Procedură : 2017/0355(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0355/2018

Texte depuse :

A8-0355/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0379

RAPORT     ***I
PDF 1411kWORD 204k
26.10.2018
PE 621.099v02-00 A8-0355/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Enrique Calvet Chambon

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0797),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 153 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8–0006/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 iulie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și, de asemenea, avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0355/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 31, că orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa, la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.

(1)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 31, că orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa, la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit. Obiectivele prezentei directive ar trebui să fie în deplină conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta europeană a drepturilor sociale;

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Principiul 5 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, acces la protecția socială și formarea profesională, că trebuie evitate raporturile de muncă care au ca rezultat condiții de muncă precare, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată. Acesta prevede, de asemenea, faptul că trebuie asigurată flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările contextului economic, în conformitate cu legislația și cu acordurile colective.

Justificare

Această dispoziție completează trimiterea la principiul 5 al Pilonului european al drepturilor sociale.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată. Principiul 5 prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională, că raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată.

(2)  Principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de a fi informați în legătură cu motivele concedierii, beneficiind de o perioadă de preaviz rezonabilă, dreptul de acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată. Principiul 5 prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională, că raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată, acordând, în același timp, angajatorilor flexibilitatea necesară pentru a se adapta rapid la modificările contextului economic.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Principiul 7 prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Instituirea Pilonului european al drepturilor sociale nu afectează dreptul statelor membre de a defini principiile fundamentale ale propriilor sisteme de securitate socială și de a-și gestiona finanțele publice și nu trebuie să afecteze semnificativ echilibrul financiar al acestora.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  De la adoptarea Directivei 91/533/CEE a Consiliului33, piețele muncii au suferit schimbări profunde ca urmare a evoluțiilor demografice și a faptului că digitalizarea a condus la crearea de noi forme de muncă, care au sprijinit crearea de locuri de muncă și dezvoltarea pieței muncii. Deseori, noile forme de muncă nu sunt la fel de regulate sau de stabile ca raporturile de muncă tradiționale și duc la scăderea previzibilității pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce privește drepturile aplicabile și protecția socială. Prin urmare, în acest univers al muncii în schimbare există o necesitate crescândă ca lucrătorii să fie pe deplin informați cu privire la condițiile lor de muncă esențiale, iar această informare ar trebui să fie efectuată în scris și în timp util. Pentru a încadra în mod adecvat dezvoltarea unor noi forme de muncă, lucrătorilor din Uniune ar trebui să li se pună la dispoziție, de asemenea, o serie de noi drepturi minime care vizează promovarea securității și a previzibilității în cadrul raporturilor de muncă, realizând în același timp o convergență în sens ascendent în rândul statelor membre și menținând adaptabilitatea pieței muncii.

(3)  De la adoptarea Directivei 91/533/CEE a Consiliului33, piețele muncii au suferit schimbări ca urmare a evoluțiilor demografice și a faptului că digitalizarea a condus la crearea de noi forme de muncă, care au sprijinit inovarea, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea pieței muncii. Noile forme de muncă pot varia în mare măsură în ceea ce privește previzibilitatea față de raporturile de muncă tradiționale și pot uneori duce la scăderea previzibilității pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce privește drepturile aplicabile și protecția socială și încurajând practicile neclare sau injuste, destabilizând astfel piața muncii. Prin urmare, în acest univers al muncii în schimbare există o necesitate crescândă ca lucrătorii, indiferent de domeniu, să fie pe deplin informați cu privire la condițiile lor de muncă esențiale, iar această informare ar trebui să fie efectuată în timp util și în scris și într-o formă ușor accesibilă pentru lucrători. Pentru a încadra în mod adecvat dezvoltarea unor noi forme de muncă, lucrătorilor din Uniune ar trebui să li se pună la dispoziție, de asemenea, o serie de noi drepturi minime care vizează promovarea securității și a previzibilității în cadrul raporturilor de muncă, realizând în același timp o convergență în sens ascendent în rândul statelor membre și menținând adaptabilitatea pieței muncii.

__________________

__________________

33 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

33 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin urmare, ar trebui stabilite cerințe minime, la nivelul Uniunii, pentru informarea cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă și la condițiile de muncă, care să se aplice tuturor lucrătorilor, pentru a se garanta faptul că toți lucrătorii din Uniune beneficiază de un grad adecvat de transparență și de previzibilitate în ceea ce privește condițiile lor de muncă.

(5)  Prin urmare, ar trebui consolidate și stabilite cerințe minime, la nivelul Uniunii, pentru informarea cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă și la condițiile de muncă, care să se aplice tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor oficial, pentru a se garanta faptul că toți lucrătorii din Uniune beneficiază de cel mai ridicat grad de transparență și de previzibilitate în ceea ce privește condițiile lor de muncă, menținând totodată o flexibilitate rezonabilă a formelor de muncă non-standard, păstrând astfel beneficiile acestora pentru lucrători și angajatori.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Statele membre ar trebui să poată prevedea, pe baza unor motive obiective, ca anumite dispoziții din capitolul III să fie adaptate la forțele armate și autoritățile polițienești, precum și la alte servicii de urgență.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Obiectivul prezentei directivei - de a promova o ofertă de forță de muncă mai sigură și mai previzibilă, asigurând totodată adaptabilitatea pieței muncii, accesul la inovare și condiții mai bune de trai și de muncă - poate fi realizat prin eficientizarea accesului tuturor lucrătorilor la informațiile referitoare la condițiile lor de muncă, prin ameliorarea acestora, mai ales pentru lucrătorii angajați în forme de muncă noi și atipice, prin îmbunătățirea aplicării legislației și prin îmbunătățirea transparenței pe piața muncii, evitându-se în același timp impunerea unor sarcini excesive asupra întreprinderilor de orice dimensiune.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comisia a desfășurat o consultare în două etape cu partenerii sociali referitoare la îmbunătățirea domeniului de aplicare și a eficacității Directivei 91/533/CEE și la extinderea obiectivelor acesteia în vederea introducerii de noi drepturi pentru lucrători, în conformitate cu articolul 154 din tratat. Această consultare nu a dus la niciun consens între partenerii sociali în privința deschiderii de negocieri în legătură cu aspectele în cauză. Cu toate acestea, după cum au confirmat rezultatele consultării publice deschise realizate pentru a solicita punctele de vedere ale diverselor părți interesate și ale cetățenilor, este important să se ia măsuri la nivelul Uniunii în acest domeniu, prin modernizarea și adaptarea actualului cadru juridic.

(6)  Comisia a desfășurat o consultare în două etape cu partenerii sociali, referitoare la îmbunătățirea domeniului de aplicare și a eficacității Directivei 91/533/CEE și la extinderea obiectivelor acesteia în vederea stabilirii de noi drepturi pentru lucrători, în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Această consultare nu a dus la niciun consens între partenerii sociali în privința deschiderii de negocieri în legătură cu aspectele în cauză. Cu toate acestea, pe baza rezultatelor consultării publice deschise realizate pentru a solicita punctele de vedere ale diverselor părți interesate și ale cetățenilor, este esențial să se ia măsuri la nivelul Uniunii în acest domeniu și să se adapteze cadrul juridic actual la noile evoluții.

Justificare

„Stabilirea” este mai precisă decât „introducerea” , în conformitate cu temeiul juridic al propunerii.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea drepturilor prevăzute de legislația Uniunii, domeniul de aplicare personal al Directivei 91/533/CEE ar trebui actualizat. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit criterii pentru determinarea statutului unui lucrător34 care sunt adecvate în vederea stabilirii domeniului de aplicare personal al prezentei directive. Definiția lucrătorului de la articolul 2 alineatul (1) se bazează pe aceste criterii. Ele asigură o implementare uniformă a domeniului de aplicare personal al directivei, lăsând în același timp în sarcina autorităților și a instanțelor naționale să îl aplice în situații specifice. Cu condiția îndeplinirii acestor criterii, lucrătorii casnici, lucrătorii la cerere, lucrătorii intermitenți, lucrătorii pe bază de tichete, lucrătorii prin platforme online, stagiarii și ucenicii ar putea intra în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea drepturilor prevăzute de legislația Uniunii, domeniul de aplicare personal al Directivei 91/533/CEE ar trebui actualizat. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”) a stabilit criterii pentru determinarea statutului unui lucrător 34 care sunt adecvate în vederea stabilirii domeniului de aplicare personal al prezentei directive.

_________________________________

_________________________________

34 Hotărârile din 3 iulie 1986, Deborah Lawrie-Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-229/14; din 4 decembrie 2014, FNV Kunsten, cauza C-413/13; și din 17 noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-216/15.

34 Hotărârile din 3 iulie 1986, Deborah Lawrie-Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-229/14; din 4 decembrie 2014, FNV Kunsten, cauza C-413/13; și din 17 noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-216/15.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Statele membre își rezervă dreptul de a defini cine este un lucrător în sensul legislației și practicii naționale. Statele membre ar trebui să se asigure că toate persoanele fizice care, pentru o anumită perioadă de timp, prestează servicii pentru o altă persoană și sub coordonarea acesteia, în schimbul unei remunerații, beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta directivă, cu condiția ca statele membre să aibă libertatea de a stabili forma prin care este transpus domeniul de aplicare personal al prezentei directive.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Persoanele care desfășoară o activitate independentă care nu îndeplinesc criteriile stabilite în prezenta directivă nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Criteriile Curții de Justiție pentru stabilirea statutului unui lucrător asigură o aplicare uniformă a domeniului de aplicare personal al prezentei directive, lăsând în același timp la latitudinea autorităților și a instanțelor naționale să îl aplice în situații specifice. Lucrătorii casnici, lucrătorii la cerere, lucrătorii intermitenți, lucrătorii pe bază de tichete, lucrătorii pe platforme online, stagiarii și ucenicii îndeplinesc aceste criterii, cu condiția să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere numărul din ce în ce mai mare al lucrătorilor excluși din domeniul de aplicare al Directivei 91/533/CEE în urma derogărilor acordate de statele membre în temeiul articolului 1 din directiva respectivă, este necesar ca aceste derogări să fie înlocuite cu posibilitatea ca statele membre să nu aplice dispozițiile directivei în cazul unui raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de referință de o lună. Această derogare nu afectează definiția unui lucrător prevăzută la articolul 2 alineatul (1).

(8)  Având în vedere numărul din ce în ce mai mare al lucrătorilor excluși din domeniul de aplicare al Directivei 91/533/CEE în urma derogărilor acordate de statele membre în temeiul articolului 1 din directiva respectivă, este necesar ca aceste derogări să fie înlocuite cu posibilitatea ca statele membre să nu aplice dispozițiile directivei în cazul unui raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de referință de o lună.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Din cauza caracterului imprevizibil al muncii la cerere, inclusiv al contractelor cu zero ore, derogarea de 8 ore pe lună nu ar trebui utilizată în cazul raporturilor de muncă în care nu este stabilit niciun volum garantat de muncă plătită înainte de începerea perioadei de încadrare în muncă.

eliminat

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În practică, mai multe persoane fizice sau juridice diferite își pot asuma funcțiile și responsabilitățile unui angajator. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili mai precis persoana sau persoanele care sunt considerate responsabile integral sau parțial pentru executarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă pentru angajatori, atât timp cât toate aceste obligații sunt îndeplinite. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că aceste obligații trebuie atribuite, parțial sau integral, unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Statele membre ar trebui să poată stabili norme specifice pentru a exclude persoanele care acționează în calitate de angajator pentru lucrătorii casnici în gospodărie de la obligațiile de a analiza și de a răspunde la o cerere privind o formă de muncă diferită și de a oferi formare obligatorie gratuită, precum și de la domeniul acoperit de mecanismul de cale de atac bazat pe prezumții favorabile în caz de informații lipsă în declarația scrisă.

(10)  În practică, mai multe persoane fizice sau juridice sau alte entități diferite își pot asuma funcțiile și responsabilitățile unui angajator. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili mai precis persoana sau persoanele care sunt considerate responsabile integral sau parțial pentru executarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă pentru angajatori, atât timp cât toate aceste obligații sunt îndeplinite. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că aceste obligații trebuie atribuite, parțial sau integral, unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, ar trebui să poată adapta normele specifice privind obligațiile de a analiza și de a răspunde la o cerere privind o formă de muncă diferită și pe cele privind formarea obligatorie gratuită, pentru persoanele care acționează în calitate de angajator al lucrătorilor casnici ce lucrează în gospodăria lor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Statele membre ar trebui să poată stabili norme specifice pentru a exclude persoanele care acționează în calitate de angajator pentru lucrătorii casnici în gospodărie de la obligațiile prevăzute de prezenta directivă, a analiza și a răspunde la cereri privind forme de muncă diferită și a oferi formare obligatorie gratuită, precum și a prevedea căi de atac, pe baza unor prezumții favorabile în caz de informații lipsă în documentarea care trebuie furnizată lucrătorului, în temeiul prezentei directive.

Justificare

Situația specifică a persoanelor fizice care acționează în calitate de angajator pentru lucrătorii casnici justifică excluderea.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Directiva 91/533/CEE a introdus o listă minimă a aspectelor esențiale cu privire la care lucrătorii trebuie informați în scris. Este necesar să se adapteze această listă pentru a se ține seama de evoluțiile de pe piața muncii, în special de dezvoltarea formelor de muncă atipice.

(11)  Directiva 91/533/CEE a introdus o listă minimă a aspectelor esențiale cu privire la care lucrătorii trebuie informați în scris. Este necesar să se adapteze această listă minimă a aspectelor esențiale, care poate fi extinsă de statele membre, pentru a se ține seama de evoluțiile de pe piața muncii, în special de dezvoltarea formelor de muncă atipice.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Informațiile privind timpul de lucru ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și să includă informații referitoare la pauze, la perioadele de repaus zilnice, la perioadele de repaus săptămânale și la durata concediului cu plată.

(12)  Informațiile privind timpul de lucru ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să includă informații referitoare la pauze, la perioadele de repaus zilnice, la perioadele de repaus săptămânale și la durata concediului cu plată, asigurându-se, astfel, protecția securității și a sănătății lucrătorilor.

__________________

__________________

35 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

35 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă toate elementele remunerației, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă toate elementele remunerației, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, plata orelor suplimentare, bonusurile și alte prestații, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Dacă nu este posibil să se indice un program de lucru fix din cauza naturii locului de muncă, lucrătorii ar trebui să cunoască modul în care va fi stabilit programul lor de lucru, inclusiv intervalele orare în care este posibil să fie chemați la lucru și termenul minim pentru înștiințarea prealabilă pe care ar trebui să o primească.

(14)  Dacă nu este posibil să se indice o zi sau o săptămână de lucru standard din cauza naturii locului de muncă, cum ar fi un contract la cerere sau un raport similar de muncă, angajatorii ar trebui să informeze lucrătorii despre modul în care vor fi stabilite sarcinile lor de lucru, inclusiv intervalele orare în care este posibil să fie chemați la lucru și perioada minimă pentru înștiințarea prealabilă pe care trebuie să o primească.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Informațiile privind sistemele de asigurări sociale ar trebui să includă, acolo unde este cazul, prestațiile în caz de boală, prestațiile de maternitate și asimilate, prestațiile parentale, prestațiile de paternitate, prestațiile pentru limită de vârstă, prestațiile de invaliditate, prestațiile de urmaș, prestațiile de șomaj, prestațiile de pensionare anticipată și prestațiile familiale. Informațiile privind protecția socială furnizate de angajator ar trebui să includă, acolo unde este cazul, acoperirea oferită de regimurile de pensii suplimentare în sensul Directivei 98/49/CE a Consiliului36 și al Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului37.

(15)  Informațiile privind sistemele de asigurări sociale ar trebui să includă informații privind instituțiile de asigurări sociale care primesc contribuțiile și o dovadă a înregistrării la autoritățile de asigurări sociale, dacă este responsabilitatea angajatorului. Acolo unde este cazul, ar trebui să includă informații privind prestațiile în caz de boală, prestațiile de maternitate și asimilate, prestațiile parentale, prestațiile de paternitate, prestațiile pentru limită de vârstă, prestațiile de invaliditate, prestațiile de urmaș, prestațiile de șomaj, prestațiile de pensionare anticipată, prestațiile familiale și prestațiile pentru accidente de muncă sau boli profesionale. Informațiile privind protecția socială furnizate de angajator ar trebui să includă, acolo unde este cazul, acoperirea oferită de regimurile de pensii suplimentare în sensul Directivei 98/49/CE a Consiliului36 și al Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului37.

__________________

__________________

37 Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

37 Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

37 Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, p. 1).

37 Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, p. 1).

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Lucrătorii ar trebui să aibă dreptul de a fi informați în scris, la încadrarea în muncă, cu privire la drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă. Prin urmare, informațiile relevante ar trebui să ajungă la ei cel târziu în prima zi de muncă.

(16)  Lucrătorii ar trebui să aibă dreptul de a fi informați în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, la încadrarea în muncă, cu privire la drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă. Prin urmare, informațiile de bază ar trebui să ajungă la ei, în scris, cel târziu în prima zi de începere a raportului de muncă. Termenul pentru furnizarea informațiilor de bază ar trebui să poată fi prelungit la maximum șapte zile în cazul microîntreprinderilor. Aceleași informații ar trebui furnizate verbal, în prima zi a raportului de muncă. Termenele respective nu ar trebui să depășească durata contractului.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a ajuta angajatorii să furnizeze la timp informațiile, statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea la nivel național a unor formulare care să includă informații relevante și suficient de cuprinzătoare privind cadrul juridic aplicabil. Autoritățile naționale și partenerii sociali pot elabora mai în detaliu aceste formulare la nivel sectorial sau local.

(17)  Pentru a ajuta angajatorii să furnizeze la timp informațiile, statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea la nivel național a unor formulare care să includă informații relevante și suficient de cuprinzătoare privind cadrul juridic aplicabil. Aceste formulare ar trebui să fie elaborate mai în detaliu după consultarea partenerilor sociali.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate ar trebui să primească informații suplimentare specifice situației lor. În cazul unor sarcini de serviciu succesive în mai multe state membre sau țări terțe, cum ar fi în transportul rutier internațional, informațiile respective pot fi grupate pentru mai multe sarcini înainte de prima plecare și modificate ulterior dacă apar schimbări. În cazul în care se încadrează în categoria lucrătorilor detașați în temeiul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului38, ei ar trebui să fie informați, de asemenea, cu privire la site-ul internet național unic creat de statul membru gazdă, unde vor găsi informațiile relevante privind condițiile de muncă aplicabile situației lor. Cu excepția cazului în care statele membre prevăd altfel, aceste obligații se aplică dacă durata perioadei de muncă în străinătate este mai mare de patru săptămâni consecutive.

(18)  Lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate ar trebui să primească informații suplimentare specifice situației lor. În cazul unor sarcini de serviciu succesive în mai multe state membre sau țări terțe, informațiile respective pot fi grupate pentru mai multe sarcini înainte de prima plecare și modificate ulterior dacă apar schimbări. În cazul în care se încadrează în categoria lucrătorilor detașați în temeiul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului38 sau al altor reglementări specifice fiecărui sector, ei ar trebui să fie informați, de asemenea, cu privire la site-ul internet național unic creat de statul membru gazdă, unde vor găsi informațiile relevante privind condițiile de muncă aplicabile situației lor. Cu excepția cazului în care legislația statelor membre care reglementează raporturile de muncă prevede altfel, aceste obligații se aplică dacă durata perioadei de muncă în străinătate este mai mare de patru săptămâni consecutive.

__________________

__________________

38 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

38 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Este posibil ca aceste perioade să fie însoțite de o protecție redusă împotriva concedierii. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă. Un număr mare de state membre au stabilit o durată maximă generală între trei și șase luni pentru perioada de probă, care ar trebui considerată rezonabilă. Perioadele de probă pot fi mai lungi de șase luni atunci când acest lucru este justificat de natura locului de muncă, precum în cazul posturilor de conducere, și atunci când este în interesul lucrătorului, precum în cazul unei boli de durată sau în contextul unor măsuri specifice de promovare a locurilor de muncă permanente, în special pentru tinerii lucrători.

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Perioadele de probă permit lucrătorilor să verifice dacă munca corespunde așteptărilor, competențelor și abilităților lor. Este posibil ca aceste perioade să fie însoțite de o protecție redusă împotriva concedierii. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă. Un număr mare de state membre au stabilit o durată maximă generală între trei și șase luni pentru perioada de probă, care ar trebui considerată rezonabilă. În mod excepțional, perioadele de probă pot fi mai lungi de șase luni atunci când acest lucru este justificat de natura locului de muncă, precum în cazul posturilor de conducere, atunci când statele membre nu leagă protecția locului de muncă, inclusiv protecția împotriva concedierii și a destituirii, de perioadele de probă sau în contextul unor măsuri specifice de promovare a locurilor de muncă permanente, fără ca durata acestora să depășească, totuși, nouă luni. Statele membre ar trebui să fie în măsură să prevadă extinderea perioadelor de probă, sub rezerva unui acord inițial între lucrător și angajator, în cazul în care lucrătorul a fost absent în mod continuu din cauza unei boli îndelungate sau unui concediu de durată extinsă, în scopul de a-i permite lucrătorului să dovedească că abilitățile sale sunt corelate cu sarcinile solicitate și pentru a-i permite angajatorului să verifice caracterul adecvat al lucrătorului pentru sarcinile respective. Perioadele de probă nu pot fi sub nicio formă prelungite unilateral.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Angajatorii nu ar trebui să interzică lucrătorilor să desfășoare activități pentru alți angajatori în afara timpului pe care îl petrec lucrând pentru ei, în limitele stabilite de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului39.Clauzele de incompatibilitate, interpretate ca o restricționare a posibilității de a lucra pentru anumite categorii de angajatori, pot fi necesare din motive obiective, precum protecția secretelor comerciale sau evitarea conflictelor de interese.

(20)  Angajatorii nu ar trebui să interzică lucrătorilor sau să-i împiedice să desfășoare activități pentru alți angajatori sau să le impună sancțiuni pentru aceasta, în afara timpului pe care îl petrec lucrând pentru ei. Statele membre ar trebui să se asigure că aceste alte activități intră în limitele stabilite de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului39. Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, ar trebui să stabilească condiții pentru utilizarea restricționărilor de incompatibilitate, interpretate ca restricționări ale posibilității de a lucra pentru anumite categorii de angajatori din motive obiective, cum ar fi sănătatea și siguranța lucrătorului, protecția secretului de afaceri al angajatorului, integritatea serviciului public sau evitarea conflictelor de interese.

__________________

__________________

39 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

39 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Lucrătorii al căror program de lucru este în mare măsură variabil ar trebui să beneficieze de o minimă previzibilitate a muncii atunci când programul de lucru este stabilit de angajator, fie direct – de exemplu prin alocarea de sarcini de serviciu – fie indirect – de exemplu prin impunerea obligației ca lucrătorul să răspundă la solicitările clienților.

(21)  Lucrătorii cu contracte la cerere sau alte forme similare de raporturi de muncă, conform cărora programul de lucru al lucrătorului este în întregime sau în cea mai mare variabilă, ar trebui să beneficieze de un nivel minim de stabilitate și previzibilitate la locul de muncă.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  O înștiințare prealabilă într-un termen rezonabil minim, interpretată ca fiind perioada de timp dintre momentul în care lucrătorul este informat cu privire la existența unei noi sarcini de serviciu și momentul în care începe sarcina, constituie un alt element necesar de previzibilitate a muncii pentru raporturile de muncă în care programul de lucru este variabil sau stabilit în mare măsură de angajator. Durata perioadei de înștiințare prealabilă poate varia în funcție de necesitățile sectoarelor, asigurându-se în același timp o protecție adecvată a lucrătorilor. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului.40

(23)  O înștiințare prealabilă într-un termen rezonabil minim, interpretată ca fiind perioada de timp dintre momentul în care lucrătorul este informat cu privire la existența unei noi sarcini de serviciu și momentul în care începe sarcina, constituie un alt element necesar de previzibilitate a muncii pentru raporturile de muncă cu un program de lucru imprevizibil. Durata perioadei de înștiințare prealabilă poate varia în funcție de necesitățile și practicile sectoarelor, asigurându-se în același timp protecția adecvată a lucrătorilor. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului.40

__________________

__________________

40 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

40 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza o sarcină de serviciu dacă aceasta cade în afara orelor și zilelor de referință sau dacă nu a fost notificată în termenul minim de înștiințare prealabilă, fără a suferi consecințe negative pentru acest refuz. De asemenea, lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a accepta sarcina de serviciu, dacă doresc.

(24)  Lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza o sarcină de serviciu dacă aceasta cade în afara orelor și zilelor de referință sau dacă nu a fost notificată în perioada minimă de înștiințare prealabilă, fără a suferi consecințe negative pentru acest refuz. De asemenea, lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a accepta sarcina de serviciu, dacă doresc. În cazul în care lucrătorul, după ce a acceptat sarcina de serviciu, nu poate să-și finalizeze lucrarea deoarece angajatorul a anulat-o, iar lucrătorul nu este responsabil pentru întârzierea respectivă, acesta din urmă ar trebui să își păstreze dreptul la remunerație pentru sarcina de serviciu.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  În cazul în care nu există măsuri legale pentru prevenirea abuzurilor care rezultă din utilizarea contractelor la cerere și a altor forme similare de raporturi de muncă, statele membre ar trebui, după consultarea partenerilor sociali, într-un mod care să țină seama de nevoile sectoarelor și/sau ale categoriilor specifice de lucrători, să introducă măsuri care să asigure o mai mare previzibilitate pentru contractele la cerere sau alte forme similare de raporturi de muncă.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Statele membre ar trebui să se asigure că angajatorii care folosesc în mod periodic programe de muncă variabile și ore/zile de referință variabile furnizează informații relevante autorităților competente, la solicitarea acestora. De asemenea, ele ar trebui să se asigure că, după o anumită perioadă, în cazul unui raport de muncă pentru care poate fi considerat normal un număr mediu de ore, aceste ore ar trebui să constituie numărul minim garantat de ore plătite.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cazul în care angajatorii au posibilitatea de a oferi contracte de muncă cu normă întreagă sau pe durată nedeterminată lucrătorilor care sunt angajați în forme de muncă atipice, ar trebui promovată trecerea la forme de muncă mai sigure. Lucrătorii ar trebui să poată solicita o altă formă de muncă mai previzibilă și mai sigură, dacă este disponibilă, și să primească din partea angajatorului un răspuns în scris care să țină seama de nevoile angajatorului și ale lucrătorului.

(25)  În cazul în care angajatorii au posibilitatea de a oferi contracte de muncă cu normă întreagă sau pe durată nedeterminată lucrătorilor care sunt angajați în forme de muncă atipice, ar trebui promovată trecerea la forme de muncă mai sigure, în conformitate cu principiile stabilite în Pilonul european al drepturilor sociale. Lucrătorii ar trebui să poată solicita o altă formă de muncă mai previzibilă și mai sigură, dacă este disponibilă, și să primească din partea angajatorului un răspuns în scris, justificat în mod corespunzător, care să țină seama de nevoile și de posibilitățile angajatorului și ale lucrătorului.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Lucrătorii, inclusiv cei aflați în concediu prelungit, ar trebui să fie informați cu privire la orice promovare internă și/sau la orice post vacant care este disponibil în întreprindere sau unitate pentru a încuraja progresul în cariera profesională.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Prezenta directivă vine în completarea Directivelor 97/81/CE, 1999/70/CE și 2008/104/CE ale Consiliului în ceea ce privește tranziția de la o formă de ocupare a forței de muncă la alta.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În cazul în care angajatorii sunt obligați de lege sau de contractele colective de muncă să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului.

(26)  În cazul în care lucrătorii sunt obligați de angajatorii lor, de dreptul național sau al Uniunii, de contractele colective de muncă sau de normele interne să urmeze o formare ca să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului. Formarea ar trebui să aibă loc în timpul programului de lucru, cu excepția cazurilor justificate în care sunt prezentate motive. Lucrătorul ar trebui să aibă în continuare dreptul de a primi remunerație pe perioada formării sale. Această obligație nu include formarea profesională sau formarea necesară lucrătorilor pentru a obține, a menține sau a reînnoi o calificare profesională cu condiția ca angajatorul să nu fie obligat de drept, contractele colective de muncă sau normele interne să ofere formarea respectivă.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Partenerii sociali sunt cei mai în măsură să identifice soluții care să corespundă atât nevoilor angajatorilor, cât și celor ale lucrătorilor și ar trebui, prin urmare, să li se acorde un rol mai important în punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Partenerii sociali ar putea lua în considerare faptul că în anumite sectoare sau situații sunt mai adecvate, pentru urmărirea scopului prezentei directive, dispoziții diferite față de standardele minime stabilite în capitolul III din prezenta directivă. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite partenerilor sociali să încheie contracte colective de muncă prin care modifică dispozițiile cuprinse în capitolul respectiv, atât timp cât nu se reduce nivelul general de protecție a lucrătorilor.

(27)  Partenerii sociali ar putea lua în considerare faptul că, în anumite sectoare sau situații, se pot adapta, completa sau îmbunătăți dispoziții diferite, pentru urmărirea scopului prezentei directive, dacă acestea sunt mai adecvate conform capitolului III din prezenta directivă. Prin urmare, statele membre ar trebui să promoveze încheierea de contracte colective de muncă prin care să se aplice dispozițiile cuprinse în capitolul respectiv sau să se mențină acordurile existente, cu condiția ca per ansamblu, să se respecte în continuare nivelul de protecție a lucrătorilor și ca cerințele minime stabilite în prezenta directivă să fie îndeplinite.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  În statele membre în care există un nivel ridicat de organizare, atât în rândul angajaților, cât și al angajatorilor, și în care partenerii sociali, în calitate de reprezentanți ai lucrătorilor și ai angajatorilor, au responsabilitatea principală de a reglementa condițiile de muncă pe piața muncii, partenerii sociali ar trebui să aibă autoritate deplină în ceea ce privește posibilitatea de a încheia acorduri colective.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Consultarea cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale a relevat necesitatea de a consolida asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul muncii pentru a asigura eficacitatea acesteia. În ceea ce privește Directiva 91/533/CEE, evaluarea REFIT41 a confirmat faptul că existența unor mecanisme consolidate de asigurare a respectării legislației i-ar putea îmbunătăți eficacitatea. Evaluarea a arătat că sistemele de căi de atac întemeiate exclusiv pe acțiuni în despăgubire sunt mai puțin eficace decât sistemele care prevăd și sancțiuni (precum sume forfetare sau pierderea autorizațiilor) pentru angajatorii care nu furnizează declarații scrise. De asemenea, ea a arătat că angajații recurg rareori la o cale de atac pe durata desfășurării raportului de muncă, ceea ce periclitează obiectivul urmărit prin furnizarea declarației scrise, acela de a asigura faptul că lucrătorii sunt informați cu privire la aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. Prin urmare, este necesar să se introducă dispoziții de asigurare a respectării legislației care să garanteze utilizarea fie a prezumțiilor favorabile în cazul în care informațiile privind raportul de muncă nu sunt furnizate, fie a unei proceduri administrative în cadrul căreia angajatorul poate fi obligat să furnizeze informațiile lipsă și poate face obiectul unei sancțiuni în cazul nefurnizării informațiilor. Această cale de atac ar trebui să facă obiectul unei proceduri prin care angajatorul este informat că lipsesc informații și are la dispoziție 15 zile în care să furnizeze informații complete și corecte.

(28)  Consultarea cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale a relevat necesitatea de a consolida asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul muncii pentru a asigura eficacitatea acesteia. Evaluarea Directivei 91/533/CEE desfășurată în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională al Comisiei, REFIT41, a confirmat faptul că existența unor mecanisme consolidate de asigurare a respectării legislației ar putea îmbunătăți eficacitatea dreptului Uniunii în materie de muncă. Evaluarea a arătat că sistemele de căi de atac întemeiate exclusiv pe acțiuni în despăgubire sunt mai puțin eficace decât sistemele care prevăd și sancțiuni (precum sume forfetare sau pierderea autorizațiilor) pentru angajatorii care nu furnizează declarații scrise. De asemenea, ea a arătat că angajații recurg rareori la o cale de atac pe durata desfășurării raportului de muncă, ceea ce periclitează obiectivul urmărit prin furnizarea declarației scrise, acela de a se asigura că lucrătorii sunt informați cu privire la aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. Prin urmare, este necesar să se introducă dispoziții de asigurare a respectării legislației care să garanteze utilizarea prezumțiilor favorabile, în cazul în care informațiile privind raportul de muncă nu sunt furnizate, și a unei proceduri administrative în cadrul căreia angajatorul poate fi obligat să furnizeze informațiile lipsă și poate face obiectul unei sancțiuni angajatorul nu face acest lucru. Aceste prezumții favorabile ar putea include prezumția că lucrătorul are un raport de muncă pe perioadă nedeterminată, că nu există nicio perioadă de probă sau că lucrătorul are un post cu normă întreagă, dacă informațiile respective lipsesc. Această cale de atac ar trebui să facă obiectul unei proceduri prin care angajatorul este informat de lucrător sau de un terț, cum ar fi reprezentanții lucrătorilor sau altă entitate ori autoritate competentă, că lipsesc informații și are la dispoziție 15 zile în care să furnizeze informații complete și corecte.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, p. 26.

41 SWD(2017)205 final, p. 26.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Având în vedere faptul că aplicarea eficientă a normelor Uniunii contează pentru cetățenii europeni, este necesar un sistem solid, eficient și eficace care să asigure că statele membre transpun integral, pun în aplicare și asigură respectarea dreptului Uniunii și oferă mecanisme reparatorii adecvate. În special în cazul concedierilor colective, lucrătorii ar trebui să beneficieze de un astfel de sistem. Prin urmare, statele membre ar trebui să permită sindicatelor să recurgă la acțiuni reprezentative care să vizeze protejarea intereselor colective ale lucrătorilor.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta directivă.

(34)  Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta directivă, inclusiv amenzi sau indemnizații compensatorii, dacă este cazul. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea compensații adecvate și proporționale. Sancțiunile financiare ar trebui să fie majorate în funcție de numărul de încălcări de către angajator sau de amploarea întârzierii angajatorului în ceea ce privește furnizarea documentelor lucrătorului.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Statele membre ar trebui să se asigure că lucrătorii au acces la protecție socială indiferent de tipul raportului lor de muncă.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b)  Statele membre ar trebui să se asigure că lucrătorii cu programe de lucru în totalitate sau în mare măsură variabile sau cu ore/zile de referință variabile au acces la protecția securității și a sănătății în muncă.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Prezenta directivă stabilește cerințe minime, ceea ce nu aduce atingere prerogativelor statelor membre de a introduce și de a menține dispoziții mai favorabile. Drepturile dobândite în temeiul cadrului juridic existent ar trebui să se aplice în continuare, cu excepția cazului în care prezenta directivă introduce dispoziții mai favorabile. Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate fi utilizată pentru a reduce drepturile existente prevăzute de legislația națională sau a Uniunii în vigoare în acest domeniu și nu poate constitui un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat lucrătorilor în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(36)  Prezenta directivă stabilește cerințe minime, ceea ce nu aduce atingere prerogativelor statelor membre de a introduce și de a menține dispoziții mai favorabile. Drepturile dobândite în temeiul cadrului juridic existent ar trebui să se aplice în continuare, cu excepția cazului în care prezenta directivă introduce dispoziții mai favorabile. Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate fi utilizată pentru a reduce drepturile existente prevăzute de legislația națională sau a Uniunii în vigoare în acest domeniu și nu poate constitui un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat lucrătorilor în domeniul reglementat de prezenta directivă. Statele membre ar trebui să se asigure că introducerea de contracte în care nu se menționează numărul de ore sau a unor tipuri similare de contracte de muncă este evitată.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Prin urmare, statele membre sunt invitate să evalueze impactul actelor lor de transpunere asupra IMM-urilor, pentru a se asigura că IMM-urile nu sunt afectate în mod disproporționat, acordând o atenție deosebită microîntreprinderilor și sarcinii administrative, și să publice rezultatele acestor evaluări.

(37)  La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici și mijlocii, ținând seama de semnificația lor potrivit recomandării Comisiei din 6 mai 20131a a sau a unui act legislativ ulterior care înlocuiește această recomandare. Prin urmare, statele membre sunt invitate să evalueze impactul actelor lor de transpunere asupra IMM-urilor, pentru a se asigura că IMM-urile nu sunt afectate în mod disproporționat, acordând o atenție deosebită microîntreprinderilor și sarcinii administrative, și să publice rezultatele acestor evaluări.

 

__________________

 

1a JO L 124, 20.05.2003, p. 36.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Statele membre pot încredința partenerilor sociali punerea în aplicare a prezentei directive, atunci când partenerii sociali solicită în comun acest lucru și atât timp cât statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că pot garanta în orice moment obținerea rezultatelor urmărite prin prezenta directivă.

(38)  Statele membre ar trebui să implice partenerii sociali în punerea în aplicare a prezentei directive și să le pună la dispoziție toate mijloacele necesare pentru ca această implicare să fie eficace.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Statele membre ar trebui să se asigure că organismele naționale de inspecție a muncii asigură respectarea prezentei directive. Ar trebui asigurată coordonarea la nivelul Uniunii și formarea specifică a acestor organisme naționale, pentru a facilita asigurarea respectării prezentei directive.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Scopul prezentei directive este de a îmbunătăți condițiile de muncă prin promovarea unor forme mai sigure și mai previzibile de muncă, asigurând în același timp adaptabilitatea pieței muncii.

1.  Scopul prezentei directive este de a îmbunătăți condițiile de muncă prin promovarea unor forme mai transparente și mai previzibile de muncă, asigurând în același timp adaptabilitatea pieței muncii.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă stabilește drepturile minime care se aplică tuturor lucrătorilor din Uniune.

2.  Prezenta directivă stabilește drepturile minime care se aplică tuturor lucrătorilor din Uniune. Aceste drepturi se aplică unei persoane fizice care îndeplinește, pentru o anumită perioadă de timp, servicii pentru o altă persoană și sub coordonarea acesteia, în schimbul unei remunerații în caz de dependență sau de subordonare între acestea. Persoanele care nu îndeplinesc astfel de criterii nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Statele membre se asigură că toate persoanele cărora li se aplică prezenta directivă pot să utilizeze în mod eficient aceste drepturi minime în cadrul dreptului național sau practicii naționale, inclusiv al contractelor colective de muncă.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Persoanele care desfășoară o activitate independentă care nu îndeplinesc criteriile stabilite în prezenta directivă nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot decide să nu aplice obligațiile din prezenta directivă lucrătorilor care au un raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de referință de o lună. Timpul lucrat pentru toți angajatorii care fac parte din sau aparțin de aceeași întreprindere, același grup sau aceeași entitate contează la calcularea perioadei respective de 8 ore.

eliminat

Justificare

Toți lucrătorii ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre pot stabili persoanele care sunt responsabile pentru executarea obligațiilor care le revin angajatorilor în temeiul prezentei directive, atât timp cât obligațiile respective sunt îndeplinite. De asemenea, ele pot decide ca unele dintre aceste obligații sau toate obligațiile să fie atribuite unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Prezentul alineat nu aduce atingere Directivei 2008/104/CE.

5.  Statele membre pot stabili, după consultarea partenerilor sociali, persoanele care sunt responsabile pentru executarea obligațiilor care le revin angajatorilor în temeiul prezentei directive, atât timp cât obligațiile respective sunt îndeplinite. De asemenea, ele pot decide ca unele dintre aceste obligații sau toate obligațiile să fie atribuite unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Prezentul alineat nu aduce atingere Directivei 2008/104/CE.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre pot prevede, pe baza unor motive obiective și după consultarea partenerilor sociali, dacă este cazul, ca anumite dispoziții din capitolul III să fie aplicate, după caz, forțelor armate și autorităților polițienești, precum și altor servicii de urgență.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre pot decide să nu aplice obligațiile stabilite la articolele 10 și 11 și la articolul 14 litera (a) persoanelor fizice care aparțin de o gospodărie în care se desfășoară o activitate profesională.

6.  Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, pot decide să adapteze obligațiile stabilite la articolele 10 și 11 și la articolul 14 litera (a) persoanelor dintr-o gospodărie care acționează în calitate de angajatori, în cazul în care munca este prestată pentru gospodăria respectivă.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Definiții

Definiții

1.  În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

1.  În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a)  „lucrător” înseamnă o persoană fizică ce îndeplinește, pentru o anumită perioadă de timp, servicii pentru o altă persoană și sub coordonarea acesteia, în schimbul unei remunerații;

 

(b)  „angajator” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice care sunt, direct sau indirect, parte la un raport de muncă cu un lucrător;

 

(c)  „raport de muncă” înseamnă relația de muncă dintre lucrători și angajatori, astfel cum sunt definiți mai sus;

(a)  „raport de muncă” înseamnă relația de muncă dintre lucrători și angajatori;

(d)  „program de lucru” înseamnă programul care stabilește orele și zilele când începe și când se încheie prestarea muncii;

(b)  „program de lucru” înseamnă programul care stabilește orele și zilele când începe și când se încheie prestarea muncii;

(e)  „ore și zile de referință” înseamnă intervalele orare din anumite zile în care poate fi prestată munca la cererea angajatorului.

(c)  „ore și zile de referință” înseamnă intervalele orare din anumite zile în care poate fi prestată munca.

2.  În sensul prezentei directive, termenii „microîntreprindere”, „întreprindere mică” și „întreprindere mijlocie” au înțelesul stabilit în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii43 sau în orice act ulterior care înlocuiește respectiva recomandare.

2.  În sensul prezentei directive, termenii „microîntreprindere”, „întreprindere mică” și „întreprindere mijlocie” au înțelesul stabilit în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii43 sau în orice act ulterior care înlocuiește respectiva recomandare.

________________________________

__________________________________

43 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

43 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Furnizarea de informații

 

Angajatorul furnizează în scris fiecărui lucrător informații solicitate în temeiul prezentei directive, în scris, pe hârtie sau sub formă electronică, cu condiția ca aceasta să fie accesibilă lucrătorului, că lucrătorul confirmă primirea și că informația poate fi stocată și imprimată.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că angajatorii au obligația de a informa lucrătorii cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă.

1.  Statele membre se asigură că angajatorii au obligația de a informa lucrătorii, indiferent de tipul contractului de muncă, cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Informațiile menționate la alineatul (1) includ:

2. Informațiile menționate la alineatul (1) includ cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identitatea părților la raportul de muncă;

(a)  identitatea părților la raportul de muncă, incluzând cel puțin numele complet, adresele și, după caz, reprezentanții legali;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  locul de prestare a muncii; dacă locul de prestare a muncii nu este fix sau dacă nu există un loc principal de prestare a muncii, principiul conform căruia lucrătorul are diverse locuri de prestare a muncii sau este liber să își stabilească propriul loc de prestare a muncii, precum și sediul social al întreprinderii sau, dacă este cazul, domiciliul angajatorului;

(b)  locul de prestare a muncii; dacă locul de prestare a muncii nu este fix sau dacă nu există un loc principal de prestare a muncii, principiul conform căruia lucrătorul are diverse locuri de prestare a muncii sau este liber să își stabilească propriul loc de prestare a muncii, precum și sediul social al întreprinderii sau, dacă este cazul, domiciliul angajatorului; dacă angajatul lucrează în locuri diferite, măsurile și aranjamentele rezonabile instituite pentru a permite lucrătorului să se deplaseze la locuri de muncă diferite, procedura, înștiințarea;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia;

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia și, în cazul lucrătorilor temporari, denumirea întreprinderilor utilizatoare;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  orice drept la formare oferit de angajator;

(g)  orice drept la formare pe care angajatorul este obligat să o furnizeze conform dreptului Uniunii sau dreptului național și acordurilor colective sau în conformitate cu politica generală de formare a angajatorului;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  durata concediului cu plată la care are dreptul lucrătorul sau, dacă durata acestuia nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, procedura de acordare și de stabilire a acestui concediu;

(h)  durata concediului cu plată la care are dreptul lucrătorul sau, dacă durata acestuia nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, procedura de acordare și de stabilire a acestui drept la concediu;

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  procedura, inclusiv durata perioadei de preaviz, care trebuie respectată de angajator și de lucrător în cazul încetării raportului lor de muncă sau, dacă durata perioadei de preaviz nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, metoda de stabilire a acestei perioade de preaviz;

(i)  procedura, inclusiv durata perioadei de preaviz, care trebuie respectată de angajator și de lucrător în cazul încetării raportului lor de muncă sau, dacă durata perioadei de preaviz nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, metoda de stabilire a acestei perioade de preaviz, precum și cerințele oficiale referitoare la preavizul de încetare a contractului de muncă și termenul pentru introducerea unei acțiuni de contestare a concedierii;

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente și frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul;

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente indicate separat, cum ar fi bonusurile, plata orelor suplimentare, plățile în natură și alte prestații, frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul;

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  dacă programul de lucru este în totalitate sau în cea mai mare parte nevariabil, durata zilei sau a săptămânii de lucru standard a lucrătorului și orice măsuri privind orele suplimentare și remunerația aferentă acestora;

(k)  durata zilei sau săptămânii de lucru standard a lucrătorului, și, acolo unde este cazul, modalitățile de lucru în afara zilelor sau săptămânilor de lucru standard, inclusiv modalitățile privind lucru în schimburi și orele suplimentare, precum și preavizul rezonabil pentru această muncă și remunerarea acesteia;

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera l – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  dacă programul de lucru este în totalitate sau în cea mai mare parte variabil, principiul conform căruia programul este variabil, numărul orelor plătite garantate, remunerația pentru munca prestată în afara orelor garantate și, dacă programul de lucru este în totalitate sau în cea mai mare parte stabilit de angajator:

(l)  dacă programul de lucru al lucrătorului este în totalitate sau în cea mai mare parte variabil, angajatorul informează lucrătorul cu privire la:

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera l – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  principiul conform căruia programul de lucru este variabil, numărul de ore plătite garantate și remunerația pentru munca prestată în afara orelor garantate;

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera l – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  termenul minim pentru înștiințarea prealabilă pe care o primește lucrătorul înainte de începerea unei sarcini de serviciu;

(ii)  perioada minimă de preaviz pe care lucrătorul trebuie să o primească înainte de începerea unei sarcini de serviciu și termenul limită pentru ca angajatorul să anuleze sarcina respectivă după ce lucrătorul a acceptat-o;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  orice contracte colective de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale lucrătorului; în cazul contractelor colective de muncă încheiate în afara întreprinderii de instituții sau de organisme comune speciale, denumirea organismului competent sau a instituției comune competente în cadrul cărora au fost încheiate contractele;

(m)  orice contracte colective de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale lucrătorului; în cazul contractelor colective de muncă încheiate în afara întreprinderii de instituții sau de organisme comune speciale, denumirea organismului competent sau a instituției comune competente în cadrul cărora au fost încheiate contractele, precum și perioadele-limită, dacă există;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  datele de contact ale reprezentanților lucrătorilor și/sau ai sindicatelor;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  atunci când este responsabilitatea angajatorului, o dovadă a înregistrării la instituția (instituțiile) de asigurare socială menționată (menționate) la litera (n).

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile menționate la alineatul (2) literele (f)-(k) și (n) pot fi furnizate, acolo unde este cazul, sub forma unei trimiteri la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

3.  Informațiile menționate la alineatul (2) literele (f)-(k) și (n) pot fi însoțite, acolo unde este cazul, de o trimitere la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre trebuie să dovedească că stagiarilor le sunt furnizate toate informațiile necesare privind planul lor de formare și de lucru, în special programul de lucru și durata stagiului, toate remunerațiile și suplimentele salariale, după caz, drepturile și obligațiile profesionale, informații despre tutorele de stagiu și sarcinile acestuia, precum și obiectivele și metodologiile de evaluare și de progres.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Termenul minim rezonabil pentru înștiințarea prealabilă pe care lucrătorul o primește înainte de a începe sarcina de lucru, astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (l), este definit de către statele membre după consultarea partenerilor sociali.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) sunt furnizate în mod individual lucrătorului, sub forma unui document, cel târziu în prima zi a raportului de muncă. Documentul respectiv poate fi furnizat și transmis în mod electronic atât timp cât poate fi accesat cu ușurință de către lucrător și poate fi stocat și imprimat.

1.  Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2), literele (a)-(f), (i)-(l) și (na) sunt furnizate în scris lucrătorului, cel târziu în prima zi a raportului de muncă.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Celelalte informații menționate la articolul 3 alineatul (2) sunt furnizate în scris lucrătorului, în termen de șapte zile de la începerea relației de muncă.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Termenul stabilit la alineatul (1a) nu ar trebui să depășească durata contractului.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre elaborează formulare și modele pentru documentul menționat la alineatul (1) și le pun la dispoziția lucrătorilor și a angajatorilor, inclusiv prin publicarea pe un site internet oficial național unic și prin alte mijloace adecvate.

2.  Statele membre elaborează, după consultarea partenerilor sociali, formulare și modele pentru documentul menționat la alineatul (1) și le pun la dispoziția lucrătorilor și a angajatorilor, inclusiv prin publicarea pe un site internet oficial național unic și prin alte mijloace adecvate.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind actele cu putere de lege și dispozițiile administrative sau statutare ori contractele colective de muncă ce reglementează cadrul juridic aplicabil, care trebuie comunicate de angajatori, sunt puse la dispoziție la un nivel general, cu titlu gratuit, într-un mod clar, transparent, cuprinzător și ușor de accesat de la distanță și pe cale electronică, inclusiv prin intermediul unor portaluri online existente pentru cetățenii și întreprinderile din Uniune.

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind actele cu putere de lege și dispozițiile administrative sau statutare cu aplicabilitate universală ori contractele colective de muncă ce reglementează cadrul juridic aplicabil, care trebuie comunicate de angajatori, sunt puse la dispoziție la un nivel general, cu titlu gratuit, într-un mod clar, transparent, cuprinzător și ușor de accesat de la distanță și pe cale electronică, inclusiv prin intermediul unor portaluri online existente pentru cetățenii, sindicatele și întreprinderile din Uniune.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Modificările care reflectă o modificare a actelor cu putere de lege și a dispozițiilor administrative, respectiv a dispozițiilor statutare sau a celor privind contractele colective de muncă sau a acordurilor consiliului întreprinderii, pot fi comunicate prin indicarea versiunii lor actualizate.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații suplimentare pentru lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate

Informații suplimentare pentru lucrătorii trimiși în străinătate

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, atunci când un lucrător trebuie să lucreze într-un alt stat membru decât cel în care își desfășoară în mod normal activitatea sau într-o țară terță, documentul menționat la articolul 4 alineatul (1) îi este furnizat înainte de plecare și include cel puțin următoarele informații suplimentare:

1.  Statele membre se asigură că, atunci când un lucrător trebuie să lucreze într-un alt stat membru decât cel în care își desfășoară în mod normal activitatea sau într-o țară terță, angajatorul furnizează documentul menționat la articolul 4 alineatul (1) înainte de plecarea lucrătorului și documentul include cel puțin următoarele informații suplimentare:

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  țara sau țările unde urmează să fie prestată munca în străinătate și durata acesteia;

(a)  țara sau țările, precum și locul sau locurile unde urmează să fie prestată munca în străinătate și durata anticipată a acesteia;

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă este cazul, beneficiile în bani sau în natură aferente sarcinii (sarcinilor) de serviciu, care includ, în cazul lucrătorilor detașați ce fac obiectul Directivei 96/71/CE, orice indemnizație specifică detașării și orice măsuri de rambursare a cheltuielilor de deplasare, de masă și de cazare;

(c)  dacă este cazul, beneficiile în bani sau în natură aferente sarcinii (sarcinilor) de serviciu, care includ, în cazul lucrătorilor detașați ce fac obiectul Directivei 96/71/CE, indemnizațiile specifice detașării și măsurile de rambursare a cheltuielilor de deplasare, de masă și de cazare;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  dacă este cazul, condițiile care reglementează repatrierea lucrătorului.

(d)  condițiile care reglementează repatrierea lucrătorului.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul 2 litera (a) pot fi furnizate, acolo unde este cazul, sub forma unei trimiteri la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

3.  Informațiile menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul 2 litera (a) pot fi furnizate, acolo unde este cazul, sub forma unei trimiteri la dispoziții specifice din actele cu putere de lege și la actele administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective, cu condiția ca respectivele contracte colective de muncă să fie ușor accesibile lucrătorului.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu excepția cazului în care statele membre prevăd altfel, alineatele (1) și (2) nu se aplică dacă durata fiecărei perioade de lucru petrecute în afara statului membru în care lucrătorul își desfășoară în mod normal activitatea este de patru săptămâni consecutive sau mai puțin.

4.  Cu excepția cazului în care legislația din statele membre care reglementează contractul de muncă prevede altfel, alineatele (1) și (2) nu se aplică dacă durata fiecărei perioade de lucru petrecute în afara statului membru în care lucrătorul își desfășoară în mod normal activitatea este de patru săptămâni consecutive sau mai puțin.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un raport de muncă face obiectul unei perioade de probă, perioada respectivă nu depășește șase luni, incluzând eventualele prelungiri.

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un raport de muncă face obiectul unei perioade de probă, perioada respectivă nu depășește șase luni. În cazul contractelor de muncă cu o durată determinată mai mică de 12 luni, perioada de probă nu depășește 25% din durata preconizată a contractului. În cazul reînnoirii unui contract, relația de muncă nu face obiectul unei noi perioade de probă. Timpul lucrat pentru același grup sau pentru aceeași întreprindere ori entitate se contabilizează în această perioadă de probă.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea perioade de probă mai lungi în cazurile în care acest lucru este justificat de natura locului de muncă sau este în interesul lucrătorului.

2.  Statele membre pot prevedea, în mod excepțional și după consultarea partenerilor sociali, perioade de probă mai lungi, care nu depășesc nouă luni, în cazurile în care acest lucru este justificat de natura locului de muncă, cum ar fi posturile de conducere sau atunci când perioada de probă nu este legată de protecția locului de muncă.

 

Nicio perioadă de probă nu împiedică acumularea de drepturi ale lucrătorilor, în conformitate cu dreptul național.

 

Pe durata unei perioade de probă, lucrătorii beneficiază de drepturile stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre pot prevede extinderea perioadelor de probă, sub rezerva unui acord inițial între lucrător și angajator, în cazul în care lucrătorul a fost absent în mod continuu din cauza unei boli îndelungate sau unui concediu de durată extinsă, în scopul de a le permite angajatorului și lucrătorului să verifice dacă munca corespunde așteptărilor și cerințelor respective. Sub nicio formă perioadele de probă nu sunt prelungite unilateral.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că un angajator nu interzice lucrătorilor să lucreze pentru alți angajatori, în afara programului de lucru stabilit cu angajatorul respectiv.

1.  Statele membre se asigură că un angajator nu interzice lucrătorilor și nu îi sancționează sau împiedică să lucreze pentru alți angajatori sau că le impune penalități din acest motiv.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că lucrătorii care au mai multe relații de muncă fac obiectul cerințelor minime generale de securitate și sănătate pentru organizarea timpului de lucru, în conformitate cu prevederile din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

________________________________

 

1a Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cu toate acestea, angajatorii pot stabili condiții de incompatibilitate în virtutea cărora asemenea restricții sunt justificate de motive legitime precum protecția secretelor comerciale sau evitarea conflictelor de interese.

2.  Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, pot stabili condiții pentru utilizarea restricțiilor de incompatibilitate de către angajatori, anume restricțiile de lucru pentru anumite categorii de angajatori, din motive bine întemeiate și obiective, cum ar fi sănătatea și siguranța, protecția secretului de afaceri, integritatea serviciului public sau evitarea conflictelor de interese.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în care programul de lucru al unui lucrător este în totalitate sau în cea mai mare variabil și este stabilit integral sau în majoritate de angajator, acesta din urmă poate solicita lucrătorului să lucreze doar:

Statele membre se asigură că, în cazul în care programul de lucru al unui lucrător este în totalitate sau în cea mai mare parte variabil, angajatorul nu solicită lucrătorului să lucreze dacă următoarele condiții nu sunt îndeplinite :

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă munca este prestată în cadrul unor ore și zile de referință prestabilite, fixate în scris la începutul raportului de muncă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (i) și

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă lucrătorul este informat de angajatorul său în privința unei sarcini de serviciu cu o perioadă rezonabilă de timp înainte, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (ii).

(b)  dacă angajatorul informează lucrătorul despre o sarcină de serviciu cu o perioadă rezonabilă de timp înainte, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (ii). Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, definesc această perioadă.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În cazul în care una sau ambele din cerințele prevăzute la paragraful 1 nu sunt îndeplinite, un lucrător are dreptul de a refuza o sarcină de serviciu fără consecințe negative.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. În cazul în care un angajator anulează o sarcină de serviciu după expirarea termenului prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (ii), lucrătorul are dreptul la remunerație pentru orele de lucru pentru care se aplică preavizul.

Statele membre pot stabili termenul menționat la primul paragraf după consultarea partenerilor sociali.

Remunerația menționată la primul paragraf nu este condiționată de o viitoare sarcină de serviciu.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Măsuri complementare care să asigure o mai mare previzibilitate pentru contractele la cerere

 

1.  Statele membre pot interzice orice relație de muncă care nu prevede un cuantum minim prestabilit de ore plătite garantate înainte de începerea relației de muncă.

 

2.  În cazul în care nu sunt în vigoare măsuri juridice pentru a preveni abuzurile care rezultă din utilizarea contractelor la cerere, în special în cazul în care o relație de muncă nu prevede un cuantum minim prestabilit de ore plătite garantate, statele membre, după consultarea partenerilor sociali într-un mod care ia în considerare nevoile unor sectoare și/sau categorii specifice de lucrători, introduc una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 

(i)  o cerință ca angajatorii să furnizeze motive obiective autorităților competente pentru recurgerea la astfel de contracte, însoțite de un termen general efectiv mai mic de șase luni pentru utilizarea unui astfel de contract în ceea ce privește lucrătorii în cauză;

 

(ii)  în termen de șase luni de la începutul raportului de muncă, o prezumție juris tantum cu privire la existența unui contract de muncă care prevede, pentru următoarele șase luni, cel puțin 75 % din orele lucrate în cursul celor șase luni anterioare, indiferent de distribuția pe lună;

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că lucrătorii cu o vechime de cel puțin șase luni la același angajator pot cere o formă de muncă cu condiții de muncă mai previzibile și mai sigure, dacă este disponibilă.

1.  Statele membre se asigură că lucrătorii care au lucrat cel puțin șase luni neîntrerupte pentru același angajator sau după încheierea unei eventuale formări și perioade de probă obligatorii, primesc în scris un răspuns motivat dacă solicită transferul către o formă mai previzibilă de muncă, în cazul în care este disponibilă. Timpul lucrat pentru toți angajatorii care fac parte din sau aparțin de aceeași întreprindere, același grup sau aceeași entitate contează la calcularea perioadei de serviciu neîntrerupte de șase luni. Statele membre pot limita frecvența acestor răspunsuri.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Angajatorul transmite în scris un răspuns în termen de o lună de la primirea cererii. În ceea ce privește persoanele fizice care acționează în calitate de angajatori, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, statele membre pot prevedea prelungirea acestui termen cu maximum trei luni și pot permite comunicarea pe cale orală a răspunsului la o cerere ulterioară similară depusă de același lucrător, dacă justificarea răspunsului referitor la situația lucrătorului rămâne neschimbată.

2.  Angajatorul acordă solicitării atenția cuvenită și transmite în scris un răspuns motivat în mod corespunzător în termen de o lună de la primirea cererii. În ceea ce privește persoanele fizice care acționează în calitate de angajatori și microîntreprinderile, statele membre pot prevedea comunicarea pe cale orală a răspunsului la o cerere ulterioară similară depusă de același lucrător, dacă justificarea răspunsului referitor la situația lucrătorului rămâne neschimbată.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezentul articol nu aduce atingere Directivelor 97/81/CE, 99/70/CE și 2008/104/CE.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Informații despre posturile interne vacante

 

Statele membre se asigură că toți lucrătorii, inclusiv cei aflați în concediu prelungit, sunt informați cu privire la orice proces de promovare internă sau la orice post vacant care este disponibil în întreprindere sau unitate pentru a încuraja progresul în cariera profesională. Aceste informații pot fi furnizate prin intermediul unui anunț general trimis prin e-mail, online sau afișat într-un loc adecvat la sediul întreprinderii sau al angajatorului.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Formare

Formare obligatorie

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazurile în care angajatorii sunt obligați de legislația națională, de legislația Uniunii sau de contractele colective de muncă relevante să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, formarea respectivă este oferită lucrătorului cu titlu gratuit.

Statele membre se asigură că, în cazurile în care lucrătorii sunt obligați, pe durata raportului de muncă, inclusiv anterior începerii muncii efective, de către angajatorii lor sau de legislația Uniunii sau legislația națională, de contractele colective de muncă relevante sau de normele interne urmeze cursuri de formare obligatorii pentru a presta munca pentru care sunt angajați sau pe care o solicită angajatorul pentru poziția în cauză, formarea respectivă este oferită lucrătorului cu titlu gratuit.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu excepția cazurilor justificate și motivate, formarea se efectuează în cadrul programului de lucru. Aceasta este considerată timp de lucru. Lucrătorul are în continuare dreptul la remunerația sa, ca și cum ar fi lucrat.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot permite partenerilor socialiîncheie contracte colective de muncă, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, care stabilesc măsuri referitoare la condițiile de muncă ale lucrătorilor ce diferă față de cele menționate la articolele 7-11, respectând în același timp protecția generală a lucrătorilor.

Statele membre încurajează partenerii sociali să crească saumențină ridicat nivelul de funcționare a dialogului social pentru a consolida rolul lor și pentru a negocia, încheia și pune în aplicare contracte colective de muncă la nivelul corespunzător sau pentru a le menține, în conformitate cu legislația și practicile naționale.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot permite partenerilor sociali cei mai reprezentativi de la nivel național sau sectorial să negocieze, să încheie și să pună în aplicare acorduri colective la nivelul adecvat, să stabilească acorduri privind condițiile de muncă ale lucrătorilor, care să adapteze, să completeze sau să îmbunătățească dispozițiile prevăzute la capitolul III, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu cerințele minime prevăzute de prezenta directivă sau să respecte acordurile colective existente în cazul în care acestea respectă nivelul general de protecție a lucrătorilor.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Egalitatea salarială

 

Statele membre asigură aplicarea principiului egalității salariale și a clauzelor și condițiilor de muncă pentru toți lucrătorii, indiferent de statutul încadrării lor în muncă. Statele membre asigură abolirea discriminării în ceea ce privește toate aspectele și circumstanțele remunerării și clauzele și condițiile de încadrare în muncă; statutul încadrării în muncă nu este relevant.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în care un lucrător nu a primit în timp util toate sau o parte din documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 sau la articolul 6, iar angajatorul nu a rectificat această omisiune în termen de 15 zile de la notificarea sa, se aplică unul dintre următoarele sisteme:

Statele membre se asigură că, în cazul în care un lucrător nu a primit în timp util toate sau o parte din documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 sau la articolul 6, iar angajatorul nu a rectificat această omisiune în termen de 15 zile de la notificarea sa, se aplică ambele sisteme prezentate în continuare:

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  lucrătorul beneficiază de prezumțiile favorabile definite de statul membru. În cazul în care informațiile furnizate nu includeau informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (e), (f), (k) sau (l), prezumțiile favorabile includ o prezumție că lucrătorul are un raport de muncă pe durată nedeterminată, că nu există nicio perioadă de probă sau, respectiv, că lucrătorul are un post cu normă întreagă. Angajatorii dispun de posibilitatea de a respinge prezumțiile; sau

(a)  lucrătorul beneficiază de prezumțiile favorabile definite de statul membru. În cazul în care informațiile furnizate nu includeau informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (e), (f), (k) sau (l), prezumțiile favorabile includ o prezumție că lucrătorul are un raport de muncă pe durată nedeterminată, că nu există nicio perioadă de probă sau, respectiv, că lucrătorul are un post cu normă întreagă. Angajatorii dispun de posibilitatea de a respinge prezumțiile; și

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  lucrătorul are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea competentă în timp util. Dacă autoritatea competentă constată că plângerea este justificată, ea ordonă angajatorului sau angajatorilor relevanți să furnizeze informațiile lipsă. Dacă angajatorul nu furnizează informațiile lipsă în termen de 15 zile de la primirea ordinului, autoritatea trebuie să poată impune o sancțiune administrativă adecvată, chiar dacă raportul de muncă a încetat. Angajatorii au posibilitatea de a introduce un recurs administrativ împotriva deciziei prin care se impune sancțiunea. Statele membre pot desemna organisme existente ca autorități competente.

(b)  lucrătorul are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea competentă în timp util și de a primi un răspuns corespunzător într-un interval de timp rezonabil. Dacă autoritatea competentă constată că plângerea este justificată, ea ordonă angajatorului sau angajatorilor relevanți să furnizeze informațiile lipsă. Dacă, după primirea ordinului, angajatorul nu furnizează informațiile lipsă în termenul impus de autoritatea competentă, autoritatea trebuie să poată impune o sancțiune administrativă adecvată, chiar dacă raportul de muncă a încetat. Angajatorii au posibilitatea de a introduce un recurs administrativ împotriva deciziei prin care se impune sancțiunea. Statele membre pot desemna organisme existente ca autorități competente.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Prevalența faptelor

 

Stabilirea existenței unui raport de muncă se bazează pe faptele legate de prestarea efectivă a activității profesionale și nu pe modul în care părțile descriu raportul.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre introduc măsurile necesare pentru a proteja lucrătorii, inclusiv lucrătorii care sunt reprezentanți ai angajaților, împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului sau împotriva oricăror consecințe nefavorabile care rezultă în urma unei plângeri înaintate angajatorului sau în urma oricărei proceduri judiciare inițiate cu scopul de a asigura respectarea drepturilor prevăzute în prezenta directivă.

Statele membre introduc măsurile necesare pentru a proteja toți lucrătorii, indiferent de tipul și durata raportului de muncă, inclusiv lucrătorii care sunt reprezentanți ai lucrătorilor sau sindicali, împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului sau împotriva oricăror consecințe nefavorabile care rezultă în urma exercitării unui drept prevăzut în prezenta directivă.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice concedierea lucrătorilor sau luarea de măsuri echivalente concedierii, precum și orice acțiune pregătitoare pentru concedierea lucrătorilor pe motiv că aceștia și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă.

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice concedierea sau luarea de măsuri echivalente concedierii pe motiv că aceștia și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă. Respectivele măsuri includ dreptul la repunerea în funcție.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Lucrătorii care consideră că au fost concediați sau că au fost supuși unor măsuri cu efect echivalent din motivul că și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă pot solicita angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente. Angajatorul prezintă aceste motive în scris.

2.  Lucrătorii care, după caz, la încheierea unei perioade de probă, consideră că au fost concediați sau că au fost supuși unor măsuri cu efect echivalent din motivul că și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă pot solicita angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente. Angajatorul prezintă aceste motive în scris. Statele membre se asigură că termenul pentru introducerea unei acțiuni de contestare a concedierii este suspendat atât timp cât lucrătorul nu primește o justificare în scris din partea angajatorului.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre permit sindicatelor să solicite acțiuni reprezentative care să vizeze protejarea intereselor colective ale lucrătorilor cu privire la prezenta directivă, în conformitate cu normele Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (versiune codificată) (JO L 110, 1.5.2009, p. 30).

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  În cazul în care angajatorul nu prezintă motive întemeiate pentru concediere sau pentru echivalentul acesteia, în conformitate cu alineatul (2), se presupune că lucrătorul a fost concediat în temeiul exercitării drepturilor prevăzute de prezenta directivă. Consecințele juridice ale oricărei concedieri sau acțiuni pregătitoare pentru concediere motivate de exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta directivă nu sunt valabile.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Sarcina probei privind existența unui raport de muncă

 

Sarcina probei privind absența unui raport de muncă aparține persoanei fizice sau juridice care poate fi identificată ca angajator.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive sau a dispozițiilor relevante aflate deja în vigoare care vizează drepturi incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sancțiunilor respective. Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționate și disuasive. Ele pot lua forma unei amenzi. De asemenea, ele pot include plata unei compensații.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive sau a dispozițiilor relevante aflate deja în vigoare care vizează drepturi incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sancțiunilor respective. Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționate și disuasive. Ele pot lua forma unei amenzi. De asemenea, ele pot include plata unei compensații adecvate și proporționale.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Egalitatea de tratament

 

Statele membre se asigură că:

 

(a)  principiul egalității salariale și clauzele și condițiile se aplică pentru toți lucrătorii, indiferent de statutul încadrării lor în muncă, în raport cu lucrătorii cu contracte pe durată nedeterminată comparabili;

 

(b)  dacă nu există un lucrător cu contract pe durată nedeterminată comparabil în aceeași instituție, comparația se face prin referire la convenția colectivă aplicabilă, sau dacă nu există o astfel de convenție, în conformitate cu legislația, convențiile colective sau practicile naționale;

 

(c)  se elimină discriminarea în ceea ce privește toate aspectele și circumstanțele remunerării și clauzele și condițiile încadrării în muncă, indiferent de statutul de încadrare în muncă.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18b

 

Accesul la protecție socială

 

Statele membre se asigură că lucrătorii au acces la protecție socială prin extinderea obligatorie a acoperirii oficiale la toți lucrătorii, indiferent de tipul raportului lor de muncă.

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18c

 

Sănătatea și securitatea în muncă

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii cu programe de lucru variabile și ore/zile de referință variabile au acces la protecția securității și sănătății, precum și la servicii și facilități de prevenție în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, adecvate naturii muncii lor.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții mai favorabile

Menținerea nivelului de protecție și dispoziții mai favorabile

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat deja lucrătorilor în statele membre.

1.  Prezenta directivă și măsurile adoptate în vederea punerii ei în aplicare nu constituie un motiv valabil și nici nu sunt utilizate sau citate în niciun mod și în nici un stat membru pentru a reduce, a submina sau a prejudicia drepturile conferite lucrătorilor din statul membru respectiv sau nivelului general de protecție acordat deja acestora de legislația națională, acordurile colective sau practicile naționale.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre implică partenerii sociali în punerea în aplicare a prezentei directive, în conformitate cu dreptul și practicile naționale, și se asigură că dispun de mijloacele necesare pentru ca implicarea să fie eficace.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Inspecții și monitorizare

 

Statele membre se asigură că sunt efectuate inspecții eficiente și adecvate pentru a monitoriza și a asigura punerea în aplicare a prezentei directive de către organismele naționale sau de către partenerii sociali. Statele membre se asigură că organismele respective și partenerii sociali dispun de mijloacele și de pregătirea adecvată și specifică necesare pentru realizarea acestor inspecții.

 

Comisia promovează schimburile de funcționari relevanți și formările și facilitează și încurajează inițiativele privind cele mai bune practici, inclusiv pe cele ale partenerilor sociali de la nivelul Uniunii.

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20b

 

Facilitarea reclamațiilor

 

Statele membre prevăd mecanisme eficiente prin care lucrătorii cărora li se încalcă drepturile conferite de prezenta directivă pot depune reclamații fie direct la angajator, fie prin intermediul părților terțe desemnate de statele membre, cum ar fi sindicatele și alte asociații sau o autoritate competentă a statului membru, atunci când dreptul național prevede acest lucru.

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturile și obligațiile stabilite în prezenta directivă se aplică raporturilor de muncă existente la [data intrării în vigoare + 2 ani]. Cu toate acestea, angajatorii furnizează sau completează documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 și la articolul 6 numai la cererea unui lucrător. Absența unei astfel de cereri nu are efectul de a exclude lucrătorii de la aplicarea drepturilor minime stabilite în temeiul prezentei directive.

Drepturile și obligațiile stabilite în prezenta directivă se aplică raporturilor de muncă existente la [data intrării în vigoare + 2 ani]. Cu toate acestea, angajatorii furnizează sau completează documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 și la articolul 6 numai la cererea unui lucrător sau a unui reprezentant din partea lucrătorului. Absența unei astfel de cereri nu are efectul de a exclude lucrătorii de la aplicarea drepturilor minime stabilite în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [data intrării în vigoare + 8 ani], în consultare cu statele membre și cu partenerii sociali de la nivelul Uniunii și ținând seama de impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia examinează aplicarea prezentei directive pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

Până la [data intrării în vigoare + cinci ani], în consultare cu statele membre și cu partenerii sociali de la nivelul Uniunii și ținând seama de impactul asupra microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia examinează aplicarea prezentei directive pentru a propune, dacă este cazul, modificările și îmbunătățirile necesare.

(1)

JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene vizează înlocuirea Directivei din 1991 privind declarația scrisă (91/533/CEE) cu un instrument nou care asigură transparența cu privire la condițiile de muncă pentru toți lucrătorii și definește noi drepturi concrete pentru a îmbunătăți previzibilitatea și siguranța condițiilor de muncă, în special pentru persoanele cu locuri de muncă netradiționale. Propunerea se bazează pe concluziile evaluării REFIT(1) a Directivei privind declarația scrisă, care a evidențiat deficiențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și eficacitatea.

În conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia a lansat, în aprilie și septembrie 2017, două runde de consultări ale partenerilor sociali europeni. Discuțiile care au avut loc între partenerii sociali nu au permis inițierea procesului de dialog în scopul stabilirii de raporturi contractuale, inclusiv acorduri, cu privire la acest aspect, deși această posibilitate este prevăzută la articolul 155 din TFUE.

Având în vedere importanța îndeplinirii angajamentelor asumate de Uniune în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă ale cetățenilor săi, Comisia a adoptat prezenta propunere la 21 decembrie 2017(2). Este esențial ca ambii colegiuitori (Parlamentul și Consiliul) să își asume provocarea și să se angajeze în favoarea încheierii unui acord privind aceste mize importante înainte de sfârșitul mandatului în 2019, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor noștri și a contribui la prosperitatea acestora.

Prezenta directivă are trei obiective. În primul rând, ea presupune o dezvoltare mai concretă a drepturilor recunoscute în Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale, declarată la Göteborg, la 17 noiembrie 2017(3). Obiectivul său este, în special, de a sprijini punerea în aplicare a unei serii de principii prevăzute de Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 5 și 7, referitoare la locurile de muncă sigure și adaptabile și, respectiv, la informațiile despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere.

Prezenta directivă stabilește drepturile minime universale pentru cetățenii și lucrătorii europeni și răspunde unei cereri sociale urgente și unei dorințe de a apropia cetățenii de Uniunea Europeană, dându-le sentimentul că Europa este importantă pentru ei, că ei pot conta pe Europa, care, la rândul ei contează pe ei. De exemplu, directiva stabilește limitarea perioadelor de probă la șase luni, cu excepția cazului în care se justifică o perioadă mai îndelungată, precum și dreptul de a lucra pentru alți angajatori, cu interzicerea așa-numitei „clauze de exclusivitate” sau „de incompatibilitate”, sau dreptul la o mai mare previzibilitate a timpului de lucru pentru lucrătorii cu program de lucru flexibil.

Este evident că aceste drepturi universale minime vor trebuie bine definite, lăsând fiecărui stat membru posibilitatea de a le îmbunătăți dacă dorește. De asemenea, trebuie precizat faptul că aplicarea lor efectivă nu poate fi efectuată decât la nivelul fiecărui stat membru.

Nu este vorba doar de aplicarea principiului subsidiarității, ci și de urmărirea unei logici practice și descentralizatoare, întrucât fiecare piață europeană a forței de muncă este legată de secole de cultură, de structuri de producție diferite, de circumstanțe financiare diferite, chiar și de climă.

O abordare universală ar fi absurdă. Punerea în practică se va face prin legile de transpunere respective din fiecare stat membru.

A se remarca, de asemenea, că rolul dialogului social și al acordurilor colective face parte din însuși ADN-ul Europei sociale și, prin urmare, trebuie acordat un rol mai mare dialogului social în toate formele sale, în scopul de a dezvolta, a completa, a îmbunătăți, a pune în aplicare și a consolida aceste drepturi minime la nivel național.

În al doilea rând, procedând astfel, directiva are o contribuție fundamentală la dezvoltarea unui cadru juridic social în care se poate dezvolta libera concurență și deplina mobilitate a cetățenilor, așa-numitele condiții de concurență echitabile. Într-adevăr, libera circulație a lucrătorilor și a cetățenilor este un drept fundamental al europenilor și un instrument indispensabil pentru reducerea șomajului și realizarea convergenței economice și sociale.

Dar Europa, indiferent dacă rămâne sau nu o Europă socială, vrea ca această mobilitate și libera concurență să fie realizate respectându-se totodată drepturile fundamentale ale lucrătorilor, aceleași cerințe minime pentru toți. Nu putem să ridicăm standardele împiedicând mobilitatea și concurența prețurilor, dar trebuie să evităm afectarea de către această concurență a drepturilor sociale și a drepturilor din domeniul muncii, esențiale pentru lucrători. Europa s-a dotat cu norme, uneori foarte detaliate, pentru funcționarea pieței unice și pentru dezvoltarea celor patru libertăți fundamentale de circulație.

Acum este momentul să elaboreze norme minime privind relațiile de muncă și drepturile lucrătorilor, iar directiva le actualizează și le clarifică, după 27 de ani de la Directiva privind declarația scrisă. Piața unică nu va fi completă și integrată fără o dezvoltare deplină și exercitarea și aplicarea totală a libertății de circulație pentru lucrători sau fără norme comune minime privind condițiile de muncă.

În final, este foarte clar că directiva are scopul, de asemenea, de a reglementa noile forme de muncă, atât pe cele cunoscute deja, cât și pe cele care vor apărea datorită dinamicii impresionante a noilor tehnologii. În acest sens, directiva propusă reprezintă un răspuns la recentele rezoluții ale Parlamentului European care invită Comisia să revizuiască directiva pentru a se ține cont de noile forme de angajare, asigurând pentru fiecare lucrător un set comun de drepturi, indiferent de tipul de contract de muncă sau raport de muncă(4).

Este evident că Europa vrea să evite orice exploatare și orice lipsă de protecție incompatibilă cu modelul social european a lucrătorilor implicați în noi forme de muncă mai flexibile, mai creative, mai adaptabile. Fără a pierde din dinamica lor flexibilă (care este, deseori, și un punct forte pentru lucrător) și din adaptabilitate, aceste noi forme de muncă nu trebuie să încalce drepturile minime la informare și transparență ale cetățeanului liber care caută un loc de muncă. Propunerea de directivă prevede ca informațiile actualizate și detaliate privind relațiile de muncă să fie furnizate tuturor lucrătorilor din Uniune.

În plus, este important să se salute inițiativa Comisiei care urmărește clarificarea domeniului de aplicare personal al directivei, prin introducerea unei definiții a termenului de „lucrător”, care va stabili calitatea unui lucrător pe baza jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Domeniul de aplicare este, de asemenea, extins, în sensul că statele membre vor dispune de mai puține posibilități de a-i exclude din acesta pe lucrătorii care se află în relații de muncă ocazionale sau de scurtă durată.

(1)

1 Evaluarea REFIT a Directivei privind declarația scrisă (Directiva 91/533/CEE), SWD(2017) 205.

(2)

2 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, COM(2017)0797 - 2017/0355 (COD).

(3)

Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale, JO C 428, 13.12.2017, p. 10.

(4)

Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al drepturilor sociale. Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (27.9.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 31, că orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa, la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.

(1)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede, la articolul 31, că orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa, la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit. Obiectivele prezentei directive ar trebui să fie în deplină conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta europeană a drepturilor sociale;

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată. Principiul 5 prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională, că raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată.

(2)  Principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de a fi informați în legătură cu motivele concedierii, beneficiind de o perioadă de preaviz rezonabilă, dreptul de acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată. Principiul 5 prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională, că raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată, asigurându-se, în același timp, flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările contextului economic.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  De la adoptarea Directivei 91/533/CEE a Consiliului33, piețele muncii au suferit schimbări profunde ca urmare a evoluțiilor demografice și a faptului că digitalizarea a condus la crearea de noi forme de muncă, care au sprijinit crearea de locuri de muncă și dezvoltarea pieței muncii. Deseori, noile forme de muncă nu sunt la fel de regulate sau de stabile ca raporturile de muncă tradiționale și duc la scăderea previzibilității pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce privește drepturile aplicabile și protecția socială. Prin urmare, în acest univers al muncii în schimbare există o necesitate crescândă ca lucrătorii să fie pe deplin informați cu privire la condițiile lor de muncă esențiale, iar această informare ar trebui să fie efectuată în scris și în timp util. Pentru a încadra în mod adecvat dezvoltarea unor noi forme de muncă, lucrătorilor din Uniune ar trebui să li se pună la dispoziție, de asemenea, o serie de noi drepturi minime care vizează promovarea securității și a previzibilității în cadrul raporturilor de muncă, realizând în același timp o convergență în sens ascendent în rândul statelor membre și menținând adaptabilitatea pieței muncii.

(3)  De la adoptarea Directivei 91/533/CEE a Consiliului33, piețele muncii au suferit schimbări profunde ca urmare a evoluțiilor demografice și a faptului că digitalizarea a condus la crearea de noi forme de muncă, dar și datorită măsurilor care adoptă o abordare unilaterală a pieței muncii, bazate pe ofertă, cu scopul de a liberaliza și dereglementa piețele muncii, care au sprijinit apariția unor noi modele de afaceri. Deseori, noile forme de muncă nu sunt la fel de regulate sau de stabile ca raporturile de muncă tradiționale și duc la scăderea previzibilității pentru lucrătorii în cauză, creând incertitudine în ceea ce privește drepturile aplicabile și protecția socială și încurajând practici neclare sau injuste, destabilizând astfel piața muncii. Prin urmare, în acest univers al muncii în schimbare există o necesitate crescândă ca lucrătorii, indiferent de domeniul lor de activitate, să fie pe deplin informați cu privire la condițiile lor de muncă esențiale, iar această informare ar trebui să fie efectuată în scris și cât mai rapid posibil. Pentru a încadra în mod adecvat dezvoltarea unor noi forme de muncă, lucrătorilor din Uniune ar trebui să li se pună la dispoziție, de asemenea, o serie de noi drepturi minime care vizează promovarea securității și a previzibilității în cadrul raporturilor de muncă, realizând în același timp o convergență în sens ascendent în rândul statelor membre și menținând adaptabilitatea pieței muncii.

__________________

__________________

33 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

33 Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (JO L 288, 18.10.1991, p. 32).

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În temeiul Directivei 91/533/CEE, majoritatea lucrătorilor din Uniune au dreptul de a primi în scris informații cu privire la condițiile lor de muncă. Directiva 91/533/CEE nu acoperă însă toți lucrătorii din Uniune. Mai mult, au apărut lacune de protecție pentru noile forme de muncă create în urma evoluțiilor pieței survenite din 1991 încoace.

(4)  În temeiul Directivei 91/533/CEE, majoritatea lucrătorilor din Uniune au dreptul de a primi în scris informații cu privire la condițiile lor de muncă. Directiva 91/533/CEE nu acoperă însă toți lucrătorii din Uniune. Mai mult, au apărut lacune de protecție pentru noile forme de muncă create în urma evoluțiilor economice, sociale și ale pieței muncii survenite din 1991 încoace.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin urmare, ar trebui stabilite cerințe minime, la nivelul Uniunii, pentru informarea cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă și la condițiile de muncă, care să se aplice tuturor lucrătorilor, pentru a se garanta faptul că toți lucrătorii din Uniune beneficiază de un grad adecvat de transparență și de previzibilitate în ceea ce privește condițiile lor de muncă.

(5)  Prin urmare, ar trebui stabilite standarde minime, la nivelul Uniunii, pentru informarea cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă și la condițiile de muncă, care să se aplice tuturor lucrătorilor, indiferent de tipul contractului de muncă sau de forma raportului de muncă, pentru a se garanta faptul că toți lucrătorii din Uniune beneficiază de același grad adecvat de transparență, securitate și previzibilitate în ceea ce privește condițiile lor de muncă.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Obiectivul prezentei directivei - de a promova o ofertă de forță de muncă mai sigură și mai previzibilă, asigurând, în același timp, adaptabilitatea pieței muncii, accesul la inovare și îmbunătățind condițiile de trai și de muncă - poate fi realizat prin eficientizarea accesului tuturor lucrătorilor la informațiile referitoare la condițiile lor de muncă, prin ameliorarea condițiilor de muncă, mai ales pentru lucrătorii angajați în forme de muncă noi și atipice, prin îmbunătățirea aplicării legislației și prin ameliorarea transparenței pe piața muncii, evitându-se în același timp impunerea unor sarcini excesive asupra întreprinderilor de orice dimensiune.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea drepturilor prevăzute de legislația Uniunii, domeniul de aplicare personal al Directivei 91/533/CEE ar trebui actualizat. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit criterii pentru determinarea statutului unui lucrător34 care sunt adecvate în vederea stabilirii domeniului de aplicare personal al prezentei directive. Definiția lucrătorului de la articolul 2 alineatul (1) se bazează pe aceste criterii. Ele asigură o implementare uniformă a domeniului de aplicare personal al directivei, lăsând în același timp în sarcina autorităților și a instanțelor naționale să îl aplice în situații specifice. Cu condiția îndeplinirii acestor criterii, lucrătorii casnici, lucrătorii la cerere, lucrătorii intermitenți, lucrătorii pe bază de tichete, lucrătorii prin platforme online, stagiarii și ucenicii ar putea intra în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(7)  Pentru a se asigura eficacitatea drepturilor prevăzute de legislația Uniunii și aplicarea nediscriminatorie a acesteia, domeniul de aplicare personal al Directivei 91/533/CEE ar trebui actualizat. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit criterii pentru determinarea statutului unui lucrător34 care sunt adecvate în vederea stabilirii domeniului de aplicare personal al prezentei directive. Definiția lucrătorului de la articolul 2 alineatul (1) trebuie să se bazeze pe criteriile elaborate atât de CJUE, cât și de OIM. Ele asigură o implementare uniformă a domeniului de aplicare personal al directivei, lăsând în același timp în sarcina autorităților și a instanțelor naționale să îl aplice în situații specifice. Cu condiția îndeplinirii acestor criterii, lucrătorii casnici, lucrătorii la cerere, lucrătorii intermitenți, lucrătorii pe bază de tichete, lucrătorii prin platforme online, stagiarii și ucenicii și cercetătorii trebuie să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive.

__________________

__________________

34 Hotărârile din 3 iulie 1986, Deborah Lawrie-Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-229/14; din 4 decembrie 2014, FNV Kunsten, cauza C-413/13; și din 17 noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-216/15.

34 Hotărârile din 3 iulie 1986, Deborah Lawrie-Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-229/14; din 4 decembrie 2014, FNV Kunsten, cauza C-413/13; și din 17 noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-216/15.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În conformitate cu Recomandarea 198 a OIM, în situația în care nu se poate stabili direct că activitatea este desfășurată sub coordonare, dependența economică ar trebui considerată criteriu suplimentar de bază pentru a evalua dacă persoana este lucrător.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  În conformitate cu Recomandarea 198 a OIM, stabilirea existenței unui raport de muncă ar trebui să se bazeze pe faptele legate de prestarea efectivă a activității profesionale, iar nu pe descrierea de către părți a raportului.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  În conformitate cu Recomandarea 198 a OIM, ar trebui să se prevadă în mod automat o prezumție legală potrivit căreia există un raport de muncă în cazul în care sunt prezenți unul sau mai mulți indicatori relevanți.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere numărul din ce în ce mai mare al lucrătorilor excluși din domeniul de aplicare al Directivei 91/533/CEE în urma derogărilor acordate de statele membre în temeiul articolului 1 din directiva respectivă, este necesar ca aceste derogări să fie înlocuite cu posibilitatea ca statele membre să nu aplice dispozițiile directivei în cazul unui raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de referință de o lună. Această derogare nu afectează definiția unui lucrător prevăzută la articolul 2 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Din cauza caracterului imprevizibil al muncii la cerere, inclusiv al contractelor cu zero ore, derogarea de 8 ore pe lună nu ar trebui utilizată în cazul raporturilor de muncă în care nu este stabilit niciun volum garantat de muncă plătită înainte de începerea perioadei de încadrare în muncă.

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În practică, mai multe persoane fizice sau juridice diferite își pot asuma funcțiile și responsabilitățile unui angajator. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili mai precis persoana sau persoanele care sunt considerate responsabile integral sau parțial pentru executarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă pentru angajatori, atât timp cât toate aceste obligații sunt îndeplinite. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că aceste obligații trebuie atribuite, parțial sau integral, unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Statele membre ar trebui să poată stabili norme specifice pentru a exclude persoanele care acționează în calitate de angajator pentru lucrătorii casnici în gospodărie de la obligațiile de a analiza și de a răspunde la o cerere privind o formă de muncă diferită și de a oferi formare obligatorie gratuită, precum și de la domeniul acoperit de mecanismul de cale de atac bazat pe prezumții favorabile în caz de informații lipsă în declarația scrisă.

(10)  În practică, mai multe persoane fizice sau juridice diferite își pot asuma funcțiile și responsabilitățile unui angajator. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili mai precis persoana sau persoanele care sunt considerate responsabile integral, parțial sau în solidar, de executarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă pentru angajatori, atât timp cât toate aceste obligații sunt îndeplinite. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că aceste obligații trebuie atribuite, parțial sau integral, unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. În cazul în care mai multe persoane fizice sau juridice sunt responsabile în calitate de angajator, acestea răspund în solidar.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Directiva 91/533/CEE a introdus o listă minimă a aspectelor esențiale cu privire la care lucrătorii trebuie informați în scris. Este necesar să se adapteze această listă pentru a se ține seama de evoluțiile de pe piața muncii, în special de dezvoltarea formelor de muncă atipice.

(11)  Directiva 91/533/CEE a introdus o listă minimă a aspectelor esențiale cu privire la care lucrătorii trebuie informați în scris. Este necesar să se adapteze această listă minimă pentru a se ține seama de evoluțiile de pe piața muncii, în special de dezvoltarea formelor de muncă atipice. Statele membre au dreptul să extindă această listă minimă în conformitate cu nevoile naționale.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Informațiile privind timpul de lucru ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și să includă informații referitoare la pauze, la perioadele de repaus zilnice, la perioadele de repaus săptămânale și la durata concediului cu plată.

(12)  Informațiile privind timpul de lucru ar trebui să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și să includă informații referitoare la pauze, la perioadele de repaus zilnice, la perioadele de repaus săptămânale și la durata concediului cu plată, asigurându-se, astfel, protecția securității și a sănătății lucrătorilor.

__________________

__________________

35 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

35 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă toate elementele remunerației, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, toate elementele remunerației, precum și metoda de calcul, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa, orele suplimentare plătite, bonusurile și alte drepturi, cum ar fi prestația de boală. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Dacă nu este posibil să se indice un program de lucru fix din cauza naturii locului de muncă, lucrătorii ar trebui să cunoască modul în care va fi stabilit programul lor de lucru, inclusiv intervalele orare în care este posibil să fie chemați la lucru și termenul minim pentru înștiințarea prealabilă pe care ar trebui să o primească.

(14)  Dacă nu este posibil să se indice un program de lucru fix din cauza naturii locului de muncă, lucrătorilor ar trebui să li se comunice modul în care va fi stabilit programul lor de lucru, inclusiv intervalele orare în care este posibil să fie chemați la lucru și termenul minim pentru înștiințarea prealabilă pe care ar trebui să o primească.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Programul de lucru ar trebui să fie organizat respectând principiile economice și în funcție de nivelul productivității, dar și ținând seama de perspectiva strict umană, ceea ce înseamnă că programul de lucru ar trebui redus treptat pentru a oferi lucrătorilor mai mult timp liber.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Informațiile privind sistemele de asigurări sociale ar trebui să includă, acolo unde este cazul, prestațiile în caz de boală, prestațiile de maternitate și asimilate, prestațiile parentale, prestațiile de paternitate, prestațiile pentru limită de vârstă, prestațiile de invaliditate, prestațiile de urmaș, prestațiile de șomaj, prestațiile de pensionare anticipată și prestațiile familiale. Informațiile privind protecția socială furnizate de angajator ar trebui să includă, acolo unde este cazul, acoperirea oferită de regimurile de pensii suplimentare în sensul Directivei 98/49/CE a Consiliului36 și al Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului37.

(15)  Informațiile privind sistemele de asigurări sociale ar trebui să includă, acolo unde este cazul, cel puțin prestațiile în caz de boală, prestațiile de maternitate și asimilate, prestațiile parentale, prestațiile de paternitate, prestațiile pentru limită de vârstă, prestațiile de invaliditate, prestațiile de urmaș, prestațiile de șomaj, prestațiile de pensionare anticipată și prestațiile familiale, precum și toate celelalte riscuri acoperite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Informațiile privind protecția socială furnizate de angajator ar trebui să includă acoperirea oferită de regimurile de pensii suplimentare în sensul Directivei 98/49/CE36 a Consiliului și al Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului37.

__________________

__________________

36 Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

36 Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 209, 25.7.1998, p. 46).

37 Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, p. 1).

37 Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (JO L 128, 30.4.2014, p. 1).

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Lucrătorii ar trebui să aibă dreptul de a fi informați în scris, la încadrarea în muncă, cu privire la drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă. Prin urmare, informațiile relevante ar trebui să ajungă la ei cel târziu în prima zi de muncă.

(16)  Lucrătorii ar trebui să aibă dreptul de a fi informați în scris, de la încadrarea în muncă, despre drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă. Prin urmare, informațiile relevante ar trebui să ajungă la ei cel târziu, dacă este cazul, atunci când este semnat contractul de muncă și înainte de prima zi de muncă.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a ajuta angajatorii să furnizeze la timp informațiile, statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea la nivel național a unor formulare care să includă informații relevante și suficient de cuprinzătoare privind cadrul juridic aplicabil. Autoritățile naționale și partenerii sociali pot elabora mai în detaliu aceste formulare la nivel sectorial sau local.

(17)  Pentru a ajuta angajatorii să furnizeze la timp informațiile, statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea la nivel național a unor formulare care să includă informații relevante și suficient de cuprinzătoare privind cadrul juridic aplicabil. Comisia Europeană ar trebui să asiste statele membre în elaborarea acestor formulare, pentru a fi evitate eventualele discrepanțe între conținuturile acestora în diferitele state membre. Autoritățile naționale și partenerii sociali pot stabili conținutul acestor formulare la nivel sectorial sau local, cu condiția de a evita crearea de sarcini administrative suplimentare, disproporționate sau excesive.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate ar trebui să primească informații suplimentare specifice situației lor. În cazul unor sarcini de serviciu succesive în mai multe state membre sau țări terțe, cum ar fi în transportul rutier internațional, informațiile respective pot fi grupate pentru mai multe sarcini înainte de prima plecare și modificate ulterior dacă apar schimbări. În cazul în care se încadrează în categoria lucrătorilor detașați în temeiul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului38, ei ar trebui să fie informați, de asemenea, cu privire la site-ul internet național unic creat de statul membru gazdă, unde vor găsi informațiile relevante privind condițiile de muncă aplicabile situației lor. Cu excepția cazului în care statele membre prevăd altfel, aceste obligații se aplică dacă durata perioadei de muncă în străinătate este mai mare de patru săptămâni consecutive.

(18)  Lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate ar trebui să primească informații suplimentare specifice situației lor. În cazul unor sarcini de serviciu succesive în mai multe state membre sau țări terțe, cum ar fi în transportul rutier internațional, informațiile respective pot fi grupate pentru mai multe sarcini înainte de prima plecare și modificate ulterior, înainte de începerea sarcinii relevante sau dacă apar schimbări. În cazul în care se încadrează în categoria lucrătorilor detașați în temeiul Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului38, ei ar trebui să fie informați, de asemenea, cu privire la site-ul internet național unic creat de statul membru gazdă, unde vor găsi informațiile relevante privind condițiile de muncă aplicabile situației lor. Lucrătorii detașați în străinătate trebuie informați în limba oficială a statului în care este semnat contractul inițial de muncă.

__________________

__________________

38 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

38 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Este posibil ca aceste perioade să fie însoțite de o protecție redusă împotriva concedierii. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă. Un număr mare de state membre au stabilit o durată maximă generală între trei și șase luni pentru perioada de probă, care ar trebui considerată rezonabilă. Perioadele de probă pot fi mai lungi de șase luni atunci când acest lucru este justificat de natura locului de muncă, precum în cazul posturilor de conducere, și atunci când este în interesul lucrătorului, precum în cazul unei boli de durată sau în contextul unor măsuri specifice de promovare a locurilor de muncă permanente, în special pentru tinerii lucrători.

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă. Un număr mare de state membre au stabilit o durată maximă generală între trei și șase luni pentru perioada de probă, care ar trebui considerată rezonabilă și nu ar trebui prelungită în nicio împrejurare. Perioadele de probă pot fi mai lungi de trei luni numai atunci când este în interesul lucrătorului, precum în cazul unei boli de durată sau în contextul unor măsuri specifice de promovare a locurilor de muncă permanente, în special pentru tinerii lucrători.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Angajatorii nu ar trebui să interzică lucrătorilor să desfășoare activități pentru alți angajatori în afara timpului pe care îl petrec lucrând pentru ei, în limitele stabilite de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului.39 Clauzele de incompatibilitate, interpretate ca o restricționare a posibilității de a lucra pentru anumite categorii de angajatori, pot fi necesare din motive obiective, precum protecția secretelor comerciale sau evitarea conflictelor de interese.

(20)  Angajatorii nu ar trebui să interzică lucrătorilor să desfășoare activități pentru alți angajatori în afara timpului pe care îl petrec lucrând pentru ei, în limitele stabilite de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului.39

__________________

__________________

39 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

39 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Orele și zilele de referință, interpretate ca intervale orare în care poate fi prestată munca la cererea angajatorului, ar trebui să fie stabilite în scris la începutul raportului de muncă.

(22)  Orele și zilele de referință, interpretate ca intervale orare în care poate fi prestată munca la cererea angajatorului, ar trebui să fie stabilite în scris înainte de începutul raportului de muncă.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  O înștiințare prealabilă într-un termen rezonabil minim, interpretată ca fiind perioada de timp dintre momentul în care lucrătorul este informat cu privire la existența unei noi sarcini de serviciu și momentul în care începe sarcina, constituie un alt element necesar de previzibilitate a muncii pentru raporturile de muncă în care programul de lucru este variabil sau stabilit în mare măsură de angajator. Durata perioadei de înștiințare prealabilă poate varia în funcție de necesitățile sectoarelor, asigurându-se în același timp o protecție adecvată a lucrătorilor. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului.40

(23)  O înștiințare prealabilă într-un termen rezonabil minim de 15 zile, interpretată ca fiind perioada de timp dintre momentul în care lucrătorul este informat cu privire la existența unei noi sarcini de serviciu și momentul în care începe sarcina, constituie un alt element necesar de previzibilitate a muncii pentru raporturile de muncă în care programul de lucru este variabil sau stabilit în mare măsură de angajator. Durata perioadei de înștiințare prealabilă poate fi mai lungă în funcție de necesitățile sectoarelor, asigurându-se în același timp o protecție adecvată a lucrătorilor. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului.40

__________________

__________________

40 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

40 Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cazul în care angajatorii au posibilitatea de a oferi contracte de muncă cu normă întreagă sau pe durată nedeterminată lucrătorilor care sunt angajați în forme de muncă atipice, ar trebui promovată trecerea la forme de muncă mai sigure. Lucrătorii ar trebui să poată solicita o altă formă de muncă mai previzibilă și mai sigură, dacă este disponibilă, și să primească din partea angajatorului un răspuns în scris care să țină seama de nevoile angajatorului și ale lucrătorului.

(25)  În vederea respectării principiului 5 al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, din perspectiva încurajării tranziției către forme de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care angajatorii au posibilitatea de a oferi contracte de muncă cu normă întreagă sau pe durată nedeterminată lucrătorilor care sunt angajați în forme de muncă atipice, ar trebui promovată trecerea la forme de muncă mai sigure. Lucrătorii ar trebui să poată solicita o altă formă de muncă mai previzibilă și mai sigură, dacă este disponibilă, și să primească din partea angajatorului un răspuns justificat corespunzător în scris care să țină seama de nevoile angajatorului și ale lucrătorului.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În cazul în care angajatorii sunt obligați de lege sau de contractele colective de muncă să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului.

(26)  În cazul în care angajatorii sunt obligați de lege sau de contractele colective de muncă ori prin norme interne să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate și fără discriminare, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului. Formarea ar trebui să aibă loc în timpul programului de lucru.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Partenerii sociali ar putea lua în considerare faptul că în anumite sectoare sau situații sunt mai adecvate, pentru urmărirea scopului prezentei directive, dispoziții diferite față de standardele minime stabilite în capitolul III din prezenta directivă. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite partenerilor sociali să încheie contracte colective de muncă prin care modifică dispozițiile cuprinse în capitolul respectiv, atât timp cât nu se reduce nivelul general de protecție a lucrătorilor.

(27)  Partenerii sociali ar putea lua în considerare faptul că în anumite sectoare sau situații sunt mai adecvate, pentru urmărirea scopului prezentei directive, dispoziții diferite, atât timp cât acestea sunt în deplină conformitate cu prezenta directivă și oferă o protecție mai mare. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite partenerilor sociali să încheie contracte colective de muncă prin care modifică dispozițiile cuprinse în capitolul respectiv, atât timp cât se îmbunătățește nivelul general de protecție nediscriminatorie a lucrătorilor și acesta nu este redus, indiferent de împrejurări.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)   În statele membre în care există un nivel ridicat de organizare atât în rândul angajaților, cât și al angajatorilor, și în care partenerii sociali, în calitate de reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor, au responsabilitatea principală de a reglementa condițiile de muncă pe piața muncii, partenerii sociali ar trebui să aibă autoritate deplină în ceea ce privește posibilitatea de a încheia contracte colective de muncă. Aceste contracte colective de muncă încheiate, care reglementează condițiile de muncă și oferă lucrătorilor o protecție generală, se pot abate de la drepturile minime prevăzute de prezenta directivă, atât timp cât scopul directivei este respectat.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  Statele membre ar trebui să asigure eliminarea oricărui tip de discriminare în ceea ce privește toate aspectele legate de remunerație și de termenii și condițiile de încadrare în muncă, indiferent de tipul de contract al lucrătorului.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Consultarea cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale a relevat necesitatea de a consolida asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul muncii pentru a asigura eficacitatea acesteia. În ceea ce privește Directiva 91/533/CEE, evaluarea REFIT41 a confirmat faptul că existența unor mecanisme consolidate de asigurare a respectării legislației i-ar putea îmbunătăți eficacitatea. Evaluarea a arătat că sistemele de căi de atac întemeiate exclusiv pe acțiuni în despăgubire sunt mai puțin eficace decât sistemele care prevăd și sancțiuni (precum sume forfetare sau pierderea autorizațiilor) pentru angajatorii care nu furnizează declarații scrise. De asemenea, ea a arătat că angajații recurg rareori la o cale de atac pe durata desfășurării raportului de muncă, ceea ce periclitează obiectivul urmărit prin furnizarea declarației scrise, acela de a asigura faptul că lucrătorii sunt informați cu privire la aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. Prin urmare, este necesar să se introducă dispoziții de asigurare a respectării legislației care să garanteze utilizarea fie a prezumțiilor favorabile în cazul în care informațiile privind raportul de muncă nu sunt furnizate, fie a unei proceduri administrative în cadrul căreia angajatorul poate fi obligat să furnizeze informațiile lipsă și poate face obiectul unei sancțiuni în cazul nefurnizării informațiilor. Această cale de atac ar trebui să facă obiectul unei proceduri prin care angajatorul este informat că lipsesc informații și are la dispoziție 15 zile în care să furnizeze informații complete și corecte.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

__________________

41 SWD(2017)205 final, p. 26.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  De la intrarea în vigoare a Directivei 91/533/CEE, a fost adoptat un amplu sistem de dispoziții vizând asigurarea respectării acquis-ului social în Uniune, în special în domeniul combaterii discriminării și în cel al egalității de șanse, ale cărui elemente ar trebui aplicate prezentei directive pentru a asigura faptul că lucrătorii au acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor și la dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată, reflectând astfel principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale.

(29)  De la intrarea în vigoare a Directivei 91/533/CEE, a fost adoptat un amplu sistem de dispoziții vizând asigurarea respectării acquis-ului social în Uniune, în special în domeniul combaterii discriminării și în cel al egalității de șanse; acest sistem ar trebui pe deplin aplicat prezentei directive pentru a asigura faptul că lucrătorii, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezenta directivă, au acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor și dreptul la reparații, inclusiv la o compensație adecvată, reflectând astfel principiul 7 al Pilonului european al drepturilor sociale. Ar trebui, de asemenea, luată în considerare de urgență extinderea acestor dispoziții de aplicare asupra tuturor aspectelor legate de condițiile de muncă.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Având în vedere faptul că aplicarea eficientă a normelor Uniunii Europene contează pentru cetățenii europeni, este necesar un sistem solid, eficient și eficace care să asigure că statele membre transpun integral, pun în aplicare și asigură respectarea legislației UE și oferă mecanisme reparatorii adecvate. În special în cazul concedierilor colective, lucrătorii ar trebui să beneficieze de un astfel de sistem. Prin urmare, statele membre ar trebui să permită sindicatelor să recurgă la acțiuni reprezentative care să vizeze protejarea intereselor colective ale lucrătorilor.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b)  Sarcina probei potrivit căreia nu a existat niciun raport de muncă ar trebui să revină persoanei fizice sau juridice care poate fi identificată ca angajator, pe baza prevalenței faptelor.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 33 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33c)  Persoanele care raportează situații de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta directivă ar trebui să fie protejate pe deplin de normele europene actuale și viitoare privind protecția avertizorilor.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Munca trebuie să fie structurată în funcție de scopurile sale economice individuale și colective, dar și ca instrument prin care lucrătorul să obțină sentimentul împlinirii ca ființă umană.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 36 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36b)  În acest sens, munca dobândește o dimensiune personală și individuală, precum și o dimensiune colectivă și socială.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să evite impunerea de constrângeri administrative, financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Prin urmare, statele membre sunt invitate să evalueze impactul actelor lor de transpunere asupra IMM-urilor, pentru a se asigura că IMM-urile nu sunt afectate în mod disproporționat, acordând o atenție deosebită microîntreprinderilor și sarcinii administrative, și să publice rezultatele acestor evaluări.

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Statele membre pot încredința partenerilor sociali punerea în aplicare a prezentei directive, atunci când partenerii sociali solicită în comun acest lucru și atât timp cât statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că pot garanta în orice moment obținerea rezultatelor urmărite prin prezenta directivă.

(38)  Statele membre ar trebui să încredințeze partenerilor sociali punerea în aplicare a prezentei directive, atunci când partenerii sociali solicită în comun acest lucru și atât timp cât statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că pot garanta în orice moment obținerea rezultatelor urmărite prin prezenta directivă.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Scopul prezentei directive este de a îmbunătăți condițiile de muncă prin promovarea unor forme mai sigure și mai previzibile de muncă, asigurând în același timp adaptabilitatea pieței muncii.

1.  Scopul prezentei directive este de a îmbunătăți condițiile de muncă prin promovarea unor forme mai sigure, mai transparente, mai clare, mai informate și mai previzibile de muncă, asigurând în același timp adaptabilitatea pieței muncii și aplicarea într-un mod eficient și nediscriminatoriu a legislației.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezenta directivă stabilește drepturile minime care se aplică tuturor lucrătorilor din Uniune.

2.  Prezenta directivă stabilește drepturile minime care se aplică tuturor lucrătorilor din Uniune. Aceste drepturi minime se aplică fiecărei persoane care este de facto lucrător, indiferent de statutul oficial al acesteia sau de existența unui contract de muncă în scris, în sectorul public sau privat din Uniunea Europeană.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot decide să nu aplice obligațiile din prezenta directivă lucrătorilor care au un raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de referință de o lună. Timpul lucrat pentru toți angajatorii care fac parte din sau aparțin de aceeași întreprindere, același grup sau aceeași entitate contează la calcularea perioadei respective de 8 ore.

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alineatul (3) nu se aplică unui raport de muncă în care nu este prestabilit niciun volum garantat de muncă plătită înainte de începerea perioadei de încadrare în muncă.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre pot stabili persoanele care sunt responsabile pentru executarea obligațiilor care le revin angajatorilor în temeiul prezentei directive, atât timp cât obligațiile respective sunt îndeplinite. De asemenea, ele pot decide ca unele dintre aceste obligații sau toate obligațiile să fie atribuite unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Prezentul alineat nu aduce atingere Directivei 2008/104/CE.

5.  Statele membre pot stabili persoanele care sunt responsabile pentru executarea obligațiilor care le revin angajatorilor în temeiul prezentei directive, atât timp cât obligațiile respective sunt îndeplinite. De asemenea, ele pot decide ca unele dintre aceste obligații sau toate obligațiile să fie atribuite unei persoane fizice sau juridice care nu este parte la raportul de muncă. Prezentul alineat nu aduce atingere Directivei 2008/104/CE. În cazul în care una sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt, direct sau indirect, parte la un raport de muncă cu un lucrător, acestea răspund în solidar pentru respectarea obligațiilor în temeiul prezentei directive, în mod adecvat și pe deplin.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre pot decide să nu aplice obligațiile stabilite la articolele 10 și 11 și la articolul 14 litera (a) persoanelor fizice care aparțin de o gospodărie în care se desfășoară o activitate profesională.

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Capitolul II din prezenta directivă se aplică navigatorilor și pescarilor fără a aduce atingere Directivei 2009/13/CE a Consiliului și, respectiv, Directivei (UE) 2017/159 a Consiliului.

7.  Prezenta directivă se aplică navigatorilor și pescarilor marini, ținând seama de condițiile specifice ale sectorului, fără a aduce atingere Directivei 2009/13/CE a Consiliului și Directivei (UE) 2017/159 a Consiliului sau oricăror dispoziții relevante ale Uniunii care sunt mai specifice și care acordă un nivel mai înalt de protecție pentru navigatori și pescari.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „lucrător” înseamnă o persoană fizică ce îndeplinește, pentru o anumită perioadă de timp, servicii pentru o altă persoană și sub coordonarea acesteia, în schimbul unei remunerații;

(a)  „lucrător” înseamnă o persoană fizică care îndeplinește servicii pentru un angajator și sub coordonarea acestuia, în schimbul unei remunerații;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „angajator” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice care sunt, direct sau indirect, parte la un raport de muncă cu un lucrător;

(b)  „angajator” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice (platformă virtuală sau altele) care angajează serviciile unuia sau mai multor lucrători și sunt, direct sau indirect, parte la un raport de muncă cu cel puțin un lucrător;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „ore și zile de referință” înseamnă intervalele orare din anumite zile în care poate fi prestată munca la cererea angajatorului.

(e)  „ore și zile de referință” înseamnă programe de lucru, schimburi și orice intervale orare din anumite zile în care poate fi prestată munca;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „perioadă de probă” înseamnă o perioadă de timp convenită în prealabil la începutul raportului de muncă, în care lucrătorul este îndrumat, iar performanța sa este monitorizată îndeaproape în vederea evaluării capacităților acestuia și pentru care sunt predefinite obiective clare de performanță, în care relația de muncă poate fi încheiată în orice moment.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că angajatorii au obligația de a informa lucrătorii cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă.

1.  Statele membre se asigură că angajatorii au obligația de a informa lucrătorii cu privire la aspectele esențiale ale raportului de muncă și că lucrătorii au dreptul de a solicita aceste informații.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) includ:

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) includ cel puțin:

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identitatea părților la raportul de muncă;

(a)  identitatea părților la raportul de muncă, incluzând cel puțin numele complet, adresele și, după caz, reprezentanții legali;

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia;

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia, denumirea întreprinderii utilizatoare în cazul lucrătorilor temporari, precum și grilele de salarizare ale întreprinderii utilizatoare, în vederea asigurării egalității de remunerare;

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  orice drept la formare oferit de angajator;

(g)  orice drept la formare oferit de angajator, dacă, potrivit legii sau acordurilor colective sau în conformitate cu politica generală de formare a angajatorului, acesta este obligat să o ofere;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  procedura, inclusiv durata perioadei de preaviz, care trebuie respectată de angajator și de lucrător în cazul încetării raportului lor de muncă sau, dacă durata perioadei de preaviz nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, metoda de stabilire a acestei perioade de preaviz;

(i)  procedura, inclusiv durata perioadei de preaviz, care trebuie respectată de angajator și de lucrător în cazul încetării raportului lor de muncă sau, dacă durata perioadei de preaviz nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, metoda de stabilire a acestei perioade de preaviz, precum și cerințele referitoare la preavizul de încetare a contractului, termenele pentru executarea revendicărilor, care includ termenele pentru introducerea unei acțiuni de contestare a concedierii sau solicitarea de despăgubiri pentru accidente/vătămări la locul de muncă și pentru încălcarea drepturilor lor de muncă;

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente și frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul;

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente indicate separat, cum ar fi plata orelor suplimentare, bonusurile și alte drepturi, precum prestația de boală, valoarea contribuției la asigurările sociale plătită de angajator, frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul;

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera l – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  condițiile și nivelul compensației financiare în cazul anulării activității profesionale de către angajator.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  orice contracte colective de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale lucrătorului; în cazul contractelor colective de muncă încheiate în afara întreprinderii de instituții sau de organisme comune speciale, denumirea organismului competent sau a instituției comune competente în cadrul cărora au fost încheiate contractele;

(m)  orice contracte colective de muncă care reglementează condițiile de muncă ale lucrătorului, precum și termenele stabilite în contractele colective pentru valorificarea drepturilor care decurg din aceste acorduri; în cazul contractelor colective de muncă încheiate în afara întreprinderii de instituții sau de organisme comune speciale, denumirea organismului competent sau a instituției comune competente în cadrul cărora au fost încheiate contractele, precum și perioadele-limită, dacă există;

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  orice termen pentru executarea revendicărilor împotriva angajatorului;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nb)  orice prestație în natură pe care angajatorul o asigură pentru lucrător;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera nc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nc)  orice clasificare într-o schemă de plată generală;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile menționate la alineatul (2) literele (f)-(k) și (n) pot fi furnizate, acolo unde este cazul, sub forma unei trimiteri la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

3.  Informațiile menționate la alineatul (2) literele (f)-(k) și (n) sunt însoțite de o trimitere la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) nu trebuie interpretate ca o declarație de acceptare din partea lucrătorului.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) sunt furnizate în mod individual lucrătorului, sub forma unui document, cel târziu în prima zi a raportului de muncă. Documentul respectiv poate fi furnizat și transmis în mod electronic atât timp cât poate fi accesat cu ușurință de către lucrător și poate fi stocat și imprimat.

1.  Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) sunt furnizate în mod individual lucrătorului, sub forma unui document pe suport de hârtie, cât mai curând posibil, și, după caz, în momentul în care se semnează contractul de muncă și cel târziu înainte de prima zi a raportului de muncă. La cererea lucrătorului, documentul respectiv este furnizat și transmis în mod electronic, într-un format care poate fi stocat și imprimat, cu confirmare de primire. Aceste informații reprezintă o notificare a condițiilor de încadrare în muncă convenite de angajator. Termenul limită pentru prezentarea unei declarații în scris de acceptare a condițiilor de muncă convenite este cu cel puțin o săptămână înainte de începutul angajării.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Documentul este transmis în același timp reprezentantului lucrătorului și autorităților de protecție socială responsabile.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre elaborează formulare și modele pentru documentul menționat la alineatul (1) și le pun la dispoziția lucrătorilor și a angajatorilor, inclusiv prin publicarea pe un site internet oficial național unic și prin alte mijloace adecvate.

2.  Statele membre, după consultarea părților interesate și a partenerilor sociali, elaborează formulare și modele pentru documentul menționat la alineatul (1) și le pun la dispoziția lucrătorilor și a angajatorilor, inclusiv prin publicarea pe un site internet oficial național unic și prin alte mijloace adecvate. Comisia Europeană asistă statele membre în elaborarea acestor formulare sau modele, pentru a fi evitate eventualele discrepanțe între conținuturile formularelor în diferitele state membre.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind actele cu putere de lege și dispozițiile administrative sau statutare ori contractele colective de muncă ce reglementează cadrul juridic aplicabil, care trebuie comunicate de angajatori, sunt puse la dispoziție la un nivel general, cu titlu gratuit, într-un mod clar, transparent, cuprinzător și ușor de accesat de la distanță și pe cale electronică, inclusiv prin intermediul unor portaluri online existente pentru cetățenii și întreprinderile din Uniune.

3.  Statele membre se asigură că informațiile privind actele cu putere de lege și dispozițiile administrative sau statutare ori contractele colective de muncă cu caracter general obligatoriu, care au fost declarate universal aplicabile, reglementând cadrul juridic aplicabil, care trebuie comunicate de angajatori, sunt puse la dispoziție la un nivel general, cu titlu gratuit, într-un mod ușor de accesat de la distanță și pe cale electronică, inclusiv prin intermediul unor portaluri online existente pentru cetățenii și întreprinderile din Uniune.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că orice modificare a aspectelor raportului de muncă menționate la articolul 3 alineatul (2) și a informațiilor suplimentare pentru lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate menționate la articolul 6 este comunicată de către angajator lucrătorului, sub forma unui document, în cel mai scurt timp posibil și cel târziu la data la care intră în vigoare.

Statele membre se asigură că orice modificare a aspectelor raportului de muncă menționate la articolul 3 alineatul (2) și a informațiilor suplimentare pentru lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate menționate la articolul 6 este prezentată de către angajator lucrătorului, sub forma unui document pe suport de hârtie, în cel mai scurt timp posibil și cel târziu la data la care intră în vigoare. La cererea lucrătorului, documentul trebuie furnizat și transmis în mod electronic, cu confirmare de primire, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, atunci când un lucrător trebuie să lucreze într-un alt stat membru decât cel în care își desfășoară în mod normal activitatea sau într-o țară terță, documentul menționat la articolul 4 alineatul (1) îi este furnizat înainte de plecare și include cel puțin următoarele informații suplimentare:

1.  Statele membre se asigură că, atunci când un lucrător trebuie să lucreze într-un alt stat membru decât cel în care își desfășoară în mod normal activitatea sau într-o țară terță, documentul menționat la articolul 4 alineatul (1) îi este furnizat într-un termen rezonabil înainte de plecare și include cel puțin următoarele informații suplimentare:

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  țara sau țările unde urmează să fie prestată munca în străinătate și durata acesteia;

(a)  locul sau locurile exact/exacte de activitate în țara sau țările unde urmează să fie prestată munca în străinătate și durata acesteia, precum și modalitățile privind posibila prelungire sau scurtare a perioadei de lucru;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  orele de lucru, normele privind sărbătorile legale, impozitul și măsurile de securitate din țara în care se desfășoară munca;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  numele superiorului ierarhic de la locul sau locurile de muncă unde urmează să fie desfășurată munca în străinătate și căruia îi raportează lucrătorul detașat;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  orice modificări ale acordurilor privind taxele și protecția socială pentru perioada în care urmează să fie desfășurată munca în străinătate;

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  orice măsuri de eventuală prelungire sau scurtare a perioadei de lucru;

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că, dacă lucrătorul trimis în străinătate este un lucrător detașat care face obiectul Directivei 96/71/CE, acesta este notificat în plus cu privire la:

2.  Statele membre se asigură că, dacă lucrătorul trimis în străinătate este un lucrător detașat care face obiectul Directivei 96/71/CE, acesta este notificat în plus astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (1):

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  remunerația la care are dreptul lucrătorul în conformitate cu legislația aplicabilă a statului membru gazdă;

(a)  condițiile de angajare în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 96/71/CE, inclusiv remunerația la care are dreptul lucrătorul în conformitate cu legislația aplicabilă a statului membru gazdă;

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Informațiile menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul 2 litera (a) pot fi furnizate, acolo unde este cazul, sub forma unei trimiteri la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective.

3.  Informațiile menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul 2 litera (a) sunt furnizate în scris, subliniind în mod clar trimiterea la actele cu putere de lege și la dispozițiile administrative sau statutare ori la contractele colective de muncă ce reglementează aspectele respective și sunt puse la dispoziție sau traduse într-o limbă pe care lucrătorii detașați o înțeleg.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu excepția cazului în care statele membre prevăd altfel, alineatele (1) și (2) nu se aplică dacă durata fiecărei perioade de lucru petrecute în afara statului membru în care lucrătorul își desfășoară în mod normal activitatea este de patru săptămâni consecutive sau mai puțin.

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un raport de muncă face obiectul unei perioade de probă, perioada respectivă nu depășește șase luni, incluzând eventualele prelungiri.

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un raport de muncă face obiectul unei perioade de probă, perioada respectivă nu depășește trei luni.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea perioade de probă mai lungi în cazurile în care acest lucru este justificat de natura locului de muncă sau este în interesul lucrătorului.

2.  Statele membre pot prevedea perioade de probă mai lungi, până la șase luni, în cazurile în care acest lucru este justificat în mod corespunzător de natura locului de muncă, de aptitudini și de condițiile de muncă sau este în interesul lucrătorului.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  O perioadă de probă nu împiedică acumularea de drepturi.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Exercitarea în paralel a altei activități profesionale

Exercitarea altei activități profesionale pentru alți angajatori

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cu toate acestea, angajatorii pot stabili condiții de incompatibilitate în virtutea cărora asemenea restricții sunt justificate de motive legitime precum protecția secretelor comerciale sau evitarea conflictelor de interese.

2.  Cu toate acestea, statele membre pot stabili condiții de incompatibilitate în virtutea cărora asemenea restricții sunt justificate de motive legitime precum protecția secretelor comerciale sau evitarea conflictelor de interese. Angajatorilor nu li se permite să stabilească condițiile de incompatibilitate în mod unilateral.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în care programul de lucru al unui lucrător este în totalitate sau în cea mai mare variabil și este stabilit integral sau în majoritate de angajator, acesta din urmă poate solicita lucrătorului să lucreze doar:

Statele membre se asigură că un angajator poate modifica modelul programului normal de lucru numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă munca este prestată în cadrul unor ore și zile de referință prestabilite, fixate în scris la începutul raportului de muncă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (i) și

(a)  modificarea este justificată din motive obiective legate de tipul de muncă;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă lucrătorul este informat de angajatorul său în privința unei sarcini de serviciu cu o perioadă rezonabilă de timp înainte, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (l) punctul (ii).

(b)  lucrătorul este informat în privința modelului programului normal de lucru pentru săptămâna respectivă cu cel puțin două săptămâni înainte, cu excepția situațiilor de urgență;

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  modificarea nu este în contradicție cu niciun interes legitim al lucrătorului;

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  modificarea nu este în contradicție cu alte acorduri;

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că, pentru fiecare raport de muncă, durata și modelul programului normal de lucru sunt clar determinate. Angajatorii plătesc o primă pentru orele suplimentare.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că lucrătorii cu o vechime de cel puțin șase luni la același angajator pot cere o formă de muncă cu condiții de muncă mai previzibile și mai sigure, dacă este disponibilă.

1.  Statele membre se asigură că lucrătorii cu o vechime de cel puțin șase luni la același angajator se pot transfera la o formă de muncă cu condiții de muncă mai previzibile și mai sigure, dacă este disponibilă. Timpul lucrat pentru aceeași întreprindere, același grup sau aceeași entitate ori persoană fizică sau juridică contează la calcularea perioadei respective de șase luni.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Angajatorul transmite în scris un răspuns în termen de o lună de la primirea cererii. În ceea ce privește persoanele fizice care acționează în calitate de angajatori, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, statele membre pot prevedea prelungirea acestui termen cu maximum trei luni și pot permite comunicarea pe cale orală a răspunsului la o cerere ulterioară similară depusă de același lucrător, dacă justificarea răspunsului referitor la situația lucrătorului rămâne neschimbată.

2.  Angajatorul ia în considerare în mod real transferul și transmite în scris un răspuns justificat în mod corespunzător în termen de o lună de la primirea cererii. În ceea ce privește persoanele fizice care acționează în calitate de angajatori, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, statele membre pot prevedea prelungirea acestui termen cu maximum o lună. În cazul în care angajatorul nu răspunde cererii de transfer în termen de o lună, se consideră că transferul are loc începând cu prima zi care urmează acestei perioade. În cazul în care cererea este respinsă, trebuie să se poată verifica corectitudinea justificării.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că lucrătorii care au un contract de muncă sau un raport de muncă cu un agent de muncă temporară și care au fost repartizați la aceeași întreprindere utilizatoare pentru a lucra temporar, sub supravegherea și conducerea acesteia, timp de cel puțin șase luni, trebuie angajați ca parte a forței de muncă permanente a întreprinderii utilizatoare.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazurile în care angajatorii sunt obligați de legislația națională, de legislația Uniunii sau de contractele colective de muncă relevante să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, formarea respectivă este oferită lucrătorului cu titlu gratuit.

Statele membre se asigură că, în cazurile în care angajatorii sunt obligați de legislația națională, de legislația Uniunii sau de contractele colective de muncă relevante să ofere orice formare sau educație lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, formarea sau educația respectivă este oferită lucrătorului cu titlu gratuit.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că lucrătorii au dreptul la o durată minimă de formare în cadrul orelor de lucru, echivalentă cel puțin cu durata unei săptămâni normale de lucru pe an.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Lucrătorul continuă să fie remunerat, ca și cum ar fi lucrat.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Formarea are loc, atunci când este posibil, în timpul programului normal de lucru. În toate cazurile, timpul petrecut pentru formare este considerat timp de lucru.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 11 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că lucrătorii au dreptul la concediu de studii plătit.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Egalitatea de tratament

 

Statele membre se asigură că principiile egalității salariale și a egalității condițiilor se aplică pentru toți lucrătorii, asigurând în acest sens eliminarea tuturor discriminărilor, indiferent de statutul profesional.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot permite partenerilor sociali să încheie contracte colective de muncă, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, care stabilesc măsuri referitoare la condițiile de muncă ale lucrătorilor ce diferă față de cele menționate la articolele 7-11, respectând în același timp protecția generală a lucrătorilor.

Statele membre pot permite partenerilor sociali să încheie contracte colective de muncă, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, care stabilesc măsuri referitoare la condițiile de muncă ale lucrătorilor ce diferă față de cele menționate la articolele 7-11, dar care nu pot fi inferioare acestora, respectând în același timp pe deplin protecția generală a lucrătorilor și asigurându-se că standardele minime prevăzute de prezenta directivă nu sunt subminate.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile contrare prezentei directive din contractele individuale sau colective de muncă, din normele interne ale întreprinderilor sau din orice alte măsuri sunt declarate nule și neavenite sau sunt modificate pentru a fi aliniate la dispozițiile prezentei directive.

Dispozițiile contrare prezentei directive și mai puțin benefice pentru lucrător din contractele individuale sau colective de muncă, din normele interne ale întreprinderilor sau din orice alte măsuri sunt nule și neavenite și sunt modificate pentru a fi aliniate cel puțin la dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul în care un lucrător nu a primit în timp util toate sau o parte din documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 sau la articolul 6, iar angajatorul nu a rectificat această omisiune în termen de 15 zile de la notificarea sa, se aplică unul dintre următoarele sisteme:

Statele membre se asigură că, în cazul în care un lucrător nu a primit în timp util toate sau o parte din documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 sau la articolul 6, se aplică următoarele sisteme:

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  lucrătorul beneficiază de prezumțiile favorabile definite de statul membru. În cazul în care informațiile furnizate nu includeau informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (e), (f), (k) sau (l), prezumțiile favorabile includ o prezumție că lucrătorul are un raport de muncă pe durată nedeterminată, că nu există nicio perioadă de probă sau, respectiv, că lucrătorul are un post cu normă întreagă. Angajatorii dispun de posibilitatea de a respinge prezumțiile; sau

(a)  lucrătorul beneficiază de prezumțiile favorabile, pe care statul membru are obligația de a le defini. În cazul în care informațiile furnizate nu includeau informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (e), (f), (k) sau (l), prezumțiile favorabile raportate de lucrător se aplică conform acordului și includ o prezumție că lucrătorul are un raport de muncă pe durată nedeterminată, că nu există nicio perioadă de probă și, respectiv, că lucrătorul are un post cu normă întreagă. Angajatorii dispun de posibilitatea de a respinge prezumțiile; și

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 14 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  lucrătorul are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea competentă în timp util. Dacă autoritatea competentă constată că plângerea este justificată, ea ordonă angajatorului sau angajatorilor relevanți să furnizeze informațiile lipsă. Dacă angajatorul nu furnizează informațiile lipsă în termen de 15 zile de la primirea ordinului, autoritatea trebuie să poată impune o sancțiune administrativă adecvată, chiar dacă raportul de muncă a încetat. Angajatorii au posibilitatea de a introduce un recurs administrativ împotriva deciziei prin care se impune sancțiunea. Statele membre pot desemna organisme existente ca autorități competente.

(b)  lucrătorul are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea competentă în timp util. Dacă autoritatea competentă constată că plângerea este justificată, ea ordonă angajatorului sau angajatorilor relevanți să furnizeze informațiile lipsă. Dacă angajatorul nu furnizează informațiile lipsă în termen de 15 zile de la primirea ordinului, autoritatea trebuie să poată impune o sancțiune adecvată, obligatorie, prestabilită și disuasivă, chiar dacă raportul de muncă a încetat. Angajatorii au posibilitatea de a introduce un recurs împotriva deciziei prin care se impune sancțiunea. Statele membre pot desemna organisme existente ca autorități competente.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Prevalența faptelor

 

Stabilirea existenței unui raport de muncă se bazează pe faptele legate de prestarea efectivă a activității profesionale și nu pe modul în care părțile descriu raportul.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre introduc măsurile necesare pentru a proteja lucrătorii, inclusiv lucrătorii care sunt reprezentanți ai angajaților, împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului sau împotriva oricăror consecințe nefavorabile care rezultă în urma unei plângeri înaintate angajatorului sau în urma oricărei proceduri judiciare inițiate cu scopul de a asigura respectarea drepturilor prevăzute în prezenta directivă.

Statele membre introduc toate măsurile necesare, printre altele, măsuri administrative obligatorii prestabilite, pentru a proteja toți lucrătorii, indiferent de statutul lor juridic sau oficial, inclusiv lucrătorii care sunt reprezentanți ai angajaților sau reprezentanți ai sindicatelor, împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului sau împotriva oricăror consecințe nefavorabile care rezultă în urma unei plângeri înaintate angajatorului sau în urma oricărei proceduri judiciare inițiate cu scopul de a asigura respectarea acestor drepturi.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Persoanele care raportează situații de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta directivă sunt protejate pe deplin de legislația europeană privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice concedierea lucrătorilor sau luarea de măsuri echivalente concedierii, precum și orice acțiune pregătitoare pentru concedierea lucrătorilor pe motiv că aceștia și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă.

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice și pentru a declara nule din punct de vedere juridic concedierea lucrătorilor sau luarea de măsuri echivalente concedierii, precum și orice acțiune pregătitoare pentru concedierea lucrătorilor sau alte prejudicii sau tratamente mai puțin favorabile, pe motiv că aceștia și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă. Angajatorul furnizează informații suficiente cu privire la motivele concedierii, în caz contrar, concedierea este considerată a fi nulă din punct de vedere juridic. Măsurile necesare includ, de asemenea, dreptul la reintegrare și la compensație.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Lucrătorii care consideră că au fost concediați sau că au fost supuși unor măsuri cu efect echivalent din motivul că și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă pot solicita angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente. Angajatorul prezintă aceste motive în scris.

2.  Lucrătorii care consideră că au fost concediați sau că au fost supuși unor măsuri cu efect echivalent din motivul că și-au exercitat drepturile prevăzute în prezenta directivă pot solicita angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente. Angajatorul prezintă aceste motive în scris. Statele membre se asigură că termenul pentru introducerea unei acțiuni de contestare a concedierii este suspendat atât timp cât lucrătorul nu a primit o justificare în scris din partea angajatorului.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când lucrătorii menționați la alineatul (2) prezintă, în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente, fapte pe baza cărora se poate prezuma că a avut loc o astfel de concediere sau măsură echivalentă, sarcina de a dovedi că respectiva concediere a fost întemeiată pe alte motive decât cele menționate la alineatul (1) revine persoanei chemate în judecată.

3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când lucrătorii menționați la alineatul (2) prezintă, în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente, fapte pe baza cărora se poate prezuma că a avut loc o astfel de concediere sau măsură echivalentă, sarcina de a dovedi că respectiva concediere a fost întemeiată pe alte motive decât cele menționate la alineatul (1) revine persoanei chemate în judecată. Concedierea în sine este suspendată până la soluționarea cazului.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre permit sindicatelor să solicite acțiuni reprezentative care să vizeze protejarea intereselor colective ale lucrătorilor cu privire la prezenta directivă, în conformitate cu normele Directivei 2009/22/CE1a.

 

__________________

 

1a care urmează să fie abrogată prin 2018/0089(COD); Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  În cazul în care angajatorul nu prezintă motive întemeiate pentru concediere sau pentru echivalentul acesteia, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), se presupune că lucrătorul a fost concediat în temeiul exercitării drepturilor prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Sarcina probei privind existența unui raport de muncă

 

Sarcina probei privind absența unui raport de muncă aparține persoanei fizice sau juridice care poate fi identificată ca angajator.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive sau a dispozițiilor relevante aflate deja în vigoare care vizează drepturi incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sancțiunilor respective. Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționate și disuasive. Ele pot lua forma unei amenzi. De asemenea, ele pot include plata unei compensații.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive sau a dispozițiilor relevante aflate deja în vigoare care vizează drepturi incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea sancțiunilor respective. Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționate și disuasive. De asemenea, ele iau forma unei amenzi și includ plata unei compensații adecvate și cel puțin proporționale.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat deja lucrătorilor în statele membre.

1.  Prezenta directivă nu constituie un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecție acordat deja lucrătorilor în statele membre. Punerea în aplicare a prezentei directive nu constituie un motiv pentru a justifica un regres în comparație cu situația deja existentă în statele membre și cu nivelul general de protecție a lucrătorilor în domeniile în care se aplică.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2 a.  Statele membre au obligația de a îmbunătăți treptat nivelul de protecție a lucrătorilor din domeniul de reglementare care intră în sfera de aplicare a prezentei directive, în deplină conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu Carta socială europeană.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Facilitarea reclamațiilor

 

Statele membre se asigură că există mecanisme eficiente prin care lucrătorii pot depune contestații împotriva angajatorilor lor, direct sau prin intermediul unor părți terțe desemnate de statele membre, cum ar fi sindicatele și alte asociații sau o autoritate competentă a statului membru, atunci când dreptul intern prevede acest lucru.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturile și obligațiile stabilite în prezenta directivă se aplică raporturilor de muncă existente la [data intrării în vigoare + 2 ani]. Cu toate acestea, angajatorii furnizează sau completează documentele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 și la articolul 6 numai la cererea unui lucrător. Absența unei astfel de cereri nu are efectul de a exclude lucrătorii de la aplicarea drepturilor minime stabilite în temeiul prezentei directive.

Drepturile și obligațiile stabilite în prezenta directivă se aplică raporturilor de muncă existente la [data intrării în vigoare + 2 ani].

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [data intrării în vigoare + 8 ani], în consultare cu statele membre și cu partenerii sociali de la nivelul Uniunii și ținând seama de impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia examinează aplicarea prezentei directive pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

Până la [data intrării în vigoare + 5 ani], în consultare cu statele membre și cu partenerii sociali de la nivelul Uniunii și ținând seama de impactul asupra microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, Comisia examinează aplicarea prezentei directive pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

18.1.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Examinare în comisie

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (3.10.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Raportoare pentru aviz: Maria Arena

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (1) litera (b), alineatul (2) litera (b) și articolul 157,

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Referirea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b) și articolul 157 alineatele (1) - (3),

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Principiul 2 din Pilonul european al drepturilor sociale reafirmă că egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați trebuie asigurată și promovată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește participarea pe piața forței de muncă, condițiile de angajare și de carieră, dreptul la remunerare egală pentru muncă de valoare egală, în temeiul articolului 157 alineatele (1)-(3) din TFUE.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Recunoaște că instrumentele de negociere colectivă dintre asociațiile patronale și organizațiile care reprezintă lucrătorii sunt esențiale pentru a combate și a elimina denaturările de pe piața muncii, generate de apariția unor noi tipologii de raporturi de muncă ce tind să favorizeze precaritatea și legăturile de muncă nesigure, care afectează în special femeile; negocierea colectivă este, prin urmare, un instrument esențial în ceea ce privește depășirea inegalităților dintre bărbați și femei la locul de muncă.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Comisia a recunoscut, în comunicarea sa din 8 martie 2016 privind Pilonul european al drepturilor sociale, [COM(2016) 0127, anexa I] că piețele europene ale forței de muncă sunt, în continuare, discriminatorii pentru femei; acestea rămân subreprezentate în ocuparea forței de muncă și suprareprezentate în munca cu fracțiune de normă și în sectoarele cu salarii mici, primesc salarii pe oră mai mici, chiar și atunci când efectuează o muncă echivalentă cu cea a bărbaților și la un nivel de educație echivalent sau superior.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Subliniază că statele membre trebuie să stabilească un cadru juridic care să permită luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că, în orice raport de muncă, pentru o muncă egală se oferă o remunerație egală, indiferent de tipul și durata acestuia, ca modalitate de a garanta egalitatea de remunerare între bărbați și femei, contribuind la reducerea inegalităților persistente din cauza cărora femeile, pe lângă faptul că sunt plătite în mod semnificativ mai puțin decât bărbații, sunt vulnerabile, în special, în fața sărăciei și a excluziunii sociale.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă toate elementele remunerației, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

(13)  Informațiile care trebuie furnizate cu privire la remunerație ar trebui să cuprindă, fără a se limita la acestea, toate elementele remunerației, precum și metoda de calcul și informațiile privind nivelurile de remunerare, defalcate pe gen, a categoriilor de angajați care prestează aceeași muncă sau o muncă de valoare egală, inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, primite direct sau indirect de lucrător în legătură cu munca sa, plata orelor suplimentare, bonusurile și alte drepturi, cum ar fi prestația de boală sau concediile medicale. Furnizarea acestor informații nu ar trebui să aducă atingere libertății angajatorilor de a prevedea elemente suplimentare ale remunerației, precum plăți unice. Faptul că elemente ale remunerației datorate conform legii sau contractului colectiv de muncă nu au fost incluse în respectivele informații nu ar trebui să constituie un motiv pentru care să nu fie acordate lucrătorului.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Este posibil ca aceste perioade să fie însoțite de o protecție redusă împotriva concedierii. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă. Un număr mare de state membre au stabilit o durată maximă generală între trei și șase luni pentru perioada de probă, care ar trebui considerată rezonabilă. Perioadele de probă pot fi mai lungi de șase luni atunci când acest lucru este justificat de natura locului de muncă, precum în cazul posturilor de conducere, și atunci când este în interesul lucrătorului, precum în cazul unei boli de durată sau în contextul unor măsuri specifice de promovare a locurilor de muncă permanente, în special pentru tinerii lucrători.

(19)  Perioadele de probă permit angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt potriviți pentru postul pe care au fost angajați, oferindu-le în același timp sprijinul și formarea corespunzătoare. Este posibil ca aceste perioade să fie însoțite de o protecție redusă împotriva concedierii. Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la un nou post nu ar trebui să facă obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Perioadele de probă nu trebuie să se transforme în mecanisme de exploatare a lucrătorilor prin faptul că acestora li se garantează angajarea pentru perioade lungi de timp cu salarii mici, fiind apoi concediați la sfârșitul perioadei de probă. Aceasta ar fi o modalitate de a înlocui contractele de muncă pe durată determinată cu contracte mai precare, femeile fiind, din nou, cele mai afectate de această situație. Perioadele de probă nu ar trebui să depășească trei luni și, în mod ideal, ar trebui să fie mai scurte. Perioadele de probă pot depăși trei luni în cazuri justificate, cum ar fi atunci când complexitatea tehnică a activității sau gradul ridicat de responsabilitate a postului lucrătorului justifică acest lucru sau atunci când lucrătorul este numit într-un post de conducere. Statele membre ar trebui să adopte o legislație care să definească excepțiile în cazul cărora este probabil să se depășească perioada de probă de trei luni și perioadele corespunzătoare adecvate.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În cazul în care angajatorii sunt obligați de lege sau de contractele colective de muncă să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului.

(26)  În cazul în care angajatorii sunt obligați de lege sau de contractele colective de muncă să ofere formare lucrătorilor pentru ca aceștia să presteze munca pentru care sunt angajați, este important să se asigure că această formare este oferită în condiții de egalitate, și fără nicio discriminare din niciun motiv, cum ar fi sexul, inclusiv celor care sunt angajați în forme de muncă atipice. Costurile acestei formări nu ar trebui imputate lucrătorului, nici reținute sau deduse din remunerația lucrătorului. Formarea ar trebui să se desfășoare în timpul programului de lucru.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Statele membre ar trebui să asigure eliminarea oricărui tip de discriminare în ceea ce privește toate aspectele remunerării, respectând principiul remunerării egale pentru muncă egală și muncă de valoare egală, în termenii și condițiile de încadrare în muncă, indiferent de tipul de contract al lucrătorului, astfel cum este definit de prezenta directivă.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Lucrătorii care își exercită drepturile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să beneficieze de protecție împotriva concedierii sau a prejudiciilor echivalente (precum cazul în care un lucrător la cerere nu mai primește de lucru) sau împotriva oricăror pregătiri privind o posibilă concediere pe motiv că au încercat să își exercite aceste drepturi. În cazul în care lucrătorii consideră că au fost concediați sau că au suferit prejudicii echivalente din acest motiv, lucrătorii și autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a impune angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente.

(32)  Lucrătorii care își exercită drepturile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să beneficieze de protecție împotriva concedierii sau a prejudiciilor echivalente (precum cazul în care un lucrător la cerere nu mai primește de lucru) sau împotriva oricăror pregătiri privind o posibilă concediere pe motiv că au încercat să își exercite aceste drepturi. În cazul în care lucrătorii consideră că au fost concediați sau că au suferit prejudicii echivalente din acest motiv, lucrătorii și autoritățile competente ar trebui să îi impună angajatorului să prezinte motive bine întemeiate pentru concediere sau pentru măsurile echivalente și să asigure reintegrarea în muncă a lucrătorului în cazul în care presupusele motive sunt nefondate. Autoritățile competente se asigură că lucrătorul este despăgubit pentru prejudiciul cauzat și sunt autorizate să impună sancțiuni întreprinderilor care promovează astfel de practici. O atenție deosebită trebuie acordată situațiilor care afectează în mod specific femeile și situațiilor care rezultă din discriminarea pe motive de maternitate; aceste situații vor fi considerate circumstanțe agravante.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre pot decide să nu aplice obligațiile stabilite la articolele 10 și 11 și la articolul 14 litera (a) persoanelor fizice care aparțin de o gospodărie în care se desfășoară o activitate profesională.

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia;

(e)  în cazul unui raport de muncă temporar, data la care se încheie sau durata preconizată a acestuia; denumirea întreprinderii utilizatoare în cazul lucrătorilor temporari, precum și baremele de remunerare ale întreprinderii utilizatoare pentru a garanta egalitatea de remunerare;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  metoda de calcul a remunerației și informațiile privind nivelurile de remunerare, defalcate pe gen, a categoriilor de angajați care prestează aceeași muncă sau o muncă de valoare egală;

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  durata concediului cu plată la care are dreptul lucrătorul sau, dacă durata acestuia nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, procedura de acordare și de stabilire a acestui concediu;

(h)  durata concediului cu plată și diferitele forme în care este luat concediul la care are dreptul lucrătorul sau, dacă durata acestuia nu poate fi indicată atunci când sunt furnizate informațiile, procedura de acordare și de stabilire a acestui concediu;

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  toate prerogativele și drepturile lucrătorilor, precum, prestațiile în caz de boală, de maternitate și asimilate, de îngrijire a copilului, de paternitate, de îngrijire, pentru limită de vârstă, de invaliditate, de urmaș, de șomaj, de pensionare anticipată, de pensie sau prestațiile familiale;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente și frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul;

(j)  suma inițială de bază, orice alte elemente componente și frecvența și metoda de plată aferente remunerației pe care are dreptul să o primească lucrătorul, precum și alte beneficii regulate și periodice la care au dreptul lucrătorii pentru o muncă egală sau cu valoare egală;

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  din motive de transparență și pentru a combate discriminarea salarială cu care se confruntă femeile pe piața muncii, grila de salarizare aplicabilă lucrătorilor, în conformitate cu funcția efectiv atribuită în întreprindere, ca urmare a raportului de muncă cu angajatorul;

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(mb)  ansamblul prerogativelor la care au dreptul lucrătorii și care rezultă din raportul lor de muncă cu angajatorul, precum și toate drepturile sociale dobândite în temeiul statutului lor de lucrător în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă, cum ar fi drepturile la concediul de maternitate, de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și accesul la formările la care au dreptul și modul în care sunt aplicate acestea;

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na)  mecanismele prin care lucrătorii pot depune reclamații, inclusiv informații legate de mecanismele specifice pentru reclamațiile privind hărțuirea psihologică și sexuală.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Egalitatea de tratament și nediscriminarea

 

Statele membre asigură respectarea principiului remunerării egale pentru muncă egală și muncă de valoare egală și instituie măsuri care să asigure că angajatorii din întreprinderi și organizații furnizează în mod periodic informații cu privire la remunerația medie pe categorie de angajați sau de funcții, defalcată pe gen.

 

Statele membre asigură eliminarea tuturor formelor de discriminare în ceea ce privește toate aspectele și condițiile de remunerare, egalitatea de tratament și oportunitățile de acces și condițiile de încadrare în muncă, indiferent de statutul încadrării în muncă.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Contractele colective de muncă ar trebui, printre altele, să contribuie la asigurarea principiului remunerației egale pentru muncă egală, eliminând raporturile de muncă precare și protejând drepturile legate de maternitate, și servesc drept instrumente care contribuie la reducerea inegalităților dintre bărbați și femei în raporturile de muncă.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Egalitatea de tratament

 

Statele membre asigură respectarea principiului remunerării egale și a termenilor și condițiilor aplicabile tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul încadrării lor în muncă. Statele membre asigură eliminarea discriminării în ceea ce privește toate aspectele și condițiile de remunerare și termenii și condițiile de încadrare în muncă; statutul încadrării în muncă nu este relevant. 

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre introduc măsuri de prevenire a hărțuirii psihologice și sexuale la locul de muncă, prin politici care stabilesc măsuri de prevenire, proceduri eficiente, transparente și confidențiale de tratare a reclamațiilor, sancțiuni pentru cei vinovați, informarea și formarea lucrătorilor și a angajatorilor și sprijinul acordat întreprinderilor, pentru a elabora planuri de acțiuni în vederea punerii în aplicare a tuturor măsurilor respective.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Facilitarea procesului de adresare a reclamațiilor

 

 

 

Statele membre asigură proceduri specifice și confidențiale pentru a trata reclamațiile privind hărțuirea psihologică și sexuală.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

FEMM

18.1.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Maria Arena

15.3.2018

Examinare în comisie

10.7.2018

 

 

 

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Membri supleanți prezenți la votul final

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marek Plura, Damiano Zoffoli

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

Referințe

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Data adoptării

18.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

7

11

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Data depunerii

26.10.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate