemyslu k mobilite s nízkymi emisiami, ako aj na podporu inovatívnych riešení, ktoré stimulujú rýchle zavedenie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia na tento účel od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov zabezpečí dostupnosť spoľahlivých iných ako osobných informácií o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie.

2.  Komisia na tento účel zabezpečí, aby od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov boli verejné dostupné spoľahlivé iné ako osobné informácie o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie na základe štandardizácie existujúcich systémov zhromažďovania údajov. Posúdi uskutočniteľnosť skúšania emisií CO2 v skutočných jazdných podmienkach pomocou prenosných systémov na meranie emisií (PEMS).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Aktualizácia simulačného nástroja („VECTO“). Komisia každoročne aktualizuje simulačný nástroj VECTO, ako je stanovené v nariadení (EÚ) 2017/2400, s cieľom zohľadniť zavedenie technológií na úsporu paliva vrátane jazdy nákladných vozidiel v konvoji, ako aj zlepšenie prívesov, návesov a nadstavieb. Pri aktualizácii by sa mali zvážiť rozdiely medzi výsledkami nástroja VECTO a skutočnými emisiami CO2 v cestnej doprave.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II:

1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, Komisia každoročne aktualizuje simulačný nástroj VECTO a je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II:

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má určiť na rok 2030 podľa článku 1, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusy s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES30, ďalej pokiaľ ide o systém kreditov CO2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, a v prípade potreby sa doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.

Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, metodikách účtovania emisií CO2 „od vrtu ku kolesám“, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má určiť na rok 2030 podľa článku 1, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov a jazdných súprav európskeho modulárneho systému. Komisia tiež predloží správu o pokroku pri vypracúvaní reprezentatívnej metodiky na výpočet emisií počas celého životného cyklu. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusy, vrátane ich vymedzenia, s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES30, ďalej pokiaľ ide o systém kreditov CO2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, a v prípade potreby sa doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia. Komisia pre túto správu posúdi všetky hlavné parametre, ktoré ovplyvňujú počiatočnú fázu alternatívnych hnacích sústav, tým, že zváži tieto ukazovatele:

 

·rozšírenie infraštruktúry nabíjacích staníc

 

·rozsah pre vozidlá v ponuke (elektrické vozidlá na batérie [BEV], dobíjateľné hybridné elektrické vozidlá [PHEV], elektrické vozidlá s palivovými článkami [FCEV] atď.),

 

· priemerné ceny ropy a paliva

 

· úrovne dotácií a nepeňažných stimulov

 

· úroveň verejného obstarávania atď.

__________________

__________________

30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.

30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

Referenčné čísla

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Henna Virkkunen

3.7.2018

Prerokovanie vo výbore

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Michael Detjen, Jill Evans, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth, Wajid Khan

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

ECR

ENF

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski

Georg Mayer

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, John Howarth,Wajid Khan, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel

 

8

-

EFDD

GUE/NGL

VERTS/ALE

Daniela Aiuto , Jill Seymour

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

 

2

0

ECR

ENF

Peter van Dalen

Marie-Christine Arnautu,

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá

Referenčné čísla

COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.7.2018

IMCO

5.7.2018

TRAN

5.7.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Bas Eickhout

24.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

18.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Giorgos Grammatikakis, Rebecca Harms, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophia in ‘t Veld, Kati Piri, Mirja Vehkaperä, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

25.10.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Jan Huitema, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Mirja Vehkaperä, Sophia in 't Veld

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

EPP

Jens Gieseke, Renate Sommer

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia