BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

  26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  Föredragande: Enrique Calvet Chambon


  Förfarande : 2017/0355(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0355/2018

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

  (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0797),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2, 153.1 b och 153.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0006/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018[1],

  –  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 5 juli 2018[2],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0355/2018),

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester.

  (1)  I artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester. Målen för detta direktiv bör vara helt förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska sociala stadgan.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Enligt princip 5 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter har arbetstagare, oberoende av anställningens form och varaktighet, rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, medan anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer, och eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet samt att övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas. Dessutom anges att den flexibilitet som arbetsgivarna behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar ska säkerställas, i enlighet med lagstiftning och kollektivavtal.

  Motivering

  Kompletterar hänvisningen till princip 5 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Enligt princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning, och rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation. Enligt princip 5 har arbetstagare, oberoende av anställningens form och varaktighet, rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, medan anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer, och eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet, och vidare sägs att övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas.

  (2)  Enligt princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning, rätt att bli informerade om skälen till uppsägning och få en rimlig uppsägningstid, och rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation. Enligt princip 5 har arbetstagare, oberoende av anställningens form och varaktighet, rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, medan anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer, och eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet, och vidare sägs att övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas, samtidigt som arbetsgivare ska ges nödvändig flexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig till ekonomiska förändringar.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Enligt princip 7 har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsförhållandet vid anställningens början, inbegripet om provanställning, och rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2b)  Inrättandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter påverkar inte medlemsstaternas rätt att fastställa de grundläggande principerna för sina system för social trygghet och förvalta sina offentliga finanser, och får inte heller i väsentlig grad påverka den finansiella jämvikten i dessa.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Sedan rådets direktiv 91/533/EEG3 antogs har arbetsmarknaderna genomgått omfattande förändringar till följd av befolkningsutvecklingen och digitaliseringen, då nya anställningsformer uppkommit och bidragit till nya arbetstillfällen och tillväxt på arbetsmarknaden. Nya anställningsformer är ofta inte lika regelbundna eller stabila som traditionella anställningsförhållanden och medför lägre förutsägbarhet för de berörda arbetstagarna, vilket leder till osäkerhet om rättigheter och social trygghet. I det föränderliga arbetslivet finns det därför ett ökat behov av att arbetstagarna får fullständig information om sina grundläggande arbetsvillkor, helst skriftligt och i rätt tid. För att ha en adekvat ram för de nya anställningsformernas utveckling bör arbetstagare i unionen också ges ett antal nya minimirättigheter som syftar till att främja tryggheten och förutsägbarheten i anställningsförhållanden och samtidigt uppnå konvergens uppåt bland medlemsstaterna och bevara flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  (3)  Sedan rådets direktiv 91/533/EEG antogs har arbetsmarknaderna genomgått förändringar till följd av befolkningsutvecklingen och digitaliseringen, då nya anställningsformer uppkommit och bidragit till innovation, nya arbetstillfällen och tillväxt på arbetsmarknaden. Nya anställningsformer kan variera avsevärt när det gäller deras förutsägbarhet jämfört med traditionella anställningsförhållanden och kan ibland medföra lägre förutsägbarhet för de berörda arbetstagarna, vilket leder till osäkerhet i fråga om rättigheter och social trygghet och uppmuntrar till bruk av otydliga eller oskäliga metoder som destabiliserar arbetsmarknaden. I det föränderliga arbetslivet finns det därför ett ökat behov av att arbetstagarna, oavsett sitt specifika område, får fullständig information om sina grundläggande arbetsvillkor, helst i god tid och skriftligt, i en för arbetstagarna lättillgänglig form. För att ha en adekvat ram för de nya anställningsformernas utveckling bör arbetstagare i unionen också ges ett antal nya minimirättigheter som syftar till att främja tryggheten och förutsägbarheten i anställningsförhållanden och samtidigt uppnå konvergens uppåt bland medlemsstaterna och bevara flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  __________________

  __________________

  3 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

  3 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Minimikrav på information om anställningsförhållandets grundläggande villkor och om arbetsvillkoren som gäller för alla arbetstagare bör därför fastställas på unionsnivå för att garantera alla arbetstagare i unionen en lämplig grad av tydlighet och förutsägbarhet i fråga om arbetsvillkor.

  (5)  Minimikrav på information om anställningsförhållandets grundläggande villkor och om arbetsvillkoren som gäller för alla arbetstagare bör därför stärkas och fastställas på unionsnivå för att garantera alla arbetstagare i unionen, oavsett deras formella status, högsta möjliga grad av tydlighet och förutsägbarhet i fråga om arbetsvillkor, samtidigt som man bibehåller en rimlig flexibilitet för atypiska anställningsformer och därmed bevarar deras fördelar för arbetstagare och arbetsgivare.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Medlemsstaterna bör på objektiva grunder kunna föreskriva att vissa bestämmelser i kapitel III anpassas till försvarsmakten, polismyndigheterna och andra larmtjänster.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  Syftet med detta direktiv – att främja tryggare och mer förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden samt tillgång till innovation och bättre levnads- och arbetsvillkor – kan uppnås genom att alla arbetstagare får effektivare åtkomst till information om sina arbetsvillkor samt genom bättre arbetsvillkor, särskilt för arbetstagare med nya och atypiska anställningsformer, liksom genom en effektivare tillämpning av lagstiftningen och ökad insyn på arbetsmarknaden, samtidigt som man förhindrar att företag av alla storlekar åläggs alltför stora bördor.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Kommissionen har inlett ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter om förbättring av tillämpningsområdet och ändamålsenligheten hos direktiv 91/533/EEG och utvidgningen av målen för direktivet i syfte att införa nya rättigheter för arbetstagare, i enlighet med artikel 154 i fördraget. Detta ledde inte till att arbetsmarknadens parter enades om att inleda förhandlingar i dessa frågor. Emellertid framgick det av det öppna offentliga samrådet med de berörda parterna och allmänheten att det är viktigt att vidta åtgärder på unionsnivå på detta område genom att modernisera och anpassa den nuvarande rättsliga ramen.

  (6)  Kommissionen har inlett ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter om förbättring av tillämpningsområdet och ändamålsenligheten hos direktiv 91/533/EEG och utvidgningen av målen för direktivet i syfte att fastställa nya rättigheter för arbetstagare, i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta ledde inte till att arbetsmarknadens parter enades om att inleda förhandlingar i dessa frågor. Av det öppna offentliga samrådet med de berörda parterna och allmänheten framgick det emellertid att det är absolut nödvändigt att vidta åtgärder på unionsnivå på detta område genom att anpassa den nuvarande rättsliga ramen till den nya utvecklingen.

  Motivering

  ”Fastställa” är mer exakt än ”införa” enligt den rättsliga grunden till förslaget.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  För att säkerställa att de rättigheter som föreskrivs i unionsrätten får avsedd verkan bör den personkrets som omfattas av direktiv 91/533/EEG uppdateras. I sin rättspraxis har Europeiska unionens domstol fastställt kriterier för att bestämma statusen för arbetstagare4, och de kriterierna är lämpliga för att fastställa vilken personkrets som detta direktiv avser. Definitionen av arbetstagare i artikel 2.1 är baserad på dessa kriterier. De säkerställer en enhetlig tillämpning av direktivets personkrets, medan de nationella myndigheterna och domstolarna får ansvar för att tillämpa den i enskilda situationer. Under förutsättning att de uppfyller dessa kriterier kan hushållsanställda, efterfrågestyrd arbetskraft, säsongsarbetande, voucher-baserade arbetstagare, arbetstagare vid digitala plattformar, praktikanter och lärlingar omfattas av detta direktiv.

  (7)  För att säkerställa att de rättigheter som föreskrivs i unionsrätten får avsedd verkan bör den personkrets som omfattas av direktiv 91/533/EEG uppdateras. I sin rättspraxis har Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) fastställt kriterier för att bestämma statusen för arbetstagare4, och de kriterierna är lämpliga för att fastställa vilken personkrets som detta direktiv avser.

  _________________________________

  _________________________________

  4 Domar 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, mål 66/85; 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, mål C-428/09; 9 juli 2015, Balkaya, mål C-229/14; 4 december 2014, FNV Kunsten, mål C-413/13 och 17 november 2016, Ruhrlandklinik, mål C-216/15.

  4 Domar 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, mål 66/85; 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, mål C-428/09; 9 juli 2015, Balkaya, mål C-229/14; 4 december 2014, FNV Kunsten, mål C-413/13 och 17 november 2016, Ruhrlandklinik, mål C-216/15.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Medlemsstaterna behåller rätten att fastställa vem som är en arbetstagare enligt nationell lagstiftning och praxis. Medlemsstaterna bör säkerställa att alla fysiska personer som under en viss tid utför tjänster för och under ledning av en annan person i utbyte mot ersättning garanteras de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att medlemsstaterna har frihet att bestämma i vilken form den personkrets som detta direktiv är tillämpligt på införlivas.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 7b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b)  Egenföretagare som inte uppfyller kriterierna i detta direktiv omfattas inte av detta direktiv.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 7c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7c)  Domstolens kriterier för fastställandet av en arbetstagares status säkerställer en enhetlig tillämpning av direktivets personkrets, medan de nationella myndigheterna och domstolarna får ansvara för deras tillämpning i enskilda situationer. Under förutsättning att de uppfyller dessa kriterier omfattas även hushållsanställda, efterfrågestyrd arbetskraft, säsongsarbetande, voucher-baserade arbetstagare, frilansare, arbetstagare vid digitala plattformar, praktikanter och lärlingar av detta direktiv.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Mot bakgrund av det ökande antalet arbetstagare som inte omfattas av direktiv 91/533/EEG enligt undantag som medlemsstaterna har gjort med stöd av artikel 1 i direktivet, behöver dessa undantag ersättas med en möjlighet för medlemsstaterna att inte tillämpa direktivets bestämmelser på arbetsförhållanden på högst åtta timmar under en referensperiod på en månad. Detta undantag påverkar inte definitionen av arbetstagare i artikel 2.1.

  (8)  Mot bakgrund av det ökande antalet arbetstagare som inte omfattas av direktiv 91/533/EEG enligt undantag som medlemsstaterna har gjort med stöd av artikel 1 i direktivet, behöver dessa undantag ersättas med en möjlighet för medlemsstaterna att inte tillämpa direktivets bestämmelser på arbetsförhållanden på högst åtta timmar under en referensperiod på en månad.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  På grund av oförutsägbarheten i efterfrågestyrt arbete, däribland nolltimmesavtal, bör undantaget för åtta timmar per månad inte användas för anställningsförhållanden där ingen garanterad mängd avlönat arbete har fastställts innan anställningen börjar.

  utgår

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Flera olika fysiska eller juridiska personer kan i praktiken åta sig arbetsgivarens uppgifter och ansvar. Det bör stå medlemsstaterna fritt att fastställa mer exakt den eller de personer som är helt eller delvis ansvariga för fullgörandet av de skyldigheter som i detta direktiv fastställs för arbetsgivare, så länge som alla dessa skyldigheter fullgörs. Medlemsstaterna bör också kunna besluta att några eller alla av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Medlemsstaterna bör kunna fastställa särskilda regler för att utesluta personer som fungerar som arbetsgivare för hushållsanställda från skyldigheten att behandla och besvara en begäran om en annan typ av anställning, erbjuda kostnadsfri obligatorisk utbildning och omfattas av prövningsmekanismen på grundval av en gynnsam presumtion när det gäller de uppgifter som saknas i den skriftliga informationen.

  (10)  Flera olika fysiska eller juridiska personer eller andra enheter kan i praktiken åta sig arbetsgivarens uppgifter och ansvar. Det bör stå medlemsstaterna fritt att fastställa mer exakt den eller de personer som är helt eller delvis ansvariga för fullgörandet av de skyldigheter som i detta direktiv fastställs för arbetsgivare, så länge som alla dessa skyldigheter fullgörs. Medlemsstaterna bör också kunna besluta att några eller alla av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Medlemsstaterna bör, efter samråd med arbetsmarknadens parter, kunna anpassa de särskilda reglerna rörande skyldigheten att behandla och besvara en begäran om en annan typ av anställning samt reglerna rörande kostnadsfri obligatorisk utbildning för personer som fungerar som arbetsgivare för hushållsanställda.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Medlemsstaterna bör kunna fastställa särskilda regler för att utesluta personer som fungerar som arbetsgivare för hushållsanställda från kraven i detta direktiv om att behandla och besvara en begäran om en annan typ av anställning, erbjuda kostnadsfri obligatorisk utbildning och tillhandahålla prövningsmekanismer på grundval av en gynnsam presumtion när det gäller de uppgifter som saknas i den information som ska tillhandahållas arbetstagaren i enlighet med detta direktiv.

  Motivering

  Detta undantag motiveras av det särskilda förhållande som gäller för enskilda som fungerar som arbetsgivare åt hushållsanställda.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Genom direktiv 91/533/EEG infördes en förteckning över viktiga aspekter som arbetstagarna måste informeras om skriftligen. Förteckningen behöver anpassas för att ta hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt ökningen av atypiska anställningsformer.

  (11)  Genom direktiv 91/533/EEG infördes en förteckning över viktiga aspekter som arbetstagarna måste informeras om skriftligen. Minimiförteckningen över viktiga aspekter, som får utökas av medlemsstaterna, behöver anpassas för att ta hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt ökningen av atypiska anställningsformer.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Informationen om arbetstiden bör vara förenlig med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG5, och innehålla uppgifter om raster, dygnsvila, veckovila och längden på den betalda semestern.

  (12)  Informationen om arbetstiden bör vara förenlig med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG5, och innehålla uppgifter om raster, dygnsvila, veckovila och längden på den betalda semestern för att på så sätt säkerställa skydd av arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

  __________________

  __________________

  5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta alla aspekter av den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta alla aspekter av den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, övertidsersättningar, bonusar och andra förmåner, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Om det inte är möjligt att ange ett fast arbetsschema på grund av anställningens art, bör arbetstagarna få veta hur deras arbetsschema kommer att fastställas, inbegripet de tidsperioder då de kan komma att kallas in för att arbeta och det minsta varsel i förväg de bör få.

  (14)  Om det inte är möjligt att ange en normal arbetsdag eller arbetsvecka på grund av anställningens art, såsom i ett efterfrågestyrt anställningsavtal eller liknande anställningsförhållande, bör arbetsgivarna informera arbetstagarna om hur deras arbetsuppgifter kommer att fastställas, inbegripet de tidsperioder då de kan komma att kallas in för att arbeta och det kortaste förhandsmeddelande som de är avsedda att få.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Information om de sociala trygghetssystemen bör i förekommande fall innefatta information om förmåner vid sjukdom, moderskap och motsvarande, föräldraledighet, pappaledighet, ålder, invaliditet, arbetslöshet och förtidspensionering samt förmåner till efterlevande och familjer. Information om det sociala skydd som arbetsgivaren tillhandahåller bör i förekommande fall omfatta kompletterande pensionssystem i den bemärkelse som avses i rådets direktiv 98/49/EG6 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU7.

  (15)  Information om de sociala trygghetssystemen bör innefatta information om de mottagande socialförsäkringsinstitutionerna och bevis på registrering hos socialförsäkringsmyndigheterna, när det hör till arbetsgivarens ansvar. I förekommande fall bör den innefatta information om förmåner vid sjukdom, moderskap och motsvarande, föräldraledighet, pappaledighet, ålder, invaliditet, arbetslöshet och förtidspensionering samt förmåner till efterlevande, familjer eller förmåner vid arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Information om det sociala skydd som arbetsgivaren tillhandahåller bör i förekommande fall omfatta kompletterande pensionssystem i den bemärkelse som avses i rådets direktiv 98/49/EG6 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU7.

  __________________

  __________________

  6 Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46).

  6 Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46).

  7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1).

  7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1).

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Arbetstagarna bör ha rätt att få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsförhållandet vid anställningens början. Den relevanta informationen bör därför nå dem senast den första dagen för anställningen.

  (16)  Arbetstagarna bör ha rätt att få skriftlig information, antingen på papper eller elektroniskt, om sina rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsförhållandet vid anställningens början. Den grundläggande informationen bör därför nå dem skriftligen senast den första dagen av anställningsförhållandet. Det bör vara möjligt att förlänga tidsfristen för att tillhandahålla grundläggande information till högst sju dagar när det gäller mikroföretag. Samma information bör tillhandahållas muntligen den första dagen av anställningsförhållandet. Dessa tidsfrister bör inte överskrida anställningskontraktets varaktighet.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  För att hjälpa arbetsgivarna att tillhandahålla information i tid bör medlemsstaterna se till att det finns mallar på nationell nivå med relevant och tillräckligt omfattande information om de gällande reglerna. Dessa mallar kan utvecklas ytterligare på branschnivå och lokal nivå av nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter.

  (17)  För att hjälpa arbetsgivarna att tillhandahålla information i tid bör medlemsstaterna se till att det finns mallar på nationell nivå med relevant och tillräckligt omfattande information om de gällande reglerna. Dessa mallar bör utvecklas ytterligare efter samråd med arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Arbetstagare som utstationerats eller sänds utomlands bör få ytterligare information som är specifik för deras situation. För på varandra följande arbetsuppgifter i flera medlemsstater eller tredjeländer, t.ex. internationella vägtransporter, kan informationen grupperas för flera uppgifter före den första avresan, och därefter ändras vid förändringar. Om arbetstagarna räknas som utstationerade arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG8 bör de också underrättas om den nationella webbplats som utarbetats av värdmedlemsstaten där de hittar relevant information om arbetsvillkor för deras situation. Om inte medlemsstaterna föreskriver något annat bör denna skyldighet gälla om arbetet utomlands varar i mer än fyra på varandra följande veckor.

  (18)  Arbetstagare som utstationerats eller sänds utomlands bör få ytterligare information som är specifik för deras situation. För på varandra följande arbetsuppgifter i flera medlemsstater eller tredjeländer kan informationen grupperas för flera uppgifter före den första avresan, och därefter ändras vid förändringar. Om arbetstagarna räknas som utstationerade arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG8 eller andra sektorsspecifika förordningar bör de också underrättas om den nationella webbplats som utarbetats av värdmedlemsstaten där de hittar relevant information om arbetsvillkor för deras situation. Om inte lagstiftningen i den medlemsstat som reglerar anställningsförhållandet föreskriver något annat bör denna skyldighet gälla om arbetet utomlands varar i mer än fyra på varandra följande veckor.

  __________________

  __________________

  8 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

  8 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Sådana provanställningar kan vara förenade med ett lägre skydd mot uppsägning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. I enlighet med vad som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör därför provanställningar ha rimlig varaktighet. Ett betydande antal medlemsstater har föreskrivit en generell längsta tillåtna varaktighet på provanställningar på mellan tre och sex månader, vilket bör betraktas som rimligt. Provanställning kan vara längre än sex månader om detta är motiverat med hänsyn till anställningens art, t.ex. en post i ledande ställning, eller om det ligger i arbetstagarens intresse, t.ex. i fall av långvarig sjukdom eller i samband med särskilda åtgärder för att främja fasta anställningar, i synnerhet för unga arbetstagare.

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Provanställning ger arbetstagarna möjlighet att kontrollera att arbetet motsvarar deras förväntningar, kunskaper och färdigheter. Sådana provanställningar kan vara förenade med ett lägre skydd mot uppsägning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. I enlighet med vad som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör därför provanställningar ha rimlig varaktighet. Ett betydande antal medlemsstater har föreskrivit en generell längsta tillåtna varaktighet på provanställningar på mellan tre och sex månader, vilket bör betraktas som rimligt. Provanställning kan i undantagsfall vara längre än sex månader om detta är motiverat med hänsyn till anställningens art, t.ex. en post i ledande ställning, om medlemsstaterna inte har kopplat anställningsskydd, inbegripet skydd mot uppsägning och arbetslöshet, till provanställning, eller i samband med särskilda åtgärder för att främja fasta anställningar, men den får inte vara längre än nio månader. Medlemsstaterna bör kunna tillåta att provanställningen förlängs efter den ursprungliga överenskommelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, om arbetstagaren fortlöpande har varit frånvarande på grund av långvarig sjukdom eller ledighet, för att arbetstagaren ska kunna visa att hans eller hennes kompetens överensstämmer med de uppgifter som krävs och för att göra det möjligt för arbetsgivaren att kontrollera att arbetstagaren är lämpad för dessa uppgifter. En provanställning får under inga omständigheter ensidigt förlängas.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Arbetsgivare bör inte hindra arbetstagare från att ta anställning hos andra arbetsgivare, utanför den tid de arbetar för dem, inom de gränser som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG9. Exklusivitetsklausuler, i bemärkelsen förbud mot att arbeta för specifika kategorier av arbetsgivare, kan vara motiverade av objektiva skäl, såsom skydd av företagshemligheter eller undvikande av intressekonflikter.

  (20)  Arbetsgivare bör inte förbjuda eller hindra arbetstagare från att ta anställning hos andra arbetsgivare, eller besluta om påföljder för dem för detta, utanför den tid de arbetar för dem. Medlemsstaterna bör säkerställa att sådan annan anställning faller inom de gränser som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG9. Medlemsstaterna bör efter samråd med arbetsmarknadens parter kunna fastställa villkor för tillämpningen av exklusivitetsklausuler, i bemärkelsen förbud mot att arbeta för specifika kategorier av arbetsgivare av objektiva skäl, såsom säkerhet och hälsa för arbetstagare, skydd av arbetsgivarens företagshemligheter, integriteten i den offentliga förvaltningen, eller undvikande av intressekonflikter.

  __________________

  __________________

  9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  Arbetstagare vars arbetsschema vanligtvis är variabelt bör kunna dra nytta av en minsta förutsägbarhet i arbeten där arbetsschemat bestäms huvudsakligen av arbetsgivaren, antingen direkt, t.ex. genom fördelning av arbetsuppgifter, eller indirekt, t.ex. genom att kräva att arbetstagaren svarar på kunders önskemål.

  (21)  Arbetstagare som har efterfrågestyrt anställningsavtal eller liknande anställningsförhållande, där arbetstagarens arbetsschema helt eller huvudsakligen är variabelt bör kunna dra nytta av en miniminivå av stabilitet och förutsägbarhet i arbetet.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  Ett rimligt minsta förhandsvarsel, i bemärkelsen perioden mellan den tidpunkt då en arbetstagare informeras om ett nytt arbetspass och den tidpunkt då passet inleds, utgör ett annat nödvändigt inslag av förutsägbarhet för anställningsförhållanden med arbetsscheman som är variabla eller som huvudsakligen bestäms av arbetsgivaren. Förhandsvarslets längd kan variera i förhållande till behoven i olika sektorer, samtidigt som arbetstagarna får tillräckligt skydd. Kravet påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG10.

  (23)  Ett rimligt minsta förhandsvarsel, i bemärkelsen perioden mellan den tidpunkt då en arbetstagare informeras om ett nytt arbetspass och den tidpunkt då passet inleds, utgör ett annat nödvändigt inslag av förutsägbarhet för anställningsförhållanden med oförutsägbara arbetsscheman. Förhandsvarslets längd kan variera i förhållande till behoven och användningen i olika sektorer, samtidigt som arbetstagarna får tillräckligt skydd. Kravet påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG10.

  __________________

  __________________

  10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

  10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

  Ändringsförslag    31

  Förslag till direktiv

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Arbetstagare bör ha möjlighet att vägra ett arbetspass, om det infaller utanför referenstimmarna och referensdagarna eller inte har anmälts inom den minsta varselperioden, utan att drabbas av negativa konsekvenser för vägran. Arbetstagare bör också ha möjlighet att acceptera arbetspasset, om de så önskar.

  (24)  Arbetstagare bör ha möjlighet att vägra ett arbetspass, om det infaller utanför referenstimmarna och referensdagarna eller inte har anmälts inom den minsta varselperioden, utan att drabbas av negativa konsekvenser för vägran. Arbetstagare bör också ha möjlighet att acceptera arbetspasset, om de så önskar. En arbetstagare som accepterat arbetspasset men inte kan utföra arbetet på grund av att arbetsgivaren annullerar arbetet, och arbetstagaren inte är ansvarig för denna annullering, bör arbetstagarens rätt till ersättning för arbetsuppgiften kvarstå.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Skäl 24a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (24a)  Medlemsstaterna bör, om inte rättsliga åtgärder vidtagits för att förhindra missbruk till följd av användningen av efterfrågestyrda anställningsavtal och liknande anställningsformer, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och med beaktande av de särskilda behoven hos specifika sektorer och/eller kategorier av arbetstagare, införa åtgärder för att säkerställa större förutsägbarhet för efterfrågestyrda anställningsavtal eller liknande anställningsformer.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Skäl 24b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (24b)  Medlemsstaterna bör säkerställa att arbetsgivare som regelbundet använder variabla arbetsscheman och variabla referenstimmar/referensdagar på begäran lämnar in relevant information till de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör också säkerställa att dessa timmar, efter en viss period av anställningsförhållandet, för vilken ett genomsnittligt antal timmar kan anses vara normalt, kommer att utgöra det garanterade minimiantalet avlönade timmar.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  Om arbetsgivarna har möjlighet att erbjuda heltidsanställning eller tillsvidareanställning till arbetstagare i atypiska anställningsformer, bör en övergång till tryggare anställningsformer främjas. Arbetstagarna bör också kunna ansöka om en annan, mer förutsägbar och tryggare anställningsform, om sådana finns tillgängliga, och få ett skriftligt svar från arbetsgivaren som tar hänsyn till behoven hos arbetsgivaren och arbetstagaren.

  (25)  Om arbetsgivarna har möjlighet att erbjuda heltidsanställning eller tillsvidareanställning till arbetstagare i atypiska anställningsformer, bör en övergång till tryggare anställningsformer främjas, i enlighet med de principer som anges i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Arbetstagarna bör också kunna ansöka om en annan, mer förutsägbar och tryggare anställningsform, om sådana finns tillgängliga, och få ett vederbörligen motiverat skriftligt svar från arbetsgivaren som tar hänsyn till behoven och möjligheterna hos arbetsgivaren och arbetstagaren.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till direktiv

  Skäl 25a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25a)  Arbetstagare, inklusive dem som är på långvarig ledighet, bör informeras om alla interna befordringar och/eller tjänster som blir lediga i företaget eller på arbetsplatsen för att uppmuntra deras framsteg i yrkeskarriären.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Skäl 25b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25b)  Direktivet kompletterar rådets direktiv 97/81/EG, 1999/70/EG och 2008/104/EG när det gäller övergången från en form av anställning till en annan.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Om arbetsgivarna enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för arbetstagarna så att de kan utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön.

  (26)  Om arbetstagarna åläggs av sina arbetsgivare eller av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, kollektivavtal eller interna bestämmelser att genomgå utbildning för att kunna utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön. Utbildning bör, utom i motiverade fall där skäl anges, äga rum under arbetstid. Arbetstagaren bör alltjämt ha rätt att få lön under sin utbildning. Denna skyldighet omfattar inte yrkesutbildning eller utbildning som arbetstagare behöver för att erhålla, upprätthålla eller förnya en yrkeskvalifikation förutsatt att arbetsgivaren inte är skyldig enligt lagen, kollektivavtal eller interna bestämmelser att tillhandahålla sådan utbildning.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till direktiv

  Skäl 26a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (26a)  Arbetsmarknadens parter har de bästa förutsättningarna att hitta lösningar som tillgodoser såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas behov, och bör därför ges en viktig roll i genomförandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  Arbetsmarknadens parter får konstatera att andra bestämmelser är lämpligare inom specifika sektorer eller situationer för att uppnå syftet med detta direktiv, än de miniminormer som fastställts i kapitel III i detta direktiv. Medlemsstaterna bör därför kunna låta arbetsmarknadens parter ingå kollektivavtal om ändringar av bestämmelserna i det kapitlet, förutsatt att den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna inte sänks.

  (27)  Arbetsmarknadens parter får konstatera att andra bestämmelser kan anpassas, kompletteras eller förbättras om de är lämpligare inom specifika sektorer eller situationer för att uppnå syftet med detta direktiv, i enlighet med kapitel III i detta direktiv. Medlemsstaterna bör därför uppmuntra arbetsmarknadens parter att ingå sådana kollektivavtal som tillämpar bestämmelserna i det kapitlet eller upprätthåller befintliga avtal, förutsatt att den övergripande skyddsnivån för arbetstagarna fortsätter att respekteras och att de minimikrav som fastställs i detta direktiv uppfylls.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Skäl 27a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27a)  I medlemsstater med en hög organiseringsgrad bland både arbetstagare och arbetsgivare och där det är arbetsmarknadens parter i egenskap av företrädare för arbetstagarna respektive arbetsgivarna som har huvudansvaret för att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden bör arbetsmarknadens parter ha full behörighet att ingå kollektivavtal.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter visade att det finns ett behov av att stärka efterlevnaden av unionens arbetsrätt för att säkerställa dess ändamålsenlighet. När det gäller direktiv 91/533/EEG visade Refit-utvärderingen11 att förstärkta verkställighetsmekanismer kan förbättra dess ändamålsenlighet. Den visade också att system för gottgörelse som endast bygger på skadestånd är mindre ändamålsenliga än system som också omfattar sanktioner (t.ex. engångssummor eller indragna tillstånd) för arbetsgivare som underlåtit att lämna skriftlig information. Den visade även att anställda sällan söker gottgörelse under anställningsförhållandet, och det motverkar syftet för kravet att lämna skriftlig information, nämligen att arbetstagarna ska informeras om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet. Det är därför nödvändigt att införa verkställighetsbestämmelser om antingen en gynnsam presumtion om information om anställningsförhållandet inte tillhandahålls eller ett administrativt förfarande där arbetsgivaren får åläggas att lämna den information som saknas och kan påföras sanktioner om inte sker. Gottgörelsen bör vara föremål för ett förfarande där arbetsgivaren underrättas om att information saknas och ges en tidsfrist på 15 dagar att lämna fullständig och riktig information.

  (28)  Samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter visade att det finns ett behov av att stärka efterlevnaden av unionens arbetsrätt för att säkerställa dess ändamålsenlighet. Den utvärdering av direktiv 91/533/EEG som gjordes under kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit)11 visade att förstärkta verkställighetsmekanismer kan förbättra ändamålsenligheten i EU:s arbetsrätt. Den visade också att system för gottgörelse som endast bygger på skadestånd är mindre ändamålsenliga än system som också omfattar sanktioner (t.ex. engångssummor eller indragna tillstånd) för arbetsgivare som underlåtit att lämna skriftlig information. Den visade även att anställda sällan söker gottgörelse under anställningsförhållandet, och det motverkar syftet för kravet att lämna skriftlig information, vilket är att säkerställa att arbetstagarna ska informeras om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet. Det är därför nödvändigt att införa verkställighetsbestämmelser om en gynnsam presumtion om information om anställningsförhållandet inte tillhandahålls och ett förfarande där arbetsgivaren åläggs att lämna den information som saknas och kan påföras sanktioner om arbetsgivaren inte gör detta. Om sådan information fattas kan en sådan gynnsam presumtion inbegripa en presumtion om att arbetstagaren har ett stadigvarande anställningsförhållande och att det inte finns någon provanställningsperiod eller att arbetstagaren har en heltidstjänst. Gottgörelsen bör vara föremål för ett förfarande där arbetsgivaren underrättas av arbetstagaren eller tredje part, såsom arbetstagarens representant eller annan behörig enhet eller myndighet, om att information saknas och ges en tidsfrist på 15 dagar att lämna fullständig och riktig information.

  __________________

  __________________

  11 SWD(2017)205 final, s. 26.

  11 SWD(2017)205 final, s. 26.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Skäl 33a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (33a)  Eftersom ett effektivt verkställande av unionsbestämmelserna är viktigt för européerna behövs det ett robust, effektivt och ändamålsenligt system för att säkerställa att medlemsstaterna till fullo tillämpar, genomför och verkställer EU-lagstiftningen och erbjuder adekvata rättsmedel. Framför allt bör arbetstagare som blir kollektivt uppsagda kunna dra nytta av ett sådant system. Därför bör medlemsstaterna tillåta fackföreningar att väcka grupptalan till skydd för arbetstagarnas kollektiva intressen.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Medlemsstaterna bör fastställa ändamålsenliga, proportionella och avskräckande sanktioner för åsidosättande av skyldigheterna i detta direktiv.

  (34)  Medlemsstaterna bör fastställa ändamålsenliga, proportionella och avskräckande sanktioner, bland annat böter, för åsidosättande av skyldigheterna i detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna fastställa lämplig och proportionell ersättning. De ekonomiska påföljderna bör skärpas med hänsyn till antalet överträdelser av arbetsgivaren eller omfattningen av arbetsgivarens försening med att förse arbetstagaren med handlingar.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att arbetstagarna har tillgång till social trygghet oberoende av typ av anställningsförhållande.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Skäl 34b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34b)  Medlemsstaterna bör säkerställa att arbetstagare med helt eller huvudsakligen varierande arbetsscheman eller med varierande referenstimmar/referensdagar får skydd för säkerhet och hälsa.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Skäl 36

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (36)  I detta direktiv fastställs minimikrav, vilket innebär att medlemsstaterna har kvar sin möjlighet att införa och behålla mer förmånliga bestämmelser. Rättigheter som förvärvats under den befintliga rättsliga ramen bör fortsätta att gälla, om inte fördelaktigare bestämmelser införs med detta direktiv. Genomförandet av detta direktiv kan inte användas för att minska befintliga rättigheter enligt den befintliga nationella lagstiftningen eller unionslagstiftningen på detta område och kan inte heller utgöra ett giltigt skäl för att sänka den allmänna skyddsnivå som arbetstagare har tilldelats på det område som omfattas av detta direktiv.

  (36)  I detta direktiv fastställs minimikrav, vilket innebär att medlemsstaterna har kvar sin möjlighet att införa och behålla mer förmånliga bestämmelser. Rättigheter som förvärvats under den befintliga rättsliga ramen bör fortsätta att gälla, om inte fördelaktigare bestämmelser införs med detta direktiv. Genomförandet av detta direktiv kan inte användas för att minska befintliga rättigheter enligt den befintliga nationella lagstiftningen eller unionslagstiftningen på detta område och kan inte heller utgöra ett giltigt skäl för att sänka den allmänna skyddsnivå som arbetstagare har tilldelats på det område som omfattas av detta direktiv. Medlemsstaterna bör säkerställa att åtgärder vidtas mot ett införande av nolltimmarsavtal eller liknande former av anställningsavtal.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Skäl 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (37)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga åligganden som motverkar etableringen och utvecklingen av små och medelstora företag. Medlemsstaterna uppmanas därför att utvärdera inverkan av deras införlivandeakt på små och medelstora företag för att se till att dessa inte blir oproportionerligt drabbade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan, och offentliggöra resultaten av sådana utvärderingar.

  (37)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga åligganden som motverkar etableringen och utvecklingen av mikroföretag och små och medelstora företag, vilkas betydelse kan utläsas ur i kommissionens rekommendation av den 6 maj 20031a eller ur en senare rättsakt som ersätter den rekommendationen. Medlemsstaterna uppmanas därför att utvärdera inverkan av deras införlivandeakt på små och medelstora företag för att se till att dessa inte blir oproportionerligt drabbade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan, och offentliggöra resultaten av sådana utvärderingar.

   

  __________________

   

  1a EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till direktiv

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (38)  Medlemsstaterna får överlåta åt arbetsmarknadens parter att genomföra detta direktiv, om arbetsmarknadens parter gemensamt begär detta och förutsatt att medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att de alltid kan säkerställa att detta direktiv får avsedda resultat.

  (38)  Medlemsstaterna bör engagera arbetsmarknadens parter vid genomförandet av detta direktiv och ge dem tillgång till alla medel som behövs för att ett sådant engagemang ska bli effektivt.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till direktiv

  Skäl 38a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (38a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att nationella yrkesinspektionsorgan ser till att detta direktiv efterlevs. Samordning på unionsnivå och särskild utbildning bör tillhandahållas sådana nationella organ för att underlätta denna efterlevnad.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tryggare och mer förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  1.  Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja öppnare och mer förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  I detta direktiv fastställs miniminormer för rättigheter som gäller för varje arbetstagare i unionen.

  2.  I detta direktiv fastställs miniminormer för rättigheter som gäller för varje arbetstagare i unionen. Dessa rättigheter ska gälla för en fysisk person som under en viss tid utför tjänster för och under ledning av en annan person i utbyte mot ersättning, när det föreligger ett förhållande som präglas av beroende eller underordning mellan den förstnämnda och den sistnämnda. När det gäller personer som inte uppfyller dessa kriterier och som inte omfattas av detta direktiv ska medlemsstaterna säkerställa att alla personer som omfattas av detta direktiv kan utnyttja dessa minimirättigheter inom ramen för nationell lagstiftning eller praxis, inberäknat kollektivavtal.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Egenföretagare som inte uppfyller kriterierna i detta direktiv omfattas inte av direktivet.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta direktiv på arbetstagare som har ett anställningsförhållande som omfattar högst åtta timmar under en referensperiod på en månad. Arbetstid med alla arbetsgivare som utgör eller tillhör samma företag, grupp eller enhet ska räknas in i denna period på åtta timmar.

  utgår

  Motivering

  Alla arbetstagare bör ha samma rättigheter.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna får avgöra vilka personer som är ansvariga för verkställandet av de arbetsgivarskyldigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att alla sådana skyldigheter är uppfyllda. De får också besluta att samtliga eller vissa av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2008/104/EG.

  5.  Medlemsstaterna får efter samråd med arbetsmarknadens parter avgöra vilka personer som är ansvariga för verkställandet av de arbetsgivarskyldigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att alla sådana skyldigheter är uppfyllda. De får också besluta att samtliga eller vissa av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2008/104/EG.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Medlemsstaterna får, på objektiva grunder och efter samråd med arbetsmarknadens parter när så är lämpligt, föreskriva att vissa bestämmelser i kapitel III efter situationens krav ska tillämpas på försvarsmakten, polismyndigheterna och andra larmtjänster.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de skyldigheter som anges i artiklarna 10 och 11 och artikel 14 a på fysiska personer som ingår i ett hushåll där arbetet utförs för detta hushåll.

  6.  Medlemsstaterna får, efter samråd med arbetsmarknadens parter, besluta att anpassa de skyldigheter som anges i artiklarna 10 och 11 och artikel 14 a på personer i ett hushåll som fungerar som arbetsgivare, där arbetet utförs för detta hushåll.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till direktiv

  Artikel 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 2

  Artikel 2

  Definitioner

  Definitioner

  1.  I detta direktiv gäller följande definitioner:

  1.  I detta direktiv gäller följande definitioner:

  (a)  arbetstagare: en fysisk person som under en viss tid utför tjänster för och under ledning av en annan person i utbyte mot ersättning.

   

  (b)  arbetsgivare: en eller flera fysiska eller juridiska personer som direkt eller indirekt är part i ett anställningsförhållande med en arbetstagare.

   

  (c)  anställningsförhållande: det yrkesmässiga förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare enligt definitionen ovan.

  (a)  anställningsförhållande: det yrkesmässiga förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

  (d)  arbetsschema: ett schema där det anges vilka klockslag och dagar arbetet börjar och slutar.

  (b)  arbetsschema: ett schema där det anges vilka klockslag och dagar arbetet börjar och slutar.

  (e)  referenstimmar och referensdagar: tidsintervall under angivna dagar då arbetet kan äga rum på begäran av arbetsgivaren.

  (c)  referenstimmar och referensdagar: tidsintervall under angivna dagar då arbetet kan äga rum.

  2.  I detta direktiv menas med mikroföretag, små företag och medelstora företag13 samma sak som i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag eller i varje efterföljande rättsakt som ersätter denna rekommendation.

  2.  I detta direktiv menas med mikroföretag, små företag och medelstora företag samma sak som i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag13 eller i varje efterföljande rättsakt som ersätter denna rekommendation.

  ________________________________

  __________________________________

  13 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

  13 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till direktiv

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

  Tillhandahållande av information

   

  Arbetsgivaren ska tillhandahålla varje arbetstagare den information som krävs enligt detta direktiv skriftligen, på papper eller i elektronisk form, under förutsättning att arbetstagaren har tillgång till detta, att arbetstagaren bekräftar mottagandet av informationen och informationen kan lagras och skrivas ut.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetsgivarna är skyldiga att informera arbetstagarna om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivarna, oavsett typ av anställningsavtal, är skyldiga att informera arbetstagarna om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

  2. Den information som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone följande:

  Ändringsförslag    61

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Identitet för parterna i anställningsförhållandet.

  (a)  Identitet för parterna i anställningsförhållandet, med angivande av åtminstone fullständiga namn, adresser och, i förekommande fall, rättsliga ombud.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Arbetsplats. Finns det ingen fast eller huvudsaklig arbetsplats, ska det anges att arbetstagaren ska utföra arbete på olika platser eller själv får bestämma sin arbetsplats, och dessutom ska arbetsgivarens säte eller i förekommande fall hemvist anges.

  (b)  Arbetsplats. Finns det ingen fast eller huvudsaklig arbetsplats, ska det anges att arbetstagaren ska utföra arbete på olika platser eller själv får bestämma sin arbetsplats, och dessutom ska arbetsgivarens säte eller i förekommande fall hemvist anges. Om arbetstagaren arbetar på olika platser ska det anges vilka åtgärder och arrangemang som finns för att möjliggöra för arbetstagaren att ta sig till de olika arbetsplatserna samt uppgifter om förfarande och varsel.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten.

  (e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten samt, för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, kundföretagets namn.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Eventuell rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren.

  (g)  All rätt till utbildning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt unionslagstiftning, nationell lagstiftning och relevanta kollektivavtal, eller i enlighet med arbetsgivarens allmänna utbildningspolicy.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Antal dagar betald semester som arbetstagaren har rätt till eller, om detta inte är känt när informationen ges, vilka regler som gäller för rätten till och längden på sådan semester.

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    66

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  Regler, inbegripet längd, för de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste iaktta om de vill att anställningsförhållandet ska upphöra, eller om uppsägningstiden inte kan anges vid den tidpunkt då informationen lämnas, de regler som gäller för att bestämma uppsägningstiden.

  (i)  Regler, inbegripet längd, för de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste iaktta om de vill att anställningsförhållandet ska upphöra, eller, om uppsägningstiderna inte kan anges vid den tidpunkt då informationen lämnas, de regler som gäller för att bestämma uppsägningstiderna samt de formella kraven för meddelandet om uppsägning och tidsfristen för att vidta rättsliga åtgärder för att bestrida uppsägningen.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Inledande grundlön och alla andra lönekomponenter som arbetstagaren har rätt till, och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske.

  (j)  Inledande grundlön och alla andra lönekomponenter, separat angivna såsom bonusar, övertidsersättningar, bidrag i kontanter eller in natura och andra förmåner, som arbetstagaren har rätt till, och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led k

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (k)  Om arbetsschemat är helt eller huvudsakligen fast, längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka och eventuella regler för övertid och övertidsersättning.

  (k)  Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka och, om tillämpligt, regler för arbete utanför normal arbetsdag eller arbetsvecka, inklusive regler för skiftbyten och övertid, samt rimligt förhandsvarsel och ersättning för sådant arbete.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led l – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  Om arbetsschemat är helt eller huvudsakligen varierande, principen att arbetsschemat är varierande, mängden garanterad betald arbetstid, lön för arbete som utförs utöver de garanterade timmarna samt om arbetsschemat helt eller huvudsakligen fastställs av arbetsgivaren:

  (l)  Om arbetstagarens arbetsschema är helt eller huvudsakligen varierande ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren om:

  Ändringsförslag    70

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led i – led -ia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ia)  principen att arbetsschemat är varierande, antalet garanterade avlönade arbetstimmar och lönen för arbete som utförts utöver de garanterade timmarna,

  Ändringsförslag    71

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led l – led ii

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (ii)  det minsta förhandsvarsel som arbetstagaren ska få innan arbetet inleds.

  (ii)  den minsta period för förhandsvarsel som arbetstagaren ska få innan arbetet inleds, och en tidsfrist för arbetsgivaren att annullera arbetspasset efter att arbetstagaren har godkänt det.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (m)  Alla kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor. Vid kollektivavtal slutna av särskilda gemensamma organ eller institutioner utanför företaget, namnet på det behöriga organ eller den behöriga institution med vilket kollektivavtal slutits.

  (m)  Alla kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor. vid kollektivavtal slutna av särskilda gemensamma organ eller institutioner utanför företaget, namnet på det behöriga organ eller den behöriga institution med vilket kollektivavtal slutits, samt, i förekommande fall, vilka avgränsningsperioder som gäller.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led ma (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ma)  Kontaktuppgifter för arbetstagarrepresentanter och/eller fackliga företrädare.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led na (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (na)  Om det hör till arbetsgivarens ansvar, bevis på registrering hos den eller de socialförsäkringsinstitutioner som avses i led n.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den information som avses i punkt 2 f–k och 2 n får i lämpliga fall lämnas i form av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  3.  Den information som avses i punkt 2 f–k och 2 n får i lämpliga fall åtföljas av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Medlemsstaterna ska se till att praktikanter får all nödvändig information om sin utbildnings- och arbetsplan, i synnerhet avseende arbetstider och praktikperiodens längd, alla ersättningar och löneförmåner (i förekommande fall), rättigheter och skyldigheter som arbetstagare, uppgifter om handledaren och handledarens skyldigheter samt målen och metoderna för utvärdering och utveckling.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3b.  Det minsta rimliga förhandsvarsel som arbetstagaren ska få innan arbetet inleds ska, i enlighet med punkt 2 l, i förekommande fall, fastställas av medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den information som avses i artikel 3.2 ska tillhandahållas individuellt till arbetstagaren i form av ett dokument senast den första dagen av anställningsförhållandet. Detta dokument får tillhandahållas och översändas elektroniskt, förutsatt att det är lättillgängligt för arbetstagaren och kan lagras och skrivas ut.

  1.  Den information som avses i artikel 3.2 a–f, i–l och na ska tillhandahållas individuellt till arbetstagaren skriftligen i form av ett dokument senast den första dagen av anställningsförhållandet.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Annan information som avses i artikel 3.2 ska tillhandahållas arbetstagaren skriftligen senast inom sju dagar efter att anställningsförhållandet inletts.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  Tidsfristen i punkt 1a får inte överskrida anställningskontraktets varaktighet.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska utarbeta mallar och förlagor för det dokument som avses i punkt 1 och göra dem tillgängliga för arbetstagare och arbetsgivare, inbegripet genom tillgängliggöra dem på en enda officiell nationell webbplats och på andra lämpliga sätt.

  2.  Medlemsstaterna ska, efter samråd med arbetsmarknadens parter, utarbeta mallar och förlagor för det dokument som avses i punkt 1 och göra dem tillgängliga för arbetstagare och arbetsgivare, inbegripet genom tillgängliggöra dem på en enda officiell nationell webbplats och på andra lämpliga sätt.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska se till att den information om tillämplig rätt enligt lagar, andra författningar eller kollektivavtal som ska lämnas till arbetsgivarna görs allmänt tillgänglig utan kostnad på ett klart, tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på distans och på elektronisk väg, inbegripet genom befintliga nätportaler för unionsmedborgare och unionsföretag.

  3.  Medlemsstaterna ska se till att den information om tillämplig rätt enligt lagar, andra författningar eller allmängiltiga kollektivavtal som ska lämnas till arbetsgivarna görs allmänt tillgänglig utan kostnad på ett klart, tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på distans och på elektronisk väg, inbegripet genom befintliga nätportaler för unionsmedborgare, fackföreningar och unionsföretag.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Ändringar som endast återspeglar ändringar i lagar och andra författningar eller lagbestämmelser eller kollektivavtal eller företagsrådsavtal kan meddelas genom en hänvisning till deras uppdaterade versioner.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ytterligare information för arbetstagare som utstationeras eller sänds utomlands

  Ytterligare information för arbetstagare som sänds utomlands

  Ändringsförslag    85

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att en arbetstagare, som beordras att arbeta i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än där arbetet vanligtvis utförs, förses med det dokument som avses i artikel 4.1 före avresan med åtminstone följande ytterligare information:

  1.  Medlemsstaterna ska se till att en arbetstagare, som beordras att arbeta i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än där arbetet vanligtvis utförs, av arbetsgivaren förses med det dokument som avses i artikel 4.1 före arbetstagarens avresa och dokumentet ska åtminstone innehålla följande ytterligare information:

  Ändringsförslag    86

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Det land eller de länder där utlandsarbetet ska utföras och dess varaktighet.

  (a)  Det land eller de länder samt den ort eller de orter där utlandsarbetet ska utföras och arbetets beräknade varaktighet.

  Ändringsförslag    87

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  I förekommande fall de kontantersättningar och naturaförmåner som arbetet medför, vilket för utstationerade arbetstagare som omfattas av direktiv 96/71/EG inbegriper eventuella ersättningar som hör ihop med utstationeringen och alla villkor för ersättning av utgifter för resa, kost och logi.

  (c)  I förekommande fall de kontantersättningar och naturaförmåner som arbetet medför, vilket för utstationerade arbetstagare som omfattas av direktiv 96/71/EG inbegriper ersättningar som hör ihop med utstationeringen och villkor för ersättning av utgifter för resa, kost och logi.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  I förekommande fall villkoren för arbetstagarens hemresa.

  (d)  Villkoren för arbetstagarens hemresa.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den information som avses i punkt 1 b och 2 a får i förekommande fall lämnas i form av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  3.  Den information som avses i punkt 1 b och 2 a får i förekommande fall lämnas i form av hänvisningar till specifika bestämmelser i de lagar, andra lagbestämmelser eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor, förutsatt att sådana kollektivavtal är lättillgängliga för arbetstagaren.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om inte medlemsstaterna bestämmer annat ska punkterna 1 och 2 inte gälla om varaktigheten av varje arbetsperiod utanför den medlemsstat där arbetstagaren vanligen arbetar är en månad eller mindre.

  4.  Om inte den lag i medlemsstaterna som reglerar anställningsavtal bestämmer annat ska punkterna 1 och 2 inte gälla om varaktigheten av varje arbetsperiod utanför den medlemsstat där arbetstagaren vanligen arbetar är en månad eller mindre.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att, om ett anställningsförhållande är förenat med en provanställningsperiod, den perioden inte överskrider sex månader, inbegripet eventuell förlängning.

  1.  Medlemsstaterna ska se till att, om ett anställningsförhållande är förenat med en provanställningsperiod, den perioden inte överskrider sex månader. I fråga om visstidsavtal som gäller mindre än 12 månader får provanställningsperioden inte överskrida 25 % av avtalets beräknade längd. Om avtalet förnyas ska anställningsförhållandet inte omfattas av en ny provanställningsperiod. Arbetstiden i samma företag, grupp eller enhet ska räknas in i denna provanställningsperiod.

  Ändringsförslag    92

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna får föreskriva längre provanställningsperioder om det är motiverat med hänsyn till anställningens karaktär eller om det ligger i arbetstagarens intresse.

  2.  Medlemsstaterna får i undantagsfall och efter samråd med arbetsmarknadens parter föreskriva längre provanställningsperioder på högst nio månader om det är motiverat med hänsyn till anställningens karaktär, t.ex. en ledande befattning, eller om provanställningsperioden inte har kopplats till anställningsskydd.

   

  Eventuella provanställningsperioder ska inte hindra intjänandet av arbetstagarnas rättigheter enligt nationell lag.

   

  Under en provanställningsperiod ska arbetstagare åtnjuta de rättigheter som fastställts i detta direktiv.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Medlemsstaterna får tillåta att provanställningen förlängs efter den ursprungliga överenskommelsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, om arbetstagaren fortlöpande har varit frånvarande på grund av långvarig sjukdom eller ledighet, för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska kunna kontrollera att arbetet överensstämmer med deras respektive förväntningar och krav. En provanställning får under inga omständigheter ensidigt förlängas.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetsgivare inte förbjuder arbetstagare att ta anställning hos andra arbetsgivare, utanför det arbetsschema som upprättats med den arbetsgivaren.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivare inte förbjuder, bestraffar eller förhindrar arbetstagare att ta anställning hos andra arbetsgivare eller inför sanktioner mot dem för detta.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare som har fler än ett anställningsförhållande omfattas av de övergripande minimikraven för säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstiden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG1a.

   

  ________________________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  Ändringsförslag    96

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetsgivarna får emellertid fastställa villkor för när sådana restriktioner är motiverade av legitima skäl såsom skydd av företagshemligheter eller undvikande av intressekonflikter.

  2.  Medlemsstaterna får, efter samråd med arbetsmarknadens parter, fastställa villkor för arbetsgivares tillämpning av exklusivitetsklausuler, särskilt förbud mot att arbeta för specifika kategorier av arbetsgivare, av motiverade och objektiva skäl, såsom hälsa och säkerhet, skydd av företagshemligheter, integriteten i den offentliga förvaltningen eller undvikande av intressekonflikter.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att en arbetstagare, om dennes arbetsschema är helt eller huvudsakligen varierande och helt eller huvudsakligen fastställs av arbetsgivaren, får beordras att arbeta av arbetsgivaren endast

  Medlemsstaterna ska säkerställa att en arbetstagare, om dennes arbetsschema är helt eller huvudsakligen varierande, inte av arbetsgivaren beordras att arbeta om inte följande båda villkor är uppfyllda:

  Ändringsförslag    98

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  om arbetet äger rum inom de fastställda referenstimmarna och referensdagarna som fastställts skriftligen i början av anställningsförhållandet, i enlighet med artikel 3.2 l i, och

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    99

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  om arbetstagaren informeras av sin arbetsgivare om ett arbetspass inom rimlig tid i förväg, i enlighet med artikel 3.2 l ii.

  (b)  om arbetsgivaren informerar sin arbetstagare om ett arbetspass inom rimlig tid i förväg, i enlighet med artikel 3.2 l ii. Medlemsstaterna ska fastställa denna tid efter samråd med arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Om ett eller båda kraven i första stycket inte uppfylls ska arbetstagaren ha rätt att utan negativa konsekvenser tacka nej till arbetspasset.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b. Om en arbetsgivare annullerar ett arbetspass efter det att den tidsfrist som anges i artikel 3.2 l ii har löpt ut ska arbetstagaren ha rätt till ersättning för den arbetstid för vilken varslet gäller.

  Medlemsstaterna får fastställa den tidsfrist som avses i första stycket efter samråd med arbetsmarknadens parter.

  Den ersättning som avses i första stycket ska inte vara avhängig av ett framtida arbetspass.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till direktiv

  Artikel 9a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 9a

   

  Kompletterande åtgärder för att säkerställa mer förutsägbarhet i efterfrågestyrda anställningsavtal

   

  1.  Medlemsstaterna får förbjuda alla anställningsförhållanden som inte föreskriver ett på förhand fastställt minsta antal garanterade avlönade arbetstimmar innan anställningsförhållandet inleds.

   

  2.  Medlemsstaterna ska, om inte rättsliga åtgärder vidtagits för att förhindra missbruk till följd av användningen av efterfrågestyrda anställningsavtal, särskilt om ett anställningsförhållande inte föreskriver ett på förhand fastställt minsta antal garanterade avlönade arbetstimmar, efter samråd med arbetsmarknadens parter, med beaktande av de särskilda behoven hos specifika sektorer och/eller kategorier av arbetstagare, införa följande åtgärder:

   

  (i)  En skyldighet för arbetsgivaren att ange objektiva skäl till de behöriga myndigheterna vid användning av sådana avtal, åtföljt av en effektiv sammanlagd tidsfrist på mindre än sex månader för användningen av ett sådant avtal för berörda arbetstagare.

   

  (ii)  Från och med sex månader efter anställningsförhållandets inledning, en motbevisbar presumtion att det finns ett anställningsavtal som för de följande sex månaderna föreskriver minst 75 % av antalet arbetstimmar under föregående sex månader, oavsett fördelningen per månad.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare med minst sex månaders anställningstid hos samma arbetsgivare kan begära en anställningsform med mer förutsägbara och trygga arbetsvillkor, om tillgängligt.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare med minst sex månaders sammanhängande tjänstgöring hos samma arbetsgivare, eller efter fullgörande av eventuell obligatorisk utbildning och provanställning, får ett motiverat skriftligt svar om de begär en övergång till en mer förutsägbar anställningsform, om tillgängligt. Den tid som arbetstagaren arbetat för alla sådana arbetsgivare som utgör eller tillhör samma företag, grupp eller enhet ska räknas in i denna period på sex månaders sammanhängande tjänstgöring. Medlemsstaterna får sätta en gräns för hur ofta sådana svar begärs.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetsgivaren ska lämna ett skriftligt svar inom en månad efter en sådan begäran. När det gäller fysiska personer som är arbetsgivare samt mikroföretag och små och medelstora företag, får medlemsstaterna föreskriva att denna tidsfrist förlängs till högst tre månader och medge ett muntligt svar på varje liknande begäran av samma arbetstagare, om motiveringen för svaret när det gäller arbetstagarens situation förblir oförändrad.

  2.  Arbetsgivaren ska ta vederbörlig hänsyn till begäran och lämna ett motiverat skriftligt svar inom en månad efter en sådan begäran. När det gäller fysiska personer som är arbetsgivare samt mikroföretag får medlemsstaterna medge ett muntligt svar på varje liknande begäran av samma arbetstagare, om motiveringen för svaret när det gäller arbetstagarens situation förblir oförändrad.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av direktiven 97/81/EG, 99/70/EG och 2008/104/EG.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till direktiv

  Artikel 10a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 10a

   

  Information om interna lediga tjänster

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare, inklusive de som är på långvarig ledighet, informeras om alla interna befordringsförfaranden eller tjänster som blir lediga i företaget eller på arbetsplatsen för att uppmuntra deras framsteg i yrkeskarriären. Sådan information kan tillhandahållas genom ett allmänt tillkännagivande via e-post, online eller på en lämplig plats i företagets eller arbetsgivarens lokaler.

  Ändringsförslag    107

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Utbildning

  Obligatorisk utbildning

  Ändringsförslag    108

  Förslag till direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att arbetsgivare, som enligt unionslagstiftning, nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för att arbetstagarna ska kunna utföra det arbete de är anställda för, tillhandahåller sådan utbildning utan kostnad för arbetstagaren.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare, som under anställningsförhållandet, inbegripet innan de har inlett sitt arbete, enligt sina arbetsgivare eller enligt unionslag eller nationell lag, tillämpliga kollektivavtal eller interna bestämmelser är skyldiga att genomgå obligatorisk utbildning för att kunna utföra det arbete de är anställda för, eller som arbetsgivaren kräver för det berörda arbetet, får sådan utbildning utan kostnad.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Utbildning ska, utom i motiverade fall där skäl anges, äga rum inom arbetstid. Den ska räknas som arbetstid. Arbetstagaren har rätt till sin lön, som om han eller hon skulle ha arbetat.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får tillåta arbetsmarknadens parter att ingå kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, som, samtidigt som det övergripande skyddet av arbetstagare iakttas, fastställa regler om anställningsvillkoren för arbetstagare som är andra än dem som avses i artiklarna 7–11.

  Medlemsstaterna ska uppmuntra arbetsmarknadens parter att öka eller bibehålla en hög nivå av en fungerande social dialog för att stärka deras roll och att förhandla, ingå och tillämpa kollektivavtal på en lämplig nivå, eller bibehålla dem i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna får tillåta att de mest representativa arbetsmarknadsparterna på nationell eller sektoriell nivå förhandlar, ingår och tillämpar kollektivavtal på en lämplig nivå, för att fastställa regler om arbetsvillkoren för arbetstagare som anpassar, kompletterar och förbättrar bestämmelserna i kapitel III, förutsatt att de överensstämmer med de minimikrav som fastställs i detta direktiv eller upprätthåller befintliga kollektivavtal om de respekterar den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till direktiv

  Artikel 12a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12a

   

  Lika lön

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att principen om lika lön och lika villkor gäller för alla arbetstagare oavsett anställningsstatus. Medlemsstaterna ska säkerställa att diskriminering fullständigt avskaffas i allt som berör löne- och anställningsvillkor, oavsett anställningsstatus.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att, när en arbetstagare inte i rätt tid fått alla eller vissa av de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 eller artikel 6 och arbetsgivaren har underlåtit att korrigera denna underlåtenhet inom 15 dagar efter underrättelse därom, något av följande ska gälla:

  Medlemsstaterna ska säkerställa att, när en arbetstagare inte i rätt tid fått alla eller vissa av de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 eller artikel 6 och arbetsgivaren har underlåtit att korrigera denna underlåtenhet inom 15 dagar efter underrättelse därom, båda följande ska gälla:

  Ändringsförslag    114

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Arbetstagaren ska åtnjuta en gynnsam presumtion som fastställs av medlemsstaten. Om den information som lämnats inte omfattar den information som avses i artikel 3.2 e, f, k eller l ska den gynnsamma presumtionen omfatta en presumtion att arbetstagaren har ett stadigvarande anställningsförhållande, att det inte finns någon provanställningsperiod eller att arbetstagaren har en heltidstjänst. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att motbevisa dessa presumtioner.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag    115

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Arbetstagaren ska ha möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig myndighet i god tid. Om den behöriga myndighetenen finner att klagomålet är motiverat, ska den ålägga den eller de berörda arbetsgivarna att lämna den information som saknas. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som saknas inom 15 dagar efter mottagandet av åläggandet, ska myndigheten kunna påföra en skälig administrativ påföljd, även om anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att inge ett administrativt överklagande mot beslutet om påföljder. Medlemsstaterna får utse befintliga organ till behöriga myndigheter.

  (b)  Arbetstagaren ska ha möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig myndighet i god tid och få ett tillfredsställande svar inom rimlig tid. Om den behöriga myndighetenen finner att klagomålet är motiverat, ska den ålägga den eller de berörda arbetsgivarna att lämna den information som saknas. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som saknas inom den period som införts av de behöriga myndigheterna efter mottagandet av åläggandet, ska myndigheten kunna påföra en skälig administrativ påföljd, även om anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att inge ett administrativt överklagande mot beslutet om påföljder. Medlemsstaterna får utse befintliga organ till behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till direktiv

  Artikel 14a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 14a

   

  Faktaföreträde

   

  Att ett anställningsförhållande förekommer ska fastställas utifrån fakta om hur arbetet faktiskt utförs, inte utifrån parternas beskrivning av förhållandet.

  Ändringsförslag    117

  Förslag till direktiv

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska införa de åtgärder som är nödvändiga för att skydda arbetstagare, inbegripet arbetstagare som är arbetstagarföreträdare, mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida eller mot ogynnsamma följder av ett klagomål som de fört fram till arbetsgivaren, eller eventuella förfaranden som de inlett för att säkerställa efterlevnaden av de rättigheter som föreskivs i detta direktiv.

  Medlemsstaterna ska införa de åtgärder som är nödvändiga för att skydda alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsförhållande och dess längd, inbegripet arbetstagare som är arbetstagar- och fackföreningsföreträdare, mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida eller mot ogynnsamma följder av utövandet av en rättighet som föreskrivs i detta direktiv.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda uppsägning eller motsvarande och alla förberedelser för uppsägning av arbetstagare på grund av att de utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv.

  1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda uppsägning eller motsvarande på grund av att de utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv. Dessa åtgärder ska omfatta rätten till återinsättning.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetstagare som anser sig ha sagts upp, eller varit föremål för en åtgärd med motsvarande verkan, på grund av att de har utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv får begära att arbetsgivaren vederbörligen motiverar uppsägningen eller den motsvarande åtgärden. Arbetsgivaren ska skriftligen ange motiveringen.

  2.  Arbetstagare som, i förekommande fall, efter fullgörande av en provanställning, anser sig ha sagts upp, eller varit föremål för en åtgärd med motsvarande verkan, på grund av att de har utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv får begära att arbetsgivaren vederbörligen motiverar uppsägningen eller den motsvarande åtgärden. Arbetsgivaren ska skriftligen ange motiveringen. Medlemsstaterna ska säkerställa att tidsfristen för att väcka ogiltighetstalan mot uppsägningen avbryts till dess att arbetstagaren mottagit en skriftlig motivering till uppsägningen från arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    120

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Medlemsstaterna ska tillåta fackföreningarna att väcka grupptalan till skydd för arbetstagarnas kollektiva intressen med anknytning till detta direktiv, i enlighet med motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG.1a

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (EUT L 110, 1.5.2009, s. 30).

  Ändringsförslag    121

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Om en arbetsgivare inte, i enlighet med punkt 2, anger saklig grund för uppsägningen eller motsvarigheten till den, ska uppsägningen anses ha sin grund i utövandet av rättigheterna enligt detta direktiv. Rättsliga följder av eventuella förberedelser för eller eventuell uppsägning på grund av utövandet av de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv är ogiltiga.

  Ändringsförslag    122

  Förslag till direktiv

  Artikel 17a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 17a

   

  Bevisbördan avseende förekomsten av ett anställningsförhållande

   

  Bevisbördan för att ett anställningsförhållande inte förelegat ska åvila den fysiska eller juridiska person som kan konstateras vara arbetsgivare.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till direktiv

  Artikel 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser mot de rättigheter i nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv eller mot relevanta bestämmelser som redan är i kraft vad gäller de rättigheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande. Det kan vara sanktioner i form av böter. Det kan också handla om betalning av ersättningar.

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser mot de rättigheter i nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv eller mot relevanta bestämmelser som redan är i kraft vad gäller de rättigheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande. Det kan vara sanktioner i form av böter. Det kan också handla om betalning av skäliga och proportionerliga ersättningar.

  Ändringsförslag    124

  Förslag till direktiv

  Artikel 18a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 18a

   

  Likabehandling

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa

   

  (a)  att principen om lika lön och lika villkor gäller för alla arbetstagare, oavsett anställningsstatus, med avseende på jämförbara tillsvidareanställda,

   

  (b)  att om det inte finns någon jämförbar tillsvidareanställd på samma företag, ska jämförelsen göras genom hänvisning till gällande kollektivavtal, eller om det inte finns något gällande kollektivavtal, i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis,

   

  (c)  att diskriminering fullständigt avskaffas i allt som berör löne- och anställningsvillkor, oavsett anställningsstatus.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till direktiv

  Artikel 18b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 18b

   

  Tillgång till social trygghet

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare får tillgång till social trygghet genom att utvidga den formella omfattningen av den sociala tryggheten på obligatorisk basis till alla arbetstagare, oavsett typ av anställningsförhållande.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till direktiv

  Artikel 18c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 18c

   

  Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

   

  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetstagare med varierande arbetsscheman och varierande referenstimmar/referensdagar har tillgång till skydd för säkerhet och hälsa, förebyggande åtgärder och resurser när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, som motsvarar arbetets natur.

  Ändringsförslag    127

  Förslag till direktiv

  Artikel 19 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Förmånligare bestämmelser

  Bestämmelser om upprätthållande av skyddsnivån och förmånligare bestämmelser

  Ändringsförslag    128

  Förslag till direktiv

  Artikel 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Detta direktiv ska inte utgöra ett giltigt skäl för att sänka den allmänna skyddsnivå som arbetstagare i medlemsstaterna redan åtnjuter.

  1.  Detta direktiv och de åtgärder som antagits för att genomföra det ska varken utgöra ett giltigt skäl eller användas eller anges på ett sätt som i någon medlemsstat gör avkall på, undergräver eller påverkar de rättigheter och den skyddsnivå som arbetstagare i den medlemsstaten redan åtnjuter i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Medlemsstater ska engagera arbetsmarknadens parter i genomförandet av detta direktiv i enlighet med nationell lagstiftning och praxis och säkerställa att de har de medel som behövs för att ett sådant engagemang ska bli effektivt.

  Ändringsförslag    130

  Förslag till direktiv

  Artikel 20a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 20a

   

  Inspektion och övervakning

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella organen eller arbetsmarknadens parter genomför effektiva och lämpliga inspektioner för att övervaka och genomföra genomförandet och efterlevnaden av detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa organ och arbetsmarknadens parter har tillräckliga resurser och lämplig och särskild utbildning att utföra sådana inspektioner.

   

  Kommissionen ska främja utbyte av berörda tjänstemän och utbildning, samt underlätta och främja initiativ för bästa praxis, bland annat av arbetsmarknadens parter på unionsnivå.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till direktiv

  Artikel 20b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 20b

   

  Underlättande av klagomål

   

  Medlemsstaterna ska tillhandahålla effektiva mekanismer genom vilka arbetstagare kan anföra klagomål i händelse av överträdelse av deras rättigheter enligt detta direktiv, antingen direkt till arbetsgivaren eller via tredje parter som utsetts av medlemsstaterna, till exempel fackföreningar, andra sammanslutningar eller en av medlemsstatens behöriga myndigheter, om så föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

  Ändringsförslag    132

  Förslag till direktiv

  Artikel 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  De rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv ska tillämpas på befintliga anställningsförhållanden från och med den [dag för ikraftträdande + 2 år]. Arbetsgivarna ska dock tillhandahålla eller komplettera de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 och artikel 6 endast på begäran av en arbetstagare. Om ingen sådan begäran görs ska det inte medföra att arbetstagare utesluts från de minsta rättigheter som fastställs i detta direktiv.

  De rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv ska tillämpas på befintliga anställningsförhållanden från och med den [dag för ikraftträdande + 2 år]. Arbetsgivarna ska dock tillhandahålla eller komplettera de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 och artikel 6 endast på begäran av en arbetstagare eller en företrädare på arbetstagarens vägnar. Om ingen sådan begäran görs ska det inte medföra att arbetstagare utesluts från de minsta rättigheter som fastställs i detta direktiv.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till direktiv

  Artikel 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den [dag för ikraftträdande + 8 år] ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på unionsnivå och under hänsynstagande till inverkan på små och medelstora företag se över tillämpningen av detta direktiv för att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  Senast den [dag för ikraftträdande + fem år] ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på unionsnivå och under hänsynstagande till inverkan på mikroföretag, små och medelstora företag se över tillämpningen av detta direktiv för att vid behov föreslå nödvändiga ändringar och förbättringar.

  • [1]  EUT C ... Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2] 

  MOTIVERING

  Kommissionens förslag är avsett att ersätta informationsdirektivet från 1991 (91/533/EEG) med en ny rättsakt som garanterar tydlighet i fråga om arbetsvillkor för alla arbetstagare och slår fast nya rättigheter för bättre förutsägbarhet och trygghet i fråga om arbetsvillkor, särskilt för personer med icke-traditionella anställningar. Förslaget stöder sig på slutsatserna från Refit-utvärderingen[1] av informationsdirektivet, som påtalade brister i fråga om direktivets räckvidd och effektivitet.

  I enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inledde kommissionen i april och september 2017 två faser av samråd med arbetsmarknadens parter. Diskussionerna mellan arbetsmarknadens parter ledde inte till någon dialog i syfte att upprätta avtalsbundna relationer, inklusive avtal, om detta ärende, trots att denna möjlighet finns enligt artikel 155 i EUF-fördraget.

  Med tanke på vikten av att konkretisera unionens åtaganden att förbättra medborgarnas arbetsvillkor antog kommissionen det aktuella förslaget den 21 december 2017[2]. Det är av största betydelse att de båda medlagstiftarna, alltså parlamentet och rådet, antar utmaningen och åtar sig att ingå ett avtal om dessa viktiga frågor före utgången av valperioden 2019 för att leva upp till människors förväntningar och bidra till deras välstånd.

  Direktivet har tre mål. För det första handlar det om att ge mer konkret utformning åt de rättigheter som erkänns i den interinstitutionella proklamationen den 17 november 2017 i Göteborg av den europeiska pelaren för sociala rättigheter[3]. Den bidrar i synnerhet till genomförandet av flera av de principer som tas upp i pelaren, inte minst principerna 5 och 7 om trygg och anpassningsbar anställning och om information om anställningsvillkor och skydd i händelse av uppsägning.

  Direktivet fastställer vissa allmängiltiga minimirättigheter för europeiska medborgare och arbetstagare som svar på en stor social efterfrågan och en önskan att föra medborgarna närmare EU genom att få dem att känna att EU betyder mycket för dem och vice versa. Bland annat införs en begränsning av provanställningsperioden till sex månader (utom när en längre period är motiverad). Det införs också en rätt att arbeta för andra arbetsgivare (förbud mot ”exklusivitetsklausuler”) och rätt till större förutsägbarhet om arbetstiden för arbetstagare med varierande schema.

  Dessa allmänna minimirättigheter måste självklart avgränsas, och varje medlemsstat som så vill bör kunna förbättra dem. Samtidigt måste det klargöras att det praktiska genomförandet endast kan ske i varje enskild medlemsstat.

  Det handlar inte bara om att tillämpa subsidiaritetsprincipen, utan även om att följa ett praktiskt och decentraliserat tillvägagångssätt, eftersom varje europeisk arbetsmarknad är kopplad till århundraden av kulturell utveckling, olika produktionsstrukturer, olika ekonomiska villkor, och rentav olika klimat.

  I detta fall är det en absurd tanke att man skulle tillämpa en och samma strategi för alla. Direktivet kommer att genomföras genom varje medlemsstats införlivandelagstiftning.

  Det ska också framhållas att social dialog och kollektivavtal är något som ligger nedärvt i det sociala Europa, och därför måste den sociala dialogen i alla sina former få en viktigare roll för att kunna utveckla, komplettera, förbättra, realisera och stärka dessa minimirättigheter på nationell nivå.

  För det andra bidrar direktivet på detta vis i hög grad till att upprätta ett socialt regelverk där den fria konkurrensen och medborgarnas fullständiga rörelsefrihet kan utvecklas, dvs. rättvisa konkurrensvillkor. Den fria rörligheten för arbetstagare och alla andra medborgare är en väsentlig rättighet för européerna och ett omistligt redskap för att få ner arbetslösheten och skapa ekonomisk och social konvergens.

  Men ett Europa som med nödvändighet är socialt förutsätter att rörligheten och den fria konkurrensen respekterar arbetstagarnas grundläggande rättigheter, med samma minimiregler för alla. Det går inte att höja standarderna överallt genom att hindra rörligheten och kostnadskonkurrensen, men vi måste undvika att konkurrensen går ut över de sociala och arbetsrelaterade rättigheter som är så viktiga för arbetstagarna. Europa har ibland väldigt detaljerade regler, som infördes för att den inre marknaden skulle fungera väl och för utvecklingen av de fyra grundläggande friheterna.

  Nu är tiden inne att utveckla minimiregler för arbetsvillkoren och arbetstagarnas rättigheter. Direktivet uppdaterar och preciserar dessa efter 27 år med informationsdirektivet från 1991. Den inre marknaden kommer inte att bli fullständig och integrerad utan att arbetstagarnas fria rörlighet utvecklas och utövas till fullo och utan gemensamma minimiregler för arbetsvillkor.

  Slutligen är det uppenbart att direktivet även har tillkommit för att reglera nya arbetsformer, både de som vi redan känner till och de som kommer att dyka upp genom den nya teknikens starka framväxt. På så vis tar direktivet fasta på den senaste tidens resolutioner från parlamentet, där kommissionens uppmanats att se över direktivet för att ta hänsyn till nya anställningsformer och se till att varje arbetstagare har en grundläggande uppsättning rättigheter oavsett anställningsavtal eller anställningsförhållande[4].

  Europa vill helt klart undvika att arbetstagare utnyttjas, eller får otillräckligt skydd i flexiblare, kreativare och mer anpassningsbara nya anställningsformer, eftersom detta skulle gå stick i stäv med den europeiska sociala modellen. Det handlar inte om att beröva dessa nya arbetsformer deras flexibilitet (som ofta också är en fördel för arbetstagaren) och anpassningsbarhet, utan att undvika att de blir till förfång för minimirättigheterna i fråga om information och insyn för medborgare som söker arbete. Enligt förslaget till direktiv ska aktuell och detaljerad information om arbetsförhållandet lämnas till alla arbetstagare i unionen.

  Vidare måste man välkomna kommissionens initiativ att förtydliga direktivets personkrets genom att införa en definition av begreppet ”arbetstagare”, där ställningen som arbetstagare fastställs på grundval av väletablerad rättspraxis från Europeiska unionens domstol. Tillämpningsområdet utvidgas även så att medlemsstaternas möjligheter att undanta arbetstagare i korta eller tillfälliga anställningsförhållanden inskränks.

  • [1] 1 Refit-utvärdering av informationsdirektivet (direktiv 91/533/EEG), SWD(2017) 205.
  • [2] 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, COM(2017)797 - 2017/0355 (COD).
  • [3]  Interinstitutionell proklamation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.
  • [4]  Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om arbetsvillkor och osäkra anställningar.

  YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (27.9.2018)

  till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
  (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

  Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester.

  (1)  I artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden, till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester. Målen för detta direktiv bör vara helt förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska sociala stadgan.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Enligt princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning, och rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation. Enligt princip 5 har arbetstagare, oberoende av anställningens form och varaktighet, rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, medan anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer, och eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet, och vidare sägs att övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas.

  (2)  Enligt princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning, rätt till information om skälen till uppsägning och till en rimlig uppsägningstid och rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning och vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation. Enligt princip 5 har arbetstagare, oberoende av anställningens form och varaktighet, rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, medan anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer, och eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet, och vidare sägs att övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas, samtidigt som arbetsgivarna ska ges nödvändig flexibilitet för att kunna anpassa sig snabbt till ekonomiska förändringar.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Sedan rådets direktiv 91/533/EEG3 antogs har arbetsmarknaderna genomgått omfattande förändringar till följd av befolkningsutvecklingen och digitaliseringen, då nya anställningsformer uppkommit och bidragit till nya arbetstillfällen och tillväxt på arbetsmarknaden. Nya anställningsformer är ofta inte lika regelbundna eller stabila som traditionella anställningsförhållanden och medför lägre förutsägbarhet för de berörda arbetstagarna, vilket leder till osäkerhet om rättigheter och social trygghet. I det föränderliga arbetslivet finns det därför ett ökat behov av att arbetstagarna får fullständig information om sina grundläggande arbetsvillkor, helst skriftligt och i rätt tid. För att ha en adekvat ram för de nya anställningsformernas utveckling bör arbetstagare i unionen också ges ett antal nya minimirättigheter som syftar till att främja tryggheten och förutsägbarheten i anställningsförhållanden och samtidigt uppnå konvergens uppåt bland medlemsstaterna och bevara flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  (3)  Sedan rådets direktiv 91/533/EEG3 antogs har arbetsmarknaderna genomgått omfattande förändringar till följd av befolkningsutvecklingen och digitaliseringen, då nya anställningsformer uppkommit, men också på grund av åtgärder som är inriktade enbart på arbetsmarknadens utbudssida och som syftar till liberalisering och avreglering av arbetsmarknaderna, vilka har bidragit till framväxten av nya företagsmodeller. Nya anställningsformer är ofta inte lika regelbundna eller stabila som traditionella anställningsförhållanden och medför lägre förutsägbarhet för de berörda arbetstagarna, vilket leder till osäkerhet om rättigheter och social trygghet och uppmuntrar till bruk av otydliga eller oskäliga metoder som destabiliserar arbetsmarknaden. I det föränderliga arbetslivet finns det därför ett ökat behov av att arbetstagarna, oavsett deras specifika område, får fullständig information om sina grundläggande arbetsvillkor, vilket ska ske skriftligt och så snabbt som möjligt. För att ha en adekvat ram för de nya anställningsformernas utveckling bör arbetstagare i unionen också ges ett antal nya minimirättigheter som syftar till att främja tryggheten och förutsägbarheten i anställningsförhållanden och samtidigt uppnå konvergens uppåt bland medlemsstaterna och bevara flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  __________________

  __________________

  3 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

  3 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Enligt direktiv 91/533/EEG har de flesta av arbetstagarna i EU rätt att få skriftlig information om sina arbetsvillkor. Direktiv 91/533/EEG omfattar dock inte alla arbetstagare i unionen. Dessutom har luckor uppstått i skyddet för nya anställningsformer som uppkommit till följd av utvecklingen på arbetsmarknaderna sedan 1991.

  (4)  Enligt direktiv 91/533/EEG har de flesta av arbetstagarna i EU rätt att få skriftlig information om sina arbetsvillkor. Direktiv 91/533/EEG omfattar dock inte alla arbetstagare i unionen. Dessutom har luckor uppstått i skyddet för nya anställningsformer som uppkommit till följd av den ekonomiska, sociala och arbetsmarknadsmässiga utvecklingen sedan 1991.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Minimikrav på information om anställningsförhållandets grundläggande villkor och om arbetsvillkoren som gäller för alla arbetstagare bör därför fastställas på unionsnivå för att garantera alla arbetstagare i unionen en lämplig grad av tydlighet och förutsägbarhet i fråga om arbetsvillkor.

  (5)  Miniminormer för information om anställningsförhållandets grundläggande villkor och om arbetsvillkoren som gäller för alla arbetstagare, oavsett anställningsavtal eller anställningsförhållande, bör därför fastställas på unionsnivå för att garantera alla arbetstagare i unionen samma grad av tydlighet, trygghet och förutsägbarhet i fråga om arbetsvillkor.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Syftet med detta direktiv – att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tryggare och mer förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden samt tillgång till innovation och bättre levnads- och arbetsvillkor – kan uppnås genom att alla arbetstagare får effektivare åtkomst till information om sina arbetsvillkor samt genom bättre arbetsvillkor, särskilt för arbetstagare med nya och atypiska anställningsformer, liksom genom en effektivare tillämpning av lagstiftningen och ökad insyn på arbetsmarknaden, samtidigt som man förhindrar att företag av alla storlekar åläggs alltför stora bördor.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  För att säkerställa att de rättigheter som föreskrivs i unionsrätten får avsedd verkan bör den personkrets som omfattas av direktiv 91/533/EEG uppdateras. I sin rättspraxis har Europeiska unionens domstol fastställt kriterier för att bestämma statusen för arbetstagare4, och de kriterierna är lämpliga för att fastställa vilken personkrets som detta direktiv avser. Definitionen av arbetstagare i artikel 2.1 är baserad på dessa kriterier. De säkerställer en enhetlig tillämpning av direktivets personkrets, medan de nationella myndigheterna och domstolarna får ansvar för att tillämpa den i enskilda situationer. Under förutsättning att de uppfyller dessa kriterier kan hushållsanställda, efterfrågestyrd arbetskraft, säsongsarbetande, voucher-baserade arbetstagare, arbetstagare vid digitala plattformar, praktikanter och lärlingar omfattas av detta direktiv.

  (7)  För att säkerställa att de rättigheter som föreskrivs i unionsrätten får avsedd verkan och tillämpas utan åtskillnad bör den personkrets som omfattas av direktiv 91/533/EEG uppdateras. I sin rättspraxis har Europeiska unionens domstol fastställt kriterier för att bestämma statusen för arbetstagare4, och de kriterierna är lämpliga för att fastställa vilken personkrets som detta direktiv avser. Definitionen av arbetstagare i artikel 2.1 måste vara baserad på de kriterier som tagits fram av både EU-domstolen och ILO. De säkerställer en enhetlig tillämpning av direktivets personkrets, medan de nationella myndigheterna och domstolarna får ansvar för att tillämpa den i enskilda situationer. Under förutsättning att de uppfyller dessa kriterier måste hushållsanställda, efterfrågestyrd arbetskraft, säsongsarbetande, voucher-baserade arbetstagare, arbetstagare vid digitala plattformar, praktikanter, lärlingar och forskare omfattas av detta direktiv.

  __________________

  __________________

  4 Domar 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, mål 66/85; 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, mål C-428/09; 9 juli 2015, Balkaya, mål C-229/14; 4 december 2014, FNV Kunsten, mål C-413/13 och 17 november 2016, Ruhrlandklinik, mål C-216/15.

  4 Domar 3 juli 1986, Deborah Lawrie-Blum, mål 66/85; 14 oktober 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, mål C-428/09; 9 juli 2015, Balkaya, mål C-229/14; 4 december 2014, FNV Kunsten, mål C-413/13 och 17 november 2016, Ruhrlandklinik, mål C-216/15.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Ekonomisk beroendeställning bör i enlighet med ILO:s rekommendation nr 198 vara det huvudsakliga tilläggskriteriet vid bedömningen av huruvida en person är en arbetstagare i de fall då det inte är möjligt att direkt fastställa att personen i fråga arbetar ”under ledning” av någon.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 7b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b)  Förekomsten av ett anställningsförhållande bör i enlighet med ILO:s rekommendation nr 198 fastställas på grundval av arbetets faktiska utförande och inte utifrån parternas beskrivning av förhållandet.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 7c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7c)  Det bör i enlighet med ILO:s rekommendation nr 198 automatiskt införas en legal presumtion om att det föreligger ett anställningsförhållande när en eller flera tillämpliga indikatorer föreligger.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Mot bakgrund av det ökande antalet arbetstagare som inte omfattas av direktiv 91/533/EEG enligt undantag som medlemsstaterna har gjort med stöd av artikel 1 i direktivet, behöver dessa undantag ersättas med en möjlighet för medlemsstaterna att inte tillämpa direktivets bestämmelser på arbetsförhållanden på högst åtta timmar under en referensperiod på en månad. Detta undantag påverkar inte definitionen av arbetstagare i artikel 2.1.

  utgår

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  På grund av oförutsägbarheten i efterfrågestyrt arbete, däribland nolltimmesavtal, bör undantaget för åtta timmar per månad inte användas för anställningsförhållanden där ingen garanterad mängd avlönat arbete har fastställts innan anställningen börjar.

  utgår

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Flera olika fysiska eller juridiska personer kan i praktiken åta sig arbetsgivarens uppgifter och ansvar. Det bör stå medlemsstaterna fritt att fastställa mer exakt den eller de personer som är helt eller delvis ansvariga för fullgörandet av de skyldigheter som i detta direktiv fastställs för arbetsgivare, så länge som alla dessa skyldigheter fullgörs. Medlemsstaterna bör också kunna besluta att några eller alla av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Medlemsstaterna bör kunna fastställa särskilda regler för att utesluta personer som fungerar som arbetsgivare för hushållsanställda från skyldigheten att behandla och besvara en begäran om en annan typ av anställning, erbjuda kostnadsfri obligatorisk utbildning och omfattas av prövningsmekanismen på grundval av en gynnsam presumtion när det gäller de uppgifter som saknas i den skriftliga informationen.

  (10)  Flera olika fysiska eller juridiska personer kan i praktiken åta sig arbetsgivarens uppgifter och ansvar. Det bör stå medlemsstaterna fritt att fastställa mer exakt den eller de personer som är helt, delvis eller gemensamt ansvariga för fullgörandet av de skyldigheter som i detta direktiv fastställs för arbetsgivare, så länge som alla dessa skyldigheter fullgörs. Medlemsstaterna bör också kunna besluta att några eller alla av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Om flera fysiska och/eller juridiska personer har arbetsgivaransvar är de gemensamt och solidariskt ansvariga.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Genom direktiv 91/533/EEG infördes en förteckning över viktiga aspekter som arbetstagarna måste informeras om skriftligen. Förteckningen behöver anpassas för att ta hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt ökningen av atypiska anställningsformer.

  (11)  Genom direktiv 91/533/EEG infördes en förteckning över viktiga aspekter som arbetstagarna måste informeras om skriftligen. Denna minimiförteckning behöver anpassas för att ta hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden, särskilt ökningen av atypiska anställningsformer. Medlemsstaterna bör ha rätt att utöka minimiförteckningen i enlighet med nationella krav.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Informationen om arbetstiden bör vara förenlig med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG5, och innehålla uppgifter om raster, dygnsvila, veckovila och längden på den betalda semestern.

  (12)  Informationen om arbetstiden bör vara förenlig med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG5, och innehålla uppgifter om raster, dygnsvila, veckovila och längden på den betalda semestern för att på så sätt säkerställa skydd av arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

  __________________

  __________________

  5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta alla aspekter av den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta, men inte inskränka sig till, alla aspekter av den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet, övertidsersättning, bonusar och andra förmåner (till exempel sjukpenning) samt beräkningsmetoden. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Om det inte är möjligt att ange ett fast arbetsschema på grund av anställningens art, bör arbetstagarna få veta hur deras arbetsschema kommer att fastställas, inbegripet de tidsperioder då de kan komma att kallas in för att arbeta och det minsta varsel i förväg de bör få.

  (14)  Om det inte är möjligt att ange ett fast arbetsschema på grund av anställningens art, bör arbetstagarna bli informerade om hur deras arbetsschema kommer att fastställas, inbegripet de tidsperioder då de kan komma att kallas in för att arbeta och det minsta varsel i förväg de bör få.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  Arbetstiden bör organiseras i enlighet med ekonomiska principer och ur produktivitetsmässig synvinkel men också utifrån ett rent mänskligt hänseende i så måtto att arbetstiden bör sänkas successivt, så att arbetstagarna får mer fritid.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Information om de sociala trygghetssystemen bör i förekommande fall innefatta information om förmåner vid sjukdom, moderskap och motsvarande, föräldraledighet, pappaledighet, ålder, invaliditet, arbetslöshet och förtidspensionering samt förmåner till efterlevande och familjer. Information om det sociala skydd som arbetsgivaren tillhandahåller bör i förekommande fall omfatta kompletterande pensionssystem i den bemärkelse som avses i rådets direktiv 98/49/EG6 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU7.

  (15)  Information om de sociala trygghetssystemen bör i förekommande fall innefatta åtminstone information om förmåner vid sjukdom, moderskap och motsvarande, föräldraledighet, pappaledighet, ålder, invaliditet, arbetslöshet och förtidspensionering samt förmåner till efterlevande och familjer och alla andra risker som täcks av förordning (EG) nr 883/2004. Information om det sociala skydd som arbetsgivaren tillhandahåller bör omfatta kompletterande pensionssystem i den bemärkelse som avses i rådets direktiv 98/49/EG6 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU7.

  __________________

  __________________

  6 Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46).

  6 Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46).

  7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1).

  7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1).

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Arbetstagarna bör ha rätt att få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsförhållandet vid anställningens början. Den relevanta informationen bör därför nå dem senast den första dagen för anställningen.

  (16)  Arbetstagarna bör ha rätt att få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter till följd av anställningsförhållandet från och med anställningens början. Den relevanta informationen bör därför nå dem senast när anställningsavtalet, i förekommande fall, undertecknas, och före den första dagen för anställningen.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  För att hjälpa arbetsgivarna att tillhandahålla information i tid bör medlemsstaterna se till att det finns mallar på nationell nivå med relevant och tillräckligt omfattande information om de gällande reglerna. Dessa mallar kan utvecklas ytterligare på branschnivå och lokal nivå av nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter.

  (17)  För att hjälpa arbetsgivarna att tillhandahålla information i tid bör medlemsstaterna se till att det finns mallar på nationell nivå med relevant och tillräckligt omfattande information om de gällande reglerna. Kommissionen bör hjälpa medlemsstaterna att ta fram dessa mallar i syfte att förhindra att innehållet skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna. Innehållet i dessa mallar kan fastställas på branschnivå och lokal nivå av nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter, under förutsättning att det inte medför några oproportionerliga eller orimliga extra administrativa bördor.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Arbetstagare som utstationerats eller sänds utomlands bör få ytterligare information som är specifik för deras situation. För på varandra följande arbetsuppgifter i flera medlemsstater eller tredjeländer, t.ex. internationella vägtransporter, kan informationen grupperas för flera uppgifter före den första avresan, och därefter ändras vid förändringar. Om arbetstagarna räknas som utstationerade arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG8 bör de också underrättas om den nationella webbplats som utarbetats av värdmedlemsstaten där de hittar relevant information om arbetsvillkor för deras situation. Om inte medlemsstaterna föreskriver något annat bör denna skyldighet gälla om arbetet utomlands varar i mer än fyra på varandra följande veckor.

  (18)  Arbetstagare som utstationerats eller sänds utomlands bör få ytterligare information som är specifik för deras situation. För på varandra följande arbetsuppgifter i flera medlemsstater eller tredjeländer, t.ex. internationella vägtransporter, kan informationen grupperas för flera uppgifter före den första avresan, och därefter ändras innan det relevanta arbetspasset inleds, eller vid förändringar. Om arbetstagarna räknas som utstationerade arbetstagare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG bör de också underrättas om den nationella webbplats som utarbetats av värdmedlemsstaten där de hittar relevant information om arbetsvillkor för deras situation. Arbetstagare som utstationeras utomlands bör få underrättelsen på det officiella språket i det land där det ursprungliga anställningsavtalet undertecknats.

  __________________

  __________________

  8 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, (EUT L 18, 21.1.1997, s. 1).

  8 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, (EUT L 18, 21.1.1997, s. 1).

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Sådana provanställningar kan vara förenade med ett lägre skydd mot uppsägning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. I enlighet med vad som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör därför provanställningar ha rimlig varaktighet. Ett betydande antal medlemsstater har föreskrivit en generell längsta tillåtna varaktighet på provanställningar på mellan tre och sex månader, vilket bör betraktas som rimligt. Provanställning kan vara längre än sex månader om detta är motiverat med hänsyn till anställningens art, t.ex. en post i ledande ställning, eller om det ligger i arbetstagarens intresse, t.ex. i fall av långvarig sjukdom eller i samband med särskilda åtgärder för att främja fasta anställningar, i synnerhet för unga arbetstagare.

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. I enlighet med vad som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör därför provanställningar ha rimlig varaktighet. Ett betydande antal medlemsstater har föreskrivit en generell längsta tillåtna varaktighet på provanställningar på mellan tre och sex månader, vilket bör betraktas som rimligt och under inga omständigheter bör överskridas. Provanställning kan vara längre än tre månader endast om detta ligger i arbetstagarens intresse, t.ex. i fall av långvarig sjukdom eller i samband med särskilda åtgärder för att främja fasta anställningar, i synnerhet för unga arbetstagare.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Arbetsgivare bör inte hindra arbetstagare från att ta anställning hos andra arbetsgivare, utanför den tid de arbetar för dem, inom de gränser som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG9. Exklusivitetsklausuler, i bemärkelsen förbud mot att arbeta för specifika kategorier av arbetsgivare, kan vara motiverade av objektiva skäl, såsom skydd av företagshemligheter eller undvikande av intressekonflikter.

  (20)  Arbetsgivare bör inte hindra arbetstagare från att ta anställning hos andra arbetsgivare, utanför den tid de arbetar för dem, inom de gränser som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG9.

  __________________

  __________________

  9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 18.11.2003, s. 9).

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Referenstimmar och referensdagar, i bemärkelsen tidsintervall där arbetet kan äga rum på begäran av arbetsgivaren, bör fastställas skriftligen när anställningsförhållandet inleds.

  (22)  Referenstimmar och referensdagar, i bemärkelsen tidsintervall där arbetet kan äga rum på begäran av arbetsgivaren, bör fastställas skriftligen innan anställningsförhållandet inleds.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  Ett rimligt minsta förhandsvarsel, i bemärkelsen perioden mellan den tidpunkt då en arbetstagare informeras om ett nytt arbetspass och den tidpunkt då passet inleds, utgör ett annat nödvändigt inslag av förutsägbarhet för anställningsförhållanden med arbetsscheman som är variabla eller som huvudsakligen bestäms av arbetsgivaren. Förhandsvarslets längd kan variera i förhållande till behoven i olika sektorer, samtidigt som arbetstagarna får tillräckligt skydd. Kravet påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG10.

  (23)  Ett rimligt minsta förhandsvarsel på femton dagar, i bemärkelsen perioden mellan den tidpunkt då en arbetstagare informeras om ett nytt arbetspass och den tidpunkt då passet inleds, utgör ett annat nödvändigt inslag av förutsägbarhet för anställningsförhållanden med arbetsscheman som är variabla eller som huvudsakligen bestäms av arbetsgivaren. Längre förhandsvarsel får tillämpas, beroende på behoven i olika sektorer, samtidigt som arbetstagarna får tillräckligt skydd. Kravet påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG10.

  __________________

  __________________

  10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

  10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  Om arbetsgivarna har möjlighet att erbjuda heltidsanställning eller tillsvidareanställning till arbetstagare i atypiska anställningsformer, bör en övergång till tryggare anställningsformer främjas. Arbetstagarna bör också kunna ansöka om en annan, mer förutsägbar och tryggare anställningsform, om sådana finns tillgängliga, och få ett skriftligt svar från arbetsgivaren som tar hänsyn till behoven hos arbetsgivaren och arbetstagaren.

  (25)  Om arbetsgivarna har möjlighet att erbjuda heltidsanställning eller tillsvidareanställning till arbetstagare i atypiska anställningsformer, bör en övergång till tryggare anställningsformer främjas, i enlighet med princip 5 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017 och som uppmuntrar till en övergång till tillsvidareanställningar. Arbetstagarna bör också kunna ansöka om en annan, mer förutsägbar och tryggare anställningsform, om sådana finns tillgängliga, och få ett vederbörligen motiverat skriftligt svar från arbetsgivaren som tar hänsyn till behoven hos arbetsgivaren och arbetstagaren.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Om arbetsgivarna enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för arbetstagarna så att de kan utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön.

  (26)  Om arbetsgivarna enligt nationell lagstiftning, kollektivavtal eller interna regler är skyldiga att tillhandahålla utbildning för arbetstagarna så att de kan utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor och utan diskriminering, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön. Utbildningen bör vara förlagd till arbetstid.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  Arbetsmarknadens parter får konstatera att andra bestämmelser är lämpligare inom specifika sektorer eller situationer för att uppnå syftet med detta direktiv, än de miniminormer som fastställts i kapitel III i detta direktiv. Medlemsstaterna bör därför kunna låta arbetsmarknadens parter ingå kollektivavtal om ändringar av bestämmelserna i det kapitlet, förutsatt att den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna inte sänks.

  (27)  Arbetsmarknadens parter får konstatera att andra bestämmelser är lämpligare inom specifika sektorer eller situationer för att uppnå syftet med detta direktiv, förutsatt att de till fullo överensstämmer med detta direktiv men ger ett starkare skydd. Medlemsstaterna bör därför kunna låta arbetsmarknadens parter ingå kollektivavtal om ändringar av bestämmelserna i det kapitlet, förutsatt att den allmänna nivån på det icke diskriminerande skyddet av arbetstagarna stärks och inte under några omständigheter sänks.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Skäl 27a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27a)   I medlemsstater med en hög organiseringsgrad bland både arbetstagare och arbetsgivare och där det är arbetsmarknadens parter i egenskap av företrädare för arbetstagarna respektive arbetsgivarna som har huvudansvaret för att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden bör arbetsmarknadens parter ha full behörighet att ingå kollektivavtal. Sådana ingångna kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren och garanterar arbetstagarna ett allmänt skydd får avvika från de minimirättigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att direktivets syfte respekteras.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till direktiv

  Skäl 27b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27b)  Medlemsstaterna bör trygga undanröjandet av alla former av diskriminering avseende alla aspekter av lön och anställningsvillkor, oavsett arbetstagarens avtalstyp.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter visade att det finns ett behov av att stärka efterlevnaden av unionens arbetsrätt för att säkerställa dess ändamålsenlighet. När det gäller direktiv 91/533/EEG visade Refit-utvärderingen11 att förstärkta verkställighetsmekanismer kan förbättra dess ändamålsenlighet. Den visade också att system för gottgörelse som endast bygger på skadestånd är mindre ändamålsenliga än system som också omfattar sanktioner (t.ex. engångssummor eller indragna tillstånd) för arbetsgivare som underlåtit att lämna skriftlig information. Den visade även att anställda sällan söker gottgörelse under anställningsförhållandet, och det motverkar syftet för kravet att lämna skriftlig information, nämligen att arbetstagarna ska informeras om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet. Det är därför nödvändigt att införa verkställighetsbestämmelser om antingen en gynnsam presumtion om information om anställningsförhållandet inte tillhandahålls eller ett administrativt förfarande där arbetsgivaren får åläggas att lämna den information som saknas och kan påföras sanktioner om så inte sker. Gottgörelsen bör vara föremål för ett förfarande där arbetsgivaren underrättas om att information saknas och ges en tidsfrist på 15 dagar att lämna fullständig och riktig information.

  (28)  Samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter visade att det finns ett behov av att stärka efterlevnaden av unionens arbetsrätt för att säkerställa dess ändamålsenlighet. När det gäller direktiv 91/533/EEG visade Refit-utvärderingen11 att förstärkta verkställighetsmekanismer kan förbättra dess ändamålsenlighet. Den visade också att system för gottgörelse som endast bygger på skadestånd är mindre ändamålsenliga än system som också omfattar sanktioner (t.ex. engångssummor eller indragna tillstånd) för arbetsgivare som underlåtit att lämna skriftlig information. Den visade även att anställda sällan söker gottgörelse under anställningsförhållandet, och det motverkar syftet för kravet att lämna skriftlig information, nämligen att arbetstagarna ska informeras om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet. Det är därför nödvändigt att införa verkställighetsbestämmelser om en gynnsam presumtion om information om anställningsförhållandet inte tillhandahålls samt om ett administrativt förfarande där arbetsgivaren får åläggas att lämna den information som saknas och kan påföras sanktioner om så inte sker. Gottgörelsen bör vara föremål för ett förfarande där arbetsgivaren underrättas om att information saknas och ges en tidsfrist på 15 dagar att lämna fullständig och riktig information.

  __________________

  __________________

  11 SWD(2017)205 final, s. 26.

  11 SWD(2017)205 final, s. 26.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Ett omfattande system av bestämmelser om genomdrivning av unionens sociala regelverk har införts sedan direktiv 91/533/EEG, främst inom bekämpning av diskriminering och främjande av lika möjligheter, och de bör tillämpas på det här direktivet i syfte att säkerställa att arbetstagarna har tillgång till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt rätt till prövning, inklusive lämplig kompensation, i överensstämmelse med princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

  (29)  Ett omfattande system av bestämmelser om genomdrivning av unionens sociala regelverk har införts sedan direktiv 91/533/EEG, främst inom bekämpning av diskriminering och främjande av lika möjligheter. Detta system bör till fullo tillämpas på det här direktivet i syfte att säkerställa att arbetstagarna, enligt definitionen i artikel 2 i detta direktiv, har tillgång till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt rätt till prövning, inklusive lämplig kompensation, i överensstämmelse med princip 7 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Man bör också snarast överväga att utöka dessa bestämmelser om genomdrivning till att omfatta alla frågor som berör arbetsvillkor.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Skäl 33a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (33a)  Eftersom det är viktigt för européerna med ett effektivt verkställande av unionsbestämmelserna behövs det ett robust, effektivt och ändamålsenligt system för att säkerställa att medlemsstaterna till fullo tillämpar, genomför och verkställer EU-lagstiftningen och erbjuder adekvata rättsmedel. I synnerhet bör arbetstagare kunna dra nytta av ett sådant system i samband med kollektiva uppsägningar. Därför bör medlemsstaterna tillåta fackföreningar att väcka grupptalan till skydd för arbetstagarnas kollektiva intressen.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till direktiv

  Skäl 33b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (33b)  Bevisbördan för att det inte förelegat något anställningsförhållande bör åvila den fysiska eller juridiska person som, utifrån de faktiska omständigheterna, kan identifieras som arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Skäl 33c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (33c)  Personer som anmäler kränkningar av de rättigheter som fastställs i detta direktiv bör åtnjuta fullständigt skydd genom EU:s rådande och framtida bestämmelser om skydd för visselblåsare.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Skäl 36a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (36a)  Arbetet bör struktureras i enlighet med dess individuella och kollektiva ekonomiska mål, men också som ett instrument för arbetstagarens självförverkligande.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till direktiv

  Skäl 36b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (36b)  Arbetet får på så sätt både en personlig och individuell dimension och en kollektiv och social dimension.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till direktiv

  Skäl 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (37)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga åligganden som motverkar etableringen och utvecklingen av små och medelstora företag. Medlemsstaterna uppmanas därför att utvärdera inverkan av deras införlivandeakt på små och medelstora företag för att se till att dessa inte blir oproportionerligt drabbade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan, och offentliggöra resultaten av sådana utvärderingar.

  utgår

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (38)  Medlemsstaterna får överlåta åt arbetsmarknadens parter att genomföra detta direktiv, om arbetsmarknadens parter gemensamt begär detta och förutsatt att medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att de alltid kan säkerställa att detta direktiv får avsedda resultat.

  (38)  Medlemsstaterna bör överlåta åt arbetsmarknadens parter att genomföra detta direktiv, om arbetsmarknadens parter gemensamt begär detta och förutsatt att medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de alltid kan garantera att detta direktiv får avsedda resultat.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tryggare och mer förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden.

  1.  Syftet med detta direktiv är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tryggare, insynsvänligare, tydligare och mer informationsbaserade och förutsägbara anställningar och samtidigt säkerställa flexibiliteten på arbetsmarknaden och en effektiv och icke-diskriminerande rättstillämpning.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  I detta direktiv fastställs miniminormer för rättigheter som gäller för varje arbetstagare i unionen.

  2.  I detta direktiv fastställs miniminormer för rättigheter som gäller för varje arbetstagare i unionen. Dessa miniminormer gäller för varje person som de facto är arbetstagare, oavsett formell status eller förekomsten av ett skriftligt anställningsavtal, i den offentliga eller privata sektorn i EU.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa detta direktiv på arbetstagare som har ett anställningsförhållande som omfattar högst åtta timmar under en referensperiod på en månad. Arbetstid med alla arbetsgivare som utgör eller tillhör samma företag, grupp eller enhet ska räknas in i denna period på åtta timmar.

  utgår

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Punkt 3 ska inte tillämpas på ett anställningsförhållande där ingen garanterad mängd avlönat arbete är bestämd innan anställningen börjar.

  utgår

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medlemsstaterna får avgöra vilka personer som är ansvariga för verkställandet av de arbetsgivarskyldigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att alla sådana skyldigheter är uppfyllda. De får också besluta att samtliga eller vissa av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2008/104/EG.

  5.  Medlemsstaterna får avgöra vilka personer som är ansvariga för verkställandet av de arbetsgivarskyldigheter som föreskrivs i detta direktiv, förutsatt att alla sådana skyldigheter är uppfyllda. De får också besluta att samtliga eller vissa av dessa skyldigheter ska anförtros en fysisk eller juridisk person som inte är part i anställningsförhållandet. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av direktiv 2008/104/EG. Om en eller flera fysiska eller juridiska personer direkt eller indirekt är part i ett anställningsförhållande med en arbetstagare ska de på ett adekvat sätt och till fullo vara gemensamt och solidariskt ansvariga för skyldigheterna enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de skyldigheter som anges i artiklarna 10 och 11 och artikel 14 a på fysiska personer som ingår i ett hushåll där arbetet utförs för detta hushåll.

  utgår

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Kapitel II i detta direktiv ska tillämpas på sjömän och fiskare utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 2009/13/EG respektive rådets direktiv (EU) 2017/159.

  7.  Detta direktiv ska tillämpas på sjömän och fiskare till havs, med beaktande av de specifika omständigheterna inom sektorn, utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 2009/13/EG respektive rådets direktiv (EU) 2017/159 eller andra relevanta unionsbestämmelser som ger sjömän och fiskare ett starkare skydd.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  arbetstagare: en fysisk person som under en viss tid utför tjänster för och under ledning av en annan person i utbyte mot ersättning.

  (a)  arbetstagare: en fysisk person som utför tjänster för och under ledning av en arbetsgivare i utbyte mot ersättning.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  arbetsgivare: en eller flera fysiska eller juridiska personer som direkt eller indirekt är part i ett anställningsförhållande med en arbetstagare.

  (b)  arbetsgivare: en eller flera fysiska eller juridiska personer (virtuella plattformar eller andra) som anlitar en eller flera arbetstagares tjänster och direkt eller indirekt är part i ett anställningsförhållande med minst en arbetstagare.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  referenstimmar och referensdagar: tidsintervall under angivna dagar då arbetet kan äga rum på begäran av arbetsgivaren.

  (e)  referenstimmar och referensdagar: arbetsscheman, skift och alla tidsintervall under angivna dagar då arbetet kan äga rum på begäran av arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  provanställning: en begränsad och på förhand avtalad tidsperiod i början av anställningsförhållandet då en arbetstagare får handledning och hans eller hennes prestationer övervakas noggrant i syfte att bedöma arbetstagarens kompetens, för vilken det på förhand fastställts tydliga prestationsmål samt under vilken anställningsförhållandet kan avslutas när som helst.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetsgivarna är skyldiga att informera arbetstagarna om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivarna är skyldiga att informera arbetstagarna om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet och att arbetstagarna har rätt att begära sådan information.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

  2.  Den information som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone följande:

  Ändringsförslag    54

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Identitet för parterna i anställningsförhållandet.

  (a)  Identitet för parterna i anställningsförhållandet, med angivande av åtminstone deras fullständiga namn, adresser och, i förekommande fall, rättsliga ombud.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten.

  (e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten samt, för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, kundföretagets namn och löneskalor, av omsorg om lika lön.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Eventuell rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren.

  (g)  Eventuell rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, om arbetsgivaren är skyldig att göra detta enligt lag eller kollektivavtal eller i enlighet med arbetsgivarens allmänna fortbildningspolicy.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  Regler, inbegripet längd, för de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste iaktta om de vill att anställningsförhållandet ska upphöra, eller om uppsägningstiden inte kan anges vid den tidpunkt då informationen lämnas, de regler som gäller för att bestämma uppsägningstiden.

  (i)  Regler, inbegripet längd, för de uppsägningstider som arbetsgivare och arbetstagare måste iaktta om de vill att anställningsförhållandet ska upphöra eller, om uppsägningstiden inte kan anges vid den tidpunkt då informationen lämnas, de regler som gäller för att bestämma uppsägningstiden samt villkoren för uppsägningsbeskedet och tidsfristerna för att göra anspråk, till exempel bestrida en uppsägning eller begära ersättning för arbetsolyckor/arbetsskador och eventuella kränkningar av arbetstagarrättigheter.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Inledande grundlön och alla andra lönekomponenter som arbetstagaren har rätt till, och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske.

  (j)  Inledande grundlön och alla andra, separat angivna, lönekomponenter som arbetstagaren har rätt till, såsom övertidsersättning, bonusar och andra förmåner (till exempel sjukpenning), storleken på de socialförsäkringspremier som arbetsgivaren betalar in och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led l – led iia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  iia)  villkoren för och nivån av ekonomisk ersättning i fall arbetsgivaren annullerar arbetet.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (m)  Alla kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor. Vid kollektivavtal slutna av särskilda gemensamma organ eller institutioner utanför företaget, namnet på det behöriga organ eller den behöriga institution med vilket kollektivavtal slutits.

  (m)  Alla kollektivavtal som reglerar arbetstagarens arbetsvillkor samt i kollektivavtalen fastställda tidsfrister för anspråk till följd av dessa avtal. Vid kollektivavtal slutna av särskilda gemensamma organ eller institutioner utanför företaget, namnet på det behöriga organ eller den behöriga institution med vilket kollektivavtal slutits samt de eventuella avgränsningsperioder som gäller.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led na (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (na)  Eventuella tidsfrister för att göra anspråk riktade mot arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led nb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (nb)  Eventuella naturaförmåner som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led nc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (nc)  Eventuell inordning i en allmän löneplan.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den information som avses i punkt 2 f–k och n får i lämpliga fall lämnas i form av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  3.  Den information som avses i punkt 2 f–k och n ska åtföljas av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Den information som avses i artikel 3.2 får inte tolkas som en förklaring om godtagande från arbetstagarens sida.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den information som avses i artikel 3.2 ska tillhandahållas individuellt till arbetstagaren i form av ett dokument senast den första dagen av anställningsförhållandet. Detta dokument får tillhandahållas och översändas elektroniskt, förutsatt att det är lättillgängligt för arbetstagaren och kan lagras och skrivas ut.

  1.  Den information som avses i artikel 3.2 ska tillhandahållas individuellt till arbetstagaren i form av ett pappersdokument så tidigt som möjligt och, i tillämpliga fall, när anställningsavtalet undertecknas, men åtminstone före den första dagen av anställningsförhållandet. Om arbetstagaren så begär ska detta dokument tillhandahållas och översändas elektroniskt i ett format som kan lagras och skrivas ut, med mottagningsbevis. Denna information ska utgöra en underrättelse från arbetsgivaren om de avtalade anställningsvillkoren. Tidsfristen för att lämna en skriftlig förklaring om godtagande av de avtalade arbetsvillkoren ska vara minst en vecka före anställningens början.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Dokumentet ska tillhandahållas samtidigt till arbetstagarföreträdaren och till de ansvariga socialförsäkringsmyndigheterna.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska utarbeta mallar och förlagor för det dokument som avses i punkt 1 och göra dem tillgängliga för arbetstagare och arbetsgivare, inbegripet genom tillgängliggöra dem på en enda officiell nationell webbplats och på andra lämpliga sätt.

  2.  Medlemsstaterna ska, efter samråd med berörda parter och arbetsmarknadens parter, utarbeta mallar och förlagor för det dokument som avses i punkt 1 och göra dem tillgängliga för arbetstagare och arbetsgivare, inbegripet genom tillgängliggöra dem på en enda officiell nationell webbplats och på andra lämpliga sätt. Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna att ta fram dessa mallar eller förlagor i syfte att förhindra att innehållet skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska se till att den information om tillämplig rätt enligt lagar, andra författningar eller kollektivavtal som ska lämnas till arbetsgivarna görs allmänt tillgänglig utan kostnad på ett klart, tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på distans och på elektronisk väg, inbegripet genom befintliga nätportaler för unionsmedborgare och unionsföretag.

  3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information om tillämplig rätt enligt lagar, andra författningar eller allmänt bindande kollektivavtal vilka förklarats vara universellt tillämpliga som ska lämnas till arbetsgivarna görs allmänt tillgänglig utan kostnad på ett lättillgängligt sätt på distans och på elektronisk väg, inbegripet genom befintliga nätportaler för unionsmedborgare och unionsföretag.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till direktiv

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att varje ändring av de aspekter av anställningsförhållandet som avses i artikel 3.2 och den ytterligare information till arbetstagare som utstationeras eller skickas utomlands enligt artikel 6 tillhandahålls i form av ett dokument från arbetsgivaren till arbetstagaren snarast möjligt och senast den dag då ändringen träder i kraft.

  Medlemsstaterna ska se till att varje ändring av de aspekter av anställningsförhållandet som avses i artikel 3.2 och den ytterligare information till arbetstagare som utstationeras eller skickas utomlands enligt artikel 6 överlämnas i form av ett pappersdokument från arbetsgivaren till arbetstagaren snarast möjligt och senast den dag då ändringen träder i kraft. Om arbetstagaren så begär ska detta dokument tillhandahållas och översändas elektroniskt med mottagningsbevis, i enlighet med artikel 4.1.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att en arbetstagare, som beordras att arbeta i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än där arbetet vanligtvis utförs, förses med det dokument som avses i artikel 4.1 före avresan med åtminstone följande ytterligare information:

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en arbetstagare som beordras att arbeta i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än där arbetet vanligtvis utförs förses med det dokument som avses i artikel 4.1 inom rimlig tid före avresan med åtminstone följande ytterligare information:

  Ändringsförslag    72

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Det land eller de länder där utlandsarbetet ska utföras och dess varaktighet.

  (a)  Den exakta arbetsorten eller de exakta arbetsorterna i det land eller de länder där utlandsarbetet ska utföras samt arbetets varaktighet och föranstaltningar om eventuell förlängning eller förkortning av arbetsperioden.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Arbetstiderna, bestämmelserna om allmänna helgdagar och skatte- och säkerhetsarrangemangen i det land där arbetet ska utföras.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led bb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  Namnet på den person som är närmaste överordnade på den eller de orter där utlandsarbetet ska utföras och som den utstationerade arbetstagaren ska rapportera till.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Eventuella förändringar i skatte- och socialförsäkringssituationen under den tid då utlandsarbetet ska utföras.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (db)  Föranstaltningar om eventuell förlängning eller förkortning av arbetsperioden.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska se till att arbetstagaren som sänds utomlands, om han eller hon är en utstationerad arbetstagare som omfattas av direktiv 96/71/EG, dessutom informeras om följande:

  2.  Medlemsstaterna ska se till att arbetstagaren som sänds utomlands, om han eller hon är en utstationerad arbetstagare som omfattas av direktiv 96/71/EG, dessutom informeras om följande, i enlighet med artikel 4.1:

  Ändringsförslag    78

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Den ersättning som arbetstagaren har rätt till i enlighet med gällande lagstiftning i värdmedlemsstaten.

  (a)  De arbets- och anställningsvillkor som gäller enligt artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, inklusive den ersättning som arbetstagaren har rätt till i enlighet med gällande lagstiftning i värdmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den information som avses i punkt 1 b och 2 a får i förekommande fall lämnas i form av hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

  3.  Den information som avses i punkt 1 b och 2 a ska vara skriftlig och ge en tydlig översikt över hänvisningar till de lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor samt tillgängliggöras på eller översättas till ett språk som de utstationerade arbetstagarna förstår.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om inte medlemsstaterna bestämmer annat ska punkterna 1 och 2 inte gälla om varaktigheten av varje arbetsperiod utanför den medlemsstat där arbetstagaren vanligen arbetar är en månad eller mindre.

  utgår

  Ändringsförslag    81

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att, om ett anställningsförhållande är förenat med en provanställningsperiod, den perioden inte överskrider sex månader, inbegripet eventuell förlängning.

  1.  Medlemsstaterna ska se till att, om ett anställningsförhållande är förenat med en provanställningsperiod, den perioden inte överskrider tre månader.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna får föreskriva längre provanställningsperioder om det är motiverat med hänsyn till anställningens karaktär eller om det ligger i arbetstagarens intresse.

  2.  Medlemsstaterna får föreskriva längre provanställningsperioder, på upp till sex månader, om det är skäligen motiverat med hänsyn till anställningens karaktär, färdigheterna eller arbetsvillkoren eller om det ligger i arbetstagarens intresse.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  En provanställningsperiod får inte förhindra intjänandet av rättigheter.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Parallell anställning

  Anställning hos andra arbetsgivare

  Ändringsförslag    85

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetsgivarna får emellertid fastställa villkor för när sådana restriktioner är motiverade av legitima skäl såsom skydd av företagshemligheter eller undvikande av intressekonflikter.

  2.  Medlemsstaterna får emellertid fastställa villkor för när sådana restriktioner är motiverade av legitima skäl såsom skydd av företagshemligheter eller undvikande av intressekonflikter. Arbetsgivarna har inte rätt att ensidigt fastställa sådana villkor.

  Ändringsförslag    86

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att en arbetstagare, om dennes arbetsschema är helt eller huvudsakligen varierande och helt eller huvudsakligen fastställs av arbetsgivaren, får beordras att arbeta av arbetsgivaren endast

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivaren kan ändra det normala arbetstidsmönstret endast om följande villkor är uppfyllda:

  Ändringsförslag    87

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  om arbetet äger rum inom de fastställda referenstimmarna och referensdagarna som fastställts skriftligen i början av anställningsförhållandet, i enlighet med artikel 3.2 l i, och

  (a)  om ändringen är motiverad av objektiva skäl som hänger samman med typen av arbete,

  Ändringsförslag    88

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  om arbetstagaren informeras av sin arbetsgivare om ett arbetspass inom rimlig tid i förväg, i enlighet med artikel 3.2 l ii.

  (b)  om arbetstagaren informeras om det normala arbetstidsmönstret för respektive vecka minst två veckor i förväg, utom i krissituationer.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  om ändringen inte står i strid med något av arbetstagarens legitima intressen.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – led bb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  om ändringen inte står i strid med några andra överenskommelser.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstidens normala längd och mönster tydligt fastställs för varje anställningsförhållande. Arbetsgivarna ska betala övertidsersättning.

  Ändringsförslag    92

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare med minst sex månaders anställningstid hos samma arbetsgivare kan begära en anställningsform med mer förutsägbara och trygga arbetsvillkor, om tillgängligt.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare med minst sex månaders anställningstid hos samma arbetsgivare kan övergå till en anställningsform med mer förutsägbara och trygga arbetsvillkor, om tillgängligt. Den tid som personen arbetat för samma företag, grupp eller enhet eller fysiska eller juridiska person ska räknas in i denna sexmånadersperiod

  Ändringsförslag    93

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetsgivaren ska lämna ett skriftligt svar inom en månad efter en sådan begäran. När det gäller fysiska personer som är arbetsgivare samt mikroföretag och små och medelstora företag, får medlemsstaterna föreskriva att denna tidsfrist förlängs till högst tre månader och medge ett muntligt svar på varje liknande begäran av samma arbetstagare, om motiveringen för svaret när det gäller arbetstagarens situation förblir oförändrad.

  2.  Arbetsgivaren ska seriöst överväga begäran om en sådan övergång och lämna ett vederbörligen motiverat skriftligt svar inom en månad efter ansökan. När det gäller fysiska personer som är arbetsgivare samt mikroföretag och små och medelstora företag, får medlemsstaterna föreskriva att denna tidsfrist förlängs med högst ytterligare en månad. Om arbetsgivaren inte besvarat begäran om övergång inom en månad ska övergången anses ha ägt rum med verkan från och med den första dagen efter utgången av denna period. Om ansökan avslås ska det vara möjligt att pröva huruvida skälen till avslaget är berättigade.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagare som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande med ett bemanningsföretag som anvisat dem till visstidsarbete under minst sex månader hos samma kundföretag, under dess tillsyn och ledning, blir fast anställda hos det kundföretaget.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att arbetsgivare, som enligt unionslagstiftning, nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för att arbetstagarna ska kunna utföra det arbete de är anställda för, tillhandahåller sådan utbildning utan kostnad för arbetstagaren.

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetsgivare, som enligt unionslagstiftning, nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla något slags fortbildning eller allmän utbildning för att arbetstagarna ska kunna utföra det arbete de är anställda för, tillhandahåller sådan utbildning utan kostnad för arbetstagaren.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagarna varje år har rätt till arbetstidsförlagd fortbildning under motsvarande minst lika många timmar som en normal arbetsvecka.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Arbetstagaren ska fortsätta att uppbära lön som om han eller hon hade arbetat.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – stycke 1c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Utbildningen ska, om möjligt, förläggas till normal arbetstid. All tid som används till utbildning ska under alla omständigheter betraktas som arbetstid.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – stycke 1d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att arbetstagarna har rätt till betald studieledighet.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till direktiv

  Artikel 11a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 11a

   

  Likabehandling

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att principerna om lika lön och lika villkor gäller för alla arbetstagare och i detta sammanhang undanröja all diskriminering, oavsett anställningsstatus.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får tillåta arbetsmarknadens parter att ingå kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, som, samtidigt som det övergripande skyddet av arbetstagare iakttas, fastställa regler om anställningsvillkoren för arbetstagare som är andra än dem som avses i artiklarna 7–11.

  Medlemsstaterna får tillåta arbetsmarknadens parter att ingå kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, som, samtidigt som det övergripande skyddet av arbetstagare iakttas till fullo och det säkerställs att miniminormerna enligt detta direktiv inte undergrävs, fastställer regler om anställningsvillkoren för arbetstagare som är andra men inte sämre än dem som avses i artiklarna 7–11.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bestämmelser som strider mot detta direktiv i individuella avtal, kollektivavtal, interna företagsregler eller alla andra åtgärder ska förklaras ogiltiga eller ändras i syfte att få dem att överensstämma med bestämmelserna i detta direktiv.

  Bestämmelser som strider mot detta direktiv och som är mindre förmånliga för arbetstagarna i individuella avtal, kollektivavtal, interna företagsregler eller alla andra åtgärder är ogiltiga och ska ändras så att de överensstämmer åtminstone med bestämmelserna i detta direktiv.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att, när en arbetstagare inte i rätt tid fått alla eller vissa av de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 eller artikel 6 och arbetsgivaren har underlåtit att korrigera denna underlåtenhet inom 15 dagar efter underrättelse därom, något av följande ska gälla:

  Medlemsstaterna ska se till att, när en arbetstagare inte i rätt tid fått alla eller vissa av de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 eller artikel 6, något av följande ska gälla:

  Ändringsförslag    104

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Arbetstagaren ska åtnjuta en gynnsam presumtion som fastställs av medlemsstaten. Om den information som lämnats inte omfattar den information som avses i artikel 3.2 e, f, k eller l ska den gynnsamma presumtionen omfatta en presumtion att arbetstagaren har ett stadigvarande anställningsförhållande, att det inte finns någon provanställningsperiod eller att arbetstagaren har en heltidstjänst. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att motbevisa dessa presumtioner.

  (a)  Arbetstagaren ska åtnjuta en gynnsam presumtion som medlemsstaten är skyldig att fastställa. Om den information som lämnats inte omfattar den information som avses i artikel 3.2 e, f, k eller l ska den av arbetstagaren åberopade gynnsamma presumtionen gälla enligt avtal och omfatta en presumtion att arbetstagaren har ett stadigvarande anställningsförhållande, att det inte finns någon provanställningsperiod och att arbetstagaren har en heltidstjänst. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att motbevisa dessa presumtioner.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Arbetstagaren ska ha möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig myndighet i god tid. Om den behöriga myndighetenen finner att klagomålet är motiverat, ska den ålägga den eller de berörda arbetsgivarna att lämna den information som saknas. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som saknas inom 15 dagar efter mottagandet av åläggandet, ska myndigheten kunna påföra en skälig administrativ påföljd, även om anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att inge ett administrativt överklagande mot beslutet om påföljder. Medlemsstaterna får utse befintliga organ till behöriga myndigheter.

  (b)  Arbetstagaren ska ha möjlighet att lämna in ett klagomål till en behörig myndighet i god tid. Om den behöriga myndighetenen finner att klagomålet är motiverat, ska den ålägga den eller de berörda arbetsgivarna att lämna den information som saknas. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som saknas inom 15 dagar efter mottagandet av åläggandet, ska myndigheten kunna påföra en på förhand fastställd obligatorisk, skälig och avskräckande påföljd, även om anställningsförhållandet har upphört. Arbetsgivarna ska ha möjlighet att inge ett överklagande mot beslutet om påföljder. Medlemsstaterna får utse befintliga organ till behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till direktiv

  Artikel 14a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 14a

   

  Företräde för faktiska omständigheter

   

  Fastställandet av förekomsten av ett anställningsförhållande ska ske på grundval av fakta om arbetets faktiska utförande, inte utifrån parternas beskrivning av förhållandet.

  Ändringsförslag    107

  Förslag till direktiv

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska införa de åtgärder som är nödvändiga för att skydda arbetstagare, inbegripet arbetstagare som är arbetstagarföreträdare, mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida eller mot ogynnsamma följder av ett klagomål som de fört fram till arbetsgivaren, eller eventuella förfaranden som de inlett för att säkerställa efterlevnaden av de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv.

  Medlemsstaterna ska införa alla nödvändiga åtgärder, bland annat på förhand fastställda obligatoriska och avskräckande påföljder, för att skydda samtliga arbetstagare oavsett rättslig eller formell status, inbegripet arbetstagare som är arbetstagar- eller fackföreningsföreträdare, mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida eller mot ogynnsamma följder av ett klagomål som de fört fram till arbetsgivaren, eller eventuella förfaranden som de inlett för att säkerställa efterlevnaden av dessa rättigheter.

  Ändringsförslag    108

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Personer som anmäler kränkningar av de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv ska åtnjuta fullständigt skydd med stöd av unionslagstiftningen om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda uppsägning eller motsvarande och alla förberedelser för uppsägning av arbetstagare på grund av att de utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv.

  1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda och rättsligt ogiltigförklara uppsägning eller motsvarande och alla förberedelser för uppsägning av arbetstagare eller andra nackdelar för eller mindre gynnsam behandling av dem, på grund av att de utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv. Arbetsgivaren ska tillhandahålla tillräckliga uppgifter om skälen till uppsägningen. I annat fall ska uppsägningen anses sakna rättslig verkan. De nödvändiga åtgärderna ska också innefatta rätten till återanställning och ersättning.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Arbetstagare som anser sig ha sagts upp, eller varit föremål för en åtgärd med motsvarande verkan, på grund av att de har utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv får begära att arbetsgivaren vederbörligen motiverar uppsägningen eller den motsvarande åtgärden. Arbetsgivaren ska skriftligen ange motiveringen.

  2.  Arbetstagare som anser sig ha sagts upp, eller varit föremål för en åtgärd med motsvarande verkan, på grund av att de har utövat de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv får begära att arbetsgivaren vederbörligen motiverar uppsägningen eller den motsvarande åtgärden. Arbetsgivaren ska skriftligen ange motiveringen. Medlemsstaterna ska säkerställa att tidsfristen för att väcka ogiltighetstalan mot uppsägningen avbryts till dess att arbetstagaren mottagit en skriftlig motivering till uppsägningen från arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att när de arbetstagare som avses i punkt 2, för en domstol eller annan behörig myndighet lägger fram uppgifter av vilka man kan dra slutsatsen att en uppsägning eller motsvarande åtgärd på sådana grunder har ägt rum, ska det åligga svaranden att bevisa att arbetstagaren blev uppsagd på andra grunder än dem som avses i punkt 1.

  3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att när de arbetstagare som avses i punkt 2, för en domstol eller annan behörig myndighet lägger fram uppgifter av vilka man kan dra slutsatsen att en uppsägning eller motsvarande åtgärd på sådana grunder har ägt rum, ska det åligga svaranden att bevisa att arbetstagaren blev uppsagd på andra grunder än dem som avses i punkt 1. Uppsägningen ska inte träda i kraft så länge ärendet inte är färdigbehandlat.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Medlemsstaterna ska tillåta fackföreningar att väcka grupptalan till skydd för arbetstagarnas kollektiva intressen med anknytning till detta direktiv, i enlighet med motsvarande bestämmelser i direktiv 2009/22/EG1a.

   

  __________________

   

  1a avsett att upphävas genom 2018/0089(COD): Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Om en arbetsgivare inte anger någon saklig grund för uppsägningen eller motsvarigheten till den i enlighet med artikel 17.2 ska arbetstagaren anses ha sagts upp på grund av sitt utövande av rättigheterna enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag    114

  Förslag till direktiv

  Artikel 17a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 17a

   

  Bevisbördan avseende förekomsten av ett anställningsförhållande

   

  Bevisbördan avseende avsaknaden av ett anställningsförhållande ska åvila den fysiska eller juridiska person som kan identifieras som arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    115

  Förslag till direktiv

  Artikel 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser mot de rättigheter i nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv eller mot relevanta bestämmelser som redan är i kraft vad gäller de rättigheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande. Det kan vara sanktioner i form av böter. Det kan också handla om betalning av ersättningar.

  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser mot de rättigheter i nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv eller mot relevanta bestämmelser som redan är i kraft vad gäller de rättigheter som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande. Det ska också vara sanktioner i form av böter och omfatta skälig och åtminstone proportionerlig betalning av ersättningar.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till direktiv

  Artikel 19 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Detta direktiv ska inte utgöra ett giltigt skäl för att sänka den allmänna skyddsnivå som arbetstagare i medlemsstaterna redan åtnjuter.

  1.  Detta direktiv ska inte utgöra ett giltigt skäl för att sänka den allmänna skyddsnivå som arbetstagare i medlemsstaterna redan åtnjuter. Genomförandet av detta direktiv får inte föranleda en försämring av den rådande situationen i respektive medlemsstat i fråga om den allmänna skyddsnivån för arbetstagare eller inom de områden som omfattas av direktivet.

  Ändringsförslag    117

  Förslag till direktiv

  Artikel 19 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Medlemsstaterna är skyldiga att successivt höja skyddsnivån för arbetstagare inom det regleringsområde som omfattas av detta direktiv och i full överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska sociala stadgan.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till direktiv

  Artikel 20a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 20a

   

  Underlättande av klagomål

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns effektiva mekanismer som arbetstagare kan utnyttja för att anföra klagomål mot sina arbetsgivare, antingen direkt eller via tredje parter som utsetts av medlemsstaterna, till exempel fackföreningar eller andra sammanslutningar eller en av medlemsstatens behöriga myndigheter, om detta föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till direktiv

  Artikel 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  De rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv ska tillämpas på befintliga anställningsförhållanden från och med den [dag för ikraftträdande + 2 år]. Arbetsgivarna ska dock tillhandahålla eller komplettera de dokument som avses i artikel 4.1, artikel 5 och artikel 6 endast på begäran av en arbetstagare. Om ingen sådan begäran görs ska det inte medföra att arbetstagare utesluts från de minsta rättigheter som fastställs i detta direktiv.

  De rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv ska tillämpas på befintliga anställningsförhållanden från och med den [dag för ikraftträdande + 2 år].

  Ändringsförslag    120

  Förslag till direktiv

  Artikel 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Senast den [dag för ikraftträdande + 8 år] ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på unionsnivå och under hänsynstagande till inverkan på små och medelstora företag se över tillämpningen av detta direktiv för att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  Senast den [dag för ikraftträdande + 5 år] ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på unionsnivå och under hänsynstagande till inverkan på mikroföretag och små och medelstora företag se över tillämpningen av detta direktiv för att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

  Referensnummer

  COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.1.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  18.1.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Kostas Chrysogonos

  24.1.2018

  Behandling i utskott

  15.5.2018

  20.6.2018

  3.9.2018

   

  Antagande

  24.9.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  20

  +

  ALDE

  António Marinho e Pinto

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Jiří Maštálka

  PPE

  Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  0

  -

   

   

  1

  0

  ALDE

  Jean-Marie Cavada

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (3.10.2018)

  till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
  (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

  Föredragande av yttrande: Maria Arena

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Beaktandeled 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 153.1 b och 153.2 b,

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 153.1 b, 153.2 b och 157,

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Beaktandeled 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 153.1 b och 153.2 b,

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 153.1 b, 153.2 b och 157.1–157.3,

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  I princip 2 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter anges att likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män måste säkerställas och främjas på alla områden, exempelvis deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling, och att kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete, i enlighet med artikel 157.1–157.3 i EUF-fördraget.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 3a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3a)  De instrument för kollektivavtal som förhandlats fram mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna är oerhört viktiga för att motverka och avhjälpa de snedvridningar på arbetsmarknaden som uppstått på grund av nya arbetsförhållanden som ofta präglas av otrygghet och osäkra förpliktelser gentemot arbetstagarna, vilket särskilt drabbar kvinnor. Kollektivavtal är därför ett nyckelinstrument för att överbrygga bristande jämställdhet på arbetsplatsen.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 3b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3b)  I sitt meddelande av den 8 mars 2016 om den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2016)0127, bilaga I) konstaterade kommissionen att kvinnor fortfarande diskrimineras på de europeiska arbetsmarknaderna. Kommissionen angav även att kvinnorna fortfarande är underrepresenterade på arbetsmarknaden och överrepresenterade bland deltidsarbetande och i låglönesektorer samt får lägre timlön även när de utför arbete som är likvärdigt med männens och har en likvärdig eller högre utbildningsnivå.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 3c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3c)  Medlemsstaterna måste skapa en rättslig ram som gör det möjligt att vidta de åtgärder som krävs för att garantera lika lön för lika arbete i alla anställningsförhållanden, oavsett karaktär och varaktighet, som ett sätt att garantera lika lön för kvinnor och män och bidra till att minska den bestående ojämställdhet som innebär att kvinnor, förutom att de har betydligt lägre lön än män, är särskilt utsatta för fattigdom och socialt utanförskap.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta alla aspekter av den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  (13)  Informationen om ersättning bör omfatta men inte begränsas till alla aspekter av, såväl som beräkningsmetoden för, den ersättning, inklusive bidrag i kontanter eller in natura, som arbetstagaren tar emot direkt eller indirekt på grund av arbetet samt övertidsersättning, bonusar och andra rättigheter, såsom sjukpenning eller sjukledigheter, och därtill information om lönenivåer, uppdelad efter kön, för kategorier av arbetstagare som utför samma eller likvärdigt arbete. Tillhandahållandet av sådan information påverkar inte arbetsgivarnas frihet att tillhandahålla ytterligare lönekomponenter, såsom engångsutbetalningar. Den omständigheten att lönekomponenter som föreskrivs i lag eller kollektivavtal inte tagits med i denna information utgör inte ett skäl för att inte tillhandahålla dem till arbetstagaren.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Sådana provanställningar kan vara förenade med ett lägre skydd mot uppsägning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. I enlighet med vad som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör därför provanställningar ha rimlig varaktighet. Ett betydande antal medlemsstater har föreskrivit en generell längsta tillåtna varaktighet på provanställningar på mellan tre och sex månader, vilket bör betraktas som rimligt. Provanställning kan vara längre än sex månader om detta är motiverat med hänsyn till anställningens art, t.ex. en post i ledande ställning, eller om det ligger i arbetstagarens intresse, t.ex. i fall av långvarig sjukdom eller i samband med särskilda åtgärder för att främja fasta anställningar, i synnerhet för unga arbetstagare.

  (19)  Provanställning ger arbetsgivarna möjlighet att kontrollera att arbetstagarna är lämpliga för den befattning som de anställts för, samtidigt som de får kompletterande stöd och utbildning. Sådana provanställningar kan vara förenade med ett lägre skydd mot uppsägning. Ett inträde på arbetsmarknaden eller en övergång till en ny plats bör inte vara förenat med långvarig otrygghet. Provanställningsperioder får inte omvandlas till mekanismer för att utnyttja arbetstagarna, där arbetstagarna garanteras förlängd anställningstid med låga löner och sedan sägs upp när provanställningen är över. Detta skulle vara ett sätt att ersätta visstidsanställningar med mer otrygga avtal, varvid kvinnorna än en gång skulle drabbas hårdast. En provanställning bör inte vara längre än tre månader, och helst bör perioden vara kortare än så. I vederbörligt motiverade fall får en provanställningsperiod överstiga tre månader, till exempel om arbetet är tekniskt komplicerat, innebär ett stort ansvar eller om arbetstagaren får en ledande befattning. Medlemsstaterna bör anta lagstiftning som fastställer de undantagsfall då provanställningen får överskrida tre månader och anger andra lämpliga perioder.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Om arbetsgivarna enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för arbetstagarna så att de kan utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön.

  (26)  Om arbetsgivarna enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal är skyldiga att tillhandahålla utbildning för arbetstagarna så att de kan utföra det arbete de är anställda för, är det viktigt att se till att sådan fortbildning ges på lika villkor och utan diskriminering på någon som helst grund, såsom kön, även till dem med atypiska anställningsformer. Kostnaderna för sådan utbildning bör inte betalas av arbetstagaren eller innehållas eller dras av från arbetstagarens lön. Utbildningen bör vara förlagd till arbetstid.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 27a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27a)  Medlemsstaterna bör säkerställa undanröjandet av alla former av diskriminering avseende alla aspekter av lön och anställningsvillkor, så att principen om lika lön för lika och likvärdigt arbete respekteras, oavsett arbetstagarens avtalstyp i den mening som avses i detta direktiv.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (32)  Arbetstagare som utövar de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv bör åtnjuta skydd mot uppsägning eller motsvarande nackdelar (t.ex. att efterfrågestyrda arbetstagaren inte längre tilldelas arbetsuppgifter) eller förberedelser för en eventuell uppsägning på grund av att de försökt utöva sådana rättigheter. Om arbetstagare anser att de har sagts upp eller har drabbats av någon motsvarande nackdel på dessa grunder, bör arbetstagarna och behöriga myndigheter kunna kräva att arbetsgivaren skriftligen lämnar vederbörligen motiverade underbyggda skäl till uppsägningen eller den motsvarande åtgärden.

  (32)  Arbetstagare som utövar de rättigheter som föreskrivs i detta direktiv bör åtnjuta skydd mot uppsägning eller motsvarande nackdelar (t.ex. att efterfrågestyrda arbetstagaren inte längre tilldelas arbetsuppgifter) eller förberedelser för en eventuell uppsägning på grund av att de försökt utöva sådana rättigheter. Om arbetstagare anser att de har sagts upp eller har drabbats av någon motsvarande nackdel på dessa grunder, bör arbetstagarna och behöriga myndigheter kräva att arbetsgivaren lämnar vederbörligen motiverade underbyggda skäl till uppsägningen eller den motsvarande åtgärden och återinsätter arbetstagaren i arbete om de påstådda skälen är ogrundade. De behöriga myndigheterna bör säkerställa att arbetstagaren kompenseras för den skada som åsamkats och ha befogenhet att besluta om påföljder för företag som använder sådana metoder. Särskild uppmärksamhet bör ägnas situationer som specifikt berör kvinnor och situationer som har sin grund i diskriminering på grund av moderskap. Fall av den sistnämnda typen bör anses särskilt allvarliga.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de skyldigheter som anges i artiklarna 10 och 11 och artikel 14 a på fysiska personer som ingår i ett hushåll där arbetet utförs för detta hushåll.

  utgår

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten.

  e)  Vid tillfälliga anställningsförhållanden slutdag eller den förväntade varaktigheten. För arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kundföretagets namn och löneskala, för att säkerställa lika lön.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ea)  Beräkningsmetoden för lönen, och information om lönenivåer, uppdelad efter kön, för kategorier av anställda som utför samma eller likvärdigt arbete.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Antal dagar betald semester som arbetstagaren har rätt till eller, om detta inte är känt när informationen ges, vilka regler som gäller för rätten till och längden på sådan semester.

  h)  Antal dagar betald semester som arbetstagaren har rätt till samt de olika formerna för semesteruttaget eller, om detta inte är känt när informationen ges, vilka regler som gäller för rätten till och fastställandet av sådan semester.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led ia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ia)  Alla förmåner och rättigheter som tillkommer arbetstagare, såsom förmåner vid sjukdom, moderskap och motsvarande, föräldraledighet, pappaledighet, omsorgsledighet, ålders-, sjuk- och efterlevandepension, arbetslöshetsersättning, förtidspensionering, pension och familjeförmåner.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  Inledande grundlön och alla andra lönekomponenter som arbetstagaren har rätt till, och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske.

  j)  Inledande grundlön och alla andra lönekomponenter som arbetstagaren har rätt till, och hur ofta och på vilket sätt utbetalning ska ske, liksom andra regelbundna och återkommande förmåner som arbetstagare har rätt till och som är likvärdiga eller grundas på lika arbete.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led ma (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ma)  För att underlätta insyn och bekämpa den lönediskriminering som kvinnor drabbas av på arbetsmarknaden, löneskalan som gäller för arbetstagare utifrån de arbetsuppgifter som de faktiskt tilldelats på företaget, enligt anställningsförhållandet med arbetsgivaren.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led mb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  mb)  Alla förmåner som arbetstagarna har rätt till enligt anställningsförhållandet med arbetsgivaren, men också alla sociala rättigheter som de har i egenskap av arbetstagare i den mening som avses i artikel 2.1 a i detta direktiv, till exempel rätt till mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet samt tillgång till den fortbildning som de har rätt till och de praktiska arrangemangen kring dessa.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led na (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  na)  De mekanismer genom vilka arbetstagare kan lämna in klagomål, inklusive information om särskilda mekanismer för klagomål om mobbning och sexuella trakasserier.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Artikel 11a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 11a

   

  Likabehandling och icke-diskriminering

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa principen om lika lön för lika och likvärdigt arbete och införa åtgärder som säkerställer att arbetsgivare i företag och organisationer regelbundet lämnar information om snittlönen per arbetstagar- eller befattningskategori, uppdelad efter kön.

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa undanröjandet av alla former av diskriminering avseende alla aspekter av lön och lönevillkor, likabehandling och lika möjligheter i fråga om tillträde till anställning och anställningsvillkor, oavsett anställningsstatus.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Kollektivavtal bör bland annat bidra till att säkerställa principen om lika lön för lika arbete, undanröja otrygga anställningsförhållanden, skydda rättigheter i samband med moderskap och bidra till att minska ojämställdheten i arbetslivet.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Artikel 12a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12a

   

  Likabehandling

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att principen om lika lön och lika villkor gäller för alla arbetstagare, oavsett anställningsstatus. Medlemsstaterna ska säkerställa undanröjandet av diskriminering avseende alla aspekter av lön, lönevillkor och anställningsvillkor, utan hänsyn till anställningsstatus. 

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska införa åtgärder för att förebygga mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen genom strategier för förebyggande åtgärder samt effektiva, insynsvänliga och konfidentiella förfaranden för klagomålshandläggning, påföljder för förövare, information och utbildning för arbetstagare och arbetsgivare och hjälp till företag med att utarbeta handlingsplaner för att genomföra alla dessa åtgärder.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Artikel 20a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 20a

   

  Underlättande av klagomål

   

   

   

  Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns särskilda och konfidentiella förfaranden för handläggning av klagomål om mobbning och sexuella trakasserier.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

  Referensnummer

  COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.1.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  FEMM

  18.1.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Maria Arena

  15.3.2018

  Behandling i utskott

  10.7.2018

   

   

   

  Antagande

  27.9.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  2

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Marek Plura, Damiano Zoffoli

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  17

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

  PPE

  José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

  S&D

  Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Ernest Urtasun

  2

  -

  ENF

  André Elissen

  PPE

  Anna Maria Corazza Bildt

  3

  0

  ECR

  Jadwiga Wiśniewska

  PPE

  Marijana Petir, Michaela Šojdrová

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

  Referensnummer

  COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

  Framläggande för parlamentet

  20.12.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.1.2018

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  18.1.2018

  JURI

  18.1.2018

  FEMM

  18.1.2018

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  TRAN

  22.1.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Enrique Calvet Chambon

  21.2.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  15.5.2018

  19.6.2018

  29.8.2018

   

  Antagande

  18.10.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  30

  7

  11

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

  Ingivande

  26.10.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  30

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

  EFDD

  Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

  ENF

  Joëlle Mélin

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

  PPE

  Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

  S&D

  Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

  7

  -

  ALDE

  Martina Dlabajová

  ECR

  Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

  GUE/NGL

  Rina Ronja Kari

  11

  0

  PPE

  Heinz K. Becker, David Casa, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

  S&D

  Marita Ulvskog

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 9 november 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy