Izvješće - A8-0356/2018Izvješće
A8-0356/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

29.10.2018 - (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Tanja Fajon


Postupak : 2017/0245(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0356/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0356/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0571),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. točku (e) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0326/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom, češki Senat, Grčki parlament, Španjolski parlament i Portugalski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0356/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Stvaranje područja u kojemu je osigurano slobodno kretanje osoba preko unutarnjih granica jedno je od glavnih postignuća Unije. Normalno funkcioniranje i jačanje tog područja, koje se temelji na povjerenju i solidarnosti, trebalo bi biti zajednički cilj Unije i država članica koje su pristale sudjelovati u njemu. Istovremeno, potrebno je imati zajednički odgovor na situacije koje ozbiljno utječu na javni poredak ili unutarnju sigurnost tog područja ili njegovih dijelova na način da se omogući privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima i samo kao krajnja mjera, uz jačanje suradnje između predmetnih država članica.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U području u kojem se osobe mogu slobodno kretati, ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama trebalo bi ostati iznimka. O ponovnom uvođenju nadzora unutarnjih granica trebalo bi odlučivati samo kao o krajnjoj mjeri, na ograničeni rok i onoliko koliko su mjere nužne i proporcionalne u odnosu na utvrđene ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti.

(1)  U području u kojem se osobe mogu slobodno kretati, ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama trebalo bi ostati iznimka. S obzirom na to da privremeno ponovno uvođenje nadzora unutarnjih granica utječe na slobodno kretanje osoba, nadzor bi se trebao ponovno uvesti samo kao krajnja mjera, na ograničeni rok i onoliko koliko su mjere nužne i proporcionalne u odnosu na utvrđene ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Svaka takva mjera trebala bi se opozvati čim prestanu postojati razlozi zbog kojih je uvedena.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Migracije i velik broj državljana trećih zemalja koji prelazi vanjske granice ne bi se trebali, sami po sebi, smatrati prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Utvrđene ozbiljne prijetnje mogu se ukloniti različitim mjerama, ovisno o njihovoj prirodi i njihovu razmjeru. Države članice na raspolaganju imaju i policijske ovlasti, kako je navedeno u članku 23. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)8, koje se uz određene uvjete mogu primijeniti i u pograničnim područjima. U Preporuci Komisije o razmjernim policijskim kontrolama i policijskoj suradnji u schengenskom prostoru9 u tu su svrhu dane smjernice državama članicama.

(2)  Utvrđene ozbiljne prijetnje mogu se ukloniti različitim mjerama, ovisno o njihovoj prirodi i njihovu razmjeru. Iako je jasno da se policijske ovlasti po svojoj prirodi i svrsi razlikuju od nadzora granica, države članice na raspolaganju imaju i policijske ovlasti, kako je navedeno u članku 23. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)8, koje se uz određene uvjete mogu primijeniti i u pograničnim područjima. U Preporuci Komisije o razmjernim policijskim kontrolama i policijskoj suradnji u schengenskom prostoru9 u tu su svrhu dane smjernice državama članicama.

__________________

__________________

8 SL L 77, 23.3.2016., str. 1.

8 SL L 77, 23.3.2016., str. 1.

9 C(2017) 3349 final od 12.5.2017.

9 C(2017) 3349 final od 12.5.2017.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Prije ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama, države članice trebale bi dati prednost alternativnim mjerama. Posebno, predmetna država članica trebala bi, kada je to potrebno i opravdano, razmotriti učinkovitije korištenje policijskim kontrolama ili njihovo jačanje na svom teritoriju, uključujući pogranična područja i glavne prometnice, na temelju procjene rizika, osiguravajući pritom da cilj tih policijskih kontrola nije granični nadzor. Moderne tehnologije ključne su za otklanjanje prijetnji javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Države članice trebale bi procijeniti može li se situacija primjereno riješiti jačanjem prekogranične suradnje na operativnom planu i na planu razmjene informacija među policijskim i obavještajnim službama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Međutim, iskustvo je pokazalo da određene ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, kao što su prekogranične terorističke prijetnje ili posebni slučajevi sekundarnih kretanja nezakonitih migranata unutar Unije koji opravdavaju privremeno ponovno uvođenje nadzora, mogu trajati i dosta dulje od prethodno navedenih razdoblja. Stoga je potrebno i opravdano prilagoditi rokove koji se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice trenutačnim potrebama te osigurati da se ta mjera ne zloupotrebljava, da ostane iznimka i da se upotrebljava samo kao krajnja mjera. U tom cilju opći rok primjenjiv prema članku 25. Zakonika o schengenskim granicama trebao bi se produljiti na jednu godinu.

(4)  Međutim, iskustvo je pokazalo da rijetko postoji potreba za ponovnim uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama na razdoblja dulja od dva mjeseca. Samo u iznimnim okolnostima određene ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti mogu trajati i dulje od maksimalnog razdoblja od šest mjeseci koje je trenutačno odobreno za ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama. Stoga je potrebno prilagoditi rokove koji se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice te osigurati da se ta mjera ne zloupotrebljava, da ostane iznimka i da se upotrebljava samo kao krajnja mjera.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Svako odstupanje od temeljnog načela slobodnog kretanja osoba trebalo bi se strogo tumačiti, a načelo javnog poretka pretpostavlja postojanje stvarne, aktualne i dovoljno ozbiljne prijetnje koja zahvaća jedan od temeljnih interesa društva.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se zajamčilo da taj nadzor unutarnjih granica ostane iznimka, države članice trebale bi dostaviti procjenu rizika povezanu s planiranim ponovnim uvođenjem nadzora državne granice ili njegovim produljenjem. U toj bi se procjeni rizika posebice trebalo procijeniti koliko se očekuje da će utvrđena prijetnja trajati i na koje će dijelove unutarnjih granica utjecati, dokazati da je produljenje nadzora državne granice krajnja mjera i objasniti kako bi se nadzorom državne granice pomoglo u uklanjanju te utvrđene prijetnje. Ako nadzor unutarnjih granica traje dulje od šest mjeseci, procjenom rizika trebalo bi naknadno dokazati i učinkovitost ponovno uvedenog nadzora državne granice u uklanjanju utvrđene prijetnje i detaljno objasniti kako se savjetovalo sa svakom susjednom državom članicom na koju utječe produljenje te kako je se uključilo u određivanje najmanje opterećujućeg operativnog dogovora.

(5)  Kako bi se zajamčilo da taj nadzor unutarnjih granica bude krajnja mjera i ostane iznimka, države članice trebale bi dostaviti procjenu rizika povezanu s planiranim produljenjem nadzora državne granice na razdoblje od više od dva mjeseca. U toj bi se procjeni rizika posebice trebalo procijeniti koliko se očekuje da će utvrđena prijetnja trajati i na koje će dijelove unutarnjih granica utjecati, dokazati da je produljenje nadzora državne granice krajnja mjera, osobito tako da se dokaže da su se sve alternativne mjere pokazale ili da se smatraju nedostatnima i objasniti kako bi se nadzorom državne granice pomoglo u uklanjanju te utvrđene prijetnje. Procjenom rizika trebalo bi naknadno dokazati i učinkovitost i djelotvornost ponovno uvedenog nadzora državne granice u uklanjanju utvrđene prijetnje i detaljno objasniti kako se savjetovalo sa svakom susjednom državom članicom na koju utječe produljenje te kako je se uključilo u određivanje najmanje opterećujućeg operativnog dogovora. Države članice trebale bi zadržati mogućnost da sve pružene informacije ili dio njih prema potrebi proglase povjerljivima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kada je privremeno ponovno uvođenje nadzora unutarnjih granica povezano s posebnim događanjima iznimne naravi i trajanja, kao što su sportska događanja, njegovo trajanje trebalo bi biti vrlo jasno, ograničeno i povezano sa stvarnim trajanjem događanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kvaliteta procjene rizika koju dostave države članice bit će vrlo važna za procjenu nužnosti i proporcionalnosti planiranog nadzora državne granice. U tu bi procjenu trebalo uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu i Europol.

(6)  Kvaliteta procjene rizika koju dostave države članice bit će vrlo važna za procjenu nužnosti i proporcionalnosti planiranog nadzora državne granice. U tu bi procjenu trebalo uključiti Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, Europol, Europski potporni ured za azil, Europsku agenciju za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te Agenciju Europske unije za temeljna prava.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovlast Komisije za davanje mišljenja u skladu s člankom 27. stavkom 4. Zakonika o schengenskim granicama trebala bi se izmijeniti kako bi se uzele u obzir nove obveze država članica povezane s procjenom rizika, uključujući suradnju s dotičnim državama članicama. Ako se nadzor državne granice na unutarnjim granicama provodi dulje od šest mjeseci, Komisija bi trebala biti obvezna dati mišljenje. Trebao bi se izmijeniti i savjetodavni postupak iz članka 27. stavka 5. Zakonika o schengenskim granicama kako bi se uzela u obzir uloga agencija (Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Europola) i usmjerilo na praktičnu provedbu različitih aspekata suradnje među državama članicama, uključujući, prema potrebi, koordinaciju različitih mjera s obje strane granice.

(7)  Trebao bi se izmijeniti savjetodavni postupak iz članka 27. stavka 5. Zakonika o schengenskim granicama kako bi se uzela u obzir uloga agencija Unije i usmjerilo na praktičnu provedbu različitih aspekata suradnje među državama članicama.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se revidirana pravila bolje prilagodila izazovima povezanima s trajnim ozbiljnim prijetnjama javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, trebalo bi predvidjeti posebnu mogućnost produljenja nadzora unutarnjih granica na više od jedne godine. To produljenje trebale bi pratiti razmjerne izvanredne nacionalne mjere koje se također poduzimaju unutar državnog područja radi uklanjanja prijetnje, primjerice izvanredno stanje. Ta mogućnost nikako ne bi trebala voditi dodatnom produljenju privremenog nadzora unutarnjih granica duljem od dvije godine.

(8)  Kako bi se revidirana pravila bolje prilagodila izazovima povezanima s trajnim ozbiljnim prijetnjama javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, trebalo bi predvidjeti posebnu mogućnost iznimnog produljenja nadzora unutarnjih granica na više od šest mjeseci. To produljenje trebale bi pratiti razmjerne izvanredne nacionalne mjere koje se također poduzimaju unutar državnog područja radi uklanjanja prijetnje, primjerice izvanredno stanje. Ta mogućnost nikako ne bi trebala voditi dodatnom produljenju privremenog nadzora unutarnjih granica duljem od jedne godine.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Nužnost i proporcionalnost ponovnog uvođenja nadzora unutarnjih granica trebala bi biti u ravnoteži s prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja aktivira potrebu za takvim ponovnim uvođenjem, kao i alternativne mjere koje bi se mogle poduzeti na nacionalnoj razini ili razini Unije, ili na obje, te učinak takvog nadzora na slobodno kretanje unutar područja bez nadzora unutarnjih granica.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Upućivanje na članak 29. i članak 25. stavak 4. trebalo bi izmijeniti radi objašnjenja odnosa između rokova koji se primjenjuju prema članku 29. i članku 25. Zakonika o schengenskim granicama.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Mogućnost provedbe privremenog nadzora unutarnjih granica kao odgovor na konkretnu prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja traje dulje od jedne godine trebala bi ovisiti o posebnom postupku.

(10)  Mogućnost provedbe privremenog nadzora unutarnjih granica kao odgovor na konkretnu prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja traje dulje od šest mjeseci trebala bi ovisiti o posebnom postupku za koji je potrebna preporuka Komisije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U tom bi cilju Komisija trebala dati mišljenje o nužnosti i proporcionalnosti tog produljenja i, prema potrebi, o suradnji sa susjednim državama članicama.

(11)  U tom bi cilju Komisija trebala dati mišljenje o nužnosti i proporcionalnosti tog produljenja. Europski parlament trebao bi odmah biti obaviješten o predloženom produljenju. Predmetne države članice trebale bi imati mogućnost da Komisiji iznesu svoje primjedbe prije nego što ona donese svoje mišljenje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, može preporučiti odgovarajuće izvanredno dodatno produljenje i prema potrebi odrediti uvjete suradnje među dotičnim državama članicama kako bi osiguralo da je riječ o izvanrednoj mjeri koja je na snazi samo na onoliko koliko je nužno i opravdano te da je usklađena s mjerama koje se donose na nacionalnoj razini unutar državnog područja radi uklanjanja iste konkretne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Preporuka Vijeća trebala bi biti preduvjet za svako dodatno produljenje dulje od jedne godine i iste prirode kao i preporuka iz članka 29.

(13)  Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, može preporučiti odgovarajuće izvanredno dodatno produljenje i prema potrebi utvrditi uvjete suradnje među dotičnim državama članicama kako bi osiguralo da je riječ o izvanrednoj mjeri koja je na snazi samo na onoliko koliko je nužno i opravdano te da je usklađena s mjerama koje se donose na nacionalnoj razini unutar državnog područja radi uklanjanja iste konkretne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Preporuka Vijeća trebala bi biti preduvjet za svako dodatno produljenje dulje od šest mjeseci. Preporuku Vijeća trebalo bi odmah proslijediti Europskom parlamentu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Mjere poduzete u skladu s posebnim postupkom u situacijama u kojima se iznimnim okolnostima ugrožava sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica ne bi se trebale produljiti niti kombinirati s mjerama poduzetima u okviru drugog postupka za ponovno uvođenje ili produljenje nadzora unutarnjih granica kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/399.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Ako smatra da država članica nije ispunila svoje obveze na temelju Ugovorâ, Komisija bi kao čuvarica Ugovora koja nadzire primjenu prava Unije trebala poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, među ostalim upućivanjem postupka Sudu Europske unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 25. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se u području bez nadzora unutarnjih granica pojavi ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u nekoj državi članici, ta država članica može iznimno ponovno uvesti nadzor državne granice, na svim ili određenim dijelovima svojih unutarnjih granica, u trajanju od najviše 30 dana ili u predvidivom trajanju ozbiljne prijetnje ako je to trajanje dulje od 30 dana, ali ne dulje od šest mjeseci. Područje primjene i trajanje privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama ne smije prekoračiti vrijeme koje je izričito potrebno za odgovor na ozbiljnu prijetnju.

1.  Ako se u području bez nadzora unutarnjih granica pojavi ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u nekoj državi članici, ta država članica može iznimno kao krajnju mjeru ponovno uvesti nadzor državne granice na ograničeno razdoblje na svim ili određenim dijelovima svojih unutarnjih granica. Područje primjene i trajanje privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama ne smije prekoračiti vrijeme koje je izričito potrebno za odgovor na ozbiljnu prijetnju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 25. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzor državne granice na unutarnjim granicama ponovno se uvodi samo kao krajnja mjera i u skladu s člancima 27., 27.a, 28. i 29. Kriteriji navedeni u člancima 26. i 30. uzimaju se u obzir u svakom slučaju kada se smatra da je odluka o ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama u skladu s člancima 27., 27.a, 28. ili 29.

Briše se.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 25. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u dotičnoj državi članici potraje i nakon razdoblja navedenog u stavku 1. ovog članka, ta država članica može produljiti nadzor državne granice na svojim unutarnjim granicama, uzimajući u obzir kriterije iz članka 26. i u skladu s člankom 27., na istoj osnovi kao što je navedeno u stavku 1. ovog članka te, uzimajući u obzir nove elemente, za obnovljiva razdoblja koja odgovaraju predvidivom trajanju ozbiljne prijetnje i nisu dulja od šest mjeseci.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 25. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupno trajanje razdoblja tijekom kojeg se nadzor državne granice ponovno uvodi na unutarnjim granicama, uključujući sva produljenja određena u stavku 3. ovog članka, ne smije prekoračiti jednu godinu.

Briše se.

U iznimnim slučajevima iz članka 27.a to ukupno razdoblje može se dodatno produljiti za najviše dvije godine u skladu s tim člankom.

 

Ako postoje iznimne okolnosti kako je navedeno u članku 29., to ukupno razdoblje može se produljiti za najviše dvije godine u skladu sa stavkom 1. tog članka.

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 26.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.a)  Članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 26.

Članak 26.

Kriteriji za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

Kriteriji za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

Ako se neka država članica odluči na, kao krajnju mjeru, ponovno privremeno uvođenje nadzora državne granice na jednoj ili više svojih unutarnjih granica ili na njihovim dijelovima ili odluči produljiti takvo privremeno ponovno uvođenje, u skladu s člankom 25. ili člankom 28. stavkom 1., ona ocjenjuje koliko ta mjera može na odgovarajući način ukloniti prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti te procjenjuje proporcionalnost mjere u odnosu na tu prijetnju. Kod donošenja te procjene, država članica posebice uzima u obzir sljedeće:

Prije nego što se neka država članica odluči na to da, kao krajnju mjeru, ponovno privremeno uvede nadzor državne granice na jednoj ili više svojih unutarnjih granica ili na njihovim dijelovima ili odluči produljiti takvo privremeno ponovno uvođenje, ona procjenjuje:

 

(a) koliko je vjerojatno da se privremenim ponovnim uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama može na dostatan način ukloniti prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti;

 

(b) koliko je vjerojatno da se mjerama različitima od privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama, kao što su pojačana prekogranična policijska suradnja ili pojačane policijske kontrole, može na dostatan način ukloniti prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti;

 

(c) proporcionalnost privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama u odnosu na tu prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, posebice uzimajući u obzir sljedeće:

(a) mogući utjecaj prijetnji na svoj javni poredak ili unutarnju sigurnost, uključujući one nakon terorističkih napada ili prijetnji i uključujući one od strane organiziranog kriminala;

i. mogući utjecaj prijetnji na svoj javni poredak ili unutarnju sigurnost, među ostalim i nakon terorističkih napada ili prijetnji i uključujući one od strane organiziranog kriminala; i

(b) mogući utjecaj takve mjere na slobodno kretanje osoba u okviru područja bez nadzora unutarnjih granica.

ii. mogući utjecaj privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama na slobodno kretanje osoba unutar područja bez nadzora unutarnjih granica.

 

Ako država članica u skladu s točkom (a) prvog podstavka procijeni da privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama vjerojatno neće u dostatnoj mjeri ukloniti prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, ona neće ponovno uvesti nadzor unutarnjih granica.

 

Ako država članica u skladu s točkom (b) prvog podstavka procijeni da će se mjerama različitim od privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama vjerojatno u dostatnoj mjeri ukloniti prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, ona neće ponovno uvesti ni produljiti nadzor unutarnjih granica te će poduzeti te druge mjere.

 

Ako država članica u skladu s točkom (c) prvog podstavka procijeni da predloženo privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama nije proporcionalno prijetnji, ona neće ponovno uvesti niti produljiti nadzor unutarnjih granica.”;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -i (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-i)  naslov se zamjenjuje sljedećim:

Postupak za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama na temelju članka 25.

Postupak za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama u slučaju predvidive ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti”;

Obrazloženje

Naslov članka 27. trebao bi biti u skladu s njegovim sadržajem. To treba razlikovati od mjera donesenih u skladu s člancima 28. (mjere koje zahtijevaju hitno djelovanje) i 29. (iznimne okolnosti koje ugrožavaju sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2 – podtočka -i.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ia)  U članku 27. sljedeći stavak umeće se ispred stavka 1.:

 

„-1.  Ako na području bez nadzora unutarnjih granica postoji ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u nekoj državi članici, ta država članica može kao krajnju mjeru i u skladu s kriterijima iz članka 26. ponovo uvesti nadzor državne granice na svim ili određenim dijelovima svojih unutarnjih granica u ograničenom razdoblju od najviše 30 dana ili, ako ozbiljna prijetnja potraje više od 30 dana, tijekom predvidivog trajanja ozbiljne prijetnje, ali u svakom slučaju ne dulje od dva mjeseca.”;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -ib (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-ib)  u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

1.   Ako država članica planira ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama na temelju članka 25., ona obavješćuje ostale države članice i Komisiju najkasnije četiri tjedna prije planiranog ponovnog uvođenja, ili u kraćem roku ako su okolnosti koje uzrokuju potrebu za ponovim uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama poznate manje od četiri tjedna prije planiranog ponovnog uvođenja. U tu svrhu država članica dostavlja sljedeće informacije:

1.  Za potrebe stavka -1. predmetna država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju najkasnije četiri tjedna prije planiranog ponovnog uvođenja, ili u kraćem roku ako su okolnosti koje uzrokuju potrebu za ponovim uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama poznate manje od četiri tjedna prije planiranog ponovnog uvođenja. U tu svrhu država članica dostavlja sljedeće informacije:”;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka i.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1. – točka aa

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  u stavku 1. dodaje se nova točka (aa) kako slijedi:

Briše se.

(aa)  procjenu rizika u kojoj se procjenjuje koliko se očekuje da će utvrđena prijetnja trajati i na koje će dijelove unutarnjih granica utjecati, dokazuje da je produljenje nadzora državne granice krajnja mjera i objašnjava kako bi se nadzorom državne granice pomoglo u uklanjanju te utvrđene prijetnje. Ako je nadzor državne granice već ponovno uveden na dulje od šest mjeseci, u procjeni rizika objašnjava se i kako je prethodno ponovno uvođenje nadzora državne granice pridonijelo uklanjanju utvrđene prijetnje.

 

Procjena rizika obuhvaća i detaljno izvješće o koordinaciji između dotične države članice i države članice ili država članica s kojima dijeli unutarnje granice na kojima se obavlja nadzor državne granice.

 

Komisija dijeli procjenu rizika s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i Europolom, prema potrebi.

 

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2 – podtočka i.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1. – točka ab (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a)  U stavku 1. umeće se sljedeća točka (ab):

 

„(ab)  sve mjere različite od predloženog ponovnog uvođenja nadzora koje je država članica poduzela ili predvidjela u cilju otklanjanja prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, kao i razlog utemeljen na dokazima koji pokazuje zašto su se alternativne mjere poput pojačane prekogranične policijske suradnje i policijskih kontrola pokazale nedostatnima;”

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ii.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) prema potrebi, mjere koje druge države članice trebaju poduzeti kako je dogovoreno prije privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na dotičnim unutarnjim granicama.

(e) prema potrebi, mjere koje druge države članice trebaju poduzeti kako je dogovoreno prije privremenog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na relevantnim unutarnjim granicama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2 – podtočka iii.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1. – posljednja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prema potrebi Komisija može zahtijevati dodatne informacije od dotične države članice odnosno dotičnih država članica, uključujući o suradnji s državama članicama na koje utječe planirano produljenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama, te dodatne informacije potrebne za procjenu je li riječ o krajnjoj mjeri.

Prema potrebi Komisija može zahtijevati dodatne informacije od dotične države članice odnosno dotičnih država članica, uključujući o suradnji s državama članicama na koje utječe planirano ponovno uvođenje ili produljenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama, te dodatne informacije potrebne za procjenu je li riječ o krajnjoj mjeri.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iii.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iii a)  umeće se sljedeći stavak 1.a:

 

„1.a  Ako ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti u predmetnoj državi članici potraje i nakon razdoblja od dva mjeseca, ta država članica može produljiti nadzor državne granice na svojim unutarnjim granicama, uzimajući u obzir kriterije iz članka 26., na istoj osnovi kao što je navedeno u stavku -1. ovog članka te, uzimajući u obzir nove elemente, za razdoblje koje odgovara predvidivom trajanju ozbiljne prijetnje i ni u kojem slučaju nije dulje od četiri mjeseca. Predmetna država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju u vremenskom razdoblju navedenom u stavku 1.”

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iii.b (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.b  umeće se sljedeći stavak 1.b:

 

„1.b  Za potrebe stavka 1.a, osim podataka iz stavka 1., predmetna država članica dostavlja procjenu rizika kojom se:

 

i.  procjenjuje koliko će utvrđena prijetnja trajati i na koji dio unutarnjih granica utječe;

 

ii.  opisuju alternativne radnje ili mjere prethodno uvedene za rješavanje utvrđene prijetnje;

 

iii.  objašnjava zašto te alternativne radnje ili mjere iz točke ii. nisu u dostatnoj mjeri uklonile utvrđenu prijetnju;

 

iv.  dokazuje da je produljenje nadzora državne granice krajnja mjera i

 

v.  objašnjava kako bi se nadzorom državne granice bolje pomoglo u uklanjanju te utvrđene prijetnje.

 

Procjena rizika iz prvog podstavka obuhvaća i detaljno izvješće o suradnji koja se odvijala između dotične države članice i države članice ili država članica izravno pogođenih ponovnim uvođenjem nadzora državne granice, uključujući one države članice s kojima dotična država članica dijeli unutarnje granice na kojima se obavlja nadzor državne granice.

 

Komisija dijeli procjenu rizika s Agencijom i Europolom i može po potrebi zahtijevati njihova stajališta o njoj.

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 37. kojima se dopunjuje ova Uredba donošenjem metodologije za procjenu rizika.”;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iii.c (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(iii c)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Informacije iz stavka 1. podnose se Europskom parlamentu i Vijeću u isto vrijeme kada su priopćene i drugim državama članicama na temelju tog stavka.

2.  Informacije iz stavaka 1. i 1.b podnose se Europskom parlamentu i Vijeću u isto vrijeme kada su priopćene i drugim državama članicama na temelju tih stavaka.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iii.d (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(iii d)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Države članice koje podnose obavijest prema stavku 1. mogu, prema potrebi i u skladu s nacionalnim pravom, neke dijelove informacija proglasiti povjerljivima. Proglašavanje informacija povjerljivima ne sprječava Komisiju da iste učini dostupnima Europskom parlamentu. Slanje i rukovanje informacijama i dokumentima poslanima Europskom parlamentu prema ovom članku moraju biti u skladu s pravilima u vezi s prosljeđivanjem i rukovanjem povjerljivim informacijama koja se primjenjuju između Europskog parlamenta i Komisije.

3. Države članice koje podnose obavijest mogu, prema potrebi i u skladu s nacionalnim pravom, neke dijelove informacija ili sve informacije iz stavaka 1. i 1.a proglasiti povjerljivima. Proglašavanje informacija povjerljivima ne sprječava druge države članice zahvaćene privremenim ponovnim uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama da ostvare pristup informacijama putem primjerenih i osiguranih kanala i ne sprječava Komisiju da iste učini dostupnima Europskom parlamentu. Slanje i rukovanje informacijama i dokumentima poslanima Europskom parlamentu prema ovom članku moraju biti u skladu s pravilima u vezi s prosljeđivanjem i rukovanjem povjerljivim informacijama koja se primjenjuju između Europskog parlamenta i Komisije.”;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iv.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon obavješćivanja od strane određene države članice prema stavku 1. i u svrhu savjetovanja iz stavka 5., Komisija ili bilo koja druga država članica može dati mišljenje, ne dovodeći u pitanje članak 72. UFEU-a.

Nakon što određena država članica dostavi obavijest iz stavaka 1. i 1.a i u svrhu savjetovanja iz stavka 5., Komisija ili bilo koja druga država članica može dati mišljenje, ne dovodeći u pitanje članak 72. UFEU-a.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iv.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UFEU-a. Ako je Komisija zabrinuta u pogledu nužnosti ili proporcionalnosti planiranog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama ili smatra da bi bilo primjereno savjetovati se o određenim aspektima obavijesti, ona daje mišljenje o tome.

Ako je, na temelju informacija sadržanih u obavijesti ili dodatnih informacija koje je primila, Komisija zabrinuta u pogledu nužnosti ili proporcionalnosti planiranog ponovnog uvođenja nadzora državne granice na unutarnjim granicama, ili smatra da bi bilo primjereno savjetovati se o određenom aspektu obavijesti, ona bez odgode daje mišljenje o tome.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka iv.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 4. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je nadzor državne granice na unutarnjim granicama već ponovno uveden na šest mjeseci, Komisija daje mišljenje.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka v.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

O informacijama iz stavka 1., kao i o svakom mišljenju Komisije ili države članice iz članka 4., provodi se savjetovanje koje vodi Komisija. Prema potrebi to savjetovanje uključuje zajedničke sastanke države članice koja planira ponovno uvesti nadzor državne granice na unutarnjim granicama i drugih država članica, posebice onih na koje izravno utječu te mjere, i relevantnih agencija. Razmatraju se proporcionalnost planiranih mjera, utvrđena prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti i načini na koje se osigurava provedba uzajamne suradnje među državama članicama. Države članice koje planiraju ponovno uvesti ili produljiti nadzor državne granice na unutarnjim granicama u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir rezultate tog savjetovanja pri provedbi nadzora državne granice.

O informacijama iz stavaka 1. i 1.b, kao i o svakom mišljenju Komisije ili države članice iz članka 4., provodi se savjetovanje koje vodi Komisija. Savjetovanje obuhvaća sljedeće:

 

i.  zajedničke sastanke između države članice koja planira ponovo uvesti nadzor državne granice na unutarnjim granicama, drugih država članica, posebno onih koje su izravno zahvaćene takvim mjerama, i Komisije, koji se održavaju u cilju organizacije, prema potrebi, uzajamne suradnje između država članica i ispitivanja proporcionalnosti mjera u odnosu na događaje koji uzrokuju ponovno uvođenje nadzora državne granice, uključujući sve moguće alternativne mjere, i prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti;

 

ii.  prema potrebi, nenajavljene terenske posjete Komisije relevantnim unutarnjim granicama i, gdje je to primjereno, uz podršku stručnjaka iz država članica te podršku Agencije, Europola ili bilo kojih drugih relevantnih tijela, ureda ili agencija Unije kako bi se procijenila učinkovitost graničnih kontrola na tim unutarnjim granicama i sukladnost s ovom Uredbom; izvješća o takvim nenajavljenim terenskim posjetima šalju se Europskom parlamentu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Poseban postupak ako ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnost traje dulje od jedne godine.

Poseban postupak ako ozbiljna prijetnja javnom poretku ili unutarnjoj sigurnost traje dulje od šest mjeseci.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U izvanrednim slučajevima, ako je država članica suočena s istom ozbiljnom prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja traje dulje od razdoblja iz članka 25. stavka 4. prve rečenice te ako su na državnom području poduzete i razmjerne izvanredne nacionalne mjere kako bi se uklonila ta prijetnja, nadzor državne granice koji je privremeno ponovno uveden radi odgovora na prijetnju može se dodatno produljiti u skladu s ovim člankom.

1.  U izvanrednim okolnostima, ako je država članica suočena s istom ozbiljnom prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja traje dulje od razdoblja iz članka 27. stavka 1.a te ako su na državnom području poduzete i razmjerne izvanredne nacionalne mjere kako bi se uklonila ta prijetnja, nadzor državne granice koji je privremeno ponovno uveden radi odgovora na prijetnju može se dodatno produljiti u skladu s ovim člankom.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najmanje šest tjedana prije isteka razdoblja iz članka 25. stavka 4. prve rečenice država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju da traži dodatno produljenje u skladu s posebnim postupkom utvrđenim u ovom članku. Obavijest obuhvaća informacije koje se zahtijevaju u članku 27. stavku 1. točkama od (a) do (e). Primjenjuje se članak 27. stavci 2. i 3.

2.  Najmanje tri tjedna prije isteka razdoblja iz članka 27. stavka 1.a država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju da traži dodatno produljenje u skladu s posebnim postupkom utvrđenim u ovom članku. Ta obavijest obuhvaća sve informacije koje se zahtijevaju člankom 27. stavkom 1. i stavkom 1.b. Primjenjuje se članak 27. stavci 2. i 3.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija daje mišljenje.

3.  Komisija daje mišljenje o tome ispunjava li predloženo produljenje zahtjeve iz stavaka 1. i 2., kao i o nužnosti i proporcionalnosti predloženog produljenja. Predmetne države članice mogu iznijeti svoje primjedbe Komisiji prije nego što ona donese svoje mišljenje.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) 2016/399

Članak 27.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Vijeće, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, može preporučiti da država članica odluči dodatno produljiti nadzor državne granice na unutarnjim granicama za razdoblje od najviše šest mjeseci. To se razdoblje može produljiti, ali ne više od tri puta, za dodatno razdoblje od najviše šest mjeseci. U svojoj preporuci Vijeće mora barem naznačiti informacije navedene u članku 27. stavku 1. točkama od (a) do (e). Prema potrebi ono određuje uvjete suradnje među dotičnim državama članicama.

4.  Nakon što uzme u obzir mišljenje Komisije, Vijeće može, kao krajnju mjeru, preporučiti da dotična država članica dodatno produlji nadzor državne granice na svojim unutarnjim granicama za razdoblje od najviše šest mjeseci. U svojoj preporuci Vijeće naznačuje informacije navedene u članku 27. stavcima 1. i 1.b i utvrđuje uvjete suradnje među dotičnim državama članicama.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 28. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3.a)  U članku 28., stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4. Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 4., ukupno trajanje razdoblja tijekom kojeg se nadzor državne granice ponovo uvodi na unutarnjim granicama, na osnovi početnog razdoblja prema stavku 1. ovog članka i svakog produljenja prema stavku 3. ovog članka, ne smije prekoračiti dva mjeseca.

4. Ukupno trajanje razdoblja tijekom kojeg se nadzor državne granice ponovo uvodi na unutarnjim granicama, na osnovi početnog razdoblja prema stavku 1. ovog članka i svakog produljenja prema stavku 3. ovog članka, ne smije prekoračiti dva mjeseca.”;

Obrazloženje

Posljedična izmjena zbog predloženih promjena u drugim člancima.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 28.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Umeće se novi članak 28.a:

 

„Članak 28.a

 

Izračun razdoblja tijekom kojeg se ponovno uvodi ili produljuje granični nadzor zbog predviđene prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti, ako ozbiljna prijetnja za javni poredak ili unutarnju sigurnost traje dulje od šest mjeseci i u slučajevima koji zahtijevaju hitno djelovanje

 

Svako ponovno uvođenje ili produljenje graničnog nadzora na unutarnjim granicama prije... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] uključuje se u izračun razdoblja navedenih u člancima 27., 27.a i 28.”;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Uredba (EU) 2016/399

Članak 29. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3.c)  u članku 29. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje mjere koje država članica može donijeti u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti prema člancima 25., 27. i 28.

5.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje mjere koje država članica može donijeti u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti prema člancima 27., 27.a i 28. Međutim, ukupno razdoblje tijekom kojeg se nadzor državne granice na unutarnjim granicama ponovno uvodi ili produljuje na temelju ovog članka neće se produljiti na temelju mjera poduzetih u skladu s člancima 27., 27.a ili 28., odnosno u kombinaciji s njima.”.

OBRAZLOŽENJE

Schengensko je područje jedno od najvećih postignuća europske integracije jer omogućuje ne samo slobodno kretanje ljudi, već i roba i usluga te na taj način donosi znatnu korist europskim građanima i europskom gospodarstvu. Europski građani mogu neometano putovati u 26 zemalja u svrhu razonode, rada i studija kako bi stvarali kulturne i socijalne veze i razmjenjivali ideje. Nekoć ratom razoreni europski kontinent s pomoću Schengena ponovno je ujedinjen.

Međutim, zbog izazova s kojima se Unija suočava u posljednjih nekoliko godina područje slobodnog kretanja nikad nije bilo ugroženije nego danas, ali nijedan izazov nije toliko velik da ga obitelj s 28 članova ne bi mogla savladati. Nažalost, zbog velikog nedostatka uzajamnog povjerenja, nekoliko je država članica tijekom posljednjih godina ponovno uvelo nadzor unutarnjih granica, dovodeći time u opasnost daljnji proces političke integracije Unije kao i naša gospodarstva.

Suspenzijom Schengena i ponovnom uspostavom stalnog graničnog nadzora ozbiljno bi se ugrozile četiri temeljne slobode i to bi imalo teške negativne gospodarske posljedice. Procjenjuje se da bi troškovi ukidanja Schengena, ovisno o regiji, sektoru i alternativnim trgovinskim kanalima, iznosili između 5 i 18 milijardi EUR godišnje. To je jednostavno cijena koju si ne može priuštiti nijedna država članica EU-a samostalno, a ni cijeli EU. Schengen se naprosto mora očuvati!

Suprotno svim očekivanjima Komisije da će se privremene granične kontrole ponovno uvedene u rujnu 2015. s vremenom opet ukinuti, one traju sve do danas. Tražeći izlaz iz nemoguće situacije Komisija je 27. rujna 2017. predložila izmjenu Zakonika o schengenskim granicama u pogledu kontrole na unutarnjim granicama. Prema novim pravilima države članice mogle bi ponovno uvesti granične kontrole na unutarnjim granicama ako postoji ozbiljna prijetnja za javni poredak ili unutarnju sigurnost u državi članici, i to na razdoblje do čak pet godina.

S obzirom na to da države članice prema sadašnjim pravilima mogu ponovno uvesti kontrole na unutarnjim granicama na razdoblje od najviše dvije godine, očito je da je ovaj prijedlog Komisije podnesen kako bi se legalizirale postojeće prakse država članica koje više nisu u skladu s trenutačnim odredbama Zakonika o schengenskim granicama.

Premda su se suzakonodavci EU-a složili da se „migracije i velik broj državljana trećih zemalja koji prelazi vanjske granice ne bi se trebali, sami po sebi, smatrati prijetnjom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti”, aktualne kontrole velikim se dijelom opravdavaju na temelju rizika od sekundarnih kretanja nakon nezakonitih prekograničnih kretanja od 2015., što je vrlo zabrinjavajuće.

Nedvojbeno postoje snažni argumenti da su nezakonite migracije u Uniju, kao i popratni učinci na schengensko područje bez kontrole unutarnjih granica, rezultat neuspjeha zajedničkog europskog sustava azila da pruži odgovor na potrebe osoba koje traže međunarodnu zaštitu, kao i neuspjele reforme tog sustava.

Sadašnja praksa nekih država članica koje zadržavaju kontrolu svojih unutarnjih granica, prema mišljenju izvjestiteljice, može stoga biti nepromišljena, neopravdana i nesmotrena te može čak dovesti do zlouporabe.

Izvjestiteljica također izražava žaljenje zbog činjenice da nije provedena procjena učinka koja bi popratila izmjene tog prijedloga. Kao dio bolje izrade zakonodavstva, zakonodavnim aktima treba prethoditi procjena učinka, a s obzirom na poteškoće u poštovanju postojećih pravila, takva bi procjena bila izrazito dobrodošla.

Izvjestiteljica stoga snažno odbacuje pokušaje Komisije da legalizira trenutačno nezakonitu praksu država članica u pogledu granične kontrole na unutarnjim granicama. Glavni cilj svih izmjena u Zakoniku o schengenskim granicama u vezi s pravilima ponovnog uvođenja nadzora unutarnjih granica trebao bi biti taj da pravni okvir postane jasniji. Njima treba osigurati da nadzor unutarnjih granica odgovara stvarnim potrebama te da je on proporcionalan i vremenski ograničen, istovremeno osiguravajući državama članicama fleksibilnost koja im je potrebna kako bi se suočile sa stvarnim prijetnjama. Novim se pravilima ne bi smjelo poticati uvođenje nadzora unutarnjih granica bez jasne i objektivne potrebe ni na razdoblje dulje od potrebnog.

Izvjestiteljica bi željela pojasniti i pojednostaviti primjenjiva pravila kako bi se osigurala veća transparentnost te kako bi moguće zloupotrebe bile uočljivije. U tom pogledu jasno određena pravila trebala bi omogućiti Komisiji da izvrši svoje ovlasti „čuvarice Ugovora”, posebno pri razmatranju mogućih postupaka zbog povrede protiv država članica koje ne ispunjavaju svoje obveze.

Predložene izmjene

Postojeća struktura poglavlja II. Zakonika o schengenskim granicama ne dopušta jednostavno tumačenje primjenjivih pravila. Izvjestiteljica predlaže preispitivanje postojećeg teksta kako bi se osigurala dosljednost, jasnoća i bolja provedba pravila u praksi.

Struktura članaka trebala bi slijediti određenu logiku cjelovitih i zasebnih dijelova s logičkim komponentama, što trenutno nije slučaj. Stvarni sadržaj članka 25. trebao bi biti usklađeniji s naslovom „opći okvir” te bi trebao utvrditi glavna horizontalna načela kojima se uređuje privremeno ponovno uvođenje granične kontrole na unutarnjim granicama za predvidljive događaje.

Sadržaj članka 26., kojim se utvrđuju kriteriji za privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice, trebao bi biti primjereno proširen kako bi se osiguralo da države članice moraju dokazati da je ponovno uvođenje nadzora državne granice zapravo krajnja mjera.

Trebali bi slijediti članci kojima se uređuju postupci za privremeno uvođenje graničnog nadzora u slučaju predvidivih događaja, kojima bi se utvrdila posebna pravila i zaštitne mjere za prvotno uvođenje nadzora i njegovo produljenje.

U tom smislu člankom 27. treba osigurati postupak ponovnog uvođenja graničnog nadzora, prvo za razdoblje do dva mjeseca, uz mogućnost produljenja za razdoblje od dodatna 4 mjeseca. U članku 27.a treba odrediti postupak i dodatne mjere zaštite za daljnje produljenje graničnog nadzora u razdoblju do najviše šest mjeseci. Izvjestiteljica smatra da ukupno maksimalno trajanje nadzora granica u slučaju predvidivih događaja u skladu s oba članka ne smije trajati duže od jedne godine.

Prema mišljenju izvjestiteljice produljenje tih razdoblja za ponovnu uspostavu unutarnjeg nadzora granica, kako je predložila Komisija, ne bi potaknulo države članice da ograniče predviđene mjere na ono što je nužno i proporcionalno prijetnji.

Nadalje, izvjestiteljica predlaže uvođenje klizne ljestvice obveza s dodatnim postupovnim zaštitnim mjerama svaki put kad se produlji granični nadzor. Zahtjevi za prvo produljenje nakon početna dva mjeseca trebaju uključivati, kao što je predložila Komisija, obvezu za države članice da osiguraju detaljnu procjenu rizika i pojačano sudjelovanje država članica na koje utječe moguće ponovno uvođenje nadzora na unutarnjim granicama.

Naknadno produljenje graničnog nadzora na razdoblje dulje od šest mjeseci ne bi trebalo biti moguće bez formalnog postupka Vijeća kojim se „odobrava“ produljenje. Stajalište je izvjestiteljice da produljenje razdoblja nadzora unutarnjih granica može imati teške posljedice na pravo na slobodno kretanje utvrđeno Ugovorima te je stoga u prevladavajućem interesu EU-a da bude uključen u svako „ograničavanje“ toga prava u pojedinim državama članicama. Osim toga, Komisija bi na raspolaganju trebala imati nenajavljene provjere kako bi potvrdila primjenjuju li se pravila u praksi, posebno u slučajevima produljenja nadzora na dulje razdoblje.

U navedenoj Uredbi ne bi više trebalo biti potencijalnih nejasnoća oko činjenice da se postupak utvrđen člankom 29. primjenjuje samo u vrlo specifičnim okolnostima, koje se jasno razlikuju od onih navedenih u člancima 25., 27. i 28. Stoga, jednom kada se iscrpe sve mogućnosti predviđene tim odredbama, ne bi trebalo biti omogućeno pozivanje na članke 25., 27. i 28. kako bi se proizvoljno produljio nadzor na granicama ponovno uveden u skladu s člankom 29.

U svrhu transparentnosti i odgovornosti javnost bi trebala biti upućenija u ono što se događa. Trebalo bi se osigurati više prilika za otvorene rasprave na nacionalnoj ili europskoj razini o posljedicama nadzora na unutarnjim granicama unutar schengenskog područja, uz poštovanje zahtjeva o povjerljivosti povezanih s javnim poretkom ili unutarnjom sigurnosti. Ta su razmatranja izravno vezana uz analizu uloge koju bi Europski parlament mogao imati u tom procesu.

Izvjestiteljica također smatra da je izrazito poželjno ostvariti bolje informiranje i uključivanje Europskog parlamenta, između ostalog na način da se osigura da mu se prosljeđuju svi dokumenti relevantni za demokratski nadzor odluka koje imaju utjecaja na područje bez nadzora unutarnjih granica. Kako bi se postigao taj cilj, Parlament bi mogao koristiti saslušanja i/ili strukturirani dijalog s institucijama EU-a i predmetnim državama članicama.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Privremeno ponovno uvođenje granične kontrole na unutarnjim granicama

Referentni dokumenti

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Datum usvajanja

22.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

13

12

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Datum podnošenja

29.10.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti