Διαδικασία : 2017/0355(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0379

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1451kWORD 229k
26.10.2018
PE 621.099v02-00 A8-0355/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0797),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0006/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0355/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

(1)  Στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η αρχή 5 του ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, ότι πρέπει να απαγορεύονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της απαγόρευσης της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου πρέπει να ευνοείται. Προβλέπει επίσης ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να διαθέτουν οι εργοδότες την απαραίτητη ευελιξία που θα τους επιτρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στην οικονομική συγκυρία, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση της αρχής 5 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου, και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα επανόρθωσης, όπου περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Η αρχή 5 προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, ότι αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων μέσα από την απαγόρευση της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι προάγεται η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου.

(2)  Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου, ότι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τους λόγους της απόλυσής τους και να τους δίνεται μια εύλογη περίοδος προειδοποίησης και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα επανόρθωσης, όπου περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Η αρχή 5 προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, ότι αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων μέσα από την απαγόρευση της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι προάγεται η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για την ταχεία προσαρμογή των εργοδοτών στις αλλαγές του οικονομικού πλαισίου.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η αρχή 7 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου, και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα σε ένδικα βοηθήματα, όπου περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισής τους και να διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά τους, ενώ επίσης δεν πρέπει να επηρεάζει σημαντικά τη δημοσιονομική ισορροπία αυτών των συστημάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου33, οι αγορές εργασίας έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές οφειλόμενες σε δημογραφικές εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση που οδηγεί στη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, οι οποίες στήριξαν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Οι νέες μορφές απασχόλησης συχνά δεν προσφέρουν την τακτικότητα ή τη σταθερότητα των παραδοσιακών σχέσεων εργασίας και οδηγούν σε μειωμένη προβλεψιμότητα για τους οικείους εργαζομένους, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τα εφαρμοστέα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία. Ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των εργαζομένων για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή και εγκαίρως. Προκειμένου να πλαισιωθεί επαρκώς η ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα πρέπει επίσης να διαθέτουν μια σειρά νέων ελάχιστων δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας στις σχέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

(3)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, οι αγορές εργασίας έχουν υποστεί μεταβολές οφειλόμενες σε δημογραφικές εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, οι οποίες στήριξαν την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Οι νέες μορφές απασχόλησης μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την προβλεψιμότητα από τις παραδοσιακές σχέσεις εργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούν σε μειωμένη προβλεψιμότητα για τους οικείους εργαζομένους, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τα εφαρμοστέα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία και ενθαρρύνοντας την εφαρμογή ασαφών ή άδικων πρακτικών, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αστάθειας στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των εργαζομένων, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητάς τους, για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και εγγράφως, σε μορφή εύκολα προσβάσιμη από τους εργαζόμενους. Προκειμένου να πλαισιωθεί επαρκώς η ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα πρέπει επίσης να διαθέτουν μια σειρά νέων ελάχιστων δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας στις σχέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

__________________

__________________

33 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

 

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας και σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους εντός της Ένωσης επαρκής βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους εργασίας τους.

(5)  Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθούν και να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας και σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το τυπικό καθεστώς τους, εντός της Ένωσης ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους εργασίας τους, διατηρώντας ταυτόχρονα μια εύλογη ευελιξία για τις άτυπες μορφές απασχόλησης, ώστε να διατηρούνται τα πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι για αντικειμενικούς λόγους ορισμένες διατάξεις του κεφαλαίου III έχουν προσαρμοστεί στις ένοπλες δυνάμεις, στις αστυνομικές αρχές και σε άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας – να προωθηθεί μια ασφαλέστερη και περισσότερο προβλέψιμη προσφορά εργατικού δυναμικού, με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας, της πρόσβασης στην καινοτομία και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας – μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή σε όλους τους εργαζομένους αποτελεσματικότερης πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε νέες και άτυπες μορφές εργασίας, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την αύξηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με παράλληλη αποφυγή της επιβολής υπερβολικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις οιουδήποτε μεγέθους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση δύο φάσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ και τη διεύρυνση των στόχων της, προκειμένου να προστεθούν νέα δικαιώματα για τους εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης. Η διαβούλευση αυτή δεν οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω θέματα. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώθηκε από την έκβαση των ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν για να ζητηθούν οι απόψεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών, είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα, με τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

(6)  Η Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση δύο φάσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση του πεδίου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ και τη διεύρυνση των στόχων της, προκειμένου να θεσπιστούν νέα δικαιώματα για τους εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η διαβούλευση αυτή δεν οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τα εν λόγω θέματα. Ωστόσο, με βάση την έκβαση των ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων που διενεργήθηκαν για να ζητηθούν οι απόψεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών, είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα, με την προσαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου στις νέες εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομική βάση της πρότασης, ο όρος «θέσπιση» είναι ακριβέστερος όρος από τον όρο «προσθήκη».

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Στη νομολογία του, το ΔΕΕ έχει θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου34 τα οποία είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ο ορισμός του εργαζομένου στο άρθρο 2 παράγραφος 1 βασίζεται σ’ αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αφήνοντας στις εθνικές αρχές και στα εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή της σε ειδικές καταστάσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι, οι διαλείποντες εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Στη νομολογία του, το ΔΕΕ («Δικαστήριο») έχει θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου34 τα οποία είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

_________________________________

_________________________________

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· της 9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· της 9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν ποιος είναι εργαζόμενος για τους σκοπούς της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, για ορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι αμοιβής, απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τη μορφή με την οποία υλοποιείται το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Τα κριτήρια καθορισμού της ιδιότητας του εργαζομένου που έχει θεσπίσει το Δικαστήριο διασφαλίζουν μια ομοιόμορφη εφαρμογή του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αφήνοντας στις εθνικές αρχές και στα εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή της σε ειδικές καταστάσεις. Οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι σε διαλείπουσα εργασία, οι εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι ασκούμενοι και μαθητευόμενοι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ βάσει παρεκκλίσεων που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι παρεκκλίσεις αυτές με τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας σε σχέσεις εργασίας διάρκειας που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες συνολικά σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν επηρεάζει τον ορισμό του εργαζομένου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ βάσει παρεκκλίσεων που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι παρεκκλίσεις αυτές με τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας σε σχέσεις εργασίας διάρκειας που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες συνολικά σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της κατά παραγγελία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, η παρέκκλιση των 8 ωρών ανά μήνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σχέσεις εργασίας στις οποίες δεν καθορίζεται εγγυημένη αμειβόμενη εργασία πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζουν ότι ορισμένες ή όλες οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για την εξαίρεση ατόμων που ενεργούν ως εργοδότες για οικιακούς βοηθούς στο νοικοκυριό από τις υποχρεώσεις εξέτασης και ανταπόκρισης σε αιτήματα για διαφορετικό τύπο απασχόλησης, καθώς και παροχής δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης, και από την κάλυψη του μηχανισμού επανόρθωσης βάσει ευνοϊκών τεκμηρίων σε περίπτωση ελλειπουσών πληροφοριών στη γραπτή δήλωση.

(10)  Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζουν ότι ορισμένες ή όλες οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Τα κράτη μέλη κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν τους ειδικούς κανόνες όσον αφορά τις υποχρεώσεις εξέτασης και ανταπόκρισης σε αιτήματα για διαφορετικό τύπο απασχόλησης, καθώς και τις υποχρεώσεις παροχής δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης για τα άτομα που ενεργούν ως εργοδότες οικιακών βοηθών στο νοικοκυριό τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προκειμένου να εξαιρούν άτομα που λειτουργούν ως εργοδότες για οικιακούς βοηθούς στο νοικοκυριό από τις οριζόμενες στην παρούσα οδηγία απαιτήσεις, να εξετάζουν και να ανταποκρίνονται σε αιτήματα για διαφορετικό τύπο απασχόλησης, να παρέχουν δωρεάν υποχρεωτική κατάρτιση, καθώς και να μεριμνούν για την ύπαρξη μηχανισμών επανόρθωσης βάσει ευνοϊκών τεκμηρίων σε περίπτωση που λείπουν στοιχεία από τα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στον εργαζόμενο βάσει της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι εργοδότες οικιακών βοηθών δικαιολογεί την εξαίρεση.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως η αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης.

(11)  Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η προσαρμογή του εν λόγω ελάχιστου καταλόγου ουσιωδών στοιχείων, ο οποίος μπορεί να διευρυνθεί από τα κράτη μέλη, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως η αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών.

(12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, των ανισταθμιστικών πληρωμών για υπερωρίες των πρόσθετων παροχών και λοιπών δικαιωμάτων που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί σταθερό ωράριο εργασίας λόγω της φύσης της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των χρονοθυρίδων στις οποίες μπορεί να κληθούν να εργαστούν και της ελάχιστης προειδοποίησης που θα πρέπει να λάβουν.

(14)  Εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί τυπική εργάσιμη ημέρα ή εβδομάδα λόγω της φύσης της απασχόλησης, όπως όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν σύμβαση κατά παραγγελία ή παραπλήσια σχέση εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τους εργαζόμενους σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν τα καθήκοντα εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των χρονοθυρίδων κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να κληθούν να εργαστούν και της ελάχιστης περιόδου προειδοποίησης που θα πρέπει να τους δοθεί.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης ή τα οικογενειακά επιδόματα. Η ενημέρωση σχετικά με την προστασία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την κάλυψη από συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης κατά την έννοια της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου36 και της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.

(15)  Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τους εισπράττοντες φορείς κοινωνικής ασφάλισης και αποδεικτικά καταχώρισης στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης, τα οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα χορηγούμενα σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Η ενημέρωση σχετικά με την προστασία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την κάλυψη από συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης κατά την έννοια της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου36 και της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.

__________________

__________________

36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση εργασίας γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει τους διαβιβάζονται το αργότερο την πρώτη ημέρα της απασχόλησης.

(16)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση εργασίας γραπτώς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην αρχή της απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει τους διαβιβάζονται εγγράφως το αργότερο την πρώτη ημέρα έναρξης της σχέσης απασχόλησης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για την παροχή των βασικών πληροφοριών σε επτά ημέρες κατ’ ανώτατο όριο στην περίπτωση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι ίδιες πληροφορίες παρέχονται προφορικώς την πρώτη ημέρα της σχέσης εργασίας. Οι προθεσμίες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη διάρκεια της σύμβασης.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών και επαρκώς περιεκτικών πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο, από τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους.

(17)  Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών και επαρκώς περιεκτικών πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως στις διεθνείς οδικές μεταφορές, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για πολλές αποστολές πριν από την πρώτη αναχώρηση και, στη συνέχεια, να τροποποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να προσδιοριστούν ως αποσπασμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, θα πρέπει επίσης να τους κοινοποιείται ο ενιαίος εθνικός δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε από το κράτος μέλος υποδοχής όπου θα βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Εκτός εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν άλλως, οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν εάν η διάρκεια της περιόδου εργασίας στο εξωτερικό υπερβαίνει τις τέσσερις συναπτές εβδομάδες.

(18)  Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για πολλές αποστολές πριν από την πρώτη αναχώρηση και, στη συνέχεια, να τροποποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να προσδιοριστούν ως αποσπασμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 ή άλλους τομεακούς κανονισμούς, θα πρέπει επίσης να τους κοινοποιείται ο ενιαίος εθνικός δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε από το κράτος μέλος υποδοχής όπου θα βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Εκτός εάν το δίκαιο του κράτους μέλους που διέπει τη σχέση απασχόλησης προβλέπει άλλως, οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν εάν η διάρκεια της περιόδου εργασίας στο εξωτερικό υπερβαίνει τις τέσσερις συναπτές εβδομάδες.

__________________

__________________

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να συνοδεύονται από μειωμένη προστασία κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές θέσεις, καθώς και όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους νέους εργαζομένους.

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργαζομένους να εξακριβώνουν ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να συνοδεύονται από μειωμένη προστασία κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται κατ’ εξαίρεση να διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές θέσεις, όταν τα κράτη μέλη δεν συναρτούν την προστασία των εργαζομένων καθώς και την προστασία από καταγγελία και απόλυση με δοκιμαστική περίοδο ή στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, χωρίς ωστόσο η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν την παράταση των δοκιμαστικών περιόδων, εφόσον συμφωνούν εργαζόμενος και εργοδότης, σε περίπτωση διαρκούς απουσίας του εργαζόμενου λόγω μακροχρόνιας ασθένειας ή μακροχρόνιας άδειας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποδείξει ότι οι δεξιότητές του συνάδουν με τα ζητούμενα καθήκοντα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να επαληθεύσει την καταλληλότητα του εργαζόμενου για τα εν λόγω καθήκοντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η μονομερής παράταση δοκιμαστικής περιόδου.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους εργαζομένους να αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας τους, εντός των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Οι ρήτρες περί ασυμβίβαστου, που νοούνται ως περιορισμός στην εργασία για συγκεκριμένες κατηγορίες εργοδοτών, ενδέχεται να είναι απαραίτητες για αντικειμενικούς λόγους, όπως η προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

(20)  Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους εργαζομένους ή να τους εμποδίζουν να αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας τους, ή να τους επιβάλλουν ποινές για το λόγο αυτό. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εμπίπτει αυτή η άλλη απασχόληση εντός των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση περιορισμών περί ασυμβίβαστου που πρέπει να νοούνται ως περιορισμός στην εργασία για συγκεκριμένες κατηγορίες εργοδοτών για αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια του εργαζόμενου, η προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων,η ακεραιότητα του δημοσίου τομέα ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

__________________

__________________

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι εργαζόμενοι των οποίων το ωράριο εργασίας είναι ως επί το πλείστον μεταβλητό θα πρέπει να επωφελούνται από μια ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας όταν το ωράριο εργασίας καθορίζεται κυρίως από τον εργοδότη, είτε άμεσα —για παράδειγμα, μέσω της ανάθεσης εργασιών— είτε έμμεσα —για παράδειγμα, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο να ανταποκρίνεται σε αιτήματα πελατών.

(21)  Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις κατά παραγγελία ή παρόμοιες μορφές εργασιακών σχέσεων, βάσει των οποίων το πρόγραμμα εργασίας του εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό, θα πρέπει να επωφελείται από ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητας και προβλεψιμότητας κατά την εργασία.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Μια εύλογη ελάχιστη προειδοποίηση, η οποία νοείται ως η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με μια νέα ανάθεση εργασίας έως τη στιγμή που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο της προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις εργασίας με ωράριο εργασίας που είναι μεταβλητό ή καθορίζεται κυρίως από τον εργοδότη. Η διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των τομέων, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/15/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

(23)  Μια εύλογη ελάχιστη προειδοποίηση, η οποία νοείται ως η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με μια νέα ανάθεση εργασίας έως τη στιγμή που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο της προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις εργασίας με απρόβλεπτο ωράριο εργασίας. Η διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των τομέων και τις χρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/15/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

__________________

__________________

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν μια ανάθεση εργασίας, εάν δεν εμπίπτει στις ώρες και ημέρες αναφοράς ή δεν έχει κοινοποιηθεί εντός της ελάχιστης προειδοποίησης, χωρίς να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες για την άρνηση αυτή. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποδεχθούν την ανάθεση εργασίας, εφόσον το επιθυμούν.

(24)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν μια ανάθεση εργασίας, εάν δεν εμπίπτει στις ώρες και ημέρες αναφοράς ή δεν έχει κοινοποιηθεί εντός της ελάχιστης περιόδου προειδοποίησης, χωρίς να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες για την άρνηση αυτή. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποδεχθούν την ανάθεση εργασίας, εφόσον το επιθυμούν. Εάν ο εργαζόμενος, αφού αποδεχθεί την ανάθεση εργασίας, αδυνατεί να ολοκληρώσει την εργασία διότι ο εργοδότης ακύρωσε την ανάθεση χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό ο εργαζόμενος, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα να αμειφθεί για την ανάθεση εργασίας.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Όταν δεν έχουν θεσπιστεί νομικά μέτρα για να αποτρέπεται η καταχρηστική χρήση συμβάσεων κατά παραγγελία και παρόμοιων μορφών σχέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων ή/και κατηγοριών εργαζομένων, να θεσπίζουν μέτρα για να διασφαλίζουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά τις κατά παραγγελία συμβάσεις ή παρόμοιες μορφές εργασιακών σχέσεων.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες που χρησιμοποιούν συστηματικά μεταβλητά ωράρια εργασίας και μεταβλητές ώρες/ημέρες αναφοράς παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι, ύστερα από ορισμένη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, για την οποία μπορεί να θεωρείται φυσιολογικός ένας μέσος αριθμός ωρών, αυτές οι ώρες θα συνιστούν τον ελάχιστο εγγυημένο αριθμό αμειβομένων ωρών.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Εάν οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει να προωθηθεί η μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο προβλέψιμη και ασφαλή μορφή απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, και να λαμβάνουν γραπτή απάντηση από τον εργοδότη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη και του εργαζομένου.

(25)  Εάν οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει να προωθηθεί η μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο προβλέψιμη και ασφαλή μορφή απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, και να λαμβάνουν δεόντως αιτιολογημένη γραπτή απάντηση από τον εργοδότη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του εργοδότη και του εργαζομένου.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με παρατεταμένη άδεια, θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με κάθε εσωτερική προαγωγή ή/και προκήρυξη θέσης που καθίσταται διαθέσιμη στην επιχείρηση ή σε εγκατάσταση προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πρόοδος στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τις οδηγίες 97/81/ΕΚ, 1999/70/ΕΚ και 2008/104/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μετάβαση από μια μορφή απασχόλησης σε μια άλλη.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου.

(26)  Όταν οι εργαζόμενοι υποχρεούνται από τους εργοδότες τους, την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις ή εσωτερικές ρυθμίσεις να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου. Η κατάρτιση θα πρέπει, με εξαίρεση αιτιολογημένες περιπτώσεις, να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να συνεχίσει να δικαιούται αμοιβή στη διάρκεια της κατάρτισής του. Αυτή η υποχρέωση δεν καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που απαιτείται προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν, να διατηρήσουν ή να ανανεώσουν ένα επαγγελματικό προσόν, εφόσον ο εργοδότης δεν υποχρεούται βάσει νόμου συλλογικής σύμβασης ή εσωτερικών ρυθμίσεων να παράσχει την κατάρτιση αυτή.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των εργοδοτών όσο και εργαζομένων και πρέπει συνεπώς να τους ανατεθεί σημαντικός ρόλος στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις είναι πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του σκοπού της παρούσας οδηγίας, σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, εφόσον το συνολικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων δεν μειώνεται.

(27)  Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις θα μπορούν να προσαρμόζονται, να συμπληρώνονται ή να βελτιώνονται, εάν είναι πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του σκοπού της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων μέσω των κοινωνικών εταίρων, για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων διατηρείται και πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Σε κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των εργοδοτών, και στα οποία οι κοινωνικοί εταίροι ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών φέρουν την πρωταρχική ευθύνη ρύθμισης των όρων εργασίας στην αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη αρμοδιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η αξιολόγηση REFIT41 επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της. Έδειξε ότι τα συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα συστήματα που προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων (π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της διάταξης της γραπτής δήλωσης να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη χρήση είτε ευνοϊκών τεκμηρίων στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, είτε διοικητικής διαδικασίας βάσει της οποίας ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και να υπόκειται σε κύρωση, αν δεν το κάνει. Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο εργοδότης ενημερώνεται ότι λείπουν πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες.

(28)  Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Η αξιολόγηση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου, REFIT41, επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης. Έδειξε ότι τα συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα συστήματα που προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων (π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της διάταξης της γραπτής δήλωσης που είναι να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη χρήση ευνοϊκών τεκμηρίων στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, και διοικητική διαδικασία βάσει της οποίας ο εργοδότης υποχρεούται να υποχρεωθεί να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και να υπόκειται σε κυρώσεις, αν δεν το κάνει. Τα εν λόγω ευνοϊκά τεκμήρια θα μπορούσαν να είναι, ότι ο εργαζόμενος έχει εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει καμία δοκιμαστική περίοδος ή ότι ο εργαζόμενος κατέχει θέση πλήρους απασχόλησης, σε περίπτωση που λείπουν οι σχετικές πληροφορίες. Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο εργοδότης ενημερώνεται από τον εργαζόμενο ή από τρίτο, όπως είναι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή άλλη αρμόδια οντότητα ή αρχή, ότι λείπουν πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, σελ. 26.

41 SWD(2017)205 final, σελ. 26.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Δεδομένου ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της Ένωσης έχει σημασία για τους Ευρωπαίους, απαιτείται ένα εύρωστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και επιβάλλουν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία και παρέχουν επαρκή μέσα επανόρθωσης. Ειδικότερα στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επωφελούνται από ένα τέτοιο σύστημα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν συλλογικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων προστίμων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν κατάλληλη και εύλογη αποζημίωση. Τα πρόστιμα θα πρέπει να αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων από τον εργοδότη ή την έκταση της καθυστέρησης του εργοδότη όσον αφορά τη διάθεση εγγράφων στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης τους.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με πλήρως ή ως επί το πλείστον μεταβλητό ωράριο εργασίας ή με μεταβλητές ώρες/ημέρες αναφοράς έχουν πρόσβαση σε προστασία της ασφάλειας και της υγείας.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας έτσι άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός εάν εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη μείωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων που καθορίζονται στον συγκεκριμένο τομέα με την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, ούτε να συνιστά βάσιμη δικαιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

(36)  Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας έτσι άθικτο το προνόμιο των κρατών μελών να θεσπίζουν και να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός εάν εισάγονται ευνοϊκότερες διατάξεις με την παρούσα οδηγία. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη μείωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων που καθορίζονται στον συγκεκριμένο τομέα με την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, ούτε να συνιστά βάσιμη δικαιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η καθιέρωση συμβάσεων με μηδενικές ώρες εργασίας ή παρόμοιων μορφών συμβάσεων εργασίας θα απαγορευτεί.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

(37)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημασία των οποίων βασίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 ή σε μεταγενέστερη νομική πράξη που θα αντικαταστήσει αυτή τη σύσταση. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

 

__________________

 

ΕΕ L 124 της 20.05.2003, σ. 36.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι κοινωνικοί εταίροι και υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

(38)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να τους παράσχουν όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή αυτή.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την επιβολή της παρούσας οδηγίας από τους εθνικούς φορείς επιθεώρησης εργασίας. Ο συντονισμός και η παροχή ειδικής κατάρτισης στους εν λόγω εθνικούς φορείς προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω επιβολή πρέπει να γίνονται σε ενωσιακό επιπεδο.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση πιο ασφαλούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

1.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση πιο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση.

2.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι αμοιβής εφόσον υφίσταται μεταξύ των προσώπων αυτών σχέση εξάρτησης ή σχέση προϊσταμένου προς υφιστάμενο. Τα πρόσωπα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία μπορούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση των εν λόγω ελάχιστων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία σε εργαζομένους που έχουν σχέση εργασίας διάρκειας ίσης με ή κατώτερης από 8 ώρες συνολικά σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Ο χρόνος εργασίας σε όλους τους εργοδότες που αποτελούν ή ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, ομάδα ή οντότητα συνυπολογίζεται στην εν λόγω περίοδο 8 ωρών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα ίδια δικαιώματα.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 2008/104/ΕΚ.

5.  Τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορούν να προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 2008/104/ΕΚ.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, για αντικειμενικούς λόγους και εφόσον αυτό είναι εύλογο, να ορίζουν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ότι ορισμένες διατάξεις του κεφαλαίου III ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις, στις αστυνομικές αρχές και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 στοιχείο α) σε φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε νοικοκυριό όπου πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω νοικοκυριού.

6.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορούν να αποφασίσουν να προσαρμόσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 στοιχείο α) για πρόσωπα που λειτουργούν ως εργοδότες σε νοικοκυριό όπου πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω νοικοκυριού.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο το οποίο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι αμοιβής·

 

β)  «εργοδότης»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι άμεσα ή έμμεσα μέρος σχέσης εργασίας με εργαζόμενο·

 

γ)  «σχέση εργασίας»: η εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως ορίζεται ανωτέρω·

α)  «σχέση εργασίας»: η εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως ορίζεται ανωτέρω·

δ)  «ωράριο εργασίας»: το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει τις ώρες και ημέρες έναρξης και λήξης της εκτέλεσης της εργασίας·

β)  «ωράριο εργασίας»: το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει τις ώρες και ημέρες έναρξης και λήξης της εκτέλεσης της εργασίας·

ε)  «ώρες και ημέρες αναφοράς»: χρονοθυρίδες σε συγκεκριμένες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η εργασία με αίτημα του εργοδότη.

γ)  «ώρες και ημέρες αναφοράς»: χρονοθυρίδες σε συγκεκριμένες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η εργασία.

2.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι «πολύ μικρή επιχείρηση», «μικρή επιχείρηση» και «μεσαία επιχείρηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων43 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη πράξη που αντικαθιστά την εν λόγω σύσταση.

2.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι «πολύ μικρή επιχείρηση», «μικρή επιχείρηση» και «μεσαία επιχείρηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων43 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη πράξη που αντικαθιστά την εν λόγω σύσταση.

________________________________

__________________________________

43 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

43 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Παροχή πληροφοριών

 

Ο εργοδότης παρέχει σε κάθε εργαζόμενο τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία γραπτώς, σε έντυπη μορφή ή, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε αυτή, ο εργαζόμενος βεβαιώνει την παραλαβή και αυτή μπορεί να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας, τουλάχιστον για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας·

α)  την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας, περιλαμβανομένων τουλάχιστον του πλήρους ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης και, κατά περίπτωση, των νόμιμων εκπροσώπων·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον τόπο εργασίας· ελλείψει ορισμένου ή κύριου τόπου εργασίας, την αρχή ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε διάφορα σημεία ή ότι είναι ελεύθερος να καθορίζει τον τόπο εργασίας του, καθώς και την έδρα της επιχείρησης ή, κατά περίπτωση, την κατοικία του εργοδότη·

β)  τον τόπο εργασίας· ελλείψει ορισμένου ή κύριου τόπου εργασίας, την αρχή ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε διάφορα σημεία ή ότι είναι ελεύθερος να καθορίζει τον τόπο εργασίας του, καθώς και την έδρα της επιχείρησης ή, κατά περίπτωση, την κατοικία του εργοδότη· σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται σε διαφορετικούς τόπους, τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν και επιτρέπουν στον εργαζόμενο να φθάνει στους διαφορετικούς τόπους εργασίας, τη διαδικασία και την ειδοποίηση·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της·

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της, και σε περίπτωση εκμισθούμενων εργαζομένων, τα ονόματα των εταιριών εκμίσθωσης.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  το δικαίωμα κατάρτισης που παρέχεται από τον εργοδότη·

ζ)  το δικαίωμα κατάρτισης που ο εργοδότης υποχρεούται να παράσχει βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων ή σύμφωνα με τη γενική πολιτική περί κατάρτισης του εργοδότη·

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της εν λόγω άδειας·

η)  τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού του δικαιώματος της εν λόγω άδειας·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη διαδικασία, περιλαμβανομένης της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας, που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού της εν λόγω περιόδου καταγγελίας·

θ)  τη διαδικασία, περιλαμβανομένης της διάρκειας των περιόδων καταγγελίας, που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη της διάρκειας των περιόδων καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού των εν λόγω περιόδων καταγγελίας καθώς και τις τυπικές νομικές απαιτήσεις για την κοινοποίηση της καταγγελίας και την προθεσμία άσκησης αγωγής κατά της απόλυσης·

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα ξεχωριστά αναφερόμενα συστατικά στοιχεία όπως πρόσθετες παροχές, αντισταθμιστικές πληρωμές για υπερωρίες, πληρωμές σε είδος ή άλλα δικαιώματα, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  εάν το ωράριο εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη μεταβλητό, τη διάρκεια της τυπικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας του εργαζομένου και τυχόν ρυθμίσεις για υπερωρίες και τις αποδοχές του·

ια)  τη διάρκεια της τυπικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας του εργαζομένου και, κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για εργασία εκτός τυπικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για αλλαγές βάρδιας και υπερωρίες, καθώς και για εύλογη προθεσμία προειδοποίησης για τέτοια εργασία, καθώς και τις αποδοχές γι’ αυτήν·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  εάν το ωράριο εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό, την αρχή ότι το ωράριο εργασίας είναι μεταβλητό, τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών, την αμοιβή της εργασίας που εκτελείται επιπροσθέτως των εγγυημένων ωρών και, εάν το ωράριο εργασίας καθορίζεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από τον εργοδότη:

ιβ)  σε περίπτωση που το ωράριο του εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό, ο εργοδότης ενημερώνει τον εργαζόμενο σχετικά με:

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  την αρχή ότι το ωράριο εγασίας είναι μεταβλητό, τον αριθμό των εγγυημένων αμειβομένων ωρών και την αμοιβή της εργασίας που εκτελείται επιπροσθέτως αυτών των εγγυημένων ωρών·

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ελάχιστη προειδοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν από την έναρξη μιας ανάθεσης έργου·

ii)  την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος πριν από την έναρξη μιας ανάθεσης έργου και την προθεσμία για την ακύρωση της ανάθεσης εργασίας από τον εργοδότη μετά την αποδοχή της από τον εργαζόμενο·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου· εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός της επιχείρησης από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, την ονομασία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις·

ιγ)  τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου· εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός της επιχείρησης από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, την ονομασία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις, και τις αποκλειστικές προθεσμίες, εάν υπάρχουν·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και/ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  αποδεικτικό εγγραφής στον φορέα ή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του στοιχείου ιδ), εφόσον ο εργοδότης υπέχει σχετική υποχρέωση·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία στ) έως ια) και στοιχείο ιδ), μπορεί, ενδεχομένως, να γίνεται και με παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία στ) έως ια) και στοιχείο ιδ), μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται από παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους ασκούμενους όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης και εργασίας τους, ιδίως το ωράριο και η διάρκεια, όλες οι αμοιβές και τα επιδόματα, κατά περίπτωση, τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα στοιχεία και τα καθήκοντα του επιβλέποντος την πρακτική άσκηση, και οι στόχοι και οι μέθοδοι αξιολόγησης και προόδου.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η ελάχιστη εύλογη προθεσμία ειδοποίησης του εργαζομένου πριν από την έναρξη μιας ανάθεσης εργασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ιβ), ορίζεται, κατά περίπτωση, από τα κράτη μέλη μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται ατομικά στον εργαζόμενο με τη μορφή εγγράφου το αργότερο την πρώτη ημέρα της σχέσης εργασίας. Το έγγραφο αυτό μπορεί να παρέχεται και να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι εύκολα προσβάσιμο από τον εργαζόμενο και μπορεί να αποθηκεύεται και να εκτυπώνεται.

1.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) και (θ έως ιβ) και ιδ α) παρέχεται ατομικά στον εργαζόμενο εγγράφως το αργότερο την πρώτη ημέρα της σχέσης εργασίας.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται στον εργαζόμενο γραπτώς εντός επτά εργασίμων ημερών από την έναρξη της σχέσης εργασίας.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1α δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα υποδείγματα και πρότυπα για το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων και των εργοδοτών· τα κάνουν επίσης διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό δικτυακό τόπο, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα.

2.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους τα υποδείγματα και πρότυπα για το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων και των εργοδοτών· τα κάνουν επίσης διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό δικτυακό τόπο, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται από τους εργοδότες παρέχεται γενικά δωρεάν, με σαφή, διαφανή, διεξοδικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω των υφιστάμενων επιγραμμικών πυλών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή τις συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος που διέπουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται από τους εργοδότες παρέχεται γενικά δωρεάν, με σαφή, διαφανή, διεξοδικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω των υφιστάμενων επιγραμμικών πυλών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αλλαγές που αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά αλλαγές σε νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε διατάξεις του καταστατικού ή των συλλογικών συμβάσεων ή των συμφωνιών του συμβουλίου εργαζομένων της επιχείρησης μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω παραπομπής στην επικαιροποιημένη κατάστασή τους.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους εργαζομένους που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους εργαζομένους που αποστέλλονται στο εξωτερικό

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται συνήθως, το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 παρέχεται πριν από την αναχώρησή του και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται συνήθως, ο εργοδότης παρέχει το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πριν από την αναχώρηση του εργαζομένου και το έγγραφο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη χώρα ή τις χώρες όπου θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και τη διάρκειά της·

α)  τη χώρα ή τις χώρες, καθώς και τον τόπο ή τους τόπους όπου θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και την αναμενόμενη διάρκειά της·

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά περίπτωση, τα επιδόματα, σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με την/τις ανάθεση/-εις εργασίας, που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση των αποσπασμένων εργαζομένων που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, τα ειδικά επιδόματα απόσπασης και τις ρυθμίσεις για την επιστροφή δαπανών σχετικά με τα έξοδα ταξιδιού, στέγης και διατροφής·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατά περίπτωση, τους όρους που διέπουν τον επαναπατρισμό του εργαζομένου.

δ)  τους όρους που διέπουν τον επαναπατρισμό του εργαζομένου.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α) μπορεί, κατά περίπτωση, να γίνεται με τη μορφή παραπομπής στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α) μπορεί, κατά περίπτωση, να γίνεται με τη μορφή παραπομπής σε συγκεκριμένες διατάξεις νομοθετικών, διοικητικών ή καταστατικών πράξεων ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συλλογικές συμβάσεις είναι εύκολα προσβάσιμες από τους εργαζομένους.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εκτός εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν άλλως, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια κάθε περιόδου εργασίας εκτός του κράτους μέλους στο οποίο συνήθως εργάζεται ο εργαζόμενος είναι τέσσερις συναπτές εβδομάδες ή λιγότερο.

4.  Εκτός εάν το δίκαιο των κρατών μελών που διέπει τη σύμβαση εργασίας προβλέπει άλλως, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια κάθε περιόδου εργασίας εκτός του κράτους μέλους στο οποίο συνήθως εργάζεται ο εργαζόμενος είναι τέσσερις συναπτές εβδομάδες ή λιγότερο.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, η δοκιμαστική περίοδος δεν υπερβαίνει το 25% της αναμενόμενης διάρκειας της σύμβασης. Σε περίπτωση ανανέωσης μιας σύμβασης, δεν απαιτείται νέα περίοδο δοκιμασίας για τη σχέση εργασίας. Χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ομάδα ή οντότητα συνυπολογίζεται με εν λόγω περίοδο.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές περιόδους, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας ή είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται κατ’ εξαίρεση και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους να προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους εννέα μήνες στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας όπως σε διευθυντικές θέσεις ή όταν η δοκιμαστική περίοδος δεν συνδέεται με την προστασία της εργασίας.

 

Η δοκιμαστική περίοδος δεν παρεμποδίζει την απόκτηση δικαιωμάτων από τον εργαζόμενο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, οι εργαζόμενοι απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της αρχικής συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, μπορούν να προβλέπουν την επέκταση των δοκιμαστικών περιόδων, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απουσίαζε συνεχώς από την εργασία λόγω μακράς ασθένειας ή παρατεταμένης άδειας, προκειμένου τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος να μπορούν να διαπιστώσουν αν το έργο ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προσδοκίες και απαιτήσεις τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται μονομερώς η παράταση μιας δοκιμαστικής περιόδου.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εργοδότης δεν απαγορεύει στους εργαζομένους να αναλάβουν εργασία σε άλλους εργοδότες, εκτός του ωραρίου εργασίας που καθορίζεται με τον εν λόγω εργοδότη.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εργοδότης δεν απαγορεύει στους εργαζομένους, δεν τους επιβάλλει κυρώσεις και δεν τους εμποδίζει να αναλάβουν εργασία σε άλλους εργοδότες.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε εργαζόμενους με περισσότερες από μία σχέσεις εργασίας να ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας που προβλέπει η οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________________________

 

Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εργοδότες μπορούν, ωστόσο, να ορίζουν προϋποθέσεις ασυμβίβαστου όταν τέτοιοι περιορισμοί δικαιολογούνται από θεμιτούς λόγους, όπως είναι η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση των περιορισμών περί ασυμβίβαστου από εργοδότες και συγκεκριμένα περιορισμών στην εργασία για συγκεκριμένες κατηγορίες εργοδοτών για βάσιμους αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου,η ακεραιότητα του δημοσίου τομέα ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν το ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό και εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον καθορίζεται από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί από τον εργοδότη μόνο:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν το ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί από τον εργοδότη, εάν δεν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν η εργασία λαμβάνει χώρα εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, που έχουν οριστεί γραπτώς κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο i), και

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί από τον εργοδότη του για ανάθεση εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο ii).

β)  εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί από τον εργοδότη του για ανάθεση εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο ii). Τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ορίζουν την εν λόγω περίοδο.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο όροι που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο δεν πληρούνται, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ανάθεση εργασίας χωρίς να υποστεί συνέπειες.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Εάν ο εργοδότης ακυρώσει ανάθεση εργασίας μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο ii), ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή για τις ώρες εργασίας σε σχέση με τις οποίες ισχύει η προθεσμία.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Η αμοιβή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν εξαρτάται από μελλοντική ανάθεση εργασίας.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9a

 

Συμπληρωματικά μέτρα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης προβλεψιμότητας σε κατά παραγγελία συμβάσεις.

 

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν σχέσεις εργασίας στις οποίες δεν προβλέπεται πριν από την έναρξη της σχέσης εργασίας ελάχιστο αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών.

 

2.  Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται νομικά μέτρα για την πρόληψη καταχρηστικής χρήσης συμβάσεων κατά παραγγελία, ιδίως όταν σε μία σχέση εργασίας δεν προβλέπεται εκ των προτέρων ελάχιστος αριθμός εγγυημένων αμειβόμενων ωρών εργασίας, τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αφού λάβουν υπόψη τις ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων και/ή κατηγοριών εργαζομένων, θεσπίζουν τα εξής μέτρα:

 

i)  υποχρέωση των εργοδοτών να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές αντικειμενικούς λόγους για τη χρήση των εν λόγω συμβάσεων καθώς και ένα πραγματικό συνολικό χρονικό όριο μέχρι έξι μηνών χρήσης μιας τέτοιας σύμβασης σε σχέση με τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους·

 

ii)  έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέσης απασχόλησης, μαχητό τεκμήριο ότι στη σύμβαση απασχόλησης προβλέπονται για τους επόμενους έξι μήνες ώρες εργασίας που αντιστοιχούν στο 75 % των ωρών εργασίας του προηγούμενου εξαμήνου, ασχέτως μηνιαίας κατανομής αυτών·

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δύνανται να ζητήσουν μια μορφή απασχόλησης με πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους εργασίας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες συνεχή προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή αφού έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική κατάρτιση και δοκιμαστική περίοδο, λαμβάνουν αιτιολογημένη έγγραφη απάντηση εφόσον ζητήσουν να μεταφερθούν σε μια πιο προβλέψιμη μορφή εργασίας εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Χρόνος εργασίας σε εργοδότες που αποτελούν μια επιχείρηση, ένα όμιλο ή μια οργάνωση ή που ανήκουν σε μια επιχείρηση, ένα όμιλο ή μια οργάνωση συνυπολογίζονται με τη συνεχή εργασία των έξι μηνών. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν περιορισμούς στη συχνότητα των απαντήσεων αυτών.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εργοδότης παρέχει γραπτή απάντηση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εργοδότες και τις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η προθεσμία αυτή θα παρατείνεται σε τρεις το πολύ μήνες και να επιτρέπουν την προφορική απάντηση σε επακόλουθο παρόμοιο αίτημα που υποβάλλει ο ίδιος εργαζόμενος, εάν η αιτιολόγηση της απάντησης όσον αφορά την κατάσταση του εργαζομένου παραμένει αμετάβλητη.

2.  Ο εργοδότης λαμβάνει δεόντως υπόψη την αίτηση και παρέχει αιτιολογημένη γραπτή απάντηση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εργοδότες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την προφορική απάντηση σε επακόλουθο παρόμοιο αίτημα που υποβάλλει ο ίδιος εργαζόμενος, εάν η αιτιολόγηση της απάντησης όσον αφορά την κατάσταση του εργαζομένου παραμένει αμετάβλητη.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 97/81/ΕΟΚ, 99/70/ΕΚ και 2008/104/ΕΚ.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10a

 

Πληροφορίες σχετικά με εσωτερικές προκηρύξεις θέσεων εργασίας

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με παρατεταμένη άδεια, ενημερώνονται για εσωτερικές διαδικασίες προαγωγής ή για προκηρύξεις θέσεων εργασίας που καθίστανται διαθέσιμες στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση προκειμένου να ενθαρρύνεται η πρόοδος στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται μέσω γενικής αναγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιγραμμικά ή σε κατάλληλη θέση στην επιχείρηση ή στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάρτιση

Υποχρεωτική κατάρτιση

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο εργάζονται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι εργαζόμενοι υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, μεταξύ άλλων πριν από την έναρξη πραγματικής εργασίας, από τους εργοδότες τους ή από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις ή τους εσωτερικούς κανόνες, να τύχουν υποχρεωτικής κατάρτισης για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία απασχολούνται ή την οποία ο εργοδότης απαιτεί για την εν λόγω θέση εργασίας, η εν λόγω κατάρτιση παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η κατάρτιση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Συνυπολογίζεται ως χρόνος εργασίας. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται αμοιβής σαν να εργαζόταν.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι οποίες, τηρώντας ταυτόχρονα τη γενική προστασία των εργαζομένων, θεσπίζουν ρυθμίσεις για τους όρους εργασίας των εργαζομένων οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 11.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους να αυξήσουν ή να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο λειτουργίας του κοινωνικού διαλόγου για να ενισχύσουν τον ρόλο τους και να διαπραγματευτούν, να συνάψουν και να επιβάλουν συλλογικές συμβάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, ή να τις διατηρήσουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους πλέον αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, σε εθνικό ή κλαδικό επίπεδο, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να επιβάλλουν συλλογικές συμβάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, να θεσπίζουν ρυθμίσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, οι οποίες προσαρμόζουν, συμπληρώνουν ή βελτιώνουν τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή ότι τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, εφόσον διατηρείται το γενικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12a

 

Ίση αμοιβή

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται η αρχή της ίσης αμοιβής και ίσων όρων για όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την κατάργηση των διακρίσεων όσον αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους αμοιβής και όλες τις προϋποθέσεις απασχόλησης· το καθεστώς απασχόλησης δεν είναι εν προκειμένω άνευ σημασίας.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το σύνολο ή μέρος των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 και ο εργοδότης δεν έχει επανορθώσει την παράλειψη αυτή εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, εφαρμόζεται ένα από τα ακόλουθα συστήματα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το σύνολο ή μέρος των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 και ο εργοδότης δεν έχει επανορθώσει την παράλειψη αυτή εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, εφαρμόζονται και τα δύο από τα ακόλουθα συστήματα:

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εργαζόμενος επωφελείται από ευνοϊκά τεκμήρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος. Όταν η παρεχόμενη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει δοκιμαστική περίοδος ή ότι ο εργαζόμενος έχει θέση πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα· Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν τα τεκμήρια· ή

α)  ο εργαζόμενος επωφελείται από ευνοϊκά τεκμήρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος. Όταν η παρεχόμενη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει δοκιμαστική περίοδος ή ότι ο εργαζόμενος έχει θέση πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα· Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν τα τεκμήρια· και

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή σε εύθετο χρόνο. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να επιβάλει κατάλληλη διοικητική κύρωση, ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

β)  ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή σε εύθετο χρόνο και να λάβει επαρκή απάντηση εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός της οριζόμενης από την αρμόδια αρχή προθεσμίας που αρχίζει από την παραλαβή της παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να επιβάλει κατάλληλη διοικητική κύρωση, ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Πραγματική κατάσταση

 

Η διαπίστωση ότι υφίσταται σχέση εργασίας σε πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση των εργασιών και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων, από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από καταγγελία που υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό να επιβάλουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το είδος ή τη διάρκεια της σχέσης εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από άσκηση δικαιώματος που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στα εν λόγω μέτρα συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα αποκατάστασης της σχέσης εργασίας.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί τους λόγους γραπτώς.

2.  Οι εργαζόμενοι που μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου θεωρούν ότι ενδεχομένως έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί τους λόγους γραπτώς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της απόλυσης αναστέλλεται, έως ότου ο εργαζόμενος λάβει γραπτή αιτιολόγηση από τον εργοδότη.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν συλλογικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 30).

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Αν ο εργοδότης δεν αιτιολογήσει βασίμως την απόλυση ή τα ισοδύναμα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος απολύθηκε λόγω άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι νομικές συνέπειες τυχόν προκαταρκτικών ενεργειών για την απόλυση ή για τυχόν απόλυση λόγω άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι άκυρες.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη σχέσης εργασίας

 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί ως εργοδότης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι δεν υφίσταται σχέση εργασίας.

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Μπορεί να λάβουν τη μορφή προστίμου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Μπορεί να λάβουν τη μορφή προστίμου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την καταβολή εύλογης και ανάλογης αποζημίωσης.

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Ίση μεταχείριση

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν:

 

α)  ότι η αρχή της ίσης αμοιβής και των ίσων προϋποθέσεων ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης, όπως στην περίπτωση των μόνιμων εργαζόμενων·

 

β)  ότι, όταν δεν υπάρχει συγκρίσιμος μόνιμος εργαζόμενος στην ίδια εταιρεία, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στην εφαρμοστέα συλλογική σύμβαση ή, όταν δεν υφίσταται συλλογική σύμβαση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις ή την εθνική πρακτική·

 

γ)  ότι δεν εισάγονται διακρίσεις όσον αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους αμοιβής και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης.

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, επεκτείνοντας υποχρεωτικά την τυπική κάλυψη σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης εργασίας τους.

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18γ

 

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι με μεταβλητά ωράρια εργασίας και μεταβλητές ώρες/ημέρες αναφοράς έχουν, ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους, πρόσβαση στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας καθώς και στις υπηρεσίες και στις εγκαταστάσεις πρόληψης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Απαγόρευση της υποβάθμισης και ευνοϊκότερες διατάξεις

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη παρέχεται στους εργαζομένους εντός των κρατών μελών.

1.  Η παρούσα οδηγία και τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή της δεν αποτελούν επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση, την υπονόμευση ή την παραβίαση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους και του γενικού επιπέδου προστασίας που ήδη παρέχεται στους εργαζομένους εντός του εν λόγω κράτους μέλους από την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις ή την εθνική πρακτική.

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική και μεριμνούν ώστε να διαθέτουν αυτοί τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή αυτή.

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Επιθεώρηση και έλεγχος

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διεξαγωγή από εθνικούς φορείς ή από τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεσματικών και επαρκών επιθεωρήσεων προκειμένου να παρακολουθείται και να επιβάλλεται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι να διαθέτουν τα μέσα και την κατάλληλη και ειδική κατάρτιση για την πραγματοποίηση των εν λόγω επιθεωρήσεων.

 

Η Επιτροπή προωθεί τις ανταλλαγές αρμόδιων υπαλλήλων και την κατάρτιση, καθώς και τη διευκόλυνση και την προώθηση πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20β

 

Διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον εργοδότη σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων που ορίζουν τα κράτη μέλη, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις ή αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 2 έτη]. Ωστόσο, οι εργοδότες παρέχουν ή συμπληρώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 μόνον κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου. Η απουσία του εν λόγω αιτήματος δεν έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 2 έτη]. Ωστόσο, οι εργοδότες παρέχουν ή συμπληρώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 μόνον κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή ενός εκπροσώπου εξ ονόματος του εργαζομένου. Η απουσία του εν λόγω αιτήματος δεν έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 8 έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + πέντε έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει την «οδηγία του 1991 για τη γραπτή δήλωση» (91/553/ΕΟΚ) με ένα νέο μέσο για την εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους και να θεσπίζει μια νέα και εξειδικευμένη δέσμη δικαιωμάτων που θα καταστήσει δυνατή τη βελτίωση της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, ιδίως για τα άτομα σε μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας. Η πρόταση βασίζεται στα πορίσματα της αξιολόγησης REFIT(1) της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση, στην οποία επισημαίνονται ελλείψεις στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή δρομολόγησε δύο γύρους διαβουλεύσεων με την εργοδοσία και τους εργαζόμενους (τους κοινωνικούς εταίρους) στην Ευρώπη τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν κατόρθωσαν να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης διαδικασίας διαλόγου με στόχο την σύναψη συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων και συμφωνιών, επί του θέματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 155 της ΣΛΕΕ

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι για την Ένωση να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της προς τις επιχειρήσεις για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πολιτών της ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση στις 21 Δεκεμβρίου 2017(2). Είναι ζωτικής σημασίας για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθετών, να αρθούν στο ύψος της πρόκλησης και να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα βασικά αυτά ζητήματα πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου το 2019. Αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας και να δώσουμε ώθηση στην ευημερία τους.

Οι στόχοι της υπό εξέταση οδηγίας είναι τρεις. Κατ’ αρχάς, αποσκοπεί στο να δώσει πρακτικότερη μορφή στα δικαιώματα που καθορίζονται στη διοργανική διακήρυξη σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που δημοσιοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017(3). Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην υλοποίηση ορισμένων από τις αρχές που καθορίζονται στον πυλώνα, συγκεκριμένα δε της αρχής 5 (ασφαλής και ευπροσάρμοστη απασχόληση) και της αρχής 7 (ενημέρωση για τους όρους απασχόλησης και προστασία σε περίπτωση απολύσεων).

Η οδηγία θεσπίζει ορισμένα ελάχιστα οικουμενικά δικαιώματα για τους πολίτες και τους εργαζόμενους της ΕΕ σε απάντηση ενός πιεστικού δημόσιου αιτήματος και στο πλαίσιο της βούλησής του να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ διότι θα αισθάνονται την αλληλουχία τους με την ΕΕ. Για παράδειγμα, η οδηγία θεσπίζει όριο έξι μηνών για τις δοκιμαστικές περιόδους, εκτός εάν δικαιολογείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θεσπίζει επίσης δικαίωμα στην εργασία για άλλους εργοδότες, απαγορεύοντας ρήτρες «αποκλειστικότητας» και «ασυμβατότητας», καθώς και δικαίωμα σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των ωρών εργασίας για άτομα με μεταβλητό ωράριο εργασίας.

Περιορισμοί θα πρέπει, βεβαίως, να καθοριστούν επί αυτών των ελάχιστων καθολικών δικαιωμάτων, αφήνοντας στα κράτη μέλη τη βελτίωσή τους, εάν το επιθυμούν. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο επίπεδο των επιμέρους κρατών μελών.

Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας βεβαίως. Υπάρχει επίσης το θέμα της υπό υιοθέτηση πρακτικής προσέγγισης με βάση την αποκέντρωση, διότι κάθε αγορά εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί καρπό αιώνων πολιτιστικών εξελίξεων, διαφορετικών μεθόδων παραγωγής, υπό διαφορετικές οικονομικές αλλά και κλιματικές συνθήκες.

Μια ενιαία και αδιαφοροποίητη προσέγγιση θα ήταν παράλογη στην περίπτωση αυτή. Η οδηγία θα εφαρμοστεί μέσω διατάξεων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.

Πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί μέρος του DNA της κοινωνικής Ευρώπης, και ότι ο κοινωνικός διάλογος σε όλες του τις μορφές πρέπει, συνεπώς, να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο για την ανάπτυξη, συμπλήρωση, εφαρμογή, βελτίωση και ενίσχυση αυτών των ελάχιστων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Δεύτερον, η οδηγία οφείλει συνεπώς να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια συγκρότησης ενός κοινωνικού πλαισίου της νομοθεσίας, εντός του οποίου οι αρχές της ελεύθερης αγοράς και η πλήρης κινητικότητα για τους πολίτες, συχνά περιγραφόμενες ως ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των πολιτών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τους Ευρωπαίους και απαραίτητο εργαλείο όσον αφορά τον περιορισμό της ανεργίας και την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Αλλά η Ευρώπη, είτε παραμένει είτε όχι κοινωνική Ευρώπη, προσβλέπει στην κινητικότητα και στις αρχές της ελεύθερης αγοράς που θα καθοριστούν ενώ θα διασφαλίζονται τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, δηλαδή τα ίδια ελάχιστα πρότυπα για όλους. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των προτύπων σε όλους τους τομείς παρεμποδίζοντας την κινητικότητα και τον ανταγωνισμό για τη μείωση του κόστους, αλλά επίσης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον ανταγωνισμό να υπονομεύσει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για τους εργαζομένους. Οι κάποτε πολύ λεπτομερείς κανόνες που ισχύουν στην Ευρώπη υιοθετήθηκαν προκειμένου η ενιαία αγορά να λειτουργεί σωστά και να βασίζεται στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας.

Έχει έρθει η η ώρα να οικοδομήσουμε πάνω στους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τις σχέσεις απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και η ανά χείρας οδηγία κάνει ακριβώς αυτό, μέσω της επικαιροποίησης και διευκρίνισης αυτών των κανόνων μετά από 27 χρόνια οδηγίας για τη γραπτή δήλωση. Η ενιαία αγορά δεν θα είναι ποτέ οριστική ή πλήρως ολοκληρωμένη χωρίς την πλήρη θέσπιση και υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ή χωρίς κάποιους ελάχιστους κοινούς κανόνες για τις συνθήκες εργασίας.

Τέλος, η πρόταση έχει επίσης ξεκάθαρα αναβαθμιστεί για να καλύπτει νέες μορφές απασχόλησης, τόσο αυτές που μας είναι ήδη γνωστές, όσο και αυτές που θα αναδυθούν ως νέες, καθώς οι τεχνολογίες εξακολουθούν να αναπτύσσονται με ασταμάτητες ταχύτητες. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση ανταποκρίνεται σε πρόσφατες αποφάσεις με τις οποίες το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές απασχόλησης και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα κοινό σύνολο βασικών δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του είδους της συμβάσεως ή της σχέσεως εργασίας(4).

Είναι σαφές ότι η Ευρώπη επιθυμεί να αποκλείσει κάθε εκμετάλλευση και κάθε έλλειψη προστασίας των εργαζομένων εισάγοντας νέες και πιο ευέλικτες και δημιουργικές ή προσαρμόσιμες μορφές απασχόλησης, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση και η έλλειψη προστασίας αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Χωρίς να χάνουν την ευελιξία τους (η οποία συχνά αποτελεί πλεονέκτημα για τους εργαζομένους) ή την ικανότητα προσαρμογής, αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης δεν πρέπει να παραβιάζουν τα ελάχιστα δικαιώματα για πληροφόρηση και διαφάνεια όσων αναζητούν εργασία. Η πρόταση ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν επικαιροποιημένες και λεπτομερείς πληροφορίες στις σχέσεις εργασίας τους.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επικροτήσουμε τις προσπάθειες της Επιτροπής να διευκρινίσει το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, με τη συμπερίληψη ενός ορισμού του «εργαζόμενου» που κατατάσσει τα είδη των εργαζομένων στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται ώστε να περιορίσει το περιθώριο των κρατών μελών για να αποκλείσουν τους εργαζόμενους σε περιστασιακές ή βραχείας διαρκείας εργασίες.

(1)

1 Αξιολόγηση REFIT της «οδηγίας για τη γραπτή δήλωση» (οδηγία 91/533/ΕΟΚ), SWD(2017) 205 final.

(2)

2 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2017)07972017/0355(COD).

(3)

Διοργανική διακήρυξη σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

(4)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (27.9.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

(1)  Στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου, και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα επανόρθωσης, όπου περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Η αρχή 5 προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, ότι αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων μέσα από την απαγόρευση της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι προάγεται η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου.

(2)  Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής περιόδου, ότι δικαιούνται να ενημερώνονται για τους λόγους της απόλυσής τους και να τους δίνεται μια εύλογη περίοδος προειδοποίησης και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα επανόρθωσης, όπου περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Η αρχή 5 προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους όρους εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, ότι αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων μέσα από την απαγόρευση της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια και ότι προάγεται η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για την ταχεία προσαρμογή των εργοδοτών στις αλλαγές του οικονομικού πλαισίου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου33, οι αγορές εργασίας έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές οφειλόμενες σε δημογραφικές εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση που οδηγεί στη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, οι οποίες στήριξαν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Οι νέες μορφές απασχόλησης συχνά δεν προσφέρουν την τακτικότητα ή τη σταθερότητα των παραδοσιακών σχέσεων εργασίας και οδηγούν σε μειωμένη προβλεψιμότητα για τους οικείους εργαζομένους, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τα εφαρμοστέα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία. Ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των εργαζομένων για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή και εγκαίρως. Προκειμένου να πλαισιωθεί επαρκώς η ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα πρέπει επίσης να διαθέτουν μια σειρά νέων ελάχιστων δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας στις σχέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

(3)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου33, οι αγορές εργασίας έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές οφειλόμενες τόσο σε δημογραφικές εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση, που οδηγεί στη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, όσο και σε μέτρα που υιοθετούν μια μονόπλευρη από την πλευρά της προσφοράς προσέγγιση της αγοράς εργασίας, η οποία στοχεύει στην απελευθέρωση και την απορρύθμιση των αγορών εργασίας, μέτρα τα οποία συνέβαλαν στην ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι νέες μορφές απασχόλησης συχνά δεν προσφέρουν την τακτικότητα ή τη σταθερότητα των παραδοσιακών σχέσεων εργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούν σε μειωμένη προβλεψιμότητα για τους οικείους εργαζομένους, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τα εφαρμοστέα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία και ενθαρρύνοντας την εφαρμογή ασαφών ή άδικων πρακτικών, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του ειδικότερου τομέα τους, για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή και όσο το δυνατό ταχύτερα. Προκειμένου να πλαισιωθεί επαρκώς η ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα πρέπει επίσης να διαθέτουν μια σειρά νέων ελάχιστων δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας στις σχέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

__________________

__________________

33 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

33 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Σύμφωνα με την οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η πλειονότητα των εργαζομένων στην Ένωση έχουν το δικαίωμα να λάβουν γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργασίας τους. Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ δεν καλύπτει, ωστόσο, το σύνολο των εργαζομένων στην Ένωση. Επιπλέον, έχουν προκύψει κενά στην προστασία για νέες μορφές απασχόλησης που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας από το 1991.

(4)  Σύμφωνα με την οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η πλειονότητα των εργαζομένων στην Ένωση έχουν το δικαίωμα να λάβουν γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργασίας τους. Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ δεν καλύπτει, ωστόσο, το σύνολο των εργαζομένων στην Ένωση. Επιπλέον, έχουν προκύψει κενά στην προστασία για νέες μορφές απασχόλησης που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, καθώς και των εξελίξεων στην αγορά εργασίας από το 1991.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας και σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους εντός της Ένωσης επαρκής βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους εργασίας τους.

(5)  Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας και σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασης εργασίας του ή της εργασιακής του σχέσης, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους εντός της Ένωσης ο ίδιος βαθμός διαφάνειας, ασφάλειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους εργασίας τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας - να προωθηθεί μια ασφαλέστερη και περισσότερο προβλέψιμη προσφορά εργατικού δυναμικού, με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας, της πρόσβασης στην καινοτομία και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας - μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή σε όλους τους εργαζομένους αποτελεσματικότερης πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε νέες και άτυπες μορφές εργασίας, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την αύξηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με παράλληλη αποφυγή της επιβολής υπερβολικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις οιουδήποτε μεγέθους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Στη νομολογία του, το ΔΕΕ έχει θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου34 τα οποία είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ο ορισμός του εργαζομένου στο άρθρο 2 παράγραφος 1 βασίζεται σ’ αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αφήνοντας στις εθνικές αρχές και στα εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή της σε ειδικές καταστάσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι, οι διαλείποντες εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης και η εφαρμογή αυτών αδιακρίτως, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Στη νομολογία του, το ΔΕΕ έχει θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου34 τα οποία είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ο ορισμός του εργαζομένου στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που αναπτύχθηκαν τόσο από το ΔΕΕ όσο και από τη ΔΟΕ. Τα κριτήρια διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του προσωπικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αφήνοντας στις εθνικές αρχές και στα εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή της σε ειδικές καταστάσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι, οι διαλείποντες εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι και οι ερευνητές πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

__________________

__________________

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· της 9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· ·της 9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της ΔΟΕ, όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί άμεσα η υπαγωγή στη διεύθυνση, η οικονομική εξάρτηση θα πρέπει να θεωρείται το βασικό επιπλέον κριτήριο για να εκτιμάται κατά πόσον το πρόσωπο είναι εργαζόμενος.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της ΔΟΕ, ο καθορισμός ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση της εργασίας και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της ΔΟΕ, θα πρέπει να προβλέπεται αυτομάτως νομικό τεκμήριο ύπαρξης σχέσης εργασίας όταν διαπιστώνεται η παρουσία ενός ή περισσοτέρων σχετικών δεικτών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ βάσει παρεκκλίσεων που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι παρεκκλίσεις αυτές με τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας σε σχέσεις εργασίας διάρκειας που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες συνολικά σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν επηρεάζει τον ορισμό του εργαζομένου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της κατά παραγγελία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, η παρέκκλιση των 8 ωρών ανά μήνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σχέσεις εργασίας στις οποίες δεν καθορίζεται εγγυημένη αμειβόμενη εργασία πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζουν ότι ορισμένες ή όλες οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για την εξαίρεση ατόμων που ενεργούν ως εργοδότες για οικιακούς βοηθούς στο νοικοκυριό από τις υποχρεώσεις εξέτασης και ανταπόκρισης σε αιτήματα για διαφορετικό τύπο απασχόλησης, καθώς και παροχής δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης, και από την κάλυψη του μηχανισμού επανόρθωσης βάσει ευνοϊκών τεκμηρίων σε περίπτωση ελλειπουσών πληροφοριών στη γραπτή δήλωση.

(10)  Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει ή από κοινού υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζουν ότι ορισμένες ή όλες οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Εάν διάφορα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα ως εργοδότης, αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως η αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης.

(11)  Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η προσαρμογή του εν λόγω ελάχιστου καταλόγου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως η αύξηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον εν λόγω ελάχιστο κατάλογο σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών.

(12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλα τα στοιχεία των αποδοχών, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του, τις πληρωμές για υπερωρίες, τα επιμίσθια και άλλα δικαιώματα που εισπράττει ο εργαζόμενος, όπως το επίδομα ασθενείας. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί σταθερό ωράριο εργασίας λόγω της φύσης της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των χρονοθυρίδων στις οποίες μπορεί να κληθούν να εργαστούν και της ελάχιστης προειδοποίησης που θα πρέπει να λάβουν.

(14)  Εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί σταθερό ωράριο εργασίας λόγω της φύσης της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται πώς θα διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των χρονοθυρίδων στις οποίες μπορεί να κληθούν να εργαστούν και της ελάχιστης προειδοποίησης που θα πρέπει να λάβουν.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές και την παραγωγικότητα, αλλά και από μια αυστηρά ανθρώπινη άποψη, υπό την έννοια ότι οι ώρες εργασίας θα πρέπει να μειώνονται σταδιακά, ώστε να παρέχεται στους εργαζομένους αυξημένος ελεύθερος χρόνος.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης ή τα οικογενειακά επιδόματα. Η ενημέρωση σχετικά με την προστασία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την κάλυψη από συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης κατά την έννοια της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου36 και της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.

(15)  Οι πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης ή τα οικογενειακά επιδόματα και κάθε άλλη κάλυψη έναντι κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004. Η ενημέρωση σχετικά με την προστασία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει την κάλυψη από συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης κατά την έννοια της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου36 και της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.

__________________

__________________

36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση εργασίας γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει τους διαβιβάζονται το αργότερο την πρώτη ημέρα της απασχόλησης.

(16)  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σχέση εργασίας γραπτώς από την αρχή της απασχόλησής τους. Ως εκ τούτου, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τους διαβιβάζονται το αργότερο, κατά περίπτωση, όταν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και πριν από την πρώτη ημέρα της απασχόλησης.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών και επαρκώς περιεκτικών πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο, από τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους.

(17)  Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών και επαρκώς περιεκτικών πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των εν λόγω προτύπων, ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις ως προς το περιεχόμενο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Το περιεχόμενο αυτών των προτύπων μπορεί να καθορίζεται σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο, από τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, υπό τον όρο ότι δεν δημιουργούνται πρόσθετες, δυσανάλογες ή υπερβολικές, διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως στις διεθνείς οδικές μεταφορές, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για πολλές αποστολές πριν από την πρώτη αναχώρηση και, στη συνέχεια, να τροποποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να προσδιοριστούν ως αποσπασμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, θα πρέπει επίσης να τους κοινοποιείται ο ενιαίος εθνικός δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε από το κράτος μέλος υποδοχής όπου θα βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Εκτός εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν άλλως, οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν εάν η διάρκεια της περιόδου εργασίας στο εξωτερικό υπερβαίνει τις τέσσερις συναπτές εβδομάδες.

(18)  Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως στις διεθνείς οδικές μεταφορές, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για πολλές αποστολές πριν από την πρώτη αναχώρηση και, στη συνέχεια, να τροποποιηθούν πριν από την έναρξη της σχετικής ανάθεσης ή σε περίπτωση αλλαγής. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να προσδιοριστούν ως αποσπασμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, θα πρέπει επίσης να τους κοινοποιείται ο ενιαίος εθνικός δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε από το κράτος μέλος υποδοχής όπου θα βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργασίας που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται στο εξωτερικό πρέπει να ενημερώνονται στην επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία υπογράφεται η αρχική σύμβαση εργασίας.

__________________

__________________

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να συνοδεύονται από μειωμένη προστασία κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές θέσεις, καθώς και όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους νέους εργαζομένους.

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα πρέπει να θεωρείται εύλογη και δεν θα πρέπει επ’ουδενί να παρατείνεται. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες, μόνον εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους νέους εργαζομένους.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους εργαζομένους να αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας τους, εντός των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Οι ρήτρες περί ασυμβίβαστου, που νοούνται ως περιορισμός στην εργασία για συγκεκριμένες κατηγορίες εργοδοτών, ενδέχεται να είναι απαραίτητες για αντικειμενικούς λόγους, όπως η προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

(20)  Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους εργαζομένους να αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας τους, εντός των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39.

__________________

__________________

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι ώρες και ημέρες αναφοράς, που νοούνται ως χρονοθυρίδες κατά τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί εργασία αν το ζητήσει ο εργοδότης, θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας.

(22)  Οι ώρες και ημέρες αναφοράς, που νοούνται ως χρονοθυρίδες κατά τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί εργασία αν το ζητήσει ο εργοδότης, θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς πριν την έναρξη της σχέσης εργασίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Μια εύλογη ελάχιστη προειδοποίηση, η οποία νοείται ως η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με μια νέα ανάθεση εργασίας έως τη στιγμή που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο της προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις εργασίας με ωράριο εργασίας που είναι μεταβλητό ή καθορίζεται κυρίως από τον εργοδότη. Η διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των τομέων, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/15/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

(23)  Μια εύλογη ελάχιστη προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών, η οποία νοείται ως η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με μια νέα ανάθεση εργασίας έως τη στιγμή που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο της προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις εργασίας με ωράριο εργασίας που είναι μεταβλητό ή καθορίζεται κυρίως από τον εργοδότη. Η διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερη ανάλογα με τις ανάγκες των τομέων, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/15/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

__________________

__________________

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Εάν οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει να προωθηθεί η μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο προβλέψιμη και ασφαλή μορφή απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, και να λαμβάνουν γραπτή απάντηση από τον εργοδότη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη και του εργαζομένου.

(25)  Εάν οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει να προωθηθεί η μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης σύμφωνα με την αρχή 5 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, που επιδιώκει την ενθάρρυνση της μετάβασης σε μορφές εργασίας αορίστου χρόνου. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο προβλέψιμη και ασφαλή μορφή απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, και να λαμβάνουν δεόντως αιτιολογημένη γραπτή απάντηση από τον εργοδότη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη και του εργαζομένου.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου.

(26)  Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις ή εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και χωρίς διακρίσεις, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου. Η κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται κατά τις ώρες εργασίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις είναι πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του σκοπού της παρούσας οδηγίας, σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, εφόσον το συνολικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων δεν μειώνεται.

(27)  Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις είναι πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του σκοπού της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές συνάδουν πλήρως με την παρούσα οδηγία και παρέχουν μεγαλύτερη προστασία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για την τροποποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχετικό κεφάλαιο, εφόσον το συνολικό επίπεδο της άνευ διακρίσεων προστασίας των εργαζομένων βελτιώνεται και δεν μειώνεται σε καμία περίπτωση.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)   Στα κράτη μέλη όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των εργοδοτών, και όπου οι κοινωνικοί εταίροι, υπό την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών, έχουν την πρωταρχική ευθύνη να ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας στην αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν πλήρη εξουσία όσον αφορά τη δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συναφθείσες συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας και παρέχουν στους εργαζομένους συνολική προστασία μπορούν να παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εφόσον τηρείται ο σκοπός της οδηγίας.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης όσον αφορά κάθε πτυχή των αποδοχών και των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης, και ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης του εργαζομένου.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η αξιολόγηση REFIT41 επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της. Έδειξε ότι τα συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα συστήματα που προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων (π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της διάταξης της γραπτής δήλωσης να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη χρήση είτε ευνοϊκών τεκμηρίων στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, είτε διοικητικής διαδικασίας βάσει της οποίας ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και να υπόκειται σε κύρωση, αν δεν το κάνει. Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο εργοδότης ενημερώνεται ότι λείπουν πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες.

(28)  Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η αξιολόγηση REFIT41 επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της. Έδειξε ότι τα συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα συστήματα που προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων (π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο της διάταξης της γραπτής δήλωσης να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη χρήση ευνοϊκών τεκμηρίων στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, και διοικητικής διαδικασίας βάσει της οποίας ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και να υπόκειται σε κύρωση, αν δεν το κάνει. Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο εργοδότης ενημερώνεται ότι λείπουν πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, σελ. 26.

41 SWD(2017)205 final, σελ. 26.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ έχει θεσπιστεί ένα εκτεταμένο σύστημα διατάξεων επιβολής για το κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προαγωγής των ίσων ευκαιριών, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης, περιλαμβανομένης εύλογης αποζημίωσης, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

(29)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ έχει θεσπιστεί ένα εκτεταμένο σύστημα διατάξεων επιβολής για το κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προαγωγής των ίσων ευκαιριών· το σύστημα αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών και δικαίωμα επανόρθωσης, περιλαμβανομένης εύλογης αποζημίωσης, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί επειγόντως η επέκταση αυτών των διατάξεων επιβολής σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Δεδομένου ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημασία για τους Ευρωπαίους, απαιτείται ένα εύρωστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και επιβάλλουν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία και παρέχουν επαρκή μέσα επανόρθωσης. Ειδικότερα στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επωφελούνται από ένα τέτοιο σύστημα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33β)  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί ως εργοδότης βάσει της υπεροχής των πραγματικών περιστατικών φέρει το βάρος της απόδειξης ότι δεν υφίσταται σχέση εργασίας.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33γ)  Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως δυνάμει των υφιστάμενων και των μελλοντικών ευρωπαϊκών κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των καταγγελτών.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Η εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τις ατομικές και τις συλλογικές οικονομικές της στοχεύσεις, αλλά και ως μέσο διά του οποίου ο εργαζόμενος ολοκληρώνεται ως ανθρώπινο ον.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36β)  Στο μέτρο αυτό, η εργασία αποκτά τόσο προσωπική και ατομική όσο και συλλογική και κοινωνική διάσταση.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι κοινωνικοί εταίροι και υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

(38)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι κοινωνικοί εταίροι και υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση πιο ασφαλούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

1.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση πιο ασφαλούς, διαφανούς, σαφούς, ενημερωμένης και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και της αποτελεσματικής και άνευ διακρίσεων εφαρμογής του νόμου.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση.

2.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση. Αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα ισχύουν για κάθε πρόσωπο που είναι de facto εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το επίσημο καθεστώς του ή την ύπαρξη γραπτής σύμβασης εργασίας, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία σε εργαζομένους που έχουν σχέση εργασίας διάρκειας ίσης με ή κατώτερης από 8 ώρες συνολικά σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Ο χρόνος εργασίας σε όλους τους εργοδότες που αποτελούν ή ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, ομάδα ή οντότητα συνυπολογίζεται στην εν λόγω περίοδο 8 ωρών.

διαγράφεται

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στη σχέση εργασίας όταν η εγγυημένη διάρκεια της αμειβόμενης εργασίας δεν προκαθορίζεται πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 2008/104/ΕΚ.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 2008/104/ΕΚ. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετέχουν άμεσα ή έμμεσα ως μέρη σε σχέση εργασίας με εργαζόμενο, αυτά θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, κατά τον δέοντα τρόπο και πλήρως.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 στοιχείο α) σε φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε νοικοκυριό όπου πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω νοικοκυριού.

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας ισχύει για τους ναυτικούς και τους αλιείς, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, αντίστοιχα.

7.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για τους ναυτικούς και τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών του τομέα και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου ή οιωνδήποτε σχετικών ενωσιακών διατάξεων που παρέχουν υψηλότερο βαθμό προστασίας στους ναυτικούς και τους αλιείς.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο το οποίο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι αμοιβής·

α)  «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση εργοδότη έναντι αμοιβής·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «εργοδότης»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι άμεσα ή έμμεσα μέρος σχέσης εργασίας με εργαζόμενο·

β)  «εργοδότης»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εικονική πλατφόρμα ή άλλως) που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ενός ή περισσότερων εργαζομένων και είναι άμεσα ή έμμεσα μέρος σχέσης εργασίας με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «ώρες και ημέρες αναφοράς»: χρονοθυρίδες σε συγκεκριμένες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η εργασία με αίτημα του εργοδότη.

ε)  «ώρες και ημέρες αναφοράς»: χρονοδιαγράμματα, βάρδιες και οιεσδήποτε χρονοθυρίδες σε συγκεκριμένες ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η εργασία·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «δοκιμαστική περίοδος»: περιορισμένο προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας, κατά το οποίο ένας εργαζόμενος τελεί υπό καθοδήγηση και οι επιδόσεις του παρακολουθούνται στενά προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητές του, για το οποίο προκαθορίζονται σαφείς στόχοι επιδόσεων, και κατά τη διάρκεια του οποίου η σχέση εργασίας μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απαιτούν την εν λόγω ενημέρωση.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας·

α)  την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας, περιλαμβανομένων τουλάχιστον του πλήρους ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και, κατά περίπτωση, των νόμιμων εκπροσώπων·

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της·

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της, την επωνυμία της χρήστριας επιχείρησης σε περίπτωση εργαζομένων σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, καθώς και τις μισθολογικές κλίμακες της χρήστριας επιχείρησης για την εξασφάλιση της ισότητας των αμοιβών·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  το δικαίωμα κατάρτισης που παρέχεται από τον εργοδότη·

ζ)  το δικαίωμα κατάρτισης που παρέχεται από τον εργοδότη, εάν αυτός υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων ή σύμφωνα με τη γενική πολιτική κατάρτισης του εργοδότη·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη διαδικασία, περιλαμβανομένης της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας, που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού της εν λόγω περιόδου καταγγελίας·

θ)  τη διαδικασία, περιλαμβανομένης της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας, που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού της εν λόγω περιόδου καταγγελίας, καθώς και τις προϋποθέσεις για την καταγγελία, τις προθεσμίες για την προβολή αξιώσεων, περιλαμβανομένων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής κατά της απόλυσης ή αγωγής αποζημίωσης για εργατικά ατυχήματα/τραυματισμούς και για οποιαδήποτε παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων·

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα επιμέρους συστατικά στοιχεία, όπως οι πληρωμές υπερωριών, οι πριμοδοτήσεις παραγωγικότητας και άλλα δικαιώματα, όπως το επίδομα ασθενείας και το ποσό της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλει ο εργοδότης, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  τις προϋποθέσεις και το επίπεδο οικονομικής αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης εργασίας από τον εργοδότη.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου· εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός της επιχείρησης από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, την ονομασία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις·

ιγ)  τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους εργασίας του εργαζομένου, καθώς και τις προθεσμίες που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις για την προβολή αξιώσεων που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις· εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός της επιχείρησης από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, την ονομασία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις, και τις καταληκτικές ημερομηνίες, εάν υπάρχουν·

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  τυχόν προθεσμίες για την προβολή αξιώσεων κατά του εργοδότη·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ β)  τυχόν παροχές σε είδος που ο εργοδότης προβλέπει για τον εργαζόμενο·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ γ)  τυχόν κατηγοριοποίηση σε ένα γενικό σύστημα αμοιβών·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία στ) έως ια) και στοιχείο ιδ), μπορεί, ενδεχομένως, να γίνεται και με παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία στ) έως ια) και στοιχείο ιδ), συνοδεύεται από παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δήλωση αποδοχής από τον εργαζόμενο.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Article 4 – paragraph 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται ατομικά στον εργαζόμενο με τη μορφή εγγράφου το αργότερο την πρώτη ημέρα της σχέσης εργασίας. Το έγγραφο αυτό μπορεί να παρέχεται και να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι εύκολα προσβάσιμο από τον εργαζόμενο και μπορεί να αποθηκεύεται και να εκτυπώνεται.

1.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται ατομικά στον εργαζόμενο με τη μορφή έντυπου εγγράφου το νωρίτερο δυνατόν και, κατά περίπτωση, τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης εργασίας και το αργότερο πριν από την πρώτη ημέρα της σχέσης εργασίας. Κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, το έγγραφο αυτό παρέχεται και διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται και να εκτυπώνεται, με απόδειξη παραλαβής. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ανακοίνωση των συμφωνηθέντων όρων εργασίας από τον εργοδότη. Η προθεσμία για την υποβολή γραπτής δήλωσης αποδοχής των συμφωνηθέντων όρων εργασίας είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της περιόδου απασχόλησης.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το έγγραφο χορηγείται κατά την ίδια χρονική στιγμή στον εκπρόσωπο του εργαζομένου και στις αρμόδιες αρχές κοινωνικής προστασίας.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα υποδείγματα και πρότυπα για το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων και των εργοδοτών· τα κάνουν επίσης διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό δικτυακό τόπο, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα.

2.  Τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, καταρτίζουν τα υποδείγματα και πρότυπα για το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων και των εργοδοτών· τα κάνουν επίσης διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό δικτυακό τόπο, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντρέχει τα κράτη μέλη στην παραγωγή των εν λόγω υποδειγμάτων ή προτύπων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αποκλίσεις ως προς το περιεχόμενο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται από τους εργοδότες παρέχεται γενικά δωρεάν, με σαφή, διαφανή, διεξοδικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω των υφιστάμενων επιγραμμικών πυλών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή τις γενικά δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής, διέπουν το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και πρέπει να κοινοποιούνται από τους εργοδότες παρέχεται γενικά δωρεάν, με εύκολα προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω των υφιστάμενων επιγραμμικών πυλών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της σχέσης εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στις συμπληρωματικές πληροφορίες για τους εργαζομένους που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό στο άρθρο 6 παρέχεται με τη μορφή εγγράφου από τον εργοδότη στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της σχέσης εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στις συμπληρωματικές πληροφορίες για τους εργαζομένους που αποσπώνται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό στο άρθρο 6 επιδίδεται με τη μορφή έντυπου εγγράφου από τον εργοδότη στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα. Εφόσον το ζητεί ο εργαζόμενος, το έγγραφο πρέπει να παρέχεται και να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά με απόδειξη παραλαβής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται συνήθως, το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 παρέχεται πριν από την αναχώρησή του και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο εργάζεται συνήθως, το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την αναχώρησή του και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη χώρα ή τις χώρες όπου θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και τη διάρκειά της·

α)  τον ακριβή τόπο ή τους τόπους εργασίας στη χώρα ή τις χώρες όπου θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και τη διάρκειά της, καθώς και τις ρυθμίσεις για ενδεχόμενη επιμήκυνση ή συντόμευση της περιόδου εργασίας·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το ωράριο εργασίας, τους κανόνες σχετικά με τις επίσημες αργίες, τις φορολογικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα όπου θα εκτελεστεί η εργασία·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  το όνομα του άμεσα προϊστάμενου στον τόπο ή στους τόπους εργασίας όπου θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό στον οποίο αναφέρεται ο αποσπασμένος εργαζόμενος·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τυχόν αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης για την περίοδο κατά την οποία θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό·

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  τυχόν ρυθμίσεις για ενδεχόμενη επιμήκυνση ή συντόμευση της περιόδου εργασίας·

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, αν ο εργαζόμενος που αποστέλλεται στο εξωτερικό είναι αποσπασμένος εργαζόμενος που καλύπτεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, ο εργαζόμενος πρέπει επιπλέον να ενημερώνεται για:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, αν ο εργαζόμενος που αποστέλλεται στο εξωτερικό είναι αποσπασμένος εργαζόμενος που καλύπτεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, ο εργαζόμενος πρέπει επιπλέον να ενημερώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, για τα εξής:

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την αμοιβή που δικαιούται ο εργαζόμενος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής·

α)  τις συνθήκες εργασίας βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής·

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α) μπορεί, κατά περίπτωση, να γίνεται με τη μορφή παραπομπής στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

3.  Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 στοιχείο α) γίνεται γραπτώς με σαφή παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα και διατίθεται ή μεταφράζεται σε γλώσσα την οποία μπορούν να κατανοήσουν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εκτός εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν άλλως, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια κάθε περιόδου εργασίας εκτός του κράτους μέλους στο οποίο συνήθως εργάζεται ο εργαζόμενος είναι τέσσερις συναπτές εβδομάδες ή λιγότερο.

διαγράφεται

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές περιόδους, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας ή είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές περιόδους, έως έξι μήνες, στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τη φύση της εργασίας, τις δεξιότητες, τις συνθήκες εργασίας ή είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η δοκιμαστική περίοδος δεν εμποδίζει τη σώρευση δικαιωμάτων.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράλληλη απασχόληση

Απασχόληση σε άλλους εργοδότες

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εργοδότες μπορούν, ωστόσο, να ορίζουν προϋποθέσεις ασυμβίβαστου όταν τέτοιοι περιορισμοί δικαιολογούνται από θεμιτούς λόγους, όπως είναι η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να ορίζουν προϋποθέσεις ασυμβίβαστου όταν τέτοιοι περιορισμοί δικαιολογούνται από θεμιτούς λόγους, όπως είναι η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να ορίζουν μονομερώς προϋποθέσεις ασυμβίβαστου.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν το ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μεταβλητό και εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον καθορίζεται από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί από τον εργοδότη μόνο:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εργοδότης μπορεί να τροποποιεί τη διάρθρωση του κανονικού ωραρίου εργασίας μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν η εργασία λαμβάνει χώρα εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, που έχουν οριστεί γραπτώς κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο i), και

α)  εάν η τροποποίηση αιτιολογείται από αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με το είδος της εργασίας·

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί από τον εργοδότη του για ανάθεση εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο ii).

β)  εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί για τη διάρθρωση του κανονικού ωραρίου εργασίας για την οικεία εβδομάδα τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  εάν η τροποποίηση δεν έρχεται σε σύγκρουση με κανένα έννομο συμφέρον του εργαζομένου·

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  εάν η τροποποίηση δεν έρχεται σε σύγκρουση με άλλες συμφωνίες·

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για κάθε σχέση εργασίας καθορίζεται σαφώς η διάρκεια και η διάρθρωση του κανονικού χρόνου εργασίας. Οι εργοδότες καταβάλλουν ειδική αμοιβή για τις υπερωρίες.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δύνανται να ζητήσουν μια μορφή απασχόλησης με πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους εργασίας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δύνανται να αλλάξουν τη μορφή απασχόλησής τους με άλλη μορφή απασχόλησης, με πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους εργασίας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Τυχόν χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, όμιλο ή οντότητα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνυπολογίζεται στην εν λόγω εξάμηνη περίοδο.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εργοδότης παρέχει γραπτή απάντηση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εργοδότες και τις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η προθεσμία αυτή θα παρατείνεται σε τρεις το πολύ μήνες και να επιτρέπουν την προφορική απάντηση σε επακόλουθο παρόμοιο αίτημα που υποβάλλει ο ίδιος εργαζόμενος, εάν η αιτιολόγηση της απάντησης όσον αφορά την κατάσταση του εργαζομένου παραμένει αμετάβλητη.

2.  Ο εργοδότης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της αλλαγής και παρέχει δεόντως αιτιολογημένη γραπτή απάντηση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως εργοδότες και τις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η προθεσμία αυτή θα παρατείνεται το πολύ για άλλο ένα μήνα. Εάν δεν υπάρξει απάντηση στο αίτημα αλλαγής της μορφής απασχόλησης εντός ενός μηνός, η αλλαγή θεωρείται ότι άρχισε να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την εν λόγω περίοδο. Εάν η αίτηση απορριφθεί, η ορθότητα των λόγων πρέπει να μπορεί να αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης και έχουν τοποθετηθεί στην ίδια χρήστρια επιχείρηση προκειμένου να εργαστούν προσωρινά υπό την εποπτεία και διεύθυνσή της για τουλάχιστον έξι μήνες πρέπει να απασχολούνται ως μέρος του μόνιμου εργατικού δυναμικού της χρήστριας επιχείρησης.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο εργάζονται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν οιαδήποτε κατάρτιση ή εκπαίδευση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο εργάζονται, η κατάρτιση ή εκπαίδευση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ελάχιστη κατάρτιση εντός των ωρών εργασίας που ισοδυναμεί τουλάχιστον με μία κανονική εβδομάδα εργασίας ανά έτος.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να αμείβεται σαν να εργαζόταν.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η κατάρτιση παρέχεται, εφόσον είναι δυνατόν, κατά τις κανονικές ώρες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που αφιερώνεται στην κατάρτιση θεωρείται χρόνος εργασίας.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ίση μεταχείριση

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρχές της ισότητας των αμοιβών και της ισότητας των όρων και προϋποθέσεων ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, και εξασφαλίζουν, στο πλαίσιο αυτό, την εξάλειψη κάθε διάκρισης, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι οποίες, τηρώντας ταυτόχρονα τη γενική προστασία των εργαζομένων, θεσπίζουν ρυθμίσεις για τους όρους εργασίας των εργαζομένων οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 11.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι οποίες, τηρώντας ταυτόχρονα πλήρως τη γενική προστασία των εργαζομένων και διασφαλίζοντας ότι δεν υπονομεύονται τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θεσπίζουν ρυθμίσεις για τους όρους εργασίας των εργαζομένων οι οποίες διαφέρουν αλλά δεν υπολείπονται των ρυθμίσεων που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 11.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις που είναι αντίθετες προς την παρούσα οδηγία σε ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις θεωρούνται άκυρες ή τροποποιούνται ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις που είναι αντίθετες προς την παρούσα οδηγία και λιγότερο επωφελείς για τους εργαζομένους σε ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις είναι άκυρες και τροποποιούνται ώστε τουλάχιστον να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το σύνολο ή μέρος των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 και ο εργοδότης δεν έχει επανορθώσει την παράλειψη αυτή εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της, εφαρμόζεται ένα από τα ακόλουθα συστήματα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το σύνολο ή μέρος των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα:

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εργαζόμενος επωφελείται από ευνοϊκά τεκμήρια που καθορίζονται από το κράτος μέλος. Όταν η παρεχόμενη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει δοκιμαστική περίοδος ή ότι ο εργαζόμενος έχει θέση πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αντικρούσουν τα τεκμήρια· ή

α)  ο εργαζόμενος επωφελείται από ευνοϊκά τεκμήρια, τα οποία υποχρεούται να καθορίσει το κράτος μέλος. Όταν η παρεχόμενη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια, στα οποία αναφέρεται ο εργαζόμενος, εφαρμόζονται όπως συμφωνήθηκαν και περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει δοκιμαστική περίοδος και ότι ο εργαζόμενος έχει θέση πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχα. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αντικρούσουν τα τεκμήρια· και

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή σε εύθετο χρόνο. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να επιβάλει κατάλληλη διοικητική κύρωση, ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

β)  ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή σε εύθετο χρόνο. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να επιβάλει κατάλληλη, προκαθορισμένη, υποχρεωτική και αποτρεπτική κύρωση, ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Υπεροχή των πραγματικών περιστατικών

 

Ο καθορισμός ύπαρξης σχέσης εργασίας βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση των εργασιών και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων, από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από καταγγελία που υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό να επιβάλουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων προκαθορισμένες, υποχρεωτικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, για την προστασία όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το νομικό ή τυπικό καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων ή συνδικαλιστικών οργανώσεων, από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από καταγγελία που υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό να επιβάλουν συμμόρφωση με τα εν λόγω δικαιώματα.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία προστατεύονται πλήρως από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται και να κηρύσσεται νομικά ανίσχυρη η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση ή άλλη επιζήμια ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο εργοδότης παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της απόλυσης, διαφορετικά η απόλυση θεωρείται νομικά ανίσχυρη. Στα αναγκαία μέτρα περιλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί τους λόγους γραπτώς.

2.  Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί τους λόγους γραπτώς. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της απόλυσης αναστέλλεται, ενόσω ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει γραπτή αιτιολόγηση από τον εργοδότη.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τεκμηριώνουν, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία μπορεί να τεκμαίρεται ότι υπήρξε η εν λόγω απόλυση ή ισοδύναμό της, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι η απόλυση βασίστηκε σε λόγους άλλους από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τεκμηριώνουν, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία μπορεί να τεκμαίρεται ότι υπήρξε η εν λόγω απόλυση ή ισοδύναμό της, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι η απόλυση βασίστηκε σε λόγους άλλους από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η απόλυση δεν τίθεται σε ισχύ μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων που σχετίζονται με την παρούσα οδηγία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

 

__________________

 

που πρόκειται να καταργηθεί από τη 2018/0089(COD)· Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Αν ο εργοδότης δεν αιτιολογήσει τεκμηριωμένα την απόλυση ή το ισοδύναμό της σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος απολύθηκε λόγω άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Βάρος της απόδειξης περί ύπαρξης ή μη σχέσης εργασίας

 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί ως εργοδότης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι δεν υφίσταται σχέση εργασίας.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Μπορεί να λάβουν τη μορφή προστίμου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μορφή προστίμου και περιλαμβάνουν την καταβολή εύλογης και τουλάχιστον αναλογικής αποζημίωσης.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη παρέχεται στους εργαζομένους εντός των κρατών μελών.

1.  Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη παρέχεται στους εργαζομένους εντός των κρατών μελών. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος στα κράτη μέλη όσον αφορά το γενικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και στους τομείς τους οποίους η εν λόγω οδηγία καλύπτει.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώνουν σταδιακά το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων στον κανονιστικό τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Διευκόλυνση των καταγγελιών

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κατά του εργοδότη τους, απευθείας ή μέσω τρίτων μερών οριζόμενων από τα κράτη μέλη, όπως συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων ενώσεων ή αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 2 έτη]. Ωστόσο, οι εργοδότες παρέχουν ή συμπληρώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 μόνον κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου. Η απουσία του εν λόγω αιτήματος δεν έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 2 έτη].

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 8 έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 5 έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

18.1.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

24.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (3.10.2018)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Arena

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφος 2 στοιχείο β), και το άρθρο 157,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β), και το άρθρο 157 παράγραφοι 1- 3,

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η αρχή 2 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, οι όροι απασχόλησης και το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 157, παράγραφοι 1-3 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  αναγνωρίζει ότι τα μέσα των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της εργοδοσίας και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους, έχουν καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση και την υπέρβαση των στρεβλώσεων που δημιουργούν στην αγορά εργασίας οι νέοι τύποι εργασιακών σχέσεων, που τείνουν στην εργασιακή ανασφάλεια και στις αβέβαιες εργασιακές σχέσεις, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικό μέσο για την υπέρβαση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό τομέα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Η Επιτροπή αναγνώρισε στην από 8 Μαρτίου 2016 ανακοίνωσή της σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016) 0127, Παράρτημα I) ότι στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας ακόμη παρατηρούνται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην απασχόληση και να υπερεκπροσωπούνται στην εργασία μερικής απασχόλησης και σε τομείς με χαμηλούς μισθούς, και να λαμβάνουν χαμηλότερη ωριαία αμοιβή, ακόμη και όταν εκτελούν ισοδύναμη εργασία σε άνδρες, και έχουν ισοδύναμο ή υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)  τονίζει την ανάγκη να θεσπίσουν τα κράτη μέλη ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία σε κάθε σχέση απασχόλησης, ανεξαρτήτως του τύπου και της διάρκειάς της, ως μέσο διασφάλισης της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και συμβολής στη μείωση των χρόνιων ανισοτήτων που έχουν ως συνέπεια όχι μόνο να λαμβάνουν οι γυναίκες πολύ χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες, αλλά και να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

(13)  Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των αποδοχών, αλλά να μην περιορίζονται σε αυτά, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού και τις πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των αμοιβών, κατανεμημένες ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει ο εργαζόμενος άμεσα ή έμμεσα για τις υπερωρίες, τα επιμίσθια και άλλα δικαιώματα που εισπράττει ο εργαζόμενος, όπως είναι το επίδομα ασθενείας ή αδείας. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των εργοδοτών να προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να συνοδεύονται από μειωμένη προστασία κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές θέσεις, καθώς και όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους νέους εργαζομένους.

(19)  Οι δοκιμαστικές περίοδοι επιτρέπουν στους εργοδότες να επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη θέση για την οποία έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να συνοδεύονται από μειωμένη προστασία κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη ανασφάλεια. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δεν πρέπει να μετατρέπονται σε μηχανισμούς εκμετάλλευσης των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας παρατεταμένες περιόδους εργασίας με χαμηλότερους μισθούς για να οδηγήσουν, στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, στην απόλυση. Αυτό θα αποτελούσε έναν τρόπο αντικατάστασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου με πιο επισφαλείς συμβάσεις, με τις γυναίκες να βγαίνουν, για μία ακόμη φορά, πιο ζημιωμένες από αυτή την κατάσταση. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, ενώ ιδεωδώς θα πρέπει να είναι ακόμη βραχύτερες. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες σε περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται δεόντως λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας της εργασίας, του αυξημένου βαθμού ευθύνης της θέσης ή όταν ο εργαζόμενος τοποθετείται σε διευθυντική και διαχειριστική θέση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να νομοθετήσουν για τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι εξαιρέσεις δύνανται να υπερβούν την τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο και τις αντίστοιχες δέουσες περιόδους.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου.

(26)  Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως το φύλο, και στους απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις αποδοχές του εργαζομένου. Η κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης όσον αφορά όλες τις πτυχές των αποδοχών, τηρουμένης της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία και για εργασία ίσης αξίας, καθώς και όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασης του εργαζομένου όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να προστατεύονται από την απόλυση ή ισοδύναμη ζημία (όπως η μη ανάθεση εργασιών σε κατά παραγγελία εργαζόμενο) ή από οποιαδήποτε προκαταρκτική ενέργεια ενόψει ενδεχόμενης απόλυσης με το αιτιολογικό ότι επιδίωξαν να ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα. Όταν οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποστεί ισοδύναμη ζημία για τους λόγους αυτούς, οι εργαζόμενοι και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν από τον εργοδότη να παρέχει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδύναμου μέτρου δεόντως τεκμηριωμένους.

(32)  Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να προστατεύονται από την απόλυση ή ισοδύναμη ζημία (όπως η μη ανάθεση εργασιών σε κατά παραγγελία εργαζόμενο) ή από οποιαδήποτε προκαταρκτική ενέργεια ενόψει ενδεχόμενης απόλυσης με το αιτιολογικό ότι επιδίωξαν να ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα. Όταν οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποστεί ισοδύναμη ζημία για τους λόγους αυτούς, οι εργαζόμενοι και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτούν από τον εργοδότη να παρέχει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδύναμου μέτρου δεόντως τεκμηριωμένους και να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο σε περίπτωση που οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι αβάσιμοι. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος θα αποζημιωθεί για την προκληθείσα ζημία και να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα στις επιχειρήσεις που ενέχονται σε τέτοιες πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καταστάσεις που θίγουν ιδίως τις γυναίκες και οι οποίες απορρέουν από διακρίσεις λόγω μητρότητας· οι τελευταίες αυτές θεωρούνται ως επιβαρυντικές περιστάσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 στοιχείο α) σε φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε νοικοκυριό όπου πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω νοικοκυριού.

διαγράφεται

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της·

ε)  εάν πρόκειται για σχέση προσωρινής απασχόλησης, την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκειά της· το όνομα της επιχείρησης, στην περίπτωση των προσωρινά απασχολουμένων, και τα συστήματα απολαβών της χρήστριας επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίζεται ίση αμοιβή·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής και πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των αμοιβών, κατανεμημένες ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας·

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της εν λόγω άδειας·

η)  τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών και τους διάφορους τρόπους που μπορεί ο εργαζόμενος να πάρει την άδεια που δικαιούται ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της εν λόγω άδειας·

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  όλα τα προνόμια και δικαιώματα τα οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι, όπως επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, υγείας, γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης συνταξιοδότησης, συνταξιοδότησης ή τα οικογενειακά επιδόματα·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

ι)  το αρχικό βασικό ποσό, οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και άλλες τακτικές και περιοδικές παροχές τις οποίες δικαιούνται οι εργαζόμενοι για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας·

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  χάριν διαφάνειας και για την καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, την μισθολογική κλίμακα που ισχύει για τους εργαζόμενους σύμφωνα με τη λειτουργία που τους έχει ανατεθεί στην επιχείρηση λόγω της εργασιακής σχέσης που διατηρούν με τον εργοδότη·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ β)  όλα τα προνόμια τα οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι και τα οποία απορρέουν από τη σχέση εργασίας που διατηρούν με τον εργοδότη τους, αλλά και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα που κατέχουν λόγω του καθεστώτος τους ως εργαζομένων κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, 1 α) της παρούσας οδηγίας, όπως τα δικαιώματα μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας και πρόσβασης σε κατάρτιση και τους κανόνες εφαρμογής τους·

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους ειδικούς μηχανισμούς καταγγελίας για ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ίση μεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αρχή της ισότητας των αμοιβών για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας και θεσπίζουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ενημερώνουν τακτικά τις μέσες αμοιβές ανά κατηγορία εργαζομένων ή θέσεων ανά φύλο.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης όσον αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους των αποδοχών, την ίση μεταχείριση και τις ευκαιρίες πρόσβασης, καθώς και τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλλουν στη διασφάλιση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, στην εξάλειψη των επισφαλών σχέσεων εργασίας και στην προστασία των δικαιωμάτων μητρότητας και να χρησιμεύουν ως μέσα μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ίση μεταχείριση

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αρχή της ισότητας των αμοιβών και των όρων και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάργηση των διακρίσεων όσον αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους των αποδοχών και των όρων απασχόλησης· το καθεστώς απασχόλησης δεν έχει σημασία. 

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την πρόληψη της ψυχολογικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας μέσω πολιτικών οι οποίες ορίζουν μέτρα πρόληψης, αποτελεσματικές, διαφανείς και εμπιστευτικές διαδικασίες για τη διαχείριση καταγγελιών, κυρώσεις κατά των δραστών, πληροφορίες και προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, και στηρίζουν τις εταιρείες στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Διευκόλυνση των καταγγελιών

 

 

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ειδικές και εμπιστευτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών σχετικά με την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

18.1.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Maria Arena

15.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck, José Inácio Faria, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Plura, Damiano Zoffoli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Κωνσταντίνα Κούνεβα

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

7

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Ημερομηνία κατάθεσης

26.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου