BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Enrique Calvet Chambon


Procedure : 2017/0355(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0355/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0797),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0006/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2018 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0355/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har enhver arbejdstager ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn.

(1)  I henhold til artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har enhver arbejdstager ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn. Målene for dette direktiv bør være i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske socialpagt.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Det fremgår af princip 5 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal hindres, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter, at en prøvetid bør være af rimelig varighed, og at overgang til tidsubegrænsede ansættelser skal fremmes. Det fremgår endvidere, at der skal sikres nødvendig fleksibilitet hos arbejdsgiverne til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold i overensstemmelse med lovgivningen og de kollektive overenskomster.

Begrundelse

Fuldender henvisningen til princip 5 i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ifølge princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har arbejdstagere ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden, og de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder at få en passende kompensation. Det fremgår af princip 5, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal hindres, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter, at en prøvetid bør være af rimelig varighed, og at overgang til tidsubegrænsede ansættelser skal fremmes.

(2)  Ifølge princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har arbejdstagere ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden, og de er berettiget til at blive underrettet om grundene til deres afskedigelse og få et rimeligt varsel, og de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder at få en passende kompensation. Det fremgår af princip 5, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal hindres, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter, at en prøvetid bør være af rimelig varighed, og at overgang til tidsubegrænsede ansættelser skal fremmes, samtidig med at arbejdsgiverne får den nødvendige fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig eventuelle økonomiske skift.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Ifølge princip 7 har arbejdstagere krav på ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden, og de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og har i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder at få en passende kompensation.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Oprettelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder anfægter ikke medlemsstaternes mulighed for at fastlægge de grundlæggende principper i deres sociale sikringsordninger og forvalte deres offentlige finanser, og den må ikke i betydelig grad berøre den økonomiske balance i disse ordninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Amendment

(3)  Siden vedtagelsen af Rådets direktiv 91/533/EØF33 har arbejdsmarkederne undergået vidtrækkende forandringer som følge af den demografiske udvikling og digitaliseringen, hvilket har ført til, at der er blevet skabt nye former for ansættelse, som har bidraget til jobskabelse og vækst på arbejdsmarkedet. Nye former for ansættelse er ofte ikke lige så faste eller stabile som traditionelle ansættelsesforhold, fører til mindre forudsigelighed for de berørte arbejdstagere og skaber usikkerhed i forhold til gældende rettigheder og social beskyttelse. På dette arbejdsmarked i forandring er der derfor et øget behov for, at arbejdstagerne oplyses fuldt ud om deres væsentlige arbejdsvilkår, hvilket bør ske skriftligt og rettidigt. For at skabe en passende ramme om udviklingen af nye former for ansættelse bør arbejdstagere i Unionen også udstyres med en række nye minimumsrettigheder, som har til formål at fremme sikkerhed og forudsigelighed i ansættelsesforhold og samtidig sikre opadgående konvergens i medlemsstaterne og bevare arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

(3)  Siden vedtagelsen af Rådets direktiv 91/533/EØF33 har arbejdsmarkederne undergået forandringer som følge af den demografiske udvikling og digitaliseringen, hvilket har ført til, at der er blevet skabt nye former for ansættelse, som har bidraget til innovation, jobskabelse og vækst på arbejdsmarkedet. Nye former for ansættelse kan være meget forskellige fra traditionelle ansættelsesforhold for så vidt angår forudsigelighed, og de kan i nogle tilfælde føre til mindre forudsigelighed for de berørte arbejdstagere og skaber usikkerhed i forhold til gældende rettigheder og social beskyttelse og tilskynder til uklar eller urimelig praksis, hvorved arbejdsmarkedet destabiliseres. På dette arbejdsmarked i forandring er der derfor et øget behov for, at arbejdstagerne, uanset deres særlige område, oplyses fuldt ud om deres væsentlige arbejdsvilkår, hvilket bør ske rettidigt og skriftligt i en form, som er let tilgængelig for arbejdstagerne. For at skabe en passende ramme om udviklingen af nye former for ansættelse bør arbejdstagere i Unionen også udstyres med en række nye minimumsrettigheder, som har til formål at fremme sikkerhed og forudsigelighed i ansættelsesforhold og samtidig sikre opadgående konvergens i medlemsstaterne og bevare arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

__________________

__________________

33 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32).

33 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør derfor fastsættes minimumskrav vedrørende oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet og vedrørende arbejdsvilkår, der gælder for enhver arbejdstager, på EU-plan for at sikre alle arbejdstagere i Unionen en passende grad af gennemsigtighed og forudsigelighed, for så vidt angår deres arbejdsvilkår.

(5)  Der bør derfor fastsættes styrkede minimumskrav vedrørende oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet og vedrørende arbejdsvilkår, der gælder for enhver arbejdstager, på EU-plan for at sikre alle arbejdstagere i Unionen, uanset deres formelle status, den højst mulige grad af gennemsigtighed og forudsigelighed, for så vidt angår deres arbejdsvilkår, idet der opretholdes en rimelig fleksibilitet for ikkestandardmæssige ansættelsesformer, så deres fordele for arbejdstagere og arbejdsgivere bevares.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Medlemsstaterne bør af objektive grunde kunne fastsætte, at visse af bestemmelserne i kapitel III tilpasses de væbnede styrker, politiet og andre retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Formålet med dette direktiv – at fremme et mere sikkert og forudsigeligt arbejdskraftudbud og samtidig sikre arbejdsmarkedets tilpasningsevne, adgangen til innovation og forbedrede leve- og arbejdsvilkår – kan opfyldes ved at give alle arbejdstagere en mere effektiv adgang til oplysninger om deres arbejdsvilkår, forbedre arbejdsvilkårene, specielt for arbejdstagere, der arbejder under nye og atypiske arbejdsformer, gennemføre lovgivningen mere effektivt og øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet og samtidig undgå at pålægge virksomheder af enhver størrelse uforholdsmæssigt store byrder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionen iværksatte en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter om forbedring af anvendelsesområdet for og effektiviteten af direktiv 91/533/EØF og udvidelse af dets mål for at indføje nye rettigheder for arbejdstagere i overensstemmelse med traktatens artikel 154. Dette førte ikke til nogen enighed blandt arbejdsmarkedets parter om at indlede forhandlinger om disse spørgsmål. Som det imidlertid blev bekræftet af resultaterne af de åbne offentlige høringer, der blev iværksat for at indhente synspunkter fra en række interessenter og borgere, er det vigtigt at træffe foranstaltninger på EU-plan på dette område ved at modernisere og tilpasse de nuværende retlige rammer.

(6)  Kommissionen iværksatte en høring i to faser af arbejdsmarkedets parter om forbedring af anvendelsesområdet for og effektiviteten af direktiv 91/533/EØF og udvidelse af dets mål for at fastsætte nye rettigheder for arbejdstagere i overensstemmelse med artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Dette førte ikke til nogen enighed blandt arbejdsmarkedets parter om at indlede forhandlinger om disse spørgsmål. Ud fra resultaterne af de åbne offentlige høringer, der blev iværksat for at indhente synspunkter fra en række interessenter og borgere, er det imidlertid uomgængeligt at træffe foranstaltninger på EU-plan på dette område ved at tilpasse de nuværende retlige rammer til udviklingen.

Begrundelse

"Fastsætte" er i henhold til retsgrundlaget for forslaget mere korrekt end "indføje".

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre effektiviteten af de rettigheder, der følger af EU-retten, bør det personelle anvendelsesområde for direktiv 91/533/EØF ajourføres. Domstolen for Den Europæiske Union har i sin praksis opstillet kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager34, som er relevante for fastsættelsen af det personelle anvendelsesområde for dette direktiv. Definitionen af arbejdstager i artikel 2, stk. 1, er baseret på disse kriterier. De sikrer en ensartet gennemførelse af direktivets personelle anvendelsesområde, mens det overlades til de nationale myndigheder og domstole at anvende det på specifikke situationer. Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, arbejdstagere på onlineplatforme, praktikanter og lærlinge opfylder disse kriterier, kunne de falde ind under dette direktivs anvendelsesområde.

(7)  For at sikre effektiviteten af de rettigheder, der følger af EU-retten, bør det personelle anvendelsesområde for direktiv 91/533/EØF ajourføres. Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") har i sin praksis opstillet kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager34, som er relevante for fastsættelsen af det personelle anvendelsesområde for dette direktiv.

_________________________________

_________________________________

34 Dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, sag 66/85, 14. oktober 2010, Union syndicale Solidaires Isère, sag C-428/09, 9. juli 2015, Balkaya, sag C-229/14, 4. december 2014, FNV Kunsten, sag C-413/13 og 17. november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-216/15.

34 Dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, sag 66/85, 14. oktober 2010, Union syndicale Solidaires Isère, sag C-428/09, 9. juli 2015, Balkaya, sag C-229/14, 4. december 2014, FNV Kunsten, sag C-413/13 og 17. november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-216/15.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Medlemsstaterne bevarer retten til at definere, hvem der er arbejdstager i henhold til national ret og praksis. Medlemsstaterne bør sikre, at alle fysiske personer, der i en bestemt periode udfører tjenesteydelser for og under ledelse af en anden person mod vederlag, tildeles de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at medlemsstaterne har frihed til at bestemme, i hvilken form dette direktivs personelle anvendelsesområde gennemføres.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Selvstændige, der ikke opfylder kriterierne i dette direktiv, er ikke omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Domstolens kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager sikrer en ensartet gennemførelse af dette direktivs personelle anvendelsesområde, mens det overlades til de nationale myndigheder og domstole at anvende det på specifikke situationer. Husarbejdere, arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, arbejdstagere på onlineplatforme, freelancere, praktikanter og lærlinge opfylder disse kriterier, forudsat at de falder ind under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I lyset af det stigende antal arbejdstagere, der er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 91/533/EØF på grundlag af undtagelser, som medlemsstaterne har indført i henhold til artikel 1 i nævnte direktiv, er det nødvendigt at erstatte disse undtagelser med en mulighed for medlemsstaterne for ikke at anvende direktivets bestemmelser på et arbejdsforhold på 8 timer eller derunder i alt i en referenceperiode på én måned. Denne undtagelse berører ikke definitionen af en arbejdstager i artikel 2, stk. 1.

(8)  I lyset af det stigende antal arbejdstagere, der er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 91/533/EØF på grundlag af undtagelser, som medlemsstaterne har indført i henhold til artikel 1 i nævnte direktiv, er det nødvendigt at erstatte disse undtagelser med en mulighed for medlemsstaterne for ikke at anvende direktivets bestemmelser på et arbejdsforhold på 8 timer eller derunder i alt i en referenceperiode på én måned.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Som følge af uforudsigeligheden af arbejde på tilkaldebasis, herunder kontrakter om ansættelse uden et fast timetal, bør undtagelsen for arbejdsforhold på 8 timer på én måned ikke anvendes på ansættelsesforhold, hvor der ikke er fastsat nogen garanteret mængde betalt arbejde inden ansættelsens start.

udgår

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I realiteten kan flere forskellige fysiske eller juridiske personer påtage sig en arbejdsgivers funktioner og ansvar. Det bør stå medlemsstaterne frit for mere præcist at fastsætte, hvilken person eller hvilke personer der betragtes som helt eller delvist ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser, som dette direktiv fastsætter for arbejdsgivere, når blot alle disse forpligtelser er opfyldt. Medlemsstaterne bør også være i stand til at beslutte, at visse eller alle disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre særlige regler for at udelukke fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere for husarbejdere i husstanden, fra forpligtelserne til at overveje og besvare en anmodning om en anden form for ansættelse og til at tilbyde gratis obligatorisk uddannelse og fra at være omfattet af klagemekanismen baseret på gunstige formodninger i tilfælde af manglende oplysninger i den skriftlige erklæring.

(10)  I realiteten kan flere forskellige fysiske eller juridiske personer eller andre enheder påtage sig en arbejdsgivers funktioner og ansvar. Det bør stå medlemsstaterne frit for mere præcist at fastsætte, hvilken person eller hvilke personer der betragtes som helt eller delvist ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser, som dette direktiv fastsætter for arbejdsgivere, når blot alle disse forpligtelser er opfyldt. Medlemsstaterne bør også være i stand til at beslutte, at visse eller alle disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Medlemsstaterne bør efter høring af arbejdsmarkedets parter have mulighed for at tilpasse de særlige regler vedrørende forpligtelserne til at overveje og besvare en anmodning om en anden form for ansættelse og forpligtelserne til at tilbyde gratis obligatorisk uddannelse til fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere for husarbejdere i husstanden.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre særlige regler for at undtage fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere for husarbejdere i husstanden, fra de krav, der er fastsat i dette direktiv, om at overveje og besvare anmodninger om andre former for ansættelse, om at tilbyde gratis obligatorisk uddannelse og om at sørge for klagemekanismer baseret på gunstige formodninger i tilfælde af manglende oplysninger i den dokumentation, der skal stilles til rådighed for arbejdstageren i medfør af dette direktiv.

Begrundelse

Den særlige situation for fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere for husarbejdere, retfærdiggør undtagelsen.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved direktiv 91/533/EØF blev der indført en minimumsliste over væsentlige punkter, som arbejdstageren skal underrettes om skriftligt. Det er nødvendigt at tilpasse denne liste for at tage hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet, navnlig væksten i ikkestandardmæssige ansættelsesformer.

(11)  Ved direktiv 91/533/EØF blev der indført en minimumsliste over væsentlige punkter, som arbejdstageren skal underrettes om skriftligt. Det er nødvendigt at tilpasse denne minimumsliste over væsentlige punkter, som kan udvides af medlemsstaterne, for at tage hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet, navnlig væksten i ikkestandardmæssige ansættelsesformer.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Oplysninger om arbejdstiden bør være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF35 og indeholde oplysninger om pauser, daglige hvileperioder, ugentlig hviletid og betalt ferie.

(12)  Oplysninger om arbejdstiden bør være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF35 og indeholde oplysninger om pauser, daglige hvileperioder, ugentlig hviletid og betalt ferie, hvorved beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sikres.

__________________

__________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte alle elementer af lønnen, herunder kontanter eller naturalier, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte alle elementer af lønnen, herunder kontanter eller naturalier, overtidsbetalinger, bonusser og andre ydelser, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Hvis det ikke er muligt at angive en fast tidsplan for arbejdet på grund af beskæftigelsens art, bør arbejdstagere vide, hvordan deres tidsplan for arbejdet bliver fastlagt, herunder i hvilke tidsintervaller de kan blive kaldt på arbejde, og hvilket minimumsvarsel de bør få.

(14)  Hvis det ikke er muligt at angive en normal arbejdsdag eller -uge på grund af beskæftigelsens art såsom i kontrakter med ansættelse på tilkaldebasis eller i et lignende ansættelsesforhold, bør arbejdsgiverne oplyse arbejdstagerne om, hvordan deres arbejdsopgaver bliver fastlagt, herunder i hvilke tidsintervaller de kan blive kaldt på arbejde, og hvilket minimumsvarsel de vil få.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Oplysninger om sociale sikringsordninger bør, når det er relevant, omfatte ydelser ved sygdom, ved barsel og dermed ligestillede ydelser, ved forældreorlov, ved fædreorlov, ved alderdom, ved invaliditet, til efterladte, ved arbejdsløshed, ved førtidspension eller familieydelser. Oplysninger om social sikring, der gives af arbejdsgiveren, bør, når det er relevant, omfatte supplerende pensionsordningers dækning som omhandlet i Rådets direktiv 98/49/EF36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU37.

(15)  Oplysninger om sociale sikringsordninger bør omfatte oplysninger om de socialsikringsinstitutioner, som modtager bidragene, og et bevis på registrering hos de kompetente myndigheder, såfremt dette er arbejdsgiverens ansvar. Når det er relevant, bør de omfatte oplysninger om ydelser ved sygdom, ved barsel og dermed ligestillede ydelser, ved forældreorlov, ved fædreorlov, ved alderdom, ved invaliditet, til efterladte, ved arbejdsløshed, ved førtidspension, familieydelser eller ydelser ved arbejdsulykker eller erhvervssygdomme. Oplysninger om social sikring, der gives af arbejdsgiveren, bør, når det er relevant, omfatte supplerende pensionsordningers dækning som omhandlet i Rådets direktiv 98/49/EF36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU37.

__________________

__________________

36 Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46).

36 Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Arbejdstagere bør have ret til at blive oplyst om deres rettigheder og pligter som følge af ansættelsesforholdet skriftligt ved ansættelsesforholdets start. De relevante oplysninger bør derfor nå dem senest på den første dag i ansættelsesforholdet.

(16)  Arbejdstagere bør have ret til at blive oplyst om deres rettigheder og pligter som følge af ansættelsesforholdet skriftligt i papirform eller elektronisk form ved ansættelsesforholdets start. De grundlæggende oplysninger bør derfor nå dem skriftligt senest på den første dag i ansættelsesforholdet. Fristen for tilvejebringelse af de grundlæggende oplysninger bør kunne forlænges til højst syv dage for så vidt angår mikrovirksomheder. Samme oplysninger bør meddeles arbejdstager mundligt på den første dag i ansættelsesforholdet. De pågældende frister må ikke overskride kontraktperioden.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at hjælpe arbejdsgiverne med at tilvejebringe rettidige oplysninger bør medlemsstaterne sikre, at der findes tilgængelige skabeloner på nationalt plan, herunder relevante og tilstrækkeligt omfattende oplysninger om den retlige ramme, der finder anvendelse. Disse skabeloner kan videreudvikles på sektorplan eller lokalt plan af de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

(17)  For at hjælpe arbejdsgiverne med at tilvejebringe rettidige oplysninger bør medlemsstaterne sikre, at der findes tilgængelige skabeloner på nationalt plan, herunder relevante og tilstrækkeligt omfattende oplysninger om den retlige ramme, der finder anvendelse. Disse skabeloner bør videreudvikles efter høring af arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, bør modtage yderligere oplysninger, der er specifikke for deres situation. For flere på hinanden følgende arbejdsopgaver i en række medlemsstater eller tredjelande som f.eks. i forbindelse med international vejtransport kan disse oplysninger grupperes for en række opgaver før første afrejse og efterfølgende ajourføres i tilfælde af ændringer. Hvis de betragtes som udstationerede arbejdstagere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF38, bør de også oplyses om det centrale nationale websted, der er etableret af værtsmedlemsstaten, og hvor de kan finde relevante oplysninger om de arbejdsvilkår, der gælder for deres situation. Medmindre medlemsstaterne bestemmer andet, gælder disse forpligtelser, hvis varigheden af arbejdsperioden i udlandet er på mere end fire på hinanden følgende uger.

(18)  Arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, bør modtage yderligere oplysninger, der er specifikke for deres situation. For flere på hinanden følgende arbejdsopgaver i en række medlemsstater eller tredjelande kan disse oplysninger grupperes for en række opgaver før første afrejse og efterfølgende ajourføres i tilfælde af ændringer. Hvis de betragtes som udstationerede arbejdstagere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF38 eller andre sektorspecifikke regler, bør de også oplyses om det centrale nationale websted, der er etableret af værtsmedlemsstaten, og hvor de kan finde relevante oplysninger om de arbejdsvilkår, der gælder for deres situation. Medmindre medlemsstaternes lovgivning om ansættelsesforhold bestemmer andet, gælder disse forpligtelser, hvis varigheden af arbejdsperioden i udlandet er på mere end fire på hinanden følgende uger.

__________________

__________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Denne prøvetid kan ledsages af begrænset beskyttelse mod afskedigelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør prøvetider derfor være af rimelig varighed. Et betydeligt antal medlemsstater har indført en generel maksimal varighed af prøvetiden til på mellem tre og seks måneder, hvilket bør betragtes som rimeligt. Prøvetider kan være på længere end seks måneder, hvis dette er begrundet i beskæftigelsens art som f.eks. en ledende stilling, eller hvis dette er i arbejdstagerens interesse som f.eks. ved en langvarig sygdom, eller i forbindelse med specifikke foranstaltninger til fremme af varig ansættelse, især for unge arbejdstagere.

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Prøvetid gør det muligt for arbejdstagerne at kontrollere, at arbejdet svarer til deres forventninger, færdigheder og evner. Denne prøvetid kan ledsages af begrænset beskyttelse mod afskedigelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør prøvetider derfor være af rimelig varighed. Et betydeligt antal medlemsstater har indført en generel maksimal varighed af prøvetiden til på mellem tre og seks måneder, hvilket bør betragtes som rimeligt. Prøvetider kan undtagelsesvis være længere end seks måneder, hvis dette er begrundet i beskæftigelsens art som f.eks. en ledende stilling, hvis medlemsstaterne ikke knytter jobbeskyttelse, herunder beskyttelse mod afskedigelse og stillingsnedlæggelse, til prøvetiden, eller i forbindelse med specifikke foranstaltninger til fremme af varig ansættelse, men bør under alle omstændigheder ikke være længere end ni måneder. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at prøvetiden med forbehold af den oprindelige aftale mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren kan forlænges i tilfælde, hvor arbejdstageren til stadighed har været fraværende på grund af langvarig sygdom eller en forlænget orlov, for at gøre det muligt for arbejdstageren at bevise, at hans eller hendes færdigheder er på linje med de opgaver, der kræves, og for at arbejdsgiveren kan efterprøve arbejdstagerens egnethed til disse opgaver. En prøvetid bør under ingen omstændigheder kunne forlænges ensidigt.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Arbejdsgivere bør ikke hindre arbejdstagere i at tage beskæftigelse hos andre arbejdsgivere uden for den tid, de arbejder for dem, inden for de grænser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF39 . Bestemmelser om uforenelighed, forstået som en begrænsning for at arbejde for specifikke kategorier af arbejdsgivere, kan være nødvendige af objektive grunde som f.eks. beskyttelse af forretningshemmeligheder eller undgåelse af interessekonflikter

(20)  Arbejdsgivere bør ikke forbyde eller hindre arbejdstagere i at tage beskæftigelse hos andre arbejdsgivere uden for den tid, de arbejder for dem, eller pålægge dem sanktioner herfor. Medlemsstaterne bør sikre, at sådan anden beskæftigelse ligger inden for de grænser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF39.Medlemsstaterne bør efter høring af arbejdsmarkedets parter være i stand til at fastsætte betingelser for anvendelse af begrænsninger vedrørende uforenelighed, hvilket skal forstås som begrænsninger med hensyn til at arbejde for specifikke kategorier af arbejdsgivere af objektive grunde som f.eks. arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, beskyttelse af arbejdsgiverens forretningshemmeligheder, integritet i den offentlige tjeneste eller undgåelse af interessekonflikter.

__________________

__________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  De arbejdstagere, hvis tidsplan for arbejdet er mest skiftende, bør have en minimumsforudsigelighed i arbejdet, når tidsplanen for arbejdet fortrinsvis fastlægges af arbejdsgiveren, det være sig direkte — f.eks. ved tildeling af arbejdsopgaver — eller indirekte — f.eks. ved at pålægge arbejdstageren at imødekomme kundernes anmodninger.

(21)  Arbejdstagere med kontrakter med ansættelse på tilkaldebasis eller lignende ansættelsesforhold, hvorefter arbejdstagerens arbejdsplan udelukkende eller hovedsageligt er skiftende, bør have et minimumsniveau af stabilitet og forudsigelighed på arbejdspladsen.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Et rimeligt minimumsvarsel, forstået som tidsperioden mellem det tidspunkt, hvor en arbejdstager oplyses om en ny arbejdsopgave, og det tidspunkt, hvor opgaven starter, udgør et andet nødvendigt element af forudsigelighed i arbejdet for ansættelsesforhold med en tidsplan for arbejdet, som er skiftende eller fortrinsvis fastlægges af arbejdsgiveren. Længden af varslet kan variere alt efter behovene i de forskellige sektorer, samtidig med at arbejdstagerne sikres passende beskyttelse. Denne bestemmelse berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF40.

(23)  Et rimeligt minimumsvarsel, forstået som tidsperioden mellem det tidspunkt, hvor en arbejdstager oplyses om en ny arbejdsopgave, og det tidspunkt, hvor opgaven starter, udgør et andet nødvendigt element af forudsigelighed i arbejdet for ansættelsesforhold med en uforudsigelig tidsplan for arbejdet. Længden af varslet kan variere alt efter behovene og praksis i de forskellige sektorer, samtidig med at arbejdstagerne sikres passende beskyttelse. Denne bestemmelse berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF40.

__________________

__________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Arbejdstagerne bør have mulighed for at afvise en arbejdsopgave, hvis den falder uden for referencetimerne og -dagene, eller der ikke er givet et minimumsvarsel, uden at opleve negative følger af denne afvisning. Arbejdstagerne bør også have mulighed for at acceptere arbejdsopgaven, hvis de ønsker det.

(24)  Arbejdstagerne bør have mulighed for at afvise en arbejdsopgave, hvis den falder uden for referencetimerne og -dagene, eller der ikke er givet et minimumsvarsel, uden at opleve negative følger af denne afvisning. Arbejdstagerne bør også have mulighed for at acceptere arbejdsopgaven, hvis de ønsker det. Hvis arbejdstageren efter at have accepteret arbejdsopgaven ikke er i stand til at færdiggøre arbejdet, fordi arbejdsgiveren har aflyst det, og arbejdstageren ikke er ansvarlig for denne forsinkelse, bør arbejdstageren bevare sin ret til vederlag for arbejdsopgaven.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Er der ikke indført foranstaltninger for at forhindre misbrug som følge af anvendelsen af kontrakter for ansættelse på tilkaldebasis og lignende ansættelsesforhold, bør medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter på en måde, der tager hensyn til behovene inden for bestemte sektorer og/eller kategorier af arbejdstagere, indføre foranstaltninger med henblik på at sikre større forudsigelighed i forbindelse med kontrakter for ansættelse på tilkaldebasis eller lignende ansættelsesforhold.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24b)  Medlemsstaterne bør sikre, at arbejdsgivere, som regelmæssigt benytter variable tidsplaner for arbejdet og variable referencetimer eller -dage, på anmodning informerer de kompetente myndigheder herom. De bør også sikre, at efter en vis periode af ansættelsesforholdet, for hvilken et gennemsnitligt antal timer kan anses for normalt, udgør disse timer det garanterede mindste antal lønnede timer.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis arbejdsgivere har mulighed for at tilbyde fuldtidsansættelse eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter til arbejdstagere i ikkestandardmæssige former for ansættelse, bør overgang til mere sikre ansættelsesformer fremmes. Arbejdstagerne bør kunne anmode om en anden mere forudsigelig og sikker form for ansættelse, hvis den findes, og modtage et skriftligt svar fra arbejdsgiveren, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgiver og arbejdstager.

(25)  Hvis arbejdsgivere har mulighed for at tilbyde fuldtidsansættelse eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter til arbejdstagere i ikkestandardmæssige former for ansættelse, bør overgang til mere sikre ansættelsesformer fremmes i overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Arbejdstagerne bør kunne anmode om en anden mere forudsigelig og sikker form for ansættelse, hvis den findes, og modtage et behørigt begrundet skriftligt svar fra arbejdsgiveren, der tager hensyn til behovene og mulighederne hos arbejdsgiver og arbejdstager.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Arbejdstagere, herunder arbejdstagere på forlænget orlov, bør blive informeret om alle interne forfremmelsesprocesser og/eller om stillinger, der bliver ledige i virksomheden eller organisationen, for at tilskynde til fremskridt i deres erhvervsmæssige karriere.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Dette direktiv supplerer Rådets direktiv 97/81/EF, 1999/70/EF og 2008/104/EF med hensyn til overgangen fra én form for ansættelse til en anden.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Hvis arbejdsgiverne ved lov eller kollektive overenskomster pålægges at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn.

(26)  Hvis arbejdstagerne af deres arbejdsgivere eller i henhold til EU-lovgivningen, national lovgivning, kollektive overenskomster eller interne bestemmelser pålægges at gennemføre uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn. Uddannelse bør finde sted i arbejdstiden undtagen i begrundede tilfælde, hvor årsagerne angives. Arbejdstageren bør fortsat have ret til at modtage løn under uddannelsen. Den pågældende forpligtelse omfatter ikke erhvervsuddannelse eller uddannelse, der kræves, for at arbejdstagere kan opnå, opretholde eller forny en erhvervsmæssig kvalifikation, forudsat at arbejdsgiveren ikke har pligt til at tilbyde en sådan uddannelse i henhold til lovgivningen, kollektive overenskomster eller interne bestemmelser.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Arbejdsmarkedets parter er bedst placeret til at finde løsninger, som imødekommer både arbejdsgivernes og arbejdstagernes behov, og de bør derfor tildeles en vigtig rolle i gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Arbejdsmarkedets parter kan være af den opfattelse, at der i specifikke sektorer eller situationer er andre bestemmelser, som er mere hensigtsmæssige med henblik på at nå målet med dette direktiv end de minimumsstandarder, der er fastsat i kapitel tre i dette direktiv. Medlemsstaterne bør derfor kunne tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster om ændring af bestemmelserne i nævnte kapitel, når blot det overordnede niveau for beskyttelse af arbejdstagerne ikke sænkes.

(27)  Arbejdsmarkedets parter kan være af den opfattelse, at der i specifikke sektorer eller situationer er andre bestemmelser, som kan tilpasses, suppleres eller forbedres, hvis de er mere hensigtsmæssige med henblik på at nå målet med dette direktiv som fastsat i kapitel tre i dette direktiv. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde arbejdsmarkedets parter til at indgå kollektive overenskomster om anvendelse af bestemmelserne i nævnte kapitel eller bibeholde eksisterende overenskomster, når blot det overordnede niveau for beskyttelse af arbejdstagerne bevares, og de i dette direktiv fastsatte minimumskrav opfyldes.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  I medlemsstater med en høj organisationsgrad blandt såvel ansatte som arbejdsgivere, og hvor arbejdsmarkedets parter i deres egenskab af repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere har det primære ansvar for at regulere vilkårene på arbejdsmarkedet, bør arbejdsmarkedets parter have fuld myndighed med hensyn til muligheden for at indgå kollektive overenskomster.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Høringen om den europæiske søjle for sociale rettigheder viste behovet for at styrke håndhævelsen af Unionens arbejdsret for at sikre dens effektivitet. For så vidt angår direktiv 91/533/EØF, bekræftede Refitevalueringen41, at styrkede håndhævelsesmekanismer kunne forbedre dets effektivitet. Den viste, at klageadgangssystemer baseret udelukkende på erstatningssøgsmål er mindre effektive end systemer, der også omfatter sanktioner (såsom faste beløb eller tab af tilladelser) til de arbejdsgivere, der undlader at udstede skriftlige erklæringer. Den viste også, at ansatte sjældent indgiver klager i løbet af ansættelsesforholdet, hvilket bringer målet om at forelægge den skriftlige erklæring for at sikre, at arbejdstagere oplyses om de væsentlige elementer i deres ansættelsesforhold, i fare. Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser om håndhævelse, der sikrer anvendelsen enten af gunstige formodninger, når der ikke gives oplysninger om ansættelsesforholdet, eller af en administrativ procedure, hvorunder arbejdsgiveren kan pålægges at forelægge de manglende oplysninger og sanktioner, hvis dette ikke sker. Nævnte klageadgang bør følge en procedure, hvorved arbejdsgiveren får meddelelse om, at der mangler oplysninger, og har 15 dage til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger.

(28)  Høringen om den europæiske søjle for sociale rettigheder viste behovet for at styrke håndhævelsen af Unionens arbejdsret for at sikre dens effektivitet. Evalueringen af direktiv 91/533/EØF, der blev udført som led i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, Refitevalueringen41, bekræftede, at styrkede håndhævelsesmekanismer kunne forbedre effektiviteten af EU-lovgivningen på det arbejdsretlige område. Den viste, at klageadgangssystemer baseret udelukkende på erstatningssøgsmål er mindre effektive end systemer, der også omfatter sanktioner (såsom faste beløb eller tab af tilladelser) til de arbejdsgivere, der undlader at udstede skriftlige erklæringer. Den viste også, at ansatte sjældent indgiver klager i løbet af ansættelsesforholdet, hvilket bringer målet om at forelægge den skriftlige erklæring, hvis formål er at sikre, at arbejdstagere oplyses om de væsentlige elementer i deres ansættelsesforhold, i fare. Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser om håndhævelse, der sikrer anvendelsen af gunstige formodninger, når der ikke gives oplysninger om ansættelsesforholdet, og af en procedure, hvorunder arbejdsgiveren pålægges at forelægge de manglende oplysninger og kan pålægges sanktioner, hvis arbejdsgiveren ikke gør det.Disse gunstige formodninger kan omfatte en formodning om, at arbejdstageren har et tidsubegrænset ansættelsesforhold, at der ikke er nogen prøvetid, eller at arbejdstageren har en fuldtidsstilling, hvis de pågældende oplysninger mangler. Nævnte klageadgang bør følge en procedure, hvorved arbejdsgiveren får meddelelse fra arbejdstageren eller en tredjepart såsom arbejdstagerens repræsentant eller en anden kompetent enhed eller myndighed om, at der mangler oplysninger, og har 15 dage til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger.

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, s. 26.

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Da europæerne lægger vægt på en effektiv håndhævelse af EU-regler, er der behov for et robust, effektivt og virkningsfuldt system for at sikre, at medlemsstaterne til fulde anvender, gennemfører og håndhæver EU-lovgivningen og tilvejebringer fyldestgørende retsmidler. Arbejdstagerne bør navnlig i tilfælde af kollektive afskedigelser nyde godt af et sådant system. Medlemsstaterne bør derfor tillade fagforeningerne at rejse repræsentative søgsmål med det sigte at beskytte arbejdstagernes kollektive interesser.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Medlemsstaterne bør fastsætte effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv.

(34)  Medlemsstaterne bør fastsætte effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, herunder bøder. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte regler om en passende og forholdsmæssig kompensation. De økonomiske sanktioner bør forhøjes i overensstemmelse med antallet af overtrædelser begået af arbejdsgiveren eller omfanget af arbejdsgiverens forsinkelse med at udlevere dokumenter til arbejdstageren.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Medlemsstaterne bør sikre, at arbejdstagere har adgang til social beskyttelse, uanset arten af deres ansættelsesforhold.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34b)  Medlemsstaterne bør sikre, at arbejdstagere med helt eller fortrinsvis variable tidsplaner for arbejdet eller med variable referencetimer eller -dage har adgang til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Dette direktiv fastsætter mindstekrav og berører dermed ikke medlemsstaternes beføjelser til at indføre og opretholde gunstigere bestemmelser. Rettigheder, der er erhvervet i medfør af de nuværende retlige rammer, bør fortsat finde anvendelse, medmindre der ved dette direktiv indføres gunstigere bestemmelser. Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke anvendes til at indskrænke eksisterende rettigheder, der er fastsat i den eksisterende nationale lovgivning eller EU-lovgivning på dette område, og den kan heller ikke udgøre en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der er omfattet af dette direktiv.

(36)  Dette direktiv fastsætter mindstekrav og berører dermed ikke medlemsstaternes beføjelser til at indføre og opretholde gunstigere bestemmelser. Rettigheder, der er erhvervet i medfør af de nuværende retlige rammer, bør fortsat finde anvendelse, medmindre der ved dette direktiv indføres gunstigere bestemmelser. Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke anvendes til at indskrænke eksisterende rettigheder, der er fastsat i den eksisterende nationale lovgivning eller EU-lovgivning på dette område, og den kan heller ikke udgøre en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne på det område, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne bør sørge for, at indførelse af ansættelser uden fast timetal eller lignende former for ansættelseskontrakter forhindres.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv undgå at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne opfordres derfor til at vurdere virkningen af deres gennemførelsesretsakt på SMV'er for at sikre, at SMV'er ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der lægges særlig vægt på mikrovirksomheder og administrative byrder, og at offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.

(37)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv undgå at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, hvis betydning følger af Kommissionens henstilling af 6. maj 20031a eller en senere retsakt, der erstatter denne henstilling. Medlemsstaterne opfordres derfor til at vurdere virkningen af deres gennemførelsesretsakt på SMV'er for at sikre, at SMV'er ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der lægges særlig vægt på mikrovirksomheder og administrative byrder, og at offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.

 

__________________

 

1a EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter en fælles anmodning fra disse, og når blot medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv.

(38)  Medlemsstaterne bør inddrage arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af dette direktiv og forsyne dem med alle de midler, der er nødvendige, for at inddragelsen kan være effektiv.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Medlemsstaterne bør sikre, at de nationale arbejdstilsynsorganer håndhæver dette direktiv. Der bør foretages koordinering for og tilbydes specifik uddannelse til disse nationale organer på EU-plan for at lette håndhævelsen.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Formålet med dette direktiv er at forbedre arbejdsvilkårene ved at fremme mere sikker og forudsigelig beskæftigelse, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres.

1.  Formålet med dette direktiv er at forbedre arbejdsvilkårene ved at fremme mere gennemsigtig og forudsigelig beskæftigelse, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder, der finder anvendelse på alle arbejdstagere i Unionen.

2.  Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder, der finder anvendelse på alle arbejdstagere i Unionen. Disse rettigheder gælder for en fysisk person, der i en vis periode mod vederlag præsterer ydelser for en anden og efter dennes anvisninger, hvis der er tale om, at førstnævnte er afhængig af eller underordnet sidstnævnte. Personer, der ikke opfylder disse kriterier, er ikke omfattet af dette direktiv, og medlemsstaterne skal sikre, at alle personer, som dette direktiv finder anvendelse på, kan gøre effektiv brug af disse minimumsrettigheder inden for rammerne af national lovgivning eller praksis, herunder kollektive aftaler.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Selvstændige, der ikke opfylder kriterierne i dette direktiv, er ikke omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan bestemme, at forpligtelserne i dette direktiv ikke finder anvendelse på arbejdstagere med et ansættelsesforhold på 8 timer eller derunder i alt i en referenceperiode på en måned. Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgør eller tilhører samme virksomhed, gruppe eller enhed, skal medregnes i nævnte 8-timersperiode.

udgår

Begrundelse

Alle arbejdstagere bør have samme rettigheder.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne kan bestemme, hvilke personer der er ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser for arbejdsgivere, der er fastlagt i dette direktiv, når blot alle disse forpligtelser opfyldes. De kan også beslutte, at alle eller en del af disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Dette stykke tilsidesætter ikke anvendelsen af direktiv 2008/104/EF.

5.  Medlemsstaterne kan efter at have hørt arbejdsmarkedets parter bestemme, hvilke personer der er ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser for arbejdsgivere, der er fastlagt i dette direktiv, når blot alle disse forpligtelser opfyldes. De kan også beslutte, at alle eller en del af disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Dette stykke tilsidesætter ikke anvendelsen af direktiv 2008/104/EF.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne kan af objektive grunde og efter høring af arbejdsmarkedets parter, og hvis det er relevant, fastsætte, at visse bestemmelser i kapitel III finder anvendelse på de væbnede styrker, politiet, brandmænd og andre retshåndhævende myndigheder, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at pålægge fysiske personer, der tilhører en husstand, de forpligtelser, som er fastlagt i artikel 10 og 11 og artikel 14, litra a), når der udføres arbejde for nævnte husstand.

6.  Medlemsstaterne kan efter høring af arbejdsmarkedets parter beslutte ikke at tilpasse de forpligtelser, som er fastlagt i artikel 10 og 11 og artikel 14, litra a), til personer i en husstand, der fungerer som arbejdsgivere, når der udføres arbejde for nævnte husstand.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Definitioner

Definitioner

1.  I dette direktiv forstås ved:

1.  I dette direktiv forstås ved:

a)  "arbejdstager": en fysisk person, der i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger

 

b)  ”arbejdsgiver": en eller flere fysiske eller juridiske personer, der er direkte eller indirekte part i et ansættelsesforhold med en arbejdstager

 

c)  "ansættelsesforhold": arbejdsforhold mellem arbejdstagere og arbejdsgivere som defineret ovenfor

a)  "ansættelsesforhold": arbejdsforhold mellem arbejdstagere og arbejdsgivere

d)  "tidsplan for arbejdet": plan for fastsættelse af, på hvilke klokkeslæt og dage arbejdet begynder og slutter

b)  "tidsplan for arbejdet": plan for fastsættelse af, på hvilke klokkeslæt og dage arbejdet begynder og slutter

e)  "referencetimer og -dage": tidsintervaller på bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted efter anmodning fra arbejdsgiveren.

c)  "referencetimer og -dage": tidsintervaller på bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted.

2.  I dette direktiv anvendes definitionerne af "mikrovirksomheder", "små og mellemstore virksomheder", der er fastsat i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder eller i en efterfølgende retsakt, der erstatter nævnte henstilling.

2.  I dette direktiv anvendes definitionerne af "mikrovirksomheder", "små og mellemstore virksomheder", der er fastsat i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder43 eller i en efterfølgende retsakt, der erstatter nævnte henstilling.

________________________________

__________________________________

43 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

43 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Afgivelse af oplysninger

 

Arbejdsgiveren skal skriftligt give den enkelte arbejdstager de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, på papir eller i elektronisk form, hvis arbejdstageren har adgang hertil, hvis arbejdstageren kvitterer for modtagelsen, og hvis oplysningerne kan lagres og udskrives.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne pålægges at oplyse arbejdstagerne om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne uanset ansættelseskontraktens type pålægges at oplyse arbejdstagerne om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte:

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal mindst omfatte følgende:

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  identiteten på parterne i ansættelsesforholdet

a)  identiteten på parterne i ansættelsesforholdet, herunder mindst fulde navne, adresser og, hvis det er relevant, retlige repræsentanter

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arbejdsstedet; i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder eller frit kan bestemme sit arbejdssted, samt om hovedsæde eller i givet fald arbejdsgiverens adresse

b)  arbejdsstedet; i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder eller frit kan bestemme sit arbejdssted, samt om hovedsæde eller i givet fald arbejdsgiverens adresse; såfremt arbejdstageren arbejder på forskellige steder, de foranstaltninger og ordninger der findes med henblik på at gøre det muligt for arbejdstageren at komme hen til de forskellige arbejdssteder samt procedure og varsel herfor

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed og, når der er tale om vikaransatte, brugervirksomhedernes navne

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  ret til uddannelse, som arbejdsgiveren tilbyder

g)  ret til uddannelse, som arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde i medfør af EU-retten, national lovgivning og relevante kollektive overenskomster eller i overensstemmelse med arbejdsgiverens generelle uddannelsespolitik

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  varigheden af den ferie med løn, som arbejdstageren har ret til, eller hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for tildeling og fastsættelse af denne ferie

h)  varigheden af den ferie med løn, som arbejdstageren har ret til, eller, hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for tildeling og fastsættelse af denne ret til ferie

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  den procedure, herunder varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for fastsættelse af disse opsigelsesvarsler

i)  den procedure, herunder varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for fastsættelse af disse opsigelsesvarsler samt de formelle krav til opsigelsen og tidsfristen for sagsanlæg for at anfægte afskedigelsen

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre særskilt anførte komponenter, såsom bonusser, overtidsgodtgørelse, løn i naturalier eller andre ydelser, i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  hvis tidsplanen for arbejdet slet ikke eller fortrinsvis ikke skifter, længden af arbejdstagerens normale arbejdsdag eller -uge og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor

k)  længden af arbejdstagerens normale arbejdsdag eller -uge og, hvor det er relevant, ordninger for arbejde, som ligger uden for den normale arbejdsdag eller -uge, herunder for skifteholdsarbejde og overarbejde, og rimeligt varsel om og betaling for sådant arbejde

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra l – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  hvis tidsplanen for arbejdet er helt eller fortrinsvis skiftende, oplysning om, at tidsplanen for arbejdet er skiftende, antal garanterede betalte arbejdstimer, betaling for arbejde, som udføres ud over de garanterede timer, og, hvis tidsplanen er helt eller fortrinsvis fastlagt af arbejdsgiveren:

l)  hvis arbejdstagerens arbejdsplan udelukkende eller hovedsageligt er skiftende, oplyser arbejdsgiveren arbejdstageren om:

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  princippet om at tidsplanen for arbejdet er skiftende, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra l – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  det minimumsvarsel, som arbejdstageren skal modtage før starten af en arbejdsopgave

ii)  det minimumsvarsel, som arbejdstageren skal modtage før starten af en arbejdsopgave, og den frist, som arbejdsgiveren har til at annullere arbejdsopgaven, efter at arbejdstageren har accepteret den

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  de kollektive overenskomster, der gælder for arbejdstagerens arbejdsvilkår; hvis det drejer sig om kollektive overenskomster, der er indgået uden for virksomheden af særlige organer eller paritetiske institutioner, henvisning til det kompetente organ eller den kompetente paritetiske institution, som har indgået dem

m)  de kollektive overenskomster, der gælder for arbejdstagerens arbejdsvilkår; hvis det drejer sig om kollektive overenskomster, der er indgået uden for virksomheden af særlige organer eller paritetiske institutioner, henvisning til det kompetente organ eller den kompetente paritetiske institution, som har indgået dem, og eventuelle skæringsperioder

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  kontaktoplysninger på tillidsfolk og/eller fagforeningsrepræsentanter

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  bevis på registrering hos den eller de sociale sikringsinstitutioner, der omhandles i litra n), såfremt dette er arbejdsgiverens ansvar.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra f)-k), og stk. 2, litra n), kan i givet fald angives ved en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra f)-k), og stk. 2, litra n), kan i givet fald ledsages af en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne skal sikre sig, at praktikanter modtager alle de oplysninger, de behøver, om deres uddannelses- og arbejdsplan, navnlig med hensyn til arbejdstid og praktikforløbets varighed, alle lønmæssige ydelser og godtgørelser (hvis det er relevant), deres rettigheder og forpligtelser som arbejdstagere, oplysninger om deres praktikvejleder og dennes rolle samt de mål og metoder for evaluering og udvikling, som gælder for dem.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Det rimelige minimumsvarsel, som arbejdstageren skal modtage, før en arbejdsopgave påbegyndes, jf. stk. 2, litra l), skal, når det er relevant, fastlægges af medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, meddeles individuelt til arbejdstageren i form af et dokument senest på den første dag i ansættelsesforholdet. Nævnte dokument kan tilvejebringes og sendes elektronisk, når blot det er let tilgængeligt for arbejdstageren og kan lagres og udskrives.

1.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a)-f), i)-l) og na), meddeles individuelt til arbejdstageren i skriftlig form senest på den første dag i ansættelsesforholdet.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De øvrige oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, meddeles skriftligt til arbejdstageren, inden der er gået syv arbejdsdage efter ansættelsesforholdets start.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Den i stk. 1a fastsatte frist må ikke overskride kontraktperioden.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne udarbejder skabeloner og modeller for det dokument, der er omhandlet i stk. 1, og stiller disse til rådighed for arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder ved at gøre dem tilgængelige på et centralt officielt nationalt websted og på andre passende måder.

2.  Medlemsstaterne udarbejder efter høring af arbejdsmarkedets parter skabeloner og modeller for det dokument, der er omhandlet i stk. 1, og stiller disse til rådighed for arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder ved at gøre dem tilgængelige på et centralt officielt nationalt websted og på andre passende måder.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for den retlige ramme, som skal meddeles af arbejdsgiverne, gøres alment og gratis tilgængelige på en klar, gennemsigtig, samlet og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, herunder gennem eksisterende onlineportaler for EU-borgere og -virksomheder.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller alment gældende kollektive overenskomster, der gælder for den retlige ramme, som skal meddeles af arbejdsgiverne, gøres alment og gratis tilgængelige på en klar, gennemsigtig, samlet og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, herunder gennem eksisterende onlineportaler for EU-borgere, -fagforeninger og -virksomheder.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ændringer, som kun afspejler en ændring i love eller administrative bestemmelser, henholdsvis i vedtægts- eller overenskomstbestemmelser eller aftaler i samarbejdsudvalget, kan meddeles i form af en henvisning til de opdaterede udgaver af disse.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Yderligere oplysninger til arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet

Yderligere oplysninger til arbejdstagere, der sendes til udlandet

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager pålægges at arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor han eller hun normalt arbejder, eller i et tredjeland, skal det i artikel 4, stk. 1, omhandlede dokument tilvejebringes før hans eller hendes afrejse og indeholde mindst følgende supplerende oplysninger:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager pålægges at arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor han eller hun normalt arbejder, eller i et tredjeland, skal det i artikel 4, stk. 1, omhandlede dokument tilvejebringes af arbejdsgiveren før arbejdstagerens afrejse, og det skal indeholde mindst følgende supplerende oplysninger:

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det eller de lande, hvor arbejdet i udlandet skal udføres, og arbejdets varighed

a)  det eller de lande samt det sted eller de steder, hvor arbejdet i udlandet skal udføres, og arbejdets forventede varighed

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelle ydelser i kontanter eller naturalier, der er forbundet med arbejdsopgaven/erne, herunder i tilfælde af udstationerede arbejdstagere, som er omfattet af direktiv 96/71/EF, ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, og eventuelle ordninger for godtgørelse af udgifter til rejse, kost og logi

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  eventuelle vilkår for arbejdstagerens tilbagevenden til hjemlandet.

d)  vilkårene for arbejdstagerens tilbagevenden til hjemlandet.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), kan i givet fald angives ved en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), kan i givet fald angives ved en henvisning til særlige regler i love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold, forudsat at arbejdstagerne har let adgang til disse kollektive aftaler.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre medlemsstaterne bestemmer andet, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, hvis varigheden af den enkelte arbejdsperiode uden for den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis arbejder, er på fire på hinanden følgende uger eller derunder.

4.  Medmindre medlemsstaternes lovgivning vedrørende ansættelseskontrakter bestemmer andet, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, hvis varigheden af den enkelte arbejdsperiode uden for den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis arbejder, er på fire på hinanden følgende uger eller derunder.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når et ansættelsesforhold er betinget af en prøvetid, må denne ikke overstige seks måneder, inklusive eventuelle forlængelser.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når et ansættelsesforhold er betinget af en prøvetid, må denne ikke overstige seks måneder. For så vidt angår tidsbegrænsede kontrakter af mindre end 12 måneders varighed må prøvetiden ikke være mere end 25 % af kontraktens forventede varighed. Fornyes en kontrakt, er ansættelsesforholdet ikke omfattet af en ny prøvetid. Arbejdstid for samme virksomhed, gruppe eller enhed medregnes i prøvetiden.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere prøvetider i tilfælde, hvor dette er begrundet i beskæftigelsens art eller er i arbejdstagerens interesse.

2.  Medlemsstaterne kan undtagelsesvis og efter høring af arbejdsmarkedets parter fastsætte længere prøvetider på højst ni måneder i tilfælde, hvor dette er begrundet i beskæftigelsens art, eksempelvis ved ledende stillinger eller hvor prøvetiden ikke er knyttet til jobbeskyttelse.

 

En prøvetid er ikke til hinder for optjening af arbejdstagerrettigheder i henhold til den nationale lovgivning.

 

Under en prøvetid nyder arbejdstagerne de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan med forbehold af den oprindelige aftale mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren beslutte at forlænge prøvetider i tilfælde, hvor arbejdstageren til stadighed har været fraværende fra arbejdet på grund af langvarig sygdom eller en forlænget orlov, således at det er muligt for både arbejdsgiveren og arbejdstageren at kontrollere, om arbejdet svarer til deres respektive forventninger og krav. En prøvetid må under ingen omstændigheder kunne forlænges ensidigt.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en arbejdsgiver ikke forbyder arbejdstagere at tage beskæftigelse hos andre arbejdsgivere uden for den tidsplan for arbejdet, som den pågældende arbejdsgiver har fastlagt.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at en arbejdsgiver ikke forbyder, straffer eller forhindrer, at arbejdstagere tager beskæftigelse hos andre arbejdsgivere, eller pålægger dem sanktioner herfor.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere, som har mere end ét ansættelsesforhold, er underlagt de generelle mindstekrav for sikkerhed og sundhed for så vidt angår tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF1a.

 

________________________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsgivere kan dog fastsætte betingelser for uforenelighed, hvis sådanne restriktioner er berettigede ud fra legitime hensyn såsom beskyttelse af forretningshemmeligheder eller undgåelse af interessekonflikter.

2.  Medlemsstaterne kan efter høring af arbejdsmarkedets parter fastsætte betingelser for arbejdsgivernes anvendelse af begrænsninger vedrørende uforenelighed, navnlig begrænsninger, der vedrører arbejde for særlige kategorier af arbejdsgivere, af velbegrundede og objektive årsager såsom sundhed og sikkerhed, beskyttelse af fortrolige oplysninger, den offentlige tjenestes integritet eller undgåelse af interessekonflikter.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstagers tidsplan for arbejdet er helt eller fortrinsvis skiftende eller helt eller fortrinsvis fastsættes af arbejdsgiveren, kan arbejdstageren kun pålægges at arbejde for arbejdsgiveren:

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstagers tidsplan for arbejdet er helt eller fortrinsvis skiftende, kan arbejdstageren ikke pålægges at arbejde for arbejdsgiveren, medmindre begge følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis arbejdet finder sted inden for forudfastsatte referencetimer og referencedage, der er nedfældet skriftligt i begyndelsen af ansættelsesforholdet, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra l), nr. i), og

a)  hvis arbejdet finder sted inden for forudfastsatte referencetimer og referencedage, der er nedfældet skriftligt i begyndelsen af ansættelsesforholdet, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra l), nr. i), og

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis arbejdstageren er blevet oplyst af sin arbejdsgiver om en arbejdsopgave med rimeligt varsel, jf. artikel 3, stk. 2, litra l), nr. ii).

b)  hvis arbejdsgiveren oplyser arbejdstageren om en arbejdsopgave med rimeligt varsel, jf. artikel 3, stk. 2, litra l), nr. ii). Varigheden af dette varsel fastlægges af medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis det ene eller begge krav i stk. 1 ikke er opfyldt, har arbejdstageren ret til at afvise en arbejdsopgave, uden at det får negative konsekvenser.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Annullerer en arbejdsgiver en arbejdsopgave efter udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra l), nr. ii), har arbejdstageren ret til et vederlag for de arbejdstimer, som varslet gjaldt.

Medlemsstaterne kan fastsætte den frist, der er omhandlet i første afsnit, efter høring af arbejdsmarkedets parter.

Det vederlag, der er omhandlet i første afsnit, må ikke gøres afhængigt af en fremtidig arbejdsopgave.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Supplerende foranstaltninger med henblik på at sikre større forudsigelighed i forbindelse med ansættelser på tilkaldebasis.

 

1.  Medlemsstaterne kan forbyde ethvert ansættelsesforhold, hvor der ikke er fastsat et forudbestemt minimum af garanterede betalte timer, inden ansættelsesforholdet indledes.

 

2.  Er der ikke indført foranstaltninger for at forhindre misbrug som følge af anvendelsen af kontrakter for ansættelse på tilkaldebasis, navnlig i tilfælde hvor der i et ansættelsesforhold ikke er fastsat et forudbestemt minimum af garanterede betalte timer, indfører medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter på en måde, der tager hensyn til behovene i bestemte sektorer og/eller kategorier af arbejdstagere, følgende foranstaltninger:

 

i)  et krav om, at arbejdsgiverne over for de kompetente myndigheder anfører objektive begrundelser for anvendelsen af sådanne kontrakter, ledsaget af en effektiv samlet tidsfrist på mindre end seks måneder for anvendelsen af en sådan kontrakt i forbindelse med de berørte arbejdstagere

 

ii)  fra seks måneder efter påbegyndelsen af ansættelsesforholdet en afbeviselig formodning for, at der foreligger en ansættelseskontrakt, som for de følgende seks måneder fastsætter en minimumsbeskæftigelse på mindst 75 % af det antal timer, der blev arbejdet i løbet af de foregående seks måneder, uanset fordelingen pr. måned.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere med mindst seks måneders anciennitet hos samme arbejdsgiver kan anmode om en form for ansættelse med mere forudsigelige og sikre arbejdsvilkår, hvis en sådan findes.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere med mindst seks måneders uafbrudt beskæftigelse hos samme arbejdsgiver eller efter at have afsluttet eventuel obligatorisk uddannelse og prøvetid modtager et begrundet skriftligt svar, såfremt de anmoder om at blive overført til en mere forudsigelig form for ansættelse, hvis en sådan findes. Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgør eller tilhører samme virksomhed, gruppe eller enhed, skal medtages i beregningen af de seks måneders uafbrudt beskæftigelse. Medlemsstaterne kan begrænse hyppigheden af sådanne svar.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsgiveren skal afgive et skriftligt svar senest én måned efter anmodningen. For så vidt angår fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere, og mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, kan medlemsstaterne bestemme, at nævnte frist forlænges til højst tre måneder, og tillade et mundtligt svar på en efterfølgende lignende anmodning fra samme arbejdstager, hvis begrundelsen for svaret, for så vidt angår arbejdstagerens situation, forbliver uændret.

2.  Arbejdsgiveren skal tage passende hensyn til anmodningen og afgive et behørigt begrundet skriftligt svar senest én måned efter anmodningen. For så vidt angår fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere, og mikrovirksomheder, kan medlemsstaterne tillade et mundtligt svar på en efterfølgende lignende anmodning fra samme arbejdstager, hvis begrundelsen for svaret, for så vidt angår arbejdstagerens situation, forbliver uændret.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Denne artikel indskrænker ikke anvendelsen af direktiv 97/81/EF, 99/70/EF og 2008/104/EF.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Information om interne ledige stillinger

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle arbejdstagere, herunder arbejdstagere på forlænget orlov, bliver informeret om eventuelle interne forfremmelsesprocesser eller om stillinger, der bliver ledige i virksomheden eller organisationen, for at tilskynde til fremskridt i deres erhvervsmæssige karriere. Denne information kan gives i form af en generel meddelelse pr. e-mail, online eller på et passende sted på virksomheden eller i arbejdsgiverens lokaler.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uddannelse

Obligatorisk uddannelse

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når det pålægges arbejdsgivere i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning eller relevante kollektive overenskomster at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, skal en sådan uddannelse tilbydes arbejdstagerne gratis.

Medlemsstaterne sikrer, at når arbejdstagere i løbet af ansættelsesforholdet, herunder inden påbegyndelsen af det faktiske arbejde, af deres arbejdsgivere eller i henhold til EU-lovgivningen, national lov eller relevante kollektive overenskomster eller interne bestemmelser pålægges at gennemføre obligatorisk uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, eller som kræves af arbejdsgiveren til det pågældende job, skal en sådan uddannelse tilbydes arbejdstagerne gratis.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Undtagen i begrundede tilfælde, hvor årsagerne angives, gennemføres uddannelsen inden for arbejdstiden. Den betragtes som arbejdstid. Arbejdstageren beholder retten til sit vederlag, som om han eller hun havde arbejdet.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, der under hensyntagen til den overordnede beskyttelse af arbejdstagere fastsætter retningslinjer for arbejdstageres arbejdsvilkår, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 7-11.

Medlemsstaterne tilskynder arbejdsmarkedets parter til at øge den sociale dialog eller bibeholde den på et højt niveau for at styrke deres rolle og til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster på det relevante niveau eller opretholde dem i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan tillade de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt niveau eller sektorniveau at forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster på det relevante niveau, fastlægge ordninger vedrørende arbejdstagernes arbejdsvilkår, som tilpasser, supplerer eller forbedrer de bestemmelser, der er fastlagt i kapitel III, forudsat at de er i overensstemmelse med minimumskravene i dette direktiv, eller bibeholde eksisterende kollektive aftaler, hvis de overholder det overordnede niveau for beskyttelse af arbejdstagerne.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Lige løn

 

Medlemsstaterne sikrer, at princippet om lige løn- og arbejdsvilkår gælder for alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesmæssige status. Medlemsstaterne sikrer, at forskelsbehandling i alle aspekter og betingelser i forbindelse med aflønning samt ansættelsesvilkår og -betingelser afskaffes, idet den beskæftigelsesmæssige status ikke må tillægges relevans.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager ikke i tide har modtaget alle eller en del af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 eller artikel 6, og arbejdsgiveren ikke har afhjulpet manglen senest 15 dage efter meddelelsen herom, finder en af følgende ordninger anvendelse:

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager ikke i tide har modtaget alle eller en del af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 eller artikel 6, og arbejdsgiveren ikke har afhjulpet manglen senest 15 dage efter meddelelsen herom, finder begge følgende ordninger anvendelse:

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejdstageren skal nyde godt af gunstige formodninger, der er fastsat af medlemsstaten. Hvis de afgivne oplysninger ikke indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), f), k) eller l), skal de gunstige formodninger omfatte en formodning om, at arbejdstageren har et tidsubegrænset ansættelsesforhold, at der ikke er nogen prøvetid, eller at arbejdstageren har en fuldtidsstilling. Arbejdsgivere skal have mulighed for at afkræfte formodningerne; eller

a)  arbejdstageren skal nyde godt af gunstige formodninger, der er fastsat af medlemsstaten. Hvis de afgivne oplysninger ikke indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), f), k) eller l), skal de gunstige formodninger omfatte en formodning om, at arbejdstageren har et tidsubegrænset ansættelsesforhold, at der ikke er nogen prøvetid, eller at arbejdstageren har en fuldtidsstilling. Arbejdsgivere skal have mulighed for at afkræfte formodningerne; og

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arbejdstageren skal have mulighed for rettidigt at indgive en klage til en kompetent myndighed. Hvis den kompetente myndighed finder, at klagen er berettiget, skal denne pålægge den eller de relevante arbejdsgivere at afgive de manglende oplysninger. Hvis arbejdsgiveren ikke afgiver de manglende oplysninger senest 15 dage efter at være blevet det pålagt, skal myndigheden være i stand til at pålægge en passende administrativ sanktion, selv om ansættelsesforholdet er ophørt. Arbejdsgivere skal have mulighed for at indgive en administrativ klage over afgørelsen om pålæggelse af sanktionen. Medlemsstaterne kan udpege eksisterende organer som kompetente myndigheder.

b)  arbejdstageren skal have mulighed for rettidigt at indgive en klage til en kompetent myndighed og at modtage et fyldestgørende svar inden for en rimelig tidsramme. Hvis den kompetente myndighed finder, at klagen er berettiget, skal denne pålægge den eller de relevante arbejdsgivere at afgive de manglende oplysninger. Hvis arbejdsgiveren ikke efter at have fået pålæg derom afgiver de manglende oplysninger inden for den frist, som den kompetente myndighed har fastsat, skal myndigheden være i stand til at pålægge en passende administrativ sanktion, selv om ansættelsesforholdet er ophørt. Arbejdsgivere skal have mulighed for at indgive en administrativ klage over afgørelsen om pålæggelse af sanktionen. Medlemsstaterne kan udpege eksisterende organer som kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Faktiske omstændigheder

 

Bestemmelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, skal bygge på de faktiske omstændigheder i forbindelse med arbejdets reelle udførelse og ikke på parternes beskrivelse af forholdet.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere, herunder arbejdstagere, der er personalerepræsentanter, mod ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side eller skadelige følger, fordi der er indgivet en klage til arbejdsgiveren eller indledt retlige procedure med det formål at sikre overholdelse af de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte alle arbejdstagere uanset ansættelsesforholdets type og varighed, herunder arbejdstagere, der er tillidsfolk og fagforeningsrepræsentanter, mod ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side eller skadelige følger som konsekvens af håndhævelsen af en rettighed, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse eller tilsvarende og alle skridt med henblik på afskedigelse af arbejdstagere på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv.

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse eller tilsvarende på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv. Disse foranstaltninger skal omfatte en ret til genansættelse.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdstagere, som mener, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv, kan anmode arbejdsgiveren om at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende. Arbejdsgiveren skal give denne begrundelse skriftligt.

2.  Arbejdstagere, som, såfremt det er relevant, efter afslutningen af en eventuel prøvetid mener, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv, kan anmode arbejdsgiveren om at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende. Arbejdsgiveren skal give denne begrundelse skriftligt. Medlemsstaterne sikrer, at fristen for sagsanlæg for at anfægte afskedigelsen suspenderes, så længe arbejdstageren ikke har modtaget en skriftlig begrundelse fra arbejdsgiveren.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne tillader fagforeningerne at rejse repræsentative søgsmål med det sigte at beskytte arbejdstagernes kollektive interesser i forbindelse med dette direktiv svarende til reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF1a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 30).

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Hvis arbejdsgiveren ikke giver en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende i henhold til stk. 2, formodes det, at arbejdstageren blev afskediget på grund af udøvelsen af rettighederne i dette direktiv. De juridiske konsekvenser af eventuelle skridt med henblik på eller en eventuel afskedigelse som følge af udøvelsen af rettighederne i dette direktiv er ugyldige.

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Bevisbyrde med hensyn til eksistensen af et ansættelsesforhold

 

Bevisbyrden for, at der ikke eksisterer et ansættelsesforhold, påhviler den fysiske eller juridiske person, der fremstår som arbejdsgiver.

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller de allerede gældende bestemmelser vedrørende rettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. De kan bestå af en bøde. De kan også omfatte betaling af kompensation.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller de allerede gældende bestemmelser vedrørende rettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. De kan bestå af en bøde. De kan også omfatte betaling af en passende og forholdsmæssig kompensation.

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Ligebehandling

 

Medlemsstaterne sikrer at:

 

a)  princippet om lige løn og lige arbejdsvilkår gælder for alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesmæssige status, i forhold til sammenlignelige fastansatte

 

b)  sammenligningen, såfremt der ikke er nogen sammenlignelig fastansat i samme virksomhed, sker i henhold til den gældende kollektive overenskomst eller, såfremt der ikke er nogen gældende kollektiv overenskomst, i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive overenskomster eller praksis

 

c)  der ikke sker nogen forskelsbehandling med hensyn til alle aspekter og betingelser i forbindelse med aflønning samt ansættelsesvilkår og -betingelser uanset beskæftigelsesmæssig status.

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18b

 

Adgang til social beskyttelse

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagerne har adgang til social beskyttelse, ved at udvide den formelle dækning og gøre den obligatorisk for alle arbejdstagere uanset arten af deres ansættelsesforhold.

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18c

 

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at arbejdstagere med skiftende arbejdstider og skiftende referencetimer/-dage har adgang til sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse, forebyggelsestjenester og faciliteter med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der svarer til arten af det arbejde, de udfører.

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gunstigere bestemmelser

Opretholdelse af beskyttelsesniveauet og gunstigere bestemmelser

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv kan ikke udgøre en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse, som arbejdstagerne allerede har i medlemsstaterne.

1.  Dette direktiv og de foranstaltninger, der vedtages for at gennemføre det, kan ikke udgøre en gyldig begrundelse for, ligesom de ikke på nogen måde må anvendes eller citeres med henblik på i en given medlemsstat at reducere, undergrave eller bringe de rettigheder i fare, der er tildelt arbejdstagerne i den pågældende medlemsstat, og det niveau for beskyttelse, som de allerede har i henhold til national ret, kollektive aftaler eller praksis.

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne inddrager arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af dette direktiv i overensstemmelse med national ret og praksis og sikrer, at de har de midler, der er nødvendige for at inddragelsen kan være effektiv.

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Tilsyn og overvågning

 

Medlemsstaterne sikrer, at nationale organer eller arbejdsmarkedets parter foretager effektive og fyldestgørende tilsyn for at overvåge og håndhæve gennemførelsen af dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer og arbejdsmarkedets parter har midlerne og passende og specifik uddannelse til at udføre sådanne tilsyn.

 

Kommissionen skal fremme udveksling af relevante embedsmænd og uddannelse og lette og fremme initiativer vedrørende bedste praksis, herunder initiativer fra arbejdsmarkedets parter, på EU-plan.

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20b

 

Lettere klageadgang

 

Medlemsstaterne sikrer, at der findes effektive ordninger, som gør det muligt for arbejdstagerne at indgive klager, hvis deres rettigheder i medfør af dette direktiv krænkes, enten direkte hos arbejdsgiveren eller gennem tredjeparter udpeget af medlemsstaterne såsom fagforeninger, andre sammenslutninger eller en kompetent myndighed i medlemsstaten, for så vidt der findes bestemmelser herom i national lovgivning.

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De rettigheder og pligter, der er fastsat i dette direktiv, finder anvendelse på eksisterende ansættelsesforhold fra [entry into force date + 2 years]. Arbejdsgivere skal dog kun forelægge eller supplere de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 og artikel 6, efter anmodning fra en arbejdstager. Fremsættes der ikke en sådan anmodning, må dette ikke bevirke, at arbejdstagere udelukkes fra de minimumsrettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

De rettigheder og pligter, der er fastsat i dette direktiv, finder anvendelse på eksisterende ansættelsesforhold fra [entry into force date + 2 years]. Arbejdsgivere skal dog kun forelægge eller supplere de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 og artikel 6, efter anmodning fra en arbejdstager eller fra en repræsentant, der handler på vegne af denne. Fremsættes der ikke en sådan anmodning, må dette ikke bevirke, at arbejdstagere udelukkes fra de minimumsrettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [entry into force date + 8 years] tager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og under hensyntagen til indvirkningen på små og mellemstore virksomheder anvendelsen af dette direktiv op til revision med henblik på om nødvendigt at forelægge ændringsforslag.

Senest den [dato for ikrafttrædelse + fem år] tager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og under hensyntagen til indvirkningen på mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder anvendelsen af dette direktiv op til revision med henblik på om nødvendigt at forelægge ændringsforslag og forbedringer.

  • [1]  EUT C... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2] 

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag sigter mod at erstatte direktivet af 1991 om skriftlige erklæringer (91/533/EØF) med et nyt instrument, der sikrer gennemsigtige arbejdsvilkår for alle arbejdstagere, og definerer et sæt nye materielle rettigheder for at skabe mere forudsigelige og sikre arbejdsvilkår, især for personer, der har en utraditionel ansættelse. Forslaget bygger på konklusionerne fra Refit-evalueringen[1] af direktivet om skriftlige erklæringer, som fremhævede svagheder i anvendelsesområdet og graden af effektivitet.

I overensstemmelse med artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indledte Kommissionen i april og september 2017 to høringsrunder med de europæiske arbejdsmarkedsparter. Drøftelserne, der fandt sted mellem arbejdsmarkedets parter, gjorde det ikke muligt at påbegynde dialogen med det formål at indgå overenskomstmæssige forbindelser, herunder aftaler, om emnet, som det er fastsat i artikel 155 i TEUF.

I betragtning af vigtigheden af, at Unionen opfylder sine forpligtelser til at forbedre arbejdsvilkårene for sine borgere, vedtog Kommissionen nærværende forslag den 21. december 2017[2]. Det vil være af afgørende betydning, at begge medlovgivere tager udfordringen op og forpligter sig til at indgå en aftale om dette centrale emne før afslutningen af vores mandat i 2019 for at imødekomme borgernes forventninger og bidrage til deres velstand.

Dette direktiv har efter vores opfattelse tre mål. For det første forudsætter det en mere konkret udvikling af de rettigheder, der anerkendes i den interinstitutionelle proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i fællesskab den 17. november 2017 i Göteborg[3]. Det har navnlig til formål at støtte gennemførelsen af flere af principperne i søjlen, især princip 5 og 7, der vedrører henholdsvis faste og fleksible ansættelser og oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af afskedigelse.

Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder for alle europæiske borgere og arbejdstagere og imødekommer et stærkt socialt behov og et ønske om at bringe borgerne tættere på Den Europæiske Union ved at få dem til at føle, at Europa betyder noget – og meget – for dem samt nærer tillid til dem. Forslaget indfører navnlig en begrænsning af prøvetiden til 6 måneder, medmindre en længere periode er berettiget, ret til at arbejde for andre arbejdsgivere med forbud mod "eksklusivklausuler" eller "uforenelighedsklausuler" og ydermere ret til en mere forudsigelig arbejdstid for arbejdstagere med skiftende arbejdstider.

Det er indlysende, at disse universelle minimumsrettigheder skal afgrænses ved at give de medlemsstater, der måtte ønske det, mulighed for at forbedre disse rettigheder og ved at præcisere, at den praktiske gennemførelse heraf kun kan lade sig gøre på medlemsstatsniveau.

Det drejer sig ikke blot om at anvende nærhedsprincippet, men også om at følge en praktisk anlagt og decentraliseret tankegang, idet de enkelte arbejdsmarkeder i EU er knyttet til flere hundrede års kulturer, forskellige produktionsstrukturer, særlige finansielle omstændigheder og endda klimatologi.

Det ville være absurd at forestille sig en homogenisering heraf, da udførelsen i praksis vil blive foretaget ved hjælp af de respektive gennemførelseslove i de enkelte medlemsstater.

Det bemærkes også her, at den rolle, som den sociale dialog og de kollektive overenskomster spiller, er en del af selve DNA'et i det sociale Europa, og at den sociale dialog i alle dens former derfor bør tildeles en større rolle for at udvikle, supplere, forbedre, iværksætte og styrke disse minimumsrettigheder på nationalt plan.

For det andet, og ved at gøre dette, bidrager direktivet i stort omfang til at grundlægge en social retlig ramme, hvor der udvikles fri konkurrence og fuld mobilitet for borgerne, de såkaldte lige konkurrencevilkår. Arbejdstagernes og borgernes frie bevægelighed er en grundlæggende ret for EU-borgerne og et uundværligt redskab til at nedbringe arbejdsløsheden og skabe økonomisk og social konvergens.

Men Europa, som er nødt til at være socialt, ønsker, at mobiliteten og den frie konkurrence etableres ved at respektere grundlæggende rettigheder for arbejdstagerne og tildele de samme minimumskrav til alle. Vi kan ikke skabe konvergens i opadgående retning ved at hindre mobilitet og priskonkurrence, og vi må derfor undgå, at konkurrencen foregår på bekostning af de sociale rettigheder og arbejdstagerrettighederne, som er vigtige for arbejdstagerne. Europa har udstyret sig med regler, der undertiden er meget detaljerede, med henblik på et velfungerende indre marked og udviklingen af de fire grundlæggende rettigheder til fri bevægelighed.

Tiden er nu inde til at udvikle minimumsregler om arbejdsmarkedsforhold og arbejdstageres rettigheder. Direktivet ajourfører og præciserer dem således 27 år efter direktivet af 1991 om skriftlige erklæringer. Det indre marked kan ikke fuldendes og integreres uden omfattende udvikling og fuld udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed eller uden fælles minimumsregler om arbejdsvilkår.

Endelig står det klart, at direktivet også er opstået for at regulere nye arbejdsformer, både dem, vi allerede har, og dem, der vil blive affødt af de nye teknologiers stærke fremvækst. I denne henseende imødekommer det foreslåede direktiv Parlamentets nylige beslutninger, hvori det opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet for at tage højde for nye ansættelsesformer og sikre, at alle arbejdstagere har et grundlæggende sæt rettigheder, uanset hvilken type arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold der er tale om[4].

Det er indlysende, at Europa ønsker at undgå enhver form for udnyttelse og mangel på beskyttelse af arbejdstagere, der er dedikerede til nye ansættelsesformer, der er mere fleksible, mere innovative, mere tilpasningsdygtige mv., da en sådan udnyttelse og mangel ville være uforenelig med den europæiske sociale model. Disse nye ansættelsesformer bør uden at miste deres fleksible karakter (som ofte også er til fordel for arbejdstageren) eller deres tilpasningsevne undgå at krænke minimumsrettighederne til oplysning og gennemsigtighed for den frie borger, der søger arbejde. Det foreslåede direktiv fastsætter, at der for alle arbejdstagere i EU stilles ajourførte og detaljerede oplysninger om ansættelsesforhold til rådighed.

Derudover er det vigtigt at glæde sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at præcisere direktivets personelle anvendelsesområde ved at indføre en definition af begrebet "arbejdstager", der fastsætter status som arbejdstager på grundlag af retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol ("EU-Domstolen"). Endvidere fremføres det i denne henseende, at medlemsstaterne har færre muligheder for at udelukke arbejdstagere i periodiske eller kortvarige ansættelsesforhold derfra.

  • [1] 1 "Refit-evaluering af direktivet om skriftlige erklæringer (direktiv 91/533/EØF)", SWD(2017)0205.
  • [2] 2 "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union", COM(2017)0797 – 2017/0355 (COD).
  • [3]  Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).
  • [4]  Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale rettigheder. Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om arbejdsvilkår og usikre ansættelsesforhold.

UDTALELSE fra Retsudvalget (27.9.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har enhver arbejdstager ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn.

(1)  I henhold til artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder har enhver arbejdstager ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold og til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn. Målene for dette direktiv bør være i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske socialpagt.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ifølge princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har arbejdstagere ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden, og de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder at få en passende kompensation. Det fremgår af princip 5, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal hindres, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter, at en prøvetid bør være af rimelig varighed, og at overgang til tidsubegrænsede ansættelser skal fremmes.

(2)  Ifølge princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har arbejdstagere ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden, og de er berettiget til at blive underrettet om grundene til deres afskedigelse og få et rimeligt varsel, og de har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage, herunder at få en passende kompensation. Det fremgår af princip 5, at uanset ansættelsesforholdets art og varighed har arbejdstagere ret til rimelig og lige behandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, adgang til social beskyttelse og uddannelse, at ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, skal hindres, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter, at en prøvetid bør være af rimelig varighed, og at overgang til tidsubegrænsede ansættelser skal fremmes, samtidig med at arbejdsgiverne får den nødvendige fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig eventuelle økonomiske skift.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Siden vedtagelsen af Rådets direktiv 91/533/EØF33 har arbejdsmarkederne undergået vidtrækkende forandringer som følge af den demografiske udvikling og digitaliseringen, hvilket har ført til, at der er blevet skabt nye former for ansættelse, som har bidraget til jobskabelse og vækst på arbejdsmarkedet. Nye former for ansættelse er ofte ikke lige så faste eller stabile som traditionelle ansættelsesforhold, fører til mindre forudsigelighed for de berørte arbejdstagere og skaber usikkerhed i forhold til gældende rettigheder og social beskyttelse. På dette arbejdsmarked i forandring er der derfor et øget behov for, at arbejdstagerne oplyses fuldt ud om deres væsentlige arbejdsvilkår, hvilket bør ske skriftligt og rettidigt. For at skabe en passende ramme om udviklingen af nye former for ansættelse bør arbejdstagere i Unionen også udstyres med en række nye minimumsrettigheder, som har til formål at fremme sikkerhed og forudsigelighed i ansættelsesforhold og samtidig sikre opadgående konvergens i medlemsstaterne og bevare arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

(3)  Siden vedtagelsen af Rådets direktiv 91/533/EØF33 har arbejdsmarkederne undergået vidtrækkende forandringer som følge af den demografiske udvikling og digitaliseringen, hvilket har ført til, at der er blevet skabt nye former for ansættelse, men også som følge af foranstaltninger, der følger en ensidig tilgang til arbejdsmarkedet på udbudssiden, som sigter på liberalisering og deregulering af arbejdsmarkederne, som har bidraget til fremkomsten af nye forretningsmodeller. Nye former for ansættelse er ofte ikke lige så faste eller stabile som traditionelle ansættelsesforhold, fører til mindre forudsigelighed for de berørte arbejdstagere og skaber usikkerhed i forhold til gældende rettigheder og social beskyttelse og tilskynder til uklar eller urimelig praksis, hvorved arbejdsmarkedet destabiliseres. På dette arbejdsmarked i forandring er der derfor et øget behov for, at arbejdstagerne, uanset deres særlige område, oplyses fuldt ud om deres væsentlige arbejdsvilkår, hvilket bør ske skriftligt og hurtigst muligt. For at skabe en passende ramme om udviklingen af nye former for ansættelse bør arbejdstagere i Unionen også udstyres med en række nye minimumsrettigheder, som har til formål at fremme sikkerhed og forudsigelighed i ansættelsesforhold og samtidig sikre opadgående konvergens i medlemsstaterne og bevare arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

__________________

__________________

33Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32).

33Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I henhold til direktiv 91/533/EØF har størstedelen af arbejdstagerne i Unionen ret til at modtage en skriftlig erklæring om deres arbejdsvilkår. Direktiv 91/533/EØF omfatter imidlertid ikke alle arbejdstagere i Unionen. Desuden har der vist sig at være huller i beskyttelsen i forbindelse med de nye former for ansættelse, der er blevet skabt som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet siden 1991.

(4)  I henhold til direktiv 91/533/EØF har størstedelen af arbejdstagerne i Unionen ret til at modtage en skriftlig erklæring om deres arbejdsvilkår. Direktiv 91/533/EØF omfatter imidlertid ikke alle arbejdstagere i Unionen. Desuden har der vist sig at være huller i beskyttelsen i forbindelse med de nye former for ansættelse, der er blevet skabt som følge af den økonomiske og sociale udvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet siden 1991.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der bør derfor fastsættes minimumskrav vedrørende oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet og vedrørende arbejdsvilkår, der gælder for enhver arbejdstager, på EU-plan for at sikre alle arbejdstagere i Unionen en passende grad af gennemsigtighed og forudsigelighed, for så vidt angår deres arbejdsvilkår.

(5)  Der bør derfor fastsættes minimumsstandarder vedrørende oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet og vedrørende arbejdsvilkår, der gælder for enhver arbejdstager uanset dennes ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, på EU-plan for at sikre alle arbejdstagere i Unionen den samme grad af gennemsigtighed, sikkerhed og forudsigelighed, for så vidt angår deres arbejdsvilkår.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Formålet med dette direktiv – at fremme et mere sikkert og forudsigeligt arbejdskraftudbud og samtidig sikre arbejdsmarkedets tilpasningsevne, adgangen til innovation og forbedrede leve- og arbejdsvilkår – kan opfyldes ved at give alle arbejdstagere en mere effektiv adgang til oplysninger om deres arbejdsvilkår, forbedre arbejdsvilkårene, specielt for arbejdstagere, der arbejder under nye og atypiske arbejdsformer, gennemføre lovgivningen mere effektivt og øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet og samtidig undgå at pålægge virksomheder af enhver størrelse uforholdsmæssigt store byrder.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre effektiviteten af de rettigheder, der følger af EU-retten, bør det personelle anvendelsesområde for direktiv 91/533/EØF ajourføres. Domstolen for Den Europæiske Union har i sin praksis opstillet kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager34, som er relevante for fastsættelsen af det personelle anvendelsesområde for dette direktiv. Definitionen af arbejdstager i artikel 2, stk. 1, er baseretdisse kriterier. De sikrer en ensartet gennemførelse af direktivets personelle anvendelsesområde, mens det overlades til de nationale myndigheder og domstole at anvende det på specifikke situationer. Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, arbejdstagere på onlineplatforme, praktikanter og lærlinge opfylder disse kriterier, kunne de falde ind under dette direktivs anvendelsesområde.

(7)  For at sikre effektiviteten af de rettigheder, der følger af EU-retten, bør det personelle anvendelsesområde for direktiv 91/533/EØF ajourføres. Den Europæiske Unions Domstol har i sin praksis opstillet kriterier for fastlæggelse af status som arbejdstager34, som er relevante for fastsættelsen af det personelle anvendelsesområde for dette direktiv. Definitionen af arbejdstager i artikel 2, stk. 1, skal baseresde kriterier, der er udviklet af både EU-Domstolen og ILO. De sikrer en ensartet gennemførelse af direktivets personelle anvendelsesområde, mens det overlades til de nationale myndigheder og domstole at anvende det på specifikke situationer. Forudsat at husarbejdere, arbejdstagere på tilkaldebasis, periodiske arbejdstagere, voucher-baserede arbejdstagere, arbejdstagere på onlineplatforme, praktikanter og lærlinge og forskere opfylder disse kriterier, skal de falde ind under dette direktivs anvendelsesområde.

__________________

__________________

34Dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, sag 66/85, 14. oktober 2010, Union syndicale Solidaires Isère, sag C-428/09, 9. juli 2015, Balkaya, sag C-229/14, 4. december 2014, FNV Kunsten, sag C-413/13 og 17. november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-216/15.

34Dom af 3. juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, sag 66/85, 14. oktober 2010, Union syndicale Solidaires Isère, sag C-428/09, 9. juli 2015, Balkaya, sag C-229/14, 4. december 2014, FNV Kunsten, sag C-413/13 og 17. november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-216/15.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 198 bør økonomisk afhængighed i tilfælde, hvor "under anvisninger" ikke kan fastslås direkte, anses for det centrale supplerende kriterium for at bedømme, om personen er arbejdstager.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  I overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 198 bør bestemmelsen af eksistensen af et ansættelsesforhold være baseret på de faktiske omstændigheder i forbindelse med arbejdets faktiske udførelse og ikke på parternes beskrivelse af forholdet.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  I overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 198 bør det automatisk lægges til grund, at der foreligger et ansættelsesforhold, hvis en eller flere relevante indikatorer er til stede.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I lyset af det stigende antal arbejdstagere, der er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 91/533/EØF på grundlag af undtagelser, som medlemsstaterne har indført i henhold til artikel 1 i nævnte direktiv, er det nødvendigt at erstatte disse undtagelser med en mulighed for medlemsstaterne for ikke at anvende direktivets bestemmelser på et arbejdsforhold på 8 timer eller derunder i alt i en referenceperiode på én måned. Denne undtagelse berører ikke definitionen af en arbejdstager i artikel 2, stk. 1.

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Som følge af uforudsigeligheden af arbejde på tilkaldebasis, herunder kontrakter om ansættelse uden et fast timetal, bør undtagelsen for arbejdsforhold på 8 timer på én måned ikke anvendes på ansættelsesforhold, hvor der ikke er fastsat nogen garanteret mængde betalt arbejde inden ansættelsens start.

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I realiteten kan flere forskellige fysiske eller juridiske personer påtage sig en arbejdsgivers funktioner og ansvar. Det bør stå medlemsstaterne frit for mere præcist at fastsætte, hvilken person eller hvilke personer der betragtes som helt eller delvist ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser, som dette direktiv fastsætter for arbejdsgivere, når blot alle disse forpligtelser er opfyldt. Medlemsstaterne bør også være i stand til at beslutte, at visse eller alle disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre særlige regler for at udelukke fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere for husarbejdere i husstanden, fra forpligtelserne til at overveje og besvare en anmodning om en anden form for ansættelse og til at tilbyde gratis obligatorisk uddannelse og fra at være omfattet af klagemekanismen baseret på gunstige formodninger i tilfælde af manglende oplysninger i den skriftlige erklæring.

(10)  I realiteten kan flere forskellige fysiske eller juridiske personer påtage sig en arbejdsgivers funktioner og ansvar. Det bør stå medlemsstaterne frit for mere præcist at fastsætte, hvilken person eller hvilke personer der betragtes som helt eller delvist eller i fællesskab ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser, som dette direktiv fastsætter for arbejdsgivere, når blot alle disse forpligtelser er opfyldt. Medlemsstaterne bør også være i stand til at beslutte, at visse eller alle disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Hvis flere forskellige fysiske eller juridiske personer er ansvarlige som arbejdsgiver, hæfter de solidarisk.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved direktiv 91/533/EØF blev der indført en minimumsliste over væsentlige punkter, som arbejdstageren skal underrettes om skriftligt. Det er nødvendigt at tilpasse denne liste for at tage hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet, navnlig væksten i ikkestandardmæssige ansættelsesformer.

(11)  Ved direktiv 91/533/EØF blev der indført en minimumsliste over væsentlige punkter, som arbejdstageren skal underrettes om skriftligt. Det er nødvendigt at tilpasse denne minimumsliste for at tage hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet, navnlig væksten i ikkestandardmæssige ansættelsesformer. Medlemsstaterne har ret til at udvide denne minimumsliste i overensstemmelse med nationale krav.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Oplysninger om arbejdstiden bør være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF35 og indeholde oplysninger om pauser, daglige hvileperioder, ugentlig hviletid og betalt ferie.

(12)  Oplysninger om arbejdstiden bør være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF35 og indeholde oplysninger om pauser, daglige hvileperioder, ugentlig hviletid og betalt ferie, hvorved beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sikres.

__________________

__________________

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte alle elementer af lønnen, herunder kontanter eller naturalier, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte, men ikke være begrænset til, alle elementer af lønnen samt beregningsmetoden, herunder kontanter eller naturalier, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde, overtidsbetalinger, bonusser og andre ydelser, såsom ydelse ved sygdom. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Hvis det ikke er muligt at angive en fast tidsplan for arbejdet på grund af beskæftigelsens art, bør arbejdstagere vide, hvordan deres tidsplan for arbejdet bliver fastlagt, herunder i hvilke tidsintervaller de kan blive kaldt på arbejde, og hvilket minimumsvarsel de bør få.

(14)  Hvis det ikke er muligt at angive en fast tidsplan for arbejdet på grund af beskæftigelsens art, bør arbejdstagere underrettes om, hvordan deres tidsplan for arbejdet bliver fastlagt, herunder i hvilke tidsintervaller de kan blive kaldt på arbejde, og hvilket minimumsvarsel de bør få.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Arbejdstiden bør tilrettelægges under hensyntagen til økonomi og produktivitet, men samtidig også under hensyntagen til det menneskelige aspekt, hvilket betyder, at arbejdstiden gradvist bør reduceres, så arbejdstagerne får mere fritid.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Oplysninger om sociale sikringsordninger bør, når det er relevant, omfatte ydelser ved sygdom, ved barsel og dermed ligestillede ydelser, ved forældreorlov, ved fædreorlov, ved alderdom, ved invaliditet, til efterladte, ved arbejdsløshed, ved førtidspension eller familieydelser. Oplysninger om social sikring, der gives af arbejdsgiveren, bør, når det er relevant, omfatte supplerende pensionsordningers dækning som omhandlet i Rådets direktiv 98/49/EF36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU37.

(15)  Oplysninger om sociale sikringsordninger bør, når det er relevant, som minimum omfatte ydelser ved sygdom, ved barsel og dermed ligestillede ydelser, ved forældreorlov, ved fædreorlov, ved alderdom, ved invaliditet, til efterladte, ved arbejdsløshed, ved førtidspension eller familieydelser og alle andre risici, der er omfattet af forordning (EF) 883/2004. Oplysninger om social sikring, der gives af arbejdsgiveren, bør omfatte supplerende pensionsordningers dækning som omhandlet i Rådets direktiv 98/49/EF36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU37.

__________________

__________________

36Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46).

36Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46).

37Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).

37Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).

 

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Arbejdstagere bør have ret til at blive oplyst om deres rettigheder og pligter som følge af ansættelsesforholdet skriftligt ved ansættelsesforholdets start. De relevante oplysninger bør derfor nå dem senest den første dag i ansættelsesforholdet.

(16)  Arbejdstagere bør have ret til at blive oplyst om deres rettigheder og pligter som følge af ansættelsesforholdet skriftligt fra ansættelsesforholdets start. De relevante oplysninger bør derfor nå dem senest, hvor det er relevant, når ansættelseskontrakten underskrives og inden den første dag i ansættelsesforholdet.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at hjælpe arbejdsgiverne med at tilvejebringe rettidige oplysninger bør medlemsstaterne sikre, at der findes tilgængelige skabeloner på nationalt plan, herunder relevante og tilstrækkeligt omfattende oplysninger om den retlige ramme, der finder anvendelse. Disse skabeloner kan videreudvikles på sektorplan eller lokalt plan af de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

(17)  For at hjælpe arbejdsgiverne med at tilvejebringe rettidige oplysninger bør medlemsstaterne sikre, at der findes tilgængelige skabeloner på nationalt plan, herunder relevante og tilstrækkeligt omfattende oplysninger om den retlige ramme, der finder anvendelse. Kommissionen bør bistå medlemsstaterne med at udarbejde disse skabeloner for at undgå eventuelle forskelle i indhold mellem de forskellige medlemsstater. Indholdet af disse skabeloner kan fastlægges på sektorplan eller lokalt plan af de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter, forudsat at der ikke skabes uforholdsmæssigt store eller urimelige ekstra administrative byrder.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, bør modtage yderligere oplysninger, der er specifikke for deres situation. For flere på hinanden følgende arbejdsopgaver i en række medlemsstater eller tredjelande som f.eks. i forbindelse med international vejtransport kan disse oplysninger grupperes for en række opgaver før første afrejse og efterfølgende ajourføres i tilfælde af ændringer. Hvis de betragtes som udstationerede arbejdstagere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF38, bør de også oplyses om det centrale nationale websted, der er etableret af værtsmedlemsstaten, og hvor de kan finde relevante oplysninger om de arbejdsvilkår, der gælder for deres situation. Medmindre medlemsstaterne bestemmer andet, gælder disse forpligtelser, hvis varigheden af arbejdsperioden i udlandet er på mere end fire på hinanden følgende uger.

(18)  Arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, bør modtage yderligere oplysninger, der er specifikke for deres situation. For flere på hinanden følgende arbejdsopgaver i en række medlemsstater eller tredjelande som f.eks. i forbindelse med international vejtransport kan disse oplysninger grupperes for en række opgaver før første afrejse og efterfølgende ajourføres inden starten på den relevante opgave eller i tilfælde af ændringer. Hvis de betragtes som udstationerede arbejdstagere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF38, bør de også oplyses om det centrale nationale websted, der er etableret af værtsmedlemsstaten, og hvor de kan finde relevante oplysninger om de arbejdsvilkår, der gælder for deres situation. Arbejdstagere, der udstationeres i udlandet, skal underrettes på det officielle sprog i det land, hvor den oprindelige ansættelseskontrakt er underskrevet.

__________________

__________________

38Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

38Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Denne prøvetid kan ledsages af begrænset beskyttelse mod afskedigelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør prøvetider derfor være af rimelig varighed. Et betydeligt antal medlemsstater har indført en generel maksimal varighed af prøvetiden til på mellem tre og seks måneder, hvilket bør betragtes som rimeligt. Prøvetider kan være på længere end seks måneder, hvis dette er begrundet i beskæftigelsens art som f.eks. en ledende stilling, eller hvis dette er i arbejdstagerens interesse som f.eks. ved en langvarig sygdom, eller i forbindelse med specifikke foranstaltninger til fremme af varig ansættelse, især for unge arbejdstagere.

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør prøvetider derfor være af rimelig varighed. Et betydeligt antal medlemsstater har indført en generel maksimal varighed af prøvetiden på mellem tre og seks måneder, hvilket bør betragtes som rimeligt, og som under ingen omstændigheder bør forlænges. Prøvetider kan alene være på længere end tre måneder, hvis dette er i arbejdstagerens interesse som f.eks. ved en langvarig sygdom, eller i forbindelse med specifikke foranstaltninger til fremme af varig ansættelse, især for unge arbejdstagere.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Arbejdsgivere bør ikke hindre arbejdstagere i at tage beskæftigelse hos andre arbejdsgivere uden for den tid, de arbejder for dem, inden for de grænser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF39.Bestemmelser om uforenelighed, forstået som en begrænsning for at arbejde for specifikke kategorier af arbejdsgivere, kan være nødvendige af objektive grunde som f.eks. beskyttelse af forretningshemmeligheder eller undgåelse af interessekonflikter.

(20)  Arbejdsgivere bør ikke hindre arbejdstagere i at tage beskæftigelse hos andre arbejdsgivere uden for den tid, de arbejder for dem, inden for de grænser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF39.

__________________

__________________

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

39Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9).

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Referencetimer og -dage, forstået som tidsintervaller, inden for hvilke arbejdet kan finde sted efter anmodning fra arbejdsgiveren, bør nedfældes skriftligt i begyndelsen af ansættelsesforholdet.

(22)  Referencetimer og -dage, forstået som tidsintervaller, inden for hvilke arbejdet kan finde sted efter anmodning fra arbejdsgiveren, bør nedfældes skriftligt inden begyndelsen af ansættelsesforholdet.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Et rimeligt minimumsvarsel, forstået som tidsperioden mellem det tidspunkt, hvor en arbejdstager oplyses om en ny arbejdsopgave, og det tidspunkt, hvor opgaven starter, udgør et andet nødvendigt element af forudsigelighed i arbejdet for ansættelsesforhold med en tidsplan for arbejdet, som er skiftende eller fortrinsvis fastlægges af arbejdsgiveren. Længden af varslet kan variere alt efter behovene i de forskellige sektorer, samtidig med at arbejdstagerne sikres passende beskyttelse. Denne bestemmelse berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF40.

(23)  Et rimeligt minimumsvarsel på 15 dage, forstået som tidsperioden mellem det tidspunkt, hvor en arbejdstager oplyses om en ny arbejdsopgave, og det tidspunkt, hvor opgaven starter, udgør et andet nødvendigt element af forudsigelighed i arbejdet for ansættelsesforhold med en tidsplan for arbejdet, som er skiftende eller fortrinsvis fastlægges af arbejdsgiveren. Længden af varslet kan være længere alt efter behovene i de forskellige sektorer, samtidig med at arbejdstagerne sikres passende beskyttelse. Denne bestemmelse berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF40.

__________________

__________________

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis arbejdsgivere har mulighed for at tilbyde fuldtidsansættelse eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter til arbejdstagere i ikkestandardmæssige former for ansættelse, bør overgang til mere sikre ansættelsesformer fremmes. Arbejdstagerne bør kunne anmode om en anden mere forudsigelig og sikker form for ansættelse, hvis den findes, og modtage et skriftligt svar fra arbejdsgiveren, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgiver og arbejdstager.

(25)  Hvis arbejdsgivere har mulighed for at tilbyde fuldtidsansættelse eller tidsubegrænsede ansættelseskontrakter til arbejdstagere i ikkestandardmæssige former for ansættelse, bør overgang til mere sikre ansættelsesformer fremmes i overensstemmelse med princip 5 i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, idet det tilstræbes at fremme en overgang til beskæftigelse af tidsubegrænset varighed. Arbejdstagerne bør kunne anmode om en anden mere forudsigelig og sikker form for ansættelse, hvis den findes, og modtage et behørigt begrundet skriftligt svar fra arbejdsgiveren, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgiver og arbejdstager.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Hvis arbejdsgiverne ved lov eller kollektive overenskomster pålægges at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn.

(26)  Hvis arbejdsgiverne ved lov eller kollektive overenskomster eller interne regler pålægges at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse og uden forskelsbehandling, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn. Uddannelsen bør gennemføres i arbejdstiden.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Arbejdsmarkedets parter kan være af den opfattelse, at der i specifikke sektorer eller situationer er andre bestemmelser, som er mere hensigtsmæssige med henblik på at nå målet med dette direktiv end de minimumsstandarder, der er fastsat i kapitel tre i dette direktiv. Medlemsstaterne bør derfor kunne tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster om ændring af bestemmelserne i nævnte kapitel, når blot det overordnede niveau for beskyttelse af arbejdstagerne ikke sænkes.

(27)  Arbejdsmarkedets parter kan være af den opfattelse, at der i specifikke sektorer eller situationer er andre bestemmelser, som er mere hensigtsmæssige med henblik på at nå målet med dette direktiv, når blot de er i fuld overensstemmelse med dette direktiv og yder en større beskyttelse. Medlemsstaterne bør derfor kunne tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster om ændring af bestemmelserne i nævnte kapitel, når blot det overordnede niveau for ikkediskriminerende beskyttelse af arbejdstagerne forbedres og under ingen omstændigheder sænkes.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)   I medlemsstater med en høj organisationsgrad blandt såvel arbejdstagere som arbejdsgivere, og hvor arbejdsmarkedets parter i deres egenskab af repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere har det primære ansvar for at regulere vilkårene på arbejdsmarkedet, bør arbejdsmarkedets parter have fuld myndighed med hensyn til muligheden for at indgå kollektive overenskomster. Sådanne indgåede kollektive overenskomster, som regulerer arbejdsvilkårene og sikrer arbejdstagerne en generel beskyttelse, kan fravige dette direktivs minimumsrettigheder, når blot direktivets formål overholdes.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b)  Medlemsstaterne bør sikre afskaffelse af alle former for forskelsbehandling, for så vidt angår alle aspekter af aflønning og arbejds- og ansættelsesvilkår og uanset arbejdstagerens kontrakttype.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Høringen om den europæiske søjle for sociale rettigheder viste behovet for at styrke håndhævelsen af Unionens arbejdsret for at sikre dens effektivitet. For så vidt angår direktiv 91/533/EØF, bekræftede Refitevalueringen41, at styrkede håndhævelsesmekanismer kunne forbedre dets effektivitet. Den viste, at klageadgangssystemer baseret udelukkende på erstatningssøgsmål er mindre effektive end systemer, der også omfatter sanktioner (såsom faste beløb eller tab af tilladelser) til de arbejdsgivere, der undlader at udstede skriftlige erklæringer. Den viste også, at ansatte sjældent indgiver klager i løbet af ansættelsesforholdet, hvilket bringer målet om at forelægge den skriftlige erklæring for at sikre, at arbejdstagere oplyses om de væsentlige elementer i deres ansættelsesforhold, i fare. Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser om håndhævelse, der sikrer anvendelsen enten af gunstige formodninger, når der ikke gives oplysninger om ansættelsesforholdet, eller af en administrativ procedure, hvorunder arbejdsgiveren kan pålægges at forelægge de manglende oplysninger og sanktioner, hvis dette ikke sker. Nævnte klageadgang bør følge en procedure, hvorved arbejdsgiveren får meddelelse om, at der mangler oplysninger, og har 15 dage til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger.

(28)  Høringen om den europæiske søjle for sociale rettigheder viste behovet for at styrke håndhævelsen af Unionens arbejdsret for at sikre dens effektivitet. For så vidt angår direktiv 91/533/EØF, bekræftede Refitevalueringen41, at styrkede håndhævelsesmekanismer kunne forbedre dets effektivitet. Den viste, at klageadgangssystemer baseret udelukkende på erstatningssøgsmål er mindre effektive end systemer, der også omfatter sanktioner (såsom faste beløb eller tab af tilladelser) til de arbejdsgivere, der undlader at udstede skriftlige erklæringer. Den viste også, at ansatte sjældent indgiver klager i løbet af ansættelsesforholdet, hvilket bringer målet om at forelægge den skriftlige erklæring for at sikre, at arbejdstagere oplyses om de væsentlige elementer i deres ansættelsesforhold, i fare. Det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser om håndhævelse, der sikrer anvendelsen enten af gunstige formodninger, når der ikke gives oplysninger om ansættelsesforholdet, og af en administrativ procedure, hvorunder arbejdsgiveren kan pålægges at forelægge de manglende oplysninger og sanktioner, hvis dette ikke sker. Nævnte klageadgang bør følge en procedure, hvorved arbejdsgiveren får meddelelse om, at der mangler oplysninger, og har 15 dage til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger.

__________________

__________________

41SWD(2017) 205 final, s. 26.

41SWD(2017) 205 final, s. 26.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Der er vedtaget et omfattende system af håndhævelsesbestemmelser for EU-lovgivningen på det sociale område siden direktiv 91/533/EØF, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af forskelsbehandling og lige muligheder, hvoraf der bør indgå elementer i dette direktiv for at sikre, at arbejdstagere har adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og klageadgang, herunder passende kompensation, der afspejler princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

(29)  Der er vedtaget et omfattende system af håndhævelsesbestemmelser for EU-lovgivningen på det sociale område siden direktiv 91/533/EØF, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af forskelsbehandling og lige muligheder; dette system bør i sin helhed indgå i dette direktiv for at sikre, at arbejdstagere, som defineret i artikel 2 i dette direktiv, har adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og klageadgang, herunder passende kompensation, der afspejler princip 7 i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det bør også hurtigst muligt overvejes at udvide disse håndhævelsesbestemmelser til alle forhold vedrørende arbejdsvilkår.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Da europæerne lægger vægt på en effektiv håndhævelse af Den Europæiske Unions regler, er der behov for et robust, effektivt og virkningsfuldt system for at sikre, at medlemsstaterne til fulde anvender, gennemfører og håndhæver EU-lovgivningen og tilvejebringer fyldestgørende retsmidler. Arbejdstagerne bør navnlig i tilfælde af kollektive afskedigelser nyde godt af et sådant system. Medlemsstaterne bør derfor tillade fagforeningerne at rejse repræsentative søgsmål med det sigte at beskytte arbejdstagernes kollektive interesser.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b)  Bevisbyrden for, at der ikke har været noget ansættelsesforhold, bør påhvile den fysiske eller juridiske person, der fremstår som arbejdsgiver på basis af de faktiske omstændigheders forrang.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33c)  Personer, der rapporterer om tilfælde af krænkelser af de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv, bør til fulde beskyttes af nuværende og fremtidige europæiske regler om beskyttelse af whistleblowere.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Arbejdet skal struktureres i henhold til de økonomiske, individuelle og kollektive mål, men skal samtidig fungere som et instrument, hvorigennem arbejdstageren kan realisere sig selv som menneske.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36b)  Arbejdet har således en personlig og individuel dimension, men samtidig en kollektiv og social dimension.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv undgå at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne opfordres derfor til at vurdere virkningen af deres gennemførelsesretsakt på SMV'er for at sikre, at SMV'er ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der lægges særlig vægt på mikrovirksomheder og administrative byrder, og at offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Medlemsstaterne kan overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter en fælles anmodning fra disse, og når blot medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv.

(38)  Medlemsstaterne bør overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter en fælles anmodning fra disse, og når blot medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Formålet med dette direktiv er at forbedre arbejdsvilkårene ved at fremme mere sikker og forudsigelig beskæftigelse, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres.

1.  Formålet med dette direktiv er at forbedre arbejdsvilkårene ved at fremme mere sikker, gennemsigtig, klar, informeret og forudsigelig beskæftigelse, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne og en effektiv og ikkediskriminerende anvendelse af lovgivningen sikres.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder, der finder anvendelse på alle arbejdstagere i Unionen.

2.  Dette direktiv fastsætter minimumsrettigheder, der finder anvendelse på alle arbejdstagere i Unionen. Disse minimumsrettigheder finder anvendelse på enhver, der reelt er arbejdstager, uanset den pågældendes formelle status eller eksistensen af en skriftlig ansættelseskontrakt i den offentlige eller den private sektor i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan bestemme, at forpligtelserne i dette direktiv ikke finder anvendelse på arbejdstagere med et ansættelsesforhold på 8 timer eller derunder i alt i en referenceperiode på en måned. Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgør eller tilhører samme virksomhed, gruppe eller enhed, skal medregnes i nævnte 8-timersperiode.

udgår

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Stk. 3 finder ikke anvendelse på et ansættelsesforhold, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde, før ansættelsesforholdet begynder.

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne kan bestemme, hvilke personer der er ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser for arbejdsgivere, der er fastlagt i dette direktiv, når blot alle disse forpligtelser opfyldes. De kan også beslutte, at alle eller en del af disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Dette stykke tilsidesætter ikke anvendelsen af direktiv 2008/104/EF.

5.  Medlemsstaterne kan bestemme, hvilke personer der er ansvarlige for opfyldelsen af de forpligtelser for arbejdsgivere, der er fastlagt i dette direktiv, når blot alle disse forpligtelser opfyldes. De kan også beslutte, at alle eller en del af disse forpligtelser skal pålægges en fysisk eller juridisk person, der ikke er part i ansættelsesforholdet. Dette stykke tilsidesætter ikke anvendelsen af direktiv 2008/104/EF. Når en eller flere fysiske eller juridiske personer er direkte eller indirekte part i et ansættelsesforhold med en arbejdstager, hæfter de solidarisk for, at de forpligtelser, der er fastlagt i henhold til dette direktiv, opfyldes korrekt og fuldt ud.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at pålægge fysiske personer, der tilhører en husstand, de forpligtelser, som er fastlagt i artikel 10 og 11 og artikel 14, litra a), når der udføres arbejde for nævnte husstand.

udgår

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kapitel II i nærværende direktiv finder anvendelse på søfarende og fiskere, jf. dog henholdsvis Rådets direktiv 2009/13/EF og Rådets direktiv (EU) 2017/159.

7.  Nærværende direktiv finder anvendelse på søfarende og havfiskere under hensyntagen til de særlige forhold i sektoren, jf. dog Rådets direktiv 2009/13/EF og Rådets direktiv (EU) 2017/159 eller enhver relevant EU-bestemmelse, der yder søfarende og fiskere en højere grad af beskyttelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "arbejdstager": en fysisk person, der i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger

a)  "arbejdstager": en fysisk person, der præsterer ydelser mod vederlag for en arbejdsgiver og efter dennes anvisninger

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "arbejdsgiver": en eller flere fysiske eller juridiske personer, der er direkte eller indirekte part i et ansættelsesforhold med en arbejdstager

b)  "arbejdsgiver": en eller flere fysiske eller juridiske personer (virtuel platform eller på anden vis), der anvender en eller flere arbejdstageres tjenester og er direkte eller indirekte part i et ansættelsesforhold med mindst én arbejdstager

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "referencetimer og -dage": tidsintervaller på bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted efter anmodning fra arbejdsgiveren.

e)  "referencetimer og -dage": tidsplaner, skift og ethvert tidsinterval på bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "prøvetid": en begrænset forud aftalt periode ved ansættelsesforholdets begyndelse, hvor en arbejdstager bliver coachet, og hans eller hendes præstation nøje overvåges for at vurdere vedkommendes evner, og for hvilken der på forhånd er fastsat klare præstationsmål, og hvor ansættelsesforholdet til enhver tid kan bringes til ophør.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne pålægges at oplyse arbejdstagerne om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne pålægges at oplyse arbejdstagerne om de væsentlige punkter i ansættelsesforholdet, og at arbejdstagerne har ret til at kræve sådanne oplysninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte:

2.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal som minimum omfatte:

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  identiteten på parterne i ansættelsesforholdet

a)  identiteten på parterne i ansættelsesforholdet, herunder mindst fulde navne, adresser og, hvis det er relevant, retlige repræsentanter

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed, navnet på brugervirksomheden i tilfælde af vikaransatte samt brugervirksomhedens lønskalaer for at sikre lige løn

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  ret til uddannelse, som arbejdsgiveren tilbyder

g)  ret til uddannelse, som arbejdsgiveren tilbyder, hvis denne er forpligtet hertil ifølge loven, i henhold til kollektive aftaler eller i overensstemmelse med sin overordnede uddannelsespolitik

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  den procedure, herunder varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for fastsættelse af disse opsigelsesvarsler

i)  den procedure, herunder varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for fastsættelse af disse opsigelsesvarsler samt kravene til opsigelsen, tidsfristerne for håndhævelse af krav, der skal omfatte fristerne for sagsanlæg for at anfægte afskedigelsen eller søge erstatning for arbejdsulykker/-skader og for overtrædelse af arbejdstagerrettigheder

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2– litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre separat anførte komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, som f.eks. overtidsbetalinger, bonusser og andre ydelser, såsom ydelse ved sygdom og størrelsen af det socialsikringsbidrag, som arbejdsgiveren yder, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra l – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  betingelserne og niveauet for økonomisk kompensation i tilfælde af, at arbejdsgiveren aflyser arbejdet

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  de kollektive overenskomster, der gælder for arbejdstagerens arbejdsvilkår; hvis det drejer sig om kollektive overenskomster, der er indgået uden for virksomheden af særlige organer eller paritetiske institutioner, henvisning til det kompetente organ eller den kompetente paritetiske institution, som har indgået dem

m)  de kollektive overenskomster, der gælder for arbejdstagerens arbejdsvilkår, samt de i overenskomsterne fastsatte frister for at gøre krav gældende på grundlag af disse overenskomster; hvis det drejer sig om kollektive overenskomster, der er indgået uden for virksomheden af særlige organer eller paritetiske institutioner, henvisning til det kompetente organ eller den kompetente paritetiske institution, som har indgået dem, og eventuelle skæringsperioder

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  eventuelle frister for håndhævelse af krav mod arbejdsgiveren

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb)  eventuelle naturalieydelser, som arbejdsgiveren tilkender arbejdstageren

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra n c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nc)  eventuel kategorisering i et generelt lønsystem.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra f)-k), og stk. 2, litra n), kan i givet fald angives ved en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra f)-k), og stk. 2, litra n), skal ledsages af en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, må ikke opfattes som en erklæring om accept fra arbejdstagerens side.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, meddeles individuelt til arbejdstageren i form af et dokument senest den første dag i ansættelsesforholdet. Nævnte dokument kan tilvejebringes og sendes elektronisk, når blot det er let tilgængeligt for arbejdstageren og kan lagres og udskrives.

1.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, meddeles individuelt til arbejdstageren i form af et papirdokument så tidligt som muligt og, hvor det er relevant, på det tidspunkt, hvor ansættelseskontrakten underskrives, og senest inden den første dag i ansættelsesforholdet. Nævnte dokument skal på arbejdstagerens anmodning tilvejebringes og sendes elektronisk i et format, der kan lagres og udskrives, med kvittering for modtagelsen. Disse oplysninger udgør en meddelelse om de aftalte ansættelsesvilkår fra arbejdsgiveren. Fristen for fremlæggelse af en skriftlig accept af de aftalte arbejdsvilkår skal være mindst en uge før ansættelsesforholdets begyndelse.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Dokumentet udleveres samtidigt til arbejdstagerens repræsentant og til de ansvarlige sociale beskyttelsesmyndigheder.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne udarbejder skabeloner og modeller for det dokument, der er omhandlet i stk. 1, og stiller disse til rådighed for arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder ved at gøre dem tilgængelige på et centralt officielt nationalt websted og på andre passende måder.

2.  Medlemsstaterne udarbejder efter høring af interessenter og arbejdsmarkedets parter skabeloner og modeller for det dokument, der er omhandlet i stk. 1, og stiller disse til rådighed for arbejdstagere og arbejdsgivere, herunder ved at gøre dem tilgængelige på et centralt officielt nationalt websted og på andre passende måder. Kommissionen bistår medlemsstaterne med at producere disse skabeloner eller modeller for at undgå enhver forskel i indhold mellem de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for den retlige ramme, som skal meddeles af arbejdsgiverne, gøres alment og gratis tilgængelige på en klar, gennemsigtig, samlet og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, herunder gennem eksisterende onlineportaler for EU-borgere og -virksomheder.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller generelt bindende kollektive overenskomster, der er blevet erklæret for alment gyldige, og som gælder for den retlige ramme, som skal meddeles af arbejdsgiverne, gøres alment og gratis tilgængelige på en lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, herunder gennem eksisterende onlineportaler for EU-borgere og -virksomheder.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i de aspekter af ansættelsesforholdet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i de yderligere oplysninger til arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, der er omhandlet i artikel 6, meddeles i form af et dokument fra arbejdsgiveren til arbejdstageren ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor de træder i kraft.

Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i de aspekter af ansættelsesforholdet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og i de yderligere oplysninger til arbejdstagere, der udstationeres eller sendes til udlandet, der er omhandlet i artikel 6, gives i form af et papirdokument fra arbejdsgiveren til arbejdstageren ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor de træder i kraft. Dokumentet skal på arbejdstagerens anmodning tilvejebringes og sendes elektronisk med kvittering for modtagelsen som anført i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager pålægges at arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor han eller hun normalt arbejder, eller i et tredjeland, skal det i artikel 4, stk. 1, omhandlede dokument tilvejebringes før hans eller hendes afrejse og indeholde mindst følgende supplerende oplysninger:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager pålægges at arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor han eller hun normalt arbejder, eller i et tredjeland, skal det i artikel 4, stk. 1, omhandlede dokument tilvejebringes inden for et rimeligt tidsrum før hans eller hendes afrejse og indeholde mindst følgende supplerende oplysninger:

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det eller de lande, hvor arbejdet i udlandet skal udføres, og arbejdets varighed

a)  det eller de nøjagtige arbejdssteder i det eller de lande, hvor arbejdet i udlandet skal udføres, og arbejdets varighed samt arrangementer vedrørende en mulig forlængelse eller afkortning af arbejdsperioden

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  arbejdstiden, reglerne om helligdage og skatte- og sikkerhedsordninger i det land, hvor arbejdet skal udføres

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b b)  navnet på linjelederen på det sted eller de steder, hvor arbejdet skal udføres i udlandet, og som den udstationerede arbejdstager rapporterer til.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  eventuelle ændringer i skatte- og socialsikringsordninger i det tidsrum, hvor arbejdet i udlandet skal udføres.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  eventuelle arrangementer vedrørende en eventuel forlængelse eller afkortning af arbejdsperioden.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis en arbejdstager, der sendes til udlandet, er en udstationeret arbejdstager, som er omfattet af direktiv 96/71/EF, skal han eller hun desuden oplyses om:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis en arbejdstager, der sendes til udlandet, er en udstationeret arbejdstager, som er omfattet af direktiv 96/71/EF, skal han eller hun desuden oplyses som anført i artikel 4, stk. 1:

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den løn, som arbejdstageren er berettiget til i overensstemmelse med den gældende lovgivning i værtsmedlemsstaten

a)  ansættelsesforholdene i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder den løn, som arbejdstageren er berettiget til i overensstemmelse med den gældende lovgivning i værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), kan i givet fald angives ved en henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

3.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), skal angives skriftligt med en klar henvisning til de love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold, og gøres tilgængelige eller oversættes til et sprog, som de udstationerede arbejdstagere kan forstå.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medmindre medlemsstaterne bestemmer andet, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, hvis varigheden af den enkelte arbejdsperiode uden for den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis arbejder, er på fire på hinanden følgende uger eller derunder.

udgår

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når et ansættelsesforhold er betinget af en prøvetid, må denne ikke overstige seks måneder, inklusive eventuelle forlængelser.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når et ansættelsesforhold er betinget af en prøvetid, må denne ikke overstige tre måneder.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere prøvetider i tilfælde, hvor dette er begrundet i beskæftigelsens art eller er i arbejdstagerens interesse.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte længere prøvetider, på op til seks måneder, i tilfælde, hvor dette er behørigt begrundet i beskæftigelsens art, kvalifikationer, arbejdsforhold eller er i arbejdstagerens interesse.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  En prøvetid hindrer ikke optjening af rettigheder.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sideløbende beskæftigelse

Beskæftigelse hos andre arbejdsgivere

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsgivere kan dog fastsætte betingelser for uforenelighed, hvis sådanne restriktioner er berettigede ud fra legitime hensyn såsom beskyttelse af forretningshemmeligheder eller undgåelse af interessekonflikter.

2.  Medlemsstaterne kan dog fastsætte betingelser for uforenelighed, hvis sådanne restriktioner er berettigede ud fra legitime hensyn såsom beskyttelse af forretningshemmeligheder eller undgåelse af interessekonflikter. Arbejdsgivere har ikke ret til at fastsætte betingelser for uforenelighed ensidigt.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstagers tidsplan for arbejdet er helt eller fortrinsvis skiftende eller helt eller fortrinsvis fastsættes af arbejdsgiveren, kan arbejdstageren kun pålægges at arbejde for arbejdsgiveren:

Medlemsstaterne sikrer, at en arbejdsgiver kun kan ændre det normale arbejdstidsmønster, når følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis arbejdet finder sted inden for forudfastsatte referencetimer og referencedage, der er nedfældet skriftligt i begyndelsen af ansættelsesforholdet, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra l), nr. i), og

a)  hvis ændringen er baseret på objektive grunde, der er relateret til arbejdstypen

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis arbejdstageren er blevet oplyst af sin arbejdsgiver om en arbejdsopgave med rimeligt varsel, jf. artikel 3, stk. 2, litra l), nr. ii).

b)  hvis arbejdstageren er blevet oplyst om det normale arbejdstidsmønster for den respektive uge senest to uger i forvejen undtagen i hastetilfælde

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvis ændringen ikke er i modstrid med arbejdstagerens legitime interesser

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  hvis ændringen ikke er i modstrid med andre aftaler.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at der for alle ansættelsesforhold klart fastsættes længde og mønster for den normale arbejdstid. Arbejdsgivere skal betale et tillæg for overarbejde.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere med mindst seks måneders anciennitet hos samme arbejdsgiver kan anmode om en form for ansættelse med mere forudsigelige og sikre arbejdsvilkår, hvis en sådan findes.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere med mindst seks måneders anciennitet hos samme arbejdsgiver kan skifte til en form for ansættelse med mere forudsigelige og sikre arbejdsvilkår, hvis en sådan findes. Arbejdstid hos samme virksomhed, gruppe eller enhed eller fysisk eller juridisk person medregnes i denne periode på seks måneder.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsgiveren skal afgive et skriftligt svar senest én måned efter anmodningen. For så vidt angår fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere, og mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, kan medlemsstaterne bestemme, at nævnte frist forlænges til højst tre måneder, og tillade et mundtligt svaren efterfølgende lignende anmodning fra samme arbejdstager, hvis begrundelsen for svaret, for så vidt angår arbejdstagerens situation, forbliver uændret.

2.  Arbejdsgiveren skal tage reel stilling til skiftet og afgive et behørigt begrundet skriftligt svar senest én måned efter ansøgningen. For så vidt angår fysiske personer, der fungerer som arbejdsgivere, og mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, kan medlemsstaterne bestemme, at nævnte frist forlænges til højst én måned mere. Hvis der ikke bliver svaretkravet om skift inden for en måned, anses skiftet for at være trådt i kraft fra den første dag efter dette tidsrum. Hvis ansøgningen afslås, skal begrundelsens rigtighed kunne efterprøves.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere med en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold hos en vikarvirksomhed, der er blevet henvist til den samme brugervirksomhed for at arbejde midlertidigt under dennes tilsyn og anvisninger i mindst seks måneder, skal ansættes som en del af brugervirksomhedens faste personale.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når det pålægges arbejdsgivere i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning eller relevante kollektive overenskomster at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, skal en sådan uddannelse tilbydes arbejdstagerne gratis.

Medlemsstaterne sikrer, at når det pålægges arbejdsgivere i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning eller relevante kollektive overenskomster at tilbyde arbejdstagere enhver uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, skal en sådan uddannelse tilbydes arbejdstagerne gratis.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere har ret til et minimum af uddannelse i arbejdstiden svarende til mindst én normal arbejdsuge pr. år.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Arbejdstageren skal fortsat aflønnes, som om han/hun havde arbejdet.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uddannelsen skal om muligt finde sted i den normale arbejdstid. Under alle omstændigheder skal den tid, der anvendes på uddannelse, betragtes om arbejdstid.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere har ret til betalt uddannelsesorlov.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Ligebehandling

 

Medlemsstaterne sikrer, at principperne om lige løn og lige betingelser og vilkår gælder for alle arbejdstagere, og sikrer i denne forbindelse, at al forskelsbehandling afskaffes uanset ansættelsesstatus.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, der under hensyntagen til den overordnede beskyttelse af arbejdstagere fastsætter retningslinjer for arbejdstageres arbejdsvilkår, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 7-11.

Medlemsstaterne kan tillade arbejdsmarkedets parter at indgå kollektive overenskomster i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, der under fuld hensyntagen til den overordnede beskyttelse af arbejdstagere, og idet det sikres, at de minimumsstandarder, der er fastsat i dette direktiv, ikke undermineres, fastsætter retningslinjer for arbejdstageres arbejdsvilkår, som er forskellige fra, men ikke må være ringere end dem, der er omhandlet i artikel 7-11.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelser, der er i strid med dette direktiv i individuelle eller kollektive overenskomster, virksomheders interne reglementer eller andre ordninger, erklæres ugyldige eller ændres for at bringe dem i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

Bestemmelser, der er i strid med dette direktiv og mindre fordelagtige for arbejdstageren i individuelle eller kollektive overenskomster, virksomheders interne reglementer eller andre ordninger, er ugyldige og skal ændres for som minimum at bringe dem i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager ikke i tide har modtaget alle eller en del af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 eller artikel 6, og arbejdsgiveren ikke har afhjulpet manglen senest 15 dage efter meddelelsen herom, finder en af følgende ordninger anvendelse:

Medlemsstaterne sikrer, at når en arbejdstager ikke i tide har modtaget alle eller en del af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 eller artikel 6, finder følgende ordninger anvendelse:

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejdstageren skal nyde godt af gunstige formodninger, der er fastsat af medlemsstaten. Hvis de afgivne oplysninger ikke indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), f), k) eller l), skal de gunstige formodninger omfatte en formodning om, at arbejdstageren har et tidsubegrænset ansættelsesforhold, at der ikke er nogen prøvetid, eller at arbejdstageren har en fuldtidsstilling. Arbejdsgivere skal have mulighed for at afkræfte formodningerne; eller

a)  arbejdstageren skal nyde godt af gunstige formodninger, som medlemsstaten er forpligtet til at fastsætte. Hvis de afgivne oplysninger ikke indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra e), f), k) eller l), skal de af arbejdstageren anførte gunstige formodninger anses for aftalt og omfatte en formodning om, at arbejdstageren har et tidsubegrænset ansættelsesforhold, at der ikke er nogen prøvetid, og at arbejdstageren har en fuldtidsstilling. Arbejdsgivere skal have mulighed for at afkræfte formodningerne; og

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arbejdstageren skal have mulighed for rettidigt at indgive en klage til en kompetent myndighed. Hvis den kompetente myndighed finder, at klagen er berettiget, skal denne pålægge den eller de relevante arbejdsgivere at afgive de manglende oplysninger. Hvis arbejdsgiveren ikke afgiver de manglende oplysninger senest 15 dage efter at være blevet det pålagt, skal myndigheden være i stand til at pålægge en passende administrativ sanktion, selv om ansættelsesforholdet er ophørt. Arbejdsgivere skal have mulighed for at indgive en administrativ klage over afgørelsen om pålæggelse af sanktionen. Medlemsstaterne kan udpege eksisterende organer som kompetente myndigheder.

b)  arbejdstageren skal have mulighed for rettidigt at indgive en klage til en kompetent myndighed. Hvis den kompetente myndighed finder, at klagen er berettiget, skal denne pålægge den eller de relevante arbejdsgivere at afgive de manglende oplysninger. Hvis arbejdsgiveren ikke afgiver de manglende oplysninger senest 15 dage efter at være blevet det pålagt, skal myndigheden være i stand til at pålægge en passende forud fastsat obligatorisk og afskrækkende sanktion, selv om ansættelsesforholdet er ophørt. Arbejdsgivere skal have mulighed for at indgive en klage over afgørelsen om pålæggelse af sanktionen. Medlemsstaterne kan udpege eksisterende organer som kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

De faktiske omstændigheders forrang

 

Bestemmelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, skal bygge på de faktiske omstændigheder i forbindelse med arbejdets reelle udførelse og ikke på parternes beskrivelse af forholdet.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere, herunder arbejdstagere, der er personalerepræsentanter, mod ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side eller skadelige følger, fordi der er indgivet en klage til arbejdsgiveren eller indledt retlige procedure med det formål at sikre overholdelse af de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger, bl.a. forud fastsatte obligatoriske og afskrækkende sanktioner, til at beskytte arbejdstagere uanset deres juridiske eller formelle status, herunder arbejdstagere, der er personale- eller fagforeningsrepræsentanter, mod ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side eller skadelige følger, fordi der er indgivet en klage til arbejdsgiveren eller indledt retlige procedure med det formål at sikre overholdelse af disse rettigheder.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Personer, der rapporterer om tilfælde af krænkelser af de rettigheder, der er fastsat i dette direktiv, skal til fulde beskyttes af europæisk lovgivning om beskyttelse af personer, der rapporterer om overtrædelser af EU-retten.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse eller tilsvarende og alle skridt med henblik på afskedigelse af arbejdstagere på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv.

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse eller tilsvarende og alle skridt med henblik på afskedigelse eller andre skader eller mindre gunstige behandlinger af arbejdstagere på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv, og til at fastslå, at sådanne skridt er uden retsvirkning. Arbejdsgiveren skal give tilstrækkelige oplysninger om begrundelsen for afskedigelsen, ellers skal afskedigelsen anses for at være uden retsvirkning. De nødvendige foranstaltninger skal ligeledes omfatte retten til genansættelse og kompensation.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdstagere, som mener, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv, kan anmode arbejdsgiveren om at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende. Arbejdsgiveren skal give denne begrundelse skriftligt.

2.  Arbejdstagere, som mener, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning på det grundlag, at de har udøvet deres rettigheder i henhold til dette direktiv, kan anmode arbejdsgiveren om at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende. Arbejdsgiveren skal give denne begrundelse skriftligt. Medlemsstaterne sikrer, at fristen for sagsanlæg for at anfægte afskedigelsen suspenderes, så længe arbejdstageren ikke har modtaget en skriftlig begrundelse fra arbejdsgiveren.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det, i tilfælde af at arbejdstagere som omhandlet i stk. 2 fremfører faktiske omstændigheder for en domstol eller en anden kompetent myndighed, som giver anledning til at formode, at der er sket en sådan afskedigelse eller tilsvarende, påhviler den indklagede at bevise, at afskedigelsen er begrundet i andre forhold end dem, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det, i tilfælde af at arbejdstagere som omhandlet i stk. 2 fremfører faktiske omstændigheder for en domstol eller en anden kompetent myndighed, som giver anledning til at formode, at der er sket en sådan afskedigelse eller tilsvarende, påhviler den indklagede at bevise, at afskedigelsen er begrundet i andre forhold end dem, der er omhandlet i stk. 1. Afskedigelsen har først virkning, når spørgsmålet er løst.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne tillader fagforeningerne at rejse repræsentative søgsmål med det sigte at beskytte arbejdstagernes kollektive interesser i forbindelse med dette direktiv svarende til reglerne i direktiv 2009/22/EF1a.

 

__________________

 

1a Ophæves og erstattes af 2018/0089(COD) - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Hvis arbejdsgiveren ikke giver en behørig begrundelse for afskedigelsen eller tilsvarende i henhold til artikel 17, stk. 2, formodes det, at arbejdstageren er afskediget på grund af udøvelsen af rettighederne i dette direktiv.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Bevisbyrde for eksistensen af et ansættelsesforhold

 

Bevisbyrden for, at der ikke eksisterer et ansættelsesforhold, påhviler den fysiske eller juridiske person, der fremstår som arbejdsgiver.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller de allerede gældende bestemmelser vedrørende rettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. De kan bestå af en bøde. De kan også omfatte betaling af kompensation.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, eller de allerede gældende bestemmelser vedrørende rettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne anvendes. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. De skal også bestå af en bøde og omfatte en fyldestgørende og som minimum forholdsmæssig betaling af kompensation.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv kan ikke udgøre en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse, som arbejdstagerne allerede har i medlemsstaterne.

1.  Dette direktiv kan ikke udgøre en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse, som arbejdstagerne allerede har i medlemsstaterne. Gennemførelsen af dette direktivs bestemmelser må ikke være nogen begrundelse for en forringelse af den eksisterende situation i medlemsstaterne hvad angår det generelle beskyttelsesniveau for arbejdstagerne på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Medlemsstaterne skal gradvist forbedre beskyttelsesniveauet for arbejdstagerne på det reguleringsområde, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, og i fuld overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske socialpagt.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Lettere klageadgang

 

Medlemsstaterne sikrer, at der findes effektive ordninger, som gør det muligt for arbejdstagerne at indgive klager over deres arbejdsgivere direkte eller gennem tredjeparter udpeget af medlemsstaterne, såsom fagforeninger eller andre sammenslutninger eller en kompetent myndighed i medlemsstaten, for så vidt der findes bestemmelser herom i national lovgivning.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De rettigheder og pligter, der er fastsat i dette direktiv, finder anvendelse på eksisterende ansættelsesforhold fra [entry into force date + 2 years]. Arbejdsgivere skal dog kun forelægge eller supplere de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5 og artikel 6, efter anmodning fra en arbejdstager. Fremsættes der ikke en sådan anmodning, må dette ikke bevirke, at arbejdstagere udelukkes fra de minimumsrettigheder, der er fastsat i dette direktiv.

De rettigheder og pligter, der er fastsat i dette direktiv, finder anvendelse på eksisterende ansættelsesforhold fra [ikrafttrædelsesdato + 2 år].

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [entry into force date + 8 years] tager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og under hensyntagen til indvirkningen på små og mellemstore virksomheder anvendelsen af dette direktiv op til revision med henblik på om nødvendigt at forelægge ændringsforslag.

Senest den [ikrafttrædelsesdato + 5 år] tager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan og under hensyntagen til indvirkningen på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder anvendelsen af dette direktiv op til revision med henblik på om nødvendigt at forelægge ændringsforslag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

18.1.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Behandling i udvalg

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (3.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Ordfører for udtalelse: Maria Arena

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), samt artikel 157,

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Henvisning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b),

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), samt artikel 157, stk. 1-3,

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Princip 2 i den europæiske søjle for sociale rettigheder gentager, at ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle områder, herunder deltagelse i arbejdsmarkedet samt ansættelses- og karrierevilkår, og at de har ret til samme løn for arbejde af samme værdi, jf. artikel 157, stk. 1-3, i TEUF.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Kollektive forhandlingsinstrumenter, der aftales mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, er afgørende for at kunne sætte ind over for og undgå forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der forårsages af fremkomsten af nye former for arbejdsrelationer, der har tendens til at skabe usikkerhed og usikre ansættelsesforhold, hvilket især berører kvinder. Kollektive overenskomstforhandlinger er således et afgørende instrument til at fjerne uligheder mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Kommissionen erkendte i sin meddelelse af 8. marts 2016 om den europæiske søjle for sociale rettigheder (COM(2016)0127, bilag I), at de europæiske arbejdsmarkeder fortsat diskriminerer kvinder, at kvinder fortsat er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, overrepræsenteret inden for deltidsarbejde og i lavtlønssektorer og har en lavere timeløn, selv om de udfører et arbejde svarende til mændenes, og deres uddannelsesniveau er tilsvarende eller højere.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Understreger behovet for, at medlemsstaterne etablerer en retlig ramme, der gør det muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der gives samme løn for samme arbejde i ethvert ansættelsesforhold, uanset typen og varigheden heraf, som en måde til at sikre mænd og kvinder ligeløn og bidrage til at mindske de vedvarende uligheder, som indebærer, at kvinder ud over at modtage en væsentligt lavere løn end mænd er særligt udsatte for fattigdom og social udstødelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte alle elementer af lønnen, herunder kontanter eller naturalier, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

(13)  Oplysninger om lønnen bør omfatte, men ikke være begrænset til alle elementer af lønnen samt beregningsmetoden og oplysninger om lønniveauer opdelt efter køn for kategorier af arbejdstagere, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, herunder kontanter eller naturalier, som arbejdstageren modtager direkte eller indirekte for sit arbejde, overtidsbetalinger, bonusser og andre ydelser såsom ydelse ved sygdom og ferie. Afgivelse af disse oplysninger bør ikke berøre arbejdsgiveres frihed til at tilbyde supplerende lønelementer såsom engangsbeløb. Den omstændighed, at lønelementer foreskrevet ved lov eller kollektiv overenskomst ikke er omfattet af disse oplysninger, bør ikke udgøre en grund til ikke at give dem til arbejdstageren.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Denne prøvetid kan ledsages af begrænset beskyttelse mod afskedigelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Som fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder bør prøvetider derfor være af rimelig varighed. Et betydeligt antal medlemsstater har indført en generel maksimal varighed af prøvetiden tilmellem tre og seks måneder, hvilket bør betragtes som rimeligt. Prøvetider kan være på længere end seks måneder, hvis dette er begrundet i beskæftigelsens art som f.eks. en ledende stilling, eller hvis dette er i arbejdstagerens interesse som f.eks. ved en langvarig sygdom, eller i forbindelse med specifikke foranstaltninger til fremme af varig ansættelse, især for unge arbejdstagere.

(19)  Prøvetid giver arbejdsgivere mulighed for at kontrollere, at arbejdstagere er egnede til den stilling, som de er blevet ansat i, samtidig med at de modtager ledsagende støtte og uddannelse. Denne prøvetid kan ledsages af begrænset beskyttelse mod afskedigelse. Enhver indtræden på arbejdsmarkedet eller overgang til en ny stilling bør ikke føre til lang tids usikkerhed. Prøvetid må ikke misbruges som redskab til udnyttelse af arbejdstagere på en sådan måde, at de sikres beskæftigelse i længere perioder til lav løn og siden afskediges efter prøvetidens udløb. På denne måde vil tidsbegrænsede kontrakter kunne erstattes med mere usikre kontrakter, hvilket igen vil gå hårdest ud over kvinder. Prøvetiden bør ikke være på over tre måneder og bør ideelt set være kortere . Prøvetiden kan dog være på over tre måneder i behørigt begrundede tilfælde, f.eks. når arbejdets tekniske kompleksitet eller en høj grad af ansvar i arbejdstagerens stilling berettiger dette, eller når arbejdstageren ansættes i en lederstilling. Medlemsstaterne bør vedtage lovgivning, der definerer de tilfælde, der berettiger en længere prøvetid end tre måneder, samt varigheden af den periode, der anses for passende i de enkelte tilfælde .

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Hvis arbejdsgiverne ved lov eller kollektive overenskomster pålægges at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn.

(26)  Hvis arbejdsgiverne ved lov eller kollektive overenskomster pålægges at tilbyde arbejdstagere uddannelse med henblik på at udføre det arbejde, de er ansat til, er det vigtigt at sikre, at alle får tilbudt en sådan uddannelse og uden nogen form for forskelsbehandling, f.eks. på grund af køn, herunder personer i ikkestandardmæssige former for ansættelse. Udgifterne til en sådan uddannelse bør ikke afholdes af arbejdstageren eller tilbageholdes i eller fradrages arbejdstagerens løn. Uddannelsen bør finde sted i arbejdstiden.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Medlemsstaterne bør sikre, at alle former for forskelsbehandling afskaffes i alle aspekter af aflønning, idet princippet om samme løn for samme arbejde og arbejde af samme værdi bør respekteres, samt i ansættelsesvilkår og -betingelser uanset arbejdstagerens kontrakttype som defineret i dette direktiv.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Arbejdstagere, som udøver de rettigheder, der er fastlagt i dette direktiv, bør beskyttes mod afskedigelse eller foranstaltninger med tilsvarende virkning (som f.eks. en arbejdstager på tilkaldebasis, der ophører med at få tildelt arbejde) eller skridt med henblik på en mulig afskedigelse på det grundlag, at de har ønsket at udøve sådanne rettigheder. Når arbejdstagere føler, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning af disse grunde, bør arbejdstagere og kompetente myndigheder kunne pålægge arbejdsgiveren at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller den tilsvarende foranstaltning.

(32)  Arbejdstagere, som udøver de rettigheder, der er fastlagt i dette direktiv, bør beskyttes mod afskedigelse eller foranstaltninger med tilsvarende virkning (som f.eks. en arbejdstager på tilkaldebasis, der ophører med at få tildelt arbejde) eller skridt med henblik på en mulig afskedigelse på det grundlag, at de har ønsket at udøve sådanne rettigheder. Når arbejdstagere føler, at de er blevet afskediget eller har været udsat for foranstaltninger med tilsvarende virkning af disse grunde, bør arbejdstagere og kompetente myndigheder kunne pålægge arbejdsgiveren at give en behørig begrundelse for afskedigelsen eller den tilsvarende foranstaltning og genansætte arbejdstageren, hvis begrundelsen er grundløs. De relevante myndigheder sikrer, at arbejdstageren får erstatning for den skade, der er forvoldt, og at de tildeles beføjelse til at pålægge virksomheder, der har gjort sig skyldige i en sådan praksis, sanktioner. Der lægges særlig vægt på situationer, der specifikt berører kvinder, og situationer, der skyldes forskelsbehandling på grund af barsel. Sidstnævnte betragtes som skærpende omstændighed.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at pålægge fysiske personer, der tilhører en husstand, de forpligtelser, som er fastlagt i artikel 10 og 11 og artikel 14, litra a), når der udføres arbejde for nævnte husstand.

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed

e)  hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt: ansættelsesforholdets forventede varighed; hvis der er tale om midlertidigt ansatte: brugervirksomhedens navn og lønskala med henblik på at sikre ligeløn;

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  aflønningsmetoden til beregning af og oplysninger om lønniveauer, opdelt efter køn, for kategorier af ansatte, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  varigheden af den ferie med løn, som arbejdstageren har ret til, eller hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for tildeling og fastsættelse af denne ferie

h)  varigheden af den ferie med løn, som arbejdstageren har ret til, og de forskellige måder, som denne ferie kan tages på, eller hvis det er umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for tildeling og fastsættelse af denne ferie

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  alle de beføjelser og rettigheder, der tilkommer arbejdstagerne, f.eks. ydelser i forbindelse med sygdom, barsel og dermed ligestillede tilfælde, forældreorlov, fædreorlov, alderdom, invaliditet, efterladte, arbejdsløshed, førtidspensionering, pensionering og familieydelser

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales

j)  begyndelsesgrundlønnen, eventuelle andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed og efter hvilken metode denne udbetales, samt andre regelmæssige og periodiske ydelser, som arbejdstagere har ret til for samme arbejde eller arbejde af samme værdi

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  af hensyn til gennemsigtigheden og for at bekæmpe den lønmæssige forskelsbehandling, som kvinder oplever på arbejdsmarkedet, den lønskala, der gælder for arbejdstagere i medfør af den funktion, som de rent faktisk er tildelt i virksomheden som følge af arbejdsforholdet med arbejdsgiveren

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

mb)  samtlige rettigheder, som arbejdstagerne har, og som er begrundet i det arbejdsforhold, som de har med deres arbejdsgiver, men ligeledes samtlige sociale rettigheder, som de har i kraft af deres status som arbejdstager som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i nærværende direktiv, f.eks. ret til barselsorlov til hhv. moderen og faderen og til forældreorlov samt adgang til uddannelse, som de har ret til, såvel som de vilkår, under hvilke disse rettigheder finder anvendelse

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  de mekanismer, hvorigennem arbejdstagerne kan indgive klager, herunder oplysninger om specifikke mekanismer for klager over psykisk og seksuel chikane.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Ligebehandling og ikkeforskelsbehandling

 

Medlemsstaterne sikrer princippet om samme løn for samme arbejde og arbejde af samme værdi og indfører foranstaltninger, der sikrer, at arbejdsgivere i virksomheder og organisationer regelmæssigt oplyser om den gennemsnitlige løn i ansættelseskategorier eller stillinger, opdelt efter køn.

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle former for forskelsbehandling afskaffes i alle aspekter af aflønning og betingelser, lige behandling og muligheder i adgangen til beskæftigelse og i betingelser og vilkår for beskæftigelse, uanset arbejdstagernes beskæftigelsesstatus.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kollektive overenskomster bør bl.a. bidrage til at sikre princippet om samme løn for samme arbejde, fjerne usikre arbejdsforhold og beskytte barselrettigheder og desuden fungere som instrumenter til at mindske ulighederne mellem mænd og kvinder i arbejdsforhold.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Ligebehandling

 

Medlemsstaterne sikrer, at princippet om samme løn og vilkår og betingelser gælder for alle arbejdstagere uanset deres ansættelsesstatus. Medlemsstaterne sikrer, at forskelsbehandling i alle aspekter og betingelser i forbindelse med aflønning samt ansættelsesvilkår og -betingelser afskaffes, idet ansættelsesforholdet er ikke må tillægges relevans. 

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at forebygge psykisk og seksuel chikane på arbejdspladsen gennem politikker, der fastlægger forebyggende foranstaltninger, effektive, gennemskuelige og fortrolige procedurer til behandling af klager, sanktioner over for gerningsmændene, omfattende information og uddannelsesforløb for arbejdstagere og arbejdsgivere samt støtte til virksomhederne med udarbejdelsen af handlingsplaner til gennemførelsen af alle disse foranstaltninger.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Lettere klageadgang

 

 

 

Medlemsstaterne sikrer særlige og fortrolige procedurer til behandling af klager over psykisk og seksuel chikane.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

18.1.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Maria Arena

15.3.2018

Behandling i udvalg

10.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marek Plura, Damiano Zoffoli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Dato for vedtagelse

18.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

7

11

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Dato for indgivelse

26.10.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. november 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik