Pranešimas - A8-0355/2018Pranešimas
A8-0355/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon


Procedūra : 2017/0355(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0355/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0797),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 1 dalies b punktą bei 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0006/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0355/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas;

(1)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Šios direktyvos tikslai turėtų visapusiškai atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Europos socialinės chartijos nuostatas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Europos socialinių teisių ramsčio 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, užkertant kelią piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti skatinama pereiti prie neterminuoto darbo. Be to, juo nustatyta, kad, atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis, darbdaviams reikia užtikrinti reikiamą lankstumą, leidžiantį greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių;

Pagrindimas

Užbaigta Europos socialinių teisių ramsčio 5 principo nuoroda.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal Europos socialinių teisių ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją. 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, užkertant kelią piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti skatinama pereiti prie neterminuoto darbo;

(2)  pagal Europos socialinių teisių ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, teisę būti informuoti apie atleidimo priežastis ir teisę į tai, kad būtų nustatytas pagrįstas įspėjimo laikotarpis, galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją. 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, užkertant kelią piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti skatinama pereiti prie neterminuoto darbo, tuo pačiu užtikrinant darbdaviams reikiamą lankstumą, kad būtų galima greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  7 principu nustatyta, kad darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  Europos socialinių teisių ramsčio priėmimas neturi įtakos valstybių narių teisei nustatyti savo socialinio draudimo sistemų pagrindinius principus ir valdyti savo viešuosius finansus ir neturi didesniu mastu paveikti jų finansinės pusiausvyros;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nuo Tarybos direktyvos 91/533/EEB33 priėmimo darbo rinka labai pasikeitė, nes dėl demografinių pokyčių ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų atsirado naujų užimtumo formų, o tai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir darbo rinkos augimo. Naujų formų užimtumas neretai nėra toks įprastinis ar stabilus kaip tradiciniai darbo santykiai, todėl darbuotojams gali būti sunkiau nuspėti darbo santykių ateitį ir pritrūkti tikrumo dėl taikytinų teisių ir socialinės apsaugos. Tokiame kintančiame darbo pasaulyje darbuotojams kyla vis didesnė reikmė būti visapusiškai informuotiems apie esmines darbo sąlygas ir ta informacija turi būti pateikta raštu ir laiku. Siekiant tinkamai įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų didinamas darbo santykių saugumas ir nuspėjamumas ir drauge siekiama aukštynkryptės konvergencijos valstybėse narėse ir išsaugomas darbo rinkos gebėjimas prisitaikyti;

(3)  nuo Tarybos direktyvos 91/533/EEB priėmimo darbo rinka labai pasikeitė, nes dėl demografinių pokyčių ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų atsirado naujų užimtumo formų, o tai prisidėjo prie inovacijų, darbo vietų kūrimo ir darbo rinkos augimo. Naujų formų užimtumas nuspėjamumo požiūriu gali labai skirtis nuo tradicinių darbo santykių, todėl darbuotojams kartais gali būti sunkiau nuspėti darbo santykių ateitį ir pritrūkti tikrumo dėl taikytinų teisių ir socialinės apsaugos, o tai skatina neaiškią ar nesąžiningą praktiką, dėl kurios destabilizuojama darbo rinka. Tokiame kintančiame darbo pasaulyje darbuotojams kyla vis didesnė reikmė, nepaisant konkrečios veiklos srities, būti visapusiškai informuotiems apie esmines darbo sąlygas ir ta informacija turi būti pateikta laiku ir raštu, darbuotojams lengvai prieinama forma. Siekiant tinkamai įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų didinamas darbo santykių saugumas ir nuspėjamumas ir drauge siekiama aukštynkryptės konvergencijos valstybėse narėse ir išsaugomas darbo rinkos gebėjimas prisitaikyti;

__________________

__________________

33 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

33 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti adekvatų visų Sąjungos darbuotojų darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą, turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyti kiekvienam darbuotojui taikytini būtiniausi reikalavimai, susiję su informacija apie esminius darbo santykių aspektus ir su darbo sąlygomis;

(5)  siekiant užtikrinti kuo didesnį visų Sąjungos darbuotojų darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą, turėtų būti Sąjungos lygmeniu sugriežtinti ir nustatyti kiekvienam darbuotojui, nepaisant jų oficialaus statuso, taikytini būtiniausi reikalavimai, susiję su informacija apie esminius darbo santykių aspektus ir su darbo sąlygomis, tačiau išlaikant pagrįstą nestandartinio užimtumo lankstumą ir taip išsaugant jo privalumus darbuotojams ir darbdaviams;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  valstybės narės, remdamosi objektyviomis priežastimis, tūrėtų galėti nustatyti, kad tam tikros III skyriaus nuostatos būtų pritaikytos ginkluotosioms pajėgoms, policijos institucijoms ir kitoms pagalbos tarnyboms;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  šia direktyva siekiama skatinti saugesnę ir nuspėjamesnę darbo pasiūlą, užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti, galimybę naudotis inovacijomis ir geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, – tai galima užtikrinti visiems darbuotojams suteikiant veiksmingesnę prieigą prie informacijos apie jų darbo sąlygas, gerinant darbo sąlygas, ypač darbuotojams, dirbantiems naujų ir netipinių formų darbą, veiksmingiau įgyvendinant teisės aktus ir didinant darbo rinkos skaidrumą, bet kartu išvengiant pernelyg didelės naštos įvairių dydžių įmonėms;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Komisija dviejų etapų konsultacijose su socialiniais partneriais tarėsi, kaip būtų galima patobulinti Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį ir veiksmingumą ir išplėsti jos tikslus, kad būtų įtrauktos naujos darbuotojų teisės, kaip nustatyta Sutarties 154 straipsnyje. Socialiniai partneriai nesusitarė pradėti derybų šiais klausimais. Vis dėlto, kaip patvirtina viešų konsultacijų, kuriose savo nuomonę išsakė įvairūs suinteresuotieji subjektai ir piliečiai, rezultatai, modernizuojant ir pritaikant dabartinę teisės aktų sistemą svarbu imtis Sąjungos lygmens veiksmų;

(6)  Komisija dviejų etapų konsultacijose su socialiniais partneriais tarėsi, kaip būtų galima patobulinti Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį ir veiksmingumą ir išplėsti jos tikslus, kad būtų nustatytos naujos darbuotojų teisės, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 154 straipsnyje. Socialiniai partneriai nesusitarė pradėti derybų šiais klausimais. Vis dėlto, remiantis viešų konsultacijų, kuriose savo nuomonę išsakė įvairūs suinteresuotieji subjektai ir piliečiai, rezultatais, pritaikant dabartinę teisės aktų sistemą prie naujų pokyčių svarbu imtis Sąjungos lygmens veiksmų;

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymo teisiniu pagrindu, žodis „nustatyti“ yra tikslesnis už žodį „įtraukti“.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje nustatytų teisių veiksmingumą, reikėtų atnaujinti Direktyvos 91/533/EEB subjektinę taikymo sritį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje nustatė darbuotojo statuso nustatymo kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant subjektinę Direktyvos taikymo sritį. 2 straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo apibrėžtis grindžiama šiais kriterijais. Šie kriterijai užtikrina vienodą Direktyvos subjektinės taikymo srities įgyvendinimą, tačiau leidžia nacionalinėms institucijoms ir teismams patiems spręsti, kaip ją reikėtų taikyti konkrečiose situacijose. Į Direktyvos taikymo sritį būtų galima įtraukti namų ūkio darbuotojus, pagal poreikį iškviečiamus darbuotojus, pagal trumpalaikes terminuotas nereguliaraus darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, pagal paslaugų kvitus ir interneto platformose dirbančius asmenis, stažuotojus ir pameistrius, tenkinančius nurodytuosius kriterijus;

(7)  siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje nustatytų teisių veiksmingumą, reikėtų atnaujinti Direktyvos 91/533/EEB subjektinę taikymo sritį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) savo praktikoje nustatė darbuotojo statuso nustatymo kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant subjektinę Direktyvos taikymo sritį.

_________________________________

_________________________________

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. Sprendimas Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimas, FNV Kunsten, byla C-413/13; 2016 m. lapkričio 17 d. TT sprendimą Ruhrlandklinik, byla C-216/15.

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. Sprendimas Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimas, FNV Kunsten, byla C-413/13; 2016 m. lapkričio 17 d. TT sprendimą Ruhrlandklinik, byla C-216/15.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  valstybėms narėms paliekama teisė apibrėžti, kas pagal nacionalinę teisę ir praktiką laikomas darbuotoju. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems fiziniams asmenims, kurie tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą, būtų suteiktos šioje direktyvoje numatytos teisės su sąlyga, kad jų valstybės narės gali laisvai nustatyti, kokia forma šios direktyvos subjektinė taikymo sritis bus perkelta į nacionalinę teisę;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  šioje direktyvoje nustatytų kriterijų neatitinkantiems savarankiškai dirbantiems asmenims ši direktyva netaikoma;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  Teisingumo Teismo darbuotojo statuso nustatymo kriterijais užtikrinamas vienodas šios direktyvos subjektinės taikymo srities įgyvendinimas, tačiau leidžiant nacionalinėms institucijoms ir nacionaliniams teismams ją taikyti konkrečiose situacijose. Namų ūkio darbuotojai, pagal poreikį iškviečiami darbuotojai, nereguliariai pagal trumpalaikes darbo sutartis dirbantys darbuotojai, pagal paslaugų kvitus dirbantys asmenys, skaitmeninėse platformose dirbantys asmenys, laisvai samdomi darbuotojai, stažuotojai ir pameistriai atitinka šiuos kriterijus, jei jiems taikoma ši direktyva;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  darbuotojų, nepatenkančių į Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį, skaičius vis labiau auga, nes valstybės narės pagal Direktyvos 1 straipsnį jiems taiko nukrypti leidžiančias nuostatas, todėl šias nukrypti leidžiančias nuostatas reikia pakeisti galimybe valstybėms narėms netaikyti Direktyvos nuostatų darbo santykiams, kurie per vieno mėnesio apskaitinį laikotarpį trunka ne daugiau kaip aštuonias valandas. Ši nukrypti leidžianti nuostata neturi poveikio darbuotojo apibrėžčiai, nustatytai 2 straipsnio 1 dalyje;

(8)  darbuotojų, nepatenkančių į Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį, skaičius vis labiau auga, nes valstybės narės pagal Direktyvos 1 straipsnį jiems taiko nukrypti leidžiančias nuostatas, todėl šias nukrypti leidžiančias nuostatas reikia pakeisti galimybe valstybėms narėms netaikyti Direktyvos nuostatų darbo santykiams, kurie per vieno mėnesio apskaitinį laikotarpį trunka ne daugiau kaip aštuonias valandas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  dėl darbo, kai darbuotojas iškviečiamas kilus tokiam poreikiui, įskaitant darbą pagal nenustatytos apimties darbo sutartis, nenuspėjamumo aštuonių valandų per mėnesį nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma darbo santykiams, pagal kuriuos iki darbo pradžios nėra iš anksto nustatoma garantuojama apmokamo darbo apimtis;

Išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  praktiškai darbdavio funkcijas ir atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys. Valstybėms narėms turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai ar iš dalies atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau tos pareigos turi būti įvykdytos. Valstybės narės taip pat turėtų galėti pačios nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Valstybės narės turėtų galėti nustatyti konkrečias taisykles, pagal kurias asmenims, veikiantiems kaip savo pačių namų ūkio darbuotojų darbdaviai, nebūtų taikoma pareiga apsvarstyti prašymus dėl kitokio užimtumo tipo ir atsakyti į juos, teikti nemokamą privalomą mokymą ir dalyvauti teisių gynimo mechanizme, remiantis darbuotojui palankia prezumpcija rašytinės pažymos nepateikimo atveju;

(10)  praktiškai darbdavio funkcijas ir atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys arba kiti subjektai. Valstybėms narėms turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai ar iš dalies atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau tos pareigos turi būti įvykdytos. Valstybės narės taip pat turėtų galėti pačios nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, turėtų galėti pritaikyti konkrečias taisykles, susijusias su pareiga apsvarstyti prašymus dėl kitokio užimtumo tipo ir atsakyti į juos ir su nemokamu privalomu mokymu asmenims, veikiantiems kaip savo pačių namų ūkio darbuotojų darbdaviai;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  valstybės narės turėtų galėti nustatyti konkrečias taisykles, pagal kurias asmenims, veikiantiems kaip savo pačių namų ūkio darbuotojų darbdaviai, nebūtų taikomi šioje direktyvoje išdėstyti reikalavimai, apsvarstyti prašymus dėl skirtingų darbo rūšių ir atsakyti į juos, teikti nemokamą privalomą mokymą ir teikti teisių gynimo mechanizmus, remiantis darbuotojui palankia prezumpcija, jeigu pagal šią direktyvą darbuotojui turimuose pateikti dokumentuose trūks informacijos;

Pagrindimas

Konkreti asmenų, veikiančių kaip namų ūkio darbuotojų darbdaviai, padėtis yra pagrindas taikyti išimtį.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos darbuotojai turi būti informuoti raštu, sąrašas. Tą sąrašą būtina pakeisti atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, visų pirma į vis labiau plintančias nestandartines užimtumo formas;

(11)  Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos darbuotojai turi būti informuoti raštu, sąrašas. Tą būtiniausių esminių aspektų sąrašą, kurį valstybės narės gali išplėsti, būtina pakeisti atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, visų pirma į vis labiau plintančias nestandartines užimtumo formas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  informacija apie darbo laiką turėtų derėti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir apimti informaciją apie pertraukas, dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas;

(12)  informacija apie darbo laiką turėtų derėti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir apimti informaciją apie pertraukas, dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas, taip užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

__________________

__________________

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti visus atlyginimo elementus, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti visus atlyginimo elementus, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, atlygį už viršvalandžius, premijas arba kitas išmokas, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma nustatyti fiksuoto darbo grafiko, darbuotojai turėtų žinoti, kaip bus nustatomas jų darbo grafikas, įskaitant laiko tarpus, kuriais jie gali būti iškviesti dirbti ir minimalus išankstinio pranešimo terminas, iki kurio jiems turi būti apie tai pranešta;

(14)  jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma nustatyti standartinės darbo dienos ar savaitės, nes, pavyzdžiui, darbuotojai yra sudarę darbo pagal poreikį sutartis arba palaiko panašius darbo santykius, darbdaviai turėtų pranešti darbuotojams, kaip bus nustatomos jų darbo užduotys, įskaitant laiko tarpus, kuriais jie gali būti iškviesti dirbti ir minimalų išankstinio pranešimo laikotarpį, iki kurio jiems turi būti apie tai pranešta;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti informaciją apie ligos, motinystės ir joms prilygstančias, vaiko priežiūros, tėvystės, senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių, nedarbo, priešpensines ar šeimos išmokas. Darbdavio teikiama informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti informaciją apie dalyvavimą papildomų pensijų sistemoje, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 98/49/EB36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/50/ES37;

(15)  informacija apie socialinio draudimo sistemas turėtų apimti informaciją apie įmokas gaunančias socialinio draudimo institucijas ir registracijos socialinio draudimo institucijose įrodymą, jei už tai atsakingas darbdavys. Ji prireikus turėtų apimti informaciją apie ligos, motinystės ir joms prilygstančias, vaiko priežiūros, tėvystės, senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių, nedarbo, priešpensines ar šeimos išmokas arba išmokas, susijusias su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinėmis ligomis. Darbdavio teikiama informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti informaciją apie dalyvavimą papildomų pensijų sistemoje, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 98/49/EB36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/50/ES37;

__________________

__________________

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, p. 46).

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, p. 46).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  darbuotojams turėtų būti suteikta teisė įdarbinimo pradžioje būti raštu informuotiems apie su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas. Taigi, atitinkama informacija jiems turėtų būti perduota ne vėliau kaip pirmą darbo santykių dieną;

(16)  darbuotojams turėtų būti suteikta teisė įdarbinimo pradžioje būti raštu, popierine arba elektronine forma, informuotiems apie su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas. Taigi, pagrindinė informacija jiems turėtų būti perduota raštu ne vėliau kaip pirmą darbo santykių pradžios dieną. Labai mažų įmonių atveju turėtų būti įmanoma pratęsti pagrindinei informacijai pateikti skirtą terminą iki ne daugiau kaip septynių dienų. Ta pati informacija turėtų būti pateikta žodžiu pirmą darbo santykių dieną. Šie terminai neturėtų būti ilgesni nei sutarties galiojimo laikotarpis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad padėtų darbdaviams laiku teikti informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai išsami informacija apie taikomą teisės aktų sistemą. Nacionalinės institucijos ar socialiniai partneriai šiuos šablonus gali toliau pritaikyti sektoriaus ar vietos lygmeniu;

(17)  kad padėtų darbdaviams laiku teikti informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai išsami informacija apie taikomą teisės aktų sistemą. Šie šablonai turėtų būti toliau pritaikyti pasikonsultavus su socialiniais partneriais;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams turėtų būti pateikiama papildomos, su jų padėtimi susijusios informacijos. Kelioms paeiliui vykdomoms darbo užduotims keliose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, tarptautinio kelių transporto sektoriuje, ta iki pirmo išvykimo pateiktina informacija gali apimti kelias darbo užduočių grupes ir vėliau prireikus būti atitinkamai keičiama. Jeigu jie laikomi komandiruotais darbuotojais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB38, jiems taip pat turėtų būti pranešta apie priimančiosios valstybės narės nacionalinę svetainę, kurioje pateikiama aktualios informacijos apie komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. Jeigu valstybės narės nenustato kitaip, tokia pareiga taikoma tada, kai darbo užsienyje trukmė viršija keturias paeiliui einančias savaites;

(18)  į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams turėtų būti pateikiama papildomos, su jų padėtimi susijusios informacijos. Kelioms paeiliui vykdomoms darbo užduotims keliose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse ta iki pirmo išvykimo pateiktina informacija gali apimti kelias darbo užduočių grupes ir vėliau prireikus būti atitinkamai keičiama. Jeigu jie laikomi komandiruotais darbuotojais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB38 arba kitus konkrečius sektoriaus reglamentus, jiems taip pat turėtų būti pranešta apie priimančiosios valstybės narės nacionalinę svetainę, kurioje pateikiama aktualios informacijos apie komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. Jeigu valstybių narių teisės aktuose, kuriais reglamentuojami darbo santykiai, nenustatyta kitaip, tokia pareiga taikoma tada, kai darbo užsienyje trukmė viršija keturias paeiliui einančias savaites;

__________________

__________________

38 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

38 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Tokiu laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena valstybė narė yra nustačiusi bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė laikytina pagrįsta. Bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu (pavyzdžiui, kai einamos vadovaujamos pareigos) arba paties darbuotojo interesais, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar kai taikomos specialios nuolatinio užimtumo, visų pirma jaunų darbuotojų, skatinimo priemonės;

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Per bandomąjį laikotarpį darbuotojai gali įsitikti, kad darbas atitinka jų lūkesčius, įgūdžius ir gebėjimus. Tokiu laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena valstybė narė yra nustačiusi bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė laikytina pagrįsta. Išimties tvarka bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu (pavyzdžiui, kai einamos vadovaujamos pareigos), kai valstybės narės užimtumo apsaugos priemonių, įskaitant apsaugą nuo atleidimo ir atleidimo iš darbo mažinant darbuotojų skaičių, nesieja su bandomuoju laikotarpiu ar kai taikomos specialios nuolatinio užimtumo skatinimo priemonės, bet jokiu būdu neturėtų būti ilgesnis nei devyni mėnesiai. Valstybės narės turėtų galėti numatyti galimybę pratęsti bandomuosius laikotarpius pirminiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu, kai darbuotojas ilgai nedirba dėl ilgos ligos ar ilgesnių atostogų, kad darbuotojas galėtų įrodyti, jog jo įgūdžiai atitinka numatytas užduotis, ir darbdavys galėtų patikrinti darbuotojo tinkamumą šioms užduotims atlikti. Jokiu būdu neturėtų būti galima bandomąjį laikotarpį pratęsti vienašališkai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  darbdaviai neturėtų drausti darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytų ribų. Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti verslo paslaptis ar išvengti interesų konflikto, gali prireikti nustatyti nesuderinamumo sąlygas, t. y. darbo specifinių kategorijų darbdaviams apribojimą;

(20)  darbdaviai neturėtų drausti ar trukdyti darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams arba už tai taikyti jiems nuobaudas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toks darbas atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytas ribas. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, darbuotojo sveikatos ir saugos, siekiant apsaugoti darbdavio verslo konfidencialumą, viešųjų paslaugų vientisumą ar išvengti interesų konflikto, turėtų galėti nustatyti nesuderinamumo apribojimų taikymo sąlygas, t. y. darbo specifinių kategorijų darbdaviams apribojimus;

__________________

__________________

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  jei darbo grafiką tiesiogiai (pavyzdžiui, skirstydamas darbo užduotis) ar netiesiogiai (pavyzdžiui, reikalaudamas, kad darbuotojas reaguotų į klientų reikmes) nustato darbdavys, turėtų būti užtikrinta, kad darbuotojai, kurių darbo grafikas yra iš esmės kintamas, galėtų bent minimaliai planuoti savo darbo režimą;

(21)  darbuotojams, dirbantys pagal darbo pagal poreikį sutartis arba panašius darbo santykius, pagal kuriuos darbuotojo darbo grafikas yra iš esmės kintamas, turėtų būti užtikrintas minimalus darbo stabilumo lygis ir nuspėjamumas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  pagrįstas minimalus išankstinio pranešimo terminas, suprantamas kaip laiko tarpas nuo darbuotojo informavimo apie naujos darbo užduoties pradžią momento iki darbo užduoties pradžios momento, yra dar vienas būtinas darbo nuspėjamumo elementas, kai darbo santykiai grindžiami kintamuoju darbo grafiku arba darbo grafiku, kurį iš esmės nustato darbdavys. Išankstinio pranešimo terminas gali įvairuoti pagal sektorių reikmes, tačiau drauge užtikrinama adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

(23)  pagrįstas minimalus išankstinio pranešimo terminas, suprantamas kaip laiko tarpas nuo darbuotojo informavimo apie naujos darbo užduoties pradžią momento iki darbo užduoties pradžios momento, yra dar vienas būtinas darbo nuspėjamumo elementas, kai darbo santykiai grindžiami nenuspėjamu darbo grafiku. Išankstinio pranešimo terminas gali įvairuoti pagal sektorių reikmes ir naudojimą, tačiau drauge užtikrinama adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

__________________

__________________

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  darbuotojams turi būti suteikta galimybė atsisakyti darbo užduoties, jei ją reikia atlikti ne apskaitinėmis valandomis ir dienomis, arba jei jiems nebuvo apie tokią užduotį pranešta iki minimalaus išankstinio pranešimo termino, ir dėl atsisakymo jie neturėtų patirti neigiamų pasekmių. Darbuotojams, jei jie to pageidauja, taip pat turi būti suteikta galimybė sutikti atlikti tokią darbo užduotį;

(24)  darbuotojams turi būti suteikta galimybė atsisakyti darbo užduoties, jei ją reikia atlikti ne apskaitinėmis valandomis ir dienomis, arba jei jiems nebuvo apie tokią užduotį pranešta iki minimalaus išankstinio pranešimo termino, ir dėl atsisakymo jie neturėtų patirti neigiamų pasekmių. Darbuotojams, jei jie to pageidauja, taip pat turi būti suteikta galimybė sutikti atlikti tokią darbo užduotį. Jeigu darbo užduotį sutikęs atlikti darbuotojas negali baigti darbo dėl to, kad darbdavys atšaukė šią užduotį darbuotojui, ir darbuotojas nėra už tai atsakingas, darbuotojas gali išsaugoti teisę gauti darbo užmokestį už šią darbo užduotį;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  kai nėra priimtų teisinių priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias piktnaudžiavimui dėl darbo pagal poreikį sutarčių ir panašių formų darbo santykių, valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, atsižvelgdamos į tam tikrų sektorių ir (arba) darbuotojų kategorijų poreikius, priima priemones, kuriomis užtikrinamas didesnis darbo pagal poreikį sutarčių ir panašių formų darbo santykių nuspėjamumas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad darbdaviai, kurie reguliariai naudoja kintamą darbo grafiką ir kintamas ataskaitines valandas ir (arba) dienas, pateiktų reikiamą informaciją kompetentingoms institucijoms, jeigu jos to reikalauja. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad po tam tikro laikotarpio darbo santykiai, pagal kuriuos vidutinis valandų skaičius gali būti laikomas įprastiniu, šios valandos sudarytų minimalų garantuojamą apmokamų valandų skaičių;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  reikėtų skatinti perėjimą į saugesnių darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai turi galimybę nestandartinėse darbo vietose dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo visą darbo laiką ar neterminuotas darbo sutartis. Darbuotojui turėtų būti suteikta galimybė prašyti darbdavio jį pervesti į darbo vietą, kurioje būtų užtikrintos nuspėjamesnės ir saugesnės darbo sąlygos, jei yra tokių galimybių, ir iš darbdavio gauti pagrįstą rašytinį atsakymą, kuriame atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į darbuotojų poreikius;

(25)  reikėtų, laikantis Europos socialinių teisių ramsčio principų, skatinti perėjimą į saugesnių darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai turi galimybę nestandartinėse darbo vietose dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo visą darbo laiką ar neterminuotas darbo sutartis. Darbuotojui turėtų būti suteikta galimybė prašyti darbdavio jį pervesti į darbo vietą, kurioje būtų užtikrintos nuspėjamesnės ir saugesnės darbo sąlygos, jei yra tokių galimybių, ir iš darbdavio gauti deramai pagrįstą rašytinį atsakymą, kuriame atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į darbuotojų poreikius ir galimybes;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant paskatinti darbuotojų karjerą, jie, įskaitant išėjusius ilgalaikių atostogų, turėtų būti informuojami apie bet kokį paaukštinimą ir (arba) laisvą darbo vietą įmonėje arba įstaigoje;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  šia direktyva papildomos Tarybos direktyvų 97/81/EB, 1999/70/EB ir 2008/104/EB nuostatos dėl pervedimo iš vienos užimtumo formos darbo vietos į kitą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tais atvejais, kai pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo;

(26)  tais atvejais, kai pagal darbdavių reikalavimus arba Sąjungos ar nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ar vidaus taisykles reikalaujama, kad darbuotojai mokytųsi, kad galėtų atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo; Išskyrus pagrįstus atvejus, kai nurodomos priežastys, mokymas turėtų vykti darbo valandomis. Darbuotojas turėtų išsaugoti teisę gauti atlyginimą mokymo metu. Ši pareiga neapima profesinio mokymo ar mokymo, kuris reikalingas, kad darbuotojai įgytų, išlaikytų ar atnaujintų profesinę kvalifikaciją, jeigu darbdavys neprivalo jo teikti darbuotojui pagal teisės aktus, kolektyvinę sutartį ar vidaus taisykles;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  socialiniai partneriai turi geriausias galimybes rasti sprendimus, kurie atitinka tiek darbdavių, tiek darbuotojų poreikius, todėl jiems turėtų būti suteiktas svarbus vaidmuo įgyvendinant šią direktyvą;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  socialiniai partneriai gali laikytis nuomonės, kad siekiant šios direktyvos tikslų tam tikruose sektoriuose ar situacijose tikslingiau taikyti kitokias nuostatas, o ne minimaliuosius standartus, nustatytus šios direktyvos III skyriuje. Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė leisti socialiniams partneriams sudaryti kolektyvines sutartis, kuriomis būtų pakeistos minėto skyriaus nuostatos, tačiau drauge turi būti užtikrinta, kad bendras darbuotojų apsaugos lygis nenukris;

(27)  socialiniai partneriai gali laikytis nuomonės, kad tam tikruose sektoriuose ar situacijose galima pritaikyti, papildyti ar pagerinti kitokias nuostatas, jei pagal šios direktyvos III skyrių jos yra tikslingesnės siekiant šios direktyvų tikslų. Todėl valstybės narės turėtų skatinti socialinius partnerius sudaryti kolektyvines sutartis, kuriomis taikomos minėto skyriaus nuostatos, arba toliau taikyti galiojančias sutartis, tačiau drauge turi užtikrinti, kad išliktų bendras darbuotojų apsaugos lygis ir būtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatyti minimalieji standartai;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  valstybėse narėse, kuriose darbuotojų ir darbdavių organizavimo lygis yra aukštas ir kuriose socialiniai partneriai kaip darbuotojų ir darbdavių atstovai pirmiausia yra atsakingi už darbo sąlygų reguliavimą darbo rinkoje, socialiniai partneriai turėtų turėti visiškus įgaliojimas, susijusius su galimybe sudaryti kolektyvines sutartis;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  konsultacijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 91/533/EEB REFIT įvertinimas41 patvirtino, kad griežtesni vykdymo užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien žalos atlyginimu grindžiamos teisių gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, nepateikiantiems rašytinių pažymų, taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat parodė, kad darbuotojai retai gina savo teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma būtų informuoti apie esminius darbo santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti vykdymo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija apie darbo santykius nepateikiama, būtų taikoma darbuotojui palanki prezumpcija arba administracinė procedūra, pagal kurią gali būti reikalaujama, kad darbdavys pateiktų trūkstamą informaciją, o jam to nepadarius skirtos sankcijos. Prieš pradedant taikyti teisių gynimo sistemą vykdoma procedūra, pagal kurią darbdaviui pranešama apie trūkstamą informaciją. Jam skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai informacijai pateikti;

(28)  konsultacijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 91/533/EEB įvertinimas, atliktas pagal Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT)41, patvirtino, kad griežtesni vykdymo užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien žalos atlyginimu grindžiamos teisių gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, nepateikiantiems rašytinių pažymų, taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat parodė, kad darbuotojai retai gina savo teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma būtų informuoti apie esminius darbo santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti vykdymo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija apie darbo santykius nepateikiama, būtų taikoma darbuotojui palanki prezumpcija ir administracinė procedūra, pagal kurią reikalaujama, kad darbdavys pateiktų trūkstamą informaciją, o jam to nepadarius – gali būti skirtos sankcijos. Tokia palanki prezumpcija galėtų apimti prielaidas, kad darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ar kad darbuotojas dirba visą darbo laiką, kai tokia informacija nepateikta. Prieš pradedant taikyti teisių gynimo sistemą vykdoma procedūra, pagal kurią darbuotojas arba trečioji šalis, pvz., darbuotojo atstovai ar kita kompetentinga įstaiga arba valdžios institucija, darbdaviui praneša apie trūkstamą informaciją. Jam skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai informacijai pateikti;

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, p. 26.

41 SWD(2017) 205 final, p. 26.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  kadangi europiečiams svarbu, kad būtų veiksmingai užtikrintas Sąjungos taisyklių vykdymas, reikalinga patikima, efektyvi ir veiksminga sistema, kuri padėtų užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai taikytų, įgyvendintų Sąjungos teisės aktus, užtikrintų jų vykdymą ir suteiktų tinkamas gynimo priemones. Tokia sistema darbuotojai turėtų pasinaudoti visų pirma kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju. Todėl valstybės narės turėtų leisti profesinėms sąjungoms pareikšti atstovaujamuosius ieškinius, kurių tikslas – apsaugoti kolektyvinius darbuotojų interesus;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas, taikomas už pareigų pagal šią direktyvą pažeidimus;

(34)  valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas, įskaitant baudas, taikomas už pareigų pagal šią direktyvą pažeidimus. Valstybės narės turėtų galėti numatyti tinkamas ir proporcingas kompensacijas. Finansinės baudos turėtų būti didinamos atsižvelgiant į darbdavio padarytų pažeidimų skaičių arba į tai, kiek darbdavys vėluoja pateikti darbuotojui dokumentus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad darbuotojai turėtų galimybę naudotis socialine apsauga, neatsižvelgiant į jų darbo santykius;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad darbuotojams, visiškai arba dažniausiai dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką arba kintamas ataskaitines valandas ir (arba) dienas, būtų užtikrinta sauga ir sveikata;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi reikalavimai, taip išsaugant valstybių narių prerogatyvą nustatyti arba toliau taikyti palankesnes nuostatas. Pagal galiojančią teisinę sistemą įgytos teisės turėtų būti išlaikytos, nebent šia direktyva būtų nustatytos palankesnės nuostatos. Įgyvendinant šią direktyvą, negalima mažinti esamų teisių, nustatytų galiojančiuose šios srities nacionalinės ar Sąjungos teisės aktuose; tai taip pat nėra teisėtas pagrindas bendram apsaugos, suteikiamos darbuotojams šios direktyvos taikymo srityje, lygiui mažinti;

(36)  šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi reikalavimai, taip išsaugant valstybių narių prerogatyvą nustatyti arba toliau taikyti palankesnes nuostatas. Pagal galiojančią teisinę sistemą įgytos teisės turėtų būti išlaikytos, nebent šia direktyva būtų nustatytos palankesnės nuostatos. Įgyvendinant šią direktyvą, negalima mažinti esamų teisių, nustatytų galiojančiuose šios srities nacionalinės ar Sąjungos teisės aktuose; tai taip pat nėra teisėtas pagrindas bendram apsaugos, suteikiamos darbuotojams šios direktyvos taikymo srityje, lygiui mažinti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų vengiama sudaryti nenustatytos apimties darbo ar panašaus pobūdžio darbo sutartis;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kuriais būtų varžomas mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas ir plėtra. Todėl valstybės narės raginamos įvertinti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ nedaromas neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms bei administracinei naštai, ir paskelbti tokių vertinimų rezultatus;

(37)  įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kuriais būtų varžomas labai mažų įmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas ir plėtra, atsižvelgiant į jų reikšmę pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją1a arba vėlesnį teisės aktą, kuriuo buvo pakeista ši rekomendacija. Todėl valstybės narės raginamos įvertinti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ nedaromas neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms bei administracinei naštai, ir paskelbti tokių vertinimų rezultatus;

 

__________________

 

1a OL C 124, 2003 5 20, p. 36.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  valstybės narės gali pavesti socialiniams partneriams įgyvendinti šią direktyvą, jeigu socialiniai partneriai to bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus pasiekti pagal šią direktyvą siektini rezultatai;

(38)  valstybės narės turėtų įtraukti socialinius partnerius į šios direktyvos įgyvendinimą ir suteikti jiems reikiamas priemones, kad toks dalyvavimas būtų veiksmingas;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinės darbo inspekcijos įstaigos vykdytų šią direktyvą. Tokioms nacionalinėms įstaigoms turėtų būti teikiamas Sąjungos lygmens koordinavimas ir tam tikras mokymas;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šios direktyvos tikslas – gerinti darbo sąlygas skatinant saugesnį ir nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti.

1.  Šios direktyvos tikslas – gerinti darbo sąlygas skatinant skaidresnį ir nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam Sąjungos darbuotojui.

2.  Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam Sąjungos darbuotojui. Šios teisės taikomos fiziniam asmeniui, kuris tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujamas vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą, jei juos sieja priklausomybės arba pavaldumo santykiai. Asmenims, neatitinkantiems tokių kriterijų, ši direktyvas netaikoma. Valstybės narės užtikrina, kad visi asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, galėtų veiksmingai naudotis šiomis minimaliomis teisėmis pagal nacionalinę teisę ar praktiką, įskaitant kolektyvines sutartis.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šioje direktyvoje nustatytų kriterijų neatitinkantiems savarankiškai dirbantiems asmenims ši direktyva netaikoma.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šioje direktyvoje nustatytų pareigų darbuotojams, kurių darbo santykiai per apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį trunka ne daugiau kaip aštuonias valandas. Į šį aštuonių valandų laikotarpį įskaičiuojamas visiems darbdaviams, kurie sudaro tą pačią įmonę, grupę ar subjektą ar priklauso tai pačiai įmonei, grupei ar subjektui, dirbtas laikas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visiems darbuotojams turėtų būti suteiktos tokios pat teisės.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau visos tos pareigos turi būti įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB taikymui.

5.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali pačios nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau visos tos pareigos turi būti įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB taikymui.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės, remdamosi objektyviomis priežastimis ir, prireikus, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nustatyti, kad III skyriaus nuostatos būtų atitinkamai taikomos ginkluotosioms pajėgoms, policijos institucijoms ir kitoms pagalbos tarnyboms.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 ir 11 straipsniuose ir 14 straipsnio a punkte nustatytų pareigų fiziniams asmenims, dirbantiems namų ūkyje, kuriam patys priklauso.

6.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nuspręsti 10 ir 11 straipsniuose ir 14 straipsnio a punkte nustatytas pareigas pritaikyti asmenims, veikiantiems kaip darbdaviai ir dirbantiems namų ūkyje, kuriam patys priklauso.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys

1.  Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.  Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  darbuotojas – fizinis asmuo, kuris tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujamas vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą;

 

b)  darbdavys – vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių su darbuotoju šalis;

 

c)  darbo santykiai – darbuotojo ir darbdavio, kaip apibrėžta pirmiau, darbiniai ryšiai;

a)  darbo santykiai – darbuotojo ir darbdavio darbiniai ryšiai;

d)  darbo grafikas – planas, kuriame nustatytos darbo pradžios ir pabaigos valandos ir dienos;

b)  darbo grafikas – planas, kuriame nustatytos darbo pradžios ir pabaigos valandos ir dienos;

e)  apskaitinės valandos ir dienos – laiko tarpai konkrečiomis dienomis, kuriomis darbdavio reikalavimu gali vykti darbas.

c)  apskaitinės valandos ir dienos – laiko tarpai konkrečiomis dienomis, kuriomis gali vykti darbas.

2.  Šioje direktyvoje terminai „labai maža įmonė“, „mažoji įmonė“ ir „vidutinė įmonė“ suprantami taip, kaip nustatyta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo43 arba vėlesniuose aktuose, pakeitusiuose minėtą Rekomendaciją.

2.  Šioje direktyvoje terminai „labai maža įmonė“, „mažoji įmonė“ ir „vidutinė įmonė“ suprantami taip, kaip nustatyta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo43 arba vėlesniuose aktuose, pakeitusiuose minėtą Rekomendaciją.

________________________________

__________________________________

43 OL L 124, 2003 5 20, p 36.

43 OL L 124, 2003 5 20, p 36.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Informacijos teikimas

 

Darbdavys pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją kiekvienam darbuotojui pateikia raštu popieriuje arba elektronine forma, jei ši prieinama darbuotojui, apie jos gavimą darbuotojas praneša ir ją galima saugoti ir atsispausdinti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina darbdavių prievolę informuoti darbuotojus apie esminius darbo santykių aspektus.

1.  Valstybės narės užtikrina darbdavių prievolę, nepaisant darbo sutarties rūšies, informuoti darbuotojus apie esminius darbo santykių aspektus.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima tokius aspektus kaip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima bent tokius aspektus kaip:

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbo santykių šalių tapatybė;

a)  darbo santykių šalių tapatybė, įskaitant bent jau vardus ir pavardes, adresus ir, jei taikoma, teisinius atstovus;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  darbo vieta; kai nėra nuolatinės ar pagrindinės darbo vietos, nurodomas principas, kad darbuotojas įdarbinamas įvairiose darbo vietose arba gali pats pasirinkti savo darbo vietą, taip pat įmonės registracijos vieta arba, atitinkamais atvejais, darbdavio nuolatinė gyvenamoji vieta;

b)  darbo vieta; kai nėra nuolatinės ar pagrindinės darbo vietos, nurodomas principas, kad darbuotojas įdarbinamas įvairiose darbo vietose arba gali pats pasirinkti savo darbo vietą, taip pat įmonės registracijos vieta arba, atitinkamais atvejais, darbdavio nuolatinė gyvenamoji vieta; kai darbuotojas dirba skirtingose vietose, taikomos priemonės ir tvarka, suteikiančios galimybę darbuotojui gauti kitą darbo vietą, procedūros, pranešimai;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė;

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė, o per laikinojo įdarbinimo įmones įdarbinamų darbuotojų atveju – įmonės laikinojo darbo naudotojos pavadinimas;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  darbdavio suteikta teisė į mokymo paslaugas;

g)  teisė į mokymo paslaugas, kurias turi teikti darbdavys, laikydamasis Sąjungos ar nacionalinių teisės aktų ar kolektyvinių sutarčių, arba atsižvelgdamas į savo bendrą mokymo politiką;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  darbuotojui suteikiamų mokamų atostogų trukmė arba, kai teikiant informaciją to nurodyti neįmanoma, nurodoma tokių atostogų suteikimo ir trukmės nustatymo tvarka;

h)  darbuotojui suteikiamų mokamų atostogų trukmė arba, kai teikiant informaciją to nurodyti neįmanoma, nurodoma teisės į tokias atostogas suteikimo ir trukmės nustatymo tvarka;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  tvarka, įskaitant pranešimo apie atleidimą pateikimo terminą, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas nutraukdami darbo santykius arba, kai teikiant informaciją pranešimo apie atleidimą pateikimo termino nurodyti neįmanoma, nurodomas tokio termino nustatymo metodas;

i)  tvarka, įskaitant pranešimo apie atleidimą pateikimo terminą, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas nutraukdami darbo santykius arba, kai teikiant informaciją pranešimo apie atleidimą pateikimo termino nurodyti neįmanoma, nurodomas tokio termino nustatymo metodas, taip pat pranešimo apie atleidimą oficialūs reikalavimai ir ieškinio, kuriuo ginčijamas atleidimas, pateikimo terminas;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos jo sudedamosios dalys, mokėjimo dažnumas ir būdai;

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos atskirai nurodytos jo sudedamosios dalys, pvz., premijos, atlygis už viršvalandžius, mokėjimas natūra ir kitos išmokos, mokėjimo dažnumas ir būdai;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  jei darbo grafikas visiškai ar iš esmės fiksuotas, darbuotojo darbo dienos ar savaitės darbo laiko norma, viršvalandžių ir atlyginimo už juos tvarka;

k)  darbuotojo standartinės darbo dienos ar savaitės darbo laiko norma ir tam tikrais atvejais darbo ne standartinėmis darbo dienomis ar savaitėmis tvarka, įskaitant pamainos pasikeitimo ir viršvalandžių tvarką, ir pagrįstas išankstinis informavimas apie tokį darbą ir atlyginimas už jį;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies l punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  jei darbo grafikas visiškai ar iš esmės kintamas, principas, kad bus dirbama pagal kintamą darbo grafiką, garantuojamų apmokamų valandų skaičius, atlyginimas už papildomą darbą, viršijantį garantuojamas valandas, ir ar darbo grafiką visiškai ar iš esmės nustato darbdavys:

l)  jei darbuotojo darbo grafikas visiškai ar iš esmės kintamas, darbdavys darbuotoją informuoja apie:

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies l punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  principą, kad darbo grafikas yra kintamas, garantuojamų apmokamų valandų skaičių ir atlyginimą už papildomą darbą, viršijantį garantuojamas valandas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  minimalus išankstinio informavimo terminas, iki kurio darbuotojas informuojamas apie darbo užduoties pradžią;

ii)  minimalų išankstinio informavimo terminą, iki kurio darbuotojas informuojamas apie darbo užduoties pradžią, ir terminą, iki kurio darbdavys gali atšaukti tą darbo užduotį po to, kai darbuotojas yra sutikęs ją atlikti;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  darbuotojo darbo sąlygas nustatančios kolektyvinės sutartys, kai kolektyvinės sutartys yra sudaromos nesusijusių su verslu specialių jungtinių įstaigų ar institucijų, kompetentingos įstaigos ar jungtinės institucijos, su kuria sudarytos sutartys, pavadinimas;

m)  darbuotojo darbo sąlygas nustatančios kolektyvinės sutartys, kai kolektyvinės sutartys yra sudaromos nesusijusių su verslu specialių jungtinių įstaigų ar institucijų, kompetentingos įstaigos ar jungtinės institucijos, su kuria sudarytos sutartys, pavadinimas ir nutraukimo terminai, jeigu yra;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  darbuotojų ir (arba) profesinių sąjungų atstovų kontaktiniai duomenys;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  jei už tai yra atsakingas darbdavys, registracijos n punkte nurodytoje (-ose) socialinio draudimo institucijoje (-ose) įrodymas;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta informacija prireikus gali būti pateikta kaip nuorodos į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kolektyvines sutartis.

3.  2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta informacija prireikus gali būti pateikta su nuorodomis į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kolektyvines sutartis.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės privalo užtikrinti, kad stažuotojai gautų visą reikalingą informaciją, susijusią su jų mokymu ir darbo planu, konkrečiai – informaciją apie jų darbo laiką ir stažuotės trukmę, visą darbo užmokestį ir jo priemokas (kai taikoma), jų darbo teises ir pareigas, stažuotę prižiūrinčio asmens duomenis ir pareigas bei jiems taikomus vertinimo ir pažangos tikslus bei metodikas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Minimalų išankstinio informavimo terminą, iki kurio darbuotojas informuojamas apie darbo užduoties pradžią, kaip nurodyta 2 dalies l punkte, nustato valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija teikiama kiekvienam darbuotojui asmeniškai, dokumentą pateikiant ne vėliau kaip pirmą darbo santykių dieną. Tas dokumentas gali būti pateikiamas ir perduodamas elektroniniu būdu, jei darbuotojas gali nesunkiai jį pasiekti ir išsisaugoti ar išsispausdinti.

1.  3 straipsnio 2 dalies a–f ir i–l punktuose nurodyta informacija teikiama kiekvienam darbuotojui asmeniškai raštu ne vėliau kaip pirmą darbo santykių dieną.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyta kita informacija teikiama kiekvienam darbuotojui asmeniškai raštu per septynias darbo dienas nuo darbo santykių pradžios.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  1a dalyje nustatyti terminai neturi būti ilgesni nei sutarties galiojimo laikotarpis.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės parengia 1 dalyje nurodyto dokumento šablonus ir modelius ir suteikia galimybę darbuotojams ir darbdaviams jais naudotis, be kita ko, paviešindamos juos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

2.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, parengia 1 dalyje nurodyto dokumento šablonus ir modelius ir suteikia galimybę darbuotojams ir darbdaviams jais naudotis, be kita ko, paviešindamos juos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie taikomos teisės aktų sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar kolektyvines sutartis, kurią turi pateikti darbdaviai, būtų viešinama nemokamai, būtų aiški, skaidri, išsami ir lengvai prieinama nuotoliniu būdu ar elektroninėmis priemonėmis, įskaitant dabartinius Sąjungos piliečiams ir įmonėms skirtus interneto portalus.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie taikomos teisės aktų sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar visuotinai taikomas kolektyvines sutartis, kurią turi pateikti darbdaviai, būtų viešinama nemokamai, būtų aiški, skaidri, išsami ir lengvai prieinama nuotoliniu būdu ar elektroninėmis priemonėmis, įskaitant dabartinius Sąjungos piliečiams, profesinėms sąjungoms ir įmonėms skirtus interneto portalus.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apie pakeitimus, kurie tik atspindi įstatymų ir kitų teisės aktų, įstatų ar kolektyvinių sutarčių nuostatų arba įmonės tarybos susitarimų pakeitimą, gali būti pranešama pateikiant nuorodą į jų atnaujintas versijas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildoma informacija į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams

Papildoma informacija į užsienį siunčiamiems darbuotojams

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra jo įprastinė darbo šalis, iki išvykimo jam būtų pateiktas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas dokumentas, kuriame pateikiama bent tokia papildoma informacija:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra jo įprastinė darbo šalis, prieš darbuotojui išvykstant darbdavys jam pateiktų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, kuriame pateikiama bent tokia papildoma informacija:

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užsienio šalis ar šalys, kuriose bus dirbama, ir darbo trukmė;

a)  užsienio šalis ar šalys, taip pat darbo vieta ar vietos, kuriose bus dirbama, ir numatoma darbo trukmė;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prireikus, išmokos pinigais ar natūra, kurios yra susijusios su darbo užduotimi(s) ir kurios komandiruotų darbuotojų, patenkančių į Direktyvos 96/71/EB taikymo sritį, atveju apima visų rūšių komandiruotpinigius ir visų rūšių kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidų atlyginimą;

c)  prireikus, išmokos pinigais ar natūra, kurios yra susijusios su darbo užduotimi(s) ir kurios komandiruotų darbuotojų, patenkančių į Direktyvos 96/71/EB taikymo sritį, atveju apima komandiruotpinigius ir kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidų atlyginimą;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prireikus, darbuotojo grąžinimo į jo šalį sąlygos.

d)  darbuotojo grąžinimo į jo šalį sąlygos.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta informacija atitinkamais atvejais gali būti pateikta kaip nuorodos į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar kolektyvines sutartis.

3.  1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta informacija atitinkamais atvejais gali būti pateikta kaip nuorodos į konkrečias atitinkamus klausimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ar kolektyvinių sutarčių nuostatas, jeigu tokios kolektyvinės sutartys yra lengvai prieinamos darbuotojams.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu valstybės narės nenustato kitaip, 1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai kiekvieno darbo ne valstybėje narėje, kuri yra darbuotojo įprastinė darbo šalis, laikotarpio trukmė neviršija keturių paeiliui einančių savaičių.

4.  Jeigu valstybės narės teisėje, kuria reglamentuojama darbo sutartis, nenustatyta kitaip, 1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai kiekvieno darbo ne valstybėje narėje, kuri yra darbuotojo įprastinė darbo šalis, laikotarpio trukmė neviršija keturių paeiliui einančių savaičių.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbo santykiams taikomas bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis neviršytų šešių mėnesių, įskaitant galimą pratęsimą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbo santykiams taikomas bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis neviršytų šešių mėnesių. Trumpesnių nei 12 mėnesių terminuotų sutarčių atvejais bandomasis laikotarpis neviršija 25 proc. tikėtinos sutarties trukmės. Jei sutartis atnaujinama, darbo santykiams taikomas naujas bandomasis laikotarpis. Į šį bandomąjį laikotarpį įskaičiuojamas toje pačioje įmonėje, grupėje ar subjekte išdirbtas laikas.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nustatyti ilgesnį bandomąjį laikotarpį tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu arba paties darbuotojo interesais.

2.  Valstybės narės išimties tvarka, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nustatyti ilgesnį bandomąjį laikotarpį, neviršijantį devynių mėnesių, tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu, pvz., darbas susijęs su vadovaujamomis pareigomis, arba bandomasis laikotarpis nesiejamas su užimtumo apsaugos priemonėmis.

 

Joks bandomasis laikotarpis nėra kliūtis įgyti darbuotojų teises pagal nacionalinę teisę.

 

Bandomuoju laikotarpiu darbuotojai naudojasi šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali numatyti galimybę pratęsti bandomuosius laikotarpius pirminiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu, kai darbuotojas ilgai nedirba dėl ilgos ligos ar ilgų atostogų, kad ir darbdavys, ir darbuotojas galėtų įsitikinti, jog darbas atitinka atitinkamus jų lūkesčius ir reikalavimus. Jokiu būdu negalima bandomąjį laikotarpį pratęsti vienašališkai.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbdaviai nedraustų darbuotojams kitu laiku, nei darbdavio darbo grafike nustatytas laikas, dirbti kitiems darbdaviams.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbdaviai nedraustų ir netrukdytų darbuotojams dirbti kitiems darbdaviams ir už netaikytų jiems sankcijų ar nuobaudų.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad daugiau nei vieną darbą turintiems darbuotojams būtų taikomi minimalūs darbo laiko organizavimo saugos ir sveikatos reikalavimai, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/88/EB1a.

 

________________________________

 

1a 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tačiau darbdaviai gali nustatyti, kokiais atvejais toks draudimas yra pagrįstas teisėtomis priežastimis, pavyzdžiui, verslo paslapčių apsauga ar interesų konflikto vengimu.

2.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nustatyti nesuderinamumo apribojimų naudojimo sąlygas darbdaviams, būtent darbo specifinių kategorijų darbdaviams apribojimus dėl deramai pagrįstų ir objektyvių priežasčių, t. y. sveikatos ir saugos, verslo konfidencialumo apsaugos, viešųjų paslaugų vientisumo ar interesų konflikto vengimo.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojo darbo grafikas yra visiškai ar iš esmės kintamas ir jį visiškai ar iš esmės nustato darbdavys, darbdavys galėtų nurodyti darbuotojui dirbti tik:

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojo darbo grafikas yra visiškai ar iš esmės kintamas, darbdavys nenurodytų darbuotojui dirbti, jei nėra tenkinamos šios sąlygos:

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jei darbas vyksta iš anksto nustatytomis apskaitinėmis valandomis ir dienomis, kurios buvo raštu patvirtintos darbo santykių pradžioje, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto i papunktyje, ir

a)  darbas vyksta iš anksto nustatytomis apskaitinėmis valandomis ir dienomis, kurios buvo raštu patvirtintos darbo santykių pradžioje, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto i papunktyje, ir

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei darbdavys informuoja darbuotoją apie darbo užduotį pakankamai iš anksto, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktyje.

b)  darbdavys informuoja darbuotoją apie darbo užduotį iš anksto per pagristą laikotarpį, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktyje. Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, nustato šį laikotarpį

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jei neįvykdomas vienas ar abu 1 dalyje nurodyti reikalavimai, darbuotojas turi teisę atsisakyti darbo užduoties nepatirdamas neigiamų pasekmių.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Jei darbdavys atšaukia darbo užduotį praėjus 3 straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktyje nurodytam terminui, darbuotojas turi teisę į atlygį už dirbtas valandas, kurioms taikomas išankstinio informavimo reikalavimas.

Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali nustatyti pirmoje pastraipoje nurodytą terminą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas atlygis neturi priklausyti nuo būsimos darbo užduoties.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Papildomos priemonės, kuriomis užtikrinamas didesnis darbo pagal poreikį sutarčių nuspėjamumas

 

1.  Valstybės narės gali uždrausti bet kokius darbo santykius, kuriais prieš darbo santykių pradžią iš anksto negarantuojamas minimalus apmokamų darbo valandų skaičius.

 

2.  Kai nėra priimtų teisinių priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias piktnaudžiavimui dėl darbo pagal poreikį sutarčių, ypač kai darbo santykiais iš anksto negarantuojamas minimalus apmokamų darbo valandų skaičius, valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais ir atsižvelgdamos į tam tikrų sektorių ir (arba) darbuotojų kategorijų poreikius, taiko šias priemones:

 

i)  reikalavimą, kad darbdaviai pateiktų kompetentingoms institucijoms objektyvias tokių sutarčių naudojimo priežastis ir veiksmingą bendrą trumpesnį nei šešių mėnesių tokios sutarties naudojimo terminą tam tikriems darbuotojams;

 

ii)  nuo šešių mėnesių po darbo santykių pradžios daroma galima atmesti prielaida dėl darbo sutarties buvimo; sutartimi kitiems šešiems mėnesiams numatomas minimalus darbo valandų skaičius, kuris sudaro bent 75 proc. per ankstesnius šešis mėnesius dirbtų valandų skaičiaus, neatsižvelgiant į pasiskirstymą per mėnesį;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojams, išdirbusiems tam pačiam darbdaviui bent šešis mėnesius, būtų suteikta teisė prašyti jį pervesti į nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas užtikrinančią darbo vietą, jei tai įmanoma.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, išdirbę tam pačiam darbdaviui bent šešis mėnesius ir užbaigę bet kokį privalomą mokymosi ir bandomąjį laikotarpį, gautų pagrįstą atsakymą raštu, jei jie pateikia prašymą pervesti juos į nuspėjamesnę darbo vietą, jei tai įmanoma. Į šešių mėnesių laikotarpį įskaičiuojamas visiems darbdaviams, kurie sudaro tą pačią įmonę, grupę ar subjektą ar priklauso tai pačiai įmonei, grupei ar subjektui, dirbtas laikas. Valstybės narės gali apriboti tokių atsakymų teikimo dažnumą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbdavys per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia rašytinį atsakymą. Jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, labai maža įmonė, mažoji įmonė ar vidutinė įmonė, valstybės narės gali nustatyti, kad tą terminą galima pratęsti ne daugiau nei iki trijų mėnesių ir, gavus vėlesnį panašų to paties darbuotojo prašymą, leisti pateikti atsakymą žodžiu, jeigu atsakymo pagrindimas, susijęs su darbuotojo padėtimi, lieka toks pats.

2.  Darbdavys per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo deramai jį išnagrinėja ir pateikia deramai pagrįstą rašytinį atsakymą. Jeigu fizinis asmuo veikia kaip darbdavys ir labai maža įmonė, valstybės narės gali leisti pateikti atsakymą žodžiu į vėlesnį panašų to paties darbuotojo prašymą, jeigu atsakymo pagrindimas, susijęs su darbuotojo padėtimi, lieka toks pats.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šis straipsnis nepažeidžia direktyvų 97/81/EB, 99/70/EB ir 2008/104/EB.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Informacija apie laisvas darbo vietas

 

Siekiant paskatinti darbuotojų karjerą, valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, įskaitant išėjusius ilgalaikių atostogų, būtų informuojami apie bet kokį vidaus paaukštinimo procesą arba laisvas darbo vietas įmonėje arba įstaigoje. Tokia informacija gali būti teikiama ją visuotinai paskelbiant e. paštu, internete arba tinkamoje vietoje įmonės ar darbdavio patalpose.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokymas

Privalomas mokymas

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus ar atitinkamas kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, toks mokymas darbuotojui būtų teikiamas nemokamai.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal darbdavių reikalavimus arba Sąjungos ar nacionalinę teisę, atitinkamas kolektyvines sutartis ar vidaus taisykles reikalaujama, kad darbuotojai, kol darbo santykiai nenutraukti ir prieš pradedant dirbti, dalyvautų privalomuose mokymuose, kad galėtų atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti ar kurį darbdavys reikalauja atlikti šioje darbo vietoje, toks mokymas darbuotojui būtų teikiamas nemokamai.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Išskyrus pagrįstus atvejus, kai nurodomos priežastys, mokymas turi vykti darbo valandomis. Jis įskaitomas kaip darbo laikas. Darbuotojas toliau turi teisę gauti atlyginimą, tarsi jis būtų dirbęs.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti socialiniams partneriams, laikantis nacionalinės teisės ar praktikos, sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose užtikrinant bendrą darbuotojų apsaugą būtų nustatytos į 7–11 straipsnius neįtrauktų darbuotojų darbo sąlygų reglamentavimo nuostatos.

Valstybės narės skatina socialinius partnerius užtikrinti aukštesnio lygio arba tokio pat aukšto lygio socialinio dialogo veikimą, kad jie galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį ir, laikantis nacionalinės teisės ir praktikos, tinkamu lygmeniu derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir vykdyti arba toliau vykdyti jau sudarytas.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali leisti reprezentatyviausiams socialiniams partneriams tinkamu lygmeniu derėtis dėl kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir vykdyti, nustatyti darbuotojų darbo sąlygų reglamentavimo nuostatas, kuriomis būtų pritaikytos, papildytos ar patobulintos III skyriuje išdėstytos nuostatos, su sąlyga, kad jos atitiktų šioje direktyvoje nustatytus minimalius reikalavimus, arba toliau laikytis esamų kolektyvinių sutarčių, jeigu jomis užtikrinamas bendras darbuotojų apsaugos lygis.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Vienodas darbo užmokestis

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi vienodo darbo užmokesčio principo ir visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo statusą, būtų taikomos tos pačios sąlygos. Valstybės narės užtikrina, kad būtų panaikinta diskriminacija visų atlyginimo aspektų ir sąlygų bei darbo sąlygų srityse; į įdarbinimo statusą neatsižvelgiama.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje nurodytų dokumentų ar jų dalies, o darbdavys per 15 dienų po to, kai buvo informuotas, šio pažeidimo nepašalina, būtų taikoma viena iš toliau nurodytų sistemų:

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje nurodytų dokumentų ar jų dalies, o darbdavys per 15 dienų po to, kai buvo informuotas, šio pažeidimo nepašalina, būtų taikomos abi toliau nurodytos sistemos:

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbuotojui taikoma valstybės narės nustatyta palanki prezumpcija. Jei į pateiktą informaciją nebuvo įtraukta 3 straipsnio 2 dalies e, f, k ar l punktuose nurodyta informacija, palanki prezumpcija turi atitinkamai apimti prielaidas, kad darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ar kad darbuotojas dirba visą darbo laiką; arba

a)  darbuotojui taikoma valstybės narės nustatyta palanki prezumpcija. Jei į pateiktą informaciją nebuvo įtraukta 3 straipsnio 2 dalies e, f, k ar l punktuose nurodyta informacija, palanki prezumpcija turi atitinkamai apimti prielaidas, kad darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ar kad darbuotojas dirba visą darbo laiką; ir

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  darbuotojui suteikiama galimybė laiku pateikti skundą kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija, nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei darbdavys per 15 dienų nuo tokio pavedimo gavimo trūkstamos informacijos nepateikia, kompetentinga institucija gali skirti atitinkamą administracinę nuobaudą, net jei darbo santykiai baigti. Darbdaviams suteikiama galimybė teikti administracinį skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą. Valstybės narės kompetentingomis institucijomis gali paskirti esamas įstaigas.

b)  darbuotojui suteikiama galimybė laiku pateikti skundą kompetentingai institucijai ir per pagrįstą laikotarpį gauti deramą atsakymą. Kompetentinga institucija, nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei darbdavys per kompetentingos institucijos nustatytą laiką nuo tokio pavedimo gavimo trūkstamos informacijos nepateikia, kompetentinga institucija gali skirti atitinkamą administracinę nuobaudą, net jei darbo santykiai baigti. Darbdaviams suteikiama galimybė teikti administracinį skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą. Valstybės narės kompetentingomis institucijomis gali paskirti esamas įstaigas.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Faktų viršenybė

 

Nustatant, ar esama darbo santykių, remiamasi su faktiniu darbo atlikimu susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys apibrėžia santykius.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato būtinas priemones, kad apsaugotų darbuotojus, įskaitant darbuotojus, kurie yra darbuotojų atstovai, nuo darbdavio priešiško požiūrio ar neigiamų pasekmių pateikus skundą tiesiogiai darbdaviui arba pradėjus teismo procesą siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šioje direktyvoje nustatytų teisių.

Valstybės narės nustato būtinas priemones, kad apsaugotų visus darbuotojus, neatsižvelgiant į darbo santykių rūšį ir trukmę, įskaitant darbuotojus, kurie yra darbuotojų ir profesinės sąjungos atstovai, nuo darbdavio priešiško požiūrio ar neigiamų pasekmių, kylančių naudojantis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų uždrausta darbuotojus atleisti arba imtis atleidimui prilygstančių priemonių ir rengtis jų atleidimui, jei tokio atleidimo priežastis – darbuotojų naudojimasis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis.

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų uždrausta darbuotojus atleisti arba imtis atleidimui prilygstančių priemonių, jei tokio atleidimo priežastis – darbuotojų naudojimasis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis. Šias priemones sudaro ir teisė būti grąžintam į darbą.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbuotojai, manantys, kad buvo atleisti arba jiems buvo taikomos atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, gali prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar jam prilygstančias priemones. Darbdavys tokį pagrindimą pateikia raštu.

2.  Jei taikoma, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, darbuotojai, manantys, kad buvo atleisti arba jiems buvo taikomos atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, gali prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar jam prilygstančias priemones. Darbdavys tokį pagrindimą pateikia raštu. Valstybės narės užtikrina, kad terminas ieškiniui, kuriuo ginčijamas atleidimas, pareikšti būtų sustabdytas, kol darbuotojas iš darbdavio negavo rašytinio pagrindimo.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės leidžia profesinėms sąjungoms pareikšti atstovaujamuosius ieškinius, kurių tikslas – apsaugoti kolektyvinius darbuotojų interesus, susijusius su šia direktyva ir atitinkančius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB1a nuostatas.

 

__________________

 

1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) (OL L 110, 2009 5 1, p. 30).

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Jei darbdavys nepateikia priežasčių, kuriomis pagrindžiamas atleidimas arba atleidimui prilygstančios priemonės, kaip nustatyta 2 dalyje, daroma prielaida, kad darbuotojas buvo atleistas dėl to, kad naudojosi šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis. Ruošimosi atleidimui arba atleidimo dėl naudojimosi šia direktyva nustatytomis teisėmis teisinės pasekmės yra niekinės.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Prievolė įrodyti esamus darbo santykius

 

Pareiga įrodyti, kad nesama darbo santykių, tenka fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurį galima identifikuoti kaip darbdavį.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, pažeidimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Tai gali būti bauda. Jos taip pat gali apimti kompensacijos išmokėjimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, pažeidimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Tai gali būti bauda. Jos taip pat gali apimti atitinkamos ir proporcingos kompensacijos išmokėjimą.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Vienodos galimybės

 

Valstybės narės užtikrina, kad:

 

a)  vienodo darbo užmokesčio principas ir sąlygos būtų vienodai taikomi visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo statusą;

 

b)  jei toje pačioje įmonėje nėra panašaus nuolatinio darbuotojo, būtų lyginama atsižvelgiant į taikytiną kolektyvinę sutartį arba, jei tokios sutarties nėra, lyginama atsižvelgiant į nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką;

 

c)  būtų likviduota diskriminacija visų atlyginimo aspektų ir sąlygų bei darbo sąlygų srityse neatsižvelgiant į įdarbinimo statusą.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b straipsnis

 

Galimybės naudotis socialine apsauga

 

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai turėtų socialinės apsaugos galimybių, išplėsdamos formalią socialinės apsaugos aprėptį ir privaloma tvarka apdrausdamos visus darbuotojus, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18c straipsnis

 

Sveikata ir sauga darbe

 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad pagal kintamą darbo grafiką ir kintamas apskaitines valandas ir (arba) dienas dirbantys darbuotojai turėtų galimybę saugiai dirbti ir naudotis sveikatos apsaugos, prevencinėmis paslaugomis ir patalpomis, susijusiomis su sveikata ir sauga darbe tinkamai atsižvelgiant į jų darbo pobūdį.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Palankesnės nuostatos

Draudimas bloginti sąlygas ir palankesnės nuostatos

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ši direktyva negali būti tinkamas pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, kurį jau turi valstybių narių darbuotojai.

1.  Ši direktyva ir jai įgyvendinti priimtos priemonės negali būti tinkamas pagrindas, kuriuo būtų kaip nors naudojamasi ar remiamasi siekiant sumažinti, pažeisti ar paveikti bet kurioje valstybėje narėse pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ar praktiką suteiktas teises ir apsaugos lygį, kurį jau turi valstybių narių darbuotojai.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise ir praktika, užtikrina socialinių partnerių dalyvavimą įgyvendinant šia direktyvą ir užtikrina, kad jie turėtų reikiamų priemonių veiksmingam dalyvavimui.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Tikrinimas ir stebėsena

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nacionalinės įstaigos ir socialiniai partneriai vykdytų veiksmingus ir tinkamus patikrinimus siekiant stebėti ir užtikrinti šios direktyvos įgyvendinimą. Valstybės narės užtikrina, kad šios įstaigos ir socialiniai partneriai turėtų priemonių ir būtų tinkamai ir konkrečiai apmokyti tokius patikrinimus atlikti.

 

Komisija turi skatinti keitimąsi atitinkamais pareigūnais ir mokymą, taip pat sudaryti sąlygas įgyvendinti keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais iniciatyvas, įskaitant socialinių partnerių Sąjungos lygmens iniciatyvas, ir jas skatinti.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20b straipsnis

 

Skundų teikimo tvarkos supaprastinimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti veiksmingi mechanizmai, kuriuos taikant darbuotojai galėtų tiesiogiai darbdaviams arba pasitelkdami valstybių narių paskirtus trečiuosius asmenis, pvz., profesines sąjungas, kitas asociacijas ar valstybės narės kompetentingą instituciją, kai tai numatyta nacionalinėje teisėje, pateikti skundus dėl jų teisių, numatytų šioje direktyvoje, pažeidimo.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir pareigos esamiems darbo santykiams taikomos nuo [entry into force date + 2 years]. Tačiau darbuotojui paprašius darbdavys pateikia ar papildo dokumentus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ir 6 straipsnyje. Tai, kad toks prašymas nepateikiamas, nereiškia, kad darbuotojams gali būti neužtikrinamos šia direktyva nustatytos būtiniausios teisės.

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir pareigos esamiems darbo santykiams taikomos nuo [entry into force date + 2 years]. Tačiau darbuotojui ar jam atstovaujančiam atstovui jo vardu paprašius darbdavys pateikia ar papildo dokumentus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ir 6 straipsnyje. Tai, kad toks prašymas nepateikiamas, nereiškia, kad darbuotojams gali būti neužtikrinamos šia direktyva nustatytos būtiniausios teisės.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki [entry into force date + 8 years] Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais Sąjungos lygmeniu ir atsižvelgdama į poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms, peržiūri šios direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti reikiamus pakeitimus.

Ne vėliau kaip iki [entry into force date + five years] Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais Sąjungos lygmeniu ir atsižvelgdama į poveikį labai mažoms įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, peržiūri šios direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti reikiamus pakeitimus ir patobulinimus.

  • [1]  OL C, , p. . / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2] 

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Komisijos pasiūlymu 1991 m. Direktyvą dėl informavimo raštu (91/533/EEB) siekiama pakeisti nauja priemone, kuria būtų užtikrinamas visų darbuotojų darbo sąlygų skaidrumas ir nustatytos visos naujos esminės teisės siekiant gerinti darbo sąlygų, visų pirma netradicinį darbą dirbančių asmenų darbo sąlygų, nuspėjamumą ir saugumą. Pasiūlymas grindžiamas pagal REFIT programą atlikto Direktyvos dėl informavimo raštu vertinimo išvadomis[1], iš kurių matyti, kad taikymo srityje ir veiksmingumo lygmeniu esama trūkumų.

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 154 straipsniu, 2017 m. balandžio ir rugsėjo mėn. Komisija pradėjo du konsultacijų etapus su Europos socialiniais partneriais. Vykstant socialinių partnerių diskusijoms nesudarytos sąlygos pradėti dialogą, kuriuo būtų siekiama užmegzti šios srities sutartinius santykius, įskaitant susitarimus, kaip nustatyta SESV 155 straipsnyje.

Atsižvelgdama į tai, kad reikia aiškiau apibrėžti Sąjungos įsipareigojimus gerinant piliečių darbo sąlygas, 2017 m. gruodžio 21 d. Komisija priėmė šį pasiūlymą[2]. Abi teisėkūros institucijos turėtų priimti šį iššūkį ir įsipareigoti, prieš 2019 m. pasibaigiant mūsų įgaliojimams, sudaryti susitarimą šiems svarbiems uždaviniams spręsti, kad būtų galima patenkinti mūsų piliečių lūkesčius ir padėti užtikrinti jų gerovę.

Šia direktyva siekiama trijų tikslų. Pirmiausia ja siekiama aiškiau išplėsti Tarpinstitucinėje deklaracijoje dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kuri bendrai paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge[3], pripažintas teises. Visų pirma ja siekiama padėti įgyvendinti įvairius ramsčio principus, ypač 5 ir 7 principus, atitinkamai susijusius su stabiliu ir lanksčiu užimtumu bei informavimu apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju.

Šia direktyva nustatomos tam tikros visuotinės Europos piliečių ir darbuotojų minimalios teisės ir atsižvelgiama į didelį socialinį poreikį bei norą priartinti piliečius prie ES, padedant jiems suprasti, kad Europa itin jais rūpinasi ir jais pasitiki. Visų pirma šiuo pasiūlymu bandomojo laikotarpio trukmė apribojama iki 6 mėnesių, išskyrus atvejus, kai ilgesnę trukmę galima pagrįsti, nustatoma teisė dirbti kitiems darbdaviams su draudimu taikyti veiklos apribojimo ar nesuderinamumo sąlygas, taip pat darbuotojų, kurių darbo grafikas kintamas, teisė į didesnį darbo laiko nuspėjamumą.

Akivaizdu, kad reikėtų apibrėžti šias minimalias visuotines teises, suteikiant visoms valstybėms narėms, kurios to pageidauja, galimybę jas tobulinti, ir paaiškinti, kad praktiškai įgyvendinti šias teises galima tik valstybių narių lygmeniu.

Reikia ne tik taikyti subsidiarumo principą, bet ir vadovautis praktiška ir decentralizavimu grindžiama logika, nes kiekviena Europos darbo rinka yra susijusi su kultūros šimtmečiais, skirtinga gamybos struktūra, įvairiomis finansinėmis aplinkybėmis, netgi klimatologija.

Būtų beprasmiška galvoti apie homogenizavimą – praktinis įgyvendinimas bus užtikrinamas atitinkamais kiekvienos valstybės narės perkėlimo į nacionalinę teisę įstatymais.

Taip pat pažymėtina, kad socialinio dialogo ir kolektyvinių sutarčių vaidmuo priklauso pačiai socialinės Europos DNR struktūrai, todėl visoms socialinio dialogo formoms turi būti suteiktas kuo svarbesnis vaidmuo, kad šias minimalias teises būtų galima vystyti, pildyti, tobulinti, praktiškai įgyvendinti ir stiprinti nacionaliniu mastu.

Antra, tokiomis priemonėmis šia direktyva smarkiai prisidedama prie socialinės teisinės sistemos kūrimo, kurioje vystant laisvą konkurenciją ir visapusiškai užtikrinant piliečių judumą sudaromos vadinamosios sąžiningos konkurencijos sąlygos. Iš tiesų laisvas darbuotojų ir piliečių judumas yra pagrindinė europiečių teisė ir nepakeičiama priemonė siekiant sumažinti skurdą ir užtikrinti ekonominę bei socialinę konvergenciją.

Tačiau Europa, kuri jau yra socialinė arba tokia nebus, nori, kad šis judumas ir laisva konkurencija būtų užtikrinami laikantis visiems vienodų minimalių pagrindinių darbuotojų teisių. Negalima siekti geriausių rezultatų užkertant kelią judumui ir konkurencijai sąnaudų srityje, tačiau reikia stengtis, kad konkurencija nebūtų užtikrinama pažeidžiant socialines ir darbo teises, kurios itin svarbios darbuotojams. Europa tam tikrais atvejais taiko ypač išsamias taisykles, kad užtikrintų tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir vystytų keturias pagrindines judėjimo laisves.

Būtent dabar reikia kurti minimalias taisykles dėl darbo santykių ir darbuotojų teisių. Iš tiesų, praėjus 27 metams po 1991 m. Direktyvos dėl informavimo raštu, šia direktyva atnaujinamos ir patikslinamos minėtosios taisyklės. Integruota bendroji rinka nebus baigta kurti, jeigu nebus visapusiškai vystoma darbuotojų judėjimo laisvė ir ja nebus naudojamasi arba nebus parengtos minimalios bendros taisyklės dėl darbo sąlygų.

Galiausiai akivaizdu, kad šia direktyva taip pat siekiama įteisinti ne tik naujas užimtumo formas, bet ir tas, kurios jau pažįstamos ir kurios sukuriamos pasitelkus neįtikėtinai dinamiškas naujas technologijas. Šiuo atžvilgiu siūloma direktyva atitinka naujausias Parlamento rezoliucijas, kuriose Komisija raginama peržiūrėti šią direktyvą, kad būtų atsižvelgiama į naujas užimtumo formas ir kiekvienam darbuotojui, neatsižvelgiant į darbo sutarties ar santykių rūšį, būtų užtikrintas pagrindinių teisių rinkinys[4].

Akivaizdu, kad Europa nori užkirsti kelią bet kokiam naudojimuisi apsauga, neatitinkančia Europos socialinio darbuotojų, teikiančių pirmenybę naujoms lankstesnėms, kūrybiškesnėms, geriau pritaikomoms ir kitokioms užimtumo formoms, modelio, ir apsaugos trūkumui. Ir toliau užtikrinant lanksčią šių naujų užimtumo formų dinamiką (kuri daugeliu atvejų laikoma darbuotojų koziriu) ir pritaikomumą, jomis neturėtų būti keliama grėsmė minimalioms darbo ieškančio piliečio teisėms, susijusioms su informacija ir skaidrumu. Siūlomoje direktyvoje nustatyta, kad naujausia ir išsami informacija apie darbo santykius turi būti teikiama visiems Sąjungos darbuotojams.

Be to, reikia palankiai vertinti Komisijos iniciatyvą išaiškinti šios direktyvos subjektinę taikymo sritį apibrėžiant darbuotojo sąvoką, atsižvelgiant į nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką, susijusią su darbuotojo statusu. Taikymo sritis taip pat išplečiama apribojant valstybių narių galimybes netaikyti šios direktyvos nuostatų trumpalaikiams ar atsitiktiniams darbo santykiams.

  • [1] 1 Direktyvos dėl informavimo raštu (Direktyvos 91/533/EEB) REFIT vertinimas, SWD(2017) 205.
  • [2] 2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje, COM(2017) 797 – 2017/0355 (COD).
  • [3]  Tarpinstitucinė deklaracija dėl Europos socialinių teisių ramsčio, OL C 428, 2017 12 13, p. 10–15.
  • [4]  2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos socialinių teisių ramsčio. 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo.

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (27.9.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas;

(1)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Šios direktyvos tikslai turėtų visapusiškai atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Europos socialinės chartijos nuostatas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal Europos socialinių teisių ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją. 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, užkertant kelią piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti skatinama pereiti prie neterminuoto darbo;

(2)  pagal Europos socialinių teisių ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, teisę būti informuoti apie atleidimo priežastis ir teisę į tai, kad būtų nustatytas pagrįstas įspėjimo laikotarpis, galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją. 5 principu nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų atžvilgiu, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, užkertant kelią piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti skatinama pereiti prie neterminuoto darbo, tuo pačiu užtikrinant darbdaviams reikiamą lankstumą, leidžiantį greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nuo Tarybos direktyvos 91/533/EEB33 priėmimo darbo rinka labai pasikeitė, nes dėl demografinių pokyčių ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų atsirado naujų užimtumo formų, o tai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir darbo rinkos augimo. Naujų formų užimtumas neretai nėra toks įprastinis ar stabilus kaip tradiciniai darbo santykiai, todėl darbuotojams gali būti sunkiau nuspėti darbo santykių ateitį ir pritrūkti tikrumo dėl taikytinų teisių ir socialinės apsaugos. Tokiame kintančiame darbo pasaulyje darbuotojams kyla vis didesnė reikmė būti visapusiškai informuotiems apie esmines darbo sąlygas ir ta informacija turi būti pateikta raštu ir laiku. Siekiant tinkamai įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų didinamas darbo santykių saugumas ir nuspėjamumas ir drauge siekiama aukštynkryptės konvergencijos valstybėse narėse ir išsaugomas darbo rinkos gebėjimas prisitaikyti;

(3)  nuo tada, kai buvo priimta Tarybos direktyva 91/533/EEB33, darbo rinkos labai pasikeitė ne tik dėl demografinių pokyčių ir skaitmeninimo, kurie lėmė naujų užimtumo formų atsiradimą, bet ir dėl priemonių, kurias taikant vadovaujamasi vienpusiu į pasiūlą orientuotu darbo rinkos požiūriu, nukreiptu į liberalizavimą ir darbo rinkų reguliavimo panaikinimą, dėl kurių atsirado naujų verslo modelių. Naujų formų užimtumas neretai nėra toks įprastinis ar stabilus kaip tradiciniai darbo santykiai, todėl darbuotojams gali būti sunkiau nuspėti darbo santykių ateitį ir pritrūkti tikrumo dėl taikytinų teisių ir socialinės apsaugos, o tai skatina neaiškią ar nesąžiningą praktiką, dėl kurios destabilizuojama darbo rinka. Tokiame kintančiame darbo pasaulyje darbuotojams, neatsižvelgiant į konkrečią jų darbo sritį, kyla vis didesnis poreikis būti visapusiškai informuotiems apie esmines darbo sąlygas ir ta informacija turi būti pateikta raštu ir kaip įmanoma greičiau. Siekiant tinkamai įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų didinamas darbo santykių saugumas ir nuspėjamumas ir drauge siekiama aukštynkryptės konvergencijos valstybėse narėse ir išsaugomas darbo rinkos gebėjimas prisitaikyti;

__________________

__________________

33 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

33 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pagal Direktyvą 91/533/EEB dauguma Sąjungos darbuotojų turi teisę į rašytinę informaciją apie jų darbo sąlygas. Tačiau Direktyva 91/533/EEB taikoma ne visiems Sąjungos darbuotojams. Be to, dėl darbo rinkos raidos nuo 1991 m. atsirado naujų užimtumo formų ir su jomis susijusių apsaugos spragų;

(4)  pagal Direktyvą 91/533/EEB dauguma Sąjungos darbuotojų turi teisę į rašytinę informaciją apie jų darbo sąlygas. Tačiau Direktyva 91/533/EEB taikoma ne visiems Sąjungos darbuotojams. Be to, dėl ekonominių, socialinių ir darbo rinkos pokyčių nuo 1991 m. atsirado naujų užimtumo formų ir su jomis susijusių apsaugos spragų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti adekvatų visų Sąjungos darbuotojų darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą, turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyti kiekvienam darbuotojui taikytini būtiniausi reikalavimai, susiję su informacija apie esminius darbo santykių aspektus ir su darbo sąlygomis;

(5)  siekiant visiems darbuotojoms Sąjungoje užtikrinti tokį patį darbo sąlygų skaidrumą, saugumą ir nuspėjamumą, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyti kiekvienam darbuotojui taikytini būtiniausi standartai, susiję su informacija apie esminius darbo santykių aspektus ir su darbo sąlygomis, neatsižvelgiant į darbo sutarties ar darbo santykių pobūdį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  šia direktyva siekiama skatinti saugesnę ir nuspėjamesnę darbo pasiūlą, užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti, galimybę naudotis inovacijomis ir geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, – tai galima užtikrinti visiems darbuotojams suteikiant veiksmingesnę prieigą prie informacijos apie jų darbo sąlygas, gerinant darbo sąlygas, ypač darbuotojams, dirbantiems naujų ir netipinių formų darbą, veiksmingiau įgyvendinant teisės aktus ir didinant darbo rinkos skaidrumą, bet kartu išvengiant pernelyg didelės naštos įvairių dydžių įmonėms;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje nustatytų teisių veiksmingumą, reikėtų atnaujinti Direktyvos 91/533/EEB subjektinę taikymo sritį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje nustatė darbuotojo statuso nustatymo kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant subjektinę Direktyvos taikymo sritį. 2 straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo apibrėžtis grindžiama šiais kriterijais. Šie kriterijai užtikrina vienodą Direktyvos subjektinės taikymo srities įgyvendinimą, tačiau leidžia nacionalinėms institucijoms ir teismams patiems spręsti, kaip ją reikėtų taikyti konkrečiose situacijose. Į Direktyvos taikymo sritį būtų galima įtraukti namų ūkio darbuotojus, pagal poreikį iškviečiamus darbuotojus, pagal trumpalaikes terminuotas nereguliaraus darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, pagal paslaugų kvitus ir interneto platformose dirbančius asmenis, stažuotojus ir pameistrius, tenkinančius nurodytuosius kriterijus;

(7)  siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje nustatytų teisių veiksmingumą ir visuotinį tų teisių įgyvendinimą, reikėtų atnaujinti Direktyvos 91/533/EEB subjektinę taikymo sritį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje nustatė darbuotojo statuso nustatymo kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant subjektinę Direktyvos taikymo sritį. 2 straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo apibrėžtis turi būti grindžiama tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, tiek TDO parengtais kriterijais. Šie kriterijai užtikrina vienodą Direktyvos subjektinės taikymo srities įgyvendinimą, tačiau leidžia nacionalinėms institucijoms ir teismams patiems spręsti, kaip ją reikėtų taikyti konkrečiose situacijose. Į Direktyvos taikymo sritį turi būti įtraukti namų ūkio darbuotojai, pagal poreikį iškviečiami darbuotojai, pagal trumpalaikes terminuotas nereguliaraus darbo sutartis dirbantys darbuotojai, pagal paslaugų kvitus ir interneto platformose dirbantys asmenys, stažuotojais, pameistriai ir mokslo darbuotojai, tenkinantys nurodytuosius kriterijus;

__________________

__________________

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. Sprendimas Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. Sprendimas Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  pagal TDO rekomendaciją Nr. 198, jei negalima tiesiogiai nustatyti, ar darbas atliekamas kitam asmeniui vadovaujant, vertinant, ar asmuo yra darbuotojas, pagrindiniu papildomu kriterijumi turėtų laikoma ekonominė priklausomybė;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  pagal TDO rekomendaciją Nr. 198 nustatant, ar esama darbo santykių, turėtų būti remiamasi su faktiniu darbo atlikimu susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys apibrėžia santykius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  pagal TDO rekomendaciją Nr. 198 turėtų būti automatiškai suteikiama teisinė prezumpcija, kad darbo santykiai yra, kai yra vienas ar keli svarbūs rodikliai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  darbuotojų, nepatenkančių į Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį, skaičius vis labiau auga, nes valstybės narės pagal Direktyvos 1 straipsnį jiems taiko nukrypti leidžiančias nuostatas, todėl šias nukrypti leidžiančias nuostatas reikia pakeisti galimybe valstybėms narėms netaikyti Direktyvos nuostatų darbo santykiams, kurie per vieno mėnesio apskaitinį laikotarpį trunka ne daugiau kaip aštuonias valandas. Ši nukrypti leidžianti nuostata neturi poveikio darbuotojo apibrėžčiai, nustatytai 2 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  dėl darbo, kai darbuotojas iškviečiamas kilus tokiam poreikiui, įskaitant darbą pagal nenustatytos apimties darbo sutartis, nenuspėjamumo aštuonių valandų per mėnesį nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma darbo santykiams, pagal kuriuos iki darbo pradžios nėra iš anksto nustatoma garantuojama apmokamo darbo apimtis;

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  praktiškai darbdavio funkcijas ir atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys. Valstybėms narėms turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai ar iš dalies atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau tos pareigos turi būti įvykdytos. Valstybės narės taip pat turėtų galėti pačios nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Valstybės narės turėtų galėti nustatyti konkrečias taisykles, pagal kurias asmenims, veikiantiems kaip savo pačių namų ūkio darbuotojų darbdaviai, nebūtų taikoma pareiga apsvarstyti prašymus dėl kitokio užimtumo tipo ir atsakyti į juos, teikti nemokamą privalomą mokymą ir dalyvauti teisių gynimo mechanizme, remiantis darbuotojui palankia prezumpcija rašytinės pažymos nepateikimo atveju;

(10)  praktiškai darbdavio funkcijas ir atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys. Valstybėms narėms turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai, iš dalies arba bendrai atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau tos pareigos turi būti įvykdytos. Valstybės narės taip pat turėtų galėti pačios nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Jei keli fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys yra atsakingi kaip darbdaviai, jie atsako solidariai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos darbuotojai turi būti informuoti raštu, sąrašas. Tą sąrašą būtina pakeisti atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, visų pirma į vis labiau plintančias nestandartines užimtumo formas;

(11)  Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos darbuotojai turi būti informuoti raštu, sąrašas. Tą būtiniausią sąrašą būtina pakeisti atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, visų pirma į vis labiau plintančias nestandartines užimtumo formas. Valstybės narės turi turėti teisę išplėsti šį būtiniausią sąrašą atsižvelgdamos į nacionalinius reikalavimus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  informacija apie darbo laiką turėtų derėti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir apimti informaciją apie pertraukas, dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas;

(12)  informacija apie darbo laiką turėtų derėti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir apimti informaciją apie pertraukas, dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas, taip užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

__________________

__________________

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti visus atlyginimo elementus, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti, bet tuo neapsiriboti, visus atlyginimo elementus, taip pat apskaičiavimo metodą, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą, užmokestį už viršvalandžius, premijas ir kitas išmokas, pavyzdžiui, ligos išmokas. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma nustatyti fiksuoto darbo grafiko, darbuotojai turėtų žinoti, kaip bus nustatomas jų darbo grafikas, įskaitant laiko tarpus, kuriais jie gali būti iškviesti dirbti ir minimalus išankstinio pranešimo terminas, iki kurio jiems turi būti apie tai pranešta;

(14)  jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma nustatyti fiksuoto darbo grafiko, darbuotojai turėtų būti informuoti apie tai, kaip bus nustatomas jų darbo grafikas, įskaitant laiko tarpus, kuriais jie gali būti iškviesti dirbti ir minimalus išankstinio pranešimo terminas, iki kurio jiems turi būti apie tai pranešta;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  darbo valandos turėtų būti organizuojamos pagal ekonominius principus ir našumą, bet taip pat atsižvelgiant į grynai žmogiškąjį aspektą, t. y. darbo valandos turėtų būti palaipsniui mažinamos, kad darbuotojams būtų suteikta daugiau laisvalaikio;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti informaciją apie ligos, motinystės ir joms prilygstančias, vaiko priežiūros, tėvystės, senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių, nedarbo, priešpensines ar šeimos išmokas. Darbdavio teikiama informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti informaciją apie dalyvavimą papildomų pensijų sistemoje, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 98/49/EB36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/50/ES37;

(15)  informacija apie socialinio draudimo sistemas prireikus turėtų apimti bent informaciją apie ligos, motinystės ir joms prilygstančias, vaiko priežiūros, tėvystės, senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių, nedarbo, priešpensines ar šeimos išmokas ir visą kitą riziką, kuriai taikomas Reglamentas (EB) 883/2014. Darbdavio teikiama informacija apie socialinio draudimo sistemas turėtų apimti informaciją apie dalyvavimą papildomų pensijų sistemoje, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 98/49/EB36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/50/ES37;

__________________

__________________

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, p. 46).

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, p. 46).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  darbuotojams turėtų būti suteikta teisė įdarbinimo pradžioje būti raštu informuotiems apie su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas. Taigi, atitinkama informacija jiems turėtų būti perduota ne vėliau kaip pirmą darbo santykių dieną;

(16)  darbuotojams turėtų būti suteikta teisė nuo įdarbinimo pradžios būti raštu informuotiems apie su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas. Taigi, atitinkama informacija jiems turėtų būti perduota, kai taikoma, ne vėliau kaip darbo sutarties pasirašymo metu ir iki pirmos darbo santykių dienos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad padėtų darbdaviams laiku teikti informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai išsami informacija apie taikomą teisės aktų sistemą. Nacionalinės institucijos ar socialiniai partneriai šiuos šablonus gali toliau pritaikyti sektoriaus ar vietos lygmeniu;

(17)  kad padėtų darbdaviams laiku teikti informaciją, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai išsami informacija apie taikomą teisės aktų sistemą. Europos Komisija turėtų padėti valstybėms narėms rengti šiuos šablonus, kad būtų išvengta turinio skirtumų įvairiose valstybėse narėse. Šių šablonų turinį sektoriaus ar vietos lygmeniu gali nustatyti nacionalinės valdžios institucijos ir socialiniai partneriai, jeigu nesukuriama neproporcinga ar pernelyg didelė papildoma administracinė našta;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams turėtų būti pateikiama papildomos, su jų padėtimi susijusios informacijos. Kelioms paeiliui vykdomoms darbo užduotims keliose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, tarptautinio kelių transporto sektoriuje, ta iki pirmo išvykimo pateiktina informacija gali apimti kelias darbo užduočių grupes ir vėliau prireikus būti atitinkamai keičiama. Jeigu jie laikomi komandiruotais darbuotojais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB38, jiems taip pat turėtų būti pranešta apie priimančiosios valstybės narės nacionalinę svetainę, kurioje pateikiama aktualios informacijos apie komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. Jeigu valstybės narės nenustato kitaip, tokia pareiga taikoma tada, kai darbo užsienyje trukmė viršija keturias paeiliui einančias savaites;

(18)  į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams turėtų būti pateikiama papildomos, su jų padėtimi susijusios informacijos. Kelioms paeiliui vykdomoms darbo užduotims keliose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, tarptautinio kelių transporto sektoriuje, turėtų būti įmanoma tą informaciją iki pirmo išvykimo parengti taip, kad ji apimtų kelias darbo užduotis, ir vėliau iki atitinkamos užduoties vykdymo pradžios arba tais atvejais, kai yra pokyčių, atitinkamai pakeisti. Jeigu jie laikomi komandiruotais darbuotojais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB38, jiems taip pat turėtų būti pranešta apie priimančiosios valstybės narės nacionalinę svetainę, kurioje pateikiama aktualios informacijos apie komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. Į užsienį komandiruotiems darbuotojams informacija pateikiama tos šalies, kurioje pasirašoma pradinė darbo sutartis, valstybine kalba;

__________________

__________________

38 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

38 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Tokiu laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena valstybė narė yra nustačiusi bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė laikytina pagrįsta. Bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu (pavyzdžiui, kai einamos vadovaujamos pareigos) arba paties darbuotojo interesais, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar kai taikomos specialios nuolatinio užimtumo, visų pirma jaunų darbuotojų, skatinimo priemonės;

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena valstybė narė yra nustačiusi bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė laikytina pagrįsta ir jokiomis aplinkybėmis negali būti pratęsta. Bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis nei trys mėnesiai tik paties darbuotojo interesais, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar kai taikomos specialios nuolatinio užimtumo, visų pirma jaunų darbuotojų, skatinimo priemonės;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  darbdaviai neturėtų drausti darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytų ribų. Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti verslo paslaptis ar išvengti interesų konflikto, gali prireikti nustatyti nesuderinamumo sąlygas, t. y. darbo specifinių kategorijų darbdaviams apribojimą;

(20)  darbdaviai neturėtų drausti darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytų ribų;

__________________

__________________

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  apskaitinės valandos ir dienos, suprantamos kaip laiko tarpai, kuriais darbdavio reikalavimu gali vykti darbas, turėtų būti nustatytos raštu darbo santykių pradžioje;

(22)  apskaitinės valandos ir dienos, suprantamos kaip laiko tarpai, kuriais darbdavio reikalavimu gali vykti darbas, turėtų būti nustatytos raštu prieš darbo santykių pradžią;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  pagrįstas minimalus išankstinio pranešimo terminas, suprantamas kaip laiko tarpas nuo darbuotojo informavimo apie naujos darbo užduoties pradžią momento iki darbo užduoties pradžios momento, yra dar vienas būtinas darbo nuspėjamumo elementas, kai darbo santykiai grindžiami kintamuoju darbo grafiku arba darbo grafiku, kurį iš esmės nustato darbdavys. Išankstinio pranešimo terminas gali įvairuoti pagal sektorių reikmes, tačiau drauge užtikrinama adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

(23)  pagrįstas minimalus penkiolikos dienų išankstinio pranešimo terminas, suprantamas kaip laiko tarpas nuo darbuotojo informavimo apie naujos darbo užduoties pradžią momento iki darbo užduoties pradžios momento, yra dar vienas būtinas darbo nuspėjamumo elementas, kai darbo santykiai grindžiami kintamuoju darbo grafiku arba darbo grafiku, kurį iš esmės nustato darbdavys. Išankstinio pranešimo terminas, priklausomai nuo sektorių reikmių, gali būti ilgesnis, tačiau drauge užtikrinama adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

__________________

__________________

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  reikėtų skatinti perėjimą į saugesnių darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai turi galimybę nestandartinėse darbo vietose dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo visą darbo laiką ar neterminuotas darbo sutartis. Darbuotojui turėtų būti suteikta galimybė prašyti darbdavio jį pervesti į darbo vietą, kurioje būtų užtikrintos nuspėjamesnės ir saugesnės darbo sąlygos, jei yra tokių galimybių, ir iš darbdavio gauti pagrįstą rašytinį atsakymą, kuriame atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į darbuotojų poreikius;

(25)  reikėtų skatinti perėjimą į saugesnių darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai turi galimybę nestandartinėse darbo vietose dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo visą darbo laiką ar neterminuotas darbo sutartis, laikantis 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge paskelbto Europos socialinių teisių ramsčio 5 principo, pagal kurį skatinama pereiti prie neterminuotų įdarbinimo formų. Darbuotojui turėtų būti suteikta galimybė prašyti darbdavio jį pervesti į darbo vietą, kurioje būtų užtikrintos nuspėjamesnės ir saugesnės darbo sąlygos, jei yra tokių galimybių, ir iš darbdavio gauti tinkamai pagrįstą rašytinį atsakymą, kuriame atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į darbuotojų poreikius;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tais atvejais, kai pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo;

(26)  tais atvejais, kai pagal teisės aktus, kolektyvines sutartis ar vidaus taisykles reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams ir nediskriminuojant, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo. Mokymas turėtų vykti darbo valandomis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  socialiniai partneriai gali laikytis nuomonės, kad siekiant šios direktyvos tikslų tam tikruose sektoriuose ar situacijose tikslingiau taikyti kitokias nuostatas, o ne minimaliuosius standartus, nustatytus šios direktyvos III skyriuje. Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė leisti socialiniams partneriams sudaryti kolektyvines sutartis, kuriomis būtų pakeistos minėto skyriaus nuostatos, tačiau drauge turi būti užtikrinta, kad bendras darbuotojų apsaugos lygis nenukris;

(27)  socialiniai partneriai gali laikytis nuomonės, kad siekiant šios direktyvos tikslų tam tikruose sektoriuose ar situacijose tikslingiau taikyti kitokias nuostatas, užtikrinančias didesnę apsaugą, tačiau jos turi visiškai atitikti šią direktyvą. Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė leisti socialiniams partneriams sudaryti kolektyvines sutartis, kuriomis būtų pakeistos minėto skyriaus nuostatos, tačiau drauge turi būti užtikrinta, kad bendras darbuotojų apsaugos lygis padidėtų ir jokiomis aplinkybėmis nesumažėtų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)   valstybėse narėse, kuriose darbuotojų ir darbdavių organizuotumas yra aukšto lygio ir kuriose už darbo sąlygų darbo rinkoje reguliavimą visų pirma atsakingi socialiniai partneriai, kaip darbuotojų ir darbdavių atstovai, socialiniai partneriai turėtų turėti visus įgaliojimus sudaryti kolektyvines sutartis. Tokios sudarytos kolektyvinės sutartys, kuriomis reguliuojamos darbo sąlygos ir darbuotojams suteikiama bendra apsauga, gali nukrypti nuo šioje direktyvoje numatytų būtiniausių teisių, tačiau jomis turi būti paisoma šios direktyvos tikslo;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų panaikinta bet kokios formos diskriminacija dėl visų atlyginimo aspektų ir darbo sąlygų, nepriklausomai nuo darbuotojo sutarties tipo;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  konsultacijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 91/533/EEB REFIT įvertinimas41 patvirtino, kad griežtesni vykdymo užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien žalos atlyginimu grindžiamos teisių gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, nepateikiantiems rašytinių pažymų, taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat parodė, kad darbuotojai retai gina savo teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma būtų informuoti apie esminius darbo santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti vykdymo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija apie darbo santykius nepateikiama, būtų taikoma darbuotojui palanki prezumpcija arba administracinė procedūra, pagal kurią gali būti reikalaujama, kad darbdavys pateiktų trūkstamą informaciją, o jam to nepadarius – skirtos sankcijos. Prieš pradedant taikyti teisių gynimo sistemą vykdoma procedūra, pagal kurią darbdaviui pranešama apie trūkstamą informaciją. Jam skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai informacijai pateikti;

(28)  konsultacijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 91/533/EEB REFIT įvertinimas41 patvirtino, kad griežtesni vykdymo užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien žalos atlyginimu grindžiamos teisių gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, nepateikiantiems rašytinių pažymų, taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat parodė, kad darbuotojai retai gina savo teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma būtų informuoti apie esminius darbo santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti vykdymo nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija apie darbo santykius nepateikiama, būtų taikoma darbuotojui palanki prezumpcija ir administracinė procedūra, pagal kurią gali būti reikalaujama, kad darbdavys pateiktų trūkstamą informaciją, o jam to nepadarius – skirtos sankcijos, Prieš pradedant taikyti teisių gynimo sistemą vykdoma procedūra, pagal kurią darbdaviui pranešama apie trūkstamą informaciją. Jam skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai informacijai pateikti;

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, p. 26.

41 SWD(2017) 205 final, p. 26.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  nuo Direktyvos 91/533/EEB įsigaliojimo Sąjungoje priimta išsami socialinio acquis vykdymo nuostatų sistema, visų pirma veikianti tokiose srityse kaip kova su diskriminacija ir lygios galimybės, kurios elementai turėtų būti taikomi šiai direktyvai siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų naudotis veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramsčio 7 principe;

(29)  nuo Direktyvos 91/533/EEB įsigaliojimo Sąjungoje priimta išsami socialinio acquis vykdymo nuostatų sistema, visų pirma veikianti tokiose srityse kaip kova su diskriminacija ir lygios galimybės. Ši sistema turėtų būti visapusiškai taikoma šiai direktyvai siekiant užtikrinti, kad darbuotojai, apibrėžti šios direktyvos 2 straipsnyje, galėtų naudotis veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą kompensaciją, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramsčio 7 principe. Taip pat turėtų būti skubiai svarstoma galimybė išplėsti šias vykdymo nuostatas ir taikyti jas visais su darbo sąlygomis susijusiais klausimais;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  kadangi europiečiams svarbu, kad būtų veiksmingai užtikrintas ES taisyklių vykdymas, reikalinga patikima, efektyvi ir veiksminga sistema, kuri padėtų užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai taikytų, įgyvendintų ES teisės aktus, užtikrintų jų vykdymą ir suteiktų tinkamas gynimo priemones. Tokia sistema darbuotojai turėtų pasinaudoti visų pirma kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju. Todėl valstybės narės turėtų leisti profesinėms sąjungoms pareikšti atstovaujamuosius ieškinius, kurių tikslas – apsaugoti kolektyvinius darbuotojų interesus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b)  pareiga įrodyti, kad nesama darbo santykių, turėtų tekti fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurį galima identifikuoti kaip darbdavį remiantis faktų viršenybe;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33c)  asmenys, pranešantys apie atvejus, kai pažeidžiamos šioje direktyvoje numatytos teisės, turėtų būti visapusiškai apsaugoti dabartinėmis ir būsimomis ES taisyklėmis dėl informatorių apsaugos;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  darbo struktūra turi būti tokia, kad atitiktų jo individualius ir kolektyvinius ekonominius tikslus, nepamirštant, kad jis taip pat yra priemonė, kuria darbuotojas save realizuoja kaip žmogus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36b)  taigi darbui būdingas ne tik asmeninis ir individualus aspektas, bet ir kolektyvinis ir socialinis aspektas;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų vengti nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kuriais būtų varžomas mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas ir plėtra. Todėl valstybės narės raginamos įvertinti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad užtikrintų, jog MVĮ nedaromas neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms bei administracinei naštai, ir paskelbti tokių vertinimų rezultatus;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  valstybės narės gali pavesti socialiniams partneriams įgyvendinti šią direktyvą, jeigu socialiniai partneriai to bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus pasiekti pagal šią direktyvą siektini rezultatai;

(38)  valstybės narės turėtų pavesti socialiniams partneriams įgyvendinti šią direktyvą, jeigu socialiniai partneriai to bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus pasiekti pagal šią direktyvą siektini rezultatai;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šios direktyvos tikslas – gerinti darbo sąlygas skatinant saugesnį ir nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti.

1.  Šios direktyvos tikslas – gerinti darbo sąlygas skatinant saugesnį, skaidresnį, aiškesnį, informuotesnį ir nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti ir veiksmingą visuotinį teisės aktų taikymą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam Sąjungos darbuotojui.

2.  Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam Sąjungos darbuotojui. Šios būtiniausios teisės taikomos visiems asmenims, kurie de facto yra darbuotojai, nepriklausomai nuo jų oficialaus statuso ar rašytinės darbo sutarties viešajame ar privačiajame sektoriuje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šioje direktyvoje nustatytų pareigų darbuotojams, kurių darbo santykiai per apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį trunka ne daugiau kaip aštuonias valandas. Į šį aštuonių valandų laikotarpį įskaičiuojamas visiems darbdaviams, kurie sudaro tą pačią įmonę, grupę ar subjektą ar priklauso tai pačiai įmonei, grupei ar subjektui, dirbtas laikas.

Išbraukta.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  3 dalis netaikoma darbo santykiams, pagal kuriuos iki darbo pradžios nėra iš anksto nustatytos garantuotos apmokamo darbo apimties.

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau visos tos pareigos turi būti įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB taikymui.

5.  Valstybės narės gali pačios nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, tačiau visos tos pareigos turi būti įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB taikymui. Jei vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių su darbuotoju šalis, jie solidariai atsako už tinkamą ir visapusišką šioje direktyvoje nustatytų pareigų vykdymą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 ir 11 straipsniuose ir 14 straipsnio a punkte nustatytų pareigų fiziniams asmenims, dirbantiems namų ūkyje, kuriam patys priklauso.

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Šios direktyvos II skyrius jūrininkams ir žvejams taikomas nedarant poveikio atitinkamai Tarybos direktyvai 2009/13/EB ir Tarybos direktyvai (ES) 2017/159.

7.  Ši direktyva jūrininkams ir jūros žvejams taikoma atsižvelgiant į konkrečias sektoriaus sąlygas, nedarant poveikio Tarybos direktyvos 2009/13/EB ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/159 arba visų atitinkamų Sąjungos nuostatų, kuriomis jūrininkams ir žvejams užtikrinama aukštesnio lygio apsauga, taikymui.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbuotojas – fizinis asmuo, kuris tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo vadovaujamas vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą;

a)  darbuotojas – fizinis asmuo, kuris darbdavio naudai ir jo vadovaujamas vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  darbdavys – vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių su darbuotoju šalis;

b)  darbdavys – vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų(virtuali arba kitokia platforma), kurie naudojasi vieno ar daugiau darbuotojo paslaugomis ir tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių su bent vienu darbuotoju šalis;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  apskaitinės valandos ir dienos – laiko tarpai konkrečiomis dienomis, kuriomis darbdavio reikalavimu gali vykti darbas.

e)  apskaitinės valandos ir dienos – grafikai, pamainos ir laiko tarpai konkrečiomis dienomis, kuriomis gali vykti darbas;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  bandomasis laikotarpis – ribotas iš anksto susitartas laikotarpis darbo santykių pradžioje, kuriuo darbuotojas apmokomas ir jo darbas atidžiai stebimas siekiant įvertinti jo gebėjimus, kuriam yra iš anksto nustatyti darbo tikslai, ir kuriuo darbo santykiai gali būti nutraukiami bet kuriuo metu.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina darbdavių prievolę informuoti darbuotojus apie esminius darbo santykių aspektus.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbdaviai privalėtų informuoti darbuotojus apie esminius darbo santykių aspektus ir kad darbuotojai turėtų teisę reikalauti tokios informacijos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima tokius aspektus kaip:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima bent tokius aspektus kaip:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbo santykių šalių tapatybė;

a)  darbo santykių šalių tapatybė, įskaitant bent jau vardus ir pavardes, adresus ir, jei taikoma, teisinius atstovus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė;

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė, per laikinojo įdarbinimo įmones įdarbinamų darbuotojų atveju – įmonės laikinojo darbo naudotojos pavadinimas ir tos įmonės darbo užmokesčio skalės, kad būtų užtikrintas vienodas darbo užmokestis;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  darbdavio suteikta teisė į mokymo paslaugas;

g)  teisė į mokymo paslaugas, kurias teikia darbdavys, jei jis įpareigotas tai daryti pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis arba tai daro atsižvelgdamas į savo bendrą mokymo politiką;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  tvarka, įskaitant pranešimo apie atleidimą pateikimo terminą, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas nutraukdami darbo santykius arba, kai teikiant informaciją pranešimo apie atleidimą pateikimo termino nurodyti neįmanoma, nurodomas tokio termino nustatymo metodas;

i)  tvarka, įskaitant pranešimo apie atleidimą pateikimo terminą, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas nutraukdami darbo santykius, arba, kai teikiant informaciją pranešimo apie atleidimą pateikimo termino nurodyti neįmanoma, nurodomas tokio termino nustatymo metodas, reikalavimai, susiję su pranešimu apie atleidimą, ir terminai skundams pateikti, kurie apima terminus ieškiniui, kuriuo ginčijamas atleidimas arba siekiama žalos atlyginimo už nelaimingą atsitikimą ar traumą darbe ir darbo teisių pažeidimą, pateikti;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos jo sudedamosios dalys, mokėjimo dažnumas ir būdai;

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, atskirai nurodytos kitos jo sudedamosios dalys, pvz., užmokestis už viršvalandžius, premijos ir kitos išmokos, pvz., ligos pašalpos, darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos suma ir mokėjimo dažnumas ir būdai;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies l punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  finansinės kompensacijos išmokėjimo sąlygos ir dydis, jei darbdavys atšaukia darbą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  darbuotojo darbo sąlygas nustatančios kolektyvinės sutartys, kai kolektyvinės sutartys yra sudaromos nesusijusių su verslu specialių jungtinių įstaigų ar institucijų, kompetentingos įstaigos ar jungtinės institucijos, su kuria sudarytos sutartys, pavadinimas;

m)  darbuotojo darbo sąlygas nustatančios kolektyvinės sutartys ir kolektyvinėse sutartyse nustatyti skundų, susijusių su šiomis sutartimis, pateikimo terminai, kai kolektyvinės sutartys yra sudaromos nesusijusių su verslu specialių jungtinių įstaigų ar institucijų, kompetentingos įstaigos ar jungtinės institucijos, su kuria sudarytos sutartys, pavadinimas ir nutraukimo terminai, jeigu jų yra;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  terminai skundams dėl darbdavio pareikšti;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

nb)  visos išmokos natūra, kurias darbdavys moka darbuotojui;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies n c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

nc)  bet koks skirstymas į bendrosios darbo užmokesčio sistemos kategorijas;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta informacija prireikus gali būti pateikta kaip nuorodos į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kolektyvines sutartis.

3.  2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta informacija pateikiama kartu su nuorodomis į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kolektyvines sutartis.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija negali būti laikoma darbuotojo pareiškimu, kad jis sutinka su šia informacija.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija teikiama kiekvienam darbuotojui asmeniškai, dokumentą pateikiant ne vėliau kaip pirmą darbo santykių dieną. Tas dokumentas gali būti pateikiamas ir perduodamas elektroniniu būdu, jei darbuotojas gali nesunkiaipasiekti ir išsisaugoti ar išsispausdinti.

1.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija teikiama kiekvienam darbuotojui asmeniškai, popierinės formos dokumentą pateikiant kuo anksčiau ir, kai taikoma, darbo sutarties pasirašymo momentu ir ne vėliau kaip iki pirmos darbo santykių dienos. Darbuotojo prašymu, tas dokumentas pateikiamas ir perduodamas elektroniniu būdu tokiu formatu, kuriuogalima išsaugoti ir atspausdinti, gaunant patvirtinimą apie gavimą. Ši informacija laikoma darbdavio pranešimu apie sutartas įdarbinimo sąlygas. Terminas rašytiniam pareiškimui, kad sutinkama su sutartomis darbo sąlygomis, pateikti yra bent viena savaitė iki darbo pradžios.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šis dokumentas tuo pačiu metu pateikiamas darbuotojo atstovui ir atsakingoms socialinės apsaugos institucijoms.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės parengia 1 dalyje nurodyto dokumento šablonus ir modelius ir suteikia galimybę darbuotojams ir darbdaviams jais naudotis, be kita ko, paviešindamos juos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

2.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su suinteresuotosiomis šalimis ir socialiniais partneriais, parengia 1 dalyje nurodyto dokumento šablonus ir modelius ir suteikia galimybę darbuotojams ir darbdaviams jais naudotis, be kita ko, paviešindamos juos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Europos Komisija padeda valstybėms narėms rengti šiuos šablonus, kad būtų išvengta turinio skirtumų įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie taikomos teisės aktų sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar kolektyvines sutartis, kurią turi pateikti darbdaviai, būtų viešinama nemokamai, būtų aiški, skaidri, išsami ir lengvai prieinama nuotoliniu būdu ar elektroninėmis priemonėmis, įskaitant dabartinius Sąjungos piliečiams ir įmonėms skirtus interneto portalus.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie taikomos teisės aktų sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar visuotinai taikytinomis paskelbtas bendrai privalomas kolektyvines sutartis, kurią turi pateikti darbdaviai, būtų viešinama nemokamai, būtų aiški, skaidri, išsami ir lengvai prieinama nuotoliniu būdu ar elektroninėmis priemonėmis, įskaitant dabartinius Sąjungos piliečiams ir įmonėms skirtus interneto portalus.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad apie bet kokius darbo santykių aspektų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, pokyčius ir bet kokius į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams teikiamos papildomos informacijos, nurodytos 6 straipsnyje, pokyčius būtų pranešama darbdavio darbuotojui pateikiamame dokumente kuo anksčiau ir ne vėliau nei pokyčių įsigaliojimo dieną.

Valstybės narės užtikrina, kad apie bet kokius darbo santykių aspektų, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje, pokyčius ir bet kokius į užsienį komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams teikiamos papildomos informacijos, nurodytos 6 straipsnyje, pokyčius būtų pranešama darbuotojui įteikiant darbdavio dokumentą popieriniu formatu kuo anksčiau ir ne vėliau nei pokyčių įsigaliojimo dieną. Darbuotojo prašymu, dokumentas pateikiamas ir persiunčiamas elektroniniu būdu, gaunant patvirtinimą apie gavimą, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra jo įprastinė darbo šalis, iki išvykimo jam būtų pateiktas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas dokumentas, kuriame pateikiama bent tokia papildoma informacija:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra jo įprastinė darbo šalis, per tinkamą laikotarpį prieš išvykimą jam būtų pateiktas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas dokumentas, kuriame pateikiama bent tokia papildoma informacija:

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užsienio šalis ar šalys, kuriose bus dirbama, ir darbo trukmė;

a)  konkreti darbo vieta ar vietos užsienio šalyje ar šalyse, kuriose bus dirbama, ir darbo trukmė, taip pat susitarimai dėl galimo darbo laikotarpio pratęsimo arba sutrumpinimo;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  darbo valandos, taisyklės, susijusios su valstybinėmis šventėmis, taip pat susitarimai dėl mokesčių ir apsaugos šalyje, kurioje bus dirbama;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  tiesioginio viršininko darbo vietoje ar vietose, kuriose darbuotojas dirbs užsienyje ir kuriam jis atsiskaitys, vardas ir pavardė;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  susitarimų dėl mokesčių ir socialinės apsaugos laikotarpiu, kuriuo bus dirbama užsienyje, pokyčiai;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  susitarimai dėl galimo darbo laikotarpio pratęsimo arba sutrumpinimo;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai į užsienį siunčiamas darbuotojas yra komandiruojamas darbuotojas, kuriam taikoma Direktyva 96/71/EB, jam papildomai pranešama apie:

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai į užsienį siunčiamas darbuotojas yra komandiruojamas darbuotojas, kuriam taikoma Direktyva 96/71/EB, jam papildomai pranešama, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, apie:

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atlyginimą, kurį darbuotojas turi teisę gauti pagal priimančiosios valstybės narės taikomą teisę;

a)  Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, įskaitant atlyginimą, kurį darbuotojas turi teisę gauti pagal priimančiosios valstybės narės taikomą teisę;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta informacija atitinkamais atvejais gali būti pateikta kaip nuorodos į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar kolektyvines sutartis.

3.  1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta informacija pateikiama raštu, aiškiai pateikiant nuorodas į atitinkamus klausimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar kolektyvines sutartis, ir turi būti prieinama kalba, kurią komandiruotieji darbuotojai pajėgūs suprasti, arba išversta į tą kalbą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu valstybės narės nenustato kitaip, 1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai kiekvieno darbo ne valstybėje narėje, kuri yra darbuotojo įprastinė darbo šalis, laikotarpio trukmė neviršija keturių paeiliui einančių savaičių.

Išbraukta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbo santykiams taikomas bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis neviršytų šešių mėnesių, įskaitant galimą pratęsimą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbo santykiams taikomas bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis neviršytų trijų mėnesių.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nustatyti ilgesnį bandomąjį laikotarpį tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu arba paties darbuotojo interesais.

2.  Valstybės narės gali nustatyti ilgesnį ne daugiau kaip šešių mėnesių trukmės bandomąjį laikotarpį tais atvejais, kai tai galima tinkamai pagrįsti darbo pobūdžiu, įgūdžiais, darbo sąlygomis arba paties darbuotojo interesais.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Bandomasis laikotarpis nėra kliūtis įgyti teises.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Darbas keliems darbdaviams

Darbas kitiems darbdaviams

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tačiau darbdaviai gali nustatyti, kokiais atvejais toks draudimas yra pagrįstas teisėtomis priežastimis, pavyzdžiui, verslo paslapčių apsauga ar interesų konflikto vengimu.

2.  Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kokiais atvejais toks draudimas yra pagrįstas teisėtomis priežastimis, pavyzdžiui, verslo paslapčių apsauga ar interesų konflikto vengimu. Darbdaviams neleidžiama vienašališkai nustatyti draudimo.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojo darbo grafikas yra visiškai ar iš esmės kintamas ir jį visiškai ar iš esmės nustato darbdavys, darbdavys galėtų nurodyti darbuotojui dirbti tik:

Valstybės narės užtikrina, kad darbdavys galėtų keisti įprastų darbo valandų modelį tik tuomet, jei laikomasi šių sąlygų:

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jei darbas vyksta iš anksto nustatytomis apskaitinėmis valandomis ir dienomis, kurios buvo raštu patvirtintos darbo santykių pradžioje, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto i papunktyje, ir

a)  toks keitimas yra pagrįstas objektyviomis su darbo pobūdžiu susijusiomis priežastimis;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei darbdavys informuoja darbuotoją apie darbo užduotį pakankamai iš anksto, kaip nustatyta 3 straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktyje.

b)  darbuotojas apie atitinkamą savaitę taikomą įprastų darbo valandų modelį informuojamas ne vėliau kaip likus dviem savaitėms, išskyrus skubius atvejus;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pakeitimas neprieštarauja jokiems teisėtiems darbuotojo interesams;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  pakeitimas neprieštarauja jokiems kitiems susitarimams;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienų darbo santykių atveju būtų aiškiai nustatoma įprasto darbo laiko trukmė ir modelis. Darbdaviai moka priemoką už viršvalandinį darbą.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojams, išdirbusiems tam pačiam darbdaviui bent šešis mėnesius, būtų suteikta teisė prašyti jį pervesti į nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas užtikrinančią darbo vietą, jei tai įmanoma.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, išdirbę tam pačiam darbdaviui bent šešis mėnesius, galėtų pereiti į nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas užtikrinančią darbo vietą, jei tai įmanoma. Į šį šešių mėnesių laikotarpį įskaičiuojamas tai pačiai įmonei, grupei ar subjektui arba fiziniam ar juridiniam asmeniui dirbtas laikas.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbdavys per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia rašytinį atsakymą. Jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, labai maža įmonė, mažoji įmonė ar vidutinė įmonė, valstybės narės gali nustatyti, kad tą terminą galima pratęsti ne daugiau nei iki trijų mėnesių ir, gavus vėlesnį panašų to paties darbuotojo prašymą, leisti pateikti atsakymą žodžiu, jeigu atsakymo pagrindimas, susijęs su darbuotojo padėtimi, lieka toks pats.

2.  Darbdavys per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo iš tikrųjų apsvarsto perkėlimo galimybę ir pateikia tinkamai pagrįstą rašytinį atsakymą. Jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, labai maža įmonė, mažoji įmonė ar vidutinė įmonė, valstybės narės gali nustatyti, kad tą terminą galima pratęsti ne daugiau nei dar vienam mėnesiui. Jei darbdavys neatsako į perkėlimo prašymą per vieną mėnesį, laikoma, kad toks perkėlimas įsigalioja pirmą dieną po šio laikotarpio. Jei prašymas atmetamas, turi būti galima prašyti peržiūrėti pagrindimo teisingumą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad su laikinojo įdarbinimo įmone darbo sutartį sudarę arba su ja darbo santykių turintys darbuotojai, kurie buvo paskirti ne mažiau kaip šešiems mėnesiams į tą pačią įmonę laikinojo darbo naudotoją laikinai dirbti jai prižiūrint ir vadovaujant, būtų įdarbinti nuolatiniais tos įmonės laikinojo darbo naudotojos darbuotojais.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus ar atitinkamas kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, toks mokymas darbuotojui būtų teikiamas nemokamai.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus ar atitinkamas kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų arba šviestų darbuotojus, kaip atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, toks mokymas ar švietimas darbuotojui būtų teikiamas nemokamai.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad darbo metu darbuotojai turėtų teisę į minimalų mokymo valandų skaičių, kuris sudarytų bent vieną įprastą darbo savaitę per metus.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Darbuotojui ir toliau mokamas atlyginimas, lyg jis dirbtų.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai įmanoma, mokymas vyksta įprastomis darbo valandomis. Visais atvejais mokymo laikas laikomas darbo laiku.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai turėtų teisę į apmokamas mokymosi atostogas.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Vienodos galimybės

 

Valstybės narės užtikrina, kad visiems darbuotojams būtų taikomi vienodo darbo užmokesčio ir vienodų sąlygų principai, ir šiuo klausimu garantuoja, kad būtų panaikinta bet kokia diskriminacija, nesvarbu, koks yra užimtumo statusas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti socialiniams partneriams, laikantis nacionalinės teisės ar praktikos, sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose užtikrinant bendrą darbuotojų apsaugą būtų nustatytos į 7–11 straipsnius neįtrauktų darbuotojų darbo sąlygų reglamentavimo nuostatos.

Valstybės narės gali leisti socialiniams partneriams, laikantis nacionalinės teisės ar praktikos, sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose visapusiškai užtikrinant bendrą darbuotojų apsaugą ir garantuojant, kad nebūtų pakirsti šioje direktyvoje nustatyti minimalūs standartai, būtų nustatytos darbuotojų darbo sąlygų, kurios neįtrauktos į 7–11 straipsnius, tačiau kurios negali būti prastesnės nei tuose straipsniuose nustatytos darbo sąlygos, reglamentavimo nuostatos.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog šiai direktyvai prieštaraujančios individualiųjų ar kolektyvinių sutarčių, įmonės vidaus taisyklių ar kitų susitarimų nuostatos būtų pripažintos niekinėmis arba pakeistos taip, kad atitiktų šios direktyvos nuostatas.

Šiai direktyvai prieštaraujančios arba mažiau palankios darbuotojui individualiųjų ar kolektyvinių sutarčių, įmonės vidaus taisyklių ar kitų susitarimų nuostatos yra niekinės arba keičiamos taip, kad atitiktų bent šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje nurodytų dokumentų ar jų dalies, o darbdavys per 15 dienų po to, kai buvo informuotas, šio pažeidimo nepašalina, būtų taikoma viena iš toliau nurodytų sistemų:

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje nurodytų dokumentų ar jų dalies, būtų taikomos toliau nurodytos sistemos:

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbuotojui taikoma valstybės narės nustatyta palanki prezumpcija. Jei į pateiktą informaciją nebuvo įtraukta 3 straipsnio 2 dalies e, f, k ar l punktuose nurodyta informacija, palanki prezumpcija turi atitinkamai apimti prielaidas, kad darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ar kad darbuotojas dirba visą darbo laiką. Darbdaviui suteikiama galimybė paneigti šias prielaidas; arba

a)  darbuotojui taikoma palanki prezumpcija, kurią nustatyti yra valstybės narės pareiga. Jei į pateiktą informaciją nebuvo įtraukta 3 straipsnio 2 dalies e, f, k ar l punktuose nurodyta informacija, palanki prezumpcija, apie kurią praneša darbuotojas, taikoma kaip sutarta ir turi atitinkamai apimti prielaidas, kad darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra bandomojo laikotarpio ir kad darbuotojas dirba visą darbo laiką; arba Darbdaviui suteikiama galimybė paneigti šias prielaidas; ir

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  darbuotojui suteikiama galimybė laiku pateikti skundą kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija, nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei darbdavys per 15 dienų nuo tokio pavedimo gavimo trūkstamos informacijos nepateikia, kompetentinga institucija gali skirti atitinkamą administracinę nuobaudą, net jei darbo santykiai baigti. Darbdaviams suteikiama galimybė teikti administracinį skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą. Valstybės narės kompetentingomis institucijomis gali paskirti esamas įstaigas.

b)  darbuotojui suteikiama galimybė laiku pateikti skundą kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija, nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei darbdavys per 15 dienų nuo tokio pavedimo gavimo trūkstamos informacijos nepateikia, kompetentinga institucija gali skirti atitinkamą iš anksto nustatytą privalomą ir atgrasančią nuobaudą, net jei darbo santykiai baigti. Darbdaviams suteikiama galimybė teikti skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą. Valstybės narės kompetentingomis institucijomis gali paskirti esamas įstaigas.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Faktų viršenybė

 

Nustatant, ar esama darbo santykių, remiamasi su faktiniu darbo atlikimu susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys apibrėžia santykius;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato būtinas priemones, kad apsaugotų darbuotojus, įskaitant darbuotojus, kurie yra darbuotojų atstovai, nuo darbdavio priešiško požiūrio ar neigiamų pasekmių pateikus skundą tiesiogiai darbdaviui arba pradėjus teismo procesą siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šioje direktyvoje nustatytų teisių.

Valstybės narės nustato visas būtinas priemones, inter alia, iš anksto nustatytas privalomas ir atgrasančias nuobaudas, kad apsaugotų visus darbuotojus, nepaisant jų teisinio ar formalaus statuso, įskaitant darbuotojus, kurie yra darbuotojų ar profesinės sąjungos atstovai, nuo darbdavio priešiško požiūrio ar neigiamų pasekmių pateikus skundą tiesiogiai darbdaviui arba pradėjus teismo procesą siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šių teisių.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Asmenys, pranešantys apie atvejus, kai pažeidžiamos šioje direktyvoje numatytos teisės, yra visapusiškai apsaugoti ES teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų uždrausta darbuotojus atleisti arba imtis atleidimui prilygstančių priemonių ir rengtis jų atleidimui, jei tokio atleidimo priežastis – darbuotojų naudojimasis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis.

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad darbuotojų atleidimas arba atleidimui prilygstančios priemonės ir rengimasis jų atleidimui arba kiti žalingi veiksmai ar nepalankesnis elgesys su darbuotojais būtų uždrausti ir būtų paskelbti teisiškai negaliojančiais, jei tokio atleidimo priežastis – darbuotojų naudojimasis šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis. Darbdavys pateikia pakankamą informaciją apie atleidimo priežastis, priešingu atveju atleidimas laikomas neturinčiu teisinio poveikio. Būtinomis priemonėmis laikoma ir teisė būti grąžintam į darbą ir gauti kompensaciją.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbuotojai, manantys, kad buvo atleisti arba jiems buvo taikomos atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, gali prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar jam prilygstančias priemones. Darbdavys tokį pagrindimą pateikia raštu.

2.  Darbuotojai, manantys, kad buvo atleisti arba jiems buvo taikomos atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, gali prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar jam prilygstančias priemones. Darbdavys tokį pagrindimą pateikia raštu. Valstybės narės užtikrina, kad terminas ieškiniui, kuriuo ginčijamas atleidimas, pareikšti būtų sustabdytas, kol darbuotojas iš darbdavio negavo rašytinio pagrindimo.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 2 dalyje nurodytiems darbuotojams kreipusis į teismą arba kitą kompetentingą instituciją nustatomi faktai, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad jie buvo dėl to atleisti ar jiems taikytos atleidimui prilygstančios priemonės, prievolė įrodyti, jog darbuotojas buvo atleistas ne dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių, tenka atsakovui.

3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 2 dalyje nurodytiems darbuotojams kreipusis į teismą arba kitą kompetentingą instituciją nustatomi faktai, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad jie buvo dėl to atleisti ar jiems taikytos atleidimui prilygstančios priemonės, prievolė įrodyti, jog darbuotojas buvo atleistas ne dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių, tenka atsakovui. Atleidimas įsigalioja tik tada, kai klausimas išsprendžiamas.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės leidžia profesinėms sąjungoms pareikšti atstovaujamuosius ieškinius, kurių tikslas – apsaugoti kolektyvinius darbuotojų interesus, susijusius su šia direktyva ir atitinkančius Direktyvos 2009/22/EB1a nuostatas.

 

__________________

 

1a bus panaikinta pagal procedūrą 2018/0089 (COD); pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Jei darbdavys nepateikia priežasčių, kuriomis pagrindžiamas atleidimas arba atleidimui prilygstančios priemonės, kaip nustatyta 17 straipsnio 2 dalyje, daroma prielaida, kad darbuotojas buvo atleistas dėl to, kad naudojosi šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Pareiga įrodyti, kad esama darbo santykių

 

Pareiga įrodyti, kad nesama darbo santykių, tenka fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurį galima identifikuoti kaip darbdavį.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, pažeidimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Tai gali būti bauda. Jos taip pat gali apimti kompensacijos išmokėjimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, pažeidimus. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Tai taip pat gali būti bauda ir apimti tinkamą ir bent proporcingą kompensacijos išmokėjimą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ši direktyva negali būti tinkamas pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, kurį jau turi valstybių narių darbuotojai.

1.  Ši direktyva negali būti tinkamas pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, kurį jau turi valstybių narių darbuotojai. Šios direktyvos įgyvendinimas neturi būti pagrindas nukrypti nuo kiekvienoje valstybėje narėje jau įsigalėjusios padėties, susijusios su bendru darbuotojų apsaugos lygiu, ir srityse, kuriose ji taikoma.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės turi palaipsniui didinti darbuotojų apsaugos lygį reglamentavimo srityje, patenkančioje į šios direktyvos taikymo sritį, visapusiškai laikydamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Europos socialinės chartijos.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Skundų teikimo tvarkos supaprastinimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta veiksminga tvarka, pagal kurią darbuotojai galėtų tiesiogiai arba pasitelkdami valstybių narių paskirtus trečiuosius asmenis, pvz., profesines sąjungas ar kitas asociacijas arba valstybės narės kompetentingą instituciją, kai tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, pateikti skundus dėl savo darbdavių.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir pareigos esamiems darbo santykiams taikomos nuo [entry into force date + 2 years]. Tačiau darbuotojui paprašius darbdavys pateikia ar papildo dokumentus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnyje ir 6 straipsnyje. Tai, kad toks prašymas nepateikiamas, nereiškia, kad darbuotojams gali būti neužtikrinamos šia direktyva nustatytos būtiniausios teisės.

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir pareigos esamiems darbo santykiams taikomos nuo [įsigaliojimo data + 2 metai].

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki [entry into force date + 8 years] Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais Sąjungos lygmeniu ir atsižvelgdama į poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms, peržiūri šios direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti reikiamus pakeitimus.

Ne vėliau kaip iki [įsigaliojimo data + 5 metai] Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais Sąjungos lygmeniu ir atsižvelgdama į poveikį labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, peržiūri šios direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti reikiamus pakeitimus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

18.1.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Svarstymas komitete

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (3.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Nuomonės referentė: Maria Arena

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 1 dalies b punktą, 2 dalies b punktą ir 157 straipsnį,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies b punktą ir 157 straipsnio 1–3 dalis,

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos socialinių teisių ramsčio 2 principe pakartojama, jog būtina užtikrinti vienodą požiūrį ir vienodas moterų ir vyrų galimybes ir tai skatinti visose srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, darbo sąlygas ir karjerą, teisę į vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą pagal SESV 157 straipsnio 1–3 dalis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  pripažįsta, kad kolektyvinių derybų priemonės, dėl kurių derybose susitarė darbdavių asociacijos ir darbuotojus atstovaujančios organizacijos, yra būtinos siekiant pasipriešinti iškraipymams darbo rinkoje, kurių atsiranda dėl naujų formų darbo santykių, kurie dažnai lemia mažų garantijų ir negarantuotus darbo santykius ir visų pirma turi įtakos moterims, ir juos panaikinti; todėl kolektyvinės derybos yra pagrindinė priemonė kovojant su vyrų ir moterų nelygybe darbo vietoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  Komisija savo 2016 m. kovo 8 d. komunikate dėl Europos socialinių teisių ramsčio (COM(2016) 0127, I priedas) pripažino, kad Europos darbo rinkose vis dar diskriminuojamos moterys; moterys vis dar yra nepakankamai atstovaujamos darbo rinkoje ir neproporcingai daug moterų dirba prasčiau apmokamuose sektoriuose ir ne visą darbo dieną, gaudamos mažesnį nei vyrai valandinį atlyginimą už lygiavertį darbą, nors turi lygiavertį arba aukštesnio lygio išsilavinimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  pabrėžia, kad valstybės narės turi sukurti teisinę sistemą, kad būtų galima imtis visų būtinų priemonių užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą, neatsižvelgiant į jo rūšį ar trukmę, kaip būdą garantuoti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį, padedantį sumažinti sunkiai panaikinamą nelygybę, dėl kurios moterims ne tik mokama gerokai mažiau nei vyrams, bet ir jos patiria didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti visus atlyginimo elementus, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

(13)  teiktina informacija apie atlyginimą turėtų apimti (bet tuo neapsiriboti) visus atlyginimo elementus ir darbo užmokesčio skaičiavimo metodą bei pagal lytis išskaidytą informaciją apie darbo užmokesčio dydžius tą patį ar vienodos vertės darbą dirbančių darbuotojų kategorijoms, įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą, atlygį už viršvalandžius, premijas ir kitas išmokas, pvz., ligos pašalpą ar atostoginius. Tokia informacija turėtų būti teikiama nedarant poveikio darbdavio laisvei nustatyti papildomų atlyginimo elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti priežastimi, dėl kurios apie juos nepranešama darbuotojui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Tokiu laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena valstybė narė yra nustačiusi bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė laikytina pagrįsta. Bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai tais atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu (pavyzdžiui, kai einamos vadovaujamos pareigos) arba paties darbuotojo interesais, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar kai taikomos specialios nuolatinio užimtumo, visų pirma jaunų darbuotojų, skatinimo priemonės;

(19)  bandomasis laikotarpis leidžia darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge padėti jiems ir juos mokyti. Tokiu laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. Bandomasis laikotarpis negali tapti darbuotojų išnaudojimo priemone, garantuojant jiems užimtumą ilgą laikotarpį už mažą darbo užmokestį, o bandomojo laikotarpio pabaigoje juos atleidžiant iš darbo. Tokiu būdu terminuotosios darbo sutartys būtų pakeistos dar mažesnių garantijų sutartimis ir moterys vėl nukentėtų labiausiai. Bandomasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai ir geriausia, kad būtų trumpesnis. Bandomasis laikotarpis gali trukti ilgiau nei tris mėnesius deramai pateisinamais atvejais, pvz., dėl techniniu požiūriu itin sudėtingo darbo arba itin atsakingų darbuotojo pareigų, arba skiriant darbuotoją į vadovaujamąsias pareigas. Valstybės narės turėtų priimti teisės aktus, kuriuose apibrėžtų atvejus, kuriais gali būti taikomos ilgesnio nei trijų mėnesių bandomojo laikotarpio išimtys, ir susiję tinkami laikotarpiai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  tais atvejais, kai pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo;

(26)  tais atvejais, kai pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis reikalaujama, kad darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks mokymas būtų teikiamas visiems darbuotojams, nediskriminuojant jokiu pagrindu, pvz., dėl lyties, įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti reikalaujama padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo. Mokymas turėtų vykti darbo valandomis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  valstybės narės turėtų užtikrinti visų rūšių diskriminacijos panaikinimą visais atlygio aspektais, kad būtų laikomasi vienodo užmokesčio už vienodą darbą principo ir įdarbinimo nuostatų ir sąlygų, neatsižvelgiant į darbuotojo sutarties tipą, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  darbuotojai, besinaudojantys šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, turėtų būti apsaugoti nuo atleidimo ar atleidimui prilygstančių priemonių (pavyzdžiui, pagal poreikį iškviečiamam darbuotojui nebeduodama darbo užduočių) arba nuo rengimosi atleisti dėl to, kad siekė pasinaudoti savo teisėmis. Jeigu darbuotojas mano, kad buvo atleistas ar jam buvo taikytos atleidimui prilygstančios priemonės dėl minėtų priežasčių, darbuotojams ir kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti tokį atleidimą ar jam prilygstančią priemonę;

(32)  darbuotojai, besinaudojantys šioje direktyvoje nustatytomis teisėmis, turėtų būti apsaugoti nuo atleidimo ar atleidimui prilygstančių priemonių (pavyzdžiui, pagal poreikį iškviečiamam darbuotojui nebeduodama darbo užduočių) arba nuo rengimosi atleisti dėl to, kad siekė pasinaudoti savo teisėmis. Jeigu darbuotojas mano, kad buvo atleistas ar jam buvo taikytos atleidimui prilygstančios priemonės dėl minėtų priežasčių, darbuotojai ir kompetentingos institucijos turėtų prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti tokį atleidimą ar jam prilygstančią priemonę ir grąžinti darbuotoją į darbą, jei įtariamas atleidimo pagrindas yra nepagrįstas. Susijusios institucijos užtikrina, kad darbuotojui būtų atlyginta už patirtą žalą, ir jos įgaliojamos paskirti baudas dėl tokios praktikos kaltoms įmonėms. Visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į atvejus, kuriais ypač nukenčia moterys, ir atvejus, kai yra diskriminuojama dėl motinystės. Pastarieji atvejai laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 ir 11 straipsniuose ir 14 straipsnio a punkte nustatytų pareigų fiziniams asmenims, dirbantiems namų ūkyje, kuriam patys priklauso.

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė;

e)  terminuotų darbo santykių atveju – tų santykių pabaigos data ar numatoma trukmė; laikinųjų darbuotojų atveju – įmonės laikinojo darbo naudotojos pavadinimas ir įmonės laikinojo darbo naudotojos darbo užmokesčio tarifai, kuriais siekiama užtikrinti vienodą darbo užmokestį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  darbo užmokesčio skaičiavimo metodas bei pagal lytis išskaidyta informacija apie darbo užmokesčio lygius tą patį ar vienodos vertės darbą dirbančių darbuotojų kategorijoms;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  darbuotojui suteikiamų mokamų atostogų trukmė arba, kai teikiant informaciją to nurodyti neįmanoma, nurodoma tokių atostogų suteikimo ir trukmės nustatymo tvarka;

h)  darbuotojui suteikiamų mokamų atostogų trukmė ir įvairūs būdai, kuriais galima pasinaudoti atostogomis, arba, kai teikiant informaciją to nurodyti neįmanoma, nurodoma tokių atostogų suteikimo ir trukmės nustatymo tvarka;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  visos prerogatyvos, į kurias darbuotojai turi teisę, pvz., ligos, motinystės ir atitinkamos, tėvystės, priežiūros, senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių, nedarbo, priešpensinės, pensijos ar šeimos išmokos;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos jo sudedamosios dalys, mokėjimo dažnumas ir būdai;

j)  atlyginimo, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos jo sudedamosios dalys, mokėjimo dažnumas ir būdai, taip pat kitos reguliarios ir periodinės išmokos, į kurias turi teisę vienodos vertės ar vienodą darbą dirbantys darbuotojai;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  siekiant skaidrumo ir kovojant su moterų patiriama diskriminacija dėl darbo užmokesčio užimtumo rinkoje, darbo užmokesčio skalė, taikoma darbuotojams pagal jiems priskirtą funkciją įmonėje dėl darbo santykių darbdaviu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

mb)  visos prerogatyvos, į kurias darbuotojai turi teisę ir kurios kyla dėl darbo santykių su darbdaviu, taip pat visos socialinės teisės, įgytos dėl darbuotojų statuso, kaip nurodyta šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies a punkte, pavyzdžiui, teisė į motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas ir galimybė mokytis, į kurią jie turi teisę, ir praktiniai jų aspektai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  mechanizmai, kuriais naudodamiesi darbuotojai gali pateikti skundus, įskaitant informaciją apie konkrečius mechanizmus skundams dėl psichologinio arba seksualinio priekabiavimo;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Vienodas požiūris ir nediskriminavimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi vienodo užmokesčio už vienodą darbą principo, ir įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama, kad įmonių ir organizacijų darbdaviai reguliariai informuotų apie vidutinį atlyginimą pagal darbuotojų kategoriją arba pareigas, ir informacija būtų išskaidyta pagal lytis.

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija visais atlyginimo, vienodo požiūrio, galimybių gauti darbą bei darbo sąlygų aspektais, neatsižvelgiant į užimtumo statusą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kolektyvinės sutartys turėtų, inter alia, padėti užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principą, panaikinti mažų garantijų darbo santykius ir apsaugoti motinų teises, taip pat turėtų veikti kaip priemonė, padedanti mažinti moterų ir vyrų nelygybę darbo santykiuose.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Vienodas požiūris

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi vienodo darbo užmokesčio principo ir visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo statusą, būtų taikomos tos pačios sąlygos. Valstybės narės užtikrina, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija visais atlyginimo ir užimtumo sąlygų aspektais, neatsižvelgiant į užimtumo statusą. 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybes narės priima psichologinio ir seksualinio priekabiavimo darbe prevencijos priemones, vykdydamos politiką, kuria būtų numatytos prevencijos priemonės, veiksmingos, skaidrios ir konfidencialios skundų nagrinėjimo procedūros, sankcijos kaltininkams, informacija ir mokymai darbuotojams ir darbdaviams ir parama bendrovėms rengiant visų šių priemonių įgyvendinimo veiksmų planus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Skundų teikimo tvarkos supaprastinimas

 

 

 

Valstybės narės užtikrina konkrečias ir konfidencialias procedūras skundams dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo nagrinėti.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

18.1.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Maria Arena

15.3.2018

Svarstymas komitete

10.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marek Plura, Damiano Zoffoli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje

Nuorodos

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Priėmimo data

18.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

7

11

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Pateikimo data

26.10.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika