Postup : 2017/0355(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0355/2018

Predkladané texty :

A8-0355/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0379

SPRÁVA     ***I
PDF 1351kWORD 210k
26.10.2018
PE 621.099v02-00 A8-0355/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Enrique Calvet Chambon

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0797),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0006/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 5. júla 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne vecí ako aj stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0355/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V článku 31 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, a na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.

(1)  V článku 31 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, a na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku. Ciele tejto smernice by mali byť v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskou sociálnou chartou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V zásade 5 Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave, že treba zamedziť pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom zneužívania atypických zmlúv, že každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas a že treba podporovať prechod na formy zamestnania na neurčitý čas. Ďalej sa v ňom ustanovuje, že v súlade s právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami treba zabezpečiť nevyhnutnú flexibilitu pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť zmenám v hospodárskej situácii.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie dopĺňa odkaz na zásadu 5 Európskeho piliera sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V zásade 7 Európskeho piliera sociálnych práv, vyhláseného v Göteborgu 17. novembra 2017, sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty, a že majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady. V zásade 5 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave, že treba zamedziť pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom zneužívania atypických zmlúv, že každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas a že treba podporovať prechod na formy zamestnania na neurčitý čas.

(2)  V zásade 7 Európskeho piliera sociálnych práv vyhláseného 17. novembra 2017 v Göteborgu sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty, že majú nárok na informácie o dôvodoch svojho prepustenia a primeranú výpovednú lehotu a že majú právo na prístup k účinnému nestrannému riešeniu sporov a v prípade neodôvodneného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady. V zásade 5 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s ohľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave, že treba predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom nadmerného a nesprávneho používania atypických zmlúv, že každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas a že treba podporovať prechod na formy zamestnania na dobu neurčitú, pričom zamestnávatelia majú mať potrebnú flexibilitu, aby sa mohli adaptovať na akékoľvek hospodárske zmeny.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V zásade 7 sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj o skúšobnej lehote v prípade, že sa uplatňuje, a že majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Zriadením Európskeho piliera sociálnych práv nie je dotknuté právo členských štátov definovať základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia a riadiť svoje verejné finančné prostriedky a nesmie sa ním výraznou mierou ovplyvniť ich finančná rovnováha.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Od prijatia smernice Rady 91/533/EHS pracovné trhy prešli ďalekosiahlymi zmenami spôsobenými demografickým vývojom a digitalizáciou, čo vedie k vytvoreniu nových foriem zamestnania, ktoré podporujú tvorbu pracovných miest a rast trhu práce. Nové formy zamestnávania často nie sú rovnako pravidelné a stabilné ako tradičné pracovné vzťahy a vedú k zníženiu predvídateľnosti pre dotknutých pracovníkov, čím vytvárajú neistotu, pokiaľ ide o uplatniteľné práva a sociálnu ochranu. V tomto vyvíjajúcom sa svete práce preto existuje zvýšená potreba, aby pracovníci v plnej miere boli informovaní o svojich hlavných pracovných podmienkach, a to v písomnej forme a včas. S cieľom vytvoriť rámec pre rozvoj nových foriem zamestnania by sa pracovníkom v Únii malo takisto poskytnúť viacero nových minimálnych práv zameraných na podporu bezpečnosti a predvídateľnosti v pracovnoprávnych vzťahoch a zároveň dosiahnutie väčšej konvergencie medzi členskými štátmi a zachovanie adaptability trhu práce.

(3)  Od prijatia smernice Rady 91/533/EHS pracovné trhy prešli zmenami spôsobenými demografickým vývojom a digitalizáciou, čo vedie k vytvoreniu nových foriem zamestnania, ktoré podporujú inováciu, tvorbu pracovných miest a rast trhu práce. Nové formy zamestnávania sa často výrazne odlišujú, pokiaľ ide o ich predvídateľnosť, od tradičných pracovnoprávnych vzťahov a niekedy môžu viesť k zníženej predvídateľnosti pre dotknutých pracovníkov, čím vytvárajú neistotu, pokiaľ ide o uplatniteľné práva a sociálnu ochranu, a podnecujú k nejasným alebo nespravodlivým praktikám, čím destabilizujú trh práce. V tomto vyvíjajúcom sa svete práce preto existuje zvýšená potreba, aby boli pracovníci bez ohľadu na odborné zameranie v plnej miere informovaní o svojich hlavných pracovných podmienkach, a to včas a v písomnej forme a spôsobom ľahko prístupným pre pracovníkov. S cieľom vytvoriť rámec pre rozvoj nových foriem zamestnania by sa pracovníkom v Únii malo takisto poskytnúť viacero nových minimálnych práv zameraných na podporu bezpečnosti a predvídateľnosti v pracovnoprávnych vzťahoch a zároveň dosiahnutie väčšej konvergencie medzi členskými štátmi a zachovanie adaptability trhu práce.

__________________

__________________

33 Smernica Rady 91/533/ES zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

33 Smernica Rady 91/533/ES zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Preto by sa na úrovni Únie mali zaviesť minimálne požiadavky na informácie o hlavných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu a pracovných podmienkach, ktoré by sa uplatňovali na každého pracovníka s cieľom zaručiť všetkým pracovníkom v Únii primeraný stupeň transparentnosti a predvídateľnosti, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky.

(5)  Preto by sa na úrovni Únie mali posilniť a zaviesť minimálne požiadavky na informácie o hlavných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu a pracovných podmienkach, ktoré by sa uplatňovali na každého pracovníka s cieľom zaručiť všetkým pracovníkom v Únii bez ohľadu na ich sociálne postavenie čo najvyšší stupeň transparentnosti a predvídateľnosti, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky, pričom by sa mala zachovať primeraná pružnosť pre neštandardné formy zamestnávania, čím sa zachovajú ich výhody pre pracovníkov aj zamestnávateľov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty by mali byť schopné z objektívnych dôvodov stanoviť, že určité ustanovenia uvedené v kapitole III sa prispôsobia na ozbrojené sily a na policajné orgány, hasičov a iné orgány núdzového nasadenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Cieľom tejto smernice je podporiť istejšiu a predvídateľnejšiu ponuku pracovnej sily a zároveň zabezpečiť adaptabilitu trhu práce, prístup k inováciám a lepším životným a pracovným podmienkam, a to tým, že sa všetkým pracovníkom poskytne účinnejší prístup k informáciám o pracovných podmienkach, lepším pracovným podmienkam najmä v prípade pracovníkov, ktorí sú zapojení do nových a atypických foriem práce, že sa zefektívni vykonávanie právnych predpisov a zvýši transparentnosť trhu práce, pričom sa predíde nadmernej záťaži podnikov všetkých veľkostí.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia uskutočnila dvojfázovú konzultáciu so sociálnymi partnermi o zlepšení rozsahu a účinnosti smernice 91/533/EHS a rozšírení jej cieľov s cieľom zaviesť nové práva pre pracovníkov v súlade s článkom 154 zmluvy. Sociálni partneri nedospeli k nijakej dohode o začatí rokovaní o uvedených záležitostiach. Ako však potvrdili výsledky otvorených verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili s cieľom zistiť názory rôznych zainteresovaných strán a občanov, je dôležité podniknúť v tejto oblasti kroky na úrovni Únie, a to modernizáciou a adaptáciou súčasného právneho rámca.

(6)  Komisia uskutočnila v súlade s článkom 154 Zmluvy o fingovaní Európskej únie (ZFEÚ) dvojfázovú konzultáciu so sociálnymi partnermi o zlepšení rozsahu a účinnosti smernice 91/533/EHS a rozšírení jej cieľov s cieľom stanoviť nové práva pre pracovníkov. Sociálni partneri nedospeli k nijakej dohode o začatí rokovaní o uvedených záležitostiach. Na základe výsledkov otvorených verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili s cieľom zistiť názory rôznych zainteresovaných strán a občanov, je nevyhnutné podniknúť v tejto oblasti kroky na úrovni Únie, a to adaptáciou súčasného právneho rámca na nový vývoj.

Odôvodnenie

Slovo „stanovenie“ je vzhľadom na právny základ návrhu vhodnejšie ako slovo „zavedenie“.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zabezpečiť účinnosť práv poskytovaných právom Únie by sa mal aktualizovať osobný rozsah pôsobnosti smernice 91/533/EHS. Súdny dvor Európskej únie stanovil vo svojej judikatúre kritériá určovania postavenia pracovníka, ktoré sú vhodné na určenie osobnej pôsobnosti tejto smernice. Vymedzenie pojmu „pracovník“ v článku 2 ods. 1 vychádza z týchto kritérií. Zabezpečuje sa nimi jednotné vykonávanie osobnej pôsobnosti smernice, pričom sa však vnútroštátnym orgánom a súdom ponecháva voľnosť uplatňovať ich na konkrétne situácie. Ak pracovníci v domácnosti, pracovníci na vyžiadanie, občasní pracovníci, pracovníci pracujúci za poukážky, pracovníci platforiem, stážisti a učni spĺňajú tieto kritériá, mohli by patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(7)  S cieľom zabezpečiť účinnosť práv poskytovaných právom Únie by sa mal aktualizovať osobný rozsah pôsobnosti smernice 91/533/EHS. Súdny dvor Európskej únie stanovil vo svojej judikatúre kritériá určovania postavenia pracovníka34, ktoré sú vhodné na určenie osobnej pôsobnosti tejto smernice.

_________________________________

_________________________________

34 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum, vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; rozsudok zo 17. novembra 2016, Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

34 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum, vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; rozsudok zo 17. novembra 2016, Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Členské štáty si ponechávajú právo vymedziť, kto sa považuje za pracovníka na účely vnútroštátneho práva a praxe. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetkým fyzickým osobám, ktoré na určitý čas vykonávajú služby pre inú osobu a pod vedením inej osoby za odmenu, boli poskytnuté práva stanovené v tejto smernici, a to za predpokladu, že členské štáty majú slobodu určiť formu, akou sa transponuje osobná pôsobnosť tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v tejto smernici, nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Kritériá Súdneho dvora na určenie postavenia pracovníka zabezpečujú jednotné vykonávanie osobnej pôsobnosti smernice, pričom sa však vnútroštátnym orgánom a súdom ponecháva voľnosť uplatňovať ich na konkrétne situácie. Pracovníci v domácnosti, pracovníci na vyžiadanie, občasní pracovníci, pracovníci pracujúci za poukážky, pracovníci platforiem, samostatne zárobkovo činné osoby, stážisti a učni spĺňajú tieto kritériá, patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na rastúci počet pracovníkov vylúčených z rozsahu pôsobnosti smernice 91/533/EHS na základe výnimky využívanej členskými štátmi podľa článku 1 uvedenej smernice treba tieto výnimky nahradiť možnosťou, aby členské štáty nemuseli uplatniť ustanovenia smernice na pracovnoprávny vzťah, ktorého trvanie v referenčnom období jedného mesiaca predstavuje najviac 8 hodín. Táto výnimka nemá vplyv na vymedzenie pojmu „pracovník“ podľa článku 2 ods. 1.

(8)  Vzhľadom na rastúci počet pracovníkov vylúčených z rozsahu pôsobnosti smernice 91/533/EHS na základe výnimky využívanej členskými štátmi podľa článku 1 uvedenej smernice treba tieto výnimky nahradiť možnosťou, aby členské štáty nemuseli uplatniť ustanovenia smernice na pracovnoprávny vzťah, ktorého trvanie v referenčnom období jedného mesiaca predstavuje najviac 8 hodín.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vzhľadom na nepredvídateľnosť práce na vyžiadanie vrátane pracovných zmlúv na nula hodín by sa výnimka týkajúca sa 8 hodín mesačne nemala používať na pracovnoprávne vzťahy, v ktorých nie je pred začatím zamestnania stanovený žiaden zaručený objem platenej práce.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V praxi môžu funkciu zamestnávateľa plniť naraz viaceré fyzické alebo právnické osoby. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť samy presnejšie určiť osobu alebo osoby, ktoré sa považujú za úplne alebo čiastočne zodpovedné za plnenie povinností, ktoré táto smernica stanovuje zamestnávateľom, za predpokladu, že všetky tieto povinnosti budú splnené. Členské štáty by tiež mali môcť rozhodnúť, že niektoré tieto povinnosti alebo všetky z nich sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je stranou pracovnoprávneho vzťahu. Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť osobitné pravidlá, aby jednotlivcov, ktorí vystupujú ako zamestnávatelia pracovníkov v domácnosti, oslobodili od povinnosti zohľadňovať žiadosti o iný druh zamestnania a reagovať na ne, poskytovať bezplatnú povinnú odbornú prípravu a od uplatňovania nápravného mechanizmu založeného na pozitívnej prezumpcii v prípade chýbajúcich informácií v písomnom vyhlásení.

(10)  V praxi môžu funkciu zamestnávateľa plniť naraz viaceré fyzické alebo právnické osoby alebo iné subjekty. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť samy presnejšie určiť osobu alebo osoby, ktoré sa považujú za úplne alebo čiastočne zodpovedné za plnenie povinností, ktoré táto smernica stanovuje zamestnávateľom, za predpokladu, že všetky tieto povinnosti budú splnené. Členské štáty by tiež mali môcť rozhodnúť, že niektoré tieto povinnosti alebo všetky z nich sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je stranou pracovnoprávneho vzťahu. Členské štáty by mali, po konzultácii so sociálnymi partnermi, mať možnosť prispôsobiť osobitné pravidlá týkajúce sa povinností zohľadňovať žiadosti o iný druh zamestnania a reagovať na ne, ako aj pravidlá zamerané na bezplatnú povinnú odbornú prípravu v prípade jednotlivcov, ktorí vystupujú ako zamestnávatelia pracovníkov v ich domácnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť osobitné pravidlá, aby jednotlivcov, ktorí vystupujú ako zamestnávatelia pracovníkov v domácnosti, oslobodili od požiadaviek ustanovených v týmto smernici zvážiť a odpovedať na žiadosti o rôzne druhy zamestnania, poskytovať bezplatnú povinnú odbornú prípravu a poskytovať mechanizmy založené na pozitívnej prezumpcii v prípade chýbajúcich informácií v dokumentácii, ktorú má pracovník v zmysle tejto smernice poskytnúť.

Odôvodnenie

Dôvodom vylúčenia môže byť osobitná situácia jednotlivcov, ktorí vystupujú ako zamestnávatelia pracovníkov v domácnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Smernicou 91/533/EHS sa zaviedol minimálny zoznam hlavných aspektov, o ktorých pracovníci musia byť písomne informovaní. Je potrebné upraviť tento zoznam, aby sa zohľadnil vývoj na trhu práce, najmä nárast neštandardných foriem zamestnania.

(11)  Smernicou 91/533/EHS sa zaviedol minimálny zoznam hlavných aspektov, o ktorých pracovníci musia byť písomne informovaní. Je potrebné upraviť tento minimálny zoznam hlavných aspektov, ktorý môžu členské štáty rozšíriť, aby sa zohľadnil vývoj na trhu práce, najmä nárast neštandardných foriem zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Informácie o pracovnom čase by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES a zahŕňať údaje o prestávkach, dennom odpočinku, týždennom odpočinku a platenej dovolenke.

(12)  Informácie o pracovnom čase by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES35 a obsahovať údaje o prestávkach, dennom odpočinku, týždennom odpočinku a o rozsahu platenej dovolenky, čím sa zabezpečí ochrana istôt a zdravia pracovníkov.

__________________

__________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali obsahovať najmä všetky prvky odmeňovania vrátane príspevkov v hotovosti alebo v naturáliách priamo alebo nepriamo poberané pracovníkom v súvislosti s jeho prácou. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľov poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. Skutočnosť, že prvky odmeny záväzné na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemala predstavovať dôvod na ich neposkytnutie pracovníkovi.

(13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali obsahovať najmä všetky prvky odmeňovania vrátane príspevkov v hotovosti alebo v naturáliách, príplatkov za nadčas, bonusov a iných benefitov priamo alebo nepriamo poberané pracovníkom v súvislosti s jeho prácou. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľov poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. Skutočnosť, že prvky odmeny záväzné na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemala predstavovať dôvod na ich neposkytnutie pracovníkovi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ak vzhľadom na povahu práce nie je možné uviesť pevne stanovené rozvrhnutie pracovného času, pracovníci by mali vedieť, ako bude rozvrhnutie pracovného času určené, a to vrátane časových intervalov, v ktorých môžu byť privolaní do práce, a minimálneho predbežného upozornenia, ktorým budú informovaní.

(14)  Ak vzhľadom na povahu práce nie je možné uviesť štandardný pracovný deň alebo týždeň, napr. zmluva o práci na vyžiadanie alebo podobný pracovnoprávny vzťah, zamestnávatelia by mali informovať pracovníkov o tom, ako bude rozvrhnutie pracovných úloh určené, a to vrátane časových úsekov, počas ktorých môžu byť privolaní do práce, a minimálne lehoty predbežného upozornenia, ktoré im má byť doručené.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia by mali zahŕňať, ak je to relevantné, nemocenské dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky, rodičovské dávky, otcovské dávky, dávky v starobe, invalidite, pozostalostné dávky, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky alebo rodinné dávky. Informácie o sociálnom zabezpečení ochrany poskytované zamestnávateľom by mali zahŕňať, ak je to relevantné, uplatňovanie doplnkových dôchodkových systémov v zmysle smernice Rady 98/49/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ.

(15)  Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia by mali zahŕňať informácie o príspevkoch inštitúcií sociálneho zabezpečenia a dôkaz o registrácii u orgánu sociálneho zabezpečenia v prípade, že je to zodpovednosťou zamestnávateľa. Ak je to relevantné, mali by zahŕňať informácie týkajúce sa nemocenských dávok, dávok v materstve a rovnocenných dávok, rodičovských dávok, otcovských dávok, dávok v starobe, invalidite, pozostalostných dávok, dávok v nezamestnanosti, preddôchodkových dávok, rodinných dávok alebo dávok za pracovné úrazy a chorôb z povolania. Informácie o sociálnom zabezpečení ochrany poskytované zamestnávateľom by mali zahŕňať, ak je to relevantné, uplatňovanie doplnkových dôchodkových systémov v zmysle smernice Rady 98/49/ES36 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ.37

__________________

__________________

36 Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).

36 Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pracovníci by mali mať právo byť informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu, písomne na začiatku zamestnania. Príslušné informácie by teda mali dostať najneskôr v deň nástupu do zamestnania.

(16)  Pracovníci by mali mať právo byť informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu, písomne v papierovej alebo elektronickej forme na začiatku zamestnania. Základné informácie by teda mali dostať v písomnej forme najneskôr v deň začiatku pracovnoprávneho vzťahu. Lehotu na poskytnutie základných informácií by malo byť možné predĺžiť maximálne na sedem dní v prípade mikropodnikov. Tie isté informácie by sa mali poskytnúť v prvý deň pracovnoprávneho vzťahu ústne. Tieto lehoty by nemali byť dlhšie ako doba platnosti zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom pomôcť zamestnávateľom poskytovať včasné informácie by členské štáty mali zabezpečiť dostupnosť vzorov na vnútroštátnej úrovni vrátane relevantných a dostatočne podrobných informácií o uplatniteľnom právnom rámci. Tieto vzory môžu ďalej vypracúvať na sektorovej alebo lokálnej úrovni vnútroštátne orgány a sociálni partneri.

(17)  S cieľom pomôcť zamestnávateľom poskytovať včasné informácie by členské štáty mali zabezpečiť dostupnosť vzorov na vnútroštátnej úrovni vrátane relevantných a dostatočne podrobných informácií o uplatniteľnom právnom rámci. Tieto vzory by sa mali ďalej vypracúvať po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pracovníci vyslaní do zahraničia by mali dostať dodatočné informácie o svojej konkrétnej situácii. V prípade po sebe nasledujúcich pracovných úloh vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, ako napríklad v medzinárodnej cestnej doprave, môžu byť zoskupené do súboru úloh pred prvým odchodom a následne upravené v prípade zmeny. Ak ide o vyslaných pracovníkov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES, mali by tiež byť informovaní o jednotnej vnútroštátnej webovej stránke hostiteľského členského štátu, kde nájdu informácie o pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich situáciu. Pokiaľ členské štáty nestanovia inak, tieto povinnosti sa uplatňujú iba vtedy, ak je trvanie práce v zahraničí viac než štyri po sebe nasledujúce týždne.

(18)  Pracovníci vyslaní do zahraničia by mali dostať dodatočné informácie o svojej konkrétnej situácii. V prípade po sebe nasledujúcich pracovných úloh vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách môžu byť zoskupené do súboru úloh pred prvým odchodom a následne upravené v prípade zmeny. Ak spĺňajú vymedzenie vyslaných pracovníkov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES38 alebo iných sektorových predpisov, mali by byť tiež informovaní o jednotnej vnútroštátnej webovej stránke hostiteľského členského štátu, kde nájdu informácie o pracovných podmienkach, ktoré sa uplatňujú na ich situáciu. Pokiaľ sa v právnych predpisoch členského štátu upravujúcich pracovnoprávny vzťah nestanoví inak, tieto povinnosti sa uplatňujú iba vtedy, ak je trvanie práce v zahraničí viac než štyri po sebe nasledujúce týždne.

__________________

__________________

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Skúšobné lehoty umožňujú zamestnávateľom overiť, či sa pracovníci hodia na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Tieto obdobia môže sprevádzať znížená ochrana pred prepustením. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom predĺženej neistoty. Ako je uvedené v Európskom pilieri sociálnych práv, skúšobné lehoty by preto mali trvať primeraný čas. Mnoho členských štátov zaviedlo všeobecnú maximálnu dĺžku skúšobnej lehoty troch až šiestich mesiacov, čo by sa malo považovať za primerané. Skúšobné lehoty môžu byť dlhšie než šesť mesiacov, ak je to odôvodnené povahou zamestnania, napríklad v prípade riadiacej pozície, a ak je to v záujme pracovníka, ako napríklad v prípade dlhodobej choroby alebo v prípade osobitných opatrení zameraných na podporu trvalého zamestnania, najmä u mladých pracovníkov.

(19)  Skúšobné lehoty umožňujú zamestnávateľom overiť, či sa pracovníci hodia na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Skúšobné lehoty umožňujú pracovníkom overiť si, či práca zodpovedá ich očakávaniam, zručnostiam a schopnostiam. Tieto obdobia môže sprevádzať znížená ochrana pred prepustením. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom predĺženej neistoty. Ako je uvedené v Európskom pilieri sociálnych práv, skúšobné lehoty by preto mali trvať primeraný čas. Mnoho členských štátov zaviedlo všeobecnú maximálnu dĺžku skúšobnej lehoty troch až šiestich mesiacov, čo by sa malo považovať za primerané. Skúšobné lehoty môžu byť výnimočne dlhšie než šesť mesiacov, ak je to odôvodnené povahou zamestnania, napríklad v prípade riadiacej pozície, ak členské štáty nespájajú ochranu zamestnanca vrátane ochrany pred výpoveďou a nadbytočnosťou so skúšobnou lehotou alebo v prípade osobitných opatrení zameraných na podporu trvalého zamestnania, najmä u mladých pracovníkov, pričom však ich dĺžka nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť dlhšie skúšobnej lehoty len s predchádzajúcim súhlasom pracovníka a zamestnávateľa, ak bol pracovník nepretržite neprítomný z dôvodu dlhodobej choroby alebo dovolenky, s cieľom umožniť pracovníkovi dokázať, že jeho zručnosti zodpovedajú požadovaným úlohám, a umožniť zamestnávateľom overiť vhodnosť pracovníka na plnenie týchto úloh. Skúšobnú lehotu by v žiadnom prípade nemalo byť možné predĺžiť jednostranne.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zamestnávatelia by nemali zakazovať pracovníkom, aby sa zamestnali aj u iných zamestnávateľov mimo času stráveného prácou pre nich, a to v rámci obmedzení stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES9. Z niektorých objektívnych dôvodov môže byť potrebné používať doložky o nezlučiteľnosti chápané ako obmedzenie práce pre osobitné kategórie zamestnávateľov, napríklad v záujme ochrany obchodného tajomstva alebo predchádzania konfliktom záujmov.

(20)  Zamestnávatelia by nemali zakazovať alebo brániť pracovníkom, alebo ich postihovať za to, že sa zamestnali aj u iných zamestnávateľov mimo času stráveného prácou pre nich. Členské štáty by mali zabezpečiť, že toto ďalšie zamestnanie patrí do rámca obmedzení stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES39. Členské štáty by mali po konzultácii so sociálnymi partnermi mať možnosť stanoviť podmienky použitia obmedzení nezlučiteľnosti, ktoré treba chápať ako obmedzenia práce pre osobitné kategórie zamestnávateľov, napríklad v záujme zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ochrany obchodného tajomstva zamestnávateľa, integrity verejnej služby alebo predchádzania konfliktom záujmov.

__________________

__________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pracovníci, ktorých rozvrhnutie pracovného času je prevažne premenlivé, by mali mať právo na minimálnu predvídateľnosť práce, ak rozvrhnutie určuje najmä zamestnávateľ, či už priamo, napríklad prideľovaním pracovných úloh, alebo nepriamo, napríklad ak od pracovníka vyžaduje, aby reagoval na žiadosti klientov.

(21)  Pracovníci pracujúci na základe zmlúv o práci na vyžiadanie alebo podobných foriem pracovnoprávnych vzťahov, ktorých rozvrhnutie pracovného času je prevažne premenlivé, by mali mať právo aspoň na minimálnu úroveň stability a predvídateľnosti práce.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Pre pracovnoprávne vzťahy s rozvrhnutím pracovného času, ktoré je premenlivé alebo ktoré väčšinou určuje zamestnávateľ, je ďalším dôležitým prvkom predvídateľnosti primerané minimálne predbežné upozornenie chápané ako čas, ktorý uplynie od okamihu, keď je pracovník informovaný o existencii novej pracovnej úlohy, a momentom je začatia. Dĺžka lehoty na predbežné oznámenie sa môže meniť podľa potrieb odvetví, pričom sa musí zabezpečiť primeraná ochrana pracovníkov. Týmto pravidlom nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES.

(23)  Pre pracovnoprávne vzťahy s nepredvídateľným rozvrhnutím pracovného času je ďalším dôležitým prvkom predvídateľnosti primerané minimálne predbežné upozornenie chápané ako čas, ktorý uplynie od okamihu, keď je pracovník informovaný o existencii novej pracovnej úlohy, a momentom jej začatia. Dĺžka lehoty na predbežné oznámenie sa môže meniť podľa potrieb a využití odvetví, pričom sa musí zabezpečiť primeraná ochrana pracovníkov. Týmto pravidlom nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES.40

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Pracovníci by mali mať možnosť odmietnuť, ak pracovná úloha nespadá do referenčných hodín a dní alebo nebola v rámci lehoty minimálneho predbežného oznámenia, a nemali by za toto odmietnutie byť penalizovaní. Pracovníci by mali mať aj možnosť takúto pracovnú úlohu prijať, ak si to želajú.

(24)  Pracovníci by mali mať možnosť odmietnuť, ak pracovná úloha nespadá do referenčných hodín a dní alebo nebola oznámená v rámci lehoty minimálneho predbežného oznámenia, a nemali by za toto odmietnutie byť penalizovaní. Pracovníci by mali mať aj možnosť takúto pracovnú úlohu prijať, ak si to želajú. Ak pracovník po tom, ako súhlasil s pracovnou úlohou, nemôže prácu dokončiť v dôsledku toho, že zamestnávateľ úlohu zrušil bez zavinenia pracovníka, právo pracovníka na odmenu za pracovnú úlohu ostáva zachované.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Ak nie sú zavedené žiadne právne opatrenia na zabránenie zneužívaniu zmlúv o práci na vyžiadanie a podobných foriem pracovnoprávnych vzťahov, členské štáty by po konzultácii so sociálnymi partnermi mali zaviesť, a to spôsobom, ktorý zohľadňuje potreby konkrétnych odvetví a/alebo kategórií pracovníkov, opatrenia na zabezpečenie väčšej predvídateľnosti zmlúv o práci na vyžiadanie alebo podobných foriem pracovnoprávnych vzťahov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby zamestnávatelia, ktorí pravidelne využívajú premenlivé rozvrhnutie pracovného času a premenlivé referenčné hodiny/dni, poskytovali relevantné informácie príslušným orgánom na požiadanie. Mali by tiež zabezpečiť, aby po určitej dobe pracovnoprávneho vzťahu, pre ktorý možno priemerný počet hodín považovať za normálny, predstavovali tieto hodiny minimálny garantovaný počet platených hodín.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Ak zamestnávatelia majú možnosť pracovníkom v neštandardných formách zamestnania ponúknuť pracovné zmluvy na plný úväzok alebo na dobu neurčitú, mal by sa podporovať prechod na istejšie formy zamestnania. Pracovníci by mali mať možnosť požiadať o inú predvídateľnejšiu a bezpečnejšiu formu zamestnania, ak je k dispozícii, a dostať písomnú odpoveď od zamestnávateľa, pričom sa zohľadnia potreby zamestnávateľov aj pracovníkov.

(25)  Ak zamestnávatelia majú možnosť pracovníkom v neštandardných formách zamestnania ponúknuť pracovné zmluvy na plný úväzok alebo na dobu neurčitú, mal by sa podporovať prechod na istejšie formy zamestnania v súlade so zásadami vyhlásenými v Európskom pilieri sociálnych práv. Pracovníci by mali mať možnosť požiadať o inú predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania, ak je k dispozícii, a dostať riadne odôvodnenú písomnú odpoveď od zamestnávateľa, pričom sa zohľadnia potreby a možnosti zamestnávateľov aj pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Pracovníci vrátane osôb na predĺženej dovolenke by mali byť informovaní o možnosti akéhokoľvek vnútorného kariérneho postupu alebo o voľnom pracovnom mieste v podniku alebo v zariadení, aby sa podporil ich profesionálny kariérny postup.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Táto smernica dopĺňa smernice Rady 97/81/ES, 1999/70/ES a 2008/104/ES, pokiaľ ide o prechod z jednej formy zamestnania na druhú.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Ak sa od zamestnávateľov na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv požaduje poskytovanie odbornej prípravy pre pracovníkov, aby si mohli plniť pracovné úlohy, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa nemali účtovať pracovníkovi ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny.

(26)  Ak zamestnávatelia, Únia, vnútroštátne právo, kolektívne zmluvy alebo vnútorné pravidlá od pracovníkov požadujú absolvovanie odbornej prípravy, aby si mohli plniť svoje pracovné úlohy, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa nemali účtovať pracovníkovi ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny. Odborná príprava by mala, okrem odôvodnených prípadov, prebiehať počas pracovnej doby. Pracovník by aj naďalej mal mať nárok na odmenu počas svojej odbornej prípravy. Táto povinnosť sa nevzťahuje na odborné vzdelávanie ani na odbornú prípravu, ktorú musia pracovníci absolvovať, aby si zachovali, získali alebo obnovili odbornú kvalifikáciu, pokiaľ právo, kolektívna zmluva alebo vnútorné pravidlá jej poskytovanie od zamestnávateľa nevyžadujú.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Sociálni partneri majú najlepšie predpoklady nájsť riešenia, ktoré zodpovedá potrebám zamestnávateľov i pracovníkov, a preto im musí byť pri uplatňovaní tejto smernice pridelená dôležitá úloha.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Sociálni partneri sa môžu domnievať, že v konkrétnych sektoroch či situáciách by boli vhodnejšie na dosiahnutie účelu tejto smernice odlišné ustanovenia, než sú minimálne normy stanovené v kapitole III tejto smernice. Členské štáty by preto mali mať možnosť umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy upravujúce ustanovenia obsiahnuté v uvedenej kapitole za predpokladu, že sa nezníži celková úroveň ochrany pracovníkov.

(27)  Sociálni partneri sa môžu domnievať, že v konkrétnych sektoroch či situáciách by sa mohli na dosiahnutie účelu tejto smernice upraviť, doplniť alebo zlepšiť jej ustanovenia v súlade s kapitolou III tejto smernice. Členské štáty by preto mali prostredníctvom sociálnych partnerov podporiť uzatváranie kolektívnych zmlúv obsahujúcich ustanovenia uvedenej kapitoly alebo dodržiavanie už existujúcich zmlúv za predpokladu, že sa zachová celková úroveň ochrany pracovníkov a splnia minimálne požiadavky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  V členských štátoch s vysokou úrovňou organizácie medzi zamestnancami aj zamestnávateľmi, kde sociálni partneri ako zástupcovia pracovníkov a zamestnávateľov sú primárne zodpovední za reguláciu pracovných podmienok na trhu práce, by sociálni partneri mali mať plnú právomoc týkajúcu sa možnosti uzatvárať kolektívne zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Verejná konzultácia o Európskom pilieri sociálnych práv ukázala, že je potrebné posilniť presadzovanie pracovného práva Únie, aby sa zabezpečila jeho účinnosť. Pokiaľ ide o smernicu 91/533/EHS, z hodnotenia REFIT vyplynulo, že jej účinnosť by mohli zlepšiť posilnené mechanizmy presadzovania. Ukázalo sa, že v prípade zamestnávateľov, ktorí nevydajú písomné vyhlásenie, sú systémy nápravy založené výlučne na náhrade škody menej účinné než systémy, ktoré obsahujú aj sankcie (ako sú jednorazové platby alebo odňatie povolenia). Takisto sa preukázalo, že zamestnanci počas pracovnoprávneho vzťahu zriedka žiadajú o nápravu, čo ohrozuje cieľ zabezpečiť, aby pracovníci dostali písomné vyhlásenie a boli tak informovaní o základných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia o presadzovaní, ktorými sa zabezpečí používanie buď pozitívnych prezumpcií, ak neboli poskytnuté informácie o pracovnoprávnom vzťahu, alebo administratívny postup, na základe ktorého sa od zamestnávateľa môže vyžadovať poskytnutie chýbajúcich informácií a udeliť mu sankcie, ak tak neurobí. Tento nápravný prostriedok by mal byť súčasťou postupu, v rámci ktorého bude zamestnávateľ informovaný, že chýbajú príslušné údaje, a bude mať 15 dní na to, aby poskytol úplné a správne informácie.

(28)  Verejná konzultácia o Európskom pilieri sociálnych práv ukázala, že je potrebné posilniť presadzovanie pracovného práva Únie, aby sa zabezpečila jeho účinnosť. Hodnotením smernice 91/533/EHS vykonané v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti Komisie (REFIT)41 sa potvrdilo, že účinnosť pracovného práva Únie by mohli zlepšiť posilnené mechanizmy presadzovania. Ukázalo sa, že v prípade zamestnávateľov, ktorí nevydajú písomné vyhlásenie, sú systémy nápravy založené výlučne na náhrade škody menej účinné než systémy, ktoré obsahujú aj sankcie (ako sú jednorazové platby alebo odňatie povolenia). Takisto sa preukázalo, že zamestnanci počas pracovnoprávneho vzťahu zriedka žiadajú o nápravu, čo ohrozuje cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby pracovníci dostali písomné vyhlásenie a boli tak informovaní o základných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia o presadzovaní, ktorými sa zabezpečí používanie pozitívnych prezumpcií, ak neboli poskytnuté informácie o pracovnoprávnom vzťahu, a/alebo administratívneho postupu, na základe ktorého sa od zamestnávateľa môže vyžadovať poskytnutie chýbajúcich informácií a udeliť mu sankcie, ak tak neurobí. Takéto pozitívne prezumpcie môžu v prípadoch, keď príslušné informácie chýbajú, zahŕňať predpoklad, že zamestnanec má pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú, neuplatňuje sa skúšobná lehota alebo že pracovník pracuje na plný pracovný čas. Tento nápravný prostriedok by mal byť súčasťou postupu, v rámci ktorého bude zamestnávateľ, zamestnanec alebo tretia strana, napríklad zástupcovia pracovníka alebo iný príslušný subjekt či orgán, informovaný, že chýbajú príslušné údaje, a bude mať 15 dní na to, aby poskytol úplné a správne informácie.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

41 SWD(2017)205 final, s. 26.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Keďže Európanom záleží na účinnom presadzovaní pravidiel Únie, je potrebný masívny, účinný a efektívny systém, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú v plnej miere uplatňovať, vykonávať a presadzovať právo Únie a poskytovať primeranú nápravu. Najmä v prípade hromadného prepúšťania by pracovníci mali mať možnosť oprieť sa o takýto systém. Preto by členské štáty mali odborom umožniť, aby usilovali o kolektívne žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Členské štáty by mali zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie povinností podľa tejto smernice.

(34)  Členské štáty by mali zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie povinností podľa tejto smernice vrátane pokút. Členské štáty by mali byť schopné poskytnúť vhodnú a primeranú kompenzáciu. Finančné sankcie by sa mali zvyšovať priamo úmerne počtu porušení zo strany zamestnávateľa alebo dĺžke oneskorenia pri poskytovaní dokumentov pracovníkovi zo strany zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali pracovníci prístup k sociálnej ochrane bez ohľadu na druh ich pracovnoprávneho vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 34 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci s úplne alebo prevažne premenlivým rozvrhnutím pracovného času alebo premenlivými referenčnými hodinami/dňami mali prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Touto smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky, ale nie je dotknutá možnosť, aby členské štáty mohli zaviesť a zachovať priaznivejšie ustanovenia. Práva nadobudnuté podľa existujúceho právneho rámca by sa mali naďalej uplatňovať, pokiaľ sa touto smernicou nezavádzajú priaznivejšie ustanovenia. Vykonávanie tejto smernice sa nemôže použiť na obmedzenie existujúcich práv stanovených v existujúcich vnútroštátnych právnych predpisoch alebo právnych predpisoch Únie v tejto oblasti, ani sa nemôže považovať za platný dôvod na obmedzenie všeobecnej úrovne ochrany priznanej pracovníkom v oblasti, ktorou sa zaoberá táto smernica.

(36)  Touto smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky, ale nie je dotknutá možnosť, aby členské štáty mohli zaviesť a zachovať priaznivejšie ustanovenia. Práva nadobudnuté podľa existujúceho právneho rámca by sa mali naďalej uplatňovať, pokiaľ sa touto smernicou nezavádzajú priaznivejšie ustanovenia. Vykonávanie tejto smernice sa nemôže použiť na obmedzenie existujúcich práv stanovených v existujúcich vnútroštátnych právnych predpisoch alebo právnych predpisoch Únie v tejto oblasti, ani sa nemôže považovať za platný dôvod na obmedzenie všeobecnej úrovne ochrany priznanej pracovníkom v oblasti, ktorou sa zaoberá táto smernica. Členské štáty zabezpečia, aby sa zabránilo uzatváraniu zmlúv na nula hodín alebo podobných druhov pracovných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Pri vykonávaní tejto smernice by členské štáty nemali ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby posúdili vplyv svojho vnútroštátneho transpozičného opatrenia na malé a stredné podniky s cieľom ubezpečiť sa, že malé a stredné podniky nebudú neprimerané zasiahnuté, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom a administratívnemu zaťaženiu, a aby výsledky svojich posúdení uverejnili.

(37)  Pri vykonávaní tejto smernice by členské štáty nemali ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré sú dôležité vzhľadom na odporúčanie Komisie zo 6. mája 20031a alebo na neskorší právny akt, ktorý nahrádza toto odporúčanie. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby posúdili vplyv svojho vnútroštátneho transpozičného opatrenia na malé a stredné podniky s cieľom ubezpečiť sa, že malé a stredné podniky nebudú neprimerané zasiahnuté, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom a administratívnemu zaťaženiu, a aby výsledky svojich posúdení uverejnili.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 36.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Členské štáty môžu poveriť sociálnych partnerov vykonaním tejto smernice, ak o to sociálni partneri spoločne požiadajú a pokiaľ členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že môžu kedykoľvek zaručiť výsledky sledované touto smernicou.

(38)  Členské štáty by mali do vykonávania tejto smernice zapájať sociálnych partnerov a poskytnúť im všetky potrebné prostriedky, aby mohlo byť toto zapojenie účinné.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány inšpekcie práce presadzovali túto smernicu. Týmto vnútroštátnym orgánom by sa mala poskytovať koordinácia na úrovni Únie a špecifická odborná príprava s cieľom uľahčiť toto presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky podporou bezpečnejšieho a predvídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť adaptabilitu trhu práce.

1.  Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a predvídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť adaptabilitu trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V tejto smernici sa stanovujú minimálne práva, ktoré sa uplatňujú na každého pracovníka v Únii.

2.  V tejto smernici sa stanovujú minimálne práva, ktoré sa uplatňujú na každého pracovníka v Únii. Tieto práva sa uplatňujú na fyzickú osobu, ktorá v určitom období vykonáva služby pre inú osobu a pod jej vedením za odmenu v prípade ich vzájomnej závislosti alebo podriadenosti. Osoby, ktoré nespĺňajú takéto kritériá, nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mohli účinne využívať tieto minimálne práva v rámci vnútroštátneho práva alebo praxe vrátane kolektívnych zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v tejto smernici, nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať povinnosti stanovené v tejto smernici na pracovníkov s pracovnoprávnym vzťahom, ktorého trvanie v referenčnom období jedného mesiaca predstavuje najviac 8 hodín. Do týchto ôsmich hodín sa započítava čas odpracovaný pre všetkých zamestnávateľov tvoriacich ten istý podnik, skupinu alebo subjekt, prípadne patriacich do nich.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetci pracovníci by mali mať rovnaké práva.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty môžu určiť, ktoré osoby sú zodpovedné za vykonávanie povinností zamestnávateľa stanovených touto smernicou, za predpokladu, že tieto povinnosti budú splnené. Členské štáty sa takisto môžu rozhodnúť, že všetky tieto povinnosti alebo niektoré z nich sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je stranou pracovnoprávneho vzťahu. Týmto odsekom nie je dotknutá smernica 2008/104/ES.

5.  Členské štáty po porade so sociálnymi partnermi môžu určiť, ktoré osoby sú zodpovedné za vykonávanie povinností zamestnávateľa stanovených touto smernicou, za predpokladu, že tieto povinnosti budú splnené. Členské štáty sa takisto môžu rozhodnúť, že všetky tieto povinnosti alebo niektoré z nich sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je stranou pracovnoprávneho vzťahu. Týmto odsekom nie je dotknutá smernica 2008/104/ES.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V odôvodnených prípadoch môžu členské štáty môžu z objektívnych dôvodov a po konzultácii so sociálnymi partnermi stanoviť, že ustanovenia uvedené v kapitole III sa primerane uplatňujú na ozbrojené sily, policajné orgány a iné zložky núdzového nasadenia.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať povinnosti stanovené v článkoch 10 a 11 a v článku 14 písm. a) na fyzické osoby, ktoré patria do domácnosti, kde bola práca vykonávaná pre danú domácnosť.

6.  Členské štáty sa po konzultácii so sociálnymi partnermi môžu rozhodnúť, že prispôsobia povinnosti stanovené v článkoch 10 a 11 a v článku 14 písm. a) na osoby v domácnosti, ktoré pôsobia ako zamestnávatelia, ak bola práca vykonávaná pre danú domácnosť.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Výklad pojmov

Výklad pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „pracovník“ je fyzická osoba, ktorá v určitom období vykonáva služby pre inú osobu a pod jej vedením inej osoby za odmenu;

 

b)  „zamestnávateľ“ je jedna fyzická alebo právnická osoba alebo viaceré takéto osoby, ktoré sú priamo či nepriamo stranou pracovnoprávneho vzťahu s pracovníkom;

 

c)  „pracovnoprávny vzťah“ je pracovný vzťah medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi v zmysle uvedeného vymedzenia;

a)  „pracovnoprávny vzťah“ je pracovný vzťah medzi pracovníkom a zamestnávateľom;

d)  „rozvrhnutie pracovného času“ je rozvrh, ktorý určuje hodiny a dni, keď sa začína a končí výkon práce;

b)  „rozvrhnutie pracovného času“ je rozvrh, ktorý určuje hodiny a dni, keď sa začína a končí výkon práce;

e)  „referenčné hodiny a dni“ sú časové intervaly v konkrétnych dňoch, počas ktorých sa môže vykonávať práca na žiadosť zamestnávateľa.

c)  „referenčné hodiny a dni“ sú časové intervaly v konkrétnych dňoch, počas ktorých sa môže vykonávať práca.

2.  Na účely tejto smernice pojmy „mikropodnik“, „malý podnik“ a „stredný podnik“ majú význam stanovený v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov alebo v akomkoľvek následnom akte nahrádzajúcom uvedené odporúčanie.

2.  Na účely tejto smernice pojmy „mikropodnik“, „malý podnik“ a „stredný podnik“ majú význam stanovený v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov43 alebo v akomkoľvek následnom akte nahrádzajúcom uvedené odporúčanie.

________________________________

__________________________________

43 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

43 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Poskytovanie informácií

 

Zamestnávateľ poskytne každému pracovníkovi informácie požadované na základe tejto smernice v písomnej forme, v papierovej forme alebo, za predpokladu, že k nim bude mať pracovník prístup, potvrdí ich prijatie a dajú sa uložiť a vytlačiť, v elektronickej forme.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia boli povinní informovať zamestnancov o hlavných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia boli povinní informovať pracovníkov aspoň o hlavných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

2. Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú aspoň tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  totožnosť strán pracovnoprávneho vzťahu;

a)  totožnosť účastníkov pracovnoprávneho vzťahu vrátane aspoň ich celého mena a adresy, prípadne právnych zástupcov;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  miesto výkonu práce; ak stále alebo hlavné miesto výkonu práce neexistuje, poznámku, že pracovník je zamestnaný na niekoľkých miestach alebo že si môže slobodne zvoliť miesto výkonu práce a zaregistrované sídlo podniku alebo prípadne bydlisko zamestnávateľa;

b)  miesto výkonu práce; ak stále alebo hlavné miesto výkonu práce neexistuje, poznámku, že pracovník je zamestnaný na niekoľkých miestach alebo že si môže slobodne zvoliť miesto výkonu práce a zaregistrované sídlo podniku alebo prípadne bydlisko zamestnávateľa; ak zamestnanec pracuje na rôznych miestach platné opatrenia a dojednania umožňujúce pracovníkovi dostať sa na rôzne pracoviská, postup, oznamovanie a náležitú náhradu škody;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu, konečný dátum alebo jeho predpokladané trvanie;

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu dátum jeho skončenia alebo jeho predpokladané trvanie a v prípade dočasných agentúrnych zamestnancov názov užívateľského podniku;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  akýkoľvek nárok na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom;

g)  akýkoľvek nárok na odbornú prípravu, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva a príslušných kolektívnych zmlúv alebo v súlade so svojou všeobecnou politikou v oblasti odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má pracovník nárok, alebo ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;

h)  dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má pracovník nárok, alebo ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takéhoto nároku na dovolenku;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  postup, ktorý zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržiavať v prípade skončenia zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu vrátane výpovedných lehôt, alebo ak v čase poskytovania informácie dĺžku tohto obdobia nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných lehôt;

i)  postup, ktorý zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržiavať v prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu vrátane výpovedných lehôt, alebo ak v čase poskytovania informácie dĺžku výpovedných lehôt nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných lehôt, ako aj formálne požiadavky na oznámenie o ukončení zmluvy a lehotu na podanie žaloby proti prepusteniu;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  začiatočnú základnú sumu, ďalšie zložky a výplatné termíny a spôsob odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;

j)  začiatočnú základnú sumu, ďalšie zložky uvádzané samostatne, ako sú bonusy, príplatky za prácu nadčas, platby v naturáliách alebo iné benefity, výplatné termíny a spôsob odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  ak je rozvrhnutie pracovného času celkom alebo z väčšej časti nepremenlivé, dĺžku štandardného pracovného dňa alebo týždňa pracovníka a akékoľvek pravidlá práce nadčas a odmeny za ňu;

k)  dĺžku štandardného pracovného dňa alebo týždňa pracovníka a prípadne dojednania pre prácu mimo štandardného pracovného dňa alebo týždňa vrátane dojednaní presunov pracovnej doby a nadčasov a primerané predbežné oznámenie o tejto práci a odmeny za ňu;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno l – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  ak je rozvrhnutie pracovného času celkom alebo prevažne premenlivé, zásadu, že rozvrhnutie pracovného času je premenlivé, objem zaručených platených hodín, odmenu za vykonanú prácu okrem zaručených hodín, a ak je rozvrhnutie pracovného času celkom alebo prevažne určované zamestnávateľom:

l)  ak je rozvrhnutie pracovného času celkom alebo prevažne premenlivé, zamestnávateľ pracovníkovi oznámi:

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno l – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  skutočnosť, že rozvrhnutie pracovného času je premenlivé, počet zaručených platených hodín a odmenu za prácu vykonanú popri zaručených hodinách;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno l – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  minimálna lehota, v ktorej musí byť pracovníkovi vopred oznámený začiatok pracovnej úlohy;

ii)  minimálnu lehotu, v ktorej musí byť pracovník vopred informovaný o pracovnej úlohe pred jej začiatkom a lehotu, v ktorej môže zamestnávateľ zrušiť túto pracovnú úlohu po tom, ako ju pracovník prijal;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  akékoľvek kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky pracovníka; v prípade kolektívnych zmlúv uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté;

m)  akékoľvek kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky pracovníka; v prípade kolektívnych zmlúv uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté, a hraničné lehoty, ak sú stanovené;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  kontaktné údaje zástupcov pracovníkov a/alebo odborových organizácií;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  v prípadoch, keď je to zodpovednosť zamestnávateľa, dôkaz o registrácii v inštitúcii alebo inštitúciách sociálneho zabezpečenia podľa písm. n).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to vhodné, informácie uvedené v odseku 2 písm. f) až k) a n) možno poskytnúť formou odkazu na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov či kolektívne zmluvy upravujúce tieto jednotlivé body.

3.  Ak je to vhodné, informácie uvedené v odseku 2 písm. f) až k) a n) môže dopĺňať odkaz na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov či kolektívne zmluvy upravujúce tieto jednotlivé body.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby stážisti dostali všetky informácie, ktoré potrebujú v súvislosti s ich odbornou prípravou a pracovným plánom, konkrétne informácie o ich pracovnom čase a dĺžke ich stáže, prípadne o všetkých odmenách a výhodách spojených so mzdou, ich pracovných právach a povinnostiach, podrobnostiach a povinnostiach ich vedúceho stáže a o hodnotení a cieľoch pokroku a metodikách, ktoré sa na nich vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Tam, kde je to vhodné, určia minimálnu primeranú lehotu, v ktorej musí byť pracovníkovi vopred oznámený začiatok pracovnej úlohy podľa odseku 2 písm. l) členské štáty po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 sa poskytujú osobitne pracovníkovi vo forme dokumentu najneskôr v prvý deň pracovnoprávneho vzťahu. Tento dokument možno predložiť aj elektronicky, a to za predpokladu, že je ľahko dostupný a môže byť uložený a vytlačený.

1.  Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až f), i) až l) a na) sa poskytujú jednotlivo pracovníkovi písomne do pätnástich pracovných dní odo dňa začatia pracovnoprávneho vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ďalšie informácie uvedené v článku 3 ods. 2 sa poskytujú pracovníkovi písomne do siedmych pracovných dní odo dňa začatia pracovnoprávneho vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Lehota stanovená podľa odseku 1a nesmie byť dlhšia ako doba platnosti zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty vypracujú vzory a modely dokumentu uvedeného v odseku 1 a dajú ich k dispozícii pracovníkom a zamestnávateľom, a to aj ich sprístupnením na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke a inými vhodnými prostriedkami.

2.  Členské štáty po konzultácii so sociálnymi partnermi vypracujú vzory a modely dokumentu uvedeného v odseku 1 a dajú ich k dispozícii pracovníkom a zamestnávateľom, a to aj ich sprístupnením na jednotnom oficiálnom vnútroštátnom webovom sídle a inými vhodnými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach alebo ustanoveniach štatútov či kolektívnych zmluvách upravujúcich uplatniteľný právny rámec, ktoré majú oznamovať zamestnávatelia, boli všeobecne prístupné bezplatne, jasným, transparentným, zrozumiteľným spôsobom ľahko dostupným aj na diaľku a elektronickými prostriedkami, a to aj prostredníctvom existujúcich online portálov pre občanov a podniky v Únii.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach alebo ustanoveniach štatútov či všeobecne platných kolektívnych zmluvách upravujúcich uplatniteľný právny rámec, ktoré majú oznamovať zamestnávatelia, boli všeobecne prístupné bezplatne, jasným, transparentným, zrozumiteľným spôsobom ľahko dostupným aj na diaľku a elektronickými prostriedkami, a to aj prostredníctvom existujúcich online portálov pre občanov, podniky a odborové zväzy v Únii.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zmeny, ktoré odzrkadľujú iba zmeny zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo ustanovení štatútov alebo kolektívnych zmlúv alebo dohôd pracovných rád môžu byť oznámené prostredníctvom odkazu na ich aktualizované verzie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dodatočné informácie pre pracovníkov vyslaných do zahraničia

Dodatočné informácie pre pracovníkov poslaných do zahraničia

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkovi, ktorý je povinný pracovať v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom zvyčajne pracuje, alebo v tretej krajine, bol ešte pred jeho odchodom predložený dokument uvedený v článku 4 ods. 1 a aby obsahoval aspoň tieto dodatočné informácie:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkovi, ktorý je povinný pracovať v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom zvyčajne pracuje, alebo v tretej krajine, zamestnávateľ ešte pred jeho odchodom poskytol dokument uvedený v článku 4 ods. 1, ktorý musí obsahovať aspoň tieto dodatočné informácie:

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  krajina alebo krajiny, v ktorých sa má vykonávať práca v zahraničí, a jej trvanie;

a)  krajina alebo krajiny, ako aj miesto alebo miesta, v ktorých sa má vykonávať práca v zahraničí, a jej odhadované trvanie;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ak je to relevantné, peňažné alebo vecné dávky spojené s pracovnou úlohou alebo úlohami, čo v prípade vyslaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje smernica 96/71/ES, zahŕňa aj akékoľvek osobitné príplatky súvisiace s vyslaním a všetky pravidlá náhrady výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravu;

c)  ak je to relevantné, peňažné alebo vecné dávky spojené s pracovnou úlohou alebo úlohami, čo v prípade vyslaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje smernica 96/71/ES, zahŕňa aj osobitné príplatky súvisiace s vyslaním a pravidlá náhrady výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravu;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ak je to vhodné, podmienky repatriácie pracovníka.

d)  podmienky repatriácie pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) možno v prípade potreby poskytnúť formou odkazu na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia a ustanovenia štatútov či kolektívne zmluvy upravujúce tieto konkrétne body.

3.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) možno v prípade potreby poskytnúť formou odkazu na konkrétne ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov, správnych opatrení a ustanovenia štatútov či kolektívnych zmlúv upravujúcich tieto konkrétne body, a to za predpokladu, že tieto kolektívne zmluvy sú pre pracovníkov ľahko dostupné.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ členské štáty nestanovia inak, odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je dĺžka trvania každého pracovného obdobia mimo členského štátu, v ktorom pracovník obvykle pracuje, najviac štyri po sebe nasledujúce týždne.

4.  Pokiaľ sa v právnych predpisoch členských štátov, v ktorých sa upravujú pracovné zmluvy, nestanovuje inak, odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je dĺžka trvania každého pracovného obdobia mimo členského štátu, v ktorom pracovník obvykle pracuje, najviac štyri po sebe nasledujúce týždne.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že pracovnoprávny vzťah podlieha skúšobnej lehote, táto lehota nepresiahla šesť mesiacov, a to vrátane akéhokoľvek obdobia predĺženia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že pracovnoprávny vzťah podlieha skúšobnej lehote, táto lehota nepresiahla šesť mesiacov. V prípade zmlúv na dobu určitú kratšiu ako 12 mesiacov nesmie skúšobná lehota presiahnuť 25 % predpokladaného trvania zmluvy. V prípade obnovenia zmluvy sa na pracovnoprávny vzťah nevzťahuje nová skúšobná lehota. Čas odpracovaný v tom istom podniku, skupine alebo subjekte sa započítava do skúšobnej lehoty.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšie skúšobné lehoty, ak je to odôvodnené povahou zamestnania alebo ak je to v záujme pracovníka.

2.  Členské štáty môžu výnimočne a po konzultácii so sociálnymi partnermi stanoviť dlhšiu skúšobnú lehotu, ktorá nepresiahne deväť mesiacov, v prípadoch, v ktorých je to odôvodnené povahou zamestnania, napr. v riadiacich pozíciách, alebo ak skúšobná lehota nepredstavuje ochranu v zamestnaní.

 

Žiadna skúšobná lehota nesmie brániť nadobudnutiu práv pracovníkov v súlade s vnútroštátnym právom.

 

Počas skúšobnej lehoty pracovníci požívajú práva stanovené v tejto smernici .

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšiu skúšobnú lehotu na základe predchádzajúcej dohody medzi pracovníkom a zamestnávateľom, ak pracovník bol nepretržite bez práce v dôsledku dlhej choroby alebo predĺženej dovolenky, aby si zamestnávateľ, ako aj pracovník overili, či práca zodpovedá ich očakávaniam a požiadavkám. Skúšobná lehota sa v žiadnom prípade nesmie predĺžiť jednostranne.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávateľ nezakazoval pracovníkom nástup do zamestnania u iných zamestnávateľov mimo rozvrhnutia pracovného času, ktorý určí uvedený zamestnávateľ.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávateľ nezakazoval, nesankcionoval ani nebránil pracovníkom v nástupe do zamestnania u iných zamestnávateľov, ani neukladal pokuty za takéto konanie.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na pracovníkov, ktorí majú viac ako jeden pracovnoprávny vzťah, vzťahovali celkové minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa organizácie pracovného času, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES1a.

 

________________________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zamestnávatelia však môžu stanoviť podmienky nezlučiteľnosti, ak sú takéto obmedzenia odôvodnené oprávnenými dôvodmi, ako je ochrana obchodného tajomstva alebo predchádzanie konfliktom záujmov.

2.  Členské štáty môžu po konzultácii so sociálnymi partnermi stanoviť podmienky využívania obmedzení nezlučiteľnosti zo strany zamestnávateľov, konkrétne obmedzenia týkajúce sa osobitných kategórií zamestnávateľov z dobre podložených a objektívnych dôvodov, ako sú zdravie a bezpečnosť, ochrana obchodného tajomstva, integrita verejnej služby alebo predchádzanie konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že rozvrhnutie pracovného času pracovníka je celkom alebo prevažne premenlivé a celkom alebo prevažne určované zamestnávateľom, od neho zamestnávateľ mohol vyžadovať prácu len vtedy, ak:

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že rozvrhnutie pracovného času pracovníka je celkom alebo prevažne premenlivé, od neho zamestnávateľ mohol vyžadovať prácu len ak sú zároveň splnené obe tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa práca uskutočňuje v rámci vopred stanovených referenčných hodín a dní, ktoré sa určia v písomnej forme na začiatku pracovnoprávneho vzťahu v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom i), a

a)  práca sa uskutočňuje v rámci vopred stanovených referenčných hodín a dní, ktoré sa určia v písomnej forme na začiatku pracovnoprávneho vzťahu v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom i), a

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zamestnávateľ informoval pracovníka o pracovnej úlohe v primeranej lehote vopred v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom ii).

b)  zamestnávateľ informoval pracovníka o pracovnej úlohe v primeranej lehote vopred v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom ii). Takúto lehotu určia členské štáty po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ak nie je splnená jedna alebo obe z podmienok stanovených v odseku 1, pracovník má právo odmietnuť pracovnú úlohu bez toho, aby to pre neho malo nepriaznivé dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Ak zamestnávateľ zruší pracovnú úlohu po lehote podľa článku 3 ods. 2 písm. l) bod ii), pracovník má nárok na odmenu za hodiny, ktoré mal podľa oznámenia o pracovnej úlohe odpracovať.

Členské štáty môžu po konzultácii so sociálnymi partnermi určiť lehotu podľa prvého pododseku.

Odmena podľa prvého pododseku nesmie byť podmienená budúcou pracovnou úlohou.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Doplnkové opatrenia na zabezpečenie väčšej predvídateľnosti v prípade zmlúv o práci na vyžiadanie.

 

1.  Členské štáty môžu zakázať akýkoľvek pracovnoprávny vzťah, v ktorom sa ešte pred jeho vznikom nestanovuje vopred určený minimálny počet zaručených platených hodín.

 

2.  Ak nie sú zavedené žiadne právne opatrenia, ktoré majú zabrániť zneužívaniu zmlúv o práci na vyžiadanie a podobných foriem práce, členské štáty po porade so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnym právom, kolektívnymi zmluvami a/alebo zaužívanou praxou a takým spôsobom, ktorý zohľadňuje potreby príslušných odvetví a/alebo kategórií pracovníkov, zavedú jedno alebo viacero z týchto opatrení:

 

i)  požiadavku, aby zamestnávatelia príslušným orgánom objektívne zdôvodnili používanie takýchto zmlúv spolu s účinným celkovým časovým limitom kratším ako šesť mesiacov na používanie takejto zmluvy vo vzťahu k príslušným pracovníkom;

 

ii)  od šiestich mesiacov od začiatku pracovnoprávneho vzťahu vyvrátiteľnú domnienku o existencii pracovnej zmluvy zabezpečujúcej počas nasledujúcich šiestich mesiacov minimálne 75 % hodín odpracovaných v predchádzajúcich šiestich mesiacoch, bez ohľadu na ich rozloženie za jednotlivé mesiace;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci s najmenej šiestimi odpracovanými mesiacmi u toho istého zamestnávateľa mohli požiadať o formu zamestnania s predvídateľnejšími a bezpečnejšími pracovnými podmienkami, ak je k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci s najmenej šiestimi nepretržite odpracovanými mesiacmi u toho istého zamestnávateľa a po dokončení povinnej odbornej prípravy a uplynutí skúšobnej lehoty dostali odôvodnenú písomnú odpoveď na svoju žiadosť o presun na predvídateľnejšiu formu zamestnania, ak je k dispozícii. Do týchto šiestich nepretržite odpracovaných mesiacov sa započítava čas odpracovaný pre všetkých zamestnávateľov tvoriacich alebo patriacich pod ten istý podnik, skupinu alebo subjekt. Členské štáty môžu obmedziť frekvenciu takýchto odpovedí.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť písomnú odpoveď do jedného mesiaca od požiadania. Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré konajú ako zamestnávatelia, a mikropodniky, malé alebo stredné podniky, členské štáty môžu stanoviť predĺženie tejto lehoty na najviac tri mesiace a povoliť ústnu odpoveď na nasledujúce podobné žiadosti predložené tým istým pracovníkom, ak sa odôvodnenie odpovede vzhľadom na situáciu pracovníka nezmenilo.

2.  Zamestnávateľ žiadosť riadne zváži a poskytne riadne odôvodnenú písomnú odpoveď do jedného mesiaca od požiadania. Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré konajú ako zamestnávatelia, a mikropodniky, členské štáty môžu týmto subjektom umožniť, aby poskytovali ústnu odpoveď na podobné žiadosti predložené opakovane tým istým pracovníkom, ak sa odôvodnenie odpovede vzhľadom na situáciu pracovníka nezmenilo.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Týmto článkom nie sú dotknuté smernice 97/81/EHS, 99/70/ES a 2008/104/ES.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Informácie o voľných pracovných miestach

 

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetci pracovníci vrátane osôb na predĺženej dovolenke informovaní o možnosti akéhokoľvek vnútorného kariérneho postupu alebo voľnom pracovnom mieste v podniku alebo v zariadení, aby sa podporil ich profesionálny kariérny postup. Takéto informácie sa môžu poskytnúť prostredníctvom všeobecného oznámenia formou e-mailu, online alebo na vhodnom mieste v priestoroch podniku alebo zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odborná príprava

Povinná odborná príprava

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia bezplatne poskytli pracovníkom odbornú prípravu, ak sú podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo príslušných kolektívnych zmlúv povinní poskytovať pracovníkom odbornú prípravu na vykonávanie pracovných úloh, na ktoréprijatí.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď zamestnávateľ, Únia alebo vnútroštátne právo, príslušné kolektívne zmluvy alebo interné pravidlá od pracovníkov v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo aj pred začatím výkonu práce vyžadujú, aby absolvovali povinnú odbornú prípravu s cieľom vykonávať prácu, na ktorúzamestnaní alebo ktorú od nich zamestnávateľ vyžaduje, bola takáto odborná príprava poskytovaná pracovníkovi bezplatne.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Okrem odôvodnených prípadov, pričom dôvody sa musia uviesť, sa odborná príprava vykonáva v pracovnom čase. Započítava sa do pracovného času. Pracovník má právo na odmenu, ako keby vykonával prácu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou, ktorými sa stanovia pravidlá pracovných podmienok pracovníkov odlišné od podmienok uvedených v článkoch 7 až 11, pričom musí byť zachovaná všeobecná ochrana pracovníkov.

Členské štáty nabádajú sociálnych partnerov, aby zvyšovali alebo udržiavali intenzívny sociálny dialóg s cieľom posilniť svoju úlohu a rokovať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy na príslušnej úrovni alebo ich dodržiavať v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu umožniť najreprezentatívnejším sociálnym partnerom na vnútroštátnej alebo sektorovej úrovni rokovať o kolektívnych zmluvách na príslušnej úrovni, uzatvárať ich a presadzovať s cieľom stanovovať opatrenia týkajúce sa pracovných podmienok pracovníkov, ktorými sa upravujú, dopĺňajú alebo zlepšujú ustanovenia uvedené v kapitole III, za predpokladu, že sú v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tejto smernici alebo dodržiavajú platné kolektívne zmluvy, ak rešpektujú celkovú úroveň ochrany pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok -12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Rovnaká odmena

 

Členské štáty zabezpečia uplatňovanie zásady rovnakej odmeny a podmienok pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Členské štáty zabezpečia zrušenie diskriminácie so zreteľom na všetky aspekty a podmienky odmeňovania a podmienky zamestnania; postavenie v zamestnaní nie je relevantné.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zamestnanec nedostane v stanovenej lehote všetky dokumenty podľa článku 4 ods. 1, článku 5 alebo článku 6, prípadne ich časť, a zamestnávateľ toto opomenutie nenapravil, do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti začal jeden z týchto postupov:

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zamestnanec nedostane v stanovenej lehote všetky dokumenty podľa článku 4 ods. 1, článku 5 alebo článku 6, prípadne ich časť, a zamestnávateľ toto opomenutie nenapravil do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti, začali oba tieto postupy:

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zamestnanec bude môcť využiť pozitívnu prezumpciu, ktorú stanoví daný členský štát. Ak poskytnuté informácie neobsahovali informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e), f), k) alebo l), k domnienkam v prospech pracovníka, patrí aj to, že pracovník je v pracovnoprávnom vzťahu na dobu neurčitú, resp. že nie je v skúšobnej lehote alebo že je zamestnaný na plný úväzok. Zamestnávateľ musí mať možnosť tieto domnienky vyvrátiť; alebo

a)  zamestnanec bude môcť využiť pozitívnu prezumpciu, ktorú stanoví daný členský štát. Ak poskytnuté informácie neobsahovali informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e), f), k) alebo l), k domnienkam v prospech pracovníka, patrí aj to, že pracovník je v pracovnoprávnom vzťahu na dobu neurčitú, resp. že nie je v skúšobnej lehote alebo že je zamestnaný na plný úväzok. Zamestnávateľ musí mať možnosť tieto domnienky vyvrátiť; ako aj

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pracovník musí mať možnosť podať včasnú sťažnosť príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán zistí, že sťažnosť je odôvodnená, uloží príslušnému zamestnávateľovi alebo zamestnávateľom povinnosť poskytnúť chýbajúce informácie. Ak zamestnávateľ neposkytne chýbajúce informácie v lehote 15 dní od doručenia príkazu, orgán musí mať možnosť uložiť primeranú administratívnu sankciu, a to aj v prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnávatelia musia mať možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie. Členské štáty môžu za príslušné orgány určiť existujúce orgány.

b)  pracovník musí mať možnosť podať včasnú sťažnosť príslušnému orgánu a dostať dostatočnú odpoveď v primeranej lehote. Ak príslušný orgán zistí, že sťažnosť je odôvodnená, uloží príslušnému zamestnávateľovi alebo zamestnávateľom povinnosť poskytnúť chýbajúce informácie. Ak zamestnávateľ neposkytne chýbajúce informácie v lehote stanovenej príslušným orgánom od doručenia príkazu, orgán musí mať možnosť uložiť primeranú administratívnu sankciu, a to aj v prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnávatelia musia mať možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie. Členské štáty môžu za príslušné orgány určiť existujúce orgány.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 14a

 

Podkladové skutočnosti

 

Určenie existencie pracovnoprávneho vzťahu sa riadi skutočnosťami týkajúcimi sa skutočného výkonu práce a nie podľa toho, ako strany tento vzťah opisujú.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na ochranu pracovníkov vrátane pracovníkov, ktorí sú zástupcami zamestnancov, pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním zo strany zamestnávateľa alebo pred nepriaznivými dôsledkami vyplývajúcimi z podania sťažnosti zamestnávateľovi alebo akéhokoľvek právneho konania začatého s cieľom vymôcť súlad s právami stanovenými v tejto smernici.

Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na ochranu všetkých pracovníkov bez ohľadu na druh alebo dĺžku pracovnoprávneho vzťahu vrátane pracovníkov, ktorí sú zástupcami pracovníkov a odborov, pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním zo strany zamestnávateľa alebo pred nepriaznivými dôsledkami vyplývajúcimi z vykonávania práv stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zákaz prepustenia alebo postupu s rovnocenným účinkom a všetky prípravy na prepustenie pracovníkov z dôvodu, že si uplatňovali práva stanovené v tejto smernici.

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zákaz prepustenia pracovníkov alebo postupu s rovnocenným účinkom z dôvodu, že si uplatňovali práva stanovené v tejto smernici. Tieto opatrenia musia zahŕňať právo na obnovenie pracovnoprávneho vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovníci, ktorí sa domnievajú, že boli prepustení alebo boli predmetom opatrenia s rovnocenným účinkom z dôvodu, že si uplatnili práva stanovené v tejto smernici, môžu zamestnávateľa požiadať o náležité odôvodnenie ich prepustenia alebo rovnocenného opatrenia. Zamestnávateľ poskytne toto odôvodnenie písomne.

2.  V uplatniteľných prípadoch a po skončení skúšobnej doby môžu pracovníci, ktorí sa domnievajú, že boli prepustení alebo sú dotknutí opatreniami s rovnocenným účinkom z dôvodu, že si uplatnili práva stanovené v tejto smernici, zamestnávateľa požiadať o náležité odôvodnenie ich prepustenia alebo rovnocenného opatrenia. Zamestnávateľ poskytne toto odôvodnenie písomne. Členské štáty zabezpečia, aby sa lehota na podanie žaloby proti prepusteniu pozastavila dovtedy, kým pracovníkovi nebude doručené písomné odôvodnenie zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členské štáty musia odborovým zväzom umožniť podávať kolektívne žaloby na ochranu kolektívnych záujmov pracovníkov v súvislosti s touto smernicou, ktoré zodpovedajú pravidlám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES1a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Ak zamestnávateľ náležité neodôvodní prepustenie alebo rovnocenné opatrenie v súlade s odsekom 2, predpokladá sa, že pracovník bol prepustený z dôvodu výkonu práv v zmysle tejto smernice. Právne dôsledky akýchkoľvek príprav na prepustenie alebo prepustenia z dôvodu výkonu práv stanovených v tejto smernici sú neplatné.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 17a

 

Dôkazné bremeno o existencii pracovnoprávneho vzťahu

 

Dôkazné bremeno o neexistencii pracovnoprávneho vzťahu nesie fyzická alebo právnická osoba identifikovateľná ako zamestnávateľ.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za prípady porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice alebo príslušných, už platných ustanovení týkajúcich sa práv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania uvedených sankcií. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Môžu mať formu pokuty. Takisto môžu mať podobu zaplatenia náhrady.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za prípady porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice alebo príslušných, už platných ustanovení týkajúcich sa práv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania uvedených sankcií. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Môžu mať formu pokuty. Takisto môžu mať podobu zaplatenia vhodnej a primeranej náhrady.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Rovnaké zaobchádzanie

 

Členské štáty zabezpečia:

 

a)  aby sa zásada rovnakej odmeny a podmienok uplatňovala na všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní, so zreteľom na porovnateľných stálych pracovníkov;

 

b)  ak v tom istom zariadení neexistuje porovnateľný stály pracovník, aby sa porovnanie vykonalo s odkazom na platnú kolektívnu zmluvu, alebo v prípade, že neexistuje žiadna platná kolektívna zmluva, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, kolektívnymi zmluvami alebo praxou;

 

c)  odstránenie diskriminácie so zreteľom na všetky aspekty a podmienky odmeňovania a podmienky zamestnania, bez ohľadu na postavenie v zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 18 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Prístup k sociálnej ochrane

 

Členské štáty zabezpečia, aby mali pracovníci prístup k sociálnej ochrane prostredníctvom povinného rozšírenia formálneho krytia na všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich pracovnoprávny vzťah.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 18c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18c

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pracovníci v rámci premenlivej pracovnej doby a premenlivých pracovných hodín/dní mali prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia, preventívnym službám a zariadeniam, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré zodpovedajú charakteru ich práce.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 19 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priaznivejšie ustanovenia

Zákaz zníženia úrovne ochrany a priaznivejšie ustanovenia

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Táto smernica nepredstavuje opodstatnený dôvod na zníženie všeobecnej úrovne ochrany poskytovanej pracovníkom v členských štátoch.

1.  Táto smernica a opatrenia prijaté na jej vykonávanie nepredstavujú platné dôvody a ani sa žiadnym spôsobom nepožívajú ani necitujú s cieľom obmedziť, znížiť alebo ovplyvniť práva a úroveň ochrany, ktorá sa už poskytuje pracovníkom v rámci daného členského štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo zaužívanej praxe .

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty do vykonávania tejto smernice zapájajú, v súlade s vnútroštátnym právom a praxou, sociálnych partnerov a zabezpečia, že budú mať všetky potrebné prostriedky, aby sa mohli zapájať účinným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Inšpekcie a monitorovanie

 

Členské štáty na svojom území zabezpečia vykonávanie účinných a adekvátnych kontrol vykonaných vnútroštátnymi orgánmi alebo sociálnymi partnermi na účely monitorovania vykonávania tejto smernice. Členské štáty zabezpečia pre tieto orgány a sociálnych partnerov prostriedky a primeranú a špecifickú odbornú prípravu na vykonávanie takýchto kontrol.

 

Komisia podporuje výmeny príslušných úradníkov a odbornú prípravu, ako aj uľahčovanie a presadzovanie iniciatív v oblasti najlepších postupov vrátane iniciatív sociálnych partnerov na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 20 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20b

 

Uľahčenie podávania sťažností

 

Členské štáty zabezpečia účinné mechanizmy, prostredníctvom ktorých pracovníci môžu podávať sťažnosti v prípade porušenia svojich práv podľa tejto smernice buď priamo svojim zamestnávateľom alebo prostredníctvom tretích strán určených členskými štátmi, ako sú odborové zväzy alebo iné združenia či príslušný orgán členského štátu, pokiaľ sú ustanovené podľa vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Práva a povinnosti stanovené v tejto smernici sa uplatňujú na existujúce pracovnoprávne vzťahy od [dátum nadobudnutia účinnosti + 2 roky]. Zamestnávatelia však poskytnú alebo doplnia dokumenty uvedené v článku 4 ods. 1, článku 5 a článku 6 iba na žiadosť pracovníka. Nepodanie takejto žiadosti nesmie mať za následok, že pracovníci budú vylúčení z minimálnych práv stanovených v tejto smernici.

Práva a povinnosti stanovené v tejto smernici sa uplatňujú na existujúce pracovnoprávne vzťahy od [dátum nadobudnutia účinnosti + 2 roky]. Zamestnávatelia však poskytnú alebo doplnia dokumenty uvedené v článku 4 ods. 1, článku 5 a článku 6 iba na žiadosť pracovníka alebo zástupcu konajúceho v jeho mene. Nepodanie takejto žiadosti nesmie mať za následok, že pracovníci budú vylúčení z minimálnych práv stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [dátum nadobudnutia účinnosti + 8 rokov] Komisia po porade s členskými štátmi a so sociálnymi partnermi na úrovni Únie a s ohľadom na vplyv na malé a stredné podniky preskúma uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny.

Do [dátum nadobudnutia účinnosti + päť rokov] Komisia po porade s členskými štátmi a so sociálnymi partnermi na úrovni Únie a s ohľadom na vplyv na mikropodniky, malé a stredné podniky preskúma uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny a zlepšenia.

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

(2)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Európskej komisie má za cieľ nahradiť smernicu z roku 1991 o písomnom vyhlásení (91/533/ES) novým nástrojom, ktorým sa zabezpečí transparentnosť pracovných podmienok pre všetkých pracovníkov a ktorým sa vymedzuje nový súbor konkrétnych práv umožňujúcich zlepšiť predvídateľnosť a bezpečnosť pracovných podmienok, najmä pre osoby v netradičnom pracovnom pomere. Návrh vychádza zo záverov hodnotenia smernice o písomnom vyhlásení v rámci programu REFIT(1), ktoré odhalili nedostatky v oblasti uplatňovania a na úrovni účinnosti.

Podľa článku 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Komisia otvorila dve fázy konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi. Diskusie, ktoré sa uskutočnili medzi sociálnymi partnermi, neumožnili začať proces dialógu na túto tému s cieľom zaviesť zmluvné vzťahy vrátane dohôd, ako je stanovené v článku 155 ZFEÚ.

Vzhľadom na dôležitosť splnenia záväzkov Únie v oblasti zlepšovania pracovných podmienok občanov Komisia tento návrh 21. decembra 2017 prijala(2). Je nesmierne dôležité, aby sa obaja spoluzákonodarcovia chopili tejto príležitosti a zaviazali sa k tomu, že dospejú k dohode o týchto výzvach ešte pred koncom nášho mandátu v roku 2019. Treba tak spraviť, aby sa splnili očakávania našich občanov a prispelo sa k ich prosperite.

Táto smernica má podľa nášho názoru tri ciele. Ako prvé má za cieľ konkrétnejší rozvoj práv uznaných v medziinštitucionálnom vyhlásení v Európskom pilieri sociálnych práv, ktoré bolo spoločne vydané 17. novembra 2017 v Göteborgu(3). Toto vyhlásenie mieni prispieť k zavedeniu viacerých zásad uvedených v tomto pilieri, najmä zásady 5 týkajúcej sa stabilného a prispôsobivého zamestnania a zásady 7 o informáciách týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany v prípade prepustenia.

Táto smernica ustanovuje isté všeobecné minimálne práva európskych občanov a pracovníkov a reaguje na silné sociálne požiadavky a želanie priblížiť občanov k EÚ tým, že objasní, aký veľký prínos pre nich má Európa a oni zase pre Európu. V smernici sa napríklad stanovuje maximálna šesťmesačná skúšobná lehota okrem prípadov, keď je dlhšia lehota odôvodnená. Zavádza sa v nej právo pracovať pre viacerých zamestnávateľov, pričom sa zakazujú doložky o „exkluzivite“ alebo „nezlučiteľnosti“, ako aj právo na väčšiu predvídateľnosť pracovného času pre pracovníkov s premenlivou pracovnou dobou.

Je zjavné, že bude potrebné tieto všeobecné minimálne práva ohraničiť a nechať členským štátom, ktoré si to želajú, možnosť tieto práva ešte rozšíriť, pričom treba uviesť, že ich praktické zavedenie sa môže uskutočniť iba na úrovni každého členského štátu.

Ide nielen o zásadu uplatňovania subsidiarity, ale aj o to, aby sa sledoval praktický prístup založený na decentralizácii, pretože trh práce každého európskeho štátu stojí na pozadí stáročí kultúrneho vývoja, rozličných výrobných spôsobov, finančných podmienok a dokonca klimatických podmienok.

Bolo by absurdné ašpirovať na zjednotenie, keďže praktické prevedenie sa uskutoční prostredníctvom príslušnej transpozície v každom členskom štáte.

Upozorňujeme zároveň, že úloha sociálneho dialógu a kolektívnych zmlúv je súčasťou samotnej DNA sociálnej Európy a že preto treba pripisovať väčšiu úlohu sociálnemu dialógu a všetkým jeho formám, aby sa tieto minimálne práva rozvíjali, dopĺňali, vylepšovali, zavádzali do praxe a upevňovali na vnútroštátnej úrovni.

Po druhé smernica vo veľkej miere spolupracuje so zavedením sociálnoprávneho rámca, ktorý umožní rozvinúť slobodnú hospodársku súťaž a úplnú mobilitu občanov, čo možno označiť za spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže. Sloboda pohybu pracovníkov a občanov je vlastne základným právom Európanov a nenahraditeľným nástrojom, ktorý umožní znížiť nezamestnanosť a dospieť k hospodárskej a sociálnej konvergencii.

Ale Európa, či už bude sociálna alebo nie, chce, aby sa popri mobilite a slobodnej hospodárskej súťaži dodržiavali základné práva pracovníkov, teda rovnaké minimálne práva pre všetkých. Nemožno sa usilovať o konvergenciu, ak sa bude brániť mobilite a konkurencii nákladov, ale treba sa vyhnúť tomu, aby hospodárska súťaž prebiehala na úkor sociálnych a pracovných práv, ktoré sú pre pracovníkov nevyhnutné. Európa má k dispozícii pravidlá, občas možno príliš detailné, ktoré však umožňujú riadne fungovanie jednotného trhu a rozvoj štyroch základných slobôd pohybu. A teraz nadišiel čas, aby sa ustanovili minimálne pravidlá pre pracovnoprávne vzťahy a práva pracovníkov.

Tieto pravidlá sa prostredníctvom predmetnej smernice aktualizujú a spresňujú po 27 rokoch platnosti smernice o písomnom vyhlásení z roku 1991. Jednotný trh nebude úplný a integrovaný bez úplného rozvoja a využívania slobody pohybu pracovníkov či bez spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok.

A nakoniec je úplne jasné, že smernica má tiež vytvoriť rámec pre nové formy práce, ako aj pre tie, ktoré už poznáme, a tie, ktoré vyplynuli z neuveriteľnej dynamiky nových technológií. V tomto zmysle je navrhovaná smernica odpoveďou na nedávne uznesenia, v ktorých Parlament vyzýva Komisiu na revíziu smernice, aby sa zohľadnili nové formy práce a aby sa pre každého pracovníka zabezpečil spoločný súbor práv bez ohľadu na druh zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu(4).

Je zrejmé, že Európa chce zabrániť akémukoľvek vykorisťovaniu pracovníkov pôsobiacich v nových, pružnejších, imaginatívnejších, prispôsobivejších formách zamestnania a akejkoľvek absencii ich ochrany, ktorá je nezlučiteľná s európskym sociálnym modelom. Pritom sa síce nesmie stratiť pružná dynamika týchto foriem práce (ktorá je pre pracovníka často prínosom) ani prispôsobivosť, ale tieto nové formy práce nesmú poškodzovať minimálne právo na informácie a transparentnosť pre občanov, ktorí hľadajú zamestnanie. Navrhovaná smernica ustanovuje, že všetkým pracovníkom v Únii musia byť poskytované aktualizované a podrobné informácie o pracovnoprávnom vzťahu.

Okrem toho je dôležité vyzdvihnúť iniciatívu Komisie, ktorá spočíva v objasnení osobnej pôsobnosti smernice tým, že sa zavádza vymedzenie pojmu „pracovník“, ktoré vytvára kategóriu pracovníka na základe ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Táto pôsobnosť sa tiež rozširuje tak, aby mali členské štáty menšiu možnosť vylúčiť pracovníkov v príležitostnom alebo krátkodobom pracovnom pomere.

(1)

1 Hodnotenie „smernice o písomnom vyhlásení“ (91/533/EHS) v rámci programu REFIT, SWD(2017) 205.

(2)

2 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, COM(2017)797 - 2017/0355 (COD)

(3)

Medziinštitucionálne vyhlásenie o Európskom pilieri sociálnych práv, Ú. v. EÚ C 428 z 13.12.2017. S. 10 – 15.

(4)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o Európskom pilieri sociálnych práv. Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (27.9.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  V článku 31 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, a na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.

1)  V článku 31 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, a na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku. Ciele tejto smernice by mali byť v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskou sociálnou chartou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  V zásade 7 Európskeho piliera sociálnych práv vyhláseného 17. novembra 2017 v Göteborgu sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty, a že majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia právo na nápravu vrátane primeranej náhrady. V zásade 5 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s ohľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave, že treba predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom nadmerného a nesprávneho používania atypických zmlúv, že každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas a že treba podporovať prechod na formy zamestnania na dobu neurčitú.

2)  V zásade 7 Európskeho piliera sociálnych práv vyhláseného 17. novembra 2017 v Göteborgu sa stanovuje, že pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty, že majú nárok na informácie o dôvodoch svojho prepustenia a primeranú výpovednú lehotu a že majú právo na prístup k účinnému nestrannému riešeniu sporov a v prípade neodôvodneného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady. V zásade 5 sa stanovuje, že bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s ohľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave, že treba predchádzať pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom nadmerného a nesprávneho používania atypických zmlúv, že každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas a že treba podporovať prechod na formy zamestnania na dobu neurčitú, pričom zamestnávatelia majú mať potrebnú flexibilitu, aby sa mohli adaptovať na akékoľvek hospodárske zmeny.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  Od prijatia smernice Rady 91/533/EHS33 prešli pracovné trhy ďalekosiahlymi zmenami spôsobenými demografickým vývojom a digitalizáciou, ktoré viedli k vzniku nových foriem zamestnávania a podporili vznik pracovných miest a rast trhu práce. Nové formy zamestnania často nie sú také pravidelné a stabilné ako tradičné pracovnoprávne vzťahy a vedú k zníženej predvídateľnosti pre dotknutých pracovníkov, čím vytvárajú neistotu, pokiaľ ide o uplatniteľné práva a sociálnu ochranu. Vo svete práce, ktorý sa vyvíja, je preto potrebnejšie, aby boli pracovníci plne informovaní o svojich základných pracovných podmienkach, a to v písomne a včas. S cieľom vytvoriť primeraný rámec pre rozvoj nových foriem zamestnávania by sa pracovníkom v Únii malo tiež poskytnúť viacero nových minimálnych práv tak, aby sa spolu s konvergenciou členských štátov a zachovaním adaptability trhu práce zvýšila istota a predvídateľnosť pracovnoprávnych vzťahov.

3)  Od prijatia smernice Rady 91/533/EHS33 prešli trhy práce ďalekosiahlymi zmenami v dôsledku demografického vývoja a digitalizácie, čo viedlo k vzniku nových foriem zamestnania, rovnako však aj v dôsledku opatrení, ktoré vychádzajú z jednostranného prístupu k trhu práce zameraného na stranu ponuky s cieľom liberalizácie a deregulácie trhov práce. Nové formy zamestnania často nie sú také pravidelné a stabilné ako tradičné pracovnoprávne vzťahy a vedú k zníženej predvídateľnosti pre dotknutých pracovníkov, čím vytvárajú neistotu, pokiaľ ide o uplatniteľné práva a sociálnu ochranu, a podnecujú k nejasným alebo nespravodlivým praktikám, čím destabilizujú trh práce. Vo svete práce, ktorý sa vyvíja, je preto zvýšená potreba, aby boli pracovníci nezávisle od toho, v akej oblasti pôsobia, plne a čo najrýchlejšie informovaní o svojich základných pracovných podmienkach, a to písomne a včas. S cieľom vytvoriť primeraný rámec pre rozvoj nových foriem zamestnávania by sa pracovníkom v Únii malo tiež poskytnúť viacero nových minimálnych práv tak, aby sa spolu s konvergenciou členských štátov a zachovaním adaptability trhu práce zvýšila istota a predvídateľnosť pracovnoprávnych vzťahov.

__________________

__________________

33 Smernica Rady 91/533/ES zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

33 Smernica Rady 91/533/ES zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  Podľa smernice 91/533/EHS má väčšina pracovníkov v Únii právo na písomné informácie o svojich pracovných podmienkach. Smernica 91/533/EHS sa však nevzťahuje na všetkých pracovníkov v Únii. Okrem toho sa vyskytli nedostatky v ochrane nových foriem zamestnania, ku ktorým došlo v dôsledku vývoja trhu práce od roku 1991.

4)  Podľa smernice 91/533/EHS má väčšina pracovníkov v Únii právo na písomné informácie o svojich pracovných podmienkach. Smernica 91/533/EHS sa však nevzťahuje na všetkých pracovníkov v Únii. Okrem toho sa vyskytli nedostatky v ochrane nových foriem zamestnania, ku ktorým došlo v dôsledku hospodárskeho a sociálneho vývoja a vývoja trhu práce od roku 1991.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Preto by sa na úrovni Únie mali zaviesť minimálne požiadavky týkajúce sa informácií o základných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov s cieľom zaručiť všetkým pracovníkom v Únii primeraný stupeň transparentnosti a predvídateľnosti, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky.

5)  Preto by sa na úrovni Únie mali zaviesť minimálne štandardy týkajúce sa informácií o základných aspektoch pracovnoprávneho vzťahu a pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich pracovnú zmluvu alebo pracovnoprávny vzťah s cieľom zaručiť všetkým pracovníkom v Únii rovnaký stupeň transparentnosti, istoty a predvídateľnosti, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Cieľom tejto smernice je podporiť istejšiu a predvídateľnejšiu ponuku pracovnej sily a zároveň zabezpečiť adaptabilitu trhu práce, prístup k inováciám a lepším životným a pracovným podmienkam, a to tým, že sa všetkým pracovníkom poskytne účinnejší prístup k informáciám o pracovných podmienkach, lepším pracovným podmienkam najmä v prípade pracovníkov, ktorí sú zapojení do nových a atypických foriem práce, že sa zefektívni vykonávanie právnych predpisov a zvýši transparentnosť trhu práce, pričom sa predíde nadmernej záťaži podnikov všetkých veľkostí.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  S cieľom zabezpečiť účinnosť práv stanovených právnymi predpismi Únie by sa pôsobnosť smernice 91/533/EHS pri uplatňovaní na jednotlivcov mala aktualizovať. Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre zaviedol kritériá na určenie postavenia pracovníka34, ktoré sú vhodné na určenie pôsobnosti tejto smernice na jednotlivcov. Vymedzenie pojmu „pracovník“ v článku 2 ods. 1 vychádza z týchto kritérií. Nimi sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie pôsobnosti smernice na jednotlivcov, zároveň sa však vnútroštátnym orgánom a súdom ponecháva voľnosť pri jej uplatňovaní v konkrétnych situáciách. Ak pracovníci v domácnosti, pracovníci na vyžiadanie, občasní pracovníci, pracovníci pracujúci za poukážky, pracovníci platforiem, stážisti a učni spĺňajú tieto kritériá, mohla by sa táto smernica na nich vzťahovať.

7)  S cieľom zabezpečiť účinnosť práv stanovených právnymi predpismi Únie by sa pôsobnosť smernice 91/533/EHS pri uplatňovaní na jednotlivcov mala aktualizovať. Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre zaviedol kritériá na určenie postavenia pracovníka34, ktoré sú vhodné na určenie pôsobnosti tejto smernice na jednotlivcov. Treba, aby vymedzenie pojmu „pracovník“ v článku 2 ods. 1 vychádzalo z kritérií vypracovaných Súdnym dvorom aj MOP. Nimi sa zabezpečuje jednotné uplatňovanie pôsobnosti smernice na jednotlivcov, zároveň sa však vnútroštátnym orgánom a súdom ponecháva voľnosť pri jej uplatňovaní v konkrétnych situáciách. Ak pracovníci v domácnosti, pracovníci na vyžiadanie, občasní pracovníci, pracovníci pracujúci za poukážky, pracovníci platforiem, stážisti, učni a výskumníci spĺňajú tieto kritériá, táto smernica sa musí na nich vzťahovať.

__________________

__________________

34 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum, vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; a rozsudok zo 17. novembra 2016, Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

34 Rozsudok z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum, vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; a rozsudok zo 17. novembra 2016, Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  V súlade s odporúčaním MOP č. 198 v prípadoch, keď „nemožno priamo stanoviť vedenie, mala by sa za hlavné doplňujúce kritérium pri posudzovaní toho, či ide o pracovníka, považovať ekonomická závislosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  V súlade s odporúčaním MOP č. 198 by sa rozhodovanie, či pracovnoprávny vzťah existuje, malo zakladať na skutočnostiach súvisiacich sa skutočným výkonom práce, a nie na opise vzťahu jeho účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)  V súlade s odporúčaním MOP č. 198 by sa malo automaticky vychádzať z právneho predpokladu, že pracovnoprávny vzťah existuje, ak je prítomný jeden alebo viacero relevantných ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  Vzhľadom na rastúci počet pracovníkov vylúčených z pôsobnosti smernice 91/533/EHS na základe výnimky využívanej členskými štátmi podľa článku 1 uvedenej smernice treba tieto výnimky nahradiť možnosťou, aby členské štáty nemuseli ustanovenia smernice uplatňovať na pracovný vzťah, ktorého trvanie v referenčnom období jedného mesiaca predstavuje najviac 8 hodín. Uvedená výnimka nemá vplyv na vymedzenie pojmu „pracovník“ podľa článku 2 ods. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9)  Vzhľadom na nepredvídateľnosť práce na vyžiadanie vrátane pracovných zmlúv bez udania rozsahu pracovného času by sa výnimka týkajúca sa 8 hodín mesačne nemala využívať v pracovnoprávnych vzťahoch, v ktorých pred začatím zamestnania nie je stanovený žiaden zaručený objem platenej práce.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  V praxi môžu funkciu zamestnávateľa plniť viaceré fyzické alebo právnické osoby. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť samy presnejšie určiť osobu alebo osoby, ktoré sa považujú za úplne alebo čiastočne zodpovedné za plnenie povinností, ktoré táto smernica stanovuje zamestnávateľom, pokiaľ budú všetky tieto povinnosti splnené. Členské štáty by tiež mali mať možnosť rozhodnúť, že niektoré alebo všetky tieto povinnosti sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu. Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť osobitné pravidlá, aby jednotlivcov, ktorí vystupujú ako zamestnávatelia pracovníkov v domácnosti, oslobodili od povinnosti zaoberať sa žiadosťami o iný druh zamestnania a reagovať na ne, poskytovať bezplatnú povinnú odbornú prípravu a uplatňovať mechanizmus nárokov na nápravu založený na pozitívnej prezumpcii v prípade chýbajúcich informácií v písomnom vyhlásení.

10)  V praxi môžu funkciu zamestnávateľa plniť viaceré fyzické alebo právnické osoby. Členské štáty by mali mať naďalej možnosť samy presnejšie určiť osobu alebo osoby, ktoré sa považujú za úplne, čiastočne alebo spoločne zodpovedné za plnenie povinností, ktoré táto smernica stanovuje zamestnávateľom, pokiaľ budú všetky tieto povinnosti splnené. Členské štáty by tiež mali mať možnosť rozhodnúť, že niektoré alebo všetky tieto povinnosti sa uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu. Ak je ako zamestnávateľ zodpovedných viacero fyzických alebo právnických osôb, majú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11)  Smernicou 91/533/EHS sa zaviedol minimálny zoznam základných aspektov, o ktorých pracovníci musia byť písomne informovaní. Tento zoznam treba upraviť tak, aby zohľadňoval situáciu na trhu práce, najmä nárast neštandardných foriem zamestnávania.

11)  Smernicou 91/533/EHS sa zaviedol minimálny zoznam základných aspektov, o ktorých pracovníci musia byť písomne informovaní. Tento minimálny zoznam treba upraviť tak, aby zohľadňoval situáciu na trhu práce, najmä nárast neštandardných foriem zamestnávania. Členské štáty majú právo tento minimálny zoznam rozšíriť v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12)  Informácie o pracovnom čase by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES35 a obsahovať údaje o prestávkach, dennom odpočinku, týždennom odpočinku a o rozsahu platenej dovolenky.

12)  Informácie o pracovnom čase by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES35 a obsahovať údaje o prestávkach, dennom odpočinku, týždennom odpočinku a o rozsahu platenej dovolenky, čím sa zabezpečí ochrana istôt a zdravia pracovníkov.

__________________

__________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali obsahovať všetky zložky odmeny vrátane hotovostných a naturálnych príspevkov priamo alebo nepriamo poskytovaných pracovníkom v súvislosti s ich prácou. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľa poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. To, že zložky odmeny záväzné podľa právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemalo byť dôvodom na ich neposkytnutie pracovníkovi.

13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali okrem iného obsahovať najmä všetky zložky odmeny, ako aj spôsob výpočtu, vrátane hotovostných a naturálnych príspevkov priamo alebo nepriamo poskytovaných pracovníkom v súvislosti s ich prácou, odmeny za nadčasy, prémie a iné nároky, ako napríklad nemocenské dávky. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľa poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. To, že zložky odmeny záväzné podľa právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemalo byť dôvodom na ich neposkytnutie pracovníkovi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  Ak vzhľadom na povahu práce nie je možné rozvrhnúť pracovný čas pevne, pracovníci by mali vedieť, ako bude pracovný čas rozvrhnutý, a to vrátane časových intervalov, v ktorých môžu byť privolaní do práce, a minimálnej lehoty na privolanie.

14)  Ak vzhľadom na povahu práce nie je možné rozvrhnúť pracovný čas pevne, pracovníci by mali byť informovaní, ako bude pracovný čas rozvrhnutý, a to vrátane časových intervalov, v ktorých môžu byť privolaní do práce, a minimálnej lehoty na privolanie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a)  Pracovný čas by sa mal organizovať v súlade so zásadou hospodárnosti a produktivity, ale aj z čisto ľudského hľadiska v tom zmysle, že by sa mal postupne znižovať s cieľom zabezpečiť pracovníkom viac voľného času.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15)  Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia by mali obsahovať, ak je to relevantné, nemocenské dávky, dávky v materstve a zodpovedajúce dávky, rodičovské dávky, otcovské dávky, dávky v starobe, invalidite, pozostalostné dávky, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky alebo rodinné dávky. Informácie o sociálnom zabezpečení ochrany poskytované zamestnávateľom by mali obsahovať, ak je to relevantné, krytie zo strany doplnkových dôchodkových systémov v zmysle smernice Rady 98/49/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ37.

15)  Informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia by mali obsahovať, ak je to relevantné, aspoň nemocenské dávky, dávky v materstve a zodpovedajúce dávky, rodičovské dávky, otcovské dávky, dávky v starobe, invalidite, pozostalostné dávky, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky alebo rodinné dávky, ako aj všetky ostatné riziká, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 883/2004/ES. Informácie o sociálnom zabezpečení zo strany zamestnávateľa by mali obsahovať krytie z doplnkových dôchodkových systémov v zmysle smernice Rady 98/49/ES36 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ37.

__________________

__________________

36 Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).

36 Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  Pracovníci by mali mať právo byť písomne informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu na začiatku pracovnoprávneho vzťahu. Príslušné informácie by teda mali dostať najneskôr v deň nástupu do zamestnania.

16)  Pracovníci by mali mať právo byť písomne informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu od začiatku pracovnoprávneho vzťahu. Príslušné informácie by teda mali dostať najneskôr pri podpise zmluvy, prípadne pred dňom nástupu do zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17)  S cieľom pomôcť zamestnávateľom pri poskytovaní včasných informácií by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli na vnútroštátnej úrovni k dispozícii vzory vrátane relevantných a dostatočne podrobných informácií o príslušnom právnom rámci. Tieto vzory môžu v rámci daného odvetvia alebo na miestnej úrovni podrobnejšie rozpracovať vnútroštátne orgány a sociálni partneri.

17)  S cieľom pomôcť zamestnávateľom pri poskytovaní včasných informácií by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli na vnútroštátnej úrovni k dispozícii vzory vrátane relevantných a dostatočne podrobných informácií o príslušnom právnom rámci. Európska komisia by pri vypracovaní týchto vzorov mala pomáhať členským štátom s cieľom predchádzať rozdielnemu obsahu v rôznych členských štátoch. Obsah týchto vzorov môžu v rámci daného odvetvia alebo na miestnej úrovni stanoviť vnútroštátne orgány a sociálni partneri za predpokladu, že tak nevznikne neprimeraná ani nadmerná administratívna záťaž.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

18)  Pracovníci vysielaní do zahraničia by mali dostať dodatočné informácie o svojej konkrétnej situácii. V prípade po sebe nasledujúcich pracovných úloh vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, ako napríklad v medzinárodnej cestnej doprave, môžu byť uvedené informácie poskytnuté pre viacero pracovných úloh spoločne pred prvým odchodom a následne v prípade zmeny upravené. Ak ide o vyslaných pracovníkov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES38, mali by tiež byť informovaní o jednotnej vnútroštátnej webovej stránke hostiteľského členského štátu, kde nájdu relevantné informácie o pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich situáciu. Pokiaľ členské štáty nestanovia inak, tieto povinnosti sa uplatňujú iba vtedy, ak je práca v zahraničí trvá viac než štyri po sebe nasledujúce týždne.

18)  Pracovníci vysielaní do zahraničia by mali dostať dodatočné informácie o svojej konkrétnej situácii. V prípade po sebe nasledujúcich pracovných úloh vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, ako napríklad v medzinárodnej cestnej doprave, môžu byť uvedené informácie poskytnuté pre viacero pracovných úloh spoločne pred prvým odchodom pred začatím príslušnej úlohy a následne v prípade zmeny upravené. Ak ide o vyslaných pracovníkov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES, mali by tiež byť informovaní o jednotnej vnútroštátnej webovej stránke hostiteľského členského štátu, kde nájdu informácie o pracovných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich situáciu. Pracovníci vyslaní do zahraničia musia byť informovaní v úradnom jazyku krajiny, v ktorej je podpísaná prvotná pracovná zmluva.

__________________

__________________

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

38 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19)  Skúšobná lehota umožňuje zamestnávateľovi overiť, či sú pracovníci vhodní na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť im sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Tieto obdobia môže sprevádzať znížená ochrana pred prepustením. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom dlhotrvajúcej neistoty. Ako sa uvádza v Európskom pilieri sociálnych práv, skúšobná lehota by preto mala trvať primeraný čas. Mnoho členských štátov zaviedlo všeobecnú maximálnu skúšobnú lehotu v trvaní troch až šiestich mesiacov, čo by sa malo považovať za primerané. Skúšobná lehota môže byť dlhšia než šesť mesiacov, ak je to odôvodnené povahou zamestnania, napríklad v prípade riadiaceho postu, a ak je to v záujme pracovníka, ako napríklad v prípade dlhodobej choroby alebo v prípade osobitných opatrení zameraných na podporu trvalého zamestnania, najmä u mladých pracovníkov.

19)  Skúšobná lehota umožňuje zamestnávateľovi overiť, či sú pracovníci vhodní na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť im sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom dlhotrvajúcej neistoty. Ako sa uvádza v Európskom pilieri sociálnych práv, skúšobná lehota by preto mala trvať primeraný čas. Mnoho členských štátov zaviedlo všeobecnú maximálnu skúšobnú lehotu v trvaní troch až šiestich mesiacov, čo by sa malo považovať za primerané a za žiadnych okolností by sa nemalo predlžovať. Skúšobná lehota môže byť dlhšia než tri mesiace iba vtedy, ak je to v záujme pracovníka, ako napríklad v prípade dlhodobej choroby alebo v prípade osobitných opatrení zameraných na podporu trvalého zamestnania, najmä u mladých pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20)  Zamestnávatelia by nemali pracovníkom zakazovať zamestnanie u ďalšieho zamestnávateľa mimo času stráveného prácou pre nich, a to v rámci obmedzení stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES39. Z objektívnych dôvodov môže byť potrebné používať doložky o nezlučiteľnosti chápané ako obmedzenie práce pre osobitné kategórie zamestnávateľov, napríklad v záujme ochrany obchodného tajomstva alebo predchádzania konfliktu záujmov.

20)  Zamestnávatelia by nemali pracovníkom zakazovať zamestnanie u ďalšieho zamestnávateľa mimo času stráveného prácou pre nich, a to v rámci obmedzení stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES39.

__________________

__________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22)  Referenčný počet hodín a dní, chápaný ako časové intervaly, v ktorých sa môže vykonávať práca na požiadanie zamestnávateľa, by mal byť stanovený písomne na začiatku pracovnoprávneho vzťahu.

22)  Referenčný počet hodín a dní, chápaný ako časové intervaly, v ktorých sa môže vykonávať práca na požiadanie zamestnávateľa, by mal byť stanovený písomne pred začatím pracovnoprávneho vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23)  Pre pracovnoprávne vzťahy s rozvrhnutím pracovného času, ktoré je premenlivé alebo ktoré väčšinou určuje zamestnávateľ, je ďalším dôležitým prvkom predvídateľnosti primeraný minimálny čas na privolanie do práce, ktorý uplynie od okamihu, keď je pracovník informovaný o novej pracovnej úlohe, a momentom jej začatia. Čas na privolanie do práce sa môže podľa potrieb jednotlivých odvetví meniť, pričom sa musí zabezpečiť primeraná ochrana pracovníkov. Týmto pravidlom nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES40.

23)  Pre pracovnoprávne vzťahy s rozvrhnutím pracovného času, ktoré je premenlivé alebo ktoré väčšinou určuje zamestnávateľ, je ďalším dôležitým prvkom predvídateľnosti primeraný minimálny čas na privolanie do práce pätnásť dní chápaný ako čas, ktorý uplynie od okamihu, keď je pracovník informovaný o novej pracovnej úlohe, a momentom jej začatia. Čas na privolanie do práce môže byť podľa potrieb jednotlivých odvetví dlhší, pričom sa musí zabezpečiť primeraná ochrana pracovníkov. Týmto pravidlom nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES40.

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25)  Ak má zamestnávateľ možnosť pracovníkom v neštandardných formách zamestnania ponúknuť pracovnú zmluvu na plný úväzok alebo na dobu neurčitú, mal by sa podporovať prechod na istejšie formy zamestnania. Pracovníci by mali mať možnosť požiadať o inú predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania, ak je k dispozícii, a od zamestnávateľa dostať písomnú odpoveď, v ktorej sa zohľadnia potreby zamestnávateľa aj pracovníka.

25)  Ak má zamestnávateľ možnosť pracovníkom v neštandardných formách zamestnania ponúknuť pracovnú zmluvu na plný úväzok alebo na dobu neurčitú, mal by sa podporovať prechod na istejšie formy zamestnania v súlade so zásadou č. 5 Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený 17. novembra 2017 v Göteborgu v snahe podporiť zmenu pracovného pomeru na dobu neurčitú. Pracovníci by mali mať možnosť požiadať o inú predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania, ak je k dispozícii, a od zamestnávateľa dostať riadne odôvodnenú písomnú odpoveď, v ktorej sa zohľadnia potreby zamestnávateľa aj pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

26)  Ak sa od zamestnávateľa na základe právnych predpisov alebo kolektívnej zmluvy požaduje, aby pracovníkom poskytovali odbornú prípravu tak, aby pracovníci mohli vykonávať prácu, na ktorú boli zamestnaní, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa pracovníkovi nemali účtovať, ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny.

26)  Ak sa od zamestnávateľa na základe právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo interných predpisov požaduje, aby pracovníkom poskytovali odbornú prípravu tak, aby pracovníci mohli vykonávať prácu, na ktorú boli zamestnaní, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo a nediskriminačne, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa pracovníkovi nemali účtovať, ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny. Odborná príprava by sa mala konať v pracovnom čase.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

27)  Sociálni partneri sa môžu domnievať, že v konkrétnych odvetviach či situáciách by na dosiahnutie účelu tejto smernice boli vhodnejšie odlišné ustanovenia, než sú minimálne štandardy stanovené v kapitole III tejto smernice. Členské štáty by preto mali mať možnosť umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy, aby zmenili ustanovenia uvedenej kapitoly za predpokladu, že sa tak nezníži celková úroveň ochrany pracovníkov.

27)  Sociálni partneri sa môžu domnievať, že v konkrétnych odvetviach či situáciách by na dosiahnutie účelu tejto smernice boli vhodnejšie odlišné ustanovenia, pokiaľ sú tieto ustanovenia v plnom súlade s ustanoveniami tejto smernice a poskytujú vyššiu ochranu. Členské štáty by preto mali mať možnosť umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy, aby zmenili ustanovenia uvedenej kapitoly za predpokladu, že sa tak zvýši celková úroveň nediskriminačnej ochrany pracovníkov a v žiadnom prípade sa nezníži.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a)   V členských štátoch s vysokou úrovňou organizovanosti tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov, kde sú sociálni partneri ako zástupcovia pracovníkov a zamestnávateľov primárne zodpovední za úpravu pracovných podmienok na trhu práce, by sociálni partneri mali mať plnú právomoc vzhľadom na možnosť uzatvárať kolektívne zmluvy. Takéto uzatvorené kolektívne zmluvy, ktoré upravujú pracovné podmienky a poskytujú pracovníkom celkovú ochranu, sa môžu odchýliť od minimálnych práv stanovených v tejto smernici za predpokladu, že účel smernice ostane zachovaný.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27b)  Členské štáty by mali zabezpečiť odstránenie všetkých druhov diskriminácie, pokiaľ ide o všetky aspekty odmeňovania a podmienky zamestnávania, bez ohľadu druh zmluvy pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

28)  Konzultácia o Európskom pilieri sociálnych práv ukázala, že na zvýšenie účinnosti pracovného práva Únie treba posilniť jeho presadzovanie. Pokiaľ ide o smernicu 91/533/EHS, hodnotenie REFIT41 potvrdilo, že jej účinnosť by sa mohla zvýšiť posilnením mechanizmu jej presadzovania. Ukázalo sa, že v prípade zamestnávateľov, ktorí nevydávajú písomné vyhlásenia, sú systémy nápravy založené výlučne na náhrade škody menej účinné než systémy, ktoré obsahujú aj sankcie (ako sú jednorazové platby alebo odňatie povolenia). Tiež sa preukázalo, že zamestnanci počas trvania pracovnoprávneho vzťahu zriedka žiadajú o nápravu, čo ohrozuje cieľ zabezpečiť, aby pracovníci dostali písomné vyhlásenie a boli tak informovaní o základných otázkach svojho pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia o presadzovaní , ktorými sa zabezpečí buď uplatnenie domnienok v prospech pracovníka, ak informácie o pracovnoprávnom vzťahu poskytnuté neboli, alebo administratívne konanie, v ktorom môže byť zamestnávateľ požiadaný, aby chýbajúce informácie predložil, a udeliť mu sankcie, ak tak neurobí. Tento nápravný prostriedok by mal byť súčasťou konania, v ktorom bude zamestnávateľ informovaný, že príslušné informácie chýbajú, a bude mať 15 dní na to, aby poskytol úplné a správne informácie.

28)  Konzultácia o Európskom pilieri sociálnych práv ukázala, že na zvýšenie účinnosti pracovného práva Únie treba posilniť jeho presadzovanie. Pokiaľ ide o smernicu 91/533/EHS, hodnotenie REFIT41 potvrdilo, že jej účinnosť by sa mohla zvýšiť posilnením mechanizmu jej presadzovania. Ukázalo sa, že v prípade zamestnávateľov, ktorí nevydávajú písomné vyhlásenia, sú systémy nápravy založené výlučne na náhrade škody menej účinné než systémy, ktoré obsahujú aj sankcie (ako sú jednorazové platby alebo odňatie povolenia). Tiež sa preukázalo, že zamestnanci počas trvania pracovnoprávneho vzťahu zriedka žiadajú o nápravu, čo ohrozuje cieľ zabezpečiť, aby pracovníci dostali písomné vyhlásenie a boli tak informovaní o základných otázkach svojho pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia o presadzovaní, ktorými sa zabezpečí uplatnenie domnienok v prospech pracovníka, ak informácie o pracovnoprávnom vzťahu poskytnuté neboli, a administratívne konanie, v ktorom môže byť zamestnávateľ požiadaný, aby chýbajúce informácie predložil, a udeliť mu sankcie, ak tak neurobí. Tento nápravný prostriedok by mal byť súčasťou konania, v ktorom bude zamestnávateľ informovaný, že príslušné informácie chýbajú, a bude mať 15 dní na to, aby poskytol úplné a správne informácie.

__________________

__________________

41 SWD(2017) 205 final, s. 26.

41 SWD(2017) 205 final, s. 26.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

29)  Od prijatia smernice 91/533/EHS bol schválený rozsiahly systém ustanovení o presadzovaní sociálneho acquis Únie, najmä v oblasti antidiskriminácie a rovnosti príležitostí, a jeho prvkyby sa mali uplatniť aj v tejto smernici s cieľom zabezpečiť, aby pracovníci mali prístup k účinnému nestrannému riešeniu sporov a právo na nápravu vrátane primeranej náhrady, čo odráža zásadu č. 7 Európskeho piliera sociálnych práv.

29)  Od prijatia smernice 91/533/EHS bol schválený rozsiahly systém ustanovení o presadzovaní sociálneho acquis Únie, najmä v oblasti antidiskriminácie a rovnosti príležitostí. Tento systém by sa mal plne uplatniť aj v tejto smernici s cieľom zabezpečiť, aby pracovníci tak, ako je vymedzené v článku 2 tejto smernice, mali prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a právo na nápravu vrátane primeranej náhrady, čo odráža zásadu č. 7 Európskeho piliera sociálnych práv. Je tiež naliehavo potrebné zvážiť rozšírenie týchto ustanovení o presadzovaní vo všetkých otázkach súvisiacich s pracovnými podmienkami.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33a)  Keďže Európanom záleží na účinnom presadzovaní pravidiel Európskej únie, je potrebný masívny, účinný a efektívny systém, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú v plnej miere uplatňovať, vykonávať a presadzovať právne predpisy EÚ a poskytovať primeranú nápravu. Najmä v prípade hromadného prepúšťania by pracovníci mali mať možnosť oprieť sa o takýto systém. Preto by členské štáty mali odborom umožniť, aby usilovali o kolektívne žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33b)  Dôkazné bremeno toho, že pracovnoprávny vzťah neexistoval, by na základe závažnosti faktov malo prináležať fyzickej alebo právnickej osobe, ktorú možno označiť ako zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

33c)  Osoby, ktoré nahlásia porušovanie práv vyplývajúcich z tejto smernice, by mali byť plne chránení súčasnými i budúcimi európskymi pravidlami o ochrane informátorov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

36a)  Práca musí mať štruktúru v závislosti od svojich individuálnych a kolektívnych hospodárskych cieľov, ale aj ako nástroj, pomocou ktorého pracovník dosahuje naplnenie ako človek.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 36 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

36b)  Takto práca nadobúda osobný a individuálny rozmer a zároveň aj rozmer kolektívny a sociálny.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

37)  Pri vykonávaní tejto smernice by členské štáty nemali ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov. Členské štáty sa preto vyzývajú, aby posúdili vplyv aktu na jej transpozíciu do vnútroštátneho právneho poriadku na MSP s cieľom zabezpečiť, aby MSP neboli neprimerane zasiahnuté, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom a administratívnej záťaži, a aby výsledky svojho posudzovania zverejnili.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

38)  Členské štáty môžu vykonávanie tejto smernice zveriť sociálnym partnerom, ak o to sociálni partneri spoločne požiadajú a pokiaľ členské štáty podniknú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, že budú môcť kedykoľvek zaručiť výsledky, ktoré táto smernica požaduje.

38)  Členské štáty by mali vykonávanie tejto smernice zveriť sociálnym partnerom, ak o to sociálni partneri spoločne požiadajú a pokiaľ členské štáty podniknú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, že budú môcť kedykoľvek zaručiť výsledky, ktoré táto smernica požaduje.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky podporou bezpečnejšieho a predvídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zabezpečiť adaptabilitu trhu práce.

1.  Účelom tejto smernice je zlepšiť pracovné podmienky podporou istejšieho, transparentnejšieho, jasnejšieho, viac na informáciách založeného a predvídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zabezpečiť adaptabilitu trhu práce, ako aj efektívne a nediskriminačné uplatňovanie právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V tejto smernici sa stanovujú minimálne práva, ktoré sa vzťahujú na každého pracovníka v Únii.

2.  V tejto smernici sa stanovujú minimálne práva, ktoré sa vzťahujú na každého pracovníka v Únii. Tieto minimálne práva sa vzťahujú na každú osobu v Európskej únii, ktorá je de facto pracovníkom nezávisle od svojho statusu alebo existencie písomnej pracovnej zmluvy vo verejnom alebo súkromnom sektore.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať povinnosti stanovené v tejto smernici na pracovníkov v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý v referenčnom období jedného mesiaca predstavuje najviac 8 hodín. Do týchto ôsmich hodín sa započítava čas odpracovaný pre všetkých zamestnávateľov, ktorí tvoria ten istý podnik, skupinu alebo subjekt, prípadne do nich patria.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odsek 3 sa neuplatňuje na pracovnoprávne vzťahy, v ktorých objem platenej práce nie je určený vopred pred nástupom do zamestnania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty môžu určiť, ktoré osoby sú zodpovedné za vykonávanie povinností zamestnávateľa stanovených touto smernicou, za predpokladu, že uvedené povinnosti budú splnené. Členské štáty môžu tiež rozhodnúť, že všetky tieto povinnosti alebo niektoré z nich uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu. Týmto odsekom nie je dotknutá smernica 2008/104/ES.

5.  Členské štáty môžu určiť, ktoré osoby sú zodpovedné za vykonávanie povinností zamestnávateľa stanovených touto smernicou, za predpokladu, že uvedené povinnosti budú splnené. Členské štáty môžu tiež rozhodnúť, že všetky tieto povinnosti alebo niektoré z nich uložia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu. Týmto odsekom nie je dotknutá smernica 2008/104/ES. V prípade jednej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je, alebo viacerých takýchto osôb, ktoré sú priamo alebo nepriamo účastníkom pracovnoprávneho vzťahu s pracovníkom, majú tieto osoby spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za povinnosti stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať povinnosti stanovené v článkoch 10 a 11 a v článku 14 písm. a) na fyzické osoby, ktoré sú členmi domácnosti, v ktorej sa práca vykonáva pre uvedenú domácnosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Kapitola II tejto smernice sa uplatňuje na námorníkov a rybárov bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 2009/13/ES v prípade námorníkov, resp. smernica Rady (EÚ) 2017/159 v prípade rybárov.

7.  Táto smernica sa uplatňuje na námorníkov a rybárov na mori s ohľadom na špecifické podmienky tohto odvetvia bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 2009/13/ES a smernica Rady (EÚ) 2017/159 alebo iné relevantné ustanovenia Únie, ktoré sú konkrétnejšie a poskytujú vyššiu úroveň ochrany námorníkov a rybárov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „pracovník“ je fyzická osoba, ktorá za odmenu na určité obdobie vykonáva služby pre inú osobu pod jej vedením;

a)  „pracovník“ je fyzická osoba, ktorá za odmenu vykonáva služby pre zamestnávateľa pod jeho vedením;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „zamestnávateľ“ je jedna fyzická alebo právnická osoba alebo viaceré takéto osoby, ktoré sú priamo či nepriamo účastníkom pracovnoprávneho vzťahu s pracovníkom;

b)  „zamestnávateľ“ je jedna fyzická alebo právnická osoba alebo viaceré takéto osoby (virtuálna platforma alebo iné), ktoré využívajú služby jedného alebo viacerých pracovníkov a sú priamo či nepriamo účastníkom pracovnoprávneho vzťahu s najmenej jedným pracovníkom;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „referenčné hodiny a dni“ sú časové intervaly počas konkrétnych dní, kedy sa môže vykonávať práca na požiadanie zamestnávateľa.

e)  „referenčné hodiny a dni“ sú časové harmonogramy, smeny a akékoľvek časové intervaly počas konkrétnych dní, kedy sa môže vykonávať práca.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „skúšobná lehota“ je časovo obmedzené vopred dohodnuté obdobie na začiatku pracovného pomeru, počas ktorého je pracovník vedený, jeho výkon sa starostlivo sleduje s cieľom posúdiť jeho spôsobilosť, na ktoré sú vopred vymedzené jasné výkonnostné ciele a počas ktorého môže byť pracovnoprávny vzťah kedykoľvek ukončený.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia boli povinní informovať zamestnancov o základných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia boli povinní informovať pracovníkov o základných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu, ako aj to, aby pracovníci mali právo takéto informácie požadovať.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

2.  Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  totožnosť účastníkov pracovnoprávneho vzťahu;

a)  totožnosť účastníkov pracovnoprávneho vzťahu vrátane aspoň ich plného mena a adresy, prípadne právnych zástupcov;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu dátum jeho skončenia alebo jeho predpokladané trvanie;

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu dátum jeho skončenia alebo jeho predpokladané trvanie, v prípade dočasných agentúrnych zamestnancov názov užívateľského podniku, ako aj mzdové stupnice v užívateľskom podniku v záujme zaistenia rovnakého odmeňovania;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  akýkoľvek nárok na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom;

g)  akékoľvek právo na odbornú prípravu zamestnávateľa, ak je povinný ju poskytovať podľa kolektívnej zmluvy alebo v súlade so svojou všeobecnou vzdelávacou politikou;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  postup, ktorý zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržať v prípade ukončenia pracovnoprávneho vzťahu vrátane výpovednej lehoty, alebo ak v čase, kedy sa takáto informácia poskytuje, nie je možné výpovednú lehotu určiť, metódu na stanovenie takejto výpovednej lehoty;

i)  postup, ktorý zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržať v prípade ukončenia pracovnoprávneho vzťahu vrátane výpovednej lehoty, alebo ak v čase, kedy sa takáto informácia poskytuje, nie je možné výpovednú lehotu určiť, metódu na stanovenie takejto výpovednej lehoty, ako aj podmienky výpovede, lehoty na uplatnenie nárokov, napríklad na podanie žaloby o neplatnosť výpovede alebo uplatnenie nároku na odškodnenie za pracovný úraz a porušenie práv zamestnanca;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  východiskovú základnú sumu a ďalšie zložky, výplatné termíny a spôsob vyplácania odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;

j)  východiskovú základnú sumu a ďalšie zložky uvádzané osobitne, ako sú platby za nadčasy, prémie a ďalšie nároky, ako napríklad nemocenské dávky, výška príspevkov na sociálne zabezpečenie platená zamestnávateľom, výplatné termíny a spôsob vyplácania odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno l – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  podmienky a výška finančnej náhrady v prípade zrušenia práce zo strany zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  akékoľvek kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky pracovníka; v prípade kolektívnych zmlúv uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté;

m)  akékoľvek kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky pracovníka, ako aj lehoty stanovené v kolektívnych zmluvách pre nároky, ktoré z nich vyplývajú; v prípade kolektívnych zmlúv uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorých boli zmluvy uzavreté, a prípadné prekluzívne lehoty;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  akékoľvek lehoty na uplatňovanie nárokov voči zamestnávateľovi;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nb)  akékoľvek naturálne dávky, ktoré zamestnávateľ poskytuje pracovníkovi;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno n c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nc)  akékoľvek zaradenie do všeobecného mzdového systému;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade potreby možno informácie uvedené v odseku 2 písm. f) až k) a n) poskytnúť formou odkazu na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo zákonné ustanovenia či kolektívne zmluvy upravujúce konkrétne uvedené body.

3.  K informáciám uvedeným v odseku 2 písm. f) až k) a n) sa uvedú odkazy na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo zákonné ustanovenia či kolektívne zmluvy upravujúce konkrétne uvedené body.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 sa nesmú považovať za vyjadrenie súhlasu zo strany pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 sa poskytnú pracovníkovi individuálne vo forme dokumentu najneskôr v prvý deň pracovnoprávneho vzťahu. Tento dokument možno poskytnúť a zaslať aj elektronicky, a to za predpokladu, že je pre pracovníka ľahko dostupný a možno ho uložiť a vytlačiť.

1.  Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 sa poskytnú pracovníkovi individuálne ako dokument v papierovej podobe čo najskôr, prípadne pri podpise pracovnej zmluvy a najneskôr do prvého dňa pracovnoprávneho vzťahu. Na žiadosť pracovníka sa tento dokument predloží a zašle elektronicky vo formáte, ktorý možno uložiť a vytlačiť, s potvrdením o prijatí. Tieto informácie sú oznámením zamestnávateľa o dohodnutých pracovných podmienkach. Lehota na predloženie písomného vyhlásenia o súhlase s dohodnutými pracovnými podmienkami je aspoň jeden týždeň pred začiatkom zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Dokument sa poskytne zástupcovi pracovníka a zároveň príslušným orgánom sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty vypracujú vzory a predlohy dokumentu uvedeného v odseku 1 a dajú ich k dispozícii pracovníkom a zamestnávateľom, a to aj ich sprístupnením na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke a inými vhodnými prostriedkami.

2.  Členské štáty po konzultácii so zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi vypracujú vzory a predlohy dokumentu uvedeného v odseku 1 a dajú ich k dispozícii pracovníkom a zamestnávateľom, a to aj ich sprístupnením na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke a inými vhodnými prostriedkami. Európska komisia by pri vypracovaní týchto vzorov alebo predlôh mala členským štátom pomôcť s cieľom predísť rozdielnemu obsahu v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie o príslušných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych alebo zákonných ustanoveniach či kolektívnych zmluvách, ktorými sa riadi príslušný právny rámec a ktoré majú zamestnávatelia oznamovať, boli všeobecne bezplatne prístupné jasným, transparentným a zrozumiteľným spôsobom ľahko dostupným aj na diaľku elektronickými prostriedkami, a to aj prostredníctvom existujúcich online portálov pre občanov a podniky v Únii.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie o príslušných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych alebo zákonných ustanoveniach či všeobecne záväzných kolektívnych zmluvách vyhlásených za všeobecne uplatniteľné na príslušný právny rámec, ktoré majú zamestnávatelia oznamovať, boli všeobecne bezplatne prístupné jasným, transparentným a zrozumiteľným spôsobom ľahko dostupným aj na diaľku elektronickými prostriedkami, a to aj prostredníctvom existujúcich online portálov pre občanov a podniky v Únii.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa akákoľvek zmena aspektov pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v článku 3 ods. 2 a dodatočných informácií pre pracovníkov vysielaných alebo detašovaných do zahraničia podľa článku 6 poskytla vo forme dokumentu, ktorý zamestnávateľ poskytne pracovníkovi pri najbližšej príležitosti a najneskôr v deň jej účinnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby sa akákoľvek zmena aspektov pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v článku 3 ods. 2 a dodatočných informácií pre pracovníkov vysielaných alebo detašovaných do zahraničia podľa článku 6 odovzdala vo forme dokumentu v papierovej podobe, ktorý zamestnávateľ odovzdá pracovníkovi pri najbližšej príležitosti a najneskôr v deň jej účinnosti. Na žiadosť pracovníka sa tento dokument musí poskytnúť a zaslať elektronicky s potvrdením o prijatí, ako je uvedené v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkovi, ktorý je povinný pracovať v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom zvyčajne pracuje, alebo v tretej krajine, bol ešte pred jeho odchodom poskytnutý dokument uvedený v článku 4 ods. 1 a aby obsahoval aspoň tieto doplňujúce informácie:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkovi, ktorý je povinný pracovať v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom zvyčajne pracuje, alebo v tretej krajine, bol v primeranej lehote ešte pred jeho odchodom poskytnutý dokument uvedený v článku 4 ods. 1 a aby obsahoval aspoň tieto doplňujúce informácie:

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  krajina alebo krajiny, v ktorých sa má vykonávať práca v zahraničí, a jej trvanie;

a)  presné miesto výkonu práce v krajine alebo krajinách, v ktorých sa má vykonávať práca v zahraničí, a jej trvanie, ako aj možnosti prípadného predĺženia alebo skrátenia doby výkonu práce;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  pracovný čas, predpisy o dňoch pracovného pokoja a daňových a bezpečnostných opatrení;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  meno priameho nadriadeného na mieste alebo miestach výkonu práce, kde sa má práca v zahraničí vykonávať, ktorému je vyslaný pracovník podriadený;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  akékoľvek zmeny pravidiel v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia na obdobie, v ktorom sa má práca v zahraničí vykonávať.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  akékoľvek pravidlá možného predĺženia alebo skrátenia trvania práce;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovník vysielaný do zahraničia, ak je vyslaným pracovníkom v zmysle smernice 96/71/ES, bol okrem toho informovaný o:

2.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovník vysielaný do zahraničia, ak je vyslaným pracovníkom v zmysle smernice 96/71/ES, bol okrem toho informovaný tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 1:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  odmene, na ktorú má pracovník nárok v súlade s uplatniteľným právom hostiteľského členského štátu;

a)  podmienkach zamestnania podľa článku 3 ods. 1 smernice 96/71/EK vrátane odmeňovania, na ktoré má pracovník nárok v súlade s uplatniteľným právom hostiteľského členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) možno v prípade potreby poskytnúť formou odkazu na zákony, iné právne predpisy a správne alebo zákonné ustanovenia či kolektívne zmluvy upravujúce uvedené konkrétne body.

3.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa musia odovzdať písomne s jasným uvedením odkazu na zákony, iné právne predpisy a správne alebo zákonné ustanovenia či kolektívne zmluvy upravujúce uvedené konkrétne body a musia byť sprístupnené v jazyku alebo preložené do jazyka, ktorému vysielaní pracovníci rozumejú.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ členské štáty nestanovia inak, odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je dĺžka trvania každého pracovného obdobia mimo členského štátu, v ktorom pracovník obvykle pracuje, najviac štyri po sebe nasledujúce týždne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že pracovnoprávny vzťah podlieha skúšobnej lehote, táto lehota nepresahovala šesť mesiacov, a to vrátane akéhokoľvek obdobia predĺženia.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že pracovnoprávny vzťah podlieha skúšobnej lehote, táto lehota nepresahovala tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšiu skúšobnú lehotu, ak je to odôvodnené povahou zamestnania alebo ak je to v záujme pracovníka.

2.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšiu skúšobnú lehoty maximálne šesť mesiacov, ak je to náležite odôvodnené povahou zamestnania, kvalifikáciou alebo pracovnými podmienkami alebo ak je to v záujme pracovníka.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Skúšobná lehota nesmie brániť nadobúdaniu práv.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súbežné zamestnanie

Zamestnanie u iného zamestnávateľa

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zamestnávatelia však môžu stanoviť podmienky nezlučiteľnosti, ak sú pre takéto obmedzenia oprávnené dôvody, ako je ochrana obchodného tajomstva alebo predchádzanie konfliktu záujmov.

2.  Členské štáty však môžu stanoviť podmienky nezlučiteľnosti, ak sú pre takéto obmedzenia oprávnené dôvody, ako je ochrana obchodného tajomstva alebo predchádzanie konfliktu záujmov. Zamestnávatelia nemajú právo stanoviť podmienky nezlučiteľnosti jednostranne.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak je rozvrhnutie pracovného času pracovníka celkom alebo prevažne premenlivý a celkom alebo prevažne ho určuje zamestnávateľ, mohol zamestnávateľ vyžadovať od pracovníka prácu len vtedy, ak:

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávateľ mohol zmeniť štruktúru bežného pracovného času len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak sa práca uskutočňuje v rámci vopred stanovených referenčných hodín a referenčných dní, ktoré sa určia v písomnej forme na začiatku pracovnoprávneho vzťahu v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom i), a

a)  zmena je odôvodnená objektívnymi príčinami súvisiacimi s typom práce;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak zamestnávateľ informoval pracovníka o pracovnej úlohe v primeranej lehote vopred v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. l) bodom ii).

b)  pracovník je informovaný o štruktúre bežného pracovného času v príslušnom týždni aspoň dva týždne vopred, okrem prípadov naliehavej potreby;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zmena nie je v rozpore s oprávnenými záujmami pracovníka;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zmena nie je v rozpore s akoukoľvek inou zmluvou;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby bola pre každý pracovnoprávny vzťah jasne určená dĺžka a štruktúra bežného pracovného času. Za nadčasy sú zamestnávatelia povinní platiť príplatky.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci, ktorí u toho istého zamestnávateľa odpracovali šesť mesiacov, mohli požiadať o formu zamestnania s predvídateľnejšími a istejšími pracovnými podmienkami, ak je k dispozícii.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci, ktorí u toho istého zamestnávateľa odpracovali šesť mesiacov, mohli prejsť na formu zamestnania s predvídateľnejšími a istejšími pracovnými podmienkami, ak je k dispozícii. Obdobie odpracované v tom istom podniku, skupine alebo subjekte či u fyzickej alebo právnickej osoby sa započítava do uvedenej lehoty šiestich mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť písomnú odpoveď do jedného mesiaca od požiadania. Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré vystupujú ako zamestnávatelia, a mikropodniky, malé alebo stredné podniky, členské štáty môžu stanoviť predĺženie tejto lehoty najviac na tri mesiace a povoliť ústnu odpoveď na nasledujúce podobné žiadosti predložené tým istým pracovníkom, ak sa odôvodnenie odpovede vzhľadom na situáciu pracovníka nezmenilo.

2.  Zamestnávateľ je povinný túto zmenu seriózne zvážiť a do jedného mesiaca od podania žiadosti dať náležite odôvodnenú písomnú odpoveď. Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré vystupujú ako zamestnávatelia, a mikropodniky, malé alebo stredné podniky, členské štáty môžu stanoviť predĺženie tejto lehoty najviac o ďalší mesiac. Ak zamestnávateľ v priebehu jedného mesiaca na žiadosť o zmenu neodpovie, predpokladá sa, že zmena nadobudla účinnosť prvým dňom nasledujúcim po tomto období. V prípade zamietnutia žiadosti, musí byť možnosť preskúmať korektnosť dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci s pracovnou zmluvou alebo v pracovnoprávnom vzťahu s agentúrou dočasného zamestnávania, ktorí boli priradení do toho istého užívateľského podniku na dočasnú prácu pod jeho dohľadom a vedením najmenej na šesť mesiacov, boli zamestnaní ako trvalí pracovníci užívateľského podniku.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia zdarma poskytovali pracovníkom odbornú prípravu, ak sú podľa právnych predpisov Únie, vnútroštátnych právnych predpisov alebo príslušných kolektívnych zmlúv povinní poskytovať pracovníkom odbornú prípravu na výkon pracovných úloh, na plnenie ktorých boli zamestnaní.

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia zdarma poskytovali pracovníkom odbornú prípravu alebo vzdelávanie, ak sú podľa právnych predpisov Únie, vnútroštátnych právnych predpisov alebo príslušných kolektívnych zmlúv povinní poskytovať pracovníkom akúkoľvekodbornú prípravu alebo vzdelávanie na výkon pracovných úloh, na plnenie ktorých boli zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby mali pracovníci nárok na odbornú prípravu v rámci pracovného času v minimálnom trvaní, ktoré zodpovedá aspoň jednému bežnému pracovnému týždňu ročne.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pracovník má naďalej nárok na odmenu, ako keby pracoval.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odborná príprava sa uskutočňuje podľa možnosti v bežnom pracovnom čase. Čas strávený odbornou prípravou sa v každom prípade považuje za pracovný.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci mali nárok na platené voľno na vzdelávanie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Rovnaké zaobchádzanie

 

Členské štáty zabezpečia uplatňovanie zásady rovnakej odmeny a rovnakých podmienok pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní a v tejto súvislosti zabezpečia odstránenie akejkoľvek diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou, ktorými sa stanovia pravidlá pracovných podmienok pracovníkov odlišné od podmienok uvedených v článkoch 7 až 11, pričom musí byť zachovaná všeobecná ochrana pracovníkov.

Členské štáty môžu umožniť sociálnym partnerom uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou, ktorými sa stanovia pravidlá pracovných podmienok pracovníkov odlišné od podmienok uvedených v článkoch 7 až 11, ale v žiadnom prípade nie horších, pričom musí byť plne zachovaná všeobecná ochrana pracovníkov a nesmie dochádzať k znižovaniu minimálnych štandardov stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ustanovenia v individuálnych alebo kolektívnych zmluvách, vo vnútorných predpisoch podnikov alebo akýchkoľvek iných pravidlách, ktoré sú v rozpore s touto smernicou, boli vyhlásené za neplatné alebo sa zmenili tak, aby boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Ustanovenia v individuálnych alebo kolektívnych zmluvách, vo vnútorných predpisoch podnikov alebo akýchkoľvek iných pravidlách, ktoré sú v rozpore s touto smernicou, neplatné a musia sa zmeniť tak, aby boli aspoň v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zamestnanec nedostane v stanovenej lehote všetky dokumenty podľa článku 4 ods. 1, článku 5 alebo článku 6, prípadne ich časť, a zamestnávateľ toto opomenutie nenapravil do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti, uplatnil jeden z týchto postupov:

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zamestnanec nedostane v stanovenej lehote všetky dokumenty podľa článku 4 ods. 1, článku 5 alebo článku 6, prípadne ich časť, uplatnili tieto postupy:

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zamestnanec bude môcť uplatniť domnienky vo svoj prospech a ktoré vymedzil daný členský štát. Ak poskytnuté informácie neobsahovali informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e), f), k) alebo l), k domnienkam v prospech pracovníka, patrí aj to, že pracovník je v pracovnoprávnom vzťahu na dobu neurčitú, resp. že nie je v skúšobnej lehote alebo že je zamestnaný na plný úväzok. Zamestnávateľ musí mať možnosť tieto domnienky vyvrátiť; alebo

a)  zamestnanec bude môcť využiť domnienky vo svoj prospech, ktoré je daný členský štát vymedziť. Ak poskytnuté informácie neobsahovali informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e), f), k) alebo l), k domnienkam v prospech pracovníka a na ktoré sa pracovník odvoláva, sa považujú za dohodnuté a patrí k nim aj to, že pracovník je v pracovnoprávnom vzťahu na dobu neurčitú, resp. že nie je v skúšobnej lehote a že je zamestnaný na plný úväzok. Zamestnávateľ musí mať možnosť tieto domnienky vyvrátiť; a

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pracovník musí mať možnosť včas podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán zistí, že sťažnosť je odôvodnená, uloží príslušnému zamestnávateľovi alebo zamestnávateľom povinnosť chýbajúce informácie poskytnúť. Ak zamestnávateľ chýbajúce informácie neposkytne do 15 dní od doručenia príkazu, orgán musí mať možnosť uložiť primeranú administratívnu sankciu, a to aj v prípade, ak pracovnoprávny vzťah skončil. Zamestnávatelia musia mať proti rozhodnutiu o uložení sankcie možnosť podať administratívne odvolanie. Členské štáty môžu za príslušné orgány určiť existujúce orgány.

b)  pracovník musí mať možnosť včas podať sťažnosť príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán zistí, že sťažnosť je odôvodnená, uloží príslušnému zamestnávateľovi alebo zamestnávateľom povinnosť chýbajúce informácie poskytnúť. Ak zamestnávateľ chýbajúce informácie v lehote 15 dní od doručenia príkazu neposkytne, daný orgán musí mať možnosť uložiť primeranú, vopred stanovenú predpísanú odrádzajúcu sankciu, a to aj v prípade, ak pracovnoprávny vzťah skončil. Zamestnávatelia musia mať proti rozhodnutiu o uložení sankcie možnosť podať odvolanie. Členské štáty môžu za príslušné orgány určiť existujúce orgány.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Nadradenosť faktov

 

Pri určovaní, či pracovnoprávny vzťah existuje, sa vychádza zo skutočností súvisiacich so skutočným výkonom práce a nie z toho, ako účastníci tento vzťah opisujú.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na ochranu pracovníkov vrátane pracovníkov, ktorí sú zástupcami zamestnancov, pred akýmkoľvek nepriaznivým zaobchádzaním zo strany zamestnávateľa alebo pred nevýhodnými dôsledkami podania sťažnosti zamestnávateľovi alebo akéhokoľvek súdneho konania začatého s cieľom vymôcť dodržiavanie práv stanovených v tejto smernici.

Členské štáty zavedú všetky potrebné opatrenia, okrem iného vopred stanovené odrádzajúce sankcie, potrebné na ochranu všetkých pracovníkov nezávisle od ich právneho alebo úradného postavenia, vrátane pracovníkov, ktorí sú zástupcami zamestnancov alebo predstaviteľmi odborových zväzov, pred akýmkoľvek nevýhodným zaobchádzaním zo strany zamestnávateľa alebo pred nepriaznivými dôsledkami podania sťažnosti zamestnávateľovi alebo akéhokoľvek súdneho konania začatého s cieľom domôcť sa dodržiavania týchto práv.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Osoby, ktoré nahlásia porušovanie práv ustanovených v tejto smernici, sú plne chránené európskymi právnymi predpismi na ochranu osôb nahlasujúcich porušenia právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zakážu prepustenie alebo obdobný postup a všetky prípravy na prepustenie pracovníkov z dôvodu, že si uplatňovali práva ustanovené v tejto smernici.

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zakážu a za právne neúčinne vyhlásia prepustenie alebo obdobný postup, a všetky prípravy na prepustenie, inú ujmu alebo menej výhodný režim pracovníkov z dôvodu, že si uplatňovali práva ustanovené v tejto smernici. Zamestnávateľ musí o dôvodoch prepustenia poskytnúť dostatočné informácie, inak sa prepustenie považuje za právne neúčinné. K potrebným opatreniam patrí aj právo na návrat do pôvodnej pracovnej pozície a odškodnenie.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovníci, ktorí sa domnievajú, že boli prepustení alebo boli predmetom opatrenia s rovnocenným účinkom z dôvodu, že si uplatnili práva stanovené v tejto smernici, môžu zamestnávateľa požiadať o náležité odôvodnenie prepustenia alebo rovnocenného opatrenia. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť toto odôvodnenie písomne.

2.  Pracovníci, ktorí sa domnievajú, že boli prepustení alebo boli predmetom opatrenia s rovnocenným účinkom z dôvodu, že si uplatnili práva stanovené v tejto smernici, môžu zamestnávateľa požiadať o náležité odôvodnenie prepustenia alebo rovnocenného opatrenia. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť toto odôvodnenie písomne. Členské štáty zabezpečia, aby sa lehota na podanie žaloby proti prepusteniu pozastavila dovtedy, kým pracovníkovi nebude doručené písomné odôvodnenie zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že pracovníci uvedení v odseku 2 informujú súd alebo iný príslušný orgán o skutočnostiach, na základe ktorých možno predpokladať, že došlo k takémuto prepusteniu alebo rovnocennému opatreniu, musel odporca dokázať, že k prepusteniu došlo z iných dôvodov, než sú uvedené v odseku 1.

3.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že pracovníci uvedení v odseku 2 informujú súd alebo iný príslušný orgán o skutočnostiach, na základe ktorých možno predpokladať, že došlo k takémuto prepusteniu alebo rovnocennému opatreniu, musel odporca dokázať, že k prepusteniu došlo z iných dôvodov, než sú uvedené v odseku 1. Prepustenie nenadobudne účinnosť, kým sa záležitosť nevyrieši.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členské štáty musia odborovým zväzom umožniť, aby usilovali o kolektívne žaloby zamerané na ochranu kolektívnych záujmov pracovníkov v súvislosti s touto smernicou, ktoré zodpovedajú pravidlám smernice 2009/22/ES1a.

 

__________________

 

1a Má sa zrušiť dokumentom 2018/0089(COD); Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Ak zamestnávateľ náležité neodôvodní prepustenie alebo jeho ekvivalent v súlade s článkom 17 ods. 2, predpokladá sa, že pracovník bol prepustený z dôvodu výkonu práv v zmysle tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Dôkazné bremeno o existencii pracovnoprávneho vzťahu

 

Dôkazné bremeno o neexistencii pracovnoprávneho vzťahu znáša fyzická alebo právnická osoba, ktorú možno označiť ako zamestnávateľa.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za prípady porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice alebo príslušných, už platných ustanovení týkajúcich sa práv, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania uvedených sankcií. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Môžu mať formu pokuty. Takisto môžu mať podobu zaplatenia náhrady.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za prípady porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice alebo príslušných, už platných ustanovení týkajúcich sa práv, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania uvedených sankcií. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Majú aj formu pokuty a patrí k nim aj zaplatenie primeranej a aspoň úmernej náhrady.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Táto smernica nie je právoplatným dôvodom na zníženie všeobecnej úrovne ochrany, ktorej sa už dostáva pracovníkom v členských štátoch.

1.  Táto smernica nie je právoplatným dôvodom na zníženie všeobecnej úrovne ochrany, ktorej sa už dostáva pracovníkom v členských štátoch. Vykonávanie tejto smernice nesmie byť dôvodom na zhoršenie súčasnej situácie v jednotlivých členských štátoch z hľadiska všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov a v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Členské štáty musia postupne zvyšovať úroveň ochrany pracovníkov v regulačnej oblasti, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a v úplnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Európskou sociálnou chartou.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20 a

 

Podpora pri podávaní sťažností

 

Členské štáty zabezpečia účinné mechanizmy, prostredníctvom ktorých pracovníci môžu podávať sťažnosti na svojich zamestnávateľov priamo alebo prostredníctvom tretích strán určených členskými štátmi, ako sú odborové zväzy alebo iné združenia či príslušný orgán členského štátu, pokiaľ sú ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Práva a povinnosti stanovené v tejto smernici sa uplatňujú na existujúce pracovnoprávne vzťahy od [dátum nadobudnutia účinnosti + 2 roky]. Zamestnávatelia však poskytnú alebo doplnia dokumenty uvedené v článku 4 ods. 1, článku 5 a článku 6 iba na žiadosť pracovníka. Ak takáto žiadosť nebola podaná, nesmie to mať za následok, že sa na pracovníkov nebudú vzťahovať minimálne práva stanovené v tejto smernici.

Práva a povinnosti stanovené v tejto smernici sa uplatňujú na existujúce pracovnoprávne vzťahy od [dátum nadobudnutia účinnosti + 2 roky].

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po porade s členskými štátmi a so sociálnymi partnermi na úrovni Únie a s ohľadom na vplyv na malé a stredné podniky do [dátum nadobudnutia účinnosti + 8 rokov] preskúma uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny.

Komisia po porade s členskými štátmi a so sociálnymi partnermi na úrovni Únie a s ohľadom na vplyv na malé a stredné podniky do [dátum nadobudnutia účinnosti + 5 rokov] preskúma uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné potrebné zmeny.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii

Referenčné čísla

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

18.1.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Prerokovanie vo výbore

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (3.10.2018)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Arena

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 1 písm. b) a článok 153 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 1 písm. b), článok 153 ods. 2 písm. b) a článok 157,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Citácia 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 1 písm. b) a článok 153 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 1 písm. b), článok 153 ods. 2 písm. b) a článok 157 ods. 1 až 3,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Zásada 2 európskeho piliera sociálnych práv potvrdzuje, že rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre ženy a mužov sa musia zabezpečiť a podporiť vo všetkých oblastiach, a to vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnávania a kariérneho rastu, a že ženy aj muži majú právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu, ako je stanovené v článku 157 ods. 1 až 3 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Uznáva, že nástroje kolektívneho vyjednávania, o ktorých rokujú združenia zamestnávateľov s organizáciami zastupujúcimi pracovníkov, majú rozhodujúci význam pre zabránenie narušeniam na trhu práce, ktoré sú dôsledkom vzniku nových druhov pracovnoprávnych vzťahov vyznačujúcich sa neistotou a nejasnými pracovnými pomermi, ktoré sa týkajú predovšetkým žien, a pre prekonanie týchto narušení, vďaka čomu je kolektívne vyjednávanie rozhodujúcim nástrojom pri prekonávaní nerovností medzi mužmi a ženami v zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Komisia vo svojom oznámení z 8. marca 2016 o európskom pilieri sociálnych práv (COM(2016)0127, príloha I) uznala, že ženy sú stále diskriminované na európskych pracovných trhoch a sú stále nedostatočne zastúpené na pracoviskách a nadmerne zastúpené na pracovných miestach na čiastočný úväzok a v odvetviach s nízkymi mzdami a dostávajú nižšie hodinové mzdy, aj keď vykonávajú rovnakú prácu ako muži a majú dosiahnutú rovnakú či vyššiu úroveň vzdelania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty vytvorili právny rámec umožňujúci prijať potrebné opatrenia s cieľom zaistiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu vo všetkých pracovnoprávnych vzťahoch, bez ohľadu na druh a trvanie tohto vzťahu, ako spôsob zaručenia rovnakej odmeny pre mužov a ženy, čo prispeje k zníženiu pretrvávajúcich nerovností, z dôvodu ktorých sú ženy okrem toho, že dostávajú výrazne nižšiu odmenu než muži, osobitne ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali obsahovať najmä všetky prvky odmeňovania vrátane príspevkov v hotovosti alebo v naturáliách priamo alebo nepriamo poberané pracovníkom v súvislosti s jeho prácou. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľov poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. Skutočnosť, že prvky odmeny záväzné na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemala predstavovať dôvod na ich neposkytnutie pracovníkovi.

(13)  Poskytované informácie o odmeňovaní by mali okrem iného obsahovať všetky prvky odmeňovania, ako aj spôsob výpočtu a informácie o platových úrovniach rozčlenené podľa pohlavia pre kategórie zamestnancov vykonávajúcich tú istú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, vrátane príspevkov v hotovosti alebo v naturáliách priamo alebo nepriamo poberané pracovníkom v súvislosti s jeho prácou, odmien za odpracované nadčasy, bonusov a ďalších nárokov, ako sú nemocenské dávky alebo platené voľno. Poskytovaním takýchto informácií by nemala byť dotknutá sloboda zamestnávateľov poskytovať ďalšie zložky odmeny, ako sú jednorazové platby. Skutočnosť, že prvky odmeny záväzné na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv neboli zahrnuté medzi uvedené informácie, by nemala predstavovať dôvod na ich neposkytnutie pracovníkovi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Skúšobné lehoty umožňujú zamestnávateľom overiť, či sa pracovníci hodia na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Tieto obdobia môže sprevádzať znížená ochrana pred prepustením. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom predĺženej neistoty. Ako je uvedené v Európskom pilieri sociálnych práv, skúšobné lehoty by preto mali trvať primeraný čas. Mnoho členských štátov zaviedlo všeobecnú maximálnu dĺžku skúšobnej lehoty troch až šiestich mesiacov, čo by sa malo považovať za primerané. Skúšobné lehoty môžu byť dlhšie než šesť mesiacov, ak je to odôvodnené povahou zamestnania, napríklad v prípade riadiacej pozície, a ak je to v záujme pracovníka, ako napríklad v prípade dlhodobej choroby alebo v prípade osobitných opatrení zameraných na podporu trvalého zamestnania, najmä u mladých pracovníkov.

(19)  Skúšobné lehoty umožňujú zamestnávateľom overiť, či sa pracovníci hodia na pozíciu, na ktorú boli prijatí, a poskytnúť sprievodnú podporu a odbornú prípravu. Tieto obdobia môže sprevádzať znížená ochrana pred prepustením. Vstup na trh práce alebo prechod na novú pozíciu by nemal byť predmetom predĺženej neistoty. Skúšobné lehoty sa nesmú stať mechanizmami na využívanie pracovníkov tým, že sa im zaručí zamestnanie na dlhšie obdobia s nízkymi mzdami a následne sú títo pracovníci na konci skúšobnej lehoty prepustení. Zmluvy na dobu určitú by sa tak nahradili ešte neistejšími zmluvami, ktoré by znovu najviac poškodzovali ženy. Skúšobné lehoty by nemali byť dlhšie ako tri mesiace a v ideálnom prípade by mali trvať kratšie. Skúšobné lehoty môžu presahovať tri mesiace v riadne odôvodnených prípadoch, napríklad keď to odôvodňuje technická zložitosť práce alebo vysoký stupeň zodpovednosti na pracovnej pozícii tohto pracovníka alebo keď je pracovník vymenovaný do riadiacej pozície. Členské štáty by mali prijať právne predpisy, ktorými vymedzia prípady, v ktorých výnimočne možno prekročiť trojmesačnú skúšobnú lehotu, a príslušné primerané lehoty.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Ak sa od zamestnávateľov na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv požaduje poskytovanie odbornej prípravy pre pracovníkov, aby si mohli plniť pracovné úlohy, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa nemali účtovať pracovníkovi ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny.

(26)  Ak sa od zamestnávateľov na základe právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv požaduje poskytovanie odbornej prípravy pre pracovníkov, aby si mohli plniť pracovné úlohy, je dôležité zabezpečiť, aby sa takáto odborná príprava poskytovala spravodlivo a bez diskriminácie na akomkoľvek základe vrátane pohlavia, a to aj osobám v neštandardných formách zamestnania. Náklady na takúto odbornú prípravu by sa nemali účtovať pracovníkovi ani by sa nemali zrážať či odpočítavať z jeho odmeny. Odborná príprava by sa mala konať v pracovnom čase.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Členské štáty by mali zaručiť odstránenie všetkých druhov diskriminácie so zreteľom na všetky aspekty odmeňovania, pričom dodržiavajú zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, a v pracovných podmienkach bez ohľadu na druh zmluvy, ktorú má pracovník, ako sa stanovuje v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Pracovníci by pri výkone práv stanovených v tejto smernici mali byť chránení pred prepustením alebo inou rovnocennou ujmou (napr. ak ide o pracovníka na vyžiadanie a prestanú sa mu prideľovať úlohy) alebo pred akýmikoľvek prípravami na možné prepustenie z dôvodu, že žiada o výkon týchto práv. Ak sa pracovníci domnievajú, že boli prepustení alebo utrpeli rovnocennú ujmu z týchto dôvodov, pracovníci a príslušné orgány by mali mať možnosť vyžadovať, aby zamestnávateľ náležite odôvodnil ich prepustenie alebo rovnocenné opatrenie.

(32)  Pracovníci by pri výkone práv stanovených v tejto smernici mali byť chránení pred prepustením alebo inou rovnocennou ujmou (napr. ak ide o pracovníka na vyžiadanie a prestanú sa mu prideľovať úlohy) alebo pred akýmikoľvek prípravami na možné prepustenie z dôvodu, že žiada o výkon týchto práv. Ak sa pracovníci domnievajú, že boli prepustení alebo utrpeli rovnocennú ujmu z týchto dôvodov, pracovníci a príslušné orgány by mali vyžadovať, aby zamestnávateľ náležite odôvodnil ich prepustenie alebo rovnocenné opatrenie a aby opätovne zamestnal pracovníka v prípade, že uvádzané dôvody sú neopodstatnené. Príslušné orgány zaistia, že pracovník dostane náhradu za spôsobenú ujmu, a majú právomoc ukladať pokuty podnikom, ktoré sa takýchto praktík dopúšťajú. Osobitná pozornosť by sa mala venovať situáciám, ktoré sa týkajú predovšetkým žien, a situáciám, ktoré vyplývajú z diskriminácie na základe materstva, pričom táto druhá situácia sa považuje za priťažujúcu okolnosť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať povinnosti stanovené v článkoch 10 a 11 a v článku 14 písm. a) na fyzické osoby, ktoré patria do domácnosti, kde bola práca vykonávaná pre danú domácnosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu, konečný dátum alebo jeho predpokladané trvanie;

e)  v prípade dočasného pracovnoprávneho vzťahu, konečný dátum alebo jeho predpokladané trvanie; názov užívateľského podniku v prípade dočasných pracovníkov a sadzby odmeňovania, ktoré užívateľský podnik uplatňuje v záujme zaistenia rovnakej odmeny;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  spôsob výpočtu odmeny a informácie o mzdových úrovniach rozčlenené podľa pohlavia pre kategórie zamestnancov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má pracovník nárok, alebo ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;

h)  dĺžku platenej dovolenky a rôzne formy čerpania dovolenky, na ktorú má pracovník nárok, alebo ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  všetky výsady a práva, na ktoré majú pracovníci nárok, ako sú nemocenské dávky, dávky v materstve a ekvivalentné dávky, rodičovské dávky, dávky v otcovstve, príspevky na starostlivosť, starobné dávky, dávky v invalidite, pozostalostné dávky, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové, dôchodkové alebo rodinné dávky;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  začiatočnú základnú sumu, ďalšie zložky a výplatné termíny a spôsob odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;

j)  začiatočnú základnú sumu, všetky ďalšie zložky a výplatné termíny a spôsob odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok, ako aj ďalšie pravidelné a opakované dávky, na ktoré majú zamestnanci právo za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  s cieľom zabezpečiť transparentnosť a bojovať proti diskriminácii v odmeňovaní, ktorej čelia ženy na trhu práce, mzdovú tabuľku platnú pre pracovníkov podľa funkcie, ktorá im bola skutočne pridelená v podniku na základe pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzavreli so zamestnávateľom;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno m b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

mb)  súhrn všetkých výhod, na ktoré majú pracovníci právo a ktoré pre nich vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzavreli so svojím zamestnávateľom, ako aj súhrn sociálnych práv, ktoré nadobudli na základe svojho postavenia ako pracovníkov v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) tejto smernice, ako sú práva na materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku a prístup k odbornej príprave, na ktorú majú nárok, a spôsoby ich uplatňovania;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu pracovníci podávať sťažnosti, vrátane informácií o osobitných mechanizmoch na podávanie sťažností na psychické a sexuálne obťažovanie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia

 

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a prijmú opatrenia, ktorými sa zaručí, že zamestnávatelia v podnikoch a organizáciách pravidelne informujú o priemernom odmeňovaní podľa kategórie alebo pozície zamestnanca rozdelenom podľa pohlavia.

 

Členské štáty zabezpečia odstránenie všetkých foriem diskriminácie, pokiaľ ide o všetky aspekty a podmienky odmeňovania, rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pri prístupe k zamestnaniu a v rámci podmienok zamestnania bez ohľadu na postavenie v zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kolektívne zmluvy by mali okrem iného prispievať k zabezpečeniu zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu, odstráneniu neistých pracovnoprávnych vzťahov a ochrane práv matiek a byť nástrojmi, ktoré pomáhajú znižovať nerovnosti medzi mužmi a ženami v pracovnoprávnych vzťahoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Rovnaké zaobchádzanie

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa zásada rovnakej odmeny a podmienok uplatňovala na všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Členské štáty zabezpečia odstránenie diskriminácie, pokiaľ ide o všetky aspekty a podmienky odmeňovania a podmienky zamestnania, bez ohľadu na postavenie v zamestnaní. 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zavedú opatrenia na zabránenie psychickému a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku prostredníctvom politík, v ktorých sa stanovia prevenčné opatrenia, účinné, transparentné a dôverné postupy na riešenie sťažností, tresty pre páchateľov, informácie a odborná príprava pre pracovníkov a zamestnávateľov a podpora pre spoločnosti, aby vypracovali akčné plány na vykonanie všetkých uvedených opatrení.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Uľahčenie podávania sťažností

 

 

 

Členské štáty zabezpečia osobitné a dôverné postupy na riešenie sťažností na psychické a sexuálne obťažovanie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii

Referenčné čísla

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

18.1.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Maria Arena

15.3.2018

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Plura, Damiano Zoffoli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii

Referenčné čísla

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Dátum prijatia

18.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

7

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Dátum predloženia

26.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 9. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia