ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

29.10.2018 - (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Tanja Fajon


Postup : 2017/0245(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0356/2018
Předložené texty :
A8-0356/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0571),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 77 odst. 2 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0326/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, řeckého parlamentu, španělského parlamentu a portugalského parlamentu k tomuto návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0356/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Vytvoření prostoru, v němž je zaručen volný pohyb osob přes vnitřní hranice, je jedním z hlavních úspěchů Unie. Hladké fungování a posílení takovéhoto prostoru, který se zakládá na důvěře a solidaritě, by mělo být společným cílem Unie a členských států, které souhlasily s tím, že se budou na jeho vybudování podílet. Zároveň je nutné mít schopnost společně reagovat na situace vážně ovlivňující veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost tohoto prostoru nebo jeho částí, a to umožněním dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích a jako krajní možnosti, přičemž musí být současně posílena spolupráce mezi dotčenými členskými státy.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V prostoru, kde se osoby mohou volně pohybovat, by mělo znovuzavedení ochrany vnitřních hranic zůstat výjimkou. Ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by se mělo přistupovat pouze jako ke krajnímu opatření, po omezenou dobu a pouze v míře, v jaké jsou kontroly nezbytné a přiměřené zjištěným vážným hrozbám pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

(1)  V prostoru, kde se osoby mohou volně pohybovat, by mělo znovuzavedení ochrany vnitřních hranic zůstat výjimkou. Vzhledem k tomu, že dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic je dotčen volný pohyb osob, mělo by se k takovémuto kroku přistupovat pouze jako ke krajnímu opatření, po omezenou dobu a pouze v míře, v jaké jsou kontroly nezbytné a přiměřené zjištěným vážným hrozbám pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Jakékoli takovéto opatření by mělo být zrušeno, jakmile důvody pro ně pominou.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Migrace a překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí by samo o sobě nemělo být považováno za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zjištěné závažné hrozby lze v závislosti na jejich povaze a rozsahu řešit pomocí různých opatření. Podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)8, mohou členské státy využívat též policejních pravomocí, jež mohou být za určitých podmínek vykonávány v pohraničních oblastech. Příslušné pokyny pro členské státy jsou uvedeny v doporučení Komise o přiměřených policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru9.

(2)  Zjištěné závažné hrozby lze v závislosti na jejich povaze a rozsahu řešit pomocí různých opatření. Je sice i nadále jasné, že policejní pravomoci se svou povahou a účelem od ochrany hranic liší, členské státy však mohou těchto policejních pravomocí podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)8, jež mohou být za určitých podmínek vykonávány v pohraničních oblastech. Příslušné pokyny pro členské státy jsou uvedeny v doporučení Komise o přiměřených policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru9.

__________________

__________________

8 Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s.1.

8 Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s.1.

9 C(2017) 3349 final of 12.05.2017.

9 C(2017) 3349 final of 12.05.2017.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Před přikročením ke znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by měly členské státy upřednostnit alternativní opatření. Konkrétně by měl dotčený členský stát v nutných a opodstatněných případech zvážit provádění efektivnějších a intenzivnějších policejních kontrol na svém území, včetně příhraničí a hlavních dopravních tahů, a to na základě posouzení rizik, přičemž musí být zajištěno, aby tyto policejní kontroly neměly za cíl ochranu hranic. K řešení hrozeb pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost slouží moderní technologie. Členské státy by měly posoudit, zda lze danou situaci řešit větší přeshraniční spoluprací jak z hlediska operativního, tak z hlediska výměny informací mezi útvary policie a zpravodajských služeb.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Zkušenosti však ukazují, že určité závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost, jako jsou přeshraniční teroristické hrozby nebo některé případy druhotného pohybu nelegálních migrantů uvnitř Unie, které byly důvodem ke znovuzavedení ochrany hranic, mohou přetrvávat podstatně déle než po výše uvedená období. Je proto nezbytné a odůvodněné přizpůsobit lhůty pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic současným potřebám a zároveň zajistit, aby toto opatření nebylo zneužíváno a zůstalo výjimkou, která se použije až v krajním případě. Za tímto účelem by obecná lhůta platná podle článku 25 Schengenského hraničního kodexu měla být prodloužena na jeden rok.

(4)  Zkušenosti však ukazují, že je zřídkakdy třeba znovu zavádět ochranu vnitřních hranic na dobu delší než dva měsíce. Pouze v mimořádných situacích mohou určité závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost přetrvávat déle než po v současné době povolená maximální období šesti měsíců znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Je proto nezbytné přizpůsobit lhůty pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a zároveň zajistit, aby toto opatření nebylo zneužíváno a zůstalo výjimkou, která se použije až v krajním případě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Jakákoli odchylka od základní zásady volného pohybu osob by měla být vykládána restriktivně a pojem veřejného pořádku předpokládá existenci skutečné, aktuální a dostatečně závažné hrozby, kterou je dotčen některý ze základních zájmů společnosti.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby bylo zaručeno, že tyto kontroly na vnitřních hranicích zůstanou výjimkou, měly by členské státy předložit posouzení rizik týkajícího se jejich zamýšleného znovuzavedení nebo prodloužení. To by mělo zejména vyhodnotit, jak dlouho by mohla zjištěná hrozba trvat a které úseky vnitřní hranice jsou dotčeny, dále prokázat, že prodloužení hraničních kontrol je krajním opatřením, a vysvětlit, jak ochrana hranic přispěje k řešení zjištěné hrozby. V případě ochrany vnitřních hranic přesahující šest měsíců by posouzení rizik mělo také zpětně prokázat účinnost znovuzavedené ochrany hranic při řešení zjištěné hrozby a podrobně vysvětlit, jakým způsobem byly jednotlivé sousední členské státy dotčené tímto prodloužením konzultovány a zapojeny do stanovení nejméně zatěžující operativní činnosti.

(5)  Aby bylo zaručeno, že tyto kontroly na vnitřních hranicích jsou krajním opatřením a zůstanou výjimkou, měly by členské státy předložit posouzení rizik týkajícího se jejich zamýšleného prodloužení na více než dva měsíce. To by mělo zejména vyhodnotit, jak dlouho by mohla zjištěná hrozba trvat a které úseky vnitřní hranice jsou dotčeny, dále prokázat, že prodloužení hraničních kontrol je krajním opatřením, konkrétně prokázáním, že jakákoli alternativní opatření se ukázala jako nebo se považují za nedostatečná, a vysvětlit, jak ochrana hranic přispěje k řešení zjištěné hrozby. Posouzení rizik by mělo také zpětně prokázat účinnost a efektivnost znovuzavedené ochrany hranic při řešení zjištěné hrozby a podrobně vysvětlit, jakým způsobem byly jednotlivé sousední členské státy dotčené tímto prodloužením konzultovány a zapojeny do stanovení nejméně zatěžující operativní činnosti. Členským státům by měla být ponechána možnost v případě nutnosti utajit veškeré nebo některé poskytované informace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Pokud je znovuzavedení ochrany vnitřních hranic spojeno s konkrétními stanovenými událostmi, jejichž povaha a doba trvání je výjimečná (například sportovní události), měla by být délka jejího trvání velmi přesná, omezená a spojená se skutečnou dobou trvání události.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Kvalita posouzení rizik předloženého členským státem bude velmi důležitá pro posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zamýšleného znovuzavedení nebo prodloužení ochrany hranic. Do tohoto posouzení by měla být zapojena Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž.

(6)  Kvalita posouzení rizik předloženého členským státem bude velmi důležitá pro posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zamýšleného znovuzavedení nebo prodloužení ochrany hranic. Do tohoto posouzení by měla být zapojena Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Europol, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Agentura Evropské unie pro základní práva.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Pravomoc Komise vydat stanovisko podle čl. 27 odst. 4 Schengenského hraničního kodexu by měla být upravena tak, aby odrážela nové povinnosti členských států v souvislosti s posouzením rizik, včetně spolupráce s dotčenými členskými státy. Je-li ochrana vnitřních hranic prováděna po dobu přesahující šest měsíců, měla by mít Komise povinnost vydat stanovisko. Rovněž by měl být změněn postup konzultací podle čl. 27 odst. 5 Schengenského hraničního kodexu, aby odrážel úlohu agentur (Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Europolu) a zaměřil se na praktické provádění různých aspektů spolupráce mezi členskými státy, případně včetně koordinace různých opatření na obou stranách hranice.

(7)  Měl by být změněn postup konzultací podle čl. 27 odst. 5 Schengenského hraničního kodexu, aby odrážel úlohu agentur Unie a zaměřil se na praktické provádění různých aspektů spolupráce mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby byla revidovaná pravidla lépe uzpůsobena výzvám souvisejícím s přetrvávajícími závažnými hrozbami pro veřejný pořádek či vnitřní bezpečnost, měla by existovat možnost prodloužit kontroly na vnitřních hranicích na déle než jeden rok. Prodloužení by měla doprovázet odpovídající výjimečná vnitrostátní opatření, jež byla na daném území v zájmu řešení hrozby rovněž přijata, jako je vyhlášení výjimečného stavu. V žádném případě by tato možnost neměla vést k dalšímu prodloužení dočasných kontrol na vnitřních hranicích na více než dva roky.

(8)  Aby byla revidovaná pravidla lépe uzpůsobena výzvám souvisejícím s přetrvávajícími závažnými hrozbami pro veřejný pořádek či vnitřní bezpečnost, měla by existovat možnost prodloužit kontroly na vnitřních hranicích ve výjimečných případech na déle než šest měsíců. Prodloužení by měla doprovázet odpovídající výjimečná vnitrostátní opatření, jež byla na daném území v zájmu řešení hrozby rovněž přijata, jako je vyhlášení výjimečného stavu. V žádném případě by tato možnost neměla vést k dalšímu prodloužení dočasných kontrol na vnitřních hranicích na více než jeden rok.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Nezbytnost a přiměřenost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je třeba zvážit v porovnání s hrozbou pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, které podnítí potřebu takového obnovení, stejně jako alternativní opatření, jež by mohla být přijata na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie či na obou úrovních, a dopad této ochrany na volný pohyb osob v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Odkaz v článku 29 na čl. 25 odst. 4 by měl být změněn s cílem vyjasnit vztah mezi lhůtami platnými podle článku 29 a článku 25 Schengenského hraničního kodexu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Možnost provádět dočasné kontroly na vnitřních hranicích v reakci na konkrétní hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, která trvá déle než rok, by měla podléhat zvláštnímu postupu.

(10)  Možnost provádět dočasné kontroly na vnitřních hranicích v reakci na konkrétní hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, která trvá déle než šest měsíců, by měla podléhat zvláštnímu postupu vyžadujícímu doporučení Rady.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Za tímto účelem by Komise měla vydat stanovisko k nezbytnosti a přiměřenosti prodloužení a případně ke spolupráci se sousedními členskými státy.

(11)  Za tímto účelem by Komise měla vydat stanovisko k nezbytnosti a přiměřenosti tohoto prodloužení. Evropský parlament by měl být o navrhovaném prodloužení bezodkladně informován. Dotčené členské státy by měly mít možnost zaslat Komisi připomínky předtím, než toto stanovisko vydá.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Rada s přihlédnutím ke stanovisku Komise může mimořádné další prodloužení doporučit a případně stanovit podmínky pro spolupráci mezi dotčenými členskými státy, aby bylo zajištěno, že se jedná o výjimečné opatření, které bude zavedeno, pouze dokud to bude nezbytné a odůvodněné, a jež bude v souladu s vnitrostátními opatřeními rovněž přijatými na daném území s cílem řešit tutéž konkrétní hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Doporučení Rady by mělo být nezbytným předpokladem pro jakékoli další prodloužení na dobu delší než jeden rok, a proto by mělo být stejné povahy jako doporučení již stanovené v článku 29.

(13)  Rada s přihlédnutím ke stanovisku Komise může mimořádné další prodloužení doporučit a případně stanovit podmínky pro spolupráci mezi dotčenými členskými státy, aby bylo zajištěno, že se jedná o výjimečné opatření, které bude zavedeno, pouze dokud to bude nezbytné a odůvodněné, a jež bude v souladu s vnitrostátními opatřeními rovněž přijatými na daném území s cílem řešit tutéž konkrétní hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Doporučení Rady by mělo být nezbytným předpokladem pro jakékoli další prodloužení na dobu delší než šest měsíců. Toto doporučení Rady by mělo být okamžitě předáno Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Opatření přijatá zvláštním postupem v případě mimořádných situací ohrožujících celkové fungování prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích by neměla být prodlužována ani kombinována s opatřeními přijatými jiným postupem pro znovuzavedení nebo prodloužení ochrany vnitřních hranic stanoveným v nařízení (EU) 2016/399.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Pokud se Komise domnívá, že určitý členský stát nesplnil některou povinnost podle Smluv, měla by jako strážkyně Smluv dohlížející na uplatňování práva Unie v souladu s článkem 258 Smlouvy o fungování Evropské unie přijmout odpovídající opatření, včetně postoupení záležitosti Soudnímu dvoru Evropské unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud se v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích vyskytne závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost některého členského státu, může tento členský stát výjimečně znovu zavést ochranu celých svých vnitřních hranic nebo konkrétních úseků těchto hranic po omezenou dobu nepřesahující 30 dní nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné hrozby, pokud její trvání přesahuje 30 dní, přičemž nesmí přesáhnout šest měsíců. Rozsah a doba trvání dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřekročí míru, která je nezbytně nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu.

1.  Pokud se v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích vyskytne závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost některého členského státu, může tento členský stát výjimečně znovu zavést ochranu celých svých vnitřních hranic nebo konkrétních úseků těchto hranic po omezenou dobu jako krajní opatření. Rozsah a doba trvání dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nepřekročí míru, která je nezbytně nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 25 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ochrana vnitřních hranic může být znovu zavedena pouze v krajním případě a v souladu s články 27, 27a, 28 a 29. Pokaždé, když je zvažováno rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článků 27, 27a, 28 nebo 29, je nutné zohlednit kritéria uvedená v článcích 26 a 30.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost dotčeného členského státu trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1 tohoto článku, může tento členský stát prodlužovat ochranu svých vnitřních hranic při zohlednění kritérií uvedených v článku 26 a v souladu s článkem 27 ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku a s ohledem na případná nová hlediska vždy nejvýše o dobu odpovídající předpokládanému trvání závažné hrozby, která však nepřesáhne šest měsíců.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 25 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, včetně jakéhokoliv prodloužení podle odstavce 3 tohoto článku, nepřesáhne jeden rok.

vypouští se

V mimořádných případech uvedených v článku 27a může být celková doba dále prodloužena o maximální dobu dvou let v souladu s uvedeným článkem.

 

V mimořádných situacích uvedených v článku 29 může být celková doba prodloužena o maximální dobu dvou let v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku.“

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) 2016/399

Článek 26

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  Článek 26 se nahrazuje tímto:

Článek 26

„Článek 26

Kritéria pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Kritéria pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Rozhodne-li členský stát podle článku 25 a čl. 28 odst. 1 v krajním případě o dočasném znovuzavedení ochrany hranic na jedné či více vnitřních hranicích nebo jejich úsecích nebo o prodloužení takového znovuzavedení v souladu s článkem 25 nebo čl. 28 odst. 1, posoudí, do jaké míry takové opatření pravděpodobně přispěje k odpovídajícímu řešení hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost a posoudí přiměřenost tohoto opatření vzhledem k dané hrozbě. V rámci tohoto posouzení členský stát zohlední zejména tyto aspekty:

Předtím, než členský stát rozhodne v krajním případě o dočasném znovuzavedení ochrany hranic na jedné či více vnitřních hranicích nebo jejich úsecích nebo o prodloužení takového dočasného znovuzavedení, posoudí:

 

a) zda lze u tohoto dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic považovat za pravděpodobné, že bude dostatečným řešením dané hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost;

 

b) zda je pravděpodobné, že by dostatečným řešením dané hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost byla opatření jiná než dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, například posílená přeshraniční policejní spolupráce nebo intenzivnější policejní kontroly;

 

c) přiměřenost tohoto dočasného zavedení ochrany vnitřních hranic vzhledem k dané hrozbě pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, přičemž zohlední zejména tyto aspekty:

a) pravděpodobný dopad hrozeb na jeho veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, včetně hrozeb v návaznosti na teroristické činy či hrozby, jakož i hrozeb, které představuje organizovaná trestná činnost;

i) pravděpodobný dopad hrozeb na jeho veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, včetně hrozeb v návaznosti na teroristické činy či hrozby, jakož i hrozeb, které představuje organizovaná trestná činnost; a

b) pravděpodobný dopad takového opatření na volný pohyb osob v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

ii) pravděpodobný dopad tohoto znovuzavedení ochrany vnitřních hranic na volný pohyb osob v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

 

Zjistí-li členský stát u písmene a) prvního pododstavce, že je nepravděpodobné, že by dočasné znovuzavedení ochrany hranic bylo dostatečným řešením dané hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, nezavede znovu ochranu vnitřních hranic.

 

Zjistí-li členský stát u písmene b) prvního pododstavce, že je pravděpodobné, že by dostatečným řešením dané hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost byla opatření jiná než dočasné znovuzavedení ochrany hranic, znovu nezavede ani neprodlouží ochranu vnitřních hranic a učiní tato jiná opatření.

 

Zjistí-li členský stát u písmene c) prvního pododstavce, že navrhované znovuzavedení ochrany vnitřních hranic není přiměřené dané hrozbě, znovu nezavede ani neprodlouží ochranu vnitřních hranic.“;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -i (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-i)  Název se nahrazuje tímto:

Postup pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 25

„Postup pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v případě předvídatelné závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost“;

Odůvodnění

Název článku 27 by měl odpovídat jeho obsahu. Je tomu tak proto, aby nedocházelo k záměně opatření přijímaných podle článku 28 (opatření vyžadující okamžité jednání) a podle článku 29 (mimořádné situace ohrožující celkové fungování oblasti bez kontrol na vnitřních hranicích).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -i a (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ia)  V článku 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní:

 

„-1.  Pokud se v prostoru bez ochrany vnitřních hranic vyskytne závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v některém členském státě, může tento členský stát jako krajní opatření a v souladu s kritérii stanovenými v článku 26 zavést ochranu hranic na všech nebo na konkrétních úsecích svých vnitřních hranic po omezenou dobu až 30 dní, nebo po předvídatelnou dobu trvání dané závažné hrozby, pokud její trvání přesahuje 30 dní, přičemž nesmí v žádném případě přesáhnout dva měsíce.“;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -i b (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-ib)  v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

1.   Pokud některý členský stát plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle čl. 25, oznámí to ostatním členským státům a Komisi nejpozději čtyři týdny před plánovaným znovuzavedením či v kratší lhůtě, jsou-li skutečnosti, jež vedou k potřebě znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, zjištěny později než čtyři týdny před plánovaným znovuzavedením. Za tímto účelem tento členský stát poskytne tyto informace:

„1.  Pro účely odstavce -1 to dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději čtyři týdny před plánovaným znovuzavedením či v kratší lhůtě, jsou-li skutečnosti, jež vedou k potřebě znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, zjištěny později než čtyři týdny před plánovaným znovuzavedením. Za tímto účelem tento členský stát poskytne tyto informace:“;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. i

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 – písm. a a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  V odstavci 1 se vkládá nové písmeno aa), které zní:

vypouští se

aa)  posouzení rizik vyhodnocující, jak dlouho by mohla zjištěná hrozba trvat a které úseky vnitřní hranice jsou dotčeny, prokazující, že prodloužení ochrany vnitřních hranic je krajním opatřením, a vysvětlující, jak ochrana hranic přispěje k řešení zjištěné hrozby. Pokud již byla ochrana hranic znovu zavedena na dobu delší než šest měsíců, posouzení rizik rovněž objasní, jak předchozí znovuzavedení ochrany hranic přispělo k odstranění zjištěné hrozby.

 

Posouzení rizik obsahuje rovněž podrobnou zprávu o uskutečněné koordinaci mezi dotčeným členským státem a členským státem či členskými státy, s nimiž sdílí vnitřní hranice, na nichž se provádí ochrana hranic.

 

Komise případně předá posouzení rizik Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž nebo Europolu.“

 

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. i a (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 – písm. a b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  V odstavci 1 se vkládá písmeno ab), které zní:

 

„ab)  jakákoli opatření jiná než dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic přijatá nebo zamýšlená daným členským státem s cílem řešit danou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost a důkazy podložené odůvodnění, proč byla alternativní opatření, například posílená přeshraniční policejní spolupráce a policejní kontroly, považována za nedostatečná;“

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. ii

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) případně opatření, která mají přijmout ostatní členské státy, jak bylo dohodnuto před dočasným znovuzavedením ochrany dotčených vnitřních hranic.

e) případně opatření, která mají přijmout ostatní členské státy, jak bylo dohodnuto před dočasným znovuzavedením ochrany příslušných vnitřních hranic.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iii

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li to nezbytné, může si Komise od dotčeného členského státu či států vyžádat doplňující informace, například o spolupráci s členskými státy dotčenými plánovaným prodloužením ochrany vnitřních hranic, jakož i další informace potřebné k posouzení toho, zda se jedná o krajní opatření.

Pokud je to nezbytné, může si Komise od dotčeného členského státu či států vyžádat doplňující informace, včetně informací o spolupráci s členskými státy dotčenými plánovaným znovuzavedením nebo prodloužením ochrany vnitřních hranic, jakož i další informace potřebné k posouzení toho, zda jde o krajní opatření.“

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iii a (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii a)  vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

 

„1a.  Jestliže závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost dotčeného členského státu trvá déle než dva měsíce, může tento členský stát prodlužovat ochranu svých vnitřních hranic při zohlednění kritérií uvedených v článku 26 ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny v odstavci -1 tohoto článku a s ohledem na případná nová hlediska, a to o dobu odpovídající předpokládanému trvání dané závažné hrozby, která však v žádném případě nesmí přesáhnout čtyři měsíce. Dotčený členský stát to oznámí ostatním členským státům a Komisi ve lhůtě uvedené v odstavci 1.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iii b (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii b)  vkládá se nový odstavec 1b, který zní:

 

„1b.  Pro účely odstavce 1a předloží dotčený členský stát kromě informací stanovených v odstavci 1 také posouzení rizik, v němž:

 

i)  posoudí, jak dlouho by měla zjištěná hrozba přetrvávat a jakého úseku jeho vnitřních hranic se týká;

 

ii)  nastíní alternativní kroky nebo opatření, které již dříve provedl ve snaze řešit zjištěnou hrozbu;

 

iii)  vysvětlí, proč tyto alternativní kroky nebo opatření podle bodu ii) nebyly dostatečné k vyřešení dané hrozby;

 

iv)  prokáže, že přistupuje k prodloužení ochrany hranic jako ke krajnímu řešení, a

 

v)  vysvětlí, jak by ochrana hranic lépe pomohla řešit zjištěnou hrozbu.

 

Posouzení rizik uvedené v prvním pododstavci obsahuje rovněž podrobnou zprávu o uskutečněné koordinaci mezi dotčeným členským státem a členským státem či členskými státy, které jsou zavedením ochrany hranic bezprostředně dotčeny, včetně těch členských států, s nimiž dotyčný členský stát sdílí vnitřní hranice, na nichž se provádí ochrana hranic.

 

Komise předá toto posouzení dopadu agentuře a Europolu a v případě potřeby je může požádat o jejich stanoviska k němu.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím metodiky pro posouzení rizik.“;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iii c (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

iii c)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují Evropskému parlamentu a Radě současně s oznámením ostatním členským státům a Komisi podle uvedeného odstavce.

2.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 1a se poskytují Evropskému parlamentu a Radě současně s oznámením ostatním členským státům a Komisi podle uvedených odstavců.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iii d (nové)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

iii d)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Členské státy předkládající oznámení podle odstavce 1 mohou v případě nutnosti a v souladu s vnitrostátním právem rozhodnout o utajení některých informací. Utajení nebrání tomu, aby Komise tyto informace zpřístupnila Evropskému parlamentu. Předání informací a dokladů Evropskému parlamentu podle tohoto článku a nakládání s nimi musí být v souladu s pravidly pro předávání utajovaných informací a nakládání s nimi platnými mezi Evropským parlamentem a Komisí.“

„3. Členské státy předkládající oznámení mohou v případě nutnosti a v souladu s vnitrostátním právem utajit veškeré nebo některé informace uvedené v odstavcích 1 a 1a. Utajení nebrání tomu, aby jiné členské státy dotčené dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic měly přístup k těmto utajovaným informacím prostřednictvím vhodných a bezpečných kanálů v rámci policejní spolupráce, ani nebrání tomu, aby Komise tyto informace zpřístupnila Evropskému parlamentu. Předání informací a dokladů Evropskému parlamentu podle tohoto článku a nakládání s nimi musí být v souladu s pravidly pro předávání utajovaných informací a nakládání s nimi platnými mezi Evropským parlamentem a Komisí.“;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iv

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poté, co dotyčný členský stát učiní oznámení podle odstavce 1, a s ohledem na konzultace podle odstavce 5 může Komise nebo kterýkoli jiný členský stát vydat stanovisko, aniž je dotčen článek 72 Smlouvy o fungování EU.

Poté, co dotyčný členský stát učiní oznámení podle odstavců 1 a 1a, a s ohledem na konzultace podle odstavce 5 může Komise nebo kterýkoli jiný členský stát vydat stanovisko, aniž je dotčen článek 72 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iv

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má Komise výhrady k nezbytnosti nebo přiměřenosti plánovaného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, nebo pokud se domnívá, že by byla vhodná konzultace o některých aspektech oznámení, vydá za tímto účelem stanovisko.

Pokud má Komise na základě informací obsažených v oznámení nebo jakýchkoliv dodatečných informací, které obdržela, výhrady k nezbytnosti nebo přiměřenosti plánovaného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, nebo pokud se domnívá, že by byla vhodná konzultace o některém aspektu oznámení, neprodleně vydá za tímto účelem stanovisko.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. iv

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud již byla ochrana vnitřních hranic znovu zavedena na dobu šesti měsíců, vydá Komise stanovisko.

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. v

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Informace podle odstavce 1 a jakékoliv stanovisko Komise nebo členského státu podle odstavce 4 jsou předmětem konzultací, které vede Komise. Konzultace případně zahrnují setkání mezi členským státem, který plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, ostatními členskými státy, zejména těmi, které jsou těmito opatřeními přímo dotčeny, a příslušnými agenturami. Posuzuje se přiměřenost zamýšlených opatření, zjištěná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, jakož i způsoby, jak zajistit uskutečňování vzájemné spolupráce mezi členskými státy. Členský stát, který plánuje znovu zavést ochranu vnitřních hranic, výsledky této konzultace při provádění ochrany hranic v co nejvyšší míře zohlední.

Informace podle odstavců 1 a 1a a jakékoliv stanovisko Komise nebo členského státu podle odstavce 4 jsou předmětem konzultací. Konzultace zahrnují:

 

i)  setkání mezi členským státem, který plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, ostatními členskými státy, zejména těmi, které jsou těmito opatřeními přímo dotčeny, a Komisí, aby byla tam, kde je to vhodné, zorganizována vzájemná spolupráce mezi členskými státy a byla posouzena přiměřenost opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení ochrany hranic, včetně jakýchkoli možných alternativních opatření, a k hrozbě pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost;

 

ii)  v případě potřeby neohlášené návštěvy Komise na příslušných vnitřních hranicích a případně v doprovodu odborníků z členských států a z agentury, z Europolu nebo z jakéhokoli relevantního unijního orgánu, úřadu nebo agentury, kteří provedou kontroly k posouzení účinnosti hraničních kontrol na těchto vnitřních hranicích a souladu s tímto nařízením; zprávy o takovýchto neohlášených kontrolách na místě se předávají Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní postup v případě, že závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost trvá déle než jeden rok.

Zvláštní postup v případě, že závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost trvá déle než šest měsíců.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ve výjimečných případech, kdy se členský stát potýká s toutéž závažnou hrozbou pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost po dobu delší, než je uvedena v čl. 25 odst. 4 první větě, a jestliže byla na jeho území k řešení této hrozby přijata rovněž odpovídající výjimečná vnitrostátní opatření, může být ochrana hranic dočasně znovuzavedená za účelem řešení hrozby dále prodloužena v souladu s tímto článkem.

1.  V mimořádných situacích, kdy se členský stát potýká s toutéž závažnou hrozbou pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost po dobu delší, než je uvedena v čl. 27 odst. 1a, a jestliže byla na jeho území k řešení této hrozby přijata rovněž odpovídající výjimečná vnitrostátní opatření, může být ochrana hranic dočasně znovuzavedená za účelem řešení hrozby dále prodloužena v souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do šesti týdnů před uplynutím doby uvedené v čl. 25 odst. 4 první větě oznámí členský stát ostatním členským státům a Komisi, že usiluje o další prodloužení podle zvláštního postupu stanoveného v tomto článku. Oznámení obsahuje údaje, které jsou vyžadovány podle čl. 27 odst. 1 písm. a) až e). Použije se čl. 27 odst. 2 a 3.

2.  Do tří týdnů před uplynutím doby uvedené v čl. 27 odst. 1a oznámí členský stát ostatním členským státům a Komisi, že usiluje o další prodloužení podle zvláštního postupu stanoveného v tomto článku. Toto oznámení obsahuje veškeré údaje, které jsou vyžadovány podle čl. 27 odst. 1 a 1b. Použije se čl. 27 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise vydá stanovisko.

3.  Komise vydá stanovisko ve věci toho, zda navrhované prodloužení splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 a zda je nutné a přiměřené. Dotčené členské státy mohou Komisi zaslat připomínky předtím, než toto stanovisko vydá.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 27 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Rada může s přihlédnutím ke stanovisku Komise doporučit, aby členský stát prodloužil ochranu vnitřních hranic na dobu nejvýše šesti měsíců. Tato doba může být nejvýše třikrát prodloužena o další období nejvýše šesti měsíců. Rada ve svém doporučení uvede přinejmenším informace podle čl. 27 odst. 1 písm. a) až e). V případě potřeby stanoví podmínky pro spolupráci mezi dotčenými členskými státy.

4.  Rada může poté, co vezme v potaz stanovisko Komise, v krajním případě doporučit, aby dotčený členský stát prodloužil ochranu svých vnitřních hranic na dobu nejvýše šesti měsíců. Rada ve svém doporučení uvede informace podle čl. 27 odst. 1 a 1b a stanoví podmínky pro spolupráci mezi dotčenými členskými státy.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 28 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  V článku 28 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 4, nesmí celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jež se skládá z počátečního období podle odstavce 1 tohoto článku a jakéhokoliv jeho prodloužení podle odstavce 3 tohoto článku, překročit dva měsíce.

„4. Celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jež se skládá z počátečního období podle odstavce 1 tohoto článku a jakéhokoliv jeho prodloužení podle odstavce 3 tohoto článku, nesmí překročit dva měsíce“;

Odůvodnění

Odpovídající změna v důsledku změn navržených v jiných článcích.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) 2016/399

Článek 28 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  vkládá se nový článek 28a, který zní:

 

„Článek 28a

 

Výpočet délky období, po které je znovu zavedena nebo prodloužena ochrana hranic z důvodu předpokládané hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, v případě, že závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost trvá déle než šest měsíců, a v případech, kdy je nutno okamžitě jednat

 

Jakékoli znovuzavedení nebo prodloužení ochrany vnitřních hranic, k němuž došlo před ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], se bere v potaz pro účely výpočtu délky období uvedených v článcích 27, 27a a 28.“;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Nařízení (EU) 2016/399

Čl. 29 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3c)  v článku 29 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5.  Tímto článkem nejsou dotčena opatření, která mohou členské státy přijmout v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s články 25, 27 a 28.

5.  Tímto článkem nejsou dotčena opatření, která mohou členské státy přijmout v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s články 27, 27a a 28. Celkové období, po které je znovu zavedena nebo prodloužena ochrana vnitřních hranic podle tohoto článku, však nelze prodloužit na základě opatření přijatých podle článků 27, 27a a 28 nebo v kombinaci s nimi.“.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Schengenský prostor je jedním z největších úspěchů evropské integrace – je v něm volný pohyb nejen osob, ale také zboží a služeb a přinesl značné výhody evropským občanům i evropské ekonomice. Evropští občané mohou snadno cestovat po 26 zemích jen tak pro radost, za prací a na studia, vzájemně budovat kulturní a sociální vazby a sdílet myšlenky. Schengen se stal tím, co znovu sjednotilo kdysi rozdělený a válkou rozpolcený evropský kontinent.

Prostor volného pohybu však nikdy nebyl křehčí než dnes, a to vzhledem k výzvám, jimž byla Unie nucena čelit v posledních letech, jakkoli žádná z nich není tak obrovská, aby ji rodina 28 zemí nebyla schopna zvládnout, bude-li jednotná. I přes obrovskou vzájemnou nedůvěru zavedlo bohužel několik členských států v posledních letech znovu kontroly na vnitřních hranicích a ohrozily tak budoucí proces politické integrace Unie a také naše ekonomiky.

Pozastavení platnosti schengenského systému a znovuzavedení trvalých kontrol na hranicích by závažně poškodilo čtyři základní svobody a mělo by děsivé negativní ekonomické důsledky. Odhaduje se, že náklady v případě neexistence schengenského systému by – v závislosti na regionu, odvětví a alternativních způsobech obchodování – se pohybovaly mezi 5 a 18 miliardami EUR ročně. Takovou cenu si jednoduše nemůže dovolit ani žádný jednotlivý členský stát EU, ani EU jako celek. Schengen prostě musí být zachován!

Proti veškerým nadějím Komise, že dočasné kontroly na hranicích, které byly znovu zavedeny od září 2015, budou nakonec zrušeny, přetrvávají tyto kontroly dodnes. Ve snaze nalézt východisko z neudržitelné situace navrhla Komise dne 27. září 2017 změnu Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o kontroly na vnitřních hranicích. Podle těchto nových pravidel by mohly členské státy znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích po dobu až pěti let v případě, že v určitém členském státě existuje vážná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Jelikož současné pravidla umožňují členským státům znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích maximálně na dobu dvou let, je zřejmé, že tento návrh Komise vznikl proto, aby legalizoval současnou praxi členských států, které již nepostupují v souladu s platnými ustanoveními Schengenského hraničního kodexu.

Ačkoli se spolutvůrci právních předpisů EU shodli na tom, že „migrace a překročení vnějších hranic velkým počtem státních příslušníků třetích zemí by samo o sobě nemělo být považováno za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost“, současné kontroly byly v převážné většině zdůvodňovány rizikem druhotného pohybu následkem nelegální přeshraniční migrace od roku 2015, což je velice znepokojující.

Je nepochybné, že nelegální migrace do Unie a následné dopady na schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích jsou výsledkem neúspěšného společného evropského azylového systému pro osoby usilující o získání mezinárodní ochrany a neprovedení reformy tohoto systému.

Stávající praxe některých členských států, které udržují kontroly na svých vnitřních hranicích, může být tedy podle názoru zpravodajky nepřiměřená, neoprávněná a neuvážená a může dokonce představovat jednání porušující práva druhých osob.

Zpravodajka také vyjadřuje politování nad tím, že nebylo provedeno žádné posouzení dopadu, které by doprovázelo navrhované změny. Součástí zdokonalené tvorby právních předpisů by mělo být posouzení dopadu a s ohledem na obtíže, které nastaly při zachovávání stávajících pravidel, by takové posouzení bylo velice vítané.

Zpravodajka proto důrazně odmítá pokusy Komise o legalizaci současných nezákonných postupů členských států, pokud jde o kontroly na vnitřních hranicích. Hlavním cílem veškerých změn Schengenského hraničního kodexu, které se týkají znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, by mělo být poskytnutí jasnějšího právního rámce. Tyto změny by měly zajistit, aby kontroly na vnitřních hranicích reagovaly na aktuální potřeby, byly přiměřené a časově omezené, a zároveň skýtaly členským státům flexibilitu, kterou potřebují, aby mohly čelit skutečným hrozbám. Nová pravidla by neměla skýtat pobídky k zavedení kontrol na vnitřních hranicích bez jasných a objektivních potřeb, ani na dobu delší než je nezbytně nutné.

Zpravodajka by chtěla vyjasnit a zefektivnit příslušná pravidla, aby byla zajištěna lepší transparentnost a případné zneužívání těchto pravidel bylo více zřejmé. V tomto ohledu by měla jednoznačná pravidla lépe umožnit Komisi vykovávat její pravomoci jakožto „strážkyně Smlouvy“, zejména pokud se jedná o případná řízení o nesplnění povinností proti členským státům.

Navrhované změny

Stávající struktura kapitoly II Schengenského hraničního kodexu neumožňuje striktní výklad platných pravidel. Zpravodajka proto navrhuje revizi stávajícího uspořádání, aby byla zajištěna celistvost, jasnost a lepší provádění pravidel v praxi.

Články by, na rozdíl od nynějšího uspořádání, měly sledovat určitý princip úplných a samostatných celků podle logických částí. Nynější obsah článku 25 by měl být uveden více do souladu s názvem „obecný rámec“ a měl by stanovovat hlavní horizontální zásady upravující dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě předvídatelných událostí.

Obsah článku 26, který stanoví hodnotící kritéria pro dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, by měl být odpovídajícím způsobem rozšířen s cílem zajistit, aby členské státy musely prokázat, že znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích je skutečně krajním opatřením.

Následovat by měly články upravující řízení pro dočasné zavedení hraničních kontrol v případě předvídatelných událostí stanovením zvláštních pravidel a ochranných opatření pro počáteční zavedení kontrol a jejich prodloužení.

V tomto duchu by měl článek 27 stanovit postup počátečního znovuzavedení hraničních kontrol na dobu až 2 měsíců s možností prodloužení až o další čtyři měsíce. Článek 27a by měl stanovit postup a dodatečná ochranná opatření pro další prodloužení hraničních kontrol na maximální dobu šesti měsíců. Zpravodajka je přesvědčena, že celková maximální doba pro hraniční kontroly v případě předvídatelných událostí by podle obou článků neměla přesáhnout období jednoho roku.

Podle stanoviska zpravodajky by prodloužení těchto období znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích tak, jak bylo navrženo Komisí, nepodněcovalo členské státy k omezení zamýšlených opatření na nutně nezbytná a přiměřená hrozbě.

Zpravodajka dále navrhuje zavedení pohyblivé stupnice povinností s dodatečnými procesními zárukami, které budou uplatněny pokaždé, když budou kontroly na hranicích prodlouženy. Požadavky na první prodloužení nad rámec původních dvou měsíců by měly – v intencích toho, co navrhla Komise – zahrnovat povinnost členských států poskytnout podrobné posouzení rizik a větší zapojení těch členských států, na které by případné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích mělo vliv.

Následné prodloužení kontrol na hranicích na dobu delší než šest měsíců by nemělo být umožněno bez formálního postupu v Radě, která prodloužení „povolí“. Zpravodajka je toho názoru, že prodloužené kontroly na vnitřních hranicích mohou mít neblahé důsledky pro právo na volný pohyb, jak je stanoveno ve Smlouvách, proto má EU převažující zájem být zapojena v jakémkoliv „omezování“ tohoto práva jednotlivými členskými státy. Navíc by Komise měla mít k dispozici neohlášené kontroly za účelem ověření uplatňování pravidel v praxi, zejména v případech prodloužení kontrol na delší období.

V nařízení by nemělo přetrvávat žádné případné nedorozumění, pokud se jedná o skutečnost, že postup stanovený podle článku 29 se uplatňuje za velice specifických okolností, které jsou jasně odlišné od důvodů zmíněných v článcích 25, 27 a 28. Z tohoto důvodu by nemělo být možné odvolávat se na články 25, 27 a 28 jako na ustanovení umožňující svévolné prodloužení hraničních kontrol, které jsou znovu zavedeny podle článku 29, jakmile budou vyčerpány všechny možnosti uvedené ve zmíněných ustanoveních.

Pro účely transparentnosti a zodpovědnosti by si měla být veřejnost více vědoma toho, co se děje. I když musí být dodrženy požadavky na zachování důvěrnosti související s veřejným pořádkem nebo vnitřní bezpečností, mělo by být poskytnuto více příležitostí k otevřené diskusi na vnitrostátní nebo evropské úrovni o důsledcích kontrol na vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru. Tyto úvahy jsou přímo vázány na analýzu úlohy, kterou by mohl Evropský parlament v tomto procesu hrát.

Zpravodajka se také domnívá, že lepší informovanost a zapojení Evropského parlamentu jsou velice žádoucí, včetně zajištění toho, že obdrží všechny dokumenty relevantní pro demokratickou kontrolu rozhodnutí, která ovlivní oblasti bez kontrol na vnitřních hranicích. V tomto ohledu by Parlament k dosažení tohoto cíle také mohl využívat slyšení či strukturovaný dialog s orgány EU a dotčenými členskými státy.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích

Referenční údaje

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Datum předložení EP

27.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Datum přijetí

22.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

13

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Datum předložení

29.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŹÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 9. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí