MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Enrique Calvet Chambon


Menettely : 2017/0355(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0355/2018

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0797),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0006/2018)),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 5. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja myös oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0355/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia, ja oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen.

(1)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia, ja oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen. Tämän direktiivin tavoitteiden olisi oltava täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisia.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta, että epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet on estettävä esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö, että koeajan keston olisi oltava kohtuullinen ja että siirtymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin on edistettävä. Lisäksi siinä määrätään, että on työnantajille on varmistettava riittävä joustavuus lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti, jotta ne voivat mukautua nopeasti taloustilanteen muutoksiin.

Perustelu

Täydentää viittausta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteeseen 5.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mukaan lukien tiedot koeajasta, sekä oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus saada riittävä korvaus. Sen periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta, epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet on estettävä esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö, mahdollisen koeajan keston on oltava kohtuullinen ja että siirtymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin on edistettävä.

(2)  Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mukaan lukien tiedot koeajasta, sekä oikeus saada tietää irtisanomisen syyt, ja heihin on sovellettava kohtuullista irtisanomisaikaa ja heillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus saada riittävä korvaus. Sen periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta, epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet on estettävä esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö, mahdollisen koeajan keston on oltava kohtuullinen ja että siirtymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin on edistettävä ja varmistettava samalla työnantajille riittävä joustavuus, jotta ne voivat mukautua nopeasti taloustilanteen muutoksiin.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mukaan lukien tiedot koeajasta, sekä oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus saada riittävä korvaus.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustaminen ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta määritellä sosiaaliturvajärjestelmiensä perusperiaatteet ja hallinnoida julkista talouttaan, eikä se saa merkittävästi vaikuttaa näiden järjestelmien rahoituksen tasapainoon.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Neuvoston direktiivin 91/533/ETY33 antamisen jälkeen työmarkkinoilla on väestörakenteen kehityksen ja digitalisoitumisen vuoksi tapahtunut kauaskantoisia muutoksia, jotka ovat johtaneet työpaikkojen luomista ja työmarkkinoiden kasvua edistävien uusien työsuhteen muotojen syntymiseen. Uudet työsuhteen muodot eivät useinkaan ole yhtä säännöllisiä tai vakaita kuin perinteiset työsuhteet, ja ne johtavat ennakoitavuuden vähenemiseen asianomaisten työntekijöiden keskuudessa ja aiheuttavat epävarmuutta sovellettavien oikeuksien ja sosiaalisen suojelun suhteen. Nykyisessä muuttuvassa työmaailmassa työntekijöiden on tämän vuoksi yhä tarpeellisempaa saada kaikki olennaisia työolojaan koskevat tiedot, jotka olisi annettava kirjallisesti ja hyvissä ajoin. Jotta uusien työsuhteen muotojen kehitykselle saataisiin asianomaiset puitteet, unionin työntekijöille olisi myös myönnettävä useita uusia vähimmäisoikeuksia, joiden tarkoituksena on edistää työsuhteen turvallisuutta ja ennakoitavuutta samalla kun pyritään saavuttamaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä jäsenvaltioiden kesken ja säilyttämään työmarkkinoiden mukautuvuus.

(3)  Neuvoston direktiivin 91/533/ETY antamisen jälkeen työmarkkinoilla on väestörakenteen kehityksen ja digitalisoitumisen vuoksi tapahtunut muutoksia, jotka ovat johtaneet innovointia, työpaikkojen luomista ja työmarkkinoiden kasvua edistävien uusien työsuhteen muotojen syntymiseen. Uusissa työsuhteen muodoissa ennakoitavuus voi olla hyvin erilaista kuin tavanomaisissa työsuhteissa, ja ne voivat joissakin tapauksissa johtaa ennakoitavuuden vähenemiseen asianomaisten työntekijöiden keskuudessa ja aiheuttaa epävarmuutta sovellettavien oikeuksien ja sosiaalisen suojelun suhteen ja kannustaa epäselvien tai vilpillisten käytäntöjen soveltamiseen, mikä luo epävakautta työmarkkinoilla. Nykyisessä muuttuvassa työmaailmassa työntekijöiden on tämän vuoksi alasta riippumatta yhä tarpeellisempaa saada kaikki olennaisia työolojaan koskevat tiedot, jotka olisi annettava hyvissä ajoin ja kirjallisesti sekä työntekijöille helposti saatavassa muodossa. Jotta uusien työsuhteen muotojen kehitykselle saataisiin asianomaiset puitteet, unionin työntekijöille olisi myös myönnettävä useita uusia vähimmäisoikeuksia, joiden tarkoituksena on edistää työsuhteen turvallisuutta ja ennakoitavuutta samalla kun pyritään saavuttamaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä jäsenvaltioiden kesken ja säilyttämään työmarkkinoiden mukautuvuus.

__________________

__________________

33 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

33 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Työsuhteen olennaisia seikkoja koskeviin tietoihin ja työoloihin liittyvät vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, olisi sen vuoksi vahvistettava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa kaikkien unionin alueen työntekijöiden työolojen riittävä avoimuus ja ennakoitavuus.

(5)  Työsuhteen olennaisia seikkoja koskeviin tietoihin ja työoloihin liittyvät vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, olisi sen vuoksi lujitettava ja vahvistettava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa kaikkien unionin alueen työntekijöiden työolojen paras mahdollinen avoimuus ja ennakoitavuus heidän virallisesta asemastaan riippumatta ja säilyttää samalla epätyypillinen työsuhde kohtuullisen joustavana ja säilyttää näin sen hyödyt työntekijöille ja työnantajille.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää objektiivisin perustein, että tiettyjä III luvun säännöksiä mukautetaan asevoimien, poliisiviranomaisten ja muiden pelastuspalvelujen kohdalla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Tämän direktiivin tavoite – edistää turvatumpaa ja ennakoitavampaa työvoiman tarjontaa niin, että samalla varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus, innovaatioiden hyödyntäminen ja paremmat elin- ja työolot – voidaan toteuttaa tehostamalla kaikkien työntekijöiden oikeutta saada tietoa työoloistaan, parantamalla erityisesti uusissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työoloja, tehostamalla lainsäädännön täytäntöönpanoa ja lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta välttäen samalla aiheuttamasta minkäänkokoisille yrityksille liiallista rasitusta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Komissio on aloittanut kaksivaiheisen työmarkkinaosapuolten kuulemisen direktiivin 91/533/ETY soveltamisalan ja tehokkuuden parantamisesta ja sen tavoitteiden laajentamisesta uusien työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisesti. Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen neuvottelujen aloittamisesta näistä asioista. Kuten eri sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten kartoittamiseksi järjestettyjen avointen julkisten kuulemisten tuloksista käy kuitenkin ilmi, on tärkeää toteuttaa unionin tason toimia tällä alalla nykyaikaistamalla ja mukauttamalla nykyistä säädöskehystä.

(6)  Komissio on aloittanut kaksivaiheisen työmarkkinaosapuolten kuulemisen direktiivin 91/533/ETY soveltamisalan ja tehokkuuden parantamisesta ja sen tavoitteiden laajentamisesta uusien työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 154 artiklan mukaisesti. Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen neuvottelujen aloittamisesta näistä asioista. Eri sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten kartoittamiseksi järjestettyjen avointen julkisten kuulemisten tulosten perusteella käy kuitenkin ilmi, on välttämätöntä toteuttaa unionin tason toimia tällä alalla mukauttamalla nykyistä säädöskehystä uuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

Perustelu

Ehdotuksen oikeusperustan mukaisesti englanninkielisen version tekstissä verbi ”establish” on tarkempi kuin verbi ”insert”.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Unionin lainsäädännön mukaisten oikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi direktiivin 91/533/ETY henkilöllinen soveltamisala olisi saatettava ajan tasalle. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut oikeuskäytännössään työntekijän aseman määrittämistä koskevat arviointiperusteet34, jotka ovat asianmukaiset tämän direktiivin henkilöllisen soveltamisalan määrittämiseksi. Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa oleva työntekijän määritelmä perustuu mainittuihin arviointiperusteisiin. Niillä varmistetaan direktiivin henkilöllisen soveltamisalan yhdenmukainen täytäntöönpano ja jätetään kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäväksi soveltaa niitä erityistilanteissa. Kyseiset arviointiperusteet täyttävät kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa kutsuttavat työntekijät, pätkätyöntekijät, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät työntekijät, alustatalouden työntekijät, harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt voisivat kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

(7)  Unionin lainsäädännön mukaisten oikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi direktiivin 91/533/ETY henkilöllinen soveltamisala olisi saatettava ajan tasalle. Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä ”tuomioistuin”) on oikeuskäytännössään vahvistanut perusteet työntekijän aseman määrittämiseksi34.Nämä perusteet ovat asianmukaiset tämän direktiivin henkilöllisen soveltamisalan määrittämiseksi.

_________________________________

_________________________________

34 Tuomio 3. heinäkuuta 1986, Deborah Lawrie-Blum, asia 66/85; tuomio 14. lokakuuta 2010, Union syndicale Solidaires Isère, asia C-428/09; tuomio 9. heinäkuuta 2015, Balkaya, asia C-229/14; tuomio 4. joulukuuta 2014, FNV Kunsten, asia C-413/13 ja tuomio 17. marraskuuta 2016, Ruhrlandklinik, asia C-216/15.

34Tuomio 3. heinäkuuta 1986, Deborah Lawrie-Blum, asia 66/85; tuomio 14. lokakuuta 2010, Union syndicale Solidaires Isère, asia C-428/09; tuomio 9. heinäkuuta 2015, Balkaya, asia C-229/14; tuomio 4. joulukuuta 2014, FNV Kunsten, asia C-413/13 ja tuomio 17. marraskuuta 2016, Ruhrlandklinik, asia C-216/15.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jäsenvaltioilla on edelleen oikeus määrittää työntekijä kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä varten. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka suorittavat palveluja määrätyn ajanjakson aikana toisen henkilön hyväksi ja tämän johdon alaisena palkkaa vastaan, on tässä direktiivissä säädetyt oikeudet, jos jäsenvaltioilla on vapaus määrittää tapa, jolla tämän direktiivin henkilöllinen soveltamisala saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat työntekijät, jotka eivät vastaa tässä direktiivissä vahvistettuja perusteita, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Työntekijän asemaa määrittävillä tuomioistuimen perusteilla varmistetaan tämän direktiivin henkilöllisen soveltamisalan yhdenmukainen täytäntöönpano ja jätetään kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäväksi soveltaa niitä erityistilanteissa. Kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa kutsuttavat työntekijät, pätkätyöntekijät, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät työntekijät, alustatalouden työntekijät, freelancerit, harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt täyttävät kyseiset perusteet, jos he kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Koska yhä useammat työntekijät jäävät direktiivin 91/533/ETY soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 1 artiklan nojalla myöntämien poikkeusten perusteella, on tarpeen korvata nämä poikkeukset jäsenvaltioille annettavalla mahdollisuudella olla soveltamatta direktiivin säännöksiä työsuhteeseen, jonka kesto on yhteensä enintään 8 tuntia yhden kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana. Kyseinen poikkeus ei vaikuta 2 artiklan 1 kohdassa säädettyyn työntekijän määritelmään.

(8)  Koska yhä useammat työntekijät jäävät direktiivin 91/533/ETY soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 1 artiklan nojalla myöntämien poikkeusten perusteella, on tarpeen korvata nämä poikkeukset jäsenvaltioille annettavalla mahdollisuudella olla soveltamatta direktiivin säännöksiä työsuhteeseen, jonka kesto on yhteensä enintään 8 tuntia yhden kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska tarpeen mukaan tehtävää työtä, kuten nollatuntisopimuksia, on vaikea ennakoida, kuukausittaista 8 tunnin poikkeusta ei tulisi käyttää sellaisissa työsuhteissa, joissa palkallisen työn määrää ei ole taattu ennen työskentelyn aloittamista.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Useat erilaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat käytännössä ottaa hoitaakseen työnantajan tehtävät ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapaasti määrittää tarkemmin ne henkilöt, joita pidetään kokonaan tai osittain vastuullisina tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvoitteiden täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, että kaikkien tai joidenkin näiden velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa erityisiä sääntöjä, joiden nojalla kotitaloustyöntekijöiden työnantajina kotitaloudessa toimiviin yksityishenkilöihin ei sovelleta velvoitteita, jotka koskevat eri työsuhteen muotoa koskevan pyynnön tarkastelua ja vastaamista sekä ilmaisen pakollisen koulutuksen tarjoamista, eikä kirjallisesta ilmoituksesta puuttuvien tietojen tapauksessa tehtäviin suotuisiin olettamiin perustuvaa muutoksenhakumekanismia.

(10)  Useat erilaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt taikka muut yhteisöt voivat käytännössä ottaa hoitaakseen työnantajan tehtävät ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapaasti määrittää tarkemmin ne henkilöt, joita pidetään kokonaan tai osittain vastuullisina tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvoitteiden täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, että kaikkien tai joidenkin näiden velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Jäsenvaltioiden olisi työmarkkinaosapuolia kuultuaan voitava mukauttaa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat eri työsuhteen muotoa koskevan pyynnön tarkastelua ja siihen vastaamista sekä ilmaista pakollista koulutusta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina kotitaloudessaan toimiville yksityishenkilöille.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa erityisiä sääntöjä, joiden nojalla kotitaloustyöntekijöiden työnantajina kotitaloudessa toimiviin yksityishenkilöihin ei sovelleta tässä direktiivissä vahvistettuja velvoitteita, jotka koskevat eri työsuhdetyyppiä koskevan pyynnön tarkastelua ja siihen vastaamista sekä ilmaisen pakollisen koulutuksen tarjoamista ja tämän direktiivin mukaisesti työntekijälle annettavasta dokumentaatiosta puuttuvien tietojen tapauksessa tehtäviin suotuisiin olettamiin perustuvia muutoksenhakumekanismeja.

Perustelu

Kotitaloustyöntekijöiden työnantajina toimivien yksityishenkilöiden erityistilanne oikeuttaa jättämään heidät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Direktiivillä 91/533/ETY otettiin käyttöön vähimmäisluettelo keskeisistä seikoista, joista työntekijöille on ilmoitettava kirjallisesti. On tarpeen mukauttaa kyseistä luetteloa, jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden kehitys ja varsinkin epätyypillisten työsuhteen muotojen lisääntyminen.

(11)  Direktiivillä 91/533/ETY otettiin käyttöön vähimmäisluettelo keskeisistä seikoista, joista työntekijöille on ilmoitettava kirjallisesti. On tarpeen mukauttaa kyseistä keskeisten seikkojen vähimmäisluetteloa, jota jäsenvaltiot voivat laajentaa, jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden kehitys ja varsinkin epätyypillisten työsuhteen muotojen lisääntyminen.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Työaikaa koskevien tietojen olisi oltava johdonmukaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY35 säännösten kanssa, ja niiden olisi sisällettävä muun muassa tiedot tauoista, päivittäisestä ja viikoittaisesta lepoajasta sekä palkallisen loman määrästä.

(12)  Työaikaa koskevien tietojen olisi oltava johdonmukaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY35 säännösten kanssa, ja niiden olisi sisällettävä muun muassa tiedot tauoista, päivittäisestä ja viikoittaisesta lepoajasta sekä palkallisen loman määrästä ja näin taata työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä kaikki palkkaan liittyvät osatekijät, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä kaikki palkkaan liittyvät osatekijät, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset, ylityökorvaukset, bonukset ja muut etuudet. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jos työsuhteen luonteen vuoksi ei ole mahdollista laatia kiinteää työvuoroluetteloa, työntekijöiden olisi tiedettävä, miten heidän työvuoroluettelonsa vahvistetaan, mukaan lukien aikavälit, joina työntekijät voidaan kutsua työhön, ja miten paljon etukäteen kyseinen ilmoitus olisi saatava.

(14)  Jos työsuhteen luonteen vuoksi ei ole mahdollista ilmoittaa tavanomaista työpäivää tai tavanomaista työviikkoa, kuten jos kyseessä on työsopimus, jonka mukaan työntekijät kutsutaan töihin tarvittaessa, tai vastaava työsuhde, työnantajien olisi annettava työntekijöiden tiedoksi, miten heidän toimeksiantonsa vahvistetaan, mukaan lukien aikavälit, joina työntekijät voidaan kutsua työhön, ja vähimmäisaika, jota ennen heidän on saatava kyseinen ilmoitus.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Sosiaaliturvajärjestelmiä koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä soveltuvin osin tiedot sairaus-, äitiys-, vanhempain-, isyys-, vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-eläke-, työttömyys-, varhaiseläke- tai perhe-etuuksista. Työnantajan tarjoamaa sosiaaliturvaa koskeviin tietoihin olisi soveltuvin osin sisällyttävä tiedot neuvoston direktiivissä 98/49/EY36 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/50/EU37 tarkoitettujen lisäeläkejärjestelmien kattavuudesta.

(15)  Sosiaaliturvajärjestelmiä koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä tietoa vastaanottavista sosiaaliturvalaitoksista ja sosiaaliturvaviranomaisen antama todistus rekisteröinnistä, kun se on työnantajan vastuulla. Niihin olisi sisällyttävä soveltuvin osin tiedot sairaus-, äitiys-, vanhempain-, isyys-, vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-eläke-, työttömyys-, varhaiseläke- tai perhe-etuuksista taikka työtapaturmiin tai työperäisiin sairauksiin liittyvistä etuuksista. Työnantajan tarjoamaa sosiaaliturvaa koskeviin tietoihin olisi soveltuvin osin sisällyttävä tiedot neuvoston direktiivissä 98/49/EY36 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/50/EU37 tarkoitettujen lisäeläkejärjestelmien kattavuudesta.

__________________

__________________

36 Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).

36 Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1).

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Työntekijöillä olisi oltava oikeus saada tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan kirjallisesti työsuhteen alkaessa. Asiaankuuluvat tiedot olisi sen vuoksi toimitettava heille viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä.

(16)  Työntekijöillä olisi oltava oikeus saada tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan kirjallisesti paperiversiona tai sähköisesti työsuhteen alkaessa. Perustiedot olisi sen vuoksi toimitettava heille kirjallisesti viimeistään työsuhteen alun ensimmäisenä päivänä. Perustietojen toimittamisen määräaikaa olisi voitava pidentää enintään seitsemään päivään mikroyritysten kohdalla. Samat tiedot olisi annettava suullisesti työsuhteen ensimmäisenä päivänä. Määräajat eivät saisi jatkua sopimuksen voimassaoloaikaa pidempään.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta työnantajien olisi helpompi antaa ajantasaiset tiedot, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että mallit ovat saatavilla kansallisella tasolla, mukaan lukien asiaankuuluvat ja riittävän kattavat tiedot sovellettavasta säädöskehyksestä. Kansalliset viranomaiset ja työmarkkinaosapuolet voivat kehittää näitä malleja pidemmälle alakohtaisesti tai paikallisella tasolla.

(17)  Jotta työnantajien olisi helpompi antaa ajantasaiset tiedot, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että mallit ovat saatavilla kansallisella tasolla, mukaan lukien asiaankuuluvat ja riittävän kattavat tiedot sovellettavasta säädöskehyksestä. Malleja olisi kehitettävä edelleen työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden olisi saatava lisätietoja erityistilanteestaan. Kun kyseessä ovat useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa suoritettavat peräkkäiset toimeksiannot, kuten kansainväliset maantiekuljetukset, kyseiset useita toimeksiantoja koskevat tiedot voidaan koota yhteen ennen ensimmäistä lähtöä ja muuttaa niitä tämän jälkeen tarvittaessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY38 mukaisille lähetetyille työntekijöille olisi myös ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion kehittämästä yhdestä kansallisesta verkkosivustosta, josta he saavat asiaankuuluvat tiedot tilanteeseensa sovellettavista työoloista. Jolleivät jäsenvaltiot toisin säädä, näitä velvoitteita sovelletaan, jos ulkomailla työskentely kestää yli neljä perättäistä viikkoa.

(18)  Lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden olisi saatava lisätietoja erityistilanteestaan. Kun kyseessä ovat useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa suoritettavat peräkkäiset toimeksiannot, kyseiset useita toimeksiantoja koskevat tiedot olisi voitava koota yhteen ennen ensimmäistä lähtöä ja muuttaa niitä tämän jälkeen tarvittaessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY38 tai muiden alakohtaisten säädösten mukaisille lähetetyille työntekijöille olisi myös ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion kehittämästä yhdestä kansallisesta verkkosivustosta, josta he saavat asiaankuuluvat tiedot tilanteeseensa sovellettavista työoloista. Ellei jäsenvaltion työsuhdetta koskevassa lainsäädännössä toisin säädetä, näitä velvoitteita sovelletaan, jos ulkomailla työskentely kestää yli neljä perättäistä viikkoa.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Koeaikojen kuluessa voidaan soveltaa alhaisempaa irtisanomissuojaa. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan, koeajan keston olisi sen vuoksi oltava kohtuullinen. Useat jäsenvaltiot ovat vahvistaneet koeajan yleiseksi enimmäiskestoksi 3–6 kuukautta, jota olisi pidettävä kohtuullisena. Koeaika voi kestää yli kuusi kuukautta, jos tämä on perusteltua työsuhteen luonteen vuoksi, kuten silloin, kun kyseessä ovat johtotehtävät ja pidempi koeaika on työntekijän edun mukaista, mukaan lukien tapaukset, joissa on kyseessä pitkäaikainen sairaus tai erityisesti nuorten työntekijöiden pysyviä työsuhteita edistävät erityistoimenpiteet.

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Koeajalla työntekijät voivat tarkistaa, vastaako työ heidän odotuksiaan, taitojaan ja kykyjään. Koeaikojen kuluessa voidaan soveltaa alhaisempaa irtisanomissuojaa. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan, koeajan keston olisi sen vuoksi oltava kohtuullinen. Useat jäsenvaltiot ovat vahvistaneet koeajan yleiseksi enimmäiskestoksi 3–6 kuukautta, jota olisi pidettävä kohtuullisena. Koeaika voi poikkeuksellisesti kestää yli kuusi kuukautta, jos tämä on perusteltua työsuhteen luonteen vuoksi, kuten silloin, kun kyseessä ovat johtotehtävät, joissa jäsenvaltiot eivät ole kytkeneet koeaikaan työsuhteen suojaa, mukaan lukien irtisanomissuojaa ja henkilövähennyksiin liittyvää suojaa, tai pysyviä työsuhteita edistävissä erityistoimenpiteissä, mutta se ei saisi ylittää missään tapauksessa yhdeksää kuukautta. Jäsenvaltioiden olisi voitava pidentää koeaikaa työntekijän ja työnantajan alustavasta sopimuksesta, kun työntekijä on ollut pitkän sairauden tai pidennetyn loman takia jatkuvasti poissa, jotta työntekijä voisi todistaa, että hänen taitonsa ovat vaadittujen tehtävien tasalla, ja että työnantaja voisi tarkistaa työntekijän soveltuvuuden kyseisiin tehtäviin. Koeajan yksipuolinen pidentäminen ei saisi missään tapauksessa olla mahdollista.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Työnantajan ei tulisi kieltää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta kyseisen työnantajan palveluksessa vietettävän ajan ulkopuolella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY39 säädetyissä rajoissa. Yhteensopimattomuuslausekkeet, jotka katsotaan kielloksi työskennellä tiettyihin luokkiin kuuluville työnantajille, saattavat olla tarpeen objektiivisista syistä, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuuksien suojelu tai eturistiriitojen välttäminen.

(20)  Työnantaja ei saisi kieltää tai estää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta kyseisen työnantajan palveluksessa vietettävän ajan ulkopuolella tai määrätä heille siitä seuraamuksia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen muu työ on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY39 säädetyissä rajoissa. Jäsenvaltioiden olisi työmarkkinaosapuolia kuultuaan voitava vahvistaa ehdot sellaisten yhteensopimattomuuslausekkeiden käytölle, jotka katsotaan rajoituksiksi työskennellä tiettyihin luokkiin kuuluville työnantajille objektiivisista syistä, joita ovat esimerkiksi työntekijän terveys ja turvallisuus, työnantajan työn luottamuksellisuuden suojelu, julkisen palvelun lahjomattomuus tai eturistiriitojen välttäminen.

__________________

__________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Työntekijöillä, joiden työvuoroluettelo on enimmäkseen vaihtuva, olisi oltava mahdollisuus työn vähimmäisennakoitavuuteen silloin, kun työvuoroluettelon on määrittänyt pääasiassa työnantaja joko suoraan, esimerkiksi jakamalla toimeksiannot, tai välillisesti, esimerkiksi vaatimalla työntekijää vastaamaan asiakkaiden pyyntöihin.

(21)  Työntekijöille, joilla on työsopimus, jonka mukaan heidät kutsutaan töihin tarvittaessa, tai vastaava työsuhteen muoto, joiden takia työvuoroluettelo on koko ajan tai enimmäkseen vaihtuva, olisi taattava työn vakauden ja ennakoitavuuden vähimmäistaso.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sillä, miten paljon etukäteen työntekijän on saatava ilmoitus, tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä ajankohdasta, jona työntekijä saa tiedon uudesta toimeksiannosta, siihen ajankohtaan, jona toimeksianto aloitetaan, ja tämä muodostaa yhden työn ennakoitavuutta koskevista tarpeellisista osatekijöistä työsuhteissa, joissa työvuoroluettelo on enimmäkseen vaihtuva ja työnantajan määrittämä. Miten paljon etukäteen ilmoitus on annettava voi vaihdella eri alojen tarpeiden mukaan, mutta työntekijöiden asianmukainen suoja on varmistettava. Sitä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY40 soveltamista.

(23)  Sillä, miten paljon etukäteen työntekijän on saatava ilmoitus, tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä ajankohdasta, jona työntekijä saa tiedon uudesta toimeksiannosta, siihen ajankohtaan, jona toimeksianto aloitetaan, ja tämä muodostaa yhden työn ennakoitavuutta koskevista tarpeellisista osatekijöistä työsuhteissa, joissa työvuoroluettelo on ennakoimaton. Miten paljon etukäteen ilmoitus on annettava voi vaihdella eri alojen tarpeiden ja käytön mukaan, mutta työntekijöiden asianmukainen suoja on varmistettava. Sitä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY soveltamista.

__________________

__________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Työntekijöillä olisi oltava mahdollisuus kieltäytyä toimeksiannosta, joka ajoittuu viitetuntien ja -päivien ulkopuolelle tai jos tästä ei ole ilmoitettu riittävän paljon etukäteen aiheuttamatta hänelle kielteisiä seurauksia tästä kieltäytymisestä. Työntekijöillä olisi myös oltava mahdollisuus hyväksyä toimeksianto, jos he niin haluavat.

(24)  Työntekijöillä olisi oltava mahdollisuus kieltäytyä toimeksiannosta, joka ajoittuu viitetuntien ja -päivien ulkopuolelle tai jos tästä ei ole ilmoitettu riittävän paljon etukäteen aiheuttamatta hänelle kielteisiä seurauksia tästä kieltäytymisestä. Työntekijöillä olisi myös oltava mahdollisuus hyväksyä toimeksianto, jos he niin haluavat. Jos työntekijä toimeksiannon hyväksyttyään ei pysty tekemään koko työtä työnantajan peruttua työn eikä työntekijä ole siitä vastuussa, työntekijän olisi voitava säilyttää oikeutensa toimeksiannosta maksettavaan palkkaan.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Jos sopimusten, joissa töihin kutsutaan tarvittaessa, tai vastaavien työsuhteen muotojen käytössä ilmeneviä väärinkäytöksiä varten ei ole olemassa oikeudellisia toimenpiteitä, jäsenvaltioiden olisi kuultuaan työmarkkinaosapuolia siten, että otetaan huomioon tiettyjen alojen ja/tai työntekijäryhmien tarpeet, otettava käyttöön toimenpiteitä, jotta sopimuksissa, joissa töihin kutsutaan tarvittaessa, tai vastaavissa työsuhteen muodoissa varmistetaan työn parempi ennakoitavuus.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työnantajat, jotka käyttävät säännöllisesti vaihtuvia työvuoroluetteloja ja vaihtuvia viitetunteja ja -päiviä, antavat asiaankuuluvat tiedot pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille. Niiden olisi myös varmistettava, että tietyn ajanjakson jälkeen työsuhteessa, jossa tietyn keskimääräisen tuntimäärän voidaan katsoa olevan normaali, tämän tuntimäärän olisi oltava palkallisten tuntien taattu vähimmäismäärä.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kun työnantajilla on mahdollisuus tarjota kokoaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta työntekijöille, joiden työsuhteen muoto on epätyypillinen, siirtymistä turvatumpaan työsuhteen muotoon olisi edistettävä. Työntekijöiden olisi voitava pyytää toista ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun sellainen on saatavilla, ja saada työnantajalta kirjallinen vastaus, jossa otetaan huomioon työnantajan ja työntekijän tarpeet.

(25)  Kun työnantajilla on mahdollisuus tarjota kokoaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta työntekijöille, joiden työsuhteen muoto on epätyypillinen, siirtymistä turvatumpaan työsuhteen muotoon olisi edistettävä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Työntekijöiden olisi voitava pyytää toista ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun sellainen on saatavilla, ja saada työnantajalta asianmukaisesti perusteltu kirjallinen vastaus, jossa otetaan huomioon työnantajan ja työntekijän tarpeet ja mahdollisuudet.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Työntekijöille, pidennetyllä lomalla olevat työntekijät mukaan luettuina, olisi ilmoitettava kaikista sisäisistä ylennyksistä ja/tai avoimista työpaikoista, jotka tulevat saataville yrityksessä tai toimipaikassa, jotta heitä kannustettaisiin etenemään ammatillisella urallaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Tämä direktiivi täydentää neuvoston direktiiviä 97/81/EY, 1999/70/EY ja 2008/104/EY yhdestä työsuhteen muodosta toiseen siirtymisen yhteydessä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kun työnantajien on lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla annettava koulutusta työntekijöille sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti, mukaan lukien epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta.

(26)  Kun työntekijöiden on työnantajiensa vaatimuksesta tai unionin tai kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai sisäisten sääntöjen nojalla osallistuttava koulutukseen sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti, mukaan lukien epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta. Koulutus olisi hyvin perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta annettava työaikana. Työntekijän olisi oltava edelleen oikeutettu palkkaan koulutuksen aikana. Tämä velvoite ei koske ammatillista koulutusta tai koulutusta, jota työntekijä tarvitsee ammattipätevyyden hankkimiseksi, ylläpitämiseksi tai ajantasaistamiseksi, jos työnantajaa ei velvoiteta järjestämään sitä lainsäädännössä, työehtosopimuksessa tai sisäisissä säännöissä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Työmarkkinaosapuolilla on parhaat mahdollisuudet löytää ratkaisuja, jotka vastaavat sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeita, ja tämän vuoksi niille olisi annettava tämän direktiivin täytäntöönpanossa tärkeä rooli.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Työmarkkinaosapuolet voivat katsoa, että tietyillä aloilla tai tietyissä tilanteissa tämän direktiivin III luvussa säädetyistä vähimmäisvaatimuksista poikkeavat säännökset ovat asianmukaisemmat tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava antaa työmarkkinaosapuolten tehdä kyseisen luvun säännöksiä muuttavia työehtosopimuksia, kunhan työntekijöiden suojelun yleistä tasoa ei alenneta.

(27)  Työmarkkinaosapuolet voivat katsoa, että tietyillä aloilla tai tietyissä tilanteissa säännöksiä voitaisiin mukauttaa, täydentää tai parantaa, jos ne ovat tämän direktiivin III luvun mukaan asianmukaisemmat tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava sellaisten työmarkkinaosapuolten välisten työehtosopimusten tekemiseen, joilla sovelletaan kyseisen luvun säännöksiä, tai säilyttämään olemassa olevia sopimuksia, kunhan työntekijöiden suojelun yleinen taso edelleen säilyy ja tässä direktiivissä vahvistetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jäsenvaltioissa, joissa sekä työntekijöiden että työnantajien järjestäytymisaste on korkea ja joissa työmarkkinaosapuolilla on työntekijöiden ja työnantajien edustajina ensisijainen vastuu säännellä työoloja työmarkkinoilla, työmarkkinaosapuolilla olisi oltava täydet valtuudet tehdä työehtosopimuksia.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestetyssä kuulemisessa kävi ilmi, että unionin työlainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa on tarpeen vahvistaa kyseisen lainsäädännön vaikuttavuuden varmistamiseksi. Direktiivistä 91/533/ETY tehty REFIT-arviointi41 osoitti, että täytäntöönpanon valvonnassa käytettävien mekanismien lujittaminen voisi lisätä direktiivin vaikuttavuutta. Lisäksi se osoitti, että pelkästään vahingonkorvausvaatimuksiin perustuvat muutoksenhakujärjestelmät eivät ole yhtä tehokkaita kuin järjestelmät, joissa langetaan myös seuraamuksia (kuten kertakorvaukset tai luvan menettäminen), sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät anna kirjallista ilmoitusta. Siitä kävi myös ilmi, että työntekijät hakevat muutosta vain harvoin työsuhteen aikana, mikä vaarantaa tavoitteen, jonka mukaan kirjallinen ilmoitus on annettava, jotta työntekijät tuntevat työsuhteensa olennaiset piirteet. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön täytäntöönpanon valvontaa koskevia säännöksiä, joilla varmistetaan joko suotuisten olettamien käyttö silloin, kun tietoja työsuhteesta ei anneta, tai sellaisen hallinnollisen menettelyn käyttö, jossa työnantajaa voidaan velvoittaa antamaan puuttuvat tiedot tai joutua muussa tapauksessa seuraamusten kohteeksi. Tällaisessa muutoksenhaussa olisi sovellettava menettelyä, jossa työnantajalle ilmoitetaan tietojen puuttumisesta ja annetaan 15 päivää aikaa toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot.

(28)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestetyssä kuulemisessa kävi ilmi, että unionin työlainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa on tarpeen vahvistaa kyseisen lainsäädännön vaikuttavuuden varmistamiseksi. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan komission ohjelman (REFIT)41 yhteydessä direktiivistä 91/533/ETY tehty arviointi osoitti, että täytäntöönpanon valvonnassa käytettävien mekanismien lujittaminen voisi lisätä unionin työlainsäädännön vaikuttavuutta. Lisäksi se osoitti, että pelkästään vahingonkorvausvaatimuksiin perustuvat muutoksenhakujärjestelmät eivät ole yhtä tehokkaita kuin järjestelmät, joissa langetaan myös seuraamuksia (kuten kertakorvaukset tai luvan menettäminen), sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät anna kirjallista ilmoitusta. Siitä kävi myös ilmi, että työntekijät hakevat muutosta vain harvoin työsuhteen aikana, mikä vaarantaa tavoitteen, jonka mukaan kirjallinen ilmoitus on annettava, minkä avulla varmistetaan, että työntekijät tuntevat työsuhteensa olennaiset piirteet. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön täytäntöönpanon valvontaa koskevia säännöksiä, joilla varmistetaan suotuisten olettamien käyttö silloin, kun tietoja työsuhteesta ei anneta, ja sellaisen menettelyn käyttö, jossa työnantajaa voidaan velvoittaa antamaan puuttuvat tiedot tai se voi joutua muussa tapauksessa seuraamusten kohteeksi. Nämä suotuisat olettamat voisivat sisältää olettaman, että kyseisten tietojen puuttuessa työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, että koeaikaa ei ole tai että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Tällaisessa muutoksenhaussa olisi sovellettava menettelyä, jossa työntekijä tai kolmas osapuoli, kuten työntekijän edustajat tai muu toimivaltainen yhteisö tai viranomainen, ilmoittaa työnantajalle tietojen puuttumisesta ja annetaan 15 päivää aikaa toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

41 SWD(2017)0205, s. 26.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a)  Koska unionin sääntöjen täytäntöönpanon tehokas valvonta on eurooppalaisille tärkeää, tarvitaan vankka, tehokas ja vaikuttava järjestelmä, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat kaikilta osin unionin lainsäädäntöä, panevat sen täytäntöön ja valvovat sen täytäntöönpanoa sekä tarjoavat riittävät muutoksenhakukeinot. Työntekijät hyötyisivät tällaisesta järjestelmästä erityisesti työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi annettava ammattiliittojen nostaa edustajakanteita työntekijöiden yhteisten etujen suojaamiseksi.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin mukaisia velvoitteita ei noudateta.

(34)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista ja sakoista, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin mukaisia velvoitteita ei noudateta. Jäsenvaltioiden olisi voitava suorittaa asianmukaiset ja oikeasuhteiset korvausmaksut. Taloudellisia seuraamuksia olisi lisättävä työnantajan rikkomusten lukumäärän perusteella tai sen mukaan, millä viipeellä työnantaja antaa asiakirjat työntekijälle.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työntekijöillä on mahdollisuus saada sosiaalista suojelua riippumatta heidän työsuhteensa tyypistä.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että koko ajan tai enimmäkseen vaihtuvien työvuoroluettelojen tai vaihtuvien viitetuntien ja -päivien mukaan työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä suojellaan.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset, joten sillä ei puututa jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa käyttöön ja pitää voimassa suotuisampia säännöksiä. Voimassa olevan säädöskehyksen nojalla kertyneitä oikeuksia olisi sovellettava edelleen, ellei tällä direktiivillä oteta käyttöön suotuisampia säännöksiä. Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei voida käyttää heikentämään nykyisiä oikeuksia, jotka vahvistetaan voimassa olevassa tämän alan kansallisessa tai unionin lainsäädännössä, eikä sitä voida pitää pätevänä perusteena heikentää työntekijöiden suojan yleistä tasoa tämän direktiivin soveltamisalalla.

(36)  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset, joten sillä ei puututa jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa käyttöön ja pitää voimassa suotuisampia säännöksiä. Voimassa olevan säädöskehyksen nojalla kertyneitä oikeuksia olisi sovellettava edelleen, ellei tällä direktiivillä oteta käyttöön suotuisampia säännöksiä. Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei voida käyttää heikentämään nykyisiä oikeuksia, jotka vahvistetaan voimassa olevassa tämän alan kansallisessa tai unionin lainsäädännössä, eikä sitä voida pitää pätevänä perusteena heikentää työntekijöiden suojan yleistä tasoa tämän direktiivin soveltamisalalla. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että nollatuntisopimusten tai vastaavien työsopimusten käyttöönoton estämiseksi toteutetaan toimia.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Sen vuoksi jäsenvaltioita pyydetään arvioimaan täytäntöönpanosäädöksensä vaikutusta pk-yrityksiin sen varmistamiseksi, ettei sillä ole kohtuutonta vaikutusta niihin, ja kiinnittämään erityistä huomiota mikroyrityksiin ja hallinnolliseen rasitteeseen sekä julkaisemaan tällaisten arviointien tulokset.

(37)  Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Niiden merkitys käy ilmi komission 6 päivänä toukokuuta 20031a antamasta suosituksesta tai kaikista suosituksen myöhemmin korvaavista säädöksistä. Sen vuoksi jäsenvaltioita pyydetään arvioimaan täytäntöönpanosäädöksensä vaikutusta pk-yrityksiin sen varmistamiseksi, ettei sillä ole kohtuutonta vaikutusta niihin, ja kiinnittämään erityistä huomiota mikroyrityksiin ja hallinnolliseen rasitteeseen sekä julkaisemaan tällaisten arviointien tulokset.

 

__________________

 

1aEUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Jäsenvaltiot voivat antaa tämän direktiivin täytäntöönpanon työmarkkinaosapuolten tehtäväksi, jos työmarkkinaosapuolet yhdessä sitä pyytävät, kunhan jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pystyvät jatkuvasti saavuttamaan tämän direktiivin tavoitteet.

(38)  Jäsenvaltioiden olisi otettava työmarkkinaosapuolet mukaan tämän direktiivin täytäntöönpanoon ja tarjottava niille tarvittavat resurssit, jotta niiden osallistuminen olisi vaikuttavaa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansalliset työvalvontaelimet valvovat tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Näille kansallisille elimille olisi tarjottava täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi unionin tasoista koordinointia ja erityiskoulutusta.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa työoloja edistämällä turvatumpaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä samalla kun varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus.

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa työoloja edistämällä avoimempaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä samalla kun varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisoikeudet, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä unionissa.

2.  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisoikeudet, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä unionissa. Oikeuksia sovelletaan luonnolliseen henkilöön, joka tietyn ajan suorittaa palveluja toisen henkilön hyväksi ja tämän johdon alaisena palkkaa vastaan ensiksi ja viimeksi mainitun välisessä riippuvuus- tai alisteisuussuhteessa. Henkilöt, jotka eivät täytä tällaisia perusteita, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki ne henkilöt, joihin direktiiviä sovelletaan, voivat käyttää kyseisiä vähimmäisoikeuksia tehokkaasti kansallisen lainsäädännön tai käytännön sekä työvoimasopimusten nojalla.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat työntekijät, jotka eivät täytä tässä direktiivissä vahvistettuja perusteita, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita työntekijöihin, joiden työsuhde kestää yhteensä enintään kahdeksan tuntia yhden kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana. Kaikille yrityksen, ryhmän tai yhteisön muodostaville työnantajille tai kaikille samaan yritykseen, ryhmään tai yhteisöön kuuluville työnantajille työskennelty aika lasketaan mukaan tähän kahdeksan tunnin ajanjaksoon.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikilla työntekijöillä olisi oltavat samat oikeudet.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltiot voivat määrittää, ketkä ovat vastuussa tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvollisuuksien täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Ne voivat myös päättää, että kaikkien tai joidenkin velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2008/104/EY soveltamista.

5.  Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan määrittää, ketkä ovat vastuussa tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvollisuuksien täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Ne voivat myös päättää, että kaikkien tai joidenkin velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2008/104/EY soveltamista.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltiot voivat objektiivisin perustein ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää, että tiettyjä III luvun säännöksiä sovelletaan asevoimiin, poliisiviranomaisiin ja muihin pelastuspalveluihin soveltuvin osin.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että 10 ja 11 artiklassa sekä 14 artiklan a alakohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta sellaiseen kotitalouteen kuuluviin luonnollisiin henkilöihin, jota varten työ tehdään.

6.  Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan päättää, että 10 ja 11 artiklassa sekä 14 artiklan a alakohdassa säädettyjä velvoitteita mukautetaan sellaiseen kotitalouteen kuuluviin työnantajina toimiviin henkilöihin, jota varten työ tehdään.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Määritelmät

Määritelmät

1.  Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1.  Tässä direktiivissä tarkoitetaan

(a)  ’työntekijällä’ luonnollista henkilöä, joka tietyn ajan suorittaa palveluja toisen henkilön hyväksi ja tämän johdon alaisena palkkaa vastaan;

 

(b)  ’työnantajalla’ yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on suoraan tai välillisesti osapuolena työntekijän työsuhteessa;

 

(c)  ’työsuhteella’ tarkoitetaan edellä määriteltyjen työntekijöiden ja työnantajien välistä työsuhdetta;

(a)  ’työsuhteella’ työntekijöiden ja työnantajien välistä työsuhdetta;

(d)  ’työvuoroluettelolla’ suunnitelmaa, jossa määritetään tunnit ja päivät, joina työ alkaa ja päättyy;

(b)  ’työvuoroluettelolla’ suunnitelmaa, jossa määritetään tunnit ja päivät, joina työ alkaa ja päättyy;

(e)  ’viitetunneilla ja päivillä’ tiettyjen päivien aikaväliä, jona työtä voidaan tehdä työnantajan pyynnöstä.

(c)  ’viitetunneilla ja -päivillä’ tiettyjen päivien aikaväliä, jona työtä voidaan tehdä.

2.  Tässä direktiivissä ilmaisuilla ’mikroyritys’, ’pieni yritys’ ja ’keskisuuri yritys’ on sama merkitys kuin mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa43 tai mahdollisessa myöhemmässä kyseisen suosituksen korvaavassa säädöksessä.

2.  Tässä direktiivissä ilmaisuilla ’mikroyritys’, ’pieni yritys’ ja ’keskisuuri yritys’ on sama merkitys kuin mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa tai mahdollisessa myöhemmässä kyseisen suosituksen korvaavassa säädöksessä.

________________________________

__________________________________

43 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

43 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Tietojen toimittaminen

 

Työnantajan on annettava jokaiselle työntekijälle tämän direktiivin mukaisesti vaaditut tiedot kirjallisesti paperiversiona tai sähköisesti, kunhan ne on helposti työntekijän saatavilla, niiden vastaanotto osoitetaan vastaanottotodistuksella ja ne ovat tallennettavissa ja tulostettavissa.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajia vaaditaan antamaan työntekijöille tiedot työsuhteen olennaisista seikoista.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajia vaaditaan antamaan työntekijöille työsopimuksen tyypistä riippumatta tiedot työsuhteen olennaisista seikoista.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on kuuluttava seuraavat:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat:

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  työsuhteen osapuolten henkilöllisyys;

(a)  työsuhteen osapuolten henkilöllisyys, mukaan lukien ainakin koko nimet, osoitteet ja soveltuvissa tapauksissa oikeudelliset edustajat;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  työpaikka; jos kiinteää tai pääasiallista työpaikkaa ei ole, periaate, jonka mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa tai on vapaa määrittämään oman työpaikkansa, sekä työnantajan liiketoiminnan kotipaikka tai tarvittaessa työnantajan kotipaikka;

(b)  työpaikka; jos kiinteää tai pääasiallista työpaikkaa ei ole, periaate, jonka mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa tai on vapaa määrittämään oman työpaikkansa, sekä työnantajan liiketoiminnan kotipaikka tai tarvittaessa työnantajan kotipaikka; jos työntekijä työskentelee eri kohteissa, toimenpiteet ja järjestelyt, joiden avulla työntekijä pääsee eri työpaikoille, sekä menettely ja ilmoitus;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto;

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto ja vuokratyöntekijöiden tapauksessa käyttäjäyrityksen nimi;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  mahdollinen oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen;

(g)  mahdollinen oikeus koulutukseen, joka työnantajan on tarjottava unionin tai kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti tai työnantajan yleisen koulutuspolitiikan mukaisesti;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  sen palkallisen loman pituus, johon työntekijä on oikeutettu tai, jos tätä ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menettelyt, joilla tällainen loma jaetaan ja määritetään;

(h)  sen palkallisen loman pituus, johon työntekijä on oikeutettu tai, jos tätä ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menettelyt, joilla tällainen lomaoikeus jaetaan ja määritetään;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  menettely, mukaan lukien irtisanomisajan pituus, jota työnantajan ja työntekijän on noudatettava työsuhteen päättyessä tai, jos irtisanomisaikaa ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menetelmä tällaisen irtisanomisajan määrittämiseksi;

(i)  menettely, mukaan lukien irtisanomisaikojen pituus, jota työnantajan ja työntekijän on noudatettava työsuhteen päättyessä tai, jos irtisanomisaikoja ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menetelmä tällaisten irtisanomisaikojen määrittämiseksi sekä työsopimuksen irtisanomisilmoituksen viralliset muotovaatimukset ja irtisanomisen riitauttamisen määräaika;

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä;

(j)  palkan perusosan suuruus, muut erikseen ilmoitetut palkan osat, kuten bonukset, ylityökorvaukset, luontaisedut ja muut etuudet, sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä;

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(k)  jos työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtumaton, työntekijän tavanomainen työpäivä tai -viikko ja mahdolliset ylitöitä ja sen korvaamista koskevat järjestelyt;

(k)  työntekijän tavanomaisen työpäivän tai työviikon pituus ja tarvittaessa tavanomaisen työpäivän tai työviikon ulkopuolella tehtävää työtä koskevat järjestelyt, vuoronvaihdot ja ylityöt mukaan luettuina, ja tällaista työtä koskeva kohtuullinen ennakkoilmoitus ja palkka;

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – l alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(l)  jos työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtuva, periaate, jonka mukaan työvuoroluettelo on vaihtuva, taattujen palkallisten tuntien määrä, taattujen tuntien lisäksi tehdystä työstä maksettava palkka ja, jos työvuoroluettelo on kokonaan tai suurimmaksi osaksi työnantajan määrittämä

(l)  jos työntekijän työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtuva, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle seuraavat asiat:

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i a)  vaihtelevan työvuoroluettelon periaate, taattujen palkallisten työtuntien määrä ja taattujen työtuntien lisäksi tehtävästä työstä saatava palkka;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – l alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii)  miten paljon etukäteen työntekijän on saatava ilmoitus ennen toimeksiannon alkamista;

(ii)  vähimmäisaika, johon mennessä työntekijän on saatava ilmoitus ennen toimeksiannon alkamista, ja määräaika, johon mennessä työantaja voi peruuttaa työntekijän hyväksymän toimeksiannon;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(m)  mahdolliset työehtosopimukset, joilla säädellään työntekijän työoloista; kun kyseessä ovat toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien yrityksen ulkopuolella tekemät työehtosopimukset, niiden toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien nimi, joissa sopimukset oli tehty;

(m)  mahdolliset työehtosopimukset, joilla säädellään työntekijän työoloista; kun kyseessä ovat toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien yrityksen ulkopuolella tekemät työehtosopimukset, niiden toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien nimi, joissa sopimukset oli tehty, sekä mahdolliset määräajat;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m a)  työntekijäjärjestöjen ja/tai ammattiliittojen edustajien yhteystiedot;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n a)  kun työnantaja on vastuussa, tosite n alakohdassa tarkoitettuihin sosiaaliturvalaitoksiin rekisteröimisestä;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdan f–k ja n alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvittaessa antaa viittaamalla kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

3.  Edellä 2 kohdan f–k ja n alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin voidaan tarvittaessa liittää viittaus kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että harjoittelijoille annetaan kaikki tarvittavat tiedot heidän koulutus- ja työsuunnitelmastaan, erityisesti työajat, harjoittelujakson kesto, kaikki palkkasaatavat ja mahdolliset palkanlisät (soveltuvin osin), työoikeudet ja -velvollisuudet, harjoitteluohjaajan tiedot ja tehtävät, arviointi- ja edistymistavoitteet sekä niihin soveltuvat menetelmät.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa työmarkkinaosapuolia kuultuaan määriteltävä kohtuullinen vähimmäisaika, johon mennessä työntekijän on saatava ilmoitus ennen 2 kohdan l alakohdassa tarkoitettua toimeksiantoa.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti asiakirjan muodossa viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä. Kyseinen asiakirja voidaan antaa ja lähettää sähköisesti, kunhan se on helposti työntekijän saatavilla ja se voidaan tallentaa ja tulostaa.

1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan a–f, i–l ja n a alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti kirjallisesti viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava työntekijälle kirjallisesti seitsemän työpäivän kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Edellä 1 a kohdassa vahvistettu määräaika ei saa jatkua sopimuksen voimassaoloaikaa pidempään.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä malleja ja asiakirjatyyppejä 1 kohdassa tarkoitetulle asiakirjalle ja asetettava ne työntekijöiden ja työnantajien saataville, mukaan lukien asettamalla ne saataville yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla tai muulla soveltuvalla tavalla.

2.  Jäsenvaltioiden on työmarkkinaosapuolia kuultuaan kehitettävä malleja ja asiakirjatyyppejä 1 kohdassa tarkoitetulle asiakirjalle ja asetettava ne työntekijöiden ja työnantajien saataville, mukaan lukien asettamalla ne saataville yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla tai muulla soveltuvalla tavalla.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lait, asetukset ja hallinnolliset tai lakisääteiset määräykset taikka työehtosopimukset, joilla säädellään sovellettavaa oikeudellista kehystä ja jotka työnantajien on annettava tiedoksi, asetetaan yleisesti saataville maksutta selkeällä, avoimella, kattavalla ja helposti saatavalla tavalla etäyhteydellä ja sähköisesti, mukaan lukien olemassa olevien unionin kansalaisia ja yrityksiä koskevien verkkoportaalien kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lait, asetukset ja hallinnolliset tai lakisääteiset määräykset taikka yleisesti sovellettavat työehtosopimukset, joilla säädellään sovellettavaa oikeudellista kehystä ja jotka työnantajien on annettava tiedoksi, asetetaan yleisesti saataville maksutta selkeällä, avoimella, kattavalla ja helposti saatavalla tavalla etäyhteydellä ja sähköisesti, mukaan lukien olemassa olevien unionin kansalaisia, ammattiliittoja ja yrityksiä koskevien verkkoportaalien kautta.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Muutoksista, joissa ainoastaan otetaan huomioon lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin taikka työehtosopimuksiin tai yritysneuvostojen sopimuksiin tehdyt muutokset, voidaan ilmoittaa viittaamalla niiden ajantasaiseen versioon.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lähetettyjä työntekijöitä ja ulkomaankomennukselle lähetettyjä työntekijöitä koskevat lisätiedot

Ulkomaankomennukselle lähetettyjä työntekijöitä koskevat lisätiedot

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijää vaaditaan työskentelemään muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hän tavallisesti työskentelee, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on annettava ennen hänen lähtöään ja siinä on oltava ainakin seuraavat lisätiedot:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijää vaaditaan työskentelemään muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hän tavallisesti työskentelee, työnantajan on annettava työntekijälle 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja ennen hänen lähtöään ja asiakirjassa on oltava ainakin seuraavat lisätiedot:

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  maa tai maat, jossa tai joissa työ tehdään ulkomailla, ja työn kesto;

(a)  maa tai maat sekä kohde tai kohteet, jossa tai joissa työ tehdään ulkomailla, ja arvioitu työn kesto;

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  tarvittaessa toimeksiannoista saatavat rahalliset edut tai luontaisedut, joihin sisältyvät direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan kuuluvien lähetettyjen työntekijöiden osalta kaikki lähettämiseen liittyvät avustukset sekä kaikki matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten korvaamisjärjestelyt;

(c)  tarvittaessa toimeksiannoista saatavat rahalliset edut tai luontaisedut, joihin sisältyvät direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan kuuluvien lähetettyjen työntekijöiden osalta lähettämiseen liittyvät avustukset sekä kaikki matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten korvaamisjärjestelyt;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tarvittaessa työntekijän kotiuttamista säätelevät ehdot.

(d)  työntekijän kotiuttamista säätelevät ehdot.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvittaessa antaa viittaamalla kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

3.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvittaessa antaa viittaamalla kyseisiä kohtia säätelevien lakien, asetusten ja hallinnollisten säädösten tai säädösten erityisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin, edellyttäen, että työehtosopimukset ovat helposti työntekijöiden saatavilla.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jolleivät jäsenvaltiot toisin säädä, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos kunkin työjakson kesto sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, on enintään neljä perättäistä viikkoa.

4.  Jollei jäsenvaltioiden työsopimuslainsäädännössä toisin säädetä, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos kunkin työjakson kesto sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, on enintään neljä perättäistä viikkoa.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työsuhteen alussa on koeaika, kyseinen aika saa kestää enintään kuusi kuukautta, mukaan lukien mahdollinen pidennys.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työsuhteen alussa on koeaika, kyseinen aika saa kestää enintään kuusi kuukautta. Jos kyseessä on alle 12 kuukauden määräaikainen sopimus, koeaika ei saa ylittää neljännestä työsopimuksen arvioidusta kestosta. Sopimusta uusittaessa työsuhteeseen ei sovelleta uutta koeaikaa. Samalle yritykselle, konsernille tai yhteisölle työskennelty aika lasketaan mukaan koeaikaan.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää pidemmästä koeajasta sellaisia tapauksia varten, joissa tämä on perusteltua työn luonteen tai työntekijän edun vuoksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan poikkeuksellisesti säätää pidemmästä, enintään yhdeksän kuukautta kestävästä koeajasta sellaisia tapauksia varten, joissa tämä on perusteltua työn luonteen vuoksi, kuten silloin, kun kyseessä on johtotehtävät, tai joissa koeaikaa ei ole kytketty työsuhteen suojaan.

 

Koeaika ei saa haitata työntekijän oikeuksien kertymistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Koeaikana työntekijä nauttii tässä direktiivissä vahvistetuista oikeuksista.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat pidentää koeaikaa työntekijän ja työnantajan alustavasta sopimuksesta, kun työntekijä on ollut pitkän sairauden tai pidennetyn loman takia jatkuvasti poissa, jotta sekä työnantaja että työntekijä voisivat tarkistaa, vastaako työ kummankin odotuksia ja vaatimuksia. Koeajan yksipuolinen pidentäminen ei saa missään tapauksessa olla mahdollista.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja ei saa kieltää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta kyseisen työnantajan vahvistaman työvuoroluettelon ulkopuolella.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja ei saa kieltää, rangaista eikä estää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta tai määrätä heille siitä seuraamuksia.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että useammassa kuin yhdessä työsuhteessa oleviin työntekijöihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY1 a tarkoitettuja työajan järjestämistä koskevia yleisiä turvallisuus- ja terveysalan vähimmäisvaatimuksia.

 

________________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työnantajat voivat kuitenkin asettaa yhteensopimattomuutta koskevia ehtoja, jos tällaisia rajoituksia voidaan perustella oikeutetuilla syillä, kuten liikesalaisuuksien suojelulla tai eturistiriitojen välttämisellä.

2.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin työmarkkinaosapuolia kuultuaan asettaa ehtoja sille, miten työnantajat käyttävät yhteensopimattomuutta koskevia rajoituksia ja varsinkin tiettyjä työnantajaryhmiä varten tehtävää työtä koskevia rajoituksia hyvin perustelluista ja objektiivisista syistä, kuten terveyden ja turvallisuuden, liikesalaisuuksien suojelun, julkisen palvelun lahjomattomuuden tai eturistiriitojen välttämisen vuoksi.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun työntekijän työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtuva tai kokonaan tai enimmäkseen työnantajan määrittämä, työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä ainoastaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun työntekijän työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtuva, työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä:

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  jos työ tehdään työsuhteen alussa kirjallisesti vahvistettujen, etukäteen määritettyjen viitetuntien ja -päivien aikana 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan i alakohdan mukaisesti, ja

(a)  jos työ tehdään työsuhteen alussa kirjallisesti vahvistettujen, etukäteen määritettyjen viitetuntien ja -päivien aikana 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan i alakohdan mukaisesti, ja

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  jos työnantaja ilmoittaa työntekijälle toimeksiannosta riittävän ajoissa 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

(b)  jos työntekijä saa työnantajalta ilmoituksen toimeksiannosta riittävän ajoissa 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on määriteltävä tämä ajankohta työmarkkinaosapuolia kuultuaan.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jos kumpikaan 1 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista ei täyty, työntekijällä on oltava oikeus kieltäytyä toimeksiannosta ilman kielteisiä seurauksia.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jos työnantaja peruuttaa toimeksiannon 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan ii alakohdassa säädetyn määräajan jälkeen, työntekijällä on oikeus saada palkkaa työtunneista, joihin ilmoitusta sovelletaan.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan työmarkkinaosapuolia kuultuaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu palkka ei saa olla riippuvainen tulevasta toimeksiannosta.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Sopimusten, joissa töihin kutsutaan tarvittaessa, paremman ennakoitavuuden varmistavat täydentävät toimenpiteet

 

1.  Jäsenvaltiot voivat kieltää työsuhteet, joissa ei taata tiettyä ennalta määritettyä vähimmäismäärää palkallisia työtunteja ennen työsuhteen alkamista.

 

2.  Jos sopimusten, joissa töihin kutsutaan tarvittaessa, käytössä ilmeneviä väärinkäytöksiä varten ei ole olemassa oikeudellisia toimenpiteitä, ja erityisesti, jos työsuhteessa ei ole ennalta määritelty taattujen palkallisten työtuntien vähimmäismäärää, jäsenvaltioiden on kuultuaan työmarkkinaosapuolia siten, että otetaan huomioon tiettyjen alojen ja/tai työntekijäryhmien tarpeet, otettava käyttöön seuraavat toimenpiteet:

 

(i)  vaatimus, jonka mukaan työnantajien on esitettävä objektiiviset syyt toimivaltaisille viranomaisille tällaisten sopimusten käytölle ja vaikuttava alle kuuden kuukauden kokonaisaikarajoitus tällaisen sopimuksen käyttöön asianomaisten työntekijöiden tapauksessa;

 

(ii)  kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen aloittamisesta kumottavissa oleva olettama sellaisen työsopimuksen olemassaolosta, jonka mukaan seuraavien kuuden kuukauden aikana työtunteja on vähintään75 prosenttia edellisten kuuden kuukauden aikana tehdyistä tunneista huolimatta siitä, miten ne jakautuvat kuukausittain;

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä, joiden palvelusaika saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, voi pyytää ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun tällainen työsuhteen muoto on saatavilla.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijät, joiden jatkuva palvelusaika saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta tai jotka ovat suorittaneet pakollisen koulutuksen ja koeajan, saavat perustellun kirjallisen vastauksen, jos he pyytävät siirtoa ennakoitavampaan työsuhteen muotoon, kun tällainen työsuhteen muoto on saatavilla. Kaikille yrityksen, ryhmän tai yhteisön muodostaville työnantajille tai kaikille samaan yritykseen, ryhmään tai yhteisöön kuuluville työnantajille työskennelty aika lasketaan mukaan kuuden kuukauden jatkuvaan palvelusaikaan. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tällaisten vastausten esittämistiheyttä.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työnantajan on annettava kirjallinen vastaus kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Työnantajina toimivien luonnollisten henkilöiden, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta jäsenvaltiot voivat pidentää tätä määräaikaa enintään kolmeen kuukauteen ja niiden on mahdollistettava suullisen vastauksen antaminen saman työntekijän esittämään seuraavaan vastaavaan pyyntöön, jos vastauksen perustelut työntekijän tilanteen osalta ovat pysyneet muuttumattomina.

2.  Työnantajan on otettava pyyntö asianmukaisesti huomioon ja annettava hyvin perusteltu kirjallinen vastaus kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Työnantajina toimivien luonnollisten henkilöiden ja mikroyritysten osalta jäsenvaltiot voivat antaa saman työntekijän sittemmin esittämään samanlaiseen pyyntöön suullisen vastauksen, jos vastauksen perustelut työntekijän tilanteen osalta ovat pysyneet muuttumattomina.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tämän artikla ei rajoita direktiivien 97/81/EY, 99/70/EY ja 2008/104/EY soveltamista.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Sisäisiä avoimia työpaikkoja koskevat tiedot

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille työntekijöille, myös pidennetyllä lomalla oleville työntekijöille, ilmoitetaan kaikista sisäisistä ylennysprosesseista tai avoimista työpaikoista, jotka tulevat saataville yrityksessä tai toimipaikassa, jotta heitä kannustettaisiin etenemään ammatillisella urallaan. Tiedot voidaan antaa yleisellä ilmoituksella sähköpostitse tai verkossa tai sopivassa paikassa yrityksen tai työnantajan tiloissa.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Koulutus

Pakollinen koulutus

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä taikka asiaankuuluvissa työehtosopimuksissa vaaditaan työnantajia antamaan koulutusta työntekijöille, jotta he voivat tehdä työn, jota varten heidät on palkattu, tällaisen koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijöiden on joko työnantajiensa vaatimuksesta tai unionin lainsäädännön tai kansallisessa lainsäädännön, asiaankuuluvien työehtosopimusten taikka sisäisten sääntöjen mukaisesti suoritettava työsuhteen aikana sekä ennen itse työn alkamista pakollinen koulutus, jotta he voivat tehdä työn, jota varten heidät on palkattu, tai jota työnantaja vaatii kyseistä työtä ajatellen, tällaisen koulutuksen on oltava työntekijälle maksutonta.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koulutus on järjestettävä työaikana paitsi tapauksissa, joissa on perustellut syyt siihen. Se on laskettava työajaksi. Työntekijä on oikeutettu palkkaan, jonka hän olisi saanut, jos olisi ollut töissä.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia, että työmarkkinaosapuolet tekevät kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä noudattaen työehtosopimuksia, joissa vahvistetaan 7–11 artiklassa säädetyistä työloista poikkeavat työntekijöiden työoloja koskevat järjestelyt, kunhan nämä sopimukset noudattavat työntekijöiden yleistä suojelua.

Jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia lisäämään tai säilyttämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun erinomainen sujuvuus vahvistaakseen työmarkkinaosapuolten roolia ja neuvotellakseen, tehdäkseen ja pannakseen täytäntöön työehtosopimuksia asianmukaisella tasolla tai ylläpitääkseen niitä kansallista lainsäädäntöä tai käytäntöä noudattaen.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat antaa kansallisten tai eri aloja parhaiten edustavien työmarkkinaosapuolten neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia sopivalla tasolla, vahvistaa III luvun säännöksiä mukauttavia, täydentäviä tai parantavia työehtosopimuksia, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia, tai säilyttää voimassa olevia työehtosopimuksia, jos ne noudattavat työntekijöiden yleistä suojelun tasoa.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Samapalkkaisuus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samapalkkaisuusperiaatetta ja samoja ehtoja sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ammattiasemasta riippumatta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia palkkauksen näkökohtia ja ehtoja sekä työsuhteen ehtoja koskeva syrjintä lopetetaan ammattiasemasta riippumatta.

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä ei ole saanut kaikkia tai mitään 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa tai 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja työnantaja ei ole oikaissut tätä laiminlyöntiä 15 päivän kuluessa sen ilmoittamisesta, jotakin seuraavista järjestelmistä sovelletaan:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä ei ole saanut kaikkia tai mitään 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa tai 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja työnantaja ei ole oikaissut tätä laiminlyöntiä 15 päivän kuluessa sen ilmoittamisesta, kumpaakin seuraavista järjestelmistä sovelletaan:

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  työntekijään sovelletaan jäsenvaltion määrittelemiä suotuisia olettamia. työntekijään sovelletaan jäsenvaltion määrittelemiä suotuisia olettamia. Jos annetut tiedot eivät sisältäneet 3 artiklan 2 kohdan e, f, k tai l alakohdassa tarkoitettuja tietoja, suotuisilla olettamilla tarkoitetaan kyseisen alakohdan mukaista olettamaa, jonka mukaan työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, koeaikaa ei ole tai että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Työnantajilla on oltava mahdollisuus kumota olettamat; tai

(a)  työntekijään sovelletaan jäsenvaltion määrittelemiä suotuisia olettamia. Jos annetut tiedot eivät sisältäneet 3 artiklan 2 kohdan e, f, k tai l alakohdassa tarkoitettuja tietoja, työntekijän ilmoittamia suotuisia olettamia sovelletaan ehtojen mukaisesti ja ne sisältävät olettaman, jonka mukaan työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, koeaikaa ei ole ja että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Työnantajilla on oltava mahdollisuus kumota olettamat; ja

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  työntekijällä on oltava mahdollisuus jättää kantelu toimivaltaiselle viranomaiselle kohtuullisessa ajassa. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kantelu on perusteltu, se määrää asiaankuuluvan työnantajan antamaan puuttuvat tiedot. Jos työnantaja ei anna puuttuvia tietoja 15 päivän kuluessa määräyksen vastaanottamisesta, viranomaisen on voitava langettaa asianmukainen hallinnollinen seuraamus, vaikka työsuhde olisi jo päättynyt. Työnantajilla on oltava mahdollisuus jättää hallintovalitus seuraamuksen langettamista koskevaa päätöstä vastaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia elimiä toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

(b)  työntekijällä on oltava mahdollisuus jättää kantelu toimivaltaiselle viranomaiselle ja saada riittävä vastaus kohtuullisessa ajassa. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kantelu on perusteltu, se määrää asiaankuuluvan työnantajan antamaan puuttuvat tiedot. Jos työnantaja ei anna puuttuvia tietoja toimivaltaisen viranomaisen asettaman määräajan kuluessa määräyksen vastaanottamisesta, viranomaisen on voitava langettaa asianmukainen hallinnollinen seuraamus, vaikka työsuhde olisi jo päättynyt. Työnantajilla on oltava mahdollisuus jättää hallintovalitus seuraamuksen langettamista koskevaa päätöstä vastaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia elimiä toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Tosiasioiden ensisijaisuus

 

Työsuhteen olemassaolon määrittelyn on perustuttava tosiasioihin, jotka liittyvät työn tosiasialliseen suorittamiseen, eikä osapuolten kuvaukseen työsuhteesta.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavia toimenpiteitä työntekijöiden, mukaan lukien työntekijöiden edustajina toimivat työntekijät, suojelemiseksi työnantajan harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat heidän jättämästä työnantajaa koskevasta kantelusta tai heidän vireille panemasta oikeudellisesta menettelystä, jonka tarkoituksena on varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien noudattaminen.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavia toimenpiteitä kaikkien työntekijöiden, heidän työsuhteensa tyypistä ja kestosta riippumatta, mukaan lukien työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajina toimivat työntekijät, suojelemiseksi työnantajan harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat tämän direktiivin sisältämän oikeuden käyttämisestä.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen sekä kaikki sitä koskevat valmistelut, joita perustellaan sillä, että työntekijät ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen, joita perustellaan sillä, että työntekijät ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia. Näihin toimenpiteisiin kuuluu myös oikeus palata virkaan.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työntekijät, jotka katsovat joutuneensa irtisanotuiksi tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kohteeksi siitä syystä, että he ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, voivat pyytää työnantajaa antamaan asianmukaiset perustelut irtisanomiselle tai sitä vastaavalle toimelle. Työnantajan on annettava perustelut kirjallisina.

2.  Työntekijät, jotka tarvittaessa koeajan päätyttyä katsovat joutuneensa irtisanotuiksi tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kohteeksi siitä syystä, että he ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, voivat pyytää työnantajaa antamaan asianmukaiset perustelut irtisanomiselle tai sitä vastaavalle toimelle. Työnantajan on annettava perustelut kirjallisina. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kanteen nostamisen määräaikaa irtisanomisen riitauttamiseksi on lykättävä siihen saakka, kunnes työntekijä on saanut kirjalliset perustelut työnantajalta.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioiden on annettava ammattiliittojen nostaa edustajakanteita työntekijöiden yhteisten etujen suojaamiseksi tämän direktiivin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY1 a sääntöjen mukaisesti.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30).

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Jos työnantaja ei esitä perusteltuja syitä irtisanomiselle tai vastaavalla toimenpiteelle 2 kohdan mukaisesti, sovelletaan olettamaa, jonka mukaan työntekijä irtisanottiin tämän direktiivin mukaisten oikeuksien käyttämisen vuoksi. Tämän direktiivin mukaisten oikeuksien käyttämisestä johtuvien irtisanomisvalmistelujen tai irtisanomisten oikeudelliset seuraukset ovat mitättömiä.

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Työsuhteen olemassaolon todistustaakka

 

Todistustaakan siitä, että työsuhdetta ei ole, on oltava luonnollisella tai oikeushenkilöllä, joka on tunnistettavissa työnantajaksi.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia oikeuksia koskevia jo voimassa olevia asiaankuuluvia säännöksiä ei noudateta. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ne voivat olla sakkoja. Niihin voi sisältyä myös korvauksen maksaminen.

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia oikeuksia koskevia jo voimassa olevia asiaankuuluvia säännöksiä ei noudateta. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ne voivat olla sakkoja. Niihin voi sisältyä myös asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen maksaminen.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Yhdenvertainen kohtelu

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että

 

(a)  samapalkkaisuusperiaatetta ja samoja ehtoja sovelletaan kaikkiin työntekijöihin heidän ammattiasemastaan riippumatta suhteessa vertailukelpoisiin pysyviin työntekijöihin;

 

(b)  milloin työpaikassa ei ole vastaavaa pysyvää työntekijää, vertailu tulee tehdä sovellettavaan työehtosopimukseen perustuen, tai milloin sellaista ei ole, kansallisen lainsäädännön, työehtosopimusten tai käytännön mukaisesti;

 

(c)  kaikkia palkkauksen näkökohtia ja ehtoja sekä työsuhteen ehtoja koskeva syrjintä poistetaan, ammattiasemasta riippumatta.

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

18 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 b artikla

 

Oikeus sosiaaliturvaan

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä on mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun ulottamalla pakollinen virallinen kattavuus kaikkiin työntekijöihin työsuhteen tyypistä riippumatta.

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

18 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 c artikla

 

Työterveys ja -turvallisuus

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaihtuvien työvuoroluettelojen tai vaihtuvien viitetuntien ja -päivien mukaan työskentelevien työntekijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä suojellaan ja että he saavat käyttää työnsä kannalta sopivia työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen tarkoitettuja palveluja ja välineitä.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suotuisammat säännökset

Heikentämistä koskeva lauseke ja suotuisammat säännökset

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä direktiivi ei ole pätevä peruste alentaa jäsenvaltioiden työntekijöille jo myönnettyä suojan yleistä tasoa.

1.  Tämä direktiivi ja sen täytäntöön panemiseksi hyväksytyt toimenpiteet eivät ole pätevä peruste eikä niitä saa käyttää tai niihin ei saa viitata millään tavoin tarkoituksena vähentää, alentaa tai heikentää jäsenvaltiossa myönnettyjä oikeuksia ja jäsenvaltioiden työntekijöille kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai käytännössä jo myönnettyä suojan yleistä tasoa.

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on otettava työmarkkinaosapuolet mukaan tämän direktiivin täytäntöönpanoon kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti ja varmistettava, että niillä on tarvittavat resurssit, jotta niiden osallistuminen olisi vaikuttavaa.

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Tarkastukset ja seuranta

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset elimet tai työmarkkinaosapuolet seuraavat ja valvovat tämän direktiivin täytäntöönpanoa vaikuttavin ja riittävin tarkistuksin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näillä elimillä tai työmarkkinaosapuolilla on näiden tarkistusten suorittamiseen tarvittavat resurssit ja riittävä erityiskoulutus.

 

Komission on edistettävä asiaankuuluvien virkamiesten vaihtoa ja koulutusta sekä helpotettava ja edistettävä parhaita käytäntöjä koskevia aloitteita sekä työmarkkinaosapuolten vastaavia aloitteita unionin tasolla.

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

20 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 b artikla

 

Kantelujen helpottaminen

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että käytössä on tehokkaita menettelyjä, joiden avulla työntekijät voivat tehdä kantelun tästä direktiivistä johtuvien oikeuksien rikkomisesta joko suoraan työnantajalle tai jäsenvaltioiden nimeämien kolmansien osapuolten, kuten ammattiliittojen tai muiden yhdistysten, välityksellä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välityksellä, jos tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    132

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan olemassa oleviin työsuhteisiin [voimaantulopäivä + 2 vuotta] lähtien. Työnantajien on kuitenkin annettava tai täydennettävä 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa ja 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ainoastaan työntekijän pyynnöstä. Tällaisen pyynnön esittämättä jättäminen ei saa johtaa siihen, että työntekijä menettää tässä direktiivissä vahvistetut vähimmäisvaatimukset.

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan olemassa oleviin työsuhteisiin [voimaantulopäivä + 2 vuotta] lähtien. Työnantajien on kuitenkin annettava tai täydennettävä 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa ja 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ainoastaan työntekijän tai työntekijän edustajan hänen puolestaan tekemästä pyynnöstä. Tällaisen pyynnön esittämättä jättäminen ei saa johtaa siihen, että työntekijä menettää tässä direktiivissä vahvistetut vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus    133

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän direktiivin soveltamista jäsenvaltioita ja unionin tason työmarkkinaosapuolia kuullen sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva vaikutus huomioon ottaen viimeistään [voimaantulopäivä + 8 vuotta] ja ehdottaa soveltuvin osin tarvittavia muutoksia.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän direktiivin soveltamista jäsenvaltioita ja unionin tason työmarkkinaosapuolia kuullen sekä mikroyrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva vaikutus huomioon ottaen viimeistään [voimaantulopäivä + vuotta] ja ehdottaa soveltuvin osin tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

  • [1]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2] 

PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on korvata kirjallisesta ilmoituksesta vuonna 1991 annettu direktiivi (91/533/ETY) uudella välineellä, jolla varmistetaan työoloja koskeva avoimuus kaikille työntekijöille ja määritellään uusia oikeuksia, joilla nimenomaan parannetaan työolojen ennakoitavuutta ja turvaamista erityisesti epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien osalta. Ehdotus perustuu kirjallisesta ilmoituksesta annetun direktiivin REFIT-arvioinnin[1] yhteydessä tehtyihin havaintoihin, jossa korostettiin direktiivin soveltamisalaan ja vaikuttavuuteen liittyviä puutteita.

Komissio käynnisti Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen (SEUT) 154 artiklan mukaisesti unionin työmarkkinaosapuolten kuulemisen kaksi vaihetta huhtikuussa ja syyskuussa 2017. Työmarkkinaosapuolten kanssa käytävät neuvottelut eivät mahdollistaneet asian tiimoilta sopimussuhteisiin ja sopimusten tekemiseen johtavan vuoropuhelun käynnistämistä, vaikka tällaisesta mahdollisuudesta säädetään SEUT-sopimuksen 155 artiklassa.

On tärkeää, että unionin kansalaisten työolojen parantamista koskevat unionin sitoumukset toteutuvat käytännössä, minkä vuoksi komissio hyväksyi kyseisen ehdotuksen 21. joulukuuta 2017[2]. Olisi erittäin tärkeää, että molemmat lainsäätäjät, sekä parlamentti että neuvosto, ottavat haasteen vastaan ja sitoutuvat tekemään sopimuksen ennen parlamentin toimikauden päättymistä vuonna 2019 näistä suurista panoksista, jotta voimme vastata kansalaisten odotuksiin ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Tarkasteltavalla direktiivillä on kolme tavoitetta. Ensinnäkin sen avulla pyritään antamaan konkreettisempi muoto Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 annetussa toimielinten välisessä julistuksessa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista[3] tunnustetuille oikeuksille. Erityisesti sen tarkoituksena on edistää useita pilarissa esitettyjä periaatteita ja varsinkin periaatetta 5 ”varma ja sopeutuva työllisyys” ja periaatetta 7 ”tiedot työehdoista ja irtisanotuille annettava suoja”.

Direktiivissä vahvistetaan tietyt universaalit vähimmäisoikeudet unionin kansalaisille ja työntekijöille ja vastataan suureen sosiaaliseen kysyntään ja haluun tuoda kansalaiset lähemmäksi unionia saamalla heidät tuntemaan, että unioni merkitsee heille paljon ja luottaa heihin. Ehdotuksessa vahvistetaan koeajan rajaksi kuusi kuukautta, jollei pidempi koeaika ole perusteltua, oikeus työskennellä muille työnantajille kieltämällä yksinoikeus- tai yhteensopimattomuuslausekkeet ja lisäksi oikeus suurempaan työaikojen ennakoitavuuteen työntekijöille, joiden työaika vaihtelee.

On ilmiselvää, että näitä universaaleja vähimmäisoikeuksia on rajoitettava kunnolla ja annettava kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus halutessaan parantaa oikeuksia. Lisäksi on tehtävä selväksi, että rajoitukset voidaan panna täytäntöön ainoastaan kunkin jäsenvaltion tasolla.

Tässä ei ole kyse ainoastaan toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta vaan tarkoituksena on myös omaksua käytännöllinen hajauttamiseen perustuva logiikka, sillä kaikilla unionin työmarkkinoilla on takanaan satoja vuosia erilaista kulttuuria, erilaiset tuotantomenetelmät, toisistaan poikkeavat rahoitusolosuhteet ja jopa erilainen ilmasto.

Olisi absurdia ajatella yhdenmukaistamista; täytäntöönpano tapahtuu kunkin jäsenvaltion hyväksymien säädöksen voimaan saattamista koskevien lakien avulla.

Huomioon on myös otettava, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimukset ovat sosiaalisen unionin geeneissä ja että tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle on annettava suurempi rooli sen kaikissa muodoissa, jotta vähimmäisoikeuksien kehittäminen, täydentäminen, parantaminen, täytäntöönpano ja vahvistaminen tapahtuu kansallisella tasolla.

Toiseksi direktiivi tulee täten osaltaan luomaan sosiaalista oikeuskehystä, jonka yhteydessä edistetään tasavertaisen kilpailun ehtoja eli vapaata kilpailua ja kansalaisten liikkuvuutta kaikilta osin. Työntekijöiden ja kansalaisten vapaa liikkuvuus on itse asiassa eurooppalaisten perusoikeus ja korvaamaton väline työttömyyden vähentämisessä ja taloudellisen ja sosiaalisen lähentymisen aikaansaamisessa.

Mutta unioni, pysyy se sitten sosiaalisena unionina tai ei, haluaa, että liikkuvuus ja vapaa kilpailu toteutetaan kunnioittamalla työntekijöiden perusoikeuksia ja takaamalla samat vähimmäisoikeudet kaikille. Lähentyminen ei ole mahdollista ylöspäin liikkuvuutta ja kustannuskilpailua estämällä, mutta on vältettävä kilpailua, joka tapahtuu työntekijöille erittäin tärkeiden sosiaalisten ja työoikeuksien kustannuksella. Euroopalla on sääntönsä, jotka ovat joskus erittäin yksityiskohtaisia, jotta sisämarkkinat toimisivat ja kehitettäisiin liikkuvuuden neljää perusvapautta.

Nyt on oikea aika kehittää työhön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä vähimmäissääntöjä. Itse asiassa direktiivi saattaa ne ajan tasalle ja tarkentaa niitä nyt eli 27 vuotta sen jälkeen, kun kirjallista ilmoitusta koskeva direktiivi annettiin vuonna 1991. Sisämarkkinat eivät ole täydelliset ja integroituneet ilman työntekijöiden liikkumisvapauden kokonaisvaltaista kehittämistä ja täydellistä noudattamista eivätkä ilman työoloja koskevia yhteisiä vähimmäissääntöjä.

Lopuksi voidaan todeta, että on erittäin selvää, että direktiivi on tehty myös sääntelemään uusia työmuotoja, joista osan me jo tunnemme ja jotka syntyvät uusien teknologioiden uskomattoman nopean kehityksen myötä. Tässä mielessä ehdotus vastaa parlamentin viimeaikaisiin päätöslauselmiin, joissa pyydetään komissiota tarkistamaan direktiiviä, jotta uudet työmuodot otettaisiin huomioon ja varmistettaisiin kullekin työntekijälle joukko yhteisiä oikeuksia sopimustyypistä ja työsuhteesta riippumatta[4].

On ilmiselvää, että Eurooppa haluaa estää kaikenlaisen uusissa, joustavammissa, mielikuvituksellisimmissa ja mukautettavimmissa työmuodoissa esiintyvän työntekijöiden suojelun puuttumisen ja hyväksikäytön, jotka ovat unionin sosiaalisen mallin vastaisia. Menettämättä joustavaa dynamiikkaansa (josta on usein hyötyä myös työntekijöille) ja mukautettavuuttaan nämä uudet työmuodot eivät saa heikentää työtä hakevan vapaan kansalaisen tiedotusta ja avoimuutta koskevia vähimmäisoikeuksia. Ehdotetussa direktiivissä säädetään, että kaikkien unionin työntekijöiden olisi saatava päivitetyt ja yksityiskohtaiset tiedot työsuhteesta.

Lisäksi on tärkeää suhtautua myönteisesti komission aloitteeseen, jonka tarkoituksena on selkeyttää direktiivin henkilöllistä soveltamisalaa sisällyttämällä työntekijän luokittelevan käsitteen ”työntekijä” määritelmän, joka perustuu unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Sitä on myös laajennettava niin, että vähennetään jäsenvaltioiden mahdollisuuksia jättää satunnaiset tai lyhyet työsuhteet direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

  • [1] 1 ”REFIT Evaluation of the 'Written Statement Directive' (Directive 91/533/EEC)”, SWD(2017) 205.
  • [2] 2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa, COM(2017)797 – 2017/0355 (COD).
  • [3]  Toimielinten välinen julistus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10.
  • [4]  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma, 19.1.2017. Työoloista ja epävarmoista työsuhteista annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma, 4.7.2017.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.9.2018)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia, ja oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen.

(1)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia, ja oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen. Tämän direktiivin tavoitteiden olisi oltava täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisia.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mukaan lukien tiedot koeajasta, sekä oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus saada riittävä korvaus. Sen periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta, epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet on estettävä esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö, mahdollisen koeajan keston on oltava kohtuullinen ja että siirtymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin on edistettävä.

(2)  Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 7 mukaan työntekijöillä on työsuhteensa alussa oikeus saada kirjallisesti tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mukaan lukien tiedot koeajasta, sekä oikeus saada tietää irtisanomisen syyt, ja heihin on sovellettava kohtuullista irtisanomisaikaa, ja heillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja, jos kyseessä on perusteeton irtisanominen, oikeus hakea muutosta, mukaan lukien oikeus saada riittävä korvaus. Sen periaatteessa 5 todetaan, että työntekijöillä on työsuhteen tyypistä ja kestosta riippumatta oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja koulutuksen osalta, epävarmoihin työoloihin johtavat työsuhteet on estettävä esimerkiksi kieltämällä epätyypillisten sopimusten väärinkäyttö, mahdollisen koeajan keston on oltava kohtuullinen ja että siirtymistä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin on edistettävä ja samalla varmistettava työnantajille riittävä joustavuus, jotta ne voivat mukautua nopeasti taloustilanteen muutoksiin.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Neuvoston direktiivin 91/533/ETY33 antamisen jälkeen työmarkkinoilla on väestörakenteen kehityksen ja digitalisoitumisen vuoksi tapahtunut kauaskantoisia muutoksia, jotka ovat johtaneet työpaikkojen luomista ja työmarkkinoiden kasvua edistävien uusien työsuhteen muotojen syntymiseen. Uudet työsuhteen muodot eivät useinkaan ole yhtä säännöllisiä tai vakaita kuin perinteiset työsuhteet, ja ne johtavat ennakoitavuuden vähenemiseen asianomaisten työntekijöiden keskuudessa ja aiheuttavat epävarmuutta sovellettavien oikeuksien ja sosiaalisen suojelun suhteen. Nykyisessä muuttuvassa työmaailmassa työntekijöiden on tämän vuoksi yhä tarpeellisempaa saada kaikki olennaisia työolojaan koskevat tiedot, jotka olisi annettava kirjallisesti ja hyvissä ajoin. Jotta uusien työsuhteen muotojen kehitykselle saataisiin asianomaiset puitteet, unionin työntekijöille olisi myös myönnettävä useita uusia vähimmäisoikeuksia, joiden tarkoituksena on edistää työsuhteen turvallisuutta ja ennakoitavuutta samalla kun pyritään saavuttamaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä jäsenvaltioiden kesken ja säilyttämään työmarkkinoiden mukautuvuus.

(3)  Neuvoston direktiivin 91/533/ETY33 antamisen jälkeen työmarkkinoilla on väestörakenteen kehityksen ja digitalisoitumisen vuoksi tapahtunut kauaskantoisia muutoksia, jotka ovat johtaneet uusien työsuhteen muotojen syntymiseen, mutta syynä muutoksiin on myös yksipuolinen tarjontapuolta korostava työmarkkinanäkökulma, jolla pyritään työmarkkinoiden liberalisointiin ja sääntelyn poistamiseen ja joka on tukenut uusien liiketoimintamallien syntymistä. Uudet työsuhteen muodot eivät useinkaan ole yhtä säännöllisiä tai vakaita kuin perinteiset työsuhteet, ja ne johtavat ennakoitavuuden vähenemiseen asianomaisten työntekijöiden keskuudessa ja aiheuttavat epävarmuutta sovellettavien oikeuksien ja sosiaalisen suojelun suhteen sekä kannustavat epäselvien tai vilpillisten käytäntöjen soveltamiseen, mikä luo epävakautta työmarkkinoilla. Nykyisessä muuttuvassa työmaailmassa työntekijöiden on tämän vuoksi alasta riippumatta yhä tarpeellisempaa saada kaikki olennaisia työolojaan koskevat tiedot, jotka olisi annettava kirjallisesti ja mahdollisimman pian. Jotta uusien työsuhteen muotojen kehitykselle saataisiin asianomaiset puitteet, unionin työntekijöille olisi myös myönnettävä useita uusia vähimmäisoikeuksia, joiden tarkoituksena on edistää työsuhteen turvallisuutta ja ennakoitavuutta samalla kun pyritään saavuttamaan ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä jäsenvaltioiden kesken ja säilyttämään työmarkkinoiden mukautuvuus.

__________________

__________________

33 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

33 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Direktiivin 91/533/ETY nojalla valtaosalla unionin työntekijöistä on oikeus saada kirjalliset tiedot työoloistaan. Kaikki unionin työntekijät eivät kuitenkaan kuulu direktiivin 91/533/ETY soveltamisalaan. Lisäksi vuoden 1991 jälkeen tapahtuneen työmarkkinoiden kehityksen vuoksi työsuhteen uusien muotojen suojeluun on ilmaantunut aukkoja.

(4)  Direktiivin 91/533/ETY nojalla valtaosalla unionin työntekijöistä on oikeus saada kirjalliset tiedot työoloistaan. Kaikki unionin työntekijät eivät kuitenkaan kuulu direktiivin 91/533/ETY soveltamisalaan. Lisäksi vuoden 1991 jälkeen tapahtuneen taloudellisen ja sosiaalisen sekä työmarkkinoiden kehityksen vuoksi työsuhteen uusien muotojen suojeluun on ilmaantunut aukkoja.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Työsuhteen olennaisia seikkoja koskeviin tietoihin ja työoloihin liittyvät vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, olisi sen vuoksi vahvistettava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa kaikkien unionin alueen työntekijöiden työolojen riittävä avoimuus ja ennakoitavuus.

(5)  Työsuhteen olennaisia seikkoja koskeviin tietoihin ja työoloihin liittyvät vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin työsopimuksen tai työsuhteen tyypistä riippumatta, olisi sen vuoksi vahvistettava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa kaikkien unionin alueen työntekijöiden työolojen saman tasoinen avoimuus, turvallisuus ja ennakoitavuus.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tämän direktiivin tavoite – edistää turvatumpaa ja ennakoitavampaa työvoiman tarjontaa niin, että samalla varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus, innovaatioiden hyödyntäminen ja paremmat elin- ja työolot – voidaan toteuttaa tehostamalla kaikkien työntekijöiden oikeutta saada tietoa työoloistaan, parantamalla erityisesti uusissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työoloja, tehostamalla lainsäädännön täytäntöönpanoa ja lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta välttäen samalla aiheuttamasta minkäänkokoisille yrityksille liiallista rasitusta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Unionin lainsäädännön mukaisten oikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi direktiivin 91/533/ETY henkilöllinen soveltamisala olisi saatettava ajan tasalle. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut oikeuskäytännössään työntekijän aseman määrittämistä koskevat arviointiperusteet34, jotka ovat asianmukaiset tämän direktiivin henkilöllisen soveltamisalan määrittämiseksi. Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa oleva työntekijän määritelmä perustuu mainittuihin arviointiperusteisiin. Niillä varmistetaan direktiivin henkilöllisen soveltamisalan yhdenmukainen täytäntöönpano ja jätetään kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäväksi soveltaa niitä erityistilanteissa. Kyseiset arviointiperusteet täyttävät kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa kutsuttavat työntekijät, pätkätyöntekijät, maksusitoumuksen perusteella työskentelevät työntekijät, alustatalouden työntekijät, harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt voisivat kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

(7)  Unionin lainsäädännön mukaisten oikeuksien tehokkuuden ja syrjimättömän soveltamisen varmistamiseksi direktiivin 91/533/ETY henkilöllinen soveltamisala olisi saatettava ajan tasalle. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut oikeuskäytännössään työntekijän aseman määrittämistä koskevat arviointiperusteet34, jotka ovat asianmukaiset tämän direktiivin henkilöllisen soveltamisalan määrittämiseksi. Tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa olevan työntekijän määritelmän on perustuttava sekä Euroopan unionin tuomioistuimen että ILO:n kehittämiin perusteisiin. Niillä varmistetaan direktiivin henkilöllisen soveltamisalan yhdenmukainen täytäntöönpano ja jätetään kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten tehtäväksi soveltaa niitä erityistilanteissa. Kyseiset arviointiperusteet täyttävien kotitaloustyöntekijöiden, tarvittaessa kutsuttavien työntekijöiden, pätkätyöntekijöiden, maksusitoumuksen perusteella työskentelevien työntekijöiden, alustatalouden työntekijöiden, harjoittelijoiden ja oppisopimuskoulutuksessa olevien henkilöiden sekä tutkijoiden on kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

__________________

__________________

34 Tuomio 3. heinäkuuta 1986, Deborah Lawrie-Blum, asia 66/85; tuomio 14. lokakuuta 2010, Union syndicale Solidaires Isère, asia C-428/09; tuomio 9. heinäkuuta 2015, Balkaya, asia C-229/14; tuomio 4. joulukuuta 2014, FNV Kunsten, asia C-413/13 ja tuomio 17. marraskuuta 2016, Ruhrlandklinik, asia C-216/15.

34 Tuomio 3. heinäkuuta 1986, Deborah Lawrie-Blum, asia 66/85; tuomio 14. lokakuuta 2010, Union syndicale Solidaires Isère, asia C-428/09; tuomio 9. heinäkuuta 2015, Balkaya, asia C-229/14; tuomio 4. joulukuuta 2014, FNV Kunsten, asia C-413/13 ja tuomio 17. marraskuuta 2016, Ruhrlandklinik, asia C-216/15.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  ILO:n suosituksen nro 198 mukaisesti silloin, kun ”johdon alaisena” työskentelyä ei voida suoraan vahvistaa, taloudellisen riippuvuuden olisi katsottava olevan keskeinen lisäperuste arvioitaessa, onko henkilö työntekijä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  ILO:n suosituksen nro 198 mukaisesti työsuhteen olemassaolon määrittelyn olisi perustuttava tosiasioihin, jotka liittyvät työn tosiasialliseen suorittamiseen, eikä osapuolten kuvaukseen suhteesta.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  ILO:n suosituksen nro 198 mukaisesti olisi automaattisesti sovittava oikeusolettamasta, jonka mukaan työsuhde on olemassa silloin, kun yksi tai useampi tunnusmerkki toteutuu.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Koska yhä useammat työntekijät jäävät direktiivin 91/533/ETY soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 1 artiklan nojalla myöntämien poikkeusten perusteella, on tarpeen korvata nämä poikkeukset jäsenvaltioille annettavalla mahdollisuudella olla soveltamatta direktiivin säännöksiä työsuhteeseen, jonka kesto on yhteensä enintään 8 tuntia yhden kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana. Kyseinen poikkeus ei vaikuta 2 artiklan 1 kohdassa säädettyyn työntekijän määritelmään.

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska tarpeen mukaan tehtävää työtä, kuten nollatuntisopimuksia, on vaikea ennakoida, kuukausittaista 8 tunnin poikkeusta ei tulisi käyttää sellaisissa työsuhteissa, joissa palkallisen työn määrää ei ole taattu ennen työskentelyn aloittamista.

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Useat erilaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat käytännössä ottaa hoitaakseen työnantajan tehtävät ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapaasti määrittää tarkemmin ne henkilöt, joita pidetään kokonaan tai osittain vastuullisina tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvoitteiden täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, että kaikkien tai joidenkin näiden velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa erityisiä sääntöjä, joiden nojalla kotitaloustyöntekijöiden työnantajina kotitaloudessa toimiviin yksityishenkilöihin ei sovelleta velvoitteita, jotka koskevat eri työsuhteen muotoa koskevan pyynnön tarkastelua ja vastaamista sekä ilmaisen pakollisen koulutuksen tarjoamista, eikä kirjallisesta ilmoituksesta puuttuvien tietojen tapauksessa tehtäviin suotuisiin olettamiin perustuvaa muutoksenhakumekanismia.

(10)  Useat erilaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat käytännössä ottaa hoitaakseen työnantajan tehtävät ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava vapaasti määrittää tarkemmin ne henkilöt, joita pidetään kokonaan, osittain tai yhdessä vastuullisina tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvoitteiden täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava päättää, että kaikkien tai joidenkin näiden velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Jos useat luonnolliset tai oikeushenkilöt ovat työnantajana vastuussa velvollisuuksista, he vastaavat niistä yhteisvastuullisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Direktiivillä 91/533/ETY otettiin käyttöön vähimmäisluettelo keskeisistä seikoista, joista työntekijöille on ilmoitettava kirjallisesti. On tarpeen mukauttaa kyseistä luetteloa, jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden kehitys ja varsinkin epätyypillisten työsuhteen muotojen lisääntyminen.

(11)  Direktiivillä 91/533/ETY otettiin käyttöön vähimmäisluettelo keskeisistä seikoista, joista työntekijöille on ilmoitettava kirjallisesti. On tarpeen mukauttaa kyseistä vähimmäisluetteloa, jotta voidaan ottaa huomioon työmarkkinoiden kehitys ja varsinkin epätyypillisten työsuhteen muotojen lisääntyminen. Jäsenvaltioilla on oikeus laajentaa tätä vähimmäisluetteloa kansallisten tarpeiden mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Työaikaa koskevien tietojen olisi oltava johdonmukaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY35 säännösten kanssa, ja niiden olisi sisällettävä muun muassa tiedot tauoista, päivittäisestä ja viikoittaisesta lepoajasta sekä palkallisen loman määrästä.

(12)  Työaikaa koskevien tietojen olisi oltava johdonmukaiset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY35 säännösten kanssa, ja niiden olisi sisällettävä muun muassa tiedot tauoista, päivittäisestä ja viikoittaisesta lepoajasta sekä palkallisen loman määrästä ja näin taata työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä kaikki palkkaan liittyvät osatekijät, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä muun muassa kaikki palkkaan liittyvät osatekijät, sekä laskentamenetelmä, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset, ylityökorvaukset, bonukset ja muut oikeudet, kuten sairauspäiväraha. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jos työsuhteen luonteen vuoksi ei ole mahdollista laatia kiinteää työvuoroluetteloa, työntekijöiden olisi tiedettävä, miten heidän työvuoroluettelonsa vahvistetaan, mukaan lukien aikavälit, joina työntekijät voidaan kutsua työhön, ja miten paljon etukäteen kyseinen ilmoitus olisi saatava.

(14)  Jos työsuhteen luonteen vuoksi ei ole mahdollista laatia kiinteää työvuoroluetteloa, työntekijöille olisi ilmoitettava, miten heidän työvuoroluettelonsa vahvistetaan, mukaan lukien aikavälit, joina työntekijät voidaan kutsua työhön, ja miten paljon etukäteen kyseinen ilmoitus olisi saatava.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Työaika olisi järjestettävä taloudellisuuden periaatteiden ja tuottavuuden kannalta, mutta tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös tiukasti inhimillinen näkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että työaikaa olisi asteittain vähennettävä, jotta työntekijöillä olisi enemmän vapaa-aikaa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Sosiaaliturvajärjestelmiä koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä soveltuvin osin tiedot sairaus-, äitiys-, vanhempain-, isyys-, vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-eläke-, työttömyys-, varhaiseläke- tai perhe-etuuksista. Työnantajan tarjoamaa sosiaaliturvaa koskeviin tietoihin olisi soveltuvin osin sisällyttävä tiedot neuvoston direktiivissä 98/49/EY36 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/50/EU37 tarkoitettujen lisäeläkejärjestelmien kattavuudesta.

(15)  Sosiaaliturvajärjestelmiä koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä soveltuvin osin tiedot vähintään sairaus-, äitiys-, vanhempain-, isyys-, vanhuus-, työkyvyttömyys-, perhe-eläke-, työttömyys-, varhaiseläke- tai perhe-etuuksista sekä kaikista muista asetuksen (EY) N:o 883/2004 kattamista riskeistä. Työnantajan tarjoamaa sosiaaliturvaa koskeviin tietoihin olisi soveltuvin osin sisällyttävä tiedot neuvoston direktiivissä 98/49/EY36 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/50/EU37 tarkoitettujen lisäeläkejärjestelmien kattavuudesta.

__________________

__________________

36 Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).

36 Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Työntekijöillä olisi oltava oikeus saada tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan kirjallisesti työsuhteen alkaessa. Asiaankuuluvat tiedot olisi sen vuoksi toimitettava heille viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä.

(16)  Työntekijöillä olisi oltava oikeus saada tiedot työsuhteesta johtuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan kirjallisesti työsuhteen alusta alkaen. Asiaankuuluvat tiedot olisi sen vuoksi toimitettava heille soveltuvin osin viimeistään silloin, kun työsopimus allekirjoitetaan, ja ennen työsuhteen ensimmäistä päivää.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta työnantajien olisi helpompi antaa ajantasaiset tiedot, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että mallit ovat saatavilla kansallisella tasolla, mukaan lukien asiaankuuluvat ja riittävän kattavat tiedot sovellettavasta säädöskehyksestä. Kansalliset viranomaiset ja työmarkkinaosapuolet voivat kehittää näitä malleja pidemmälle alakohtaisesti tai paikallisella tasolla.

(17)  Jotta työnantajien olisi helpompi antaa ajantasaiset tiedot, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että mallit ovat saatavilla kansallisella tasolla, mukaan lukien asiaankuuluvat ja riittävän kattavat tiedot sovellettavasta säädöskehyksestä. Euroopan komission olisi tuettava jäsenvaltioita näiden mallien kehittämisessä, jotta vältetään mahdolliset eroavuudet eri jäsenvaltioiden mallien sisällöissä. Kansalliset viranomaiset ja työmarkkinaosapuolet voivat päättää näiden mallien sisällöstä alakohtaisesti tai paikallisella tasolla sillä edellytyksellä, että vältetään suhteettoman tai liiallisen hallinnollisen rasitteen syntyminen.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden olisi saatava lisätietoja erityistilanteestaan. Kun kyseessä ovat useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa suoritettavat peräkkäiset toimeksiannot, kuten kansainväliset maantiekuljetukset, kyseiset useita toimeksiantoja koskevat tiedot voidaan koota yhteen ennen ensimmäistä lähtöä ja muuttaa niitä tämän jälkeen tarvittaessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY38 mukaisille lähetetyille työntekijöille olisi myös ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion kehittämästä yhdestä kansallisesta verkkosivustosta, josta he saavat asiaankuuluvat tiedot tilanteeseensa sovellettavista työoloista. Jolleivät jäsenvaltiot toisin säädä, näitä velvoitteita sovelletaan, jos ulkomailla työskentely kestää yli neljä perättäistä viikkoa.

(18)  Lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden olisi saatava lisätietoja erityistilanteestaan. Kun kyseessä ovat useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa suoritettavat peräkkäiset toimeksiannot, kuten kansainväliset maantiekuljetukset, kyseiset useita toimeksiantoja koskevat tiedot voidaan koota yhteen ennen ensimmäistä lähtöä ja muuttaa niitä tämän jälkeen ennen kyseisen toimeksiannon aloittamista tai tarvittaessa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY38 mukaisille lähetetyille työntekijöille olisi myös ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion kehittämästä yhdestä kansallisesta verkkosivustosta, josta he saavat asiaankuuluvat tiedot tilanteeseensa sovellettavista työoloista. Ulkomaan komennukselle lähetetyille työntekijöille on tiedotettava sen maan virallisella kielellä, jossa alkuperäinen työsopimus allekirjoitetaan.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Koeaikojen kuluessa voidaan soveltaa alhaisempaa irtisanomissuojaa. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan, koeajan keston olisi sen vuoksi oltava kohtuullinen. Useat jäsenvaltiot ovat vahvistaneet koeajan yleiseksi enimmäiskestoksi 3–6 kuukautta, jota olisi pidettävä kohtuullisena. Koeaika voi kestää yli kuusi kuukautta, jos tämä on perusteltua työsuhteen luonteen vuoksi, kuten silloin, kun kyseessä ovat johtotehtävät ja pidempi koeaika on työntekijän edun mukaista, mukaan lukien tapaukset, joissa on kyseessä pitkäaikainen sairaus tai erityisesti nuorten työntekijöiden pysyviä työsuhteita edistävät erityistoimenpiteet.

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan, koeajan keston olisi sen vuoksi oltava kohtuullinen. Useat jäsenvaltiot ovat vahvistaneet koeajan yleiseksi enimmäiskestoksi 3–6 kuukautta, jota olisi pidettävä kohtuullisena ja jota ei missään olosuhteissa saisi pidentää. Koeaika voi kestää yli kolme kuukautta vain, jos pidempi koeaika on työntekijän edun mukaista, mukaan lukien tapaukset, joissa on kyseessä pitkäaikainen sairaus tai erityisesti nuorten työntekijöiden pysyviä työsuhteita edistävät erityistoimenpiteet.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Työnantajan ei tulisi kieltää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta kyseisen työnantajan palveluksessa vietettävän ajan ulkopuolella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY39 säädetyissä rajoissa. Yhteensopimattomuuslausekkeet, jotka katsotaan kielloksi työskennellä tiettyihin luokkiin kuuluville työnantajille, saattavat olla tarpeen objektiivisista syistä, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuuksien suojelu tai eturistiriitojen välttäminen.

(20)  Työnantajan ei tulisi kieltää työntekijöitä ottamasta vastaan työtä muilta työnantajilta kyseisen työnantajan palveluksessa vietettävän ajan ulkopuolella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY39 säädetyissä rajoissa.

__________________

__________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9).

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Viitetunnit ja -päivät, joilla tarkoitetaan niitä aikavälejä, joina työ voidaan tehdä työnantajan pyynnöstä, olisi vahvistettava kirjallisesti työsuhteen alussa.

(22)  Viitetunnit ja -päivät, joilla tarkoitetaan niitä aikavälejä, joina työ voidaan tehdä työnantajan pyynnöstä, olisi vahvistettava kirjallisesti ennen työsuhteen alkua.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sillä, miten paljon etukäteen työntekijän on saatava ilmoitus, tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä ajankohdasta, jona työntekijä saa tiedon uudesta toimeksiannosta, siihen ajankohtaan, jona toimeksianto aloitetaan, ja tämä muodostaa yhden työn ennakoitavuutta koskevista tarpeellisista osatekijöistä työsuhteissa, joissa työvuoroluettelo on enimmäkseen vaihtuva ja työnantajan määrittämä. Miten paljon etukäteen ilmoitus on annettava voi vaihdella eri alojen tarpeiden mukaan, mutta työntekijöiden asianmukainen suoja on varmistettava. Sitä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY40 soveltamista.

(23)  Sillä, että työntekijän on saatava ilmoitus 15 päivää etukäteen, tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä ajankohdasta, jona työntekijä saa tiedon uudesta toimeksiannosta, siihen ajankohtaan, jona toimeksianto aloitetaan, ja tämä muodostaa yhden työn ennakoitavuutta koskevista tarpeellisista osatekijöistä työsuhteissa, joissa työvuoroluettelo on enimmäkseen vaihtuva ja työnantajan määrittämä. Se aika, miten paljon etukäteen ilmoitus on annettava, voi olla pidempi eri alojen tarpeiden mukaan, mutta työntekijöiden asianmukainen suoja on varmistettava. Sitä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY40 soveltamista.

__________________

__________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kun työnantajilla on mahdollisuus tarjota kokoaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta työntekijöille, joiden työsuhteen muoto on epätyypillinen, siirtymistä turvatumpaan työsuhteen muotoon olisi edistettävä. Työntekijöiden olisi voitava pyytää toista ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun sellainen on saatavilla, ja saada työnantajalta kirjallinen vastaus, jossa otetaan huomioon työnantajan ja työntekijän tarpeet.

(25)  Ottaen huomioon Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 julistetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 5 toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteen muotoihin siirtymisen edistämisestä, kun työnantajilla on mahdollisuus tarjota kokoaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta työntekijöille, joiden työsuhteen muoto on epätyypillinen, siirtymistä turvatumpaan työsuhteen muotoon olisi edistettävä. Työntekijöiden olisi voitava pyytää toista ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun sellainen on saatavilla, ja saada työnantajalta asianmukaisesti perusteltu kirjallinen vastaus, jossa otetaan huomioon työnantajan ja työntekijän tarpeet.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kun työnantajien on lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla annettava koulutusta työntekijöille sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti, mukaan lukien epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta.

(26)  Kun työnantajien on lainsäädännön tai työehtosopimusten tai sisäisten sääntöjen nojalla annettava koulutusta työntekijöille sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti ja syrjimättömästi, mukaan lukien epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta. Koulutus olisi järjestettävä työaikana.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Työmarkkinaosapuolet voivat katsoa, että tietyillä aloilla tai tietyissä tilanteissa tämän direktiivin III luvussa säädetyistä vähimmäisvaatimuksista poikkeavat säännökset ovat asianmukaisemmat tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava antaa työmarkkinaosapuolten tehdä kyseisen luvun säännöksiä muuttavia työehtosopimuksia, kunhan työntekijöiden suojelun yleistä tasoa ei alenneta.

(27)  Työmarkkinaosapuolet voivat katsoa, että tietyillä aloilla tai tietyissä tilanteissa eri säännökset ovat asianmukaisemmat tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, kunhan ne ovat kaikilta osin tämän direktiivin mukaisia ja tarjoavat lisää suojelua. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava antaa työmarkkinaosapuolten tehdä kyseisen luvun säännöksiä muuttavia työehtosopimuksia, kunhan työntekijöiden syrjimättömän suojelun yleistä tasoa parannetaan ja sitä ei missään olosuhteissa alenneta.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)   Jäsenvaltioissa, joissa sekä työnantajien että työntekijöiden järjestäytymisaste on korkea ja joissa työmarkkinaosapuolilla on työntekijöiden ja työnantajien edustajien ominaisuudessaan ensisijainen vastuu työolojen sääntelystä työmarkkinoilla, työmarkkinaosapuolilla olisi oltava täydet valtuudet tehdä työehtosopimuksia. Näin tehdyissä työehtosopimuksissa, joilla säännellään työoloja ja annetaan työntekijöille yleinen suoja, voidaan poiketa tämän direktiivin mukaisista vähimmäisoikeuksista, mikäli direktiivin tavoite täyttyy.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava kaikenlaisen syrjinnän poistaminen kaikista maksettavaan korvaukseen vaikuttavista tekijöistä ja työsuhteen ehdoista työntekijän sopimuksen tyypistä riippumatta.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestetyssä kuulemisessa kävi ilmi, että unionin työlainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa on tarpeen vahvistaa kyseisen lainsäädännön vaikuttavuuden varmistamiseksi. Direktiivistä 91/533/ETY tehty REFIT-arviointi41 osoitti, että täytäntöönpanon valvonnassa käytettävien mekanismien lujittaminen voisi lisätä direktiivin vaikuttavuutta. Lisäksi se osoitti, että pelkästään vahingonkorvausvaatimuksiin perustuvat muutoksenhakujärjestelmät eivät ole yhtä tehokkaita kuin järjestelmät, joissa langetaan myös seuraamuksia (kuten kertakorvaukset tai luvan menettäminen), sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät anna kirjallista ilmoitusta. Siitä kävi myös ilmi, että työntekijät hakevat muutosta vain harvoin työsuhteen aikana, mikä vaarantaa tavoitteen, jonka mukaan kirjallinen ilmoitus on annettava, jotta työntekijät tuntevat työsuhteensa olennaiset piirteet. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön täytäntöönpanon valvontaa koskevia säännöksiä, joilla varmistetaan joko suotuisten olettamien käyttö silloin, kun tietoja työsuhteesta ei anneta, tai sellaisen hallinnollisen menettelyn käyttö, jossa työnantajaa voidaan velvoittaa antamaan puuttuvat tiedot tai joutua muussa tapauksessa seuraamusten kohteeksi. Tällaisessa muutoksenhaussa olisi sovellettava menettelyä, jossa työnantajalle ilmoitetaan tietojen puuttumisesta ja annetaan 15 päivää aikaa toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot.

(28)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestetyssä kuulemisessa kävi ilmi, että unionin työlainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa on tarpeen vahvistaa kyseisen lainsäädännön vaikuttavuuden varmistamiseksi. Direktiivistä 91/533/ETY tehty REFIT-arviointi41 osoitti, että täytäntöönpanon valvonnassa käytettävien mekanismien lujittaminen voisi lisätä direktiivin vaikuttavuutta. Lisäksi se osoitti, että pelkästään vahingonkorvausvaatimuksiin perustuvat muutoksenhakujärjestelmät eivät ole yhtä tehokkaita kuin järjestelmät, joissa langetaan myös seuraamuksia (kuten kertakorvaukset tai luvan menettäminen), sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät anna kirjallista ilmoitusta. Siitä kävi myös ilmi, että työntekijät hakevat muutosta vain harvoin työsuhteen aikana, mikä vaarantaa tavoitteen, jonka mukaan kirjallinen ilmoitus on annettava, jotta työntekijät tuntevat työsuhteensa olennaiset piirteet. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön täytäntöönpanon valvontaa koskevia säännöksiä, joilla varmistetaan suotuisten olettamien käyttö silloin, kun tietoja työsuhteesta ei anneta, ja sellaisen hallinnollisen menettelyn käyttö, jossa työnantajaa voidaan velvoittaa antamaan puuttuvat tiedot tai joutua muussa tapauksessa seuraamusten kohteeksi. Tällaisessa muutoksenhaussa olisi sovellettava menettelyä, jossa työnantajalle ilmoitetaan tietojen puuttumisesta ja annetaan 15 päivää aikaa toimittaa täydelliset ja oikeat tiedot.

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, s. 26.

41 SWD(2017) 205 final, s. 26.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Unionin sosiaalialan säännöstön täytäntöönpanon valvontaa koskevia laajoja säännöksiä on annettu direktiivin 91/533/ETY jälkeen erityisesti syrjinnän torjumisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien osalta, ja niiden osia olisi sovellettava tässä direktiivissä sen varmistamiseksi, että työntekijöillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja muutoksenhakuun, mukaan lukien asianmukainen korvaus, mikä vastaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatetta 7.

(29)  Unionin sosiaalialan säännöstön täytäntöönpanon valvontaa koskevia laajoja säännöksiä on annettu direktiivin 91/533/ETY jälkeen erityisesti syrjinnän torjumisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien osalta. Tätä järjestelmää olisi sovellettava täysimääräisesti tässä direktiivissä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin 2 artiklassa määritellyillä työntekijöillä on oikeus tehokkaaseen ja puolueettomaan riitojenratkaisuun ja muutoksenhakuun, mukaan lukien asianmukainen korvaus, mikä vastaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatetta 7. Olisi kiireellisesti harkittava näiden täytäntöönpanosäännösten laajentamista koskemaan kaikkia työoloihin liittyviä asioita.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a)  Koska Euroopan unionin sääntöjen täytäntöönpanon tehokas valvonta on eurooppalaisille tärkeää, tarvitaan tehokas ja vaikuttava järjestelmä, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n oikeutta, panevat sen täytäntöön ja valvovat sen täytäntöönpanoa sekä tarjoavat asianmukaiset muutoksenhakukeinot. Työntekijät hyötyisivät tällaisesta järjestelmästä erityisesti työntekijöiden joukkovähentämisien yhteydessä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi annettava työntekijäjärjestöjen nostaa edustajakanteita työntekijöiden yhteisten etujen suojaamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b)  Todistustaakan siitä, että työsuhdetta ei ole ollut, olisi oltava luonnollisella tai oikeushenkilöllä, joka on tunnistettavissa työnantajaksi tosiasioiden ensisijaisuuden perusteella.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 c)  Henkilöitä, jotka ilmoittavat tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien rikkomistilanteista, olisi suojeltava täysimääräisesti nykyisillä ja tulevilla väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevilla EU:n säännöillä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Työ on järjestettävä paitsi työn yksittäisten ja kollektiivisten taloudellisten tavoitteiden mukaisesti myös suhtautumalla työhön välineenä, jonka avulla työntekijä toteuttaa itseään.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 b)  Tällä tavoin työllä on samanaikaisesti henkilökohtainen ja yksilöllinen sekä kollektiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, rahoituksellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Sen vuoksi jäsenvaltioita pyydetään arvioimaan täytäntöönpanosäädöksensä vaikutusta pk-yrityksiin sen varmistamiseksi, ettei sillä ole kohtuutonta vaikutusta niihin, ja kiinnittämään erityistä huomiota mikroyrityksiin ja hallinnolliseen rasitteeseen sekä julkaisemaan tällaisten arviointien tulokset.

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Jäsenvaltiot voivat antaa tämän direktiivin täytäntöönpanon työmarkkinaosapuolten tehtäväksi, jos työmarkkinaosapuolet yhdessä sitä pyytävät, kunhan jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pystyvät jatkuvasti saavuttamaan tämän direktiivin tavoitteet.

(38)  Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän direktiivin täytäntöönpano työmarkkinaosapuolten tehtäväksi, jos työmarkkinaosapuolet yhdessä sitä pyytävät, kunhan jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pystyvät jatkuvasti saavuttamaan tämän direktiivin tavoitteet.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa työoloja edistämällä turvatumpaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä samalla kun varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus.

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa työoloja edistämällä turvatumpaa, avoimempaa, selkeämpää, paremmin tietoon perustuvaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä samalla kun varmistetaan työmarkkinoiden mukautuvuus ja lainsäädännön tehokas ja syrjimätön täytäntöönpano.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisoikeudet, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä unionissa.

2.  Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisoikeudet, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä unionissa. Vähimmäisoikeuksia sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka ovat työntekijöitä, henkilön virallisesta asemasta tai kirjallisen työsopimuksen olemassaolosta riippumatta, julkisella tai yksityisellä sektorilla Euroopan unionissa.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita työntekijöihin, joiden työsuhde kestää yhteensä enintään kahdeksan tuntia yhden kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana. Kaikille yrityksen, ryhmän tai yhteisön muodostaville työnantajille tai kaikille samaan yritykseen, ryhmään tai yhteisöön kuuluville työnantajille työskennelty aika lasketaan mukaan tähän kahdeksan tunnin ajanjaksoon.

Poistetaan.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta työsuhteeseen, jossa palkalliselle työlle ei ole määritetty taattua määrää ennen töiden aloittamista.

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltiot voivat määrittää, ketkä ovat vastuussa tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvollisuuksien täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Ne voivat myös päättää, että kaikkien tai joidenkin velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2008/104/EY soveltamista.

5.  Jäsenvaltiot voivat määrittää, ketkä ovat vastuussa tässä direktiivissä säädettyjen työnantajia koskevien velvollisuuksien täyttämisestä, kunhan kaikki nämä velvoitteet täytetään. Ne voivat myös päättää, että kaikkien tai joidenkin velvollisuuksien täyttämisestä vastaa sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole työsuhteen osapuoli. Tämä kohta ei rajoita direktiivin 2008/104/EY soveltamista. Kun yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö on suoraan tai välillisesti osapuolena työntekijän työsuhteessa, kyseiset luonnolliset tai oikeushenkilöt ovat yhteisvastuullisia tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden asianmukaisesta ja täysimääräisestä täyttämisestä.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että 10 ja 11 artiklassa sekä 14 artiklan a alakohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta sellaiseen kotitalouteen kuuluviin luonnollisiin henkilöihin, jota varten työ tehdään.

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tämän direktiivin II lukua sovelletaan merenkulkijoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 2009/13/EY soveltamista, ja kalastajiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin (EU) 2017/159 soveltamista.

7.  Tätä direktiiviä sovelletaan merenkulkijoihin ja merikalastajiin, alan erityisolosuhteet huomioon ottaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 2009/13/EY ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/159 tai muiden sellaisten unionin säännösten soveltamista, joissa merenkulkijoille tai kalastajille suodaan korkeampi suojelun taso.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’työntekijällä’ luonnollista henkilöä, joka tietyn ajan suorittaa palveluja toisen henkilön hyväksi ja tämän johdon alaisena palkkaa vastaan;

(a)  ’työntekijällä’ luonnollista henkilöä, joka suorittaa palveluja työnantajan hyväksi ja tämän johdon alaisena palkkaa vastaan;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’työnantajalla’ yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on suoraan tai välillisesti osapuolena työntekijän työsuhteessa;

(b)  ’työnantajalla’ yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (virtuaalista palvelua tai muuta), jonka palveluksessa on yksi tai useampia työntekijöitä ja joka on suoraan tai välillisesti osapuolena vähintään yhden työntekijän työsuhteessa;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  ’viitetunneilla ja päivillä’ tiettyjen päivien aikaväliä, jona työtä voidaan tehdä työnantajan pyynnöstä.

(e)  ’viitetunneilla ja päivillä’ tiettyjen päivien aikatauluja, vuoroja ja mitä tahansa aikaväliä, jona työtä voidaan tehdä;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ’koeajalla’ ennalta sovittua rajoitettua aikaa työsuhteen alussa, jonka aikana työntekijää ohjataan ja hänen suorituksiaan seurataan tiiviisti hänen valmiuksiensa arvioimiseksi, mitä varten määritellään etukäteen selkeät suoritustavoitteet, ja jonka aikana työsuhde voidaan päättää milloin tahansa.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajia vaaditaan antamaan työntekijöille tiedot työsuhteen olennaisista seikoista.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajia vaaditaan antamaan työntekijöille tiedot työsuhteen olennaisista seikoista ja että työntekijöillä on oikeus pyytää näitä tietoja.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on kuuluttava seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on kuuluttava vähintään seuraavat:

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  työsuhteen osapuolten henkilöllisyys;

(a)  työsuhteen osapuolten henkilöllisyys, mukaan lukien vähintään koko nimet, osoitteet ja soveltuvissa tapauksissa oikeudelliset edustajat;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto;

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto ja vuokratyöntekijöiden tapauksessa käyttäjäyrityksen nimi ja palkkataulukot, jotta taataan yhtäläinen palkkaus;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  mahdollinen oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen;

(g)  mahdollinen oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen, jos tällä on velvollisuus tarjota sitä lainsäädännön tai työehtosopimusten taikka yleisen koulutuspolitiikkansa mukaisesti;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  menettely, mukaan lukien irtisanomisajan pituus, jota työnantajan ja työntekijän on noudatettava työsuhteen päättyessä tai, jos irtisanomisaikaa ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menetelmä tällaisen irtisanomisajan määrittämiseksi;

(i)  menettely, mukaan lukien irtisanomisajan pituus, jota työnantajan ja työntekijän on noudatettava työsuhteen päättyessä tai, jos irtisanomisaikaa ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menetelmä tällaisen irtisanomisajan määrittämiseksi ja irtisanomisehdot sekä vaateiden toimeenpanemista koskevat määräajat, jotka sisältävät määräajat kanteen nostamiseksi irtisanomisen riitauttamiseksi tai korvauksen hakemiseksi työtapaturmasta tai työhön liittyvien oikeuksien rikkomisesta;

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä;

(j)  palkan perusosan suuruus, muut palkan osat, jotka on ilmoitettu erikseen, kuten ylityökorvaukset, bonukset ja muut etuudet, kuten sairausajan palkka, työnantajan maksamien sosiaaliturvamaksujen määrä sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – l alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(ii a)  ehdot ja rahallisen korvauksen määrä siinä tapauksessa, että työnantaja peruuttaa työn;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(m)  mahdolliset työehtosopimukset, joilla säädellään työntekijän työoloista; kun kyseessä ovat toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien yrityksen ulkopuolella tekemät työehtosopimukset, niiden toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien nimi, joissa sopimukset oli tehty;

(m)  mahdolliset työehtosopimukset, joilla säädellään työntekijän työoloista, sekä keskitetyissä työmarkkinasopimuksissa määritellyt aikarajat kyseisten sopimusten mukaisille vaateille; kun kyseessä ovat toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien yrityksen ulkopuolella tekemät työehtosopimukset, niiden toimivaltaisten elimien tai yhteisten toimielimien nimi, joissa sopimukset oli tehty, sekä mahdolliset määräajat;

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n a)  kaikki määräajat kanteiden nostamiseksi työnantajaa vastaan;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n b)  kaikenlaiset luontoissuoritukset, joita työnantaja tarjoaa työntekijälle;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – n c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n c)  kaikenlainen luokittelu yleiseen palkkajärjestelmään.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdan f–k ja n alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvittaessa antaa viittaamalla kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

3.  Edellä 2 kohdan f–k ja n alakohdassa tarkoitettuja tietoja on täydennettävä viittaamalla kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä olevassa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei pidä pitää työntekijän hyväksynnän ilmaisuna.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti asiakirjan muodossa viimeistään työsuhteen ensimmäisenä päivänä. Kyseinen asiakirja voidaan antaa ja lähettää sähköisesti, kunhan se on helposti työntekijän saatavilla ja se voidaan tallentaa ja tulostaa.

1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti painetun asiakirjan muodossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja soveltuvin osin työsopimusta allekirjoitettaessa ja viimeistään ennen työsuhteen ensimmäistä päivää. Työntekijän pyynnöstä asiakirja on annettava ja toimitettava sähköisesti tallennettavassa ja tulostettavassa muodossa vastaanottoilmoitusta vastaan. Nämä tiedot ovat työnantajan antama ilmoitus sovituista työehdoista. Työehtojen hyväksymistä koskevan kirjallisen ilmoituksen jättämisen määräajan on oltava vähintään yksi viikko ennen työsuhteen alkua.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Asiakirja on annettava samanaikaisesti työntekijän edustajalle ja asiasta vastaaville sosiaaliturvaviranomaisille.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä malleja ja asiakirjatyyppejä 1 kohdassa tarkoitetulle asiakirjalle ja asetettava ne työntekijöiden ja työnantajien saataville, mukaan lukien asettamalla ne saataville yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla tai muulla soveltuvalla tavalla.

2.  Jäsenvaltioiden on sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia kuultuaan kehitettävä malleja ja asiakirjatyyppejä 1 kohdassa tarkoitetulle asiakirjalle ja asetettava ne työntekijöiden ja työnantajien saataville, mukaan lukien asettamalla ne saataville yhdellä virallisella kansallisella verkkosivustolla tai muulla soveltuvalla tavalla. Euroopan komissio tukee jäsenvaltioita näiden mallien ja asiakirjatyyppien kehittämisessä, jotta vältetään mahdolliset eroavuudet eri jäsenvaltioiden mallien sisällöissä.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lait, asetukset ja hallinnolliset tai lakisääteiset määräykset taikka työehtosopimukset, joilla säädellään sovellettavaa oikeudellista kehystä ja jotka työnantajien on annettava tiedoksi, asetetaan yleisesti saataville maksutta selkeällä, avoimella, kattavalla ja helposti saatavalla tavalla etäyhteydellä ja sähköisesti, mukaan lukien olemassa olevien unionin kansalaisia ja yrityksiä koskevien verkkoportaalien kautta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lait, asetukset ja hallinnolliset tai lakisääteiset määräykset taikka yleissitovat työehtosopimukset, jotka on julistettu yleisesti sovellettaviksi ja joilla säädellään sovellettavaa oikeudellista kehystä ja jotka työnantajien on annettava tiedoksi, asetetaan yleisesti saataville maksutta helposti saatavalla tavalla etäyhteydellä ja sähköisesti, mukaan lukien olemassa olevien unionin kansalaisia ja yrityksiä koskevien verkkoportaalien kautta.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja antaa työntekijälle tiedoksi asiakirjan muodossa kaikki muutokset, jotka koskevat 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työsuhteeseen liittyviä seikkoja ja 6 artiklassa säädettyjen lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden lisätietoja, mahdollisimman pian ja viimeistään päivänä, jona muutos tulee voimaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja antaa työntekijälle tiedoksi painetun asiakirjan muodossa kaikki muutokset, jotka koskevat 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työsuhteeseen liittyviä seikkoja ja 6 artiklassa säädettyjen lähetettyjen työntekijöiden ja ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden lisätietoja, mahdollisimman pian ja viimeistään päivänä, jona muutos tulee voimaan. Työntekijän pyynnöstä asiakirja on annettava ja toimitettava sähköisesti vastaanottoilmoitusta vastaan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijää vaaditaan työskentelemään muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hän tavallisesti työskentelee, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on annettava ennen hänen lähtöään ja siinä on oltava ainakin seuraavat lisätiedot:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijää vaaditaan työskentelemään muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa hän tavallisesti työskentelee, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on annettava kohtuullisessa ajassa ennen hänen lähtöään ja siinä on oltava ainakin seuraavat lisätiedot:

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  maa tai maat, jossa tai joissa työ tehdään ulkomailla, ja työn kesto;

(a)  täsmällinen työpaikka tai täsmälliset työpaikat siinä maassa tai maissa, jossa tai joissa työ tehdään ulkomailla, ja työn kesto sekä järjestelyt työajankohdan pidentämisestä tai lyhentämisestä;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  työaika, säännöt yleisistä vapaapäivistä sekä vero- ja turvallisuusjärjestelyistä maassa, jossa työ tehdään;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  esimiehen, jolle lähetetty työntekijä on vastuussa, nimi työpaikassa tai työpaikoissa, jossa tai joissa työ tehdään ulkomailla;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  kaikki vero- ja sosiaaliturvajärjestelyjen muutokset jaksolla, jolla työ tehdään ulkomailla;

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  kaikki järjestelyt, joilla työjaksoa mahdollisesti pidennetään tai lyhennetään;

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä lähetetään ulkomaille direktiivin 96/71/EY mukaisena lähetettynä työntekijänä, hänelle on lisäksi ilmoitettava seuraavat:

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä lähetetään ulkomaille direktiivin 96/71/EY mukaisena lähetettynä työntekijänä, hänelle on lisäksi ilmoitettava 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut:

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  palkka, johon työntekijällä on oikeus vastaanottavan jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

(a)  direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaiset työehdot, mukaan lukien palkka, johon työntekijällä on oikeus vastaanottavan jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvittaessa antaa viittaamalla kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin.

3.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava kirjallisesti viitaten selvästi kyseisiä kohtia sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin tai lakisääteisiin määräyksiin tai työehtosopimuksiin ja annettava saataville kielellä, jota lähetetyt työntekijät ymmärtävät, tai käännettävä tällaiselle kielelle.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jolleivät jäsenvaltiot toisin säädä, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos kunkin työjakson kesto sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa työntekijä tavallisesti työskentelee, on enintään neljä perättäistä viikkoa.

Poistetaan.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työsuhteen alussa on koeaika, kyseinen aika saa kestää enintään kuusi kuukautta, mukaan lukien mahdollinen pidennys.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työsuhteen alussa on koeaika, kyseinen aika saa kestää enintään kolme kuukautta.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää pidemmästä koeajasta sellaisia tapauksia varten, joissa tämä on perusteltua työn luonteen tai työntekijän edun vuoksi.

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää pidemmästä, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta sellaisia tapauksia varten, joissa tämä on asianmukaisesti perusteltua työn luonteen, taitojen, työolojen tai työntekijän edun vuoksi.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Koeaika ei saa haitata oikeuksien kerryttämistä.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sivutyö

Muille työnantajille työskentely

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työnantajat voivat kuitenkin asettaa yhteensopimattomuutta koskevia ehtoja, jos tällaisia rajoituksia voidaan perustella oikeutetuilla syillä, kuten liikesalaisuuksien suojelulla tai eturistiriitojen välttämisellä.

2.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asettaa yhteensopimattomuutta koskevia ehtoja, jos tällaisia rajoituksia voidaan perustella oikeutetuilla syillä, kuten liikesalaisuuksien suojelulla tai eturistiriitojen välttämisellä. Työnantajat eivät saa vahvistaa yhteensopimattomuutta koskevia ehtoja yksipuolisesti.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun työntekijän työvuoroluettelo on kokonaan tai enimmäkseen vaihtuva tai kokonaan tai enimmäkseen työnantajan määrittämä, työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä ainoastaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantaja voi muuttaa tavanomaista työaikamallia ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  jos työ tehdään työsuhteen alussa kirjallisesti vahvistettujen, etukäteen määritettyjen viitetuntien ja -päivien aikana 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan i alakohdan mukaisesti, ja

(a)  muutos on perusteltu työn tyyppiin liittyvistä objektiivisista syistä;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  jos työnantaja ilmoittaa työntekijälle toimeksiannosta riittävän ajoissa 3 artiklan 2 kohdan l alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

(b)  työntekijälle ilmoitetaan kyseisen viikon tavanomaisesta työaikamallista vähintään kaksi viikkoa etukäteen, jollei kyseessä ole hätätilanne;

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  muutos ei ole ristiriidassa työntekijän oikeutettujen etujen kanssa;

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  muutos ei ole ristiriidassa muiden sopimusten kanssa.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin työsuhteen kesto ja tavanomainen työaikamalli määritetään selkeästi. Työnantajien on maksettava korvaus ylityöstä.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä, joiden palvelusaika saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, voi pyytää ennakoitavampaa ja turvatumpaa työsuhteen muotoa, kun tällainen työsuhteen muoto on saatavilla.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijät, joiden palvelusaika saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, voivat siirtyä ennakoitavampaan ja turvatumpaan työsuhteen muotoon, kun tällainen työsuhteen muoto on saatavilla. Samassa yrityksessä, ryhmässä tai yhteisössä tai samalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle työskennelty aika lasketaan mukaan tähän kuuden kuukauden ajanjaksoon.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työnantajan on annettava kirjallinen vastaus kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Työnantajina toimivien luonnollisten henkilöiden, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta jäsenvaltiot voivat pidentää tätä määräaikaa enintään kolmeen kuukauteen ja niiden on mahdollistettava suullisen vastauksen antaminen saman työntekijän esittämään seuraavaan vastaavaan pyyntöön, jos vastauksen perustelut työntekijän tilanteen osalta ovat pysyneet muuttumattomina.

2.  Työnantajan on aidosti harkittava siirtymistä ja annettava asianmukaisesti perusteltu kirjallinen vastaus kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Työnantajina toimivien luonnollisten henkilöiden, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta jäsenvaltiot voivat pidentää tätä määräaikaa enintään yhdellä kuukaudella. Jollei siirtymispyyntöön ole vastattu kuukauden kuluessa, sovelletaan olettamaa, jonka mukaan siirtymä tuli voimaan ensimmäisenä tätä ajanjaksoa seuranneena päivänä. Jos hakemus hylätään, on perustelujen oikeellisuuden oltava todennettavissa.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöt, joilla on työsopimus tai työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen kanssa ja jotka on ohjattu työskentelemään väliaikaisesti samaan käyttäjäyritykseen sen valvonnassa ja johdolla vähintään kuudeksi kuukaudeksi, on palkattava käyttäjäyrityksen pysyviksi työntekijöiksi.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä taikka asiaankuuluvissa työehtosopimuksissa vaaditaan työnantajia antamaan koulutusta työntekijöille, jotta he voivat tehdä työn, jota varten heidät on palkattu, tällaisen koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä taikka asiaankuuluvissa työehtosopimuksissa vaaditaan työnantajia antamaan minkäänlaista koulutusta tai opetusta työntekijöille, jotta he voivat tehdä työn, jota varten heidät on palkattu, tällaisen koulutuksen tai opetuksen on oltava maksutonta työntekijälle.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä on työajan puitteissa oikeus vähintään yhtä normaalia työviikkoa vastaavaan määrään koulutusta vuodessa.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Työntekijän on saatava edelleen palkkaa aivan kuten työaikana.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koulutus on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan normaalina työaikana. Koulutukseen käytettyä aikaa on joka tapauksessa pidettävä työaikana.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä on oikeus palkalliseen opintovapaaseen.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Yhdenvertainen kohtelu

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samapalkkaisuusperiaatetta ja samoja ehtoja sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, ja varmistettava tässä yhteydessä kaikenlaisen syrjinnän poistaminen työsuhteen laadusta riippumatta.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia, että työmarkkinaosapuolet tekevät kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä noudattaen työehtosopimuksia, joissa vahvistetaan 7-11 artiklassa säädetyistä työloista poikkeavat työntekijöiden työoloja koskevat järjestelyt, kunhan nämä sopimukset noudattavat työntekijöiden yleistä suojelua.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että työmarkkinaosapuolet tekevät kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä noudattaen työehtosopimuksia, joissa vahvistetaan 7-11 artiklassa säädetyistä työloista poikkeavat, mutta vähintään niiden tasoiset työntekijöiden työoloja koskevat järjestelyt, kunhan nämä sopimukset noudattavat kaikilta osin työntekijöiden yleistä suojelua ja niissä varmistetaan, että tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei heikennetä.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yksittäisissä sopimuksissa, työehtosopimuksissa, yritysten sisäisissä säännöissä tai muissa järjestelyissä olevat tämän direktiivin vastaiset määräykset julistetaan mitättömiksi tai muutetaan niiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi tämän direktiivin säännösten kanssa.

Yksittäisissä sopimuksissa, työehtosopimuksissa, yritysten sisäisissä säännöissä tai muissa järjestelyissä olevat tämän direktiivin vastaiset ja työntekijöille epäedullisemmat määräykset ovat mitättömiä, ja niitä muutetaan niiden saattamiseksi vähintään yhdenmukaisiksi tämän direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä ei ole saanut kaikkia tai mitään 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa tai 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja työnantaja ei ole oikaissut tätä laiminlyöntiä 15 päivän kuluessa sen ilmoittamisesta, jotakin seuraavista järjestelmistä sovelletaan:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos työntekijä ei ole saanut kaikkia tai mitään 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa tai 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja, jotakin seuraavista järjestelmistä sovelletaan:

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  työntekijään sovelletaan jäsenvaltion määrittelemiä suotuisia olettamia. Jos annetut tiedot eivät sisältäneet 3 artiklan 2 kohdan e, f, k tai l alakohdassa tarkoitettuja tietoja, suotuisilla olettamilla tarkoitetaan kyseisen alakohdan mukaista olettamaa, jonka mukaan työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, koeaikaa ei ole tai että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Työnantajilla on oltava mahdollisuus kumota olettamat; tai

(a)  työntekijään sovelletaan suotuisia olettamia, jotka jäsenvaltiolla on velvollisuus määritellä. Jos annetut tiedot eivät sisältäneet 3 artiklan 2 kohdan e, f, k tai l alakohdassa tarkoitettuja tietoja, työntekijän ilmoittamia suotuisia olettamia sovelletaan ehtojen mukaisesti ja ne sisältävät olettaman, jonka mukaan työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, koeaikaa ei ole ja että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Työnantajilla on oltava mahdollisuus kumota olettamat; sekä

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  työntekijällä on oltava mahdollisuus jättää kantelu toimivaltaiselle viranomaiselle kohtuullisessa ajassa. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kantelu on perusteltu, se määrää asiaankuuluvan työnantajan antamaan puuttuvat tiedot. Jos työnantaja ei anna puuttuvia tietoja 15 päivän kuluessa määräyksen vastaanottamisesta, viranomaisen on voitava langettaa asianmukainen hallinnollinen seuraamus, vaikka työsuhde olisi jo päättynyt. Työnantajilla on oltava mahdollisuus jättää hallintovalitus seuraamuksen langettamista koskevaa päätöstä vastaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia elimiä toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

(b)  työntekijällä on oltava mahdollisuus jättää kantelu toimivaltaiselle viranomaiselle kohtuullisessa ajassa. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kantelu on perusteltu, se määrää asiaankuuluvan työnantajan antamaan puuttuvat tiedot. Jos työnantaja ei anna puuttuvia tietoja 15 päivän kuluessa määräyksen vastaanottamisesta, viranomaisen on voitava langettaa asianmukainen ennalta määritetty ja pakollinen varoittava seuraamus, vaikka työsuhde olisi jo päättynyt. Työnantajilla on oltava mahdollisuus jättää valitus seuraamuksen langettamista koskevaa päätöstä vastaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia elimiä toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Tosiasioiden ensisijaisuus

 

Työsuhteen olemassaolon määrittelyn on perustuttava tosiasioihin, jotka liittyvät työn tosiasialliseen suorittamiseen, eikä osapuolten kuvaukseen suhteesta.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavia toimenpiteitä työntekijöiden, mukaan lukien työntekijöiden edustajina toimivat työntekijät, suojelemiseksi työnantajan harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat heidän jättämästä työnantajaa koskevasta kantelusta tai heidän vireille panemasta oikeudellisesta menettelystä, jonka tarkoituksena on varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien noudattaminen.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös ennalta määritetyt pakolliset ja varoittavat seuraamukset, kaikkien työntekijöiden, mukaan lukien työntekijöiden tai työntekijäjärjestöjen edustajina toimivat työntekijät, suojelemiseksi heidän oikeudellisesta tai virallisesta asemastaan riippumatta työnantajan harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat heidän jättämästä työnantajaa koskevasta kantelusta tai heidän vireille panemasta oikeudellisesta menettelystä, jonka tarkoituksena on varmistaa näiden oikeuksien noudattaminen.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Henkilöitä, jotka ilmoittavat tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien rikkomistilanteista, on suojeltava täysimääräisesti unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevalla unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen sekä kaikki sitä koskevat valmistelut, joita perustellaan sillä, että työntekijät ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen ja julistaakseen oikeudellisesti pätemättömäksi irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen sekä kaikki sitä tai muita vahingollisia toimia tai epäedullisempaa kohtelua koskevat valmistelut, joita perustellaan sillä, että työntekijät ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia. Työnantajan on annettava riittävästi tietoa irtisanomisperusteesta, muutoin irtisanominen katsotaan oikeudellisesti pätemättömäksi. Tarvittaviin toimenpiteisiin kuuluvat myös oikeus palata virkaan ja oikeus korvaukseen.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työntekijät, jotka katsovat joutuneensa irtisanotuiksi tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kohteeksi siitä syystä, että he ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, voivat pyytää työnantajaa antamaan asianmukaiset perustelut irtisanomiselle tai sitä vastaavalle toimelle. Työnantajan on annettava perustelut kirjallisina.

2.  Työntekijät, jotka katsovat joutuneensa irtisanotuiksi tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kohteeksi siitä syystä, että he ovat käyttäneet tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, voivat pyytää työnantajaa antamaan asianmukaiset perustelut irtisanomiselle tai sitä vastaavalle toimelle. Työnantajan on annettava perustelut kirjallisina. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kanteen nostamisen määräaikaa irtisanomisen riitauttamiseksi lykätään siihen saakka, kunnes työntekijä on saanut kirjalliset perustelut työnantajalta.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kun 2 kohdassa tarkoitetut työntekijät esittävät tuomioistuimessa tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle tosiseikat, joiden perusteella voidaan olettaa tällaisen irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen tapahtuneen, vastaajan on näytettävä toteen, että irtisanominen tapahtui muilla kuin 1 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla.

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kun 2 kohdassa tarkoitetut työntekijät esittävät tuomioistuimessa tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle tosiseikat, joiden perusteella voidaan olettaa tällaisen irtisanomisen tai sitä vastaavan toimen tapahtuneen, vastaajan on näytettävä toteen, että irtisanominen tapahtui muilla kuin 1 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla. Itse irtisanomista lykätään, kunnes tapaus on ratkaistu.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioiden on annettava työntekijäjärjestöjen nostaa edustajakanteita työntekijöiden yhteisten etujen suojaamiseksi tämän direktiivin yhteydessä direktiivin 2009/22/EY1 a sääntöjen mukaisesti.

 

__________________

 

1 a kumotaan menettelyllä 2018/0089(COD); Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista.

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Jos työnantaja ei esitä perusteltuja syitä irtisanomiselle tai vastaavalla toimenpiteelle 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sovelletaan olettamaa, jonka mukaan työntekijä irtisanottiin tämän direktiivin mukaisten oikeuksien käyttämisen vuoksi.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Työsuhteen olemassaoloa koskeva todistustaakka

 

Todistustaakan siitä, että työsuhdetta ei ole, on oltava luonnollisella tai oikeushenkilöllä, joka on tunnistettavissa työnantajaksi.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia oikeuksia koskevia jo voimassa olevia asiaankuuluvia säännöksiä ei noudateta. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ne voivat olla sakkoja. Niihin voi sisältyä myös korvauksen maksaminen.

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan, jos tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä tai tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia oikeuksia koskevia jo voimassa olevia asiaankuuluvia säännöksiä ei noudateta. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niiden on oltava sakkoja ja koostuttava asianmukaisen ja vähintään oikeasuhteisen korvauksen maksamisesta.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä direktiivi ei ole pätevä peruste alentaa jäsenvaltioiden työntekijöille jo myönnettyä suojan yleistä tasoa.

1.  Tämä direktiivi ei ole pätevä peruste alentaa jäsenvaltioiden työntekijöille jo myönnettyä suojan yleistä tasoa. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei saa olla syy heikentää jäsenvaltioissa tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta ja työntekijöiden yleisen suojelun tasoa sen soveltamisaloilla.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on asteittain parannettava työntekijöiden suojelun tasoa sillä sääntelyn alalla, joka kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan, ja noudatettava täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja Euroopan sosiaalista peruskirjaa.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Kantelujen helpottaminen

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tehokkaita menettelyjä, joiden avulla työntekijät voivat tehdä kantelun työnantajiaan vastaan joko suoraan tai jäsenvaltioiden nimeämien kolmansien osapuolten, kuten työntekijäjärjestöjen tai muiden yhdistysten, välityksellä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välityksellä, jos tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan olemassa oleviin työsuhteisiin [voimaantulopäivä + 2 vuotta] lähtien. Työnantajien on kuitenkin annettava tai täydennettävä 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklassa ja 6 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ainoastaan työntekijän pyynnöstä. Tällaisen pyynnön esittämättä jättäminen ei saa johtaa siihen, että työntekijä menettää tässä direktiivissä vahvistetut vähimmäisvaatimukset.

Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan olemassa oleviin työsuhteisiin [voimaantulopäivä + 2 vuotta] lähtien.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen tämän direktiivin soveltamista jäsenvaltioita ja unionin tason työmarkkinaosapuolia kuullen sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva vaikutus huomioon ottaen viimeistään [voimaantulopäivä + 8 vuotta] ja ehdottaa soveltuvin osin tarvittavia muutoksia.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän direktiivin soveltamista jäsenvaltioita ja unionin tason työmarkkinaosapuolia kuullen sekä mikroyrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva vaikutus huomioon ottaen viimeistään [voimaantulopäivä + 5 vuotta] ja ehdottaa soveltuvin osin tarvittavia muutoksia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

18.1.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Valiokuntakäsittely

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.10.2018)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Esittelijä: Maria Arena

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan ja 157 artiklan,

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan ja 157 artiklan 1–3 kohdan,

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toisessa periaatteessa vahvistetaan, että naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuudet on varmistettava ja niitä on edistettävä kaikilla aloilla, kuten työmarkkinoille osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä urakehityksen osalta. Naisilla ja miehillä on oikeus samaan palkkaan samanarvoisesta työstä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 1–3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Työnantajajärjestöjen ja työntekijöitä edustavien järjestöjen neuvottelemat työehtosopimukset ovat erittäin tärkeitä sellaisten työmarkkinoiden vääristymien ehkäisemisessä ja torjumisessa, joita syntyy, kun ilmenee uudentyyppisiä, usein epävarmoja työsuhteita, jotka koskevat erityisesti naisia. Työehtosopimukset ovat sen vuoksi tärkeä väline myös miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden poistamisessa työpaikoilla.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Komissio totesi 8. päivänä maaliskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista (COM(2016)0127, liite I), että Euroopan työmarkkinat ovat edelleen naisia syrjiviä, heidän osuutensa työllisistä on suhteessa edelleen pieni, he ovat yliedustettuina osa-aikatöissä ja pienipalkkaisilla aloilla ja heille maksetaan pienempää tuntipalkkaa kuin vastaavaa työtä tekeville miehille, vaikka naisilla olisi vastaava tai korkeampi koulutusaste.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Jäsenvaltioiden olisi laadittava oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa sellaisten tarvittavien toimien toteuttamisen, joilla varmistetaan, että samasta työstä maksetaan sama palkka kaikissa työsuhteissa niiden muodosta ja kestosta riippumatta, jotta voidaan taata sama palkka miehille ja naisille ja auttaa vähentämään eriarvoisuutta, jonka vuoksi naiset saavat edelleen huomattavasti alhaisempaa palkkaa kuin miehet ja ovat köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle alttiimpia.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä kaikki palkkaan liittyvät osatekijät, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

(13)  Palkkaa koskeviin tietoihin olisi sisällyttävä muun muassa kaikki palkkaan liittyvät osatekijät sekä laskentamenetelmä ja tiedot sukupuolen mukaan eritellyistä palkkatasoista samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden ryhmien osalta, mukaan lukien työntekijän työstään suoraan tai välillisesti saamat käteis- tai luontoissuoritukset, ylityökorvaukset, bonukset ja muut etuudet kuten sairausajan palkka tai lomat. Tällaisten tietojen antamisen ei tulisi rajoittaa työnantajien vapautta määrätä muista palkkaan liittyviä osatekijöistä, kuten kertaluonteisista maksuista. Sen, että lain tai työehtosopimuksen nojalla maksettavan palkan osatekijät eivät ole mukana näissä tiedoissa, ei tulisi muodostaa syytä sille, ettei niitä anneta työntekijälle.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Koeaikojen kuluessa voidaan soveltaa alhaisempaa irtisanomissuojaa. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan, koeajan keston olisi sen vuoksi oltava kohtuullinen. Useat jäsenvaltiot ovat vahvistaneet koeajan yleiseksi enimmäiskestoksi 3–6 kuukautta, jota olisi pidettävä kohtuullisena. Koeaika voi kestää yli kuusi kuukautta, jos tämä on perusteltua työsuhteen luonteen vuoksi, kuten silloin, kun kyseessä ovat johtotehtävät ja pidempi koeaika on työntekijän edun mukaista, mukaan lukien tapaukset, joissa on kyseessä pitkäaikainen sairaus tai erityisesti nuorten työntekijöiden pysyviä työsuhteita edistävät erityistoimenpiteet.

(19)  Koeaikojen ansiosta työnantajat voivat varmentaa, että työntekijät ovat sopivia tehtäviinsä, ja antaa heille tukea ja koulutusta. Koeaikojen kuluessa voidaan soveltaa alhaisempaa irtisanomissuojaa. Työmarkkinoille tai uuteen työhön siirtyminen ei saisi johtaa pitkäaikaiseen epävarmuuteen. Koeajoista ei saa tehdä mekanismeja, joilla työntekijöitä käytetään hyväksi siten, että heille taataan työtä pitkiksi ajanjaksoiksi pienemmällä palkalla ja sitten heidät irtisanotaan koeajan lopussa. Tällöin määräaikaiset työsopimukset korvattaisiin epävarmemmilla sopimuksilla, minkä seuraukset kohdistuisivat jälleen kerran naisiin. Koeajat saisivat olla enintään kolme kuukautta ja ihannetapauksissa lyhyempiä. Koeajat voivat olla yli kolme kuukautta perustelluissa tapauksissa esimerkiksi silloin, kun työn tekninen monimutkaisuus tai työntekijän tehtävään liittyvä suuri vastuu oikeuttaa tämän tai jos työntekijä nimitetään johtotehtävään. Jäsenvaltioiden olisi annettava lainsäädäntöä, jossa määritellään tapaukset, joiden osalta kolmen kuukauden koeaika voidaan ylittää, ja vastaavat asianmukaiset koeajat.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kun työnantajien on lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla annettava koulutusta työntekijöille sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti, mukaan lukien epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta.

(26)  Kun työnantajien on lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla annettava koulutusta työntekijöille sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joita varten heidät on palkattu, on tärkeää varmistaa, että tällaista koulutusta annetaan tasavertaisesti myös epätyypillisissä työsuhteen muodoissa oleville työntekijöille niin, että siihen ei liity minkäänlaista syrjintää esimerkiksi sukupuolen perusteella. Tällaisen koulutuksen kustannuksia ei pitäisi veloittaa työntekijältä eikä pidättää tai vähentää työntekijän palkasta. Koulutus olisi järjestettävä työaikana.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava kaikenlaisen syrjinnän poistaminen kaikista maksettavaan korvaukseen vaikuttavista tekijöistä noudattaen samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatetta työsuhteen ehdoissa työntekijän sopimuksen tyypistä riippumatta, kuten tässä direktiivissä on määritetty.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia käyttävien työntekijöiden olisi saatava suoja sellaista irtisanomista, muuta vastaavaa vahingollista toimea (kuten se, että tarvittaessa kutsuttavalle työntekijälle ei enää anneta työtehtäviä) tai näitä koskevaa valmistelua vastaan, jota perustellaan sillä, että työntekijät ovat pyrkineet käyttämään näitä oikeuksia. Kun työntekijät katsovat tulleensa irtisanotuiksi tai joutuneensa vastaavien vahingollisten toimien kohteeksi, työntekijöiden ja toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vaatia työnantajaa esittämään asianmukaisesti perustellut syyt irtisanomiselle tai vastaavalle toimenpiteelle.

(32)  Tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia käyttävien työntekijöiden olisi saatava suoja sellaista irtisanomista, muuta vastaavaa vahingollista toimea (kuten se, että tarvittaessa kutsuttavalle työntekijälle ei enää anneta työtehtäviä) tai näitä koskevaa valmistelua vastaan, jota perustellaan sillä, että työntekijät ovat pyrkineet käyttämään näitä oikeuksia. Kun työntekijät katsovat tulleensa irtisanotuiksi tai joutuneensa vastaavien vahingollisten toimien kohteeksi, työntekijöiden ja toimivaltaisten viranomaisten olisi vaadittava työnantajaa esittämään asianmukaisesti perustellut syyt irtisanomiselle tai vastaavalle toimenpiteelle ja ottamaan työntekijä takaisin palvelukseen, jos esitetyt syyt ovat perusteettomia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että työntekijälle korvataan aiheutunut haitta, ja niillä olisi oltava valtuudet määrätä seuraamuksia tällaisiin käytäntöihin syyllistyneille yrityksille. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti naisia koskeviin tilanteisiin ja äitiyden perusteella tapahtuvaan syrjintään liittyviin tilanteisiin. Viimeksi mainittuja olisi pidettävä raskauttavina asianhaaroina.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että 10 ja 11 artiklassa sekä 14 artiklan a alakohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta sellaiseen kotitalouteen kuuluviin luonnollisiin henkilöihin, jota varten työ tehdään.

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto;

(e)  tilapäisen työsuhteen tapauksessa työsuhteen päättymispäivä tai sen oletettu kesto; käyttäjäyrityksen nimi, kun on kyse tilapäisistä työntekijöistä, ja käyttäjäyrityksen palkkataso, jotta voidaan taata samapalkkaisuus;

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  palkan laskentamenetelmä ja sukupuolen mukaan eritellyt tiedot palkkatasoista samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden ryhmien osalta;

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  sen palkallisen loman pituus, johon työntekijä on oikeutettu tai, jos tätä ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menettelyt, joilla tällainen loma jaetaan ja määritetään;

(h)  sen palkallisen loman pituus, johon työntekijä on oikeutettu ja eri muodot, joissa työntekijällä on oikeus käyttää lomansa tai, jos tätä ei voida ilmoittaa tietoa annettaessa, menettelyt, joilla tällainen loma jaetaan ja määritetään;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(i a)  kaikki sairauteen, äitiyteen tai sitä vastaavaan tilanteeseen, vanhemmuuteen, isyyteen, hoitoon, vanhuuteen, työkyvyttömyyteen, perhe-eläkkeeseen, työttömyyteen, varhaiseläkkeeseen, eläkkeeseen tai perheeseen liittyvät oikeudet ja etuudet, joihin työntekijöillä on oikeus;

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(j)  palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä;

(j)  palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä sen palkan, johon työntekijä on oikeutettu, maksutiheys ja -menetelmä, sekä muut säännölliset ja kausittaiset etuudet, joihin työntekijöillä on oikeus samaa tai samanarvoista työtä tehdessään;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m a)  työntekijöihin sovellettava palkkataulukko yrityksen heille todellisuudessa osoittaman tehtävän mukaisesti ja työnantajan kanssa sovitun työsuhteen perusteella avoimuuden edistämiseksi ja naisten työmarkkinoilla kohtaaman palkkasyrjinnän torjumiseksi;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m b)  kaikki työnantajan kanssa sovitusta työsuhteesta aiheutuvat työntekijöiden oikeudet sekä kaikki sosiaaliedut, jotka kuuluvat heille tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuina työntekijöinä, esimerkiksi äitiyslomat, isyyslomat, vanhempainvapaat ja mahdollisuus koulutukseen, johon he ovat oikeutettuja, sekä käytännön järjestelyt niitä varten;

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n a)  mekanismit, joiden avulla työntekijät voivat tehdä kantelun, mukaan luettuina tiedot erityismekanismeista psykologista häirintää ja seksuaalista häirintää koskevien kanteluiden tekemiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaate ja toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että työnantajat ilmoittavat yrityksissä ja organisaatioissa säännöllisesti työntekijäryhmä- tai tehtäväkohtaiset keskipalkkatiedot jaoteltuina sukupuolen mukaan.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia palkan näkökohtia ja ehtoja sekä yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työn saannissa ja työehdoissa ja -oloissa koskeva kaikenlainen syrjintä poistetaan ammattiasemasta riippumatta.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Työehtosopimuksilla on muun muassa edistettävä sitä, että taataan sama palkka samanarvoisesta työstä -periaate, poistetaan epävarmat työsuhteet ja suojellaan äitiyteen liittyviä oikeuksia, ja niiden olisi toimittava välineinä, joilla autetaan vähentämään miesten ja naisten eriarvoisuutta työsuhteissa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Yhdenvertainen kohtelu

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että samapalkkaisuuden periaatetta ja samoja ehtoja sovelletaan kaikkiin työntekijöihin heidän työsuhteensa laadusta riippumatta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia palkan näkökohtia ja ehtoja sekä työsuhteen ehtoja koskeva syrjintä poistetaan eikä työsuhteen laadulla ole tässä merkitystä.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla ehkäistään psykologista ja seksuaalista häirintää työpaikalla sellaisilla toimintapolitiikoilla, joilla otetaan käyttöön ehkäiseviä toimia, tuloksellisia, avoimia ja luottamuksellisia kantelujen käsittelymenettelyjä, seuraamuksia häirintään syyllistyneille, tiedotustoimia ja koulutusta työntekijöille ja työnantajille sekä tukitoimia yrityksille toimintasuunnitelmien laatimiseksi ja kaikkien niiden toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Kantelujen helpottaminen

 

 

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava erityisistä ja luottamuksellisista menettelyistä, joilla käsitellään psykologista ja seksuaalista häirintää koskevia kanteluja.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

18.1.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Maria Arena

15.3.2018

Valiokuntakäsittely

10.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marek Plura, Damiano Zoffoli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Hyväksytty (pvä)

18.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

7

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 14. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö