SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon


Procedura : 2017/0355(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0355/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0797),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0006/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 lipca 2018 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0355/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Art. 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy zapewniających poszanowanie jego zdrowia, bezpieczeństwa i godności oraz do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, jak i prawo do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

(1)  Art. 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy zapewniających poszanowanie jego zdrowia, bezpieczeństwa i godności oraz do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, jak i prawo do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu. Cele tej dyrektywy powinny być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską kartą społeczną.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zasada 5 Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi, że niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym poprzez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania oraz należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia. Zasada ta stanowi również, że należy zapewnić pracodawcom niezbędną elastyczność, zgodnie z prawodawstwem i układami zbiorowymi, tak by mogli sprawnie dostosowywać się do zmian zachodzących w kontekście gospodarczym.

Uzasadnienie

Uzupełnienie odniesienia do zasady 5 Europejskiego filaru praw socjalnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r., pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty. Zasada 5 stanowi, że niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym poprzez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania oraz należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia.

(2)  Zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r., pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. Mają oni prawo do otrzymania informacji o powodach zwolnienia z pracy, a także do rozsądnego okresu wypowiedzenia oraz do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty. Zasada 5 stanowi, że niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym poprzez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania oraz należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia przy jednoczesnym zapewnieniu pracodawcom elastyczności niezbędnej do szybkiej adaptacji do zmian zachodzących w kontekście gospodarczym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zgodnie z zasadą 7 pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych nie narusza prawa państw członkowskich do określenia podstawowych zasad swoich systemów zabezpieczenia społecznego i zarządzania finansami publicznymi ani nie może znacząco wpływać na ich równowagę finansową.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od przyjęcia dyrektywy Rady 91/533/EWG33 na rynkach pracy doszło do głębokich przemian spowodowanych zmianami demograficznymi i cyfryzacją, co doprowadziło do utworzenia nowych form zatrudnienia, dzięki którym tworzone były nowe miejsca pracy i rozwijał się rynek pracy. Nowe formy zatrudnienia często nie są tak stałe i stabilne jak tradycyjne stosunki pracy – są mniej przewidywalne, przez co wzrasta niepewność pracowników co do obowiązujących praw i ochrony socjalnej. W ciągle ewoluującym środowisku pracy istnieje zatem większa potrzeba informowania pracowników o przysługujących im podstawowych warunkach pracy. Powinni być oni informowani na piśmie i w stosownym terminie. Aby ująć w odpowiednie ramy rozwój nowych form zatrudnienia, pracownicy w Unii Europejskiej powinni otrzymać również pewną liczbę nowych minimalnych praw, mających promować bezpieczeństwo i przewidywalność w stosunkach pracy przy jednoczesnym dążeniu do pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej w państwach członkowskich oraz zachowaniu zdolności adaptacji rynku pracy.

(3)  Od przyjęcia dyrektywy Rady 91/533/EWG33 na rynkach pracy doszło do głębokich przemian spowodowanych zmianami demograficznymi i cyfryzacją, co doprowadziło do utworzenia nowych form zatrudnienia, dzięki którym pojawiły się innowacje, tworzone były nowe miejsca pracy i rozwijał się rynek pracy. Nowe formy zatrudnienia mogą się znacznie różnić pod względem ich przewidywalności od tradycyjnych stosunków pracy i mogą niekiedy prowadzić do mniejszej przewidywalności i wzrostu niepewności pracowników co do obowiązujących praw i ochrony socjalnej, co z kolei sprzyja stosowaniu niejasnych lub niesprawiedliwych praktyk, wywołując niestabilność rynku pracy. W ciągle ewoluującym środowisku pracy istnieje zatem większa potrzeba informowania pracowników – bez względu na ich konkretny sektor – o przysługujących im podstawowych warunkach pracy. Powinni być oni informowani w stosownym terminie i na piśmie, w formie łatwo dla nich dostępnej. Aby ująć w odpowiednie ramy rozwój nowych form zatrudnienia, pracownicy w Unii Europejskiej powinni otrzymać również pewną liczbę nowych minimalnych praw, mających promować bezpieczeństwo i przewidywalność w stosunkach pracy przy jednoczesnym dążeniu do pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej w państwach członkowskich oraz zachowaniu zdolności adaptacji rynku pracy.

__________________

__________________

33 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).

33 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W związku z tym należy ustanowić na poziomie UE minimalne wymogi dotyczące informowania o zasadniczych aspektach stosunku pracy i powiązanych warunkach pracy, mających zastosowanie do każdego pracownika, tak aby zagwarantować wszystkim pracownikom w Unii odpowiedni stopień przejrzystości i przewidywalności odnośnie do ich warunków pracy.

(5)  W związku z tym należy zwiększyć i ustanowić na szczeblu UE minimalne wymogi dotyczące informowania o zasadniczych aspektach stosunku pracy i powiązanych warunkach pracy, mających zastosowanie do każdego pracownika, tak aby zagwarantować wszystkim pracownikom w Unii, bez względu na ich formalny status, możliwie najwyższy stopień przejrzystości i przewidywalności odnośnie do ich warunków pracy, zachowując rozsądną elastyczność niestandardowych form zatrudnienia, dzięki czemu nie stracą one korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Państwa członkowskie powinny być w stanie przewidzieć, w oparciu o obiektywne przyczyny, że niektóre przepisy rozdziału III mają zastosowanie do sił zbrojnych, organów policji i innych pracowników służb ratunkowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Cel niniejszej dyrektywy – promowanie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy, dostęp do innowacji i poprawa warunków życia i pracy – można zrealizować dzięki skutecznemu dostępowi wszystkich pracowników do informacji związanych z ich warunkami pracy, polepszeniu warunków pracy, zwłaszcza pracowników zaangażowanych w nowe i nietypowe formy pracy, lepszemu stosowaniu przepisów i poprawie przejrzystości na rynku pracy, przy jednoczesnym unikaniu nakładania nadmiernych obciążeń na przedsiębiorstwa każdej wielkości.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Komisja rozpoczęła dwuetapowe konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie poprawy zakresu i skuteczności dyrektywy 91/533/EWG oraz rozszerzenia jej celów, tak aby zostały w niej ujęte nowe prawa dla pracowników, zgodnie z art. 154 Traktatu. Wśród partnerów społecznych nie osiągnięto porozumienia w sprawie przystąpienia do negocjacji dotyczących tych zagadnień. Otwarte konsultacje publiczne przeprowadzone w celu zasięgnięcia opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli potwierdziły jednak, że istotne jest podjęcie działań w tym obszarze na poziomie Unii, polegających na unowocześnieniu i dostosowaniu obecnych ram prawnych.

(6)  Komisja rozpoczęła dwuetapowe konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie poprawy zakresu i skuteczności dyrektywy 91/533/EWG oraz rozszerzenia jej celów, tak aby zostały w niej ustanowione nowe prawa dla pracowników, zgodnie z art. 154 Traktatu w sprawie funkcjonowania Unii Europejskiej (TFUE). Wśród partnerów społecznych nie osiągnięto porozumienia w sprawie przystąpienia do negocjacji dotyczących tych zagadnień. W oparciu o wyniki otwartych konsultacji publicznych przeprowadzonych w celu zasięgnięcia opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli konieczne jest podjęcie działań w tym obszarze na poziomie Unii, polegających na unowocześnieniu i dostosowaniu obecnych ram prawnych.

Uzasadnienie

W kontekście podstawy prawnej wniosku „ustanowienie” bardziej precyzyjnie opisuje cel niż „ujęcie”.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić skuteczność praw przewidzianych w przepisach UE, należy aktualizować zakres podmiotowy dyrektywy 91/533/EWG. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił kryteria określania statusu pracownika34, które są odpowiednie do określenia zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy. Definicja pracownika w art. 2 ust. 1 powstała na podstawie tych kryteriów. Zapewniają one jednolite wdrażanie zakresu podmiotowego dyrektywy, pozostawiając organom krajowym i sądom stosowanie go do konkretnych sytuacji. Pracownicy domowi, pracownicy na żądanie, pracownicy wykonujący pracę przerywaną, pracownicy w systemie bonów usługowych, osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych oraz stażyści i praktykanci mogliby zostać objęci zakresem przedmiotowej dyrektywy pod warunkiem, że spełniają te kryteria.

(7)  Aby zapewnić skuteczność praw przewidzianych w przepisach UE, należy aktualizować zakres podmiotowy dyrektywy 91/533/EWG. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) ustanowił kryteria określania statusu pracownika34, które są odpowiednie do określenia zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy.

_________________________________

_________________________________

34 Wyroki z dnia 3 lipca 1986, Deborah Lawrie-Blum, sprawa 66/85; z dnia 14 października 2010 r., Union Syndicale Solidaires Isère, sprawa C-428/09; z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-229/14; z dnia 4 grudnia 2014 r., FNV Kunsten, sprawa C-413/13; z dnia 17 listopada 2016 r., Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

34 Wyroki z dnia 3 lipca 1986, Deborah Lawrie-Blum, sprawa 66/85; z dnia 14 października 2010 r., Union Syndicale Solidaires Isère, sprawa C-428/09; z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-229/14; z dnia 4 grudnia 2014 r., FNV Kunsten, sprawa C-413/13; z dnia 17 listopada 2016 r., Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Państwa członkowskie zachowują prawo do określenia, kto jest pracownikiem do celów prawa krajowego i praktyki krajowej. Państwa członkowskie powinny zapewnić wszystkim osobom fizycznym, które przez pewien czas świadczą usługi na rzecz i pod kierunkiem innej osoby w zamian za wynagrodzenie, prawa przewidziane w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że państwa członkowskie mają swobodę określenia formy transpozycji zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek, którzy nie spełniają kryteriów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, nie są objęci zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości kryteria określania statusu pracownika zapewniają jednolite wdrażanie zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy, pozostawiając organom krajowym i sądom krajowym stosowanie go do konkretnych sytuacji. Pracownicy domowi, pracownicy na żądanie, pracownicy wykonujący pracę przerywaną, pracownicy w systemie bonów usługowych, osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych, freelancerzy oraz stażyści i praktykanci są objęci zakresem niniejszej dyrektywy pod warunkiem, że spełniają te kryteria.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W związku z rosnącą liczbą pracowników wyłączonych z zakresu dyrektywy 91/533/EWG na podstawie odstępstw, które państwa członkowskie stosują na podstawie art. 1 przedmiotowej dyrektywy, należy zastąpić te odstępstwa możliwością niestosowania przepisów dyrektywy przez państwa członkowskie do stosunku pracy równego maksymalnie ośmiu godzinom łącznie w okresie odniesienia wynoszącym miesiąc. Odstępstwo to nie ma wpływu na definicję pracownika, przewidzianą w art. 2 ust. 1.

(8)  W związku z rosnącą liczbą pracowników wyłączonych z zakresu dyrektywy 91/533/EWG na podstawie odstępstw, które państwa członkowskie stosują na podstawie art. 1 przedmiotowej dyrektywy, należy zastąpić te odstępstwa możliwością niestosowania przepisów dyrektywy przez państwa członkowskie do stosunku pracy równego maksymalnie ośmiu godzinom łącznie w okresie odniesienia wynoszącym miesiąc.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z powodu nieprzewidywalnego charakteru pracy na żądanie, w tym umów zerogodzinowych, wyjątek zakładający osiem godzin miesięcznie nie powinien być stosowany dla stosunku pracy, dla którego nie ustalono gwarantowanej liczby odpłatnych godzin pracy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

skreśla się

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Funkcje i obowiązki pracodawcy może pełnić w praktyce kilka różnych osób fizycznych lub prawnych. Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w bardziej szczegółowym określeniu osoby lub osób, które są uważane za całkowicie lub częściowo odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki zostaną spełnione. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość decydowania o powierzeniu części lub wszystkich tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Powinny również mieć możliwość ustanowienia przepisów szczegółowych wyłączających osoby działające w charakterze pracodawców pracowników domowych w gospodarstwie domowym z obowiązku rozpatrzenia wniosku o inny rodzaj zatrudnienia i odpowiedzi na niego, zapewnienia obowiązkowego nieodpłatnego szkolenia oraz z obowiązku objęcia mechanizmem dochodzenia roszczeń opartym na domniemaniach korzystnych dla pracownika w przypadku braku pewnych informacji w oświadczeniu pisemnym.

(10)  Funkcje i obowiązki pracodawcy może pełnić w praktyce kilka różnych osób fizycznych lub prawnych bądź innych podmiotów. Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w bardziej szczegółowym określeniu osoby lub osób, które są uważane za całkowicie lub częściowo odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki zostaną spełnione. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość decydowania o powierzeniu części lub wszystkich tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Państwa członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, powinny mieć możliwość dostosowania przepisów szczegółowych dotyczących obowiązku rozpatrzenia wniosku o inny rodzaj zatrudnienia i odpowiedzi na niego oraz przepisów dotyczących obowiązkowego nieodpłatnego szkolenia dla osób działających w charakterze pracodawców pracowników domowych w ich gospodarstwie domowym.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia przepisów szczegółowych wyłączających osoby działające w charakterze pracodawców pracowników domowych w gospodarstwie domowym z wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, rozpatrzenia wniosku o inny rodzaj zatrudnienia i odpowiedzi na niego, zapewnienia obowiązkowego nieodpłatnego szkolenia oraz zapewnienia mechanizmów dochodzenia roszczeń opartych na domniemaniach korzystnych dla pracownika w przypadku braku niektórych informacji w dokumentacji przekazywanej pracownikowi zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Wyłączenie jest uzasadnione szczególną sytuacją osób działających w charakterze pracodawców pracowników domowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W dyrektywie 91/533/EWG ustanowiono minimalny wykaz zasadniczych aspektów, o których należy informować pracowników na piśmie. Wykaz ten należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza rosnącą liczbę niestandardowych form zatrudnienia.

(11)  W dyrektywie 91/533/EWG ustanowiono minimalny wykaz zasadniczych aspektów, o których należy informować pracowników na piśmie. Ten minimalny wykaz zasadniczych aspektów, który może zostać rozszerzony przez państwa członkowskie, należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza rosnącą liczbę niestandardowych form zatrudnienia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Informacja o czasie pracy powinna być spójna z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35 oraz zawierać informacje o okresach przerw, dobowego odpoczynku, odpoczynku tygodniowego oraz płatnego urlopu.

(12)  Informacja o czasie pracy powinna być spójna z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35 oraz zawierać informacje o okresach przerw, dobowego odpoczynku, odpoczynku tygodniowego oraz płatnego urlopu, a tym samym zapewniać ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

__________________

__________________

35 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

35 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do wykonanej pracy. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, wynagrodzenie za nadgodziny, premie i inne świadczenia, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do wykonanej pracy. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeśli nie można wskazać stałego harmonogramu czasu pracy z powodu charakteru zatrudnienia, pracownicy powinni wiedzieć, w jaki sposób ustalony będzie ich harmonogram czasu pracy, włącznie z przedziałami czasowymi, kiedy mogą zostać wezwani do świadczenia pracy, oraz znać minimalny termin wcześniejszego powiadomienia.

(14)  Jeśli nie można wskazać standardowego dnia lub tygodnia pracy z powodu charakteru zatrudnienia, jak w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na żądanie lub podobnego stosunku pracy, pracodawcy powinni poinformować pracowników, w jaki sposób ustalone będą ich zadania, włącznie z przedziałami czasowymi, kiedy pracownicy mogą zostać wezwani do świadczenia pracy, oraz poinformować ich o minimalnym terminie na przekazanie im wcześniejszego powiadomienia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Informacja o systemach zabezpieczenia społecznego powinna zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o świadczeniach z tytułu choroby, świadczeniach z tytułu macierzyństwa i równoważnych, świadczeniach z tytułu urlopu rodzicielskiego, świadczeniach z tytułu ojcostwa, z tytułu starości, inwalidztwa, informacje o rencie rodzinnej, świadczeniach dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych lub świadczeniach rodzinnych. Informacje o ochronie socjalnej przekazane przez pracodawcę powinny zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o objęciu dodatkowymi programami emerytalnymi w rozumieniu dyrektywy Rady 98/49/WE36 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE37.

(15)  Informacja o systemach zabezpieczenia społecznego powinna zawierać informacje dotyczące przyjmujących instytucji zabezpieczenia społecznego oraz dowód rejestracji w organach zabezpieczenia społecznego, w przypadku gdy należy to do obowiązku pracodawcy. Informacja ta powinna zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o świadczeniach z tytułu choroby, świadczeniach z tytułu macierzyństwa i równoważnych, świadczeniach z tytułu urlopu rodzicielskiego, świadczeniach z tytułu ojcostwa, z tytułu starości, inwalidztwa, informacje o rencie rodzinnej, świadczeniach dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych, świadczeniach rodzinnych lub świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Informacje o ochronie socjalnej przekazane przez pracodawcę powinny zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o objęciu dodatkowymi programami emerytalnymi w rozumieniu dyrektywy Rady 98/49/WE36 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE37.

__________________

__________________

36 Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).

36 Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 1).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 1).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pracownicy powinni mieć prawo otrzymania w momencie nawiązania stosunku pracy pisemnej informacji o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy. Odpowiednie informacje powinny dotrzeć do nich najpóźniej pierwszego dnia zatrudnienia.

(16)  Pracownicy powinni mieć prawo otrzymania w momencie nawiązania stosunku pracy pisemnej informacji w formie papierowej lub elektronicznej o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy. Podstawowe informacje powinny dotrzeć do nich na piśmie najpóźniej pierwszego dnia rozpoczęcia stosunku pracy. W wyjątkowych okolicznościach należy zapewnić możliwość przedłużenia terminu na przekazanie podstawowych informacji do maksymalnie siedmiu dni w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Te same informacje powinny zostać przekazane ustnie pierwszego dnia stosunku pracy. Terminy te nie przekraczają okresu trwania umowy.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu umożliwienia pracodawcom terminowego przedstawienia informacji państwa członkowskie powinny zapewnić na poziomie krajowym dostępność modeli, jak i odpowiednich i wystarczająco kompletnych informacji o obowiązujących ramach prawnych. Modele te mogą zostać w dalszym stopniu rozbudowane na poziomie sektorowym lub lokalnym przez organy krajowe i partnerów społecznych.

(17)  W celu umożliwienia pracodawcom terminowego przedstawienia informacji państwa członkowskie powinny zapewnić na poziomie krajowym dostępność modeli, jak i odpowiednich i wystarczająco kompletnych informacji o obowiązujących ramach prawnych. Modele te powinny zostać w dalszym stopniu rozbudowane po zasięgnięciu opinii partnerów społecznych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownicy delegowani lub wysyłani za granicę powinni otrzymać dodatkowe informacje odpowiednie do ich sytuacji. W przypadku następujących po sobie przydzielonych zadań w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich, np. w międzynarodowym transporcie drogowym, informacje przekazane przed pierwszym wyjazdem mogą obejmować kilka zleceń łącznie i mogą później być modyfikowane w przypadku zmian. O ile kwalifikują się oni jako pracownicy delegowani na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38, powinni zostać również poinformowani o jednej krajowej stronie internetowej opracowanej przez przyjmujące państwo członkowskie, na której znajdą odpowiednie informacje o warunkach pracy mających zastosowanie do ich sytuacji. O ile państwa członkowskie nie postanowią inaczej, obowiązki te mają zastosowanie, jeśli czas trwania okresu pracy za granicą wynosi ponad cztery kolejne tygodnie.

(18)  Pracownicy delegowani lub wysyłani za granicę powinni otrzymać dodatkowe informacje odpowiednie do ich sytuacji. W przypadku następujących po sobie przydzielonych zadań w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich informacje przekazane przed pierwszym wyjazdem mogą obejmować kilka zleceń łącznie i mogą później być modyfikowane w przypadku zmian. O ile kwalifikują się oni jako pracownicy delegowani na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38 lub innych szczegółowych przepisów sektorowych, powinni zostać również poinformowani o jednej krajowej stronie internetowej opracowanej przez przyjmujące państwo członkowskie, na której znajdą odpowiednie informacje o warunkach pracy mających zastosowanie do ich sytuacji. O ile przepisy państwa członkowskiego regulujące stosunek pracy nie stanowią inaczej, obowiązki te mają zastosowanie, jeśli czas trwania okresu pracy za granicą wynosi ponad cztery kolejne tygodnie.

__________________

__________________

38 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

38 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Tego typu okresy mogą wiązać się z mniejszą ochroną przed zwolnieniem. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Jak ustanowiono w Europejskim filarze praw socjalnych, okresy próbne powinny mieć w związku z tym rozsądny czas trwania. Znaczna liczba państw członkowskich ustanowiła ogólny maksymalny czas trwania okresu próbnego od trzech do sześciu miesięcy, co można uznać za rozsądny czas. Okresy próbne mogą być dłuższe niż sześć miesięcy, gdy jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia, np. w przypadku stanowisk kierowniczych i tam, gdzie jest to w interesie pracownika, np. w przypadku długiej choroby lub w kontekście szczególnych środków promujących stałe zatrudnienie, zwłaszcza zatrudnienie młodych pracowników.

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Okresy próbne umożliwiają pracownikom sprawdzenie, czy praca jest zgodna z ich oczekiwaniami, kompetencjami i umiejętnościami. Tego typu okresy mogą wiązać się z mniejszą ochroną przed zwolnieniem. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Jak ustanowiono w Europejskim filarze praw socjalnych, okresy próbne powinny mieć w związku z tym rozsądny czas trwania. Znaczna liczba państw członkowskich ustanowiła ogólny maksymalny czas trwania okresu próbnego od trzech do sześciu miesięcy, co można uznać za rozsądny czas. Okresy próbne mogą, w nadzwyczajnych przypadkach, być dłuższe niż sześć miesięcy, gdy jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia, np. w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie państwa członkowskie nie łączą ochrony zatrudnienia, w tym ochrony przed zwolnieniem i redukcją etatu, z okresami próbnymi, lub w kontekście szczególnych środków promujących stałe zatrudnienie, lecz nie mogą w żadnym wypadku przekraczać dziewięciu miesięcy. Państwa członkowskie powinny móc przewidzieć możliwość przedłużenia okresu próbnego, pod warunkiem wstępnego uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem, w przypadku stałej nieobecności pracownika z powodu długotrwałej choroby lub przedłużonego urlopu, aby umożliwić pracownikowi wykazanie, że posiada umiejętności odpowiednie do realizacji wymaganych zadań, oraz aby umożliwić pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik nadaje się do wykonywania tych zadań. W żadnym wypadku nie powinno być możliwości jednostronnego przedłużenia okresu próbnego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Pracodawcy nie powinni zakazywać pracownikom podejmowania zatrudnienia u innych pracodawców poza czasem spędzanym na pracy dla nich, w granicach limitów określonych w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady39. Klauzule niełączenia stanowisk, rozumiane jako ograniczenie możliwości pracy na rzecz szczególnych kategorii pracodawców, mogą być konieczne z przyczyn obiektywnych, takich jak ochrona tajemnicy handlowej lub uniknięcie konfliktu interesów.

(20)  Pracodawcy nie powinni zakazywać pracownikom podejmowania zatrudnienia u innych pracodawców poza czasem spędzanym na pracy dla nich, utrudniać im to lub nakładać w takich przypadkach kary na pracowników. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby tego rodzaju inne zatrudnienie mieściło się w granicach limitów określonych w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady39. Państwa członkowskie, po zasięgnięciu opinii partnerów społecznych, powinny mieć możliwość określenia warunków stosowania ograniczeń dotyczących niełączenia stanowisk, rozumianych jako ograniczenia możliwości pracy na rzecz szczególnych kategorii pracodawców wynikające z przyczyn obiektywnych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo pracownika, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, rzetelność służby cywilnej lub uniknięcie konfliktu interesów.

__________________

__________________

39 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

39 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Pracownicy, których harmonogram czasu pracy jest w dużej mierze zmienny, powinni korzystać z minimalnej przewidywalności pracy tam, gdzie harmonogram czasu pracy jest głównie określany przez pracodawcę, czy to bezpośrednio, np. przez przydzielanie zadań, czy pośrednio, np. wymagając od pracownika, aby odpowiadał na zapytania klienta.

(21)  Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na żądanie lub objęci podobną formą stosunku pracy, zgodnie z którą harmonogram czasu pracy pracownika jest w dużej mierze zmienny, powinni korzystać z minimalnego poziomu stabilności i przewidywalności pracy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Minimalny rozsądny termin wcześniejszego powiadomienia, rozumiany jako okres czasu między chwilą, kiedy pracownik jest informowany o nowym przydzielonym zadaniu a chwilą rozpoczęcia pracy, stanowi inny konieczny element przewidywalności pracy w przypadku stosunku pracy, w którym harmonogram czasu pracy jest zmienny lub głównie określany przez pracodawcę. Termin wcześniejszego powiadomienia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb danego sektora, ale musi nadal zapewniać pracownikom odpowiednią ochronę. Przepisy te mają zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady40.

(23)  Minimalny rozsądny termin wcześniejszego powiadomienia, rozumiany jako okres czasu między chwilą, kiedy pracownik jest informowany o nowym przydzielonym zadaniu a chwilą rozpoczęcia pracy, stanowi inny konieczny element przewidywalności pracy w przypadku stosunku pracy, w którym harmonogram czasu pracy jest nieprzewidywalny. Termin wcześniejszego powiadomienia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i zastosowań danego sektora, ale musi nadal zapewniać pracownikom odpowiednią ochronę. Przepisy te mają zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady40.

__________________

__________________

40 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).

40 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Pracownicy powinni mieć możliwość odmowy przydzielonego zadania, jeśli nie przypada ono w godzinach lub dniach odniesienia lub nie zostali o nim powiadomieni z zachowaniem minimalnego terminu wcześniejszego powiadomienia, a odrzucenie to nie może powodować negatywnych konsekwencji. Pracownicy powinni mieć również możliwość przyjęcia zadania, jeśli taka jest ich wola.

(24)  Pracownicy powinni mieć możliwość odmowy przydzielonego zadania, jeśli nie przypada ono w godzinach lub dniach odniesienia lub nie zostali o nim powiadomieni z zachowaniem minimalnego terminu wcześniejszego powiadomienia, a odrzucenie to nie może powodować negatywnych konsekwencji. Pracownicy powinni mieć również możliwość przyjęcia zadania, jeśli taka jest ich wola. Jeżeli po przyjęciu zadania pracownik nie jest w stanie go ukończyć, ponieważ pracodawca anuluje zadanie nie z winy pracownika, pracownik powinien zachować prawo do wynagrodzenia z tytułu przydzielonego zadania.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  W przypadku braku rozwiązań prawnych zapobiegających nadużyciom wynikającym z wykorzystywania umów o pracę na żądanie lub podobnych form stosunku pracy państwa członkowskie, po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami społecznymi w sposób uwzględniający potrzeby konkretnych sektorów lub grup pracowników, wprowadzają środki zapewniające zwiększenie przewidywalności umów o pracę na żądanie lub podobnych form stosunku pracy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24b)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby pracodawcy, którzy regularnie stosują zmienne harmonogramy pracy i zmienne godziny/dni odniesienia, przekazywali odpowiednie informacje właściwym organom, jeśli wystąpią one z takim żądaniem. Powinny one także dopilnować, aby po określonym okresie trwania stosunku pracy, dla którego średnia liczba godzin może być uznana za standardową, godziny te stawały się minimalną gwarantowaną liczbą odpłatnych godzin pracy.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy promować przejście do bezpieczniejszych form zatrudnienia, jeśli pracodawcy mają możliwość zaoferowania pracownikom objętym niestandardowymi formami zatrudnienia przejście na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę na czas nieokreślony. Pracownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się o inną, bardziej przewidywalną i bezpieczną formę zatrudnienia, jeśli jest ona dostępna, oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi od pracodawcy, uwzględniającej potrzeby pracodawcy i pracownika.

(25)  Należy promować przejście do bezpieczniejszych form zatrudnienia zgodnie z zasadami uchwalonymi w Europejskim filarze praw socjalnych, jeśli pracodawcy mają możliwość zaoferowania pracownikom objętym niestandardowymi formami zatrudnienia przejście na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę na czas nieokreślony. Pracownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się o inną, bardziej przewidywalną i bezpieczną formę zatrudnienia, jeśli jest ona dostępna, oraz otrzymania należycie uzasadnionej pisemnej odpowiedzi od pracodawcy, uwzględniającej potrzeby i możliwości pracodawcy i pracownika.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Pracownicy, w tym pracownicy przebywający na dłuższym urlopie, powinni być informowani o wszelkiej wewnętrznej promocji lub wakatach, które stają się dostępne w przedsiębiorstwie lub zakładzie w celu wspierania postępu w ich karierze zawodowej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b)  Dyrektywa uzupełnia dyrektywy 97/81/WE, 99/70/WE i 2008/104/WE w odniesieniu do zmiany jednej formy zatrudnienia na inną.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Jeśli na mocy przepisów lub układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika.

(26)  Jeśli wymaga tego pracodawca lub na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, układów zbiorowych lub regulaminu wewnętrznego, pracownicy zobowiązani są do udziału w szkoleniu do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika. Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy. Podczas udziału w szkoleniu pracownik powinien nadal mieć prawo do otrzymania wynagrodzenia. Ten obowiązek nie obejmuje szkolenia zawodowego ani szkolenia, które jest warunkiem uzyskania, utrzymania lub odnowienia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, o ile przepisy krajowe, układ zbiorowy lub regulamin wewnętrzny nie wymagają od pracodawcy, by zapewnił pracownikowi takie szkolenie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Partnerzy społeczni są najbardziej właściwymi podmiotami do znalezienia rozwiązań, które będą odpowiadać potrzebom zarówno pracodawców, jak i pracowników, w związku z czym należy przypisać im ważną rolę we wdrażaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Partnerzy społeczni mogą uznać, że do realizacji celów niniejszej dyrektywy w konkretnych sektorach lub sytuacjach bardziej stosowne byłyby przepisy inne niż minimalne normy określone w rozdziale trzecim niniejszej dyrektywy. W związku z tym państwa członkowskie powinny być w stanie umożliwić partnerom społecznym zawarcie układów zbiorowych zmieniających przepisy zawarte w przedmiotowym rozdziale, pod warunkiem że ogólny poziom ochrony pracowników nie ulegnie pogorszeniu.

(27)  Partnerzy społeczni mogą uznać, że w konkretnych sektorach lub sytuacjach dostosowane, uzupełnione lub poprawione mogą zostać inne przepisy, jeżeli zgodnie z rozdziałem trzecim niniejszej dyrektywy byłyby one wtedy bardziej stosowne do realizacji celów niniejszej dyrektywy. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać zawieranie przez partnerów społecznych układów zbiorowych stosujących przepisy zawarte w przedmiotowym rozdziale lub utrzymywanie bieżących umów w mocy, pod warunkiem że ogólny poziom ochrony pracowników pozostanie zachowany i spełnione zostaną wymogi minimalne ustanowione w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  W państwach członkowskich, w których istnieje wysoki poziom organizacji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, oraz w których partnerzy społeczni działający w charakterze przedstawicieli pracowników i pracodawców ponoszą główną odpowiedzialność za regulowanie warunków pracy na rynku pracy, partnerzy społeczni powinni dysponować pełnymi uprawnieniami w zakresie możliwości zawierania układów zbiorowych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Konsultacje w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych wykazały konieczność lepszego egzekwowania unijnego prawa pracy, aby zapewnić jego skuteczność. Ocena REFIT dyrektywy 91/533/EWG41 potwierdziła, że wzmocnione mechanizmy egzekwowania mogłyby poprawić skuteczność dyrektywy. Zgodnie z tą oceną systemy dochodzenia roszczeń oparte jedynie na roszczeniach o odszkodowanie są mniej skuteczne niż systemy, które przewidują sankcje – takie jak kary ryczałtowe czy utrata zezwoleń – dla pracodawców, którzy nie dostarczyli pisemnych oświadczeń. Z oceny wynika również, że pracownicy rzadko korzystają z procedur odwoławczych w czasie trwania stosunku pracy, co stanowi przeszkodę w realizacji celu przepisu o pisemnym oświadczeniu, zgodnie z którym należy zapewnić poinformowanie pracowników o zasadniczych cechach ich stosunku pracy. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących egzekwowania, które zapewniają albo stosowanie domniemań korzystnych dla pracownika, w przypadku gdy brak jest informacji o stosunku zatrudnienia, albo stosowanie procedury administracyjnej, w ramach której można wymagać od pracodawcy dostarczenia brakujących informacji, a w przypadku ich niedostarczenia zastosować sankcje. Opisane dochodzenie roszczeń powinno podlegać procedurze, w ramach której pracodawca powiadamiany jest o braku pewnych informacji i ma 15 dni na przedstawienie pełnych i poprawnych informacji.

(28)  Konsultacje w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych wykazały konieczność lepszego egzekwowania unijnego prawa pracy, aby zapewnić jego skuteczność. Ocena dyrektywy 91/533/EWG przeprowadzona w ramach realizowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej41 potwierdziła, że wzmocnione mechanizmy egzekwowania mogłyby poprawić skuteczność unijnego prawa pracy. Zgodnie z tą oceną systemy dochodzenia roszczeń oparte jedynie na roszczeniach o odszkodowanie są mniej skuteczne niż systemy, które przewidują sankcje – takie jak kary ryczałtowe czy utrata zezwoleń – dla pracodawców, którzy nie dostarczyli pisemnych oświadczeń. Z oceny wynika również, że pracownicy rzadko korzystają z procedur odwoławczych w czasie trwania stosunku pracy, co stanowi przeszkodę w realizacji celu przepisu o pisemnym oświadczeniu, zgodnie z którym należy zapewnić poinformowanie pracowników o zasadniczych cechach ich stosunku pracy. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących egzekwowania, które zapewniają stosowanie domniemań korzystnych dla pracownika, w przypadku gdy brak jest informacji o stosunku zatrudnienia, i stosowanie procedury administracyjnej, w ramach której można wymagać od pracodawcy dostarczenia brakujących informacji, a w przypadku ich niedostarczenia zastosować wobec pracodawcy sankcje. Takie korzystne domniemania mogą – w przypadku gdy brakuje odnośnych informacji – obejmować domniemanie, że stosunek pracy pracownika jest bezterminowy, że nie obowiązuje okres próbny lub że pracownik objął stanowisko na pełen etat. Opisane dochodzenie roszczeń powinno podlegać procedurze, w ramach której pracodawca powiadamiany jest przez pracownika lub przez osobę trzecią, taką jak przedstawiciel pracownika bądź inny właściwy podmiot lub organ, o braku pewnych informacji i ma 15 dni na przedstawienie pełnych i poprawnych informacji.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Ponieważ dla Europejczyków ważne jest skuteczne wdrażanie przepisów Unii, potrzebny jest kompleksowy, wydajny i skuteczny system, który zapewni pełne stosowanie, wdrożenie i egzekwowanie prawa Unii przez państwa członkowskie oraz odpowiednie możliwości dochodzenia roszczeń. Pracownicy powinni dysponować takim systemem w szczególności w przypadku zwolnień grupowych. Państwa członkowskie powinny zatem zezwolić związkom zawodowym na wytaczanie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów pracowników.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy.

(34)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy, w tym grzywny. Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie i proporcjonalne odszkodowania. Sankcje finansowe powinny wzrastać w zależności od liczby naruszeń przez pracodawcę lub stopnia opóźnienia pracodawcy w przedstawieniu dokumentu pracownikowi.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby pracownicy mieli dostęp do ochrony socjalnej niezależnie od rodzaju ich stosunku pracy.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34b)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby pracownicy z całkowicie lub w dużej mierze zmiennymi harmonogramami czasu pracy lub ze zmiennymi godzinami/dniami odniesienia mieli dostęp do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym pozostając bez wpływu na kompetencje państw członkowskich do wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawodawstwie krajowym lub unijnym w tym obszarze, ani nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

(36)  Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, tym samym pozostając bez wpływu na kompetencje państw członkowskich do wprowadzenia lub utrzymania korzystniejszych przepisów. Prawa nabyte na mocy obowiązujących ram prawnych powinny nadal mieć zastosowanie, chyba że niniejszą dyrektywą zostają wprowadzone korzystniejsze przepisy. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie może zostać wykorzystane do ograniczenia istniejących praw ustanowionych w obowiązującym prawodawstwie krajowym lub unijnym w tym obszarze, ani nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie powinny zapewnić podjęcie kroków w celu zapobieżenia wprowadzeniu umów zerogodzinowych lub podobnych rodzajów umów o pracę.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie poniosły nieproporcjonalnych konsekwencji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, oraz do opublikowania wyników takiej oceny.

(37)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w znaczeniu zgodnym z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r.1a lub późniejszym aktem prawnym zastępującym to zalecenie. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie poniosły nieproporcjonalnych konsekwencji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, oraz do opublikowania wyników takiej oceny.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Na wspólny wniosek partnerów społecznych państwa członkowskie mogą im powierzyć wykonanie niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wszystkie konieczne działania, aby przez cały czas zagwarantować rezultaty, które ta dyrektywa zakłada.

(38)  Państwa członkowskie powinny zaangażować partnerów społecznych we wdrażanie niniejszej dyrektywy oraz zapewnić im wszystkie konieczne środki do tego, by ich zaangażowanie przyniosło rezultaty.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić egzekwowanie przepisów niniejszej dyrektywy przez państwowe inspekcje pracy. W celu ułatwienia egzekwowania przepisów niniejszej dyrektywy należy objąć państwowe inspekcje pracy koordynacją na szczeblu unijnym i specjalistycznymi szkoleniami.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy.

1.  Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii.

2.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii. Prawa te mają zastosowanie do osoby fizycznej, która wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie z uwagi na zależność i podporządkowanie występujące między tymi osobami. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie osoby, do których ma zastosowanie niniejsza dyrektywa, mogły skutecznie korzystać z tych minimalnych praw w ramach prawa krajowego lub praktyki krajowej, w tym układów zbiorowych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek, którzy nie spełniają kryteriów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, nie są objęci zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu obowiązków określonych w niniejszej dyrektywie wobec pracowników, których stosunek pracy wynosi łącznie maksymalnie osiem godzin w okresie odniesienia wynoszącym miesiąc. Czas przepracowany dla wszystkich pracodawców tworzących jedno przedsiębiorstwo, grupę lub jednostkę lub do nich należących liczy się do wspomnianego okresu ośmiu godzin.

skreśla się

Uzasadnienie

Wszyscy pracownicy powinni korzystać z tych samych praw.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie mogą określić, które osoby są odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki są spełnione. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o powierzeniu wszystkich lub części tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Niniejszy ustęp nie narusza przepisów dyrektywy 2008/104/WE.

5.  Państwa członkowskie po konsultacji z partnerami społecznymi mogą określić, które osoby są odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki są spełnione. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o powierzeniu wszystkich lub części tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Niniejszy ustęp nie narusza przepisów dyrektywy 2008/104/WE.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć, w oparciu o obiektywne przyczyny oraz w stosownych przypadkach po zasięgnięciu opinii partnerów społecznych, że niektóre przepisy rozdziału III są stosowane, w stosownych przypadkach, do sił zbrojnych, organów policji i innych pracowników służb ratunkowych.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu obowiązków określonych w art. 10, 11 i art. 14 lit. a) do osób fizycznych należących do gospodarstwa domowego, jeżeli praca wykonywana jest na rzecz tego gospodarstwa.

6.  Państwa członkowskie, po zasięgnięciu opinii partnerów społecznych, mogą zdecydować o przystosowaniu obowiązków określonych w art. 10, 11 i art. 14 lit. a) do osób należących do gospodarstwa domowego działających w charakterze pracodawców, jeżeli praca wykonywana jest na rzecz tego gospodarstwa.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Definicje

Definicje

1.  Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1.  Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a)  „pracownik” oznacza osobę fizyczną, która wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie;

 

b)  „pracodawca” oznacza jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych, które są bezpośrednio lub pośrednio stroną stosunku pracy z pracownikiem;

 

c)  „stosunek pracy” oznacza stosunek prawny między pracownikami i pracodawcami zdefiniowanymi powyżej;

a)  „stosunek pracy” oznacza stosunek pracy między pracownikami i pracodawcami;

d)  „harmonogram czasu pracy” oznacza harmonogram określający godziny i dni, w których ma miejsce początek i koniec wykonywanej pracy;

b)  „harmonogram czasu pracy” oznacza harmonogram określający godziny i dni, w których ma miejsce początek i koniec wykonywanej pracy;

e)  „godziny i dni odniesienia” oznaczają przedziały czasu w określonych dniach, podczas których praca może mieć miejsce na żądanie pracodawcy.

c)  „godziny i dni odniesienia” oznaczają przedziały czasu w określonych dniach, podczas których może odbywać się praca.

2.  Do celów niniejszej dyrektywy wyrażenia „mikroprzedsiębiorstwa”, „małe przedsiębiorstwa” i „średnie przedsiębiorstwa” mają znaczenie określone w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw43 oraz małych i średnich przedsiębiorstw lub w jakimkolwiek innym kolejnym akcie zastępującym to zalecenie.

2.  Do celów niniejszej dyrektywy wyrażenia „mikroprzedsiębiorstwa”, „małe przedsiębiorstwa” i „średnie przedsiębiorstwa” mają znaczenie określone w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw43 lub w jakimkolwiek innym kolejnym akcie zastępującym to zalecenie.

________________________________

__________________________________

43 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

43 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Przekazywanie informacji

 

Pracodawca przekazuje każdemu pracownikowi informacje wymagane na mocy niniejszej dyrektywy na piśmie, na papierze lub w formie elektronicznej, pod warunkiem, że taka forma jest dostępna dla pracownika, umożliwia potwierdzenie otrzymania przez pracownika, a dokument można przechowywać i drukować.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawcy mieli obowiązek informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawcy mieli obowiązek informowania pracowników, bez względu na rodzaj umowy o pracę, przynajmniej o zasadniczych aspektach stosunku pracy.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej następujące dane:

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane personalne stron stosunku pracy;

a)  dane personalne stron stosunku pracy, w tym co najmniej pełne imię i nazwisko, adres i – w stosownych przypadkach – dane przedstawicieli prawnych;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  miejsce pracy, a w przypadku braku stałego lub głównego miejsca pracy, stwierdzenie okoliczności, że pracownik jest zatrudniony w różnych miejscach lub że ma swobodę określenia swojego miejsca pracy, oraz podanie siedziby statutowej lub, w stosownych przypadkach, adresu pracodawcy;

b)  miejsce pracy, a w przypadku braku stałego lub głównego miejsca pracy, stwierdzenie okoliczności, że pracownik jest zatrudniony w różnych miejscach lub że ma swobodę określenia swojego miejsca pracy, oraz podanie siedziby statutowej lub, w stosownych przypadkach, adresu pracodawcy; jeśli pracownik wykonuje pracę w różnych miejscach, uzasadnione środki i rozwiązania umożliwiające pracownikom dostęp do różnych miejsc pracy, procedurę, powiadomienie;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy, spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia;

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia, a w przypadku pracowników tymczasowych nazwę przedsiębiorstwa użytkownika;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  prawo do wszystkich szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, do których pracownik jest uprawniony;

g)  prawo do wszystkich szkoleń, które pracodawca ma obowiązek zapewnić zgodnie z przepisami prawa unijnego lub krajowego i odpowiednimi układami zbiorowymi bądź też zgodnie z ogólną polityką szkoleniową pracodawcy;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  długość płatnego urlopu, do którego pracownik jest uprawniony lub, jeżeli nie może być ona określona przy udzielaniu informacji, procedury przyznawania i ustalania takiego urlopu;

h)  długość płatnego urlopu, do którego pracownik jest uprawniony lub, jeżeli nie może być ona określona przy udzielaniu informacji, procedury przyznawania i ustalania takiego prawa do urlopu;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  procedurę, w tym długość okresu wypowiedzenia, jaka obowiązuje pracodawcę i pracownika w przypadku zakończenia stosunku pracy lub, jeżeli długość okresu wypowiedzenia nie może być określona przy udzielaniu informacji, sposób określania takiego okresu wypowiedzenia;

i)  procedurę, w tym długość okresów wypowiedzenia, jaka obowiązuje pracodawcę i pracownika w przypadku zakończenia stosunku pracy lub, jeżeli długość okresów wypowiedzenia nie może być określona przy udzielaniu informacji, sposób określania takich okresów wypowiedzenia, a także wymogi formalne dotyczące dokonania wypowiedzenia i terminu na wniesienie skargi kwestionującej zwolnienie;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony;

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe wskazane odrębnie, takie jak premie, wynagrodzenie za nadgodziny, świadczenia rzeczowe i świadczenia, a także częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  jeśli harmonogram czasu pracy jest w całości lub w większości niezmienny, długość standardowego dnia lub tygodnia pracy pracownika oraz jakiekolwiek ustalenia dotyczące godzin nadliczbowych i wynagrodzenia za nie;

k)  długość standardowego dnia lub tygodnia pracy pracownika oraz, w stosownych przypadkach, ustalenia dotyczące pracy poza standardowym dniem lub tygodniem pracy, w tym ustalenia dotyczące przenoszenia na inną zmianę i godzin nadliczbowych, oraz przekazywane z rozsądnym wyprzedzeniem powiadomienie o takiej pracy i wynagrodzeniu za nią;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera l – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  jeśli harmonogram czasu pracy jest w całości lub w większości zmienny, zasadę, że harmonogram ten jest zmienny, zagwarantowaną liczbę odpłatnych godzin pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz, jeśli harmonogram czasu pracy jest w całości lub w większości określany przez pracodawcę:

l)  jeśli harmonogram pracownika jest w całości lub w większości zmienny, pracodawca informuje pracownika o:

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera l – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  zasadę, że harmonogram pracy jest zmienny, zagwarantowaną liczbę odpłatnych godzin pracy i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera l – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  minimalny termin wcześniejszego powiadomienia, które pracownik powinien otrzymać przed rozpoczęciem przydzielonego zadania;

(ii)  minimalny termin wcześniejszego powiadomienia, które pracownik powinien otrzymać przed rozpoczęciem przydzielonego zadania oraz termin, do którego pracodawca ma prawo do anulowania przydzielonego zadania po jego przyjęciu przez pracownika;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  wszelkie układy zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika; w przypadku zawarcia układu zbiorowego poza przedsiębiorstwem przez specjalne wspólne organy lub instytucje, nazwę kompetentnego organu lub wspólnej instytucji, w ramach której układy były zawarte;

m)  wszelkie układy zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika; w przypadku zawarcia układu zbiorowego poza przedsiębiorstwem przez specjalne wspólne organy lub instytucje, nazwę właściwego organu lub wspólnej instytucji, w ramach której układy były zawarte oraz nieprzekraczalne okresy, jeżeli takowe istnieją;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  dane kontaktowe przedstawicieli pracowników lub przedstawicieli związków zawodowych;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  w przypadku gdy jest to obowiązkiem pracodawcy, dowód rejestracji w instytucjach zabezpieczenia społecznego, o których mowa w lit. n).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. f) – k) oraz n) mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub statutowych albo układów zbiorowych regulujących sprawy wymienione w tych punktach.

3.  Informacjom, o których mowa w ust. 2 lit. f) – k) oraz n) może, w razie potrzeby, towarzyszyć odniesienie do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub statutowych albo układów zbiorowych regulujących sprawy wymienione w tych punktach.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby stażyści otrzymywali wszelkie niezbędne informacje w odniesieniu do planu szkoleń i harmonogramu pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy i długości stażu, całości wynagrodzenia i wszelkich dodatków do wynagrodzenia, jeśli mają zastosowanie, a także praw i obowiązków pracowniczych, wyznaczonego opiekuna i jego kompetencji w kontekście stażu oraz celów i metod oceny i rozwoju zawodowego.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Minimalny termin wcześniejszego powiadomienia, które pracownik musi otrzymać przed rozpoczęciem przydzielonego zadania zgodnie z ust. 2 lit. l), jest w razie potrzeby określany przez państwa członkowskie po konsultacji z partnerami społecznymi.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, przekazywane są indywidualnie pracownikowi w formie dokumentu najpóźniej pierwszego dnia stosunku pracy. Dokument ten może być dostarczony lub przekazany w formie elektronicznej, pod warunkiem że pracownik ma do niego łatwy dostęp oraz że można go przechowywać i drukować.

1.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) - f) oraz i) - l), są przekazywane indywidualnie pracownikowi na piśmie najpóźniej pierwszego dnia stosunku pracy.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, są przekazywane pracownikowi na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych od nawiązania stosunku pracy.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Terminy określone w ust. 1a nie przekraczają okresu trwania umowy.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie opracowują modele i wzory dokumentu, o którym mowa w ust. 1, i udostępniają je pracownikom i pracodawcom, również na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, oraz inną odpowiednią drogą.

2.  Państwa członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, opracowują modele i wzory dokumentu, o którym mowa w ust. 1, i udostępniają je pracownikom i pracodawcom, również na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, oraz inną odpowiednią drogą.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane przez pracodawców o przepisach ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo o układach zbiorowych regulujących obowiązujące ramy prawne były powszechnie i nieodpłatnie dostępne w sposób przejrzysty, jasny, pełny i łatwo dostępny na odległość oraz przy pomocy środków elektronicznych, również na istniejących portalach internetowych dla unijnych obywateli i przedsiębiorstw.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane przez pracodawców o przepisach ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo o mających powszechne zastosowanie układach zbiorowych regulujących obowiązujące ramy prawne były powszechnie i nieodpłatnie dostępne w sposób przejrzysty, jasny, pełny i łatwo dostępny na odległość oraz przy pomocy środków elektronicznych, również na istniejących portalach internetowych dla unijnych obywateli, związków zawodowych i przedsiębiorstw.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zmiany, które jedynie odzwierciedlają zmianę w przepisach ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo w układach zbiorowych lub uzgodnieniach rady pracowniczej, mogą być podawane w formie odniesienia do ich zaktualizowanego stanu.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatkowe informacje dla pracowników delegowanych lub wysyłanych za granicę

Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych za granicę

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy od pracownika wymaga się pracy w państwie członkowskim bądź w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj wykonuje on pracę, aby dokument, o którym mowa w art. 4 ust. 1, był dostarczany przed wyjazdem pracownika i zawierał przynajmniej następujące dodatkowe informacje o:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy od pracownika wymaga się pracy w państwie członkowskim bądź w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj wykonuje on pracę, aby pracodawca dostarczał dokument, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przed wyjazdem pracownika, i aby dokument ten zawierał przynajmniej następujące dodatkowe informacje o:

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwie lub państwach, w których ma zostać wykonana praca za granicą oraz o czasie trwania tej pracy;

a)  państwie lub państwach oraz miejscu lub miejscach, w których ma zostać wykonana praca za granicą oraz o przewidywanym czasie trwania tej pracy;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, związanych z wykonywaniem przydzielonych zadań, obejmujących w przypadku pracowników delegowanych objętych dyrektywą 96/71/WE wszelkie dodatki właściwe dla delegowania oraz o ustaleniach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania;

c)  w stosownych przypadkach, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, związanych z wykonywaniem przydzielonych zadań, obejmujących w przypadku pracowników delegowanych objętych dyrektywą 96/71/WE dodatki właściwe dla delegowania oraz o ustaleniach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  w stosownych przypadkach, warunkach repatriacji pracownika.

d)  warunkach repatriacji pracownika.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a) mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo do układów zbiorowych regulujących kwestie wymienione w tych punktach.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a), mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do szczegółowych przepisów aktów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo do układów zbiorowych regulujących kwestie wymienione w tych punktach, pod warunkiem że te układy zbiorowe są łatwo dostępne dla pracownika.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O ile państwa członkowskie nie postanowią inaczej, ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeśli czas trwania każdego okresu pracy poza państwem członkowskim, w którym pracownik zazwyczaj wykonuje pracę, nie przekracza czterech kolejnych tygodni.

4.  O ile przepisy państw członkowskich regulujące umowę o pracę nie stanowią inaczej, ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeśli czas trwania każdego okresu pracy poza państwem członkowskim, w którym pracownik zazwyczaj wykonuje pracę, nie przekracza czterech kolejnych tygodni.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy stosunek pracy zależny jest od okresu próbnego, aby okres ten nie przekraczał sześciu miesięcy, wraz z jakimkolwiek przedłużeniem.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy stosunek pracy zależny jest od okresu próbnego, aby okres ten nie przekraczał sześciu miesięcy. W przypadku umów na czas określony krótszy niż 12 miesięcy okres próbny nie może przekraczać 25% przewidywanego czasu trwania umowy. W przypadku odnowienia umowy stosunek pracy nie podlega nowemu okresowi próbnemu. Czas przepracowany w tym samym przedsiębiorstwie, grupie lub jednostce zalicza się na poczet okresu próbnego.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć dłuższe okresy próbne, jeśli jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia lub leży to w interesie pracownika.

2.  Państwa członkowskie mogą, na zasadzie wyjątku i po konsultacji z partnerami społecznymi, przewidzieć dłuższe okresy próbne nieprzekraczające dziewięciu miesięcy, jeśli jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia, na przykład w przypadku stanowisk kierowniczych, lub gdy okres próbny nie jest związany z ochroną zatrudnienia.

 

Żaden okres próbny nie ogranicza nabywania praw pracowniczych zgodnie z prawem krajowym.

 

W okresie próbnym pracownicy korzystają z praw ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość przedłużenia okresów próbnych, z zastrzeżeniem wstępnego porozumienia między pracownikiem a pracodawcą, w przypadku gdy pracownik był stale nieobecny w pracy z powodu długiej choroby lub wydłużonego urlopu, tak aby zarówno pracodawca, jak i pracownik mogli sprawdzić, czy praca odpowiada ich odpowiednim oczekiwaniom i wymaganiom. W żadnym wypadku nie jest możliwe jednostronne przedłużenie okresu próbnego.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca nie zabraniał pracownikowi podejmowania pracy u innego pracodawcy, poza harmonogramem czasu pracy ustalonym z tym pracodawcą.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca nie zabraniał i nie uniemożliwiał pracownikowi podejmowania pracy u innego pracodawcy ani nie wymierzał za to sankcji i nakładał kar.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy zatrudnieni na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę podlegali ogólnym wymogom minimalnym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy ustanowionym w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

________________________________

 

1a Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawcy mogą jednak ustanowić warunki dotyczące zakazu łączenia stanowisk, gdy jest to uzasadnione słusznymi względami, takimi jak ochrona tajemnicy handlowej lub uniknięcie konfliktu interesów.

2.  Państwa członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, mogą ustanowić warunki dotyczące stosowania przez pracodawców ograniczeń zakazu łączenia stanowisk, mianowicie ograniczeń dotyczących możliwości pracy na rzecz szczególnych kategorii pracodawców na podstawie uzasadnionych i obiektywnych przyczyn, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, rzetelność służby cywilnej lub uniknięcie konfliktu interesów.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy harmonogram czasu pracy pracownika jest w całości lub w większości zmienny oraz w całości lub w większości określany przez pracodawcę, państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca mógł wymagać od pracownika pracy jedynie:

W przypadku gdy harmonogram czasu pracy pracownika jest w całości lub w większości zmienny, państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca wymagał od pracownika pracy, jeśli nie są spełnione są oba poniższe warunki:

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeśli praca ma miejsce we wcześniej określonych godzinach i dniach odniesienia, ustalonych pisemnie w chwili rozpoczęcia stosunku pracy, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) pkt (i) oraz

a)  jeśli praca ma miejsce we wcześniej określonych godzinach i dniach odniesienia, ustalonych pisemnie w chwili rozpoczęcia stosunku pracy, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) ppkt (i) oraz

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeśli pracownik został poinformowany przez pracodawcę o przydziale zadań w rozsądnym wcześniejszym terminie, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) pkt (ii).

b)  jeśli pracodawca informuje pracownika o przydziale zadań w rozsądnym wcześniejszym terminie, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) ppkt (ii). Państwa członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, decydują o długości tego okresu.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W przypadku niespełnienia jednego lub obu warunków określonych w ust. 1 pracownik ma prawo odmówić wykonania zadania bez negatywnych konsekwencji.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Jeżeli pracodawca odwołuje zadanie po terminie przewidzianym w art. 3 ust. 2 lit. l) ppkt (ii), pracownik ma prawo do wynagrodzenia za godziny pracy, w odniesieniu do których zastosowano powiadomienie.

Państwa członkowskie mogą określić termin, o którym mowa w akapicie pierwszym, po konsultacji z partnerami społecznymi.

Wynagrodzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie jest uzależnione od przyszłego zadania.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Środki uzupełniające w celu zapewnienia większej przewidywalności umów o pracę na żądanie.

 

1.  Państwa członkowskie mogą zakazać wszelkich stosunków pracy, które nie przewidują z góry określonej minimalnej gwarantowanej liczby płatnych godzin przed rozpoczęciem stosunku pracy.

 

2.  W przypadku braku środków prawnych zapobiegających nadużyciom wynikającym ze stosowania umów pracy na żądanie, w szczególności gdy stosunek pracy nie przewiduje z góry określonej minimalnej gwarantowanej liczby płatnych godzin pracy, państwa członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi w sposób uwzględniający potrzeby określonych sektorów lub kategorii pracowników, wprowadzają następujące środki:

 

(i)  wymóg, zgodnie z którym pracodawcy muszą przedstawić właściwym organom obiektywne powody zastosowania takich umów, wraz z podaniem rzeczywistego łącznego terminu zastosowania takiej umowy w odniesieniu do danych pracowników, krótszego niż sześć miesięcy;

 

(ii)  po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy wzruszalne domniemanie istnienia umowy o pracę przewidującej, przez okres kolejnych sześciu miesięcy, liczbę godzin wynoszącą co najmniej 75 % godzin przepracowanych w ciągu poprzednich sześciu miesięcy, niezależnie od rozkładu godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy, których staż pracy u tego samego pracodawcy wynosi przynajmniej sześć miesięcy, mogli wystąpić o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli jest ona dostępna.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy, których ciągły staż pracy u tego samego pracodawcy wynosi przynajmniej sześć miesięcy lub po ukończeniu obowiązkowego szkolenia i okresu próbnego, otrzymali uzasadnioną odpowiedź na piśmie, jeżeli złożą wniosek o przeniesienie do bardziej przewidywalnej formy zatrudnienia, jeżeli jest ona dostępna. Czas przepracowany dla wszystkich pracodawców tworzących jedno przedsiębiorstwo, grupę lub jednostkę lub do nich należących liczy się do wspomnianego ciągłego okresu sześciu miesięcy. Państwa członkowskie mogą ograniczyć częstotliwość takich odpowiedzi.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawca udziela pisemnej odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku osób fizycznych działających w charakterze pracodawców, jak i mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw, państwa członkowskie mogą przewidzieć przedłużenie tego terminu do maksymalnie trzech miesięcy oraz umożliwić ustną odpowiedź na kolejny podobny wniosek złożony przez tego samego pracownika, jeśli uzasadnienie odpowiedzi odnośnie do sytuacji pracownika pozostaje bez zmian.

2.  Pracodawca należycie rozpatruje wniosek i udziela należycie uzasadnionej odpowiedzi na piśmie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku osób fizycznych działających w charakterze pracodawców i mikroprzedsiębiorstw, państwa członkowskie mogą przewidzieć ustną odpowiedź na kolejny podobny wniosek złożony przez tego samego pracownika, jeśli uzasadnienie odpowiedzi odnośnie do sytuacji pracownika pozostaje bez zmian.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla dyrektyw 97/81/WE, 99/70/WE i 2008/104/WE.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Informacje o wolnych stanowiskach wewnętrznych

 

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy pracownicy, w tym pracownicy przebywający na przedłużonym urlopie, byli informowani o wszelkich wewnętrznych procesach awansu lub wakatach, które stają się dostępne w przedsiębiorstwie lub zakładzie w celu wspierania rozwoju ich kariery zawodowej. Informacje takie mogą być przekazywane w formie ogólnego ogłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez internet lub w odpowiednim miejscu w przedsiębiorstwie lub siedzibie pracodawcy.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szkolenie

Szkolenie obowiązkowe

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy na mocy przepisów unijnych lub krajowych lub odpowiednich układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, szkolenie takie zapewnione zostało pracownikom nieodpłatnie.

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy w okresie trwania stosunku pracy, w tym przed rozpoczęciem efektywnej pracy, pracodawcy, prawo unijne lub krajowe, odpowiednie układy zbiorowe lub przepisy wewnętrzne wymagają od pracowników podjęcia obowiązkowego szkolenia w celu wykonywania pracy, do wykonywania której zatrudnieni lub której pracodawca wymaga do wykonywania danej pracy, szkolenie takie było zapewnione pracownikowi nieodpłatnie.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, w których istnieją ku temu powody, szkolenie jest prowadzone w godzinach pracy. Jest ono liczone jako czas pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tak jakby wykonywał pracę.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić partnerom społecznym na zawieranie układów zbiorowych, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, w których, przy poszanowaniu ogólnej ochrony pracowników, ustanawia się rozwiązania dotyczące warunków pracy pracowników, które różnią się od warunków określonych w art. 7–11.

Państwa członkowskie zachęcają partnerów społecznych do zwiększenia lub utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania dialogu społecznego w celu wzmocnienia ich roli oraz do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych na odpowiednim szczeblu lub utrzymywania ich, zgodnie z prawem krajowym i praktyką krajową.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą zezwolić najbardziej reprezentatywnym partnerom społecznym na poziomie krajowym lub sektorowym na negocjowanie, zawieranie i egzekwowanie układów zbiorowych pracy na odpowiednim szczeblu, na ustanowienie uzgodnień dotyczących warunków pracy pracowników, które dostosowują, uzupełniają lub ulepszają przepisy określone w rozdziale III, pod warunkiem że są one zgodne z minimalnymi wymaganiami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, lub na utrzymanie istniejących układów zbiorowych pracy, jeżeli przestrzegają ogólnego poziomu ochrony pracowników.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Równość wynagrodzenia

 

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie zasady równości wynagrodzenia oraz zasad i warunków wobec wszystkich pracowników bez względu na ich status zatrudnienia. Państwa członkowskie zapewniają zniesienie dyskryminacji w odniesieniu do wszystkich aspektów i warunków wynagrodzenia oraz zasad i warunków zatrudnienia; status zatrudnienia nie ma przy tym znaczenia.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy pracownik nie otrzymał w terminie wszystkich lub części dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 lub art. 6, zaś pracodawca nie naprawił takiego naruszenia w ciągu 15 dni od powiadomienia go o tym, zastosowanie miał jeden z następujących systemów:

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy pracownik nie otrzymał w terminie wszystkich lub części dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 lub art. 6, zaś pracodawca nie naprawił takiego naruszenia w ciągu 15 dni od powiadomienia go o tym, zastosowanie miał każdy z następujących systemów:

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wobec pracownika stosuje się korzystne dla niego domniemanie określone przez państwo członkowskie. Jeśli przekazane informacje nie obejmują informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), f), k) lub l), domniemanie korzystne dla pracownika obejmuje domniemanie, że, odpowiednio, stosunek pracy pracownika jest bezterminowy, nie obowiązuje okres próbny oraz że jest to stanowisko na pełen etat. Pracodawcy mają możliwość oddalenia takiego domniemania; lub

a)  wobec pracownika stosuje się korzystne dla niego domniemanie określone przez państwo członkowskie. Jeśli przekazane informacje nie obejmują informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), f), k) lub l), domniemanie korzystne dla pracownika obejmuje domniemanie, że, odpowiednio, stosunek pracy pracownika jest bezterminowy, nie obowiązuje okres próbny oraz że jest to stanowisko na pełen etat. Pracodawcy mają możliwość oddalenia takiego domniemania; i

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pracownik ma możliwość złożenia skargi do właściwych organów w stosownym terminie. Jeśli właściwy organ stwierdzi, że skarga jest zasadna, zarządzi przedłożenie brakujących informacji przez odpowiedniego pracodawcę lub pracodawców. Jeśli pracodawca nie przedłoży brakujących informacji w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia, organ ma możliwość nałożenia odpowiedniej kary administracyjnej, nawet jeśli stosunek pracy ustał. Pracodawcy mają możliwość wniesienia skargi administracyjnej przeciwko decyzji nakładającej karę. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów.

b)  pracownik ma możliwość złożenia skargi do właściwych organów w stosownym terminie i uzyskania wystarczającej odpowiedzi w odpowiednich ramach czasowych. Jeśli właściwy organ stwierdzi, że skarga jest zasadna, zarządzi przedłożenie brakujących informacji przez odpowiedniego pracodawcę lub pracodawców. Jeśli pracodawca nie przedłoży brakujących informacji w wyznaczonym przez właściwy organ terminie od otrzymania zawiadomienia, organ ma możliwość nałożenia odpowiedniej kary administracyjnej, nawet jeśli stosunek pracy ustał. Pracodawcy mają możliwość wniesienia skargi administracyjnej przeciwko decyzji nakładającej karę. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Pierwszeństwo faktów

 

Przy ustalaniu istnienia stosunku pracy bierze się pod uwagę fakty dotyczące rzeczywistego wykonywania pracy, a nie sposób, w jaki strony opisują stosunek pracy.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do ochrony pracowników, w tym pracowników będących przedstawicielami pracowników, przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej przeciwko pracodawcy bądź postępowań sądowych wszczętych w celu wyegzekwowania zgodności z prawami przewidzianymi niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do ochrony wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj i czas trwania stosunku pracy, w tym pracowników będących przedstawicielami pracowników i związków zawodowych, przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub niekorzystnymi konsekwencjami wynikającymi z wykonywania prawa przewidzianego niniejszą dyrektywą.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu zwalniania lub działań równoważnych oraz wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu wykonywania przez nich praw przewidzianych niniejszą dyrektywą.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu zwalniania pracowników lub działań równoważnych z powodu wykonywania przez pracowników praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Środki te obejmują prawo do przywrócenia do pracy.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu skorzystania z praw przewidzianych niniejszą dyrektywą, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia zwolnienia lub równoważnych środków. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie.

2.  Pracownicy, którzy, w stosownych przypadkach, po zakończeniu okresu próbnego uważają, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu skorzystania z praw przewidzianych niniejszą dyrektywą, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia zwolnienia lub równoważnych środków. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie. Państwa członkowskie zapewniają, że termin złożenia odwołania od wypowiedzenia zostaje zawieszony do momentu, aż pracownik nie otrzyma od pracodawcy uzasadnienia na piśmie.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie zezwalają związkom zawodowym na wytoczenie powództwa przedstawicielskiego mającego na celu ochronę zbiorowych interesów pracowników w związku z niniejszą dyrektywą zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE1a.

 

__________________

 

1aDyrektywa 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (tekst jednolity) (Dz.U. L 110 z 1.5.2009, s. 30).

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Jeżeli pracodawca nie przedstawi uzasadnionych powodów zwolnienia lub działania równoważnego zgodnie z ust. 2, zakłada się, że pracownik został zwolniony ze względu na korzystanie z praw wynikających z niniejszej dyrektywy. Skutki prawne przygotowań do zwolnienia lub samych zwolnień z powodu wykonywania praw przewidzianych niniejszą dyrektywą są nieważne.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Ciężar dowodu istnienia stosunku pracy

 

Ciężar dowodu braku stosunku pracy spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej identyfikowanej jako pracodawca.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie tych sankcji. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one przybrać formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę rekompensaty.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie tych sankcji. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one przybrać formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę godziwej i proporcjonalnej rekompensaty.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Równe traktowanie

 

Państwa członkowskie zapewniają:

 

a)  by zasada równości wynagrodzeń i warunków miała zastosowanie do wszystkich pracowników, bez względu na ich status zatrudnienia, tak jak do porównywalnych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;

 

b)  o ile nie ma żadnego porównywalnego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony w tym samym zakładzie, by porównania dokonywano poprzez odwołanie do właściwego układu zbiorowego lub, w razie braku właściwego układu zbiorowego, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, układami zbiorowymi lub praktyką krajową;

 

c)  by dyskryminacja w odniesieniu do wszystkich aspektów i warunków wynagrodzenia oraz zasad i warunków zatrudnienia była wyeliminowana.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18b

 

Dostęp do ochrony socjalnej

 

Państwa członkowskie zapewniają dostęp do ochrony socjalnej pracownikom przez rozszerzenie obowiązkowego formalnego dostępu na wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju ich stosunku pracy.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18c

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Państwa członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia pracownikom o zmiennym harmonogramie pracy i zmiennych godzinach/dniach odniesienia dostępu do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, usług w zakresie profilaktyki i udogodnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do charakteru ich pracy.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Korzystniejsze postanowienia

Zakaz regresji i korzystniejsze postanowienia

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa nie stanowi odpowiedniej podstawy do zmniejszenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w państwach członkowskich.

1.  Niniejsza dyrektywa i środki przyjęte w celu jej wykonania nie mogą stanowić uzasadnionej podstawy, nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub cytowane w celu ograniczenia, podważenia lub naruszenia w jakimkolwiek państwie członkowskim praw przyznanych pracownikom w tym państwie członkowskim i poziomu ochrony już zapewnionego pracownikom w tym państwie członkowskim na mocy prawa krajowego, układów zbiorowych lub praktyki.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie angażują partnerów społecznych we wdrażanie niniejszej dyrektywy, zgodnie z krajowym prawem i praktyką, oraz zapewniają im konieczne środki do tego, by ich zaangażowanie przyniosło rezultaty.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Inspekcja i monitorowanie

 

Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie skutecznych i odpowiednich inspekcji w celu monitorowania i egzekwowania wdrażania niniejszej dyrektywy przez organy krajowe i partnerów społecznych. Państwa członkowskie dopilnowują, aby te organy i partnerzy społeczni dysponowali środkami oraz odpowiednimi i specjalistycznymi szkoleniami w celu przeprowadzenia takich inspekcji.

 

Komisja wspiera wymianę odpowiednich urzędników i szkolenia, jak również ułatwianie i promowanie inicjatyw dotyczących najlepszych praktyk, w tym inicjatyw partnerów społecznych na poziomie Unii.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20b

 

Ułatwienie wnoszenia skarg

 

Państwa członkowskie zapewniają skuteczne mechanizmy, za pomocą których pracownicy mogą składać skargi w przypadku naruszenia ich praw wynikających z niniejszej dyrektywy, bezpośrednio u pracodawcy lub za pośrednictwem stron trzecich wyznaczonych przez państwa członkowskie, takich jak związki zawodowe, inne stowarzyszenia lub właściwy organ państwa członkowskiego, jeżeli jest to przewidziane w prawie krajowym.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa i obowiązki ustanowione niniejszą dyrektywą mają zastosowanie do istniejących stosunków pracy od dnia [wejście w życie + 2 lata]. Pracodawcy przedstawiają lub uzupełniają dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6, jedynie na wniosek pracownika. Brak takiego wniosku nie ma skutku wyłączenia pracowników z minimalnych praw ustanowionych niniejszą dyrektywą.

Prawa i obowiązki ustanowione niniejszą dyrektywą mają zastosowanie do istniejących stosunków pracy od dnia [wejście w życie + 2 lata]. Pracodawcy przedstawiają lub uzupełniają dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6, jedynie na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela. Brak takiego wniosku nie ma skutku wyłączenia pracowników z minimalnych praw ustanowionych niniejszą dyrektywą.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż do dnia [data wejścia w życie + 8 lat] Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi oraz partnerami społecznymi na szczeblu unijnym, oraz uwzględniając wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, aby w odpowiednich przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian.

Nie później niż do dnia [data wejścia w życie + 5 lat] Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi oraz partnerami społecznymi na szczeblu unijnym, oraz uwzględniając wpływ na mikroprzedsiębiorstwa i małe i średnie przedsiębiorstwa, dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, aby w odpowiednich przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian i poprawek.

  • [1]  Dz.U. C ... / dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2] 

UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji Europejskiej jest zastąpienie dyrektywy z 1991 r. w sprawie pisemnego oświadczenia (91/533/EWG) nowym instrumentem, który zapewnia przejrzystość co do warunków pracy wszystkich pracowników oraz określa nowe prawa podmiotowe w celu poprawy przewidywalności i bezpieczeństwa warunków pracy, zwłaszcza dla pracowników zatrudnionych w ramach nietradycyjnych stosunków pracy. Wniosek opiera się na wnioskach z oceny REFIT[1] dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia, która ujawniła słabe punkty w zakresie stosowania dyrektywy oraz jej skuteczności.

Zgodnie z art. 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja w kwietniu i we wrześniu 2017 r. rozpoczęła dwa etapy konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi. Rozmowy, które odbyły się między partnerami społecznymi, nie pozwoliły na rozpoczęcie procedury dialogu w celu ustanowienia stosunków umownych, w tym umów zbiorowych, w tej dziedzinie, zgodnie z art. 155 TFUE.

Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań Unii w dziedzinie poprawy warunków pracy jej obywateli Komisja przyjęła niniejszy wniosek w dniu 21 grudnia 2017 r.[2]. Jest istotne, aby obaj współprawodawcy podjęli się tego zadania i zobowiązali się do zawarcia porozumienia w sprawie tych wielkich wyzwań przed końcem kadencji w 2019 r., tak aby sprostać oczekiwaniom naszych społeczeństw i przyczynić się do dobrobytu obywateli.

Naszym zdaniem niniejsza dyrektywa ma trzy cele. Po pierwsze, wiąże się ona z bardziej sprecyzowanym rozwinięciem praw uznanych w międzyinstytucjonalnej proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych ogłoszonej wspólnie w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r.[3] Ma ona w szczególności przyczynić do wdrożenia wielu zasad ogłoszonych w filarze, w szczególności zasad 5 i 7, które dotyczą odpowiednio bezpiecznego i elastycznego zatrudnienia oraz informacji o warunkach zatrudnienia i ochrony w przypadku zwolnień.

Przedmiotowa dyrektywa wprowadza pewne minimalne powszechne prawa dla europejskich obywateli i pracowników, stanowi odpowiedź na znaczne zapotrzebowanie społeczne i wciela zamiar zacieśnienia więzi obywateli z Unią, dając im odczuć, że Europa wiele dla nich znaczy, a jednocześnie na nich liczy. Wniosek wprowadza przede wszystkim ograniczenie okresu próbnego do sześciu miesięcy, chyba że dłuższy okres jest uzasadniony, prawo do podejmowania pracy na rzecz innych pracodawców z zakazem tzw. klauzul wyłączności lub niełączenia stanowisk oraz prawo do większej przewidywalności czasu pracy w przypadku pracowników o zmiennych harmonogramach czasu pracy.

Jest oczywiste, że należy wyznaczyć minimalny zakres tych powszechnych praw, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu, które tego pragnie, możliwość ich ulepszenia, przy czym należy wyjaśnić, że praktyczne wdrożenie tych praw może odbywać się wyłącznie na szczeblu poszczególnych państw członkowskich.

Należy nie tylko stosować zasadę pomocniczości, lecz również postępować według podejścia praktycznego i decentralizującego, ponieważ każdy europejski rynek zatrudnienia jest powiązany z wielowiekową kulturą, z różnymi strukturami produkcji, odmiennymi warunkami finansowymi, a nawet klimatycznymi.

Byłoby absurdalne, by dążyć do ujednolicenia, a praktyczne wdrożenie należy przeprowadzić w ramach odpowiednich transpozycji do prawa poszczególnych państw członkowskich.

Należy zaznaczyć, że rola odgrywana przez dialog społeczny i układy zbiorowe leży w samej naturze Europy Socjalnej i że wobec tego należy przywiązywać większą uwagę do dialogu społecznego we wszystkich jego postaciach, tak aby rozwijać, uzupełniać, ulepszać, wdrażać w praktyce i wzmacniać te minimalne prawa na szczeblu krajowym.

Po drugie, w ten sposób dyrektywa w dużym stopniu przyczynia się do ustanowienia ram prawa socjalnego zapewniających rozwój swobodnej konkurencji i pełną mobilność obywateli, a tym samym równe warunki działania. W istocie swoboda mobilności pracowników i obywateli stanowi prawo o zasadniczym znaczeniu dla Europejczyków i niezastąpione narzędzie do celów ograniczenia bezrobocia i zagwarantowania konwergencji gospodarczej i społecznej.

Niemniej Europa – która musi mieć charakter społeczny, jeśli ma przetrwać – pragnie, by z mobilności i swobody konkurencji korzystać z poszanowaniem podstawowych praw pracowników o takim samym minimalnym zakresie dla wszystkich. Konwergencja w górę nie może odbywać się przez ograniczanie mobilności i konkurencji kosztowej, lecz należy uważać, by konkurencja nie odbywała się ze szkodą dla praw socjalnych i praw pracy, które mają zasadnicze znaczenie dla pracowników. Europa stworzyła zasady, często bardzo szczegółowe, na potrzeby należytego funkcjonowania jednolitego rynku i rozwoju czterech podstawowych wolności przepływu. Obecnie przyszedł czas na opracowanie minimalnych zasad dotyczących stosunku pracy i praw pracowniczych.

W istocie dyrektywa aktualizuje i szczegółowo określa te prawa, po 27 latach od przyjęcia dyrektywy z 1991 r. w sprawie pisemnego oświadczenia. Do pełnej integracji jednolitego rynku potrzeba pełnego rozwinięcia swobody przemieszczania się pracowników i pełnego korzystania z niej oraz wspólnych minimalnych zasad dotyczących warunków zatrudnienia.

Wreszcie, jest oczywiste, że dyrektywa ta powstaje również po to, by uwzględnić nowe formy pracy – zarówno te, które już znamy, jak i te, które pojawią się w toku imponującego rozwoju nowych technologii. W tym kontekście dyrektywa stanowi odpowiedź na niedawne rezolucje Parlamentu, w których wzywa on Komisję do dokonania zmiany dyrektywy w celu uwzględnienia nowych form zatrudnienia i zapewnienia każdemu pracownikowi wspólnego pakietu praw, niezależnie od rodzaju umowy lub stosunku pracy[4].

Nie ulega wątpliwości, że Europa pragnie uniknąć wszelkich form wyzysku i braku ochrony, nie do pogodzenia z europejskim modelem społecznym, w odniesieniu do pracowników mających do czynienia z nowymi, bardziej elastycznymi, kreatywnymi i oferującymi możliwość dostosowania formami zatrudnienia. W ramach nowych form pracy należy unikać ograniczania minimalnych praw do informacji i przejrzystości dla wolnego obywatela poszukującego pracy, nie niwecząc jednocześnie dynamiki i elastyczności tych form (które również stanowią atut dla pracownika) ani ich zdolności dostosowawczej. W proponowanej dyrektywie przewidziano zapewnianie aktualnych i szczegółowych informacji na temat stosunku pracy wobec wszystkich pracowników w Unii.

Ponadto należy docenić inicjatywę Komisji polegającą na sprecyzowaniu zakresu podmiotowego dyrektywy przez definicję pojęcia „pracownika” w oparciu o ugruntowane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące ustalenia statusu pracownika. Oznacza to również ograniczenie możliwości wykluczania przez państwa członkowskie pracowników objętych krótkoterminowym lub dorywczym stosunkiem pracy.

  • [1] 1 Ocena REFIT dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia (dyrektywy 91/533/EWG), SWD(2017)0205.
  • [2] 2 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, COM(2017)0797 – 2017/0355 (COD).
  • [3]  Międzyinstytucjonalna proklamacja Europejskiego filaru praw socjalnych, Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10–15.
  • [4]  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie warunków pracy i niepewności zatrudnienia.

OPINIA Komisji Prawnej (27.9.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
(COM(2017)0797 – C8‑0006/2018 – 2017/0355(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Art. 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy zapewniających poszanowanie jego zdrowia, bezpieczeństwa i godności oraz do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, jak i prawo do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

(1)  Artykuł 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy zapewniających poszanowanie jego zdrowia, bezpieczeństwa i godności oraz do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, jak i prawo do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu. Cele tej dyrektywy powinny być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską kartą społeczną.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r., pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty. Zasada 5 stanowi, że niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym przez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania oraz należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia.

(2)  Zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r., pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. Mają oni prawo do otrzymania informacji o powodach zwolnienia z pracy, a także do rozsądnego okresu wypowiedzenia oraz do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty. Zasada 5 stanowi, że niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym przez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania oraz należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia przy jednoczesnym zapewnieniu pracodawcom elastyczności niezbędnej, aby szybko dostosować się do zachodzących zmian gospodarczych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od przyjęcia dyrektywy Rady 91/533/EWG33 na rynkach pracy doszło do głębokich przemian spowodowanych zmianami demograficznymi i cyfryzacją, co doprowadziło do utworzenia nowych form zatrudnienia, dzięki którym tworzone były nowe miejsca pracy i rozwijał się rynek pracy. Nowe formy zatrudnienia często nie są tak stałe i stabilne jak tradycyjne stosunki pracy – są mniej przewidywalne, przez co wzrasta niepewność pracowników co do obowiązujących praw i ochrony socjalnej. W ciągle ewoluującym środowisku pracy istnieje zatem większa potrzeba informowania pracowników o przysługujących im podstawowych warunkach pracy. Powinni być oni informowani na piśmie i w stosownym terminie. Aby ująć w odpowiednie ramy rozwój nowych form zatrudnienia, pracownicy w Unii Europejskiej powinni otrzymać również pewną liczbę nowych minimalnych praw, mających promować bezpieczeństwo i przewidywalność w stosunkach pracy przy jednoczesnym dążeniu do pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej w państwach członkowskich oraz zachowaniu zdolności adaptacji rynku pracy.

(3)  Od przyjęcia dyrektywy Rady 91/533/EWG33 na rynkach pracy doszło do głębokich przemian spowodowanych zmianami demograficznymi i cyfryzacją, które doprowadziły do utworzenia nowych form zatrudnienia, a także przemian wynikających ze środków, które opierają się na uzależnionym od podaży jednostronnym podejściu do rynku pracy ukierunkowanym na liberalizację i deregulację rynków pracy, dzięki którym powstały nowe modele prowadzenia działalności. Nowe formy zatrudnienia często nie są tak stałe i stabilne jak tradycyjne stosunki pracy – są mniej przewidywalne, przez co wzrasta niepewność pracowników co do obowiązujących praw i ochrony socjalnej i co sprzyja stosowaniu niejasnych lub niesprawiedliwych praktyk, wywołując niestabilność rynku pracy. W ciągle ewoluującym środowisku pracy istnieje zatem większa potrzeba informowania pracowników o przysługujących im podstawowych warunkach pracy niezależnie od dziedziny pracy. Powinni być oni informowani na piśmie i w jak najkrótszym terminie. Aby ująć w odpowiednie ramy rozwój nowych form zatrudnienia, pracownicy w Unii Europejskiej powinni otrzymać również pewną liczbę nowych minimalnych praw, mających promować bezpieczeństwo i przewidywalność w stosunkach pracy przy jednoczesnym dążeniu do pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej w państwach członkowskich oraz zachowaniu zdolności adaptacji rynku pracy.

__________________

__________________

33 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).

33 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zgodnie z dyrektywą 91/533/EWG większości pracowników w Unii przysługuje prawo otrzymania informacji o warunkach pracy na piśmie. Dyrektywą 91/533/EWG nie są jednak objęci wszyscy pracownicy w Unii. Ponadto pojawiły się luki w ochronie pracowników związane z nowymi formami zatrudnienia, utworzonymi w wyniku zmiany sytuacji na rynku pracy po 1991 r.

(4)  Zgodnie z dyrektywą 91/533/EWG większości pracowników w Unii przysługuje prawo otrzymania informacji o warunkach pracy na piśmie. Dyrektywą 91/533/EWG nie są jednak objęci wszyscy pracownicy w Unii. Ponadto pojawiły się luki w ochronie pracowników związane z nowymi formami zatrudnienia, utworzonymi w wyniku zmiany sytuacji gospodarczej, społecznej i na rynku pracy po 1991 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W związku z tym należy ustanowić na poziomie UE minimalne wymogi dotyczące informowania o zasadniczych aspektach stosunku pracy i powiązanych warunkach pracy, mających zastosowanie do każdego pracownika, tak aby zagwarantować wszystkim pracownikom w Unii odpowiedni stopień przejrzystości i przewidywalności odnośnie do ich warunków pracy.

(5)  W związku z tym należy ustanowić na poziomie UE minimalne normy dotyczące informowania o zasadniczych aspektach stosunku pracy i powiązanych warunkach pracy, mających zastosowanie do każdego pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę lub formy stosunku pracy, tak aby zagwarantować wszystkim pracownikom w Unii jednakowy stopień przejrzystości, bezpieczeństwa i przewidywalności odnośnie do ich warunków pracy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Cel niniejszej dyrektywy – wspieranie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy, dostępu do innowacji i poprawy warunków życia i pracy – można zrealizować, zapewniając wszystkim pracownikom skuteczny dostęp do informacji związanych z ich warunkami pracy, poprawiając warunki pracy, zwłaszcza pracowników w nowych i nietypowych formach zatrudnienia, skuteczniej stosując przepisy i poprawiając przejrzystość na rynku pracy, a jednocześnie unikając nakładania nadmiernych obciążeń na przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zapewnić skuteczność praw przewidzianych w przepisach UE, należy aktualizować zakres podmiotowy dyrektywy 91/533/EWG. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił kryteria określania statusu pracownika34, które są odpowiednie do określenia zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy. Definicja pracownika w art. 2 ust. 1 powstała na podstawie tych kryteriów. Zapewniają one jednolite wdrażanie zakresu podmiotowego dyrektywy, pozostawiając organom krajowym i sądom stosowanie go do konkretnych sytuacji. Pracownicy domowi, pracownicy na żądanie, pracownicy wykonujący pracę przerywaną, pracownicy w systemie bonów usługowych, osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych oraz stażyści i praktykanci mogliby zostać objęci zakresem przedmiotowej dyrektywy pod warunkiem, że spełniają te kryteria.

(7)  Aby zapewnić skuteczność praw przewidzianych w przepisach UE oraz ich bezwarunkowe wdrażanie, należy zaktualizować zakres podmiotowy dyrektywy 91/533/EWG. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił kryteria określania statusu pracownika34, które są odpowiednie do określenia zakresu podmiotowego niniejszej dyrektywy. Definicja pracownika w art. 2 ust. 1 powinna opierać się na kryteriach określonych przez TSUE i MOP. Zapewniają one jednolite wdrażanie zakresu podmiotowego dyrektywy, pozostawiając organom krajowym i sądom stosowanie go do konkretnych sytuacji. Pracownicy domowi, pracownicy na żądanie, pracownicy wykonujący pracę przerywaną, pracownicy w systemie bonów usługowych, osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych oraz stażyści i praktykanci, a także pracownicy naukowi muszą zostać objęci zakresem przedmiotowej dyrektywy pod warunkiem, że spełniają te kryteria.

__________________

__________________

34 Wyroki z dnia 3 lipca 1986, Deborah Lawrie-Blum, sprawa 66/85; z dnia 14 października 2010 r., Union Syndicale Solidaires Isère, sprawa C-428/09; z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-229/14; z dnia 4 grudnia 2014 r., FNV Kunsten, sprawa C-413/13; z dnia 17 listopada 2016 r., Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

34 Wyroki z dnia 3 lipca 1986, Deborah Lawrie-Blum, sprawa 66/85; z dnia 14 października 2010 r., Union Syndicale Solidaires Isère, sprawa C-428/09; z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-229/14; z dnia 4 grudnia 2014 r., FNV Kunsten, sprawa C-413/13; z dnia 17 listopada 2016 r., Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Zgodnie z zaleceniem MOP nr 198 w sytuacjach, w których nie można bezpośrednio ustalić faktu pracy „pod kierownictwem” podczas przeprowadzania oceny mającej ustalić, czy dana osoba jest pracownikiem, za najważniejsze kryterium dodatkowe należy uznać zależność ekonomiczną.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Zgodnie z zaleceniem MOP nr 198 ustalenie istnienia stosunku pracy powinno opierać się na faktach dotyczących rzeczywistego wykonywania pracy, a nie na przedstawianych przez strony opisach tego stosunku pracy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Zgodnie z zaleceniem MOP nr 198 należy automatycznie ustanowić domniemanie prawne, że stosunek pracy istnieje, gdy obecny jest przynajmniej jeden z odnośnych wskaźników.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W związku z rosnącą liczbą pracowników wyłączonych z zakresu dyrektywy 91/533/EWG na podstawie odstępstw, które państwa członkowskie stosują na podstawie art. 1 przedmiotowej dyrektywy, należy zastąpić te odstępstwa możliwością niestosowania przepisów dyrektywy przez państwa członkowskie do stosunku pracy równego maksymalnie ośmiu godzinom łącznie w okresie odniesienia wynoszącym miesiąc. Odstępstwo to nie ma wpływu na definicję pracownika, przewidzianą w art. 2 ust. 1.

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Z powodu nieprzewidywalnego charakteru pracy na żądanie, w tym umów zerogodzinowych, wyjątek zakładający osiem godzin miesięcznie nie powinien być stosowany dla stosunku pracy, dla którego nie ustalono gwarantowanej liczby odpłatnych godzin pracy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

skreśla się

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Funkcje i obowiązki pracodawcy może pełnić w praktyce kilka różnych osób fizycznych lub prawnych. Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w bardziej szczegółowym określeniu osoby lub osób, które są uważane za całkowicie lub częściowo odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki zostaną spełnione. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość decydowania o powierzeniu części lub wszystkich tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Powinny również mieć możliwość ustanowienia przepisów szczegółowych wyłączających osoby działające w charakterze pracodawców pracowników domowych w gospodarstwie domowym z obowiązku rozpatrzenia wniosku o inny rodzaj zatrudnienia i odpowiedzi na niego, zapewnienia obowiązkowego nieodpłatnego szkolenia oraz z obowiązku objęcia mechanizmem dochodzenia roszczeń opartym na domniemaniach korzystnych dla pracownika w przypadku braku pewnych informacji w oświadczeniu pisemnym.

(10)  Funkcje i obowiązki pracodawcy może pełnić w praktyce kilka różnych osób fizycznych lub prawnych. Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w bardziej szczegółowym określeniu osoby lub osób, które są uważane za całkowicie lub częściowo bądź wspólnie odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki zostaną spełnione. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość decydowania o powierzeniu części lub wszystkich tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Jeżeli kilka osób fizycznych lub prawnych ponosi odpowiedzialność jako pracodawca, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W dyrektywie 91/533/EWG ustanowiono minimalny wykaz zasadniczych aspektów, o których należy informować pracowników na piśmie. Wykaz ten należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza rosnącą liczbę niestandardowych form zatrudnienia.

(11)  W dyrektywie 91/533/EWG ustanowiono minimalny wykaz zasadniczych aspektów, o których należy informować pracowników na piśmie. Ten minimalny wykaz należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza rosnącą liczbę niestandardowych form zatrudnienia. Państwa członkowskie mają prawo rozszerzyć ten minimalny wykaz zgodnie z potrzebami krajowymi.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Informacja o czasie pracy powinna być spójna z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35 oraz zawierać informacje o okresach przerw, dobowego odpoczynku, odpoczynku tygodniowego oraz płatnego urlopu.

(12)  Informacja o czasie pracy powinna być spójna z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35 oraz zawierać informacje o okresach przerw, dobowego odpoczynku, odpoczynku tygodniowego oraz płatnego urlopu, a tym samym zapewniać ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

__________________

__________________

35 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

35 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do wykonanej pracy. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać co najmniej wszystkie elementy wynagrodzenia, a także metodę obliczania go, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do wykonanej pracy, z tytułu godzin nadliczbowych, premii i innych świadczeń, takich jak świadczenie chorobowe. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeśli nie można wskazać stałego harmonogramu czasu pracy z powodu charakteru zatrudnienia, pracownicy powinni wiedzieć, w jaki sposób ustalony będzie ich harmonogram czasu pracy, włącznie z przedziałami czasowymi, kiedy mogą zostać wezwani do świadczenia pracy, oraz znać minimalny termin wcześniejszego powiadomienia.

(14)  Jeśli nie można wskazać stałego harmonogramu czasu pracy z powodu charakteru zatrudnienia, pracownicy powinni zostać poinformowani, w jaki sposób ustalony będzie ich harmonogram czasu pracy, włącznie z przedziałami czasowymi, kiedy mogą zostać wezwani do świadczenia pracy, oraz znać minimalny termin wcześniejszego powiadomienia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Czas pracy należy organizować, kierując się względami gospodarczymi i wydajnością, ale także biorąc pod uwagę czysto ludzki punkt widzenia, co oznacza, że należy go stopniowo skracać, aby zapewnić pracownikowi dłuższe okresy wypoczynku.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Informacja o systemach zabezpieczenia społecznego powinna zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o świadczeniach z tytułu choroby, świadczeniach z tytułu macierzyństwa i równoważnych, świadczeniach z tytułu urlopu rodzicielskiego, świadczeniach z tytułu ojcostwa, z tytułu starości, inwalidztwa, informacje o rencie rodzinnej, świadczeniach dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych lub świadczeniach rodzinnych. Informacje o ochronie socjalnej przekazane przez pracodawcę powinny zawierać, w stosownych przypadkach, informacje o objęciu dodatkowymi programami emerytalnymi w rozumieniu dyrektywy Rady 98/49/WE36 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE37.

(15)  Informacja o systemach zabezpieczenia społecznego powinna zawierać co najmniej informacje o świadczeniach z tytułu choroby, świadczeniach z tytułu macierzyństwa i równoważnych, świadczeniach z tytułu urlopu rodzicielskiego, świadczeniach z tytułu ojcostwa, z tytułu starości, inwalidztwa, informacje o rencie rodzinnej, świadczeniach dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych lub świadczeniach rodzinnych, a także o wszelkich innych czynnikach ryzyka wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Informacje o ochronie socjalnej przekazane przez pracodawcę powinny zawierać informacje o objęciu dodatkowymi programami emerytalnymi w rozumieniu dyrektywy Rady 98/49/WE36 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE37.

__________________

__________________

36 Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).

36 Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 1).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pracownicy powinni mieć prawo otrzymania w momencie nawiązania stosunku pracy pisemnej informacji o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy. Odpowiednie informacje powinny dotrzeć do nich najpóźniej pierwszego dnia zatrudnienia.

(16)  Pracownicy powinni mieć prawo otrzymania w momencie nawiązania stosunku pracy pisemnej informacji o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy. W stosownych przypadkach odpowiednie informacje powinny dotrzeć do nich najpóźniej w momencie zawarcia umowy o pracę i przed pierwszym dniem zatrudnienia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu umożliwienia pracodawcom terminowego przedstawienia informacji państwa członkowskie powinny zapewnić na poziomie krajowym dostępność modeli, jak i odpowiednich i wystarczająco kompletnych informacji o obowiązujących ramach prawnych. Modele te mogą zostać w dalszym stopniu rozbudowane na poziomie sektorowym lub lokalnym przez organy krajowe i partnerów społecznych.

(17)  W celu umożliwienia pracodawcom terminowego przedstawienia informacji państwa członkowskie powinny zapewnić na poziomie krajowym dostępność modeli, jak i odpowiednich i wystarczająco kompletnych informacji o obowiązujących ramach prawnych. Komisja Europejska powinna wspierać państwa członkowskie w opracowaniu tych modeli, aby uniknąć ewentualnych rozbieżności ich treści między poszczególnymi państwami członkowskimi. Treść tych modeli może zostać ustalona na poziomie sektorowym lub lokalnym przez organy krajowe i partnerów społecznych, pod warunkiem że nie będzie się to wiązać z nieproporcjonalnym lub nadmiernym dodatkowym obciążeniem administracyjnym.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Pracownicy delegowani lub wysyłani za granicę powinni otrzymać dodatkowe informacje odpowiednie do ich sytuacji. W przypadku następujących po sobie przydzielonych zadań w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich, np. w międzynarodowym transporcie drogowym, informacje przekazane przed pierwszym wyjazdem mogą obejmować kilka zleceń łącznie i mogą później być modyfikowane w przypadku zmian. O ile kwalifikują się oni jako pracownicy delegowani na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38, powinni zostać również poinformowani o jednej krajowej stronie internetowej opracowanej przez przyjmujące państwo członkowskie, na której znajdą odpowiednie informacje o warunkach pracy mających zastosowanie do ich sytuacji. O ile państwa członkowskie nie postanowią inaczej, obowiązki te mają zastosowanie, jeśli czas trwania okresu pracy za granicą wynosi ponad cztery kolejne tygodnie.

(18)  Pracownicy delegowani lub wysyłani za granicę powinni otrzymać dodatkowe informacje odpowiednie do ich sytuacji. W przypadku następujących po sobie przydzielonych zadań w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich, np. w międzynarodowym transporcie drogowym, informacje przekazane przed pierwszym wyjazdem mogą obejmować kilka zleceń łącznie i mogą być następnie modyfikowane przed rozpoczęciem danego zlecenia lub w przypadku zmian. O ile kwalifikują się oni jako pracownicy delegowani na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38, powinni zostać również poinformowani o jednej krajowej stronie internetowej opracowanej przez przyjmujące państwo członkowskie, na której znajdą odpowiednie informacje o warunkach pracy mających zastosowanie do ich sytuacji. Pracownikom oddelegowanym za granicę należy przekazywać informacje w języku urzędowym państwa, w którym podpisano pierwszą umowę o pracę.

__________________

__________________

38 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

38 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Tego typu okresy mogą wiązać się z mniejszą ochroną przed zwolnieniem. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Jak ustanowiono w Europejskim filarze praw socjalnych, okresy próbne powinny mieć w związku z tym rozsądny czas trwania. Znaczna liczba państw członkowskich ustanowiła ogólny maksymalny czas trwania okresu próbnego od trzech do sześciu miesięcy, co można uznać za rozsądny czas. Okresy próbne mogą być dłuższe niż sześć miesięcy, gdy jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia, np. w przypadku stanowisk kierowniczych i tam, gdzie jest to w interesie pracownika, np. w przypadku długiej choroby lub w kontekście szczególnych środków promujących stałe zatrudnienie, zwłaszcza zatrudnienie młodych pracowników.

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Jak ustanowiono w Europejskim filarze praw socjalnych, okresy próbne powinny mieć w związku z tym rozsądny czas trwania. Znaczna liczba państw członkowskich ustanowiła ogólny maksymalny czas trwania okresu próbnego od trzech do sześciu miesięcy, co można uznać za rozsądny czas, którego w żadnym wypadku nie należy przekraczać. Okresy próbne mogą być dłuższe niż trzy miesiące jedynie w przypadkach, gdy jest to w interesie pracownika, np. w przypadku długiej choroby lub w kontekście szczególnych środków promujących stałe zatrudnienie, zwłaszcza zatrudnienie młodych pracowników.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Pracodawcy nie powinni zakazywać pracownikom podejmowania zatrudnienia u innych pracodawców poza czasem spędzanym na pracy dla nich, w granicach limitów określonych w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady39.Klauzule niełączenia stanowisk, rozumiane jako ograniczenie możliwości pracy na rzecz szczególnych kategorii pracodawców, mogą być konieczne z przyczyn obiektywnych, takich jak ochrona tajemnicy handlowej lub uniknięcie konfliktu interesów.

(20)  Pracodawcy nie powinni zakazywać pracownikom podejmowania zatrudnienia u innych pracodawców poza czasem spędzanym na pracy dla nich, w granicach limitów określonych w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady39.

__________________

__________________

39 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

39 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W momencie rozpoczęcia stosunku pracy należy ustalić na piśmie godziny i dni odniesienia, rozumiane jako przedziały czasu, kiedy praca może mieć miejsce na żądanie pracodawcy.

(22)  Przed rozpoczęciem stosunku pracy należy ustalić na piśmie godziny i dni odniesienia rozumiane jako przedziały czasu, kiedy praca może mieć miejsce na żądanie pracodawcy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Minimalny rozsądny termin wcześniejszego powiadomienia, rozumiany jako okres czasu między chwilą, kiedy pracownik jest informowany o nowym przydzielonym zadaniu a chwilą rozpoczęcia pracy, stanowi inny konieczny element przewidywalności pracy w przypadku stosunku pracy, w którym harmonogram czasu pracy jest zmienny lub głównie określany przez pracodawcę. Termin wcześniejszego powiadomienia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb danego sektora, ale musi nadal zapewniać pracownikom odpowiednią ochronę. Przepisy te mają zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady40.

(23)  Minimalny rozsądny termin wcześniejszego powiadomienia wynoszący 15 dni, rozumiany jako okres czasu między chwilą, kiedy pracownik jest informowany o nowym przydzielonym zadaniu a chwilą rozpoczęcia pracy, stanowi inny konieczny element przewidywalności pracy w przypadku stosunku pracy, w którym harmonogram czasu pracy jest zmienny lub głównie określany przez pracodawcę. Termin wcześniejszego powiadomienia może być dłuższy w zależności od potrzeb danego sektora, ale musi nadal zapewniać pracownikom odpowiednią ochronę. Przepisy te mają zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady40.

__________________

__________________

40 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).

40 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należy promować przejście do bezpieczniejszych form zatrudnienia, jeśli pracodawcy mają możliwość zaoferowania pracownikom objętym niestandardowymi formami zatrudnienia przejście na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę na czas nieokreślony. Pracownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się o inną, bardziej przewidywalną i bezpieczną formę zatrudnienia, jeśli jest ona dostępna, oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi od pracodawcy, uwzględniającej potrzeby pracodawcy i pracownika.

(25)  Zgodnie z zasadą nr 5 Europejskiego filaru praw socjalnych proklamowanego w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r., która zachęca do przechodzenia na formy zatrudnienia na czas nieokreślony, należy promować przejście do bezpieczniejszych form zatrudnienia, jeśli pracodawcy mają możliwość zaoferowania pracownikom objętym niestandardowymi formami zatrudnienia przejście na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę na czas nieokreślony. Pracownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się o inną, bardziej przewidywalną i bezpieczną formę zatrudnienia, jeśli jest ona dostępna, oraz otrzymania odpowiednio uzasadnionej pisemnej odpowiedzi od pracodawcy, uwzględniającej potrzeby pracodawcy i pracownika.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Jeśli na mocy przepisów lub układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika.

(26)  Jeśli na mocy przepisów, układów zbiorowych lub przepisów wewnętrznych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny i bez dyskryminacji, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika. Szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Partnerzy społeczni mogą uznać, że do realizacji celów niniejszej dyrektywy w konkretnych sektorach lub sytuacjach bardziej stosowne byłyby przepisy inne niż minimalne normy określone w rozdziale trzecim niniejszej dyrektywy. W związku z tym państwa członkowskie powinny być w stanie umożliwić partnerom społecznym zawarcie układów zbiorowych zmieniających przepisy zawarte w przedmiotowym rozdziale, pod warunkiem że ogólny poziom ochrony pracowników nie ulegnie pogorszeniu.

(27)  Partnerzy społeczni mogą uznać, że do realizacji celów niniejszej dyrektywy w konkretnych sektorach lub sytuacjach bardziej stosowne byłyby inne przepisy, pod warunkiem że są one w pełni zgodne z niniejszą dyrektywą i oferują wyższy poziom ochrony. W związku z tym państwa członkowskie powinny być w stanie umożliwić partnerom społecznym zawarcie układów zbiorowych zmieniających przepisy zawarte w przedmiotowym rozdziale, pod warunkiem że ogólny poziom niedyskryminacyjnej ochrony pracowników poprawi się i nie ulegnie pogorszeniu w jakichkolwiek okolicznościach.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)   W państwach członkowskich, w których istnieje wysoki poziom organizacji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców oraz w których partnerzy społeczni działający w charakterze przedstawicieli pracowników i pracodawców ponoszą główną odpowiedzialność za regulowanie warunków pracy na rynku pracy, partnerzy społeczni powinni posiadać pełne uprawnienia w zakresie możliwości zawierania układów zbiorowych. Zawarte układy zbiorowe regulujące warunki pracy i dające pracownikom ogólną ochronę mogą odbiegać od praw minimalnych określonych w niniejszej dyrektywie, o ile zachowany zostanie jej cel.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić wyeliminowanie wszystkich rodzajów dyskryminacji odnośnie do wszelkich aspektów wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy pracownika.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Konsultacje w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych wykazały konieczność lepszego egzekwowania unijnego prawa pracy, aby zapewnić jego skuteczność. Ocena REFIT dyrektywy 91/533/EWG41 potwierdziła, że wzmocnione mechanizmy egzekwowania mogłyby poprawić skuteczność dyrektywy. Zgodnie z tą oceną systemy dochodzenia roszczeń oparte jedynie na roszczeniach o odszkodowanie są mniej skuteczne niż systemy, które przewidują sankcje – takie jak kary ryczałtowe czy utrata zezwoleń – dla pracodawców, którzy nie dostarczyli pisemnych oświadczeń. Z oceny wynika również, że pracownicy rzadko korzystają z procedur odwoławczych w czasie trwania stosunku pracy, co stanowi przeszkodę w realizacji celu przepisu o pisemnym oświadczeniu, zgodnie z którym należy zapewnić poinformowanie pracowników o zasadniczych cechach ich stosunku pracy. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących egzekwowania, które zapewniają albo stosowanie domniemań korzystnych dla pracownika, w przypadku gdy brak jest informacji o stosunku zatrudnienia, albo stosowanie procedury administracyjnej, w ramach której można wymagać od pracodawcy dostarczenia brakujących informacji, a w przypadku ich niedostarczenia zastosować sankcje. Opisane dochodzenie roszczeń powinno podlegać procedurze, w ramach której pracodawca powiadamiany jest o braku pewnych informacji i ma 15 dni na przedstawienie pełnych i poprawnych informacji.

(28)  Konsultacje w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych wykazały konieczność lepszego egzekwowania unijnego prawa pracy, aby zapewnić jego skuteczność. Ocena REFIT dyrektywy 91/533/EWG41 potwierdziła, że wzmocnione mechanizmy egzekwowania mogłyby poprawić skuteczność dyrektywy. Zgodnie z tą oceną systemy dochodzenia roszczeń oparte jedynie na roszczeniach o odszkodowanie są mniej skuteczne niż systemy, które przewidują sankcje – takie jak kary ryczałtowe czy utrata zezwoleń – dla pracodawców, którzy nie dostarczyli pisemnych oświadczeń. Z oceny wynika również, że pracownicy rzadko korzystają z procedur odwoławczych w czasie trwania stosunku pracy, co stanowi przeszkodę w realizacji celu przepisu o pisemnym oświadczeniu, zgodnie z którym należy zapewnić poinformowanie pracowników o zasadniczych cechach ich stosunku pracy. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie przepisów dotyczących egzekwowania, które zapewniają albo stosowanie domniemań korzystnych dla pracownika, w przypadku gdy brak jest informacji o stosunku zatrudnienia, oraz stosowanie procedury administracyjnej, w ramach której można wymagać od pracodawcy dostarczenia brakujących informacji, a w przypadku ich niedostarczenia zastosować sankcje. Opisane dochodzenie roszczeń powinno podlegać procedurze, w ramach której pracodawca powiadamiany jest o braku pewnych informacji i ma 15 dni na przedstawienie pełnych i poprawnych informacji.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Od przyjęcia dyrektywy 91/533/EWG przyjęto kompleksowy system przepisów dotyczących egzekwowania w obszarze dorobku socjalnego w UE, zwłaszcza w zakresie zapobiegania dyskryminacji czy równości szans, którego elementy powinny mieć zastosowanie do niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić pracownikom dostęp do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów oraz prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty, zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych.

(29)  Od przyjęcia dyrektywy 91/533/EWG przyjęto kompleksowy system przepisów dotyczących egzekwowania w obszarze dorobku socjalnego w UE, zwłaszcza w zakresie zapobiegania dyskryminacji czy równości szans; system ten powinien mieć pełne zastosowanie do niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić pracownikom, o których mowa w art. 2 niniejszej dyrektywy, dostęp do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów oraz prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty, zgodnie z zasadą 7 Europejskiego filaru praw socjalnych. Należy również w trybie pilnym rozważyć możliwość rozszerzenia tych przepisów dotyczących egzekwowania na wszystkie kwestie związane z warunkami pracy.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Ponieważ dla Europejczyków ważne jest skuteczne wdrażanie przepisów Unii Europejskiej, potrzebny jest kompleksowy, wydajny i skuteczny system, który zapewni pełne stosowanie, wdrożenie i egzekwowanie prawa UE przez państwa członkowskie oraz odpowiednie możliwości dochodzenia roszczeń. Pracownicy powinni dysponować takim systemem w szczególności w przypadku zwolnień grupowych. Państwa członkowskie powinny zatem zezwolić związkom zawodowym na wytaczanie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów pracowników.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b)  Ciężar dowodu wskazującego na brak stosunku pracy powinien spoczywać na osobie fizycznej lub prawnej, którą można wskazać jako pracodawcę na podstawie zasady pierwszeństwa faktów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33c)  Osoby zgłaszające przypadki naruszenia praw przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinny być w pełni chronione na mocy obowiązujących i przyszłych przepisów europejskich dotyczących ochrony sygnalistów.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Struktura pracy musi odpowiadać jej indywidualnym i zbiorowym celom gospodarczym, ale także być narzędziem, za pośrednictwem którego pracownik realizuje się jako człowiek.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36b)  Praca ma zatem wymiar osobisty i indywidualny, a jednocześnie wymiar zbiorowy i społeczny.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie poniosły nieproporcjonalnych konsekwencji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, oraz do opublikowania wyników takiej oceny.

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Na wspólny wniosek partnerów społecznych państwa członkowskie mogą im powierzyć wykonanie niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wszystkie konieczne działania, aby przez cały czas zagwarantować rezultaty, które ta dyrektywa zakłada.

(38)  Na wspólny wniosek partnerów społecznych państwa członkowskie powinny im powierzyć wykonanie niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wszystkie konieczne działania, aby przez cały czas zagwarantować rezultaty, które ta dyrektywa zakłada.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy.

1.  Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez promowanie bezpieczniejszego, bardziej przejrzystego, jasnego, świadomego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy oraz skuteczne i niedyskryminacyjne stosowanie ustawodawstwa.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii.

2.  W niniejszej dyrektywie ustanawia się minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich osób, które są de facto pracownikami w sektorze publicznym lub prywatnym w Unii Europejskiej, niezależnie od ich formalnego statusu lub istnienia pisemnej umowy o pracę.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu obowiązków określonych w niniejszej dyrektywie wobec pracowników, których stosunek pracy wynosi łącznie maksymalnie osiem godzin w okresie odniesienia wynoszącym miesiąc. Czas przepracowany dla wszystkich pracodawców tworzących jedno przedsiębiorstwo, grupę lub jednostkę lub do nich należących liczy się do wspomnianego okresu ośmiu godzin.

skreśla się

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ust. 3 nie ma zastosowania do stosunku pracy, dla którego przed rozpoczęciem zatrudnienia nie ustalono z góry gwarantowanej liczby odpłatnych godzin pracy.

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie mogą określić, które osoby są odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki są spełnione. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o powierzeniu wszystkich lub części tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Niniejszy ustęp nie narusza przepisów dyrektywy 2008/104/WE.

5.  Państwa członkowskie mogą określić, które osoby są odpowiedzialne za wykonanie obowiązków nałożonych na pracodawców niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że wszystkie te obowiązki są spełnione. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o powierzeniu wszystkich lub części tych obowiązków osobie fizycznej lub prawnej niebędącej stroną stosunku pracy. Niniejszy ustęp nie narusza przepisów dyrektywy 2008/104/WE. W przypadku gdy przynajmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest bezpośrednio lub pośrednio stroną stosunku pracy z pracownikiem, ponosi ona solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej dyrektywy, odpowiednio i w pełnym zakresie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu obowiązków określonych w art. 10, 11 i art. 14 lit. a) do osób fizycznych należących do gospodarstwa domowego, jeżeli praca wykonywana jest na rzecz tego gospodarstwa.

skreśla się

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Rozdział II niniejszej dyrektywy ma zastosowanie do marynarzy i rybaków, nie naruszając, odpowiednio, dyrektywy Rady 2009/13/WE ani dyrektywy Rady (UE) 2017/159.

7.  Rozdział II niniejszej dyrektywy ma zastosowanie do marynarzy i rybaków morskich z uwzględnieniem szczególnych warunków sektora, z zastrzeżeniem dyrektywy Rady 2009/13/WE, dyrektywy Rady (UE) 2017/159 oraz wszelkich odnośnych przepisów unijnych, które gwarantują wyższy poziom ochrony marynarzy i rybaków.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „pracownik” oznacza osobę fizyczną, która wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie;

a)  „pracownik” oznacza osobę fizyczną, która wykonuje na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „pracodawca” oznacza jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych, które są bezpośrednio lub pośrednio stroną stosunku pracy z pracownikiem;

b)  „pracodawca” oznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną lub prawną (platformę wirtualną lub inną), która korzysta z usług przynajmniej jednego pracownika oraz jest bezpośrednio lub pośrednio stroną stosunku pracy z przynajmniej jednym pracownikiem;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „godziny i dni odniesienia” oznaczają przedziały czasu w określonych dniach, podczas których praca może mieć miejsce na żądanie pracodawcy.

e)  „godziny i dni odniesienia” oznaczają harmonogramy pracy, zmiany lub inne przedziały czasu w określonych dniach, podczas których praca może mieć miejsce;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „okres próbny” oznacza ograniczony, wcześniej uzgodniony okres na początku stosunku pracy, w którym pracownik jest szkolony, a jego praca jest ściśle monitorowana w celu oceny jego możliwości, i w odniesieniu do którego to okresu wyznacza się konkretne cele w zakresie skuteczności działania oraz w którym stosunek pracy może zostać rozwiązany w dowolnym momencie.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawcy mieli obowiązek informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, że pracodawcy będą mieli obowiązek informowania pracowników o zasadniczych aspektach stosunku pracy, a pracownicy – prawo żądania takich informacji.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej:

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane personalne stron stosunku pracy;

a)  dane personalne stron stosunku pracy, w tym co najmniej pełne imię i nazwisko, adres i – w stosownych przypadkach – dane przedstawicieli prawnych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy, spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia;

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia, w przypadku pracowników tymczasowych nazwę przedsiębiorstwa użytkownika oraz siatkę płac stosowaną w tym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia równej płacy;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  prawo do wszystkich szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, do których pracownik jest uprawniony;

g)  prawo do wszystkich szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, do których pracownik jest uprawniony, jeżeli pracodawca ma obowiązek zapewnić te szkolenia zgodnie z przepisami prawa lub warunkami układów zbiorowych bądź ze swą ogólną polityką szkoleniową;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  procedurę, w tym długość okresu wypowiedzenia, jaka obowiązuje pracodawcę i pracownika w przypadku zakończenia stosunku pracy lub, jeżeli długość okresu wypowiedzenia nie może być określona przy udzielaniu informacji, sposób określania takiego okresu wypowiedzenia;

i)  procedurę, w tym długość okresu wypowiedzenia, jaka obowiązuje pracodawcę i pracownika w przypadku zakończenia stosunku pracy lub, jeżeli długość okresu wypowiedzenia nie może być określona przy udzielaniu informacji, sposób określania takiego okresu wypowiedzenia oraz wymogi odnoszące się do wypowiedzenia, terminy dochodzenia roszczeń, w tym terminy na złożenie odwołania od wypowiedzenia lub na wystąpienie o odszkodowanie za wypadki/obrażenia przy pracy oraz za wszelkie naruszenie praw pracowniczych;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony;

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe wyszczególnione oddzielnie, takie jak wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie i inne świadczenia, takie jak świadczenia chorobowe, wysokość składki na ubezpieczenie społeczne uiszczanej przez pracodawcę, częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera l – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  warunki i wysokość rekompensaty finansowej w przypadku anulowania pracy przez pracodawcę.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  wszelkie układy zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika; w przypadku zawarcia układu zbiorowego poza przedsiębiorstwem przez specjalne wspólne organy lub instytucje, nazwę kompetentnego organu lub wspólnej instytucji, w ramach której układy były zawarte;

m)  wszelkie układy zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika, a także określone w układach zbiorowych terminy dochodzenia roszczeń wynikających z tych układów; w przypadku zawarcia układu zbiorowego poza przedsiębiorstwem przez specjalne wspólne organy lub instytucje, nazwę właściwego organu lub wspólnej instytucji, w ramach której układy były zawarte oraz nieprzekraczalne okresy, jeżeli takowe ustalono;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  wszelkie terminy dochodzenia roszczeń wobec pracodawcy;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb)  wszelkie świadczenia rzeczowe zapewniane pracownikowi przez pracodawcę;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera n c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nc)  wszelką kategoryzację w ramach ogólnego systemu płac;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. f) – k) oraz n) mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub statutowych albo układów zbiorowych regulujących sprawy wymienione w tych punktach.

3.  Informacjom, o których mowa w ust. 2 lit. f) – k) oraz n) towarzyszy odniesienie do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub statutowych albo układów zbiorowych regulujących sprawy wymienione w tych punktach.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, nie mogą być interpretowane jako oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pracownika.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, przekazywane są indywidualnie pracownikowi w formie dokumentu najpóźniej pierwszego dnia stosunku pracy. Dokument ten może być dostarczony lub przekazanyformie elektronicznej, pod warunkiem że pracownik ma do niego łatwy dostęp oraz że można go przechowywać i drukować.

1.  Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, przekazywane są indywidualnie pracownikowi w formie dokumentu papierowego możliwie jak najwcześniej, a w stosownych przypadkach w chwili podpisania umowy o pracę, najpóźniej zaś przed pierwszym dniem stosunku pracy. Na wniosek pracownika dokument ten dostarcza lub przekazuje się elektronicznieformacie, który umożliwia jego przechowywanie i wydrukowanie, z potwierdzeniem odbioru. Informacje te stanowią powiadomienie przez pracodawcę o uzgodnionych warunkach zatrudnienia. Termin przedstawienia pisemnego oświadczenia o przyjęciu uzgodnionych warunków zatrudnienia wynosi przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W tym samym czasie dokument przekazuje się przedstawicielowi pracowników oraz odnośnym organom ochrony socjalnej.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie opracowują modele i wzory dokumentu, o którym mowa w ust. 1, i udostępniają je pracownikom i pracodawcom, również na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, oraz inną odpowiednią drogą.

2.  Państwa członkowskie, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron oraz partnerów społecznych, opracowują modele i wzory dokumentu, o którym mowa w ust. 1, i udostępniają je pracownikom i pracodawcom, również na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej, oraz inną odpowiednią drogą. Komisja Europejska wspomaga państwa członkowskie w opracowaniu tych modeli lub wzorów, aby uniknąć ewentualnych rozbieżności ich treści między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane przez pracodawców o przepisach ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo o układach zbiorowych regulujących obowiązujące ramy prawne były powszechnie i nieodpłatnie dostępne w sposób przejrzysty, jasny, pełny i łatwo dostępny na odległość oraz przy pomocy środków elektronicznych, również na istniejących portalach internetowych dla unijnych obywateli i przedsiębiorstw.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje przekazywane przez pracodawców o przepisach ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo o ogólnie obowiązujących układach zbiorowych uznanych za mające powszechne zastosowanie regulujących obowiązujące ramy prawne, były powszechnie i nieodpłatnie dostępne na odległość oraz przy pomocy środków elektronicznych, również na istniejących portalach internetowych dla unijnych obywateli i przedsiębiorstw.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby jakakolwiek zmiana aspektów stosunku pracy, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz zmiana dodatkowych informacji dla pracowników delegowanych lub wysyłanych za granicę, o których mowa w art. 6, była przedstawiana pracownikowi przez pracodawcę w formie dokumentu w najwcześniejszym możliwym terminie, a najpóźniej w dniu, w którym taka zmiana staje się skuteczna.

Państwa członkowskie zapewniają, aby jakakolwiek zmiana aspektów stosunku pracy, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz zmiana dodatkowych informacji dla pracowników delegowanych lub wysyłanych za granicę, o których mowa w art. 6, była wręczana pracownikowi przez pracodawcę w formie dokumentu papierowego w najwcześniejszym możliwym terminie, a najpóźniej w dniu, w którym taka zmiana staje się skuteczna. Na wniosek pracownika dokument musi zostać dostarczony i przekazany elektronicznie z potwierdzeniem odbioru zgodnie z art. 4 ust. 1.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy od pracownika wymaga się pracy w państwie członkowskim bądź w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj wykonuje on pracę, aby dokument, o którym mowa w art. 4 ust. 1, był dostarczany przed wyjazdem pracownika i zawierał przynajmniej następujące dodatkowe informacje o:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy od pracownika wymaga się pracy w państwie członkowskim bądź w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj wykonuje on pracę, aby dokument, o którym mowa w art. 4 ust. 1, był dostarczany w rozsądnym terminie przed wyjazdem pracownika i zawierał przynajmniej następujące dodatkowe informacje o:

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwie lub państwach, w których ma zostać wykonana praca za granicą oraz o czasie trwania tej pracy;

a)  dokładnym miejscu pracy w państwie lub państwach, w których ma zostać wykonana praca za granicą, oraz o czasie trwania tej pracy, a także ustaleniach dotyczących ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu pracy;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  godzinach pracy, przepisach dotyczących dni ustawowo wolnych od pracy, a także przepisach podatkowych i bezpieczeństwa w kraju, w którym ma zostać wykonana praca;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  nazwisku przełożonego, któremu podlega delegowany pracownik, w miejscu lub miejscach pracy, w których ma zostać wykonana praca za granicą;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wszelkich zmianach przepisów podatkowych i przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego w okresie, w którym ma zostać wykonana praca za granicą;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wszelkich ustaleniach dotyczących ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu wykonywania pracy;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownik wysyłany za granicę będący pracownikiem delegowanym objętym dyrektywą 96/71/WE, został dodatkowo poinformowany o:

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownik wysyłany za granicę będący pracownikiem delegowanym objętym dyrektywą 96/71/WE, został zgodnie z art. 4 ust. 1 dodatkowo poinformowany o:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przysługującym mu wynagrodzeniu zgodnie z obowiązującym prawem przyjmującego państwa członkowskiego;

a)  warunkach zatrudnienia na podstawie art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym o wynagrodzeniu przysługującym pracownikowi zgodnie z obowiązującym prawem przyjmującego państwa członkowskiego;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a) mogą, w razie potrzeby, być przekazane w formie odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo do układów zbiorowych regulujących kwestie wymienione w tych punktach.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a), są przekazywane w formie pisemnej z wyraźnym wskazaniem odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych lub statutowych albo do układów zbiorowych regulujących kwestie wymienione w tych punktach, a także są udostępniane w języku, który delegowani pracownicy są w stanie zrozumieć.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O ile państwa członkowskie nie postanowią inaczej, ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeśli czas trwania każdego okresu pracy poza państwem członkowskim, w którym pracownik zazwyczaj wykonuje pracę, nie przekracza czterech kolejnych tygodni.

skreśla się

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy stosunek pracy zależny jest od okresu próbnego, aby okres ten nie przekraczał sześciu miesięcy, wraz z jakimkolwiek przedłużeniem.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, w przypadku gdy stosunek pracy zależny jest od okresu próbnego, aby okres ten nie przekraczał trzech miesięcy.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć dłuższe okresy próbne, jeśli jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia lub leży to w interesie pracownika.

2.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć dłuższe okresy próbne, do sześciu miesięcy, w przypadkach gdy jest to odpowiednio uzasadnione charakterem zatrudnienia, umiejętnościami, warunkami pracy lub leży to w interesie pracownika.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Okres próbny nie stanowi przeszkody dla nabywania uprawnień.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zatrudnienie równoległe

Zatrudnienie u innych pracodawców

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawcy mogą jednak ustanowić warunki dotyczące zakazu łączenia stanowisk, gdy jest to uzasadnione słusznymi względami, takimi jak ochrona tajemnicy handlowej lub uniknięcie konfliktu interesów.

2.  Państwa członkowskie mogą jednak ustanowić warunki dotyczące zakazu łączenia stanowisk, gdy jest to uzasadnione słusznymi względami, takimi jak ochrona tajemnicy handlowej lub uniknięcie konfliktu interesów. Pracodawcy nie mogą jednostronnie określać warunków niełączenia stanowisk.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy harmonogram czasu pracy pracownika jest w całości lub w większości zmienny oraz w całości lub w większości określany przez pracodawcę, państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca mógł wymagać od pracownika pracy jedynie:

Państwa członkowskie zapewniają, aby pracodawca mógł zmienić schemat normalnego czasu pracy tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeśli praca ma miejsce we wcześniej określonych godzinach i dniach odniesienia, ustalonych pisemnie w chwili rozpoczęcia stosunku pracy, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) pkt (i) oraz

a)  jeśli zmiana jest uzasadniona obiektywnymi przyczynami związanymi z rodzajem pracy;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeśli pracownik został poinformowany przez pracodawcę o przydziale zadań w rozsądnym wcześniejszym terminie, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. l) pkt (ii).

b)  jeśli pracownik został poinformowany o schemacie normalnego czasu pracy w danym tygodniu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem nagłych wypadków;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  jeśli zmiana nie jest sprzeczna z uzasadnionymi interesami pracownika;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  jeśli zmiana nie jest sprzeczna z innymi ustaleniami;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają, że długość i schemat normalnego czasu pracy będą jasno określone dla każdego stosunku pracy. Pracodawcy wypłacają dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy, których staż pracy u tego samego pracodawcy wynosi przynajmniej sześć miesięcy, mogli wystąpić o formę zatrudnienia bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli jest ona dostępna.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby pracownicy, których staż pracy u tego samego pracodawcy wynosi przynajmniej sześć miesięcy, mogli przekształcić formę zatrudnienia na bardziej przewidywalną lub cechującą się bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli jest ona dostępna. Czas przepracowany w tym samym przedsiębiorstwie, tej samej grupie lub tym samym podmiocie albo u tej samej osoby fizycznej lub prawnej zalicza się na poczet tego okresu sześciomiesięcznego.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracodawca udziela pisemnej odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku osób fizycznych działających w charakterze pracodawców, jak i mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw, państwa członkowskie mogą przewidzieć przedłużenie tego terminu do maksymalnie trzech miesięcy oraz umożliwić ustną odpowiedź na kolejny podobny wniosek złożony przez tego samego pracownika, jeśli uzasadnienie odpowiedzi odnośnie do sytuacji pracownika pozostaje bez zmian.

2.  Pracodawca rzetelnie rozpatruje możliwość przekształcenia oraz udziela odpowiednio uzasadnionej odpowiedzi pisemnej w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku osób fizycznych działających w charakterze pracodawców, jak i mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw, państwa członkowskie mogą przewidzieć przedłużenie tego terminu maksymalnie na kolejny miesiąc. W razie braku odpowiedzi na wniosek o przekształcenie w ciągu jednego miesiąca, uznaje się, że przekształcenie miało miejsce od pierwszego dnia następującego po tym okresie. W razie odrzucenia wniosku zasadność powodów odrzucenia musi podlegać przeglądowi.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, że pracownicy zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę lub związani z tą agencją stosunkiem pracy, których kieruje się do tego samego przedsiębiorstwa użytkownika w celu wykonywania tymczasowo pracy pod nadzorem i kierownictwem tego przedsiębiorstwa przez co najmniej sześć miesięcy, będą musieli być zatrudniani jako część stałego personelu przedsiębiorstwa użytkownika.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy na mocy przepisów unijnych lub krajowych lub odpowiednich układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, szkolenie takie zapewnione zostało pracownikom nieodpłatnie.

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy na mocy przepisów unijnych lub krajowych lub odpowiednich układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia lub kształcenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, takie szkolenie lub kształcenie zapewnione zostało pracownikom nieodpłatnie.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają pracownikom prawo do minimalnej liczby godzin szkoleń w czasie pracy w ciągu roku, odpowiadającej co najmniej wymiarowi czasu pracy w jednym normalnym tygodniu pracy.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pracownik nadal otrzymuje wynagrodzenie, jak gdyby pracował.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Szkolenia odbywają się w miarę możliwości w normalnym czasie pracy. W każdym przypadku czas spędzony na szkoleniu uznaje się za czas pracy.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – akapit 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają pracownikom prawo do płatnego urlopu szkoleniowego.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Równe traktowanie

 

Państwa członkowskie dokładają starań, aby wobec wszystkich pracowników miały zastosowanie zasady równej płacy oraz równych warunków zatrudnienia i dbają o wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji w tym zakresie, bez względu na status zatrudnienia.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić partnerom społecznym na zawieranie układów zbiorowych, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, w których, przy poszanowaniu ogólnej ochrony pracowników, ustanawia się rozwiązania dotyczące warunków pracy pracowników, które różnią się od warunków określonych w art. 7–11.

Państwa członkowskie mogą zezwolić partnerom społecznym na zawieranie układów zbiorowych, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, w których, przy pełnym poszanowaniu ogólnej ochrony pracowników oraz zapewnieniu utrzymania minimalnych standardów określonych w niniejszej dyrektywie, ustanawia się rozwiązania dotyczące warunków pracy pracowników, które różnią się, lecz nie są mniej korzystne od warunków określonych w art. 7–11.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie niezbędne środki pozwalające zapewnić, aby postanowienia umów indywidualnych lub układów zbiorowych, regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstw lub jakiekolwiek inne ustalenia pozostające w sprzeczności z niniejszą dyrektywą zostały unieważnione lub zostały zmienione w celu dostosowania ich do przepisów niniejszej dyrektywy.

Postanowienia umów indywidualnych lub układów zbiorowych, regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstw lub jakiekolwiek inne ustalenia pozostające w sprzeczności z niniejszą dyrektywą i mniej korzystne dla pracownika są nieważne i zostają zmienione w celu co najmniej dostosowania ich do przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy pracownik nie otrzymał w terminie wszystkich lub części dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 lub art. 6, zaś pracodawca nie naprawił takiego naruszenia w ciągu 15 dni od powiadomienia go o tym, zastosowanie miał jeden z następujących systemów:

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy pracownik nie otrzymał w terminie wszystkich lub części dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 lub art. 6, zastosowanie miały następujące systemy:

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wobec pracownika stosuje się korzystne dla niego domniemanie określone przez państwo członkowskie. Jeśli przekazane informacje nie obejmują informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), f), k) lub l), domniemanie korzystne dla pracownika obejmuje domniemanie, że, odpowiednio, stosunek pracy pracownika jest bezterminowy, nie obowiązuje okres próbny oraz że jest to stanowisko na pełen etat. Pracodawcy mają możliwość oddalenia takiego domniemania; lub

a)  wobec pracownika stosuje się korzystne dla niego domniemanie, do zdefiniowania którego zobowiązane jest państwo członkowskie. Jeśli przekazane informacje nie obejmują informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), f), k) lub l), zgłoszone przez pracownika korzystne dla niego domniemanie ma zastosowanie zgodnie z umową i obejmuje domniemanie, że, odpowiednio, stosunek pracy pracownika jest bezterminowy, nie obowiązuje okres próbny oraz że jest to stanowisko na pełen etat. Pracodawcy mają możliwość oddalenia takiego domniemania oraz

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pracownik ma możliwość złożenia skargi do właściwych organów w stosownym terminie. Jeśli właściwy organ stwierdzi, że skarga jest zasadna, zarządzi przedłożenie brakujących informacji przez odpowiedniego pracodawcę lub pracodawców. Jeśli pracodawca nie przedłoży brakujących informacji w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia, organ ma możliwość nałożenia odpowiedniej kary administracyjnej, nawet jeśli stosunek pracy ustał. Pracodawcy mają możliwość wniesienia skargi administracyjnej przeciwko decyzji nakładającej karę. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów.

b)  pracownik ma możliwość złożenia skargi do właściwych organów w stosownym terminie. Jeśli właściwy organ stwierdzi, że skarga jest zasadna, zarządzi przedłożenie brakujących informacji przez odpowiedniego pracodawcę lub pracodawców. Jeśli pracodawca nie przedłoży brakujących informacji w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia, organ ma możliwość nałożenia odpowiedniej, wstępnie uzgodnionej obowiązkowej i zniechęcającej kary, nawet jeśli stosunek pracy ustał. Pracodawcy mają możliwość wniesienia skargi przeciwko decyzji o nałożeniu kary. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Pierwszeństwo faktów

 

Przy ustalaniu istnienia stosunku pracy bierze się pod uwagę fakty dotyczące rzeczywistego wykonywania pracy, a nie sposób, w jaki strony opisują stosunek pracy.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do ochrony pracowników, w tym pracowników będących przedstawicielami pracowników, przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej przeciwko pracodawcy bądź postępowań sądowych wszczętych w celu wyegzekwowania zgodności z prawami przewidzianymi niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie niezbędne środki, m.in. wstępnie uzgodnione obowiązkowe i zniechęcające kary, do ochrony wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu prawnego lub formalnego, w tym pracowników będących przedstawicielami pracowników lub związków zawodowych, przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze skargi złożonej przeciwko pracodawcy bądź postępowań sądowych wszczętych w celu wyegzekwowania przestrzegania przysługujących im praw.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Osoby zgłaszające przypadki naruszenia praw przewidzianych w niniejszej dyrektywie są w pełni chronione na mocy prawodawstwa europejskiego dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki celem zakazu zwalniania lub działań równoważnych oraz wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu wykonywania przez nich praw przewidzianych niniejszą dyrektywą.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki zmierzające do zakazu i uznania za prawnie bezskuteczne zwolnień lub działań równoważnych oraz wszelkich przygotowań do zwolnienia czy też innych szkód lub mniej korzystnego traktowania pracowników z powodu wykonywania przez nich praw przewidzianych niniejszą dyrektywą. Pracodawca zapewnia wystarczające informacje o powodach zwolnienia, w przeciwnym wypadku uznaje się, że zwolnienie jest prawnie bezskuteczne. Niezbędne środki obejmują prawo do przywrócenia do pracy i rekompensaty.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu skorzystania z praw przewidzianych niniejszą dyrektywą, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia zwolnienia lub równoważnych środków. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie.

2.  Pracownicy, którzy uważają, że zostali zwolnieni lub zostali objęci środkami o równoważnym skutku z powodu skorzystania z praw przewidzianych niniejszą dyrektywą, mogą zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia zwolnienia lub równoważnych środków. Pracodawca przedstawia te powody na piśmie. Państwa członkowskie zapewniają, że termin złożenia odwołania od wypowiedzenia zostaje zawieszony do momentu, aż pracownik nie otrzyma od pracodawcy uzasadnienia na piśmie.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do zapewnienia, aby w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w ust. 2, przedstawili przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że doszło do takiego zwolnienia lub podjęcia równoważnych środków, obowiązek udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn innych niż te, o których mowa w ust. 1, należał do pozwanego.

3.  Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do zapewnienia, aby w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w ust. 2, przedstawili przed sądem lub innym właściwym organem fakty, na podstawie których można domniemywać, że doszło do takiego zwolnienia lub podjęcia równoważnych środków, obowiązek udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło z przyczyn innych niż te, o których mowa w ust. 1, należał do pozwanego. Zwolnienie nie jest wiążące do momentu rozstrzygnięcia sprawy.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie zezwalają związkom zawodowym na wytoczenie powództwa przedstawicielskiego mającego na celu ochronę zbiorowych interesów pracowników w związku z niniejszą dyrektywą zgodnie z przepisami dyrektywy 2009/22/WE1a.

 

__________________

 

1aDyrektywa ma zostać uchylona procedurą 2018/0089(COD); wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Jeżeli pracodawca nie przedstawi uzasadnionych powodów zwolnienia lub działania równoważnego zgodnie z art. 17 ust. 2, zakłada się, że pracownik został zwolniony ze względu na korzystanie z praw wynikających z niniejszej dyrektywy.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Ciężar dowodu istnienia stosunku pracy

 

Ciężar dowodu braku stosunku pracy spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej identyfikowanej jako pracodawca.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie tych sankcji. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mogą one przybrać formę grzywny. Mogą również obejmować wypłatę rekompensaty.

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostaną krajowe przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy lub odpowiednie już obowiązujące przepisy dotyczące praw objętych zakresem niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie tych sankcji. Sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Mają one również formę grzywny i obejmują wypłatę odpowiedniej i przynajmniej proporcjonalnej rekompensaty.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa nie stanowi odpowiedniej podstawy do zmniejszenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w państwach członkowskich.

1.  Niniejsza dyrektywa nie stanowi odpowiedniej podstawy do zmniejszenia ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w państwach członkowskich. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może usprawiedliwiać pogarszania sytuacji panującej obecnie w poszczególnych państwach członkowskich odnośnie do ogólnego poziomu ochrony pracowników i w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zobowiązane są do stopniowej poprawy poziomu ochrony pracowników w dziedzinie regulacji objętej zakresem niniejszej dyrektywy i przy zachowaniu pełnej zgodności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejską kartą społeczną.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Usprawnienie składania skarg

 

Państwa członkowskie zapewniają skuteczne mechanizmy, za pomocą których pracownicy mogą wnosić skargi przeciwko pracodawcom, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich wyznaczonych przez państwa członkowskie, takich jak związki zawodowe lub inne organizacje lub właściwy organ państwa członkowskiego, jeżeli został on przewidziany w przepisach krajowych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Prawa i obowiązki ustanowione niniejszą dyrektywą mają zastosowanie do istniejących stosunków pracy od dnia [wejście w życie + 2 lata]. Pracodawcy przedstawiają lub uzupełniają dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6, jedynie na wniosek pracownika. Brak takiego wniosku nie ma skutku wyłączenia pracowników z minimalnych praw ustanowionych niniejszą dyrektywą.

Prawa i obowiązki ustanowione niniejszą dyrektywą mają zastosowanie do istniejących stosunków pracy od dnia [wejście w życie + 2 lata].

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż do dnia [data wejścia w życie + 8 lat] Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi oraz partnerami społecznymi na szczeblu unijnym, oraz uwzględniając wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, aby w odpowiednich przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian.

Nie później niż do dnia [data wejścia w życie + 5 lat] Komisja, po konsultacji z państwami członkowskimi oraz partnerami społecznymi na szczeblu unijnym, oraz uwzględniając wpływ na mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, dokonuje przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy, aby w odpowiednich przypadkach przedłożyć propozycje niezbędnych zmian.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

18.1.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Rozpatrzenie w komisji

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Data przyjęcia

24.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (3.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Arena

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b) i art. 157,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b) oraz art. 157 ust. 1–3,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W zasadzie 2 europejskiego filaru praw socjalnych podkreśla się, że należy zagwarantować i wspierać równe traktowanie oraz równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich obszarach, w tym w odniesieniu do uczestnictwa w rynku pracy, warunków zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, oraz że zgodnie z art. 157 ust. 1–3 TFUE kobiety i mężczyźni mają prawo do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Przyznaje, że instrument, jakim są układy zbiorowe, negocjowane między pracodawcą i organizacjami przedstawicielskimi pracowników, ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zakłóceniom na rynku pracy i ich przezwyciężania, wśród których są nowe typy stosunków pracy sprzyjające niepewności zatrudnienia i niestabilnym stosunkom pracy, które szczególnie dotykają kobiety; sprawia to, że układy zbiorowe są także kluczowym instrumentem w przezwyciężaniu nierówności między kobietami i mężczyznami w miejscu pracy;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Komisja w swoim komunikacie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2016) 0127, załącznik I) uznała, że europejskie rynki pracy są nadal dyskryminujące wobec kobiet oraz że odsetek kobiet wśród pełnoetatowych pracowników jest nadal zbyt niski, a odsetek kobiet wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu i w sektorach charakteryzujących się niższymi wynagrodzeniami – zbyt wysoki, a także że kobiety za godzinę swojej pracy nadal otrzymują niższe wynagrodzenie, mimo że wykonują taką samą pracę co mężczyźni i posiadają równoważne lub lepsze wykształcenie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  podkreśla konieczność stworzenia przez państwa członkowskie ram prawnych wraz z niezbędnymi środkami gwarantującymi prawo do równego wynagrodzenia za tę samą pracę, bez względu na stosunek pracy, charakter i czas trwania, w celu zapewnienia równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet oraz aby przyczynić się do ograniczenia utrzymujących się nierówności, które sprawiają, że kobiety nie tylko zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, ale są też szczególnie narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do wykonanej pracy. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

(13)  Informacja o wynagrodzeniu, którą należy przekazać, powinna zawierać między innymi wszystkie elementy wynagrodzenia oraz sposoby jego obliczania i informacje o poziomach płac z podziałem na płeć, dla kategorii pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o równej wartości, w tym świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio z tytułu płatności za godziny nadliczbowe, dodatków i innych należnych świadczeń, takich jak świadczenia chorobowe lub urlopy. Przekazywanie takich informacji powinno pozostawać bez uszczerbku dla swobody pracodawców do zapewnienia dodatkowych elementów wynagrodzenia, takich jak jednorazowe świadczenia pieniężne. Fakt, iż te elementy wynagrodzenia, które należą się na mocy przepisów prawa bądź układu zbiorowego, nie zostały ujęte w tej informacji, nie powinien stanowić powodu niewypłacenia ich pracownikowi.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Tego typu okresy mogą wiązać się z mniejszą ochroną przed zwolnieniem. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Jak ustanowiono w Europejskim filarze praw socjalnych, okresy próbne powinny mieć w związku z tym rozsądny czas trwania. Znaczna liczba państw członkowskich ustanowiła ogólny maksymalny czas trwania okresu próbnego od trzech do sześciu miesięcy, co można uznać za rozsądny czas. Okresy próbne mogą być dłuższe niż sześć miesięcy, gdy jest to uzasadnione charakterem zatrudnienia, np. w przypadku stanowisk kierowniczych i tam, gdzie jest to w interesie pracownika, np. w przypadku długiej choroby lub w kontekście szczególnych środków promujących stałe zatrudnienie, zwłaszcza zatrudnienie młodych pracowników.

(19)  Okresy próbne umożliwiają pracodawcom sprawdzenie, czy pracownicy nadają się na stanowisko, na które zostali zatrudnieni, a zarazem zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i wsparcia. Tego typu okresy mogą wiązać się z mniejszą ochroną przed zwolnieniem. Żadne wejście na rynek pracy lub zmiana pracy nie powinny powodować przedłużającego się braku bezpieczeństwa. Okresów próbnych nie należy wykorzystywać jako mechanizmów eksploatacji pracowników, w których gwarantuje się wydłużony czas zatrudnienia w najniższym wymiarze wynagrodzenia, aby po zakończeniu okresu próbnego zwolnić zatrudnionych w ten sposób pracowników. Umowy na czas określony zostałyby wtedy zastąpione bardziej niepewnymi umowami, w przypadku których to znów kobiety ucierpią najbardziej. Okresy próbne nie powinny być dłuższe niż trzy miesiące, przy czym pożądane jest, aby były jeszcze krótsze. Okresy próbne mogą być dłuższe niż trzy miesiące w sytuacjach uzasadnionych techniczną złożonością pracy, wysokim poziomem odpowiedzialności lub kiedy chodzi o stanowiska kierownicze i związane z zarządzaniem. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w celu określenia wyjątków, które należy uznać za uzasadniające wydłużenie okresu próbnego ponad trzy miesiące, oraz określić ich długość.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Jeśli na mocy przepisów lub układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika.

(26)  Jeśli na mocy przepisów lub układów zbiorowych pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom szkolenia do celów wykonywania pracy, do której zostali zatrudnieni, ważne jest, aby zapewnić takie szkolenie w sposób równomierny i bez jakiejkolwiek dyskryminacji np. ze względu na płeć, również tym pracownikom, którzy objęci są niestandardowymi formami zatrudnienia. Kosztami takiego szkolenia nie należy obciążać pracownika, ani potrącać ich z wynagrodzenia pracownika. Szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić wyeliminowanie dyskryminacji w odniesieniu do wszystkich aspektów wynagrodzenia, z poszanowaniem zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości, oraz dyskryminacji w warunkach zatrudnienia niezależnie od rodzaju umowy pracownika określonego w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Pracownicy korzystający z praw przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy lub równoważną szkodą (taką jak, w przypadku pracownika na żądanie, nieprzydzielanie mu już zadań) lub wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o korzystanie z takich praw. Jeżeli pracownik uzna, że został z takich powodów zwolniony lub w równoważny sposób poszkodowany, pracownik i właściwe organy powinni móc zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia lub równoważnych środków.

(32)  Pracownicy korzystający z praw przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinni być objęci ochroną przed zwolnieniem z pracy lub równoważną szkodą (taką jak, w przypadku pracownika na żądanie, nieprzydzielanie mu już zadań) lub wszelkimi przygotowaniami do możliwego zwolnienia z pracy z powodu wystąpienia o korzystanie z takich praw. Jeżeli pracownik uzna, że został z takich powodów zwolniony lub w równoważny sposób poszkodowany, pracownik i właściwe organy powinni zwrócić się do pracodawcy o przedstawienie należytego uzasadnienia tego zwolnienia lub równoważnych środków oraz zagwarantować powrót pracownika do pracy, jeżeli przedstawione mu zarzuty zostały unieważnione. Właściwe organy zapewniają, aby pracownik mógł dochodzić roszczeń z tytułu spowodowanych szkód i dysponują możliwością nakładania kar na przedsiębiorstwa promujące takie praktyki. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, które dotyczą głównie kobiet, ponieważ wynikają z dyskryminacji ze względu na macierzyństwo, w związku z czym należy w takich sytuacjach rozważyć sankcje obciążające.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu obowiązków określonych w art. 10, 11 i art. 14 lit. a) do osób fizycznych należących do gospodarstwa domowego, jeżeli praca wykonywana jest na rzecz tego gospodarstwa.

skreśla się

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy, spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia;

e)  w przypadku czasowego stosunku pracy, spodziewany czas trwania stosunku pracy lub datę jego zakończenia; nazwa przedsiębiorstwa użytkownika w przypadku pracowników tymczasowych oraz stawki wynagrodzeń przedsiębiorstwa użytkownika w celu zapewnienia równej płacy;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  sposoby obliczania wynagrodzenia i informacje o poziomach płac z podziałem na płeć, dla kategorii pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o równej wartości;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  długość płatnego urlopu, do którego pracownik jest uprawniony lub, jeżeli nie może być ona określona przy udzielaniu informacji, procedury przyznawania i ustalania takiego urlopu;

h)  długość płatnego urlopu oraz różne sposoby korzystania z urlopu przysługujące pracownikowi lub, jeżeli nie można określić tego przy udzielaniu informacji, procedury przyznawania i ustalania takiego urlopu;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  wszelkie prerogatywy i prawa przysługujące pracownikom, takie jak świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne, świadczenia z tytułu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego lub opiekuńczego, z tytułu starości, inwalidztwa, renty rodzinnej, świadczenia dla bezrobotnych, przedemerytalne, świadczenia emerytalne lub rodzinne;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3º – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony;

j)  początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i częstotliwość oraz sposób wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony, a także inne regularne i okresowe świadczenia, do których pracownik ma prawo za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  w celu zapewnienia przejrzystości oraz zwalczania dyskryminacji płacowej, jakiej doświadczają kobiety na rynku pracy, siatka płac stosowana do pracowników w zależności od funkcji, które zostały im rzeczywiście przydzielone w przedsiębiorstwie z tytułu stosunku pracy, jaki wiąże ich z pracodawcą;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera m b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

mb)  wszystkie uprawnienia przysługujące pracownikom, wynikające z stosunku pracy, jaki wiąże ich z pracodawcą, ale także wszystkie należne im prawa socjalne nabyte w związku z ich statusem pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy, takie jak prawo do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego oraz dostępu do szkoleń, oraz przepisy wykonawcze do nich;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  mechanizm, za pośrednictwem którego pracownicy mogą składać skargi, w tym informacje o szczególnych mechanizmach składania skarg dotyczących nękania psychologicznego i molestowania seksualnego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Równe traktowanie i niedyskryminacja

 

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie zasady równego wynagrodzenia za tę samą pracę i pracę o równej wartości oraz wprowadzają środki zapewniające, że pracodawcy w przedsiębiorstwach i organizacjach regularnie informują o średnim wynagrodzeniu dla poszczególnych kategorii pracowników lub stanowisk, z podziałem na płeć.

 

Państwa członkowskie zapewniają wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na wszystkie aspekty i warunki wynagrodzenia, gwarantują też równe traktowanie i jednakowe możliwości dostępu do zatrudnienia oraz jego warunki, bez względu na status zatrudnienia.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Układy zbiorowe powinny, między innymi istotnymi kwestiami, pomóc w zapewnieniu respektowania zasady równej płacy za taką samą pracę, wyeliminowaniu niepewnych form zatrudnienia i zapewnieniu ochrony macierzyństwa oraz stanowić instrument wspierający zmniejszanie nierówności między mężczyznami i kobietami w stosunkach pracy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Równe traktowanie

 

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie zasady równości wynagrodzenia oraz jego warunków wobec wszystkich pracowników bez względu na ich status zatrudnienia. Państwa członkowskie zapewniają wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na wszystkie aspekty i warunki wynagrodzenia oraz warunki zatrudnienia; status zatrudnienia nie ma przy tym znaczenia. 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie wprowadzają środki w celu zapobiegania napastowaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy oraz zwalczania tych zjawisk za pośrednictwem strategii określających środki prewencyjne, skuteczne, przejrzyste i poufne procedury rozpatrywania skarg, sankcje dla sprawców oraz zapewniają informacje i szkolenia dla pracowników i pracodawców oraz wsparcie przedsiębiorstw w opracowaniu planów działania w celu wdrożenia wszystkich tych środków;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 20a

 

Usprawnienie składania skarg

 

 

 

Państwa członkowskie zapewniają szczególne i poufne procedury rozpatrywania skarg związanych z napastowaniem psychicznym i molestowaniem seksualnym.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

18.1.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Maria Arena

15.3.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

 

 

 

Data przyjęcia

27.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marek Plura, Damiano Zoffoli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Data przyjęcia

18.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

7

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Data złożenia

26.10.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności