Pranešimas - A8-0356/2018Pranešimas
A8-0356/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis

29.10.2018 - (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Tanja Fajon


Procedūra : 2017/0245(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0356/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0571),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies e punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0326/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į nuomones, kurias pateikė Čekijos Respublikos Deputatų Rūmai, Čekijos Respublikos Senatas, Graikijos Respublikos Parlamentas, Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmai ir Portugalijos Respublikos Asamblėja, dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0356/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  erdvės, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas per vidaus sienas, sukūrimas yra vienas didžiausių Sąjungos pasiekimų. Tokios pasitikėjimu ir solidarumu pagrįstos erdvės įprastas veikimas ir stiprinimas turėtų būti Sąjungos ir šioje erdvėje susitarusių dalyvauti valstybių narių bendras tikslas. Tuo pačiu būtina būti pasirengus bendrai reaguoti į padėtį, dėl kurios kyla rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui toje erdvėje, jos dalyse, sudarant sąlygas išimtinėmis aplinkybėmis kaip kraštutinę priemonę laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, tuo pačiu sutvirtinant susijusių valstybių narių bendradarbiavimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  teritorijoje, kurioje asmenys gali laisvai judėti, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų likti išimtimi. Vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų būti kraštutinė priemonė, taikoma ribotą laiką ir tik tiek, kiek būtina ir proporcinga nustatytai rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;

(1)  teritorijoje, kurioje asmenys gali laisvai judėti, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turėtų likti išimtimi. Kadangi laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas turi įtakos laisvam asmenų judėjimui, jis turėtų būti nustatomas tik kaip kraštutinė priemonė, taikoma ribotą laiką ir tik tiek, kiek būtina ir proporcinga nustatytai rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Bet kokia tokia priemonė turėtų būti atšaukta, kai tik nebelieka pagrindinių jos priežasčių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  tai, kad migruoja ir išorės sienas kerta daug trečiosios šalies piliečių, savaime neturėtų būti laikoma grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nustatytą rimtą grėsmę galima šalinti įvairiomis priemonėmis, priklausomai nuo pobūdžio ir masto. Valstybės narės taip pat gali naudotis policijos įgaliojimais, kaip nurodyta 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)8 23 straipsnyje, kuriais tam tikromis sąlygomis galima naudotis pasienio ruožuose. Komisijos rekomendacijoje dėl proporcingų policijos patikrinimų ir policijos bendradarbiavimo Šengeno erdvėje9 valstybėms narėms teikiamos šios srities gairės;

(2)  nustatytą rimtą grėsmę galima šalinti įvairiomis priemonėmis, priklausomai nuo jos pobūdžio ir masto. Nors ir toliau aišku, kad policijos įgaliojimai savo pobūdžiu ir tikslu skiriasi nuo sienų kontrolės įgaliojimų, valstybės narės taip pat gali naudotis šiais policijos įgaliojimais, kaip nurodyta 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)8 23 straipsnyje, kuriais tam tikromis sąlygomis galima naudotis pasienio ruožuose. Komisijos rekomendacijoje dėl proporcingų policijos patikrinimų ir policijos bendradarbiavimo Šengeno erdvėje9 valstybėms narėms teikiamos šios srities gairės;

__________________

__________________

8 OL L 77, 2016 3 23, p. 1.

8 OL L 77, 2016 3 23, p. 1.

9 C(2017) 3349 final, 2017 5 12.

9 C(2017) 3349 final, 2017 5 12.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  prieš atnaujindamos laikiną vidaus sienų kontrolę valstybės narės turėtų teikti pirmenybę alternatyvioms priemonėms. Visų pirma atitinkama valstybė narė turėtų, prireikus ir pagrįstai, apsvarstyti galimybę veiksmingiau arba intensyviau vykdyti policijos patikrinimus savo teritorijoje, įskaitant pasienio teritorijas ir pagrindinių transporto maršrutų kelius, remdamasi rizikos vertinimu, tuo pat metu užtikrindama kad tų policijos patikrinimų tikslas nebūtų vien sienų kontrolė; Šiuolaikinės technologijos yra itin svarbios kovojant su grėsmėmis viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Valstybės narės turėtų įvertinti, ar galima tinkamai reaguoti į padėtį glaudesniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu tiek veiklos, tiek policijos ir žvalgybos tarnybų keitimosi informacija srityje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tačiau iš patirties matyti, kad tam tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir vidaus saugumui, kaip antai tarpvalstybinės teroristinės grėsmės arba konkretūs neteisėtų migrantų antrinio judėjimo Sąjungoje atvejai, dėl kurių sienų kontrolės atnaujinimas laikomas pateisinamu, gali išlikti gerokai ilgiau nei numatyti laikotarpiai. Todėl būtina ir pateisinama pritaikyti terminus, taikytinus laikinam sienų kontrolės atnaujinimui, prie dabartinių poreikių kartu užtikrinant, kad šia priemone nebūtų piktnaudžiaujama ir ji ir toliau būtų taikoma išimties tvarka ir naudojama tik kaip kraštutinė priemonė. Šiuo tikslu bendrasis terminas, taikytinas pagal Šengeno sienų kodekso 25 straipsnį, turėtų būti pratęstas iki vienų metų;

(4)  tačiau iš patirties matyti, kad retai prireikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiams. Tik išskirtinėmis aplinkybėmis, tam tikros rimtos grėsmės viešajai tvarkai ir vidaus saugumui gali išlikti ilgiau nei šešių mėnesių laikotarpius, kuriems šiuo metu leidžiama atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Todėl reikia pritaikyti terminus, taikytinus laikinam sienų kontrolės atnaujinimui, kartu užtikrinant, kad šia priemone nebūtų piktnaudžiaujama ir ji ir toliau būtų taikoma išimties tvarka ir naudojama tik kaip kraštutinė priemonė;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  nuostata, leidžianti nukrypti nuo pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo, turėtų būti aiškinama glaustai, o atsižvelgiant į viešosios tvarkos koncepciją daroma prielaida, kad kilo tikra, tuo metu vykstanti ir pakankamai rimta grėsmė vienam iš pagrindinių visuomenės interesų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant užtikrinti, kad ši vidaus sienų kontrolė liktų išimtine priemone, valstybės narės turėtų pateikti rizikos vertinimą dėl planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba jo pratęsimo. Rizikos vertinime visų pirma turėtų būti vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodyta, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė ir paaiškinta, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Jeigu vidaus sienų kontrolė tęsiasi ilgiau nei šešis mėnesius, rizikos vertinime taip pat vėliau turėtų būti įrodytas atnaujintos sienų kontrolės veiksmingumas šalinant nustatytą grėsmę ir išsamiai paaiškinta, kaip buvo konsultuotasi su kiekviena kaimynine valstybe nare, kuriai toks pratęsimas padarė poveikį, ir kaip jos buvo įtrauktos priimant sprendimus dėl mažiausią naštą užkraunančios veiklos tvarkos;

(5)  siekiant užtikrinti, kad ši vidaus sienų kontrolė liktų kraštutiniais atvejais taikoma ir išimtine priemone, valstybės narės turėtų pateikti rizikos vertinimą dėl planuojamo sienų kontrolės pratęsimo ilgesniam nei dviejų mėnesių laikotarpiui. Rizikos vertinime visų pirma turėtų būti vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodyta, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė, visų pirma įrodant, kad įrodyta arba manoma, jog jokių alternatyvių priemonių neužtektų, ir paaiškinta, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Rizikos vertinime taip pat vėliau turėtų būti įrodytas atnaujintos sienų kontrolės veiksmingumas ir efektyvumas šalinant nustatytą grėsmę ir išsamiai paaiškinta, kaip buvo konsultuotasi su kiekviena kaimynine valstybe nare, kuriai toks pratęsimas padarė poveikį, ir kaip jos buvo įtrauktos priimant sprendimus dėl mažiausią naštą užkraunančios veiklos tvarkos. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė prireikus visą šią informaciją ar jos dalis įslaptinti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  kai vidaus sienų kontrolės atnaujinimas susijęs su konkrečiais įvykiais, kurių pobūdis ir trukmė yra išskirtiniai (pvz., sporto veikla), šios kontrolės trukmė turėtų būti labai tiksli, ribota ir susijusi su faktine renginio trukme;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  valstybės narės pateikto rizikos vertinimo kokybė bus labai svarbi vertinant planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba pratęsimo būtinumą ir proporcingumą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų dalyvauti atliekant tą vertinimą;

(6)  valstybės narės pateikto rizikos vertinimo kokybė bus labai svarbi vertinant planuojamo sienų kontrolės atnaujinimo arba pratęsimo būtinumą ir proporcingumą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europolas, Europos prieglobsčio paramos biuras, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ir Pagrindinių teisių agentūra turėtų dalyvauti atliekant tą vertinimą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  reikėtų pakeisti Komisijos įgaliojimus pateikti nuomonę pagal Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 4 dalį, kad būtų įtrauktos naujos valstybių narių pareigos, susijusios su rizikos vertinimu, įskaitant bendradarbiavimą su susijusiomis valstybėmis narėmis. Kai vidaus sienų kontrolė vykdoma ilgiau nei šešis mėnesius, Komisijai turėtų būti privaloma pateikti nuomonę. Taip pat turėtų būti pakeista Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta konsultavimosi procedūra, siekiant įtraukti agentūrų (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europolo) vaidmenį ir sutelkti dėmesį į praktinį valstybių narių bendradarbiavimo įvairių aspektų įgyvendinimą, įskaitant, jei tinkama, įvairių priemonių koordinavimą abiejose sienos pusėse;

(7)  Taip pat turėtų būti pakeista Šengeno sienų kodekso 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta konsultavimosi procedūra, siekiant įtraukti Sąjungos agentūrų vaidmenį ir sutelkti dėmesį į praktinį valstybių narių bendradarbiavimo įvairių aspektų įgyvendinimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant geriau priderinti peržiūrėtas taisykles prie uždavinių, susijusių su ilgalaikėmis rimtomis grėsmėmis viešajai tvarkai arba vidaus saugumui, reikėtų nustatyti konkrečią galimybę pratęsti vidaus sienų kontrolę ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui. Toks pratęsimas turėtų lydėti proporcingas išskirtines nacionalines priemones, pavyzdžiui, paskelbta nepaprastoji padėtis. Bet kokiu atveju dėl tokios galimybės laikinas vidaus sienų kontrolės pratęsimas neturėtų viršyti dvejų metų;

(8)  siekiant geriau priderinti peržiūrėtas taisykles prie uždavinių, susijusių su ilgalaikėmis rimtomis grėsmėmis viešajai tvarkai arba vidaus saugumui, reikėtų nustatyti konkrečią galimybę išskirtiniais atvejais pratęsti vidaus sienų kontrolę ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Toks pratęsimas turėtų lydėti proporcingas išskirtines nacionalines priemones, pavyzdžiui, paskelbta nepaprastoji padėtis. Bet kokiu atveju dėl tokios galimybės laikinas vidaus sienų kontrolės pratęsimas neturėtų viršyti vienerių metų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  reikėtų vertinti vidaus sienų kontrolės atnaujinimo priemonės būtinybę ir proporcingumą, atsižvelgiant į grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, dėl kurios reikia atnaujinti minėtą kontrolę; taip pat turėtų būti vertinamos alternatyvios priemonės, kurių galėtų būti imamasi nacionaliniu ar Sąjungos lygmeniu, ar abiem lygmenimis, ir tokios kontrolės poveikis laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant paaiškinti pagal Šengeno sienų kodekso 29 straipsnį ir 25 straipsnį taikytinų laikotarpių ryšį, turėtų būti pakeista 25 straipsnio 4 dalies nuoroda į 29 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  galimybei vykdyti laikiną vidaus sienų kontrolę reaguojant į konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, kuri išlieka ilgiau nei vienus metus, turėtų būti taikoma speciali procedūra;

(10)  galimybei vykdyti laikiną vidaus sienų kontrolę reaguojant į konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, kuri išlieka ilgiau nei šešis mėnesius, turėtų būti taikoma speciali procedūra, kuriai būtina Tarybos rekomendacija;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti nuomonę dėl tokio pratęsimo būtinumo ir proporcingumo ir tinkamais atvejais dėl bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis narėmis;

(11)  šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti nuomonę dėl tokio pratęsimo būtinumo ir proporcingumo. Europos Parlamentas turėtų būti nedelsiant informuojamas apie siūlomą pratęsimą. Valstybės narės, kurioms daromas poveikis, turėtų turėti galimybę prieš Komisijai priimant nuomonę pateikti pastabas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti taikyti tolesnį ypatingą pratęsimą ir prireikus nustatyti susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas, siekdama užtikrinti, kad tai būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik kiek būtina ir pagrįsta, kuri atitinka priemones, kurių taip pat imtasi teritorijoje nacionaliniu lygiu, siekiant pašalinti tą pačią konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tarybos rekomendacija turėtų būti bet kokio tolesnio pratęsimo, viršijančio vienų metų laikotarpį, išankstinė sąlyga ir todėl turėtų būti tokio paties pobūdžio, kaip ir 29 straipsnyje nustatyta rekomendacija;

(13)  Taryba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti taikyti tolesnį pratęsimą ir prireikus išdėstyti susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas, siekdama užtikrinti, kad tai būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik būtiną ir pagrįstą laikotarpį ir atitinkanti priemones, kurių taip pat imtasi valstybės narės teritorijoje nacionaliniu lygiu, siekiant pašalinti tą pačią konkrečią grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tarybos rekomendacija turėtų būti bet kokio tolesnio pratęsimo, viršijančio šešių mėnesių laikotarpį, išankstinė sąlyga. Tarybos rekomendacija turėtų būti nedelsiant perduodama Europos Parlamentui;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  priemonės, kurių imamasi pagal specialią procedūrą, kai dėl išskirtinų aplinkybių teritorijos be vidaus sienų kontrolės veikimui kyla grėsmė, neturėtų būti pratęsiamos ar derinamos su priemonėmis, kurių imamasi pagal kitą procedūrą vidaus sienų kontrolei atnaujinti ar pratęsti pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/399;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  Jeigu Komisija, kaip Sutarčių, pagal kurias užtikrinamas Sąjungos teisės taikymas, sergėtoja, mano, kad kuri nors valstybė narė neįvykdė pareigos pagal Sutartis, ji pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį imasi atitinkamų priemonių, be kita ko gali perduoti klausimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

25 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Erdvėje be vidaus sienų kontrolės iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai arba vidaus saugumui valstybėje narėje, ta valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam, ne ilgesniam nei 30 dienų, laikotarpiui arba numatomam rimtos grėsmės trukmės laikotarpiui, jei jis viršija 30 dienų, bet neviršija šešių mėnesių. Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo mastas ir trukmė neviršija to, kas tikrai būtina siekiant reaguoti į rimtą grėsmę.

1.  Erdvėje be vidaus sienų kontrolės iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai arba vidaus saugumui valstybėje narėje, ta valstybė narė išimties tvarka gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam laikotarpiui kaip kraštutinę priemonę. Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo mastas ir trukmė neviršija to, kas tikrai būtina siekiant reaguoti į rimtą grėsmę.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vidaus sienų kontrolė atnaujinama tik kaip kraštutinė priemonė ir laikantis 27, 27a, 28 ir 29 straipsnių. Kiekvienu atveju svarstant galimybę pagal atitinkamai 27, 27a, 28 arba 29 straipsnius priimti sprendimą atnaujinti vidaus sienų kontrolę, atsižvelgiama į atitinkamai 26 ir 30 straipsniuose nurodytus kriterijus.

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

25 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui valstybėje narėje išlieka ilgiau nei numatyta šio straipsnio 1 dalyje, ta valstybė narė gali pratęsti savo vidaus sienų kontrolę, atsižvelgdama į 26 straipsnyje nurodytus kriterijus ir pagal 27 straipsnį, tais pačiais pagrindais, kaip nustatytieji šio straipsnio 1 dalyje, ir atsižvelgdama į visus naujus elementus, taikytinus atnaujinamiems laikotarpiams, atitinkantiems numatomą rimtos grėsmės trukmę ir neviršijantiems šešių mėnesių.

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

25 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, įskaitant bet kurį pratęsimą, numatytą pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti vienų metų.

Išbraukta.

27a straipsnyje nurodytais išskirtiniais atvejais bendras laikotarpis gali būti dar pratęsiamas daugiausiai dvejiems metams pagal tą straipsnį.

 

Jei esama išskirtinių aplinkybių, kaip nurodyta 29 straipsnyje, visas laikotarpis gali būti tęsiamas daugiausia iki dvejų metų pagal to straipsnio 1 dalį.

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

26 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  26 straipsnis pakeičiamas taip:

26 straipsnis

26 straipsnis

Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo kriterijai

Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo kriterijai

Jei valstybė narė nusprendžia kraštutinės priemonės atveju laikinai atnaujinti savo vidaus sienos, sienų ar jų ruožų kontrolę arba nusprendžia pratęsti tokio atnaujinimo laikotarpį pagal 25 straipsnį ir 28 straipsnio 1 dalį, ji įvertina, kokiu mastu, taikant tokią priemonę, gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, taip pat įvertina priemonės proporcingumą tai grėsmei. Atlikdama tokį įvertinimą valstybė narė visų pirma atsižvelgia į:

„Prieš tai, kai valstybė narė nusprendžia kaip kraštutinę priemonę laikinai atnaujinti savo vidaus sienos, sienų ar jų ruožų kontrolę arba nusprendžia pratęsti tokio laikino atnaujinimo laikotarpį ji įvertina:

 

a) ar laikinai atnaujinus vidaus sienų kontrolę gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui;

 

b) ar taikant kitokias nei laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas priemones, pavyzdžiui, glaudesnį pasienio policijos bendradarbiavimą arba sustiprintus policijos patikrinimus, gali būti tinkamai pašalinta grėsmė viešajai politikai ar vidaus saugumui;

 

c) taip pat įvertina laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo proporcingumą tai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, visų pirma atsižvelgiant į:

a) tikėtiną grėsmių jos viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, įskaitant grėsmes po teroro aktų ar terorizmo ir įskaitant organizuoto nusikalstamumo keliamas grėsmes, poveikį;

i) tikėtiną grėsmių jos viešajai tvarkai ar vidaus saugumui, įskaitant grėsmes po teroro aktų ar terorizmo ir įskaitant organizuoto nusikalstamumo keliamas grėsmes, poveikį ir

b) tikėtiną tokios priemonės poveikį laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės.

ii) tikėtiną laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo poveikį laisvam asmenų judėjimui erdvėje be vidaus sienų kontrolės.

 

Jeigu valstybė narė pagal pirmosios pastraipos a punktą įvertina, kad laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo gali nepakakti grėsmei viešajai politikai ar vidaus saugumui pašalinti, ji neatnaujina vidaus sienų kontrolės.

 

Jeigu valstybė narė pagal pirmosios pastraipos b punktą įvertina, kad taikant kitokias nei laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimas priemones galima pakankamai pašalinti grėsmę viešajai politikai ar vidaus saugumui, ji neatnaujina ir nepratęsia vidaus sienų kontrolės ir taiko tas kitas priemones.

 

Jei valstybė narė pagal pirmosios pastraipos c punktą įvertina, kad siūlomas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas neproporcingas grėsmei, ji neatnaujina ir nepratęsia vidaus sienų kontrolės;“.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-i)  pavadinimas pakeičiamas taip:

Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo procedūra pagal 25 straipsnį

Laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo procedūra numatomos rimtos grėsmės viešajai politikai ar vidaus saugumui atveju.“.

Pagrindimas

27 straipsnio antraštė turi atitikti straipsnio turinį. Nereikėtų painioti priemonių, kurių imamasi pagal 28 straipsnį (priemonės, kai būtina imtis skubių veiksmų) ir pagal 29 straipsnį (išskirtinės aplinkybės, kai kyla grėsmė bendram erdvės be vidaus sienų kontrolės veikimui).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ia)  27 straipsnyje prieš 1 dalį įterpiama ši dalis:

 

„-1.  Jeigu erdvėje be vidaus sienų kontrolės viešajai politikai ar vidaus saugumui valstybėje narėje kyla rimta grėsmė, ta valstybė narė kaip kraštutinę priemonę ir pagal 26 straipsnyje nurodytus kriterijus, gali atnaujinti sienų kontrolę prie visų savo vidaus sienų arba konkrečiuose jų ruožuose ribotam laikotarpiui iki 30 dienų arba, jei rimta grėsmė tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, numatomam rimtos grėsmės trukmės laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju, ne ilgiau kaip dviem mėnesiams.“.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -i b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-ib)  1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

1.   Kai valstybė narė planuoja atnaujinti vidaus sienų kontrolę pagal 25 straipsnį, likus vėliausiai keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai aplinkybės, dėl kurių reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę, paaiškėja likus mažiau kaip keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo, ji apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tuo tikslu valstybė narė pateikia šią informaciją:

„1.  Siekdama -1 dalyje išdėstytų tikslų, susijusi valstybė, likus vėliausiai keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai aplinkybės, dėl kurių reikia atnaujinti vidaus sienų kontrolę, paaiškėja likus mažiau kaip keturioms savaitėms iki planuojamo atnaujinimo, apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Tuo tikslu valstybė narė pateikia šią informaciją:“;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 dalies aa punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  1 dalis papildoma nauju aa punktu:

Išbraukta.

aa)  rizikos vertinimą, kuriame vertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis, įrodoma, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė, ir paaiškinama, kaip sienų kontrolė padėtų pašalinti nustatytą grėsmę. Jeigu sienų kontrolė atnaujinta jau ilgiau kaip šešis mėnesius, rizikos vertinime taip pat paaiškinama, kaip ankstesnis sienų kontrolės atnaujinimas padėjo pašalinti nustatytą grėsmę.

 

Rizikos vertinime taip pat turi būti išsami ataskaita, kaip susijusi valstybė narė koordinavo veiksmus su valstybe nare arba valstybėmis narėmis, su kuria (-iomis) ji turi bendrų vidaus sienų, prie kurių buvo vykdoma sienų kontrolė.

 

Komisija rizikos vertinimą atitinkamai pateiks Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir Europolui.

 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  1 dalyje įterpiamas šis ab punktas:

 

„ab)  visas valstybės narės numatytas arba priimtas priemones, išskyrus siūlomą laikiną vidaus sienų kontrolės atnaujinimą, skirtas reaguoti į grėsmę viešajai politikai ar vidaus saugumui, ir pagrįstas priežastis, kodėl manoma, kad alternatyvių priemonių pavyzdžiui, glaudesnio pasienio policijos bendradarbiavimo arba sustiprintų policijos patikrinimų, neužtenka;“

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto ii papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) atitinkamais atvejais priemones, kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip susitarta prieš laikinai atnaujinant susijusių vidaus sienų kontrolę.

e) atitinkamais atvejais priemones, kurių turi imtis kitos valstybės narės, kaip susitarta prieš laikinai atnaujinant atitinkamų vidaus sienų kontrolę.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti papildomos informacijos, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kurioms planuojamas vidaus sienų kontrolės pratęsimas daro poveikį, ir papildomą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti, ar tai kraštutinė priemonė.

Jeigu būtina, Komisija gali atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) paprašyti pateikti papildomos informacijos, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kurioms planuojamas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ar pratęsimas daro poveikį, ir papildomą informaciją, reikalingą siekiant įvertinti, ar tai kraštutinė priemonė.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  įterpiama 1a dalis:

 

„1a.  Jeigu rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui valstybėje narėje išlieka ilgiau nei du mėnesius, ta valstybė narė gali pratęsti savo vidaus sienų kontrolę, atsižvelgdama į 26 straipsnyje išdėstytus kriterijus, tais pačiais pagrindais, kaip nustatytieji šio straipsnio -1 dalyje, ir atsižvelgdama į visus naujus elementus, taikytinus laikotarpiu, atitinkančiu numatomą rimtos grėsmės trukmę ir jokiu būdu neviršijančiu keturių mėnesių. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai per 1 dalyje nurodytą laikotarpį.“

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib)  įterpiama 1b dalis:

 

„1b.  1a dalyje nurodytu tikslu kartu su 1 dalyje nurodyta informacija atitinkama valstybė narė atlieka rizikos vertinimą, kuriame:

 

i)  įvertinama, kaip ilgai gali išlikti nustatyta grėsmė ir kuriems vidaus sienų ruožams daromas poveikis;

 

ii)  išdėstomi anksčiau nustatyti alternatyvūs veiksmai ar priemonės, kuriais siekiama pašalinti nustatytą grėsmę;

 

iii)  paaiškinama, kodėl ii punkte nurodytais alternatyviais veiksmais ar priemonėmis nebuvo visiškai pašalinta grėsmė;

 

iv)  įrodoma, kad sienų kontrolės pratęsimas yra kraštutinė priemonė ir

 

v)  paaiškinama, kaip nustačius sienų kontrolę būtų labiau prisidedama prie nustatytos grėsmės šalinimo.

 

Rizikos vertinime, kaip nurodyta pirmojoje pastraipoje, taip pat turi būti išsami ataskaita, kaip susijusi valstybė narė bendradarbiavo su valstybe nare arba valstybėmis narėmis, kurias tiesiogiai paveikė sienų kontrolės atnaujinimas, įskaitant tas valstybes nares, su kuriomis ji turi bendrų vidaus sienų, prie kurių buvo vykdoma sienų kontrolė.

 

Komisija rizikos vertinimą pateiks Agentūrai ir Europolui ir prireikus gali paprašyti jų pozicijos šiuo klausimu.

 

Komisijai pagal 37 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rizikos vertinimo metodus.“;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

iiic)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  1 dalyje nurodyta informacija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama tuo pačiu metu, kai ji pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pagal tą dalį.

2.  1 ir 1b dalyse nurodyta informacija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama tuo pačiu metu, kai ji pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pagal tas dalis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii d papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

iiid)  3 dalis pakeičiama taip:

3. Valstybės narės, teikdamos pranešimą pagal 1 dalį, prireikus ir laikydamosi nacionalinės teisės, gali nuspręsti įslaptinti šios informacijos dalis. Toks įslaptinimas nedaro poveikio Komisijos turimai galimybei pateikti šią informaciją Europos Parlamentui. Pagal šį straipsnį Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas ir tvarkymas turi atitikti įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisykles, kurios taikomos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.

„3. Valstybės narės, teikdamos pranešimą, prireikus ir laikydamosi nacionalinės teisės, gali įslaptinti visą informaciją arba jos dalis, kaip nurodyta 1 ir 1b dalyse. Toks įslaptinimas neužkerta kelio kitų valstybių narių, kurioms laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas daro poveikį, prieigai prie tokios informacijos tinkamais ir saugiais policijos bendradarbiavimo kanalais, ir netrukdo Komisijai informaciją perduoti Europos Parlamentui. Pagal šį straipsnį Europos Parlamentui perduodamos informacijos ir dokumentų perdavimas ir tvarkymas turi atitikti įslaptintos informacijos perdavimo ir tvarkymo taisykles, kurios taikomos Europos Parlamentui ir Komisijai keičiantis tokio pobūdžio informacija.“;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi valstybės narės pranešimą pagal 1 dalį ir atsižvelgdama į 5 dalyje numatytas konsultacijas, Komisija ar bet kuri kita valstybė narė gali pateikti nuomonę, nedarydama poveikio SESV 72 straipsniui.

Gavusi valstybės narės pranešimą pagal 1 ir 1a dalis ir atsižvelgdama į 5 dalyje numatytas konsultacijas, Komisija ar bet kuri kita valstybė narė gali pateikti nuomonę, nedarydama poveikio SESV 72 straipsniui.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu planuojamo vidaus sienų kontrolės atnaujinimo būtinumas arba proporcingumas Komisijai kelia susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų tinkama pasikonsultuoti dėl tam tikrų pranešimo aspektų, ji tuo tikslu pateikia nuomonę.

Jeigu remiantis pranešime pateikta informacija ar bet kuria papildoma jos gauta informacija, planuojamo vidaus sienų kontrolės atnaujinimo būtinumas arba proporcingumas Komisijai kelia susirūpinimą arba jeigu ji mano, kad būtų tinkama pasikonsultuoti dėl kurio nors pranešimo aspekto, ji nedelsdama tuo tikslu pateikia nuomonę.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu vidaus sienų kontrolė jau buvo atnaujinta šešis mėnesius, Komisija pateikia nuomonę.

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto v papunktis

Reglamentas (ES) 2016/399

27 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl 1 dalyje nurodytos informacijos ir dėl bet kurios Komisijos ar valstybės narės nuomonės pagal 4 dalį vyksta konsultacijos, kurioms vadovauja Komisija. Prireikus konsultacijų metu rengiami valstybės narės, planuojančios atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kitų valstybių narių, ypač tų, kurioms tokios priemonės darys tiesioginį poveikį, ir atitinkamų agentūrų bendri posėdžiai. Nagrinėjami planuojamų priemonių proporcingumas, nustatyta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ir būdai užtikrinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Vidaus sienų kontrolę atnaujinti arba pratęsti planuojanti valstybė narė vykdydama sienų kontrolę kuo labiau atsižvelgia į tokių konsultacijų rezultatus.

Dėl 1 ir 1b dalyse nurodytos informacijos ir dėl bet kurios Komisijos ar valstybės narės nuomonės pagal 4 dalį vyksta konsultacijos, kurioms vadovauja Komisija. Konsultacijų metu:

 

i)  rengiami valstybės narės, planuojančios atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kitų valstybių narių, ypač tų, kurioms tokios priemonės darys tiesioginį poveikį, ir Komisijos bendri posėdžiai, siekiant kai tikslinga organizuoti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir išnagrinėti, ar priemonės proporcingos įvykiams, dėl kurių atnaujinama sienų kontrolė, taip pat atsižvelgiant į visas galimas alternatyvias priemones, ir grėsmei viešajai tvarkai ir vidaus saugumui;

 

ii)  kai tikslinga, nepaskelbtus Komisijos patikrinimus vietoje prie atitinkamų vidaus sienų, kai tikslinga, padedant valstybių narių ir Agentūros, Europolo arba kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų, organų ar agentūrų ekspertams, siekiant įvertinti šių patikrinimų prie minėtų sienų veiksmingumą ir šio reglamento nuostatų laikymąsi; tokių nepaskelbtų patikrinimų vietoje ataskaitos perduodamos Europos Parlamentui;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

27a straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Speciali procedūra, kai rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui išlieka ilgiau nei vienus metus

Speciali procedūra, kai rimta grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui išlieka ilgiau nei šešis mėnesius

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

27a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išskirtiniais atvejais, kai valstybė narė susiduria su ta pačia rimta grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ilgesnį laiką nei nurodyta 25 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje, ir jeigu teritorijoje taip pat imtasi proporcingų išskirtinių nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti šią grėsmę, sienų kontrolė, laikinai atnaujinta reaguojant į tą grėsmę, gali būti dar pratęsta pagal šį straipsnį.

1.  Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai valstybė narė susiduria su ta pačia rimta grėsme viešajai tvarkai ar vidaus saugumui ilgesnį laiką nei nurodyta 27 straipsnio 1a dalyje, ir jeigu teritorijoje taip pat imtasi proporcingų išskirtinių nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama pašalinti šią grėsmę, sienų kontrolė, laikinai atnaujinta reaguojant į tą grėsmę, gali būti dar pratęsta pagal šį straipsnį.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

27a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vėliausiai šešios savaitės prieš pasibaigiant 25 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje nurodytam laikotarpiui, valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad ji siekia tolesnio pratęsimo pagal šiame straipsnyje nustatytą specialią procedūrą. Pranešime pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal 27 straipsnio 1 dalies a–e punktus. Taikomos 27 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2.  Vėliausiai trys savaitės prieš pasibaigiant 27 straipsnio 1a dalyje nurodytam laikotarpiui, valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad ji siekia tolesnio pratęsimo pagal šiame straipsnyje nustatytą specialią procedūrą. Šiame pranešime pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama pagal 27 straipsnio 1 dalį ir 1b dalį. Taikomos 27 straipsnio 2 ir 3 dalys.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

27a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija pateikia nuomonę.

3.  Komisija pateikia nuomonę dėl to, ar siūlomas pratęsimas atitinka 1 ir 2 dalyse išdėstytus reikalavimus ir dėl siūlomo pratęsimo būtinumo bei proporcingumo. Valstybės narės, kurioms daromas poveikis, gali prieš Komisijai priimant nuomonę pateikti pastabas.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/399

27a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taryba, tinkamai atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, gali rekomenduoti, kad valstybė narė priimtų sprendimą dar pratęsti vidaus sienų kontrolę ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Šis laikotarpis ne daugiau nei tris kartus gali būti pratęstas tolesniam šešių mėnesių laikotarpiui. Savo rekomendacijoje Taryba nurodo bent tą informaciją, kuri yra nurodyta 27 straipsnio 1 dalies a–e punktuose. Prireikus ji nustato susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas.

4.  Taryba, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę, kaip kraštutinę priemonęgali rekomenduoti, kad susijusi valstybė narė savo vidaus sienų kontrolę pratęstų dar šešių mėnesių laikotarpiui. Savo rekomendacijoje Taryba pateikia informaciją, nurodytą 27 straipsnio 1 dalyje ir 1b dalyje ir išdėsto susijusių valstybių narių bendradarbiavimo sąlygas.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

28 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  28 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Nedarant poveikio 25 straipsnio 4 daliai, visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti dviejų mėnesių.

4. Visas laikotarpis, kurį atnaujinama vidaus sienų kontrolė, apskaičiuojamas remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pirminiu laikotarpiu ir galimybe jį pratęsti pagal šio straipsnio 3 dalį, neturi viršyti dviejų mėnesių.“;

Pagrindimas

Logiški pakeitimai atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus kituose straipsniuose.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

28a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  Įterpiamas naujas 28a straipsnis:

 

„28a straipsnis

 

Laikotarpio, kurį dėl numatomos rimtos grėsmės viešajai politikai ar vidaus saugumui atnaujinama arba pratęsiama vidaus sienų kontrolė, kai rimta grėsmė viešajai politikai ar vidaus saugumui gali trukti ilgiau nei šešis mėnesius ir atvejais, kai būtina imtis skubių veiksmų, apskaičiavimas.

 

Skaičiuojant 27, 27a ir 28 straipsniuose nurodytus laikotarpius, reikia atsižvelgti į bet kokį vidaus sienų kontrolės atnaujinimą arba pratęsimą, vykstantį iki [šio Reglamento įsigaliojimo datos].“;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/399

29 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c)  29 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis priemonėms, kurias valstybės narės pagal 25, 27 ir 28 straipsnius gali priimti iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.

„5.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis priemonėms, kurias valstybės narės pagal 27, 27a ir 28 straipsnius gali priimti iškilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Tačiau bendras laikotarpis, per kurį pagal šį straipsnį vidaus sienų kontrolė atnaujinama ar pratęsiama, negali būti pratęsiamas remiantis 27, 27a ar 28 straipsniuose išdėstytomis priemonėmis arba kartu su jomis.“.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šengeno erdvė, kurioje laisvai juda ne tik žmonės, bet taip pat prekės ir paslaugos, ir kuri suteikė daug naudos Europos piliečiams ir ekonomikai, yra vienas didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Europos piliečiai gali laisvai keliauti 26 šalyse savo malonumui, dirbti ir studijuoti, užmegzti kultūrinius ir socialinius ryšius ir dalytis idėjomis. Šengenas kadaise buvo padalytas, o Europos žemynas, kuriame vyko karai, vėl susivienijo.

Tačiau laisvo judėjimo teritorija dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, dėl sunkumų, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Sąjunga, tačiau kuriuos ši didžiulė 28 narių šeima galėtų įveikti, jeigu būtų vieninga. Nepaisant to, kad, deja, labai trūksta abipusio pasitikėjimo, kelios valstybės narės pastaraisiais metais atnaujino vidaus sienų kontrolę, taip sukeldamos pavojų būsimam Sąjungos politinės ir ekonominės integracijos procesui.

Šengeno suvaržymas ir nuolatinės sienų kontrolės atnaujinimas labai pakenktų keturioms pagrindinėms laisvėms ir turėtų labai neigiamą poveikį ekonomikai. Prognozuojama, kad Šengeno erdvės nebuvimo sąnaudos, priklausomai nuo regiono, sektoriaus ir alternatyvių prekybos kanalų, gali siekti nuo 5 iki 18 mlrd. EUR per metus. Tokios kainos nei viena kuri ES valstybė narė, nei ES tiesiog negali sau leisti. Todėl Šengeno erdvę tiesiog būtina išsaugoti!

Priešingai Komisijos lūkesčiams, kad 2015 m. laikinai atnaujinta vidaus sienų kontrolė bus panaikinta, ši tebėra iki šiol. Ieškodama išeities iš neįmanomos padėties, Komisija 2017 m. rugsėjo 27 d. pasiūlė iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodeksą, susijusį su vidaus sienų kontrole. Pagal naująsias taisykles valstybės narės galėtų atnaujinti vidaus sienų kontrolę tuo atveju, jei valstybėje narėje kyla rimta grėsmė viešajai politikai ar vidaus saugumui, laikotarpiui, kuris gali trukti net iki penkerių metų.

Kadangi pagal dabartines taisykles valstybės narės gali atnaujinti vidaus sienų kontrolę daugiausiai dvejų metų laikotarpiui, akivaizdu, kad šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama įteisinti esamą praktiką valstybėse narėse, kurios jau nebesilaiko Šengeno sienų kodekso nuostatų.

Nors ES teisės aktų leidėjai drauge susitarė, kad „tai, kad migruoja ir kad išorės sienas kerta daug trečiųjų šalių piliečių, savaime neturėtų būti laikoma grėsme viešajai politikai ar vidaus saugumui”, dabartinė kontrolė iš esmės buvo pagrįsta antrinio judėjimo rizika, atsiradusia po neteisėto tarpvalstybinio judėjimo nuo 2015 m., o tai kelia labai didelį susirūpinimą.

Neabejotinai yra pagrindo manyti, kad neteisėtą migraciją į Sąjungą (ir šalutinį poveikį Šengeno erdvei be vidaus sienų kontrolės) lėmė nepasiteisinusi bendra Europos prieglobsčio sistema, skirta tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims, ir nepavykęs bandymas šią sistemą reformuoti.

Todėl pranešėjos nuomone, dabartinė kai kurių savo vidaus sienas kontroliuojančių valstybių narių praktika gali būti neproporcinga, nepagrįsta bei neapdairi ir net gali būti laikoma pažeidimu.

Pranešėja taip pat apgailestauja, kad nebuvo atliktas šio pasiūlymo pakeitimų poveikio vertinimas. Siekiant užtikrinti geresnę teisėkūrą, prieš priimant teisės aktus turėtų būti atliekamas poveikio vertinimas ir, atsižvelgiant į sunkumus taikant dabartines taisykles, toks vertinimas būtų buvęs labai naudingas.

Todėl pranešėja labai nepritaria Komisijos bandymams įteisinti dabartinę neteisėtą valstybių narių praktiką, susijusią su vidaus sienų kontrole. Bet kokių su vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklėmis susijusių Šengeno sienų kodekso pakeitimų pagrindinis tikslas turėtų būti aiškesnė teisinė sistema. Pakeitimais turėtų būti užtikrinama, kad vidaus sienų kontrolė atitiktų faktinius poreikius, būtų proporcinga ir ribotos trukmės, o valstybėms narėms būtų suteikta lankstumo, kurio joms reikia kovojant su tikra grėsme. Naujomis taisyklėmis neturėtų būti skatinama pradėti vykdyti vidaus sienų kontrolę, kai nėra aiškaus ir objektyvaus poreikio, arba ilgesniam nei reikia laikotarpiui.

Pranešėja, siekdama užtikrinti didesnį skaidrumą ir aiškiau atskleisti netinkamą taisyklių taikymą, norėtų patikslinti ir supaprastinti taikomas taisykles. Todėl aiškiai apibrėžtos taisyklės turėtų suteikti geresnę galimybę Komisijai vykdyti savo kaip Sutarties sergėtojos įgaliojimus, pirmiausia svarstant galimas pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš pareigų nevykdančias valstybes nares.

Siūlomi pakeitimai

Dėl dabartinės Šengeno sienų kodekso II skyriaus struktūros sunku be pastangų suprasti taikomas taisykles. Pranešėja siūlo persvarstyti dabartinį išdėstymą, siekiant užtikrinti taisyklių suderinamumą, aiškumą ir geresnį jų įgyvendinimą praktikoje.

Priešingai nei dabar, straipsnių struktūra turėtų būti pagrįsta tam tikru užbaigtų ir atskirų dalių su logiškais elementais principu. 25 straipsnio faktinis turinys turėtų labiau atitikti pavadinimą „bendroji sistema“ ir jame turėtų būti nurodyti pagrindiniai horizontalieji principai, kuriais reglamentuojamas laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas numatomiems įvykiams.

26 straipsnio turinys, kuriame išdėstomi laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo vertinimo kriterijai, turėtų būti tinkamai praplėstas, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės privalėtų įrodyti, jog sienų kontrolės atnaujinimas iš tikrųjų yra kraštutinė priemonė.

Toliau turėtų būti straipsniai, kuriais reglamentuojamos laikino sienų kontrolės atnaujinimo procedūros numatomiems įvykiams ir kuriuose išdėstomos pradinio kontrolės įvedimo ir jos pratęsimo konkrečios taisyklės ir apsaugos priemonės.

Atsižvelgiant į tai, 27 straipsnyje turėtų būti nustatyta ne ilgesnė nei dviejų mėnesių pradinio sienų kontrolės atnaujinimo procedūra su galimybe ją pratęsti papildomai keturiems mėnesiams. 27a straipsnyje turėtų būti išdėstyta procedūra ir papildomos apsaugos priemonės tolesniam sienų kontrolės pratęsimui ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams. Pranešėja mano, kad bendras ilgiausias sienų kontrolės laikotarpis numatomiems atvejams pagal abu straipsnius neturėtų viršyti vienų metų.

Pranešėjos nuomone, vidaus sienų kontrolės atnaujinimo laikotarpio pratęsimas, kaip siūlo Komisija, nepaskatintų valstybių narių apriboti numatytų priemonių tiek, kiek tai tikrai būtina ir proporcinga atsižvelgiant į grėsmę.

Be to, pranešėja siūlo nustatyti įsipareigojimų kategorijas su papildomomis procedūrinėmis apsaugos priemonėmis kiekvieną kartą, kai prailginamas sienų kontrolės laikotarpis. Reikalavimai, taikomi pirmam pratęsimui po pirmų dviejų mėnesių, kaip ir siūlo Komisija, turėtų apimti valstybės narės įsipareigojimą pateikti išsamų rizikos vertinimą ir aktyvesnį valstybių narių, kurioms daro poveikį galimas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas, dalyvavimą.

Vėliau pratęsti sienų kontrolę praėjus šešiems mėnesiams turėtų būti galima tik atlikus oficialią Tarybos procedūrą, per kurią suteikiamas leidimas pratęsti. Pranešėja laikosi nuomonės, kad ilgalaikė vidaus sienų kontrolė gali turėti rimtų pasekmių sutartyse nustatytai laisvo judėjimo teisei, todėl ES turi viršesnį interesą dalyvauti valstybių narių vykdomame bet kokiame šios teisės ribojime. Be to, Komisija turėtų turėti galimybę atlikti patikrinimus iš anksto nepranešusi, siekdama patikrinti, kaip praktiškai taikomos taisyklės, ypač atvejais, kai kontrolė pratęsiama ilgesniam laikotarpiui.

Reglamente turėtų nelikti galimybių nesusipratimams, nes 29 straipsnyje numatyta procedūra taikoma labai konkrečiomis aplinkybėmis, kurios aiškiai skiriasi nuo priežasčių, nurodytų 25, 27 ir 28 straipsniuose. Todėl neturėtų būti galima taikyti 25, 27 ir 28 straipsnių siekiant savavališkai pratęsti sienų kontrolę, atnaujintą pagal 29 straipsnį, išnaudojus visas minėtomis nuostatomis numatytas galimybes.

Siekiant skaidrumo ir atskaitomybės, visuomenė turėtų labiau informuojama apie tai, kas vyksta. Laikantis konfidencialumo, susijusio su viešąja tvarka arba vidaus saugumu, reikalavimų turėtų būti užtikrinta daugiau galimybių nacionaliniu ir Europos lygmenimis rengti atviras diskusijas apie vidaus sienų kontrolės reikšmę Šengeno erdvėje. Šie svarstymai yra tiesiogiai susiję su galimo Europos Parlamento vaidmens minėtame procese vertinimu.

Pranešėja taip pat mano, jog labai pageidautina, kad Europos Parlamentui būtų teikiama kokybiškesnė informacija ir kad jis aktyviau dalyvautų, be kita ko, užtikrinant, kad Parlamentas gautų visus dokumentus, reikalingus demokratiniam sprendimų, darančių poveikį erdvei be vidaus sienų kontrolės, tikrinimui. Atsižvelgiant į tai, Parlamentas šiuo tikslu taip pat galėtų rengti klausymus ir (arba) vykdyti struktūrinį dialogą su ES institucijomis ir susijusiomis valstybėmis narėmis.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas

Nuorodos

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Priėmimo data

22.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

13

12

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Pateikimo data

29.10.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika