IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon


Postupak : 2017/0355(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0355/2018

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0797),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 1. točku (b) te stavak 2. točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0006/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojem se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2018.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. srpnja 2018.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0355/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U članku 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stoji da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, kao i na ograničenje najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor.

(1)  U članku 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stoji da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, kao i na ograničenje najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor. Ciljevi ove Direktive trebali bi biti potpuno u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Europskom poveljom o socijalnim pravima.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U petom načelu Europskog stupa socijalnih prava sljedeće: bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju; treba sprječavati sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, uključujući s pomoću zabrane zlouporabe nestandardnih ugovora; probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku; potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Također stoji da se u skladu sa zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima poslodavcima osigurava fleksibilnost potrebna da se brzo prilagode gospodarskim promjenama.

Obrazloženje

Dopuna upućivanju na peto načelo Europskog stupa socijalnih prava.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U sedmom načelu Europskog stupa socijalnih prava koji je proglašen u Göteburgu 17. studenoga 2017. stoji da radnici imaju pravo primiti pisanu obavijest na početku zaposlenja o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući eventualno razdoblje probnog rada, te da imaju pravo na pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju. U petom načelu stoji sljedeće: bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju; treba sprječavati sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, uključujući s pomoću zabrane zlouporabe nestandardnih ugovora; probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku; potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

(2)  U sedmom načelu Europskog stupa socijalnih prava koji je proglašen u Göteburgu 17. studenoga 2017. stoji da radnici imaju pravo primiti pisanu obavijest na početku zaposlenja o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući eventualno razdoblje probnog rada, da imaju pravo biti obaviješteni o razlozima za otkaz i pravo na razuman otkazni rok te da imaju pravo na pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju. U petom načelu stoji sljedeće: bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju; treba sprječavati sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, među ostalim s pomoću zabrane zlouporabe nestandardnih ugovora; probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku; potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme i istodobno poslodavcima omogućuje fleksibilnost potrebna da se brzo prilagode svim gospodarskim promjenama.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U sedmom načelu stoji da radnici imaju pravo primiti pisanu obavijest na početku zaposlenja o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući eventualno razdoblje probnog rada, te da imaju pravo na pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Uspostava Europskog stupa socijalnih prava ne utječe na pravo država članica da utvrđuju temeljna načela svojih sustava socijalne sigurnosti i upravljaju svojim javnim financijama te ne smije znatno utjecati na njihovu financijsku ravnotežu.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Od donošenja Direktive Vijeća 91/533/EZ,33 tržišta rada znatno su se izmijenila zbog demografskih kretanja i digitalizacije, što je dovelo do stvaranja novih oblika zaposlenja kojima se podupire stvaranje radnih mjesta i rast tržišta rada. Novi oblici zaposlenja često nisu redoviti niti stabilni kao tradicionalni radni odnosi te su i manje predvidivi za radnike, zbog čega nastaje nesigurnost u pogledu primjenjivih prava i socijalne zaštite. U promjenjivom svijetu rada stoga je povećana potreba da radnici imaju cjelovite informacije o osnovnim radnim uvjetima, a trebali bi ih primiti pravovremeno i u pisanom obliku. Kako bi se primjereno zaokružio razvoj novih oblika zaposlenja, radnicima u Uniji trebalo bi osigurati niz novih minimalnih prava radi promicanja sigurnosti i predvidivosti radnih odnosa, uz istovremenu pozitivnu konvergenciju diljem država članica te očuvanje prilagodljivosti tržišta rada.

(3)  Od donošenja Direktive Vijeća 91/533/EZ33, tržišta rada znatno su se izmijenila zbog demografskih kretanja i digitalizacije, što je dovelo do stvaranja novih oblika zaposlenja kojima se podupiru inovacije, stvaranje radnih mjesta i rast tržišta rada. Novi oblici zaposlenja mogu znatno varirati od tradicionalnih radnih odnosa u pogledu predvidivosti i ponekad su manje predvidivi za radnike, zbog čega nastaje nesigurnost u pogledu važećih prava i socijalne zaštite i potiču se nejasne ili nepoštene prakse čime se destabilizira tržište rada. U promjenjivom svijetu rada stoga je povećana potreba da radnici bez obzira na svoju struku imaju cjelovite informacije o osnovnim radnim uvjetima, a trebali bi ih primiti pravovremeno i u pisanom obliku kojem radnici mogu lako pristupiti. Kako bi se primjereno zaokružio razvoj novih oblika zaposlenja, radnicima u Uniji trebalo bi osigurati niz novih minimalnih prava radi promicanja sigurnosti i predvidivosti radnih odnosa, uz istovremenu pozitivnu konvergenciju diljem država članica te očuvanje prilagodljivosti tržišta rada.

__________________

__________________

33 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.)

33 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.)

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Stoga je na razini Unije potrebno utvrditi minimalne zahtjeve povezane s informacijama o temeljnim aspektima radnog odnosa i u vezi s radnim uvjetima koji se primjenjuju na sve radnike u Uniji kako bi im se zajamčio primjeren stupanj transparentnosti i predvidivosti u pogledu radnih uvjeta.

(5)  Stoga je na razini Unije potrebno ojačati i utvrditi minimalne zahtjeve povezane s informacijama o temeljnim aspektima radnog odnosa i u vezi s radnim uvjetima koji se primjenjuju na sve radnike u Uniji bez obzira na njihov službeni status kako bi im se zajamčio najveći mogući stupanj transparentnosti i predvidivosti u pogledu radnih uvjeta uz istodobno održavanje razumne fleksibilnosti nestandardnih oblika zaposlenja, čime se zadržavaju pogodnosti za radnike i poslodavce.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Države članice trebale bi na temelju objektivnih kriterija moći propisati da se određene odredbe utvrđene u poglavlju III. prilagode za oružane snage, policijska tijela i druge službe za hitne intervencije.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Cilj ove Direktive – promicanje sigurnijeg i predvidljivijeg zaposlenja, istodobno osiguravajući prilagodljivost tržišta rada, pristup inovacijama te bolje životne i radne uvjete – može se postići tako da se svim radnicima omogući učinkovitiji pristup informacijama o njihovim radnim uvjetima, da se poboljšaju radni uvjeti, posebno za radnike u novim i nestandardnim oblicima zaposlenja, učinkovitije provodi zakonodavstvo i poveća transparentnost tržišta rada te istodobno izbjegne nametanje prekomjernog opterećenja poduzećima svih veličina.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Komisija je provela savjetovanje u dvije faze sa socijalnim partnerima o poboljšanju područja primjene i djelotvornosti Direktive 91/533/EEZ te širenja njezinih ciljeva kako bi se uvrstila nova prava za radnike, u skladu s člankom 154. Ugovora. Socijalni partneri nisu se usuglasili oko pokretanja pregovora o tim pitanjima. No kao što je potvrđeno ishodom otvorenih javnih savjetovanja provedenih kako bi se prikupila mišljenja različitih dionika i građana, u tom je području važno poduzeti mjere na razini Unije moderniziranjem i prilagodbom trenutačnog pravnog okvira.

(6)  Komisija je provela savjetovanje u dvije faze sa socijalnim partnerima o poboljšanju područja primjene i djelotvornosti Direktive 91/533/EEZ te širenja njezinih ciljeva kako bi se uspostavila nova prava za radnike, u skladu s člankom 154. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Socijalni partneri nisu se usuglasili oko pokretanja pregovora o tim pitanjima. Prema ishodima otvorenih javnih savjetovanja provedenih kako bi se prikupila mišljenja različitih dionika i građana, u tom je području nužno poduzeti mjere na razini Unije prilagodbom trenutačnog pravnog okvira novom razvoju događaja.

Obrazloženje

S obzirom na pravni temelj prijedloga pojam „uspostaviti” primjereniji je od pojma „uvrstiti”.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se zajamčila djelotvorna provedba prava predviđenih pravom Unije, potrebno je ažurirati osobno područje primjene Direktive 91/533/EEZ. U svojoj sudskoj praksi Sud Europske unije utvrdio je kriterije za utvrđivanje statusa radnika34 koji su primjereni za utvrđivanje osobnog područja primjene ove Direktive. Definicija radnika u članku 2. stavku 1. temelji se na tim kriterijima. Njima se jamči ujednačena provedba osobnog područja primjene Direktive, a nacionalna tijela i sudovi mogu je primjenjivati na posebne situacije. Pod uvjetom da ispunjavaju te kriterije, radnici u kućanstvu, radnici na zahtjev, radnici na ugovore o radu s prekidima, radnici na osnovi vrijednosnih kupona, radnici na platformama, stažisti i naučnici mogli bi biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive.

(7)  Kako bi se zajamčila djelotvorna provedba prava predviđenih pravom Unije, potrebno je ažurirati osobno područje primjene Direktive 91/533/EEZ. U svojoj sudskoj praksi Sud Europske unije („Sud”) utvrdio je kriterije za utvrđivanje statusa radnika34 koji su primjereni za utvrđivanje osobnog područja primjene ove Direktive.

_________________________________

_________________________________

34 Presude od 3. srpnja 1986., Deborah Lawrie-Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., Union Syndicale Solidaires Isère, predmet C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV Kunsten, predmet C-413/13; i 17. studenoga 2016., Ruhrlandklinik, predmet C-216/15.

34 Presude od 3. srpnja 1986., Deborah Lawrie-Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., Union Syndicale Solidaires Isère, predmet C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV Kunsten, predmet C-413/13; i 17. studenoga 2016., Ruhrlandklinik, predmet C-216/15.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Države članice zadržavaju pravo definirati tko je radnik za potrebe nacionalnog prava i prakse. Države članice trebale bi osigurati da sve fizičke osobe koje tijekom određenog razdoblja u zamjenu za naknadu pružaju usluge u korist i pod vodstvom druge osobe imaju prava utvrđena ovom Direktivom, pod uvjetom da države članice imaju slobodu odrediti oblik kojim se prenosi područje primjene ove Direktive na osobnoj razini.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Samozaposlene osobe koje ne ispunjavaju kriterije utvrđene ovom Direktivom nisu obuhvaćene njezinim područjem primjene.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Kriterijima Suda za utvrđivanje statusa radnika jamči se ujednačena provedba područja primjene ove Direktive na osobnoj razini, a nacionalnim tijelima i sudovima prepušta se njezina primjena u posebnim situacijama. Radnici u kućanstvu, radnici na zahtjev, radnici na ugovore o radu s prekidima, radnici na osnovi vrijednosnih kupona, radnici na platformama, freelanceri, pripravnici i naučnici koji ispunjavaju te kriterije obuhvaćeni su područjem primjene ove Direktive.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na sve veći broj radnika isključenih iz područja primjene Direktive 91/533/EEZ na temelju odstupanja koja su države članice uvele prema članku 1. te Direktive, nužno je zamijeniti ta odstupanja mogućnošću da države članice ne primjenjuju odredbe Direktive na radni odnos jednak ili kraći od ukupno osam sati u referentnom razdoblju od mjesec dana. Tim se odstupanjem ne utječe na definiciju radnika iz članka 2. stavka 1.

(8)  S obzirom na sve veći broj radnika isključenih iz područja primjene Direktive 91/533/EEZ na temelju odstupanja koja su države članice uvele prema članku 1. te Direktive, nužno je zamijeniti ta odstupanja mogućnošću da države članice ne primjenjuju odredbe Direktive na radni odnos jednak ili kraći od ukupno osam sati u referentnom razdoblju od mjesec dana.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Zbog nepredvidivosti rada na zahtjev, što obuhvaća ugovore bez zajamčenog minimalnog broja radnih sati, odstupanje od osam sati mjesečno ne bi trebalo primjenjivati na radne odnose u kojima se prije njihova početka ne utvrđuje zajamčena količina plaćenog rada.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nekoliko različitih pravnih ili fizičkih osoba u praksi može preuzeti funkcije i odgovornosti poslodavca. Državama članicama trebalo bi omogućiti da same preciznije odrede osobe koje se smatraju potpuno ili djelomično odgovornima za provedbu obveza poslodavaca koje se utvrđuju ovom Direktivom, tako dugo dok se sve te obveze ispunjavaju. Države članice trebale bi moći same odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Države članice trebale bi moći utvrditi specifična pravila kojima se fizičke osobe koje djeluju kao poslodavci za radnike u kućanstvu izuzimaju od obveze razmatranja zahtjeva za drugom vrstom zaposlenja i odgovora na taj zahtjev, osiguranja obveznog plaćenog osposobljavanja te pokrivenosti mehanizmom pravne zaštite na temelju povoljne pretpostavke ako u pisanoj izjavi nedostaju informacije.

(10)  Nekoliko različitih fizičkih ili pravnih osoba ili drugih subjekata u praksi može preuzeti funkcije i odgovornosti poslodavca. Državama članicama trebalo bi omogućiti da same preciznije odrede osobe koje se smatraju potpuno ili djelomično odgovornima za provedbu obveza poslodavaca koje se utvrđuju ovom Direktivom, tako dugo dok se sve te obveze ispunjavaju. Države članice trebale bi moći same odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Države članice trebale bi nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima moći prilagoditi specifična pravila u pogledu obveze razmatranja zahtjeva za drugom vrstom zaposlenja i odgovora na taj zahtjev te obveze u pogledu obveznog plaćenog osposobljavanja za osobe koje djeluju kao poslodavci za radnike u kućanstvu.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Države članice trebale bi moći utvrditi specifična pravila kojima se fizičke osobe koje djeluju kao poslodavci za radnike u kućanstvu izuzimaju od zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom, razmatra zahtjev za drugu vrstu zaposlenja i odgovara na taj zahtjev, osigurava obvezno plaćeno osposobljavanje te pružaju mehanizmi pravne zaštite na temelju povoljne pretpostavke ako u dokumentaciji koja se dostavlja radniku u skladu s ovom Direktivom nedostaju informacije.

Obrazloženje

Specifična situacija u kojoj fizičke osobe djeluju kao poslodavci za radnike u kućanstvu opravdava izuzeće.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Direktivom 91/533/EEZ uveden je minimalni popis ključnih aspekata o kojima radnike treba pismeno obavijestiti. Potrebno je prilagoditi taj popis kako bi se u obzir uzela kretanja na tržištu rada, posebno rast nestandardnih oblika zaposlenosti.

(11)  Direktivom 91/533/EEZ uveden je minimalni popis ključnih aspekata o kojima radnike treba pismeno obavijestiti. Potrebno je prilagoditi taj minimalni popis ključnih aspekata, koji države članice mogu proširiti, kako bi se u obzir uzela kretanja na tržištu rada, posebno rast nestandardnih oblika zaposlenosti.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Informacije o radnom vremenu trebale bi biti u skladu s odredbama Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35, i obuhvaćati informacije o pauzama, dnevnom odmoru, tjednom odmoru i trajanju plaćenoga godišnjeg odmora.

(12)  Informacije o radnom vremenu trebale bi biti u skladu s odredbama Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 i obuhvaćati informacije o pauzama, dnevnom odmoru, tjednom odmoru i trajanju plaćenoga godišnjeg odmora, čime se osigurava zaštita sigurnosti i zdravlja radnika.

__________________

__________________

35 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

35 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9.).

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati sve elemente naknade, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati sve elemente naknade, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi, naknade za prekovremeni rad, bonuse ili ostale naknade, koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ako zbog prirode posla nije moguće navesti fiksni radni raspored, radnici bi trebali znati kako će se njihov radni raspored utvrditi, što uključuje vremenska razdoblja kada ih se može pozvati na rad i koliko bi najmanje unaprijed trebali dobiti obavijest.

(14)  Ako zbog prirode posla nije moguće navesti standardni radni dan ili tjedan, na primjer u slučaju ugovora na zahtjev ili sličnih radnih odnosa, poslodavci bi trebali obavijestiti radnike kako će se njihovi radni zadaci utvrđivati, što uključuje vremenska razdoblja tijekom kojih ih se može pozvati na rad i minimalni rok koliko unaprijed dobivaju obavijest.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Informacije o sustavima socijalne zaštite trebale bi obuhvaćati, gdje je to relevantno, informacije o davanjima za slučaj bolesti, za slučaj majčinstva i istovjetnim davanjima, roditeljskim davanjima, davanjima za očinstvo, mirovinu, invalidnost, davanjima za nadživjele osobe, davanjima za nezaposlene, davanjima prije mirovine ili obiteljskim davanjima. Informacije o socijalnoj zaštiti koje poslodavac treba pružiti trebale bi obuhvatiti, gdje je to relevantno, pokrivenost dopunskim mirovinskim osiguranjem u skladu s Direktivom Vijeća 98/49/EZ36 i Direktivom 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća37.

(15)  Informacije o sustavima socijalne zaštite trebale bi obuhvaćati informacije o ustanovi socijalnog osiguranja koja prima doprinose i dokaz o registraciji kod tijela socijalne zaštite ako je to odgovornost poslodavca. Informacije bi trebale obuhvaćati, gdje je to relevantno, informacije o davanjima za slučaj bolesti, za slučaj majčinstva i istovjetnim davanjima, roditeljskim davanjima, davanjima za očinstvo, mirovinu, invalidnost, davanjima za nadživjele osobe, davanjima za nezaposlene, davanjima prije mirovine, obiteljskim davanjima ili davanjima za ozljede na radu i profesionalne bolesti. Informacije o socijalnoj zaštiti koje poslodavac treba pružiti trebale bi obuhvatiti, gdje je to relevantno, pokrivenost dopunskim mirovinskim osiguranjem u skladu s Direktivom Vijeća 98/49/EZ36 i Direktivom 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća37.

__________________

__________________

36 Direktiva Vijeća 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice (SL L 209, 25.7.1998., str. 46.).

36 Direktiva Vijeća 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice (SL L 209, 25.7.1998., str. 46.).

37 Direktiva 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (SL L 128, 30.4.2014., str. 1.).

37 Direktiva 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (SL L 128, 30.4.2014., str. 1.).

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Radnici bi trebali imati pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa. Radnici bi dakle trebali dobiti relevantne informacije najkasnije prvog dana zaposlenja.

(16)  Radnici bi trebali imati pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku, bilo papirnatom bilo elektroničkom, biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa. Radnici bi dakle trebali dobiti osnovne informacije u pisanom obliku najkasnije prvog dana kada započinje njihov radni odnos. U slučaju mikropoduzeća rok za pružanje osnovnih informacija trebalo bi moći produljiti na najviše sedam dana. Iste bi informacije trebalo pružiti i usmeno prvog dana radnog odnosa. Ti rokovi ne bi smjeli biti duži od trajanja ugovora.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi države članice poslodavcima olakšale pružanje pravovremenih informacija, trebale bi osigurati dostupnost predložaka na nacionalnoj razini, uključujući relevantne i dovoljno široke informacije o primjenjivom pravnom okviru. Nacionalna tijela i socijalni partneri mogu dodatno razviti te predloške na sektorskoj ili lokalnoj razini.

(17)  Kako bi države članice poslodavcima olakšale pružanje pravovremenih informacija, trebale bi osigurati dostupnost predložaka na nacionalnoj razini, uključujući relevantne i dovoljno široke informacije o primjenjivom pravnom okviru. Te bi predloške trebalo dodatno razviti nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su upućeni ili poslani u inozemstvo trebali bi primiti dodatne informacije u skladu sa svojom specifičnom situacijom. Ako je riječ o uzastopnim radnim zadacima u nekoliko država članica ili trećim zemljama, primjerice u području međunarodnog cestovnog prijevoza, te se informacije mogu prije prvog odlaska grupirati za nekoliko zadataka te naknadno izmijeniti u slučaju promjene. Ako radnici ispunjavaju uvjete za upućene radnike prema Direktivi 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,38 trebalo bi ih obavijestiti i o jedinstvenom nacionalnom web-mjestu koje je razvila država članica domaćin, a sadržava relevantne informacije o radnim uvjetima koji se primjenjuju na njihovu situaciju. Osim ako države članice ne odrede drukčije, te se obveze primjenjuju ako rad u inozemstvu traje dulje od četiri uzastopna tjedna.

(18)  Radnici koji su upućeni ili poslani u inozemstvo trebali bi primiti dodatne informacije u skladu sa svojom specifičnom situacijom. Ako je riječ o uzastopnim radnim zadacima u nekoliko država članica ili trećim zemljama, te se informacije mogu prije prvog odlaska grupirati za nekoliko zadataka te naknadno izmijeniti u slučaju promjene. Ako radnici ispunjavaju uvjete za upućene radnike prema Direktivi 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća38 ili drugim sektorskim propisima trebalo bi ih obavijestiti i o jedinstvenom nacionalnom web-mjestu koje je razvila država članica domaćin, a sadržava relevantne informacije o radnim uvjetima koji se primjenjuju na njihovu situaciju. Osim ako u zakonu države članice kojim se uređuju radni odnosi nije drukčije određeno, te se obveze primjenjuju ako rad u inozemstvu traje dulje od četiri uzastopna tjedna.

__________________

__________________

38 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

38 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Tijekom takvih razdoblja moguća je umanjena zaštita od otkaza. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Kao što je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava, razdoblja probnog rada trebala bi biti razumnog trajanja. Znatan broj država članica utvrdio je opće najdulje trajanje probnog rada od tri do šest mjeseci, što bi trebalo smatrati razumnim. Razdoblja probnog rada mogu trajati dulje od šest mjeseci ako je to opravdano zbog prirode posla, primjerice za upravljačke pozicije i ako je to u interesu radnika, primjerice u slučaju duge bolesti ili u kontekstu specifičnih mjera kojima se promiče trajno zaposlenje, posebno za mlade radnike.

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Razdoblja probnog rada radnicima omogućuju da provjere odgovara li posao njihovim očekivanjima, vještinama i sposobnostima. Tijekom takvih razdoblja moguća je umanjena zaštita od otkaza. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Kao što je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava, razdoblja probnog rada trebala bi biti razumnog trajanja. Znatan broj država članica utvrdio je opće najdulje trajanje probnog rada od tri do šest mjeseci, što bi trebalo smatrati razumnim. Razdoblja probnog rada mogu iznimno trajati dulje od šest mjeseci ako je to opravdano zbog prirode posla, primjerice za upravljačke pozicije, ako u državama članicama zaštita prava zaposlenika, uključujući zaštitu od otkaza i otpuštanja, nije povezana s probnim razdobljem, ili u kontekstu specifičnih mjera kojima se promiče trajno zaposlenje, ali ne smiju trajati dulje od devet mjeseci. Države članice trebale bi moći osigurati produženje razdoblja probnog rada, pod uvjetom prethodnog dogovora radnika i poslodavca, ako je radnik bez prestanka bio odsutan zbog dulje bolesti ili produženog dopusta, kako bi se radniku omogućilo da dokaže usklađenost svojih vještina sa zadacima koji se od njega zahtijevaju i kako bi poslodavac mogao potvrditi sposobnost radnika za obavljanje tih zadataka. U svakom slučaju razdoblje probnog rada ne bi se smjelo moći jednostrano produljiti.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Poslodavci ne bi trebali radnicima zabranjivati zapošljavanje kod drugih poslodavaca nakon radnog vremena, u granicama utvrđenima Direktivom 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.39 Klauzula o nespojivosti djelatnosti koja se tumači kao ograničenje rada za određene kategorije poslodavaca može biti nužna iz objektivnih razloga, kao što su zaštita poslovne tajne ili izbjegavanje sukoba interesa.

(20)  Poslodavci ne bi smjeli radnicima zabranjivati ili otežavati zapošljavanje kod drugih poslodavaca nakon radnog vremena ili im za to nametati sankcije. Države članice osiguravaju da je zapošljavanje kod drugih poslodavaca u granicama utvrđenima Direktivom 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.39 Nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima države članice trebale bi moći utvrditi uvjete za primjenu ograničenja u pogledu nespojivosti djelatnosti, a to su ograničenja rada za određene kategorije poslodavaca iz objektivnih razloga, kao što su zdravlje i sigurnost, zaštita poslovne povjerljivosti poslodavca, integritet javne službe ili izbjegavanje sukoba interesa.

__________________

__________________

39 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

39 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9.).

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radnici čiji raspored rada uglavnom varira trebali bi imati koristi od minimalne predvidivosti rada čiji raspored uglavnom utvrđuje poslodavac, bilo izravno, dodjelom radnih zadataka, ili neizravno, primjerice tražeći od radnika da odgovori na zahtjeve klijenata.

(21)  Radnici s ugovorima o radu na zahtjev ili sličnim oblicima radnog odnosa, prema kojima raspored rada radnika u cijelosti ili uglavnom varira, trebali bi imati minimalnu razinu stabilnosti i predvidivosti na radnom mjestu.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Obavješćivanje unaprijed u razumnom roku, koje se tumači kao razdoblje od trenutka kada je radnik obaviješten o novom radnom zadatku i trenutku početka zadatka, još je jedan nužan element predvidivosti zaposlenja u radnim odnosima s varijabilnim rasporedom rada ili rasporedom koji uglavnom utvrđuje poslodavac. Koliko se unaprijed mora dati obavijest može se razlikovati ovisno o potrebama sektora, uz istovremeno osiguranje primjerene zaštite radnika. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.40

(23)  Obavješćivanje unaprijed u razumnom roku, koje se tumači kao razdoblje od trenutka kada je radnik obaviješten o novom radnom zadatku i trenutku početka zadatka, još je jedan nužan element predvidivosti zaposlenja u radnim odnosima s nepredvidivim rasporedom rada. Koliko se unaprijed mora dati obavijest može se razlikovati ovisno o potrebama i upotrebama sektora, uz istovremeno osiguranje primjerene zaštite radnika. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.40

__________________

__________________

40 Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

40 Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Radnici bi trebali imati mogućnost odbijanja radnog zadatka ako nije u okviru referentnih sati i dana ili ako nije najavljen uz obavješćivanje unaprijed u razumnom roku, a da zbog toga ne trpe negativne posljedice. Radnici bi trebali imati i mogućnost da prihvate radni zadatak, ako žele.

(24)  Radnici bi trebali imati mogućnost odbijanja radnog zadatka ako nije u okviru referentnih sati i dana ili ako nije najavljen uz obavješćivanje unaprijed u razumnom roku, a da zbog toga ne trpe negativne posljedice. Radnici bi trebali imati i mogućnost da prihvate radni zadatak, ako žele. Ako radnik nakon prihvaćanja radnog zadatka ne može dovršiti taj zadatak zato što ga je poslodavac otkazao, a radnik za to nije odgovoran, radnik bi trebao i dalje imati pravo na naknadu za taj radni zadatak.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Ako nisu uspostavljene pravne mjere za sprečavanje zlouporabe u slučaju ugovora na zahtjev i sličnih oblika radnih odnosa, države članice trebale bi, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima u okviru kojega se vodi računa o potrebama određenih sektora i/ili kategorija radnika, uvesti mjere kojima se osigurava veća predvidivost ugovora na zahtjev ili sličnih oblika radnih odnosa.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.b)  Države članice trebale bi osigurati da poslodavci koji redovito koriste promjenjive radne rasporede i promjenjive referentne sate/dane nadležnim tijelima na njihov zahtjev dostave relevantne informacije. Također bi trebale osigurati da nakon određenog razdoblja radnog odnosa za koji se prosjek broja sati može smatrati uobičajenim, taj broj sati predstavlja minimalni zajamčeni broj plaćenih sati.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako poslodavci radnicima koji su zaposleni na nestandardni ugovor o radu mogu ponuditi ugovor na puno radno vrijeme ili ugovor neograničenog trajanja, trebalo bi poticati prijelaz na sigurnije oblike zaposlenja. Radnici bi trebali imati mogućnost zatražiti drugi trajniji i sigurniji oblik zaposlenja, ako je dostupan, i primiti pisani odgovor poslodavca u kojem se u obzir uzimaju potrebe poslodavca i potrebe radnika.

(25)  Ako poslodavci radnicima koji su zaposleni na nestandardni ugovor o radu mogu ponuditi ugovor na puno radno vrijeme ili ugovor neograničenog trajanja, trebalo bi poticati prijelaz na sigurnije oblike zaposlenja u skladu s načelima utvrđenima u Europskom stupu socijalnih prava. Radnici bi trebali imati mogućnost zatražiti drugi trajniji i sigurniji oblik zaposlenja, ako je dostupan, i primiti obrazloženi pisani odgovor poslodavca u kojem se u obzir uzimaju potrebe i mogućnosti i poslodavca i radnika.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Radnike, uključujući one koji su na produženom dopustu, trebalo bi obavijestiti o svakom unutarnjem postupku napredovanja i/ili slobodnim radnim mjestima koja se otvore u poduzeću ili ustanovi kako bi se potaknuo napredak u profesionalnoj karijeri radnika.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.b)  Ova Direktiva dopunjuje direktive Vijeća 97/81/EZ, 1999/70/EZ i 2008/104/EZ u pogledu prelaska s jednog oblika zaposlenja na drugi.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ako se od poslodavaca zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima traži da radnicima osiguraju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni, važno je osigurati ravnopravan pristup takvom osposobljavanju, uključujući za radnike zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade.

(26)  Ako poslodavci od svojih radnika zahtijevaju da pohađaju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni ili ako se to od njih traži u skladu s nacionalnim pravom ili pravom Unije, kolektivnim ugovorima ili internim pravilima, važno je osigurati ravnopravan pristup takvom osposobljavanju, uključujući za zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade. Osim u opravdanim slučajevima u kojima se navode razlozi, osposobljavanje bi se trebalo odvijati tijekom radnog vremena. Tijekom svojeg osposobljavanja radnik treba i dalje imati pravo na primanje naknade za rad. Ta obveza ne obuhvaća strukovno osposobljavanje ili osposobljavanje za radnike koji rade na stjecanju, održavanju ili obnavljanju stručne kvalifikacije pod uvjetom da poslodavac nije u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili internim pravilima obvezan radniku omogućiti takvo osposobljavanje.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Socijalni partneri u najboljem su položaju da pronađu rješenja koja odgovaraju potrebama i poslodavaca i radnika te im je stoga potrebno dodijeliti važnu ulogu u provedbi ove Direktive.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se ostvarila svrha ove Direktive, socijalni partneri mogu smatrati da su u određenim sektorima ili situacijama primjerenije druge odredbe, a ne minimalni standardi utvrđeni u trećoj glavi ove Direktive. Države članice stoga bi trebale socijalnim partnerima dopustiti sklapanje kolektivnih ugovora kojima se mijenjaju odredbe sadržane u tom poglavlju, tako dugo dok se ukupna razina zaštite radnika ne smanjuje.

(27)  Kako bi se ostvarila svrha ove Direktive, socijalni partneri mogu smatrati da se u određenim sektorima ili situacijama drugačije odredbe mogu prilagoditi, nadopuniti ili poboljšati ako su u skladu s poglavljem III. ove Direktive primjerenije. Države članice stoga bi trebale poticati socijalne partnere na sklapanje kolektivnih ugovora kojima se primjenjuju odredbe iz tog poglavlja ili poštuju postojeći ugovori, pod uvjetom da se ukupna razina zaštite radnika i dalje poštuje i da su ispunjeni minimalni zahtjevi utvrđeni ovom Direktivom.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  U državama članicama u kojima su i zaposlenici i poslodavci vrlo dobro organizirani i u kojima socijalni partneri u svojstvu predstavnika radnika i poslodavaca imaju prvenstveno odgovornost regulirati radne uvjete na tržištu rada, socijalni partneri trebali bi imati potpunu ovlast u pogledu mogućnosti sklapanja kolektivnih ugovora.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Iz savjetovanja o Europskom stupu socijalnih prava proizašla je potreba za jačanjem provedbe radnog prava Unije kako bi se zajamčila njegova djelotvornost. U vezi s Direktivom 91/533/EEZ, procjenom REFIT41 potvrđeno je da bi se njezina djelotvornost mogla poboljšati ojačanim mehanizmima provedbe. Utvrđeno je i da su sustavi pravne zaštite koji se temelje isključivo na zahtjevima za odštetu manje djelotvorni od sustava kojima su predviđene i sankcije (primjerice paušalni iznosi ili gubitak dozvola) za poslodavce koji ne izdaju pisane izjave. Osim toga, utvrđeno je i da zaposlenici rijetko traže pravnu zaštitu tijekom radnog odnosa, čime se ugrožava cilj odredbe o pisanoj izjavi kojom se jamči obaviještenost radnika o temeljnim značajkama njihova radnog odnosa. Stoga je potrebno uvesti odredbe o provedbi kojima se jamči primjena načela povoljne pretpostavke ako informacije o radnom odnosu nisu navedene, ili primjena administrativnog postupka u okviru kojeg je poslodavac dužan navesti informacije koje nedostaju te podliježe sankcijama ako to ne učini. Pravna zaštita trebala bi obuhvatiti postupak u kojem se poslodavac obavještava da informacije nedostaju te da ima 15 dana za dostavljanje potpunih i točnih informacija.

(28)  Iz savjetovanja o Europskom stupu socijalnih prava proizašla je potreba za jačanjem provedbe radnog prava Unije kako bi se zajamčila njegova djelotvornost. Evaluacijom Direktive 91/533/EEZ provedenom u okviru programa Komisije REFIT za primjerenost i učinkovitost propisa41 potvrđeno je da bi se djelotvornost radnog prava Unije mogla poboljšati ojačanim mehanizmima provedbe. Utvrđeno je i da su sustavi pravne zaštite koji se temelje isključivo na zahtjevima za odštetu manje djelotvorni od sustava kojima su predviđene i sankcije (primjerice paušalni iznosi ili gubitak dozvola) za poslodavce koji ne izdaju pisane izjave. Osim toga, utvrđeno je i da zaposlenici rijetko traže pravnu zaštitu tijekom radnog odnosa, čime se ugrožava cilj odredbe o pisanoj izjavi, kojom se jamči obaviještenost radnika o temeljnim značajkama njihova radnog odnosa. Stoga je potrebno uvesti odredbe o provedbi kojima se jamči primjena načela povoljne pretpostavke ako informacije o radnom odnosu nisu navedene i primjena postupka u okviru kojeg je poslodavac dužan navesti informacije koje nedostaju te može podlijegati sankcijama ako to ne učini. Ako te informacije nedostaju, takve povoljne pretpostavke mogu obuhvaćati pretpostavku da trajanje radnog odnosa radnika nije ograničeno, da nema probnog razdoblja ili da radnik radi na puno radno vrijeme. Pravna zaštita trebala bi obuhvatiti postupak u kojem radnik ili treća strana, kao što je predstavnik radnika ili drugi nadležni subjekt ili tijelo, obavještava poslodavca da informacije nedostaju te da ima 15 dana za dostavljanje potpunih i točnih informacija.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, str. 26.

41 SWD(2017)205 final, str. 26.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  Budući da je za Europljane važno da se pravila Unije uistinu provode, potreban je snažan, efikasan i djelotvoran sustav kako bi se osiguralo da države članice u potpunosti primjenjuju, provode i izvršavaju pravo Unije i omogućuju adekvatnu pravnu zaštitu. Radnici bi trebali imati koristi od takvog sustava, posebno u slučaju kolektivnog otpuštanja. Stoga bi države članice trebale sindikatima omogućiti da podnose zajedničke tužbe radi zaštite kolektivnih interesa radnika.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Države članice bi trebale osigurati djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije kod povreda obveza na temelju ove Direktive.

(34)  Države članice trebale bi osigurati djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće sankcije za kršenje obveza na temelju ove Direktive, uključujući novčane kazne. Države članice trebale bi moći pružiti odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju. Novčane kazne trebalo bi povećati u skladu s brojem povreda koje je poslodavac počinio ili vremenom koliko je kasnio u pružanju dokumenata radniku.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a)  Države članice trebale bi radnicima osigurati pristup socijalnoj zaštiti bez obzira na vrstu radnog odnosa.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.b)  Države članice trebale bi osigurati da radnici čiji su radni rasporedi u cijelosti ili uglavnom promjenjivi ili s promjenjivim referentnim satima/danima imaju pristup zaštiti sigurnosti i zdravlja.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni zahtjevi, čime se državama članicama ostavlja mogućnost uvođenja i održavanja povoljnijih odredaba. Prava stečena unutar postojećeg pravnog okvira trebala bi se i dalje primjenjivati, osim ako se ovom Direktivom ne uvedu povoljnije odredbe. Provedba ove Direktive ne može se iskoristiti za smanjenje postojećih prava utvrđenih postojećim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije niti može predstavljati valjane temelje za smanjenje opće razine zaštite koja se dodjeljuje radnicima u području obuhvaćenom ovom Direktivom.

(36)  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni zahtjevi, čime se državama članicama ostavlja mogućnost uvođenja i održavanja povoljnijih odredaba. Prava stečena unutar postojećeg pravnog okvira trebala bi se i dalje primjenjivati, osim ako se ovom Direktivom ne uvedu povoljnije odredbe. Provedba ove Direktive ne može se iskoristiti za smanjenje postojećih prava utvrđenih postojećim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije niti može predstavljati valjane temelje za smanjenje opće razine zaštite koja se dodjeljuje radnicima u području obuhvaćenom ovom Direktivom. Države članice trebale bi zajamčiti da se spriječi uvođenje ugovora bez zajamčenog minimalnog broja radnih sati ili sličnih ugovora o radu.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Pri provedbi ove Direktive države članice trebale bi izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih ili pravnih ograničenja kojima bi se otežalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća. Stoga se pozivaju države članice da procijene učinak svojih akata za prenošenje na MSP-ove kako bi osigurale da taj učinak ne bude nesrazmjeran, a posebnu je pažnju potrebno posvetiti mikropoduzećima i administrativnom opterećenju, te da objave rezultate takvih procjena.

(37)  Pri provedbi ove Direktive države članice trebale bi izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih ili pravnih ograničenja kojima bi se otežalo osnivanje i razvoj mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća, čiju važnost treba mjeriti na temelju Preporuke Komisije od 6. svibnja 2003.1a ili svakog kasnijeg akta kojim se zamjenjuje ta Preporuka. Stoga se pozivaju države članice da procijene učinak svojih akata za prenošenje na MSP-ove kako bi osigurale da taj učinak ne bude nesrazmjeran, a posebnu je pažnju potrebno posvetiti mikropoduzećima i administrativnom opterećenju, te da objave rezultate takvih procjena.

 

__________________

 

1a SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Države članice mogu provedbu ove Direktive povjeriti socijalnim partnerima, ako oni to zajednički zatraže, uz uvjet da su poduzele sve potrebne mjere kako bi osigurale da u svakom trenutku mogu jamčiti rezultate koji se zahtijevaju ovom Direktivom.

(38)  Države članice trebale bi u provedbu ove Direktive uključiti socijalne partnere i pružiti im sva sredstva potrebna za njihovo učinkovito sudjelovanje.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  Države članice trebale bi zajamčiti da ovu Direktivu provode nacionalni inspektorati rada. U cilju olakšavanja te provedbe potrebno je osigurati koordinaciju na razini Unije i posebno osposobljavanje za nacionalne inspektorate.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svrha je ove Direktive poboljšanje radnih uvjeta promicanjem trajnijih i predvidivijih oblika zaposlenja, uz osiguranje prilagodljivosti tržišta rada.

1.  Svrha je ove Direktive poboljšanje radnih uvjeta promicanjem transparentnijih i predvidivijih oblika zaposlenja, uz osiguranje prilagodljivosti tržišta rada.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna prava koja se primjenjuju na svakog radnika u Uniji.

2.  Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna prava koja se primjenjuju na svakog radnika u Uniji. Ta se prava odnose na fizičku osobu koja tijekom određenog razdoblja u zamjenu za naknadu pruža usluge u korist i pod vodstvom druge osobe u slučaju njezine ovisnosti ili podređenosti prema toj drugoj osobi. Osobe koje ne ispunjavaju te kriterije nisu obuhvaćene područjem primjene ove Direktive. Države članice osiguravaju da sve osobe na koje se ova Direktiva odnosi uistinu mogu iskoristiti ta minimalna prava u okviru nacionalnog zakonodavstva ili prakse, uključujući kolektivne ugovore.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Samozaposlene osobe koje ne ispunjavaju kriterije utvrđene ovom Direktivom nisu obuhvaćene njezinim područjem primjene.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati obveze iz ove Direktive na radnike čiji je radni odnos jednak ili ukupno manji od osam sati u referentnom razdoblju od mjesec dana. Vrijeme rada kod svih poslodavaca koji čine isto poduzeće, grupu ili entitet ili pripadaju istom poduzeću, grupi ili entitetu uračunava se u to osmosatno razdoblje.

Briše se.

Obrazloženje

Svi radnici trebaju imati ista prava.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice mogu utvrditi koje su osobe odgovorne za izvršenje obveza koje se poslodavcima nameću ovom Direktivom tako dugo dok su sve te obveze ispunjene. One mogu odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Ovim se stavkom ne dovodi u pitanje Direktiva 2008/104/EEZ.

5.  Nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, države članice mogu utvrditi koje su osobe odgovorne za izvršenje obveza koje se poslodavcima nameću ovom Direktivom tako dugo dok su sve te obveze ispunjene. One mogu odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Ovim se stavkom ne dovodi u pitanje Direktiva 2008/104/EEZ.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Na temelju objektivnih razloga i, po potrebi, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, države članice mogu propisati da se odredbe utvrđene u poglavlju III. po potrebi primjenjuju na oružane snage, policijska tijela i druge hitne službe.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice mogu odlučiti da obveze navedene u člancima 10. i 11. te članku 14. točki (a) neće primijeniti na fizičke osobe u kućanstvima ako se rad obavlja za to kućanstvo.

6.  Nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, države članice mogu odlučiti obveze navedene u člancima 10. i 11. te članku 14. točki (a) prilagoditi osobama u kućanstvima koje djeluju kao poslodavci ako se rad obavlja za to kućanstvo.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Definicije

Definicije

1.  Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1.  Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeći pojmovi:

(a)  „radnik” znači fizička osoba koja u zamjenu za naknadu tijekom određenog razdoblja pruža usluge u korist i pod rukovodstvom druge osobe;

 

(b)  „poslodavac” znači jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba koja je izravno ili neizravno stranka u radnom odnosu s radnikom;

 

(c)  „radni odnos” znači radni odnos između radnika i poslodavca, kao što je gore definirano;

(a)  „radni odnos” znači radni odnos između radnika i poslodavca ili poslodavaca;

(d)  „raspored rada” znači raspored kojim se utvrđuju sati i dani kada obavljanje posla počinje i završava;

(b)  „raspored rada” znači raspored kojim se utvrđuju sati i dani kada obavljanje posla počinje i završava;

(e)  „referentni sati i dani” znači vremenska razdoblja na određene dane tijekom kojih se rad može obavljati na zahtjev poslodavca;

(c)  „referentni sati i dani” znači vremenska razdoblja na određene dane tijekom kojih se rad može obavljati.

2.  U svrhu ove Direktive pojmovi „mikropoduzeće”, „malo poduzeće” i „srednje poduzeće” imaju značenje utvrđeno u Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003. u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća ili u bilo kojem naknadnom aktu kojim se zamjenjuje ta Preporuka.

2.  U svrhu ove Direktive pojmovi „mikropoduzeće”, „malo poduzeće” i „srednje poduzeće” imaju značenje utvrđeno u Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003. u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća ili u bilo kojem naknadnom aktu kojim se zamjenjuje ta Preporuka.

________________________________

__________________________________

43 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

43 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Pružanje informacija

 

Poslodavac svakom radniku pruža informacije koje su nužne na temelju ove Direktive i to u papirnatom obliku, ili pak radnik, ako mu je ta mogućnost dostupna, potvrđuje da je informacije primio u elektroničkom obliku te ih može pohraniti i ispisati.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da poslodavci obavezno moraju obavijestiti radnike o ključnim aspektima radnog odnosa.

1.  Države članice jamče da poslodavci moraju obavijestiti radnike o ključnim aspektima radnog odnosa, bez obzira na vrstu njihova ugovora o radu.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Informacije iz stavka 1. uključuju:

2. Informacije iz stavka 1. uključuju barem sljedeće:

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  identitete stranaka u radnom odnosu;

(a)  identitete stranaka u radnom odnosu, uključujući barem puna imena, adrese i, ako je primjenjivo, pravne zastupnike;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mjesto rada; kad nema stalnog ili glavnog mjesta rada, načelo da je radnik stvarno zaposlen na različitim mjestima ili može slobodno utvrditi svoje mjesto rada, kao i mjesto sjedišta ili, prema potrebi, domicil poslodavca;

(b)  mjesto rada; kad nema stalnog ili glavnog mjesta rada, načelo da je radnik stvarno zaposlen na različitim mjestima ili može slobodno utvrditi svoje mjesto rada, kao i mjesto sjedišta ili, prema potrebi, domicil poslodavca; kad zaposlenik radi na različitim mjestima, mjere i dogovore kojima se radniku omogućuje da dođe do različitih mjesta rada, postupak, obavijest;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili očekivano trajanje istog;

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili njegovo očekivano trajanje te, u slučaju radnika koji su zaposleni preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, naziv poduzeća korisnika;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  eventualno pravo na osposobljavanje koje osigurava poslodavac;

(g)  eventualno pravo na osposobljavanje koje mora osigurati poslodavac u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom te relevantnim kolektivnim ugovorima, ili pak u skladu s poslodavčevom općom politikom osposobljavanja;

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine odobravanja i utvrđivanja plaćenoga godišnjeg odmora;

(h)  trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine odobravanja i utvrđivanja prava na plaćeni godišnji odmor;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  postupak, uključujući trajanje otkaznog roka koji moraju poštovati poslodavac i radnik ako se njihov ugovor o radu ili radni odnos mora otkazati ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine određivanja takvih otkaznih rokova;

(i)  postupak, uključujući trajanje otkaznih rokova koje moraju poštovati poslodavac i radnik ako se njihov ugovor o radu ili radni odnos mora otkazati ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine određivanja takvih otkaznih rokova kao i formalne zahtjeve u pogledu obavijesti o prekidu radnog odnosa te obvezujući rok za podnošenje tužbe kojom se otkaz osporava;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  početni osnovni iznos, ostale sastavnice, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo;

(j)  početni osnovni iznos, sve druge sastavnice koje se navode zasebno, kao što su bonusi, naknade za prekovremeni rad, naknade u naravi i ostale naknade, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  ako raspored rada u cijelosti ili uglavnom nije varijabilan, trajanje standardnog radnog dana ili tjedna radnika te sve dogovore u pogledu prekovremenog rada i naknade za prekovremeni rad;

(k)  trajanje standardnog radnog dana ili tjedna radnika te, ako je primjenjivo, sve dogovore u pogledu rada izvan standardnog radnog dana ili tjedna, uključujući modalitete za promjenu smjene i prekovremeni rad, obavješćivanje o tim promjenama unaprijed u razumnom roku i naknadu za taj rad;

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka l – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  ako je raspored rada u cijelosti ili većinom varijabilan, načelo da je raspored rada varijabilan, iznos zajamčenih plaćenih sati, naknadu za rad obavljen povrh zajamčenih sati, te, ako poslodavac u cijelosti ili većinom utvrđuje raspored rada:

(l)  ako je radnikov raspored u cijelosti ili većinom varijabilan, poslodavac je dužan radnika obavijestiti o tome;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka l – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  načelo da je raspored rada varijabilan, broj zajamčenih plaćenih sati i naknadu za rad obavljen povrh tih zajamčenih sati;

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka I – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  obavješćivanje radnika unaprijed u razumnom roku, prije početka radnog zadatka;

(ii)  minimalan rok za obavješćivanje radnika prije početka radnog zadatka i rok unutar kojeg poslodavac može otkazati taj radni zadatak nakon što ga radnik prihvati;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  kolektivne ugovore kojima se uređuju radni uvjeti; u slučaju da su kolektivne ugovore zaključili posebna zajednička tijela ili ustanove izvan poduzeća, naziv nadležnog tijela ili zajedničke ustanove unutar koje su ugovori sklopljeni;

(m)  kolektivne ugovore kojima se uređuju radni uvjeti; u slučaju da su kolektivne ugovore zaključili posebna zajednička tijela ili ustanove izvan poduzeća, naziv nadležnog tijela ili zajedničke ustanove unutar koje su ugovori sklopljeni te krajnje rokove, ako postoje;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  kontaktne podatke predstavnika radnika i/ili sindikata;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  kada je poslodavac za to odgovoran, dokaz o registraciji kod ustanove/ustanova socijalnog osiguranja iz točke (n).

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obavijest iz stavka 2. točaka (f) do (k) i točke (n) može se, ako je potrebno, dati u obliku upućivanja na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

3.  Obavijest iz stavka 2. točaka (f) do (k) i točke (n) može se, ako je potrebno, popratiti upućivanjem na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice moraju osigurati da se pripravnicima pružaju sve potrebne informacije u vezi s programom njihova osposobljavanja i rada, konkretno, u vezi s njihovim radnim vremenom i trajanjem osposobljavanja, svim naknadama i plaći (po potrebi), pravima i obvezama radnika, pojedinostima o osobi nadležnoj za osposobljavanje i njezinim dužnostima te ciljevima i metodologijama ocjene i napretka koji će se primjenjivati na njih.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Minimalni razumni rok za obavješćivanje radnika prije početka radnog zadatka kako je utvrđeno u stavku 2. točki (l) po potrebi definiraju države članice nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Informacije navedene u članku 3. stavku 2. radniku se daju individualno i u obliku dokumenta najkasnije prvog dana radnog odnosa. Taj se dokument može pružiti i prenijeti elektronički dok god mu radnik može lako pristupiti te dok ga je moguće pohraniti i ispisati.

1.  Informacije iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (f) i (od (i) do (l)) i članka 3. stavka 2. točke (na) radniku se daju individualno u pisanom obliku najkasnije prvog dana radnog odnosa.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Druge informacije navedene u članku 3. stavku 2. radniku se pružaju u pisanom obliku u roku od sedam radnih dana od početka radnog odnosa.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Rok utvrđen u stavku 1.a ne smije prelaziti rok trajanja ugovora.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice razvijaju predloške i modele za dokument navedene u stavku 1. i stavljaju ih na raspolaganje radnicima i poslodavcima, među ostalim na jedinstvenom službenom nacionalnom web-mjestu i drugim prikladnim sredstvima.

2.  Nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima države članice razvijaju predloške i modele za dokument navedene u stavku 1. i stavljaju ih na raspolaganje radnicima i poslodavcima, među ostalim na jedinstvenom službenom nacionalnom web-mjestu i drugim prikladnim sredstvima.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice jamče da se podaci o zakonima i drugim propisima ili kolektivnim ugovorima kojima se uređuje primjenjivi pravni okvir i koje poslodavci moraju navesti općenito besplatno stavljaju na raspolaganje na jasan, transparentan i sveobuhvatan način te da su lako dostupni na daljinu i elektroničkim putem, uključujući na postojećim internetskim portalima za građane i poduzeća u Uniji.

3.  Države članice jamče da se podaci o zakonima i drugim propisima ili univerzalno primjenjivim kolektivnim ugovorima kojima se uređuje primjenjivi pravni okvir i koje poslodavci moraju navesti općenito besplatno stavljaju na raspolaganje na jasan, transparentan i sveobuhvatan način te da su lako dostupni na daljinu i elektroničkim putem, uključujući na postojećim internetskim portalima za građane, sindikate i poduzeća u Uniji.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izmjene koje samo odražavaju izmjenu u zakonima i drugim propisima ili kolektivnim ugovorima ili sporazumima koje je sklopilo radničko vijeće mogu se priopćiti upućivanjem na njihove ažurirane inačice.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatne informacije za radnike upućene ili poslane u inozemstvo

Dodatne informacije za radnike poslane u inozemstvo

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da, ako se od radnika zahtijeva da radi u državi članici ili trećoj zemlji koja nije država članica u kojoj obično radi, dokument naveden u članku 4. stavku 1. daje se prije njegova odlaska i sadržava barem sljedeće dodatne informacije:

1.  Države članice jamče da, ako se od radnika zahtijeva da radi u državi članici ili trećoj zemlji koja nije država članica u kojoj obično radi, poslodavac radniku prije njegova odlaska daje dokument koji je naveden u članku 4. stavku 1. i koji sadržava barem sljedeće dodatne informacije:

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  država ili države u kojima treba obavljati rad u inozemstvu te njegovo trajanje;

(a)  država ili države kao i točno mjesto ili mjesta u kojima treba obavljati rad u inozemstvu te njegovo predviđeno trajanje;

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  gdje je primjenjivo, naknade u gotovini ili u naravi povezane s radnim zadacima, što u slučaju upućenih radnika obuhvaćenih Direktivom 96/71/EZ uključuje bilo kakve dodatke specifične za upućivanje i bilo kakve dogovore za naknadu troškova putovanja, hrane i stanovanja;

(c)  gdje je primjenjivo, naknade u gotovini ili u naravi povezane s radnim zadacima, što u slučaju upućenih radnika obuhvaćenih Direktivom 96/71/EZ uključuje dodatke specifične za upućivanje i dogovore za naknadu troškova putovanja, hrane i stanovanja;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, uvjeti koji uređuju povratak radnika u zemlju.

(d)  uvjeti koji uređuju povratak radnika u zemlju.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obavijest o podacima iz stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (c) može se, prema potrebi, dati u obliku upućivanja na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

3.  Obavijest o podacima iz stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (a) može se, prema potrebi, dati u obliku upućivanja na specifične odredbe zakona i drugih akata ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja, pod uvjetom da radnik lako može pristupiti tim kolektivnim ugovorima.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osim ako države članice ne odrede drukčije, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako trajanje svakog razdoblja rada izvan države članice u kojoj radnik obično radi iznosi četiri uzastopna tjedna ili manje.

4.  Osim ako zakonom države članice kojim se uređuje ugovor o radu nije određeno drukčije, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako trajanje svakog razdoblja rada izvan države članice u kojoj radnik obično radi iznosi četiri uzastopna tjedna ili manje.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da, ako je radni odnos uvjetovan probnim radom, razdoblje probnog rada ne prelazi šest mjeseci, uključujući eventualno produljenje.

1.  Države članice jamče da, ako je radni odnos uvjetovan probnim radom, razdoblje probnog rada ne prelazi šest mjeseci. U slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme koji su kraći od 12 mjeseci, razdoblje probnog rada ne smije trajati dulje od 25 % od očekivanog trajanja ugovora. Ako se ugovor produlji, radni odnos ne podliježe novom probnom razdoblju. Razdoblje tijekom kojega je radnik radio u istom poduzeću, grupaciji ili tijelu uračunava se u probno razdoblje.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu predvidjeti dulja razdoblja probnog rada ako je to opravdano prirodom zaposlenja ili je u interesu radnika.

2.  Iznimno i nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, države članice mogu predvidjeti dulja razdoblja probnog rada koja ne smiju prelaziti devet mjeseci ako je to opravdano prirodom zaposlenja, primjerice u slučaju upravljačkih mjesta, ili ako razdoblje probnog rada nije povezano sa zaštitom prava zaposlenika.

 

Probni rad ne narušava stjecanje radničkih prava u skladu s nacionalnim pravom.

 

Tijekom razdoblja probnog rada radnici uživaju prava ustanovljena ovom Direktivom.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice mogu predvidjeti produljenje razdoblja probnog rada pod uvjetom da je tako prvotno dogovoreno između radnika i poslodavca, u slučajevima kada je radnik bio stalno odsutan s radnog mjesta zbog dugotrajne bolesti ili produženog dopusta, kako bi i poslodavac i radnik mogli provjeriti odgovara li rad njihovim očekivanjima i zahtjevima. Razdoblje probnog rada ni u kojem se slučaju ne smije jednostrano produljiti.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da poslodavac ne zabranjuje radnicima zapošljavanje kod drugih poslodavaca, izvan rasporeda rada utvrđenog za tog poslodavca.

1.  Države članice jamče da poslodavac radnicima ne zabranjuje zapošljavanje kod drugih poslodavaca, da ih u tome ne sprječava te da ih zbog toga ne kažnjava.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice jamče da radnici s više zaposlenja podliježu općim minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima za organizaciju radnog vremena kako su predviđeni Direktivom 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________________________

 

1aDirektiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9.).

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poslodavci mogu utvrditi klauzulu o nespojivosti djelatnosti ako su takva ograničenja potkrijepljena opravdanim razlozima kao što je zaštita poslovne tajne ili izbjegavanje sukoba interesa.

2.  Nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima države članice mogu utvrditi uvjete pod kojima poslodavci primjenjuju ograničenja u pogledu nespojivosti djelatnosti, odnosno ograničenja rada za određene kategorije poslodavaca iz utemeljenih i objektivnih razloga, kao što su zdravlje i sigurnost, zaštita poslovne tajne, integritet javnih službi ili izbjegavanje sukoba interesa.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da, ako je raspored rada radnika u potpunosti ili djelomično varijabilan te ako ga u cijelosti ili uglavnom određuje poslodavac, poslodavac od radnika može zatražiti da radi samo u sljedećim slučajevima:

Države članice jamče da, ako je raspored rada radnika u potpunosti ili djelomično varijabilan, poslodavac ne može od radnika tražiti da radi ako nisu zadovoljena oba sljedeća uvjeta:

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako se rad obavlja unutar unaprijed utvrđenih referentnih sati i dana, koji su u pisanom obliku utvrđeni na početku radnog odnosa, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom (i) i

(a)  ako se rad obavlja unutar unaprijed utvrđenih referentnih sati i dana, koji su u pisanom obliku utvrđeni na početku radnog odnosa, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom i. i

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako poslodavac radnika obavijesti o radnom zadatku razumno vrijeme unaprijed, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom (ii).

(b)  ako poslodavac radnika obavijesti o radnom zadatku razumno vrijeme unaprijed, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom ii. To razumno vrijeme utvrđuju države članice nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a U slučaju neispunjenja jednog ili obaju zahtjeva utvrđenih u stavku 1., radnik ima pravo odbiti radni zadatak, a da zbog toga ne trpi negativne posljedice.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Ako poslodavac otkaže radni zadatak nakon isteka roka iz članka 3. stavka 2. točke (l) podtočke ii., radnik ima pravo na naknadu za odrađene sate na koje se primjenjivala obavijest.

Države članice mogu odrediti rok naveden u prvom podstavku nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima.

Naknada iz prvog podstavka ne ovisi o budućem radnom zadatku.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Dodatne mjere za osiguranje veće predvidljivosti ugovora o radu na zahtjev

 

1.  Države članice mogu zabraniti sve oblike radnog odnosa u kojima nije unaprijed utvrđen minimalni broj zajamčenih plaćenih sati prije početka radnog odnosa.

 

2.  Ako ne postoje pravne mjere za sprečavanje zlouporabe koja proizlazi iz primjene ugovora o radu na zahtjev, posebno u slučajevima u kojima radnim odnosom nije unaprijed utvrđen minimalni broj zajamčenih plaćenih sati, države članice, nakon savjetovanja sa socijalnim parterima pri kojemu se u obzir uzimaju potrebe određenih sektora i/ili kategorija radnika, uvode jednu ili više sljedećih mjera:

 

(i)  zahtjev prema kojemu poslodavci nadležnim tijelima moraju pružiti objektivne razloge za primjenu takvih ugovora, uz efektivni opći rok u kojemu će se takav ugovor primjenjivati na predmetne radnike i koji mora biti kraći od šest mjeseci;

 

(ii)  šest mjeseci od početka radnog odnosa, oborivu pretpostavku da postoji ugovor o radu u kojemu se za sljedećih šest mjeseci predviđa najmanje 75 % sati odrađenih tijekom proteklih šest mjeseci, neovisno o mjesečnoj raspodjeli;

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da radnici koji najmanje šest mjeseci rade kod istog poslodavca mogu zatražiti trajniji oblik zaposlenja sa sigurnijim uvjetima rada, ako je dostupan.

1.  Države članice jamče da radnici koji najmanje šest mjeseci kontinuirano rade kod istog poslodavca ili su završili eventualno obvezno osposobljavanje i probni rok prime obrazloženi pisani odgovor u slučaju da zatraže prelazak na predvidiviji oblik zaposlenja, ako je dostupan. Vrijeme rada kod svih poslodavaca koji čine isto poduzeće, grupaciju ili tijelo ili pripadaju istom poduzeću, grupaciji ili tijelu uračunava se u taj šestomjesečni kontinuirani rad. Države članice mogu ograničiti učestalost takvih odgovora.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poslodavac daje pisani odgovor u roku od mjesec dana od zahtjeva. U pogledu fizičkih osoba koje djeluju kao poslodavci te mikro, malih ili srednjih poduzeća, države članice mogu omogućiti produljenje tog roka ne više od tri mjeseca te predvidjeti i usmeni odgovor na sličan naknadni zahtjev koji podnese isti radnik ako se obrazloženje odgovora u kontekstu situacije radnika ne promijeni.

2.  Poslodavac propisno razmatra zahtjev i daje pravilno obrazloženi pisani odgovor u roku od mjesec dana od zahtjeva. U pogledu fizičkih osoba koje djeluju kao poslodavci te mikropoduzeća, države članice mogu pružiti usmeni odgovor na sličan naknadni zahtjev koji podnese isti radnik ako se obrazloženje odgovora u kontekstu situacije radnika ne promijeni.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ovim člankom ne dovode se u pitanje direktive 97/81/EZ, 99/70/EZ i 2008/104/EZ.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Informacije o internim slobodnim radnim mjestima

 

Države članice osiguravaju da se sve radnike, uključujući one koji su na produženom dopustu, obavijesti o svakom unutarnjem postupku napredovanja ili radnim mjestima koja postanu dostupna u poduzeću ili ustanovi kako bi se potaknuo napredak u profesionalnoj karijeri radnika. Te se informacije mogu pružiti općom obavijesti koja se šalje elektroničkom poštom, odnosno dostupna je na internetu ili na odgovarajućem mjestu u poduzeću ili poslovnim prostorijama poslodavca.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 11. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osposobljavanje

Obvezno osposobljavanje

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da, u slučajevima kada su poslodavci zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, odnosno relevantnim kolektivnim ugovorima obvezni pružati osposobljavanje radnicima za obavljanje posla za koji su zaposleni, radnici ne snose troškove takvog osposobljavanja.

Države članice jamče da, u slučajevima kada to od njih zahtijevaju njihovi poslodavci ili kada je to predviđeno zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, relevantnim kolektivnim ugovorima ili internim pravilima, radnici za vrijeme svojeg radnog odnosa, među ostalim prije efektivnog početka rada, moraju sudjelovati u obveznom osposobljavanju kako bi obavljali rad za koji su zaposleni ili koji poslodavac zahtijeva za određeno radno mjesto, kao i to da radnici ne snose troškove takvog osposobljavanja.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim u opravdanim slučajevima u kojima se jasno moraju navesti razlozi, osposobljavanje se provodi unutar radnog vremena. Osposobljavanje se smatra dijelom radnog vremena. Radnik ima pravo na naknadu koju bi primao da je to vrijeme proveo radeći.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice socijalnim partnerima mogu omogućiti sklapanje kolektivnih ugovora, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, u kojima se, uz zadržavanje opće zaštite radnika, utvrđuju odredbe u vezi s radnim uvjetima radnika koje se razlikuju od onih navedenih u člancima od 7. do 11.

Države članice potiču socijalne partnere da povećaju ili zadrže visoku razinu socijalnog dijaloga kako bi se njihova uloga osnažila te da vode pregovore o kolektivnim ugovorima, sklapaju ih i primjenjuju na odgovarajućoj razini, ili da ih održavaju, u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Najreprezentativnijim socijalnim partnerima na nacionalnoj ili sektorskoj razini države članice mogu dozvoliti pregovaranje, sklapanje i provođenje kolektivnih ugovora na odgovarajućoj razini kako bi se utvrdili radni uvjeti radnika i na taj način prilagodile, dopunile ili poboljšale odredbe utvrđene u poglavlju III., pod uvjetom da su ti uvjeti u skladu s minimalnim zahtjevima iz ove Direktive, ili im pak mogu dozvoliti da zadrže postojeće kolektivne ugovore ako se njima poštuje ukupna razina zaštite radnika.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Jednakost plaća

 

Države članice jamče načelo jednakosti plaća i uvjeta koji se primjenjuju na sve radnike bez obzira na njihov radni status. Države članice jamče da će ukinuti diskriminaciju u pogledu svih aspekata i okolnosti pružanja naknade i uvjeta zaposlenja, pri čemu radni status nije relevantan.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da se, ako radnik nije na vrijeme primio sve dokumente ili dio dokumenata navedenih u članku 4. stavku 1., članku 5. ili članku 6. a poslodavac nije ispravio taj propust u roku od 15 dana otkako je obaviješten o tome, primjenjuje jedan od sljedećih sustava:

Države članice jamče da se, ako radnik nije na vrijeme primio sve dokumente ili dio dokumenata navedenih u članku 4. stavku 1., članku 5. ili članku 6. a poslodavac nije ispravio taj propust u roku od 15 dana otkako je obaviješten o tome, primjenjuju oba sljedeća sustava:

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  radnik uživa koristi od povoljnih pretpostavki koje je definirala država članica. Ako navedenim informacijama nisu obuhvaćene informacije navedene u članku 3. stavku 2 točkama (e), (f), (k) ili (l), smatra se da vrijede povoljne pretpostavke koje je naveo radnik i koje obuhvaćaju pretpostavku da trajanje radnog odnosa radnika nije ograničeno, da nema probnog rada i da radnik radi u punom radnom vremenu. Poslodavci imaju mogućnost osporiti pretpostavke; ili

(a)  radnik uživa koristi od povoljnih pretpostavki koje je definirala država članica. Ako navedenim informacijama nisu obuhvaćene informacije navedene u članku 3. stavku 2 točkama (e), (f), (k) ili (l), smatra se da vrijede povoljne pretpostavke koje je naveo radnik i koje obuhvaćaju pretpostavku da trajanje radnog odnosa radnika nije ograničeno, da nema probnog rada i da radnik radi u punom radnom vremenu. Poslodavci imaju mogućnost osporiti pretpostavke; i

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  radnik ima pravo pravovremeno podnijeti pritužbu nadležnom tijelu. Ako nadležno tijelo ocijeni da je pritužba opravdana, naložit će poslodavcu da navede informacije koje nedostaju. Ako poslodavac ne navede te informacije u roku od 15 dana nakon primitka naloga, nadležno tijelo može izreći primjerene administrativne sankcije, čak i ako je radni odnos raskinut. Poslodavci mogu uložiti administrativnu pritužbu protiv odluke o sankcijama. Države članice mogu imenovati postojeća tijela kao nadležna tijela.

(b)  radnik ima pravo pravovremeno podnijeti pritužbu nadležnom tijelu i zaprimiti prikladan odgovor u razumnom roku. Ako nadležno tijelo ocijeni da je pritužba opravdana, naložit će poslodavcu da navede informacije koje nedostaju. Ako poslodavac nakon primitka naloga ne pruži te informacije u roku koji je odredilo nadležno tijelo, ono može izreći primjerene administrativne sankcije, čak i ako je radni odnos raskinut. Poslodavci mogu uložiti administrativnu pritužbu protiv odluke o sankcijama. Države članice mogu imenovati postojeća tijela kao nadležna tijela.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Prvenstvo činjenica

 

Utvrđivanje postojanja radnog odnosa temelji se na činjenicama koje se odnose na stvarni rad, a ne na tome kako stranke opišu svoj odnos.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uvode mjere nužne za zaštitu radnika, uključujući radnike koji predstavljaju zaposlenike, od nepovoljnog postupanja poslodavca ili negativnih posljedica koje proizlaze iz pritužbe upućene poslodavcu ili eventualnih pravnih postupaka pokrenutih kako bi se ostvarila usklađenost s pravima predviđenima ovom Direktivom.

Države članice uvode mjere nužne za zaštitu svih radnika neovisno o vrsti i trajanju radnog odnosa, uključujući radnike koji su predstavnici radnika i sindikata, od nepovoljnog postupanja poslodavca ili negativnih posljedica koje proizlaze iz ostvarivanja prava predviđenih ovom Direktivom.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zabranile otpuštanje ili slično postupanje te sve pripreme za otpuštanje radnika zbog toga što su ostvarivali prava iz ove Direktive.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zabranile otpuštanje ili slično postupanje s radnicima zbog toga što su ostvarivali prava iz ove Direktive. Te mjere uključuju pravo na vraćanje na radno mjesto.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radnici koji smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje zato što su ostvarivali prava predviđena ovom Direktivom, mogu od poslodavca zatražiti da uredno obrazloži razloge za otpuštanje ili slično postupanje. Poslodavac navodi te razloge u pisanom obliku.

2.  Radnici koji, po potrebi nakon završetka probnog razdoblja, smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje zato što su ostvarivali prava predviđena ovom Direktivom, mogu od poslodavca zatražiti da uredno obrazloži razloge za otpuštanje ili slično postupanje. Poslodavac navodi te razloge u pisanom obliku. Države članice jamče obustavu roka za podnošenje tužbe za osporavanje otkaza sve dok radnik ne primi pisano obrazloženje od poslodavca.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Države članice sindikatima dopuštaju da podnesu udružne tužbe čija je svrha zaštita kolektivnih interesa radnika u vezi s ovom Direktivom koja odgovara pravilima iz Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.1a

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (kodificirana verzija) (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.).

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.b  Ako poslodavac ne pruži utemeljene razloge za davanje otkaza ili njihov ekvivalent u skladu sa stavkom 2., pretpostavlja se da je radnik otkaz dobio na temelju ostvarivanja prava iz ove Direktive. Pravne posljedice bilo kakvih priprema za davanje otkaza ili bilo kakvog davanja otkaza zbog ostvarivanja prava predviđenih ovom Direktivom nisu valjane.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Teret dokazivanja postojanja radnog odnosa

 

Teret dokazivanja nepostojanja radnog odnosa snosi fizička ili pravna osoba za koju se može utvrditi da je poslodavac.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom ili relevantnih odredbi koje su već na snazi, u vezi s pravima u okviru područja primjene Direktive. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne radi osiguranja primjene sankcija. Kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, mogu biti novčane, a mogu obuhvatiti i plaćanje naknade.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom ili relevantnih odredbi koje su već na snazi, u vezi s pravima u okviru područja primjene Direktive. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne radi osiguranja primjene sankcija. Kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, mogu biti novčane, a mogu obuhvatiti i plaćanje odgovarajuće i razmjerne naknade.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Jednako postupanje

 

Države članice osiguravaju:

 

(a)  da se primjenjuje načelo jednakosti plaća i uvjeta na sve radnike bez obzira na njihov radni status u odnosu na usporedive radnike zaposlene na neodređeno vrijeme;

 

(b)  da se u poduzeću u kojem nema usporedivog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme za usporedbu upotrebljava važeći kolektivni ugovor ili, ako nema važećeg kolektivnog ugovora, nacionalno pravo, kolektivni ugovori ili praksa;

 

(c)  da se ukine diskriminacija u pogledu svih aspekata i okolnosti pružanja naknade i uvjeta zaposlenja bez obzira na radni status.

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 18.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.b

 

Pristup socijalnoj zaštiti

 

Države članice jamče da radnici imaju pristup socijalnoj zaštiti proširivanjem formalnog osiguranja na obveznoj osnovi na sve radnike, bez obzira na vrstu njihova radnog odnosa.

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 18.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.c

 

Zdravlje i sigurnost na radu

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile da radnici s promjenjivim rasporedom rada te promjenjivim referentnim satima i danima imaju pristup sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti, preventivnim uslugama i ustanovama u pogledu zdravlja i sigurnosti na poslu, a koje odgovaraju prirodi njihova posla.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 19. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Povoljnije odredbe

Nesmanjivanje postignute razine zaštite i povoljnije odredbe

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova Direktiva ne predstavlja valjane razloge za smanjivanje opće razine zaštite osigurane radnicima u državama članicama.

1.  Ova Direktiva i mjere donesene radi njezine provedbe ne predstavljaju valjane razloge za smanjenje, ugrožavanje ili dovođenje u pitanje prava koja su već osigurana radnicima u određenoj državi članici u skladu s nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili praksom, niti se smiju na bilo koji način u bilo kojoj državi članici koristiti ili citirati u tu svrhu.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice uključuju socijalne partnere u provedbu ove Direktive u skladu s nacionalnim zakonom i praksom te im jamče sva potrebna sredstva za učinkovito sudjelovanje.

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Inspekcije i praćenje

 

Države članice jamče da nacionalna tijela ili socijalni partneri provode djelotvorne i primjerene inspekcije u cilju provedbe i praćenja provedbe ove Direktive. Države članice jamče da ta nacionalna tijela i socijalni partneri raspolažu dostatnim sredstvima te da su osposobljeni na odgovarajući i specifičan način za uspješno provođenje tih inspekcija.

 

Komisija promiče razmjenu relevantnih dužnosnika i osposobljavanje te olakšava i promiče inicijative najbolje prakse, uključujući inicijative socijalnih partnera na razini Unije.

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 20.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.b

 

Olakšavanje podnošenja pritužbi

 

Države članice osiguravaju učinkovite mehanizme s pomoću kojih radnici mogu podnijeti pritužbe u slučaju kršenja svojih prava koja se temelje na ovoj Direktivi, bilo izravno pred svojim poslodavcima ili uz pomoć trećih strana koje odrede države članice, poput sindikata, drugih udruženja ili nadležnog tijela države članice kad je to predviđeno nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prava i obveze utvrđene ovom Direktivom primjenjuju se na postojeće radne odnose od [datum stupanja na snagu + 2 godine]. No poslodavci navode ili dopunjuju dokumente navedene u članku 4. stavku 1., članku 5. i članku 6. samo na zahtjev radnika. Ako takav zahtjev nije upućen, to ne isključuje minimalna prava radnika utvrđena ovom Direktivom.

Prava i obveze utvrđene ovom Direktivom primjenjuju se na postojeće radne odnose od [datum stupanja na snagu + 2 godine]. No poslodavci navode ili dopunjuju dokumente navedene u članku 4. stavku 1., članku 5. i članku 6. samo na zahtjev radnika ili predstavnika radnika. Ako takav zahtjev nije upućen, to ne isključuje minimalna prava radnika utvrđena ovom Direktivom.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [datum stupanja na snagu + 8 godina] Komisija uz savjetovanje s državama članicama i socijalnim partnerima na razini Unije, uzimajući u obzir učinak na mala i srednja poduzeća, preispituje primjenu ove Direktive kako bi, kad je to primjereno, predložila potrebne izmjene.

Do [datum stupanja na snagu + pet godina] Komisija uz savjetovanje s državama članicama i socijalnim partnerima na razini Unije, uzimajući u obzir učinak na mikro, mala i srednja poduzeća, preispituje primjenu ove Direktive kako bi, kad je to primjereno, predložila potrebne izmjene i poboljšanja.

  • [1]  SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2] 

OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Europske komisije Direktiva o pisanoj izjavi iz 1991. (91/533/EZ) nastoji se zamijeniti novim instrumentom kojim se osigurava transparentnost u pogledu radnih uvjeta za sve radnike i definira skup novih materijalnih prava radi povećavanja predvidivosti i sigurnosti radnih uvjeta, posebno za radnike u netradicionalnim oblicima zaposlenja. Prijedlog se temelji na zaključcima evaluacije Direktive o pisanoj izjavi u okviru programa REFIT[1], tijekom koje su otkriveni nedostaci u području primjene i učinkovitosti direktive.

U skladu s člankom 154. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Komisija je u travnju i rujnu 2017. pokrenula dvije faze savjetovanja s upravom i radnom snagom (socijalni partneri) u Europi. Rasprave koje su vodili socijalni partneri nisu omogućile pokretanje postupka dijaloga radi uspostavljanja ugovornih odnosa u tom području, uključujući sporazume, kako je predviđeno u članku 155. UFEU-a.

Imajući u vidu važnost primjene obveza Unije u području poboljšanja radnih uvjeta svojih građana, Komisija je 21. prosinca 2017. usvojila ovaj Prijedlog[2]. Od ključne je važnosti da se Parlament i Vijeće kao suzakonodavci suoče s tim izazovom i obvežu na sklapanje sporazuma o ovim važnim pitanjima prije isteka parlamentarnog mandata 2019. kako bi se ispunila očekivanja naših građana i doprinijelo njihovu napretku.

Ova Direktiva ima tri cilja. Kao prvo, njome se nastoji dati praktičniji oblik pravima utvrđenima u Međuinstitucijskom proglasu o europskom stupu socijalnih prava, koji je izdan 17. studenoga 2017. u Göteborgu[3]. Osobito se želi doprinijeti provedbi više načela iz tog stupa, prije svega načela 5. (sigurno i prilagodljivo zaposlenje) i 7. (informacije o uvjetima zaposlenja i zaštiti u slučaju dobivanja otkaza).

Ovom se Direktivom uvode određena minimalna univerzalna prava za europske građane i radnike i daje odgovor na goruće socijalne zahtjeve i želju da se građani približe EU-u te da osjete da je Europa za njih vrlo važna, ali i da ona računa na njih. Primjerice, Direktivom se uvodi šestomjesečno ograničenje probnog razdoblja, osim u slučaju opravdanosti duljeg roka. Uvodi se i pravo stupanja u radni odnos s drugim poslodavcima kroz zabranu takozvanih klauzula o isključivosti i nespojivosti dužnosti, kao i pravo na veću predvidljivost radnog vremena za radnike koji imaju promjenjivi raspored rada.

Jasno je da ta minimalna univerzalna prava treba jasno razgraničiti te svakoj državi članici ostaviti mogućnost da ih poboljša ako to želi. Također je nužno pojasniti da se ta prava u praksi mogu provoditi samo na razini pojedinačne države članice.

Međutim, ovdje nije riječ tek o primjeni načela supsidijarnosti, već i zauzimanju praktičnog i decentraliziranog pristupa jer je svako tržište rada u Europi rezultat stoljetnog kulturnog razvoja, različitih proizvodnih struktura, nejednakih financijskih okolnosti, pa čak i različite klime.

U ovom slučaju ne bi imalo smisla zauzeti ujednačeni pristup. Provedba će se temeljiti na zakonima prijenosa svake države članice.

Istaknimo također da je uloga socijalnog dijaloga i kolektivnih ugovora upisana u sami DNK socijalne Europe i da se stoga socijalnom dijalogu u svim njegovim oblicima treba dodijeliti veća uloga kako bi se ta minimalna prava razvijala, nadopunjavala, poboljšavala, provodila i jačala na nacionalnoj razini.

Kao drugo, Direktiva će time u velikoj mjeri doprinijeti uspostavi socijalnog pravnog okvira u kojem će se razvijati slobodno tržišno natjecanje i potpuna mobilnost građana, što se često naziva jednakim uvjetima tržišnog natjecanja. Naime, sloboda kretanja radnika i građana temeljno je pravo građana Europe i neophodan instrument za smanjenje nezaposlenosti i ostvarenje gospodarske i socijalne konvergencije.

Ali Europa, koja bez obzira na sve ostaje socijalna, želi da mobilnost i sloboda tržišnog natjecanja postoje usporedno s poštovanjem temeljnih prava radnika, koja predstavljaju jednak minimum za sve. Napredak se ne može ostvariti ako se onemoguće mobilnost i konkurentnost troškova, ali treba spriječiti da se tržišno natjecanje odvija nauštrb socijalnih i radničkih prava, koja su od temeljne važnosti za radnike. Europa je uvela ponekad vrlo detaljne propise za ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i za razvoj četiriju temeljnih sloboda kretanja.

Sada je pravi trenutak da se uvedu minimalna pravila o radnim odnosima i pravima radnika. Direktivom se ona ažuriraju i pojašnjavaju i to 27 godina nakon Direktive o pisanoj izjavi iz 1991. Jedinstveno tržište nikada neće biti potpuno ili u potpunosti integrirano bez potpunog uvođenja i provedbe slobode kretanja radnika, niti bez minimalnih zajedničkih propisa o uvjetima rada.

I na kraju, sasvim je jasno da je Prijedlog izrađen kako bi se obuhvatili novi oblici rada, i oni koji su nam već poznati, ali i oni koji će se tek pojaviti sa zapanjujuće brzim razvojem novih tehnologija. U tom smislu Prijedlogom direktive odgovara se na nedavne rezolucije Europskog parlamenta kojima se Komisija poziva da revidira direktivu s obzirom na nove oblike zapošljavanja i da zajamči da svi radnici uživaju zajednički temeljni skup prava, bez obzira na vrstu ugovora ili radnog odnosa[4].

Jasno je da Europa želi spriječiti sve vrste iskorištavanja i manjka zaštite radnika u novim, fleksibilnijim, maštovitijim i prilagodljivijim oblicima rada jer bi to bilo u suprotnosti s europskim socijalnim modelom. Tim novim oblicima rada ne bi se smjela dovesti u pitanje minimalna prava osoba koja traže posao na informiranost i transparentnost, no istodobno bi se trebala očuvati fleksibilnost (koja je često glavna prednost za radnika) i prilagodljivost. Prijedlogom se predlaže da se svim radnicima Unije osiguraju ažurirane i detaljne informacije o njihovu radnom odnosu.

Uz to, treba pozdraviti inicijativu Komisije kojom se želi pojasniti osobno područje primjene direktive uvođenjem definicije pojma „radnika” kojom će se utvrditi vrsta radnika na temelju ustaljene sudske prakse Suda Europske unije. Također se podrazumijeva da će države članice imati manje mogućnosti da iz područja primjene isključe radnike u povremenim i kratkoročnim radnim odnosima.

  • [1] 1 Evaluacija „Direktive o pisanoj izjavi” u okviru programa REFIT (Direktiva 91/533/EEZ)”, SWD(2017) 205.
  • [2] 2Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, COM(2017)797 – 2017/0355 (COD).
  • [3] Međuinstitucijski proglas o europskom stupu socijalnih prava, SL C 428, 13.12.2017., str. 10.
  • [4] Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2017. o europskom stupu socijalnih prava Rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA (27.9.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji
(COM(2017)0797 – C8‑0006/2018 – 2017/0355(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U članku 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stoji da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, kao i na ograničenje najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor.

(1)  U članku 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stoji da svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo, kao i na ograničenje najduljeg radnog vremena, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor. Ciljevi ove Uredbe trebali bi biti potpuno u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Europskom poveljom o socijalnim pravima;

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U sedmom načelu Europskog stupa socijalnih prava koji je proglašen u Göteburgu 17. studenoga 2017. stoji da radnici imaju pravo primiti pisanu obavijest na početku zaposlenja o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući eventualno razdoblje probnog rada, te da imaju pravo na pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju. U petom načelu stoji sljedeće: bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju; treba sprječavati sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, uključujući s pomoću zabrane zlouporabe nestandardnih ugovora; probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku; potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

(2)  U sedmom načelu Europskog stupa socijalnih prava koji je proglašen u Göteburgu 17. studenoga 2017. stoji da radnici imaju pravo primiti pisanu obavijest na početku zaposlenja o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući eventualno razdoblje probnog rada, da imaju pravo biti obaviješteni o razlozima za otkaz i pravo na razuman otkazni rok te da imaju pravo na pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, a u slučaju neopravdanog otkaza i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu kompenzaciju. U petom načelu stoji sljedeće: bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju; treba sprječavati sklapanje radnih odnosa s nesigurnim radnim uvjetima, među ostalim s pomoću zabrane zlouporabe nestandardnih ugovora; probni rad trebao bi se zaključiti u razumnom roku; potiče se prijelaz prema zapošljavanju na neodređeno vrijeme i istodobno poslodavcima omogućuje neophodna fleksibilnost kako bi se brzo prilagodili svim gospodarskim promjenama.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Od donošenja Direktive Vijeća 91/533/EZ,33 tržišta rada znatno su se izmijenila zbog demografskih kretanja i digitalizacije, što je dovelo do stvaranja novih oblika zaposlenja kojima se podupire stvaranje radnih mjesta i rast tržišta rada. Novi oblici zaposlenja često nisu redoviti niti stabilni kao tradicionalni radni odnosi te su i manje predvidivi za radnike, zbog čega nastaje nesigurnost u pogledu primjenjivih prava i socijalne zaštite. U promjenjivom svijetu rada stoga je povećana potreba da radnici imaju cjelovite informacije o osnovnim radnim uvjetima, a trebali bi ih primiti pravovremeno i u pisanom obliku. Kako bi se primjereno zaokružio razvoj novih oblika zaposlenja, radnicima u Uniji trebalo bi osigurati niz novih minimalnih prava radi promicanja sigurnosti i predvidivosti radnih odnosa, uz istovremenu pozitivnu konvergenciju diljem država članica te očuvanje prilagodljivosti tržišta rada.

(3)  Od donošenja Direktive Vijeća 91/533/EEZ33 tržišta rada znatno su se izmijenila zbog demografskih kretanja i digitalizacije, što je dovelo do stvaranja novih oblika zaposlenja, ali i zbog mjera, u sklopu kojih se na strani ponude slijedi jednostrani pristup tržišta rada koji je usmjeren na liberalizaciju i deregulaciju tržišta rada, kojima se podupire nastajanje novih poslovnih modela. Novi oblici zaposlenja često nisu redoviti niti stabilni kao tradicionalni radni odnosi te su i manje predvidivi za radnike, zbog čega nastaje nesigurnost u pogledu važećih prava i socijalne zaštite te se potiču nejasne ili nepoštene prakse čime se destabilizira tržište rada. U promjenjivom svijetu rada stoga je povećana potreba da radnici, neovisno o njihovu području rada, imaju cjelovite informacije o osnovnim radnim uvjetima, a trebali bi ih primiti u pisanom obliku i što je brže moguće. Kako bi se primjereno zaokružio razvoj novih oblika zaposlenja, radnicima u Uniji trebalo bi osigurati niz novih minimalnih prava radi promicanja sigurnosti i predvidivosti radnih odnosa, uz istovremenu pozitivnu konvergenciju diljem država članica te očuvanje prilagodljivosti tržišta rada.

__________________

__________________

33 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.)

33 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.)

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U skladu s Direktivom 91/533/EEZ većina radnika u Uniji ima pravo na pisane informacije o radnim uvjetima. No tom Direktivom nisu obuhvaćeni svi radnici u Uniji. Štoviše, pojavile su se praznine u zaštiti u pogledu novih oblika zaposlenja nastalih uslijed kretanja na tržištu rada nakon 1991.

(4)  U skladu s Direktivom 91/533/EEZ većina radnika u Uniji ima pravo na pisane informacije o radnim uvjetima. No tom Direktivom nisu obuhvaćeni svi radnici u Uniji. Štoviše, pojavile su se praznine u zaštiti u pogledu novih oblika zaposlenja nastalih uslijed gospodarskih i društvenih kretanja te kretanja na tržištu rada nakon 1991.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Stoga je na razini Unije potrebno utvrditi minimalne zahtjeve povezane s informacijama o temeljnim aspektima radnog odnosa i u vezi s radnim uvjetima koji se primjenjuju na sve radnike u Uniji kako bi im se zajamčio primjeren stupanj transparentnosti i predvidivosti u pogledu radnih uvjeta.

(5)  Stoga je na razini Unije potrebno utvrditi minimalne standarde povezane s informacijama o temeljnim aspektima radnog odnosa i u vezi s radnim uvjetima koji se primjenjuju na sve radnike u Uniji, neovisno o njihovu ugovoru o radu ili radnom odnosu, kako bi im se zajamčio jednak stupanj transparentnosti, sigurnosti i predvidivosti u pogledu radnih uvjeta.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Cilj ove Direktive – promicanje sigurnijeg i predvidljivijeg zaposlenja, istodobno osiguravajući prilagodljivost tržišta rada, pristup inovacijama te bolje životne i radne uvjete – može se postići tako da se svim radnicima omogući učinkovitiji pristup informacijama o njihovim radnim uvjetima, da se poboljšaju radni uvjeti, posebno za radnike u novim i nestandardnim oblicima zaposlenja, učinkovitije provodi zakonodavstvo i poveća transparentnost tržišta rada te istodobno izbjegne nametanje prekomjernog opterećenja poduzećima svih veličina.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se zajamčila djelotvorna provedba prava predviđenih pravom Unije, potrebno je ažurirati osobno područje primjene Direktive 91/533/EEZ. U svojoj sudskoj praksi Sud Europske unije utvrdio je kriterije za utvrđivanje statusa radnika34 koji su primjereni za utvrđivanje osobnog područja primjene ove Direktive. Definicija radnika u članku 2. stavku 1. temelji se na tim kriterijima. Njima se jamči ujednačena provedba osobnog područja primjene Direktive, a nacionalna tijela i sudovi mogu je primjenjivati na posebne situacije. Pod uvjetom da ispunjavaju te kriterije, radnici u kućanstvu, radnici na zahtjev, radnici na ugovore o radu s prekidima, radnici na osnovi vrijednosnih kupona, radnici na platformama, stažisti i naučnici mogli bi biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive.

(7)  Kako bi se zajamčila djelotvornost prava predviđenih pravom Unije i njihova neselektivna provedba, potrebno je ažurirati osobno područje primjene Direktive 91/533/EEZ. U svojoj sudskoj praksi Sud Europske unije utvrdio je kriterije za utvrđivanje statusa radnika34 koji su primjereni za utvrđivanje osobnog područja primjene ove Direktive. Definicija radnika u članku 2. stavku 1. treba se temeljiti na kriterijima koje su izradili Sud Europske unije i ILO. Njima se jamči ujednačena provedba osobnog područja primjene Direktive, a nacionalna tijela i sudovi mogu je primjenjivati na posebne situacije. Pod uvjetom da ispunjavaju te kriterije, radnici u kućanstvu, radnici na zahtjev, radnici na ugovore o radu s prekidima, radnici na osnovi vrijednosnih kupona, radnici na platformama, stažisti i naučnici te istraživači moraju biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive.

__________________

__________________

34 Presude od 3. srpnja 1986., Deborah Lawrie-Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., Union Syndicale Solidaires Isère, predmet C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV Kunsten, predmet C-413/13; i 17. studenoga 2016., Ruhrlandklinik, predmet C-216/15;

34 Presude od 3. srpnja 1986., Deborah Lawrie-Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., Union Syndicale Solidaires Isère, predmet C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV Kunsten, predmet C-413/13; i 17. studenoga 2016., Ruhrlandklinik, predmet C-216/15;

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  U skladu s preporukom ILO-a br. 198., u slučajevima kad se ne može izravno utvrditi obavlja li se rad „pod rukovodstvom”, glavni dodatni kriterij za procjenjivanje je li osoba radnik trebala bi biti gospodarska ovisnost.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  U skladu s Preporukom ILO-a br. 198. utvrđivanje postojanja radnog odnosa trebalo bi se temeljiti na činjenicama koje se odnose na stvarni rad, a ne na opisu odnosa koji daju stranke.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  U skladu s preporukom ILO-a br. 198. trebalo bi automatski predvidjeti presumpciju da postoji radni odnos ako je prisutan jedan relevantan pokazatelj ili više njih.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na sve veći broj radnika isključenih iz područja primjene Direktive 91/533/EEZ na temelju odstupanja koja su države članice uvele prema članku 1. te Direktive, nužno je zamijeniti ta odstupanja mogućnošću da države članice ne primjenjuju odredbe Direktive na radni odnos jednak ili kraći od ukupno osam sati u referentnom razdoblju od mjesec dana. Tim se odstupanjem ne utječe na definiciju radnika iz članka 2. stavka 1.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Zbog nepredvidivosti rada na zahtjev, što obuhvaća ugovore bez zajamčenog minimalnog broja radnih sati, odstupanje od osam sati mjesečno ne bi trebalo primjenjivati na radne odnose u kojima se prije njihova početka ne utvrđuje zajamčena količina plaćenog rada.

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Nekoliko različitih pravnih ili fizičkih osoba u praksi može preuzeti funkcije i odgovornosti poslodavca. Državama članicama trebalo bi omogućiti da same preciznije odrede osobe koje se smatraju potpuno ili djelomično odgovornima za provedbu obveza poslodavaca koje se utvrđuju ovom Direktivom, tako dugo dok se sve te obveze ispunjavaju. Države članice trebale bi moći same odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Države članice trebale bi moći utvrditi specifična pravila kojima se fizičke osobe koje djeluju kao poslodavci za radnike u kućanstvu izuzimaju od obveze razmatranja zahtjeva za drugom vrstom zaposlenja i odgovora na taj zahtjev, osiguranja obveznog plaćenog osposobljavanja te pokrivenosti mehanizmom pravne zaštite na temelju povoljne pretpostavke ako u pisanoj izjavi nedostaju informacije.

(10)  Nekoliko različitih pravnih ili fizičkih osoba u praksi može preuzeti funkcije i odgovornosti poslodavca. Državama članicama trebalo bi omogućiti da same preciznije odrede osobe koje se smatraju potpuno ili djelomično ili solidarno odgovornima za provedbu obveza poslodavaca koje se utvrđuju ovom Direktivom, tako dugo dok se sve te obveze ispunjavaju. Države članice trebale bi moći same odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Ako je više fizičkih i/ili pravnih osoba odgovorno kao poslodavac, te su osobe solidarno odgovorne.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Direktivom 91/533/EEZ uveden je minimalni popis ključnih aspekata o kojima radnike treba pismeno obavijestiti. Potrebno je prilagoditi taj popis kako bi se u obzir uzela kretanja na tržištu rada, posebno rast nestandardnih oblika zaposlenosti.

(11)  Direktivom 91/533/EEZ uveden je minimalni popis ključnih aspekata o kojima radnike treba pismeno obavijestiti. Potrebno je prilagoditi taj minimalan popis kako bi se u obzir uzela kretanja na tržištu rada, posebno rast nestandardnih oblika zaposlenosti. Države članice imaju pravo proširiti taj minimalni popis u skladu s nacionalnim zahtjevima.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Informacije o radnom vremenu trebale bi biti u skladu s odredbama Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35, i obuhvaćati informacije o pauzama, dnevnom odmoru, tjednom odmoru i trajanju plaćenoga godišnjeg odmora.

(12)  Informacije o radnom vremenu trebale bi biti u skladu s odredbama Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 i obuhvaćati informacije o pauzama, dnevnom odmoru, tjednom odmoru i trajanju plaćenoga godišnjeg odmora, čime se osigurava zaštita sigurnosti i zdravlja radnika.

__________________

__________________

35 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

35 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati sve elemente naknade, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati, ali ne i ograničavati se na sve elemente naknade, kao i način izračuna, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla, isplate za prekovremeni rad, bonuse i druga materijalna prava, kao što je naknada za bolovanje. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ako zbog prirode posla nije moguće navesti fiksni radni raspored, radnici bi trebali znati kako će se njihov radni raspored utvrditi, što uključuje vremenska razdoblja kada ih se može pozvati na rad i koliko bi najmanje unaprijed trebali dobiti obavijest.

(14)  Ako zbog prirode posla nije moguće navesti fiksni radni raspored, radnici bi trebali biti obaviješteni o tome kako će se njihov radni raspored utvrditi, što uključuje vremenska razdoblja kada ih se može pozvati na rad i koliko bi najmanje unaprijed trebali dobiti obavijest.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Radno vrijeme trebalo bi biti organizirano u skladu s ekonomskim načelima i produktivnošću, ali i iz strogo ljudske perspektive, što znači da bi radno vrijeme trebalo postupno smanjivati kako bi se radnicima omogućilo više slobodnog vremena.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Informacije o sustavima socijalne zaštite trebale bi obuhvaćati, gdje je to relevantno, informacije o davanjima za slučaj bolesti, za slučaj majčinstva i istovjetnim davanjima, roditeljskim davanjima, davanjima za očinstvo, mirovinu, invalidnost, davanjima za nadživjele osobe, davanjima za nezaposlene, davanjima prije mirovine ili obiteljskim davanjima. Informacije o socijalnoj zaštiti koje poslodavac treba pružiti trebale bi obuhvatiti, gdje je to relevantno, pokrivenost dopunskim mirovinskim osiguranjem u skladu s Direktivom Vijeća 98/49/EZ36 i Direktivom 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća37.

(15)  Informacije o sustavima socijalne zaštite trebale bi obuhvaćati, gdje je to relevantno, barem informacije o davanjima za slučaj bolesti, za slučaj majčinstva i istovjetnim davanjima, roditeljskim davanjima, davanjima za očinstvo, mirovinu, invalidnost, davanjima za nadživjele osobe, davanjima za nezaposlene, davanjima prije mirovine ili obiteljskim davanjima kao i svim ostalim rizicima obuhvaćenim Uredbom (EZ) br. 883/2004. Informacije o socijalnoj zaštiti koje poslodavac treba pružiti trebale bi obuhvatiti pokrivenost dopunskim mirovinskim osiguranjem u skladu s Direktivom Vijeća 98/49/EZ36 i Direktivom 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća37.

__________________

__________________

36 Direktiva Vijeća 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice (SL L 209, 25.7.1998., str. 46.).

36 Direktiva Vijeća 98/49/EZ od 29. lipnja 1998. o zaštiti prava na dopunsku mirovinu zaposlenih i samozaposlenih osoba koje se kreću unutar Zajednice (SL L 209, 25.7.1998., str. 46.).

37 Direktiva 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (SL L 128, 30.4.2014., str. 1.).

37 Direktiva 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (SL L 128, 30.4.2014., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Radnici bi trebali imati pravo na početku zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa. Radnici bi dakle trebali dobiti relevantne informacije najkasnije prvog dana zaposlenja.

(16)  Radnici bi trebali imati pravo od početka zaposlenja u pisanom obliku biti upoznati sa svojim pravima i obvezama koji proizlaze iz radnog odnosa. Radnici bi dakle trebali dobiti relevantne informacije najkasnije, ako je primjenjivo, pri potpisivanju ugovora o radu i prije prvog dana zaposlenja.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi države članice poslodavcima olakšale pružanje pravovremenih informacija, trebale bi osigurati dostupnost predložaka na nacionalnoj razini, uključujući relevantne i dovoljno široke informacije o primjenjivom pravnom okviru. Nacionalna tijela i socijalni partneri mogu dodatno razviti te predloške na sektorskoj ili lokalnoj razini.

(17)  Kako bi države članice poslodavcima olakšale pružanje pravovremenih informacija, trebale bi osigurati dostupnost predložaka na nacionalnoj razini, uključujući relevantne i dovoljno široke informacije o mjerodavnom pravnom okviru. Europska komisija trebala bi pomagati državama članicama u izradi tih predložaka kako bi se izbjegla odstupanja u sadržaju među različitim državama članicama. Nacionalna tijela i socijalni partneri mogu utvrditi sadržaj tih predložaka na sektorskoj ili lokalnoj razini pod uvjetom da se ne stvara nerazmjerno ili prekomjerno dodatno administrativno opterećenje.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radnici koji su upućeni ili poslani u inozemstvo trebali bi primiti dodatne informacije u skladu sa svojom specifičnom situacijom. Ako je riječ o uzastopnim radnim zadacima u nekoliko država članica ili trećim zemljama, primjerice u području međunarodnog cestovnog prijevoza, te se informacije mogu prije prvog odlaska grupirati za nekoliko zadataka te naknadno izmijeniti u slučaju promjene. Ako radnici ispunjavaju uvjete za upućene radnike prema Direktivi 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, 38 trebalo bi ih obavijestiti i o jedinstvenom nacionalnom web-mjestu koje je razvila država članica domaćin, a sadržava relevantne informacije o radnim uvjetima koji se primjenjuju na njihovu situaciju. Osim ako države članice ne odrede drukčije, te se obveze primjenjuju ako rad u inozemstvu traje dulje od četiri uzastopna tjedna.

(18)  Radnici koji su upućeni ili poslani u inozemstvo trebali bi primiti dodatne informacije u skladu sa svojom specifičnom situacijom. Ako je riječ o uzastopnim radnim zadacima u nekoliko država članica ili trećim zemljama, primjerice u području međunarodnog cestovnog prijevoza, te se informacije mogu prije prvog odlaska grupirati za nekoliko zadataka te naknadno izmijeniti prije početka relevantnog zadatka ili u slučaju promjene. Ako radnici ispunjavaju uvjete za upućene radnike prema Direktivi 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, trebalo bi ih obavijestiti i o jedinstvenom nacionalnom web-mjestu koje je razvila država članica domaćin, a sadržava relevantne informacije o radnim uvjetima koji se primjenjuju na njihovu situaciju. Upućeni radnici moraju biti obaviješteni na službenom jeziku zemlje u kojoj je potpisan prvobitni ugovor o radu.

__________________

__________________

38 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

38 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Tijekom takvih razdoblja moguća je umanjena zaštita od otkaza. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Kao što je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava, razdoblja probnog rada trebala bi biti razumnog trajanja. Znatan broj država članica utvrdio je opće najdulje trajanje probnog rada od tri do šest mjeseci, što bi trebalo smatrati razumnim. Razdoblja probnog rada mogu trajati dulje od šest mjeseci ako je to opravdano zbog prirode posla, primjerice za upravljačke pozicije i ako je to u interesu radnika, primjerice u slučaju duge bolesti ili u kontekstu specifičnih mjera kojima se promiče trajno zaposlenje, posebno za mlade radnike.

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Kao što je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava, razdoblja probnog rada trebala bi biti razumnog trajanja. Znatan broj država članica utvrdio je opće najdulje trajanje probnog rada od tri do šest mjeseci, što bi trebalo smatrati razumnim te ga ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo produljivati. Razdoblja probnog rada mogu trajati dulje od tri mjeseca samo ako je to u interesu radnika, primjerice u slučaju duge bolesti ili u kontekstu specifičnih mjera kojima se promiče trajno zaposlenje, posebno za mlade radnike.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Poslodavci ne bi trebali radnicima zabranjivati zapošljavanje kod drugih poslodavaca nakon radnog vremena, u granicama utvrđenima Direktivom 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 39. Klauzula o nespojivosti djelatnosti koja se tumači kao ograničenje rada za određene kategorije poslodavaca može biti nužna iz objektivnih razloga, kao što su zaštita poslovne tajne ili izbjegavanje sukoba interesa.

(20)  Poslodavci ne bi trebali radnicima zabranjivati zapošljavanje kod drugih poslodavaca nakon radnog vremena, u granicama utvrđenima Direktivom 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća39.

__________________

__________________

39 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

39 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18.11.2003., str. 9).

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Referentne sate i dane, koji se tumače kao vremenska razdoblja u kojima rad može započeti na zahtjev poslodavca, trebalo bi utvrditi u pisanom obliku na početku radnog odnosa.

(22)  Referentne sate i dane, koji se tumače kao vremenska razdoblja u kojima rad može započeti na zahtjev poslodavca, trebalo bi utvrditi u pisanom obliku prije početka radnog odnosa.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Obavješćivanje unaprijed u razumnom roku, koje se tumači kao razdoblje od trenutka kada je radnik obaviješten o novom radnom zadatku i trenutku početka zadatka, još je jedan nužan element predvidivosti zaposlenja u radnim odnosima s varijabilnim rasporedom rada ili rasporedom koji uglavnom utvrđuje poslodavac. Koliko se unaprijed mora dati obavijest može se razlikovati ovisno o potrebama sektora, uz istovremeno osiguranje primjerene zaštite radnika. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća40.

(23)  Obavješćivanje unaprijed u razumnom roku od petnaest dana, koje se tumači kao razdoblje od trenutka kada je radnik obaviješten o novom radnom zadatku i trenutku početka zadatka, još je jedan nužan element predvidivosti zaposlenja u radnim odnosima s varijabilnim rasporedom rada ili rasporedom koji uglavnom utvrđuje poslodavac. Rok za obavješćivanje unaprijed može se produljiti ovisno o potrebama sektora, uz istovremeno osiguranje primjerene zaštite radnika. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća40.

__________________

__________________

40 Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

40 Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako poslodavci radnicima koji su zaposleni na nestandardni ugovor o radu mogu ponuditi ugovor na puno radno vrijeme ili ugovor neograničenog trajanja, trebalo bi poticati prijelaz na sigurnije oblike zaposlenja. Radnici bi trebali imati mogućnost zatražiti drugi trajniji i sigurniji oblik zaposlenja, ako je dostupan, i primiti pisani odgovor poslodavca u kojem se u obzir uzimaju potrebe poslodavca i potrebe radnika.

(25)  Ako poslodavci radnicima koji su zaposleni na nestandardni ugovor o radu mogu ponuditi ugovor na puno radno vrijeme ili ugovor neograničenog trajanja, trebalo bi poticati prijelaz na sigurnije oblike zaposlenja u skladu s 5. načelom Europskog stupa socijalnih prava koji je proglašen u Göteburgu 17. studenog 2017. radi poticanja prijelaza na rad na neodređeno vrijeme. Radnici bi trebali imati mogućnost zatražiti drugi trajniji i sigurniji oblik zaposlenja, ako je dostupan, i primiti adekvatno obrazložen pisani odgovor poslodavca u kojem se u obzir uzimaju potrebe poslodavca i potrebe radnika.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ako se od poslodavaca zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima traži da radnicima osiguraju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni, važno je osigurati ravnopravan pristup takvom osposobljavanju, uključujući za radnike zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade.

(26)  Ako se od poslodavaca zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima ili internim pravilima traži da radnicima osiguraju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni, važno je osigurati ravnopravan i nediskriminirajući pristup takvom osposobljavanju, uključujući za radnike zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade. Osposobljavanje bi se trebalo odvijati tijekom radnog vremena.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se ostvarila svrha ove Direktive, socijalni partneri mogu smatrati da su u određenim sektorima ili situacijama primjerenije druge odredbe, a ne minimalni standardi utvrđeni u trećoj glavi ove Direktive. Države članice stoga bi trebale socijalnim partnerima dopustiti sklapanje kolektivnih ugovora kojima se mijenjaju odredbe sadržane u tom poglavlju, tako dugo dok se ukupna razina zaštite radnika ne smanjuje.

(27)  Kako bi se ostvarila svrha ove Direktive, socijalni partneri mogu smatrati da su u određenim sektorima ili situacijama primjerenije druge odredbe ako su u skladu s ovom Direktivom i pružaju veću zaštitu. Države članice stoga bi trebale socijalnim partnerima dopustiti sklapanje kolektivnih ugovora kojima se mijenjaju odredbe sadržane u tom poglavlju, tako dugo dok se ukupna razina nediskriminirajuće zaštite radnika poboljšava i ni pod kojim okolnostima ne smanjuje.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)   U državama članicama gdje postoji visoka razina organizacije među zaposlenicima i među poslodavcima i gdje su socijalni partneri u svojstvu predstavnika radnika i poslodavaca primarno odgovorni za reguliranje radnih uvjeta na tržištu rada, socijalni partneri trebali bi imati potpunu nadležnost u pogledu mogućnosti za sklapanje kolektivnih ugovora. Takvi sklopljeni kolektivni ugovori kojima se reguliraju radni uvjeti i pruža opća zaštita radnicima mogu odstupati od minimalnih prava predviđenih ovom Direktivom sve dok se poštuje njezina svrha.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27b)  Države članice trebale bi osigurati uklanjanje svih vrsta diskriminacije u pogledu svih aspekata naknade za rad i uvjeta zaposlenja bez obzira na vrstu ugovora koji se sklapa s radnikom.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Iz savjetovanja o Europskom stupu socijalnih prava proizašla je potreba za jačanjem provedbe radnog prava Unije kako bi se zajamčila njegova djelotvornost. U vezi s Direktivom 91/533/EEZ, procjenom REFIT 41 potvrđeno je da bi se njezina djelotvornost mogla poboljšati ojačanim mehanizmima provedbe. Utvrđeno je i da su sustavi pravne zaštite koji se temelje isključivo na zahtjevima za odštetu manje djelotvorni od sustava kojima su predviđene i sankcije (primjerice paušalni iznosi ili gubitak dozvola) za poslodavce koji ne izdaju pisane izjave. Osim toga, utvrđeno je i da zaposlenici rijetko traže pravnu zaštitu tijekom radnog odnosa, čime se ugrožava cilj odredbe o pisanoj izjavi kojom se jamči obaviještenost radnika o temeljnim značajkama njihova radnog odnosa. Stoga je potrebno uvesti odredbe o provedbi kojima se jamči primjena načela povoljne pretpostavke ako informacije o radnom odnosu nisu navedene, ili primjena administrativnog postupka u okviru kojeg je poslodavac dužan navesti informacije koje nedostaju te podliježe sankcijama ako to ne učini. Pravna zaštita trebala bi obuhvatiti postupak u kojem se poslodavac obavještava da informacije nedostaju te da ima 15 dana za dostavljanje potpunih i točnih informacija.

(28)  Iz savjetovanja o Europskom stupu socijalnih prava proizašla je potreba za jačanjem provedbe radnog prava Unije kako bi se zajamčila njegova djelotvornost. U vezi s Direktivom 91/533/EEZ, procjenom REFIT41 potvrđeno je da bi se njezina djelotvornost mogla poboljšati ojačanim mehanizmima provedbe. Utvrđeno je i da su sustavi pravne zaštite koji se temelje isključivo na zahtjevima za odštetu manje djelotvorni od sustava kojima su predviđene i sankcije (primjerice paušalni iznosi ili gubitak dozvola) za poslodavce koji ne izdaju pisane izjave. Osim toga, utvrđeno je i da zaposlenici rijetko traže pravnu zaštitu tijekom radnog odnosa, čime se ugrožava cilj odredbe o pisanoj izjavi kojom se jamči obaviještenost radnika o temeljnim značajkama njihova radnog odnosa. Stoga je potrebno uvesti odredbe o provedbi kojima se jamči primjena načela povoljne pretpostavke ako informacije o radnom odnosu nisu navedene, i primjena administrativnog postupka u okviru kojeg je poslodavac dužan navesti informacije koje nedostaju te podliježe sankcijama ako to ne učini. Pravna zaštita trebala bi obuhvatiti postupak u kojem se poslodavac obavještava da informacije nedostaju te da ima 15 dana za dostavljanje potpunih i točnih informacija.

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, str. 26.

41 SWD(2017) 205 final, str. 26.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Otkako je donesena Direktiva 91/533/EEZ, donesen je opsežan sustav odredbi o provedbi pravne stečevine EU-a u području socijalnih prava, posebno u području jednakih prilika i suzbijanja diskriminacije, a te bi elemente trebalo primijeniti na ovu Direktivu kako bi se osiguralo da radnici imaju pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, kao i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu naknadu, kako bi se odrazilo sedmo načelo Europskog stupa socijalnih prava.

(29)  Otkako je donesena Direktiva 91/533/EEZ, donesen je opsežan sustav odredbi o provedbi pravne stečevine EU-a u području socijalnih prava, posebno u području jednakih prilika i suzbijanja diskriminacije; taj bi sustav trebalo u cijelosti primijeniti na ovu Direktivu kako bi se osiguralo da radnici, kako su definirani u članku 2. ove Direktive, imaju pristup djelotvornom i nepristranom rješavanju sporova, kao i pravo na pravnu zaštitu, uključujući primjerenu naknadu u skladu sa sedmim načelom Europskog stupa socijalnih prava. Potrebno je i hitno razmisliti o proširenju tih odredbi o provedbi na sva pitanja koja se odnose na radne uvjete.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a)  Budući da je za Europljane važno da se pravila Europske unije stvarno provode, potreban je snažan, efikasan i djelotvoran sustav kako bi se osiguralo da države članice u potpunosti primjenjuju, provode i izvršavaju pravo EU-a i omogućuju adekvatnu pravnu zaštitu. Radnici bi trebali imati koristi od takvog sustava, posebno u slučaju kolektivnih otkaza. Stoga bi države članice trebale sindikatima omogućiti da podnose zajedničke tužbe radi zaštite kolektivnih interesa radnika.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b)  Teret dokazivanja da nije postojao radni odnos trebala bi snositi fizička ili pravna osoba koja se na temelju prvenstva činjenica može odrediti kao poslodavac.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33c)  Osobe koje prijavljuju slučajeve povrede prava iz ove Direktive trebale bi biti u potpunosti zaštićene postojećim i budućim europskim pravilima o zaštiti zviždača.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a)  Rad se mora strukturirati u skladu s njegovim individualnim i kolektivnim gospodarskim ciljevima, ali i kao instrument u sklopu kojeg radnik postiže ispunjenje kao ljudsko biće.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36b)  U tom smislu rad ima osobnu i individualnu te kolektivnu i socijalnu dimenziju.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Pri provedbi ove Direktive države članice trebale bi izbjegavati nametanje administrativnih, financijskih ili pravnih ograničenja kojima bi se otežalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća. Stoga se pozivaju države članice da procijene učinak svojih akata za prenošenje na MSP-ove kako bi osigurale da taj učinak ne bude nesrazmjeran, a posebnu je pažnju potrebno posvetiti mikropoduzećima i administrativnom opterećenju, te da objave rezultate takvih procjena.

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Države članice mogu provedbu ove Direktive povjeriti socijalnim partnerima, ako oni to zajednički zatraže, uz uvjet da su poduzele sve potrebne mjere kako bi osigurale da u svakom trenutku mogu jamčiti rezultate koji se zahtijevaju ovom Direktivom.

(38)  Države članice trebale bi provedbu ove Direktive povjeriti socijalnim partnerima, ako oni to zajednički zatraže, uz uvjet da su poduzele sve potrebne mjere kako bi osigurale da u svakom trenutku mogu jamčiti rezultate koji se zahtijevaju ovom Direktivom.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svrha je ove Direktive poboljšanje radnih uvjeta promicanjem trajnijih i predvidivijih oblika zaposlenja, uz osiguranje prilagodljivosti tržišta rada.

1.  Svrha je ove Direktive poboljšanje radnih uvjeta promicanjem sigurnijih, transparentnijih, jasnijih, informiranijih i predvidivijih oblika zaposlenja, uz osiguranje prilagodljivosti tržišta rada te efikasne i nediskriminirajuće primjene prava.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna prava koja se primjenjuju na svakog radnika u Uniji.

2.  Ovom Direktivom utvrđuju se minimalna prava koja se primjenjuju na svakog radnika u Uniji. Ta se minimalna prava primjenjuju na sve osobe koje su de facto radnici u javnom ili privatnom sektoru u Europskoj uniji, neovisno o njihovu službenom statusu ili postojanju pisanog ugovora o radu.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati obveze iz ove Direktive na radnike čiji je radni odnos jednak ili ukupno manji od osam sati u referentnom razdoblju od mjesec dana. Vrijeme rada kod svih poslodavaca koji čine isto poduzeće, grupu ili entitet ili pripadaju istom poduzeću, grupi ili entitetu uračunava se u to osmosatno razdoblje.

Briše se.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Stavak 3. ne primjenjuje se na radni odnos u kojem prije početka rada nije unaprijed utvrđena zajamčena količina plaćenog rada.

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice mogu utvrditi koje su osobe odgovorne za izvršenje obveza koje se poslodavcima nameću ovom Direktivom tako dugo dok su sve te obveze ispunjene. One mogu odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Ovim se stavkom ne dovodi u pitanje Direktiva 2008/104/EEZ.

5.  Države članice mogu utvrditi koje su osobe odgovorne za izvršenje obveza koje se poslodavcima nameću ovom Direktivom tako dugo dok su sve te obveze ispunjene. One mogu odlučiti i da sve te obveze ili dio njih treba dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije stranka u radnom odnosu. Ovim se stavkom ne dovodi u pitanje Direktiva 2008/104/EEZ. Ako postoji jedna pravna ili fizička osoba odnosno više njih koje su izravno ili neizravno strana u radnom odnosu s radnikom, te su osobe primjereno i u potpunosti solidarno odgovorne za obveze utvrđene ovom Direktivom.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice mogu odlučiti da obveze navedene u člancima 10. i 11. te članku 14. točki (a) neće primijeniti na fizičke osobe u kućanstvima ako se rad obavlja za to kućanstvo.

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Poglavlje II. ove Direktive primjenjuje se na pomorce i ribare ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 2009/13/EZ i Direktivu Vijeća (EU) 2017/159.

7.  Poglavlje II. ove Direktive primjenjuje se na pomorce i ribare, uzimajući u obzir posebne uvjete u tom sektoru, ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 2009/13/EZ i Direktivu Vijeća (EU) 2017/159 ili druge relevantne odredbe Unije kojima se osigurava veća razina zaštite za pomorce i ribare.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „radnik” znači fizička osoba koja u zamjenu za naknadu tijekom određenog razdoblja pruža usluge u korist i pod rukovodstvom druge osobe;

(a)  „radnik” znači fizička osoba koja u zamjenu za naknadu pruža usluge u korist i pod rukovodstvom poslodavca;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „poslodavac” znači jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba koja je izravno ili neizravno stranka u radnom odnosu s radnikom;

(b)  „poslodavac” znači jedna fizička ili pravna osoba odnosno više njih (virtualna platforma ili drugo) koja koristi usluge jednog ili više radnika i koja je izravno ili neizravno u radnom odnosu s najmanje jednim radnikom;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „referentni sati i dani” znači vremenska razdoblja na određene dane tijekom kojih se rad može obavljati na zahtjev poslodavca.

(e)  „referentni sati i dani” znači rasporedi, smjene i sva vremenska razdoblja na određene dane tijekom kojih se rad može obavljati;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  „probni rad” znači ograničeno i unaprijed dogovoreno razdoblje na početku radnog odnosa tijekom kojeg radnika podučava mentor i njegova se uspješnost pomno prati kako bi se ocijenile njegove sposobnosti i za koji su unaprijed utvrđeni ciljevi uspješnosti te tijekom kojeg se poslovni odnos može prekinuti u svakom trenutku.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da poslodavci obavezno moraju obavijestiti radnike o ključnim aspektima radnog odnosa.

1.  Države članice jamče da poslodavci obavezno moraju obavijestiti radnike o ključnim aspektima radnog odnosa te da radnici imaju pravo zahtijevati te informacije.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. uključuju:

2.  Informacije iz stavka 1. uključuju barem:

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  identitete stranaka u radnom odnosu;

(a)  identitete stranaka u radnom odnosu, uključujući barem puna imena, adrese i ako je primjenjivo pravne zastupnike;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili očekivano trajanje istog;

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili njegovo očekivano trajanje, naziv poduzeća korisnika u slučaju radnika koji su zaposleni preko poduzeća za privremeno zapošljavanje kao i platne razrede poduzeća korisnika kako bi se omogućile jednake plaće;

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  eventualno pravo na osposobljavanje koje osigurava poslodavac;

(g)  eventualno pravo na osposobljavanje koje osigurava poslodavac ako je to njegova zakonska obveza u skladu s uvjetima iz kolektivnih ugovora ili općom politikom poslodavca u području osposobljavanja;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  postupak, uključujući trajanje otkaznog roka koji moraju poštovati poslodavac i radnik ako se njihov ugovor o radu ili radni odnos mora otkazati ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine određivanja takvih otkaznih rokova;

(i)  postupak, uključujući trajanje otkaznog roka koji moraju poštovati poslodavac i radnik ako se njihov ugovor o radu ili radni odnos mora otkazati ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine određivanja takvih otkaznih rokova i zahtjeve za obavijest o prekidu radnog odnosa i rokove za ostvarivanje prava, što obuhvaća rokove za tužbu kojom se osporava otkaz ili tužbu za naknadu štete za nesreće/ozljede na radu i za kršenje radničkih prava;

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. − točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  početni osnovni iznos, ostale sastavnice, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo;

(j)  početni osnovni iznos, ostale zasebno navedene sastavnice, kao što su naknade za prekovremeni rad, bonusi i ostala prava poput plaćenog bolovanja, iznosa doprinosa za socijalno osiguranje koje je plaćao poslodavac, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka l – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii.a  uvjete i razinu financijske naknade u slučaju kad poslodavac otkaže rad.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. − točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  kolektivne ugovore kojima se uređuju radni uvjeti; u slučaju da su kolektivne ugovore zaključili posebna zajednička tijela ili ustanove izvan poduzeća, naziv nadležnog tijela ili zajedničke ustanove unutar koje su ugovori sklopljeni;

(m)  kolektivne ugovore kojima se uređuju radni uvjeti i rokove utvrđene u kolektivnim ugovorima za ostvarivanje prava koja iz njih proizlaze; u slučaju da su kolektivne ugovore zaključili posebna zajednička tijela ili ustanove izvan poduzeća, naziv nadležnog tijela ili zajedničke ustanove unutar koje su ugovori sklopljeni te krajnje rokove, ako postoje;

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. − točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  rokove za podnošenje tužbi protiv poslodavca;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka nb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(nb)  sva davanja u naravi koja poslodavac daje radniku;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. − točka nc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(nc)  eventualnu kategorizaciju u općem platnom sustavu;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obavijest iz stavka 2. točaka (f) do (k) i točke (n) može se, ako je potrebno, dati u obliku upućivanja na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

3.  Obavijest iz stavka 2. točaka (f) do (k) i točke (n) dopunjena je upućivanjem na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Informacije iz članka 3. stavka 2. ne smiju se smatrati radnikovom izjavom o prihvaćanju.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Informacije navedene u članku 3. stavku 2. radniku se daju individualno i u obliku dokumenta najkasnije prvog dana radnog odnosa. Taj se dokument može pružiti i prenijeti elektronički dok god mu radnik može lako pristupiti te dok ga je moguće pohraniti i ispisati.

1.  Informacije navedene u članku 3. stavku 2. radniku se daju individualno i u obliku papirnatog dokumenta čim prije i po mogućnosti odmah nakon potpisivanja ugovora, a najkasnije prije prvog dana radnog odnosa. Na zahtjev radnika taj se dokument izdaje i prenosi elektronički s potvrdama o primitku u formatu koji se može pohraniti i ispisati. Te informacije služe kao obavijest poslodavca o dogovorenim radnim uvjetima. Rok za podnošenje pisane izjave o prihvaćanju dogovorenih uvjeta rada je najmanje jedan tjedan prije početka zaposlenja.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 4. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Dokument se istovremeno dostavlja predstavniku radnika i tijelima odgovornima za socijalnu zaštitu.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice razvijaju predloške i modele za dokument navedene u stavku 1. i stavljaju ih na raspolaganje radnicima i poslodavcima, među ostalim na jedinstvenom službenom nacionalnom web-mjestu i drugim prikladnim sredstvima.

2.  Nakon savjetovanja s dionicima i socijalnim partnerima države članice razvijaju predloške i modele za dokument navedene u stavku 1. i stavljaju ih na raspolaganje radnicima i poslodavcima, među ostalim na jedinstvenom službenom nacionalnom web-mjestu i drugim prikladnim sredstvima. Europska komisija pomaže državama članicama u izradi tih predložaka ili modela kako bi se izbjegla odstupanja u sadržaju među različitim državama članicama.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice jamče da se podaci o zakonima i drugim propisima ili kolektivnim ugovorima kojima se uređuje primjenjivi pravni okvir i koje poslodavci moraju navesti općenito besplatno stavljaju na raspolaganje na jasan, transparentan i sveobuhvatan način te da su lako dostupni na daljinu i elektroničkim putem, uključujući na postojećim internetskim portalima za građane i poduzeća u Uniji.

3.  Države članice jamče da su podaci o zakonima i drugim propisima ili opće obvezujućim kolektivnim ugovorima koji su proglašeni univerzalno važećim i kojima se uređuje mjerodavan pravni okvir i koje poslodavci moraju navesti općenito besplatno lako dostupni na daljinu i elektronički, među ostalim na postojećim internetskim portalima za građane i poduzeća u Uniji.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da poslodavac navodi svaku promjenu u aspektima radnog odnosa navedenim u članku 3. stavku 2., kao i dodatne informacije u članku 6. za radnike upućene ili poslane u inozemstvo, u obliku dokumenta koji se radniku upućuje što je ranije moguće, a najkasnije na dan stupanja na snagu.

Države članice jamče da poslodavac navodi svaku promjenu u aspektima radnog odnosa navedenim u članku 3. stavku 2., kao i dodatne informacije u članku 6. za radnike upućene ili poslane u inozemstvo, u obliku papirnatog dokumenta koji se radniku uručuje što je ranije moguće, a najkasnije na dan stupanja na snagu. Na zahtjev radnika taj se dokument mora izdati i prenijeti elektronički s potvrdom o primitku kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da, ako se od radnika zahtijeva da radi u državi članici ili trećoj zemlji koja nije država članica u kojoj obično radi, dokument naveden u članku 4. stavku 1. daje se prije njegova odlaska i sadržava barem sljedeće dodatne informacije:

1.  Države članice jamče da, ako se od radnika zahtijeva da radi u državi članici ili trećoj zemlji koja nije država članica u kojoj obično radi, dokument naveden u članku 4. stavku 1. daje se u razumnom roku prije njegova odlaska i sadržava barem sljedeće dodatne informacije:

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  država ili države u kojima treba obavljati rad u inozemstvu te njegovo trajanje;

(a)  točno mjesto rada u državi ili državama u kojima treba obavljati rad u inozemstvu te njegovo trajanje, kao i dogovore o mogućem produljenju ili skraćenju razdoblja zaposlenosti;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  radno vrijeme, pravila o državnim praznicima te porezne i sigurnosne odredbe u zemlji u kojoj se treba obavljati rad;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)  ime voditelja odjela u mjestu ili mjestima rada u kojima se treba obavljati rad u inozemstvu koji je nadređen upućenom radniku;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sve promjene koje se odnose na porezne i sigurnosne odredbe za razdoblje u kojem treba obavljati rad u inozemstvu;

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  sve dogovore o mogućem produljenju ili skraćivanju trajanja rada;

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da, ako je radnik poslan u inozemstvo upućen radnik obuhvaćen Direktivom 96/71/EZ, radnik primi i obavijesti o:

2.  Države članice osiguravaju da, ako je radnik poslan u inozemstvo upućen radnik obuhvaćen Direktivom 96/71/EZ, radnik primi i obavijesti, kako je navedeno u članku 4. stavku 1., o:

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naknadi na koju ima pravo u skladu s primjenjivim zakonom države članice domaćina;

(a)  uvjetima zaposlenja prema članku 3. stavku 1. Direktive 96/71/EZ, uključujući naknadu na koju ima pravo u skladu s važećim zakonom države članice domaćina;

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obavijest o podacima iz stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (c) može se, prema potrebi, dati u obliku upućivanja na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja.

3.  Obavijest o podacima iz stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (a) je u pisanom obliku i u njoj se jasno navode upućivanja na zakone i druge propise ili kolektivne ugovore kojima se uređuju ta pitanja i dostupna je na jeziku ili se prevodi na jezik koji upućeni radnici razumiju.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osim ako države članice ne odrede drukčije, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako trajanje svakog razdoblja rada izvan države članice u kojoj radnik obično radi iznosi četiri uzastopna tjedna ili manje.

Briše se.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da, ako je radni odnos uvjetovan probnim radom, razdoblje probnog rada ne prelazi šest mjeseci, uključujući eventualno produljenje.

1.  Države članice jamče da, ako je radni odnos uvjetovan probnim radom, razdoblje probnog rada ne prelazi tri mjeseca.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu predvidjeti dulja razdoblja probnog rada ako je to opravdano prirodom zaposlenja ili je u interesu radnika.

2.  Države članice mogu predvidjeti dulja razdoblja probnog rada, najviše šest mjeseci, ako je to primjereno opravdano prirodom zaposlenja, vještinama, radnim uvjetima ili je u interesu radnika.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 7. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Probni rad ne sprečava stjecanje prava.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usporedno zapošljavanje

Zapošljavanje kod drugih poslodavaca

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poslodavci mogu utvrditi klauzulu o nespojivosti djelatnosti ako su takva ograničenja potkrijepljena opravdanim razlozima kao što je zaštita poslovne tajne ili izbjegavanje sukoba interesa.

2.  Države članice mogu utvrditi klauzulu o nespojivosti djelatnosti ako su takva ograničenja potkrijepljena opravdanim razlozima kao što je zaštita poslovne tajne ili izbjegavanje sukoba interesa. Poslodavcima nije dopušteno jednostrano utvrđivati uvjete nespojivosti.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da, ako je raspored rada radnika u potpunosti ili djelomično varijabilan te ako ga u cijelosti ili uglavnom određuje poslodavac, poslodavac od radnika može zatražiti da radi samo u sljedećim slučajevima:

Države članice jamče da poslodavac može izmijeniti raspored uobičajenog radnog vremena samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako se rad obavlja unutar unaprijed utvrđenih referentnih sati i dana, koji su u pisanom obliku utvrđeni na početku radnog odnosa, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom (i) i

(a)  izmjena je opravdana objektivnim razlozima povezanim s vrstom rada;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako poslodavac radnika obavijesti o radnom zadatku razumno vrijeme unaprijed, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (l) podtočkom (ii).

(b)  radnik je obaviješten o podjeli uobičajenog radnog vremena za predmetni tjedan barem dva tjedna unaprijed, osim u hitnim slučajevima;

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  izmjena nije u suprotnosti s legitimnim interesima radnika;

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  izmjena nije u suprotnosti s nijednim drugim sporazumom;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da su za svaki poslovni odnos jasno određeni duljina i podjela uobičajenog radnog vremena. Poslodavci plaćaju premiju za prekovremeni rad.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice jamče da radnici koji najmanje šest mjeseci rade kod istog poslodavca mogu zatražiti trajniji oblik zaposlenja sa sigurnijim uvjetima rada, ako je dostupan.

1.  Države članice jamče da radnici koji najmanje šest mjeseci rade kod istog poslodavca mogu prijeći na trajniji oblik zaposlenja sa sigurnijim uvjetima rada, ako je dostupan. Razdoblje zaposlenja kod istog poduzeća, grupe ili subjekta odnosno fizičke ili pravne osobe uračunava se u to šestomjesečno razdoblje.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Poslodavac daje pisani odgovor u roku od mjesec dana od zahtjeva. U pogledu fizičkih osoba koje djeluju kao poslodavci te mikro, malih ili srednjih poduzeća, države članice mogu omogućiti produljenje tog roka ne više od tri mjeseca te predvidjeti i usmeni odgovor na sličan naknadni zahtjev koji podnese isti radnik ako se obrazloženje odgovora u kontekstu situacije radnika ne promijeni.

2.  Poslodavac detaljno preispituje prijelaz i daje propisno obrazložen pisani odgovor u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva. U pogledu fizičkih osoba koje djeluju kao poslodavci te mikro, malih ili srednjih poduzeća, države članice mogu omogućiti produljenje tog roka za najviše jedan mjesec. Ako se u roku od jednog mjeseca ne odgovori na zahtjev za prijelaz, smatra se da taj prijelaz proizvodi učinke od prvog dana nakon tog razdoblja. Ako je zahtjev odbijen, mora biti moguće provjeriti ispravnost razloga.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice jamče da radnici s ugovorom o radu ili u radnom odnosu s agencijom za privremeno zapošljavanje koji su ustupljeni istom poduzeću korisniku za rad na određeno vrijeme pod njihovim nadzorom i rukovodstvom na razdoblje od najmanje šest mjeseci postaju dio trajne radne snage poduzeća korisnika.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da, u slučajevima kada su poslodavci zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, odnosno relevantnim kolektivnim ugovorima obvezni pružati osposobljavanje radnicima za obavljanje posla za koji su zaposleni, radnici ne snose troškove takvog osposobljavanja.

Države članice jamče da, u slučajevima kada su poslodavci zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, odnosno relevantnim kolektivnim ugovorima obvezni pružiti osposobljavanje ili omogućiti obrazovanje radnicima za obavljanje posla za koji su zaposleni, radnici ne snose troškove takvog osposobljavanja ili obrazovanja.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da radnici imaju pravo na minimalan opseg osposobljavanja u okviru radnog vremena koji je jednak barem opsegu jednog uobičajenog radnog tjedna godišnje.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Radnik i dalje ima pravo na naknadu koju bi primao da je radio.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osposobljavanje se treba po mogućnosti odvijati tijekom uobičajenog radnog vremena. U svakom slučaju, vrijeme provedeno na osposobljavanju smatra se radnim vremenom.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da radnici imaju pravo na plaćeni dopust u svrhu obrazovanja.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Jednako postupanje

 

Države članice jamče primjenu načela jednake plaće i jednakih uvjeta na sve radnike te s tim u vezi osiguravaju uklanjanje svake diskriminacije bez obzira na radni status.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice socijalnim partnerima mogu omogućiti sklapanje kolektivnih ugovora, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, u kojima se, uz zadržavanje opće zaštite radnika, utvrđuju odredbe u vezi s radnim uvjetima radnika koje se razlikuju od onih navedenih u člancima od 7. do 11.

Države članice socijalnim partnerima mogu omogućiti sklapanje kolektivnih ugovora, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, u kojima se, uz potpuno poštovanje opće zaštite radnika i osiguravanje da minimalni standardi nisu niži od standarda utvrđenih u ovoj Direktivi, utvrđuju odredbe u vezi s radnim uvjetima radnika koje se razlikuju od onih navedenih u člancima od 7. do 11., ali nisu ispod razine utvrđene u tim člancima.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale ništavnost odredbi u pojedinačnim ili kolektivnim ugovorima, internim pravilima poduzeća ili bilo kakvim drugim dogovorima, koje nisu u skladu s ovom Direktivom ili kako bi osigurale izmjenu tih odredbi radi usklađivanja s odredbama ove Direktive.

Odredbe u pojedinačnim ili kolektivnim ugovorima, internim pravilima poduzeća ili bilo kakvim drugim dogovorima koje nisu u skladu s ovom Direktivom i manje su povoljne za radnike ništavne su te se mijenjaju kako bi barem bile u skladu s odredbama ove Direktive.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice jamče da se, ako radnik nije na vrijeme primio sve dokumente ili dio dokumenata navedenih u članku 4. stavku 1., članku 5. ili članku 6. a poslodavac nije ispravio taj propust u roku od 15 dana otkako je obaviješten o tome, primjenjuje jedan od sljedećih sustava:

Države članice jamče da se, ako radnik nije na vrijeme primio sve dokumente ili dio dokumenata navedenih u članku 4. stavku 1., članku 5. ili članku 6. primjenjuje jedan od sljedećih sustava:

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  radnik uživa koristi od povoljnih pretpostavki koje je definirala država članica. Ako navedenim informacijama nisu obuhvaćene informacije navedene u članku 3. stavku 2 točkama (e), (f), (k) ili (l), povoljne pretpostavke obuhvaćaju pretpostavku da trajanje radnog odnosa radnika nije ograničeno, da nema probnog rada ili da radnik radi u punom radnom vremenu. Poslodavci imaju mogućnost osporiti pretpostavke ili

(a)  radnik uživa koristi od povoljnih pretpostavki, koje je država članica dužna definirati. Ako navedenim informacijama nisu obuhvaćene informacije navedene u članku 3. stavku 2 točkama (e), (f), (k) ili (l), smatra se da vrijede povoljne pretpostavke koje je naveo radnik i koje obuhvaćaju pretpostavku da trajanje radnog odnosa radnika nije ograničeno, da nema probnog rada i da radnik radi u punom radnom vremenu. Poslodavci imaju mogućnost osporiti pretpostavke; i

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  radnik ima pravo pravovremeno podnijeti pritužbu nadležnom tijelu. Ako nadležno tijelo ocijeni da je pritužba opravdana, naložit će poslodavcu da navede informacije koje nedostaju. Ako poslodavac ne navede te informacije u roku od 15 dana nakon primitka naloga, nadležno tijelo može izreći primjerene administrativne sankcije, čak i ako je radni odnos raskinut. Poslodavci mogu uložiti administrativnu pritužbu protiv odluke o sankcijama. Države članice mogu imenovati postojeća tijela kao nadležna tijela.

(b)  radnik ima pravo pravovremeno podnijeti pritužbu nadležnom tijelu. Ako nadležno tijelo ocijeni da je pritužba opravdana, naložit će poslodavcu da navede informacije koje nedostaju. Ako poslodavac ne navede te informacije u roku od 15 dana nakon primitka naloga, nadležno tijelo može izreći primjerene, unaprijed utvrđene obvezne i odvraćajuće sankcije, čak i ako je radni odnos raskinut. Poslodavci mogu uložiti pritužbu protiv odluke o sankcijama. Države članice mogu imenovati postojeća tijela kao nadležna tijela.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Prednost činjenica

 

Utvrđivanje postojanja radnog odnosa temelji se na činjenicama koje se odnose na stvarno obavljanje posla, a ne na načinu na koji stranke opisuju odnos.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uvode mjere nužne za zaštitu radnika, uključujući radnike koji predstavljaju zaposlenike, od nepovoljnog postupanja poslodavca ili negativnih posljedica koje proizlaze iz pritužbe upućene poslodavcu ili eventualnih pravnih postupaka pokrenutih kako bi se ostvarila usklađenost s pravima predviđenima ovom Direktivom.

Države članice uvode sve mjere nužne, među ostalim unaprijed utvrđene obvezne i odvraćajuće sankcije, za zaštitu svih radnika neovisno o njihovu pravnom ili službenom statusu, uključujući radnike koji predstavljaju zaposlenike ili sindikate, od nepovoljnog postupanja poslodavca ili negativnih posljedica koje proizlaze iz pritužbe upućene poslodavcu ili eventualnih pravnih postupaka pokrenutih kako bi se ostvarila usklađenost s tim pravima.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osobe koje prijavljuju slučajeve povrede prava iz ove Direktive u potpunosti su zaštićene europskim zakonima o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zabranile otpuštanje ili slično postupanje te sve pripreme za otpuštanje radnika zbog toga što su ostvarivali prava iz ove Direktive.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zabranile i proglasile pravno neučinkovitim otpuštanje ili slično postupanje te sve pripreme za otpuštanje radnika ili ostala štetna ili manje povoljna postupanja prema radnicima zbog toga što su ostvarivali prava iz ove Direktive. Poslodavac dostavlja dovoljno informacija o razlozima za otkaz, u suprotnom se on smatra pravno neučinkovitim. Potrebne mjere uključuju i pravo na vraćanje na posao i naknadu.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radnici koji smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje zato što su ostvarivali prava predviđena ovom Direktivom, mogu od poslodavca zatražiti da uredno obrazloži razloge za otpuštanje ili slično postupanje. Poslodavac navodi te razloge u pisanom obliku.

2.  Radnici koji smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje zato što su ostvarivali prava predviđena ovom Direktivom, mogu od poslodavca zatražiti da uredno obrazloži razloge za otpuštanje ili slično postupanje. Poslodavac navodi te razloge u pisanom obliku. Države članice jamče obustavu roka za podnošenje tužbe za osporavanje otkaza sve dok radnik ne dobije pisano obrazloženje od poslodavca.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da, u slučaju kada radnici navedeni u stavku 2. iznesu činjenice pred sudom ili drugim nadležnim tijelom iz kojih se može pretpostaviti da je došlo do takvog otpuštanja ili sličnog postupanja, tuženik mora dokazati da se otpuštanje temeljilo na razlogu drugačijem od razloga navedenog u stavku 1.

3.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da, u slučaju kada radnici navedeni u stavku 2. iznesu činjenice pred sudom ili drugim nadležnim tijelom iz kojih se može pretpostaviti da je došlo do takvog otpuštanja ili sličnog postupanja, tuženik mora dokazati da se otpuštanje temeljilo na razlogu drugačijem od razloga navedenog u stavku 1. Otkaz ne proizvodi učinak sve dok se predmet ne riješi.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Države članice sindikatima dopuštaju da podnesu tužbe čija je svrha zaštita kolektivnih interesa radnika u vezi s ovom Direktivom u skladu s pravilima iz Direktive 2009/22/EZ1a.

 

__________________

 

1a bit će stavljena izvan snage Direktivom 2018/0089(COD); Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Ako poslodavac ne pruži utemeljene razloge za otpuštanje ili njihov ekvivalent u skladu s člankom 17. stavkom 2., pretpostavlja se da je radnik otpušten na temelju ostvarivanja prava iz ove Direktive.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Teret dokazivanja postojanja radnog odnosa

 

Teret dokazivanja nepostojanja radnog odnosa snosi fizička ili pravna osoba za koju se može utvrditi da je poslodavac.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom ili relevantnih odredbi koje su već na snazi, u vezi s pravima u okviru područja primjene Direktive. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne radi osiguranja primjene sankcija. Sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, mogu biti novčane, a mogu obuhvatiti i plaćanje naknade.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom ili relevantnih odredbi koje su već na snazi, u vezi s pravima u okviru područja primjene Direktive. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne radi osiguranja primjene sankcija. Sankcije su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, te u obliku novčane kazne i obuhvaćaju primjereno i barem proporcionalno plaćanje naknade.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova Direktiva ne predstavlja valjane razloge za smanjivanje opće razine zaštite osigurane radnicima u državama članicama.

1.  Ova Direktiva ne predstavlja valjane razloge za smanjivanje opće razine zaštite osigurane radnicima u državama članicama. Provedba ove Direktive ne smije biti razlog za nazadovanje u odnosu na stanje koje već prevladava u svakoj državi članici u vezi s općom razinom zaštite radnika i u područjima na koja se ona primjenjuje.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Države članice moraju postupno poboljšavati razinu zaštite radnika u području donošenja propisa koje je obuhvaćeno područjem primjene ove Direktive i potpuno u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Europskom socijalnom poveljom

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Olakšavanje podnošenja pritužbi

 

Države članice osiguravaju učinkovite mehanizme s pomoću kojih radnici mogu podnijeti pritužbe protiv svojih poslodavaca, izravno ili uz pomoć trećih strana koje odrede države članice, poput sindikata, drugih udruženja ili nadležnog tijela države članice kad je to predviđeno nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prava i obveze utvrđene ovom Direktivom primjenjuju se na postojeće radne odnose od [datum stupanja na snagu + 2 godine]. No poslodavci navode ili dopunjuju dokumente navedene u članku 4. stavku 1., članku 5. i članku 6. samo na zahtjev radnika. Ako takav zahtjev nije upućen, to ne isključuje minimalna prava radnika utvrđena ovom Direktivom.

Prava i obveze utvrđene ovom Direktivom primjenjuju se na postojeće radne odnose od [datum stupanja na snagu + 2 godine].

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [datum stupanja na snagu + 8 godina] Komisija uz savjetovanje s državama članicama i socijalnim partnerima na razini Unije, uzimajući u obzir učinak na mala i srednja poduzeća, preispituje primjenu ove Direktive kako bi, kad je to primjereno, predložila potrebne izmjene.

Do [datum stupanja na snagu + 5 godina] Komisija uz savjetovanje s državama članicama i socijalnim partnerima na razini Unije, uzimajući u obzir učinak na mikro, mala i srednja poduzeća, preispituje primjenu ove Direktive kako bi, kad je to primjereno, predložila potrebne izmjene.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

18.1.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Razmatranje u odboru

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE oODBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA (3.10.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Maria Arena

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 1. točku (b) i stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 1. točku (b) i stavak 2. točku (b) te članak 157.,

Amandman    2

Prijedlog direktive

Pozivanje 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 1. točku (b) i stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 1. točku (b) i stavak 2. točku (b) te članak 157. stavke od 1. do 3.,

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U 2. načelu Europskog stupa socijalnih prava potvrđuje se da treba zajamčiti ravnopravno postupanje i jednake mogućnosti za žene i muškarce i poticati ih u svim područjima, između ostaloga i kad je riječ o sudjelovanju na tržištu rada, uvjetima zapošljavanja i karijere, kao i pravu na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti u skladu s odredbama članka 157. stavaka od 1. do 3. UFEU-a.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Prepoznaje da su instrumenti za izradu kolektivnih ugovora, koje dogovaraju udruženja poslodavaca i organizacije koje predstavljaju radnike, ključni za suočavanje s poremećajima na tržištima rada i njihovo nadilaženje jer ti poremećaji proizlaze iz definicije novih vrsta radnih odnosa podložnih nestabilnosti i nesigurnosti, a koji osobito utječu na žene; time i kolektivne ugovore prepoznaje kao ključni instrument u nadilaženju poslovne nejednakosti između muškaraca i žena.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 8. ožujka 2016. o Europskom stupu socijalnih prava (COM(2016)0127, Prilog I.) priznala da su na europskim tržištima rada žene i dalje diskriminirane; da su one i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada, a da su natprosječno zastupljene u radu na nepuno radno vrijeme i u sektorima s niskim primanjima te da su manje plaćene po satu, čak i kada obavljaju posao jednake vrijednosti kao muškarci i s istom ili višom razinom obrazovanja.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3c)  Naglašava nužnost toga da države članice uspostave pravni okvir koji sadrži potrebne mjere kojima se jamči pravo na jednaku plaću za jednak rad i to u svakom radnom odnosu neovisno o njegovoj vrsti i trajanju, a kako bi se zajamčila jednakost plaća za muškarce i žene te doprinijelo smanjenju trajnih nejednakosti zbog kojih su žene, osim što primaju znatno niže plaće od muškaraca, osobito ugrožene u smislu siromaštva i socijalne isključenosti.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati sve elemente naknade, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

(13)  Informacije o naknadi za rad trebale bi obuhvaćati, ali ne i ograničavati se na sve elemente naknade, kao i na način izračuna i informacije o platnim razredima raščlanjene prema spolu za kategorije zaposlenika koji obavljaju isti posao ili posao iste vrijednosti, uključujući doprinose u gotovini ili u naravi koje radnik izravno ili neizravno primi u kontekstu svojega posla, isplate za prekovremeni rad, bonuse i druga materijalna prava kao što je, primjerice, plaćeno bolovanje ili dopust. Davanjem tih informacijama ne treba dovoditi u pitanje slobodu poslodavaca da osiguraju dodatne elemente naknade, primjerice jednokratne isplate. Čak i kad elementi naknade koje treba isplatiti po zakonu ili kolektivnom ugovoru nisu uvršteni u te informacije, to ne bi trebao biti razlog da ih se ne isplati radniku.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Tijekom takvih razdoblja moguća je umanjena zaštita od otkaza. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Kao što je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava, razdoblja probnog rada trebala bi biti razumnog trajanja. Znatan broj država članica utvrdio je opće najdulje trajanje probnog rada od tri do šest mjeseci, što bi trebalo smatrati razumnim. Razdoblja probnog rada mogu trajati dulje od šest mjeseci ako je to opravdano zbog prirode posla, primjerice za upravljačke pozicije i ako je to u interesu radnika, primjerice u slučaju duge bolesti ili u kontekstu specifičnih mjera kojima se promiče trajno zaposlenje, posebno za mlade radnike.

(19)  Razdoblja probnog rada poslodavcima omogućuju provjeru prikladnosti radnika za radno mjesto na koje su zaposleni, a istovremeno im se pruža potpora i osposobljavanje. Tijekom takvih razdoblja moguća je umanjena zaštita od otkaza. Svaki ulazak na tržište rada ili prijelaz na novo radno mjesto ne bi trebao biti popraćen produljenjem nesigurnosti. Razdoblja probnog rada ne smiju se pretvoriti u mehanizme za iskorištavanje radnika kojima se jamče dulja razdoblja rada s nižim primanjima samo da bi se po isteku razdoblja probnog rada te radnike otpustilo. Time bi se ugovore o radu na određeno vrijeme zamijenilo nesigurnijim ugovorima, pri čemu bi žene ponovno bile stavljene u nepovoljan položaj. Razdoblja probnog rada ne bi trebala trajati dulje od tri mjeseca i po mogućnosti bi trebala biti kraćeg trajanja. Razdoblja probnog rada mogu trajati dulje od tri mjeseca ako je to opravdano zbog tehničke složenosti posla, visoke razine odgovornosti ili ako je riječ o rukovodećim položajima. Države članice trebale bi donijeti zakonske akte kako bi odredile iznimke u kojima razdoblje probnog rada može biti dulje od tri mjeseca i odrediti odgovarajuća razdoblja.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ako se od poslodavaca zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima traži da radnicima osiguraju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni, važno je osigurati ravnopravan pristup takvom osposobljavanju, uključujući za radnike zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade.

(26)  Ako se od poslodavaca zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorima traži da radnicima osiguraju osposobljavanje kako bi obavljali posao za koji su zaposleni, važno je osigurati ravnopravan pristup takvom osposobljavanju bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, primjerice spolu, uključujući za radnike zaposlene na nestandardni ugovor o radu. Troškovi takvog osposobljavanja ne smiju se naplatiti radniku niti odbiti od njegove naknade. Osposobljavanje bi se trebalo odvijati tijekom radnog vremena.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 a)  Države članice trebale bi osigurati uklanjanje svih vrsta diskriminacije u pogledu svih aspekata naknade za rad, poštujući načelo jednake plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti te uvjeta zaposlenja bez obzira na vrstu ugovora o radu radnika, kako je definirano ovom Direktivom.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Radnici koji ostvaruju prava osigurana ovom Direktivom trebali bi biti zaštićeni od otpuštanja ili sličnog štetnog postupanja (primjerice kada se radniku na zahtjev više ne dodjeljuje posao) ili bilo kakve pripreme za moguće otpuštanje, temeljem činjenice da su nastojali ostvariti ta prava. Ako radnici smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje iz tih razloga, radnici i nadležna tijela trebali bi moći od poslodavca tražiti da navede uredno obrazložene razloge za otpuštanje ili sličnu mjeru.

(32)  Radnici koji ostvaruju prava osigurana ovom Direktivom trebali bi biti zaštićeni od otpuštanja ili sličnog štetnog postupanja (primjerice kada se radniku na zahtjev više ne dodjeljuje posao) ili bilo kakve pripreme za moguće otpuštanje, temeljem činjenice da su nastojali ostvariti ta prava. Ako radnici smatraju da su otpušteni ili su pretrpjeli slično štetno postupanje iz tih razloga, radnici i nadležna tijela trebali bi od poslodavca tražiti da navede uredno obrazložene razloge za otpuštanje ili sličnu mjeru i radnika vrati na posao ako navedeno obrazloženje nije valjano. Nadležna tijela radniku moraju osigurati naknadu za nanesenu štetu te moraju imati mogućnost kazniti trgovačka društva koja provode takve prakse. Osobitu pozornost treba posvetiti situacijama koje posebno utječu na žene i kojima se diskriminira rodiljni dopust te ih treba smatrati otežavajućim okolnostima.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice mogu odlučiti da obveze navedene u člancima 10. i 11. te članku 14. točki (a) neće primijeniti na fizičke osobe u kućanstvima ako se rad obavlja za to kućanstvo.

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili očekivano trajanje istog;

(e)  u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme, krajnji datum ili očekivano trajanje istog; naziv poduzeća korisnika kad je riječ o radnicima zaposlenim preko poduzeća za privremeno zapošljavanje te stope plaća poduzeća korisnika kako bi se zajamčila jednaka plaća;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  način izračuna plaće i informacije o platnim razredima raščlanjene prema spolu za kategorije zaposlenika koji obavljaju isti posao ili posao iste vrijednosti;

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  trajanje plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine odobravanja i utvrđivanja plaćenoga godišnjeg odmora;

(h)  trajanje plaćenoga godišnjeg odmora i različiti načini na koje radnik može iskoristiti taj odmor na koji ima pravo ili, ako se to ne može naznačiti u trenutku obavješćivanja, načine odobravanja i utvrđivanja plaćenoga godišnjeg odmora;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a)  sva prava radnika, kao što su davanja za slučaj bolesti, za slučaj majčinstva i istovjetna davanja, roditeljska davanja, davanja za očinstvo, skrb, mirovinu, invalidnost, davanja za nadživjele osobe, davanja za nezaposlene, davanja prije mirovine ili obiteljska davanja;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  početni osnovni iznos, ostale sastavnice, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo;

(j)  početni osnovni iznos, ostale sastavnice, učestalost i način isplate naknade za rad na koju radnik ima pravo, kao i druge redovne i povremene naknade na koje radnici imaju pravo zbog jednakog ili jednakovrijednog rada;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  radi transparentnosti i borbe protiv diskriminacije u pogledu plaća na koju žene nailaze na tržištu rada, ljestvice plaća radnika prema stvarnoj funkciji u poduzeću na temelju radnog odnosa kod poslodavca;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka mb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(mb)  sve na što radnici imaju pravo na temelju radnog odnosa kod poslodavca, ali i sva socijalna prava stečena na temelju svojeg statusa radnika u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) ove Direktive, kao što su prava na rodiljni, očinski ili roditeljski dopust i pristup osposobljavanju na koje imaju pravo i načine njegove primjene;

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(n a)  mehanizme s pomoću kojih radnici mogu podnijeti žalbu, uključujući informacije o konkretnim mehanizmima za žalbe zbog psihološkog i seksualnog uznemiravanja.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Jednako postupanje i nediskriminacija

 

Države članice jamče načelo jednake plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti te uspostavljaju mjere kojima se osigurava da poslodavci u poduzećima i organizacijama redovito pružaju informacije o prosječnoj naknadi za rad prema kategoriji zaposlenika ili položaju koje su raščlanjene po spolu.

 

Države članice dužne su pobrinuti se za ukidanje svih oblika diskriminacije u pogledu svih aspekata i okolnosti davanja naknade, jednakog postupanja i mogućnosti pristupa zaposlenju te u pogledu uvjeta zaposlenja, bez obzira na radni status.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kolektivni ugovori, osim ostalih važnih stavki, trebaju doprinositi učvršćivanju načela jednake plaće za jednak rad kako bi se ukinuli neizvjesni radni odnosi i zaštitio rodiljni dopust te se trebaju ustaliti kao instrumenti za promicanje smanjenja nejednakosti između muškaraca i žena u radnim odnosima.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Jednako postupanje

 

Države članice jamče da se načelo jednake plaće i jednakih uvjeta primjenjuju na sve radnike bez obzira na njihov radni odnos. Države članice dužne su pobrinuti se za uklanjanje diskriminacije u pogledu svih aspekata i uvjeta rada te uvjeta zaposlenja, pri čemu radni status nije relevantan. 

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice uvode mjere za sprječavanje psihološkog i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu uvođenjem mjera kojima se utvrđuju preventivne mjere, djelotvorni, transparentni i povjerljivi postupci za rješavanje pritužbi, sankcije za počinitelje, informacije i osposobljavanje za radnike i poslodavce te podršku poduzećima pri izradi akcijskih planova za provedbu svih tih mjera.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Olakšavanje podnošenja pritužbi

 

 

 

Države članice dužne su pobrinuti se za konkretne i povjerljive postupke za rješavanje pritužbi zbog psihološkog i seksualnog uznemiravanja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

FEMM

18.1.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Maria Arena

15.3.2018

Razmatranje u odboru

10.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

27.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marek Plura, Damiano Zoffoli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji

Referentni dokumenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Datum usvajanja

18.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

7

11

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Datum podnošenja

26.10.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter‑Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti