Procedure : 2017/0245(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0356/2018

Indgivne tekster :

A8-0356/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

BETÆNKNING     ***I
PDF 511kWORD 94k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Tanja Fajon

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0571),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra e, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0326/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidrag fra det tjekkiske Deputeretkammer, det tjekkiske Senat, det græske parlament, det spanske parlament og det portugisiske parlament om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0356/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Skabelsen af et område, hvor personer er sikret fri bevægelighed på tværs af de indre grænser, udgør et af Unionens vigtigste resultater. Normal funktion og styrkelse af dette område, som er baseret på tillid og solidaritet, bør være et fælles mål for Unionen og de medlemsstater, som har accepteret at deltage i det. Samtidig er det nødvendigt at sikre en fælles reaktion på situationer, der i alvorlig grad påvirker den offentlige orden eller den indre sikkerhed i dette område eller i dele af dette område ved at gøre det muligt midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder uden derved at bringe princippet om fri bevægelighed for personer i fare.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I et område med fri bevægelighed for personer bør der kun undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de indre grænser. Genindførelsen af kontrol ved de indre grænser bør kun ske som en sidste udvej, i et begrænset tidsrum og i det omfang kontrollen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til de konstaterede alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

(1)  I et område med fri bevægelighed for personer bør der kun undtagelsesvis genindføres grænsekontrol ved de indre grænser. Eftersom den frie bevægelighed for personer påvirkes af den midlertidige genindførelse af kontrol ved de indre grænser, bør den kun genindføres som en sidste udvej, i et begrænset tidsrum og i det omfang kontrollen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til de konstaterede alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Enhver foranstaltning af denne art bør ophæves, så snart de bagvedliggende årsager til den ophører med at eksistere.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Migration og det forhold, at et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer de ydre grænser, bør ikke i sig selv betragtes som en trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De konstaterede alvorlige trusler kan afhængigt af deres art og omfang imødegås ved hjælp af forskellige foranstaltninger. Medlemsstaterne har også politimæssige beføjelser, jf. artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)8, som på visse betingelser kan anvendes i grænseområderne. Kommissionens henstilling om forholdsmæssigt afpasset politikontrol og politisamarbejde i Schengenområdet indeholder retningslinjer til medlemsstaterne med henblik herpå.

(2)  De konstaterede alvorlige trusler kan afhængigt af deres art og omfang imødegås ved hjælp af forskellige foranstaltninger. Selv om det fortsat står klart, at politimæssige beføjelser i deres karakter og formål adskiller sig fra grænsekontrol har medlemsstaterne disse politimæssige beføjelser, jf. artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)8, som på visse betingelser kan anvendes i grænseområder. Kommissionens henstilling om forholdsmæssigt afpasset politikontrol og politisamarbejde i Schengenområdet indeholder retningslinjer til medlemsstaterne med henblik herpå.

__________________

__________________

8 EUT L 77 af 23.3.2016, s.1.

8 EUT L 77 af 23.3.2016, s.1.

9 C(2017) 3349 final af 12.5.2017.

9 C(2017) 3349 final af 12.5.2017.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Inden medlemsstaterne griber til genindførelse af grænsekontrol ved indre grænser, bør de give forrang til alternative foranstaltninger. Navnlig bør den berørte medlemsstat, når det er nødvendigt og berettiget, overveje en mere effektiv anvendelse eller intensivering af politikontrollen på sit område, herunder i grænseområderne og på de vigtigste transportruter, på grundlag af en risikovurdering og samtidig sikre, at formålet med denne politikontrol ikke er at udøve grænsekontrol. Moderne teknologi tjener som redskab til at imødegå trusler mod den offentlige orden eller indre sikkerhed. Medlemsstaterne bør vurdere, om situationen kan håndteres på passende vis ved hjælp af et øget grænseoverskridende samarbejde, både set fra et operativt synspunkt og hvad angår udveksling af oplysninger mellem politi og efterretningstjenester.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Visse alvorlige trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, som har begrundet genindførelsen af grænsekontrol, f.eks. grænseoverskridende terrortrusler eller specifikke tilfælde af irregulære migranters sekundære bevægelser inden for Unionen, har imidlertid vist sig at være af meget længere varighed end ovennævnte tidsrum. Det er derfor nødvendigt og begrundet at justere tidsbegrænsningerne for den midlertidige genindførelse af grænsekontrol i forhold til de aktuelle behov, samtidig med at det sikres, at foranstaltningen ikke misbruges og kun anvendes undtagelsesvis som en sidste udvej. Med henblik herpå bør den generelle tidsbegrænsning i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 25 forlænges til et år.

(4)  Erfaringen har imidlertid vist, at der sjældent er behov for at genindføre grænsekontrol ved indre grænser i tidsrum på mere end to måneder. Rent undtagelsesvis kan visse alvorlige trusler mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed vare ved længere end de maksimale tidsrum på seks måneder, der i øjeblikket er tilladt for genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser. Det er derfor nødvendigt at justere tidsbegrænsningerne for den midlertidige genindførelse af grænsekontrol, samtidig med at det sikres, at foranstaltningen ikke misbruges og kun anvendes undtagelsesvis som en sidste udvej.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Enhver undtagelse fra det grundlæggende princip om fri bevægelighed for personer bør fortolkes snævert, og begrebet "offentlig orden" forudsætter, at der foreligger en reel, tilstedeværende og tilstrækkeligt alvorlig trussel, som påvirker en af samfundets grundlæggende interesser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at sikre, at disse kontroller ved de indre grænser forbliver en undtagelse, bør medlemsstaterne forelægge en risikovurdering vedrørende den planlagte genindførelse af grænsekontrol eller forlængelse heraf. I risikovurderingen bør det navnlig vurderes, hvor længe den konstaterede trussel forventes at vare, og hvilke afsnit af den indre grænse der er berørt, det bør dokumenteres, at forlængelsen af grænsekontrollen er en sidste udvej, og der bør redegøres for, hvordan kontrollen bidrager til at imødegå den konstaterede trussel. I tilfælde af kontrol ved de indre grænser af længere varighed end seks måneder bør det i risikovurderingen ligeledes retrospektivt dokumenteres, at den genindførte grænsekontrol har været et effektivt middel til at håndtere den konstaterede trussel, og der bør redegøres udførligt for, hvordan hver enkelt nabomedlemsstat, der har været berørt af en sådan forlængelse, er blevet hørt og inddraget med henblik på at finde frem til de mindst byrdefulde operationelle ordninger.

(5)  For at sikre, at disse kontroller ved de indre grænser er en sidste udvej og forbliver en undtagelse, bør medlemsstaterne forelægge en risikovurdering vedrørende den planlagte forlængelse af grænsekontrol ud over to måneder. I risikovurderingen bør det navnlig vurderes, hvor længe den konstaterede trussel forventes at vare, og hvilke afsnit af den indre grænse der er berørt, det bør dokumenteres, at forlængelsen af grænsekontrollen er en sidste udvej, navnlig ved at det påvises, at eventuelle alternative foranstaltninger har vist sig eller anses for at være utilstrækkelige, og der bør redegøres for, hvordan kontrollen bidrager til at imødegå den konstaterede trussel. Risikovurderingen bør ligeledes retrospektivt dokumentere, at den genindførte grænsekontrol har været et effektivt og virkningsfuldt middel til at håndtere den konstaterede trussel, og der bør redegøres udførligt for, hvordan hver enkelt nabomedlemsstat, der har været berørt af en sådan forlængelse, er blevet hørt og inddraget med henblik på at finde frem til de mindst byrdefulde operationelle ordninger. Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for om nødvendigt at klassificere alle eller dele af de fremlagte oplysninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Såfremt forslaget om genindførelse af kontrol ved de indre grænser hænger sammen med særlige planlagte begivenheder af ekstraordinær karakter og varighed, såsom sportsbegivenheder, bør kontrollens varighed være meget præcis, begrænset og knyttet til begivenhedens reelle varighed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kvaliteten af den risikovurdering, der forelægges af medlemsstaten, vil være meget vigtig for vurderingen af nødvendigheden og proportionaliteten af den planlagte genindførelse eller forlængelse af grænsekontrol. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Europol bør inddrages i denne vurdering.

(6)  Kvaliteten af den risikovurdering, der forelægges af medlemsstaten, vil være meget vigtig for vurderingen af nødvendigheden og proportionaliteten af den planlagte genindførelse eller forlængelse af grænsekontrol. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør inddrages i denne vurdering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Kommissionens beføjelse til at afgive udtalelse i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 27, stk. 4, bør ændres med henblik på at afspejle medlemsstaternes nye forpligtelser med hensyn til risikovurdering, herunder samarbejdet med de berørte medlemsstater. Når der foretages grænsekontrol ved de indre grænser i mere end seks måneder, bør Kommissionen være forpligtet til at afgive en udtalelse. Høringsproceduren, som er omhandlet i Schengengrænsekodeksens artikel 27, stk. 5, bør ligeledes ændres med henblik på at afspejle agenturernes rolle (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Europol) og rette fokus mod den praktiske gennemførelse af forskellige aspekter af samarbejdet mellem medlemsstaterne, herunder koordineringen af forskellige foranstaltninger på begge sider af grænsen, når det er relevant.

(7)  Høringsproceduren, som er omhandlet i Schengengrænsekodeksens artikel 27, stk. 5, bør ændres med henblik på at afspejle EU-agenturernes rolle og rette fokus mod den praktiske gennemførelse af forskellige aspekter af samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med henblik på en bedre tilpasning af de reviderede regler til de udfordringer, der er forbundet med vedvarende alvorlige trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, bør der gives en særlig mulighed for at forlænge kontrollen ved de indre grænser ud over et år. En sådan forlængelse bør ledsage modsvarende ekstraordinære nationale foranstaltninger, der ligeledes træffes inden for den pågældende medlemsstats område for at imødegå truslen, f.eks. undtagelsestilstand. Under alle omstændigheder bør denne mulighed ikke medføre yderligere forlængelse af den midlertidige kontrol ved de indre grænser ud over to år.

(8)  Med henblik på en bedre tilpasning af de reviderede regler til de udfordringer, der er forbundet med vedvarende alvorlige trusler mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, bør der gives en særlig mulighed for at forlænge kontrollen ved de indre grænser ud over seks måneder under ekstraordinære omstændigheder. En sådan forlængelse bør ledsage modsvarende ekstraordinære nationale foranstaltninger, der ligeledes træffes inden for den pågældende medlemsstats område for at imødegå truslen, f.eks. undtagelsestilstand. Under alle omstændigheder bør denne mulighed ikke medføre yderligere forlængelse af den midlertidige kontrol ved de indre grænser ud over et år.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Nødvendigheden og proportionaliteten af genindførelse af kontrol ved de indre grænser bør vejes op imod den trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, der udløser behovet for denne genindførelse, såvel som alternative foranstaltninger, der kunne træffes på nationalt plan eller EU-plan, eller begge, samt virkningen af en sådan kontrol på den frie bevægelighed for personer inden for området uden kontrol ved de indre grænser.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Henvisningen til artikel 29 i artikel 25, stk. 4, bør ændres med henblik på at præcisere forholdet mellem de tidsbegrænsninger, der finder anvendelse i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 29 og 25.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Muligheden for at foretage midlertidig kontrol ved de indre grænser som reaktion på en konkret trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, som består i mere end et år, bør være underlagt en særlig procedure.

(10)  Muligheden for at foretage midlertidig kontrol ved de indre grænser som reaktion på en konkret trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, som består i mere end seks måneder, bør være underlagt en særlig procedure og kræve en henstilling fra Rådet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med henblik herpå bør Kommissionen afgive en udtalelse om nødvendigheden og proportionaliteten af en sådan forlængelse og, når det er relevant, om samarbejdet med nabomedlemsstaterne.

(11)  Med henblik herpå bør Kommissionen afgive en udtalelse om nødvendigheden og proportionaliteten af en sådan forlængelse. Europa-Parlamentet bør omgående underrettes om den foreslåede forlængelse. De berørte medlemsstater bør have mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kommissionen, inden den afgiver sin udtalelse.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Rådet kan under hensyntagen til Kommissionens udtalelse henstille til en sådan ekstraordinær yderligere forlængelse og, når det er relevant, fastsætte betingelserne for samarbejdet mellem de berørte medlemsstater, således at det sikres, at foranstaltningen er af ekstraordinær karakter og kun opretholdes så længe, det er nødvendigt og begrundet, og at den er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der ligeledes er truffet på nationalt niveau inden for medlemsstatens område med henblik på at imødegå den samme konkrete trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. At Rådet har fremsat en henstilling, bør være en forudsætning for enhver yderligere forlængelse ud over et år, og henstillingen bør derfor være af samme karakter som den, der allerede er fastsat bestemmelse om i artikel 29.

(13)  Rådet kan under hensyntagen til Kommissionens udtalelse henstille til en sådan ekstraordinær yderligere forlængelse og, når det er relevant, fastsætte betingelserne for samarbejdet mellem de berørte medlemsstater, således at det sikres, at foranstaltningen er af ekstraordinær karakter og kun opretholdes så længe, det er nødvendigt og begrundet, og at den er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der ligeledes er truffet på nationalt niveau inden for medlemsstatens område med henblik på at imødegå den samme konkrete trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. At Rådet har fremsat en henstilling, bør være en forudsætning for enhver yderligere forlængelse ud over seks måneder. Rådets henstilling bør straks fremsendes til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Foranstaltninger, der træffes efter den særlige procedure, hvor ekstraordinære omstændigheder truer den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser, bør ikke forlænges i kraft af eller kombineres med foranstaltninger, der træffes i henhold til en anden procedure for genindførelse eller forlængelse af kontrol ved de indre grænser som fastsat i forordning (EU) 2016/399.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Kommissionen bør, når den finder, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, i sin egenskab af traktaternes vogter, der fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten, træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder ved at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 25 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis der i området uden kontrol ved de indre grænser foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat, kan denne medlemsstat undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved alle sine indre grænser eller ved bestemte dele heraf i et begrænset tidsrum på højst 30 dage eller i det tidsrum, hvor den alvorlige trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage, dog højst i seks måneder. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

1.  Hvis der i området uden kontrol ved de indre grænser foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat, kan denne medlemsstat undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved alle sine indre grænser eller ved bestemte dele heraf som en sidste udvej i et begrænset tidsrum. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der må kun genindføres grænsekontrol ved de indre grænser som en sidste udvej og i overensstemmelse med artikel 27, 27a, 28 og 29. Der tages hensyn til de i henholdsvis artikel 26 og 30 omhandlede kriterier i hvert enkelt tilfælde, hvor det overvejes at træffe afgørelse om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i henhold til henholdsvis artikel 27, 27a, 28 eller 29.

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 25 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i den berørte medlemsstat varer ved længere end det i nærværende artikels stk. 1 nævnte tidsrum, kan medlemsstaten forlænge grænsekontrollen ved sine indre grænser under hensyntagen til de i artikel 26 omhandlede kriterier og i overensstemmelse med artikel 27 af de samme grunde som dem, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, og under hensyntagen til eventuelle nye forhold, i yderligere tidsrum, som kan forlænges, svarende til den forventelige varighed af den alvorlige trussel, men dog højst med en varighed af seks måneder.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 25 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser, herunder medregnet forlængelser i henhold til nærværende artikels stk. 3, må ikke overstige et år.

udgår

I de ekstraordinære tilfælde, som er omhandlet i artikel 27a, kan det samlede tidsrum forlænges yderligere med højst to år i henhold til nævnte artikel.

 

Hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i artikel 29, kan det samlede tidsrum forlænges til højst to år i henhold til nævnte artikels stk. 1.

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 26

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 26 affattes således:

Artikel 26

"Artikel 26

Kriterier for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Kriterier for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Når en medlemsstat som en sidste udvej træffer afgørelse om at genindføre midlertidig grænsekontrol ved en eller flere af sine indre grænser eller ved dele heraf eller træffer afgørelse om at forlænge en sådan genindførelse i overensstemmelse med artikel 25 eller artikel 28, stk. 1, vurderer den, i hvilket omfang en sådan foranstaltning udgør en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, og om foranstaltningen står i et rimeligt forhold til truslen. Ved en sådan vurdering tager medlemsstaten navnlig hensyn til følgende:

Inden en medlemsstat som en sidste udvej træffer afgørelse om at genindføre midlertidig grænsekontrol ved en eller flere af sine indre grænser eller ved dele heraf eller træffer afgørelse om at forlænge en sådan midlertidig genindførelse, vurderer den:

 

a) om den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser med sandsynlighed kan formodes at udgøre en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed

 

b) om andre foranstaltninger end den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, som f.eks. øget grænseoverskridende politisamarbejde eller intensiveret politikontrol, med sandsynlighed kan formodes at udgøre en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed

 

c) om den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser står i et rimeligt forhold til truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, navnlig ved at tage hensyn til følgende:

a) de sandsynlige virkninger af truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i den pågældende medlemsstat, bl.a. efter terrorhandlinger eller -trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet

i) de sandsynlige virkninger af truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i den pågældende medlemsstat, bl.a. efter terrorhandlinger eller -trusler samt trusler som følge af organiseret kriminalitet og

b) foranstaltningens sandsynlige virkninger for den frie bevægelighed for personer inden for området uden kontrol ved de indre grænser.

ii) de sandsynlige virkninger af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser for den frie bevægelighed for personer inden for området uden kontrol ved de indre grænser.

 

Hvis en medlemsstat i henhold til litra a) i første afsnit vurderer, at en midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser ikke kan formodes at udgøre en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, må den ikke genindføre kontrol ved de indre grænser.

 

Hvis en medlemsstat i henhold til litra b) i første afsnit vurderer, at andre foranstaltninger end en midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser med sandsynlighed kan formodes at udgøre en passende reaktion på truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, må den ikke genindføre eller forlænge kontrol ved de indre grænser og skal træffe disse andre foranstaltninger.

 

Hvis en medlemsstat i henhold til litra c) i første afsnit vurderer, at den foreslåede midlertidige genindførelse af kontrol ved de indre grænser ikke står i et rimeligt forhold til truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, må den ikke genindføre eller forlænge kontrol ved de indre grænser.";

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -i (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-i)  Overskriften affattes således:

Proceduren for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser i henhold til artikel 25

"Procedure for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser i tilfælde af en forudsigelig alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed";

Begrundelse

Overskriften til artikel 27 bør være i overensstemmelse artiklens indhold. Dette er for ikke at sammenblande foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 28 (foranstaltninger, der kræver øjeblikkelig handling) og til artikel 29 (ekstraordinære omstændigheder, hvor den overordnede funktion af området uden indre grænser i fare).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -i a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  I artikel 27 indsættes følgende nye stykke før stk. 1:

 

"-1.  Hvis der i et område uden kontrol ved de indre grænser foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat som en sidste udvej og i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 26, genindføre grænsekontrol ved alle eller enkelte dele af sine indre grænser i et begrænset tidsrum på højst 30 dage eller, hvis den alvorlige trussel varer ved i over 30 dage, den forventede varighed af den alvorlige trussel, men under ingen omstændigheder længere end to måneder.";

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. i b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ib)  I stk. 1 affattes indledningen således:

1.   Hvis en medlemsstat planlægger at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser i medfør af artikel 25, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen senest fire uger før den planlagte genindførelse eller inden for et kortere tidsrum, hvis de omstændigheder, der gør det nødvendigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, først bliver kendt mindre end fire uger før den planlagte genindførelse. Med henblik herpå fremlægger medlemsstaten følgende oplysninger:

"1.  Med henblik på stk. -1 underretter den pågældende medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen senest fire uger før den planlagte genindførelse eller inden for et kortere tidsrum, hvis de omstændigheder, der gør det nødvendigt at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, først bliver kendt mindre end fire uger før den planlagte genindførelse. Med henblik herpå fremlægger medlemsstaten følgende oplysninger:";

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. i

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 – litra aa

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  i stk. 1 tilføjes et nyt litra aa):

udgår

aa)  en risikovurdering, hvori det vurderes, hvor længe den konstaterede trussel forventes at vare, og hvilke afsnit af den indre grænse der er berørt, hvori det dokumenteres, at forlængelsen af grænsekontrollen er en sidste udvej, og hvori der redegøres for, hvordan kontrollen bidrager til at imødegå den konstaterede trussel. Hvis grænsekontrollen allerede har været genindført i mere end seks måneder, skal der i risikovurderingen ligeledes redegøres for, hvordan den tidligere genindførelse af grænsekontrol har bidraget til at imødegå den konstaterede trussel.

 

Risikovurderingen skal tillige indeholde en udførlig redegørelse for den koordinering, der har fundet sted imellem den berørte medlemsstat og den medlemsstat eller de medlemsstater, som den deler den indre grænse med, hvor grænsekontrollen er blevet udført.

 

Kommissionen videregiver risikovurderingen til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Europol, alt efter omstændighederne.

 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -i a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 – litra a b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i a)  I stk. 1 indsættes følgende litra ab):

 

"ab)  andre foranstaltninger end den foreslåede genindførelse, som medlemsstaten har truffet eller påtænker for at imødegå truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, samt den evidensbaserede begrundelse for, at alternative foranstaltninger, såsom øget grænseoverskridende politisamarbejde og politikontrol, blev anset for at være utilstrækkelige"

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. ii

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) i givet fald de foranstaltninger, som de øvrige medlemsstater skal træffe, således som det er aftalt forud for den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de berørte indre grænser.

e) i givet fald de foranstaltninger, som de øvrige medlemsstater skal træffe, således som det er aftalt forud for den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de relevante indre grænser."

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iii

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan om nødvendigt anmode den eller de pågældende medlemsstater om yderligere oplysninger, herunder vedrørende samarbejdet med de medlemsstater, der er berørt af den planlagte forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser, samt yderligere oplysninger med henblik på at vurdere, om foranstaltningen er den sidste udvej.

Kommissionen kan om nødvendigt anmode den eller de pågældende medlemsstater om yderligere oplysninger, herunder vedrørende samarbejdet med de medlemsstater, der er berørt af den planlagte genindførelse eller forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser, samt yderligere oplysninger med henblik på at vurdere, om denne foranstaltning er den sidste udvej.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. -iii a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii a)  Følgende indsættes som stk. 1a:

 

  Hvis den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i den berørte medlemsstat varer ved længere end to måneder, kan medlemsstaten forlænge grænsekontrollen ved sine indre grænser under hensyntagen til de i artikel 26 fastsatte kriterier af de samme grunde som dem, der er nævnt i nærværende artikels stk. -1, og under hensyntagen til eventuelle nye forhold, for et tidsrum, der skal svare til den forventelige varighed af den alvorlige trussel og under ingen omstændigheder må overstige fire måneder. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1."

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iii b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii b)  Følgende indsættes som stk. 1b:

 

"1b.  Med henblik på stk. 1a skal den pågældende medlemsstat ud over de oplysninger, der fremlægges i henhold til stk. 1, fremlægge en risikovurdering, som skal:

 

i)  vurdere, hvor længe den konstaterede trussel forventes at bestå, og hvilken del af de indre grænser, der er berørt

 

ii)  skitsere de alternative foranstaltninger eller tiltag, der tidligere er blevet iværksat for at imødegå den konstaterede trussel

 

iii)  forklare, hvorfor de alternative foranstaltninger eller tiltag, der er omhandlet i nr. ii), ikke har været en passende reaktion på den konstaterede trussel

 

iv)  dokumentere, at forlængelsen af grænsekontrollen er en sidste udvej, og

 

v)  redegøre for, hvordan grænsekontrollen i højere grad vil bidrage til at imødegå den konstaterede trussel.

 

Den i første afsnit omhandlede risikovurdering skal desuden indeholde en udførlig redegørelse for det samarbejde, der har fundet sted mellem den pågældende medlemsstat og den eller de medlemsstater, som berøres direkte af genindførelsen af grænsekontrol, herunder de medlemsstater, med hvilke den pågældende medlemsstat deler de indre grænser, hvor der gennemføres grænsekontrol.

 

Kommissionen videregiver risikovurderingen til agenturet og Europol og kan, hvis det er relevant, anmode om deres synspunkter om denne.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 som supplement til denne forordning ved at fastlægge metoden for risikovurderingen.";

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iii c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

iii c)  Stk. 2 affattes således:

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger forelægges Europa-Parlamentet og Rådet samtidig med, at der foretages underretning af de andre medlemsstater og Kommissionen i henhold til nævnte stykke.

2.  De i stk. 1 og 1a omhandlede oplysninger forelægges Europa-Parlamentet og Rådet samtidig med, at der foretages underretning af de andre medlemsstater og Kommissionen i henhold til disse stykker.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – iii d (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

iii d)  Stk. 3 affattes således:

3. Medlemsstater, der sender en underretning efter stk. 1, kan om nødvendigt og i overensstemmelse med national ret beslutte at klassificere dele af oplysningerne. Sådan klassificering udelukker ikke, at Kommissionen stiller oplysningerne til rådighed for Europa-Parlamentet. Fremsendelse og håndtering af oplysninger og dokumenter fremsendt til Europa-Parlamentet efter denne artikel behandles i overensstemmelse med regler om fremsendelse og håndtering af klassificerede informationer, der finder anvendelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

 

"3. Medlemsstater, der sender en underretning, kan om nødvendigt og i overensstemmelse med national ret klassificere alle eller dele af de i stk. 1 og 1a omhandlede oplysninger. En sådan klassificering udelukker ikke adgang til oplysninger gennem passende og sikre kanaler for politisamarbejde i de andre medlemsstater, der er berørt af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, og udelukker ikke, at Kommissionen stiller oplysninger til rådighed for Europa-Parlamentet. Fremsendelse og håndtering af oplysninger og dokumenter fremsendt til Europa-Parlamentet efter denne artikel behandles i overensstemmelse med regler om fremsendelse og håndtering af klassificerede informationer, der finder anvendelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.";

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iv

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en medlemsstat har foretaget en underretning efter stk. 1, kan Kommissionen eller en af de øvrige medlemsstater afgive udtalelse med henblik på den høring, der er nævnt i stk. 5, uden at det berører artikel 72 i TEUF.

Når en medlemsstat har foretaget en underretning efter stk. 1 og 1a, kan Kommissionen eller en af de øvrige medlemsstater afgive udtalelse med henblik på den høring, der er nævnt i stk. 5, uden at det berører artikel 72 i TEUF.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iv

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt Kommissionen har betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt den planlagte genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser er nødvendig og står i et rimeligt forhold til truslen, eller såfremt den er af den opfattelse, at en høring om visse aspekter ved underretningen er hensigtsmæssig, afgiver den udtalelse herom.

Såfremt Kommissionen på grundlag af oplysningerne i underretningen eller af andre yderligere oplysninger, den har modtaget, har betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt den planlagte genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser er nødvendig og står i et rimeligt forhold til truslen, eller såfremt den er af den opfattelse, at en høring om visse aspekter ved underretningen er hensigtsmæssig, afgiver den hurtigst muligt udtalelse herom.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. iv

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen afgiver en udtalelse, hvis grænsekontrollen ved de indre grænser allerede har været genindført i seks måneder."

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – nr. v

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne omhandlet i stk. 1 og enhver udtalelse fra Kommissionen eller en medlemsstat efter stk. 4 gøres til genstand for en høring under Kommissionens ledelse. Når det er relevant, skal høringen omfatte fælles møder mellem den medlemsstat, der planlægger at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, de øvrige medlemsstater, navnlig dem, der er direkte berørt af disse foranstaltninger, og de relevante agenturer. Der foretages en undersøgelse af proportionaliteten af de planlagte foranstaltninger, den konstaterede trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og metoderne til sikring af det gensidige samarbejde mellem medlemsstaterne. Den medlemsstat, der planlægger at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser eller forlænge denne kontrol, tager størst muligt hensyn til resultaterne af denne høring i forbindelse med gennemførelsen af grænsekontrol.

Oplysningerne omhandlet i stk. 1 og 1a og enhver udtalelse fra Kommissionen eller en medlemsstat efter stk. 4 gøres til genstand for en høring. Høringen skal omfatte:

 

i)  fælles møder mellem den medlemsstat, der planlægger at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, de øvrige medlemsstater, navnlig dem, der er direkte berørt af disse foranstaltninger, og Kommissionen, som skal afholdes for, hvor det er relevant, at organisere gensidigt samarbejde mellem medlemsstaterne og undersøge proportionaliteten af foranstaltningerne i forhold til de begivenheder, der giver anledning til genindførelsen af grænsekontrol, herunder eventuelle alternative foranstaltninger, og truslen mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed

 

ii)  hvis det skønnes hensigtsmæssigt, uanmeldte kontrolbesøg fra Kommissionens side ved de relevante indre grænser, eventuelt med støtte fra eksperter fra medlemsstater og fra agenturet, Europol eller andre relevante EU-organer, -kontorer eller agenturer, for at vurdere effektiviteten af grænsekontrollen ved disse indre grænser og overholdelsen af denne forordning. Rapporterne fra sådanne uanmeldte kontrolbesøg skal sendes til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlig procedure, hvis en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed varer mere end et år.

Særlig procedure, hvis en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed varer mere end seks måneder.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I ekstraordinære tilfælde, hvor medlemsstaten står over for den samme alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i længere tid end det tidsrum, der er nævnt i artikel 25, stk. 4, første punktum, og hvor der ligeledes træffes modsvarende ekstraordinære nationale foranstaltninger inden for medlemsstatens område for at imødegå truslen, kan den grænsekontrol, der midlertidigt er blevet genindført for at reagere på truslen, forlænges yderligere i overensstemmelse med denne artikel.

1.  Under ekstraordinære omstændigheder, hvor medlemsstaten står over for den samme alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i længere tid end det tidsrum, der er nævnt i artikel 27, stk. 1a, og hvor der ligeledes træffes modsvarende ekstraordinære nationale foranstaltninger inden for medlemsstatens område for at imødegå truslen, kan den grænsekontrol, der midlertidigt er blevet genindført for at reagere på truslen, forlænges yderligere i overensstemmelse med denne artikel.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest seks uger før udløbet af det tidsrum, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4, første punktum, underretter medlemsstaten de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den ønsker en yderligere forlængelse i overensstemmelse med den særlige procedure, der er fastlagt i nærværende artikel. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som kræves i artikel 27, stk. 1, litra a)-e). Artikel 27 stk. 2 og 3, finder anvendelse.

2.  Senest tre uger før udløbet af det tidsrum, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1a, underretter medlemsstaten de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den ønsker en yderligere forlængelse i overensstemmelse med den særlige procedure, der er fastlagt i nærværende artikel. Denne underretning skal indeholde alle de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 27, stk. 1 og 1b. Artikel 27, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen afgiver en udtalelse.

3.  Kommissionen afgiver en udtalelse om, hvorvidt den foreslåede forlængelse opfylder de krav, der er fastsat i stk. 1 og 2, samt om nødvendigheden og proportionaliteten af den foreslåede forlængelse. De berørte medlemsstater kan fremsætte bemærkninger til Kommissionen, inden den afgiver denne udtalelse.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 27a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Rådet kan under behørig hensyntagen til Kommissionens udtalelse henstille til, at medlemsstaten træffer afgørelse om yderligere at forlænge grænsekontrollen ved de indre grænser med op til seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges op til tre gange med yderligere tidsrum på hver højst seks måneder. Rådet angiver i sin henstilling som minimum de oplysninger der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a)-e). Når det er relevant, fastsætter det betingelserne for samarbejdet mellem de berørte medlemsstater.

4.  Rådet kan, når det har taget Kommissionens udtalelse i betragtning, som en sidste udvej henstille, at den berørte medlemsstat yderligere forlænger grænsekontrollen ved sine indre grænser med op til seks måneder. Rådet angiver i sin henstilling de oplysninger der er omhandlet i artikel 27, stk. 1 og 1b, og fastsætter betingelserne for samarbejdet mellem de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 28 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 28, stk. 4, affattes således:

4. Med forbehold af artikel 25, stk. 4, må det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum efter nærværende artikels stk. 1 og forlængelserne efter nærværende artikels stk. 3, ikke overstige to måneder.

"4. Det samlede tidsrum, hvori der genindføres grænsekontrol ved de indre grænser på grundlag af det oprindelige tidsrum efter nærværende artikels stk. 1 og forlængelserne efter nærværende artikels stk. 3, ikke overstige to måneder.";

Begrundelse

Konsekvensændring som følge af foreslåede ændringer i andre artikler.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 28a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  Som artikel 28a indsættes:

 

"Artikel 28a

 

Beregningen af det tidsrum, i hvilket grænsekontrollen genindføres eller forlænges som følge af en forventet trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, hvor den alvorlige trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed overstiger seks måneder og i nogle tilfælde kræver øjeblikkelig handling.

 

Enhver genindførelse eller forlængelse af grænsekontrollen ved de indre grænser, som blev foretaget inden den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] skal medtages i beregningen af de tidsrum, der er omhandlet i artikel 27, 27a og 28."

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2016/399

Artikel 29 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3c)  Artikel 29, stk. 5, affattes således:

5.  Nærværende artikel berører ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne eventuelt vedtager i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i medfør af artikel 25, 27 og 28.

"5.  Nærværende artikel berører ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne eventuelt vedtager i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i medfør af artikel 27, 27a og 28. Det samlede tidsrum, i hvilket grænsekontrol ved de indre grænser genindføres eller forlænges i henhold til denne artikel, må dog ikke forlænges i kraft af eller kombineres med foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 27, 27a eller 28.".


BEGRUNDELSE

Schengenområdet er et af de største resultater af den europæiske integrationsproces, hvor ikke kun personer, men også varer og tjenesteydelser, kan bevæge sig frit, og som har medført betydelige fordele for EU-borgerne og økonomien. EU-borgere kan let rejse i 26 lande for at feriere, arbejde og studere, skabe kulturelle og sociale bånd og udveksle ideer. Hvor Schengenområdet en gang var splittet og krigshærget, er det europæiske kontinent blevet forenet igen.

Området for den frie bevægelighed har imidlertid aldrig har været skrøbeligere, end det er i dag som følge af udfordringer, EU har stået over for i de senere år, hvoraf ingen dog har været så stor, at en familie på 28 ikke kunne klare den, hvis den stod sammen. På grund af den enorme mangel på gensidig tillid har flere medlemsstater beklageligvis genindført grænsekontrol ved de indre grænser i de senere år og derved bragt Unionens fremtidige politiske integration og vores økonomier i fare.

Suspension af Schengen og genindførelse af permanent grænsekontrol vil i alvorlig grad hæmme de fire grundlæggende frihedsrettigheder og have alvorlige negative økonomiske konsekvenser. Beregninger viser, at omkostningerne ved ikke at have Schengenområdet – afhængigt af region, sektor og alternative handelskanaler – vil være mellem 5 mia. EUR og 18 mia. EUR om året. Dette er simpelthen en pris, som ingen af EU's medlemsstater på egen hånd eller EU har råd til. Schengenområdet skal simpelthen bevares!

Stik imod alle Kommissionens forhåbninger om, at de midlertidige grænsekontroller, som er blevet genindført siden september 2015, med tiden ville blive ophævet, findes de stadig den dag i dag. I forsøget på at finde en vej ud af en håbløs situation foreslog Kommissionen den 27. september 2017 at ændre Schengengrænsekodeksen for så vidt angår kontrol ved de indre grænser. Ifølge de nye regler kunne medlemsstaterne genindføre kontrol ved de indre grænser i tilfælde af en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat, for et tidsrum, der muligvis kunne være helt op til fem år.

Eftersom de nuværende regler kun giver medlemsstaterne mulighed for at genindføre kontrol ved de indre grænser i højst to år, er det indlysende, at dette forslag fra Kommissionens side blev fremsat for at lovliggøre eksisterende praksis i medlemsstater, som ikke længere overholder de nuværende bestemmelser i Schengengrænsekodeksen.

Selv om de to parter, der udgør EU's lovgivende myndighed, var enige om, at "migration og det forhold, at et stort antal tredjelandsstatsborgere passerer ydre grænser, ikke i sig selv bør betragtes som en trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed", er den aktuelle kontrol i vid udstrækning blevet begrundet med risikoen for sekundære bevægelser efter de irregulære grænseoverskridende bevægelser siden 2015, hvilket er meget bekymrende.

Der er uden tvivl god grund til at hævde, at irregulær migration til Unionen – og de afsmittende virkninger på Schengenområdet uden kontrol ved de indre grænser – er resultatet af et mislykket fælles europæisk asylsystem for personer, der søger international beskyttelse, og manglende evne til at reformere systemet.

Nogle medlemsstaters aktuelle praksis med at opretholde deres kontrol ved de indre grænser er derfor efter ordførerens opfattelse muligvis uforholdsmæssige, urimelige og uhensigtsmæssige og kan endog udgøre misbrug.

Ordføreren beklager desuden, at der ikke er blevet udarbejdet en konsekvensanalyse til at ledsage ændringerne til dette forslag. Som led i bedre lovgivning bør retsakter baseres på en forudgående konsekvensanalyse, og i betragtning af de problemer, der er med at opretholde de nuværende regler, ville en sådan vurdering i høj grad være blevet positivt modtaget.

Ordføreren afviser derfor på det kraftigste Kommissionens forsøg på at lovliggøre medlemsstaternes nuværende ulovlige praksis i forbindelse med kontrollen ved de indre grænser. Hovedformålet med en hvilken som helst ændring af Schengengrænsekodeksen, hvad angår reglerne om genindførelse af kontrol ved de indre grænser, bør være at gøre de retlige rammer klarere. Disse ændringer bør sikre, at anvendelsen af kontrol ved de indre grænser svarer til de reelle behov, er forholdsmæssig og begrænset i tid og samtidig garanterer medlemsstaterne den fornødne fleksibilitet til at imødegå reelle trusler. De nye regler bør ikke give incitamenter til indførelse af kontrol ved de indre grænser uden klare og objektive behov eller i længere perioder end nødvendigt.

Ordføreren ønsker at præcisere og strømline de gældende regler for at sikre bedre gennemsigtighed og gøre det lettere at få øje på misbrug af disse regler. I denne henseende bør klarere regler sætte Kommissionen i stand til bedre at kunne udøve sine beføjelser som "traktatens vogter", navnlig i forbindelse med eventuelle traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser.

Foreslåede ændringer

Den eksisterende struktur i kapitel II i Schengengrænsekodeksen giver ikke mulighed for en enkel fortolkning af de gældende regler. Ordføreren foreslår derfor at tage det nuværende layout op til fornyet overvejelse for at sikre kohærens, klarhed og bedre gennemførelse af reglerne i praksis.

I modsætning til nu bør strukturen i artiklerne følge en vis logik bestående af komplette og særskilte dele med logiske elementer. Det faktiske indhold af artikel 25 bør bringes mere i overensstemmelse med overskriften "generel ramme" og bør fastsætte de vigtigste horisontale principper for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser i forbindelse med forudsigelige begivenheder.

Indholdet af artikel 26 om fastsættelse af kriterier for vurdering af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser bør udvides for at sikre, at medlemsstaterne skal dokumentere, at genindførelsen af grænsekontrol virkelig er en sidste udvej.

Artikler vedrørende procedurer for midlertidig indførelse af grænsekontrol i forbindelse med forudsigelige begivenheder, bør følge efter, idet de fastlægger særlige regler og garantier for den første indførelse af kontrol og forlængelsen heraf.

I denne ånd bør artikel 27 fastsætte proceduren for den første genindførelse af grænsekontrol i op til 2 måneder med mulighed for en forlængelse med op til yderligere fire måneder. Artikel 27a bør fastsætte proceduren og de yderligere garantier for en forlængelse af grænsekontrollen i en periode på højst seks måneder. Ordføreren mener, at det samlede maksimale tidsrum med grænsekontrol i forbindelse med forudsigelige begivenheder i henhold til begge artikler ikke bør overstige et år.

Efter ordførerens mening vil en forlængelse af disse tidsrum for genindførelse af kontrol ved de indre grænser – som foreslået af Kommissionen – ikke tilskynde medlemsstaterne til at begrænse de påtænkte foranstaltninger til, hvad der er strengt nødvendigt og står i et rimeligt forhold til truslen.

Desuden foreslår ordføreren, at der indføres en glidende skala af forpligtelser med yderligere proceduremæssige garantier, hver gang grænsekontrollen forlænges. Kravene til den første forlængelse ud over de oprindelige to måneder – svarende til det, som Kommissionen har foreslået – bør omfatte en forpligtelse for medlemsstaterne til at forelægge en detaljeret risikovurdering og en øget inddragelse af de medlemsstater, der er berørt af en eventuel genindførelse af kontrol ved de indre grænser.

Hvad angår efterfølgende forlængelse af grænsekontrollen ud over seks måneder, bør ingen forlængelse være mulig uden en formel rådsprocedure, hvorved forlængelsen "godkendes". Det er ordførerens opfattelse, at forlænget kontrol ved de indre grænser kan få alvorlige konsekvenser for retten til fri bevægelighed, der er fastsat i traktaterne, og at EU derfor har en altoverskyggende interesse i at være involveret i enhver "begrænsning" af denne ret fra de enkelte medlemsstaters side. Uanmeldte kontrolbesøg bør desuden stilles til rådighed for Kommissionen, så den kan kontrollere anvendelsen af reglerne i praksis, navnlig i tilfælde af at grænsekontrollerne forlænges i længere tidsrum.

Der bør ikke være mulighed for misforståelse i forordningen, hvad angår det faktum, at proceduren i artikel 29 gælder under meget særlige omstændigheder, der klart adskiller sig fra de grunde, der gør sig gældende for artikel 25, 27 og 28. Det bør derfor ikke være muligt at påberåbe sig artikel 25, 27 og 28 for vilkårligt at forlænge grænsekontrol, der er indført i henhold til artikel 29, når først alle de muligheder, som sidstnævnte artikel giver, er udtømt.

Af hensyn til gennemsigtigheden og ansvarligheden bør offentligheden have bedre kendskab til, hvad der foregår. Under overholdelse af kravene om fortrolighed i forbindelse med den offentlige orden eller den indre sikkerhed bør der skabes bedre muligheder for åben debat på nationalt eller europæisk plan om følgerne af kontrol ved de indre grænser inden for Schengenområdet. Disse betragtninger er direkte knyttet til den rolle, som Europa-Parlamentet vil kunne spille i processen.

Ordføreren mener desuden, at en bedre orientering og inddragelse af Europa-Parlamentet er yderst ønskelig, blandt andet ved at det sikres, at det modtager samtlige dokumenter, der er relevante for den demokratiske kontrol af afgørelser, der har indvirkning på området uden kontrol ved de indre grænser. Parlamentet vil i dette øjemed også kunne benytte sig af høringer og/eller en struktureret dialog med EU-institutionerne og de berørte medlemsstater for at nå dette mål.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

Referencer

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Dato for høring af EP

27.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Dato for vedtagelse

22.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

13

12

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Dato for indgivelse

29.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik