Menettely : 2017/0245(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0356/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0356/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

MIETINTÖ     ***I
PDF 696kWORD 108k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta

(COM(2017)0571 – C8‑0326/2017 – 2017/0245(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Tanja Fajon

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta

(COM(2017)0571 – C8‑0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0571),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0326/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tšekin senaatin, Kreikan parlamentin, Espanjan parlamentin ja Portugalin parlamentin laatimat kannanotot esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8‑0356/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Unionin tärkeimpiin saavutuksiin kuuluu sellaisen alueen luominen, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus yli sisärajojen. Tällaisen luottamukseen ja solidaarisuuteen perustuvan alueen normaalin toiminnan ja vahvistamisen olisi oltava unionin ja niiden jäsenvaltioiden yhteinen tavoite, jotka ovat päättäneet osallistua siihen. Lisäksi tarvitaan yhteinen toimintatapa tilanteissa, jotka vaikuttavat vakavasti tämän alueen tai jonkin sen osan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, mahdollistamaan sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja viimeisenä keinona siten, että samalla tehostetaan asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyötä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueella poikkeuksellinen toimenpide. Sisärajavalvonnan palauttamisesta olisi päätettävä ainoastaan viimeisenä keinona, määräajaksi ja siltä osin kuin rajavalvonta on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa havaittuun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan.

(1)  Rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueella poikkeuksellinen toimenpide. Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen vaikuttaa henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, joten se olisi palautettava ainoastaan viimeisenä keinona, määräajaksi ja siltä osin kuin rajavalvonta on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa havaittuun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan. Kaikki tällaiset toimenpiteet olisi peruutettava heti, kun niille ei enää ole perusteita.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Havaittuja vakavia uhkia voidaan torjua erilaisilla toimenpiteillä niiden luonteesta ja laajuudesta riippuen. Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3998 23 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on käytettävissään myös poliisivaltuudet, joita voidaan tietyin ehdoin käyttää raja-alueilla. Tästä annetaan jäsenvaltioille ohjeita komission suosituksessa oikeasuhteisista poliisitarkastuksista ja poliisiyhteistyöstä Schengen-alueella9.

(2)  Havaittuja vakavia uhkia voidaan torjua erilaisilla toimenpiteillä niiden luonteesta ja laajuudesta riippuen. Vaikka onkin selvää, että poliisivaltuudet poikkeavat luonteeltaan ja tarkoitukseltaan rajavalvonnasta, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3998 23 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on käytettävissään myös poliisivaltuudet, joita voidaan tietyin ehdoin käyttää raja-alueilla. Tästä annetaan jäsenvaltioille ohjeita komission suosituksessa oikeasuhteisista poliisitarkastuksista ja poliisiyhteistyöstä Schengen-alueella9.

__________________

__________________

8 EUVL L 77, 23.3.2016, s.1.

8 EUVL L 77, 23.3.2016, s.1.

9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.

9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Jäsenvaltioiden olisi turvauduttava ensisijaisesti vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin ennen sisärajavalvonnan palauttamista. Erityisesti asianomaisten jäsenvaltioiden olisi silloin kuin se on välttämätöntä ja perusteltua harkittava poliisitarkastusten lisäämistä tai tehostamista alueellaan, myös raja-alueilla ja tärkeimmillä liikenneväylillä, riskinarvioinnin perusteella siten, että taataan, ettei poliisitarkastusten tavoitteena ole rajavalvonta. Nykytekniikka on tärkeässä osassa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin puuttumisessa. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava, voitaisiinko tilanteeseen puuttua riittävällä tavalla lisäämällä rajat ylittävää operatiivista yhteistyötä sekä poliisin ja tiedustelupalvelujen välistä tiedonvaihtoa koskevaa yhteistyötä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tietyt yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat, jotka ovat olleet perusteena rajavalvonnan palauttamiselle, kuten rajat ylittävä terrorismin uhka tai laittomien maahantulijoiden liikkuminen edelleen unionissa tietyissä tilanteissa, saattavat kestää hyvinkin edellä mainittuja ajanjaksoja pitempään. Tämän vuoksi on tarpeen ja perusteltua mukauttaa rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavia aikarajoja nykyisiin tarpeisiin mutta varmistaa samalla, että toimenpidettä ei käytetä väärin vaan se pysyy poikkeuksena, jota käytetään ainoastaan viimeisenä keinona. Tämän vuoksi Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan nojalla sovellettava yleinen määräaika olisi pidennettävä vuoteen.

(4)  Kokemus on kuitenkin osoittanut, että sisärajavalvontaa tarvitsee harvoin palauttaa kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi. Ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tietyt yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat saattavat kestää tällä hetkellä sisärajavalvonnan palauttamiselle sallittua kuuden kuukauden enimmäiskestoa pitempään. Tämän vuoksi on välttämätöntä mukauttaa rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavia aikarajoja nykyisiin tarpeisiin mutta varmistaa samalla, että toimenpidettä ei käytetä väärin vaan se pysyy poikkeuksena, jota käytetään ainoastaan viimeisenä keinona.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Poikkeusta henkilöiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta olisi tulkittava tiukasti, ja yleisen järjestyksen käsite edellyttää, että on olemassa todellinen, välitön ja riittävän vakava uhka, joka vaikuttaa johonkin yhteiskunnan olennaiseen etuun.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset pysyvät poikkeuksena, jäsenvaltioiden olisi toimitettava aiottua rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista koskeva riskinarviointi. Riskinarvioinnissa olisi erityisesti arvioitava, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitettava, että sisärajavalvonnan jatkaminen on ainoa jäljellä oleva keino, sekä selitettävä, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Jos sisärajavalvontaa suoritetaan yli kuusi kuukautta, riskinarvioinnissa olisi myös jälkikäteen osoitettava palautetun rajavalvonnan teho havaitun uhan torjumisessa sekä selostettava yksityiskohtaisesti, miten jokaisen naapurijäsenvaltion, johon rajavalvonnan jatkaminen on vaikuttanut, kanssa on neuvoteltu ja miten ne ovat voineet vaikuttaa vähiten rasitetta aiheuttavien operatiivisten järjestelyjen määrittämiseen.

(5)  Sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset ovat viimeinen keino ja pysyvät poikkeuksena, jäsenvaltioiden olisi toimitettava riskinarviointi, jos rajavalvontaa aiotaan jatkaa kauemmin kuin kaksi kuukautta. Riskinarvioinnissa olisi erityisesti arvioitava, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitettava, että sisärajavalvonnan jatkaminen on viimeinen keino, erityisesti osoittamalla, että vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat osoittautuneet tai ne katsotaan riittämättömiksi, sekä selitettävä, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Riskinarvioinnissa olisi myös jälkikäteen osoitettava palautetun rajavalvonnan teho ja vaikuttavuus havaitun uhan torjumisessa sekä selostettava yksityiskohtaisesti, miten jokaisen naapurijäsenvaltion, johon rajavalvonnan jatkaminen on vaikuttanut, kanssa on neuvoteltu ja miten ne ovat voineet vaikuttaa vähiten rasitetta aiheuttavien operatiivisten järjestelyjen määrittämiseen. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä mahdollisuus turvallisusluokitella tarvittaessa kaikki toimitetut tiedot tai osa niistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Kun ehdotettu sisärajavalvonnan palauttaminen liittyy suunniteltuihin erityistapahtumiin, jotka ovat luonteeltaan ja kestoltaan poikkeuksellisia, kuten urheilutapahtumat, sen keston olisi oltava erittäin tarkka ja rajattu ja liityttävä tapahtumaan todelliseen kestoon.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Jäsenvaltion toimittaman riskinarvioinnin laatu on hyvin tärkeää arvioitaessa rajavalvonnan aiotun palauttamisen tai jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston sekä Europolin olisi osallistuttava arviointiprosessiin.

(6)  Jäsenvaltion toimittaman riskinarvioinnin laatu on hyvin tärkeää arvioitaessa rajavalvonnan aiotun palauttamisen tai jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta. Euroopan raja- ja merivartioviraston, Europolin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Euroopan unionin perusoikeusviraston olisi osallistuttava arviointiprosessiin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 4 kohtaan perustuvaa komission toimivaltaa antaa lausunto olisi muutettava siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden uudet velvoitteet, jotka liittyvät riskinarviointiin ja yhteistyöhön asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Jos sisärajavalvontaa suoritetaan yli kuuden kuukauden ajan, komissio olisi velvoitettava antamaan lausunto. Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 5 kohdassa säädettyä neuvottelumenettelyä olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon virastojen (Euroopan raja- ja merivartioviraston sekä Europolin) rooli ja painottaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön eri näkökohtien käytännön toteutusta, mukaan lukien tarvittaessa rajan molemmin puolin toteutettavien eri toimenpiteiden koordinointi.

(7)  Schengenin rajasäännöstön 27 artiklan 5 kohdassa säädettyä neuvottelumenettelyä olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon unionin virastojen rooli ja painottaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön eri näkökohtien käytännön toteutusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta tarkistetut säännöt sopisivat paremmin pitkäaikaisten yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien haasteisiin, olisi säädettävä erityisestä mahdollisuudesta jatkaa sisärajavalvontaa pitempään kuin vuoden ajan. Jatkamisen yhteydessä alueella olisi toteutettava uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, kuten julistettava hätätila. Tämä mahdollisuus ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamiseen kahta vuotta pitempään.

(8)  Jotta tarkistetut säännöt sopisivat paremmin pitkäaikaisten yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien haasteisiin, olisi säädettävä erityisestä mahdollisuudesta jatkaa sisärajavalvontaa poikkeuksellisesti pitempään kuin kuuden kuukauden ajan. Jatkamisen yhteydessä alueella olisi toteutettava uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, kuten julistettava hätätila. Tämä mahdollisuus ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa johtaa väliaikaisen sisärajavalvonnan jatkamiseen yhtä vuotta pitempään.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Sisärajavalvonnan palauttamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta olisi punnittava suhteessa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, joka aiheuttaa tarpeen tällaiseen palauttamiseen, minkä lisäksi olisi harkittava vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa kansallisesti tai unionin tasolla taikka molemmilla, sekä tällaisen toimenpiteen vaikutusta henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta voitaisiin selventää Schengenin rajasäännöstön 29 ja 25 artiklan nojalla sovellettavien aikarajojen suhdetta, 25 artiklan 4 kohdassa olevaa viittausta 29 artiklaan olisi muutettava.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Mahdollisuuteen suorittaa väliaikaista sisärajavalvontaa tietyn yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen yli vuoden ajan kohdistuvan uhan vuoksi olisi sovellettava erityistä menettelyä.

(10)  Mahdollisuuteen suorittaa väliaikaista sisärajavalvontaa tietyn yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen yli kuuden kuukauden ajan kohdistuvan uhan vuoksi olisi sovellettava erityistä menettelyä, joka edellyttää neuvoston suositusta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Komission olisi tämän vuoksi annettava lausunto valvonnan jatkamisen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta sekä tarvittaessa yhteistyöstä naapurijäsenvaltioiden kanssa.

(11)  Komission olisi tämän vuoksi annettava lausunto valvonnan jatkamisen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Euroopan parlamentille olisi viipymättä ilmoitettava ehdotetusta jatkamisesta. Jäsenvaltioilla, joihin valvonnan jatkaminen vaikuttaa, olisi oltava mahdollisuus esittää huomautuksia komissiolle ennen kuin tämä antaa lausuntonsa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Neuvosto voi komission lausunnon huomioon ottaen suositella valvonnan poikkeuksellista jatkamista ja tarvittaessa määrittää ehdot asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyölle sen varmistamiseksi, että kyseessä on poikkeustoimenpide, jota sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin välttämätöntä ja perusteltua, ja että toimenpide on linjassa saman havaitun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi alueella toteutettujen kansallisten toimenpiteiden kanssa. Neuvoston suosituksen olisi oltava ennakkoedellytys kaikissa tapauksissa, joissa soveltamista jatketaan yli vuoden ajan, joten suosituksen olisi oltava luonteeltaan samanlainen kuin 29 artiklassa jo säädetään.

(13)  Neuvosto voi komission lausunnon huomioon ottaen suositella valvonnan poikkeuksellista jatkamista ja tarvittaessa vahvistaa ehdot asianomaisten jäsenvaltioiden yhteistyölle sen varmistamiseksi, että kyseessä on poikkeustoimenpide, jota sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin välttämätöntä ja perusteltua, ja että toimenpide on linjassa saman havaitun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi alueella toteutettujen kansallisten toimenpiteiden kanssa. Neuvoston suosituksen olisi oltava ennakkoedellytys kaikissa tapauksissa, joissa soveltamista jatketaan yli kuuden kuukauden ajan. Neuvoston suositus olisi toimitettava viipymättä Euroopan parlamentille.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa sisärajavalvonnan puuttuminen vaarantaa koko alueen toiminnan ja tämän takia toteutetaan erityismenettelyn mukaisia toimenpiteitä, näitä toimenpiteitä ei saisi jatkaa asetuksessa (EU) 2016/399 säädettyjen sisärajavalvonnan palauttamiseen tai jatkamiseen liittyvien muiden menettelyjen mukaisilla toimenpiteillä tai yhdistää niihin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei ole täyttänyt perussopimusten mukaisia velvoitteitaan, sen olisi perussopimusten valvojana, joka valvoo unionin oikeuden soveltamista, toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti asianmukaisia toimenpiteitä muun muassa saattamalla asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

25 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi, enintään 30 vuorokauden ajaksi tai, jos vakava uhka kestää pitempään kuin 30 vuorokautta mutta ei pitempään kuin kuusi kuukautta, sen arvioidun keston ajaksi. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä on uhan vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

”1.  Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi ajaksi viimeisenä keinona. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä on uhan vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

25 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajavalvonta voidaan palauttaa sisärajoille ainoastaan viimeisenä keinona ja 27, 27 a, 28 ja 29 artiklan mukaisesti. Jäljempänä 26 ja 30 artiklassa tarkoitetut arviointiperusteet on otettava huomioon kussakin tapauksessa, jossa 27, 27 a, 28 tai 29 artiklan nojalla harkitaan päätöstä rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille.

Poistetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

25 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka jatkuu asianomaisessa jäsenvaltiossa pitempään kuin tämän artiklan 1 kohdassa säädetyn ajan, kyseinen jäsenvaltio voi pidentää rajavalvontaa sisärajoillaan 26 artiklassa säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen ja 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vakavan uhan ennakoitavaa kestoa vastaavilla, uusittavissa olevilla enintään kuuden kuukauden ajanjaksoilla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset uudet tekijät.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

25 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille, myös tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää yhtä vuotta.

Poistetaan.

Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 27 a artiklassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa edelleen kahden vuoden enimmäiskestoon saakka mainitun artiklan mukaisesti.

 

Kokonaisajanjaksoa voidaan jatkaa 29 artiklassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään kahdella vuodella mainitun artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

26 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 26 artikla seuraavasti:

26 artikla

26 artikla

Perusteet rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle sisärajoille

Perusteet rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle sisärajoille

Kun jäsenvaltio päättää viimeisenä keinona palauttaa rajavalvonnan väliaikaisesti sen yhdelle tai useammalle sisärajalle tai sisärajan osalle taikka päättää jatkaa tällaista palauttamista 25 artiklan tai 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava, missä määrin tällainen toimenpide todennäköisesti lieventää asianmukaisesti yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, ja arvioitava toimenpiteen oikeasuhteisuutta suhteessa kyseiseen uhkaan. Tällaista arviointia suoritettaessa jäsenvaltion on otettava erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat:

Ennen kuin jäsenvaltio päättää viimeisenä keinona palauttaa rajavalvonnan väliaikaisesti sen yhdelle tai useammalle sisärajalle tai sisärajan osalle taikka päättää jatkaa tällaista väliaikaista palauttamista, sen on arvioitava

 

a) voidaanko pitää todennäköisenä, että rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille lieventää riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa;

 

b) voidaanko pitää todennäköisenä, että muut toimenpiteet kuin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille, kuten tehostettu rajat ylittävä poliisiyhteistyö tai tehostetut poliisitarkastukset, lieventävät riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa;

 

c) onko rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille oikeassa suhteessa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat:

a) mahdollisten uhkien todennäköinen vaikutus yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, myös terroritekojen tai -uhkien sekä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamien uhkien seurauksena;

i) mahdollisten uhkien todennäköinen vaikutus yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen, myös terroritekojen tai -uhkien sekä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamien uhkien seurauksena; ja

b) tällaisen toimenpiteen todennäköinen vaikutus henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

ii) rajavalvonnan väliaikaisen palauttamisen sisärajoille todennäköinen vaikutus henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa.

 

Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti arvioi, että rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille todennäköisesti ei lievennä riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, se ei palauta sisärajavalvontaa.

 

Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti arvioi, että muut toimenpiteet kuin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille todennäköisesti lieventävät riittävästi yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa, se ei palauta tai jatka sisärajavalvontaa vaan toteuttaa kyseiset muut toimenpiteet.

 

Jos jäsenvaltio ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti arvioi, että ehdotettu sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ei ole oikeassa suhteessa uhkaan, se ei palauta tai jatka sisärajavalvontaa.”

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i)  Korvataan otsikko seuraavasti:

Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi palauttamiseksi sisärajoille 25 artiklan nojalla

Menettely rajavalvonnan väliaikaiseksi palauttamiseksi sisärajoille, kun yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu ennakoitava vakava uhka”

Perustelu

Asetuksen 27 artiklan otsikon olisi oltava sen sisältöä vastaava, jotta sitä ei sekoiteta toimenpiteisiin, jotka hyväksytään 28 artiklan nojalla (toimenpiteet välittömiä toimia edellyttävissä tapauksissa) ja 29 artiklassa (alueen, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleistä toimivuutta uhkaavat poikkeukselliset olosuhteet).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i a)  Lisätään 27 artiklaan ennen 1 kohtaa kohta seuraavasti:

 

”-1.  Jos alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu jäsenvaltiossa vakava uhka, jäsenvaltio voi viimeisenä keinona ja 26 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden täyttyessä palauttaa rajavalvonnan kaikille sisärajoilleen tai niiden tiettyihin osiin rajoitetuksi, enintään 30 vuorokauden ajaksi tai, jos vakava uhka kestää pitempään kuin 30 vuorokautta, sen arvioidun keston ajaksi mutta ei missään tilanteessa kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi.”

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -i b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-i b)  Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

1.   Kun jäsenvaltio suunnittelee rajavalvonnan palauttamista sisärajoille 25 artiklan nojalla, sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista tai tätä lyhyemmän ajan kuluessa, jos rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista. Jäsenvaltion on annettava tässä yhteydessä seuraavat tiedot:

1.  Sovellettaessa -1 kohtaa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista tai tätä lyhyemmän ajan kuluessa, jos rajavalvonnan sisärajoille palauttamisen tarpeen aiheuttavat olosuhteet ovat käyneet ilmi alle neljä viikkoa ennen suunniteltua palauttamista. Jäsenvaltion on annettava tässä yhteydessä seuraavat tiedot:

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 kohta – a a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i)  Lisätään 1 kohtaan aa alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”aa)  riskinarviointi, jossa arvioidaan, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa, osoitetaan, että rajavalvonnan jatkamista käytetään viimeisenä keinona, sekä selitetään, miten sisärajavalvonta auttaa havaitun uhan torjumisessa. Jos rajavalvonta on jo ollut palautettuna yli kuusi kuukautta, riskinarvioinnissa on myös selitettävä, miten aiempi rajavalvonnan palauttaminen on auttanut havaitun uhan lievittämisessä.

 

Riskinarvioinnin on myös sisällettävä yksityiskohtainen kertomus koordinoinnista asianomaisen jäsenvaltion sekä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden välillä, jonka/joiden kanssa se jakaa sisärajan, jolla rajavalvontaa on suoritettu.

 

Komissio toimittaa riskinarvioinnin tarvittaessa Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja Europolille;”

 

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  Lisätään 1 kohtaan ab alakohta seuraavasti:

 

”ab)  jäsenvaltion yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan vuoksi toteuttamat tai suunnittelemat muut toimenpiteet kuin ehdotettu palauttaminen sekä näyttöön perustuva syy siihen, että vaihtoehtoiset toimenpiteet, kuten tehostettu rajat ylittävä poliisiyhteistyö tai tehostetut poliisitarkastukset, katsottiin riittämättömiksi;”

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – ii alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka muiden jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa, kuten on sovittu ennen rajavalvonnan väliaikaista palauttamista kyseisille sisärajoille.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 kohta – viimeinen virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissio voi tarvittaessa pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, mukaan lukien yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu rajavalvonnan jatkaminen sisärajoilla vaikuttaa, sekä lisätietoja sen arvioimiseksi, käytetäänkö toimenpidettä viimeisenä keinona.”

”Komissio voi tarvittaessa pyytää asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta lisätietoja, mukaan lukien yhteistyöstä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin suunniteltu rajavalvonnan palauttaminen tai jatkaminen sisärajoilla vaikuttaa, sekä lisätietoja sen arvioimiseksi, käytetäänkö toimenpidettä viimeisenä keinona.”

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  Lisätään 1 a kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka jatkuu asianomaisessa jäsenvaltiossa pitempään kuin kaksi kuukautta, kyseinen jäsenvaltio voi pidentää rajavalvontaa sisärajoillaan 26 artiklassa säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen vakavan uhan ennakoitavaa kestoa vastaavan ajan, joka ei missään tilanteessa saa ylittää neljää kuukautta, tämän artiklan -1 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset uudet tekijät. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.”

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

iii b)  Lisätään 1 b kohta seuraavasti:

 

”1 b.  Sovellettaessa 1 a kohtaa asianomaisen jäsenvaltion on 1 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi toimitettava riskinarviointi, jossa

 

i)  arvioidaan, miten kauan havaitun uhan odotetaan kestävän ja mihin sisärajojen osiin se vaikuttaa;

 

ii)  esitellään vaihtoehtoiset toimet tai toimenpiteet, joita on jo toteutettu havaitun uhan torjumiseksi;

 

iii)  selitetään, miksi ii alakohdassa tarkoitetuilla vaihtoehtoisilla toimilla tai toimenpiteillä ei lievennetty riittävästi havaittua uhkaa;

 

iv)  osoitetaan, että rajavalvonnan jatkaminen on viimeinen keino; ja

 

v)  selitetään, kuinka rajavalvonta auttaisi paremmin havaitun uhan torjumisessa.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin on myös sisällettävä yksityiskohtainen kertomus asianomaisen jäsenvaltion yhteistyöstä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden kanssa, johon/joihin rajavalvonnan palauttaminen suoraan vaikuttaa, mukaan lukien ne jäsenvaltiot, joiden kanssa kyseinen jäsenvaltio jakaa sisärajan, jolla rajavalvontaa suoritetaan.

 

Komissio toimittaa riskinarvioinnin virastolle ja Europolille ja voi tarvittaessa pyytää niiden näkemyksiä asiasta.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 37 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla riskinarvioinnissa käytettävät menetelmät.”

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

iii c)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, kun ne toimitetaan muille jäsenvaltioille ja komissiolle mainitun kohdan nojalla.

2.  Edellä 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, kun ne toimitetaan muille jäsenvaltioille ja komissiolle mainittujen kohtien nojalla.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iii d alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

iii d)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3. Jäsenvaltio, joka tekee 1 kohdan mukaisen ilmoituksen, voi kansallista lainsäädäntöä noudattaen tarvittaessa päättää turvallisuusluokitella osia tiedoista. Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä komissiota antamasta tietoja Euroopan parlamentin saataville. Tämän artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille toimitettujen tietojen ja asiakirjojen lähettämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia sääntöjä luottamuksellisten tietojen toimittamisesta ja käsittelystä.

3. Jäsenvaltio, joka toimittaa ilmoituksen, voi kansallista lainsäädäntöä noudattaen tarvittaessa turvallisuusluokitella osia 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetuista tiedoista. Tällainen turvallisuusluokittelu ei estä jäsenvaltioita, joihin rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoilla vaikuttaa, saamasta tietoja asianmukaisia ja suojattuja poliisiyhteistyön kanavia käyttäen, eikä se estä komissiota antamasta tietoja Euroopan parlamentin saataville. Tämän artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille toimitettujen tietojen ja asiakirjojen lähettämisessä ja käsittelyssä on noudatettava Euroopan parlamentin ja komission välillä sovellettavia sääntöjä luottamuksellisten tietojen toimittamisesta ja käsittelystä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai jokin muu jäsenvaltio voi antaa asiasta lausunnon 5 kohdan mukaisia neuvotteluja varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta SEUT 72 artiklan soveltamista.

Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä 1 ja 1 a kohdan mukaisen ilmoituksen komissio tai jokin muu jäsenvaltio voi antaa asiasta lausunnon 5 kohdan mukaisia neuvotteluja varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta SEUT 72 artiklan soveltamista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio epäilee sisärajavalvonnan suunnitellun palauttamisen tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta, tai jos se katsoo, että ilmoituksen jostakin näkökohdasta olisi asianmukaista neuvotella, se antaa asiasta lausunnon.

Jos komissio ilmoitukseen sisältyvien tietojen tai saamiensa lisätietojen perusteella epäilee sisärajavalvonnan suunnitellun palauttamisen tarpeellisuutta tai oikeasuhteisuutta, tai jos se katsoo, että ilmoituksen jostakin näkökohdasta olisi asianmukaista neuvotella, se antaa asiasta viipymättä lausunnon.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – iv alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos rajavalvonta sisärajoilla on jo ollut palautettuna kuuden kuukauden ajan, komissio antaa asiasta lausunnon.”

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – v alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja 4 kohdassa tarkoitetusta komission tai jäsenvaltion lausunnosta on neuvoteltava komission johdolla. Neuvotteluihin kuuluu tarpeen mukaan yhteisiä kokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltio, joka suunnittelee rajavalvonnan palauttamista sisärajoille, muut jäsenvaltiot, etenkin jäsenvaltiot, joihin kyseiset toimenpiteet vaikuttavat suoraan, sekä asiaankuuluvat virastot. Neuvotteluissa tarkastellaan aiottujen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta, havaittua yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa sekä tapoja varmistaa keskinäisen yhteistyön toteutuminen jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltion, joka suunnittelee rajavalvonnan palauttamista tai jatkamista sisärajoilla, on otettava rajatarkastuksia suorittaessaan kaikin tavoin huomioon neuvottelujen tulokset.”

”Edellä 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja 4 kohdassa tarkoitetusta komission tai jäsenvaltion lausunnosta on neuvoteltava. Neuvotteluihin kuuluu

 

i)  yhteisiä kokouksia rajavalvonnan palauttamista sisärajoille suunnittelevan jäsenvaltion, muiden jäsenvaltioiden, erityisesti niiden, joihin tällaiset toimenpiteet vaikuttavat suoraan, ja komission kesken, jotta tarvittaessa voidaan järjestää jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja arvioida toimenpiteiden oikeasuhteisuutta niihin tapahtumiin nähden, jotka antavat aihetta rajavalvonnan palauttamiseen, mahdolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet mukaan lukien, sekä yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan nähden;

 

ii)  komission tarpeen mukaan tekemiä, ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kyseessä oleville sisärajoille, tarvittaessa jäsenvaltioiden ja viraston, Europolin tai minkä tahansa muun asian kannalta merkityksellisen unionin elimen, toimiston tai viraston asiantuntijoiden tuella, jotta voidaan arvioida rajavalvonnan tehokkuutta kyseisillä sisärajoilla ja tämän asetuksen noudattamista; raportit tällaisista ennalta ilmoittamattomista tarkastuskäynneistä toimitetaan Euroopan parlamentille.”

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Erityismenettely tilanteessa, jossa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli vuoden

Erityismenettely tilanteessa, jossa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli kuusi kuukautta

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Poikkeustapauksissa, joissa jäsenvaltiolla on vastassaan sama vakava yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka pidempään kuin 25 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu ajanjakso, ja jos sen alueella on toteutettu tämän uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, tämän uhan vuoksi väliaikaisesti palautettua rajavalvontaa voidaan edelleen jatkaa tämän artiklan mukaisesti.

”1.  Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa jäsenvaltiolla on vastassaan sama vakava yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka pidempään kuin 27 artiklan 1 a kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu ajanjakso, ja jos sen alueella on toteutettu tämän uhan torjumiseksi vastaavantasoisia kansallisia poikkeustoimia, tämän uhan vuoksi väliaikaisesti palautettua rajavalvontaa voidaan edelleen jatkaa tämän artiklan mukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kuusi viikkoa ennen 25 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun ajanjakson päättymistä suunnittelevansa uutta pidennystä tässä artiklassa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti. Ilmoituksen on sisällettävä 27 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa vaaditut tiedot. Edellä olevan 27 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kolme viikkoa ennen 27 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä suunnittelevansa uutta pidennystä tässä artiklassa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti. Tämän ilmoituksen on sisällettävä kaikki 27 artiklan 1 ja 1 b kohdan nojalla vaaditut tiedot. Edellä olevan 27 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio antaa asiasta lausunnon.

3.  Komissio antaa lausunnon siitä, täyttääkö ehdotettu jatkaminen 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset ja onko se tarpeellinen ja oikeasuhteinen. Jäsenvaltioilla, joihin ehdotettu jatkaminen vaikuttaa, voivat esittää huomautuksia komissiolle ennen kuin tämä antaa kyseisen lausunnon.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/399

27 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Neuvosto voi komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen suositella, että asianomainen jäsenvaltio päättää edelleen jatkaa rajavalvontaa sisärajoilla enintään kuuden kuukauden ajan. Tätä ajanjaksoa voidaan jatkaa enintään kolme kertaa enintään kuuden kuukauden ajaksi. Neuvosto ilmoittaa suosituksessaan ainakin 27 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut tiedot. Tarvittaessa se määrittelee ehdot kyseisten jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.

4.  Kun neuvosto on ottanut huomioon komission lausunnon, se voi viimeisenä keinona suositella, että asianomainen jäsenvaltio edelleen jatkaa rajavalvontaa sisärajoillaan enintään kuuden kuukauden ajan. Neuvosto ilmoittaa suosituksessaan 27 artiklan 1 ja 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot ja vahvistaa ehdot kyseisten jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

28 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a)  Korvataan 28 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tämän artiklan 1 kohdan mukaisen alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää kahta kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 4 kohdan soveltamista.

4. Kokonaisajanjakso, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tämän artiklan 1 kohdan mukaisen alkuperäisen ajanjakson ja tämän artiklan 3 kohdan mukaisten jatkamisten perusteella, ei saa ylittää kahta kuukautta.

Perustelu

Tarkistus johtuu muihin artikloihin ehdotetuista muutoksista.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

28 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  Lisätään uusi 28 a artikla seuraavasti:

 

”28 a artikla

 

Sen ajanjakson laskeminen, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna tai sitä jatketaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan ennakoitavan uhan vuoksi, tilanteessa, joissa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka kestää yli kuusi kuukautta, ja välittömiä toimia edellyttävissä tapauksissa

 

Kaikki tapaukset, joissa rajavalvonta palautetaan sisärajoille tai sitä jatketaan ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], on otettava huomioon laskettaessa 27 artiklassa, 27 a artiklassa ja 28 artiklassa tarkoitettuja ajanjaksoja.”

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/399

29 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 c)  Korvataan 29 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5.  Tämä artikla ei rajoita niitä toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa 25, 27 ja 28 artiklan nojalla, jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka.

5.  Tämä artikla ei rajoita niitä toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa 27, 27 a ja 28 artiklan nojalla, jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Kokonaisajanjaksoa, jonka aikana rajavalvonta on palautettuna sisärajoille tai sitä jatketaan tämän artiklan nojalla, ei kuitenkaan saa jatkaa 27, 27 a tai 28 artiklan nojalla toteutetuilla toimienpiteillä tai yhdistää niihin.”


PERUSTELUT

Yksi Euroopan yhdentymisen suurimmista saavutuksista on Schengen-alue, jolla paitsi ihmiset myös tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti ja joka on hyödyttänyt huomattavasti unionin kansalaisia ja taloutta. Unionin kansalaiset voivat matkustaa 26 valtiossa vaivatta niin työ-, loma- kuin opiskelumatkoilla, luoda sosiaalisia ja kulttuurisiteitä ja jakaa ajatuksiaan. Schengenin sopimus on yhdistänyt aiemmin jakautuneen ja sodan runteleman Euroopan mantereen.

Unionin viime vuosien aikana kohtaamien haasteiden takia vapaan liikkuvuuden alue on nyt kuitenkin haavoittuvaisempi kuin koskaan ennen. Yksikään haasteista ei kuitenkaan ole niin ylitsepääsemätön, ettei 28 jäsenvaltion yhteisö siitä voisi yhteisvoimin selvitä. Jäsenvaltioiden välillä vallitsee vakava luottamuspula, ja valitettavasti monet niistä ovat viime vuosina palauttaneet sisärajoilleen rajavalvonnan vaarantaen siten unionin poliittisen yhdentymisen tulevaisuuden ja talouden.

Schengenin sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen ja rajavalvonnan pysyvä palauttaminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa neljän perusvapauden toteutumiselle ja vaikuttaisi talouteen äärimmäisen kielteisesti. Arvioiden mukaan Schengenin sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat alueesta, alasta ja vaihtoehtoisista kauppakanavista riippuen 5 miljardista 18 miljardiin euroon vuodessa. Tällaista hintaa yhdelläkään EU:n jäsenvaltiolla tai EU:lla ei ole varaa maksaa. Schengenin sopimus on siis välttämätöntä säilyttää.

Vaikka komissio toivoi, että syyskuun 2015 jälkeen väliaikaisesti palautetut rajatarkastukset lakkautettaisiin ennen pitkää, ovat ne yhä voimassa. Mahdottoman tilanteen korjaamiseksi komissio ehdotti 27. syyskuuta 2017 Schengenin rajasäännöstön muuttamista sisärajavalvonnan osalta. Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voisivat palauttaa sisärajavalvonnan mahdollisesti jopa enintään viideksi vuodeksi silloin, kun jäsenvaltiossa on vakava uhka yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle.

Koska nykyisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat palauttaa sisärajavalvonnan enintään kahdeksi vuodeksi, on selvää, että komission ehdotuksen tarkoituksena oli tehdä jäsenvaltioiden nykyisistä, Schengenin rajasäännöstön vastaisista käytännöistä laillisia.

Vaikka EU:n lainsäätäjät olivat yhtä mieltä siitä, että ”muuttoliikkeen ja sen, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä pitäisi katsoa muodostavan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa”, tällä hetkellä voimassa oleva rajavalvonta on vuodesta 2015 alkaen perusteltu pääasiassa riskillä, joka koskee laitonta rajatylittävää liikkumista seuraavaa edelleen liikkumista, mikä on erittäin huolestuttavaa.

Voidaan epäilemättä väittää, että EU:hun suuntautuva laiton muuttoliike ja sen kerrannaisvaikutukset Schengen-alueeseen, jonka sisärajoilla ei ole rajavalvontaa, johtuvat kansainvälistä suojelua hakevien käsittelyyn tarkoitetun Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän epäonnistumisesta ja järjestelmän uudistamisen puutteesta.

Esittelijä katsoo, että joidenkin jäsenvaltioiden sisärajavalvonnan säilyttämistä koskevat nykyisen käytännöt saattavatkin olla suhteettomia ja perusteettomia ja niitä voidaan pitää jopa väärinkäyttönä.

Esittelijä pitää lisäksi valitettavana, että ehdotetuista muutoksista ei ole tehty vaikutustenarviointia. Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn sopimuksen mukaisesti vaikutustenarviointi olisi laadittava ennen lainsäädännön laatimista, ja vaikutustenarvioinnista olisikin ollut hyötyä, koska nykyisten sääntöjen ylläpitämisessä on ollut vaikeuksia.

Esittelijä torjuukin jyrkästi komission pyrkimykset laillistaa jäsenvaltioiden tämänhetkiset laittomat käytännöt sisärajavalvonnan osalta. Schengenin rajasäännöstöön sisärajavalvonnan palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta tehtävien muutosten päätavoitteena olisi oltava oikeudellisen kehyksen selkeyttäminen. Niillä olisi varmistettava, että rajavalvonnan käyttö sisärajoilla vastaa todellisia tarpeita ja että se on oikeasuhteista ja ajallisesti rajattua. Samalla muutoksilla olisi taattava, että jäsenvaltiot voivat vastata joustavasti todellisiin haasteisiin. Uusien sääntöjen ei pitäisi tarjota kannustimia sisärajavalvontaan tapauksissa, joissa ei ole selkeää ja objektiivista tarvetta, eikä pidemmäksi ajaksi kuin on tarpeen.

Esittelijä haluaisi selkeyttää ja yksinkertaistaa sovellettavia sääntöjä, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja tuoda mahdolliset sääntöjen väärinkäytökset paremmin esiin. Selkeästi määritettyjen sääntöjen pitäisi tässä yhteydessä auttaa komissiota käyttämään aiempaa paremmin valtaansa perussopimuksen valvojana erityisesti silloin, kun harkitaan rikkomusmenettelyjä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan.

Ehdotetut tarkistukset

Sovellettavia sääntöjä ei ole mahdollista tulkita yksiselitteisesti Schengenin rajasäännöstön II luvun nykyisen rakenteen perusteella. Esittelijä ehdottaa siksi nykyisen rakenteen arvioimista uudelleen, jotta varmistetaan sääntöjen yhdenmukaisuus, selkeys ja parempi käytännön täytäntöönpano.

Nykytilanteesta poiketen artiklojen rakenteen olisi sisällettävä kattavat ja erilliset osat, joiden osa-alueet ovat loogisia. Asetuksen 25 artiklan todellista sisältöä olisi yhdenmukaistettava yleisiä säännöksiä koskevan osaston kanssa. Siinä olisi määritettävä tärkeimmät horisontaaliset periaatteet, jotka koskevat sisärajavalvonnan väliaikaista palauttamista ennakoitavissa tapahtumissa.

Asetuksen 26 artiklassa määritetään sisärajavalvonnan väliaikaista palauttamista koskevat arviointiperusteet. Sen sisältöä olisi laajennettava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden on osoitettava, että rajavalvonnan palauttaminen on todella ainoa jäljellä oleva keino.

Kyseisen artiklan jälkeen olisi oltava rajavalvonnan väliaikaista käyttöönottoa ennakoitavissa tapauksissa koskevaa menettelyä sääteleviä artikloja, joissa vahvistetaan erityiset säännöt ja suojatoimet valvonnan alkuperäistä käyttöönottoa ja valvonnan jatkamista varten.

Tässä hengessä 27 artiklassa olisi säädettävä menettelystä, jolla rajavalvonta palautetaan aluksi enintään kahdeksi kuukaudeksi ja jonka nojalla sitä on mahdollista jatkaa enintään neljä kuukautta sen jälkeen. Asetuksen 27 a artiklassa olisi vahvistettava menettely ja ylimääräiset suojatoimet sellaisia tilanteita varten, joissa rajavalvontaa jatketaan edelleen enintään kuudella kuukaudella. Esittelijä katsoo, että rajavalvonnan enimmäisaika ei saisi ennakoitavissa tapahtumissa olla kummankaan artiklan nojalla yhteensä vuotta pidempi.

Esittelijän mukaan sisärajavalvonnan palauttamisen keston pidentäminen komission ehdottamalla tavalla ei kannustaisi jäsenvaltioita rajoittamaan suunniteltuja toimenpiteitä siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeassa suhteessa uhkaan.

Lisäksi esittelijä ehdottaa liukuvan velvollisuusasteikon käyttöönottoa siten, että joka kerta, kun rajavalvontaa jatketaan, otetaan käyttöön täydentäviä menettelytakeita. Alkuperäisten kahden kuukauden jälkeen ensimmäistä jatkamista koskeviin vaatimuksiin olisi sisällyttävä – samaan tapaan kuin komissio ehdotti – jäsenvaltioiden velvollisuus toimittaa kattava riskinarviointi ja sellaisten jäsenvaltioiden osallistumisen lisääminen, joihin sisärajavalvonnan mahdollinen palauttaminen vaikuttaa.

Rajavalvontaa ei pitäisi voida jatkaa myöhemmin kuutta kuukautta pitempään ilman virallista neuvoston menettelyä, jolla jatkoaika hyväksytään. Esittelijä katsoo, että sisärajavalvonnan jatkaminen voi vaikuttaa vakavasti perussopimuksissa määrättyyn vapaata liikkuvuutta koskevaan oikeuteen. Siksi EU:lla on pakottava syy osallistua kaikkeen yksittäisen jäsenvaltion harjoittamaan kyseisen oikeuden rajoittamiseen. Lisäksi komission olisi voitava tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä noudatetaan käytännössä erityisesti tapauksissa, joissa valvontaa on jatkettu pidemmiksi ajoiksi.

Asetuksesta olisi nyt käytävä yksiselitteisesti ilmi, että 29 artiklassa vahvistettu menettely koskee erityistilanteita, jotka poikkeavat selkeästi 25, 27 ja 28 artiklassa käsitellyistä perusteista. Siksi ei pitäisi olla mahdollista vedota 25, 27 ja 28 artiklaan 29 artiklan nojalla palautetun rajavalvonnan mielivaltaiseksi pidentämiseksi, kun kaikki jälkimmäisen artiklan säännösten tarjoamat mahdollisuudet on käytetty.

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi kansalaisten olisi oltava tietoisempia tapahtumista. Avoimeen keskusteluun sisärajavalvonnan seurauksista Schengen-alueella olisi tarjottava enemmän mahdollisuuksia kansallisesti tai EU:n tasolla siten, että samalla kuitenkin noudatetaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen liittyviä luottamuksellisuusvaatimuksia. Nämä huomiot ovat suoraan yhteydessä analyysiin Euroopan parlamentin mahdollisesta roolista tässä prosessissa.

Esittelijä toivoo myös, että Euroopan parlamentin tiedonsaantia ja osallistumista parannetaan muun muassa varmistamalla, että se saa kaikki demokraattisen valvonnan kannalta asianmukaiset asiakirjat päätöksistä, jotka vaikuttavat alueeseen, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa. Tässä yhteydessä parlamentti voisi myös hyödyntää kuulemisia ja/tai rakenteellista vuoropuhelua EU:n toimielinten ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Hyväksytty (pvä)

22.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

13

12

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö